Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña

1,534 views

Published on

Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña

Published in: Education, Technology, Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña

 1. 1. APLICACIÓNS DIDÁCTICAS E ELABORACIÓN DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA O ENCERADO DIXITAL COORDINADOR: EDUARDO RODRIGUEZ MACHADO Seminario Permanente MEMORIA CPI Vicente Otero Valcárcel – Carral Curso 2009-2010
 2. 2. MEMORIA FINAL Curso 2009-10 1. Título do seminario: Aplicacións didácticas e elaboración de materiaisAplicacións didácticas e elaboración de materiais educativos para o encerado dixitaleducativos para o encerado dixital Sede do seminario: Centro: CPI Vicente Otero Valcárcel Enderezo: Rúa Juan Seijas, s/n Localidade Carral Código Postal 15175 Concello A Coruña Teléfono 981670532 Correo electrónico cpi.vicente.otero@edu.xunta.es 1. Profesorado que participou no seminario Coordinador: Rodríguez Machado, Eduardo Rafael - upa@edu.xunta.es Apelidos e nome NIF Nivel E-mail 1. Rodríguez Machado, Eduardo R. 2. Reija Martul, Mª José 3. Carballedo Ferreiro, Balbina 4. Otero Miragaya, Xosé Luís 5. Liste Rodríguez, Verónica 6. Caneda Iglesias, María 32.825.008 Y 33.858.465 G 32.409.357 B 33.842.904 Z 44.846.647 M 76.414.842 X Mestre (E.F.) Mestra (E.P) Mestra Mestre Mestra (Francés) Mestra (E.F.) upa@edu.xunta.es mjreijas@edu.xunta.es marisacarfer@edu.xunta.es xlmiragaia@edu.xunta.es veroliste@edu.xunta.es macaigle@edu.xunta.es 2. Características del contexto no que se desenvolveu o Seminario. A realización das actividades implicou 50 horas de traballo, en sesións de dúas ou tres horas de duración, nas que se participou en grupo.
 3. 3. 3. Xustificación das variacións introducidas respecto do proxecto final. Debido á selección do noso centro no proxecto Abalar, alternamos o noso seminario permanente co grupo de traballo realizado no noso centro sobre a Web 2.0. Por iso mostramos interese por estes temas, xa que van resultar imprescindibles para ofrecer un ensino de calidade. 4. Obxectivos alcanzados. A educación, entendida como actividade social que pretende lograr que os alumnos/as alcancen unha formación integral, un nivel de autonomía satisfactorio e que prepara ós rapaces para integrarse no seu ámbito sociocultural, debe ver nas TICs unha vía máis para acadar o seus obxectivos. A función principal do profesorado consiste en aproximar –gradualmente- o alumnado aos temas controvertidos, achegando informacións ao seu alcance e orientando as súas investigacións. Obxectivos xerais: - Implicación de toda a Comunidade Educativa na utilización das TICs na aula. - Equipamento informático acorde coa incorporación das TICs ao ensino. - Analizar o uso e posibilidades didácticas do Encerado Dixital e a Web 2.0 no ensino. - - Utilizar as TIC para buscar, localizar, avaliar e recuperar información a partir dunha gran diversidade de fondos. - Utilizar as TIC para realizar o tratamento de datos e presentar os resultados en diferentes formatos. - Aprender a implementar aplicacións Web 2.0 a partir de experiencias prácticas. - Difusión do uso das TICs entre a Comunidade Educativa. Obxectivos específicos Profesorado - Fomentar o traballo en grupo. - Elaborar materiais didácticos. - Seleccionar programas e materiais informáticos educativos que poidan axudar ó profesorado na aprendizaxe da materia a traballar.
 4. 4. - Introducir as TICs no ensino de forma xeneralizada e innovadora, analizando os cambios que supoñen para o profesor, como mediador nos procesos de ensino- aprendizaxe. - Coñecer os riscos e posibilidades educativas das TICs na súa utilización pedagóxica. - Contribuír a eliminar a “brecha tecnolóxica” no profesorado do centro, incorporándoos ao uso habitual da web do centro, estimulando a colaboración no Blog das Competencias Dixitais, potenciando o uso dos EDI. - Renovar e manter a páxina WEB do centro. Alumnado - Comprender e expresar mensaxes con corrección, interpretando e utilizando axeitadamente os códigos correspondentes, tanto informáticos como da lingua oral e escrita. - Buscar e utilizar a información necesaria para poder resolver os traballos programados. - Fomentar o traballo en equipos planificando e realizando traballos en equipo con actitude colaboradora. - Desenvolver hábitos de traballo persoal axeitados. - Estimular a súa curiosidade e o seu interese na resolución de conflitos. - Utilización de métodos activos baseados na experiencia e investigación do propio alumno. - Tratamento interdisciplinar dos temas. - Utilizar unha variada gama de recursos que aporten información e facilitar o manexo das TICs e a realización das actividades. Atención a diversidade - Facilitar a integración do alumnado con necesidades específicas apoiándose nas TICs. - Adaptar os temas ás necesidades especiais de certos grupos de alumnos. - Elaborar materiais interactivos que se adapten ao ritmo e progresión do alumnado. Biblioteca - Fomentar a utilización da biblioteca como recurso de busca de información empregando o material informático e audiovisual. - Colaborar coas iniciativas nas que interveñen as TICs. Comunidade Educativa
 5. 5. - Mellorar a comunicación a través das TICs cos diferentes integrantes da Comunidade Educativa. 5. Contidos tratados no seminario. O Encerado Dixital: - Funcionamento e aplicacións máis comúns. - Emprego da súas capacidades. - Dispositivos de rede. - Notebook. - Documentación sobre PDI. Ofrece interesantes enlaces para formarse en canto a Pizarra Dixital: que é unha PDI, cales son os seus elementos, PDIs existentes no mercado, localización idónea,... - Programa de aplicación “Smart Board ”. - Ferramentas: punteiros, lapises, borradores, teclado... - Descarga e uso de recursos específicos. Aproveitamento de material didáctico doutros coles, institucións etc. Nos enlaces podedes descargar o material das webs que se citan. O encerado virtual: Notebook. - Deseño de actividades informatizadas no encerado dixital interactivo empregadas na labor docente diaria: http://pizarradixital-carral.blogspot.com Ferramentas Educativas WEB 2.0. - Para expresarse, crear e publicar: Blogger, Wordpress, Wikispaces… - Para publicar e buscar información: Youtube, Google Video, Picassa, flickr, scribd, slideshare, MisterWong, del.icio.us,…- - Para acceder as novidades rápidamente: Google Reader, RSS, Facebook, tuenti, Ning… - Plataformas multiareas: igoogle, zoho,… - Plataformas de teleformación: moodle… - Proxecto REDETIC, proxecto Agrega… - http://gtcarral2010.blogspot.com Coñecemento e uso da Aula-Net.
 6. 6. - Posibilidades e inconvinintes. - Coñecemento e uso da Intranet e de Internet. - Coñecemento do procesador de texto: Startoffice /o Word / PowerPoint Recursos formativos para a tecnoloxía na rede. Estructura lóxica e física da rede: - Utilización de recursos na rede, descargas, adobe acrobat, flash, weblog... e a súa utilización didáctica, búsqueda de información e avaliar a súa calidade… - Familiarización cos principios básicos para o traballo con diferentes tipos de ficheiros de media (imaxe, audio, video e texto), así como cos formatos txt, rtf, gif, jpeg, wav, mp3, avi e mov. Así como para a súa visualización Windows Media Player, Quick Time. Real Player.. - Recensión de ligazóns interesantes. - .... 6. Proceso de avaliación empregados Cuestionario de Avaliación Inicial e Final. Observación directa e sistemática. 7. Conclusións O grupo participante no Seminario estiman que o encerado dixital é unha ferramenta moi útil para o centro igual que a aula de informática. O uso da tecnoloxía permite acceder a fontes variadas de información con rapidez baixo a tutela do profesor que poderá ir dirixindo a procura e aconsellando na selección dos contidos. Os efectos do encerado dixital na aprendizaxe de conceptos foron positivos no grupo. Os efectos de Internet no desenvolvemento de procedementos, habilidades, destrezas e estratexias de aprendizaxe igualmente foron moi positivos para o profesorado do seminario. Para que o uso das TICs sexa viable nun centro educativo, débese contar cunha infraestructura básica (Aula de informática en rede local, equipos suficientes, alta velocidade, impresoras, encerado dixital, canon, e mobiliario apropiado), xa que o traballo coas TICs require a existencia de, polo menos, un profesor con dedicación especial durante un curso escolar á formación dos profesores do centro que estean interesados no uso das TICs na aula ao mesmo tempo que iniciar aos alumnos. A viabilidade das TICs como recurso didáctico para o desenvolvemento curricular no futuro pode resultar importante para achegar o desenvolvemento curricular no noso centro coa posta en marcha do Proxecto Abalar. As conclusións son as todas luces positivas. Partindo do efecto de que houbo unha asistencia continua e unha boa participacións das sesións de posta en común e nas docencias impartidas, podemos concluír que houbo un manifesto interese pola actividade.
 7. 7. De cara o centro podemos salientar: • Por unha parte o proxecto Abalar vai a condicionar no futuro o funcionamento do centro polo que a súa incidencia cremos que vai ser grande pero só avaliable no futuro. • Por outra a preparación do profesorado do seminario e o grupo de traballo permitirá que os membros poidan espallar entre os seus compañeiros os seus coñecementos e ser referente para solucionar posibles obstáculos e problemas que poidan aparecer. 8. Relación detallada de material didácticos e documentos que se empregan. Carpetas, bolígrafos, material impreso e actividades para cada unha das sesións. CD , DVD, pen-drive, … a cada membro do grupo (ver páxina web elaborada do encerado dixital: http://pizarradixital-carral.blogspot.com/ ). Carral, a 29 de Maio de 2010 O/A Coordinador/a Eduardo Rodríguez Machado Asdo.:_______________________________________
 8. 8. ANEXO RECURSOS PARA UTILIZAR CO ENCERADO DIXITAL EDUCACIÓN INFANTIL: http://pintacuentos.net (Láminas e debuxos para colorear) http://www.pequenet.com (Edición semanal Peque Times) http://pacomova.eresmas.net (Contos infantís) http://www.sparta.k12.il.us (Comunidad escolar de sparta) http://www.gusanosdeseda.com/lavisa.htm (La vida do gusano de seda) http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/infantil (Recursos do Ministerio de Educación e Ciencia) http://www.oup.com/elt/global/products/galaxy/level1/gamepc (Xogos de Osford University Press) http://www.edu365.cat/infantil/index.htm (Páxina en catalán de Primaria) http://www.angles365.com (Páxina en catalán) http://www.teacherwillian.com/pronunciation/alphabet.asp (Páxina brasileira de inglés) http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/infantil.htm http://www.educacioninfantil.com/
 9. 9. http://ares.cnice.mec.es/infantil/ http://www.educacioninicial.com/ http://www.infantil.profes.net/ http://www.sminfantil.profes.net/ver_seccionFija.aspx?id=2 EDUCACIÓN PRIMARIA: LINGUA E LITERATURA GALEGA: http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=primaria&materia=lingua%20galega http://www.edu.xunta.es/contidos/jclic/capergal/ http://www.bvg.udc.es/index.jsp LINGUA E LITERATURA CASTELÁ: http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=primaria&materia=lingua %20castel%C3%A1 http://www.terra.es/personal6/bardonmanuela/toc.htm FRANCES: http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=primaria&materia=lingua %20francesa MATEMÁTICAS: http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/primaria/matematicas/ (Páxina de Matemáticas interactivas para Educación Primaria) http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/c00.html (Internet na aula) http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=primaria&materia=matem%C3%A1ticas (Software de Matemáticas) http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html (Recursos de matemáticas para todos os niveis) http://www.matematicas.net (Grandísima variedade de material matemático) http://www.matematicas.net/paraiso/cabri.php?id=cabritut (Curso e titorial de Cabri II) http://www.cientec.or.cr/matematica.html (Propón xogos para realizar operacións matemáticas sinxelas) http://juegosdelogica.net
 10. 10. (Xogos e problemas de lóxica e estratexia) http://www.educar.org/enlared/planes/tics.htm (simulacións gráficas interactivas que facilitan a comprensión dos conceptos matemáticos) http://www.genmagic.net/educa/ (Portal de creación e investigación multimedia educativa) COÑECEMENTO DO MEDIO: http://icarito.tercera.cl (No seu apartado “experimenta” temos actividades de física e química) http://icarito.latercera.cl (Contén animacións flash do corpo humano) http://www.cientec.or.cr/ciencias.html (É interesante a sección de trivial con preguntas de ciencia e tecnoloxía e a sección de experimentos sinxelos) http://clic.xtec.net/es/index.htm (centos de aplicacións didácticas creadas co CLIC) http://www.isftic.mepsyd.es (Material didáctico interactivo para estudiar a alimentación e a nutrición) http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/asignaturas/area_del_conocimiento_del_medio_natural_s ocial_y_cultural/ (Material didáctico interactivo para estudiar o sistema circulatorio de invertebrados e vertebrados) http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/corredera.php (Proxecto Arquímedes de Ciencias da Natureza de Primaria e Secundaria) http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/ut.php? familia_id=5&ciclo_id=1&modulo_id=23&unidad_id=15&menu_id=511&pagina=&pagestoyen=0&padr e_id=0 (Astronomía para estudiantes de Primaria) http://www.supersaber.com http://centros.edu.xunta.es/contidos/premios/p2008/b/viaxe_estrelas/ http://www.elmundo.es/fotografia http://www.eumed.net/cursecon/2/piramides_de_poblacion.htm http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/esquelet2/index.htm http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=primaria&materia=co%C3%B1ecemento%20do%20medio http://www.solarviews.com/span/toc.htm
 11. 11. MÚSICA: http://www.xtec.es/rtee/europa/index.htm (Cancións populares de Europa) http://icarito.latercera.cl/icarito/2001/828/index.htm http://www.musicamaestros.com INGLÉS: http://www.recyclezone.org.uk (Sitio didáctico en inglés sobre o reciclaxe) http://www.edu365.com/primaria/muds/angles/cinderella/index.htm http://www.oup.com/elt/global/products/galaxy/?version=1 http://www.angles365.com http://www.teacherwilliam.com/flash_lyrics.asp EDUCACIÓN SECUNDARIA: MATEMÁTICAS: http://descartes.cnice.mec.es/ (Matemáticas interactivas para os catro curso da ESO e para o Bacharelato) http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html (Recursos de Matemáticas) http://www.agapema.com/agapema.html (Asociación Galega de profesores de educación matemática) http://www.educaplus.org/ (Páxina interactiva para Física, Química e Matemáticas) http://clic.xtec.net/db/listact_es.jsp? lang=es&ordre=0&desc=1&from=1&area=mat&idioma=*&nivell=*&text_titol=&text_aut=&text_desc= &num=25 (O CLIC en Matemáticas) http://www.matematicas.net/paraiso/cabri.php?id=indice http://www.terra.es/personal/jariasca/ (Páxina de José María Arias) http://thales.cica.es/ (Sociedade andaluza de Matemáticas) http://www.usc.es/olympia/ (Olimpíada Matemática Galega)
 12. 12. http://www.elenamatematicas.es/ (Matemáticas para a ESO e o Bacharelato) FÍSICA e QUÍMICA: http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/index.htm (Recursos de física, problemas, prácticas e multitude de applets para aprender conceptos de física) http://www.xtec.es/~pbartres/programes.htm (Páxina de física e formulación química) http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm (Física co ordenador) http://www.educaplus.org/index.php?mcid=2 http://www.fisicainteractiva.com/ http://aula21.net/ http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=secundaria&materia=f%C3%ADsica%20e%20qu%C3%ADmica http://newton.cnice.mec.es/index2.html (Proxecto newton para física) http://ull.chemistry.uakron.edu/classroom.html (Páxina interactiva de química e bioquímica, está en inglés pero contén moitas animacións) http://www.educar.org/enlared/planes/tics.htm (simulacións gráficas que facilitan a comprensión e conceptos físicos e químicos) http://clic.xtec.net/db/listact_es.jsp? lang=es&ordre=0&desc=1&from=1&area=exp&idioma=*&nivell=SEC&text_titol=&text_aut=&text_de sc=&num=25 http://www.windpower.org/es/kids/ (Estudio dun aeroxenerador) http://www.uv.es/~jaguilar/ (Curiosidades sobre a Ciencia) http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/index.html (Laboratorio virtual) http://icarito.tercera.cl/icarito/enciclopedia/ (Material enciclopédico de Física e Química) BIOLOXÍA e XEOLOXÍA: http://www2.uah.es/biomodel/ (Diagramas animados de técnicas e procesos químicos) http://enfenix.webcindario.com/biologia/ (Aula virtual de Bioloxía)
 13. 13. http://platea.pntic.mec.es/~iali/personal/agua/indice.html (unidade didáctica da auga) http://www.arrakis.es/~rfluengo/ (Recompilación de prácticas de bioloxía, bioquímica e citoloxía) http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/asignaturas/biologia_y_geologia/ http://www.botanical-online.com/index.html http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=secundaria&materia=biolox%C3%ADa%20e%20xeolox%C3%ADa http://www.cellsalive.com/ http://ull.chemistry.uakron.edu/genobc/ ARTE: Pinacoteca: http://personal1.iddeo.es/jrg/enlaces_arte_pintura_museos.html (Enlaces a páxinas adicadas a pintura) http://www.mcu.es/museos/ (Museos Estatais) Recursos: http://www.creha.com/ Visitas Virtuais: http://www.fundacion.telefonica.com/arsvirtual/ Animacións: http://icarito.latercera.cl/icarito/enciclopedia/canal/canal/0,0,38035857_152309005,00.h tml http://www.ub.es/historiadidactica/venus_internet.exe Webquest: http://cprandor.educa.aragon.es/wq/gotico/gotico.htm#1.Introducci%C3%B3n LINGUAS EXTRANXEIRAS: Xogos en Inglés: http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=59817 http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=secundaria&materia=ingl%C3%A9s Exercicios en Inglés:
 14. 14. http://cursonajera.blogspot.com/ Vídeos e Listening en Inglés: http://www.brainpop.com/ http://www.mansioningles.com/ http://www.bbc.co.uk/voices/wil/ http://www.esl-lab.com/ Cultura inglesa: http://www.royal.gov.uk/output/page218.asp Francés: http://prof-inet.cslaval.qc.ca/ http://clio.chez.com/ http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=secundaria&materia=franc%C3%A9s CIENCIAS SOCIAIS: Historia: Prehistoria: http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/prehistoria.htm http://www.elpais.com/static/viajero/castillaleon/atapuerca/index.html Exipto: http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html http://www.egiptomania.com/ http://www.antiguoegipto.com/ Roma: http://www.unicaen.fr/services/cireve/rome/index.php?langue=it http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=secundaria&materia=ciencias%20sociais http://www.imperioromano.com/ http://www.gloriaderoma.com/ Historia medieval: http://cfievalladolid2.net/WebSociales/Isabel/isindex.htm
 15. 15. http://www.euroaventura.net/medieval/ Historia Contemporánea: http://nogal.mentor.mec.es/~lbag0000/html/biogra_1.HTM http://www.medievalismo.org/principal.htm http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanidades/587/medieval.htm http://www.almendron.com/historia/medieval/medieval.htm XEOGRAFIA: Climatoloxía: http://www.terra.es/personal/jesusconde/Koppen/interactivo/interactivo.htm Animacións: http://www.santillana.es http://www.tasagraphicarts.com/activities/PlatesLow.html#top http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/tsunami.htm?src=mmm http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/mountains.htm http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/index.htm http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/earthquakes.htm http://www.geophys.washington.edu/tsunami/movies/kanto1.mov http://www.geophys.washington.edu/tsunami/movies/globe.mov http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/elevator/build.htm http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/seismology/waves.htm http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html http://www.scotese.com/newpage13.htm Recursos: http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs/ http://www.santillana.es/recursos.html?lang=es# Mapas: http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/map.html http://go.hrw.com/atlas/span_htm/world.htm http://www.luventicus.org/mapas.html
 16. 16. http://www.cuervoblanco.com/atlas_mapas.html CULTURA CLÁSICA: Xerais: http://www.culturaclasica.com/ http://www.supercable.es/~jaimemorente/ http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php http://antalya.uab.es/pcano/aulatin/ http://www.culturaclasica.net/ http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/gramatica/gramatica.html http://www.viadomitia.org/es.html http://www.frasesquequedan.com/ http://www.citasyaforismos.galeon.com/ Xogos en Latín: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_alcaria/departamentos/clasicas/index.htm http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/actividad/menulat.htm Mitoloxía: http://www.kelpienet.net/rea/ http://www.elolimpo.com/ Latín en Inglés: http://www.ancientgreece.com/s/Main_Page/ Latín en francés: http://www.xena.ad/lcf/latin/indexlat.htm Cancións en latín: http://www.navidaddigital.com/villancicos/en/latin/ LINGUA E LITERATURA CASTELÁ: http://www.auladeletras.net/
 17. 17. http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/ http://www.lenguacastellana.com/ http://www.rae.es/rae.html http://buscon.rae.es/draeI/ http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=secundaria&materia=lingua %20castel%C3%A1 http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=bacharelato&materia=lingua %20castel%C3%A1 http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/04694925499104944157857/index.htm LINGUA E LITERATURA GALEGA: http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=secundaria&materia=lingua %20galega http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=bacharelato&materia=lingua %20galega http://www.xunta.es/linguagalega/politica-linguistica http://www.edu.xunta.es/galingua/ http://ilg.usc.es/ http://www.realacademiagalega.org/volga/ MÚSICA: http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=secundaria&materia=m %C3%BAsica http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=bacharelato&materia=m %C3%BAsica http://inicia.es/de/teo_ramirez/recursos.htm http://www.xtec.es/centres/a8019411/caixa/index_es.htm http://www.xtec.es/rtee/esp/fem/index.htm http://www.xtec.es/rtee/europa/mapa.htm http://marianmus.wordpress.com/2007/03/27/recursos-online-para-la-asignatura-de-musica-en-eso-y- bachillerato/ http://educacionmusical.blogspot.com/2005/09/recursos-educativos-de-msica-para-la.html EDUCACIÓN FÍSICA: http://efteruel.educa.aragon.es/index.htm
 18. 18. http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=secundaria&materia=educaci %C3%B3n%20f%C3%ADsica http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/ http://www.terra.es/personal2/lopeznoss/casa.htm ECONOMIA http://www.cincodias.com/economia/ http://www.crearempresas.com/ http://www.ecomur.com/departamento.htm http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=bacharelato&materia=econom%C3%ADa http://www.ecobachillerato.com/ http://www.ecobachillerato.com/blog4/2006/09/economa-1-bachillerato-blog-de-la.html http://www.webeconomia.com/ http://personal.telefonica.terra.es/web/felipefoj/ECONOMIA%20DE%20CINE.htm DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: http://www.aula21.net/orientacion/oriwebquest/index.htm http://es.geocities.com/baldomeroab/t/DO-index.html http://www.orientaeduc.com/el-departamento-de-orientacion-4 http://www.anayaformacion.com/foroanaya/index.html http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/orientacion.htm

×