Rapportage panelevaluatie 2010

787 views

Published on

Eind 2010 heeft MWM2 voor de derde keer het panelevaluatie onderzoek uitgevoerd. Graag delen wij de resultaten met u.

Respons | Dit keer hebben leden van maar liefst 23 verschillende panels uit acht verschillende branches deelgenomen. De panelleden lieten massaal van zich horen. Er is uiteindelijk een response van 49% bereikt, wat neerkomt op meer dan 31.000 reacties.

Onderwerpen | Panelleden zijn ook dit jaar weer over een aantal vertrouwde onderwerpen ondervraagd, zoals motivatie om deel te nemen, het aantal panels waar zij lid van zijn, hoe ze onderzoeken invullen en wat ze van de onderzoeken vinden. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de vragenlijst. Zo is gevraagd naar gebruik van het internet en sociale media. Ook stelde MWM2 een loyaliteitsindex samen waarin duidelijk wordt hoe trouw panelleden zijn.

De Uitkomsten | U vindt de belangrijkste uitkomsten in de bovenstaande rapportage.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Rapportage panelevaluatie 2010

 1. 1. PANELLEDENEVALUEREN
 2. 2. LoyaliteitsindexFACTS ● Gemiddelde score loyaliteitsindex 66,7 ● 44% is loyaal aan het panel waar ze inzitten ● Slechts 1% is rejector
 3. 3. LoyaliteitsindexTOELICHTING ● De loyaliteitsindex wordt op individueel panellidniveau berekend en is een maatstaf voor de trouw. Met anderewoorden, het geeft de intensiteit van de relatie weer tussen het panellid en het panel ● Voor elk panellid kan een individuele indexberekend worden, hierdoor is het ook mogelijk een retentieprofiel voor de totaal bevraagde populatie op te stellen. Hierbij wordenpanelleden met een vergelijkbare index in dezelfde categorie ondergebracht ● Op basis van ervaring met klanttevredenheids-onderzoeken worden er 5 loyalty-segmenten onderscheiden. Deze segmenten verschillen van elkaar door de mate waarin depanelleden meer of minder trouw zijn aan het panel waar zij aan deelnemen.VRAAGSTELLING ● De loyaliteitsindex voor panelleden is gebaseerd op de volgende vier vragen ● Als u denkt aan uw algeheleervaring met [Panel], hoe zou u dit panel dan beoordelen? ● Zou u [Panel] aanbevelen aan kennissen, vrienden of familie als zij u ditvragen? ● Als u nu opnieuw werd gevraagd lid te worden van [Panel] zou u dan weer daarvoor kiezen? ● Denkt u dat u over tweejaar nog panellid bent bij [Panel]?THEORIE ● Met behulp van deze vragen kan er een score van 0 tot 100 worden berekend. Op basis van deze score worden er 5loyalty-segmenten onderscheiden ● (1) De truly loyals (index > 90) en (2) loyals (index > 75) zijn de echte apostelen van het panel:ze zijn uiterst tevreden, zullen niet aarzelen om het panel aan te bevelen en zijn overtuigd van hun keuze om deel te nemen aan hetpanel ● (3) De acceptors (index tussen 50 en 75) zijn panelleden die nog steeds tevreden zijn en het panel waarschijnlijk zullenaanbevelen aan derden. Ze zullen waarschijnlijk nog steeds voor deelname aan het panel (deelname aan onderzoeken) kiezenindien zich een nieuwe beslissingssituatie voordoet, maar zullen niet automatisch opnieuw voor het panel kiezen (aan onderzoekenmeedoen) zoals de (truly) loyals wel doen ● (4) De hesitants (index < 50) en (5) rejectors (index < 25) is de meest kwetsbare groep.Ze zijn maar matig tevreden of in zijn geheel ontevreden, aarzelen om opnieuw voor het panel te kiezen (aan onderzoeken mee tedoen) indien een nieuwe beslissingssituatie zich aandient. Mogelijk denken zij erover na om zich uit te schrijven als panellid.
 4. 4. Loyaliteit naar brancheFACTS ● Het hoogste aantal truly loyals en loyals zijn te vinden in de branches retail of verenigingen ● In geen een branche is het aantalrejectors hoger dan 1%
 5. 5. Wat betekent dit?TOELICHTING ● In 2009 gaf 52% van de panelleden al aan een organisatie meer te waarderen wanneer deze een panel opzet ●Gecombineerd met de loyaliteitsindex leidt dit tot een aantal interessante conclusies: Een oververtegenwoordiging aan loyals. Er is een scheve verdeling op zachtere variabelen als loyaliteit. De 20/80 regel (20% van de klanten is goed voor 80% van de omzet). Dit zijn die klanten! Goede mogelijkheden voor onderzoek naar productinnovatie en/of het pretesten van merken/folders/etc. Dit zijn de klanten die deze producten afnemen. Directe toegang tot een groep identificeerbare promotors.
 6. 6. Motivatie om deel te nemen 100% 90% 80% 69% 70% 60% 50% 45% 40% 30% 27% 20% 21% 18% 19% 20% 13% 11% 10% 8% 2% 3% 1% 2% 0% 2009. 16% 2009. 32% 2009. 39%FACTS ● Minder dan 10% doet voor de beloning mee ● Fans zijn met 13% niet oververtegenwoordigd ● Vraagstelling: Kunt u aangevenwaarom u deelneemt aan [Panel]?
 7. 7. “ Er waren bepaalde zaken verdwenen, ik heb dat aangegeven, misschien met mij meer panel leden, zo zag je toch weer dingen terugkomen. Natuurlijk niet door mij, maar je ” hebt het idee dat het toch een beetje werkt. “ Ik was panellid, maar heb dit onlangs beëindigd. de reden hiervoor is dat ik me belazerd voel door de puntenregeling . Na ongeveer 2 jaar meedoen had ik 5 punten. Om mij niet meegedeelde reden werden steeds punten weggehaald. Het gaat mij helemaal niet om beloning voor meedoen maar deze gang van zaken stuit mij tegen ” de borst. Ik wil dus niet meer meedoen!
 8. 8. Dedicated panels hebben last van professionele respondenten!FACTS ● Gemiddeld is men lid van 1,6 panel ● Meer dan de helft is lid van maximaal 1 panel ● Slechts 0,1% is lid van 10 of meer panels ●Vraagstelling: Kunt u aangeven van hoeveel dedicated panels u lid bent inclusief [Panel]?
 9. 9. Panelleden nemen graag deel aan panels van Radar, gemeente, en de consumentenbondFACTS ● Deze wordcloud bevat de 25 meest genoemde panels ● Professionele panels van GFK, NIPO en Euroclix komen veelvuldig naar voren● Vraagstelling: Kunt u aangeven van welk(e) panel(s) u lid bent, naast uw lidmaatschap van [[Panelnaam]]? ● Vraag alleen gesteld aanpanelleden die van 2 panels of meer lid zijn
 10. 10. Volgens panelleden zouden alle gemeentes, politieke partijen en zorgverzekeraars een panel moeten opzetten.FACTS ● Deze wordcloud bevat de 25 meest genoemde organisaties ● Vraagstelling: Zijn er organisaties waarvan u vindt dat ze een panelmoeten hebben, en waar u ook zitting in zou nemen?
 11. 11. Deel van de panelleden zijn zeerFACTS ● Kwart doet aan 10 onderzoeken of meer mee ● 8% vult maar 1 onderzoek per jaar in ● Vraagstelling: Hoe vaak neemt u per jaar deelaan onderzoeken?
 12. 12. Panelleden responderen zeerFACTS ● 9 van de 10 respondenten weet zeker aan een onderzoek van [Panel] het afgelopen jaar te hebben meegedaan ● Vraagstelling: Kuntu aangeven of u heeft deelgenomen aan 1 of meerdere onderzoeken van [panel]?
 13. 13. Redenen non-response 100% 90% 80% 70% 60% 50% 41% 40% 30% 26% 19% 20% 15% 12% 9% 10% 7% 6% 3% 3% 4% 2% 1% 1% 0% 2009. 17% 2009. 33%FACTS ● 3 meest genoemde redenen zijn tijd gerelateerd ● Beloningssysteem en overbevraging spelen geen rol ● Vraagstelling: U heeftaangegeven aan 1 of meerdere onderzoeken van [Panel] niet te hebben meegedaan. Kunt u aangeven wat hier uw redenen voor waren? ●Vraag alleen gesteld aan panelleden die niet aan alle onderzoeken van [panel] hebben meegedaan
 14. 14. “ Soms zijn de enquêtes te lang en dan stop ik met invullen. Een enquête mag niet meer dan ” 10 minuten van mijn tijd kosten.“ De onderzoeken waaraan ik wel heb meegedaan hadden steeds dezelfde vragen. ” “ 1. De benodigde tijd is lang. 2. Ik zie de zin er niet van in. Wordt er wat mee gedaan en zo ja, hoe wordt dit dan aan mij kenbaar gemaakt? 3. ik ben een aantal keren afgehaakt omdat er persoonlijke niet ” relevante vragen worden gesteld.
 15. 15. Beoordeling vragenlijsten 100% 7% 7% Helemaal oneens 8% 7% 8% 90% Oneens Neutraal 80% 29% Eens 32% 41% 44% Helemaal eens 70% 46% 60% 50% 40% 57% 54% 30% 48% 46% 40% 20% 10% 5% 5% 3% 2% 4% 0% Ik kan mijn mening Ik heb het idee dat De onderwerpen De onderzoeken De vragenlijsten zijn voldoende kwijt in ik iets bijdraag aan spreken mij aan waren wat ik er van leuk om in te vullen de vragenlijsten de organisatie verwachtte Top 2 in 2009. 57%FACTS ● Minder dan de helft vindt de vragenlijsten leuk om in te vullen ● Vraagstelling: Kunt u aangeven in hoeverre u het met deonderstaande stellingen eens bent? ● Vraag alleen beantwoord door mensen die minimaal 1 onderzoek van [Panel] hebben ingevuld.
 16. 16. Panelleden verlangenFACTS ● 94% stelt terugkoppeling van resultaten op prijs ● Vraagstelling: Wanneer u meedoet aan een onderzoek, zou u dan eenterugkoppeling van de resultaten willen ontvangen?
 17. 17. Ideale lengte vragenlijst is of korter!FACTS ● Ideale lengte is volgens 43% korter dan 5 minuten ● Slechts 0,5% vindt 15 minuten en langer ideaal ● Vraagstelling: Hoeveel tijd maghet invullen van een vragenlijst van [Panel] voor u in beslag nemen?
 18. 18. Minimaal aantal onderzoekenFACTS ● Gemiddeld willen panelleden voor 12,83 onderzoeken per jaar worden benaderd ● 6 van de 10 panelleden wil maandelijks of vakerbenaderd worden voor onderzoek ● Vraagstelling: Kunt u aangeven aan hoeveel onderzoeken van [Panel] u minimaal wilt meedoen?
 19. 19. Maximaal aantal onderzoekenTOELICHTING ● We wilden laten zienwat het effect is van het gebruikenvan verschillende vraagtypes ● Aande panelleden werd ad random éénvan de drie vragen rechts voorgelegd.Alle vragen hebben tot doel om temeten aan hoeveel onderzoeken perjaar panelleden maximaal willenmeedoen ● De uitkomsten staan opde volgende sheet.VRAAGSTELLING● Aan een derde vande respondenten werd het aantalonderzoeken per jaar gevraagd, zijkonden de vraag beantwoordenmiddels een slider (1) ● Nog eenderde van de respondenten werddezelfde vraag gesteld, maar zijkonden deze beantwoorden middelseen open getalsveld (2) ● Aan deoverige panelleden werd het aantalonderzoeken per maand gevraagd, zijkonden antwoord geval middels eenopen getalsveld (3).
 20. 20. Maximaal aantal onderzoeken Methodes Uitkomsten 1. Gevraagd: max. aantal onderzoeken per jaar middels een slider (0 – 100) 21,5 per jaar 2. Gevraagd: max. aantal onderzoeken per maand middels een open veld 20,3 per jaar 3. Gevraagd: max. aantal onderzoeken per jaar middels een open veld 11,8 per jaarFACTS ● Gemiddeld willen panelleden voor 17,85 onderzoeken per jaar worden benaderd ● Vraagstelling: Kunt u aangeven aan hoeveelonderzoeken van [Panel] u maximaal per jaar/maand wil meedoen?
 21. 21. Minimum & maximum gecombineerd100 Minimum 90 Maximum 80 70 60 50 40 30 20 10 0
 22. 22. Internetgebruik 100,0% Hoog 91,7% 91,4% Internetbankieren 88,3% Informatie zoeken Mailen 74,1% Shoppen 63,8% 61,8% Financiële zaken regelen Anders Penetratie 33,1% Muziek en films downloaden 28,6% 25,9% Privéprofiel Spelletjes spelen 17,7% Zakelijke profiel Laag 3,9% Weblog 0,0%FACTS ● Gemiddeld 5,8 activiteiten van 11 mogelijk ● Minder dan een derde houdt een profielpagina bij ● Driekwart shopt online ●Vraagstelling: Welke activiteiten onderneemt u op het internet?
 23. 23. Web 2.0 vraagstelling (drag&drop) WERKT!Lange doorlooptijd: 82 seconden Weinig afhakers: 33t.o.v. t.o.v.Gemiddeld 26,5 seconden per vraag Gemiddeld 149 afhakers per vraag
 24. 24. Youtube 48% Facebook 19% LinkedIn 17% Twitter 7%Hyves 25% Picasa 25% Flickr 3% Google Buzz 8% MySpaceMSN Google Talk 5% 1% (Netlog, eBuddy, Foursquare,Messenger Mobypicture, Partyflock, Mindz, Anders)24% Overig 10% Geen 27%FACTS ● Vraagstelling: Welke sociale media gebruikt u zelf?
 25. 25. Web 2.0 vraagstelling (afbeeldingenvraag) WERKT!Normale doorlooptijd: 34 seconden Weinig afhakers: 19t.o.v. t.o.v.Gemiddeld 26,5 seconden per vraag Gemiddeld 149 afhakers per vraag
 26. 26. Bereidheid tot deelname aan forumdiscussieFACTS ● 1 op de 5 panelleden is bereid mee te doen in een online forumdiscussie ● Vraagstelling: Zou u interesse hebben om deel te nemenaan een forumdiscussie van [Bedrijf]?
 27. 27. De 5 belangrijkste inzichten… De leukheid van vragenlijsten is achteruit gegaan: 2009 vond nog 57% de# 1. vragenlijsten leuk t.o.v. 44% nu. Dit is een belangrijke punt van aandacht bij het opstellen van vragenlijsten. Tip: web 2.0 vragen werken! Terugkoppeling van resultaten (transparantie) blijft belangrijk. Het hebben# 2. van een panelwebsite of het gebruik van persoonlijke pagina’s geeft hier goede mogelijkheden toe. Non-response wordt vaker dan ooit veroorzaakt doordat panelleden gebrek# 3. aan tijd hebben. Het wordt dus belangrijker om vragenlijsten kort te houden, en te waken voor overbevraging. Panelleden praten graag mee met organisaties die een directe invloed hebben# 4. op hun leven. Alle gemeentes, politieke partijen en zorgverzekeraars zouden een panel moeten opzetten. Denk goed na over de manier van vraagstelling (vraagtype). Wij gebruikten# 5. voor 1 vraag 3 methodes en kregen 2 duidelijk verschillende uitslagen.
 28. 28. N 31.793Netto response 49,0 %Veldwerkperiode 22/12/2010 tot 01/02/2011Doorlooptijd 9 minuten 47 secondenvragenlijstAantal Deelnemende 23panels Banken, FMCG, Gemeenten, Retail, Uitgevers, Verenigingen,Branches Woningcorporaties, Zakelijke dienstverlening
 29. 29. Bureau voor online onderzoek Rijnsburgstraat 9 1059 AT Amsterdam 020 - 412 24 05 www.mwm2.nl

×