Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LasVegasbanmárahato-
dik napja 100F (38C) fölött
járahõmérõhiganyszála.Jó
lesz megszokni, mert ez így
megy tovább szeptemb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Igazi magyar sziget Las Vegasban

505 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Igazi magyar sziget Las Vegasban

  1. 1. LasVegasbanmárahato- dik napja 100F (38C) fölött járahõmérõhiganyszála.Jó lesz megszokni, mert ez így megy tovább szeptemberig, amikor a lassú lehûlés vár- ható. Az esték, fõleg az éjje- lek hûvösebbek, de akkor is csak15-20Ffokkalvankeve- sebb. Amíg a házban a lég- kondíciómûködik,addigki- bírható a hõség. Amennyiben valami jót keresek a sivatagi hõgutá- ban, az, hogy a levegõ szá- raz, tegnap például 9%-os volt a páratartalom. Chicagó- ban jóval párásabb a levegõ, az teszi jobbára elviselhetet- lenné az amerikai klímát. Híres mondást tulajdoní- tanak Molnár Ferencnek, a világhíres írónak, aki egyko- ron, a '40-es évek elején, New Yorkban a magyar ba- rátait figyelmeztette, amikor a kibírhatatlan ottani idõjá- rás miatt panaszkodtak: „Uraim! Nem a klíma miatt jöttünk Amerikába.” A Las Vegas-i idõjárásnál nem kell sokat idõzni, vál- toztatnirajtanemtudunk,el kell fogadni olyannak, ami- lyen. Idõközben, május 25-én Magyarországon európai parlamenti választásokat tartottak,amelyetismétaFi- desz nyert, hasonló ered- ménnyel, mint áprilisban. Ezúttal már elhittem a szak- értõk véleményét, nem iz- gultam oktalanul, nyugod- tan vártam az eredményt. Ezen a választáson szá- momra érthetetlen okok mi- attnemvehettemrészt,akül- földön élõ magyar állampol- gárok közül csak azok sza- vazhattak, akik otthoni lak- címkártyával rendelkeztek, õkisakonzulátusokon.Abal- oldali ellenzékiek ezúttal kü- lön-külön indultak, így még súlyosabbvoltavereségük. A Fidesz vezetõi 11-12 képviselõtvártakazEurópai Parlamentbe, az eredmény 51.48%-al 12 képviselõ lett. Az ellenzéki pártok közül a Jobbik közel 15%-os ered- ménnyel második helyen végzett, õk három képvise- lõt küldenek, megelõzve a közel 11%-ot elért MSZP-ét, akik két képviselõre csök- kentek. Gyurcsány Ferenc na- gyon boldog volt, miután pártja, a DK 9.75%-al beju- tott a EU parlamentbe, szin- tén két képviselõvel, de akár az MSZP, a DK is nagyon gyengeeredménytértel.Va- lószínûnek tartom, hagy a baloldali pártok továbbra is részvevõi lesznek a magyar politikaiéletnek,defennálla reális lehetõsége annak, hogyaz MSZP,akáraz MDF és az SZDSZ, eltûnjön a ma- gyar politikai palettáról. Az interneten talált infor- mációk szerint az MSZP az anyagi csõd szélén áll, hatal- mas adósságai vannak, nin- csenintellektuálisháttere,és lassan elfogytak a támoga- tói. Nem fogok sok könnyet hullatni miattuk, ha eltûn- nek a balfenéken. A súlyos vereség után az egész MSZP-vezetõség le- mondott, Mesterházy Attila már a múlté, amint a többi pártvezéris,fõlegazok,akik még a Kádár-rendszerbõl maradtak itt. Vajon képes lesz-e a párt a teljes megúju- lásra, vagy végleg eltûnik oda, ahonnan már nincs visszatérés? Május 25-én, vasárnap zenés istentiszteltre gyûl- tek össze a Las Vegas-i ma- gyarok a szokott helyen, a Grace Reformed templom- ban. Lányi Gábor tisztele- tes ezúttal a fiatal és felet- tébb csinos zongoramû- vészt, Krasznai Tünde Ilo- nát hozta magával Los An- gelesbõl, aki értékes kon- certtel hálálta a meghívást. Az istentisztelet elõtt ki- osztott ismertetõben a kö- vetkezõket tudtuk meg Krasznai Tündérõl: „A ko- lozsvári születésû mûvésznõ a tanulmányait többek kö- zött a budapesti Liszt Ferenc ZenemûvészetiEgyetemenés a New Jersey-i Montclair State Universityn végezte. Több rangos elismerés, pél- dául a National Critics Choice „Best New Pianist Discovery in South-East Asia” díjának birtokosa. Steinwayzongorákatmu- tat be a Közép-Keleten, zene- iskolát mûködtet Németor- szágban,aLASALLECollege of Arts vendégprofesszora Szingapúrban. Jelenleg a UCLA-n végzi Fullbright- ösztöndíjas tanulmányait. Magyarország, Németor- szág, a Közép- és Távol-Kelet koncerttermei után most a Las Vegas-i magyarságot is megtiszteli játékával.” Az istentiszteletet elõtt a Las Vegas-i cserkészek kö- szöntötték az édesanyákat, kicsit megkésve ugyan, de nálunk havonta egyszer ta- lálkozik a magyar gyüleke- zet, ezért néha a naptártól eltolódva tartják az ünnepe- ket. A gyereket ügyesek vol- tak, türelmesen végighall- gatták az istentiszteletet és a zongorakoncertet. Krasznai Tünde Ilona elegáns, magyar motívu- mos díszruhában érkezett, amelyet a Szegedrõl Ame- rikába költözött Hódi Ágo- ta, hírneves ruhatervezõ készített. Természetesen a zongoristát nem a ruhájá- ról, jelmezérõl ítéljük, ha- nem a játékáról. „Tündéri” Tünde, ahogy egyik barátom elnevezte, el- sõnek két rövid Franz Schu- bert-improvizációt játszott: Impromtu in G flat Major op. 90. No. 3 és Impromptu in A flat Major op. 90. No. 4. Schubert zenéjébõl kihallat- szott a híres Ave Maria né- hány taktusa. Majd Mendelssohn- és Liszt-kombináció követke- zett, utána pedig szünet nél- kül elõbb Chopin Noktürnje jött, és végül egy gyors Rachmanyinovval zárult a rövid koncert, amelyben íze- lítõt kaptunk Krasznai Tünde mûvészetébõl. Amûvésznõmájus8-ána NewYork-imagyarfõkonzu- látuson,majd11-énNewJer- sey állam Passaic városában koncertezett, a helyi magyar reformátustemplomban.Las Vegas elõtt, május 22-én a washingtoni nagykövetsé- genlépettfel,éselmondható: mindenütt nagy sikert ara- tott.Tavalyoktóberbenpedig San Franciscóban Áder Já- nos magyar köztársasági el- nök és felesége, Herczegh Anita jelenlétében lépett fel az 1956-os forradalom emlé- kére rendezett ünnepségen. Amerikai és kanadai egyesületekvezetõiszámára melegen ajánlom a kiváló fi- atal mûvésznõt, aki itt él kö- zöttünk, és ha meghívják, szívesen elmegy bármelyik magyar közösségbe. Krasznai Tünde honlapja megtekinthetõ a www. prodigypianist.com oldalon. Május 29-én, csütörtök délután Brian Sandoval, Nevada állam kormányzója látogatást tett Rácz György Las Vegas Distillery néven ismert szeszfõzdéjében, ahol az állam 150 éves fennállására készült bour- bon whiskeyt töltöttek pa- lackokba. A hordóban két és fél éve érlelt itókát, a közeli bará- tokból és üzlettársakból álló közönség jelenlétében és se- gítségével töltötték a két 750 ml-es üvegbe, amelyek cím- kéjét Brian Sandoval kor- mányzó és Rácz György kézjegyükkel láttak el. A két üveg, eredeti és egyedülálló nevadai bourbon egy jóté- konysági aukción lesz elár- verezve Nevada állam – sesquicentennial – alapításá- nak 150. évfordulóján, októ- ber 31-én. Amikor a fiatalos – 51 éves – kormányzó megje- lent, és belépett a helyiség- be,rögtönúgyláttam,ittegy nagy jövõjû politikussal ta- lálkoztam. Az a tény, hogy republikánus, csak javított a helyzeten, a nemzetiségi hovatartozása – Hispanic – pedig a politikai jövõje szempontjábóllehetnagyon fontos. A belsõ információim szerint Brian Sandoval és Florida szintén Hispanic spanyolnemzetiségûszená- tora esélyesek lehetnek az elnöki és az alelnöki tiszt- ségre a 2016-ban sorra kerü- lõ választáson. Elõbb azonban novem- berben kell ismét megnyer- nie a kormányzói pozíciót, amelyet négy évvel ezelõtt a demokrata Rory Reiddel szembennyertel.RoryReid a legbefolyásosabb liberális szenátor,HarryReidfia,akit Sandoval jelentõs fölénnyel gyõzött le a 2010-ben tartott választáson. Jelenleg az elõválasztá- sok folynak, hivatalosan jú- nius 10-én járultunk az ur- nákhoz, de a regisztrált sza- vazók már május 24-étõl kezdve szavazhattak, fon- tos, hogy minél többen ve- gyenek részt a választáson. Az amerikai elõválasztáso- kon pártokra adhatjuk sza- vazatunkat, demokratákra vagy republikánusokra. K Ö Z É L E T – 9. oldal2014. június 21. – 25. szám – AMERIKAI KRÓNIKA Harmath István Novemberben már lehet mindkét pártból választani, egy pozícióra azonban csak egy személyt. Kormányzó lehet republikánus, képvise- lõ pedig demokrata. Idege- neknek kicsit talán kompli- kált, de mi már az évek fo- lyamán hozzászoktunk. BrianSandovalkormány- zónak a távozásakor meg- ígértem, hogy a nevadai ma- gyarok rá fognak szavazni a választásokon. A politikai ígéretet a kormányzó moso- lyogvafogadta,amintakísé- retében lévõ Tyler Klimas sajtótitkár, sõt még az egy szem biztonsági ember ar- cán is mosolyt lehetett látni. Nagyszerû élmény volt, gratulálok Rácz Györgynek és csapatának, akik Las Vegas melletti Henderson- ban, egy valóságos magyar szigetet alakítottak. Rácz György szeszfõzdé- jének – Las Vegas Distillery – címe: 7330 Eastgate Road, Suite 100. Henderson, NV, 89011, tel: 702-629- 7534. Website: www. lasvegasdistillery.com érde- mes megnézni a honlapot, ott látható, mire vitte egy szorgalmas magyar család tíz-tizenöt év kemény mun- ka után Amerikában. Igazi magyar sziget Las Vegasban Krasznai Tünde Ilona és Áder János köztársasági elnök San Feranciscóban Krasznai Tünde Ilona a washingtoni nagykövetségen Rácz György és Brian Sandoval kormányzó, a magyaros motívumokat szemlélik A 150. évfordulóra készült Nevada Bourbon Whiskey Családi kép a kormányzóval. Balról: Harmath István, Rácz György, ifj. Rácz György, Rácz Katalin, Brian Sandoval kormányzó és Harmath Ilona Brian Sandoval kormányzó Brian Sandoval, Nevada állam kormányzója és Rácz György Töltjük a palackokat

×