Τι είναι πολιτική

Thanassis Tsakiris
Thanassis Tsakirisιδιωτικος τομεας
Τη είλαη Πνιηηηθή; 
Θανάσης Τσακίρης
What is Politics?
What is Politics? 
•Είλαη έλα γεληθό ραξαθηεξηζηηθό όιωλ ηωλ αλζξώπηλωλ θνηλωληώλ, ηόζν ζην παξειζόλ όζν θαη ζην παξόλ; 
•Σρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ζεζκηθά πεδία; 
•Xαξαθηεξίδεη όιεο ηηο νκάδεο θαη ηνπο νξγαληζκνύο, κηθξέο ή κεγάιεο, επίζεκεο ή αλεπίζεκεο;
Ση είλαη Πνιηηηθή; 
•Πώο κπνξνύκε λα απνθηήζνπκε γλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή θαη γηα ηελ πνιηηηθή δσή; 
•Πώο κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηελ πνιηηηθή από άιιεο πηπρέο ηεο αλζξώπηλεο δσήο;
Ση είλαη Πνιηηηθή; 
•Με πνηνπο ηξόπνπο είλαη ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα παξόκνηα κε έλα από ην άιιν; 
•Με πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύλ ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο; 
•Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο «αξρήο», ηεο «δύλακεο» θαη ηεο «εμνπζίαο» ζηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα;
Ση είλαη Πνιηηηθή 
•Πώο ζπκπεξηθέξνληαη νη άλζξσπνη ζηελ πνιηηηθή; 
•Πνηα είλαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, αλ ππάξρνπλ, ηνπ Homo Politicus, δειαδή ηνπ πνιηηηθνύ αλζξώπνπ;
Ση είλαη Πνιηηηθή; 
•Με πνηνπο όξνπο θαη ζπλζήθεο επηηπγράλεηαη ε ζηαζεξόηεηα ή ε αιιαγή ή ε επαλάζηαζε ζε έλα πνιηηηθό ζύζηεκα; 
•Ση απαηηείηαη, γηα λα δηαηεξεζεί ε θνηλσληθή εηξήλε θαη λα απνθεύγεηαη ε βία;
Ση είλαη Πνιηηηθή; 
•Ση είδνπο πνιηηηθό ζύζηεκα είλαη ην θαιύηεξν; 
•Πώο ζα έπξεπε θαη πώο απνθαζίδνπκε ζηελ πξάμε γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην ηη είλαη "ην θαιύηεξν" ζηελ πνιηηηθή;
Σειηθά, ηη είλαη Πνιηηηθή; Θα καο πεηο; 
•Πνπ ιέηε θίινη εγώ ην βξίζθσ λά 'λαη πνιύ πνιηηηθό λά 'καη πνπιί καύξν ζε ηνίρνπο θη όρη θαξάβη ζ' έξεκν ληνθ. 
•Γηαηί ζπρλά καο απνηξέπνπλ από ην λα «αζρνιεζνύκε κε ηελ Πνιηηηθή»; 
•Δίλαη «επάγγεικα» ή «πξνζθνξά» ε Πνιηηηθή;
Πνιηηηθή είλαη: 
•Πνιηηηθή» είλαη «πεδίν πάιεο θαη αληαγσληζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ επίιπζε γεληθήο εκβέιεηαο δηαθνξώλ» θαη όηη «πνιηηηθή» (κε «π» πεδό) είλαη «ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε αληηκεηώπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ». 
•Η δηαδηθαζία ιήςεο δεζκεπηηθώλ ζπιινγηθώλ απνθάζεσλ.
Πνιηηηθή είλαη: 
•Πνιηηηθή είλαη «ε επηζηήκε θαη ηέρλε ηεο δηαθπβέξλεζεο: ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηε κνξθή, νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ελόο θξάηνπο, ή κεξώλ ηνπ, θαη κε ηε ξύζκηζε ησλ ζρέζεώλ ηνπ κε άιια θξάηε.» 
•Πνιηηηθή είλαη έλα επξύηεξν θαηλόκελν θαζόζνλ όηη «αθνξά ζεκαληηθέο δηαθσλίεο γηα ηελ θνηλσληθή δσή, θαζώο επίζεο θαη ηηο απόπεηξεο ζπκθηιίσζεο ή ππέξβαζεο ησλ δηαθσληώλ απηώλ.»
Γηα ηελ ύπαξμε Πνιηηηθήο απαηηείηαη: 
• «ζπκθσλία γηα ηελ αλάγθε θνηλσληθήο ζπλύπαξμεο κίαο νκάδαο, ε νπνία είλαη αδηαλόεηε ρσξίο θαλόλεο γεληθήο εθαξκνγήο θαη ηζρύνο» 
• «ζύγθξνπζε αληηζέησλ ή αληαγσληζηηθώλ απόςεσλ γηα ην πνηνη ζα είλαη νη θαλόλεο απηνί». 
•Μέζα ζε απηό ην πιαίζην, όπσο ζα δνύκε ζε επόκελε θάζε, ηα πνιηηηθά θόκκαηα είλαη ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο πνπ πξέπεη λα επηηεινύλ δύν βαζηθόηαηεο ιεηηνπξγίεο: 
•* ζύγθξνπζε, γηαηί πξνσζνύλ αληαγσληζηηθέο πνιηηηθέο 
•*ελζσκάησζε, γηαηί ε αληαγσληζηηθή απηή αληηπαξάζεζε αθνξά ηελ εληαία Πνιηηηθή ελόο νξγαλσκέλνπ ζπλόινπ.
Αρ, Εμνπζία! Σ’ αγαπώ γηαηί είζαη ωξαία; 
•Σζελώ:από ην ξήκα ζζέλω = έρω δύλακε, εμνπζία, ηζρύ, εμνπζηάδω, είκαη ηζρπξόο, εληζρύω, δύλακαη, κπνξώ, αληέρω. Σζελώ είλαη ε δπλαηή γπλαίθα, ε ηζρπξή.
Αρ, Εμνπζία! Σ’ αγαπώ γηαηί είζαη ωξαία; 
•Μέδνπζα από ην ξήκα κέδνκαη = έρω θαηά λνπ, ζθέπηνκαη, ζρεδηάδω, κειεηώ, θξνληίδω. Μέδνπζα είλαη ε ζθεπηόκελε γπλαίθα. Καη' άιινπο, παξάγεηαη από ην ξήκα κέδω πνπ ζεκαίλεη άξρω, θπβεξλώ, θπξηαξρώ, πξνζηαηεύω. Μέδνπζα ινηπόλ ήηαλ ε βαζίιηζζα, ε πξνζηάηηο, ε εμνπζηάζηξηα, απηή πνπ έρεη νξηζηεί λα θπιάεη θάηη.
Γύλακε/Δμνπζία 
•O όξνο δύλακε/εμνπζία (power)αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ ή, πνιύ ζπρλόηεξα, κηαο νκάδαο αηόκσλ ή ελόο ζεζκνύ λα ρεηξίδνληαη θαη λα δηακνξθώλνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ελέξγεηεο άιισλ αηόκσλ.
Νόκηκε αξρή (authority) 
•Μαθξνεπίπεδν πιαλεηηθήο επηθξάηεηαο: ηα θξάηε κε ηελ κεγαιύηεξε ζηξαηησηηθή ηζρύ (might, macht) ζα ππνηάζζνπλ ηα πην αδύλακα πνπ ζα είλαη έξκαηα ησλ δηαζέζεώλ ηνπο. 
•Οη ζεζκνί θαη νη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ηνπο δηέπνπλ παξέρνπλ πξνζηαζία ζε απηνύο πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αληεπηηεζνύλ ιόγσ κεησκέλεο ή έιιεηςεο δύλακεο θαη πθίζηαληαη παξελόριεζε θαη εθκεηάιιεπζε. Μέζσ απηώλ ησλ ξπζκίζεσλ αζθείηαη λόκηκα ε εμνπζία (authority).
Αλώηεξνη-θαηώηεξνη 
•΢ηελ πιένλ απιή ηνπ απόδνζε, ινηπόλ, ν όξνο «εμνπζία» αλαθέξεηαη ζε κηα θνηλσληθή ζρέζε κεηαμύ ελόο «αλώηεξνπ» (principal) θαη ελόο «θαηώηεξνπ» (subaltern). 
•΢ηελ πξαγκαηηθόηεηα απηή ε ζρέζε δελ είλαη κνλόπιεπξε θαη κνλνζήκαληε. Έλαο αλώηεξνο κπνξεί ζε κηα άιιε θνηλσληθή ζρέζε λα είλαη θαηώηεξνο θαη αληίζηξνθα.
Μαμ Βέκπεξ 
•«Κπξηαξρία»: ε πηζαλόηεηα όηη κηα εληνιή ζα πεηύρεη ηελ ππαθνή κηαο δεδνκέλεο νκάδαο αλζξώπσλ. Ο νξηζκόο ηνπ Βέκπεξ έρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
•α) ε εμνπζία αζθείηαη από άηνκα πνπ ζεκαίλεη όηη αθνξά ηηο έλλνηεο ηεο επηινγήο, ηεο δξάζεο θαη ηεο πξόζεζεο/ζθνπνύ, 
•β) πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά ηελ έλλνηα ηεο δξάζεο θαη πξνϋπνζέηεη έλα άηνκν πνπ επηηπγράλεη ηνπο ζηόρνπο πνπ επηζπκεί, 
•γ) ε εμνπζία αζθείηαη όηαλ ην/α άιιν/α άηνκν/α ελδέρεηαη λα αλαπηύμεη/νπλ αληίζηαζε θαη λα πξνθαιέζεη/νπλ ζύγθξνπζε, 
•δ) θαλεξώλεη όηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζπκθεξόλησλ θαη αληηιήςεσλ κεηαμύ δπλαηώλ θαη αδπλάησλ, 
•ε) ε εμνπζία είλαη αξλεηηθή θαζόζνλ όηη αθνξά πεξηνξηζκνύο θαη ζηεξήζεηο γηα όζνπο/εο πθίζηαληαη ηελ άζθεζε εμνπζίαο. 
•Όηαλ νη άλζξσπνη εθιακβάλνπλ σο λνκηκνπνηεκέλε ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο ηόηε κηιάκε γηα λόκηκε εμνπζία/αξρή.
Μαμ Βέκπεξ
΢πζηήκαηα εμνπζίαο 
Γηαθξίλνληαη σο πξνο ηε κνξθή δύλακεο πνπ αζθνύλ θαη σο πξνο ηε κνξθή ηεο ππνηαγήο επηθέξνπλ ή δηαζθαιίδνπλ. 
•Μνξθέο δύλακεο 
• Α. Οηθνλνκηθή δύλακε 
•Β. Πνιηηηθή δύλακε 
•Γ. Ιδενινγηθή δύλακε 
•Μνξθέο ππνηαγήο 
• Α. Παζεηηθή ππνηαγή 
•Β. Ιδηνηειήο ππνηαγή 
•Γ. Απόιπηα νηθεηνζειήο ππνηαγή.
Καηά ηνλ Μαμ Βέκπεξ 
•«Η πνιηηηθή γηα καο ζεκαίλεη ηελ επηδίσμε λα ζπκκεηέρεη θαλείο ζηελ άζθεζε δύλακεο (macht) ή λα επεξεάζεη ηελ θαηαλνκή ηεο δύλακεο είηε κεηαμύ θξαηώλ είηε κεηαμύ θνηλσληθώλ νκάδσλ εληόο ελόο θξάηνπο. (…) Όηαλ ιέκε όηη έλα εξώηεκα είλαη πνιηηηθό…ή όηη κηα απόθαζε θαζνξίδεηαη ‘πνιηηηθά’, απηό πνπ ελλννύκε είλαη όηη ζπκθέξνληα πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηαλνκή, ζηε δηαηήξεζε ή ζηε κεηαβίβαζε ηεο δύλακεο είλαη απηά πνπ απνθαζίδνπλ ηη απάληεζε ζα δνζεί ζην εξώηεκα απηό ή πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε»
Όκσο ν Βέκπεξ εμεηάδεη 
•ηελ εκπξόζεηε/έλζθνπε δξάζε θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη αθήλεη έμσ από ην πεδίν ηεο ηε «κε ιήςε απόθαζεο» πνπ θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο είλαη κία κνξθή άζθεζεο εμνπζίαο θαη επίδεημε αληζόηεηαο δύλακεο. 
•Δλδέρεηαη νη αζθνύληεο εμνπζία λα είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθώλνπλ, ζύκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο αληηιήςεηο θαη ζπκθέξνληα, ηηο επηζπκίεο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ αδπλάησλ (π.ρ. κε πξνπαγάλδα ή κε δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο). 
•Δπνκέλσο, ηίζεηαη ζέκα αλαγλώξηζεο θαη δηαρσξηζκνύ ησλ «ππνθεηκεληθώλ» από ηα «πξαγκαηηθά ζπκθέξνληα».
Χάλλα Aξελη 
•ηνλίδεη πσο «ε εμνπζία αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ όρη απιώο λα δξα αιιά λα δξα εθ ζπκθώλνπ». 
•Η εμνπζία δελ είλαη πνηέ «ηδηόηεηα ελόο αηόκνπ θαη αλήθεη ζε κηα νκάδα, ζπλερίδεη δε λα πθίζηαηαη κόλν γηα όζν ρξόλν ε νκάδα είλαη ελσκέλε.» 
•Όηαλ ιέκε γηα θάπνηνλ όηη βξίζθεηαη «ζηελ εμνπζία» αλαθεξόκαζηε ζην όηη» εμνπζηνδνηείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό αηόκσλ λα δξα ζην όλνκά ηνπο».
Χάλλα Άξελη
Χάλλα Άξελη 
•«Η ηζρύο αλακθίβνια ραξαθηεξίδεη θάηη ην αηνκηθό, κηαλ αηνκηθή νληόηεηα θαη είλαη ε ηδηόηεηα πνπ είλαη ζύκθπηε κε έλα αληηθείκελν ή κε έλα άηνκν θαη αλήθεη ζην ραξαθηήξα ηνπ, πνπ ελδερνκέλσο λα κπνξεί λα επηβεβαησζεί ζε ζρέζε κε άιια πξάγκαηα ή πξόζσπα, όκσο είλαη νπζηαζηηθά αλεμάξηεηε από απηά». 
•Η ηζρύο δηαθξίλεηαη από ηε δύλακε, έλλνηα «πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ θαζεκεξηλή νκηιία σο ζπλώλπκν ηεο βίαο, εηδηθά αλ ε βία εμππεξεηεί σο κέζν πίεζεο, θαη πνπ ζα έπξεπε λα θξαηεζεί, ζηε γιώζζα ηεο νξνινγίαο, γηα ηηο «δπλάκεηο ηεο θύζεο» ή γηα ηε «δύλακε ησλ πεξηζηάζεσλ» (la force des choses), δειαδή, λα ππνδειώλεη ηελ ελέξγεηα πνπ απειεπζεξώλεηαη από θπζηθά ή θνηλσληθά θηλήκαηα
Χάλλα Άξελη 
•Πην ακθίζεκε ε έλλνηα ηεο ιέμεο authority (αξρή, απζεληία, εμνπζία). Η Arendt επηζεκαίλεη όηη είλαη ην πην «απαηειό» από ηα θαηλόκελα απηά θαη ζπρλά δηαζηξεβιώλεηαη σο όξνο. 
•Μπνξεί λα ιερζεί, γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο, όηη αλαθέξεηαη «ζηελ αλακθηζβήηεηε αλαγλώξηζε από απηνύο από ηνπο νπνίνπο δεηείηαη λα ππαθνύζνπλ˙ νύηε εμαλαγθαζκόο ρξεηάδεηαη νύηε πεηζώ». 
•Γηα λα παξακείλεη θαλείο ζηελ αξρή απαηηείηαη ζεβαζκόο γηα ην πξόζσπν ή ην αμίσκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη. ΢ηελ αληίζεηε πεξίπησζε «ν ρεηξόηεξνο ερζξόο ηεο αξρήο, σο εθ ηνύηνπ, είλαη ε πεξηθξόλεζε, θαη ν πην ζίγνπξνο ηξόπνο γηα ηελ ππνλόκεπζή ηεο είλαη ην γέιην».
Steven Lukes 
•Η πξώηε δηάζηαζε εμνπζίαο: «Σν λα έρεηο εμνπζία είλαη ην λα είζαη ηθαλόο λα μερσξίδεηο από ηνλ θόζκν». Η άζθεζε ηεο εμνπζίαο εμηζώλεηαη κε ηελ ηθαλόηεηα λα ππεξηζρύζεηο έλαληη ησλ αληίζεησλ πξνηηκήζεσλ ησλ άιισλ αλζξώπσλ» . 
•Η δηζδηάζηαηε άπνςε πεξί εμνπζίαο είλαη «ε θηλεηνπνίεζε ηεο πξνθαηάιεςεο»: ε εμνπζία αζθείηαη «κε ηνλ έιεγρν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο» θαη «ηελ αλάδεημε κόλν νξηζκέλσλ ζεκάησλ σο ζεκαληηθώλ» ηα νπνία, σο εθ ηνύηνπ, κπνξνύλ «λα ηεζνύλ ζηε δεκόζηα ζπδήηεζε.» 
• Σέινο, ε ηξηζδηάζηαηε άπνςε πεξί εμνπζίαο ελζσκαηώλεη όιεο ηηο δηνξαηηθέο ζθέςεηο ησλ άιισλ δύν δηαζηάζεσλ αιιά δίλεη επηπιένλ έκθαζε ζην ξόιν ησλ πνιηηηθώλ ζπκθεξόλησλ θαη αζπάδεηαη ηε ζέζε όηη νη επηζπκίεο θαη νη πεπνηζήζεηο ησλ αλζξώπσλ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηνύληαη θαη λα δηακνξθώλνληαη κε ηξόπν ηέηνην πνπ λα κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα ζεκειηώδε ζπκθέξνληά ηνπο. 
• Lukes St. (2007) Εξοςσία: μια Ριζοσπαστική Θεώπηση. Αζήλα: Δθδ. ΢αββάιαο
Παληνύ ππάξρεη εμνπζία 
•΢’ απηέο ηηο απόςεηο ήξζε λα πξνζηεζεί ε άπνςε όηη ε εμνπζία δελ ελνηθεί κόλν ζηνπο επίζεκνπο πνιηηηθνύο θαη θνηλσληθνύο ζεζκνύο αιιά είλαη κηα ηδηόηεηα πνπ είλαη δηάρπηε ζην πιαίζην ελόο δηθηύνπ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ: «…ε εμνπζία είλαη παληνύ, όρη επεηδή αγθαιηάδεη ηα πάληα, αιιά επεηδή πξνέξρεηαη από παληνύ.» 
•Foucault M. (1981) The History of Sexuality: An Introduction. Harmondsworth: Penguin. [Διι.έθδνζε: Φνπθώ Μ. (1982) Η ιστοπία τηρ σεξοςαλικότηταρ, ηόκνο 1. Αζήλα: Δθδ. Ράππα]
1 of 28

Recommended

Προίκα by
ΠροίκαΠροίκα
Προίκα4lykeiotrip
521 views35 slides
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια by
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βιασύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βιαmarimiva
2.8K views11 slides
Tπε και λογοτεχνια by
Tπε και λογοτεχνιαTπε και λογοτεχνια
Tπε και λογοτεχνιαXyla Eleni
540 views22 slides
προίκα by
προίκαπροίκα
προίκαvasilikilazou
276 views28 slides
η γλώσσα της ποίησης by
η γλώσσα της ποίησηςη γλώσσα της ποίησης
η γλώσσα της ποίησηςGeorgiadou Agathi
623 views56 slides
07.συνταγες παρουσιαση by
07.συνταγες παρουσιαση07.συνταγες παρουσιαση
07.συνταγες παρουσιασηSocratis Vasiopoulos
224 views18 slides

More Related Content

What's hot

Αριστεροχειρία - Μύθος ή πραγματικότητα by
Αριστεροχειρία - Μύθος ή πραγματικότηταΑριστεροχειρία - Μύθος ή πραγματικότητα
Αριστεροχειρία - Μύθος ή πραγματικότητα2dhmgal
2K views19 slides
Eleftheros xronos by
Eleftheros xronosEleftheros xronos
Eleftheros xronosmarimiva
394 views15 slides
Theories mathishs kai_ypologistes2 by
Theories mathishs kai_ypologistes2Theories mathishs kai_ypologistes2
Theories mathishs kai_ypologistes2adk3676
120 views23 slides
01 Introduction Into Design Language by
01 Introduction Into Design Language01 Introduction Into Design Language
01 Introduction Into Design Languageeretrianews
788 views31 slides
Αποστολική Σύνοδος by
Αποστολική ΣύνοδοςΑποστολική Σύνοδος
Αποστολική ΣύνοδοςSoultana Gargana
770 views16 slides

What's hot(15)

Αριστεροχειρία - Μύθος ή πραγματικότητα by 2dhmgal
Αριστεροχειρία - Μύθος ή πραγματικότηταΑριστεροχειρία - Μύθος ή πραγματικότητα
Αριστεροχειρία - Μύθος ή πραγματικότητα
2dhmgal2K views
Eleftheros xronos by marimiva
Eleftheros xronosEleftheros xronos
Eleftheros xronos
marimiva394 views
Theories mathishs kai_ypologistes2 by adk3676
Theories mathishs kai_ypologistes2Theories mathishs kai_ypologistes2
Theories mathishs kai_ypologistes2
adk3676120 views
01 Introduction Into Design Language by eretrianews
01 Introduction Into Design Language01 Introduction Into Design Language
01 Introduction Into Design Language
eretrianews 788 views
05 Typography Anatomy And Characteristics by eretrianews
05 Typography Anatomy And Characteristics05 Typography Anatomy And Characteristics
05 Typography Anatomy And Characteristics
eretrianews 508 views
Παρουσίαση Χριστίνας Αργυροπούλου 15- 3-2014 by sofiamana
Παρουσίαση Χριστίνας Αργυροπούλου 15- 3-2014 Παρουσίαση Χριστίνας Αργυροπούλου 15- 3-2014
Παρουσίαση Χριστίνας Αργυροπούλου 15- 3-2014
sofiamana752 views
φυλλο εργασιας by Eva Krokidi
φυλλο εργασιαςφυλλο εργασιας
φυλλο εργασιας
Eva Krokidi1.9K views
Παιζουμε με βιβλια στη φυση by Vera Vorylla
Παιζουμε με βιβλια στη φυσηΠαιζουμε με βιβλια στη φυση
Παιζουμε με βιβλια στη φυση
Vera Vorylla324 views
03 Basis Princeples Of Design by eretrianews
03 Basis Princeples Of Design03 Basis Princeples Of Design
03 Basis Princeples Of Design
eretrianews 466 views
η παραβολή του σπλαχνικού σαμαρείτη 1 by Soultana Gargana
η παραβολή του σπλαχνικού σαμαρείτη 1η παραβολή του σπλαχνικού σαμαρείτη 1
η παραβολή του σπλαχνικού σαμαρείτη 1
Soultana Gargana2.5K views
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας by marimiva
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής ΕπικοινωνίαςΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
marimiva1.1K views
το χρονικό των στοιχειωδών σωματιδίων συνεδριο by HIOTELIS IOANNIS
το χρονικό των στοιχειωδών σωματιδίων συνεδριοτο χρονικό των στοιχειωδών σωματιδίων συνεδριο
το χρονικό των στοιχειωδών σωματιδίων συνεδριο
HIOTELIS IOANNIS395 views

Viewers also liked

pp. windaria by
pp. windariapp. windaria
pp. windariawinda827
50 views5 slides
Edi kurniawan farid by
Edi kurniawan faridEdi kurniawan farid
Edi kurniawan faridEdi Farid
143 views25 slides
MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB by
MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARABMEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB
MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARABEdi Farid
373 views25 slides
Edi kurniawan farid by
Edi kurniawan faridEdi kurniawan farid
Edi kurniawan faridEdi Farid
193 views30 slides
Edi kurniawan farid by
Edi kurniawan faridEdi kurniawan farid
Edi kurniawan faridEdi Farid
251 views26 slides
Edi kurniawan farid by
Edi kurniawan faridEdi kurniawan farid
Edi kurniawan faridEdi Farid
247 views30 slides

Viewers also liked(17)

pp. windaria by winda827
pp. windariapp. windaria
pp. windaria
winda82750 views
Edi kurniawan farid by Edi Farid
Edi kurniawan faridEdi kurniawan farid
Edi kurniawan farid
Edi Farid143 views
MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB by Edi Farid
MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARABMEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB
MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB
Edi Farid373 views
Edi kurniawan farid by Edi Farid
Edi kurniawan faridEdi kurniawan farid
Edi kurniawan farid
Edi Farid193 views
Edi kurniawan farid by Edi Farid
Edi kurniawan faridEdi kurniawan farid
Edi kurniawan farid
Edi Farid251 views
Edi kurniawan farid by Edi Farid
Edi kurniawan faridEdi kurniawan farid
Edi kurniawan farid
Edi Farid247 views
What Does it Mean to Go Beyond With Barry LaBov? by LaBov and Beyond
What Does it Mean to Go Beyond With Barry LaBov?What Does it Mean to Go Beyond With Barry LaBov?
What Does it Mean to Go Beyond With Barry LaBov?
LaBov and Beyond298 views
Daftar peserta didik sdn semplak 2 yg diterima di smp negeri kota bogor by Deir Irhamni
Daftar peserta didik sdn semplak 2 yg diterima di smp negeri kota bogorDaftar peserta didik sdn semplak 2 yg diterima di smp negeri kota bogor
Daftar peserta didik sdn semplak 2 yg diterima di smp negeri kota bogor
Deir Irhamni3.1K views
9. silabus kls 3 Tema menjaga kelestarian lingkungan by Deir Irhamni
9. silabus kls 3 Tema menjaga kelestarian lingkungan9. silabus kls 3 Tema menjaga kelestarian lingkungan
9. silabus kls 3 Tema menjaga kelestarian lingkungan
Deir Irhamni3.1K views
從公民科技談公民參與_簡韻真@泛知識節 by Yun-Chen Chien
從公民科技談公民參與_簡韻真@泛知識節從公民科技談公民參與_簡韻真@泛知識節
從公民科技談公民參與_簡韻真@泛知識節
Yun-Chen Chien231 views
2016 08-23-note-10-31 os architecture by Abhishek Kumar
2016 08-23-note-10-31 os architecture2016 08-23-note-10-31 os architecture
2016 08-23-note-10-31 os architecture
Abhishek Kumar108 views

Similar to Τι είναι πολιτική

Όλα τα περιστατικά.pdf by
Όλα τα περιστατικά.pdfΌλα τα περιστατικά.pdf
Όλα τα περιστατικά.pdfnatasa915284
5 views18 slides
₯ελιξρξταχ τθξ ωποτινθνϋ νη έως χθες ενότητα by
₯ελιξρξταχ τθξ ωποτινθνϋ νη έως χθες ενότητα₯ελιξρξταχ τθξ ωποτινθνϋ νη έως χθες ενότητα
₯ελιξρξταχ τθξ ωποτινθνϋ νη έως χθες ενότηταEva Krokidi
3.6K views5 slides
Theories mathishs kai_ypologistes2 by
Theories mathishs kai_ypologistes2Theories mathishs kai_ypologistes2
Theories mathishs kai_ypologistes2adk3676
101 views23 slides
ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδα by
ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδαανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδα
ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδαAnna Sakellaropoulou
118.5K views19 slides
Φυσική Ε΄ - Τριβή , επιθυμητή ή ανεπιθύμητη by
Φυσική Ε΄ - Τριβή , επιθυμητή ή ανεπιθύμητηΦυσική Ε΄ - Τριβή , επιθυμητή ή ανεπιθύμητη
Φυσική Ε΄ - Τριβή , επιθυμητή ή ανεπιθύμητηparkouk Koukoulis
12.3K views14 slides
η σπαρτη by
η σπαρτηη σπαρτη
η σπαρτηmavraroda
2.7K views15 slides

Similar to Τι είναι πολιτική(20)

Όλα τα περιστατικά.pdf by natasa915284
Όλα τα περιστατικά.pdfΌλα τα περιστατικά.pdf
Όλα τα περιστατικά.pdf
natasa9152845 views
₯ελιξρξταχ τθξ ωποτινθνϋ νη έως χθες ενότητα by Eva Krokidi
₯ελιξρξταχ τθξ ωποτινθνϋ νη έως χθες ενότητα₯ελιξρξταχ τθξ ωποτινθνϋ νη έως χθες ενότητα
₯ελιξρξταχ τθξ ωποτινθνϋ νη έως χθες ενότητα
Eva Krokidi3.6K views
Theories mathishs kai_ypologistes2 by adk3676
Theories mathishs kai_ypologistes2Theories mathishs kai_ypologistes2
Theories mathishs kai_ypologistes2
adk3676101 views
ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδα by Anna Sakellaropoulou
ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδαανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδα
ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδα
Anna Sakellaropoulou118.5K views
Φυσική Ε΄ - Τριβή , επιθυμητή ή ανεπιθύμητη by parkouk Koukoulis
Φυσική Ε΄ - Τριβή , επιθυμητή ή ανεπιθύμητηΦυσική Ε΄ - Τριβή , επιθυμητή ή ανεπιθύμητη
Φυσική Ε΄ - Τριβή , επιθυμητή ή ανεπιθύμητη
parkouk Koukoulis12.3K views
η σπαρτη by mavraroda
η σπαρτηη σπαρτη
η σπαρτη
mavraroda2.7K views
διατροφή και τρίτη ηλικία by akoutelida
διατροφή και τρίτη ηλικίαδιατροφή και τρίτη ηλικία
διατροφή και τρίτη ηλικία
akoutelida1.3K views
4 .Ιεροσόλυμα πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων by Ελενη Ζαχου
4 .Ιεροσόλυμα πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων4 .Ιεροσόλυμα πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων
4 .Ιεροσόλυμα πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων
οικιακη οικονομια 2012 2013 ΅4 (2) by Eva Krokidi
οικιακη οικονομια 2012 2013 ΅4 (2)οικιακη οικονομια 2012 2013 ΅4 (2)
οικιακη οικονομια 2012 2013 ΅4 (2)
Eva Krokidi264 views
λύγκας by kougiou
λύγκαςλύγκας
λύγκας
kougiou153 views
φυλλο εργασιας by Eva Krokidi
φυλλο εργασιαςφυλλο εργασιας
φυλλο εργασιας
Eva Krokidi263 views
φυλλο εργασιας by Eva Krokidi
φυλλο εργασιαςφυλλο εργασιας
φυλλο εργασιας
Eva Krokidi292 views
φυλλο εργασιας by Eva Krokidi
φυλλο εργασιαςφυλλο εργασιας
φυλλο εργασιας
Eva Krokidi325 views
σώστε τη γη για μια καλύτερη ζωή, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ by petroulapapada
σώστε τη γη για μια καλύτερη ζωή, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣσώστε τη γη για μια καλύτερη ζωή, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ
σώστε τη γη για μια καλύτερη ζωή, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ
petroulapapada224 views
Παιζουμε με βιβλια στη φυση by Vera Vorylla
Παιζουμε με βιβλια στη φυσηΠαιζουμε με βιβλια στη φυση
Παιζουμε με βιβλια στη φυση
Vera Vorylla285 views

Τι είναι πολιτική

 • 1. Τη είλαη Πνιηηηθή; Θανάσης Τσακίρης
 • 3. What is Politics? •Είλαη έλα γεληθό ραξαθηεξηζηηθό όιωλ ηωλ αλζξώπηλωλ θνηλωληώλ, ηόζν ζην παξειζόλ όζν θαη ζην παξόλ; •Σρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ζεζκηθά πεδία; •Xαξαθηεξίδεη όιεο ηηο νκάδεο θαη ηνπο νξγαληζκνύο, κηθξέο ή κεγάιεο, επίζεκεο ή αλεπίζεκεο;
 • 4. Ση είλαη Πνιηηηθή; •Πώο κπνξνύκε λα απνθηήζνπκε γλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή θαη γηα ηελ πνιηηηθή δσή; •Πώο κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηελ πνιηηηθή από άιιεο πηπρέο ηεο αλζξώπηλεο δσήο;
 • 5. Ση είλαη Πνιηηηθή; •Με πνηνπο ηξόπνπο είλαη ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα παξόκνηα κε έλα από ην άιιν; •Με πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύλ ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο; •Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο «αξρήο», ηεο «δύλακεο» θαη ηεο «εμνπζίαο» ζηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα;
 • 6. Ση είλαη Πνιηηηθή •Πώο ζπκπεξηθέξνληαη νη άλζξσπνη ζηελ πνιηηηθή; •Πνηα είλαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, αλ ππάξρνπλ, ηνπ Homo Politicus, δειαδή ηνπ πνιηηηθνύ αλζξώπνπ;
 • 7. Ση είλαη Πνιηηηθή; •Με πνηνπο όξνπο θαη ζπλζήθεο επηηπγράλεηαη ε ζηαζεξόηεηα ή ε αιιαγή ή ε επαλάζηαζε ζε έλα πνιηηηθό ζύζηεκα; •Ση απαηηείηαη, γηα λα δηαηεξεζεί ε θνηλσληθή εηξήλε θαη λα απνθεύγεηαη ε βία;
 • 8. Ση είλαη Πνιηηηθή; •Ση είδνπο πνιηηηθό ζύζηεκα είλαη ην θαιύηεξν; •Πώο ζα έπξεπε θαη πώο απνθαζίδνπκε ζηελ πξάμε γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην ηη είλαη "ην θαιύηεξν" ζηελ πνιηηηθή;
 • 9. Σειηθά, ηη είλαη Πνιηηηθή; Θα καο πεηο; •Πνπ ιέηε θίινη εγώ ην βξίζθσ λά 'λαη πνιύ πνιηηηθό λά 'καη πνπιί καύξν ζε ηνίρνπο θη όρη θαξάβη ζ' έξεκν ληνθ. •Γηαηί ζπρλά καο απνηξέπνπλ από ην λα «αζρνιεζνύκε κε ηελ Πνιηηηθή»; •Δίλαη «επάγγεικα» ή «πξνζθνξά» ε Πνιηηηθή;
 • 10. Πνιηηηθή είλαη: •Πνιηηηθή» είλαη «πεδίν πάιεο θαη αληαγσληζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ επίιπζε γεληθήο εκβέιεηαο δηαθνξώλ» θαη όηη «πνιηηηθή» (κε «π» πεδό) είλαη «ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε αληηκεηώπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ». •Η δηαδηθαζία ιήςεο δεζκεπηηθώλ ζπιινγηθώλ απνθάζεσλ.
 • 11. Πνιηηηθή είλαη: •Πνιηηηθή είλαη «ε επηζηήκε θαη ηέρλε ηεο δηαθπβέξλεζεο: ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηε κνξθή, νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ελόο θξάηνπο, ή κεξώλ ηνπ, θαη κε ηε ξύζκηζε ησλ ζρέζεώλ ηνπ κε άιια θξάηε.» •Πνιηηηθή είλαη έλα επξύηεξν θαηλόκελν θαζόζνλ όηη «αθνξά ζεκαληηθέο δηαθσλίεο γηα ηελ θνηλσληθή δσή, θαζώο επίζεο θαη ηηο απόπεηξεο ζπκθηιίσζεο ή ππέξβαζεο ησλ δηαθσληώλ απηώλ.»
 • 12. Γηα ηελ ύπαξμε Πνιηηηθήο απαηηείηαη: • «ζπκθσλία γηα ηελ αλάγθε θνηλσληθήο ζπλύπαξμεο κίαο νκάδαο, ε νπνία είλαη αδηαλόεηε ρσξίο θαλόλεο γεληθήο εθαξκνγήο θαη ηζρύνο» • «ζύγθξνπζε αληηζέησλ ή αληαγσληζηηθώλ απόςεσλ γηα ην πνηνη ζα είλαη νη θαλόλεο απηνί». •Μέζα ζε απηό ην πιαίζην, όπσο ζα δνύκε ζε επόκελε θάζε, ηα πνιηηηθά θόκκαηα είλαη ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο πνπ πξέπεη λα επηηεινύλ δύν βαζηθόηαηεο ιεηηνπξγίεο: •* ζύγθξνπζε, γηαηί πξνσζνύλ αληαγσληζηηθέο πνιηηηθέο •*ελζσκάησζε, γηαηί ε αληαγσληζηηθή απηή αληηπαξάζεζε αθνξά ηελ εληαία Πνιηηηθή ελόο νξγαλσκέλνπ ζπλόινπ.
 • 13. Αρ, Εμνπζία! Σ’ αγαπώ γηαηί είζαη ωξαία; •Σζελώ:από ην ξήκα ζζέλω = έρω δύλακε, εμνπζία, ηζρύ, εμνπζηάδω, είκαη ηζρπξόο, εληζρύω, δύλακαη, κπνξώ, αληέρω. Σζελώ είλαη ε δπλαηή γπλαίθα, ε ηζρπξή.
 • 14. Αρ, Εμνπζία! Σ’ αγαπώ γηαηί είζαη ωξαία; •Μέδνπζα από ην ξήκα κέδνκαη = έρω θαηά λνπ, ζθέπηνκαη, ζρεδηάδω, κειεηώ, θξνληίδω. Μέδνπζα είλαη ε ζθεπηόκελε γπλαίθα. Καη' άιινπο, παξάγεηαη από ην ξήκα κέδω πνπ ζεκαίλεη άξρω, θπβεξλώ, θπξηαξρώ, πξνζηαηεύω. Μέδνπζα ινηπόλ ήηαλ ε βαζίιηζζα, ε πξνζηάηηο, ε εμνπζηάζηξηα, απηή πνπ έρεη νξηζηεί λα θπιάεη θάηη.
 • 15. Γύλακε/Δμνπζία •O όξνο δύλακε/εμνπζία (power)αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ ή, πνιύ ζπρλόηεξα, κηαο νκάδαο αηόκσλ ή ελόο ζεζκνύ λα ρεηξίδνληαη θαη λα δηακνξθώλνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ελέξγεηεο άιισλ αηόκσλ.
 • 16. Νόκηκε αξρή (authority) •Μαθξνεπίπεδν πιαλεηηθήο επηθξάηεηαο: ηα θξάηε κε ηελ κεγαιύηεξε ζηξαηησηηθή ηζρύ (might, macht) ζα ππνηάζζνπλ ηα πην αδύλακα πνπ ζα είλαη έξκαηα ησλ δηαζέζεώλ ηνπο. •Οη ζεζκνί θαη νη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ηνπο δηέπνπλ παξέρνπλ πξνζηαζία ζε απηνύο πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αληεπηηεζνύλ ιόγσ κεησκέλεο ή έιιεηςεο δύλακεο θαη πθίζηαληαη παξελόριεζε θαη εθκεηάιιεπζε. Μέζσ απηώλ ησλ ξπζκίζεσλ αζθείηαη λόκηκα ε εμνπζία (authority).
 • 17. Αλώηεξνη-θαηώηεξνη •΢ηελ πιένλ απιή ηνπ απόδνζε, ινηπόλ, ν όξνο «εμνπζία» αλαθέξεηαη ζε κηα θνηλσληθή ζρέζε κεηαμύ ελόο «αλώηεξνπ» (principal) θαη ελόο «θαηώηεξνπ» (subaltern). •΢ηελ πξαγκαηηθόηεηα απηή ε ζρέζε δελ είλαη κνλόπιεπξε θαη κνλνζήκαληε. Έλαο αλώηεξνο κπνξεί ζε κηα άιιε θνηλσληθή ζρέζε λα είλαη θαηώηεξνο θαη αληίζηξνθα.
 • 18. Μαμ Βέκπεξ •«Κπξηαξρία»: ε πηζαλόηεηα όηη κηα εληνιή ζα πεηύρεη ηελ ππαθνή κηαο δεδνκέλεο νκάδαο αλζξώπσλ. Ο νξηζκόο ηνπ Βέκπεξ έρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: •α) ε εμνπζία αζθείηαη από άηνκα πνπ ζεκαίλεη όηη αθνξά ηηο έλλνηεο ηεο επηινγήο, ηεο δξάζεο θαη ηεο πξόζεζεο/ζθνπνύ, •β) πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά ηελ έλλνηα ηεο δξάζεο θαη πξνϋπνζέηεη έλα άηνκν πνπ επηηπγράλεη ηνπο ζηόρνπο πνπ επηζπκεί, •γ) ε εμνπζία αζθείηαη όηαλ ην/α άιιν/α άηνκν/α ελδέρεηαη λα αλαπηύμεη/νπλ αληίζηαζε θαη λα πξνθαιέζεη/νπλ ζύγθξνπζε, •δ) θαλεξώλεη όηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζπκθεξόλησλ θαη αληηιήςεσλ κεηαμύ δπλαηώλ θαη αδπλάησλ, •ε) ε εμνπζία είλαη αξλεηηθή θαζόζνλ όηη αθνξά πεξηνξηζκνύο θαη ζηεξήζεηο γηα όζνπο/εο πθίζηαληαη ηελ άζθεζε εμνπζίαο. •Όηαλ νη άλζξσπνη εθιακβάλνπλ σο λνκηκνπνηεκέλε ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο ηόηε κηιάκε γηα λόκηκε εμνπζία/αξρή.
 • 20. ΢πζηήκαηα εμνπζίαο Γηαθξίλνληαη σο πξνο ηε κνξθή δύλακεο πνπ αζθνύλ θαη σο πξνο ηε κνξθή ηεο ππνηαγήο επηθέξνπλ ή δηαζθαιίδνπλ. •Μνξθέο δύλακεο • Α. Οηθνλνκηθή δύλακε •Β. Πνιηηηθή δύλακε •Γ. Ιδενινγηθή δύλακε •Μνξθέο ππνηαγήο • Α. Παζεηηθή ππνηαγή •Β. Ιδηνηειήο ππνηαγή •Γ. Απόιπηα νηθεηνζειήο ππνηαγή.
 • 21. Καηά ηνλ Μαμ Βέκπεξ •«Η πνιηηηθή γηα καο ζεκαίλεη ηελ επηδίσμε λα ζπκκεηέρεη θαλείο ζηελ άζθεζε δύλακεο (macht) ή λα επεξεάζεη ηελ θαηαλνκή ηεο δύλακεο είηε κεηαμύ θξαηώλ είηε κεηαμύ θνηλσληθώλ νκάδσλ εληόο ελόο θξάηνπο. (…) Όηαλ ιέκε όηη έλα εξώηεκα είλαη πνιηηηθό…ή όηη κηα απόθαζε θαζνξίδεηαη ‘πνιηηηθά’, απηό πνπ ελλννύκε είλαη όηη ζπκθέξνληα πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηαλνκή, ζηε δηαηήξεζε ή ζηε κεηαβίβαζε ηεο δύλακεο είλαη απηά πνπ απνθαζίδνπλ ηη απάληεζε ζα δνζεί ζην εξώηεκα απηό ή πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε»
 • 22. Όκσο ν Βέκπεξ εμεηάδεη •ηελ εκπξόζεηε/έλζθνπε δξάζε θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη αθήλεη έμσ από ην πεδίν ηεο ηε «κε ιήςε απόθαζεο» πνπ θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο είλαη κία κνξθή άζθεζεο εμνπζίαο θαη επίδεημε αληζόηεηαο δύλακεο. •Δλδέρεηαη νη αζθνύληεο εμνπζία λα είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθώλνπλ, ζύκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο αληηιήςεηο θαη ζπκθέξνληα, ηηο επηζπκίεο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ αδπλάησλ (π.ρ. κε πξνπαγάλδα ή κε δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο). •Δπνκέλσο, ηίζεηαη ζέκα αλαγλώξηζεο θαη δηαρσξηζκνύ ησλ «ππνθεηκεληθώλ» από ηα «πξαγκαηηθά ζπκθέξνληα».
 • 23. Χάλλα Aξελη •ηνλίδεη πσο «ε εμνπζία αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ όρη απιώο λα δξα αιιά λα δξα εθ ζπκθώλνπ». •Η εμνπζία δελ είλαη πνηέ «ηδηόηεηα ελόο αηόκνπ θαη αλήθεη ζε κηα νκάδα, ζπλερίδεη δε λα πθίζηαηαη κόλν γηα όζν ρξόλν ε νκάδα είλαη ελσκέλε.» •Όηαλ ιέκε γηα θάπνηνλ όηη βξίζθεηαη «ζηελ εμνπζία» αλαθεξόκαζηε ζην όηη» εμνπζηνδνηείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό αηόκσλ λα δξα ζην όλνκά ηνπο».
 • 25. Χάλλα Άξελη •«Η ηζρύο αλακθίβνια ραξαθηεξίδεη θάηη ην αηνκηθό, κηαλ αηνκηθή νληόηεηα θαη είλαη ε ηδηόηεηα πνπ είλαη ζύκθπηε κε έλα αληηθείκελν ή κε έλα άηνκν θαη αλήθεη ζην ραξαθηήξα ηνπ, πνπ ελδερνκέλσο λα κπνξεί λα επηβεβαησζεί ζε ζρέζε κε άιια πξάγκαηα ή πξόζσπα, όκσο είλαη νπζηαζηηθά αλεμάξηεηε από απηά». •Η ηζρύο δηαθξίλεηαη από ηε δύλακε, έλλνηα «πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ θαζεκεξηλή νκηιία σο ζπλώλπκν ηεο βίαο, εηδηθά αλ ε βία εμππεξεηεί σο κέζν πίεζεο, θαη πνπ ζα έπξεπε λα θξαηεζεί, ζηε γιώζζα ηεο νξνινγίαο, γηα ηηο «δπλάκεηο ηεο θύζεο» ή γηα ηε «δύλακε ησλ πεξηζηάζεσλ» (la force des choses), δειαδή, λα ππνδειώλεη ηελ ελέξγεηα πνπ απειεπζεξώλεηαη από θπζηθά ή θνηλσληθά θηλήκαηα
 • 26. Χάλλα Άξελη •Πην ακθίζεκε ε έλλνηα ηεο ιέμεο authority (αξρή, απζεληία, εμνπζία). Η Arendt επηζεκαίλεη όηη είλαη ην πην «απαηειό» από ηα θαηλόκελα απηά θαη ζπρλά δηαζηξεβιώλεηαη σο όξνο. •Μπνξεί λα ιερζεί, γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο, όηη αλαθέξεηαη «ζηελ αλακθηζβήηεηε αλαγλώξηζε από απηνύο από ηνπο νπνίνπο δεηείηαη λα ππαθνύζνπλ˙ νύηε εμαλαγθαζκόο ρξεηάδεηαη νύηε πεηζώ». •Γηα λα παξακείλεη θαλείο ζηελ αξρή απαηηείηαη ζεβαζκόο γηα ην πξόζσπν ή ην αμίσκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη. ΢ηελ αληίζεηε πεξίπησζε «ν ρεηξόηεξνο ερζξόο ηεο αξρήο, σο εθ ηνύηνπ, είλαη ε πεξηθξόλεζε, θαη ν πην ζίγνπξνο ηξόπνο γηα ηελ ππνλόκεπζή ηεο είλαη ην γέιην».
 • 27. Steven Lukes •Η πξώηε δηάζηαζε εμνπζίαο: «Σν λα έρεηο εμνπζία είλαη ην λα είζαη ηθαλόο λα μερσξίδεηο από ηνλ θόζκν». Η άζθεζε ηεο εμνπζίαο εμηζώλεηαη κε ηελ ηθαλόηεηα λα ππεξηζρύζεηο έλαληη ησλ αληίζεησλ πξνηηκήζεσλ ησλ άιισλ αλζξώπσλ» . •Η δηζδηάζηαηε άπνςε πεξί εμνπζίαο είλαη «ε θηλεηνπνίεζε ηεο πξνθαηάιεςεο»: ε εμνπζία αζθείηαη «κε ηνλ έιεγρν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο» θαη «ηελ αλάδεημε κόλν νξηζκέλσλ ζεκάησλ σο ζεκαληηθώλ» ηα νπνία, σο εθ ηνύηνπ, κπνξνύλ «λα ηεζνύλ ζηε δεκόζηα ζπδήηεζε.» • Σέινο, ε ηξηζδηάζηαηε άπνςε πεξί εμνπζίαο ελζσκαηώλεη όιεο ηηο δηνξαηηθέο ζθέςεηο ησλ άιισλ δύν δηαζηάζεσλ αιιά δίλεη επηπιένλ έκθαζε ζην ξόιν ησλ πνιηηηθώλ ζπκθεξόλησλ θαη αζπάδεηαη ηε ζέζε όηη νη επηζπκίεο θαη νη πεπνηζήζεηο ησλ αλζξώπσλ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηνύληαη θαη λα δηακνξθώλνληαη κε ηξόπν ηέηνην πνπ λα κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα ζεκειηώδε ζπκθέξνληά ηνπο. • Lukes St. (2007) Εξοςσία: μια Ριζοσπαστική Θεώπηση. Αζήλα: Δθδ. ΢αββάιαο
 • 28. Παληνύ ππάξρεη εμνπζία •΢’ απηέο ηηο απόςεηο ήξζε λα πξνζηεζεί ε άπνςε όηη ε εμνπζία δελ ελνηθεί κόλν ζηνπο επίζεκνπο πνιηηηθνύο θαη θνηλσληθνύο ζεζκνύο αιιά είλαη κηα ηδηόηεηα πνπ είλαη δηάρπηε ζην πιαίζην ελόο δηθηύνπ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ: «…ε εμνπζία είλαη παληνύ, όρη επεηδή αγθαιηάδεη ηα πάληα, αιιά επεηδή πξνέξρεηαη από παληνύ.» •Foucault M. (1981) The History of Sexuality: An Introduction. Harmondsworth: Penguin. [Διι.έθδνζε: Φνπθώ Μ. (1982) Η ιστοπία τηρ σεξοςαλικότηταρ, ηόκνο 1. Αζήλα: Δθδ. Ράππα]