Το κράτος

Thanassis Tsakiris
Thanassis Tsakirisιδιωτικος τομεας
Σο Κράτοσ 
Θανάςθσ Σςακίρθσ
Νεωτερικότθτα 
•ΟΤ΢ΙΩΔΩ΢ ΑΜΦΙ΢ΒΗΣΟΤΜΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ 
1.Ριξθ με το παλιό: οικονομικζσ πρακτικζσ, κακεςτϊτα, τεχνολογία, πολιτιςτικζσ και κοινωνικζσ ςχζςεισ. Ευρϊπθ: Ιταλικι Αναγζννθςθ, τυπογραφία, βιομθχανικι επανάςταςθ. 
2.΢υγκεκριμζνθ διανοθτικι ςτάςθ: ορκολογιςμόσ για κατανόθςθ τθσ φφςθσ και κυριαρχία του ανκρϊπου επ’ αυτισ. Πρόοδοσ: ιατρικοποίθςθ των ςωμάτων ωσ τον εξορκολογιςμό τθσ ηωισ ςτθν πόλθ και το λόγο του ςχεδιαςμοφ/προγραμματιςμοφ. Διαφωτιςμόσ: τεκμιριο και απόδειξθ, (Καντ) sapere aude (τόλμα να γνωρίηεισ/ςκζφτεςαι).
Νεωτερικότθτα 
3. Κοςμικό ςχζδιο χειραφζτθςθσ => Αμερικανικι/Γαλλικι αςτικι επανάςταςθ> Απελευκζρωςθ ςκλάβων. Απόδοςθ ατομικϊν και πολιτικϊν δικαιωμάτων ςε ανκρϊπουσ που δεν είχαν τθν ιδιότθτα του πολίτθ λόγω τθσ ιδιαίτερεσ ταυτότθτζσ τουσ. Πολιτικι νεωτερικότθτα: νζεσ μορφζσ εκπροςϊπθςθσ και πολιτικϊν-κοινωνικϊν δικαιωμάτων. 
4. Διαδικαςία παγκόςμιασ ολοκλιρωςθσ από τθν εποχι των ανακαλφψεων ζωσ τισ ευρωπαϊκζσ αποικιοκρατίεσ (τζλθ 19ου – αρχζσ 20οφ αιϊνα). Κεντρικι κζςθ «ζκνουσ-κράτουσ» με επεκτατικι επικρατειακι ικανότθτα να οργανϊνει και να διαχειρίηεται τισ ανϊνυμεσ κοινωνικζσ διαδικαςίεσ.
Κράτοσ 
-΢φνολο κεςμϊν που διευκολφνουν τθν ικανότθτα άςκθςθσ εξαναγκαςτικισ εξουςίασ και διακυβζρνθςθσ πάνω ςε μια κακοριςμζνθ επικράτεια. 
-Από εποχι ςε εποχι και από τόπο ςε τόπο ςυχνά μεταβάλλονται ριηικά οι μορφζσ και οι λειτουργίεσ του κράτουσ.
Κράτοσ 
•΢υνδζεται με τθν ΑΓΟΡΑ και τθν ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΩΝ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ΢ 
Ανάγκθ διευκόλυνςθσ τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ που διαμορφϊνει τθ φορολογικι βάςθ για τθν υποςτιριξθ του κρατικοφ μθχανιςμοφ, τθν παροχι υποδομϊν και αγακϊν για τθν ςυντιρθςθ του πλθκυςμοφ που με τθ ςειρά του αποτελεί εργατικό δυναμικό, τθ διατιρθςθ τθσ εςωτερικισ τάξθσ και τθν ικανότθτα διατιρθςθσ τθσ άμυνασ και τθσ προςταςίασ από εξωτερικι επζμβαςθ. Σόςο θ ανάγκθ όςο και θ ικανότθτα μεταβάλλονται ςυχνά.
Κράτοσ 
Χαρακτθριςτικά του κράτουσ 
•Ιςτορικά διαμορφοφμενο 
•Εκπροςωπεί (κεωρθτικά) το ςφνολο τθσ κοινωνίασ 
•΢υγχωνεφει τθν εξουςία από τθν κοινωνία ςε ζναν τόπο 
•Επινοεί νζεσ εξουςίεσ (ςυγκεντρϊνοντασ πολιτικζσ δομζσ ι νζεσ κοινωνικζσ λειτουργίεσ για τισ οποίεσ πρζπει να αναλάβει τθν ευκφνθ),δθμιουργία νζα οργανωτικι δομι. 
•Εγγυάται κι υπεραςπίηεται τα φυςικά και τα κοινωνικο- πολιτιςμικά ςφνορα. 
•Προςφζρει ςτουσ ανκρϊπουσ ταυτότθτα και ςυμβάλλει ςτον κακοριςμοφ ενόσ λαοφ.
Κράτοσ 
•Κατζχει το μονοπϊλιο ςτα μζςα βίασ και καταςτολισ ςτο πλαίςιο τθσ επικράτειάσ του 
Η αξίωςι του αυτι χρονολογείται από τθν φάςθ τθσ κατάργθςθσ τθσ φεουδαρχίασ και τθν διάλυςθ των προθγοφμενων ιδιωτικϊν ςτρατϊν των φεουδαρχϊν και τθν δικαιοδοςία τθσ εκκλθςίασ ςε ηθτιματα ηωισ ι κανάτου επί των πολιτϊν του κράτουσ (π.χ. αιρζςεισ). Η αποτυχία του κράτουσ να διατθριςει τον ζλεγχο ςθμαίνει ότι χάνει εδάφθ τθσ επικράτειασ ι διαλφεται.
Κράτοσ – Πλουραλιςτικζσ κεωρίεσ 
Θανάςθσ Σςακίρθσ
Κράτοσ - Πλουραλιςμόσ 
•Κοινωνία = αγϊνασ ανταγωνιςτικϊν ομάδων μζςα ςε μια αρζνα με διαιτθτι το κράτοσ 
•Κράτοσ = κεςμοκετθμζνθ δφναμθ και εξουςία και υπζρτατοσ κεματοφφλακασ τθσ αντιπροςωπευτικισ δθμοκρατίασ 
•Δεν εξυπθρετεί οφτε τα δικά του ςυμφζροντα οφτε αυτά μιασ και μοναδικισ ομάδασ ι τάξθσ. 
•Μζςο διαπραγμάτευςθσ ι μεςολάβθςθσ για να εξιςορροπεί τα ςυμφζροντα ενόσ πλικουσ ανταγωνιςτικϊν ομάδων, να εκπροςωπεί τα ςυμφζροντα τθσ κοινωνίασ ςτο ςφνολό τθσ, ςυντονίηοντασ τισ υπόλοιπουσ ςθμαντικοφσ κεςμοφσ.
Κράτοσ - Πλουραλιςμόσ 
•Πλθκϊρα ανταγωνιηόμενων κυβερνθτικϊν φορζων, διευκφνςεων και τοπικϊν αρχϊν, 
•φπαρξθ πολιτικϊν κομμάτων, ςυνδικάτων, κινιςεων πολιτϊν 
=>άτομα και οι ομάδεσ μποροφν να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ διάφορα ςθμεία πρόςβαςθσ ςτουσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων.
Κράτοσ - Πλουραλιςμόσ 
•Οι πλουραλιςτζσ μελετοφν τισ μικρζσ αυτζσ ομάδεσ προςϊπων και προςπακοφν να τισ γενικεφςουν ςτο κοινωνικό επίπεδο. 
• Σθν ομάδα ωσ μονάδα ανάλυςθσ όριςε πρϊτοσ ο Ντζθβιντ Σροφμαν ςτθριηόμενοσ ςε μεγάλο βακμό ςτο ζργο του Άρκουρ Μπζντλευ ο οποίοσ τονίηει χαρακτθριςτικά ότι «θ ιςορροπία των πιζςεων των ομάδων είναι θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ κοινωνίασ». 
•Η πολιτικι δεν μπορεί να εξθγθκεί με όρουσ αιςκθμάτων, ςτάςεων ι ιδεϊν ςτο βακμό που αυτοί απορρζουν από τθν ηωι των ομάδων˙ οφτε μπορεί να εξθγθκεί με τθν μελζτθ των θγετϊν αφοφ αυτοί εκφράηουν τα ςυμφζροντα των ομάδων, 
•Οι ομάδεσ οι οποίεσ αποτελοφν τισ βαςικζσ μονάδεσ ανάλυςθσ λόγω των ομοιομορφιϊν ςυμπεριφοράσ που χαρακτθρίηουν τα μζλθ τουσ. Αυτζσ οι ομοιομορφίεσ πθγάηουν από τισ ςχζςεισ ι τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ. Ο Σροφμαν κάνοντασ λόγο για ιςορροπία των «κεςμοποιθμζνων ομάδων» δεν εννοεί ότι πάντοτε βρίςκονται ς’ αυτι τθν κατάςταςθ χωρίσ να διατυπϊνουν αξιϊςεισ επί άλλων ομάδων. Όταν προβαίνουν ςτθ διατφπωςθ των αξιϊςεων διαμορφϊνονται ωσ «ομάδεσ ςυμφερόντων».
Κράτοσ - Πλουραλιςμόσ 
•Οι ομάδεσ υποςτθρίηουν κοινζσ νοοτροπίεσ και οι μορφζσ ςυμπεριφοράσ που ςυνεπάγονται αυτζσ οι νοοτροπίεσ 
•Εν δυνάμει ομάδεσ ςυμφερόντων εκεί όπου ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ανκρϊπων ςυμμερίηεται κοινζσ νοοτροπίεσ ακόμθ και χωρίσ να είναι οργανωμζνοι ςε μια ομάδα ςυμφζροντοσ. Αν όμωσ απειλθκοφν τα ςυμφζροντά τουσ, τότε είναι πιο πικανό να οργανωκοφν
Κράτοσ - Πλουραλιςμόσ 
Κριτικι: 
•Ο πλουραλιςμόσ είναι αποτελεί απολογία υπζρ του ςτάτουσ-κβο, υπεράςπιςθ του ιςχφοντοσ πολιτικοφ ςυςτιματοσ των ΗΠΑ, τοπικιςτικι επικζντρωςθ που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτι ευρζωσ. 
•΢τθν πραγματικότθτα οι εκελοντικζσ ενϊςεισ του πλουραλιςμοφ δεν αποτελοφν παρά ζνα ακόμθ επίπεδο τθσ γραφειοκρατίασ. 
•Επίςθσ, ςτθν πράξθ, οι ΗΠΑ δεν αποτελοφν μια κοινωνία όπου όλοι είναι οργανωμζνοι ςε ομάδεσ˙ αντικζτωσ, λίγοι είναι μζλθ τουσ και, ωσ επί το πλείςτον, προζρχονται από τα ανϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα των πλουςίων και εκπαιδευμζνων λευκϊν. 
•Οι εκελοντικζσ ενϊςεισ ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι ςυγκεκριμζνοι πλουραλιςτζσ δεν αποτελοφν πολιτικζσ ομάδεσ αλλά κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ κλπ που δεν διακρίνονται για τθν εντελϊσ δθμοκρατικι λειτουργία τουσ κακϊσ είναι γραφειοκρατικά και ιεραρχικά δομθμζνεσ.
Κράτοσ - Πλουραλιςμόσ 
Κριτικι: 
•Οη πόξνη θαη ε ηζρύο ησλ ελώζεσλ είλαη άληζε ζην ζεζκηθό επίπεδν πρ κεγαινεπηρεηξεκαηηθέο ελώζεηο ζε ζρέζε π.ρ. κε ηα ζπλδηθάηα. 
•Τν θξάηνο δελ είλαη έλαο νπδέηεξνο κεζνιαβεηήο. 
•Θεσξνύλ όηη ππάξρεη επξεία ζπλαίλεζε ζηνπο θαλόλεο ηνπ πνιηηηθνύ παηρληδηνύ παξαβιέπνληαο ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο άξλεζεο απνδνρήο ηνπ κε α)απνρή ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο β) εηξεληθή ή βίαηε θηλεηνπνίεζεο ησλ θνηλσληθώλ θηλεκάησλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ησλ κεηνλνηήησλ, ησλ γπλαηθώλ, ηεο λενιαίαο θαη ησλ νηθνινγηθώλ νξγαλώζεσλ. Σηε ζθέςε ηνπο δελ ππάξρεη ρώξνο γηα ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη γηα ηελ παξέκβαζε θαη ζπκκεηνρή ησλ καδώλ ζηελ πνιηηηθή. 
•Εζηηάδνπλ ηνπο θαθνύο ηεο αλάιπζήο ηνπο πεξηζζόηεξν ζηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ δεκνζίσλ ζεζκώλ αθήλνληαο εθηόο νπηηθήο γσλίαο ηελ πνιηηηθή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. Είλαη απνξξνθεκέλνη κε ηελ αλάιπζε ησλ ηππηθώλ πνιηηηθώλ ζεζκώλ θαη αγλννύλ ηηο πξαγκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο ππό ζπλζήθεο θαπηηαιηζκνύ.
Κράτοσ – Θεωρίεσ των ελίτ 
Θανάςθσ Τςακίρθσ
Σρεισ βαςικζσ κζςεισ 
• Πλάτων, Μακιαβζλι, Παρζτο, Μόςκα, Μίκελσ 
•Κοινι κζςθ: θ ςυγκζντρωςθ τθσ κοινωνικισ εξουςίασ ςε ζνα μικρό ςφνολο ανκρϊπων που αποτελοφν τθν ελζγχουςα ελίτ ιταν αναπόφευκτθ ς’ όλεσ τισ κοινωνίεσ. Άρνθςθ τθσ Μαρξιςτικισ λογικισ περί δυνατότθτασ φπαρξθσ αταξικϊν κοινωνιϊν.
Ελίτ και κράτοσ 
•Μίκελσ: ΢ε κάκε οργάνωςθ ιςχφει ο «ςιδερζνιοσ νόμοσ τθσ ολιγαρχίασ». 
•Βιλφρζντο Παρζτο: θ ιςτορικι εμπειρία μασ προςφζρει αποδείξεισ για τθ διαρκι κυκλοφορία των ελίτ (δάνειο θ παρομοίωςθ των ελίτ από το Μακιαβζλι με «λιοντάρια» και «αλεποφδεσ».)
Ελίτ αλεποφδεσ vs Ελίτ λιοντάρια 
•Αλεποφδεσ: κυβερνοφν προςπακϊντασ να πετφχουν ςυναίνεςθ, δεν είναι πρόκυμεσ να καταφφγουν ςτθ βία, είναι ζξυπνεσ και πανοφργεσ, επιχειρθματικζσ, καλλιτεχνικζσ-πνευματικζσ και καινοτόμεσ. Ο ανκρωπιςμόσ τουσ ςε καιρό κρίςθσ οδθγεί ςτο ςυμβιβαςμό και ςτον παςιφιςμό => εξαςκζνιςθ κακεςτϊτοσ. 
•Λιοντάρια: δυνατοί, ςτακεροί και ακζραιοι άνκρωποι.
Λιοντάρια 
•Ψυχροί και ςτεροφμενοι φανταςίασ είναι πάντα πρόκυμοι να προςφφγουν ςτθ βία για τθν επιβολι των κζςεϊν τουσ ι για τθν υπεράςπιςι τουσ. 
•Τπεραςπιςτζσ τθσ κακεςτθκυίασ τάξθσ πραγμάτων τόςο ςτο κράτοσ όςο και ςτθν κοινωνία πολιτϊν. 
•΢τρατεφονται υπζρ τθσ δθμόςιασ τάξθσ, τθσ κρθςκείασ και τθσ πολιτικισ ορκοδοξίασ.
«Ιδεϊδεσ» 
•Οι ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά των δφο τφπων ελίτ είναι αμοιβαίωσ αποκλειόμενα. 
•Η ιςτορία είναι θ διαδικαςία κυκλοφορίασ μεταξφ αυτϊν των δφο τφπων ελίτ 
•Σο ιδεϊδεσ ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ κα αντανακλοφςε μια ιςορροπία δυνάμεων που κα περιείχε χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τόςο των «λιονταριϊν» όςο και των «αλεποφδων».
Μαρξιςμόσ και Κράτοσ 
•Σο πολιτικό εποικοδόμθμα (κράτοσ) δεν αποτελεί απλι αντανάκλαςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ, αλλά ζναν ενεργθτικό παράγοντα του ιςτορικοφ γίγνεςκαι . 
• Σο κράτοσ εμφανίηεται ςαν όργανο επιβολισ τθσ ταξικισ κυριαρχίασ πάνω ςτθν υπόλοιπθ κοινωνία. Πρόκειται για μια εξωοικονομικι δφναμθ τθσ αναπτυγμζνθσ κοινωνίασ που χρθςιμοποιείται από τθν άρχουςα τάξθ προκειμζνου να διατθριςει τα προνόμια και το κυρίαρχο κοινωνικό τθσ status. 
•Σο κράτοσ είναι ζνασ μθχανιςμόσ προςταςίασ και αναπαραγωγισ των ςχζςεων του ςυγκεκριμζνου τρόπου παραγωγισ, μια μορφι εξουςίασ που ενϊ αναδφκθκε μζςα από τθν κοινωνία και υπάρχει πάνω από αυτιν τείνει ςυνεχϊσ να αποξενϊνεται, κακϊσ μεριμνά για τα ςυμφζροντα τθσ οικονομικά ιςχυρισ τάξθσ. Η τελευταία, γίνεται ζτςι πολιτικά κυρίαρχθ κι αποκτά τα μζςα για τθν εκμετάλλευςθ των κυριαρχοφμενων κοινωνικϊν τάξεων.
Μαρξιςμόσ και Κράτοσ 
Αντόνιο Γκράμςι: το κράτοσ ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ του αναπτυγμζνου καπιταλιςμοφ αποτελεί ζνα ςφνκετο φαινόμενο, κακϊσ κεμελιϊνεται εξίςου ςτθ φυςικι βία και ςτθν θγεμονία των κυρίαρχων ομάδων. Επομζνωσ, θ κεςμοποιθμζνθ χριςθ φυςικισ βίασ είναι κοινωνικά αναγκαία όχι λόγω τθσ ατελοφσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, όπωσ πρεςβεφει θ φιλελεφκερθ παράδοςθ, αλλά για τθν επιβολι ενόσ «πλαςματικοφ κοινοφ ςυμφζροντοσ» ωσ «κοινοφ ςυμφζροντοσ», δθλαδι των ιδιοτελϊν ςυμφερόντων μιασ κοινωνικισ τάξθσ ςτισ υπόλοιπεσ τάξεισ
Μαρξιςμόσ και Κράτοσ 
•R. Miliband (εργαλειακι κεωρία για το κράτοσ) και 
Ν. Πουλαντηάσ (δομιςτικι αντίλθψθ για το κράτοσ) τόνιςαν ότι το κράτοσ αποτελεί κεςμό με δικι του λογικι που διαμορφϊνεται από πολιτικζσ δυνάμεισ οι οποίεσ δεν είναι ουδζτερεσ αλλά αποτελοφν ζκφραςθ τθσ ιςορροπίασ αυτϊν των δυνάμεων. ΢υνεπϊσ, το κράτοσ αποτελεί πεδίο όπου επιλφονται αυτζσ οι πολιτικζσ ςυγκροφςεισ και ζχει ςχετικι αυτονομία και δεν είναι οφτε απολφτωσ αυτόνομο και ουδζτερο απζναντι ςτον ταξικό και κοινωνικό ανταγωνιςμό οφτε ζνα απλό όργανο ςτα χζρια τθσ κυρίαρχθσ τάξθσ.
Μαρξιςμόσ και Κράτοσ 
•Πουλαντηάσ «Το κράτοσ, εξαςφαλίηει τθν ενότθτα και τθ ςυνοχι ενόσ κοινωνικοφ ςχθματιςμοφ διαιρεμζνου ςε τάξεισ, ςυγκεντρώνει τισ ταξικζσ αντικζςεισ του ςυνόλου του κοινωνικοφ ςχθματιςμοφ, κατοχυρώνοντασ και νομιμοποιώντασ τα ςυμφζροντα των κυρίαρχων τάξεων ι μερίδων τάξεων ζναντι των άλλων τάξεων αυτοφ του κοινωνικοφ ςχθματιςμοφ». Όμωσ για να είναι δυνατι θ κατοχφρωςθ και νομιμοποίθςθ των ςυμφερόντων των κυρίαρχων τάξεων ι μερίδων τάξεων δια μζςου του κράτουσ, πρζπει να οργανωκεί πάλι δια μζςου του κράτουσ θ ςυναίνεςθ των κυριαρχοφμενων τάξεων και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν κατοχυρωκοφν οριςμζνα από τα πιο άμεςα αιτιματα που αυτζσ οι κυριαρχοφμενεσ τάξεισ προβάλλουν. Κορυφαίο ςφμβολο του κράτουσ που μπορεί να εξαςφαλίηει τθ ςυναίνεςθ των κυριαρχοφμενων είναι το ΢φνταγμα. Ο ίδιοσ ο Μαρξ είχε τονίςει ότι «το Σφνταγμα είναι ζνα φροφριο που προςτατεφει τουσ πολιορκθτζσ και όχι τουσ πολιορκοφμενουσ», υπονοϊντασ βζβαια ότι πολιορκθτζσ είναι οι κυριαρχοφμενοι και πολιορκοφμενοι οι κυρίαρχοι
Κράτοσ πρόνοιασ 
Οι διαςτάςεισ των βαςικϊν ανκρωπίνων αναγκϊν είναι τρεισ: 
•Σο «ζχειν». Αναφζρεται ςτισ ουςιϊδθσ φυςιολογικζσ και υλικζσ ανάγκεσ. 
•Σο «αγαπάν»: Αναφζρεται ςτθν κοινότθτα, ςτθ φροντίδα και τθν αναγνϊριςθ. 
•Σο «είναι»: Αναφζρεται ςτθν ταυτότθτα και ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ.
Κράτοσ πρόνοιασ 
•O Abraham Maslow διατφπωςε το ςχιμα τθσ «πυραμίδασ των αναγκϊν». Βαςικι κζςθ τθσ κεωρίασ του Maslow είναι ότι ο άνκρωποσ αποτελεί μια οντότθτα θ οποία αδιάκοπα προςβλζπει ςτθν κάλυψθ και ικανοποίθςθ των αναγκϊν του. Η διαδικαςία κάλυψθσ των αναγκϊν είναι αδιάκοπθ, μιασ και μόλισ καλυφκοφν κάποιεσ ανάγκεσ, το άτομο ςτρζφεται αυτόματα ςτθν κάλυψθ κάποιων άλλων επόμενων αναγκϊν:
Κράτοσ πρόνοιασ 
•Η ανάγκθ για αυτοολοκλιρωςθ, αυτενζργεια και αυτοανάπτυξθ. 
• 
• 
•Η ανάγκθ για αυτοεκτίμθςθ και αναγνϊριςθ από τουσ άλλουσ. (Φιμθ, κφροσ, εκτίμθςθ, ςεβαςμόσ) 
• 
• 
•Κοινωνικζσ ανάγκεσ. Η ανάγκθ για αγάπθ, θ ςφνδεςθ με άλλουσ, θ ζνταξθ ςε ομάδα, θ φιλία. 
• 
•Οι ανάγκεσ αςφάλειασ που είναι δθμιουργιματα των ςυναιςκθμάτων τθσ αυτοςυντιρθςθσ. 
• 
• 
•Φυςιολογικζσ ανάγκεσ. Οι ανάγκεσ τθσ επιβίωςθσ, αυτζσ που με τθν ικανοποίθςι τουσ κρατιόμαςτε ςτθν ηωι.
Κράτοσ πρόνοιασ
Κράτοσ πρόνοιασ 
•Αρχικά υπιρχαν υποχρεϊςεισ (duties) και όχι δικαιϊματα. 
• Οι υποχρεϊςεισ αφοροφςαν τουσ άρχοντεσ και τουσ ευςεβείσ . 
•Οι αρχαίεσ οικονομίεσ και πολιτείεσ ευθμεροφςαν λόγω τθσ εργαςίασ των δοφλων καταςτατικά ςχεδόν αυτζσ ιταν υποχρεωμζνεσ να εξαςφαλίηουν το «κοινό καλό» των πολιτϊν τουσ.
Κράτοσ πρόνοιασ 
•Πλάτων βάηει ΢ωκράτθ ςτθν Πολιτεία να διακθρφςςει ότι δεν δθμιουργικθκε θ «πόλισ» για να καταςτιςει ευτυχιςμζνθ μόνο μια κοινωνικι ομάδα αλλά να καταςτεί όςο δυνατό πιο ευτυχιςμζνθ (ευδαίμων) ολόκλθρθ θ πόλθ: τὸν αὐτὸν οἶμον, ἦν δ᾽ ἐγώ, πορευόμενοι εὑριςομεν, ὡσ ἐγᾦμαι, ἃ λεκτζα. ἐροῦμεν γὰρ ὅτι καυμαςτὸν μὲν ἂν οὐδὲν εἴθ εἰ καὶ οὗτοι οὕτωσ εὐδαιμονζςτατοί εἰςιν, οὐ μὴν πρὸσ τοῦτο βλζποντεσ τὴν πόλιν οἰκίηομεν, ὅπωσ ἕν τι ἡμῖν ἔκνοσ ἔςται διαφερόντωσ εὔδαιμον, ἀλλ᾽ ὅπωσ ὅτι μάλιςτα ὅλθ ἡ πόλισ. ᾠικθμεν γὰρ ἐν τῇ τοιαφτῃ μάλιςτα ἂν εὑρεῖν δικαιοςφνθν καὶ αὖ ἐν τῇ κάκιςτα οἰκουμζνῃ. (Βιβλίο 4, 420βϋ)
Κράτοσ πρόνοιασ 
•Θεωρείτο «θκικό κακικον» των Αυτοκρατόρων, των βαςιλιάδων, των πριγκίπων και των «φυλάκων» του Πλάτωνα. 
• Θωμάσ Ακινάτθσ: ςκοπόσ του άρχοντα και τθσ κυβζρνθςισ του κα πρζπει να είναι θ διαςφάλιςθ του «εφ ηθν» ςτθν επικράτειά του 
•Διαφορά μεταξφ του νομιμοποιθμζνου μονάρχθ και τυράννου είναι πωσ ο δεφτεροσ είναι ανικικοσ και άδικοσ γιατί επιδιϊκει τουσ προςωπικοφσ ςκοποφσ του ςε βάροσ τθσ ευθμερίασ των υπθκόων του, δθλαδι του κοινωνικοφ ςυνόλου. 
•Δεν ιταν καχφποπτοσ απζναντι ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτθν επζνδυςθ και το κζρδοσ αλλά πρόςκετε ότι πρζπει να αποβλζπει ςτθν υποςτιριξθ των οικογενειϊν, των φτωχϊν και του κοινοφ καλοφ. 
•Αποδεχόταν τα δικαιϊματα τθσ ιδιοκτθςίασ και τθσ περιουςίασ αρκεί να υπάρχει πρόνοια για τθν τιρθςθ του φυςικοφ νόμου.
Κράτοσ πρόνοιασ 
•«΢ιμερα κάκε ςφγχρονο βιομθχανικό κράτοσ είναι κράτοσ πρόνοιασ. Κανζνα από αυτά δεν επιτρζπει ςε δυςάρεςτεσ φυςικζσ ι κοινωνικζσ ζκτακτεσ ανάγκεσ να κακορίηουν εντελϊσ τισ ευκαιρίεσ ηωισ των μελϊν του.» Gutmann Amy (ed.), (1988) Democracy and Welfare State. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
•Σϊρα το κράτοσ πρόνοιασ βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ ςυηιτθςθσ για το πϊσ πρζπει να διανζμονται οι κοινωνικοί πόροι, πϊσ εγγυάται το κράτοσ τισ ευκαιρίεσ τθσ ηωισ και τθν ποιότθτα τθσ ηωισ.
Κράτοσ πρόνοιασ 
•Δεν είναι απλά και μόνο ζνασ μθχανιςμόσ που παρεμβαίνει ςτθν κοινωνία κι ενδεχομζνωσ να διορκϊνει τον τρόπο δόμθςθσ τθσ ανιςότθτασ αλλά είναι το ίδιο από μόνο του ζνα ςφςτθμα διαςτρωμάτωςθσ. 
•Σο κράτοσ πρόνοιασ επιφζρει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο βαςικό επίπεδο ποιότθτασ ηωισ, π.χ. εκεί όπου το κράτοσ πρόνοιασ είναι ακόμθ και ςτο πρϊιμο ςτάδιό του παρουςιάηει χαμθλότερα ποςοςτά παιδικισ κνθςιμότθτασ. 
•Ζκκεςθ EURO-PERISTAT που δθμοςιεφκθκε το 2008, θ βρεφικι κνθςιμότθτα (τισ πρϊτεσ 27 θμζρεσ μετά τθ γζννθςθ) ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ κυμαίνεται από 2% ςτισ 1.000 γεννιςεισ ςε Κφπρο, ΢ουθδία ζωσ 5,7% ςτθ Λετονία και το Ηνωμζνο Βαςίλειο (ςτθν Ελλάδα το 4,8% και ςτθ Γερμανία ςτο 3,5%) 
• Ο δείκτθσ βρεφικισ κνθςιμότθτασ, θ αναλογία δθλαδι των βρεφϊν 1 ζτουσ που πεκαίνουν ωσ προσ τα ηϊντα βρζφθ 1 ζτουσ, παρουςιάηει άνοδο από το 2009, που ιταν ςτο 3,1%, φτάνοντασ το 2011 ςτο 4.(επίπτωςθ πολιτικισ μνθμονίου- ευριματα ζρευνασ www.epohi.gr)
Κράτοσ πρόνοιασ 
•Ζκκεςθ του William Beveridge. Η ζκκεςθ πρότεινε να πλθρϊνουν όλοι οι άνκρωποι εργάςιμθσ θλικίασ μια εβδομαδιαία εκνικι αςφαλιςτικι ειςφορά. Ωσ αντάλλαγμα κα καταβάλλονταν επιδόματα ςτουσ ανκρϊπουσ που κα ιταν άρρωςτοι, άνεργοι, ςυνταξιοφχοι ι χθρεφςαντεσ. Ο Μπζβεριτη υποςτιριξε πωσ αυτό το ςφςτθμα κα παρείχε ζνα ελάχιςτο βιοτικό επίπεδο κάτω από το όποιο δεν κα επιτρεπόταν να πζςει κανείσ. Προζτρεψε τθν κυβζρνθςθ να βρει τρόπουσ καταπολζμθςθσ των πζντε γιγαντιαίων κακϊν: ανζχεια, αρρϊςτια, άγνοια, εξακλίωςθ και απραξία. Βιβλιογραφία του William Beveridge (1879-1963). Unemployment: A Problem of Industry (1909), Planning Under Socialism (1936), Full Employment in a Free Society (1944), Pillars of Security (1948), Power and Influence (1953), and A Defence of Free Learning (1959). Λεπτομζρειεσ για τον Λόρδο Μπζβεριτη: http://en.wikipedia.org/wiki/William_Beveridge
Κράτοσ πρόνοιασ 
•Σρεισ είναι οι πθγζσ από τισ οποίεσ αντλικθκαν ςτοιχεία για τθν ςυγκρότθςθ των κρατϊν πρόνοιασ. Ο πρϊτοσ ςχεδιαςμόσ ςυγκρότθςθσ ενόσ ςτοιχειϊδουσ κράτουσ πρόνοιασ ιταν οι μεταρρυκμίςεισ που επζβαλε ο Καγκελάριοσ τθσ Πρωςίασ και κατόπιν τθσ ενωμζνθσ Γερμανίασ Ότο Βίςμαρκ με κφριο ςκοπό να ανακόψει τθν άνοδο τθσ επιρροισ του ΢οςιαλδθμοκρατικοφ Κόμματοσ. Θζςπιςε κοινωνικι νομοκεςία (αςφάλιςθ κατά ατυχθμάτων, ςυντάξεισ, κοινωνικοποίθςθ τθσ ιατρικισ περίκαλψθσ) για να αποςπάςει τουσ εργάτεσ από το ςοςιαλιςμό. Επομζνωσ, πρϊτθ πθγι είναι θ προλθπτικι αντιςοςιαλιςτικι δράςθ που κακιζρωςε ζνα παραδοςιακό κακεςτϊσ
Κράτοσ πρόνοιασ 
Δεφτερθ πθγι του κράτουσ πρόνοιασ ιταν οι ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ διαφόρων τφπων κομμάτων που ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα κινοφνταν ςτα πλαίςια τθσ αριςτεράσ ςτισ χϊρεσ τθσ Βόρειασ και Κεντρικισ Ευρϊπθσ: ίςεσ ευκαιρίεσ, πιο εξιςωτικι διανομι του πλοφτου, κοινωνικά προγράμματα για τθν προςταςία των εργατϊν που τραυματίηονταν ι ζμεναν άνεργοι, ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ και φροντίδα για όλουσ, ςτεγαςτικι βοικεια κι ζνα ελάχιςτο βιοτικό επίπεδο για τουσ ςυνταξιοφχουσ και τουσ μθ προνομιοφχοσ. 
Η άποψθ αυτι πιρε τα πάνω τθσ μετά το τραφμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ τθσ δεκαετίασ τθσ δεκαετίασ του 1930. Μόνο μετά από τθ λιξθ του Βϋ Παγκοςμίου Πολζμου και τθν ανοικοδόμθςθ τθσ Ευρϊπθσ ιταν που το κράτουσ πρόνοιασ εμφανίςτθκε και κακιερϊκθκε με μορφι που αποτελοφςε ουςιαςτικι ριξθ με το παρελκόν.
Κράτοσ πρόνοιασ 
•ΗΠΑ: δεν αποτζλεςαν αλθκινό κράτοσ πρόνοιασ Ευρωπαϊκοφ τφπου. 
•Δεν διακζτουν εκνικό ςφςτθμα υγείασ αλλά ςχετικά γενναιόδωρο ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα. 
•Σο ςφςτθμα των ΗΠΑ προςφζρει δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ κοινωνικζσ παροχζσ. 
• Είναι φτθνότερο για τον ομοςπονδιακό προχπολογιςμό και λιγότερα εκτεταμζνο χωρίσ να καλφπτει το ςφνολο του πλθκυςμό. 
•Αναπτφχκθκε ςχετικά αργότερα από τα ευρωπαϊκά ςυςτιματα και με αργότερουσ ρυκμοφσ. Παρ’ όλο που ςυνολικά οι κοινωνικζσ δαπάνεσ δεν υπολείπονται των αντίςτοιχων ποςοςτϊν του κρατικοφ προχπολογιςμοφ, θ ιδιωτικι πρωτοβουλία κυριαρχεί ςτο ςφςτθμα, και ιδιαίτερα ςτο χϊρο τθσ υγείασ και τθσ φαρμακευτικισ βιομθχανίασ, με τθν κρατικι υποςτιριξθ. 
•To υφιςτάμενο ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ άρχιςε να αναπτφςςεται από τθ δεκαετία του 1930 επί προεδρίασ Φράνκλιν Ροφςβελτ (πρόγραμμα New Deal) και ολοκλθρϊκθκε ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1960 επί προεδρίασ Λφντον Σηόνςον (πρόγραμμα Big Society). 
•Είναι δθμιοφργθμα των κυβερνιςεων του Δθμοκρατικοφ Κόμματοσ και τθσ ςυνδικαλιςτικισ κινθτοποίθςθσ. 
•Η εξαίρεςθ του τομζα τθσ υγείασ εκτόσ από αποτζλεςμα τθσ τεράςτιασ πίεςθσ που αςκοφν τα πανίςχυρα οικονομικά ςυμφζροντα του κλάδου είναι και αποτζλεςμα τθσ ιττασ των Δθμοκρατικϊν ςτισ βουλευτικζσ και γερουςιαςτικζσ εκλογζσ που ςιμαινε ότι χωρίσ κοινοβουλευτικι πλειοψθφία ιταν ςχεδόν αδφνατο οι Δθμοκρατικζσ προεδρίεσ δεν μποροφςαν να περάςουν κρίςιμα νομοςχζδια.
1 of 37

Recommended

Παράδοση - εθνική ταυτότητα by
Παράδοση - εθνική ταυτότηταΠαράδοση - εθνική ταυτότητα
Παράδοση - εθνική ταυτότηταVassiliki Yiannou
1.4K views14 slides
Ενδεικτικές απαντήσεις ερωτήσεων της τράπεζας θεμάτων (Πολιτική Παιδεία Β΄Μέρος) by
Ενδεικτικές απαντήσεις ερωτήσεων της τράπεζας θεμάτων (Πολιτική Παιδεία Β΄Μέρος)Ενδεικτικές απαντήσεις ερωτήσεων της τράπεζας θεμάτων (Πολιτική Παιδεία Β΄Μέρος)
Ενδεικτικές απαντήσεις ερωτήσεων της τράπεζας θεμάτων (Πολιτική Παιδεία Β΄Μέρος)Αντιγόνη Κριπαροπούλου
13.1K views25 slides
Ενδεικτικές απαντήσεις σε ερωτήσεις της τράπεζας θεμάτων (Πολιτική Παιδεία-Μέ... by
Ενδεικτικές απαντήσεις σε ερωτήσεις της τράπεζας θεμάτων (Πολιτική Παιδεία-Μέ...Ενδεικτικές απαντήσεις σε ερωτήσεις της τράπεζας θεμάτων (Πολιτική Παιδεία-Μέ...
Ενδεικτικές απαντήσεις σε ερωτήσεις της τράπεζας θεμάτων (Πολιτική Παιδεία-Μέ...Αντιγόνη Κριπαροπούλου
16.1K views31 slides
Racism by
RacismRacism
RacismAnastasisKelepiris
2.5K views38 slides
Ανθρώπινα Δικαιώματα by
Ανθρώπινα ΔικαιώματαΑνθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα ΔικαιώματαEvangelia Patera
296 views43 slides
Διεθνισμός by
ΔιεθνισμόςΔιεθνισμός
Διεθνισμόςsokaniak
1K views6 slides

More Related Content

Similar to Το κράτος

Η φτώχεια ως κοινωνικό πρόβλημα. Αίτια, Συνέπειες, Τρόποι αντιμετώπισης. by
Η φτώχεια ως κοινωνικό πρόβλημα. Αίτια, Συνέπειες, Τρόποι αντιμετώπισης.Η φτώχεια ως κοινωνικό πρόβλημα. Αίτια, Συνέπειες, Τρόποι αντιμετώπισης.
Η φτώχεια ως κοινωνικό πρόβλημα. Αίτια, Συνέπειες, Τρόποι αντιμετώπισης.Mary Lyr
19.7K views21 slides
Διαφθορά by
ΔιαφθοράΔιαφθορά
ΔιαφθοράThanos Stavropoulos
1.6K views2 slides
παγκοσμιοποίηση1 by
παγκοσμιοποίηση1παγκοσμιοποίηση1
παγκοσμιοποίηση1xpapas
1.1K views70 slides
δημιουργία, ξανά! συζήτηση στην άνοιξη 29-04-2012 by
δημιουργία, ξανά!  συζήτηση στην άνοιξη 29-04-2012δημιουργία, ξανά!  συζήτηση στην άνοιξη 29-04-2012
δημιουργία, ξανά! συζήτηση στην άνοιξη 29-04-2012skotro
193 views30 slides
θεματικοί κύκλοι γ΄ λυκείου by
θεματικοί κύκλοι γ΄ λυκείουθεματικοί κύκλοι γ΄ λυκείου
θεματικοί κύκλοι γ΄ λυκείουGiorgos Naidis
13.4K views128 slides
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης by
Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΜέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςVassiliki Yiannou
1.8K views34 slides

Similar to Το κράτος (20)

Η φτώχεια ως κοινωνικό πρόβλημα. Αίτια, Συνέπειες, Τρόποι αντιμετώπισης. by Mary Lyr
Η φτώχεια ως κοινωνικό πρόβλημα. Αίτια, Συνέπειες, Τρόποι αντιμετώπισης.Η φτώχεια ως κοινωνικό πρόβλημα. Αίτια, Συνέπειες, Τρόποι αντιμετώπισης.
Η φτώχεια ως κοινωνικό πρόβλημα. Αίτια, Συνέπειες, Τρόποι αντιμετώπισης.
Mary Lyr19.7K views
παγκοσμιοποίηση1 by xpapas
παγκοσμιοποίηση1παγκοσμιοποίηση1
παγκοσμιοποίηση1
xpapas1.1K views
δημιουργία, ξανά! συζήτηση στην άνοιξη 29-04-2012 by skotro
δημιουργία, ξανά!  συζήτηση στην άνοιξη 29-04-2012δημιουργία, ξανά!  συζήτηση στην άνοιξη 29-04-2012
δημιουργία, ξανά! συζήτηση στην άνοιξη 29-04-2012
skotro193 views
θεματικοί κύκλοι γ΄ λυκείου by Giorgos Naidis
θεματικοί κύκλοι γ΄ λυκείουθεματικοί κύκλοι γ΄ λυκείου
θεματικοί κύκλοι γ΄ λυκείου
Giorgos Naidis13.4K views
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης by Vassiliki Yiannou
Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΜέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Vassiliki Yiannou1.8K views
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ).pdf by ssuser2aa40f
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ).pdfΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ).pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ).pdf
ssuser2aa40f228 views
Σύγχρονες Κοινωνίες by Xristina Drosou
Σύγχρονες Κοινωνίες Σύγχρονες Κοινωνίες
Σύγχρονες Κοινωνίες
Xristina Drosou14K views
Aνθρώπινα δικαιώματα by sokaniak
Aνθρώπινα δικαιώματαAνθρώπινα δικαιώματα
Aνθρώπινα δικαιώματα
sokaniak185 views
Ανθρώπινα Δικαιώματα by sokaniak
Ανθρώπινα ΔικαιώματαΑνθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα
sokaniak1.1K views
Στερεότυπα by Akis Ampelas
ΣτερεότυπαΣτερεότυπα
Στερεότυπα
Akis Ampelas6.5K views
Πολιτισμός by sokaniak
Πολιτισμός Πολιτισμός
Πολιτισμός
sokaniak6.2K views
Ανθρώπινα δικαιώματα by ssuser43d27b
Ανθρώπινα δικαιώματαΑνθρώπινα δικαιώματα
Ανθρώπινα δικαιώματα
ssuser43d27b101 views
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου by Dimitris Bairamis
Πολιτική Παιδεία Α ΛυκείουΠολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Dimitris Bairamis520 views
νέα μέσα και πολιτική ι by Eugenia Siapera
νέα μέσα και πολιτική ινέα μέσα και πολιτική ι
νέα μέσα και πολιτική ι
Eugenia Siapera417 views

More from Thanassis Tsakiris

αγανακτηση και πολιτικη by
αγανακτηση και πολιτικηαγανακτηση και πολιτικη
αγανακτηση και πολιτικηThanassis Tsakiris
386 views27 slides
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ by
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑThanassis Tsakiris
6.1K views22 slides
Θεωρίες περί ηγεσίας (του Θανάση Τσακίρη) by
Θεωρίες περί ηγεσίας (του Θανάση Τσακίρη)Θεωρίες περί ηγεσίας (του Θανάση Τσακίρη)
Θεωρίες περί ηγεσίας (του Θανάση Τσακίρη)Thanassis Tsakiris
973 views5 slides
η εποχή των «μετα » by
η εποχή των «μετα »η εποχή των «μετα »
η εποχή των «μετα »Thanassis Tsakiris
716 views31 slides
ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ by
ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ
ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣThanassis Tsakiris
2K views59 slides
Iδεολογίες (το μυαλό μου τριγυρίζουνε πολλες) by
Iδεολογίες (το μυαλό μου τριγυρίζουνε πολλες)Iδεολογίες (το μυαλό μου τριγυρίζουνε πολλες)
Iδεολογίες (το μυαλό μου τριγυρίζουνε πολλες)Thanassis Tsakiris
662 views50 slides

More from Thanassis Tsakiris(8)

αγανακτηση και πολιτικη by Thanassis Tsakiris
αγανακτηση και πολιτικηαγανακτηση και πολιτικη
αγανακτηση και πολιτικη
Thanassis Tsakiris386 views
Θεωρίες περί ηγεσίας (του Θανάση Τσακίρη) by Thanassis Tsakiris
Θεωρίες περί ηγεσίας (του Θανάση Τσακίρη)Θεωρίες περί ηγεσίας (του Θανάση Τσακίρη)
Θεωρίες περί ηγεσίας (του Θανάση Τσακίρη)
Thanassis Tsakiris973 views
Iδεολογίες (το μυαλό μου τριγυρίζουνε πολλες) by Thanassis Tsakiris
Iδεολογίες (το μυαλό μου τριγυρίζουνε πολλες)Iδεολογίες (το μυαλό μου τριγυρίζουνε πολλες)
Iδεολογίες (το μυαλό μου τριγυρίζουνε πολλες)
Thanassis Tsakiris662 views

Το κράτος

 • 2. Νεωτερικότθτα •ΟΤ΢ΙΩΔΩ΢ ΑΜΦΙ΢ΒΗΣΟΤΜΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ 1.Ριξθ με το παλιό: οικονομικζσ πρακτικζσ, κακεςτϊτα, τεχνολογία, πολιτιςτικζσ και κοινωνικζσ ςχζςεισ. Ευρϊπθ: Ιταλικι Αναγζννθςθ, τυπογραφία, βιομθχανικι επανάςταςθ. 2.΢υγκεκριμζνθ διανοθτικι ςτάςθ: ορκολογιςμόσ για κατανόθςθ τθσ φφςθσ και κυριαρχία του ανκρϊπου επ’ αυτισ. Πρόοδοσ: ιατρικοποίθςθ των ςωμάτων ωσ τον εξορκολογιςμό τθσ ηωισ ςτθν πόλθ και το λόγο του ςχεδιαςμοφ/προγραμματιςμοφ. Διαφωτιςμόσ: τεκμιριο και απόδειξθ, (Καντ) sapere aude (τόλμα να γνωρίηεισ/ςκζφτεςαι).
 • 3. Νεωτερικότθτα 3. Κοςμικό ςχζδιο χειραφζτθςθσ => Αμερικανικι/Γαλλικι αςτικι επανάςταςθ> Απελευκζρωςθ ςκλάβων. Απόδοςθ ατομικϊν και πολιτικϊν δικαιωμάτων ςε ανκρϊπουσ που δεν είχαν τθν ιδιότθτα του πολίτθ λόγω τθσ ιδιαίτερεσ ταυτότθτζσ τουσ. Πολιτικι νεωτερικότθτα: νζεσ μορφζσ εκπροςϊπθςθσ και πολιτικϊν-κοινωνικϊν δικαιωμάτων. 4. Διαδικαςία παγκόςμιασ ολοκλιρωςθσ από τθν εποχι των ανακαλφψεων ζωσ τισ ευρωπαϊκζσ αποικιοκρατίεσ (τζλθ 19ου – αρχζσ 20οφ αιϊνα). Κεντρικι κζςθ «ζκνουσ-κράτουσ» με επεκτατικι επικρατειακι ικανότθτα να οργανϊνει και να διαχειρίηεται τισ ανϊνυμεσ κοινωνικζσ διαδικαςίεσ.
 • 4. Κράτοσ -΢φνολο κεςμϊν που διευκολφνουν τθν ικανότθτα άςκθςθσ εξαναγκαςτικισ εξουςίασ και διακυβζρνθςθσ πάνω ςε μια κακοριςμζνθ επικράτεια. -Από εποχι ςε εποχι και από τόπο ςε τόπο ςυχνά μεταβάλλονται ριηικά οι μορφζσ και οι λειτουργίεσ του κράτουσ.
 • 5. Κράτοσ •΢υνδζεται με τθν ΑΓΟΡΑ και τθν ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ΢ Ανάγκθ διευκόλυνςθσ τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ που διαμορφϊνει τθ φορολογικι βάςθ για τθν υποςτιριξθ του κρατικοφ μθχανιςμοφ, τθν παροχι υποδομϊν και αγακϊν για τθν ςυντιρθςθ του πλθκυςμοφ που με τθ ςειρά του αποτελεί εργατικό δυναμικό, τθ διατιρθςθ τθσ εςωτερικισ τάξθσ και τθν ικανότθτα διατιρθςθσ τθσ άμυνασ και τθσ προςταςίασ από εξωτερικι επζμβαςθ. Σόςο θ ανάγκθ όςο και θ ικανότθτα μεταβάλλονται ςυχνά.
 • 6. Κράτοσ Χαρακτθριςτικά του κράτουσ •Ιςτορικά διαμορφοφμενο •Εκπροςωπεί (κεωρθτικά) το ςφνολο τθσ κοινωνίασ •΢υγχωνεφει τθν εξουςία από τθν κοινωνία ςε ζναν τόπο •Επινοεί νζεσ εξουςίεσ (ςυγκεντρϊνοντασ πολιτικζσ δομζσ ι νζεσ κοινωνικζσ λειτουργίεσ για τισ οποίεσ πρζπει να αναλάβει τθν ευκφνθ),δθμιουργία νζα οργανωτικι δομι. •Εγγυάται κι υπεραςπίηεται τα φυςικά και τα κοινωνικο- πολιτιςμικά ςφνορα. •Προςφζρει ςτουσ ανκρϊπουσ ταυτότθτα και ςυμβάλλει ςτον κακοριςμοφ ενόσ λαοφ.
 • 7. Κράτοσ •Κατζχει το μονοπϊλιο ςτα μζςα βίασ και καταςτολισ ςτο πλαίςιο τθσ επικράτειάσ του Η αξίωςι του αυτι χρονολογείται από τθν φάςθ τθσ κατάργθςθσ τθσ φεουδαρχίασ και τθν διάλυςθ των προθγοφμενων ιδιωτικϊν ςτρατϊν των φεουδαρχϊν και τθν δικαιοδοςία τθσ εκκλθςίασ ςε ηθτιματα ηωισ ι κανάτου επί των πολιτϊν του κράτουσ (π.χ. αιρζςεισ). Η αποτυχία του κράτουσ να διατθριςει τον ζλεγχο ςθμαίνει ότι χάνει εδάφθ τθσ επικράτειασ ι διαλφεται.
 • 8. Κράτοσ – Πλουραλιςτικζσ κεωρίεσ Θανάςθσ Σςακίρθσ
 • 9. Κράτοσ - Πλουραλιςμόσ •Κοινωνία = αγϊνασ ανταγωνιςτικϊν ομάδων μζςα ςε μια αρζνα με διαιτθτι το κράτοσ •Κράτοσ = κεςμοκετθμζνθ δφναμθ και εξουςία και υπζρτατοσ κεματοφφλακασ τθσ αντιπροςωπευτικισ δθμοκρατίασ •Δεν εξυπθρετεί οφτε τα δικά του ςυμφζροντα οφτε αυτά μιασ και μοναδικισ ομάδασ ι τάξθσ. •Μζςο διαπραγμάτευςθσ ι μεςολάβθςθσ για να εξιςορροπεί τα ςυμφζροντα ενόσ πλικουσ ανταγωνιςτικϊν ομάδων, να εκπροςωπεί τα ςυμφζροντα τθσ κοινωνίασ ςτο ςφνολό τθσ, ςυντονίηοντασ τισ υπόλοιπουσ ςθμαντικοφσ κεςμοφσ.
 • 10. Κράτοσ - Πλουραλιςμόσ •Πλθκϊρα ανταγωνιηόμενων κυβερνθτικϊν φορζων, διευκφνςεων και τοπικϊν αρχϊν, •φπαρξθ πολιτικϊν κομμάτων, ςυνδικάτων, κινιςεων πολιτϊν =>άτομα και οι ομάδεσ μποροφν να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ διάφορα ςθμεία πρόςβαςθσ ςτουσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων.
 • 11. Κράτοσ - Πλουραλιςμόσ •Οι πλουραλιςτζσ μελετοφν τισ μικρζσ αυτζσ ομάδεσ προςϊπων και προςπακοφν να τισ γενικεφςουν ςτο κοινωνικό επίπεδο. • Σθν ομάδα ωσ μονάδα ανάλυςθσ όριςε πρϊτοσ ο Ντζθβιντ Σροφμαν ςτθριηόμενοσ ςε μεγάλο βακμό ςτο ζργο του Άρκουρ Μπζντλευ ο οποίοσ τονίηει χαρακτθριςτικά ότι «θ ιςορροπία των πιζςεων των ομάδων είναι θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ κοινωνίασ». •Η πολιτικι δεν μπορεί να εξθγθκεί με όρουσ αιςκθμάτων, ςτάςεων ι ιδεϊν ςτο βακμό που αυτοί απορρζουν από τθν ηωι των ομάδων˙ οφτε μπορεί να εξθγθκεί με τθν μελζτθ των θγετϊν αφοφ αυτοί εκφράηουν τα ςυμφζροντα των ομάδων, •Οι ομάδεσ οι οποίεσ αποτελοφν τισ βαςικζσ μονάδεσ ανάλυςθσ λόγω των ομοιομορφιϊν ςυμπεριφοράσ που χαρακτθρίηουν τα μζλθ τουσ. Αυτζσ οι ομοιομορφίεσ πθγάηουν από τισ ςχζςεισ ι τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ. Ο Σροφμαν κάνοντασ λόγο για ιςορροπία των «κεςμοποιθμζνων ομάδων» δεν εννοεί ότι πάντοτε βρίςκονται ς’ αυτι τθν κατάςταςθ χωρίσ να διατυπϊνουν αξιϊςεισ επί άλλων ομάδων. Όταν προβαίνουν ςτθ διατφπωςθ των αξιϊςεων διαμορφϊνονται ωσ «ομάδεσ ςυμφερόντων».
 • 12. Κράτοσ - Πλουραλιςμόσ •Οι ομάδεσ υποςτθρίηουν κοινζσ νοοτροπίεσ και οι μορφζσ ςυμπεριφοράσ που ςυνεπάγονται αυτζσ οι νοοτροπίεσ •Εν δυνάμει ομάδεσ ςυμφερόντων εκεί όπου ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ανκρϊπων ςυμμερίηεται κοινζσ νοοτροπίεσ ακόμθ και χωρίσ να είναι οργανωμζνοι ςε μια ομάδα ςυμφζροντοσ. Αν όμωσ απειλθκοφν τα ςυμφζροντά τουσ, τότε είναι πιο πικανό να οργανωκοφν
 • 13. Κράτοσ - Πλουραλιςμόσ Κριτικι: •Ο πλουραλιςμόσ είναι αποτελεί απολογία υπζρ του ςτάτουσ-κβο, υπεράςπιςθ του ιςχφοντοσ πολιτικοφ ςυςτιματοσ των ΗΠΑ, τοπικιςτικι επικζντρωςθ που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτι ευρζωσ. •΢τθν πραγματικότθτα οι εκελοντικζσ ενϊςεισ του πλουραλιςμοφ δεν αποτελοφν παρά ζνα ακόμθ επίπεδο τθσ γραφειοκρατίασ. •Επίςθσ, ςτθν πράξθ, οι ΗΠΑ δεν αποτελοφν μια κοινωνία όπου όλοι είναι οργανωμζνοι ςε ομάδεσ˙ αντικζτωσ, λίγοι είναι μζλθ τουσ και, ωσ επί το πλείςτον, προζρχονται από τα ανϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα των πλουςίων και εκπαιδευμζνων λευκϊν. •Οι εκελοντικζσ ενϊςεισ ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι ςυγκεκριμζνοι πλουραλιςτζσ δεν αποτελοφν πολιτικζσ ομάδεσ αλλά κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ κλπ που δεν διακρίνονται για τθν εντελϊσ δθμοκρατικι λειτουργία τουσ κακϊσ είναι γραφειοκρατικά και ιεραρχικά δομθμζνεσ.
 • 14. Κράτοσ - Πλουραλιςμόσ Κριτικι: •Οη πόξνη θαη ε ηζρύο ησλ ελώζεσλ είλαη άληζε ζην ζεζκηθό επίπεδν πρ κεγαινεπηρεηξεκαηηθέο ελώζεηο ζε ζρέζε π.ρ. κε ηα ζπλδηθάηα. •Τν θξάηνο δελ είλαη έλαο νπδέηεξνο κεζνιαβεηήο. •Θεσξνύλ όηη ππάξρεη επξεία ζπλαίλεζε ζηνπο θαλόλεο ηνπ πνιηηηθνύ παηρληδηνύ παξαβιέπνληαο ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο άξλεζεο απνδνρήο ηνπ κε α)απνρή ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο β) εηξεληθή ή βίαηε θηλεηνπνίεζεο ησλ θνηλσληθώλ θηλεκάησλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ησλ κεηνλνηήησλ, ησλ γπλαηθώλ, ηεο λενιαίαο θαη ησλ νηθνινγηθώλ νξγαλώζεσλ. Σηε ζθέςε ηνπο δελ ππάξρεη ρώξνο γηα ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη γηα ηελ παξέκβαζε θαη ζπκκεηνρή ησλ καδώλ ζηελ πνιηηηθή. •Εζηηάδνπλ ηνπο θαθνύο ηεο αλάιπζήο ηνπο πεξηζζόηεξν ζηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ δεκνζίσλ ζεζκώλ αθήλνληαο εθηόο νπηηθήο γσλίαο ηελ πνιηηηθή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. Είλαη απνξξνθεκέλνη κε ηελ αλάιπζε ησλ ηππηθώλ πνιηηηθώλ ζεζκώλ θαη αγλννύλ ηηο πξαγκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο ππό ζπλζήθεο θαπηηαιηζκνύ.
 • 15. Κράτοσ – Θεωρίεσ των ελίτ Θανάςθσ Τςακίρθσ
 • 16. Σρεισ βαςικζσ κζςεισ • Πλάτων, Μακιαβζλι, Παρζτο, Μόςκα, Μίκελσ •Κοινι κζςθ: θ ςυγκζντρωςθ τθσ κοινωνικισ εξουςίασ ςε ζνα μικρό ςφνολο ανκρϊπων που αποτελοφν τθν ελζγχουςα ελίτ ιταν αναπόφευκτθ ς’ όλεσ τισ κοινωνίεσ. Άρνθςθ τθσ Μαρξιςτικισ λογικισ περί δυνατότθτασ φπαρξθσ αταξικϊν κοινωνιϊν.
 • 17. Ελίτ και κράτοσ •Μίκελσ: ΢ε κάκε οργάνωςθ ιςχφει ο «ςιδερζνιοσ νόμοσ τθσ ολιγαρχίασ». •Βιλφρζντο Παρζτο: θ ιςτορικι εμπειρία μασ προςφζρει αποδείξεισ για τθ διαρκι κυκλοφορία των ελίτ (δάνειο θ παρομοίωςθ των ελίτ από το Μακιαβζλι με «λιοντάρια» και «αλεποφδεσ».)
 • 18. Ελίτ αλεποφδεσ vs Ελίτ λιοντάρια •Αλεποφδεσ: κυβερνοφν προςπακϊντασ να πετφχουν ςυναίνεςθ, δεν είναι πρόκυμεσ να καταφφγουν ςτθ βία, είναι ζξυπνεσ και πανοφργεσ, επιχειρθματικζσ, καλλιτεχνικζσ-πνευματικζσ και καινοτόμεσ. Ο ανκρωπιςμόσ τουσ ςε καιρό κρίςθσ οδθγεί ςτο ςυμβιβαςμό και ςτον παςιφιςμό => εξαςκζνιςθ κακεςτϊτοσ. •Λιοντάρια: δυνατοί, ςτακεροί και ακζραιοι άνκρωποι.
 • 19. Λιοντάρια •Ψυχροί και ςτεροφμενοι φανταςίασ είναι πάντα πρόκυμοι να προςφφγουν ςτθ βία για τθν επιβολι των κζςεϊν τουσ ι για τθν υπεράςπιςι τουσ. •Τπεραςπιςτζσ τθσ κακεςτθκυίασ τάξθσ πραγμάτων τόςο ςτο κράτοσ όςο και ςτθν κοινωνία πολιτϊν. •΢τρατεφονται υπζρ τθσ δθμόςιασ τάξθσ, τθσ κρθςκείασ και τθσ πολιτικισ ορκοδοξίασ.
 • 20. «Ιδεϊδεσ» •Οι ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά των δφο τφπων ελίτ είναι αμοιβαίωσ αποκλειόμενα. •Η ιςτορία είναι θ διαδικαςία κυκλοφορίασ μεταξφ αυτϊν των δφο τφπων ελίτ •Σο ιδεϊδεσ ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ κα αντανακλοφςε μια ιςορροπία δυνάμεων που κα περιείχε χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τόςο των «λιονταριϊν» όςο και των «αλεποφδων».
 • 21. Μαρξιςμόσ και Κράτοσ •Σο πολιτικό εποικοδόμθμα (κράτοσ) δεν αποτελεί απλι αντανάκλαςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ, αλλά ζναν ενεργθτικό παράγοντα του ιςτορικοφ γίγνεςκαι . • Σο κράτοσ εμφανίηεται ςαν όργανο επιβολισ τθσ ταξικισ κυριαρχίασ πάνω ςτθν υπόλοιπθ κοινωνία. Πρόκειται για μια εξωοικονομικι δφναμθ τθσ αναπτυγμζνθσ κοινωνίασ που χρθςιμοποιείται από τθν άρχουςα τάξθ προκειμζνου να διατθριςει τα προνόμια και το κυρίαρχο κοινωνικό τθσ status. •Σο κράτοσ είναι ζνασ μθχανιςμόσ προςταςίασ και αναπαραγωγισ των ςχζςεων του ςυγκεκριμζνου τρόπου παραγωγισ, μια μορφι εξουςίασ που ενϊ αναδφκθκε μζςα από τθν κοινωνία και υπάρχει πάνω από αυτιν τείνει ςυνεχϊσ να αποξενϊνεται, κακϊσ μεριμνά για τα ςυμφζροντα τθσ οικονομικά ιςχυρισ τάξθσ. Η τελευταία, γίνεται ζτςι πολιτικά κυρίαρχθ κι αποκτά τα μζςα για τθν εκμετάλλευςθ των κυριαρχοφμενων κοινωνικϊν τάξεων.
 • 22. Μαρξιςμόσ και Κράτοσ Αντόνιο Γκράμςι: το κράτοσ ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ του αναπτυγμζνου καπιταλιςμοφ αποτελεί ζνα ςφνκετο φαινόμενο, κακϊσ κεμελιϊνεται εξίςου ςτθ φυςικι βία και ςτθν θγεμονία των κυρίαρχων ομάδων. Επομζνωσ, θ κεςμοποιθμζνθ χριςθ φυςικισ βίασ είναι κοινωνικά αναγκαία όχι λόγω τθσ ατελοφσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, όπωσ πρεςβεφει θ φιλελεφκερθ παράδοςθ, αλλά για τθν επιβολι ενόσ «πλαςματικοφ κοινοφ ςυμφζροντοσ» ωσ «κοινοφ ςυμφζροντοσ», δθλαδι των ιδιοτελϊν ςυμφερόντων μιασ κοινωνικισ τάξθσ ςτισ υπόλοιπεσ τάξεισ
 • 23. Μαρξιςμόσ και Κράτοσ •R. Miliband (εργαλειακι κεωρία για το κράτοσ) και Ν. Πουλαντηάσ (δομιςτικι αντίλθψθ για το κράτοσ) τόνιςαν ότι το κράτοσ αποτελεί κεςμό με δικι του λογικι που διαμορφϊνεται από πολιτικζσ δυνάμεισ οι οποίεσ δεν είναι ουδζτερεσ αλλά αποτελοφν ζκφραςθ τθσ ιςορροπίασ αυτϊν των δυνάμεων. ΢υνεπϊσ, το κράτοσ αποτελεί πεδίο όπου επιλφονται αυτζσ οι πολιτικζσ ςυγκροφςεισ και ζχει ςχετικι αυτονομία και δεν είναι οφτε απολφτωσ αυτόνομο και ουδζτερο απζναντι ςτον ταξικό και κοινωνικό ανταγωνιςμό οφτε ζνα απλό όργανο ςτα χζρια τθσ κυρίαρχθσ τάξθσ.
 • 24. Μαρξιςμόσ και Κράτοσ •Πουλαντηάσ «Το κράτοσ, εξαςφαλίηει τθν ενότθτα και τθ ςυνοχι ενόσ κοινωνικοφ ςχθματιςμοφ διαιρεμζνου ςε τάξεισ, ςυγκεντρώνει τισ ταξικζσ αντικζςεισ του ςυνόλου του κοινωνικοφ ςχθματιςμοφ, κατοχυρώνοντασ και νομιμοποιώντασ τα ςυμφζροντα των κυρίαρχων τάξεων ι μερίδων τάξεων ζναντι των άλλων τάξεων αυτοφ του κοινωνικοφ ςχθματιςμοφ». Όμωσ για να είναι δυνατι θ κατοχφρωςθ και νομιμοποίθςθ των ςυμφερόντων των κυρίαρχων τάξεων ι μερίδων τάξεων δια μζςου του κράτουσ, πρζπει να οργανωκεί πάλι δια μζςου του κράτουσ θ ςυναίνεςθ των κυριαρχοφμενων τάξεων και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν κατοχυρωκοφν οριςμζνα από τα πιο άμεςα αιτιματα που αυτζσ οι κυριαρχοφμενεσ τάξεισ προβάλλουν. Κορυφαίο ςφμβολο του κράτουσ που μπορεί να εξαςφαλίηει τθ ςυναίνεςθ των κυριαρχοφμενων είναι το ΢φνταγμα. Ο ίδιοσ ο Μαρξ είχε τονίςει ότι «το Σφνταγμα είναι ζνα φροφριο που προςτατεφει τουσ πολιορκθτζσ και όχι τουσ πολιορκοφμενουσ», υπονοϊντασ βζβαια ότι πολιορκθτζσ είναι οι κυριαρχοφμενοι και πολιορκοφμενοι οι κυρίαρχοι
 • 25. Κράτοσ πρόνοιασ Οι διαςτάςεισ των βαςικϊν ανκρωπίνων αναγκϊν είναι τρεισ: •Σο «ζχειν». Αναφζρεται ςτισ ουςιϊδθσ φυςιολογικζσ και υλικζσ ανάγκεσ. •Σο «αγαπάν»: Αναφζρεται ςτθν κοινότθτα, ςτθ φροντίδα και τθν αναγνϊριςθ. •Σο «είναι»: Αναφζρεται ςτθν ταυτότθτα και ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ.
 • 26. Κράτοσ πρόνοιασ •O Abraham Maslow διατφπωςε το ςχιμα τθσ «πυραμίδασ των αναγκϊν». Βαςικι κζςθ τθσ κεωρίασ του Maslow είναι ότι ο άνκρωποσ αποτελεί μια οντότθτα θ οποία αδιάκοπα προςβλζπει ςτθν κάλυψθ και ικανοποίθςθ των αναγκϊν του. Η διαδικαςία κάλυψθσ των αναγκϊν είναι αδιάκοπθ, μιασ και μόλισ καλυφκοφν κάποιεσ ανάγκεσ, το άτομο ςτρζφεται αυτόματα ςτθν κάλυψθ κάποιων άλλων επόμενων αναγκϊν:
 • 27. Κράτοσ πρόνοιασ •Η ανάγκθ για αυτοολοκλιρωςθ, αυτενζργεια και αυτοανάπτυξθ. • • •Η ανάγκθ για αυτοεκτίμθςθ και αναγνϊριςθ από τουσ άλλουσ. (Φιμθ, κφροσ, εκτίμθςθ, ςεβαςμόσ) • • •Κοινωνικζσ ανάγκεσ. Η ανάγκθ για αγάπθ, θ ςφνδεςθ με άλλουσ, θ ζνταξθ ςε ομάδα, θ φιλία. • •Οι ανάγκεσ αςφάλειασ που είναι δθμιουργιματα των ςυναιςκθμάτων τθσ αυτοςυντιρθςθσ. • • •Φυςιολογικζσ ανάγκεσ. Οι ανάγκεσ τθσ επιβίωςθσ, αυτζσ που με τθν ικανοποίθςι τουσ κρατιόμαςτε ςτθν ηωι.
 • 29. Κράτοσ πρόνοιασ •Αρχικά υπιρχαν υποχρεϊςεισ (duties) και όχι δικαιϊματα. • Οι υποχρεϊςεισ αφοροφςαν τουσ άρχοντεσ και τουσ ευςεβείσ . •Οι αρχαίεσ οικονομίεσ και πολιτείεσ ευθμεροφςαν λόγω τθσ εργαςίασ των δοφλων καταςτατικά ςχεδόν αυτζσ ιταν υποχρεωμζνεσ να εξαςφαλίηουν το «κοινό καλό» των πολιτϊν τουσ.
 • 30. Κράτοσ πρόνοιασ •Πλάτων βάηει ΢ωκράτθ ςτθν Πολιτεία να διακθρφςςει ότι δεν δθμιουργικθκε θ «πόλισ» για να καταςτιςει ευτυχιςμζνθ μόνο μια κοινωνικι ομάδα αλλά να καταςτεί όςο δυνατό πιο ευτυχιςμζνθ (ευδαίμων) ολόκλθρθ θ πόλθ: τὸν αὐτὸν οἶμον, ἦν δ᾽ ἐγώ, πορευόμενοι εὑριςομεν, ὡσ ἐγᾦμαι, ἃ λεκτζα. ἐροῦμεν γὰρ ὅτι καυμαςτὸν μὲν ἂν οὐδὲν εἴθ εἰ καὶ οὗτοι οὕτωσ εὐδαιμονζςτατοί εἰςιν, οὐ μὴν πρὸσ τοῦτο βλζποντεσ τὴν πόλιν οἰκίηομεν, ὅπωσ ἕν τι ἡμῖν ἔκνοσ ἔςται διαφερόντωσ εὔδαιμον, ἀλλ᾽ ὅπωσ ὅτι μάλιςτα ὅλθ ἡ πόλισ. ᾠικθμεν γὰρ ἐν τῇ τοιαφτῃ μάλιςτα ἂν εὑρεῖν δικαιοςφνθν καὶ αὖ ἐν τῇ κάκιςτα οἰκουμζνῃ. (Βιβλίο 4, 420βϋ)
 • 31. Κράτοσ πρόνοιασ •Θεωρείτο «θκικό κακικον» των Αυτοκρατόρων, των βαςιλιάδων, των πριγκίπων και των «φυλάκων» του Πλάτωνα. • Θωμάσ Ακινάτθσ: ςκοπόσ του άρχοντα και τθσ κυβζρνθςισ του κα πρζπει να είναι θ διαςφάλιςθ του «εφ ηθν» ςτθν επικράτειά του •Διαφορά μεταξφ του νομιμοποιθμζνου μονάρχθ και τυράννου είναι πωσ ο δεφτεροσ είναι ανικικοσ και άδικοσ γιατί επιδιϊκει τουσ προςωπικοφσ ςκοποφσ του ςε βάροσ τθσ ευθμερίασ των υπθκόων του, δθλαδι του κοινωνικοφ ςυνόλου. •Δεν ιταν καχφποπτοσ απζναντι ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτθν επζνδυςθ και το κζρδοσ αλλά πρόςκετε ότι πρζπει να αποβλζπει ςτθν υποςτιριξθ των οικογενειϊν, των φτωχϊν και του κοινοφ καλοφ. •Αποδεχόταν τα δικαιϊματα τθσ ιδιοκτθςίασ και τθσ περιουςίασ αρκεί να υπάρχει πρόνοια για τθν τιρθςθ του φυςικοφ νόμου.
 • 32. Κράτοσ πρόνοιασ •«΢ιμερα κάκε ςφγχρονο βιομθχανικό κράτοσ είναι κράτοσ πρόνοιασ. Κανζνα από αυτά δεν επιτρζπει ςε δυςάρεςτεσ φυςικζσ ι κοινωνικζσ ζκτακτεσ ανάγκεσ να κακορίηουν εντελϊσ τισ ευκαιρίεσ ηωισ των μελϊν του.» Gutmann Amy (ed.), (1988) Democracy and Welfare State. Princeton, NJ: Princeton University Press. •Σϊρα το κράτοσ πρόνοιασ βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ ςυηιτθςθσ για το πϊσ πρζπει να διανζμονται οι κοινωνικοί πόροι, πϊσ εγγυάται το κράτοσ τισ ευκαιρίεσ τθσ ηωισ και τθν ποιότθτα τθσ ηωισ.
 • 33. Κράτοσ πρόνοιασ •Δεν είναι απλά και μόνο ζνασ μθχανιςμόσ που παρεμβαίνει ςτθν κοινωνία κι ενδεχομζνωσ να διορκϊνει τον τρόπο δόμθςθσ τθσ ανιςότθτασ αλλά είναι το ίδιο από μόνο του ζνα ςφςτθμα διαςτρωμάτωςθσ. •Σο κράτοσ πρόνοιασ επιφζρει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο βαςικό επίπεδο ποιότθτασ ηωισ, π.χ. εκεί όπου το κράτοσ πρόνοιασ είναι ακόμθ και ςτο πρϊιμο ςτάδιό του παρουςιάηει χαμθλότερα ποςοςτά παιδικισ κνθςιμότθτασ. •Ζκκεςθ EURO-PERISTAT που δθμοςιεφκθκε το 2008, θ βρεφικι κνθςιμότθτα (τισ πρϊτεσ 27 θμζρεσ μετά τθ γζννθςθ) ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ κυμαίνεται από 2% ςτισ 1.000 γεννιςεισ ςε Κφπρο, ΢ουθδία ζωσ 5,7% ςτθ Λετονία και το Ηνωμζνο Βαςίλειο (ςτθν Ελλάδα το 4,8% και ςτθ Γερμανία ςτο 3,5%) • Ο δείκτθσ βρεφικισ κνθςιμότθτασ, θ αναλογία δθλαδι των βρεφϊν 1 ζτουσ που πεκαίνουν ωσ προσ τα ηϊντα βρζφθ 1 ζτουσ, παρουςιάηει άνοδο από το 2009, που ιταν ςτο 3,1%, φτάνοντασ το 2011 ςτο 4.(επίπτωςθ πολιτικισ μνθμονίου- ευριματα ζρευνασ www.epohi.gr)
 • 34. Κράτοσ πρόνοιασ •Ζκκεςθ του William Beveridge. Η ζκκεςθ πρότεινε να πλθρϊνουν όλοι οι άνκρωποι εργάςιμθσ θλικίασ μια εβδομαδιαία εκνικι αςφαλιςτικι ειςφορά. Ωσ αντάλλαγμα κα καταβάλλονταν επιδόματα ςτουσ ανκρϊπουσ που κα ιταν άρρωςτοι, άνεργοι, ςυνταξιοφχοι ι χθρεφςαντεσ. Ο Μπζβεριτη υποςτιριξε πωσ αυτό το ςφςτθμα κα παρείχε ζνα ελάχιςτο βιοτικό επίπεδο κάτω από το όποιο δεν κα επιτρεπόταν να πζςει κανείσ. Προζτρεψε τθν κυβζρνθςθ να βρει τρόπουσ καταπολζμθςθσ των πζντε γιγαντιαίων κακϊν: ανζχεια, αρρϊςτια, άγνοια, εξακλίωςθ και απραξία. Βιβλιογραφία του William Beveridge (1879-1963). Unemployment: A Problem of Industry (1909), Planning Under Socialism (1936), Full Employment in a Free Society (1944), Pillars of Security (1948), Power and Influence (1953), and A Defence of Free Learning (1959). Λεπτομζρειεσ για τον Λόρδο Μπζβεριτη: http://en.wikipedia.org/wiki/William_Beveridge
 • 35. Κράτοσ πρόνοιασ •Σρεισ είναι οι πθγζσ από τισ οποίεσ αντλικθκαν ςτοιχεία για τθν ςυγκρότθςθ των κρατϊν πρόνοιασ. Ο πρϊτοσ ςχεδιαςμόσ ςυγκρότθςθσ ενόσ ςτοιχειϊδουσ κράτουσ πρόνοιασ ιταν οι μεταρρυκμίςεισ που επζβαλε ο Καγκελάριοσ τθσ Πρωςίασ και κατόπιν τθσ ενωμζνθσ Γερμανίασ Ότο Βίςμαρκ με κφριο ςκοπό να ανακόψει τθν άνοδο τθσ επιρροισ του ΢οςιαλδθμοκρατικοφ Κόμματοσ. Θζςπιςε κοινωνικι νομοκεςία (αςφάλιςθ κατά ατυχθμάτων, ςυντάξεισ, κοινωνικοποίθςθ τθσ ιατρικισ περίκαλψθσ) για να αποςπάςει τουσ εργάτεσ από το ςοςιαλιςμό. Επομζνωσ, πρϊτθ πθγι είναι θ προλθπτικι αντιςοςιαλιςτικι δράςθ που κακιζρωςε ζνα παραδοςιακό κακεςτϊσ
 • 36. Κράτοσ πρόνοιασ Δεφτερθ πθγι του κράτουσ πρόνοιασ ιταν οι ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ διαφόρων τφπων κομμάτων που ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα κινοφνταν ςτα πλαίςια τθσ αριςτεράσ ςτισ χϊρεσ τθσ Βόρειασ και Κεντρικισ Ευρϊπθσ: ίςεσ ευκαιρίεσ, πιο εξιςωτικι διανομι του πλοφτου, κοινωνικά προγράμματα για τθν προςταςία των εργατϊν που τραυματίηονταν ι ζμεναν άνεργοι, ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ και φροντίδα για όλουσ, ςτεγαςτικι βοικεια κι ζνα ελάχιςτο βιοτικό επίπεδο για τουσ ςυνταξιοφχουσ και τουσ μθ προνομιοφχοσ. Η άποψθ αυτι πιρε τα πάνω τθσ μετά το τραφμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ τθσ δεκαετίασ τθσ δεκαετίασ του 1930. Μόνο μετά από τθ λιξθ του Βϋ Παγκοςμίου Πολζμου και τθν ανοικοδόμθςθ τθσ Ευρϊπθσ ιταν που το κράτουσ πρόνοιασ εμφανίςτθκε και κακιερϊκθκε με μορφι που αποτελοφςε ουςιαςτικι ριξθ με το παρελκόν.
 • 37. Κράτοσ πρόνοιασ •ΗΠΑ: δεν αποτζλεςαν αλθκινό κράτοσ πρόνοιασ Ευρωπαϊκοφ τφπου. •Δεν διακζτουν εκνικό ςφςτθμα υγείασ αλλά ςχετικά γενναιόδωρο ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα. •Σο ςφςτθμα των ΗΠΑ προςφζρει δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ κοινωνικζσ παροχζσ. • Είναι φτθνότερο για τον ομοςπονδιακό προχπολογιςμό και λιγότερα εκτεταμζνο χωρίσ να καλφπτει το ςφνολο του πλθκυςμό. •Αναπτφχκθκε ςχετικά αργότερα από τα ευρωπαϊκά ςυςτιματα και με αργότερουσ ρυκμοφσ. Παρ’ όλο που ςυνολικά οι κοινωνικζσ δαπάνεσ δεν υπολείπονται των αντίςτοιχων ποςοςτϊν του κρατικοφ προχπολογιςμοφ, θ ιδιωτικι πρωτοβουλία κυριαρχεί ςτο ςφςτθμα, και ιδιαίτερα ςτο χϊρο τθσ υγείασ και τθσ φαρμακευτικισ βιομθχανίασ, με τθν κρατικι υποςτιριξθ. •To υφιςτάμενο ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ άρχιςε να αναπτφςςεται από τθ δεκαετία του 1930 επί προεδρίασ Φράνκλιν Ροφςβελτ (πρόγραμμα New Deal) και ολοκλθρϊκθκε ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1960 επί προεδρίασ Λφντον Σηόνςον (πρόγραμμα Big Society). •Είναι δθμιοφργθμα των κυβερνιςεων του Δθμοκρατικοφ Κόμματοσ και τθσ ςυνδικαλιςτικισ κινθτοποίθςθσ. •Η εξαίρεςθ του τομζα τθσ υγείασ εκτόσ από αποτζλεςμα τθσ τεράςτιασ πίεςθσ που αςκοφν τα πανίςχυρα οικονομικά ςυμφζροντα του κλάδου είναι και αποτζλεςμα τθσ ιττασ των Δθμοκρατικϊν ςτισ βουλευτικζσ και γερουςιαςτικζσ εκλογζσ που ςιμαινε ότι χωρίσ κοινοβουλευτικι πλειοψθφία ιταν ςχεδόν αδφνατο οι Δθμοκρατικζσ προεδρίεσ δεν μποροφςαν να περάςουν κρίςιμα νομοςχζδια.