Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

παρουσίαση της 50plus hellas

1,831 views

Published on

εναρκτήρια εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών 2012

http://www.esfhellas.gr/articleDetails.aspx?iden=227

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

παρουσίαση της 50plus hellas

 1. 1. 1Μπξηώ-Μαξία ΡάγγαΦπρνιόγνο-Γεξαγσγόο- Project Manager 50θαη Ειιάο Με θπβεξλεηηθή Οξγάλσζε γηα ηα άηνκα άλσ ησλ 50εηώλ
 2. 2. 2 • Γηαηί «50θαη»;… • Δλεξγόο γήξαλζε • Πξόιεςε • Δζεινληηζκόο • Ιδξπηηθά ζηειέρε • ΛηδΜεζζελαίνπ • Κσζηήο Πξνύζθαο • Νηίλα ΢αθηιίνπ • ΣδνύληεΣξηαληαθύιινπ
 3. 3. 3 ΓΔΓΟΝΟΣΑ (1) Η Διιάδα είλαη πιένλ γλσζηό πσο είλαη ε ρώξα κε ηνπο γνξγόηεξνπο ξπζκνύο γήξαλζεο ζηελ Δπξώπε!!! Οη πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο ζπρλά επηθεληξώζεθαλ ζηηο αξλεηηθέο πξνθιήζεηο ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνύ, όπσο ε αύμεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ δαπαλώλ θαη ησλ δαπαλώλ πγείαο ή ηελ ζκίθξπλζε ηνπ εξγαζηαθνύ δπλακηθνύ.
 4. 4. 4 ΓΔΓΟΝΟΣΑ (2) Πνιιέο θνξέο ιόγσ ηεο απνπζίαο πιεξνθόξεζεο θαη ελεκέξσζεο δεκηνπξγνύληαη πξνθαηαιήςεηο θαη αξλεηηθή αηκόζθαηξα Παξόι’ απηά ε δεκνγξαθηθή πξαγκαηηθόηεηα ζα έπξεπε λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ επθαηξία, ε νπνία ρξεηάδεηαη κηα λέα εθηίκεζε θαη πξνζαξκνγή αξθεηώλ νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ πνιηηηθώλ κέζα ζηελ θνηλσλία.
 5. 5. 5 ΓΔΓΟΝΟΣΑ (3) Παιαηόηεξα... Ο παππνύο θαη ε γηαγηά, ν γέξνληαο θαη ν ειηθησκέλνο ελέπλεε ζεβαζκό γηα ηηο γλώζεηο ηνπ θαη ηελ εκπεηξία δσήο ηνπ. Θεσξνύληαλ ζνθόο θαη ελέπλεε εκπηζηνζύλε. ΢ήκεξα… ΢ήκεξα νύηε νη ίδηνη νη κεγαιύηεξνη ζπλάλζξσπνί καο δελ ζέινπλ λα νλνκάδνληαη ειηθησκέλνη, γέξνληεο θιπ. Απηέο νη ιέμεηο δειώλνπλ αδπλακία, απξαμία, αλάγθε γηα θξνληίδα θαη εμάξηεζε από άιινπο.
 6. 6. 6 ΢πρλέο απόςεηο ζηελ θνηλσλία καο... Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο κεγαιύηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο (ζπληαμηνύρνη).. • δελ πξνζθέξνπλ ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία • ρξεηάδνληαη βνήζεηα θαη θξνληίδα • είλαη ηεκπέιεδεο θαη θαινπεξαζάθεδεο... Ιζρύνπλ;
 7. 7. 7 Από ηελ άιιε αθνύκε θξάζεηο: – «Βγήθα ζηε ζύληαμε θαη θάζνκαη», – «...δελ έρσ ηη λα θάλσ κε ην ρξόλν κνπ», – «...κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζε αηζζάλνκαη άρξεζηνο» – «...δελ έρσ ηελ επθαηξία λα πξνζθέξσ θάηη πηα ζηελ θνηλσλία» – «νη λένη κε αληηκεησπίδνπλ ζαλ βάξνο ηεο θνηλσλίαο θαη ζαλ αλήκπνξν λα πξνζθέξσ θάηη»...
 8. 8. 8 Έξεπλεο δείρλνπλ πσο νη άλζξσπνη κεγαιύηεξεο ειηθίαο: • Δίλαη πην πγηείο θαη εύξσζηνη από πνηέ, • πην ελεξγνί θαη • έηνηκνη λα πξνζθέξνπλ κε ηε δξάζε ηνπο γηα ηνπο άιινπο, κε ηνπο άιινπο • αλαδεηνύλ ηξόπνπο, δνκέο θαη ππνδνκέο • αιιά ζπγρξόλσο θαη ππνζηήξημε ζηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο απηή
 9. 9. 9 Ση ζεκαίλεη ελεξγόο γήξαλζε; • ΢σκαηηθή θαη Ψπρηθή Τγεία • Κνηλσληθνπνίεζε • Δλαζρόιεζε • Απαζρόιεζε • Δζεινληηζκόο • Γηα Βίνπ Μάζεζε • Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο • Πξόιεςε • Δπηθνηλσλία θαη Αιιειεγγύε κεηαμύ ησλ γελεώλ
 10. 10. 10 • ΢ηε Γεξκαλία ην 60% ησλ εζεινληώλ ζε δηάθνξεο νξγαλώζεηο είλαη άηνκα άλσ ησλ 60 εηώλ - αλ νη ππεξεζίεο απηέο έπξεπε λα πιεξσζνύλ, απηό ζα μεπεξλνύζε θαηά πνιύ ηα 40δηζεθαη. Επξώ εηεζίσο! - Μελ ππνηηκάκε ινηπόλ ηελ αμία ησλ «ππεξεζηώλ» πνπ πξνζθέξνπλ νη κεγαιύηεξνη ζπλάλζξσπνί καο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ θνηλσλία!!!
 11. 11. 11 • Ση γίλεηαη όκσο ζηελ Διιάδα; • Πώο ππνζηεξίδνληαη ηα άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο ζηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο ΜΔ άιινπο, ΓΙΑ άιινπο, ΓΙΑ ηνλ εαπηό ηνπο; • Πώο κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηελ αξλεηηθή εηθόλα θαη ηα ζηεξεόηππα απέλαληη ζε απηή ηε γεληά;
 12. 12. 12 ΢ηε ρώξα καο είλαη ζίγνπξν πσο ε νηθνγελεηαθή αιιειεγγύε θαη ν νηθνγελεηαθόο εζεινληηζκόοείλαη ζε πνιύ πςειά επίπεδα: – Φξνληίδα ησλ εγγνλώλ, – θξνληίδα άιισλ ειηθησκέλσλ ζπγγελώλ θαη κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο, – ζπλερήο θαζεκεξηλή νηθηαθή ππνζηήξημε, – εθηέιεζε ππνρξεώζεσλ ηηο νπνίεο ην δεπγάξη ζα αδπλαηνύζε ρξνληθά λα θαιύςεη, – νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ λεόηεξσλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο θιπ
 13. 13. 13 Δθηόο από ηνλ νηθνγελεηαθό εζεινληηζκό ππάξρνπλ πνιινί άιινη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ηα άηνκα κεγαιύηεξσλ ειηθηώλ ζα κπνξνύζαλ λα πξνζθέξνπλ, δελ ηνπο δίλεηαη όκσο ε δπλαηόηεηα: • ειιηπείο ππνδνκέο, • ειιηπή πξνγξάκκαηα, • ειιηπήο θαηάξηηζε • ειιηπείο γλώζεηο ησλ ππεπζύλσλ Αξλεηηθήεηθόλα!!!
 14. 14. 14 ΢ηελ 50θαη Ειιάο πξνζπαζνύκε: – Να πξνβάινπκε ηε ζεηηθή εηθόλα ηεο ελεξγνύ γήξαλζεο ζε αληίζεζε κε ην παζνινγηθό γήξαο ώζηε λα αιιάμνπκε ηα ζηεξεόηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζηα κεγαιύηεξα άηνκα – Να επαηζζεηνπνηήζνπκε ηελ θνηλή γλώκε γηα ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηα άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο – Να ιεηηνπξγνύκε σο νκάδα πίεζεο ώζηε λα εθαξκνζηνύλ πνιηηηθέο πνπ ππεξαζπίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγαιύηεξσλ αηόκσλ ζηελ Διιάδα – Να ιεηηνπξγνύκε σο δίθηπν γηα αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο
 15. 15. 15 Δξάζεηο θαη Έξεπλεο: » INTERLINKS (Μαθξνρξόληα Φξνληίδα) » WeDO(Δπεκεξία θαη Αμηνπξέπεηα γηα ηα άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο) » SEELERNETZ(Δλεξγνπνίεζε θαη Απην-νξγάλσζε κέζσ ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο) » LEAGE(Γηα Βίνπ Μάζεζε κέζσ Ηιεθηξνληθώλ Παηρληδηώλ γηα κεγαιύηεξα άηνκα) » ΕΘΕΛΟΝΣΕ΢ ΣΗ΢ ΓΝΧ΢Η΢ (Νένη καζαίλνπλ Κνκπηνύηεξ ζηνπο κεγαιύηεξνπο) » Deixtous.gr (Δθκάζεζε Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ από Δζεινληέο - Δζληθή Σξάπεδα) Κακπάληεο (ελεξγό κέινο ηνπ AGE-Platform) » Αιιειεγγύε κεηαμύ ησλ γελεώλ » Ελεξγόο Γήξαλζε » Καηαπνιέκεζε ηεο θαθνπνίεζεο ησλ αηόκσλ κεγαιύηεξεο Ηιηθίαο
 16. 16. 16 ΣΙ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ... • ...εκείο ΓΙΑ ηνπο άιινπο; • ...εκείο ΜΔ ηνπο άιινπο; • ...εκείο ΓΙΑ ΔΜΑ΢; • ...ΔΓΩ ΓΙΑ ΜΔΝΑ;
 17. 17. 17 ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΡΟ΢ ΕΝΑ΢ΥΟΛΗ΢Η: • Εθκάζεζε Η/Τ • πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε • επηθνηλσλία κε ηηο λέεο γεληέο • δπλαηόηεηα πξνζηαζίαο αλειίθσλ από ην ειεθηξνληθό έγθιεκα! • Εθκάζεζε πξώησλ βνεζεηώλ θαη πιεξνθόξεζε ζε ζέκαηα πγείαο • βνήζεηα ζε πεξίπησζε αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο γεηηνληάο, ησλ ζπλαλζξώπσλ θαη βέβαηα πξνζσπηθά. • Οξγάλσζε πεδνπνξηώλ θαη πεξηπάησλ • άζθεζε, • ηελ θνηλσληθή δηθηύσζε, • ηελ πγεία (πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξύλνπλ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο γύξσ ηνπο). • Άιια ζέκαηα πεξηιάκβαλαλ: • Οξγάλσζε εθδειώζεσλ • ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο γεηηνληάο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη αλαθύθισζεο, • ε ζηήξημε ΑκεΑ, • ε επηηήξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ θιπ.
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20 Αληήλνξνο 16-18 11634 Αζήλα Σει. 211-7100203 email: info@50plus.gr www.50plus.gr

×