1 . 0 P E N G E N A L A N
Perkembangan sejarah Malaysia memperlihatkan proses pembentukan masyarakatplural
yang ada pada h...
itu sendiri hanya bermula pada penghujung abad ke-18 dengan adanyaperanan pihak
British.Malaysia yang dikenali Tanah Melay...
Penambahanp e n d u d u k d a n p e n i n g k a t a n k e g i a t a n e k o n o m i t e l a h
m e n y e b a b k a n pertum...
“singkheh” dan mereka menjadi bebas setelah habis mambayar hutang tambangperjalanan
mereka
(www.zapafly.com).
Bilangan pen...
5 . 0 K E S A N P E N J A J A H A N E R O P A H T E R H A D A P P L U R
A L I T I M A S Y A R A K A T MALAYSIA5 . 1 P O L ...
a n g A s i n g b a g i m e l i n d u n g i p a r a b u r u h i m i g r a n d a r i p a d a t i n d
a s a n d a n pengania...
5 . 3 S O S I A L
Masyarakat pelbagai bangsa pada zaman sebelum penjajahan Eropah
terbentukmelalui proses semulajadi. Mere...
6 . 0 K E S I M P U L A N
Pluraliti bukanlah sesuatu yang baru dalam masyarakat Malaysia namunianya juga
bukanlah merupaka...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ctu

257 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ctu

  1. 1. 1 . 0 P E N G E N A L A N Perkembangan sejarah Malaysia memperlihatkan proses pembentukan masyarakatplural yang ada pada hari ini. Ianya bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Pertemuan danpertembungan budaya-budaya besar dunia seperti Arab Pra-Islam, Hinduisme, Buddisme,Arab Islam dan Eropah (yang diwakili oleh Portugis, Sepanyol, Belanda dan British) telahmelahirkan satu ciri fenomena social dalam masyarakat Melayu iaitu kewujudan kepluralitianbudaya dan masyarakat Melayu.Ciri pluralisme alam Melayu sebelum kedatangan orang Eropah adalah fleksibel.Walaubagaimanapun, ianya dirombak, diubah suai, dan sebahagiannya terhapus dengankedatangan kuasa kolonial dan imperial Eropah. Kuasa- kuasa besar ini seterusnyamemperkenalkan sistem kerajaan mereka yang menggalakkan perkembangan masyarakatpluralistik.Akibat daripada terlaksananya undang- undang kolonial dan wujudnya masyarakatpluralistik serta diikuti dengan terbentuknya negara bangsa, rangka, dan cara mengupasperkembanganbaruturutmengalami perubahan.Apabila penjajah British datang menjajah masyarakat Melayu khususnya di TanahMelayu, Eropah telah mengalami perubahan Epistemologi iaitu pemisahan antara negaradan agama. Akibat daripada perselisihan antara para agamawan dan saintis di Eropah, ilmupengetahuan terpisah kepada agama dan sains moden. Agama tidak lagi menjadi faktor penting dalam kehidupan duniawi manusia. Kesannya, agama berada satu pihak yang laindan kehidupan duniawi berada pada satu pihak yang lain. Dasar ini diteruskan oleh Britishterhadap masyarakat Melayu. 2 . 0 D E F I N I S I Masyarakat Plural bermaksud masyarakat yang mengandungi dua atau lebih unsur atau peringkat sosial, terdapat saingan tetapi tidak bercampur. Unsur-unsur ini hidup dalamsatu unit politik. Dalam konteks masyarakt di Alam Melayu, masyarakat plural merujukkepada tiga komuniti etnik utama iaitu Melayu, Cina, dan India walaupun terdapat pelbagailagi kaum di Malaysia. Masyarakat plural juga boleh di definasikan sebagai masyarakatmajmuk. Masyarakat majmuk sangat sinonim dengan Malaysia sebagai sebuah negarayang bercirikan pelbagai kaum serta identiti. Terdapat lebih 80 kaum di seluruh Malaysia.Daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat tiga bangsa yan g paling utama iaituMelayu, India dan Cina. Menurut Kamus Dewan, konsep masyarakat membawa maksudkumpulan manusia yang menetap bersama-sama disuatu tempat dengan mengikut aturandan cara tertentu dan masyarakat ini pula terdiri daripada beberapa kaum atau bangsa.Oleh itu, gabungan keduadua istilah masyarakat majmuk membawa maksud `satu kumpulanmanusia yang terdiri daripada pelbagai rumpun bangsa telah membentuk satu kesatuaan,khususnya dalam aspek politik, sosial dan ekonomi di sesuatu tempat bagi membentuk satukumpulanyang bersatu padu.Manakala, menurut pendapat Furnivall, beliau mengatakan bahawa masyara katmajmuk muncul akibat daripada dasar-dasar penjajah yang menggalakkan penghijrahanpenduduk mengikut keperluan ekonomi mereka yang telah m engakibatkan wujudnyakelompok- kelompokyang pelbagai ragam dalam satu unit politik. Kelompok- kelompok inibercampuran tetapi mereka tidak bergantung antara kaum lain dan amat berpegang kuatk e p a d a a g a m a , b a h a s a , b u d a y a , i d e a - i d e a d a n c a r a h i d u p y a n g t e r s e n d i r i . D a l a m memahami intipati masyarakat majmuk yang menumpukan semenanjung Malaysia sahaja,perkara yang akan dibincangkan pertamanya ialah sejarah yang mewujudkan masyarakatmajmuk. Kehadiran pelbagai kaum pada asasnya telah bermula semasa era kegemilanganMelaka lagi melalui proses perdagangan yang dijalankan. Walau bagaimanapun kehadiranmereka ini tidak dapat digerak menyusuri istilah masyarakat majmuk. Penggunaan istilahmasyarakat majmuk
  2. 2. itu sendiri hanya bermula pada penghujung abad ke-18 dengan adanyaperanan pihak British.Malaysia yang dikenali Tanah Melayu pada suatu ketika dulu pernahdijajah oleh tiga negara yang berbeza iaitu Portugis, Belanda,Britis h dan Jepun (J.SFurnivall, 1939:2 3 . 0 P E N J A J A H A N D I T A N A H M E L A Y U 3 . 1 K E D A T A N G A N D A N S E R A N G A N P O R T U G I S K E M E L A K A Portugis telah datang ke Melaka pada 11 September 1509 denganlima buah kapal yang diketuai oleh Diego Lopez De Sequeira sem asapemerintahan Sultan Mahmud Shah. Akibat sedikit perselisihan faham Sultantelah menahan beberapa pedagang Potugis yang datang berdagang.Demimembebaskan para banduan Alfonso De Alburqaque tiba di Melaka padaJulai 1511 dan menghantar utusan meminta sultan Melaka membebaskanorang Portugis dan membayar gantirugi .Keengganan baginda sultan telahmenyebabkan Melaka diserang dengan kehadiran 800 orang Portugis dan6 0 0 o r a n g I n d i a . K e h a d i r a n t e n t e r a s e r a m a i 1 4 0 0 o r a n g i n i t e l a h menambahkan lagi jumlah masyarakat berbilang kaum yang ada pada ketikaitu.Pada24Ogos 1511orang Portugis telahberjayamenawan Melaka( 3 . 2 R A M P A S A N T A K H T A O L E H B E L A N D A Pada tahun 1597 Belanda menyerang Kota Portugis Melaka.Padatahun 1606 – Johor berpakat dengan Belanda untuk menguasai Melaka.Percubaan selama tiga bulan gagal apabila Portugis mendapat bantuan dariGoa.Pada tahun 1636 kapal Belanda telah memusnahkan kapal Portugis dipelabuhan dan akhirnya Melaka jatuh ke tangan Belanda pada 14 Januari1641. Gabenor Portugis, Manuel de Souza Couthinho telah menyerahkankuasa pemerintahan kepada Kapten Minne Williemson Kaartokoe. 3 . 3 P E N D U D U K A N B R I T I S H Perubahan ketara berlaku semasa penjajahan British. PendudukanBritishdiTanahMelayu bermuladaripergolakkanpolitik danperebutantakhtayang berlaku di Kedah dan Johor yang telah dijadikan kesempatan olehBritish untuk menakluk Pulau Pinang dan Singapura Manakala melal uiperjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824, secara langsung Melaka telahdiserahkan oleh Belanda kepada pihak British. Ketiga-tiga wilayah ini telahdisatukan di bawah satu pentadbiran yang dikenali sebagai negeri- negeriSelat. Penjajahan British di Tanah Melayu bertujuan memenuhi keperluanp ermintaan bahan mentah untuk industri barat, mencari pasaran baru bagi 3 |P a g e barangan siap dan mencari peluang baru untuk pelaburan di barat. HasilnyaTanah Melayu membangun dengan pelbagai infrastruktur seperti jalan keretaapi yang menghubungkan bandar dengan pelabuhan perladangan da npembangunan bandar- bandar kecil. Tanah Melayu yang pada ketika ituk e k u r a n g a n p e k e r j a d i s e k t o r p e r l a d a n g a n d a n p e r l o m b o n g a n t e l a h menyebabkan pihak British mulai membawa masuk beramai-ramai buruh dariChina dan India untuk menampung kekurangan pekerja.
  3. 3. Penambahanp e n d u d u k d a n p e n i n g k a t a n k e g i a t a n e k o n o m i t e l a h m e n y e b a b k a n pertumbuhan bandar,jalan-jalan, rel-rel keretapi dan pembahagian kelompokkaum mengikut sector ekonomi. Keadaan ini telah menyebabkan jurangperbezaan antara kaum, pembangunan bandar dan luar bandar bertambahbesar Dasar Pecah dan Perintah (Divide and Rule) melahirkan masyarakatmajmuk yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Dari sudut demografi, masyarakatCina diberi peranan untuk mengusahakan lombong-lombong bijih manakalamasyarakat India bekerja di ladang-ladang getah.Masyarakan Melayu puladitempatkan di kawasan kampung dan bekerja sebagai petani. Penghijrahanorang Cina telah berlaku sebelum kedatangan British lagi, namun selepaskehadiran British, dasar penghijrahan adalah lebih liberal serta diwujudkan j a m i n a n k e s e l a m a t a n u n d a n g - u n d a n g y a n g s e t e r u s n y a k e a d a a n i n i menggalakkan lebih banyak migrasi masuk. Sementara kemasukan orangI n d i a p u l a b e r l a k u d e n g a n p e s a t d i p e n g h u j u n g a b a d k e - 1 9 d i m a n a b e r l a k u n y a p e r k e m b a n g a n p e r l a d a n g a n s e p e r t i g e t a h d a n k o p i . Sebagaimana migrasi Cina, mereka juga dilindungi oleh British. 4 . 0 P E M B E N T U K A N M A S Y A R A K A T P L U R A L Pembentukan masyara kat plural atau majmuk melibatkan tiga perkarautama iaitu, yang pertama ialah masyarakat yang mendiami sesebuah kawasan danhidup secara bersama dengan norma dan aturan tersendiri, boleh ber gabungdengan masyarakat lain di sekitarnya, secara tidak langsung berlaku penyesuaiandalam tuntutan budaya asal. Kedua ialah, pembentukan budaya melal ui prosesbertindak, berkelakuan dan berfikir yang diwarisi secara turun temurun. Ketiga ialahidentiti yang dikekalkan dan dijadikan indikator asal atau tempat di mana pengenalandiri berpunca.Sejarah pembentukan masyarakat majmuk ini bermula selepas c ampur Tangan British secara langsung dalam hal-ehwal politik negeri-negeri Melayu padapertengahan kedua abad ke-19. Masyarakat majmuk di Malaysia terdiri pelbagaikaum iaitu kaum utama Melayu, Cina dan India. Selain itu, terdapat juga kaumminoriti spt Serani, Punjabi dan Orang Asli. Orang Melayu merupak an kaumterbesar dan penduduk asal tanah melayu(Bumiputera). Di Saba h, Kadazan,Bajau, Murut, Rungus dan Sarawak, Iban, Dayak, Bidayuh, Melanau dan Penan. Kedatangan Imigran Cina Pembentukan masyarakat majmuk juga bermula selepas British membawamasuk imigran asing, antaranya kaum cina, dan india. Penghijrahan beramai- ramaiorg Cina ke Tanah Melayu berlaku sekitar kurun ke- 19 hingga kurun ke-20.Kemuncak kedatangan imigran Cina berlaku pada tahun 1891 di mana hampir separuh penduduk Perak, Selangor dan Sg. Ujong terdiri dari orang Cina. Antara1895 – 1927 kira-kira 6 juta orang Cina berhijrah ke Tanah Melayu. Orang Cinabertumpu di kawasan perlombongan bijih timah yang awal di Lukut dan Sg. Ujong.Selain itu, mereka terlibat dengan perladangan gambir dan lada hitam di Johor melalui Sistem Kangchu, dan sistem tiket kredit.Melalui sistem tiket kredit orangyang tidak mampu membayar tambang sendiri dibiayai secara hutang oleh seorangejen. Mereka terikat dengan perjanjian untuk bekerja bagi suatu tempoh masasehingga hutang mereka dijelaskan. Kumpulan imigran ini dikenali s ebagai
  4. 4. “singkheh” dan mereka menjadi bebas setelah habis mambayar hutang tambangperjalanan mereka (www.zapafly.com). Bilangan penduduk cina pada waktu tersebut yang terbesar ialah Hokkien.Pada tahun 1921, 32.4% (380656) daripada jumlah penduduk Cina di Tanah Melayu(1174777) terdiri daripada orang Hokkien. Kumpulan yang kedua b esar ialahKantonis yang membentuk 28.3% (332307), diikuti oleh Hakka (18.6%), Teochew(11.1%), Hailam (5.9%) dan lain- lain (3.7%). Kemasukan orang Cina bertambahdengan pesat pada abad ke-20. Pada tahun 1941, orang Cina merupakan kaumterbesar di Tanah Melayu, mereka membentuk kira- kira 43% daripada jumlahpenduduk Tanah Melayu berbanding dengan orang Melayu yang merupakan 41%pada tahun tersebut. Menjelang tahun 1921, kira-kira 22% daripada jumlah orangCina dilahirkan di Tanah Melayu. Namun selepas Perang Dunia Kedua iaitu padatahun 1957, 74.7% daripada bilangan orang Cina dilahirkan di Tana h Melayu.Mereka membentuk 37.1% daripada jumlah penduduk Tanah Melayu (Z.Ruslan:2005: 23)Kedatangan Imigran India Kaum India merupakan kaum kedua terbesar yang berhijrah ke TanahMel ayu. Kebanyakan berasal dari India Selatan (Negapatam dan Madras).Hubunganterawal bermula sejak abad pertama masihi apabila peng anut Hindu- Buddhamenyebarkan agama Hindu di Nusantara, contohnya di Lembah bujang, Kedah.Selepas perjanjian Inggeris-Belanda 1824, kerajaan British telah membawa masukburuh tawanan India. Buruh tawanan dibawa ke Tanah Melayu untuk membinabangunan, jalan keretapi, jalanraya dan sebagainya. Peringkat kedua, org Indiadibawa masuk untuk mengusahakan ladang-ladang milik British seperti ladang tebudi Seberang Perai dan utara Perak , kopi di Selangor serta ladang teh dan getahapabila Inggeris kuasai NNM sekitar tahun 1880-an. Sistem popular dalam usahamembawa masuk buruh- buruh India melalui Sistem Kangani dan Sistem Kontrakuntuk bekerja di ladang- ladang getah, kopi dan tebu.Jumlahorang India diNegeri-negeriMelayuBersekutupadatahun1911 ialah172465 orang dan di seluruh Tanah Melayu ialah 267159 orang. Pada tahun 1921, jumlah ini meningkat kepada 305219 di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan 470099di Tanah Melayu. Pada tahun 1931, jumlah penduduk India di Tanah Melayu ialah 621847. Padatahun1921, 12% daripadapenduduk India dilahirkandiTanahMelayudan pada tahun 1957, 62.1% yang lahir di Tanah Melayu. Pada tahun 1957 juga,bilangan orang India di Tanah Melayu ialah 695985 orang 11% daripada pendudukTanahMelayu (Z.Ruslan: 2005: 24).
  5. 5. 5 . 0 K E S A N P E N J A J A H A N E R O P A H T E R H A D A P P L U R A L I T I M A S Y A R A K A T MALAYSIA5 . 1 P O L I T I K Kesan penjajahan eropah terhadapa kewujudan pembentukan pluralitima syarakat majmuk di Malaysia dapat dilihat dengan jelas dari segi aspek politik.Dari segi politik kita dapat melihat bahawa kedatangan eropah banyak membawakepada perubahan dari segi politik atau pentadbiran dan juga perundangan padamasa itu,yang secar tidak lansung turut memberi kesan terhadap pembentukanmasyarakat pluraliti di Malaysia.Penjajahan British di tanah melayu telah membawa bersama dasar-dasar pentadbiran yang selaras dengan kemajuan mereka dari segi ilmu pengetahuan.Prinsip, sistem, struktur dan dasar yang diamalkan dalam pemerintahan merekaadalah jauh berbeza dengan sistem dan dasar pemerintahan yang telah sedia adad a n d i g u n a p a k a i d i t a n a h m e l a y u . I n i d a p a t d i l i h a t d e n g a n j e l a s n y a m e l a l u i perubahan epistemologikal yang besar iaitu dari segi perpisahan diantara agama dannegara. Kesannya di alam melayu ialah pemerintahan negara telah dikawal secaralansung oleh penjajah, manakala segala perkara berhubung dengan agama danadat istiadat telahdiberi kuasadandibawahpengawasansultanmelayusendiri.Kesan penjajahn eropah juga telah membawa perubahan terhadap politiknegara dimana telah wujudnya sistem pentadbiran berasaskan pengagihan kuasadiantara tiga unsur penting iaitu; legislatif, eksekutif dan juga badan kehakimandiperkenalkan. Ini dapat dilihat dengan jelas sekali perubahan yang telah dibawaberdasarkan perbezaannya dengan pentadbiran alam melayu yang telah sedia adaiaitu, sebelum penjajahn eropah, sistem pentadbiran adalah dibawah kuasa mutlakraja-raja dimana tiada pengagihan bidang kuasa. Seperti yang dapat kita lihat,perubahn didalam pentadbiran ini, iaitu pengagihan kepada tiga bidang kuasa iaitueksekutuf, legislatif dan juga kehakiman telah diteruskan didalam operandi danpentadbiran negara sehingga ke hari ini, dimana setiap unsur penting tersebutmempunyaibidang kuasamerekayang tesendiri. erbincangan ini berkisar pada aspek dasar imigrasi, Jabatan PerlindunganO r a n g A s i n g , d a n u n d a n g - u n d a n g b u r u h . Sejak tahun 1874 dasar imigrasi Inggeris berbentuk bebas iaitu tidak mempunyaisekatan terhadap kemasukan orang asing. Dalam hal ini Ingge ris seolah-olahmenggalakkan kemasukan orang asing melalui sistem- sistem kemasukan sepertiindenture, kangany, kontrak, dan bebas. Hal ini berbeza dengan tindakan Inggerispada 1930an, dengan Inggeris memperketatkan dan menguatkuasa dasar imigrasidengan bertindak menghantar pulang orang- orang imigran balik ke negara asalmereka. Selain itu, undang-undang imigrasi pada tahun 1930an juga menghalangkemasukan baru orang asing ke Tanah Melayu. Seperkara yang menarik tiadanyasekatan terhadap kemasukan orang asing ke negara ini sebelum undang- undangimigrasi 1930an disebabkan oleh keperluan Inggeris untuk mendapatkan t enagaburuh bagi menrancakkan ekonomi perlombongan dan peladangan selain buruh bagimelaksanakan pembinaan prasarana baru seperti pembinaan jalan keretapi d an jalan raya.Keadaan ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan jabatan PerlindunganO r
  6. 6. a n g A s i n g b a g i m e l i n d u n g i p a r a b u r u h i m i g r a n d a r i p a d a t i n d a s a n d a n penganiayaan para kongsi gelap mahupun majikan. Dengan wujudnya jabatan ini, inibermakna buruh-buruh ini dilindungi oleh pemerintah Inggeris dan ia menunjukkanbahawa seolah-olah kerajaan Inggeris menggalakkan kemasukan buruh asing. Ini j u g a m e n j e l a s k a n b a h a w a t e r d a p a t t i n d a k a n d a n d a s a r k e r a j a a n I n g g e r i s mempastikan mereka tidak kehilangan buruh bagi menjana ekonomi Tanah Melayu.H a l i n i d i p e r k u k u h k a n l a g i d e n g a n k e w u j u d a n u n d a n g - u n d a n g b u r u h y a n g memerlukan para majikan untuk memberikan kemudahan yang sepatutnya kepadaburuh imigran ini. Dengan keadaan ini ia bukan sahaja menggalakkan kemasukanburuh asing, tetapi menggalakkan mereka untuk tidak pulang ke negara asalmereka. Hal ini terbukti semasa kemelesetan ekonomi 1927-1932 orang- orang asingini keberatan untuk pulang ke negara asal mereka dan ini menjadi masalah kepadap e m e r i n t a h I n g g e r i s Oleh itu, merujuk dasar- dasar pemerintahan Inggeris ini membuktikan bahawakewujudan masyarakat majmuk di negara ini adalah hasil pelaksanaan dasar yangberkehendakkan buruh imigran bagi menjana ekonomi dan membolehkan penjajahmendapat keuntungan ekonomi dengan tidak mengambil kira permasalahan yangd i h a d a p i o l e h m a s y a r a k a t p r i b u m 5.2 EKONOMI Kesan penjajahan Eropah dari aspek ekonomi, dapat dilihat melalui kewujudansi stem ekonomi dualisme. System ekonomi dualisme merujuk kepada dua t umpuanekonomi yang berbeza namun ianya bergerak seiringan dengan garis etnik.D u a b e n t u k e k s p l o i t a s i e k o n o m i u t a m a y a n g d i l a k u k a n o l e h p e n j a j a h i a l a h perlombongan dan perladangan getah. Penjajah Eropah telah mewujudkan pembahagianetnik berdasarkan pembahagian pekerjaan dimana Melayu berada dalam sektor kerajaandan pertanian, manakala Cina sebagai pelombong dan peniaga, dan orang India sebagaipekerja estet dan ladang.Sistem ekonomi penjajah tertumpu kepada perdagangan moden yang berasaskanperusahaan getah dan perlombongan bijih timah. Sistem ekonomi ini berasaskan pasaranbandar dan diletakkan di bawah kawalan British. Sistem ini banyak melibatkan kumpulanetnik Cina dan India. Manakala sistem ekonomi tradisional ialah sektor pertanian di manakomoditi utamanya ialah penanaman padi dan perikanan. Teknik pengeluaran, pemasaran,dan tenaga kerja didominasi oleh etnik melayu dengan berteraskan budaya Melayu luar bandar atau budaya Melayu tradisional.Secara tidak langsung, ekonomi dualisme ini telah melambangkan agihan tenagakerja mengikut tiga etnik utama di Malaysia. Etnik Melayu tertumpu di sektor pertaniantradisional iaitu pekebun kecil getah, kelapa, pesawah padi, dan nelayan kecil-kecilan.Dalam sektor ekonomi moden pula, ianya didominasi oleh kumpulan etnik Cina di manam e r e k a m e n c e b u r i a k t i v i t i p e r l o m b o n g a n , p e r k i l a n g a n , d a n p e r k h i d m a t a n . Ketidakseimbangan antara etnik jelas dilihat dalam sektor ketiga di mana separuh daripadasektor ini didominasi oleh etnik cina manakala etnik Melayu dan India hanya sedikit sahaja.Sektor ini menjadikan jurang etnik menjadi lebih luas lagi.
  7. 7. 5 . 3 S O S I A L Masyarakat pelbagai bangsa pada zaman sebelum penjajahan Eropah terbentukmelalui proses semulajadi. Mereka datang bersama-sama keluarga secara sukarela untukm e n j a l a n i k e h i d u p a n s e r t a m e n c a r i k e k a y a a n . K e h i d u p a n d i T a n a h M e l a y u y a n g berlandaskan kebebasan dan tanpa paksaan telah mewujudkan interaksi yang mesradengan penduduk tempatan.Terdapat unsur- unsur akomodasi dalam kehidupan masyarakat pluralistik padazaman itu. Mereka telah berkahwin dengan penduduk tempatan secara sukarela. Ini dapatdilihat melalui perkahwinan antara orang Cina dan masyarakat tempatan yang melahirkanmasyarakat Cina Baba. Walaupun perkahwinan campur telah berlaku antara mereka tetapimereka masih lagi mengamalkan budaya kehidupan orang Melayu. Selain itu, budaya danadat resam yang dibawa olah mereka juga turut diterima oleh penduduk tempatan denganhati yang terbuka.Pembentukan masyarakat pluralistik selepas kedatangan Eropah adalah berbezadengan zaman sebelumnya. Ini dapat dilihat daripada imigrasi penduduk Cina dan India keTanah Melayu yang digalakkan oleh British untuk kepentingan ekonomi mereka. Olehkerana tujuan kedatangan mereka adalah untuk memenuhi keperuan ekonoi British, makainteraksi antara kaum tidak berlaku. Mereka hanya menjalankan kehidupan dalam kelompokmasyarakat masing-masing.Namun begitu, kehidupan yang harmoni tetap wujud di mana mereka tetap menjalanihidup berasaskan sistem sosial masing-masing tanpa mengganggu antara satu sama lain.Kehidupan yang harmoni ini telah berterusan sehingga ke hari iniPenekanan aspek ini juga menjuruskan kepada Dasar pendidikan pemerintaha nInggeris. Melalui dasar ini dapat dijelaskan lagi bagaimana wujudnya masyarakat majmuk diM a l a y s i a . M e l a l u i d a s a r p e n d i d i k a n y a n g b e r t e r a s k a n n e g a r a i b u n d a , I n g g e r i s menggalakkan lagi perbezaan kaum dan ia juga melebarkan lagi jurang perpaduan diMalaysia. Hal ini dapat dilihat melalui tindakan Inggeris yang tidak menyeragamkan sukatanpendidikan dan pendidikan guru. Sebagai kesan daripada keadaan ini wujud sukatanpendidikan yang berbeza serta keperluan guru berasaskan tindakan komuniti setiap kaum diMalaysia. Sebagai contohnya setiap kaum mengambil inisiatif dengan mengikut sukatanpendidikan serta mengambil para guru dari negara asal mereka. Keadaan ini menjelaskanbahawa Inggeris tidak mempunyai agenda bagi menghalang ketidakseragaman dalam dasar pendidikan mereka. Bagi orang-orang Melayu ia hanya mendapat pendidikan kemahiranb a g i m e n g e r j a k a n k e r j a - k e r j a s a r a d i r i s a h a j a d a n t i d a k m e m b e r i p e l u a n g u n t u k mendapatka n kemahiran dan ilmu akedemik. Walaupun wujud keadaan ini ia dikhaskankepada anak- anak para bangsawan Melayu sahaja. Dalam hal ini, keadaan dasar inise benarnya menggalakkan lagi kemasukan orang asing kerana mereka tah u bahawamereka masih lagi memperoleh pendidikan walaupun di negara asing. Ini juga menjelaskanlagi bahawa Inggeris sebenarnya menggalakkan kemasukan m ereka dan menjagak e b a j i k a n m e r e k a b a g i k e u n t u n g a n e k o n o m i p e n j a j a h
  8. 8. 6 . 0 K E S I M P U L A N Pluraliti bukanlah sesuatu yang baru dalam masyarakat Malaysia namunianya juga bukanlah merupakan sesuatu yang mudah untuk diakhiri terutama sekalidalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia yang masih kaya dengan adat budayakaum masing- masing.Perpaduan dan gabungan tiga kaum yang terbesar di negara ini terutamanyapada zaman darurat yang memerlukan kaum- kaum utama bersatu padu danbekerjasama dalam bidang politik telah member peluang besar etnik-etnik di TanahMelayu untuk menilai hubungan etnik ketika itu.Perpaduan seperti ini telah mempercepatkan lagi proses kemerde kaanPersekutuan Tanah Melayu dan masih lagi kekal hingga kini. Kewujudan etnik- etnikyang berasingan kekal sehingga penjajah Inggeris meninggalkan Tanah Melayu danmemberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.Bagi memastikan keadaan negara yang aman dan damai, perka ra yangpaling penting adalah aspek ekonomi kerana ia menjadi isu paling sensitif. Namundalam hal ini, sikap masyarakat sendiri yang paling utama, perlu m emahamikedudukan masing- masing. Perlu ditegaskan bagi memastikan kesepaduan dankestabilan dalam h ubungan sesama masyarakat, penelitian sejarah salah satulangkah yang penting. Malahan boleh menjadikan apa yang berlaku di luar negarasebagai satu ukuran erti sebenar perpaduan. Sejarah perlu dijadikan satu rangkatindakan untuk membina Negara- Bangsa. Kepentingan Sejarah sesuatu bangsakhususnya yang berteraskan kepada sejarah bangsa pribumi perlu diutamakan dandiberi status dan kedudukan yang utama bagi memantapkan lagi asas pembinaanNegara-Bangsa. Identiti Negara-Bangsa adalah sinonim yang saling mengukuhkanidentiti, nasionaliti dan nasionalisma serta unsur-unsur patriotisma Negara-Bangsa. RUJUKANBUKU Hubungan Etnik, Syamsul Amri Baharuddin Sejarah dan tamadun islam, dr Abdul Rahman Hj Abdullah, Edisi Kedua, PustakaDarussalam, 2007 J.S. Furnivall. Netherlands India. Cambridge: Cambridge University Press.1939. Ruslan Zainuddin et.al (2005), Kenegeraan Malaysia, Kuala Lumpur : Oxford Fajar LAMAN WEB www.scribd.com/.../Kuliah-2-3- PLURALITI-MASYARAKAT-ALAM-MELAYU-ZAMAN www.scribd.com/.../Kuliah-4-5-PLURALITI-MASYARAKAT-DI-TANAH-MELAYU-PADA-ZAMAN- PENJAJAHAN - www.benmokhtar.comwww.ums.edu.my/webv3/appl/downloadfiles/Kuliah%203.ppt

×