Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Profilaktyka 2010

1,820 views

Published on

Działania profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach w roku 2010

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Profilaktyka 2010

 1. 1. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 2. 2. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH <ul><li>Celem naszego programu jest kształtowanie właściwej postawy ucznia wobec siebie, rówieśników i otaczającego środowiska . Działania , jakie prowadzimy skupiają się wokół trzech obszarów: </li></ul><ul><ul><li>kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój , </li></ul></ul><ul><ul><li>kształtowanie postawy życzliwości, szacunku i tolerancji wobec innych ludzi , </li></ul></ul><ul><ul><li>zapobieganie zachowaniom ryzykownym . </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Nasze działania profilaktyczne oparte są na ścisłej współpracy grona pedagogicznego, dyrekcji, personelu, rodziców, R ady O siedlowej. Po każdym roku szkolnym staramy się weryfikować podjęte działania, dokonywać ewaluacji. </li></ul><ul><li>Współpracujemy z różnymi instytucjami, aby nasze działania były różnorodne. Korzystamy z pomocy merytorycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, współpracujemy z Centrum Profilaktyki Społecznej, Wadowickim Stowarzyszeniem Integracji Społecznej Klub Abstynentów „VICTORIA”, PUKS „ K AROL” , Policją, Sądem ds. Nieletnich, MOPS, Parafią Św. Piotra Apostoła. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 4. 4. <ul><li>Jako szkoła w minionym roku realizowaliśmy m.in. następujące programy i projekty: </li></ul><ul><ul><li>„ Szkoła bez przemocy” </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Ratujemy i uczymy ratować” </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Trzymaj formę” </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Poczytaj mi, przyjacielu” </li></ul></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 5. 5. <ul><li>Celem programu „Szkoła bez przemocy” jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 6. 6. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH <ul><li>Od momentu zgłoszenia się do programu m.in. zwiększyliśmy liczbę zajęć edukacyjnych poświęconych zjawisku przemocy i agresji, przeprowadzamy ankiety (wśród uczniów klas czwartych i ich rodziców) badające to zjawisko w naszej szkole, staramy się ciekawiej zagospodarować wolny czas uczniom, zachęcamy ich do udzielania się w wolontariacie. Podsumowaniem rocznej pracy jest Dzień &quot;Szkoły bez przemocy&quot; organizowany w czerwcu. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 7. 7. <ul><li>Program „Ratujemy i uczymy ratować” to realizacja przez przeszkolonych nauczycieli zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów klas I-VI. Dzieci uczą się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Otrzymują specjalne podręczniki, które pomagają w przyswajaniu i usystematyzowaniu zdobytej wiedzy. W części praktycznej korzystamy ze specjalistycznego sprzętu (m.in. z fantomów), który otrzymaliśmy od Fundacji WOŚP. Po zaliczonym egzaminie uczniowie otrzymują certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 8. 8. <ul><li>Celem programu „Trzymaj formę” jest edukowanie w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 9. 9. <ul><li>Program „Poczytaj mi przyjacielu” został zainicjowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w ramach którego uczniowie czytają książki najmłodszym. Dzięki uczestnictwu w programie młodzi ludzie mają okazję, często po raz pierwszy, zetknąć się z wolontariatem, kontakt z młodszymi uczy ich budowania więzi, a publiczne wystąpienia pozwalają zyskać więcej pewności siebie. Wolontariuszki z dwóch klas dwa razy w miesiącu przeprowadzają zajęcia czytelnicze w oddziale przedszkolnym. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 10. 10. <ul><li>Podejmując działania wychowawcze i profilaktyczne stawiamy na partnerstwo oraz integrację. </li></ul><ul><li>Pierwszymi partnerami są rodzice, których staramy się angażować w działania na rzecz dzieci i szkoły. </li></ul><ul><li>W tym roku w ramach działań edukacyjno – wychowawczych przygotowaliśmy broszury pod hasłem „Szkoła Rodzica” . </li></ul><ul><li>Rodzicom starszych uczniów przekazaliśmy informacje nt. przemocy i agresji, bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, sposobów efektywnego uczenia się. Dla rodziców młodszych dzieci w ulotce zawarliśmy informacje nt. wpływu mediów na dzieci, korzyści z czytania dzieciom, a także propozycji zabaw dla dzieci i dorosłych – jako a lternatyw y wobec telewizji i komputera . </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 11. 11. <ul><li>S zczególnie promujemy i zachęcamy dzieci do udziału w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, które są alternatywą dla podejmowania działań ryzykownych. W czasie roku szkolnego uczniowie mog ą korzystać z szerokie j oferty zajęć pozalekcyjnych i kó ł zainteresowań . </li></ul><ul><li>W naszej szkole działa „Sekcja pływacka” , Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne dla kl. IV –VI , „Mali Wędrowcy” dla klas młodszych, koło ekologiczne, regionalne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, tenisa stołowego. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 12. 12. <ul><li>Stawiamy na rozwój talentów i zainteresowań. </li></ul><ul><li>Uczniowie uczestnicz ą w zajęciach koła taneczneg o, gitarowego . </li></ul><ul><li>W szkole działają także koła teatralne, komputerowe, języka angielskiego, plastyczne, zespół wokalno – muzyczny „Tremusie”. </li></ul><ul><li>Aby przekazywać uczniom wiedzę o życiu naszego Patrona Jana Pawła II i propagować wartości, jakich nauczał corocznie obchodzimy święto Patrona szkoły, czcimy rocznice urodzin, wyboru, śmierci Karola Wojtyły. Podczas katechez i lekcji wychowawczych realizujemy scenariusze zajęć o Patronie. </li></ul><ul><li>Od lat działa w naszej szkole Grupa Papieska i Drużyna Papieska, która skupia uczniów szczególnie pogłębiających wiedzę o Papieżu . </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 13. 13. <ul><li>Propagujemy idee integracji . Organizujemy cykliczn e imprez y dla społeczności szkoły i osiedla, taki e jak festyn „P ożegnanie lata”, „Piknik Rodzinny” . Zapraszamy do naszej szkoły dzieci niepełnosprawne. Nasi uczniowie odwiedzają dzieci w wadowickim szpitalu, osoby starsze w Domu Pomocy Społecznej . Jesteśmy też gospodarzami spotkania Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 14. 14. <ul><li>Naszych uczniów zachęcamy do aktywności, przejęcia odpowiedzialności i dbania o siebie i innych. W każdym miesiącu poszczególne klasy od IV do VI, pod okiem wychowawców, pełnią dyżury na korytarzach, stołówce, aktualizują gazetki, organizują uroczystości i apele, a na koniec miesiąca prezentują sprawozdanie ze swoich działań i życia szkoły. Propagujemy idee wolontariatu poprzez Szkolne Koło Caritas, pomoc koleżeńską, udział w projektach i akcjach Samorządu Uczniowskiego. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 15. 15. <ul><li>  Profilaktyka w klasach młodszych realizowana jest poprzez wdrażanie programów wczesnej profilaktyki: „Cukierki” (uzależnienia, zachowania wobec obcej osoby) i „Magiczne kryształy” (uzależnienia od mediów). </li></ul><ul><li>W klasach IV – VI zajęcia nt. profilaktyki, asertywności, problematyki agresji i przemocy realizowane są w ramach godzin wychowawczych, spotkań z pedagogiem, psychologiem . Centrum Profilaktyki Społecznej już kolejny raz realizuje u nas program profilaktyczny „Zielony agrest” . </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH
 16. 16. <ul><li>Aby promować zdrowy styl życia </li></ul><ul><li>wśród naszych uczniów o rganizujemy </li></ul><ul><li>akcje, konkursy prozdrowotne, konkursy </li></ul><ul><li>plastyczne , n p. „Dzień walki z AIDS”, </li></ul><ul><li>„ Paleniu – Nie” , konkursy BRD. </li></ul><ul><li>Uczniowie biorą także udział </li></ul><ul><li>w konkursach zewnętrznych, </li></ul><ul><li>spektaklach teatru profilaktycznego. </li></ul>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH

×