SlideShare a Scribd company logo
БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН
МӨРӨН СУМЫН БҮРЭНХААН 13 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГ
“ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БҮТЭЭЛ АЖИЛ, САЙН ТУРШЛАГА”
“ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦООГ ИДЭВХЖҮҮЛСЭН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ”
2021 ОН
БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН
НЭГ. ТАНИЛЦУУЛГА
1.1 БОДЛОГО ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ
 Монгол Улсын Боловсролын тухай хуулийн 46 дүгээр зүйлийн 46.1, 46.2
 СӨБ-ын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.3, 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2
 Байгууллагын дунд хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр
 Байгууллагын дотоод журам
 Хүүхэд хамгааллын тухай бодлого
 БСШУССайдын 2019 оны А/118 хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм
 БСШУССайдын 2019 оны 12 сарын 17-ны өдрийн А/803 тоот тушаал сургууль,
цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг үнэлэх журам
 Эрүүл Мэндийн Сайдын 2017оны А/472 тоот тушаал
 Аймгийн Засаг Даргын 2019 оны А/16 Тоот Захирамж “Хүүхэд хамгаалал-Өрхийн
хөгжил” нэрлэсэн жил
1.2 ХЭРЭГЦЭЭ:
Тус цэцэрлэг нь анх 2009 онд Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор хэлбэрээр
байгуулагдан ажиллаж байгаад 2018 онд Аймгийн ОНХС-аас 5 бүлгийг шинээр өргөтгөн бие
даасан 13 дугаар цэцэрлэг болон одоо 41 багш ажилчид, 9 бүлэг, 320-оод хүүхэдтэй
сургалт үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.
 Бие даасан цэцэрлэг болж өргөтгөл хийгдэж шинээр 5 бүлэг нэмэгдсэн.
 7, 13-р багийн цэцэрлэгт хамрагдаж байгаагүй 150-аад хүүхэд шинээр элсэн
орсон.
 Эцэг эхийн 62-72% нь мэдлэг боловсрол бага, амьдралын баталгаажих түвшин
доогуур амьдралтай, ажилгүй, өрх толгойлсон 23 өрх байсан зэрэг нь
судалгаагаар нотлогдсон.
 Багш, эцэг эхийн хамтын оролцоо, харилцаа дутмагаас хүүхдийн хөгжил
төлөвшилд сөргөөр нөлөөлөх хандлага ажиглагдсан.
 Эцэг эх, асран хамгаалагчдын хандлагыг өөрчлөх, тэднийг үйл ажиллагаанд
татан оролцуулах, идэвхжүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулах алхамыг хийх
шаардлагатай болсон.
 “Хүүхэд хамгаалал-Өрхийн хөгжил”-ийг дэмжих нэрлэсэн жилийн хүрээнд олон
нийтийн оролцоо дэмжлэгтэйгээр “Эцэг эхийн анхдугаар чуулган”-г зохион
байгуулах шийдэлд хүрсэн.
1.3 ЦАГ ХУГАЦААНЫ НӨӨЦ
 Удирдамж төлөвлөлтийг оновчтой тодорхой боловсруулсан. /хавсралт-1/
 Цаг хугацааны нарийвчлалтай хөтөлбөр боловсруулсан. /хавсралт-2/
 Эцэг эхийн зөвлөлийг хүлээн авч хэлэлцүүлэгийг 1 өдөр зохион байгуулсан.
 Чуулганг угтаж эцэг эхийн оролцоог идэвхжүүлэх чиглэлээр хөгжөөнт
тэмцээнийг удирдамжийн дагуу 1 өдөр зохион байгуулсан. / хавсралт-3 /
 Багш, ажилчдын дунд хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн бүтээлч сарын аяныг
өрнүүлэн ажилласан.
 9 бүлгийн эцэг эхийн дунд бүтээлийн үзэсгэлсэнг 5 хоногийн хугацаатай
зарласан.
 9 бүлгийн хүүхдүүдийн дунд “Аз жаргалтай гэр бүл” сэдэвт гар зургийн
уралдааныг 3 хоногийн хугацаатай зарласан.
 Зорилтот ба эрсдэлт өрхийн судалгааг хамран сургах тойргийн 13 дугаар багийн
засаг даргатай хамтран ажлын 5 хоногт гаргасан.
 Эцэг эхийн анхдугаар чуулганыг хөтөлбөрийн дагуу 1 өдөр зохион байгуулсан.
 Чуулган угтаж 300 гаруй сонин , бүлэг тус бүр боршур хийж чуулганд оролцогсод,
эцэг эхчүүдэд зориулан гаргаж 1-3 хоногийн өмнө түгээсэн.
БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН
 Аймаг, сум, Боловсрол, Эрүүл мэнд, орон нутгийн удирдлага, хамтран
ажилласан олон нийтийн байгууллагын удирдлага мэргэжилтэнгүүдэд урилга
хүргүүлэн үйл ажиллагаанд татан оролцуулсан.
 Эцэг эхийн санал, чуулганаас гарсан шийдвэрээр 2 жил тутамд эцэг эхийн
зөвлөгөөнийг зохион байгуулахаар шийдвэрлэгдсэн.
1.4 САНХҮҮ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НӨӨЦ
Эцэг эхийн чуулганыг зохион байгуулахад: ДЗМОУБ, Хөвсгөл ОНХХ-ийн
санхүүжилтээр, байгууллагын төсвөөс, багш, ажилчид, хандив дэмжлэгээр санхүү хөрөнгө
оруулалтын нөөц бүрдсэн.
 ДЗМОУБ, Хөвсгөл ОНХХ-аас нийт -4.250.000₮
 Байгууллагын төсөв санхүүгээс -1.316.400₮
 Багш, ажилчид-750.000₮
Эцэг эхийн анхдугаар чуулган зохион байгуулахад гарсан зардлын тооцоо
№ Зарцуулалт Оролцох
тоо ширхэг
Нэг бүрийн
үнэ
Бүгд үнэ Санхүүгийн
эх үүсвэр
1 Бага үдийн цай 230 /2 удаа/ 2000 /2
удаа/
1360000 ДЗМОУБ,
Хөвсгөл
ОНХХ
2 Өдрийн хоол /1,2 –р
хоол/
230 8500 2890000
3 Телевизорын бичлэг ЛХА Түмний телевизороор 150000 Ц/Захиргаа
4 Хүүхдийн хөгжилд
дэмжлэг үзүүлэх
/шатрын дугуйлан/
Судалгаанаас
үндэслэн
Шатрын багшийг хамтын
гэрээгээр үнэ төлбөргүй
дугуйланг явуулах
болсон.
ХГБЗХХ
5 Хөшиг, аннос
хаягжуулалт
50м 15000 750000 Багш,
ажилчид
6 Тэмцээний шагналд
Медаль /алт, мөнгө,
хүрэл/
66 6500 429000 Цэцэрлэгийн
захиргаа
7 Өргөмжлөл 14 10000 140000
8 Сонин 400 1000 400000
9 Урилга 357 300 107100
10 Боршур 301 300 90300
Нийт зарцуулагдсан дүн: 6.316.400₮
1.5 ХҮНИЙ НӨӨЦ
 Эцэг эхийн чуулганд 9 бүлгийн 305 эцэг эхчүүд
 Аймаг,сум орон нутгийн удирдлагууд-9 Аймгийн НБХ-ийн дарга Ж.Ганболд,
мэргэжилтэн Д.Галсандорж, МСЗДарга Ц.Гансүх,7.13 дугаар БЗДарга С.Ариунаа,
С.Бадамцэцэг, ДЗОУБ-ын Хөвсгөл дахь ОНХХ-ийн менежер Ш. Дулмаахүү
мэргэжилтэний хамт, ГБХЗХГ-ын дарга Ч.Дашбаяр мэргэжилтэний хамт
 БСУГ-йн дэд дарга Ш.Отгон-Эрдэнэ, СӨБ-ын мэргэжилтэн Б.Баясгалан
 Аймгийн ЭМГ-ийн НЭМ-ийн дарга Д.Лхагвасүрэн, мэргэжилтэн Л.Эрдэнэбилэг
Аймаг, сумын удирдлагууд 9, олон нийтийн байгууллага буюу хамтран ажилласан 6,
багш ажилчид 41 нийт 359 хүн хамрагдсан.
ХОЁР. ҮНДСЭН ХЭСЭГ
2.1 НЭР: “ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦООГ ИДЭВХЖҮҮЛСЭН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА”
2.2 ӨНӨӨДРИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ: /ЗУРАГ/
БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН
1.Судалгаанд үндэслэсэн нь: Эцэг эх, асран хамгаалчдын идэвх оролцоо хамтын
ажиллагааг дээшлүүлэхэд чиглэсэн зориудын зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа буюу
Эцэг эхийг анхдугаар чуулганг зохион байгуулан явуулах шийдэлд хүрч чуулганг угтаж
эхлээд цэцэрлэгийн өрхийн амьдралын түвшний нарийвчилсэн судалгааг гаргасан.
Зорилтод өрхийн судалгааг ХХБ 13 дугаар багийн ЗД Б.Ариунаатай хамтран гаргахад
62 өрх их эрсдэлт, 232 өрх ажилгүй орлогогүй, 23 өрх толгойлсон эмэгтэй өрхүүд
байгаа нь бидний анхаарлыг татсан.
Бүлгийн багш нар ХХЗөвлөл хамтран зорилтот бүлгийн 62 өрхийн бодит амьдралтай
танилцан, өрхөд чиглэсэн ажлыг судалгаанд үндэслэн олон нийтийн оролцоо
дэмжлэгтэйгээр үе шаттай зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.
2019 оны 02 дугаар сард авсан судалгааг диграммаар харуулбал:ш
2. Олон нийтийн оролцоотой хамтарсан нь: Эцэг эх, асран хамгаалагчдад чиглэсэн эцэг
эхийн идэвх, оролцоо хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр соён гэгээрүүлэх мэдлэг
олгох сургалтыг чуулганаар дамжуулан зохион байгуулсан.
 “Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг-Эцэг эхийн хамтын ажиллагаа” Цэцэрлэгийн эрхлэгч
Г.Ганчимэг
 “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг-Хамтын ажиллагаа “Аймгийн ЗДТГ-ын НБХ-ийн
дарга Ж.Ганболд, Мөрөн сумын Засаг дарга Ц.Гансүх
 “Хүүхдийн хөгжилд-Эцэг эхийн оролцоо” БСУГ-ын дэд дарга Ш.Отгон-эрдэнэ,
СӨБ-ын мэргэжилтэн Б.Баясгалан
 “Эрүүл мэндийн боловсрол” ЭМТөвийн НЭМ-ийн дарга Б.Лхагвасүрэн
 “ Хүүхэд гэр бүлдээ нандин эрдэнэ “ГБХЗХГ-ын дарга Ч.Дашбаяр
 “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга”ДЗОУБ-ын Хөвсгөл дахь ОНХХ-ийн дарга
Г.Дулмаахүү
51
90
232
23
113
146
64
210
15.8 %
28 %
72 %
7%
36% 45%
20%
65%
Цэцэрлэгийн өрхийн амьдралын
түвшний судалгааг харуулбал
45
19
27
7
57
15
0
20
40
60
Их эрсдэлтэй 64 өрхийн эрүүл аюулгүй
байдлын судалгаа
Өөрийн гэрт амьдардаг түрээсийн хашаа байшин
Гарын угаалтуургүй Усны сав төмөр ба бетон
Усны сав хуванцар ДЗОУБ-д бүртгэлтэй
Өрх толгойлсон буюу зорилтот өрхийн амьдралтай танилцаж буй
байдал
БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН
2.3 ЯМАР ХЭРЭГЦЭЭ, АШИГ СОНИРХЛЫГ ШИЙДСЭН БУЮУ ХЭРЭГЛЭЭ/ЗУРАГ/
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах , зөв зан үйл , дадал хэвшилтэй иргэн болгон
төлөвшүүлэхэд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх, өрхийн хөгжил гэр бүлийг дэмжих ,
мэдээлэл өгөх үр дүнд хүрэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор чуулганыг зохион байгуулсаны
үр дүнд дараах шийдвэрүүдийг гаргасан.
№ Хэрэгцээ:
Чуулганаас гарсан
шийдвэр
2019-03-14
Шийдсэн хэрэглээ: Хүрсэн үр дүн
2021-01-20
Нэг:Хүүхдийн хөгжилд Аймаг, Орон нутгийн удирдлагын дэмжлэг
1.1 Цэцэрлэгийн спорт
зал , анги, танхимыг
дулаан байх
боломжийг бүрдүүлэх.
БСУГ-аас 10,00.000₮-ны санхүүжүүлэлтийг байгууллагын
төсөвт суулган шийдвэрлэсний үр дүнд спорт заланд
хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангасан хальтардаггүй 4мм
зузаантай 160м2
7.400.000₮ хулдаасаар хулдаасалсан.
.
4 бүлэгт бүлэгт 2.569.100₮ өргөтгөл хийж засварлан нэг
хүүхдэд ноогдох м2
талбайг нэмэгдүүлсэн
Өвлийн улиралд спорт заал хүйтэн байдгаас сургалт
явуулах боломжгүй болдог Аймаг сумын удирплагуудад
саналаа хүргүүлдэг боловч шийдэгдээгүй.
Мөрөн сумын 2021 оны ОНХС-д тусгуулсан болно
БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН
1.2 Хүүхдийн хөгжлийг
дэмжин шатар даамны
дугуйлан хичээлүүлэх.
Аймгийн ГБХЗХГ-тай хамтран ажиллах гэрээ хийж, шатрын
багш үнэ төлбөргүй сургалтыг зохион байгуулж Ахлах,
Бэлтгэл бүлгийн 105 хүүхэд хамрагдаж байна.
1.3 Цэцэрлэгийн гадна,
дотно орчныг иж бүрэн
камертай болгох
-АЗДаргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дагуу “Аз
жаргалтай гэр бүл-Хамгаалагдсан хүүхэд” төслийн
хүрээнд 3.800.000₮ гадна 2 камер суурилуулсан.
-БСУГ-аас16.500.000₮-ны санхүүжүүлэлтийг байгууллагын
төсөвт суулган шийдвэрлэсний үр дүнд гадна, дотно
орчны аюулгүй байдлыг ханган, бага насны хүүхдийн сурч,
хөгжих, аюулгүй эрсдэлгүй орчныг бүрдүүлэн анги бүр,
өрөө тасалгаа, коридорт нийт 30ш камерийг шинээр
байршуулснаар багш, ажилчдын эрсдэлгүй үйл ажиллагаа,
ба харуул хамгаалалт, ажилчдын үйлчилгээний чанарыг
хянах, эцэг эх, олон нийтэд хүнд сурталгүй шуурхай
үйлчлэхэд хяналт тавих боломж 100% бүрдсэн.
Хоёр :Хүүхдийн хөгжилд цэцэрлэгийн захиргаанаас хийгдэх ажлууд
2.1 Эцэг эхийн чуулганыг
2 жил тутамд зохион
байгуулж байх
Эцэг эхийн II чуулганыг 2021 оны 03 дугаар сарын 14нд
зохион байгуулахаар төлөвлөж анхдугаар чуулганаас
гарсан шийдвэрийн хэрэгжилт 94%-тай байна.
2.2 Эцэг эхийн нэгдсэн
хурлыг жилд 2 удаа
хийж мэдээллээр
хангах
Эцэг эхийн нэгдсэн хурлыг жил бүрийн хичээлийн эхэнд
хийж хүүхэд хөгжил, эцэг эхийн хамтын ажиллагааны
талаар санал хүсэлтийг авч гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөндөө
тусган ажилладаг.
2.3 Спортын буухиа
тэмцээнийг аймгийн
цэцэрлэгүүдийн дунд
БРЕНД ажил болгон
зохион байгуулах
/2,3,4,5 настангуудын
дунд /
Цэцэрлэгүүдийн дунд зохион байгуулахаар энэхүү ажлыг
төлөвлөсөн боловч Ковид цар тахлын улмаас
хойшлогдсон.
2.4 Хүүхдийн хэрэгцээг
хангасан гадна дотор
орчинг цэцэрлэгийн
стандартад нийцүүлэн
тохижуулах
Хүүхдийн тоглох, хөгжих хэрэгцээ хангах чиглэлээр
цэцэрлэгийн гадна дотно орчны өнгө үзэмжийг сайжруулж,
ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн, цэцэрлэгийн
захиргаанаас жилд 30.000.000₮ төлөвлөн орчны
стандартыг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох зорин
ажиллаж байна.
БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН
2.5 Олон нийтэд
танигдсан Аймаг ,
сумын Тэргүүний
цэцэрлэг болох
 2019 онд Аймгийн “Хүүхэд хамгаалал-Өрхийн хөгжил”
нэрлэсэн жилийн хүрээнд “Аймгийн шилдэг
байгууллага”
 2020 онд Аймгийн “Зүтгэл-Итгэл-Санаачлага” нэрлэсэн
жилийн хүрээнд туг амжилттай аялуулсан “Шилдэг
байгууллага”
 Мөрөн сумын 210 жилийн ой угтсан “Төлөвлөлт сайтай
хотоос-Тохижилт сайтай хот” аянд “Тусгай байр” тус
тус амжилт гаргасан.
Гурав: Хүүхдийн хөгжилд-Эцэг эхийн дэмжлэг, оролцоо
3.1 “Хүүхдийн хөгжилд
хамтдаа” бүтээлч аянд
оролцоно.
9 бүлгийн 158 эцэг эхчүүдийн дэмжлэгээр 4.520.000₮ 11
төрлийн тоглоомыг шинээр авч хүүхдийн тоглох тоглоомын
нэр төрлийг нэмэгдүүлж аюулгүй тоглоомоор хангагдсан.
Эцэг эхчүүд
гарын доорх материал ашиглан төрөл бүрийн хийц
загвартай бүтээлийн үзэсгэлэнг гаргаж цэцэрлэгийн
доторх орчинг сайжруулав. Нийт 13 бүтээлийг цэцэрлэгийн
1,2 дугаар давхрын шатны ханын дагуулан байрлуулсан.
БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН
3.2 Цэцэрлэгийн орчинд
жил бүрийн төгсөгчид
мод тарьж хэвшинэ.
Бэлтгэл бүлгийн төгсөгчид эцэг эхийн хамт жил бүр мод
тарьж цэцэрлэгийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх
үйлд хувь нэмрээ оруулж хэвшсэн.
3.3 Сар бүр сүүлийн 7
хоногт хүүхдийн
хөгжүүлэх үйл
ажиллагаанд эцэг
эхчүүд хэлэлцүүлэгт
оролцож байна.
Эцэг эх асран хамгаалагчид нь сар бүрийн сүүлийн 7
хоногт хүүхдийнхээ сурсан мэдсэн хөгжлийг нээлттэй үйл
ажиллагаагаар нь үзэж багш, эцэг эхийн хэлэлцүүлэгийг
өрнүүлэн санал бодлоо солилцон, дүгнэлт хийж,
багш,хүүхэд эцэг эхийн хамтын оролцоо сайжирч үр дүнд
хүрсэн ажил болсон.
3.4 Зорилтот бүлгийн 1
өрхөд дэмжлэг
үзүүлнэ.
Цэцэрлэгийн захиргаа, ХХБаг, ЭЭЗөвлөл хамтран
2020.10.10- аас 2020.11.10-ыг хүртэл "Сайн үйлсийн аян"-
ыг өрнүүлэн зохион байгууллаа.
Энэхүү аянд 162 эцэг эх – 4.050.000төг, 41 багш, ажилчид -
1.025.000төг, сэтгэл нэгдэн оролцож иж бүрэн гэр,
тавилга, газар хашааны хамт нийт 5.075.000 төгрөгийн
буцалтгүй тусламж үзүүллээ.
Тус цэцэрлэгийн 48 эрсдэлт өрхөөс 9 бүлэг тус бүрээс 1
өрхийг сонгон авч, ХХБ, Эцэг эхийн төлөөлөл, Багш нар
сонгогдсон өрхөөр явж бодит амьдралтай танилцаж,
хэлэлцүүлгийг хийж, 13 дугаар БЗД С.Ариунаатай
холбогдон асуумж, нарийвчилсан судалгааг авсаны үндсэн
дээр Дунд -Б бүлгийн ээж 3 хүүхдийн хамт амьдардаг,
өрх толгойлсон М. Жавзандуламын гэр бүлийг сонгож,
иж бүрэн гэр, тавилга, газар хашааны хамт хүлээлгэн
өглөө.
Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хүүхэд хамгааллын
бодлогыг хэрэгжүүлэн, хүүхдийн эрсдэлгүй амьдрах
орчинг бүрдүүлж, нэг өрх ч гэсэн сайхан орчинд амьдрах
боломжыг нээж өгсөн шинэлэг, бүтээлч ажил боллоо.
3.5 Эцэг эх цэцэрлэгээс
зохион байгуулж
байгаа үйл
ажиллагаанд
идэвхитэй оролцоно.
“Хөдөлгөөнт сайн үйлс”-ийн аян”-ыг өрнүүлж 2020 оны
05 дугаар сарын 11,12,13 ны өдрүүдэд 13 дугаар багийн
Гангар, Улаан худаг, Их-Уул дэлгүүрийн 3 цэг тус бүрд
байрлан давхардсан тоогоор 410 гаруй эцэг эх, хүүхэд,
иргэдэд амны хаалт, витамин, зөвлөмжийг хүргүүлж
ажиллахын зэрэгцээ багш нар өөрсдийн бэлтгэсэн дасгал
ажлын дэвтэр, эмхэтгэсэн ном зэргийг бүлгийнхээ
хүүхдүүдэд тарааж, теле хичээлийн хэрэгжилтэнд хяналт
тавьж, эцэг эхчүүдийн санал бодлыг сонсож ажиллаа.
Энэхүү ажлын хүрээнд ЭМЗ, ЗАН, ХХЗ тус бүр өөрсдийн
БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН
мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөө зөвлөмж өгч тэдний талархлыг
хүлээсэн шинэлэг ажил боллоо.
3.6 Ажилгүй өрхийн эцэг
эхийг мэргэжлийн
сургалтад хамруулах,
орлоготой болгох
дэмжлэг үзүүлэх
Байгууллагын ХХБаг, ДЗОУБ-тай хамтран ажилгүй эрсэлт
өрхийн судалгаанд хамрагдсан өрхийн гишүүдийг
сургалтанд хамруулж орлогын эх үүсвэр болох оёдол,
мужааны тоног төхөөрөмжөөр хангагдаж өрхийн орлоготой
болох нөхцөлийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна.
Дөрөв: : 3. Өрхийн Эрүүл мэндийн чиглэлээр
4.1 Өрх бүр эрүүл ахуйн
шаардлагад нийцсэн
усны савтай болсон
байх
Хүүхэд бүр хүссэн үедээ ус уух боломж 100% хангагдаж, ус
ууснаар хүүхдийн бие махбодийн бодисын солилцоо
эрчимжиж, дархлаа, эсэргүүцэл сайжирснаар тандалтын
үзлэгээр өвчлөлүүд буурч байгаа нь ажиглагдаж ба
4.2 Хүүхэд бүр ус уух
эрүүл ахуйн
шаардлага хангасан
аягыг авч өгөх
4.3 Хүүхдийн хоол болон
өрх бүр давсны
хэрэглээг багасгах
Эцэг эхэд давсны хэрэглээг бууруулах ач холбогдлын
талаар эмч, тогооч нар сургалт хийж, хүүхдийн өдөрт авах
шим тэжээллэг, амин дэмээр баялаг хоолны үзэсгэлэнг
зохион байгуулсан.
Чуулганаас гарсан 17 шийдвэрийг эцэг эхчүүд 100%-ийн санал нэгтэй баталлаа.
2.4 ҮР ДҮН, ҮР ШИМИЙГ ХҮРТЭГЧИД
Эцэг эхчүүдэд хүрсэн үр дүн:
 Эцэг эхийн анхдугаар чуулган угтаж бүлгүүдийн эцэг эхчүүдийн дунд удирдамжийн
дагуу хөгжөөнт буухиа тэмцээнийг зохион байгуулан явуулсан.
 Цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг мэдээллэсэн сонин бэлтгэн хэвлэж, эцэг эхчүүдэд
түгээн ажилласан.
 Эцэг эхчүүдийг мэдээллээр хангаж, соён гэгээрүүлэх сургалтыг зохион
байгуулсанаар тэд өөрсдийн эрх үүргийг ойлгон идэвх оролцоо сайжирсан.
БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН
 Эцэг эхийн нэгдсэн хэлэлцүүлэгийг жил бүрийн хичээлийн жилийн эхэнд хийж,
тэдний саналыг үйл ажиллагаандаа тусган ажилладаг болсон.
 Эцэг эхчүүдийг чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, хамтын оролцоог
идэвхжүүлэх чиглэлээр Хөгжөөнт буухиа тэмцээнийг зохион байгуулсан.
 Эцэг эх, багш, хүүхдийн эерэг харилцаа хамтын үйл ажиллагаанд ахиц гарсан.
Хүүхдүүдэд хүрсэн үр дүн:
 Хүүхдүүдийн сурч мэдсэн зүйлсийг сар бүр эцэг эхчүүдэд тайлагнан, эцэг эхээс
санал асуумж авч, үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлж ажиллаж хэвшсэн.
 Гадна дотно орчин сайжирсанаар хүүхдийн сурч хөгжих таатай орчин бүрдэж,
хүүхдүүд цэцэрлэгтээ дуртай болсон.
 Хүүхдийн бүтээлч үйлийг дэмжсэн тоглоомны нэр төрлийг нэмэгдүүлсэнээр
хүүхдийн хөгжилд ахиц гарч байна.
 Хүүхдийн сурах орчинг иж бүрэн камержуулсанаар тэдний эрсдэлгүй байх,
сургалтын чанар, хараа хяналт зэрэгт хяналт тавих боломж бүрдсэн.
 Зорилтот бүлгийн хүүхдийн судалгааг нарийвчлан гаргаж, эрсдэлт хүүхдүүдийг
хяналтанд авч, ХХБаг жилд 2-3 удаа буцалтгүй тусламж дэмжлэгийг багш ажилчид,
олон нийтийн оролцоотойгоор өгч хэвшсэн.
Чуулганг угтаж байгууллагад гарсан үр дүн:
 Чуулган угтаад цэцэрлэгийн лого болон сүлд дуутай болсон.
 Бүлэг бүрийн нэн эрсдэлтэй 64 айл өрхийн судалгааг авлаа.
 Бүлэг бүрийн нийт 18 эцэг эхийн зөвлөлийг хүлээн авч уулзлаа.
 Чуулганд оролцогчдод 340 ширхэг урилга хэвлүүлж хүргүүлсэн.
 Заланд урлагийн хөшигтэй болсон.
 Хүүхдийн урлагын номер бэлтгэн чуулганд зориулсан концерт бэлтгэсэн.
 350 ширхэг анхны сонинг гаргаж эцэг эх олон нийтийн хүртээл болгосон.
 Багш, ажилчид, эцэг эхчүүд гарын доорх материал ашиглан төрөл бүрийн хийц
загвартай бүтээлийн үзэсгэлэнг гаргаж цэцэрлэгийн доторх орчинг сайжруулсан.
 Бэлтгэл бүлгийн төгсөгчид эцэг эхийн хамт цэцэрлэгийн орчинд мод тарьж үлдээдэг
уламжлал тогтсон.
 Цэцэрлэг-Эцэг эх-Багшийн ийн хамтын ажиллагаанд ахиц гарсан.
2.5 ХУВЬ ХҮН, БҮЛЭГ НИЙГЭМД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮР НӨЛӨӨ:
 Эцэг эхийн оролцоо, хандлага нэмэгдэн хамтын ажиллагаа сайжирсан.
 Зорилтот бүлгийн судалгаанд үндэслэн эрсдэлт бүлгийн Өрх толгойлсон 3
хүүхэдтэй М.Жавзандуламын гэр бүлд иж бүрэн гэр, тавилга, газар хашааны
БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН
гэрчилгээтэй болсон нь хүүхдийн аюулгүй, дулаан, ээлтэй орчинд амьдрах
боломжийг бүрдүүлж өгсөн.
 Эцэг эхийн анхдугаар чуулганыг зохион байгуулсан нь аймгийн цэцэрлэгүүдэд
туршлага болохуйц, онцлог ажил болсон.
 МСЗДарга Ц.Гансүх эцэг эхийн чуулганы үйл ажиллагааг онцлон, санаа авч 2020 онд
сургууль цэцэрлэгийн эцэг эхийн нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулахаар үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөндөө тусгасан.
 Сайн үйлсийн аян, Эцэг эхийн чуулганыг зохион байгуулсанаар олон нийтийн
хандалт сайшаалыг хүртсэн, нийгэмд эерэг хандлагыг түгээсэн үйл ажиллагаа
болсон.
Чуулган зохион байгуулсаны дараа эцэг эхийн сэтгэл ханамжийн судалгаа-г түүврийн
аргаар авахад эцэг эхийн үнэлгээ болон оролцоо 15-35%-иар өссөн ахицтай байна.
ГУРАВ. БҮТЭЭЛЧ АЖИЛ, САЙН ТУРШЛАГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ
3.1 ЦАГ ХУГАЦАА, САНХҮҮ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ БҮРДҮҮЛЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛ
ЗӨВЛӨМЖҮҮД
 Ялангуяа шинээр нээгдсэн сургууль, цэцэрлэгүүд энэхүү үйл ажиллагааг зохион
явуулахад илүү тохиромжтой.
 Иймд эцэг эх, багш, хүүхдийн хамтын үйл ажиллагаа чухал тул урьдчилсан
төлөвлөлтийг оновчтой төлөвлөх.
 Эцэг эхийн хамтын үйл ажиллагаа, идэвх оролцоог сайжруулахад нэн тэргүүнд
тэдний санал хүсэлтийг сонсох, эрсдэлийн судалгааг гаргах хэрэгтэй.
 Гарах төсөв санхүүг олон нийтийн байгууллагад хандах, багш ажилчдын өөрсдийн
санаачилга дэмжлэг, байгууллагын гарч болох нөөц боломжуудаас санхүүг
бүрдүүлэх
 Эцэг эх, асран хамгаалагчдаас санхүүгийн дэмжлэг авч огт болохгүй.
 Эцэг эхээс санхүүгийн дэмжлэг авбал бидний явуулж буй үйл ажиллагаанд 100%
оролцохгүй.
 Харин тэдний сонирхолд тулгуурлан хөгжөөнт тэмцээн, бүтээлч аян зэргийг
өрнүүлбэл идэвхтэй байж бидний хүний нөөц болж чадна.
3.2 ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦОО, ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГЫГ
НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ
 Явуулах гэж буй үйл ажиллагаагаа илүү ач холбогдолтой олны хүртээл болгож,
Аймаг сумын удирдлагууд, нэн шаардлагатай олон нийтийн байгууллагуудыг
урилгаар оролцуулах
 Урилгаар оролцож буй удирдлагууд олон талт мэдээ мэдээллийг түгээхээс гадна,
сонирхолтой байдлаар сургалтыг өгч тэдний сэтгэлд нийцсэн соён гэгээрүүлэх
мэдлэг мэдээллээр хангагдана.
БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН
 Эцэг эх, асран хамгаалагчид мэдээ мэдээллийг авснаар цэцэрлэг, багшид хандах
хандлагад эрс өөрчлөлт гарч, үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан, идэвх оролцоо
сайжирч хамтын үйл ажиллагаанд ахиц гардаг.
3.3 ҮР ДҮН, ҮР ШИМИЙГ ХҮРТЭХ, ТҮГЭЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛ
 Эцэг эхийн чуулганг зохион явуулсан эцсийн үр дүн нь хүүхдийн хөгжилд эцэг эхийн
үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулах нь чухал
 Эцэг эхтэй хамтран хийх шаардлагатай ажлуудаа эрэмблэн түүнээс нэн
шаардлагатай ажлыг чуулганы шийдвэрт тусгаж өгвөл биелэлт үр дүнтэй байдаг.
 Чуулганаас гарсан эцэг эхийн саналыг шийдвэр болгон хэрэгжүүлэх
 Гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг дараагийн зөвлөгөөн болох хүртэл хугацаанд
100% биелүүлэхэд анхаарч жил бүрийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусган ажиллаж
байх.
 Эцэг эхийн анхны зөвлөгөөнөөс гарсан шийдвэрийн биелэлт үр дүнг тооцон II
зөвлөгөөнөөр нээлттэй мэдээлэх
3.4 АШИГЛАЛТ, ХЭРЭГЛЭЭГ САЙЖРУУЛАХ, ТОГТМОЛЖУУЛАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛ
 Санаачилан хийсэн эцэг эхийн зөвлөгөөнийг тэдний саналд тулгуурлан тодорхой
цаг хугацааг товлон тогтмолжуулах
 Нэг удаагийн үйл ажиллагааг явуулаад зогсоож болохгүй
 Жилд 1 удаа эцэг эхийн нэгдсэн хурал хэлэлцүүлэгийг зохион байгуулж, жилд
хийсэн ажлаа нээлттэй танилцуулж байх
 Цэцэрлэгийн эцэг эхийн зөвлөлийг жилд 1 удаа хүлээн авч санал хүсэлтийг
сонсож байх
 Улирал бүр эцэг эхийн санал асуулгыг авч түүнд дүгнэлт хийж үр дүнг тооцон
ажиллаж хэвших

More Related Content

What's hot

БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛБАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
mngntsetseg_bsndorj2014
 
UNELGEENII JURAM ZUVLUMJ
UNELGEENII JURAM ZUVLUMJUNELGEENII JURAM ZUVLUMJ
UNELGEENII JURAM ZUVLUMJ
Ганболд Төмөрсүрэн
 
Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...
Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...
Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...
Adilbishiin Gelegjamts
 
хгүа төлөвлөгөө гаргах 8а
хгүа төлөвлөгөө гаргах 8ахгүа төлөвлөгөө гаргах 8а
хгүа төлөвлөгөө гаргах 8а
Tsevgee Otgoo
 
илтгэх хуудас 11.10
илтгэх хуудас 11.10илтгэх хуудас 11.10
илтгэх хуудас 11.10
baysgalanbaatar
 
11a 1хүний үүсэл гарал ба хөгжил
11a  1хүний үүсэл гарал ба хөгжил11a  1хүний үүсэл гарал ба хөгжил
11a 1хүний үүсэл гарал ба хөгжил
tungalag
 
7б ангийн танилцуулга
7б ангийн танилцуулга7б ангийн танилцуулга
7б ангийн танилцуулга
Myagaa_1987
 
соль түлхүүр цахим үзүүлэн
соль түлхүүр цахим үзүүлэнсоль түлхүүр цахим үзүүлэн
соль түлхүүр цахим үзүүлэн
Tsekeel Tsekee
 
Я.Төмөрбаатар:Боловсролын салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд
Я.Төмөрбаатар:Боловсролын салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлуудЯ.Төмөрбаатар:Боловсролын салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд
Я.Төмөрбаатар:Боловсролын салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд
Unuruu Dear
 
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих ньсайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь
tumendemberel sandag
 
эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөгөө
эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөгөөэцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөгөө
эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөгөө
xaliun
 
хэнтий аймаг
хэнтий аймагхэнтий аймаг
хэнтий аймаг
Элбэгзаяа Есүй
 
Монгол уламжлалт тоглоом наадгай
Монгол уламжлалт тоглоом наадгайМонгол уламжлалт тоглоом наадгай
Монгол уламжлалт тоглоом наадгай
Shagaishuu Xoo
 
хүүхэд хамгаалал, эрсдэл
хүүхэд хамгаалал, эрсдэлхүүхэд хамгаалал, эрсдэл
хүүхэд хамгаалал, эрсдэл
Dashlhvndev Galbadrah
 
Татвар бидний амьдралд
Татвар бидний амьдралдТатвар бидний амьдралд
Татвар бидний амьдралд
Shunkhlai Group LLC
 
Багш сурагчдын харилцаа
Багш сурагчдын харилцааБагш сурагчдын харилцаа
Багш сурагчдын харилцаа
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих ньБагш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Уул уурхайн менежмент
Уул уурхайн менежмент Уул уурхайн менежмент
Уул уурхайн менежмент
Byambadalai Lkhaajav
 
Нийгмийн ажилтны хагас жилийн тайлан 2015
Нийгмийн ажилтны хагас жилийн тайлан 2015Нийгмийн ажилтны хагас жилийн тайлан 2015
Нийгмийн ажилтны хагас жилийн тайлан 2015
Баянзүрх Дүүргийн Арвантавдугаар Хороо
 

What's hot (20)

БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛБАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
 
UNELGEENII JURAM ZUVLUMJ
UNELGEENII JURAM ZUVLUMJUNELGEENII JURAM ZUVLUMJ
UNELGEENII JURAM ZUVLUMJ
 
Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...
Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...
Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...
 
хгүа төлөвлөгөө гаргах 8а
хгүа төлөвлөгөө гаргах 8ахгүа төлөвлөгөө гаргах 8а
хгүа төлөвлөгөө гаргах 8а
 
илтгэх хуудас 11.10
илтгэх хуудас 11.10илтгэх хуудас 11.10
илтгэх хуудас 11.10
 
11a 1хүний үүсэл гарал ба хөгжил
11a  1хүний үүсэл гарал ба хөгжил11a  1хүний үүсэл гарал ба хөгжил
11a 1хүний үүсэл гарал ба хөгжил
 
7б ангийн танилцуулга
7б ангийн танилцуулга7б ангийн танилцуулга
7б ангийн танилцуулга
 
соль түлхүүр цахим үзүүлэн
соль түлхүүр цахим үзүүлэнсоль түлхүүр цахим үзүүлэн
соль түлхүүр цахим үзүүлэн
 
Я.Төмөрбаатар:Боловсролын салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд
Я.Төмөрбаатар:Боловсролын салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлуудЯ.Төмөрбаатар:Боловсролын салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд
Я.Төмөрбаатар:Боловсролын салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд
 
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих ньсайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь
 
эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөгөө
эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөгөөэцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөгөө
эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөгөө
 
Bagsh
BagshBagsh
Bagsh
 
хэнтий аймаг
хэнтий аймагхэнтий аймаг
хэнтий аймаг
 
Монгол уламжлалт тоглоом наадгай
Монгол уламжлалт тоглоом наадгайМонгол уламжлалт тоглоом наадгай
Монгол уламжлалт тоглоом наадгай
 
хүүхэд хамгаалал, эрсдэл
хүүхэд хамгаалал, эрсдэлхүүхэд хамгаалал, эрсдэл
хүүхэд хамгаалал, эрсдэл
 
Татвар бидний амьдралд
Татвар бидний амьдралдТатвар бидний амьдралд
Татвар бидний амьдралд
 
Багш сурагчдын харилцаа
Багш сурагчдын харилцааБагш сурагчдын харилцаа
Багш сурагчдын харилцаа
 
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих ньБагш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
 
Уул уурхайн менежмент
Уул уурхайн менежмент Уул уурхайн менежмент
Уул уурхайн менежмент
 
Нийгмийн ажилтны хагас жилийн тайлан 2015
Нийгмийн ажилтны хагас жилийн тайлан 2015Нийгмийн ажилтны хагас жилийн тайлан 2015
Нийгмийн ажилтны хагас жилийн тайлан 2015
 

Similar to Мөрөн сум, XIII цэцэрлэг

Тайлан(1).pptx
Тайлан(1).pptxТайлан(1).pptx
Тайлан(1).pptx
niamkaNiamka
 
Цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх зөвлөмжЦэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Yondonsambuu Buyanbileg
 
Surguuliin taniltsuulga 3 r heseg
Surguuliin taniltsuulga 3 r hesegSurguuliin taniltsuulga 3 r heseg
Surguuliin taniltsuulga 3 r heseg
lun_oyuka
 
Surguuli taniltsuulga 3 r heseg
Surguuli taniltsuulga 3 r hesegSurguuli taniltsuulga 3 r heseg
Surguuli taniltsuulga 3 r heseg
oyuka_lun
 
“ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ СУРГУУЛЬ” 2012-2014
“ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ СУРГУУЛЬ” 2012-2014  “ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ СУРГУУЛЬ” 2012-2014
“ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ СУРГУУЛЬ” 2012-2014
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
хичээллийн төлөвлөгөө хүүхдийн нийгмийн халамжийн онол
хичээллийн төлөвлөгөө хүүхдийн нийгмийн халамжийн онолхичээллийн төлөвлөгөө хүүхдийн нийгмийн халамжийн онол
хичээллийн төлөвлөгөө хүүхдийн нийгмийн халамжийн онол
tsegii81
 
2017.01.25
2017.01.252017.01.25
2017.01.25
galsan dorj
 
Цэцэрлэг СӨББ
Цэцэрлэг СӨББЦэцэрлэг СӨББ
Цэцэрлэг СӨББ
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
Бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс сэргийлэх, хамгаалах, мэдлэг, чадвар олгох ...
Бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс сэргийлэх, хамгаалах, мэдлэг, чадвар олгох ...Бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс сэргийлэх, хамгаалах, мэдлэг, чадвар олгох ...
Бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс сэргийлэх, хамгаалах, мэдлэг, чадвар олгох ...
Yondonsambuu Buyanbileg
 
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД ТУСГАГДС...
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД ТУСГАГДС...МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД ТУСГАГДС...
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД ТУСГАГДС...
Ministryof2
 
Бүрэнхаан БС
Бүрэнхаан БСБүрэнхаан БС
Бүрэнхаан БС
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
улаангом сумын 4 р цэцэрлэг бүтээлч ажил
улаангом сумын 4 р цэцэрлэг бүтээлч ажилулаангом сумын 4 р цэцэрлэг бүтээлч ажил
улаангом сумын 4 р цэцэрлэг бүтээлч ажил
Battulga Damiran
 
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
Yondonsambuu Buyanbileg
 
Turgen smp final
Turgen smp finalTurgen smp final
Turgen smp final
bukhmurun
 
Zorilt bielelt-NBG
Zorilt bielelt-NBGZorilt bielelt-NBG
Zorilt bielelt-NBG
Mbg Muugii
 
Г.Мягмардаш, С.Мөнхзаяа - ҮДИЙН ЦАЙ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
Г.Мягмардаш, С.Мөнхзаяа - ҮДИЙН ЦАЙ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТГ.Мягмардаш, С.Мөнхзаяа - ҮДИЙН ЦАЙ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
Г.Мягмардаш, С.Мөнхзаяа - ҮДИЙН ЦАЙ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
batnasanb
 

Similar to Мөрөн сум, XIII цэцэрлэг (20)

Top ajil 2013
Top ajil 2013Top ajil 2013
Top ajil 2013
 
Тайлан(1).pptx
Тайлан(1).pptxТайлан(1).pptx
Тайлан(1).pptx
 
Цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх зөвлөмжЦэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
 
Uilchilgee
UilchilgeeUilchilgee
Uilchilgee
 
Surguuliin taniltsuulga 3 r heseg
Surguuliin taniltsuulga 3 r hesegSurguuliin taniltsuulga 3 r heseg
Surguuliin taniltsuulga 3 r heseg
 
Surguuli taniltsuulga 3 r heseg
Surguuli taniltsuulga 3 r hesegSurguuli taniltsuulga 3 r heseg
Surguuli taniltsuulga 3 r heseg
 
Bagshin hugjil 9
Bagshin hugjil 9Bagshin hugjil 9
Bagshin hugjil 9
 
“ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ СУРГУУЛЬ” 2012-2014
“ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ СУРГУУЛЬ” 2012-2014  “ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ СУРГУУЛЬ” 2012-2014
“ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ СУРГУУЛЬ” 2012-2014
 
хичээллийн төлөвлөгөө хүүхдийн нийгмийн халамжийн онол
хичээллийн төлөвлөгөө хүүхдийн нийгмийн халамжийн онолхичээллийн төлөвлөгөө хүүхдийн нийгмийн халамжийн онол
хичээллийн төлөвлөгөө хүүхдийн нийгмийн халамжийн онол
 
2017.01.25
2017.01.252017.01.25
2017.01.25
 
Цэцэрлэг СӨББ
Цэцэрлэг СӨББЦэцэрлэг СӨББ
Цэцэрлэг СӨББ
 
Бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс сэргийлэх, хамгаалах, мэдлэг, чадвар олгох ...
Бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс сэргийлэх, хамгаалах, мэдлэг, чадвар олгох ...Бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс сэргийлэх, хамгаалах, мэдлэг, чадвар олгох ...
Бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс сэргийлэх, хамгаалах, мэдлэг, чадвар олгох ...
 
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД ТУСГАГДС...
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД ТУСГАГДС...МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД ТУСГАГДС...
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД ТУСГАГДС...
 
Бүрэнхаан БС
Бүрэнхаан БСБүрэнхаан БС
Бүрэнхаан БС
 
улаангом сумын 4 р цэцэрлэг бүтээлч ажил
улаангом сумын 4 р цэцэрлэг бүтээлч ажилулаангом сумын 4 р цэцэрлэг бүтээлч ажил
улаангом сумын 4 р цэцэрлэг бүтээлч ажил
 
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
 
Turgen smp final
Turgen smp finalTurgen smp final
Turgen smp final
 
Zorilt bielelt-NBG
Zorilt bielelt-NBGZorilt bielelt-NBG
Zorilt bielelt-NBG
 
авъяас
авъяасавъяас
авъяас
 
Г.Мягмардаш, С.Мөнхзаяа - ҮДИЙН ЦАЙ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
Г.Мягмардаш, С.Мөнхзаяа - ҮДИЙН ЦАЙ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТГ.Мягмардаш, С.Мөнхзаяа - ҮДИЙН ЦАЙ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
Г.Мягмардаш, С.Мөнхзаяа - ҮДИЙН ЦАЙ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
 

More from БШУ-ны газар Хөвсгөл

Их-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdf
Их-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdfИх-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdf
Их-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdf
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
Alag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdf
Alag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdfAlag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdf
Alag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdf
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
САЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdf
САЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdfСАЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdf
САЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdf
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
Мөрөн 1_С.Гансувд.pdf
Мөрөн 1_С.Гансувд.pdfМөрөн 1_С.Гансувд.pdf
Мөрөн 1_С.Гансувд.pdf
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
ДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptx
ДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptxДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptx
ДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptx
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
ЭДЦС, Д.Оюунжаргал
ЭДЦС, Д.ОюунжаргалЭДЦС, Д.Оюунжаргал
ЭДЦС, Д.Оюунжаргал
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
ЭДЦС, Бага боловсролын багш М.Оюун
ЭДЦС, Бага боловсролын багш М.ОюунЭДЦС, Бага боловсролын багш М.Оюун
ЭДЦС, Бага боловсролын багш М.Оюун
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
ЭДЦС, ТНУ-ны багш Н.Баднаагарав
ЭДЦС, ТНУ-ны багш Н.БаднаагаравЭДЦС, ТНУ-ны багш Н.Баднаагарав
ЭДЦС, ТНУ-ны багш Н.Баднаагарав
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
Титэм ЕБС, Б.Дэлгэрмаа
Титэм ЕБС, Б.ДэлгэрмааТитэм ЕБС, Б.Дэлгэрмаа
Титэм ЕБС, Б.Дэлгэрмаа
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг
ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг
ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
Алаг-Эрдэнэ ЕБС, М.Болортуяа
Алаг-Эрдэнэ ЕБС, М.Болортуяа Алаг-Эрдэнэ ЕБС, М.Болортуяа
Алаг-Эрдэнэ ЕБС, М.Болортуяа
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
Сод-Эрдэм ЕБС
Сод-Эрдэм ЕБССод-Эрдэм ЕБС
Сод-Эрдэм ЕБС
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
Титэм Мөнх-Орчлон, Цогтгэрэл
Титэм Мөнх-Орчлон, ЦогтгэрэлТитэм Мөнх-Орчлон, Цогтгэрэл
Титэм Мөнх-Орчлон, Цогтгэрэл
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
ЭДЦС Н.Баднаагарав
ЭДЦС Н.БаднаагаравЭДЦС Н.Баднаагарав
ЭДЦС Н.Баднаагарав
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
ЭДЦС Бага 3-н О
ЭДЦС Бага 3-н ОЭДЦС Бага 3-н О
ЭДЦС Бага 3-н О
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
Титэм ЕБС Б.Мөнгөнжин
Титэм ЕБС Б.МөнгөнжинТитэм ЕБС Б.Мөнгөнжин
Титэм ЕБС Б.Мөнгөнжин
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
Ирээдүй МХУЗ ЗАН
Ирээдүй МХУЗ ЗАН Ирээдүй МХУЗ ЗАН
Ирээдүй МХУЗ ЗАН
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
Жаргалант ЕБС эмч Ц.Сарангэрэл
Жаргалант ЕБС эмч Ц.СарангэрэлЖаргалант ЕБС эмч Ц.Сарангэрэл
Жаргалант ЕБС эмч Ц.Сарангэрэл
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
Авьяас ЕБС, Л.Содгэрэл
Авьяас ЕБС, Л.СодгэрэлАвьяас ЕБС, Л.Содгэрэл
Авьяас ЕБС, Л.Содгэрэл
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 

More from БШУ-ны газар Хөвсгөл (20)

Их-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdf
Их-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdfИх-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdf
Их-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdf
 
Alag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdf
Alag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdfAlag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdf
Alag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdf
 
САЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdf
САЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdfСАЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdf
САЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdf
 
Мөрөн 1_С.Гансувд.pdf
Мөрөн 1_С.Гансувд.pdfМөрөн 1_С.Гансувд.pdf
Мөрөн 1_С.Гансувд.pdf
 
ДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptx
ДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptxДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptx
ДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptx
 
ЭДЦС, Д.Оюунжаргал
ЭДЦС, Д.ОюунжаргалЭДЦС, Д.Оюунжаргал
ЭДЦС, Д.Оюунжаргал
 
ЭДЦС, Бага боловсролын багш М.Оюун
ЭДЦС, Бага боловсролын багш М.ОюунЭДЦС, Бага боловсролын багш М.Оюун
ЭДЦС, Бага боловсролын багш М.Оюун
 
ЭДЦС, ТНУ-ны багш Н.Баднаагарав
ЭДЦС, ТНУ-ны багш Н.БаднаагаравЭДЦС, ТНУ-ны багш Н.Баднаагарав
ЭДЦС, ТНУ-ны багш Н.Баднаагарав
 
Титэм ЕБС, Б.Дэлгэрмаа
Титэм ЕБС, Б.ДэлгэрмааТитэм ЕБС, Б.Дэлгэрмаа
Титэм ЕБС, Б.Дэлгэрмаа
 
ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг
ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг
ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг
 
Алаг-Эрдэнэ ЕБС, М.Болортуяа
Алаг-Эрдэнэ ЕБС, М.Болортуяа Алаг-Эрдэнэ ЕБС, М.Болортуяа
Алаг-Эрдэнэ ЕБС, М.Болортуяа
 
Сод-Эрдэм ЕБС
Сод-Эрдэм ЕБССод-Эрдэм ЕБС
Сод-Эрдэм ЕБС
 
Титэм Мөнх-Орчлон, Цогтгэрэл
Титэм Мөнх-Орчлон, ЦогтгэрэлТитэм Мөнх-Орчлон, Цогтгэрэл
Титэм Мөнх-Орчлон, Цогтгэрэл
 
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
 
ЭДЦС Н.Баднаагарав
ЭДЦС Н.БаднаагаравЭДЦС Н.Баднаагарав
ЭДЦС Н.Баднаагарав
 
ЭДЦС Бага 3-н О
ЭДЦС Бага 3-н ОЭДЦС Бага 3-н О
ЭДЦС Бага 3-н О
 
Титэм ЕБС Б.Мөнгөнжин
Титэм ЕБС Б.МөнгөнжинТитэм ЕБС Б.Мөнгөнжин
Титэм ЕБС Б.Мөнгөнжин
 
Ирээдүй МХУЗ ЗАН
Ирээдүй МХУЗ ЗАН Ирээдүй МХУЗ ЗАН
Ирээдүй МХУЗ ЗАН
 
Жаргалант ЕБС эмч Ц.Сарангэрэл
Жаргалант ЕБС эмч Ц.СарангэрэлЖаргалант ЕБС эмч Ц.Сарангэрэл
Жаргалант ЕБС эмч Ц.Сарангэрэл
 
Авьяас ЕБС, Л.Содгэрэл
Авьяас ЕБС, Л.СодгэрэлАвьяас ЕБС, Л.Содгэрэл
Авьяас ЕБС, Л.Содгэрэл
 

Мөрөн сум, XIII цэцэрлэг

 • 1. БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН МӨРӨН СУМЫН БҮРЭНХААН 13 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГ “ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БҮТЭЭЛ АЖИЛ, САЙН ТУРШЛАГА” “ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦООГ ИДЭВХЖҮҮЛСЭН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ” 2021 ОН
 • 2. БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН НЭГ. ТАНИЛЦУУЛГА 1.1 БОДЛОГО ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ  Монгол Улсын Боловсролын тухай хуулийн 46 дүгээр зүйлийн 46.1, 46.2  СӨБ-ын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.3, 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2  Байгууллагын дунд хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр  Байгууллагын дотоод журам  Хүүхэд хамгааллын тухай бодлого  БСШУССайдын 2019 оны А/118 хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм  БСШУССайдын 2019 оны 12 сарын 17-ны өдрийн А/803 тоот тушаал сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг үнэлэх журам  Эрүүл Мэндийн Сайдын 2017оны А/472 тоот тушаал  Аймгийн Засаг Даргын 2019 оны А/16 Тоот Захирамж “Хүүхэд хамгаалал-Өрхийн хөгжил” нэрлэсэн жил 1.2 ХЭРЭГЦЭЭ: Тус цэцэрлэг нь анх 2009 онд Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор хэлбэрээр байгуулагдан ажиллаж байгаад 2018 онд Аймгийн ОНХС-аас 5 бүлгийг шинээр өргөтгөн бие даасан 13 дугаар цэцэрлэг болон одоо 41 багш ажилчид, 9 бүлэг, 320-оод хүүхэдтэй сургалт үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.  Бие даасан цэцэрлэг болж өргөтгөл хийгдэж шинээр 5 бүлэг нэмэгдсэн.  7, 13-р багийн цэцэрлэгт хамрагдаж байгаагүй 150-аад хүүхэд шинээр элсэн орсон.  Эцэг эхийн 62-72% нь мэдлэг боловсрол бага, амьдралын баталгаажих түвшин доогуур амьдралтай, ажилгүй, өрх толгойлсон 23 өрх байсан зэрэг нь судалгаагаар нотлогдсон.  Багш, эцэг эхийн хамтын оролцоо, харилцаа дутмагаас хүүхдийн хөгжил төлөвшилд сөргөөр нөлөөлөх хандлага ажиглагдсан.  Эцэг эх, асран хамгаалагчдын хандлагыг өөрчлөх, тэднийг үйл ажиллагаанд татан оролцуулах, идэвхжүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулах алхамыг хийх шаардлагатай болсон.  “Хүүхэд хамгаалал-Өрхийн хөгжил”-ийг дэмжих нэрлэсэн жилийн хүрээнд олон нийтийн оролцоо дэмжлэгтэйгээр “Эцэг эхийн анхдугаар чуулган”-г зохион байгуулах шийдэлд хүрсэн. 1.3 ЦАГ ХУГАЦААНЫ НӨӨЦ  Удирдамж төлөвлөлтийг оновчтой тодорхой боловсруулсан. /хавсралт-1/  Цаг хугацааны нарийвчлалтай хөтөлбөр боловсруулсан. /хавсралт-2/  Эцэг эхийн зөвлөлийг хүлээн авч хэлэлцүүлэгийг 1 өдөр зохион байгуулсан.  Чуулганг угтаж эцэг эхийн оролцоог идэвхжүүлэх чиглэлээр хөгжөөнт тэмцээнийг удирдамжийн дагуу 1 өдөр зохион байгуулсан. / хавсралт-3 /  Багш, ажилчдын дунд хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн бүтээлч сарын аяныг өрнүүлэн ажилласан.  9 бүлгийн эцэг эхийн дунд бүтээлийн үзэсгэлсэнг 5 хоногийн хугацаатай зарласан.  9 бүлгийн хүүхдүүдийн дунд “Аз жаргалтай гэр бүл” сэдэвт гар зургийн уралдааныг 3 хоногийн хугацаатай зарласан.  Зорилтот ба эрсдэлт өрхийн судалгааг хамран сургах тойргийн 13 дугаар багийн засаг даргатай хамтран ажлын 5 хоногт гаргасан.  Эцэг эхийн анхдугаар чуулганыг хөтөлбөрийн дагуу 1 өдөр зохион байгуулсан.  Чуулган угтаж 300 гаруй сонин , бүлэг тус бүр боршур хийж чуулганд оролцогсод, эцэг эхчүүдэд зориулан гаргаж 1-3 хоногийн өмнө түгээсэн.
 • 3. БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН  Аймаг, сум, Боловсрол, Эрүүл мэнд, орон нутгийн удирдлага, хамтран ажилласан олон нийтийн байгууллагын удирдлага мэргэжилтэнгүүдэд урилга хүргүүлэн үйл ажиллагаанд татан оролцуулсан.  Эцэг эхийн санал, чуулганаас гарсан шийдвэрээр 2 жил тутамд эцэг эхийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулахаар шийдвэрлэгдсэн. 1.4 САНХҮҮ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НӨӨЦ Эцэг эхийн чуулганыг зохион байгуулахад: ДЗМОУБ, Хөвсгөл ОНХХ-ийн санхүүжилтээр, байгууллагын төсвөөс, багш, ажилчид, хандив дэмжлэгээр санхүү хөрөнгө оруулалтын нөөц бүрдсэн.  ДЗМОУБ, Хөвсгөл ОНХХ-аас нийт -4.250.000₮  Байгууллагын төсөв санхүүгээс -1.316.400₮  Багш, ажилчид-750.000₮ Эцэг эхийн анхдугаар чуулган зохион байгуулахад гарсан зардлын тооцоо № Зарцуулалт Оролцох тоо ширхэг Нэг бүрийн үнэ Бүгд үнэ Санхүүгийн эх үүсвэр 1 Бага үдийн цай 230 /2 удаа/ 2000 /2 удаа/ 1360000 ДЗМОУБ, Хөвсгөл ОНХХ 2 Өдрийн хоол /1,2 –р хоол/ 230 8500 2890000 3 Телевизорын бичлэг ЛХА Түмний телевизороор 150000 Ц/Захиргаа 4 Хүүхдийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх /шатрын дугуйлан/ Судалгаанаас үндэслэн Шатрын багшийг хамтын гэрээгээр үнэ төлбөргүй дугуйланг явуулах болсон. ХГБЗХХ 5 Хөшиг, аннос хаягжуулалт 50м 15000 750000 Багш, ажилчид 6 Тэмцээний шагналд Медаль /алт, мөнгө, хүрэл/ 66 6500 429000 Цэцэрлэгийн захиргаа 7 Өргөмжлөл 14 10000 140000 8 Сонин 400 1000 400000 9 Урилга 357 300 107100 10 Боршур 301 300 90300 Нийт зарцуулагдсан дүн: 6.316.400₮ 1.5 ХҮНИЙ НӨӨЦ  Эцэг эхийн чуулганд 9 бүлгийн 305 эцэг эхчүүд  Аймаг,сум орон нутгийн удирдлагууд-9 Аймгийн НБХ-ийн дарга Ж.Ганболд, мэргэжилтэн Д.Галсандорж, МСЗДарга Ц.Гансүх,7.13 дугаар БЗДарга С.Ариунаа, С.Бадамцэцэг, ДЗОУБ-ын Хөвсгөл дахь ОНХХ-ийн менежер Ш. Дулмаахүү мэргэжилтэний хамт, ГБХЗХГ-ын дарга Ч.Дашбаяр мэргэжилтэний хамт  БСУГ-йн дэд дарга Ш.Отгон-Эрдэнэ, СӨБ-ын мэргэжилтэн Б.Баясгалан  Аймгийн ЭМГ-ийн НЭМ-ийн дарга Д.Лхагвасүрэн, мэргэжилтэн Л.Эрдэнэбилэг Аймаг, сумын удирдлагууд 9, олон нийтийн байгууллага буюу хамтран ажилласан 6, багш ажилчид 41 нийт 359 хүн хамрагдсан. ХОЁР. ҮНДСЭН ХЭСЭГ 2.1 НЭР: “ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦООГ ИДЭВХЖҮҮЛСЭН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА” 2.2 ӨНӨӨДРИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ: /ЗУРАГ/
 • 4. БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН 1.Судалгаанд үндэслэсэн нь: Эцэг эх, асран хамгаалчдын идэвх оролцоо хамтын ажиллагааг дээшлүүлэхэд чиглэсэн зориудын зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа буюу Эцэг эхийг анхдугаар чуулганг зохион байгуулан явуулах шийдэлд хүрч чуулганг угтаж эхлээд цэцэрлэгийн өрхийн амьдралын түвшний нарийвчилсэн судалгааг гаргасан. Зорилтод өрхийн судалгааг ХХБ 13 дугаар багийн ЗД Б.Ариунаатай хамтран гаргахад 62 өрх их эрсдэлт, 232 өрх ажилгүй орлогогүй, 23 өрх толгойлсон эмэгтэй өрхүүд байгаа нь бидний анхаарлыг татсан. Бүлгийн багш нар ХХЗөвлөл хамтран зорилтот бүлгийн 62 өрхийн бодит амьдралтай танилцан, өрхөд чиглэсэн ажлыг судалгаанд үндэслэн олон нийтийн оролцоо дэмжлэгтэйгээр үе шаттай зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. 2019 оны 02 дугаар сард авсан судалгааг диграммаар харуулбал:ш 2. Олон нийтийн оролцоотой хамтарсан нь: Эцэг эх, асран хамгаалагчдад чиглэсэн эцэг эхийн идэвх, оролцоо хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр соён гэгээрүүлэх мэдлэг олгох сургалтыг чуулганаар дамжуулан зохион байгуулсан.  “Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг-Эцэг эхийн хамтын ажиллагаа” Цэцэрлэгийн эрхлэгч Г.Ганчимэг  “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг-Хамтын ажиллагаа “Аймгийн ЗДТГ-ын НБХ-ийн дарга Ж.Ганболд, Мөрөн сумын Засаг дарга Ц.Гансүх  “Хүүхдийн хөгжилд-Эцэг эхийн оролцоо” БСУГ-ын дэд дарга Ш.Отгон-эрдэнэ, СӨБ-ын мэргэжилтэн Б.Баясгалан  “Эрүүл мэндийн боловсрол” ЭМТөвийн НЭМ-ийн дарга Б.Лхагвасүрэн  “ Хүүхэд гэр бүлдээ нандин эрдэнэ “ГБХЗХГ-ын дарга Ч.Дашбаяр  “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга”ДЗОУБ-ын Хөвсгөл дахь ОНХХ-ийн дарга Г.Дулмаахүү 51 90 232 23 113 146 64 210 15.8 % 28 % 72 % 7% 36% 45% 20% 65% Цэцэрлэгийн өрхийн амьдралын түвшний судалгааг харуулбал 45 19 27 7 57 15 0 20 40 60 Их эрсдэлтэй 64 өрхийн эрүүл аюулгүй байдлын судалгаа Өөрийн гэрт амьдардаг түрээсийн хашаа байшин Гарын угаалтуургүй Усны сав төмөр ба бетон Усны сав хуванцар ДЗОУБ-д бүртгэлтэй Өрх толгойлсон буюу зорилтот өрхийн амьдралтай танилцаж буй байдал
 • 5. БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН 2.3 ЯМАР ХЭРЭГЦЭЭ, АШИГ СОНИРХЛЫГ ШИЙДСЭН БУЮУ ХЭРЭГЛЭЭ/ЗУРАГ/ Хүүхдийн эрхийг хамгаалах , зөв зан үйл , дадал хэвшилтэй иргэн болгон төлөвшүүлэхэд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх, өрхийн хөгжил гэр бүлийг дэмжих , мэдээлэл өгөх үр дүнд хүрэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор чуулганыг зохион байгуулсаны үр дүнд дараах шийдвэрүүдийг гаргасан. № Хэрэгцээ: Чуулганаас гарсан шийдвэр 2019-03-14 Шийдсэн хэрэглээ: Хүрсэн үр дүн 2021-01-20 Нэг:Хүүхдийн хөгжилд Аймаг, Орон нутгийн удирдлагын дэмжлэг 1.1 Цэцэрлэгийн спорт зал , анги, танхимыг дулаан байх боломжийг бүрдүүлэх. БСУГ-аас 10,00.000₮-ны санхүүжүүлэлтийг байгууллагын төсөвт суулган шийдвэрлэсний үр дүнд спорт заланд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангасан хальтардаггүй 4мм зузаантай 160м2 7.400.000₮ хулдаасаар хулдаасалсан. . 4 бүлэгт бүлэгт 2.569.100₮ өргөтгөл хийж засварлан нэг хүүхдэд ноогдох м2 талбайг нэмэгдүүлсэн Өвлийн улиралд спорт заал хүйтэн байдгаас сургалт явуулах боломжгүй болдог Аймаг сумын удирплагуудад саналаа хүргүүлдэг боловч шийдэгдээгүй. Мөрөн сумын 2021 оны ОНХС-д тусгуулсан болно
 • 6. БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН 1.2 Хүүхдийн хөгжлийг дэмжин шатар даамны дугуйлан хичээлүүлэх. Аймгийн ГБХЗХГ-тай хамтран ажиллах гэрээ хийж, шатрын багш үнэ төлбөргүй сургалтыг зохион байгуулж Ахлах, Бэлтгэл бүлгийн 105 хүүхэд хамрагдаж байна. 1.3 Цэцэрлэгийн гадна, дотно орчныг иж бүрэн камертай болгох -АЗДаргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дагуу “Аз жаргалтай гэр бүл-Хамгаалагдсан хүүхэд” төслийн хүрээнд 3.800.000₮ гадна 2 камер суурилуулсан. -БСУГ-аас16.500.000₮-ны санхүүжүүлэлтийг байгууллагын төсөвт суулган шийдвэрлэсний үр дүнд гадна, дотно орчны аюулгүй байдлыг ханган, бага насны хүүхдийн сурч, хөгжих, аюулгүй эрсдэлгүй орчныг бүрдүүлэн анги бүр, өрөө тасалгаа, коридорт нийт 30ш камерийг шинээр байршуулснаар багш, ажилчдын эрсдэлгүй үйл ажиллагаа, ба харуул хамгаалалт, ажилчдын үйлчилгээний чанарыг хянах, эцэг эх, олон нийтэд хүнд сурталгүй шуурхай үйлчлэхэд хяналт тавих боломж 100% бүрдсэн. Хоёр :Хүүхдийн хөгжилд цэцэрлэгийн захиргаанаас хийгдэх ажлууд 2.1 Эцэг эхийн чуулганыг 2 жил тутамд зохион байгуулж байх Эцэг эхийн II чуулганыг 2021 оны 03 дугаар сарын 14нд зохион байгуулахаар төлөвлөж анхдугаар чуулганаас гарсан шийдвэрийн хэрэгжилт 94%-тай байна. 2.2 Эцэг эхийн нэгдсэн хурлыг жилд 2 удаа хийж мэдээллээр хангах Эцэг эхийн нэгдсэн хурлыг жил бүрийн хичээлийн эхэнд хийж хүүхэд хөгжил, эцэг эхийн хамтын ажиллагааны талаар санал хүсэлтийг авч гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөндөө тусган ажилладаг. 2.3 Спортын буухиа тэмцээнийг аймгийн цэцэрлэгүүдийн дунд БРЕНД ажил болгон зохион байгуулах /2,3,4,5 настангуудын дунд / Цэцэрлэгүүдийн дунд зохион байгуулахаар энэхүү ажлыг төлөвлөсөн боловч Ковид цар тахлын улмаас хойшлогдсон. 2.4 Хүүхдийн хэрэгцээг хангасан гадна дотор орчинг цэцэрлэгийн стандартад нийцүүлэн тохижуулах Хүүхдийн тоглох, хөгжих хэрэгцээ хангах чиглэлээр цэцэрлэгийн гадна дотно орчны өнгө үзэмжийг сайжруулж, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн, цэцэрлэгийн захиргаанаас жилд 30.000.000₮ төлөвлөн орчны стандартыг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох зорин ажиллаж байна.
 • 7. БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН 2.5 Олон нийтэд танигдсан Аймаг , сумын Тэргүүний цэцэрлэг болох  2019 онд Аймгийн “Хүүхэд хамгаалал-Өрхийн хөгжил” нэрлэсэн жилийн хүрээнд “Аймгийн шилдэг байгууллага”  2020 онд Аймгийн “Зүтгэл-Итгэл-Санаачлага” нэрлэсэн жилийн хүрээнд туг амжилттай аялуулсан “Шилдэг байгууллага”  Мөрөн сумын 210 жилийн ой угтсан “Төлөвлөлт сайтай хотоос-Тохижилт сайтай хот” аянд “Тусгай байр” тус тус амжилт гаргасан. Гурав: Хүүхдийн хөгжилд-Эцэг эхийн дэмжлэг, оролцоо 3.1 “Хүүхдийн хөгжилд хамтдаа” бүтээлч аянд оролцоно. 9 бүлгийн 158 эцэг эхчүүдийн дэмжлэгээр 4.520.000₮ 11 төрлийн тоглоомыг шинээр авч хүүхдийн тоглох тоглоомын нэр төрлийг нэмэгдүүлж аюулгүй тоглоомоор хангагдсан. Эцэг эхчүүд гарын доорх материал ашиглан төрөл бүрийн хийц загвартай бүтээлийн үзэсгэлэнг гаргаж цэцэрлэгийн доторх орчинг сайжруулав. Нийт 13 бүтээлийг цэцэрлэгийн 1,2 дугаар давхрын шатны ханын дагуулан байрлуулсан.
 • 8. БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН 3.2 Цэцэрлэгийн орчинд жил бүрийн төгсөгчид мод тарьж хэвшинэ. Бэлтгэл бүлгийн төгсөгчид эцэг эхийн хамт жил бүр мод тарьж цэцэрлэгийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх үйлд хувь нэмрээ оруулж хэвшсэн. 3.3 Сар бүр сүүлийн 7 хоногт хүүхдийн хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд эцэг эхчүүд хэлэлцүүлэгт оролцож байна. Эцэг эх асран хамгаалагчид нь сар бүрийн сүүлийн 7 хоногт хүүхдийнхээ сурсан мэдсэн хөгжлийг нээлттэй үйл ажиллагаагаар нь үзэж багш, эцэг эхийн хэлэлцүүлэгийг өрнүүлэн санал бодлоо солилцон, дүгнэлт хийж, багш,хүүхэд эцэг эхийн хамтын оролцоо сайжирч үр дүнд хүрсэн ажил болсон. 3.4 Зорилтот бүлгийн 1 өрхөд дэмжлэг үзүүлнэ. Цэцэрлэгийн захиргаа, ХХБаг, ЭЭЗөвлөл хамтран 2020.10.10- аас 2020.11.10-ыг хүртэл "Сайн үйлсийн аян"- ыг өрнүүлэн зохион байгууллаа. Энэхүү аянд 162 эцэг эх – 4.050.000төг, 41 багш, ажилчид - 1.025.000төг, сэтгэл нэгдэн оролцож иж бүрэн гэр, тавилга, газар хашааны хамт нийт 5.075.000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж үзүүллээ. Тус цэцэрлэгийн 48 эрсдэлт өрхөөс 9 бүлэг тус бүрээс 1 өрхийг сонгон авч, ХХБ, Эцэг эхийн төлөөлөл, Багш нар сонгогдсон өрхөөр явж бодит амьдралтай танилцаж, хэлэлцүүлгийг хийж, 13 дугаар БЗД С.Ариунаатай холбогдон асуумж, нарийвчилсан судалгааг авсаны үндсэн дээр Дунд -Б бүлгийн ээж 3 хүүхдийн хамт амьдардаг, өрх толгойлсон М. Жавзандуламын гэр бүлийг сонгож, иж бүрэн гэр, тавилга, газар хашааны хамт хүлээлгэн өглөө. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэн, хүүхдийн эрсдэлгүй амьдрах орчинг бүрдүүлж, нэг өрх ч гэсэн сайхан орчинд амьдрах боломжыг нээж өгсөн шинэлэг, бүтээлч ажил боллоо. 3.5 Эцэг эх цэцэрлэгээс зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцоно. “Хөдөлгөөнт сайн үйлс”-ийн аян”-ыг өрнүүлж 2020 оны 05 дугаар сарын 11,12,13 ны өдрүүдэд 13 дугаар багийн Гангар, Улаан худаг, Их-Уул дэлгүүрийн 3 цэг тус бүрд байрлан давхардсан тоогоор 410 гаруй эцэг эх, хүүхэд, иргэдэд амны хаалт, витамин, зөвлөмжийг хүргүүлж ажиллахын зэрэгцээ багш нар өөрсдийн бэлтгэсэн дасгал ажлын дэвтэр, эмхэтгэсэн ном зэргийг бүлгийнхээ хүүхдүүдэд тарааж, теле хичээлийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, эцэг эхчүүдийн санал бодлыг сонсож ажиллаа. Энэхүү ажлын хүрээнд ЭМЗ, ЗАН, ХХЗ тус бүр өөрсдийн
 • 9. БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөө зөвлөмж өгч тэдний талархлыг хүлээсэн шинэлэг ажил боллоо. 3.6 Ажилгүй өрхийн эцэг эхийг мэргэжлийн сургалтад хамруулах, орлоготой болгох дэмжлэг үзүүлэх Байгууллагын ХХБаг, ДЗОУБ-тай хамтран ажилгүй эрсэлт өрхийн судалгаанд хамрагдсан өрхийн гишүүдийг сургалтанд хамруулж орлогын эх үүсвэр болох оёдол, мужааны тоног төхөөрөмжөөр хангагдаж өрхийн орлоготой болох нөхцөлийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. Дөрөв: : 3. Өрхийн Эрүүл мэндийн чиглэлээр 4.1 Өрх бүр эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усны савтай болсон байх Хүүхэд бүр хүссэн үедээ ус уух боломж 100% хангагдаж, ус ууснаар хүүхдийн бие махбодийн бодисын солилцоо эрчимжиж, дархлаа, эсэргүүцэл сайжирснаар тандалтын үзлэгээр өвчлөлүүд буурч байгаа нь ажиглагдаж ба 4.2 Хүүхэд бүр ус уух эрүүл ахуйн шаардлага хангасан аягыг авч өгөх 4.3 Хүүхдийн хоол болон өрх бүр давсны хэрэглээг багасгах Эцэг эхэд давсны хэрэглээг бууруулах ач холбогдлын талаар эмч, тогооч нар сургалт хийж, хүүхдийн өдөрт авах шим тэжээллэг, амин дэмээр баялаг хоолны үзэсгэлэнг зохион байгуулсан. Чуулганаас гарсан 17 шийдвэрийг эцэг эхчүүд 100%-ийн санал нэгтэй баталлаа. 2.4 ҮР ДҮН, ҮР ШИМИЙГ ХҮРТЭГЧИД Эцэг эхчүүдэд хүрсэн үр дүн:  Эцэг эхийн анхдугаар чуулган угтаж бүлгүүдийн эцэг эхчүүдийн дунд удирдамжийн дагуу хөгжөөнт буухиа тэмцээнийг зохион байгуулан явуулсан.  Цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг мэдээллэсэн сонин бэлтгэн хэвлэж, эцэг эхчүүдэд түгээн ажилласан.  Эцэг эхчүүдийг мэдээллээр хангаж, соён гэгээрүүлэх сургалтыг зохион байгуулсанаар тэд өөрсдийн эрх үүргийг ойлгон идэвх оролцоо сайжирсан.
 • 10. БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН  Эцэг эхийн нэгдсэн хэлэлцүүлэгийг жил бүрийн хичээлийн жилийн эхэнд хийж, тэдний саналыг үйл ажиллагаандаа тусган ажилладаг болсон.  Эцэг эхчүүдийг чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, хамтын оролцоог идэвхжүүлэх чиглэлээр Хөгжөөнт буухиа тэмцээнийг зохион байгуулсан.  Эцэг эх, багш, хүүхдийн эерэг харилцаа хамтын үйл ажиллагаанд ахиц гарсан. Хүүхдүүдэд хүрсэн үр дүн:  Хүүхдүүдийн сурч мэдсэн зүйлсийг сар бүр эцэг эхчүүдэд тайлагнан, эцэг эхээс санал асуумж авч, үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлж ажиллаж хэвшсэн.  Гадна дотно орчин сайжирсанаар хүүхдийн сурч хөгжих таатай орчин бүрдэж, хүүхдүүд цэцэрлэгтээ дуртай болсон.  Хүүхдийн бүтээлч үйлийг дэмжсэн тоглоомны нэр төрлийг нэмэгдүүлсэнээр хүүхдийн хөгжилд ахиц гарч байна.  Хүүхдийн сурах орчинг иж бүрэн камержуулсанаар тэдний эрсдэлгүй байх, сургалтын чанар, хараа хяналт зэрэгт хяналт тавих боломж бүрдсэн.  Зорилтот бүлгийн хүүхдийн судалгааг нарийвчлан гаргаж, эрсдэлт хүүхдүүдийг хяналтанд авч, ХХБаг жилд 2-3 удаа буцалтгүй тусламж дэмжлэгийг багш ажилчид, олон нийтийн оролцоотойгоор өгч хэвшсэн. Чуулганг угтаж байгууллагад гарсан үр дүн:  Чуулган угтаад цэцэрлэгийн лого болон сүлд дуутай болсон.  Бүлэг бүрийн нэн эрсдэлтэй 64 айл өрхийн судалгааг авлаа.  Бүлэг бүрийн нийт 18 эцэг эхийн зөвлөлийг хүлээн авч уулзлаа.  Чуулганд оролцогчдод 340 ширхэг урилга хэвлүүлж хүргүүлсэн.  Заланд урлагийн хөшигтэй болсон.  Хүүхдийн урлагын номер бэлтгэн чуулганд зориулсан концерт бэлтгэсэн.  350 ширхэг анхны сонинг гаргаж эцэг эх олон нийтийн хүртээл болгосон.  Багш, ажилчид, эцэг эхчүүд гарын доорх материал ашиглан төрөл бүрийн хийц загвартай бүтээлийн үзэсгэлэнг гаргаж цэцэрлэгийн доторх орчинг сайжруулсан.  Бэлтгэл бүлгийн төгсөгчид эцэг эхийн хамт цэцэрлэгийн орчинд мод тарьж үлдээдэг уламжлал тогтсон.  Цэцэрлэг-Эцэг эх-Багшийн ийн хамтын ажиллагаанд ахиц гарсан. 2.5 ХУВЬ ХҮН, БҮЛЭГ НИЙГЭМД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮР НӨЛӨӨ:  Эцэг эхийн оролцоо, хандлага нэмэгдэн хамтын ажиллагаа сайжирсан.  Зорилтот бүлгийн судалгаанд үндэслэн эрсдэлт бүлгийн Өрх толгойлсон 3 хүүхэдтэй М.Жавзандуламын гэр бүлд иж бүрэн гэр, тавилга, газар хашааны
 • 11. БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН гэрчилгээтэй болсон нь хүүхдийн аюулгүй, дулаан, ээлтэй орчинд амьдрах боломжийг бүрдүүлж өгсөн.  Эцэг эхийн анхдугаар чуулганыг зохион байгуулсан нь аймгийн цэцэрлэгүүдэд туршлага болохуйц, онцлог ажил болсон.  МСЗДарга Ц.Гансүх эцэг эхийн чуулганы үйл ажиллагааг онцлон, санаа авч 2020 онд сургууль цэцэрлэгийн эцэг эхийн нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулахаар үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө тусгасан.  Сайн үйлсийн аян, Эцэг эхийн чуулганыг зохион байгуулсанаар олон нийтийн хандалт сайшаалыг хүртсэн, нийгэмд эерэг хандлагыг түгээсэн үйл ажиллагаа болсон. Чуулган зохион байгуулсаны дараа эцэг эхийн сэтгэл ханамжийн судалгаа-г түүврийн аргаар авахад эцэг эхийн үнэлгээ болон оролцоо 15-35%-иар өссөн ахицтай байна. ГУРАВ. БҮТЭЭЛЧ АЖИЛ, САЙН ТУРШЛАГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ 3.1 ЦАГ ХУГАЦАА, САНХҮҮ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ БҮРДҮҮЛЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛ ЗӨВЛӨМЖҮҮД  Ялангуяа шинээр нээгдсэн сургууль, цэцэрлэгүүд энэхүү үйл ажиллагааг зохион явуулахад илүү тохиромжтой.  Иймд эцэг эх, багш, хүүхдийн хамтын үйл ажиллагаа чухал тул урьдчилсан төлөвлөлтийг оновчтой төлөвлөх.  Эцэг эхийн хамтын үйл ажиллагаа, идэвх оролцоог сайжруулахад нэн тэргүүнд тэдний санал хүсэлтийг сонсох, эрсдэлийн судалгааг гаргах хэрэгтэй.  Гарах төсөв санхүүг олон нийтийн байгууллагад хандах, багш ажилчдын өөрсдийн санаачилга дэмжлэг, байгууллагын гарч болох нөөц боломжуудаас санхүүг бүрдүүлэх  Эцэг эх, асран хамгаалагчдаас санхүүгийн дэмжлэг авч огт болохгүй.  Эцэг эхээс санхүүгийн дэмжлэг авбал бидний явуулж буй үйл ажиллагаанд 100% оролцохгүй.  Харин тэдний сонирхолд тулгуурлан хөгжөөнт тэмцээн, бүтээлч аян зэргийг өрнүүлбэл идэвхтэй байж бидний хүний нөөц болж чадна. 3.2 ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦОО, ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ  Явуулах гэж буй үйл ажиллагаагаа илүү ач холбогдолтой олны хүртээл болгож, Аймаг сумын удирдлагууд, нэн шаардлагатай олон нийтийн байгууллагуудыг урилгаар оролцуулах  Урилгаар оролцож буй удирдлагууд олон талт мэдээ мэдээллийг түгээхээс гадна, сонирхолтой байдлаар сургалтыг өгч тэдний сэтгэлд нийцсэн соён гэгээрүүлэх мэдлэг мэдээллээр хангагдана.
 • 12. БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН  Эцэг эх, асран хамгаалагчид мэдээ мэдээллийг авснаар цэцэрлэг, багшид хандах хандлагад эрс өөрчлөлт гарч, үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан, идэвх оролцоо сайжирч хамтын үйл ажиллагаанд ахиц гардаг. 3.3 ҮР ДҮН, ҮР ШИМИЙГ ХҮРТЭХ, ТҮГЭЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛ  Эцэг эхийн чуулганг зохион явуулсан эцсийн үр дүн нь хүүхдийн хөгжилд эцэг эхийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулах нь чухал  Эцэг эхтэй хамтран хийх шаардлагатай ажлуудаа эрэмблэн түүнээс нэн шаардлагатай ажлыг чуулганы шийдвэрт тусгаж өгвөл биелэлт үр дүнтэй байдаг.  Чуулганаас гарсан эцэг эхийн саналыг шийдвэр болгон хэрэгжүүлэх  Гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг дараагийн зөвлөгөөн болох хүртэл хугацаанд 100% биелүүлэхэд анхаарч жил бүрийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусган ажиллаж байх.  Эцэг эхийн анхны зөвлөгөөнөөс гарсан шийдвэрийн биелэлт үр дүнг тооцон II зөвлөгөөнөөр нээлттэй мэдээлэх 3.4 АШИГЛАЛТ, ХЭРЭГЛЭЭГ САЙЖРУУЛАХ, ТОГТМОЛЖУУЛАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛ  Санаачилан хийсэн эцэг эхийн зөвлөгөөнийг тэдний саналд тулгуурлан тодорхой цаг хугацааг товлон тогтмолжуулах  Нэг удаагийн үйл ажиллагааг явуулаад зогсоож болохгүй  Жилд 1 удаа эцэг эхийн нэгдсэн хурал хэлэлцүүлэгийг зохион байгуулж, жилд хийсэн ажлаа нээлттэй танилцуулж байх  Цэцэрлэгийн эцэг эхийн зөвлөлийг жилд 1 удаа хүлээн авч санал хүсэлтийг сонсож байх  Улирал бүр эцэг эхийн санал асуулгыг авч түүнд дүгнэлт хийж үр дүнг тооцон ажиллаж хэвших