SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
UNahum
ISAHLUKO 1
1 Isihlabo esisingisele kwiNineve. Incwadi yombono kaNahum
waseElikoshe.
2 UYehova nguThixo onobukhwele, ophindezelayo; uYehova
ngumphindezeli, noburhalarhume; uYehova ngumphindezeli
kubachasi bakhe, ezigcinela iintshaba zakhe umsindo wakhe.
3 UYehova uzeka kade umsindo, mkhulu ngamandla, akakhe amenze
msulwa ongendawo; uYehova indlela yakhe isesaqhwithini
naseqhwithini, namafu luthuli lweenyawo zakhe.
4 Ukhalimela ulwandle, alutshise, ayomise nemilambo yonke;
intshwenyile iKarmele neBhashan, intshwenyile intyantyambo
yaseLebhanon.
5 Iintaba ziyanyikima phambi kwakhe, neenduli ziyanyibilika;
liyafukuka ihlabathi ebusweni bakhe, elimiweyo nabemi bonke
abakulo.
6 Ngubani na ongemayo phambi kobhavumo lwakhe? Ngubani na
onokumelana nokuvutha komsindo wakhe? ubushushu bakhe
buphalazeka njengomlilo, namawa ayadilizwa nguye.
7 UYehova ulungile, uligwiba ngemini yembandezelo; uyabazi
abakholose ngaye.
8 Ke uyayiphelisa indawo yayo ngomkhukula ehamba phandle,
azisukele iintshaba zakhe emnyameni.
9 Nicinga ntoni na ngoYehova? uya kuyiphelisa kuphele,
imbandezelo ayiyi kuvuka okwesibini.
10 Kuba bofanelana bephinyelene ngokweziphingo, benxila yiwayini
yabo emnandi: baya kudliwa kuphele, njengeendiza ezomileyo.
11 Kuphume kuwe ocinga okubi ngoYehova, oceba ubutshijolo.
12 Utsho uYehova ukuthi; Nokuba bathe cwaka, bebaninzi nokuba
baninzi, baya kusikwa noko benjalo, xa athe wacanda. Ndikucinezele
nje, andiyi kuphinda ndikucinezele.
13 Ngoku ke ndiya kuyaphula idyokhwe yakhe, ingabikho kuwe,
ndiziqhawule izitropu zakho.
14 Ke uYehova uwise umthetho ngawe, wokuba akusayi kuba
sahlwayelwa nto inegama lakho; endlwini yothixo wakho
ndowunqumla umfanekiso oqingqiweyo notyhidiweyo; ndiya
kulenza ingcwaba akho; ngokuba umbaxa.
15 Yabonani, zisezintabeni iinyawo zabashumayela iindaba
ezilungileyo, abavakalisa usindiso. Yenza imithendeleko yakho,
Yuda, zalisa izibhambathiso zakho; ngokuba akasayi kubuya acande
kuwe ongendawo; unqunyulwe kwaphela.
ISAHLUKO 2
1 Umkhahlisi unyuke weza phambi kobuso bakho; gcina ungqameko,
khangela indlela, qinisa isinqe sakho, qinisa amandla akho.
2 Ngokuba uYehova ulijikile iqhayiya likaYakobi ngokweqhayiya
lakwaSirayeli; ngokuba abathi qongqololo bathe qongqololo,
bawonakalisile amasebe emidiliya yabo.
3 Ingweletshetshe yamagorha akhe yenziwe ingqombela, amadoda
anobukroti athiwe wambu ngezibomvu;
4 Iinqwelo zokulwa ziyadlongozela ezitratweni, ziyagilana
ezitratweni; ukubonakala kwazo kunjengezikhuni ezitshangaziswayo,
zibaleka njengemibane.
5 Ukhankanya iingangamsha zakhe; ziya kukhubeka ekuhambeni
kwazo; ziya kugxalathelana ukuya eludongeni lwayo, ukulumiswa ke
ukhuselo;
6 Aya kuvulwa amasango emilambo, lichithakale ibhotwe;
7 Uya kuthinjwa uHuzabhi, anyuswe, abakhonzazana bakhe
bamqhube njengezwi lamavukuthu, ebetha ezifubeni zabo.
8 INineve injengechibi lamanzi, kususela koko yabakhoyo; Baya
kukhala; yimani, yimani; kodwa akukho bani ubheka ngasemva.
9 Thabathani isilivere, nihluthe igolide; kuba akukho kuphela
ukutyeba, nozuko lweempahla zonke ezinqwenelekayo.
10 Kuthe qongqololo, kwathi qongqololo, kwaba senkangala;
intliziyo inyibilika, amadolo ayagevezela;
11 Liphi na ikhaya leengonyama, nedlelo leengonyama ezintsha,
apho yahamba khona ingonyama, nengonyama entsha, nethole
lengonyama, kungekho bani ubothusayo?
12 Ingonyama le iqwenga okwanele amathole ayo, ikrwitshele
iingonyamakazi zayo, izalise imingxuma yayo ngexhoba,
nezikhundla zayo ngento eqwengiweyo.
13 Yabona, ndikuchasile, utsho uYehova wemikhosi; ndozitshisa
zibe ngumsi iinqwelo zayo zokulwa, ikrele lizidle iingonyama zakho
ezintsha, ndilinqumle emhlabeni ixhoba lakho, nelizwi labathunywa
bakho. Akuyi kuba saviwa.
ISAHLUKO 3
1 Yeha, mzindini unamagazi! Uzele bubuxoki nokuphanga; akumki
amaxhoba;
2 Isithonga sesabhokhwe, nesithonga sokugoqoza kweevili,
nokuphala kwamahashe, nokuxhuma kweenqwelo zokulwa.
3 abamahashe besenza amagqasi, ukubengezela kwekrele,
nokubengezela kwezikhali; ukuba baninzi ababuleweyo, izigigaba
zabafileyo; azinakuphela izidumbu zabo; bakhubeka phezu
kwezidumbu;
4 ngenxa yobuninzi bezihenyuzo zehenyukazi elihle, elinesoya,
umnikazi-kukhafula, othengisa iintlanga ngezihenyuzo zakhe,
nemizalwane ngokukhafula kwakhe.
5 Yabona, ndikuchasile, utsho uYehova wemikhosi; ndozityhila
iingubo zakho, ndiziphose phezu kobuso bakho, ndizibonise iintlanga
ubuze bakho, ndizibonise izikumkani ukucukucezwa kwakho.
6 Ndiya kukugalela ngezinto ezinezothe, ndikwenze inqambi,
ndikwenze ube njengento ebonelwayo.
7 Kuya kuthi, bonke abakubonayo bakubaleke, bathi, INineve
ibhuqekile; ngubani na oya kuyikhuza? ndokufunela phi na
abathuthuzeli?
8 Uyidlule ngokulunga yini na iNo ka-Amon, eyamisa emijelweni
yoMnayile, amanzi engeenxa zonke kuyo; elungqameko lwayo
ibilulwandle, udonga lwayo lululwandle?
9 Ayengamandla ayo amaKushi kwanamaYiputa, engenakuphela
ndawo ke; amaPuti namaLubhi abengabancedi bakho.
10 Nayo ke leyo yafuduswa, yathinjwa, neentsana zayo zacunyuzwa
ezimbonjeni zezitrato zonke; amadoda azukileyo kuyo bawenzela
amaqashiso;
11 Nawe lo uya kunxila, uya kufihlakala; nawe lo uya kufuna igwiba
ngenxa yotshaba.
12 Zonke iinqaba zakho zoba njengemikhiwane enantlahlela
yamakhiwane;
13 Yabona, abantu bakho bangamankazana phakathi kwakho apho;
avuleke amasango elizwe lakho, avulekela iintshaba zakho; umlilo
utshisa imivalo yakho.
14 Zikhelele amanzi angqingo, qinisa iinqaba zakho; ngena
eludakeni, uxovule udongwe;
15 Khona apho umlilo uya kukutshisa; ikrele liya kukunqumla, liya
kukudla njengenkumbi ekhothululayo;
16 Ubandisile ke abarhwebi bakho ngaphezu kweenkwenkwezi
zezulu;
17 Abaluluhle bakho banjengeenkumbi ezandayo, abathetheli bakho
banjengemiqikela, ngemiqikela yeenkumbi, ezilalisa ezintangweni
mhla ngengqele; lithi lingaphuma ilanga, zibaleke zimke, ingazeki
indawo yazo, ukuba ziphi na.
18 Balele abalusi bakho, kumkani Asiriya; iingangamsha zakho
zihleli eluthulini; bathe phangalala abantu bakho ezintabeni, akukho
ubabuthayo.
19 Akukho kuphiliswa kokwaphuka kwakho; libuhlungu inxeba
lakho; bonke abazivayo iindaba zakho bakubetha izandla ngawe;
ngokuba ngubani na ezingadlulanga phezu kwakhe ububi bakho
ngamaxesha onke?

More Related Content

Similar to XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf (10)

Zulu - Obadiah.pdf
Zulu - Obadiah.pdfZulu - Obadiah.pdf
Zulu - Obadiah.pdf
 
Xhosa - The Protevangelion.pdf
Xhosa - The Protevangelion.pdfXhosa - The Protevangelion.pdf
Xhosa - The Protevangelion.pdf
 
Vision of the Prophet Nahum Sister Lara
Vision of the Prophet Nahum Sister LaraVision of the Prophet Nahum Sister Lara
Vision of the Prophet Nahum Sister Lara
 
Solemnity of the Lord's Epiphany A
Solemnity of the Lord's Epiphany ASolemnity of the Lord's Epiphany A
Solemnity of the Lord's Epiphany A
 
A to z lecture 5 prophets
A to z lecture 5  prophetsA to z lecture 5  prophets
A to z lecture 5 prophets
 
Lesson 6
Lesson 6Lesson 6
Lesson 6
 
1 samuel 11 don't be defeated
1 samuel 11 don't be defeated1 samuel 11 don't be defeated
1 samuel 11 don't be defeated
 
Xhosa-Testament-of-Issachar.pdf
Xhosa-Testament-of-Issachar.pdfXhosa-Testament-of-Issachar.pdf
Xhosa-Testament-of-Issachar.pdf
 
3rd Advent A
3rd Advent A3rd Advent A
3rd Advent A
 
Zulu - Book of Baruch.pdf
Zulu - Book of Baruch.pdfZulu - Book of Baruch.pdf
Zulu - Book of Baruch.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Maltese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Maltese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxMaltese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Maltese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Lower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Lower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfLower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Lower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Tagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdf
 
Javanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfJavanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Japanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfJapanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Italian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfItalian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Irish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIrish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfInuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfInuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfInuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIndonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIlocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIgbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIcelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptxTagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
 
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
 
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTurkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdfEnglish - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
 
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 

Recently uploaded

Seerah un nabi Muhammad Quiz Part-1.pdf
Seerah un nabi Muhammad Quiz Part-1.pdfSeerah un nabi Muhammad Quiz Part-1.pdf
Seerah un nabi Muhammad Quiz Part-1.pdfAnsariB1
 
black magic specialist amil baba pakistan no 1 Black magic contact number rea...
black magic specialist amil baba pakistan no 1 Black magic contact number rea...black magic specialist amil baba pakistan no 1 Black magic contact number rea...
black magic specialist amil baba pakistan no 1 Black magic contact number rea...Amil Baba Mangal Maseeh
 
Amil baba in uk amil baba in Australia amil baba in canada
Amil baba in uk amil baba in Australia amil baba in canadaAmil baba in uk amil baba in Australia amil baba in canada
Amil baba in uk amil baba in Australia amil baba in canadaamil baba kala jadu
 
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah + Song List.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah + Song List.pdfUnity is Strength 2024 Peace Haggadah + Song List.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah + Song List.pdfRebeccaSealfon
 
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - Blessed
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - BlessedA Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - Blessed
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - BlessedVintage Church
 
Culture Clash_Bioethical Concerns_Slideshare Version.pptx
Culture Clash_Bioethical Concerns_Slideshare Version.pptxCulture Clash_Bioethical Concerns_Slideshare Version.pptx
Culture Clash_Bioethical Concerns_Slideshare Version.pptxStephen Palm
 
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahore
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in LahoreAsli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahore
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahoreamil baba kala jadu
 
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malik
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malikAmil baba kala jadu expert asli ilm ka malik
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malikamil baba kala jadu
 
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdfUnity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdfRebeccaSealfon
 
Sawwaf Calendar, 2024
Sawwaf Calendar, 2024Sawwaf Calendar, 2024
Sawwaf Calendar, 2024Bassem Matta
 
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiNo.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiAmil Baba Mangal Maseeh
 
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24deerfootcoc
 
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiNo.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiAmil Baba Naveed Bangali
 
Topmost Black magic specialist in Saudi Arabia Or Bangali Amil baba in UK Or...
Topmost Black magic specialist in Saudi Arabia Or Bangali Amil baba in UK Or...Topmost Black magic specialist in Saudi Arabia Or Bangali Amil baba in UK Or...
Topmost Black magic specialist in Saudi Arabia Or Bangali Amil baba in UK Or...baharayali
 
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiNo.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiAmil Baba Mangal Maseeh
 
Dubai Call Girls Skinny Mandy O525547819 Call Girls Dubai
Dubai Call Girls Skinny Mandy O525547819 Call Girls DubaiDubai Call Girls Skinny Mandy O525547819 Call Girls Dubai
Dubai Call Girls Skinny Mandy O525547819 Call Girls Dubaikojalkojal131
 

Recently uploaded (20)

Seerah un nabi Muhammad Quiz Part-1.pdf
Seerah un nabi Muhammad Quiz Part-1.pdfSeerah un nabi Muhammad Quiz Part-1.pdf
Seerah un nabi Muhammad Quiz Part-1.pdf
 
young Call girls in Dwarka sector 3🔝 9953056974 🔝 Delhi escort Service
young Call girls in Dwarka sector 3🔝 9953056974 🔝 Delhi escort Serviceyoung Call girls in Dwarka sector 3🔝 9953056974 🔝 Delhi escort Service
young Call girls in Dwarka sector 3🔝 9953056974 🔝 Delhi escort Service
 
black magic specialist amil baba pakistan no 1 Black magic contact number rea...
black magic specialist amil baba pakistan no 1 Black magic contact number rea...black magic specialist amil baba pakistan no 1 Black magic contact number rea...
black magic specialist amil baba pakistan no 1 Black magic contact number rea...
 
Amil baba in uk amil baba in Australia amil baba in canada
Amil baba in uk amil baba in Australia amil baba in canadaAmil baba in uk amil baba in Australia amil baba in canada
Amil baba in uk amil baba in Australia amil baba in canada
 
🔝9953056974 🔝young Delhi Escort service Vinay Nagar
🔝9953056974 🔝young Delhi Escort service Vinay Nagar🔝9953056974 🔝young Delhi Escort service Vinay Nagar
🔝9953056974 🔝young Delhi Escort service Vinay Nagar
 
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah + Song List.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah + Song List.pdfUnity is Strength 2024 Peace Haggadah + Song List.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah + Song List.pdf
 
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - Blessed
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - BlessedA Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - Blessed
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - Blessed
 
Culture Clash_Bioethical Concerns_Slideshare Version.pptx
Culture Clash_Bioethical Concerns_Slideshare Version.pptxCulture Clash_Bioethical Concerns_Slideshare Version.pptx
Culture Clash_Bioethical Concerns_Slideshare Version.pptx
 
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahore
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in LahoreAsli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahore
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahore
 
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malik
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malikAmil baba kala jadu expert asli ilm ka malik
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malik
 
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdfUnity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdf
 
Sawwaf Calendar, 2024
Sawwaf Calendar, 2024Sawwaf Calendar, 2024
Sawwaf Calendar, 2024
 
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiNo.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
 
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24
 
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiNo.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
 
Topmost Black magic specialist in Saudi Arabia Or Bangali Amil baba in UK Or...
Topmost Black magic specialist in Saudi Arabia Or Bangali Amil baba in UK Or...Topmost Black magic specialist in Saudi Arabia Or Bangali Amil baba in UK Or...
Topmost Black magic specialist in Saudi Arabia Or Bangali Amil baba in UK Or...
 
St. Louise de Marillac: Animator of the Confraternities of Charity
St. Louise de Marillac: Animator of the Confraternities of CharitySt. Louise de Marillac: Animator of the Confraternities of Charity
St. Louise de Marillac: Animator of the Confraternities of Charity
 
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiNo.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
 
Top 8 Krishna Bhajan Lyrics in English.pdf
Top 8 Krishna Bhajan Lyrics in English.pdfTop 8 Krishna Bhajan Lyrics in English.pdf
Top 8 Krishna Bhajan Lyrics in English.pdf
 
Dubai Call Girls Skinny Mandy O525547819 Call Girls Dubai
Dubai Call Girls Skinny Mandy O525547819 Call Girls DubaiDubai Call Girls Skinny Mandy O525547819 Call Girls Dubai
Dubai Call Girls Skinny Mandy O525547819 Call Girls Dubai
 

XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf

 • 1. UNahum ISAHLUKO 1 1 Isihlabo esisingisele kwiNineve. Incwadi yombono kaNahum waseElikoshe. 2 UYehova nguThixo onobukhwele, ophindezelayo; uYehova ngumphindezeli, noburhalarhume; uYehova ngumphindezeli kubachasi bakhe, ezigcinela iintshaba zakhe umsindo wakhe. 3 UYehova uzeka kade umsindo, mkhulu ngamandla, akakhe amenze msulwa ongendawo; uYehova indlela yakhe isesaqhwithini naseqhwithini, namafu luthuli lweenyawo zakhe. 4 Ukhalimela ulwandle, alutshise, ayomise nemilambo yonke; intshwenyile iKarmele neBhashan, intshwenyile intyantyambo yaseLebhanon. 5 Iintaba ziyanyikima phambi kwakhe, neenduli ziyanyibilika; liyafukuka ihlabathi ebusweni bakhe, elimiweyo nabemi bonke abakulo. 6 Ngubani na ongemayo phambi kobhavumo lwakhe? Ngubani na onokumelana nokuvutha komsindo wakhe? ubushushu bakhe buphalazeka njengomlilo, namawa ayadilizwa nguye. 7 UYehova ulungile, uligwiba ngemini yembandezelo; uyabazi abakholose ngaye. 8 Ke uyayiphelisa indawo yayo ngomkhukula ehamba phandle, azisukele iintshaba zakhe emnyameni. 9 Nicinga ntoni na ngoYehova? uya kuyiphelisa kuphele, imbandezelo ayiyi kuvuka okwesibini. 10 Kuba bofanelana bephinyelene ngokweziphingo, benxila yiwayini yabo emnandi: baya kudliwa kuphele, njengeendiza ezomileyo. 11 Kuphume kuwe ocinga okubi ngoYehova, oceba ubutshijolo. 12 Utsho uYehova ukuthi; Nokuba bathe cwaka, bebaninzi nokuba baninzi, baya kusikwa noko benjalo, xa athe wacanda. Ndikucinezele nje, andiyi kuphinda ndikucinezele. 13 Ngoku ke ndiya kuyaphula idyokhwe yakhe, ingabikho kuwe, ndiziqhawule izitropu zakho. 14 Ke uYehova uwise umthetho ngawe, wokuba akusayi kuba sahlwayelwa nto inegama lakho; endlwini yothixo wakho ndowunqumla umfanekiso oqingqiweyo notyhidiweyo; ndiya kulenza ingcwaba akho; ngokuba umbaxa. 15 Yabonani, zisezintabeni iinyawo zabashumayela iindaba ezilungileyo, abavakalisa usindiso. Yenza imithendeleko yakho, Yuda, zalisa izibhambathiso zakho; ngokuba akasayi kubuya acande kuwe ongendawo; unqunyulwe kwaphela. ISAHLUKO 2 1 Umkhahlisi unyuke weza phambi kobuso bakho; gcina ungqameko, khangela indlela, qinisa isinqe sakho, qinisa amandla akho. 2 Ngokuba uYehova ulijikile iqhayiya likaYakobi ngokweqhayiya lakwaSirayeli; ngokuba abathi qongqololo bathe qongqololo, bawonakalisile amasebe emidiliya yabo. 3 Ingweletshetshe yamagorha akhe yenziwe ingqombela, amadoda anobukroti athiwe wambu ngezibomvu; 4 Iinqwelo zokulwa ziyadlongozela ezitratweni, ziyagilana ezitratweni; ukubonakala kwazo kunjengezikhuni ezitshangaziswayo, zibaleka njengemibane. 5 Ukhankanya iingangamsha zakhe; ziya kukhubeka ekuhambeni kwazo; ziya kugxalathelana ukuya eludongeni lwayo, ukulumiswa ke ukhuselo; 6 Aya kuvulwa amasango emilambo, lichithakale ibhotwe; 7 Uya kuthinjwa uHuzabhi, anyuswe, abakhonzazana bakhe bamqhube njengezwi lamavukuthu, ebetha ezifubeni zabo. 8 INineve injengechibi lamanzi, kususela koko yabakhoyo; Baya kukhala; yimani, yimani; kodwa akukho bani ubheka ngasemva. 9 Thabathani isilivere, nihluthe igolide; kuba akukho kuphela ukutyeba, nozuko lweempahla zonke ezinqwenelekayo. 10 Kuthe qongqololo, kwathi qongqololo, kwaba senkangala; intliziyo inyibilika, amadolo ayagevezela; 11 Liphi na ikhaya leengonyama, nedlelo leengonyama ezintsha, apho yahamba khona ingonyama, nengonyama entsha, nethole lengonyama, kungekho bani ubothusayo? 12 Ingonyama le iqwenga okwanele amathole ayo, ikrwitshele iingonyamakazi zayo, izalise imingxuma yayo ngexhoba, nezikhundla zayo ngento eqwengiweyo. 13 Yabona, ndikuchasile, utsho uYehova wemikhosi; ndozitshisa zibe ngumsi iinqwelo zayo zokulwa, ikrele lizidle iingonyama zakho ezintsha, ndilinqumle emhlabeni ixhoba lakho, nelizwi labathunywa bakho. Akuyi kuba saviwa. ISAHLUKO 3 1 Yeha, mzindini unamagazi! Uzele bubuxoki nokuphanga; akumki amaxhoba; 2 Isithonga sesabhokhwe, nesithonga sokugoqoza kweevili, nokuphala kwamahashe, nokuxhuma kweenqwelo zokulwa. 3 abamahashe besenza amagqasi, ukubengezela kwekrele, nokubengezela kwezikhali; ukuba baninzi ababuleweyo, izigigaba zabafileyo; azinakuphela izidumbu zabo; bakhubeka phezu kwezidumbu; 4 ngenxa yobuninzi bezihenyuzo zehenyukazi elihle, elinesoya, umnikazi-kukhafula, othengisa iintlanga ngezihenyuzo zakhe, nemizalwane ngokukhafula kwakhe. 5 Yabona, ndikuchasile, utsho uYehova wemikhosi; ndozityhila iingubo zakho, ndiziphose phezu kobuso bakho, ndizibonise iintlanga ubuze bakho, ndizibonise izikumkani ukucukucezwa kwakho. 6 Ndiya kukugalela ngezinto ezinezothe, ndikwenze inqambi, ndikwenze ube njengento ebonelwayo. 7 Kuya kuthi, bonke abakubonayo bakubaleke, bathi, INineve ibhuqekile; ngubani na oya kuyikhuza? ndokufunela phi na abathuthuzeli? 8 Uyidlule ngokulunga yini na iNo ka-Amon, eyamisa emijelweni yoMnayile, amanzi engeenxa zonke kuyo; elungqameko lwayo ibilulwandle, udonga lwayo lululwandle? 9 Ayengamandla ayo amaKushi kwanamaYiputa, engenakuphela ndawo ke; amaPuti namaLubhi abengabancedi bakho. 10 Nayo ke leyo yafuduswa, yathinjwa, neentsana zayo zacunyuzwa ezimbonjeni zezitrato zonke; amadoda azukileyo kuyo bawenzela amaqashiso; 11 Nawe lo uya kunxila, uya kufihlakala; nawe lo uya kufuna igwiba ngenxa yotshaba. 12 Zonke iinqaba zakho zoba njengemikhiwane enantlahlela yamakhiwane; 13 Yabona, abantu bakho bangamankazana phakathi kwakho apho; avuleke amasango elizwe lakho, avulekela iintshaba zakho; umlilo utshisa imivalo yakho. 14 Zikhelele amanzi angqingo, qinisa iinqaba zakho; ngena eludakeni, uxovule udongwe; 15 Khona apho umlilo uya kukutshisa; ikrele liya kukunqumla, liya kukudla njengenkumbi ekhothululayo; 16 Ubandisile ke abarhwebi bakho ngaphezu kweenkwenkwezi zezulu; 17 Abaluluhle bakho banjengeenkumbi ezandayo, abathetheli bakho banjengemiqikela, ngemiqikela yeenkumbi, ezilalisa ezintangweni mhla ngengqele; lithi lingaphuma ilanga, zibaleke zimke, ingazeki indawo yazo, ukuba ziphi na. 18 Balele abalusi bakho, kumkani Asiriya; iingangamsha zakho zihleli eluthulini; bathe phangalala abantu bakho ezintabeni, akukho ubabuthayo. 19 Akukho kuphiliswa kokwaphuka kwakho; libuhlungu inxeba lakho; bonke abazivayo iindaba zakho bakubetha izandla ngawe; ngokuba ngubani na ezingadlulanga phezu kwakhe ububi bakho ngamaxesha onke?