SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
uNahume
ISAHLUKO 1
1 Isiprofetho ngeNineve. Incwadi yombono kaNahume wase-
Elikoshi.
2 UNkulunkulu unomona, uJehova uyaphindisela; uJehova
uyaphindisela, uthukuthele; uJehova uyaphindisela kwabamelene
naye, uzigcinele izitha zakhe ulaka.
3 UJehova uyephuza ukuthukuthela, unamandla amakhulu, akasoze
amyekela omubi;
4 Uyakhuza ulwandle, alomise, ayomise nemifula yonke;
5 Izintaba ziyazamazama phambi kwakhe, namagquma ayancibilika;
6 Ngubani ongema phambi kwentukuthelo yakhe? ngubani ongahlala
ekuvutheni kolaka lwakhe na? ukufutheka kwakhe kuthululwa
njengomlilo, namadwala awiswa phansi nguye.
7 UJehova muhle, uyinqaba ngosuku lwenhlupheko; uyabazi
abathembela kuye.
8 Kepha ngozamcolo okhukhulayo uyakuqeda indawo yayo, axoshe
izitha zakhe ubumnyama.
9 Nicabangani ngoJehova na? uyakuqeda impela, ukuhlupheka
akuyikuvuka ngokwesibili.
10 Ngokuba besongelwe njengameva, bedakwe njengezidakwa,
bayakushwabadela njengamabibi omile.
11 Kuphume kuwe oceba okubi ngoJehova, umeluleki omubi.
12 Usho kanje uJehova; Noma bethula, bebaningi kanjalo,
bayakunqunywa kanjalo lapho edlula. Noma ngikuhluphile,
angisayikuhlupha.
13 Ngokuba manje ngiyakulaphula ijoka lakhe, lisuke kuwe,
ngigqabule izibopho zakho.
14 UJehova ukhiphe umyalo ngawe wokuba akungabe
kusahlwanyelwa okwegama lakho; endlini yawonkulunkulu bakho
ngiyakunquma isithombe esibaziweyo nesithombe esibunjiweyo;
ngoba ungcolile.
15 Bhekani ezintabeni izinyawo zoletha izindaba ezinhle, omemezela
ukuthula. O Juda, gcina imikhosi yakho emisiweyo, ugcwalise
izithembiso zakho, ngokuba omubi akasayikudabula kuwe;
unqunyiwe impela.
ISAHLUKO 2
1 Ochoboza ukhuphukele phambi kobuso bakho; gcina inqaba,
qaphela indlela, qinisa izinkalo zakho, qinisa amandla akho kakhulu.
2 Ngokuba uJehova ujikisile inkazimulo kaJakobe njengobukhosi
buka-Israyeli, ngokuba abathululwayo babathululile, bawonakalisile
amagatsha ezivini zabo.
3 Isihlangu samaqhawe akhe sibomvu, amaqhawe ambethe
okubomvu; izinqola ziyakuba nezimbaqa ezivuthayo ngosuku
lokuzilungisela, nemisayipuresi izanyazanyiswa kakhulu.
4 Izinqola ziyakuhlokoma ezitaladini, zigijimelana ezitaladini;
zinjengezimbaqa, zigijima njengombani.
5 Uyakulandisa izikhulu zakhe; ziyakukhubeka ekuhambeni kwazo;
bayakuphuthuma odongeni lwawo, kulungiswe isivikelo.
6 Amasango emifula ayakuvulwa, isigodlo sichithwe;
7 Futhi uHuzabi uyothunjwa, akhushulwe, futhi izincekukazi zakhe
ziyomhola njengezwi lamajuba, ziqamekela ezifubeni zawo.
8 Kepha iNineve lalinjengechibi lamanzi kwasendulo, kepha
bayakubaleka. Yimani, yimani, bakhale; kodwa kakho ozakhangela
emuva.
9 Thabathani isiliva, liphange igolide, ngokuba ukuqoqwa akupheli
nenkazimulo yempahla yonke emihle.
10 Liyize, liyize, lichithekile, inhliziyo iyancibilika, amadolo
ayashayisana, nobuhlungu obukhulu kuzo zonke izinkalo, nobuso
babo bumnyama.
11 Liphi idlelo lamabhubesi, nedlelo lamabhongo ezingonyama,
lapho kwahamba khona ingonyama, nebhongo lengonyama, nethole
lengonyama, kungekho obesabisayo?
12 Ingonyama yadwengula okwanele amazinyane ayo, yaklimela
amabhubesikazi ayo, yagcwalisa imigodi yayo ngempango, nemigodi
yayo ngokudla inyama.
13 “Bheka, ngimelene nawe,” usho uJehova Sebawoti, ‘ngiyakushisa
izinqola zalo emsini, inkemba idle amabhongo akho ezingonyama,
nginqume emhlabeni impango yakho nezwi lezithunywa zakho.
kayisayikuzwakala.
ISAHLUKO 3
1 Maye kuwo umuzi onegazi! konke kugcwele amanga nokuphanga;
impango ayisuki;
2 Umsindo wesiswebhu, nomsindo wokugedlezela kwamasondo,
nowemahhashi agadulayo, nezinqola ezigxumayo.
3 Umgadi wehhashi uphakamisa kokubili inkemba ekhazimulayo
nomkhonto ocwazimulayo, futhi kukhona isixuku sababuleweyo
nenani elikhulu lezidumbu; futhi akukho ukuphela kwezidumbu zabo;
bakhubeka phezu kwezidumbu zabo;
4 ngenxa yobuningi bobufebe besifebe esihle, inkosikazi yemilingo,
esithengisa izizwe ngobufebe baso, nemindeni ngobuthakathi baso.
5 “Bheka, ngimelene nawe,” usho uJehova Sebawoti;
ngiyakwembula imiphetho yakho ebusweni bakho, ngibonise izizwe
ubunqunu bakho, nemibuso ihlazo lakho.
6 Ngiyakuphonsa isinengiso phezu kwakho, ngikwenze ungcolile,
ngikwenze ubukeke.
7 “Kuyakuthi bonke abakubonayo bakubaleke, bathi: ‘INineve
lichithekile; ngingakufunelaphi abaduduzi na?
8 Ulingcono yini kuneNo elinabantu abaningi, elakhiwe phakathi
kwemifula, amanzi nxazonke zalo, eligodlo lwalo lwaluwulwandle,
ugange lwalo luvela olwandle, na?
9 IKushe neGibithe kwakungamandla alo, ayengenakuphela;
AmaPhuthi namaLubi ayengabasizi bakho.
10 Nokho lathunjwa, laya ekuthunjweni, nabantwana balo
bachotshozwa esiqongweni semigwaqo yonke;
11 Nawe uyakudakwa, ucashe, uyofuna amandla ngenxa yesitha.
12 Zonke izinqaba zakho ziyakuba njengemikhiwane enalibo; uma
inyakaziswa, awela emlonyeni wodlayo.
13 Bheka, abantu bakho phakathi kwakho bangabesifazane;
amasango ezwe lakho avulekele izitha zakho, umlilo udle imigoqo
yakho.
14 Zikhelele amanzi okuvinjezelwa, uqinise izinqaba zakho, ngena
odakeni, uxove udaka, uqinise uhonela.
15 Lapho umlilo uyakukuqeda; inkemba iyakunquma, ikuqede
njengenkasa; zandise njengenkasa, zandise njengezinkumbi.
16 Wandisile abathengisi bakho ngaphezu kwezinkanyezi zezulu;
17 Abathweswe imiqhele yakho banjengesikhonyane, nezinduna
zakho zinjengezintethe ezinkulu ezimisa ezintangeni ngesikhathi
esibandayo, kepha ekuphumeni kwelanga zibaleke, ingaziwa ukuthi
zikuphi.
18 Abelusi bakho bayozela, nkosi yase-Asiriya, izikhulu zakho
zihlezi othulini;
19 Akukho ukuphulukiswa kokulimala kwakho; isilonda sakho
sibuhlungu; bonke abezwa umbiko wakho bayakushaya izandla
ngawe, ngokuba ngubani ububi bakho obungadlulelanga njalo phezu
kwakhe na?

More Related Content

Similar to ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf (18)

Xhosa - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Xhosa - The Book of Prophet Zephaniah.pdfXhosa - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Xhosa - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
The song of songs script
The song of songs scriptThe song of songs script
The song of songs script
 
Minor nahum
Minor nahumMinor nahum
Minor nahum
 
A to z lecture 5 prophets
A to z lecture 5  prophetsA to z lecture 5  prophets
A to z lecture 5 prophets
 
1 samuel 11 don't be defeated
1 samuel 11 don't be defeated1 samuel 11 don't be defeated
1 samuel 11 don't be defeated
 
The psalms targum
The psalms targumThe psalms targum
The psalms targum
 
Xhosa - Obadiah.pdf
Xhosa - Obadiah.pdfXhosa - Obadiah.pdf
Xhosa - Obadiah.pdf
 
Thank you 10.11.2018
Thank you 10.11.2018Thank you 10.11.2018
Thank you 10.11.2018
 
3rd Advent A
3rd Advent A3rd Advent A
3rd Advent A
 
English - Obadiah.pdf
English - Obadiah.pdfEnglish - Obadiah.pdf
English - Obadiah.pdf
 
Zephaniah
ZephaniahZephaniah
Zephaniah
 
The Book of Prophet Habakkuk - English.pdf
The Book of Prophet Habakkuk - English.pdfThe Book of Prophet Habakkuk - English.pdf
The Book of Prophet Habakkuk - English.pdf
 
Book of Nahum: Comfort and Refuge
Book of Nahum: Comfort and RefugeBook of Nahum: Comfort and Refuge
Book of Nahum: Comfort and Refuge
 
Joel 2 advent army
Joel 2 advent armyJoel 2 advent army
Joel 2 advent army
 
3rd Sunday of Advent - A
3rd Sunday of Advent - A3rd Sunday of Advent - A
3rd Sunday of Advent - A
 
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
 
Habakkuk
HabakkukHabakkuk
Habakkuk
 
SoS part 4 - songs 7 to 9
SoS part 4 - songs 7 to 9SoS part 4 - songs 7 to 9
SoS part 4 - songs 7 to 9
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Lower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Lower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfLower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Lower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Tagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdf
 
Javanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfJavanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Japanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfJapanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Italian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfItalian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Irish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIrish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfInuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfInuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfInuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIndonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIlocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIgbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIcelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptxTagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
 
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
 
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTurkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdfEnglish - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
 
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 

Recently uploaded

Seerah un nabi Muhammad Quiz Part-1.pdf
Seerah un nabi Muhammad Quiz Part-1.pdfSeerah un nabi Muhammad Quiz Part-1.pdf
Seerah un nabi Muhammad Quiz Part-1.pdfAnsariB1
 
Study of the Psalms Chapter 1 verse 1 by wanderean
Study of the Psalms Chapter 1 verse 1 by wandereanStudy of the Psalms Chapter 1 verse 1 by wanderean
Study of the Psalms Chapter 1 verse 1 by wandereanmaricelcanoynuay
 
Asli amil baba near you 100%kala ilm ka mahir
Asli amil baba near you 100%kala ilm ka mahirAsli amil baba near you 100%kala ilm ka mahir
Asli amil baba near you 100%kala ilm ka mahirAmil Baba Mangal Maseeh
 
原版1:1复刻莫纳什大学毕业证Monash毕业证留信学历认证
原版1:1复刻莫纳什大学毕业证Monash毕业证留信学历认证原版1:1复刻莫纳什大学毕业证Monash毕业证留信学历认证
原版1:1复刻莫纳什大学毕业证Monash毕业证留信学历认证jdkhjh
 
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)Darul Amal Chishtia
 
Asli amil baba in Karachi Pakistan and best astrologer Black magic specialist
Asli amil baba in Karachi Pakistan and best astrologer Black magic specialistAsli amil baba in Karachi Pakistan and best astrologer Black magic specialist
Asli amil baba in Karachi Pakistan and best astrologer Black magic specialistAmil Baba Mangal Maseeh
 
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah + Song List.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah + Song List.pdfUnity is Strength 2024 Peace Haggadah + Song List.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah + Song List.pdfRebeccaSealfon
 
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahore
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in LahoreAsli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahore
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahoreamil baba kala jadu
 
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiNo.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiAmil Baba Mangal Maseeh
 
Sawwaf Calendar, 2024
Sawwaf Calendar, 2024Sawwaf Calendar, 2024
Sawwaf Calendar, 2024Bassem Matta
 
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24deerfootcoc
 
Topmost Kala ilam expert in UK Or Black magic specialist in UK Or Black magic...
Topmost Kala ilam expert in UK Or Black magic specialist in UK Or Black magic...Topmost Kala ilam expert in UK Or Black magic specialist in UK Or Black magic...
Topmost Kala ilam expert in UK Or Black magic specialist in UK Or Black magic...baharayali
 
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdfUnity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdfRebeccaSealfon
 
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiNo.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiAmil Baba Naveed Bangali
 
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malik
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malikAmil baba kala jadu expert asli ilm ka malik
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malikamil baba kala jadu
 
Topmost Black magic specialist in Saudi Arabia Or Bangali Amil baba in UK Or...
Topmost Black magic specialist in Saudi Arabia Or Bangali Amil baba in UK Or...Topmost Black magic specialist in Saudi Arabia Or Bangali Amil baba in UK Or...
Topmost Black magic specialist in Saudi Arabia Or Bangali Amil baba in UK Or...baharayali
 
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - Blessed
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - BlessedA Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - Blessed
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - BlessedVintage Church
 

Recently uploaded (20)

Seerah un nabi Muhammad Quiz Part-1.pdf
Seerah un nabi Muhammad Quiz Part-1.pdfSeerah un nabi Muhammad Quiz Part-1.pdf
Seerah un nabi Muhammad Quiz Part-1.pdf
 
Study of the Psalms Chapter 1 verse 1 by wanderean
Study of the Psalms Chapter 1 verse 1 by wandereanStudy of the Psalms Chapter 1 verse 1 by wanderean
Study of the Psalms Chapter 1 verse 1 by wanderean
 
Asli amil baba near you 100%kala ilm ka mahir
Asli amil baba near you 100%kala ilm ka mahirAsli amil baba near you 100%kala ilm ka mahir
Asli amil baba near you 100%kala ilm ka mahir
 
原版1:1复刻莫纳什大学毕业证Monash毕业证留信学历认证
原版1:1复刻莫纳什大学毕业证Monash毕业证留信学历认证原版1:1复刻莫纳什大学毕业证Monash毕业证留信学历认证
原版1:1复刻莫纳什大学毕业证Monash毕业证留信学历认证
 
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)
 
Asli amil baba in Karachi Pakistan and best astrologer Black magic specialist
Asli amil baba in Karachi Pakistan and best astrologer Black magic specialistAsli amil baba in Karachi Pakistan and best astrologer Black magic specialist
Asli amil baba in Karachi Pakistan and best astrologer Black magic specialist
 
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah + Song List.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah + Song List.pdfUnity is Strength 2024 Peace Haggadah + Song List.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah + Song List.pdf
 
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahore
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in LahoreAsli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahore
Asli amil baba in Karachi asli amil baba in Lahore
 
St. Louise de Marillac: Animator of the Confraternities of Charity
St. Louise de Marillac: Animator of the Confraternities of CharitySt. Louise de Marillac: Animator of the Confraternities of Charity
St. Louise de Marillac: Animator of the Confraternities of Charity
 
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiNo.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
 
Sawwaf Calendar, 2024
Sawwaf Calendar, 2024Sawwaf Calendar, 2024
Sawwaf Calendar, 2024
 
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 21 24
 
Topmost Kala ilam expert in UK Or Black magic specialist in UK Or Black magic...
Topmost Kala ilam expert in UK Or Black magic specialist in UK Or Black magic...Topmost Kala ilam expert in UK Or Black magic specialist in UK Or Black magic...
Topmost Kala ilam expert in UK Or Black magic specialist in UK Or Black magic...
 
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdfUnity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdf
Unity is Strength 2024 Peace Haggadah_For Digital Viewing.pdf
 
young Whatsapp Call Girls in Adarsh Nagar🔝 9953056974 🔝 escort service
young Whatsapp Call Girls in Adarsh Nagar🔝 9953056974 🔝 escort serviceyoung Whatsapp Call Girls in Adarsh Nagar🔝 9953056974 🔝 escort service
young Whatsapp Call Girls in Adarsh Nagar🔝 9953056974 🔝 escort service
 
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in KarachiNo.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
No.1 Amil baba in Pakistan amil baba in Lahore amil baba in Karachi
 
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malik
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malikAmil baba kala jadu expert asli ilm ka malik
Amil baba kala jadu expert asli ilm ka malik
 
Topmost Black magic specialist in Saudi Arabia Or Bangali Amil baba in UK Or...
Topmost Black magic specialist in Saudi Arabia Or Bangali Amil baba in UK Or...Topmost Black magic specialist in Saudi Arabia Or Bangali Amil baba in UK Or...
Topmost Black magic specialist in Saudi Arabia Or Bangali Amil baba in UK Or...
 
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - Blessed
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - BlessedA Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - Blessed
A Costly Interruption: The Sermon On the Mount, pt. 2 - Blessed
 
Top 8 Krishna Bhajan Lyrics in English.pdf
Top 8 Krishna Bhajan Lyrics in English.pdfTop 8 Krishna Bhajan Lyrics in English.pdf
Top 8 Krishna Bhajan Lyrics in English.pdf
 

ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf

 • 1. uNahume ISAHLUKO 1 1 Isiprofetho ngeNineve. Incwadi yombono kaNahume wase- Elikoshi. 2 UNkulunkulu unomona, uJehova uyaphindisela; uJehova uyaphindisela, uthukuthele; uJehova uyaphindisela kwabamelene naye, uzigcinele izitha zakhe ulaka. 3 UJehova uyephuza ukuthukuthela, unamandla amakhulu, akasoze amyekela omubi; 4 Uyakhuza ulwandle, alomise, ayomise nemifula yonke; 5 Izintaba ziyazamazama phambi kwakhe, namagquma ayancibilika; 6 Ngubani ongema phambi kwentukuthelo yakhe? ngubani ongahlala ekuvutheni kolaka lwakhe na? ukufutheka kwakhe kuthululwa njengomlilo, namadwala awiswa phansi nguye. 7 UJehova muhle, uyinqaba ngosuku lwenhlupheko; uyabazi abathembela kuye. 8 Kepha ngozamcolo okhukhulayo uyakuqeda indawo yayo, axoshe izitha zakhe ubumnyama. 9 Nicabangani ngoJehova na? uyakuqeda impela, ukuhlupheka akuyikuvuka ngokwesibili. 10 Ngokuba besongelwe njengameva, bedakwe njengezidakwa, bayakushwabadela njengamabibi omile. 11 Kuphume kuwe oceba okubi ngoJehova, umeluleki omubi. 12 Usho kanje uJehova; Noma bethula, bebaningi kanjalo, bayakunqunywa kanjalo lapho edlula. Noma ngikuhluphile, angisayikuhlupha. 13 Ngokuba manje ngiyakulaphula ijoka lakhe, lisuke kuwe, ngigqabule izibopho zakho. 14 UJehova ukhiphe umyalo ngawe wokuba akungabe kusahlwanyelwa okwegama lakho; endlini yawonkulunkulu bakho ngiyakunquma isithombe esibaziweyo nesithombe esibunjiweyo; ngoba ungcolile. 15 Bhekani ezintabeni izinyawo zoletha izindaba ezinhle, omemezela ukuthula. O Juda, gcina imikhosi yakho emisiweyo, ugcwalise izithembiso zakho, ngokuba omubi akasayikudabula kuwe; unqunyiwe impela. ISAHLUKO 2 1 Ochoboza ukhuphukele phambi kobuso bakho; gcina inqaba, qaphela indlela, qinisa izinkalo zakho, qinisa amandla akho kakhulu. 2 Ngokuba uJehova ujikisile inkazimulo kaJakobe njengobukhosi buka-Israyeli, ngokuba abathululwayo babathululile, bawonakalisile amagatsha ezivini zabo. 3 Isihlangu samaqhawe akhe sibomvu, amaqhawe ambethe okubomvu; izinqola ziyakuba nezimbaqa ezivuthayo ngosuku lokuzilungisela, nemisayipuresi izanyazanyiswa kakhulu. 4 Izinqola ziyakuhlokoma ezitaladini, zigijimelana ezitaladini; zinjengezimbaqa, zigijima njengombani. 5 Uyakulandisa izikhulu zakhe; ziyakukhubeka ekuhambeni kwazo; bayakuphuthuma odongeni lwawo, kulungiswe isivikelo. 6 Amasango emifula ayakuvulwa, isigodlo sichithwe; 7 Futhi uHuzabi uyothunjwa, akhushulwe, futhi izincekukazi zakhe ziyomhola njengezwi lamajuba, ziqamekela ezifubeni zawo. 8 Kepha iNineve lalinjengechibi lamanzi kwasendulo, kepha bayakubaleka. Yimani, yimani, bakhale; kodwa kakho ozakhangela emuva. 9 Thabathani isiliva, liphange igolide, ngokuba ukuqoqwa akupheli nenkazimulo yempahla yonke emihle. 10 Liyize, liyize, lichithekile, inhliziyo iyancibilika, amadolo ayashayisana, nobuhlungu obukhulu kuzo zonke izinkalo, nobuso babo bumnyama. 11 Liphi idlelo lamabhubesi, nedlelo lamabhongo ezingonyama, lapho kwahamba khona ingonyama, nebhongo lengonyama, nethole lengonyama, kungekho obesabisayo? 12 Ingonyama yadwengula okwanele amazinyane ayo, yaklimela amabhubesikazi ayo, yagcwalisa imigodi yayo ngempango, nemigodi yayo ngokudla inyama. 13 “Bheka, ngimelene nawe,” usho uJehova Sebawoti, ‘ngiyakushisa izinqola zalo emsini, inkemba idle amabhongo akho ezingonyama, nginqume emhlabeni impango yakho nezwi lezithunywa zakho. kayisayikuzwakala. ISAHLUKO 3 1 Maye kuwo umuzi onegazi! konke kugcwele amanga nokuphanga; impango ayisuki; 2 Umsindo wesiswebhu, nomsindo wokugedlezela kwamasondo, nowemahhashi agadulayo, nezinqola ezigxumayo. 3 Umgadi wehhashi uphakamisa kokubili inkemba ekhazimulayo nomkhonto ocwazimulayo, futhi kukhona isixuku sababuleweyo nenani elikhulu lezidumbu; futhi akukho ukuphela kwezidumbu zabo; bakhubeka phezu kwezidumbu zabo; 4 ngenxa yobuningi bobufebe besifebe esihle, inkosikazi yemilingo, esithengisa izizwe ngobufebe baso, nemindeni ngobuthakathi baso. 5 “Bheka, ngimelene nawe,” usho uJehova Sebawoti; ngiyakwembula imiphetho yakho ebusweni bakho, ngibonise izizwe ubunqunu bakho, nemibuso ihlazo lakho. 6 Ngiyakuphonsa isinengiso phezu kwakho, ngikwenze ungcolile, ngikwenze ubukeke. 7 “Kuyakuthi bonke abakubonayo bakubaleke, bathi: ‘INineve lichithekile; ngingakufunelaphi abaduduzi na? 8 Ulingcono yini kuneNo elinabantu abaningi, elakhiwe phakathi kwemifula, amanzi nxazonke zalo, eligodlo lwalo lwaluwulwandle, ugange lwalo luvela olwandle, na? 9 IKushe neGibithe kwakungamandla alo, ayengenakuphela; AmaPhuthi namaLubi ayengabasizi bakho. 10 Nokho lathunjwa, laya ekuthunjweni, nabantwana balo bachotshozwa esiqongweni semigwaqo yonke; 11 Nawe uyakudakwa, ucashe, uyofuna amandla ngenxa yesitha. 12 Zonke izinqaba zakho ziyakuba njengemikhiwane enalibo; uma inyakaziswa, awela emlonyeni wodlayo. 13 Bheka, abantu bakho phakathi kwakho bangabesifazane; amasango ezwe lakho avulekele izitha zakho, umlilo udle imigoqo yakho. 14 Zikhelele amanzi okuvinjezelwa, uqinise izinqaba zakho, ngena odakeni, uxove udaka, uqinise uhonela. 15 Lapho umlilo uyakukuqeda; inkemba iyakunquma, ikuqede njengenkasa; zandise njengenkasa, zandise njengezinkumbi. 16 Wandisile abathengisi bakho ngaphezu kwezinkanyezi zezulu; 17 Abathweswe imiqhele yakho banjengesikhonyane, nezinduna zakho zinjengezintethe ezinkulu ezimisa ezintangeni ngesikhathi esibandayo, kepha ekuphumeni kwelanga zibaleke, ingaziwa ukuthi zikuphi. 18 Abelusi bakho bayozela, nkosi yase-Asiriya, izikhulu zakho zihlezi othulini; 19 Akukho ukuphulukiswa kokulimala kwakho; isilonda sakho sibuhlungu; bonke abezwa umbiko wakho bayakushaya izandla ngawe, ngokuba ngubani ububi bakho obungadlulelanga njalo phezu kwakhe na?