SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Habakuki
ISAHLUKO 1
1 Isiprofetho asibona uHabakuki umprofethi.
2 Koze kube nini, Jehova, ngikhala, ungezwa;
ngikhala kuwe ngobudlova, ungasindisi.
3 Ungiboniselani ububi, ungibonise izinhlupheko,
na? ngokuba ukuphanga nobudlova kuphambi
kwami; kukhona abavusa ukuxabana nokuxabana.
4 Ngakho-ke umthetho uyephuza, nokwahlulela
akuphumi phakade, ngokuba omubi uhaqa
olungileyo; ngakho-ke ukwahlulela
okungalungile kuvela.
5 Bhekani phakathi kwabezizwe, nibheke,
nimangale ngokumangalisayo, ngokuba
ngiyakwenza umsebenzi ezinsukwini zenu
eningayikukholwa, noma niwutsheliwe.
6 Ngokuba bhekani, ngivusa amaKaledi, isizwe
esibabayo nesisheshayo, esidabula ebubanzini
bezwe, ukuba sidle ukudla kwezindawo zokuhlala
ezingezona ezaso.
7 Bayesabeka, bayesabeka; ukwahlulela kwabo
nesithunzi sabo kuphuma kubo.
8 Amahhashi aso anejubane kunezingwe, anolaka
kunezimpisi zakusihlwa; bayakundiza
njengokhozi olushesha ukudla.
9 Bonke bayakuza ngobudlova, ubuso babo
bubheke phezulu njengomoya wasempumalanga,
babuthe abathunjwa njengesihlabathi.
10 Bawaklolodela amakhosi, nezikhulu zibe
yinhlekiso kubo; ngokuba bayakunqwabelanisa
uthuli, baluthathe.
11 Khona-ke uyoshintsha umqondo wakhe, futhi
uyokweqa, futhi enze icala, ngoba lawa mandla
aso kunkulunkulu wakhe.
12 Wena Jehova Nkulunkulu wami, oNgcwele
wami, awungowaphakade na? asiyikufa. Jehova,
ubamisele ukwahlulelwa; futhi, O Nkulunkulu
onamandla, wabamisela ukuba baqondiswe.
13 Wena unamehlo ahlanzekile ukuba ungaboni
okubi, awukwazi ukubheka okubi;
14 Wenza abantu babe njengezinhlanzi zolwandle,
njengezilwanyana ezinwabuzelayo
ezingenambusi phezu kwazo?
15 Babakhipha bonke ngodobo, bababambe
enetheni labo, bababuthe ngenetha labo
elihudulwayo; ngalokho bayathokoza, bajabule.
16 Ngalokho bayahlabela inetha labo, bashisele
inetha labo elihudulwayo impepho; ngoba isabelo
sabo sinonile ngazo, nokudla kwabo kuchichima.
17 Ngakho bayakuthulula amanetha abo,
bangahawukeli njalo ukubulala izizwe na?
ISAHLUKO 2
1 Ngiyakuma ewashini lami, ngingibeke phezu
kombhoshongo, ngibuke ukuba ngibone ukuthi
uyakuthini kimi, nokuthi ngiyakuphendula
ngokuthini lapho ngisolwa.
2 UJehova wangiphendula, wathi: “Loba umbono,
uwucacise ezibhebheni, ukuze agijime
owufundayo.
3 Ngokuba umbono usengowesikhathi
esimisiweyo, kepha ekugcineni uyakukhuluma,
ungaqambi amanga; ngoba lizakuza lokufika,
kaliyikulibala.
4 Bheka, umphefumulo wakhe oziphakamisile
awuqotho kuye, kepha olungileyo uyakuphila
ngokholo lwakhe.
5 Yebo futhi, ngenxa yokuthi weqa ngewayini,
ungumuntu ozidlayo, futhi ongahlali ekhaya,
owandisa isifiso sakhe njengesihogo, futhi
unjengokufa, futhi engeke aneliseke, kodwa
ubuthela kuye zonke izizwe, futhi abuthele kuye
zonke. abantu:
6 Bonke laba abayikumphakamisela isaga
nokumklolodela, bathi: ‘Maye kowandisa
okungesikho kwakhe! isikhathi eside
kangakanani? nakuye owethwesa udaka oluqinile!
7 Abayikuvuka ngokuzumayo abakulumayo,
bavuke abakuhluphayo, ube yimpango kubo, na?
8 Ngokuba uphangile izizwe eziningi, yonke
insali yezizwe iyakuphanga wena; ngenxa yegazi
labantu, nangenxa yobudlova bezwe, nomuzi,
nabo bonke abahlala kuwo.
9 Maye kulowo ofela indlu yakhe inzuzo embi,
ukuze abeke isidleke sakhe phezulu, ukuze
akhululwe esandleni sobubi!
10 Ucebele indlu yakho okuyihlazo ngokuchitha
abantu abaningi, wonile umphefumulo wakho.
11 Ngokuba itshe lisogangeni liyakukhala,
ugongolo olusogodweni luphendule.
12 Wo kowakha umuzi ngegazi, aqinise umuzi
ngobubi!
13 Bheka, akuveli kuJehova Sebawoti ukuthi
abantu bayakukhandleka emlilweni, abantu
bazidinise okuyize na?
14 Ngokuba umhlaba uyakugcwala ukwazi
inkazimulo kaJehova, njengamanzi asibekela
ulwandle.
15 “Maye kophuzisa umakhelwane wakhe, othela
isivalo sakho kuye, amdakise naye, ukuze ubuke
ubunqunu bakhe!
16 Uyakusuthiswa ihlazo esikhundleni sodumo;
phuza nawe, kwambulwe ijwabu lakho; indebe
yesandla sokunene sikaJehova iyakuphendulelwa
kuwe, kube ngumhlatshelo oyihlazo phezu
kodumo lwakho.
17 Ngokuba ubudlova baseLebanoni
buyakusibekela, nokuphangwa kwezilwane
okwazesabisa, ngenxa yokuchithwa kwegazi
labantu, nobudlova bezwe, nomuzi, nabo bonke
abahlala kuwo.
18 Usizani umfanekiso obaziweyo ukuthi umenzi
waso esibazile? isithombe esibunjiweyo,
nomfundisi wamanga, ukuthi umenzi umsebenzi
waso athembele kuso ukuze enze izithombe
eziyizimungulu?
19 Wo koshoyo emthini ukuthi: “Vuka; etsheni
eliyisimungulu: Sukuma, lifundise! Bheka,
libekwe phezu kwegolide nesiliva, futhi akukho
nhlobo umoya phakathi kwalo.
20 Kepha uJehova usethempelini lakhe
elingcwele; umhlaba wonke mawuthule phambi
kwakhe.
ISAHLUKO 3
1 Umkhuleko kaHabakuki umprofethi phezu
kweShigiyoni.
2 Jehova, ngizwile ukukhuluma kwakho, ngesaba;
Jehova, vuselela umsebenzi wakho phakathi
kweminyaka, wazise phakathi kweminyaka;
olakeni khumbula umusa.
3 UNkulunkulu uvela eThemani, oNgcwele evela
entabeni yasePharanu. Sela. Inkazimulo yakhe
yasibekela amazulu, futhi umhlaba ugcwele
indumiso yakhe.
4 Ukukhanya kwakhe kwakunjengokukhanya;
wayenezimpondo ziphuma esandleni sakhe, futhi
kwakukhona ukufihlakala kwamandla akhe.
5 Ngaphambi kwakhe kwahamba isifo, namalahle
avuthayo aphuma ezinyaweni zakhe.
6 Wema, walinganisa umhlaba; uyabuka,
wahlakaza izizwe; izintaba zaphakade
ziyahlakazeka, namagquma aphakade akhothama;
izindlela zakhe zimi phakade.
7 Ngabona amatende aseKushani ehlupheka,
izilenge zezwe lakwaMidiyani ziyathuthumela.
8 UJehova wayethukuthelele imifula na?
Intukuthelo yakho yayiphezu kwemifula na?
Ulaka lwakho lwaba phezu kolwandle, uze
ugibele amahhashi akho nezinqola zakho
zensindiso na?
9 Umnsalo wakho ubunqunu impela
njengezifungo zezizwe, yebo, izwi lakho. Sela.
Wadabula umhlaba ngemifula.
10 Izintaba zakubona, zathuthumela, isikhukhula
samanzi sadlula;
11 Ilanga nenyanga kwema endaweni yakho
yokuhlala, ngokukhanya kwemicibisholo yakho
kwahamba, nasekubenyezeleni komkhonto
wakho.
12 Wadabula izwe ngokuthukuthela, ubhula
izizwe ngolaka.
13 Waphumela ukusindisa abantu bakho, yebo,
ukusindiswa kogcotshiweyo wakho; walimaza
ikhanda endlini yomubi, wembula isisekelo kuze
kube sentanyeni. Sela.
14 Wahlaba ngezinduku zakhe inhloko yemizi
yakhe, baphuma njengesivunguvungu
ukungihlakaza, ukuthokoza kwabo kwaba
njengokudla ompofu ngasese.
15 Wadabula ulwandle ngamahhashi akho,
inqwaba yamanzi amaningi.
16 Lapho ngizwa, isisu sami sathuthumela;
izindebe zami zavevezela ngezwi; ukubola
kwangena emathanjeni ami, ngathuthumela
phakathi kwami, ukuze ngiphumule ngosuku
losizi;
17 Nakuba umkhiwane ungakhahleli, kungabikho
izithelo emvinini; umsebenzi womnqumo
uyakuphela, namasimu awayikuthela ukudla;
izimvu ziyakunqunywa esibayeni, kungabikho
nkomo ezibayeni;
18 Nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova,
ngijabule kuNkulunkulu wensindiso yami.
19 UJehova uJehova ungamandla ami, wenza
izinyawo zami zibe njengezezindluzelekazi,
angenze ngihambe ezindaweni zami
eziphakemeyo. Kumholi wokuhlabelela
ngezinsimbi zami ezinezintambo.

More Related Content

Similar to The Book of the Prophet Habakkuk-Zulu.pdf

Similar to The Book of the Prophet Habakkuk-Zulu.pdf (20)

The Book of Prophet Habakkuk - English.pdf
The Book of Prophet Habakkuk - English.pdfThe Book of Prophet Habakkuk - English.pdf
The Book of Prophet Habakkuk - English.pdf
 
Good Friday
Good FridayGood Friday
Good Friday
 
Main point in the middle
Main point in the middleMain point in the middle
Main point in the middle
 
Thank you 3.26.2018
Thank you 3.26.2018Thank you 3.26.2018
Thank you 3.26.2018
 
3rd Advent A
3rd Advent A3rd Advent A
3rd Advent A
 
13.02.08 exegesis faith alone - 1 sam. 16.1-13, is 35.3-7, 1 cor 13.1-13, l...
13.02.08 exegesis  faith alone - 1 sam. 16.1-13, is 35.3-7, 1 cor 13.1-13, l...13.02.08 exegesis  faith alone - 1 sam. 16.1-13, is 35.3-7, 1 cor 13.1-13, l...
13.02.08 exegesis faith alone - 1 sam. 16.1-13, is 35.3-7, 1 cor 13.1-13, l...
 
The life of david week 12
The life of david  week 12The life of david  week 12
The life of david week 12
 
3rd Sunday of Advent - A
3rd Sunday of Advent - A3rd Sunday of Advent - A
3rd Sunday of Advent - A
 
13 primary source pack isaiah 53 & tradition history
13 primary source pack isaiah 53 & tradition history13 primary source pack isaiah 53 & tradition history
13 primary source pack isaiah 53 & tradition history
 
13.04.05 exegesis easter 2
13.04.05 exegesis  easter 213.04.05 exegesis  easter 2
13.04.05 exegesis easter 2
 
The psalms targum
The psalms targumThe psalms targum
The psalms targum
 
Xhosa - The Protevangelion.pdf
Xhosa - The Protevangelion.pdfXhosa - The Protevangelion.pdf
Xhosa - The Protevangelion.pdf
 
Habakkuk
HabakkukHabakkuk
Habakkuk
 
Xhosa - Book of Baruch.pdf
Xhosa - Book of Baruch.pdfXhosa - Book of Baruch.pdf
Xhosa - Book of Baruch.pdf
 
Naples Christian Academy Advent 2013
Naples Christian Academy Advent 2013Naples Christian Academy Advent 2013
Naples Christian Academy Advent 2013
 
Micah: Tell it not in Gath
Micah:  Tell it not in GathMicah:  Tell it not in Gath
Micah: Tell it not in Gath
 
SE6: Psalm 146
SE6: Psalm 146SE6: Psalm 146
SE6: Psalm 146
 
THIRD SUNDAY OF ADVENT A
THIRD SUNDAY OF ADVENT ATHIRD SUNDAY OF ADVENT A
THIRD SUNDAY OF ADVENT A
 
3rd Advent A
3rd Advent A3rd Advent A
3rd Advent A
 
13.03.08 exegesis lent 4
13.03.08 exegesis  lent 413.03.08 exegesis  lent 4
13.03.08 exegesis lent 4
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Malay Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malay Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxMalay Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malay Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Inuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfInuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Burmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Burmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBurmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Burmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bulgarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bulgarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBulgarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bulgarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bosnian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bosnian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBosnian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bosnian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bodo - The-Epistle-of-Ignatius-to-Polycarp.pdf
Bodo - The-Epistle-of-Ignatius-to-Polycarp.pdfBodo - The-Epistle-of-Ignatius-to-Polycarp.pdf
Bodo - The-Epistle-of-Ignatius-to-Polycarp.pdf
 
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bengali - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bengali - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBengali - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bengali - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Belarusian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Belarusian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBelarusian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Belarusian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Basque - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Basque - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBasque - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Basque - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bashkir - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bashkir - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBashkir - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bashkir - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bambara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bambara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBambara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bambara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Azerbaijani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Azerbaijani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAzerbaijani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Azerbaijani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Aymara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Aymara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAymara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Aymara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Assamese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Assamese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAssamese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Assamese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Armenian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Armenian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfArmenian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Armenian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Arabic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Arabic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfArabic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Arabic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Amharic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Amharic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAmharic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Amharic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Albanian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Albanian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAlbanian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Albanian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Afrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Afrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAfrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Afrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 

Recently uploaded

Prach Autism AI - Artificial Intelligence
Prach Autism AI - Artificial IntelligencePrach Autism AI - Artificial Intelligence
Prach Autism AI - Artificial Intelligenceprachaibot
 
A357 Hate can stir up strife, but love can cover up all mistakes. hate, love...
A357 Hate can stir up strife, but love can cover up all mistakes. hate, love...A357 Hate can stir up strife, but love can cover up all mistakes. hate, love...
A357 Hate can stir up strife, but love can cover up all mistakes. hate, love...franktsao4
 
Praise and worship slides will lyrics and pictures
Praise and worship slides will lyrics and picturesPraise and worship slides will lyrics and pictures
Praise and worship slides will lyrics and picturesmrbeandone
 
empathy map for students very useful.pptx
empathy map for students very useful.pptxempathy map for students very useful.pptx
empathy map for students very useful.pptxGeorgePhilips7
 
Meaningful Pursuits: Pursuing Obedience_Ecclesiastes.pptx
Meaningful Pursuits: Pursuing Obedience_Ecclesiastes.pptxMeaningful Pursuits: Pursuing Obedience_Ecclesiastes.pptx
Meaningful Pursuits: Pursuing Obedience_Ecclesiastes.pptxStephen Palm
 
A Tsunami Tragedy ~ Wise Reflections for Troubled Times (Eng. & Chi.).pptx
A Tsunami Tragedy ~ Wise Reflections for Troubled Times (Eng. & Chi.).pptxA Tsunami Tragedy ~ Wise Reflections for Troubled Times (Eng. & Chi.).pptx
A Tsunami Tragedy ~ Wise Reflections for Troubled Times (Eng. & Chi.).pptxOH TEIK BIN
 
Deerfoot Church of Christ Bulletin 3 31 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 3 31 24Deerfoot Church of Christ Bulletin 3 31 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 3 31 24deerfootcoc
 
"There are probably more Nobel Laureates who are people of faith than is gen...
 "There are probably more Nobel Laureates who are people of faith than is gen... "There are probably more Nobel Laureates who are people of faith than is gen...
"There are probably more Nobel Laureates who are people of faith than is gen...Steven Camilleri
 
Gangaur Celebrations 2024 - Rajasthani Sewa Samaj Karimnagar, Telangana State...
Gangaur Celebrations 2024 - Rajasthani Sewa Samaj Karimnagar, Telangana State...Gangaur Celebrations 2024 - Rajasthani Sewa Samaj Karimnagar, Telangana State...
Gangaur Celebrations 2024 - Rajasthani Sewa Samaj Karimnagar, Telangana State...INDIAN YOUTH SECURED ORGANISATION
 
The-Clear-Quran,-A-Thematic-English-Translation-by-Dr-Mustafa-Khattab.pdf
The-Clear-Quran,-A-Thematic-English-Translation-by-Dr-Mustafa-Khattab.pdfThe-Clear-Quran,-A-Thematic-English-Translation-by-Dr-Mustafa-Khattab.pdf
The-Clear-Quran,-A-Thematic-English-Translation-by-Dr-Mustafa-Khattab.pdfSana Khan
 
Ayodhya Temple saw its first Big Navratri Festival!
Ayodhya Temple saw its first Big Navratri Festival!Ayodhya Temple saw its first Big Navratri Festival!
Ayodhya Temple saw its first Big Navratri Festival!All in One Trendz
 
Secrets of Divine Love - A Spiritual Journey into the Heart of Islam - A. Helwa
Secrets of Divine Love - A Spiritual Journey into the Heart of Islam - A. HelwaSecrets of Divine Love - A Spiritual Journey into the Heart of Islam - A. Helwa
Secrets of Divine Love - A Spiritual Journey into the Heart of Islam - A. HelwaNodd Nittong
 
Codex Singularity: Search for the Prisca Sapientia
Codex Singularity: Search for the Prisca SapientiaCodex Singularity: Search for the Prisca Sapientia
Codex Singularity: Search for the Prisca Sapientiajfrenchau
 
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 14 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 14 24Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 14 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 14 24deerfootcoc
 
The King 'Great Goodness' Part 1 Mahasilava Jataka (Eng. & Chi.).pptx
The King 'Great Goodness' Part 1 Mahasilava Jataka (Eng. & Chi.).pptxThe King 'Great Goodness' Part 1 Mahasilava Jataka (Eng. & Chi.).pptx
The King 'Great Goodness' Part 1 Mahasilava Jataka (Eng. & Chi.).pptxOH TEIK BIN
 
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)Darul Amal Chishtia
 
Deerfoot Church of Christ Bulletin 2 25 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 2 25 24Deerfoot Church of Christ Bulletin 2 25 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 2 25 24deerfootcoc
 

Recently uploaded (20)

Prach Autism AI - Artificial Intelligence
Prach Autism AI - Artificial IntelligencePrach Autism AI - Artificial Intelligence
Prach Autism AI - Artificial Intelligence
 
A357 Hate can stir up strife, but love can cover up all mistakes. hate, love...
A357 Hate can stir up strife, but love can cover up all mistakes. hate, love...A357 Hate can stir up strife, but love can cover up all mistakes. hate, love...
A357 Hate can stir up strife, but love can cover up all mistakes. hate, love...
 
Praise and worship slides will lyrics and pictures
Praise and worship slides will lyrics and picturesPraise and worship slides will lyrics and pictures
Praise and worship slides will lyrics and pictures
 
empathy map for students very useful.pptx
empathy map for students very useful.pptxempathy map for students very useful.pptx
empathy map for students very useful.pptx
 
Meaningful Pursuits: Pursuing Obedience_Ecclesiastes.pptx
Meaningful Pursuits: Pursuing Obedience_Ecclesiastes.pptxMeaningful Pursuits: Pursuing Obedience_Ecclesiastes.pptx
Meaningful Pursuits: Pursuing Obedience_Ecclesiastes.pptx
 
A Tsunami Tragedy ~ Wise Reflections for Troubled Times (Eng. & Chi.).pptx
A Tsunami Tragedy ~ Wise Reflections for Troubled Times (Eng. & Chi.).pptxA Tsunami Tragedy ~ Wise Reflections for Troubled Times (Eng. & Chi.).pptx
A Tsunami Tragedy ~ Wise Reflections for Troubled Times (Eng. & Chi.).pptx
 
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptxEnglish - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
 
The spiritual moderator of vincentian groups
The spiritual moderator of vincentian groupsThe spiritual moderator of vincentian groups
The spiritual moderator of vincentian groups
 
Deerfoot Church of Christ Bulletin 3 31 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 3 31 24Deerfoot Church of Christ Bulletin 3 31 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 3 31 24
 
"There are probably more Nobel Laureates who are people of faith than is gen...
 "There are probably more Nobel Laureates who are people of faith than is gen... "There are probably more Nobel Laureates who are people of faith than is gen...
"There are probably more Nobel Laureates who are people of faith than is gen...
 
Gangaur Celebrations 2024 - Rajasthani Sewa Samaj Karimnagar, Telangana State...
Gangaur Celebrations 2024 - Rajasthani Sewa Samaj Karimnagar, Telangana State...Gangaur Celebrations 2024 - Rajasthani Sewa Samaj Karimnagar, Telangana State...
Gangaur Celebrations 2024 - Rajasthani Sewa Samaj Karimnagar, Telangana State...
 
The-Clear-Quran,-A-Thematic-English-Translation-by-Dr-Mustafa-Khattab.pdf
The-Clear-Quran,-A-Thematic-English-Translation-by-Dr-Mustafa-Khattab.pdfThe-Clear-Quran,-A-Thematic-English-Translation-by-Dr-Mustafa-Khattab.pdf
The-Clear-Quran,-A-Thematic-English-Translation-by-Dr-Mustafa-Khattab.pdf
 
Ayodhya Temple saw its first Big Navratri Festival!
Ayodhya Temple saw its first Big Navratri Festival!Ayodhya Temple saw its first Big Navratri Festival!
Ayodhya Temple saw its first Big Navratri Festival!
 
Secrets of Divine Love - A Spiritual Journey into the Heart of Islam - A. Helwa
Secrets of Divine Love - A Spiritual Journey into the Heart of Islam - A. HelwaSecrets of Divine Love - A Spiritual Journey into the Heart of Islam - A. Helwa
Secrets of Divine Love - A Spiritual Journey into the Heart of Islam - A. Helwa
 
Top 8 Krishna Bhajan Lyrics in English.pdf
Top 8 Krishna Bhajan Lyrics in English.pdfTop 8 Krishna Bhajan Lyrics in English.pdf
Top 8 Krishna Bhajan Lyrics in English.pdf
 
Codex Singularity: Search for the Prisca Sapientia
Codex Singularity: Search for the Prisca SapientiaCodex Singularity: Search for the Prisca Sapientia
Codex Singularity: Search for the Prisca Sapientia
 
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 14 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 14 24Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 14 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 4 14 24
 
The King 'Great Goodness' Part 1 Mahasilava Jataka (Eng. & Chi.).pptx
The King 'Great Goodness' Part 1 Mahasilava Jataka (Eng. & Chi.).pptxThe King 'Great Goodness' Part 1 Mahasilava Jataka (Eng. & Chi.).pptx
The King 'Great Goodness' Part 1 Mahasilava Jataka (Eng. & Chi.).pptx
 
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat April’2024 (Vol.14, Issue 12)
 
Deerfoot Church of Christ Bulletin 2 25 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 2 25 24Deerfoot Church of Christ Bulletin 2 25 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 2 25 24
 

The Book of the Prophet Habakkuk-Zulu.pdf

 • 1. Habakuki ISAHLUKO 1 1 Isiprofetho asibona uHabakuki umprofethi. 2 Koze kube nini, Jehova, ngikhala, ungezwa; ngikhala kuwe ngobudlova, ungasindisi. 3 Ungiboniselani ububi, ungibonise izinhlupheko, na? ngokuba ukuphanga nobudlova kuphambi kwami; kukhona abavusa ukuxabana nokuxabana. 4 Ngakho-ke umthetho uyephuza, nokwahlulela akuphumi phakade, ngokuba omubi uhaqa olungileyo; ngakho-ke ukwahlulela okungalungile kuvela. 5 Bhekani phakathi kwabezizwe, nibheke, nimangale ngokumangalisayo, ngokuba ngiyakwenza umsebenzi ezinsukwini zenu eningayikukholwa, noma niwutsheliwe. 6 Ngokuba bhekani, ngivusa amaKaledi, isizwe esibabayo nesisheshayo, esidabula ebubanzini bezwe, ukuba sidle ukudla kwezindawo zokuhlala ezingezona ezaso. 7 Bayesabeka, bayesabeka; ukwahlulela kwabo nesithunzi sabo kuphuma kubo. 8 Amahhashi aso anejubane kunezingwe, anolaka kunezimpisi zakusihlwa; bayakundiza njengokhozi olushesha ukudla. 9 Bonke bayakuza ngobudlova, ubuso babo bubheke phezulu njengomoya wasempumalanga, babuthe abathunjwa njengesihlabathi. 10 Bawaklolodela amakhosi, nezikhulu zibe yinhlekiso kubo; ngokuba bayakunqwabelanisa uthuli, baluthathe. 11 Khona-ke uyoshintsha umqondo wakhe, futhi uyokweqa, futhi enze icala, ngoba lawa mandla aso kunkulunkulu wakhe. 12 Wena Jehova Nkulunkulu wami, oNgcwele wami, awungowaphakade na? asiyikufa. Jehova, ubamisele ukwahlulelwa; futhi, O Nkulunkulu onamandla, wabamisela ukuba baqondiswe. 13 Wena unamehlo ahlanzekile ukuba ungaboni okubi, awukwazi ukubheka okubi; 14 Wenza abantu babe njengezinhlanzi zolwandle, njengezilwanyana ezinwabuzelayo ezingenambusi phezu kwazo? 15 Babakhipha bonke ngodobo, bababambe enetheni labo, bababuthe ngenetha labo elihudulwayo; ngalokho bayathokoza, bajabule. 16 Ngalokho bayahlabela inetha labo, bashisele inetha labo elihudulwayo impepho; ngoba isabelo sabo sinonile ngazo, nokudla kwabo kuchichima. 17 Ngakho bayakuthulula amanetha abo, bangahawukeli njalo ukubulala izizwe na? ISAHLUKO 2 1 Ngiyakuma ewashini lami, ngingibeke phezu kombhoshongo, ngibuke ukuba ngibone ukuthi uyakuthini kimi, nokuthi ngiyakuphendula ngokuthini lapho ngisolwa. 2 UJehova wangiphendula, wathi: “Loba umbono, uwucacise ezibhebheni, ukuze agijime owufundayo. 3 Ngokuba umbono usengowesikhathi esimisiweyo, kepha ekugcineni uyakukhuluma, ungaqambi amanga; ngoba lizakuza lokufika, kaliyikulibala. 4 Bheka, umphefumulo wakhe oziphakamisile awuqotho kuye, kepha olungileyo uyakuphila ngokholo lwakhe. 5 Yebo futhi, ngenxa yokuthi weqa ngewayini, ungumuntu ozidlayo, futhi ongahlali ekhaya, owandisa isifiso sakhe njengesihogo, futhi unjengokufa, futhi engeke aneliseke, kodwa ubuthela kuye zonke izizwe, futhi abuthele kuye zonke. abantu: 6 Bonke laba abayikumphakamisela isaga nokumklolodela, bathi: ‘Maye kowandisa okungesikho kwakhe! isikhathi eside kangakanani? nakuye owethwesa udaka oluqinile! 7 Abayikuvuka ngokuzumayo abakulumayo, bavuke abakuhluphayo, ube yimpango kubo, na? 8 Ngokuba uphangile izizwe eziningi, yonke insali yezizwe iyakuphanga wena; ngenxa yegazi labantu, nangenxa yobudlova bezwe, nomuzi, nabo bonke abahlala kuwo. 9 Maye kulowo ofela indlu yakhe inzuzo embi, ukuze abeke isidleke sakhe phezulu, ukuze akhululwe esandleni sobubi! 10 Ucebele indlu yakho okuyihlazo ngokuchitha abantu abaningi, wonile umphefumulo wakho. 11 Ngokuba itshe lisogangeni liyakukhala, ugongolo olusogodweni luphendule. 12 Wo kowakha umuzi ngegazi, aqinise umuzi ngobubi! 13 Bheka, akuveli kuJehova Sebawoti ukuthi abantu bayakukhandleka emlilweni, abantu bazidinise okuyize na? 14 Ngokuba umhlaba uyakugcwala ukwazi inkazimulo kaJehova, njengamanzi asibekela ulwandle. 15 “Maye kophuzisa umakhelwane wakhe, othela isivalo sakho kuye, amdakise naye, ukuze ubuke ubunqunu bakhe!
 • 2. 16 Uyakusuthiswa ihlazo esikhundleni sodumo; phuza nawe, kwambulwe ijwabu lakho; indebe yesandla sokunene sikaJehova iyakuphendulelwa kuwe, kube ngumhlatshelo oyihlazo phezu kodumo lwakho. 17 Ngokuba ubudlova baseLebanoni buyakusibekela, nokuphangwa kwezilwane okwazesabisa, ngenxa yokuchithwa kwegazi labantu, nobudlova bezwe, nomuzi, nabo bonke abahlala kuwo. 18 Usizani umfanekiso obaziweyo ukuthi umenzi waso esibazile? isithombe esibunjiweyo, nomfundisi wamanga, ukuthi umenzi umsebenzi waso athembele kuso ukuze enze izithombe eziyizimungulu? 19 Wo koshoyo emthini ukuthi: “Vuka; etsheni eliyisimungulu: Sukuma, lifundise! Bheka, libekwe phezu kwegolide nesiliva, futhi akukho nhlobo umoya phakathi kwalo. 20 Kepha uJehova usethempelini lakhe elingcwele; umhlaba wonke mawuthule phambi kwakhe. ISAHLUKO 3 1 Umkhuleko kaHabakuki umprofethi phezu kweShigiyoni. 2 Jehova, ngizwile ukukhuluma kwakho, ngesaba; Jehova, vuselela umsebenzi wakho phakathi kweminyaka, wazise phakathi kweminyaka; olakeni khumbula umusa. 3 UNkulunkulu uvela eThemani, oNgcwele evela entabeni yasePharanu. Sela. Inkazimulo yakhe yasibekela amazulu, futhi umhlaba ugcwele indumiso yakhe. 4 Ukukhanya kwakhe kwakunjengokukhanya; wayenezimpondo ziphuma esandleni sakhe, futhi kwakukhona ukufihlakala kwamandla akhe. 5 Ngaphambi kwakhe kwahamba isifo, namalahle avuthayo aphuma ezinyaweni zakhe. 6 Wema, walinganisa umhlaba; uyabuka, wahlakaza izizwe; izintaba zaphakade ziyahlakazeka, namagquma aphakade akhothama; izindlela zakhe zimi phakade. 7 Ngabona amatende aseKushani ehlupheka, izilenge zezwe lakwaMidiyani ziyathuthumela. 8 UJehova wayethukuthelele imifula na? Intukuthelo yakho yayiphezu kwemifula na? Ulaka lwakho lwaba phezu kolwandle, uze ugibele amahhashi akho nezinqola zakho zensindiso na? 9 Umnsalo wakho ubunqunu impela njengezifungo zezizwe, yebo, izwi lakho. Sela. Wadabula umhlaba ngemifula. 10 Izintaba zakubona, zathuthumela, isikhukhula samanzi sadlula; 11 Ilanga nenyanga kwema endaweni yakho yokuhlala, ngokukhanya kwemicibisholo yakho kwahamba, nasekubenyezeleni komkhonto wakho. 12 Wadabula izwe ngokuthukuthela, ubhula izizwe ngolaka. 13 Waphumela ukusindisa abantu bakho, yebo, ukusindiswa kogcotshiweyo wakho; walimaza ikhanda endlini yomubi, wembula isisekelo kuze kube sentanyeni. Sela. 14 Wahlaba ngezinduku zakhe inhloko yemizi yakhe, baphuma njengesivunguvungu ukungihlakaza, ukuthokoza kwabo kwaba njengokudla ompofu ngasese. 15 Wadabula ulwandle ngamahhashi akho, inqwaba yamanzi amaningi. 16 Lapho ngizwa, isisu sami sathuthumela; izindebe zami zavevezela ngezwi; ukubola kwangena emathanjeni ami, ngathuthumela phakathi kwami, ukuze ngiphumule ngosuku losizi; 17 Nakuba umkhiwane ungakhahleli, kungabikho izithelo emvinini; umsebenzi womnqumo uyakuphela, namasimu awayikuthela ukudla; izimvu ziyakunqunywa esibayeni, kungabikho nkomo ezibayeni; 18 Nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova, ngijabule kuNkulunkulu wensindiso yami. 19 UJehova uJehova ungamandla ami, wenza izinyawo zami zibe njengezezindluzelekazi, angenze ngihambe ezindaweni zami eziphakemeyo. Kumholi wokuhlabelela ngezinsimbi zami ezinezintambo.