SlideShare a Scribd company logo
Quá Trình Hoàn Thiện Nhân Cách (PDR)
Tự gợi ý
Khẩn cấp
Để giúp thân tâm an lạc trong các tình huống cấp bách
Được sáng tạo bởi
Vô Thượng Sư Tiến Sĩ Jayant Balaji Athavale
Trường Đại Học Tâm Linh Maharshi &
Viện Nghiên Cứu Khoa Học Tâm Linh
ssrf.or
g
Phần 2 – Cho các trường hợp
khẩn cấp chung
Một phần từ
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tôi sống ở một thị trấn thường
xuyên có núi lửa phun trào.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
• Tôi nghe nói có cảnh báo rằng núi lửa đã
phun trào.
• Tôi đang cầu nguyện với Thế Tôn để giữ cho
tôi bình tĩnh và để Ngài chăm sóc.
• Tôi đang nói với gia đình và chuẩn bị sơ tán
khỏi khu vực cùng họ.
• Việc niệm của tôi diễn ra trong khi tôi đang
chuẩn bị và tâm trí tôi vẫn bình tĩnh.
• Tôi và gia đình thu thập những gì chúng tôi
cần và đang lái xe đến một địa điểm an toàn.
• Tôi nhận ra rằng Ngài đã bảo vệ tôi và gia
đình trong đợt phun trào và ban cho tôi sức
mạnh để đối mặt với nó một cách ổn định, vì
vậy tôi đang bày tỏ lòng biết ơn.
Tình huống Phiên bản 1
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tôi sống ở một thị trấn thường
xuyên có núi lửa phun trào.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
• Tôi nhận thấy rằng các thành viên trong gia
đình tôi sống ở khu vực có núi lửa nên họ có
thể gặp phải một đợt phun trào núi lửa trong
thời gian sắp tới.
• Tôi hiểu rằng sự giúp đỡ tốt nhất mà tôi có
thể cung cấp cho họ là cho họ biết về nguy cơ
phun trào núi lửa ngày càng tăng trong thời
gian sắp tới, cách chuẩn bị cũng như tầm
quan trọng của việc tu tập tâm linh.
• Tôi đang nói với các thành viên trong gia đình
về nguy cơ phun trào núi lửa sẽ gia tăng như
thế nào và cách chuẩn bị bằng kế hoạch sơ
tán, bộ tiếp liệu khẩn cấp và đài để nhận tin
nhắn từ chính quyền địa phương.
Tình huống Phiên bản 2
Tiếp tục ở trang kế
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tôi sống ở một thị trấn thường
xuyên có núi lửa phun trào.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
• Tôi cũng đang nói với họ về tầm quan trọng của
việc tu tập tâm linh để được tiếp cận với sự bảo
vệ của Thế Tôn.
• Tôi hiểu rằng nếu các thành viên trong gia đình
tôi chuẩn bị cho trường hợp núi lửa phun trào
và tu tập, Ngài chắc chắn sẽ bảo vệ họ như Ngài
sẽ bảo vệ tôi. / Tôi hiểu rằng tôi đã làm những gì
tốt nhất có thể để giúp các thành viên trong gia
đình chuẩn bị cho một vụ phun trào núi lửa và
phần còn lại tùy thuộc vào số phận của họ.
• Tôi nhận ra rằng chính nhờ ân điển của Thế Tôn
mà tôi đã có thể nói với các thành viên trong gia
đình mình về cách chuẩn bị cho một vụ phun
trào núi lửa và về tầm quan trọng của việc tu
tập, vì vậy tôi đang bày tỏ lòng biết ơn.
Tình huống Tiếp tục
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tôi sống ở một thị trấn thường
xuyên có núi lửa phun trào.
Tự gợi ý (khi nó diễn ra)
Bất cứ khi nào tôi nghe tin núi lửa sắp phun
trào, tôi sẽ cầu nguyện Ngài giúp tôi bình tĩnh.
Tôi sẽ bình tĩnh thu thập những vật dụng cần
thiết cùng gia đình và sơ tán đến nơi an toàn
trong khi niệm Phật.
Tình huống
Bất cứ khi nào tôi cảm thấy lo lắng về điều gì sẽ
xảy ra với các thành viên trong gia đình mình khi
núi lửa phun trào, tôi sẽ nhận ra rằng sự giúp đỡ
tốt nhất mà tôi có thể dành cho họ là bảo họ
làm theo hướng dẫn của chính quyền địa
phương về việc nên sơ tán hay ở lại nhà của họ,
và tôi sẽ khuyến khích họ niệm Phật.
Hoặc
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tôi sống cùng gia đình ở một khu
vực thường xuyên bị lũ lụt.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
• Tôi nhận ra rằng do lũ lụt nên tôi và gia đình đang
bị mắc kẹt trong nhà.
• Tôi đang cầu nguyện Chúa ban cho tôi sức mạnh
để bình tĩnh đối mặt với tình huống và giữ vững
niềm tin rằng Ngài sẽ quan tâm.
• Tôi hiểu rằng tôi đã chuẩn bị cho tình huống này
bằng cách dự trữ nguồn cung cấp thực phẩm và
nước uống trong nhà, những thứ sẽ duy trì cuộc
sống của tôi và gia đình trong khi chúng tôi bị
mắc kẹt.
• Gia đình tôi và tôi đang làm theo kế hoạch mà
chúng tôi đã lập trước cho sự kiện này và tất cả
đều diễn ra suôn sẻ nhờ ân sủng của Chúa.
• Lũ đang rút, tôi nhận ra rằng tôi và gia đình đều
an toàn do đã chuẩn bị sẵn sàng nên tôi đang tạ
ơn Chúa đã ban sức mạnh để đối mặt với điều
này.
Tình huống Phiên bản 1
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tôi sống cùng gia đình ở một khu
vực thường xuyên bị lũ lụt.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
• Tôi nhận thấy rằng các thành viên trong gia đình tôi
sống ở khu vực thường xuyên bị lũ lụt.
• Tôi hiểu rằng cách tốt nhất mà tôi có thể giúp họ là
cho họ biết lũ lụt có thể xảy ra trong thời gian sắp
tới, khuyến khích họ chuẩn bị và nói với họ về tầm
quan trọng của việc tu hành.
• Tôi đang nói với các thành viên trong gia đình mình
về nguy cơ lũ lụt gia tăng trong thời gian tới và cách
họ có thể chuẩn bị ứng phó bằng cách tự giáo dục
bản thân những việc cần làm trong trường hợp lũ
lụt cũng như cách bảo vệ bản thân và đồ đạc của
mình.
Tình huống Phiên bản 2
Tiếp tục ở trang kế
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tôi sống cùng gia đình ở một khu
vực thường xuyên bị lũ lụt.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
• Tôi cũng đang nói với những người trong gia đình
mình về tầm quan trọng của việc tu tập tâm linh để
được tiếp cận với sự bảo vệ của Chúa trong thời
gian sắp tới.
• Tôi hiểu rằng nếu các thành viên trong gia đình tôi
chuẩn bị ứng phó với lũ lụt và tu tập tâm linh, Chúa
chắc chắn sẽ bảo vệ họ như Ngài sẽ bảo vệ tôi. / Tôi
hiểu rằng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể để
giúp đỡ các thành viên trong gia đình tôi chuẩn bị
cho trận lũ lụt và phần còn lại tùy thuộc vào số
phận của họ.
• Tôi nhận ra rằng chính nhờ ân điển của Thượng Đế
mà tôi đã có thể nói với những người trong gia
đình mình về cách chuẩn bị cho trận lũ lụt và về
tầm quan trọng của việc tu tập, vì vậy tôi đang bày
tỏ lòng biết ơn.
Tình huống Tiếp tục
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Đã có một trận lũ lụt lớn và gia đình
tôi và tôi đang bị mắc kẹt trong nhà.
Tự gợi ý (khi nó diễn ra)
Bất cứ khi nào tôi và gia đình không thể rời khỏi
nhà vì lũ lụt, tôi sẽ nhận ra rằng việc phân bổ
những nguồn cung cấp mà chúng tôi có sẽ giúp
chúng tôi vượt qua trong vài ngày tới và Chúa sẽ
chăm sóc chúng tôi, vì vậy tôi sẽ phân chia khẩu
phần và sắp xếp các nguồn cung cấp của mình.
Tình huống
Bất cứ khi nào có lũ lụt nơi các thành viên trong
gia đình tôi sinh sống, tôi sẽ nhận ra rằng cách
tốt nhất tôi có thể giúp họ là nói với họ cách tự
bảo vệ mình và làm theo hướng dẫn của chính
quyền địa phương. Vì vậy, tôi sẽ làm như vậy và
khuyến khích họ niệm.
Hoặc
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Có khả năng xảy ra bạo loạn ở thành
phố của tôi.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
• Tôi thấy trên tin tức rằng bạo loạn đang diễn ra ở
thành phố của tôi.
• Tôi hiểu rằng đây là một phần của chu kỳ hiện tại
mà thế giới đang trải qua.
• Tôi đang cầu nguyện, niệm và thực hiện bất kỳ
phương pháp tu tập tâm linh nào có thể thực hiện
được trong hoàn cảnh này.
• Tôi có niềm tin rằng Thế Tôn ở bên tôi và Ngài sẽ
chăm sóc tôi.
• Tôi cảm thấy thoải mái khi nghĩ rằng mình đã dự
trữ đủ đồ dùng ở nhà.
• Tôi vẫn được an toàn trong cuộc bạo loạn và tôi
trải nghiệm được Ngài đang bảo vệ tôi như thế
nào.
• Cuộc bạo loạn đã qua và tôi nhận ra rằng Thế Tôn
đã giữ tôi được an toàn nên tôi đang tỏ lòng biết
ơn.
Tình huống
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Có khả năng xảy ra bạo loạn ở thành
phố của tôi.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
Trước cuộc bạo loạn : Bất cứ khi nào tình hình
xã hội ở thành phố của tôi không ổn định và
có thể xảy ra bạo loạn, tôi sẽ nhận ra rằng Thế
Tôn đã cho chúng ta đủ thời gian để chuẩn bị,
vì vậy tôi sẽ bình tĩnh mua những thiết bị cần
thiết cho sự an toàn của chúng tôi.
Tình huống
Bất cứ khi nào một cuộc bạo loạn nổ ra trong
thành phố của tôi, tôi sẽ nhận ra rằng đây là dấu
hiệu cho thấy thời điểm hiện tại đang tiêu cực
và chỉ có sự tu tập tâm linh mới bảo vệ được tôi,
vì vậy tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ cần
thiết và niệm một cách mãnh liệt.
Hoặc
Tự gợi ý (khi nó diễn ra)
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tự gợi ý khẩn cấp cũng có thể được sử dụng để hóa giải những nỗi sợ hãi, lo
lắng và muộn phiền cụ thể liên quan đến Thế chiến thứ 3. Việc lo lắng về điều
đó là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, lo lắng về Thế chiến thứ 3 không giúp ích gì cho
chúng ta mà chỉ lãng phí thời gian và sức lực của chúng ta. Tốt hơn là nên
hướng các nguồn lực của mình vào việc tăng cường tu tập tâm linh, vì khi đó
chúng ta sẽ được hưởng lợi từ sự bảo vệ của Thế Tôn trong chiến tranh.
Trong trường hợp bạn đang có những suy nghĩ như vậy trong đầu, bạn có thể
áp dụng các Phương pháp Tự gợi ý sau đây. Bạn có thể sửa đổi chúng theo
nhu cầu để phù hợp với những lo lắng cụ thể trong tâm trí của bạn.
Liên quan đến Thế chiến thứ 3
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tôi lo lắng rằng mình sẽ mắc một
căn bệnh nghiêm trọng trong Thế
chiến thứ 3.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
• Tôi đang nhớ Thế Tôn đã chăm sóc tôi suốt cuộc đời như thế
nào và tôi nhận ra rằng Ngài sẽ tiếp tục chăm sóc tôi trong Thế
chiến thứ 3.
• Tôi nhận ra rằng Thế Tôn có thể làm bất cứ điều gì, vì vậy Ngài
chắc chắn có thể bảo vệ tôi khỏi bệnh tật trong Thế chiến thứ 3
và giúp tôi có thể sống sót.
• Tôi hiểu rằng cách quan trọng nhất để bảo vệ bản thân trong
Thế chiến thứ 3 là tu tập tâm linh nhiều hơn.
• Tôi đang tiếp tục tu tập tâm linh và tăng cường nỗ lực của mình
trong đó.
• Tôi cũng đang chuẩn bị cho mình bằng cách dự trữ bất cứ loại
thuốc nào tôi có thể dự trữ trước chiến tranh.
• Khi chiến tranh bắt đầu, tôi cảm nghiệm được rằng Thế Tôn
đang quan tâm chăm sóc tôi.
• Thế Tôn đang sắp xếp mọi thứ tôi cần để tồn tại và Ngài ở bên
tôi trong suốt cuộc chiến.
• Tôi nhận ra rằng nhờ có sự hỗ trợ của Ngài mà tôi mới sống sót
được trong Thế chiến thứ 3, nên tôi đang tỏ lòng biết ơn.
Thiếu sót/ sai lầm
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tôi lo lắng rằng mình sẽ mắc một
căn bệnh nghiêm trọng trong Thế
chiến thứ 3.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
Bất cứ khi nào tôi lo lắng nghĩ đến việc liệu
mình có mắc bệnh hiểm nghèo trong Thế
chiến thứ 3 hay không, tôi sẽ nhận ra rằng
Thế Tôn có thể làm bất cứ điều gì và Ngài
chắc chắn có thể bảo vệ tôi khỏi bệnh tật,
nên tôi sẽ bình tĩnh tiếp tục tu hành, nỗ
lực tích trữ thuốc men và có niềm tin vào
Ngài.
Thiếu sót/ sai lầm
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tôi cảm thấy lo lắng không biết
liệu mình có đủ ăn uống trong
Thế chiến thứ 3 hay không.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
• Tôi nhận ra rằng Thế Tôn đã cung cấp thức ăn và
nước uống cho tôi suốt cuộc đời, vì vậy Ngài chắc
chắn có thể cung cấp cho tôi đầy đủ thức ăn và nước
uống trong Thế chiến thứ 3.
• Tôi hiểu rằng Thế Tôn sẽ cung cấp mọi thứ tôi cần để
tồn tại miễn là tôi tập trung vào việc tăng cường tu
tập tâm linh của mình.
• Tôi đang bình tĩnh tiếp tục nỗ lực thường xuyên để
tăng cường việc tu tập của mình.
• Tôi đang tìm cách dự trữ các mặt hàng thực phẩm có
thể dự trữ/cách trồng thực phẩm.
• Khi chiến tranh bắt đầu, tôi cảm nhận được rằng Thế
Tôn đang cung cấp đủ thức ăn và nước uống để tồn
tại và Ngài đang chăm sóc tôi đầy đủ.
• Tôi nhận ra rằng tôi đang sống sót với đủ thức ăn và
nước uống trong Thế chiến thứ 3 nhờ ân sủng của Thế
Tôn, nên tôi đang tỏ lòng biết ơn.
Thiếu sót/ sai lầm
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tôi cảm thấy lo lắng không biết liệu
mình có đủ ăn uống trong Thế chiến
thứ 3 hay không.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
Bất cứ khi nào tôi lo lắng về việc liệu mình có đủ
thức ăn và nước uống trong Thế chiến thứ 3 hay
không, tôi sẽ nhận ra rằng Thế Tôn đã cung cấp
đủ thức ăn và nước uống cho tôi cho đến bây
giờ và Ngài sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương
lai. Vì vậy, tôi sẽ tập trung vào việc tu tập tâm
linh.
Thiếu sót/ sai lầm
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tôi cảm thấy lo lắng ngôi nhà của
mình có thể sụp đổ trong Thế
chiến thứ 3.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
• Tôi nhận ra rằng Chúa ở cùng tôi và Ngài chắc chắn có
thể bảo vệ tôi và ngôi nhà của tôi trong Thế chiến thứ
3.
• Tôi hiểu rằng tôi sẽ nhận được sự bảo vệ của Chúa
bằng cách tăng cường nỗ lực trong việc tu tập tâm
linh.
• Tôi đang tập trung vào việc tăng cường nỗ lực trong
việc tu tập và tôi cảm thấy bình tĩnh.
• Khi chiến tranh bắt đầu, ngôi nhà của tôi vẫn còn
nguyên vẹn mặc dù những ngôi nhà khác gần nhà tôi
đang sụp đổ và tôi vẫn an toàn.
• Ngôi nhà của tôi vẫn còn nguyên vẹn khi chiến tranh
vẫn đang tiếp diễn.
• Tôi nhận ra rằng cả tôi và ngôi nhà của tôi đều được
bảo vệ chỉ nhờ ân điển của Chúa, vì vậy tôi đang bày
tỏ lòng biết ơn.
Thiếu sót/ sai lầm Phiên bản 1
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tôi cảm thấy lo lắng ngôi nhà của
mình có thể sụp đổ trong Thế
chiến thứ 3.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
• Tôi nhận ra rằng Chúa ở cùng tôi và Ngài chắc chắn có
thể bảo vệ tôi và ngôi nhà của tôi trong Thế chiến thứ
3.
• Tôi hiểu rằng tôi sẽ nhận được sự bảo vệ của Chúa
bằng cách tăng cường nỗ lực trong việc tu tập tâm
linh.
• Tôi đang tập trung vào việc tăng cường nỗ lực trong
việc tu tập và tôi cảm thấy thật bình tĩnh.
• Khi chiến tranh bắt đầu, ngôi nhà của tôi vẫn an toàn
và chỉ bị thiệt hại nhẹ.
• Tôi có thể sửa chữa những hư hỏng nhỏ xảy ra với sự
giúp đỡ của gia đình và hàng xóm và ngôi nhà của tôi
vẫn còn nguyên vẹn qua chiến tranh.
• Tôi nhận ra rằng cả tôi và ngôi nhà của tôi đều được
bảo vệ chỉ nhờ ân điển của Chúa, vì vậy tôi đang bày
tỏ lòng biết ơn.
Thiếu sót/ sai lầm Phiên bản 2
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tôi cảm thấy lo lắng ngôi nhà của
mình có thể sụp đổ trong Thế
chiến thứ 3.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
Bất cứ khi nào tôi lo lắng rằng ngôi nhà của tôi có
thể sụp đổ trong Thế chiến thứ 3, tôi sẽ nhận ra rằng
Chúa đã cung cấp cho tôi nơi trú ẩn suốt đời, vì vậy
Ngài chắc chắn sẽ đảm bảo rằng tôi có một nơi an
toàn để ở trong chiến tranh, vì vậy tôi sẽ tập trung
tu tập và giữ bình tĩnh.
Thiếu sót/ sai lầm
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tôi cảm thấy lo lắng rằng các
thành viên trong gia đình tôi sẽ
không qua khỏi trong Thế chiến
thứ 3.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
• Tôi đang nghĩ đến các thành viên trong gia đình tôi và
điều gì sẽ xảy ra với họ trong Thế chiến thứ ba sắp tới.
• Tôi nhận ra rằng cách tốt nhất để giúp họ là nói với họ
cách chuẩn bị và cũng nói với họ về tầm quan trọng
của việc tu tập tâm linh.
• Tôi đang nói với các thành viên trong gia đình mình về
thời gian sắp tới và cho họ biết cách chuẩn bị bằng
cách dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men cũng
như bất kỳ điểm nào khác mà tôi đã học được từ
những người tìm kiếm hướng dẫn của mình.
• Tôi cũng đang nói với những người trong gia đình tôi
về tầm quan trọng của việc tu hành trong thời điểm
hiện tại.
Thiếu sót/ sai lầm
Tiếp tục ở trang kế
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tôi cảm thấy lo lắng rằng các
thành viên trong gia đình tôi sẽ
không qua khỏi trong Thế chiến
thứ 3.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
• Tôi hiểu rằng nếu họ chuẩn bị cho chiến tranh và
tu tập tâm linh một cách chân thành, chắc chắn
Chúa sẽ bảo vệ họ như Ngài sẽ bảo vệ tôi. / Tôi
hiểu rằng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể để
giúp đỡ các thành viên trong gia đình tôi chuẩn bị
cho Thế chiến thứ ba và phần còn lại tùy thuộc vào
số phận của họ.
• Tôi nhận ra rằng chính nhờ ân sủng của Thượng Đế
mà tôi đã có thể nói với những người trong gia
đình mình về cách chuẩn bị cho Thế chiến thứ ba
sắp tới và tầm quan trọng của việc tu tập để được
bảo vệ, vì vậy tôi đang tỏ lòng biết ơn và bình tĩnh
tập trung vào việc tăng cường nỗ lực của chính tôi
trong việc tu tập.
Thiếu sót/ sai lầm Tiếp tục
Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung
Tự gợi ý Khẩn cấp
Tôi cảm thấy lo lắng rằng các
thành viên trong gia đình tôi sẽ
không qua khỏi trong Thế chiến
thứ 3.
Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
Bất cứ khi nào tôi lo lắng nghĩ đến việc liệu các
thành viên trong gia đình tôi có sống sót trong
Thế chiến thứ 3 hay không, tôi sẽ nhận ra rằng
sự bảo vệ tốt nhất mà họ có thể nhận được là
từ Chúa bằng cách tu tập tâm linh. Vì vậy, tôi sẽ
nói với những người trong gia đình tôi về điều
đó và sau đó tập trung vào việc tăng cường nỗ
lực của bản thân trong việc tu tập tâm linh.
Thiếu sót/ sai lầm

More Related Content

More from SSRF Inc.

B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_IndonesianB2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
SSRF Inc.
 
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdfA2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
SSRF Inc.
 
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
SSRF Inc.
 
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
SSRF Inc.
 
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
SSRF Inc.
 
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
SSRF Inc.
 
Tamil_Emergency Autosuggestions - General Emergencies_FINAL_Megha_29W23.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - General Emergencies_FINAL_Megha_29W23.pptxTamil_Emergency Autosuggestions - General Emergencies_FINAL_Megha_29W23.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - General Emergencies_FINAL_Megha_29W23.pptx
SSRF Inc.
 
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdfBulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
SSRF Inc.
 
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptxEmergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
SSRF Inc.
 
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pdf
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pdfEmergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pdf
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pdf
SSRF Inc.
 
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pdf
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pdfTamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pdf
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pdf
SSRF Inc.
 
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptxTamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
SSRF Inc.
 
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdfA1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
SSRF Inc.
 
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptxEmergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
SSRF Inc.
 
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptxVIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
SSRF Inc.
 
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdfAutosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
SSRF Inc.
 
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdfTamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
SSRF Inc.
 
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdfTamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
SSRF Inc.
 
Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies - FR.pdf
Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies - FR.pdfEmergency Autosuggestions - Medical Emergencies - FR.pdf
Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies - FR.pdf
SSRF Inc.
 
Emergency Autosuggestions - General Emergencies - French.pdf
Emergency Autosuggestions - General Emergencies - French.pdfEmergency Autosuggestions - General Emergencies - French.pdf
Emergency Autosuggestions - General Emergencies - French.pdf
SSRF Inc.
 

More from SSRF Inc. (20)

B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_IndonesianB2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
 
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdfA2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
 
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
 
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
 
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
 
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
 
Tamil_Emergency Autosuggestions - General Emergencies_FINAL_Megha_29W23.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - General Emergencies_FINAL_Megha_29W23.pptxTamil_Emergency Autosuggestions - General Emergencies_FINAL_Megha_29W23.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - General Emergencies_FINAL_Megha_29W23.pptx
 
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdfBulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
 
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptxEmergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
 
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pdf
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pdfEmergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pdf
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pdf
 
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pdf
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pdfTamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pdf
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pdf
 
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptxTamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
 
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdfA1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
 
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptxEmergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
 
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptxVIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
 
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdfAutosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
 
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdfTamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
 
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdfTamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
 
Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies - FR.pdf
Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies - FR.pdfEmergency Autosuggestions - Medical Emergencies - FR.pdf
Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies - FR.pdf
 
Emergency Autosuggestions - General Emergencies - French.pdf
Emergency Autosuggestions - General Emergencies - French.pdfEmergency Autosuggestions - General Emergencies - French.pdf
Emergency Autosuggestions - General Emergencies - French.pdf
 

VIET_ General Emergencies_Emergency AS_Satish_7W24.pdf

 • 1. Quá Trình Hoàn Thiện Nhân Cách (PDR) Tự gợi ý Khẩn cấp Để giúp thân tâm an lạc trong các tình huống cấp bách Được sáng tạo bởi Vô Thượng Sư Tiến Sĩ Jayant Balaji Athavale Trường Đại Học Tâm Linh Maharshi & Viện Nghiên Cứu Khoa Học Tâm Linh ssrf.or g Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Một phần từ
 • 2. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tôi sống ở một thị trấn thường xuyên có núi lửa phun trào. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) • Tôi nghe nói có cảnh báo rằng núi lửa đã phun trào. • Tôi đang cầu nguyện với Thế Tôn để giữ cho tôi bình tĩnh và để Ngài chăm sóc. • Tôi đang nói với gia đình và chuẩn bị sơ tán khỏi khu vực cùng họ. • Việc niệm của tôi diễn ra trong khi tôi đang chuẩn bị và tâm trí tôi vẫn bình tĩnh. • Tôi và gia đình thu thập những gì chúng tôi cần và đang lái xe đến một địa điểm an toàn. • Tôi nhận ra rằng Ngài đã bảo vệ tôi và gia đình trong đợt phun trào và ban cho tôi sức mạnh để đối mặt với nó một cách ổn định, vì vậy tôi đang bày tỏ lòng biết ơn. Tình huống Phiên bản 1
 • 3. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tôi sống ở một thị trấn thường xuyên có núi lửa phun trào. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) • Tôi nhận thấy rằng các thành viên trong gia đình tôi sống ở khu vực có núi lửa nên họ có thể gặp phải một đợt phun trào núi lửa trong thời gian sắp tới. • Tôi hiểu rằng sự giúp đỡ tốt nhất mà tôi có thể cung cấp cho họ là cho họ biết về nguy cơ phun trào núi lửa ngày càng tăng trong thời gian sắp tới, cách chuẩn bị cũng như tầm quan trọng của việc tu tập tâm linh. • Tôi đang nói với các thành viên trong gia đình về nguy cơ phun trào núi lửa sẽ gia tăng như thế nào và cách chuẩn bị bằng kế hoạch sơ tán, bộ tiếp liệu khẩn cấp và đài để nhận tin nhắn từ chính quyền địa phương. Tình huống Phiên bản 2 Tiếp tục ở trang kế
 • 4. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tôi sống ở một thị trấn thường xuyên có núi lửa phun trào. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) • Tôi cũng đang nói với họ về tầm quan trọng của việc tu tập tâm linh để được tiếp cận với sự bảo vệ của Thế Tôn. • Tôi hiểu rằng nếu các thành viên trong gia đình tôi chuẩn bị cho trường hợp núi lửa phun trào và tu tập, Ngài chắc chắn sẽ bảo vệ họ như Ngài sẽ bảo vệ tôi. / Tôi hiểu rằng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể để giúp các thành viên trong gia đình chuẩn bị cho một vụ phun trào núi lửa và phần còn lại tùy thuộc vào số phận của họ. • Tôi nhận ra rằng chính nhờ ân điển của Thế Tôn mà tôi đã có thể nói với các thành viên trong gia đình mình về cách chuẩn bị cho một vụ phun trào núi lửa và về tầm quan trọng của việc tu tập, vì vậy tôi đang bày tỏ lòng biết ơn. Tình huống Tiếp tục
 • 5. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tôi sống ở một thị trấn thường xuyên có núi lửa phun trào. Tự gợi ý (khi nó diễn ra) Bất cứ khi nào tôi nghe tin núi lửa sắp phun trào, tôi sẽ cầu nguyện Ngài giúp tôi bình tĩnh. Tôi sẽ bình tĩnh thu thập những vật dụng cần thiết cùng gia đình và sơ tán đến nơi an toàn trong khi niệm Phật. Tình huống Bất cứ khi nào tôi cảm thấy lo lắng về điều gì sẽ xảy ra với các thành viên trong gia đình mình khi núi lửa phun trào, tôi sẽ nhận ra rằng sự giúp đỡ tốt nhất mà tôi có thể dành cho họ là bảo họ làm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương về việc nên sơ tán hay ở lại nhà của họ, và tôi sẽ khuyến khích họ niệm Phật. Hoặc Tự gợi ý (chuẩn bị trước)
 • 6. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tôi sống cùng gia đình ở một khu vực thường xuyên bị lũ lụt. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) • Tôi nhận ra rằng do lũ lụt nên tôi và gia đình đang bị mắc kẹt trong nhà. • Tôi đang cầu nguyện Chúa ban cho tôi sức mạnh để bình tĩnh đối mặt với tình huống và giữ vững niềm tin rằng Ngài sẽ quan tâm. • Tôi hiểu rằng tôi đã chuẩn bị cho tình huống này bằng cách dự trữ nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống trong nhà, những thứ sẽ duy trì cuộc sống của tôi và gia đình trong khi chúng tôi bị mắc kẹt. • Gia đình tôi và tôi đang làm theo kế hoạch mà chúng tôi đã lập trước cho sự kiện này và tất cả đều diễn ra suôn sẻ nhờ ân sủng của Chúa. • Lũ đang rút, tôi nhận ra rằng tôi và gia đình đều an toàn do đã chuẩn bị sẵn sàng nên tôi đang tạ ơn Chúa đã ban sức mạnh để đối mặt với điều này. Tình huống Phiên bản 1
 • 7. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tôi sống cùng gia đình ở một khu vực thường xuyên bị lũ lụt. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) • Tôi nhận thấy rằng các thành viên trong gia đình tôi sống ở khu vực thường xuyên bị lũ lụt. • Tôi hiểu rằng cách tốt nhất mà tôi có thể giúp họ là cho họ biết lũ lụt có thể xảy ra trong thời gian sắp tới, khuyến khích họ chuẩn bị và nói với họ về tầm quan trọng của việc tu hành. • Tôi đang nói với các thành viên trong gia đình mình về nguy cơ lũ lụt gia tăng trong thời gian tới và cách họ có thể chuẩn bị ứng phó bằng cách tự giáo dục bản thân những việc cần làm trong trường hợp lũ lụt cũng như cách bảo vệ bản thân và đồ đạc của mình. Tình huống Phiên bản 2 Tiếp tục ở trang kế
 • 8. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tôi sống cùng gia đình ở một khu vực thường xuyên bị lũ lụt. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) • Tôi cũng đang nói với những người trong gia đình mình về tầm quan trọng của việc tu tập tâm linh để được tiếp cận với sự bảo vệ của Chúa trong thời gian sắp tới. • Tôi hiểu rằng nếu các thành viên trong gia đình tôi chuẩn bị ứng phó với lũ lụt và tu tập tâm linh, Chúa chắc chắn sẽ bảo vệ họ như Ngài sẽ bảo vệ tôi. / Tôi hiểu rằng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể để giúp đỡ các thành viên trong gia đình tôi chuẩn bị cho trận lũ lụt và phần còn lại tùy thuộc vào số phận của họ. • Tôi nhận ra rằng chính nhờ ân điển của Thượng Đế mà tôi đã có thể nói với những người trong gia đình mình về cách chuẩn bị cho trận lũ lụt và về tầm quan trọng của việc tu tập, vì vậy tôi đang bày tỏ lòng biết ơn. Tình huống Tiếp tục
 • 9. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Đã có một trận lũ lụt lớn và gia đình tôi và tôi đang bị mắc kẹt trong nhà. Tự gợi ý (khi nó diễn ra) Bất cứ khi nào tôi và gia đình không thể rời khỏi nhà vì lũ lụt, tôi sẽ nhận ra rằng việc phân bổ những nguồn cung cấp mà chúng tôi có sẽ giúp chúng tôi vượt qua trong vài ngày tới và Chúa sẽ chăm sóc chúng tôi, vì vậy tôi sẽ phân chia khẩu phần và sắp xếp các nguồn cung cấp của mình. Tình huống Bất cứ khi nào có lũ lụt nơi các thành viên trong gia đình tôi sinh sống, tôi sẽ nhận ra rằng cách tốt nhất tôi có thể giúp họ là nói với họ cách tự bảo vệ mình và làm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Vì vậy, tôi sẽ làm như vậy và khuyến khích họ niệm. Hoặc
 • 10. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Có khả năng xảy ra bạo loạn ở thành phố của tôi. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) • Tôi thấy trên tin tức rằng bạo loạn đang diễn ra ở thành phố của tôi. • Tôi hiểu rằng đây là một phần của chu kỳ hiện tại mà thế giới đang trải qua. • Tôi đang cầu nguyện, niệm và thực hiện bất kỳ phương pháp tu tập tâm linh nào có thể thực hiện được trong hoàn cảnh này. • Tôi có niềm tin rằng Thế Tôn ở bên tôi và Ngài sẽ chăm sóc tôi. • Tôi cảm thấy thoải mái khi nghĩ rằng mình đã dự trữ đủ đồ dùng ở nhà. • Tôi vẫn được an toàn trong cuộc bạo loạn và tôi trải nghiệm được Ngài đang bảo vệ tôi như thế nào. • Cuộc bạo loạn đã qua và tôi nhận ra rằng Thế Tôn đã giữ tôi được an toàn nên tôi đang tỏ lòng biết ơn. Tình huống
 • 11. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Có khả năng xảy ra bạo loạn ở thành phố của tôi. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) Trước cuộc bạo loạn : Bất cứ khi nào tình hình xã hội ở thành phố của tôi không ổn định và có thể xảy ra bạo loạn, tôi sẽ nhận ra rằng Thế Tôn đã cho chúng ta đủ thời gian để chuẩn bị, vì vậy tôi sẽ bình tĩnh mua những thiết bị cần thiết cho sự an toàn của chúng tôi. Tình huống Bất cứ khi nào một cuộc bạo loạn nổ ra trong thành phố của tôi, tôi sẽ nhận ra rằng đây là dấu hiệu cho thấy thời điểm hiện tại đang tiêu cực và chỉ có sự tu tập tâm linh mới bảo vệ được tôi, vì vậy tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết và niệm một cách mãnh liệt. Hoặc Tự gợi ý (khi nó diễn ra)
 • 12. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tự gợi ý khẩn cấp cũng có thể được sử dụng để hóa giải những nỗi sợ hãi, lo lắng và muộn phiền cụ thể liên quan đến Thế chiến thứ 3. Việc lo lắng về điều đó là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, lo lắng về Thế chiến thứ 3 không giúp ích gì cho chúng ta mà chỉ lãng phí thời gian và sức lực của chúng ta. Tốt hơn là nên hướng các nguồn lực của mình vào việc tăng cường tu tập tâm linh, vì khi đó chúng ta sẽ được hưởng lợi từ sự bảo vệ của Thế Tôn trong chiến tranh. Trong trường hợp bạn đang có những suy nghĩ như vậy trong đầu, bạn có thể áp dụng các Phương pháp Tự gợi ý sau đây. Bạn có thể sửa đổi chúng theo nhu cầu để phù hợp với những lo lắng cụ thể trong tâm trí của bạn. Liên quan đến Thế chiến thứ 3
 • 13. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tôi lo lắng rằng mình sẽ mắc một căn bệnh nghiêm trọng trong Thế chiến thứ 3. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) • Tôi đang nhớ Thế Tôn đã chăm sóc tôi suốt cuộc đời như thế nào và tôi nhận ra rằng Ngài sẽ tiếp tục chăm sóc tôi trong Thế chiến thứ 3. • Tôi nhận ra rằng Thế Tôn có thể làm bất cứ điều gì, vì vậy Ngài chắc chắn có thể bảo vệ tôi khỏi bệnh tật trong Thế chiến thứ 3 và giúp tôi có thể sống sót. • Tôi hiểu rằng cách quan trọng nhất để bảo vệ bản thân trong Thế chiến thứ 3 là tu tập tâm linh nhiều hơn. • Tôi đang tiếp tục tu tập tâm linh và tăng cường nỗ lực của mình trong đó. • Tôi cũng đang chuẩn bị cho mình bằng cách dự trữ bất cứ loại thuốc nào tôi có thể dự trữ trước chiến tranh. • Khi chiến tranh bắt đầu, tôi cảm nghiệm được rằng Thế Tôn đang quan tâm chăm sóc tôi. • Thế Tôn đang sắp xếp mọi thứ tôi cần để tồn tại và Ngài ở bên tôi trong suốt cuộc chiến. • Tôi nhận ra rằng nhờ có sự hỗ trợ của Ngài mà tôi mới sống sót được trong Thế chiến thứ 3, nên tôi đang tỏ lòng biết ơn. Thiếu sót/ sai lầm
 • 14. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tôi lo lắng rằng mình sẽ mắc một căn bệnh nghiêm trọng trong Thế chiến thứ 3. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) Bất cứ khi nào tôi lo lắng nghĩ đến việc liệu mình có mắc bệnh hiểm nghèo trong Thế chiến thứ 3 hay không, tôi sẽ nhận ra rằng Thế Tôn có thể làm bất cứ điều gì và Ngài chắc chắn có thể bảo vệ tôi khỏi bệnh tật, nên tôi sẽ bình tĩnh tiếp tục tu hành, nỗ lực tích trữ thuốc men và có niềm tin vào Ngài. Thiếu sót/ sai lầm
 • 15. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tôi cảm thấy lo lắng không biết liệu mình có đủ ăn uống trong Thế chiến thứ 3 hay không. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) • Tôi nhận ra rằng Thế Tôn đã cung cấp thức ăn và nước uống cho tôi suốt cuộc đời, vì vậy Ngài chắc chắn có thể cung cấp cho tôi đầy đủ thức ăn và nước uống trong Thế chiến thứ 3. • Tôi hiểu rằng Thế Tôn sẽ cung cấp mọi thứ tôi cần để tồn tại miễn là tôi tập trung vào việc tăng cường tu tập tâm linh của mình. • Tôi đang bình tĩnh tiếp tục nỗ lực thường xuyên để tăng cường việc tu tập của mình. • Tôi đang tìm cách dự trữ các mặt hàng thực phẩm có thể dự trữ/cách trồng thực phẩm. • Khi chiến tranh bắt đầu, tôi cảm nhận được rằng Thế Tôn đang cung cấp đủ thức ăn và nước uống để tồn tại và Ngài đang chăm sóc tôi đầy đủ. • Tôi nhận ra rằng tôi đang sống sót với đủ thức ăn và nước uống trong Thế chiến thứ 3 nhờ ân sủng của Thế Tôn, nên tôi đang tỏ lòng biết ơn. Thiếu sót/ sai lầm
 • 16. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tôi cảm thấy lo lắng không biết liệu mình có đủ ăn uống trong Thế chiến thứ 3 hay không. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) Bất cứ khi nào tôi lo lắng về việc liệu mình có đủ thức ăn và nước uống trong Thế chiến thứ 3 hay không, tôi sẽ nhận ra rằng Thế Tôn đã cung cấp đủ thức ăn và nước uống cho tôi cho đến bây giờ và Ngài sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Vì vậy, tôi sẽ tập trung vào việc tu tập tâm linh. Thiếu sót/ sai lầm
 • 17. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tôi cảm thấy lo lắng ngôi nhà của mình có thể sụp đổ trong Thế chiến thứ 3. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) • Tôi nhận ra rằng Chúa ở cùng tôi và Ngài chắc chắn có thể bảo vệ tôi và ngôi nhà của tôi trong Thế chiến thứ 3. • Tôi hiểu rằng tôi sẽ nhận được sự bảo vệ của Chúa bằng cách tăng cường nỗ lực trong việc tu tập tâm linh. • Tôi đang tập trung vào việc tăng cường nỗ lực trong việc tu tập và tôi cảm thấy bình tĩnh. • Khi chiến tranh bắt đầu, ngôi nhà của tôi vẫn còn nguyên vẹn mặc dù những ngôi nhà khác gần nhà tôi đang sụp đổ và tôi vẫn an toàn. • Ngôi nhà của tôi vẫn còn nguyên vẹn khi chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. • Tôi nhận ra rằng cả tôi và ngôi nhà của tôi đều được bảo vệ chỉ nhờ ân điển của Chúa, vì vậy tôi đang bày tỏ lòng biết ơn. Thiếu sót/ sai lầm Phiên bản 1
 • 18. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tôi cảm thấy lo lắng ngôi nhà của mình có thể sụp đổ trong Thế chiến thứ 3. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) • Tôi nhận ra rằng Chúa ở cùng tôi và Ngài chắc chắn có thể bảo vệ tôi và ngôi nhà của tôi trong Thế chiến thứ 3. • Tôi hiểu rằng tôi sẽ nhận được sự bảo vệ của Chúa bằng cách tăng cường nỗ lực trong việc tu tập tâm linh. • Tôi đang tập trung vào việc tăng cường nỗ lực trong việc tu tập và tôi cảm thấy thật bình tĩnh. • Khi chiến tranh bắt đầu, ngôi nhà của tôi vẫn an toàn và chỉ bị thiệt hại nhẹ. • Tôi có thể sửa chữa những hư hỏng nhỏ xảy ra với sự giúp đỡ của gia đình và hàng xóm và ngôi nhà của tôi vẫn còn nguyên vẹn qua chiến tranh. • Tôi nhận ra rằng cả tôi và ngôi nhà của tôi đều được bảo vệ chỉ nhờ ân điển của Chúa, vì vậy tôi đang bày tỏ lòng biết ơn. Thiếu sót/ sai lầm Phiên bản 2
 • 19. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tôi cảm thấy lo lắng ngôi nhà của mình có thể sụp đổ trong Thế chiến thứ 3. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) Bất cứ khi nào tôi lo lắng rằng ngôi nhà của tôi có thể sụp đổ trong Thế chiến thứ 3, tôi sẽ nhận ra rằng Chúa đã cung cấp cho tôi nơi trú ẩn suốt đời, vì vậy Ngài chắc chắn sẽ đảm bảo rằng tôi có một nơi an toàn để ở trong chiến tranh, vì vậy tôi sẽ tập trung tu tập và giữ bình tĩnh. Thiếu sót/ sai lầm
 • 20. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tôi cảm thấy lo lắng rằng các thành viên trong gia đình tôi sẽ không qua khỏi trong Thế chiến thứ 3. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) • Tôi đang nghĩ đến các thành viên trong gia đình tôi và điều gì sẽ xảy ra với họ trong Thế chiến thứ ba sắp tới. • Tôi nhận ra rằng cách tốt nhất để giúp họ là nói với họ cách chuẩn bị và cũng nói với họ về tầm quan trọng của việc tu tập tâm linh. • Tôi đang nói với các thành viên trong gia đình mình về thời gian sắp tới và cho họ biết cách chuẩn bị bằng cách dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men cũng như bất kỳ điểm nào khác mà tôi đã học được từ những người tìm kiếm hướng dẫn của mình. • Tôi cũng đang nói với những người trong gia đình tôi về tầm quan trọng của việc tu hành trong thời điểm hiện tại. Thiếu sót/ sai lầm Tiếp tục ở trang kế
 • 21. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tôi cảm thấy lo lắng rằng các thành viên trong gia đình tôi sẽ không qua khỏi trong Thế chiến thứ 3. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) • Tôi hiểu rằng nếu họ chuẩn bị cho chiến tranh và tu tập tâm linh một cách chân thành, chắc chắn Chúa sẽ bảo vệ họ như Ngài sẽ bảo vệ tôi. / Tôi hiểu rằng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể để giúp đỡ các thành viên trong gia đình tôi chuẩn bị cho Thế chiến thứ ba và phần còn lại tùy thuộc vào số phận của họ. • Tôi nhận ra rằng chính nhờ ân sủng của Thượng Đế mà tôi đã có thể nói với những người trong gia đình mình về cách chuẩn bị cho Thế chiến thứ ba sắp tới và tầm quan trọng của việc tu tập để được bảo vệ, vì vậy tôi đang tỏ lòng biết ơn và bình tĩnh tập trung vào việc tăng cường nỗ lực của chính tôi trong việc tu tập. Thiếu sót/ sai lầm Tiếp tục
 • 22. Phần 2 – Cho các trường hợp khẩn cấp chung Tự gợi ý Khẩn cấp Tôi cảm thấy lo lắng rằng các thành viên trong gia đình tôi sẽ không qua khỏi trong Thế chiến thứ 3. Tự gợi ý (chuẩn bị trước) Bất cứ khi nào tôi lo lắng nghĩ đến việc liệu các thành viên trong gia đình tôi có sống sót trong Thế chiến thứ 3 hay không, tôi sẽ nhận ra rằng sự bảo vệ tốt nhất mà họ có thể nhận được là từ Chúa bằng cách tu tập tâm linh. Vì vậy, tôi sẽ nói với những người trong gia đình tôi về điều đó và sau đó tập trung vào việc tăng cường nỗ lực của bản thân trong việc tu tập tâm linh. Thiếu sót/ sai lầm