SlideShare a Scribd company logo
Μ
ά
θ
η
μ
α
Ε
Μ
Π
Ι
Σ
Τ
Ε
Υ
Σ
Ο
Υ
Μ
Ε
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
Ν
α
μ
π
ο
ρ
ώ
ν
α
κ
α
τ
Α
ν
τ
ι
κ
ε
ί
μ
ε
ν
ο
Μ
α
θ
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
Τ
ι
ε
ί
ν
α
ι
κ
ρ
ι
τ
ι
κ
ή
Τ
ι
ε
ί
ν
α
ι
ε
μ
πι
σ
τ
ο
σ
ύ
ν
η;
Τ
ι
ε
ί
ν
α
ι
«
κ
ρ
υ
φ
ή
α
τ
ζ
έ
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
Μ
ε
π
ο
ι
ο
τ
ρ
ό
π
ο
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
Π
ο
ι
ο
ς
ε
ί
ν
α
ι
;
Τ
ι
θ
έ
λ
ε
ι
;
Α
π
ό
π
ο
ύ
τ
ο
Μ
ο
υ
ζ
η
τ
ά
ε
Π
ο
ι
Π
ε
ρ
ί
μ
ε
Ι
σ
χ
Δ
ι
α
δ
ι
κ
τ
υ
α
κ
έ
ς
ε
π
α
φ
έ
ς
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
Δ
ι
α
δ
ι
κ
τ
υ
α
κ
έ
ς
ε
α
ξ
ι
ό
π
ι
σ
τ
ε
ς
; Π
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
Γ
ι
α
ν
α
Γ
ι
α
ν
α
σ
Γ
ι
Γ
ι
α
ν
Δ
ι
α
δ
ι
κ
τ
υ
α
κ
έ
ς
ε
π
Γ
ι
α
τ
ί
ν
α
θ
έ
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
Γ
ι
α
ν
α
α
λ
λ
ά
ξ
ε
ι
κ
ά
π
ο
ι
Δ
ρ
α
σ
τ
η
ρ
5
λ
ε
π
τ
ά
Π
ώ
ς
μ
π
ο
ρ
ε
ί
κ
ά
π
ν
α
κ
ε
ρ
δ
ί
σ
ε
ι
τ
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
Η
λ
ί
σ
τ
α
σ
ο
υ
π
ι
θ
α
ν
ό
τ
α
τ
α
π
ε
ρ
Π
ο
ι
ο
ς
ε
ί
ν
α
ι
κ
α
λ
ό
ς
δ
Κ
ά
π
οι
ο
ς
π
ο
υ
εί
ν
αι
σ
τ
ο
δι
α
Κ
ά
π
οι
ος
π
ο
υ
μ
π
ο
ρ
ώ
ν
α
ε
μ
πι
στ
ευ
Κ
ά
π
οι
ος
π
ο
υ
α
π
α
ντ
ά
ει
α
μ
Κ
ά
π
οι
ος
π
ο
υ
με
Κά
πο
ιο
ς
πο
υ
μο
υ
συ
μπ
Ο
Π
Δ
ρ
α
σ
τ
η
ρ
ι
ό
τ
η
5
λ
ε
π
τ
ά
Μ
π
ο
ρ
ο
ύ
μ
ε
π
ά
ν
τ
α
ν
α
ε
μ
π
ι
α
υ
τ
ά
π
ο
υ
μ
α
ς
λ
έ
ν
ε
σ
τ
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
r
t
1
1
2
3
4
5
Δεν
μπ
ορ
ώ
να
πισ
τέψ
ω
ότι
καν
ένα
ς
δε
σχο
λία
σε
τη
δη
μο
σίε
υσ
η
σο
υ,
δε
συν
ειδ
ητο
ποί
ησ
αν
πό
σο
ση
μαν
τικ
ό
είν
αι
αυτ
Ποι
ος
είν
αι;
Ευχ
αρι
στ
ώ
πάν
τως
!
Για
τί
δεν
ήσ
ουν
στο
δια
δίκ
τυο
χθε
ς
βρ
άδ
υ;
Δε
μο
υ
Συγ
νώ
μη
ήμ
ουν
έξω
με
Γει
ά,
σε
συν
άντ
ησ
α
έξω
απ
ό
το
σιν
εμά
την
πρ
οηγ
ού
μεν
η
εβδ
ομ
άδ
α
μαζ
ί με
του
Ναι
,
νομ
ίζω
ότι
σε
θυ
μά
μαι
.
Πώ
ς
με
βρή
κες
;
Υπέ
ροχ
ο
παι
χνί
δι,
είσ
αι
αν
αμ
φισ
βήτ
ητα
ο
καλ
ύτε
ρος
παί
χτη
ς
σε
αυτ
ήν
την
ομ
άδ
α.
Δεν
το
κάν
ω
αυτ
ό
για
οπ
οιο
Αα,
ευχ
αρι
στ
ώ
κολ
λητ
έ,
σο
βα
ρά;
Πες
μο
υ
περ
ισσ
ότε
ρα!
Είδ
α
το
όνο
μά
σο
υ
στο
ne
wsl
ett
er
της
ομ
άδ
ας
πο
δο
Αν
αφ
έρο
ντα
ι
όλα
στη
ν
ιστ
οσε
Θ
α
ε
μ
π
ι
σ
τ
ε
υ
ό
σ
ο
υ
ν
α
υ
τ
ό
τ
ο
ά
τ
ο
μ
ο
;
1
2
3
4
5
ar
t
2
Τ
ι
θ
έ
λ
ο
υ
ν
;
Είμ
αι
η
Τζέ
συ
απ
ό
το
Μπ
ίρμ
ινγ
κχα
μ,
κι
εγ
ώ
έχω
θυ
μώ
σει
πολ
ύ
απ
ό
το
γεγ
ονό
ς
ότι
καν
ένα
ς
άλλ
ος
δεν
ενδ
ιαφ
έρε
ται
για
τα
δικ
Θυ
μώ
νω
πολ
ύ
πο
υ
οι
φίλ
οι
μο
υ
δεν
ενδ
ιαφ
έρο
ντα
ι
καν
. Ω
Θεέ
μο
υ,
μόλ
ις
διά
βα
σα
το
άρ
θρο
,
είν
αι
Δε
σε
πα
ρακ
ολο
υθ
ώ ή
κάτ
ι
τέτ
οιο
. Ο
φίλ
ος
σο
υ
μο
υ
είπ
ε
το
όνο
μά
σο
υ
και
Μμ
μ,
αυτ
ό
είν
αι
λίγ
ο
τρο
μακ
τικ
ό
Είμ
αι
στη
ν
τρίτ
η
τάξ
Θα
σε
έχω
μόν
ο
για
μέν
α
απ
όψ
ε; Η
χαζ
ή η
αδε
ρφ
ή
σο
υ
Όχι
μην
ανη
συχ
είς,
είμ
αι
Βα
ρέθ
ηκα
να
παί
ζω
με
αυτ
ούς
του
ς
άσχ
ετο
υς,
είμ
αι
σίγ
ου
ρος
κι
εσύ
το
ίδι
ο!
Έχ
ω
πρ
οσκ
αλέ
σει
μόν
ο
παί
χτε
ς
πο
υ
Ακο
ύγε
ται
καλ
ό,
τι
πρέ
πει
να
κάν
ω;
Ωρ
αία
,
ευχ
αρι
στ
ώ,
μόλ
ις
την
είδ
α.
Θα
έρθ
ω
στο
Οκ
θα
σε
ψά
ξω!
ar
t
3
1
2
3
4
5
Μ
π
ο
ρ
ε
ί
τ
ο
μ
ή
ν
υ
μ
α
ν
α
δ
ι
α
β
α
σ
τ
ε
ί
α
λ
λ
ι
ώ
ς
;
Δια
φω
νώ
κι
εγ
ώ,
πρ
αγμ
ατι
κά
πισ
τεύ
ω
ότι
οι
άνθ
ρω
ποι
πρέ
πει
να
κάν
ουν
κάτ
ι
για
αυτ
ό!
Είν
αι
απο
κρο
υστι
κό,
μακ
άρι
να
μπο
ρού
σα
να
κάν
ω
κάτι
για
αυτ
ό!
Κι
εγ
ώ!!
Θα
ξαν
απ
άς
σιν
εμά
αυτ
ήν
την
εβδ
ομ
άδ
α,
θα
ήτα
ν
coo
l να
σε
δω
εκε
ί
Ναι
μπ
ορε
ί να
πά
ω
με
την
πα
ρέα
μο
υ…
Θα
ήτα
ν
πα
ράξ
ενο
Απ
λώς
ακο
λού
θη
σε
αυτ
ό
το
σύν
δεσ
μο,
το
μόν
ο
πο
υ
πρέ
πει
να
κάν
εις
είν
αι
να
βάλ
εις
τη
διε
ύθ
υνσ
η
του
em
ail
σο
υ.
Ακο
ύγε
ται
καλ
ό,
θα
μπ
ω
αύ
ριο,
έχω
αρχ
ίσει
και
βα
ριέ
μαι
να
παί
ζω
με
αυτ
ούς
του
ς
ερα
σιτ
έχν
ες,
θέλ
ω
να
Έπ
αιξ
ες
κατ
απ
ληκ
τικ
ά
σή
μερ
α!
Συγ
νώ
μη
δεν
κατ
άφ
ερα
να
σε
Νό
μιζ
α
ότι
σε
έχα
σα
αλλ
Άσε
δε
πει
ράζ
ει.
Θα
το
συζ
ητή
σω
με
του
ς
άλλ
ους
φίλ
ους
Όχι
περ
ίμε
νε,
συγ
νώ
μη!
Τι
μπ
ar
t
4
1
2
3
4
5
Υ
π
ά
ρ
χ
ει
π
ι
θ
α
ν
ό
ς
κ
ί
ν
δ
υ
ν
ο
ς;
Μι
α
ομ
άδ
α
απ
ό
εμά
ς
θα
πά
με
να
δια
μα
ρτυ
ρηθ
ού
με
έξω
απ
ό
ένα
εργ
αστ
ήρι
ο
πει
ρα
μάτ
ων
ζώ
ων
αυτ
ήν
την
εβδ
ομ
άδ
α,
Ναι
,
οπ
ωσ
δή
ποτ
ε, ο
αρι
θμ
ός
μο
υ
είν
αι…
Λοι
πόν
για
αρχ
ή
μπ
ορε
ίς
να
μο
υ
στε
ίλει
ς
εκε
ίνη
Οκ
δώ
σε
μο
υ
ένα
λεπ
τό
…
Χα,
χα
ναι,
αλή
θει
α
το
όνο
μά
μο
υ
είν
αι
Sa
m
Dav
ies
και
μπ
ορε
ίς
να
ρω
τήσ
εις
να
Co
ol,
θα
δω
τι
παί
ζει,
ίσω
ς
σε
δω
εκε
ί.
Ναι
κι
εγ
ώ
το
ίδι
ο,
αλλ
ά
κάτ
σε
να
δο
ύμε
πω
ς
θα
τα
πας
με
του
ς
επα
γγε
λμ
ατί
ες!
Κρ
άτα
το
ψε
υδ
ών
υμ
ό
σο
υ
για
να
Ωρ
αία
,
ακο
ύγε
ται
τέλ
ειο,
χρε
ιάζ
εσα
ι το
use
rna
me
μο
υ
στο
sky
pe
για
αυτ
ό;
Ναι
,
βέβ
αια
,
φυ
σικ
ά.
Μπ
ορ
ώ
να
μιλ
ήσ
ω
στο
υς
γον
Οκ
περ
ίμε
νε,
συγ
νώ
μη,
Ναι
,
οπ
ωσ
δή
ποτ
ε, ο
αρι
θμ
ός
μο
υ
είν
αι…
Co
ol,
θα
δω
τι
παί
ζει,
ίσω
ς
σε
δω
εκε
ί.
Ναι
,
βέβ
αια
,
φυ
σικ
ά.
Μπ
ορ
ώ
να
μιλ
ήσ
ω
στο
υς
γον
Μ
ε
ρι
κ
έ
ς
φ
ο
ρ
έ
ς
κ
ά
π
ο
ιε
ς
κ
α
τ
α
σ
τπικίνδυνοβλαβές
Π
ο
υ
θ
α
τ
α
ξ
ι
ν
ο
μ
Κί
νδ
υν
ος
=
Έκ
θε
ση
σε
κί
νδ
υν
Ε
π
ι
κ
ί
ν
δ
υ
ν
ο
ή
ε
π
ι
β
λ
α
β
έ
ς;
Γει
ά,
μο
υ
αρέ
σο
υν
οι
και
νού
ριε
ς
φω
τογ
ρα
φίε
ς
πο
υ
δη
μο
σίε
υσε
ς!
Είσ
αι
στο
Sky
pe;
Θες
να
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
Δ
ρ
α
σ
τ
η
ρ
ι
ό
τ
η
τ
α
Χ
ρ
η
σι
μ
ο
1
2
3
5
4
Ε
π
ι
κ
ί
ν
δ
υ
ν
ο
ή
ε
π
ι
β
λ
α
β
έ
Ναι
,
βέβ
αια
,
φυ
σικ
ά.
Μπ
ορ
ώ
να
μιλ
ήσ
ω
στο
υς
γον
είς
Οκ
περ
ίμε
νε,
συγ
νώ
μη,
θα
δω
τι
μπ
ορ
ώ
να
κάν
Ναι
κι
εγ
ώ
το
ίδι
ο,
αλλ
ά
κάτ
σε
να
δο
ύμε
πω
Ωραία, ακούγεται τέλειο, χρειάζεσαι το
username μου στο skype για αυτό;
H
S
af
e
Li
n
e
δ
έ
χ
ε
τ
α
ι
κ
α
τ
Τ
α
κ
ο
ιν
ω
νι
κ
ά
δ
Η
Δ
/
ν
σ
Α
κ
α
τ
ά
λ
λ
η
λ
ο
π
ε
ρ
ι
ε
χ
ό
μ
ε
Π
ο
υ
μ
πο
ρο
ύμ
ε
ν
α
τ
ο
κ
α
τ
α
γ
γ
ε
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
Δ
ρ
α
σ
τ
η
ρ
ι
ό
τ
η
τ
5
λ
ε
π
τ
ά
Τ
ι
π
ρ
έ
π
ε
ι
ν
α
π
ρ
ο
σ
έ
ξ
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
H
E
L
P
Α
υ
τ
ό
σ
η
μ
α
Ώ
ρ
α
ν
α
σ
κ
ε
φ
τ
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
Σ
Κ
Ε
Ψ
Ο
Υ
Α
ν
κ
ά
π
ο
ι
ο
ς
Σκέψου Γιατί;
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
Α
ν
α
υ
τ
ό
τ
Σκέψου Γιατί;
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
ΣΚΕΨΟΥ
Α
ν
α
υ
τ
Σκέψου Γιατί;
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
Α
ν
α
υΣκέψου Γιατί;
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
Α
ν
α
υ
τ
ό
τ
Σκέψου Γιατί;
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
Α
ν
σ
υ
ν
ο
μ
ι
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
Να το πεις σε έναν ενήλικα
Να τον μπλοκάρεις
Να τον αναφέρεις
Να τον αγνοήσεις
Α
ν
κ
ά
π
ο
ι
ο
ς
σ
ε
α
ν
η
δ
ι
α
δ
ι
κ
τ
υ
α
κ
ά
Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr
T
r
u
s
A
v
a
i
l
a
Ε
Μ
Π
Ι
Σ
Τ
Ε
Υ
Σ
Ο
Υ Μετάφραση
SaferInternet4Kids.gr

More Related Content

What's hot

ευκτικη βαρυτονων ρηματων μεσης φωνης
ευκτικη βαρυτονων ρηματων μεσης φωνηςευκτικη βαρυτονων ρηματων μεσης φωνης
ευκτικη βαρυτονων ρηματων μεσης φωνης
Αγγελα Μπουρτζακη
 
καταληξεις μετοχης απαρεμφατου
καταληξεις μετοχης απαρεμφατουκαταληξεις μετοχης απαρεμφατου
καταληξεις μετοχης απαρεμφατου
Georgia Sofi
 
σεβασμος στη διαφορετικοτητα
σεβασμος στη διαφορετικοτητασεβασμος στη διαφορετικοτητα
σεβασμος στη διαφορετικοτητα
lykmat
 
ασφαλεσ διαδικτυο κατερινα στ'1
ασφαλεσ διαδικτυο κατερινα στ'1ασφαλεσ διαδικτυο κατερινα στ'1
ασφαλεσ διαδικτυο κατερινα στ'1
dimdemenika
 
αρχικοι χρονοι αρχαια
αρχικοι χρονοι αρχαιααρχικοι χρονοι αρχαια
αρχικοι χρονοι αρχαια
news-4-sure
 
Παιχνίδι με συλλαβές 2 (Πού είναι ο Άρης;)
Παιχνίδι με συλλαβές 2 (Πού είναι ο Άρης;)Παιχνίδι με συλλαβές 2 (Πού είναι ο Άρης;)
Παιχνίδι με συλλαβές 2 (Πού είναι ο Άρης;)
theodora tz
 
Το Σχολείο μας Μουσικό Σχολείο Ξάνθης_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το Σχολείο μας Μουσικό Σχολείο Ξάνθης_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΤο Σχολείο μας Μουσικό Σχολείο Ξάνθης_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το Σχολείο μας Μουσικό Σχολείο Ξάνθης_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
toniakots
 
Aόριστος B΄, ενεργητικής και μέσης φωνής
Aόριστος B΄, ενεργητικής και μέσης φωνήςAόριστος B΄, ενεργητικής και μέσης φωνής
Aόριστος B΄, ενεργητικής και μέσης φωνής
Georgia Dimitropoulou
 
Γίνε ένας σπουδαίος MLM MANAGER – COACH
Γίνε ένας σπουδαίος MLM MANAGER – COACHΓίνε ένας σπουδαίος MLM MANAGER – COACH
Γίνε ένας σπουδαίος MLM MANAGER – COACH
Vassilis (BIll) Panopoulos M.B.A., M.H.R.M., M.M.M.
 
Ψηφιακή υπογραφή και Κρυπτογράφηση αρχείου με Gpg4win
Ψηφιακή υπογραφή και Κρυπτογράφηση αρχείου με Gpg4winΨηφιακή υπογραφή και Κρυπτογράφηση αρχείου με Gpg4win
Ψηφιακή υπογραφή και Κρυπτογράφηση αρχείου με Gpg4win
Eirini Voutskoglou
 
Ενεργητική/Μέση φωνή (καταλήξεις χρόνων)
Ενεργητική/Μέση φωνή (καταλήξεις χρόνων)Ενεργητική/Μέση φωνή (καταλήξεις χρόνων)
Ενεργητική/Μέση φωνή (καταλήξεις χρόνων)
haritinitrigazi1
 
21704159 αρχικοι-χρονοι
21704159 αρχικοι-χρονοι21704159 αρχικοι-χρονοι
21704159 αρχικοι-χρονοι
Alexadro Del Mel
 
06-mythos-a-lexico
06-mythos-a-lexico06-mythos-a-lexico
06-mythos-a-lexico
Antonio G. Amador
 
Yποτακτική βαρύτονων ρημάτων ενεργ. και μέσης φωνής
Yποτακτική βαρύτονων ρημάτων ενεργ. και μέσης φωνήςYποτακτική βαρύτονων ρημάτων ενεργ. και μέσης φωνής
Yποτακτική βαρύτονων ρημάτων ενεργ. και μέσης φωνής
Georgia Dimitropoulou
 
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ
Αγγελα Μπουρτζακη
 
αρχικοι χρονοι
αρχικοι χρονοιαρχικοι χρονοι
αρχικοι χρονοι
Georgia Sofi
 

What's hot (19)

ευκτικη βαρυτονων ρηματων μεσης φωνης
ευκτικη βαρυτονων ρηματων μεσης φωνηςευκτικη βαρυτονων ρηματων μεσης φωνης
ευκτικη βαρυτονων ρηματων μεσης φωνης
 
καταληξεις μετοχης απαρεμφατου
καταληξεις μετοχης απαρεμφατουκαταληξεις μετοχης απαρεμφατου
καταληξεις μετοχης απαρεμφατου
 
σεβασμος στη διαφορετικοτητα
σεβασμος στη διαφορετικοτητασεβασμος στη διαφορετικοτητα
σεβασμος στη διαφορετικοτητα
 
ασφαλεσ διαδικτυο κατερινα στ'1
ασφαλεσ διαδικτυο κατερινα στ'1ασφαλεσ διαδικτυο κατερινα στ'1
ασφαλεσ διαδικτυο κατερινα στ'1
 
αρχικοι χρονοι αρχαια
αρχικοι χρονοι αρχαιααρχικοι χρονοι αρχαια
αρχικοι χρονοι αρχαια
 
Παιχνίδι με συλλαβές 2 (Πού είναι ο Άρης;)
Παιχνίδι με συλλαβές 2 (Πού είναι ο Άρης;)Παιχνίδι με συλλαβές 2 (Πού είναι ο Άρης;)
Παιχνίδι με συλλαβές 2 (Πού είναι ο Άρης;)
 
Το Σχολείο μας Μουσικό Σχολείο Ξάνθης_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το Σχολείο μας Μουσικό Σχολείο Ξάνθης_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΤο Σχολείο μας Μουσικό Σχολείο Ξάνθης_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το Σχολείο μας Μουσικό Σχολείο Ξάνθης_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 
Aόριστος B΄, ενεργητικής και μέσης φωνής
Aόριστος B΄, ενεργητικής και μέσης φωνήςAόριστος B΄, ενεργητικής και μέσης φωνής
Aόριστος B΄, ενεργητικής και μέσης φωνής
 
Ux experience-karadima
Ux experience-karadimaUx experience-karadima
Ux experience-karadima
 
Γίνε ένας σπουδαίος MLM MANAGER – COACH
Γίνε ένας σπουδαίος MLM MANAGER – COACHΓίνε ένας σπουδαίος MLM MANAGER – COACH
Γίνε ένας σπουδαίος MLM MANAGER – COACH
 
Ψηφιακή υπογραφή και Κρυπτογράφηση αρχείου με Gpg4win
Ψηφιακή υπογραφή και Κρυπτογράφηση αρχείου με Gpg4winΨηφιακή υπογραφή και Κρυπτογράφηση αρχείου με Gpg4win
Ψηφιακή υπογραφή και Κρυπτογράφηση αρχείου με Gpg4win
 
Ενεργητική/Μέση φωνή (καταλήξεις χρόνων)
Ενεργητική/Μέση φωνή (καταλήξεις χρόνων)Ενεργητική/Μέση φωνή (καταλήξεις χρόνων)
Ενεργητική/Μέση φωνή (καταλήξεις χρόνων)
 
21704159 αρχικοι-χρονοι
21704159 αρχικοι-χρονοι21704159 αρχικοι-χρονοι
21704159 αρχικοι-χρονοι
 
06-mythos-a-lexico
06-mythos-a-lexico06-mythos-a-lexico
06-mythos-a-lexico
 
Arxikoi xronoi
Arxikoi xronoiArxikoi xronoi
Arxikoi xronoi
 
ΙΑΤΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ
 
Yποτακτική βαρύτονων ρημάτων ενεργ. και μέσης φωνής
Yποτακτική βαρύτονων ρημάτων ενεργ. και μέσης φωνήςYποτακτική βαρύτονων ρημάτων ενεργ. και μέσης φωνής
Yποτακτική βαρύτονων ρημάτων ενεργ. και μέσης φωνής
 
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ
 
αρχικοι χρονοι
αρχικοι χρονοιαρχικοι χρονοι
αρχικοι χρονοι
 

Similar to Trust me lesson 3 gld 11 14

Οδηγός Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης - Semifind.gr
Οδηγός Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης - Semifind.grΟδηγός Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης - Semifind.gr
Οδηγός Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης - Semifind.gr
semifind
 
«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΛΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΑ...
«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΛΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΑ...«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΛΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΑ...
«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΛΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΑ...
antkoniou
 
How can we fit the gaps of the Egerton gospel
How can we fit the gaps of the Egerton gospelHow can we fit the gaps of the Egerton gospel
How can we fit the gaps of the Egerton gospel
László Slemmer
 
Visual reconstruction of a part of the Egerton’s Gospel
Visual reconstruction of a part of the Egerton’s GospelVisual reconstruction of a part of the Egerton’s Gospel
Visual reconstruction of a part of the Egerton’s Gospel
László Slemmer
 
Thessinergio.gr - Παρουσίαση Εταιρίας
Thessinergio.gr - Παρουσίαση ΕταιρίαςThessinergio.gr - Παρουσίαση Εταιρίας
Thessinergio.gr - Παρουσίαση Εταιρίας
Georgios Chasiotis
 
DevSummit 2016 PreSummit Workshop: Getting to Know Your Users (Part 1 of 2)
DevSummit 2016 PreSummit Workshop: Getting to Know Your Users (Part 1 of 2)DevSummit 2016 PreSummit Workshop: Getting to Know Your Users (Part 1 of 2)
DevSummit 2016 PreSummit Workshop: Getting to Know Your Users (Part 1 of 2)
Frank Garofalo
 
booking.com, tripadvisor.com, ekdromi.gr - Χατζηγεωργιου, Φροσύνης, Πολύχρονος
booking.com, tripadvisor.com, ekdromi.gr - Χατζηγεωργιου, Φροσύνης, Πολύχρονοςbooking.com, tripadvisor.com, ekdromi.gr - Χατζηγεωργιου, Φροσύνης, Πολύχρονος
booking.com, tripadvisor.com, ekdromi.gr - Χατζηγεωργιου, Φροσύνης, Πολύχρονος
Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης (marketing) - ΤΕΙ Κρήτης
 
Adromaxi
AdromaxiAdromaxi
Adromaxi
Helen Mousa
 
Βιβλιοθήκη και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου:συνοπτική π...
Βιβλιοθήκη και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου:συνοπτική π...Βιβλιοθήκη και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου:συνοπτική π...
Βιβλιοθήκη και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου:συνοπτική π...
Ifigenia Vardakosta
 
Νυχτώνει
ΝυχτώνειΝυχτώνει
Νυχτώνει
theodora tz
 
διαγώνισμα α τετραμήνου ιανουάριος 2014.
διαγώνισμα α τετραμήνου ιανουάριος 2014.διαγώνισμα α τετραμήνου ιανουάριος 2014.
διαγώνισμα α τετραμήνου ιανουάριος 2014.
Evaggelos Manitakis
 
Athens tote tora
Athens tote toraAthens tote tora
Athens tote tora
akarapap
 
Περιοδική Έκδοση Συλλόγου Νέων Επιστημόνων Ηλιούπολης
Περιοδική Έκδοση Συλλόγου Νέων Επιστημόνων ΗλιούποληςΠεριοδική Έκδοση Συλλόγου Νέων Επιστημόνων Ηλιούπολης
Περιοδική Έκδοση Συλλόγου Νέων Επιστημόνων Ηλιούπολης
Costas Kontonikas
 
χορευτικός όμιλος 2012 13
χορευτικός όμιλος 2012 13χορευτικός όμιλος 2012 13
χορευτικός όμιλος 2012 13
gymzosim
 
Δημιουργία Υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων
Δημιουργία Υλικού Πολυμέσων και ΥπερμέσωνΔημιουργία Υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων
Δημιουργία Υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων
MANESIOTIS PETROS
 

Similar to Trust me lesson 3 gld 11 14 (20)

Οδηγός Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης - Semifind.gr
Οδηγός Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης - Semifind.grΟδηγός Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης - Semifind.gr
Οδηγός Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης - Semifind.gr
 
«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΛΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΑ...
«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΛΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΑ...«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΛΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΑ...
«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΛΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΑ...
 
How can we fit the gaps of the Egerton gospel
How can we fit the gaps of the Egerton gospelHow can we fit the gaps of the Egerton gospel
How can we fit the gaps of the Egerton gospel
 
Visual reconstruction of a part of the Egerton’s Gospel
Visual reconstruction of a part of the Egerton’s GospelVisual reconstruction of a part of the Egerton’s Gospel
Visual reconstruction of a part of the Egerton’s Gospel
 
Thessinergio.gr - Παρουσίαση Εταιρίας
Thessinergio.gr - Παρουσίαση ΕταιρίαςThessinergio.gr - Παρουσίαση Εταιρίας
Thessinergio.gr - Παρουσίαση Εταιρίας
 
DevSummit 2016 PreSummit Workshop: Getting to Know Your Users (Part 1 of 2)
DevSummit 2016 PreSummit Workshop: Getting to Know Your Users (Part 1 of 2)DevSummit 2016 PreSummit Workshop: Getting to Know Your Users (Part 1 of 2)
DevSummit 2016 PreSummit Workshop: Getting to Know Your Users (Part 1 of 2)
 
To oneiro toy skiaxtroy
To oneiro toy skiaxtroyTo oneiro toy skiaxtroy
To oneiro toy skiaxtroy
 
booking.com, tripadvisor.com, ekdromi.gr - Χατζηγεωργιου, Φροσύνης, Πολύχρονος
booking.com, tripadvisor.com, ekdromi.gr - Χατζηγεωργιου, Φροσύνης, Πολύχρονοςbooking.com, tripadvisor.com, ekdromi.gr - Χατζηγεωργιου, Φροσύνης, Πολύχρονος
booking.com, tripadvisor.com, ekdromi.gr - Χατζηγεωργιου, Φροσύνης, Πολύχρονος
 
Adromaxi
AdromaxiAdromaxi
Adromaxi
 
Βιβλιοθήκη και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου:συνοπτική π...
Βιβλιοθήκη και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου:συνοπτική π...Βιβλιοθήκη και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου:συνοπτική π...
Βιβλιοθήκη και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου:συνοπτική π...
 
Νυχτώνει
ΝυχτώνειΝυχτώνει
Νυχτώνει
 
ιστοεξερεύνηση καββαδίας
ιστοεξερεύνηση καββαδίαςιστοεξερεύνηση καββαδίας
ιστοεξερεύνηση καββαδίας
 
ιστοεξερεύνηση καββαδίας
ιστοεξερεύνηση καββαδίαςιστοεξερεύνηση καββαδίας
ιστοεξερεύνηση καββαδίας
 
διαγώνισμα α τετραμήνου ιανουάριος 2014.
διαγώνισμα α τετραμήνου ιανουάριος 2014.διαγώνισμα α τετραμήνου ιανουάριος 2014.
διαγώνισμα α τετραμήνου ιανουάριος 2014.
 
Athens tote tora
Athens tote toraAthens tote tora
Athens tote tora
 
Company profile (Greek)
Company profile (Greek)Company profile (Greek)
Company profile (Greek)
 
Περιοδική Έκδοση Συλλόγου Νέων Επιστημόνων Ηλιούπολης
Περιοδική Έκδοση Συλλόγου Νέων Επιστημόνων ΗλιούποληςΠεριοδική Έκδοση Συλλόγου Νέων Επιστημόνων Ηλιούπολης
Περιοδική Έκδοση Συλλόγου Νέων Επιστημόνων Ηλιούπολης
 
χορευτικός όμιλος 2012 13
χορευτικός όμιλος 2012 13χορευτικός όμιλος 2012 13
χορευτικός όμιλος 2012 13
 
doctorat
doctoratdoctorat
doctorat
 
Δημιουργία Υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων
Δημιουργία Υλικού Πολυμέσων και ΥπερμέσωνΔημιουργία Υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων
Δημιουργία Υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων
 

More from Vasso Servou

Freinet
FreinetFreinet
Freinet
Vasso Servou
 
Freinet
FreinetFreinet
Freinet
Vasso Servou
 
Efhmerida
EfhmeridaEfhmerida
Efhmerida
Vasso Servou
 
Astro pi2
Astro pi2Astro pi2
Astro pi2
Vasso Servou
 
Fruit keyboard connection
Fruit keyboard connectionFruit keyboard connection
Fruit keyboard connection
Vasso Servou
 
Fruit keyboard
Fruit keyboardFruit keyboard
Fruit keyboard
Vasso Servou
 
Microbit2
Microbit2Microbit2
Microbit2
Vasso Servou
 
Microbit1
Microbit1Microbit1
Microbit1
Vasso Servou
 
Temp alarm stu1
Temp alarm stu1Temp alarm stu1
Temp alarm stu1
Vasso Servou
 
Temp alarm2
Temp alarm2Temp alarm2
Temp alarm2
Vasso Servou
 
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύουΥποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου
Vasso Servou
 
Μαθηματικά Β Γυμνασίου
Μαθηματικά Β ΓυμνασίουΜαθηματικά Β Γυμνασίου
Μαθηματικά Β Γυμνασίου
Vasso Servou
 
Το εσωτερικό του υπολογιστή
Το εσωτερικό του υπολογιστήΤο εσωτερικό του υπολογιστή
Το εσωτερικό του υπολογιστή
Vasso Servou
 
εργονομίαχουλιάρας
εργονομίαχουλιάραςεργονομίαχουλιάρας
εργονομίαχουλιάρας
Vasso Servou
 
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδηεργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη
Vasso Servou
 
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ μαρινα φαλαγκα
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ  μαρινα φαλαγκαεργονομια νεκταριοσ σιωλησ  μαρινα φαλαγκα
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ μαρινα φαλαγκα
Vasso Servou
 
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4
Vasso Servou
 
Bbc microbit εκκολαπτήρια tekosh
Bbc microbit εκκολαπτήρια tekoshBbc microbit εκκολαπτήρια tekosh
Bbc microbit εκκολαπτήρια tekosh
Vasso Servou
 
Fake news
Fake newsFake news
Fake news
Vasso Servou
 
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_τουEμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του
Vasso Servou
 

More from Vasso Servou (20)

Freinet
FreinetFreinet
Freinet
 
Freinet
FreinetFreinet
Freinet
 
Efhmerida
EfhmeridaEfhmerida
Efhmerida
 
Astro pi2
Astro pi2Astro pi2
Astro pi2
 
Fruit keyboard connection
Fruit keyboard connectionFruit keyboard connection
Fruit keyboard connection
 
Fruit keyboard
Fruit keyboardFruit keyboard
Fruit keyboard
 
Microbit2
Microbit2Microbit2
Microbit2
 
Microbit1
Microbit1Microbit1
Microbit1
 
Temp alarm stu1
Temp alarm stu1Temp alarm stu1
Temp alarm stu1
 
Temp alarm2
Temp alarm2Temp alarm2
Temp alarm2
 
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύουΥποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου
 
Μαθηματικά Β Γυμνασίου
Μαθηματικά Β ΓυμνασίουΜαθηματικά Β Γυμνασίου
Μαθηματικά Β Γυμνασίου
 
Το εσωτερικό του υπολογιστή
Το εσωτερικό του υπολογιστήΤο εσωτερικό του υπολογιστή
Το εσωτερικό του υπολογιστή
 
εργονομίαχουλιάρας
εργονομίαχουλιάραςεργονομίαχουλιάρας
εργονομίαχουλιάρας
 
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδηεργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη
 
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ μαρινα φαλαγκα
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ  μαρινα φαλαγκαεργονομια νεκταριοσ σιωλησ  μαρινα φαλαγκα
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ μαρινα φαλαγκα
 
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4
 
Bbc microbit εκκολαπτήρια tekosh
Bbc microbit εκκολαπτήρια tekoshBbc microbit εκκολαπτήρια tekosh
Bbc microbit εκκολαπτήρια tekosh
 
Fake news
Fake newsFake news
Fake news
 
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_τουEμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του
 

Trust me lesson 3 gld 11 14

Editor's Notes

 1. To find out more about any of these apps then visit; www.commonsensemedia.org www.net-aware.org.uk