SlideShare a Scribd company logo
TRINITY – ang pagkakaisa at pagka-Diyos
Ang mga Kristiyano ay binibinyagan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng
Banal na Espiritu: hindi sa kanilang mga pangalan, sapagkat iisa lamang
ang Diyos, ang makapangyarihang Ama, ang kanyang bugtong na Anak
at ang Banal na Espiritu: ang Kabanal-banalang Trinidad. CCC 233
Ang buong kasaysayan ng kaligtasan ay kapareho ng kasaysayan ng daan at ng
paraan kung saan ang nag-iisang tunay na Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu, ay
naghahayag ng kanyang sarili mga tao "at pinagkasundo at pinagkakaisa sa
kanyang sarili ang mga tumatalikod sa kasalanan".CCC 234
Ang mga gawa ng Diyos ay nagpapakita kung sino siya sa kanyang
sarili; ang misteryo ng kanyang kaloob-looban ay nagbibigay liwanag
sa ating pagkaunawa sa lahat ng kanyang mga gawa. CCC 236
Ang Diyos, tiyak, ay nag-
iwan ng mga bakas ng
kanyang pagiging
trinitarian sa kanyang
gawain ng Paglikha at sa
Rebelasyon nito sa buong
Lumang Tipan. Ngunit ang
lapit ng kanyang Pagiging
Banal na Trinidad ay
bumubuo ng isang misteryo
na hindi maaabot sa
pangangatuwiran lamang,
at maging sa
pananampalataya ng Israel,
bago ang Pagkakatawang-
tao ng Anak ng Diyos, at
ang pagpapadala ng Banal
na Espiritu. CIC 237
Maraming relihiyon ang tumatawag sa Diyos bilang
"Ama". Ang diyos ay madalas na itinuturing na
"ama ng mga diyos at ng mga tao". CCC 238
Sa Israel, ang Diyos ay tinatawag na "Ama" dahil siya ang
Manlilikha ng mundo. Higit pa rito, ang Diyos ay Ama dahil
sa tipan at kaloob ng batas sa Israel, "ang kanyang
panganay na anak" (Ex 4,22).
Ang Diyos ay tinatawag ding Ama ng hari ng Israel. Lalo na siya ang
"Ama ng mga dukha", ng mga ulila at mga balo, na nasa ilalim ng
kanyang mapagmahal na proteksyon. cf. Sal 68,6). CCC 238
.
.
.
DIYOS BILANG AMA AT BILANG INA
Ang Diyos ang unang pinanggalingan ng lahat ng bagay at transendente na awtoridad;
at siya ay sa parehong oras kabutihan at mapagmahal na pangangalaga para sa lahat
ng kanyang mga anak. Ang pagiging magiliw ng Diyos sa magulang ay maaari ding
ipahayag sa pamamagitan ng larawan ng pagiging ina, na nagbibigay-diin sa pagiging
matibay ng Diyos, ang lapit sa pagitan ng Lumikha at nilalang. CCC 239
ang wika ng pananampalataya sa gayon ay kumukuha sa
karanasan ng tao ng mga magulang, na sa isang paraan ang
mga unang kinatawan ng Diyos para sa tao. Ngunit ang
karanasang ito ay nagsasabi rin sa atin na ang mga magulang
ng tao ay nagkakamali at maaaring masira ang mukha ng
pagiging ama at pagiging ina. Dapat nating alalahanin na ang
Diyos ay lumalampas sa pagkakaiba ng tao sa pagitan ng mga
kasarian. Hindi siya lalaki o babae: siya ay Diyos
Nahihigitan din niya ang pagiging ama at pagiging
ina ng tao, bagama't siya ang kanilang pinagmulan
at pamantayan: walang sinuman ang ama kung
paanong ang Diyos ay Ama.
Ibinunyag ni Jesus na ang Diyos ay
Ama sa di-marinig na kahulugan:
siya ay Ama hindi lamang sa
pagiging Manlilikha; siya ay walang
hanggang Ama sa pamamagitan ng
kanyang kaugnayan sa kanyang
kaisa-isang Anak na, bilang
katumbas, ay Anak lamang na
may kaugnayan sa kanyang Ama:
"Walang nakakakilala sa Anak
maliban sa Ama, at walang
nakakakilala sa Ama maliban
sa Anak, at sinumang kanino
Pinili ng Anak na ibunyag siya."
(Mt 11,27). CCC 240
Dahil dito, ipinagtapat ng mga apostol na si Jesus ang Salita: "Nang pasimula ay ang Salita, at
ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos"; bilang "ang larawan ng di-nakikitang
Diyos"; bilang ang "ningning ng kaluwalhatian ng Diyos at ang mismong tatak ng kanyang
kalikasan". (Hb 1,3).CCC 241
Kasunod ng apostolikong tradisyong ito, ipinagtapat ng Simbahan
sa unang ekumenikal na konseho sa Nicaea (325) na ang Anak ay
"consubstantial" sa Ama, ibig sabihin, iisang Diyos na kasama niya. CCC 242
Ang ikalawang ekumenikal na konseho, na ginanap sa Constantinople
noong 381, ay pinanatili ang pananalitang ito sa pagbubuo nito ng
Kredo ng Nicene at ipinagtapat na "ang bugtong na Anak ng Diyos,
walang hanggang isinilang ng Ama, liwanag mula sa liwanag,
tunay na Diyos mula sa tunay na Diyos, hindi ipinanganak. ginawa,
kaisa ng Ama" (Símbolo Niceno-Constantinopolitano: DS 150).
Bago ang kanyang Paskuwa, inihayag ni Jesus
ang pagpapadala ng "isa pang Paraclete"
(Tagapagtanggol), ang Banal na Espiritu. CCC 243
Sa trabaho mula noong nilikha, na dati ay "nagsalita sa
pamamagitan ng mga propeta", ang Espiritu ay sasamahan
na ngayon at sa mga disipulo, upang turuan sila at gabayan
sila "sa buong katotohanan" Jn 16,13 (Jn 16,13). CCC243
Sa gayon ang Banal na Espiritu ay nahayag bilang isa
pang banal na persona kasama si Hesus at ang Ama.
Ang walang hanggang pinagmulan ng Banal na Espiritu ay nahayag sa
kanyang misyon sa panahon. Ang Espiritu ay ipinadala sa mga apostol
at sa Simbahan kapwa ng Ama sa pangalan ng Anak, at ng Anak nang
personal, nang siya ay bumalik sa Ama. Ang pagpapadala ng persona
ng Espiritu pagkatapos ng pagluwalhati ni Jesus ay naghahayag
sa kabuuan nito ng misteryo ng Banal na Trinidad. CIC 244
Ang apostolikong pananampalataya hinggil sa Espiritu ay ipinagtapat
ng ikalawang ekumenikal na konseho sa Constantinople (381): "Kami
ay naniniwala sa Banal na Espiritu, ang Panginoon at nagbibigay
ng buhay, na nagmumula sa Ama.“ Sa pamamagitan ng pagtatapat
na ito, kinikilala ng Simbahan ang Ama bilang "ang pinagmulan
at pinagmulan ng buong pagka-Diyos".CIC 245
Ngunit ang walang hanggang pinagmulan ng Espiritu ay hindi
nauugnay sa pinagmulan ng Anak: "Ang Banal na Espiritu, ang
ikatlong persona ng Trinidad, ay Diyos, iisa at kapantay ng Ama at ng
Anak, ng parehong sangkap at gayon din ng parehong kalikasan. . .
Ang Kredo ng Simbahan mula sa Konseho ng
Constantinople ay umamin: "Kasama ng Ama at ng
Anak, siya ay sinasamba at niluluwalhati." CCC245
Ang Latin na tradisyon ng Kredo ay umamin na ang Espiritu
ay "nagmumula sa Ama at sa Anak (filioque)". CIC 246
ang Konseho ng Florence noong 1438 ay nagpapaliwanag: "Ang Banal
na Espiritu ay walang hanggan mula sa Ama at Anak; taglay Niya ang
kanyang kalikasan at kabuhayan kaagad. mula sa Ama at sa Anak.
Siya ay nagpapatuloy magpakailanman mula sa parehong bilang mula
sa isang prinsipyo at sa pamamagitan ng isang inspirasyon..
At, dahil ang Ama
sa pamamagitan ng
henerasyon ay ibinigay
sa bugtong na Anak ang
lahat ng pag-aari ng
Ama, maliban sa
pagiging Ama, ang
Anak ay mayroon ding
walang hanggan mula
sa Ama, kung saan siya
ay ipinanganak nang
walang hanggan, na
ang Banal na Espiritu ay
nagmumula sa Anak.
.”(DS 1300-1301).
Hindi lumalabas ang
paninindigan ng filioque sa
Creed na ipinagtapat noong
381 sa Constantinople.
Ngunit si Pope St. Leo I,
kasunod ng isang
sinaunang tradisyon ng
Latin at Alexandrian, ay
ipinagtapat na ito nang
dogmatiko noong 447, bago
pa man ang Roma, noong
451 sa ang Konseho ng
Chalcedon, ay nakilala at
tinanggap ang Simbolo
ng 381. CCC 247
ang paggamit ng pormula na ito sa Kredo ay unti-unting tinanggap sa liturhiya ng Latin
(sa pagitan ng ikawalo at ikalabing-isang siglo). Ang pagpapakilala ng filioque sa Niceno-
Constantinopolitan Creed ng Latin na liturhiya ay bumubuo ng higit pa, kahit ngayon,
isang punto ng hindi pagkakasundo sa mga Simbahang Ortodokso. CCC 247
ang pagbating ito na kinuha sa Eukaristiya liturhiya: "Ang biyaya ng
Panginoong Jesu-Cristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama
ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat" (2 Cor 13,13)." CCC 249
Upang maipahayag ang dogma ng Trinity, kinailangan ng
Simbahan na bumuo ng kanyang sariling terminolohiya sa tulong
ng ilang mga ideya ng pilosopikal na pinagmulan: "substance",
"person" o "hypostasis", "relasyon" at iba pa. CCC251
Ginagamit ng Simbahan (I) ang terminong "substance" (na isinasalin din
minsan sa pamamagitan ng "essence" o "natural") upang italaga ang banal
na nilalang sa pagkakaisa nito, (II) ang terminong "person" o "hypostasis"
upang italaga ang Ama , Anak at Banal na Espiritu sa tunay na pagkakaiba
sa kanila, at (III) ang terminong "relasyon" upang italaga ang katotohanan
na ang kanilang pagkakaiba ay nakasalalay sa relasyon ng bawat isa sa iba. CCC 252
Ang Trinidad ay Isa. Hindi tayo nagkukumpisal ng tatlong Diyos,
ngunit isang Diyos sa tatlong persona, ang "consubstantial
Trinity".(Councel of Constantinople II, 553 a.d.: DS 421 CIC 253
Ang mga banal na persona ay hindi nagbabahagi ng iisang pagka-Diyos sa
kanilang sarili ngunit ang bawat isa sa kanila ay buo at buo ang Diyos: "Ang
Ama ay kung ano ang Anak, ang Anak kung ano ang Ama, ang Ama at ang
Anak ay kung ano ang Banal na Espiritu. , ibig sabihin, sa likas na katangian
ay isang Diyos."(Konseho ng Toledo XI, año 675: DS 530).
Ang bawat isa sa mga tao ay ang pinakamataas na
katotohanan, viz., ang banal na sangkap, kakanyahan
o kalikasan.(Konseho ng Letrán IV, año 1215: DS 804).
Ang mga banal na persona ay talagang naiiba sa isa't isa. "Ang
Diyos ay iisa ngunit hindi nag-iisa".(Fides Damasi: DS 71). CIC 254
Ang "Ama", "Anak", "Espiritu Santo" ay hindi lamang mga
pangalan na tumutukoy sa mga modalidad ng banal na pagkatao,
sapagkat ang mga ito ay talagang naiiba sa isa't isa: CCC 254
"Siya ay hindi ang
Ama, na siyang Anak,
ni ang Anak, siya na
ang Ama, ni ang
Banal na Espiritu,
siya na ang Ama
o ang Anak.
(Council of Toledo XI,
675 a.d.: DS 530) .
Naiiba sila sa isa't
isa sa kanilang
pinagmulang relasyon:
"Ang Ama ang
bumubuo, ang Anak na
ipinanganak, at ang
Banal na Espiritu ang
nagpapatuloy."Ang
banal na Pagkakaisa
ay Triune.
(Konseho ng Letrán IV,
1215 a.d.: DS 804).
Ang mga banal na tao ay may
kaugnayan sa isa't isa. Dahil
hindi nito hinahati ang banal
na pagkakaisa, ang tunay na
pagkakaiba ng mga tao sa isa't
isa ay namamalagi lamang sa
mga ugnayang nag-uugnay
sa kanila sa isa't isa:
"Sa magkaugnay na mga
pangalan ng mga tao ang Ama
ay nauugnay sa Anak, ang Anak
sa Ama, at ang Banal na
Espiritu sa kanilang dalawa
Bagama't sila ay tinatawag na
tatlong tao dahil sa kanilang
mga relasyon, naniniwala kami
sa isang kalikasan o sangkap.“
(Council of Toledo XI, 675 a.d.:
DS 528).CIC 255
Ang Diyos ay walang hanggang
pagpapala, walang hanggang
buhay, walang kupas na liwanag.
Ang Diyos ay pag-ibig: Ama,
Anak at Espiritu Santo. Malayang
naisin ng Diyos na ipahayag ang
kaluwalhatian ng kanyang
pinagpalang buhay. Ganito ang
"plano ng kanyang mapagmahal
na kagandahang-loob", na
ipinaglihi ng Ama bago ang
pagkakatatag ng mundo, sa
kanyang minamahal na Anak:
"Itinakda niya tayo sa pag-ibig
na maging kanyang mga anak"
at "upang maging katulad ng
larawan ng kanyang Anak",
sa pamamagitan ng "ang
diwa ng pagiging anak".
(Rm 8,15). CIC 257
Ang planong ito ay isang "biyaya [na] ibinigay sa atin kay Cristo Jesus
bago pa nagsimula ang mga kapanahunan", na nagmumula kaagad
sa pag-ibig ng Trinitarian. Ito ay nalalahad sa gawain ng paglikha,
ang buong kasaysayan ng kaligtasan pagkatapos ng pagkahulog,
at ang mga misyon ng Anak at ng Espiritu, na ipinagpapatuloy
sa misyon ng Simbahan (cf. AG 2-9).
"Ang Ama, ang Anak at
ang Banal na Espiritu ay
hindi tatlong prinsipyo ng
paglikha ngunit isang
prinsipyo."(Konseho ng
Florence, 1442 a.d.: DS 1331).
Gayunpaman, ang bawat
banal na tao ay gumaganap
ng karaniwang gawain ayon
sa kanyang natatanging
personal na pag-aari. Kaya
ang Simbahan ay nagpahayag,
kasunod ng Bagong Tipan,
(cf. 1 Co 8,6): CIC 258
"Isang Diyos at Ama na mula sa kanya ang lahat ng mga
bagay, at isang Panginoong Jesu-Cristo, na sa pamamagitan
niya ang lahat ng mga bagay, at isang Banal na Espiritu na
kung saan ang lahat ng mga bagay ay nasa kanya."
Ito ay higit sa lahat ng mga banal na misyon ng Pagkakatawang-
tao ng Anak at ang kaloob ng Banal na Espiritu na nagpapakita
ng mga katangian ng mga banal na persona. CCC 258
Ang pagiging isang gawain na sabay-sabay na karaniwan at personal, ang
buong banal na ekonomiya ay nagpapaalam kapwa kung ano ang nararapat sa
mga banal na persona, at ang kanilang isang banal na kalikasan. Kaya't ang
buong buhay Kristiyano ay isang pakikipag-isa sa bawat isa sa mga banal na
persona, nang hindi sila pinaghihiwalay sa anumang paraan. Ang bawat isa na
lumuluwalhati sa Ama ay ginagawa ito sa pamamagitan ng Anak sa Banal na
Ang pinakahuling wakas ng buong banal na ekonomiya ay ang pagpasok
ng mga nilalang ng Diyos sa perpektong pagkakaisa ng Banal na
Trinidad. Ngunit kahit ngayon ay tinawag na tayong maging tahanan ng
Kabanal-banalang Trinidad: "Kung ang isang tao ay umiibig sa akin," sabi
ng Panginoon, "siya ay tutuparin ang aking salita, at mamahalin siya ng
aking Ama, at tayo ay lalapit sa kanya, at titira sa kanya":(Jn 14,23).CIC 260
LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH
CHRIST
Resurrection – according to the gospels
Christ the King
Christ lives
Body of Christ - Corpus Christi 1,2,3,4
Christ and his Kingdom
Sacred Heart 1 + 2 – bible and doctrine –
Haurietis aquas – the cult of the Sacred Heart
Vocation to beatitude
Vocation to evangelize with Christ
CHURCH
Divine Revelation
Priestly Ministry
Human Community
Church, Mother and Teacher
Signs of hope
youth synod
CULTURE and HISTORY
Columbus and the discovery of America
Confraternities and processions– Hispanic
Diwali – Festival of lights – Hindi feast
Football in Spain
President Trump
Russian Revolution and Communism 1, 2, 3
Sevilla's fair
Virgen del Pilar and Hispanicity
FAMILY, CHILDREN
Grandparents
Love and Marriage 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Dignity of women – John Paul II
God of Love (sex)
World Meeting of Families Rome 2022 – festival of families
Familiaris Consortium 1,2,3,4
GOD
Angels
Come Holy Spirit
God is Love 1,2– Benedict XVI
Man, image of God
Trinity
LITURGICAL YEAR
Advent and Christmas, 1 + 2
All departed souls
All Saints – Halloween for Christians
Carnival and Lent
Christmas – the birth of our Lord
Holy Week for adults
Holy Week for children 8+ years
Holy Week - drawings for children
Holy Week – Views of the last hours of JC – the passion
Sunday – Lord's Day – JP2
Thanksgiving
POPE FRANCIS – TRAVEL
Pope Francis in Africa
Pope Francis in America
Pope Francis in Bahrain 1+ 2
Pope Francis in Brazil WYD 2013
Pope Francis in Bulgaria and Macedonia
Pope Francis in Canada 1,2,3
Pope Francis in Central African Republic
Pope Francis in Chile 1 + 2
Pope Francis in Cyprus
Pope Francis in Colombia 1 + 2
Pope Francis in Congo 1+ 2
Pope Francis in Cuba 2015
Pope Francis in Egype
Pope Francis in Slovakia 1 + 2
Pope Francis in Europe – parliament
Pope Francis in Fatima
Pope Francis in Greece
Pope Francis in Holy Land,
- Israel, Palestine Jordan
Pope Francis in Hungary 2021 + 2023
Pope Francis in Iraq 1,2,3
Pope Francis in Ireland
– world meeting of families
Pope Francis in Kenya
Pope Francis in Japan
Pope Francis in Kazakhstan 1+ 2
Pope Francis in Malta
Pope Francis in Mexico
Pope Francis in Mexico 2016
Pope Francis in Mongolia
Pope Francis in Morocco
Pope Francis in Panama – WYD 2019
Pope Francis in Peru
Pope Francis in Poland - Auschwitz
Pope Francis in Poland WYD 2016
Pope Francis in Portugal 2021 + WYD 2023
Pope Francis in Romania
Pope Francis in Sudan
Pope francis in Sweden
Pope Francis in Thailand
Pope Francis in Uganda
Pope Francis in United Arab Emirates
MARIA
Fatima – History of the Apparitions of the Virgin
Mary and the Bible
Mary Doctrine and Dogmas
Medjugore pilgrimage
Virgin of Guadalupe, Mexico – apparitions
Virgen de Pilar – Hispanic festival
Our Lady of Sheshan, China
SCIENCE
Mars Rover Perseverence – Spanish
Juno explores Jupiter
Parker Solar Test
MORAL AND ETHICAL
Christian holidays - JP2
Conscience, human community,
human freedom and salvation
justification and grace, Life in Christ, merit and holiness
moral law, Morality of human acts, Passions, Sin, Sincerity
social justice, Social Life – participation, Virtue, vice
United Nations and the Universal Declaration of Human Rights
Human Dignity – declaration of dicastery for doctrine of faith
Vocation – www.vocation.org
Vocation to evangelize
Vocation to beatitude
Pope John XXIII – Peace on Earth
Pope Paul VI
Pope Juan Pablo II –
Redeemer of man,
Karol Wojtyla + Pontificado 1+2
Pope Benedict XVII - in Germany WYD 2005
POPE FRANCIS – DOCUMENTS
love and marriage - Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 –
5.6
Christ lives - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5
Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5
FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8
LAUDATE Sii
1 – care of the common home
2 – gospel of creation
3 – The root of the ecological crisis
4 – integral ecology
5 – lines of action
6 – Ecological Education and Spirituality
LAUDATE DEUM
LUMEN FIDEI – chapter 1,2, - 3,4
Misericordiae Vultus in Spanish – Face of Mercy
Dear Amazonia 1,2,3,4
SAINTS and MARTYRS
Martyrs of Albania
Martyrs of Algeria
Martyrs of Korea
Martyrs of Libya
Martyrs of Japan
Martyrs of Turkey
Martyrs of Uganda
Martyrs of Vietnam
Martyrs of North American
Saint Albert the Great
Saint Alphonsus Maria Liguori
Saint Ambrose of Milan
Saint Andrew, Apostle
Saint Anthony of Padua
Saint Anthony of the desert (Egypt)
Saint Bruno, founder of the Carthusians
Saint Charles Borromeo
Saint Clement of Rome, Pope and Martyr
Saint Ciyil y Methodius
Saint Columbanus 1,2
Saint David I, King of Scotland
Saint Donnán, irish mok and missionary to Scotland
Saint Daniel Comboni
Saint Dominic de Guzman, Dominican founder
Saint George and the legend of the dragon
Saint Dominic Savio
Saint Stephen, proto-martyr
Saint Philip Neri
Saint Fidelis of Simaringen, martyr
Saint Francis of Assisi 1,2,3,4
Saint Francis de Sales
Saint Francis Xavier
Saint Ignatius of Loyola
Saint Joaquin and Saint Ana
Saint Joseph, worker, husband, father
Saint John Bosco, founder of the Salesians
Saint John Chrysostom
Saint John of Damascus
Saint John of God
Saint John of the Cross
Saint John Ma Vianney, Curé de'Ars
Saint John Henry Newman, Cardinal
Saint John N. Neumann, of Philadelphia
Saint John Paul II, Karol Wojtyla
Saint John Ogilvie, Scottish Jesuir Martyr
Saint John, Apostle and Evangelist
Saint Leo the Great
Saint Luke the Evangelist
Saint Mark the Evangelist
Saint Martin de Porres
Saint Martin of Tours
Saint Matthew, Apostle and Evangelist
Saint Maximilian Kolbe
Saint Nazarius and Celsus
Saint Nicholas (Santa Claus)
Saint Paul, 1 + 2
Saint Padre Pio of Pietralcina
Saint Patrick and Ireland
Saint Perpetua and Felicity
Saint Peter Claver
Saint Robert Bellarmine
Saint James the Apostle
Saint Simon and Judah Thaddeus, apostles
Saints Timothy and Titus, bishops, martyrs
Saint Zacharias and Elizabeth,
- parents of John the Baptist
Saint Thomas Becket
Saint Thomas Aquinas
Saint Valentine
Saint Vincent of Paul
Saint Zacharias and Saint Elizabeth
Saint Agatha, virgin and martyr
Saint Agnes of Rome, virgin and martyr
Saint Bernadette of Lourdes
Saint Brigid of Ireland
Saint Catherine of Alexandria,
- virgin and martyr
Saint Catherine of Siena
Saint Cecilia
Saint Faustina and divine mercy
Saint Elizabeth of Hungary
Saint Lucia, virgin and martyr
Saint Margaret of Scotland
Saint Maria Goretti
Saint Mary Magdalene
Saint Martha, Mary and Lazarus
Saint Monica, mother of Saint Augustine
Saint Rita of Cascia
Saint Teresa of Avila
Saint Teresa of Calcutta
Saint Therese of Lisieux 1 + 2
Saints Martha, Mary, and Lazarus
For comments – email –
mflynn@lcegionaries.org –
fb – Martin M Flynn
Donations to
IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF
Account number 16-127928-5 BIC
POFICHBEXXX
LISTA de PRESENTACIONES en ESPAÑOL
CRISTO
Resurrección – según los evangelios
Cristo Rey
Cristo vive
Cuerpo de Crito - Corpus Christi 1,2,3,4
Cristo y su Reino
Sagrado Corazón 1 + 2 – biblia y doctrina–
Haurietis aquas – el culto del Sagrado Corazón
Vocación a la bienaventuranza
Vocación a evangelizar con Cristo
IGLESIA
Revelacíon Divina
Ministerio sacerdotal
Comunidad humana
Iglesia, madre y maestra
Signos de esperanza
Sinodo jovenes
CULTURA Y HISTORIA
Colón y el descubriento de America
Confraternitdades y processiones– Hispanic
Diwali – Festival de luz – Fiesta Hindi
Futbol en España
Presidente Trump
Revolución y el Comunismo 1, 2, 3
Feria de Sevilla
Virgen del Pilar y Hispanicidad
FAMILIA, HIJOS, NIÑOS
Abuelos
Amor y Matrimonio 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Dignidad de la mujer – John Paul II
Dios de Amor (sexo)
Encuentro Mundial de Familias - Roma 2022 – festival de ls familias
Familiaris Consortium 1,2,3,4
DIOS
Angeles
Ven Espiritu Santo
Dios es Amor 1,2– Benedicto XVI
El hombre, imagen de Dios
Trinidad
AÑO LITURGICO
Adviento y Navidad 1 + 2
Todos las Almas
Todos los Santos– Halloween para Cristianos
Carnival y Cuaresma
Navidad– el nacimiento del Señor
Semana Santa para adullos
Semana Santa para niños 8+ años
Semana Santa – dibujos para niños
Semana Santa– Vistas de las ultimas oras de JC – La Pasión
Domingo– Dia del Señor – JP2
Accion de Gracias - Thanksgiving
MARIA
Fátima – Historia de las Aparitciones de la Virgen
Maria y la Biblia
Maria Doctrina y Dogmas
Medjugore peregrinación
Virgen de Guadalupe, Mexico – aparitciónes
Virgen del Pilar –festival hispanica
Nuestra Señora de Sheshan, China
SCIENCE
Mars Rover Perseverence – Spanish
Juno explora Jupiter
Parker Sonda Solar
MORAL Y ETICA
Vacaciones Cristianos - JP2
Conciencia, Comunidad Humana, Libertad Humana y
Salvacion
Justificación y gracia, Vida en Cristo, Merito y Santidad, Ley
moral
Moraliidad de actos humanos, Pasiones, Pecado ,
Sinceridad
Justicia social ,Vida Social– participacion,Virtud
Las Naciones Unidas y la declaración universal de los
derechos humanos.
Dignidad Humana – declaracion del dicasterio por la
doctrina de la fe
Vocación– www.vocation.org
Vocación a evangelizar
Vocación a la bienaventuranza
Papa John XXIII – Paz en la tTerra
Papa Paul VI
Papa Juan Pablo II –
Redentor del hombre,
Karol Wojtyla + Pontificado 1+2
Papa Benedicto XVII – en Alemania JMJ 2005
PAPA FRANCISCO – DOCUMENTOS
Amor y matrimonio- Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4
– 5.6
Cristo vive - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5
Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5
FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 (somos todos hermanos)
LAUDATE Sii
1 – cuidado de la casa común
2 – evangelio de la creación
3 – la raiz de la crisis ecologica
4 – ecologia integral
5 – lineas de acción
6 –Educación y Espiritualidad Ecological
LAUDATUM DEUM
LUMEN FIDEI – capitulo 1,2, - 3,4
Misericordiae Vultus in Spanish – Rostro del Perdón
Querida Amazonia 1,2,3,4
PAPA FRANCISCO – VIAJES
Papa Francisco en Africa
Papa Francisco en America
Papa Francisco en Bahrain 1+ 2
Papa Francisco en Brazil WYD 2013
Papa Francisco en Bulgaria and Macedonia
Papa Francisco en Canada 1,2,3
Papa Francisco en Central African Republic
Papa Francisco en Chile 1 + 2
Papa Francisco en Chipre
Papa Francisco en Colombia 1 + 2
Papa Francisco en Congo 1+ 2
Papa Francisco en Cuba 2015
Papa Francisco en Egypto
Papa Francisco en Eslovaqiia 1 + 2
Papa Francisco en Europa – parliamento
Papa Francisco en Fatima, Portugal
Papa Francisco en Grecia
Papa Francisco en Tierra Santa, Israel, Palestine Jordan
Papa Francisco en Hungria 2021 + 2023
Papa Francisco en Iraq 1,2,3
Papa Francisco en Ireanda – encuentro mundial de familias
Papa Francisco en Kenia
Papa Francisco en Japón
Papa Francisco en Kazaquistan 1+ 2
Papa Francisco en Malta
Papa Francisco en Marruecos
Papa Francisco en México
Papa Francisco en México 2016
Papa Francisco en Mongolia
Papa Francisco en Panama – JMJ 2019
Papa Francisco en Peru
Papa Francisco en Polonia- Auschwitz
Papa Francisco en Polonia – JMU - 2016
Papa Francisco en Portugal 2021 + JMJ 2023
Papa Francisco en Romania
Papa Francisco en Sudan
Papa Francisco en Suecia
Pope Francis en Tailandiia
Papa Francisco en Uganda
Papa Francisco en United Arab Emirates
SANTOS Y MÁRTIRES
Mártires de Albania
Mártires de Algeria
Mártires de Corea
Mártires de Libia
Mártires de Japón
Máritres de Turquía
Mártires de Uganda
Mártires de Vietnam
Mártires de Nortd America
San Alberto Magno
San Alfonso Maria Liguori
San Ambrosio de Milan
San Andrés, Apostol
San Antonio de Padua
San Antonio del desierto (Egypto)
San Bruno,
- fundador de los cartujos
San Carlos Borromeo
San Ciril and Metodio
San Clemente de Roma, papa y martir
San Columbanus 1,2
San Daniel Comboni
San David I, Rey de Escocia
San Domingo de Guzman,
-fundador de los Dominicos
San Dominic Savio
San Donnán, misionario a Escocia
San Esteban, proto-martir
San Felipe Neri
San Fidelis of Simaringen, martir
San Francis co de Asís 1,2,3,4
San Francisco de Sales
San Francisco Xavier
San Ignacio de Loyola
San Joaquin y Santa Ana
San Jorge, y la leyenda del dragón
San José, obrero, marido, padre
San Juan Bosco, fundador de los Salesianos
San Juan Crisostom
San Juan Damascene
San Juan de Dios
San Juan de la cruz
San Juan Ma Vianney, Curé de'Ars
San Juan E. Newman, cardinal
San Juan N. Neumann, obispo de Filadelfia
San Juan Ogilvie, Jesuita, Escosés, Martir
San Juan Paul II, Karol Wojtyla
San Juan, Apostol y Evangelista
San Leon el Grande
San Lukas, Evangelista
San Marcos, Evangelista
San Martin de Porres
San Martin de Tours
San Mateo, Apostol y Evangelista
San Maximiliana Kolbe
San Nazareo y Celso, martires
San Nicolas (Santa Claus)
San Pablo, 1 + 2
San Padre Pio de Pietralcina
San Patricio de Irlanda
San Pedro Claver
Santa Perpetua y Felicidad
San Roberto Bellarmino
Santiago, Apostol
San Simon y Judas Tadeo, apostoles
Santos Timoteo y Tito, obispos, mártires
San Zacharias e Isavel,
- padres de Juan el Bautista
San Tomás Beckett
San Tomás de Aquinas
San Valentino
San Vincent e de Paul
San Zacharias y Santa Isabel
Sant’ Agueda, virgen and martir
Santa Bernadita de Lourdes
Santa Brigid a de Irlanda
Santa Caterina de Alexandria, virgen y martir
Santa Caterina de Siena
Santa Cecilia, virgen e martir
Santa Faustina and divine mercy
Sant’ Agnes of Rome, virgen y martir
Sant’ Isabel de Hungria
Sant’ Inés, virgen y martir
Santa Lucia, virgen y martir
Santa Margarita de Escocia
Santa Maria Goretti
Santa Maria Magdalena
Santa Marta, Maria y Lazaro
Santa Monica, madre de San Augustine
Santa Rita de Cascia
Santa Teresa deAvila
Santa Teresa de Calcutta
Santa Terese de Lisieux 1 + 2
Para commentarioa – email –
mflynn@lcegionaries.org fb – Martin M Flynn
Donativos a
IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account
number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX
Trinity - one God, three persons (Filippino- Tagalo).pptx

More Related Content

Similar to Trinity - one God, three persons (Filippino- Tagalo).pptx

Trinidad
TrinidadTrinidad
TrinidadFanar
 
2015 cfc clp talk 8
2015 cfc clp talk 82015 cfc clp talk 8
2015 cfc clp talk 8
Rodel Sinamban
 
Ang Sakramento ng Binyag, unang sakramemto
Ang Sakramento ng Binyag, unang sakramemtoAng Sakramento ng Binyag, unang sakramemto
Ang Sakramento ng Binyag, unang sakramemto
EdmondPaoloGarcia
 
Dios es Amor-1-Benedict XVI (Filippino).pptx
Dios es Amor-1-Benedict XVI (Filippino).pptxDios es Amor-1-Benedict XVI (Filippino).pptx
Dios es Amor-1-Benedict XVI (Filippino).pptx
Martin M Flynn
 
Ang Espiritu at ang Simbahan
Ang Espiritu at ang SimbahanAng Espiritu at ang Simbahan
Ang Espiritu at ang SimbahanRic Eguia
 
2017 cfc clp talk 8 life in the holy spirit
2017 cfc clp talk 8 life in the holy spirit2017 cfc clp talk 8 life in the holy spirit
2017 cfc clp talk 8 life in the holy spirit
Rodel Sinamban
 
Creator of Heaven & Earth
Creator of Heaven & EarthCreator of Heaven & Earth
Creator of Heaven & EarthRic Eguia
 
vdocuments.mx_sacramento-58a6d3bfa3ff6.ppt
vdocuments.mx_sacramento-58a6d3bfa3ff6.pptvdocuments.mx_sacramento-58a6d3bfa3ff6.ppt
vdocuments.mx_sacramento-58a6d3bfa3ff6.ppt
srdemisabio
 
Cfc clp talk 8 life in the holy spirit june 2016
Cfc clp talk 8 life in the holy spirit june 2016Cfc clp talk 8 life in the holy spirit june 2016
Cfc clp talk 8 life in the holy spirit june 2016
Rodel Sinamban
 
CONFIRMATION.pptx
CONFIRMATION.pptxCONFIRMATION.pptx
CONFIRMATION.pptx
RoseUligan
 
Cfc clp talk 8 life in the holy spirit 2016
Cfc clp talk 8 life in the holy spirit 2016Cfc clp talk 8 life in the holy spirit 2016
Cfc clp talk 8 life in the holy spirit 2016
Rodel Sinamban
 
Four Spiritual Laws Tagalog
Four Spiritual Laws  TagalogFour Spiritual Laws  Tagalog
Four Spiritual Laws Tagalog
angelsonline
 
Espiritu Santo.pptx
Espiritu Santo.pptxEspiritu Santo.pptx
Espiritu Santo.pptx
shirleybaloro
 
The holy spirit doctrine
The holy spirit doctrineThe holy spirit doctrine
The holy spirit doctrineakoyun
 
Cfc clp talk 3 what it means to be a christian 2019
Cfc clp talk 3 what it means to be a christian 2019Cfc clp talk 3 what it means to be a christian 2019
Cfc clp talk 3 what it means to be a christian 2019
Rodel Sinamban
 
DOCTRINE 4 - IMAGE - PS. JOVEN SORO - 7AM MABUHAY SERVICE
DOCTRINE 4 - IMAGE - PS. JOVEN SORO - 7AM MABUHAY SERVICEDOCTRINE 4 - IMAGE - PS. JOVEN SORO - 7AM MABUHAY SERVICE
DOCTRINE 4 - IMAGE - PS. JOVEN SORO - 7AM MABUHAY SERVICE
April Tarun
 
sakramento ng binyag.pptx
sakramento ng binyag.pptxsakramento ng binyag.pptx
sakramento ng binyag.pptx
JosephDuyanBagongKab
 
Ang pagkakaisa
Ang pagkakaisaAng pagkakaisa
Ang pagkakaisa
Rophelee Saladaga
 

Similar to Trinity - one God, three persons (Filippino- Tagalo).pptx (20)

Trinidad
TrinidadTrinidad
Trinidad
 
2015 cfc clp talk 8
2015 cfc clp talk 82015 cfc clp talk 8
2015 cfc clp talk 8
 
Ang Sakramento ng Binyag, unang sakramemto
Ang Sakramento ng Binyag, unang sakramemtoAng Sakramento ng Binyag, unang sakramemto
Ang Sakramento ng Binyag, unang sakramemto
 
Dios es Amor-1-Benedict XVI (Filippino).pptx
Dios es Amor-1-Benedict XVI (Filippino).pptxDios es Amor-1-Benedict XVI (Filippino).pptx
Dios es Amor-1-Benedict XVI (Filippino).pptx
 
Ang Espiritu at ang Simbahan
Ang Espiritu at ang SimbahanAng Espiritu at ang Simbahan
Ang Espiritu at ang Simbahan
 
Cfc clp talk 3
Cfc clp talk 3Cfc clp talk 3
Cfc clp talk 3
 
Cfc clp talk 3
Cfc clp talk 3Cfc clp talk 3
Cfc clp talk 3
 
2017 cfc clp talk 8 life in the holy spirit
2017 cfc clp talk 8 life in the holy spirit2017 cfc clp talk 8 life in the holy spirit
2017 cfc clp talk 8 life in the holy spirit
 
Creator of Heaven & Earth
Creator of Heaven & EarthCreator of Heaven & Earth
Creator of Heaven & Earth
 
vdocuments.mx_sacramento-58a6d3bfa3ff6.ppt
vdocuments.mx_sacramento-58a6d3bfa3ff6.pptvdocuments.mx_sacramento-58a6d3bfa3ff6.ppt
vdocuments.mx_sacramento-58a6d3bfa3ff6.ppt
 
Cfc clp talk 8 life in the holy spirit june 2016
Cfc clp talk 8 life in the holy spirit june 2016Cfc clp talk 8 life in the holy spirit june 2016
Cfc clp talk 8 life in the holy spirit june 2016
 
CONFIRMATION.pptx
CONFIRMATION.pptxCONFIRMATION.pptx
CONFIRMATION.pptx
 
Cfc clp talk 8 life in the holy spirit 2016
Cfc clp talk 8 life in the holy spirit 2016Cfc clp talk 8 life in the holy spirit 2016
Cfc clp talk 8 life in the holy spirit 2016
 
Four Spiritual Laws Tagalog
Four Spiritual Laws  TagalogFour Spiritual Laws  Tagalog
Four Spiritual Laws Tagalog
 
Espiritu Santo.pptx
Espiritu Santo.pptxEspiritu Santo.pptx
Espiritu Santo.pptx
 
The holy spirit doctrine
The holy spirit doctrineThe holy spirit doctrine
The holy spirit doctrine
 
Cfc clp talk 3 what it means to be a christian 2019
Cfc clp talk 3 what it means to be a christian 2019Cfc clp talk 3 what it means to be a christian 2019
Cfc clp talk 3 what it means to be a christian 2019
 
DOCTRINE 4 - IMAGE - PS. JOVEN SORO - 7AM MABUHAY SERVICE
DOCTRINE 4 - IMAGE - PS. JOVEN SORO - 7AM MABUHAY SERVICEDOCTRINE 4 - IMAGE - PS. JOVEN SORO - 7AM MABUHAY SERVICE
DOCTRINE 4 - IMAGE - PS. JOVEN SORO - 7AM MABUHAY SERVICE
 
sakramento ng binyag.pptx
sakramento ng binyag.pptxsakramento ng binyag.pptx
sakramento ng binyag.pptx
 
Ang pagkakaisa
Ang pagkakaisaAng pagkakaisa
Ang pagkakaisa
 

More from Martin M Flynn

Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Martin M Flynn
 
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptxSaint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Martin M Flynn
 
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptxSan Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptxSaint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptxSan Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptxSaint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptxMÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
Martin M Flynn
 
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptxMÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
Martin M Flynn
 
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptxMARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
Martin M Flynn
 
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptxTHE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
Martin M Flynn
 
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptxCorpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Martin M Flynn
 
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptxPapa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Martin M Flynn
 
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptxPAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
Martin M Flynn
 
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptxPapa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Martin M Flynn
 
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptxPOPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
Martin M Flynn
 
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptxPapa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptxSaint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptxSaint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptxSaint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Martin M Flynn
 

More from Martin M Flynn (20)

Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
 
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
 
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptxSaint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
 
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptxSan Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
 
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptxSaint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
 
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptxSan Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
 
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptxSaint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
 
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptxMÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
 
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptxMÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
 
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptxMARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
 
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptxTHE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
 
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptxCorpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
 
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptxPapa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
 
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptxPAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
 
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptxPapa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
 
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptxPOPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
 
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptxPapa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
 
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptxSaint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
 
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptxSaint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
 
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptxSaint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
 

Trinity - one God, three persons (Filippino- Tagalo).pptx

 • 1. TRINITY – ang pagkakaisa at pagka-Diyos
 • 2. Ang mga Kristiyano ay binibinyagan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu: hindi sa kanilang mga pangalan, sapagkat iisa lamang ang Diyos, ang makapangyarihang Ama, ang kanyang bugtong na Anak at ang Banal na Espiritu: ang Kabanal-banalang Trinidad. CCC 233
 • 3. Ang buong kasaysayan ng kaligtasan ay kapareho ng kasaysayan ng daan at ng paraan kung saan ang nag-iisang tunay na Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu, ay naghahayag ng kanyang sarili mga tao "at pinagkasundo at pinagkakaisa sa kanyang sarili ang mga tumatalikod sa kasalanan".CCC 234
 • 4. Ang mga gawa ng Diyos ay nagpapakita kung sino siya sa kanyang sarili; ang misteryo ng kanyang kaloob-looban ay nagbibigay liwanag sa ating pagkaunawa sa lahat ng kanyang mga gawa. CCC 236
 • 5. Ang Diyos, tiyak, ay nag- iwan ng mga bakas ng kanyang pagiging trinitarian sa kanyang gawain ng Paglikha at sa Rebelasyon nito sa buong Lumang Tipan. Ngunit ang lapit ng kanyang Pagiging Banal na Trinidad ay bumubuo ng isang misteryo na hindi maaabot sa pangangatuwiran lamang, at maging sa pananampalataya ng Israel, bago ang Pagkakatawang- tao ng Anak ng Diyos, at ang pagpapadala ng Banal na Espiritu. CIC 237
 • 6. Maraming relihiyon ang tumatawag sa Diyos bilang "Ama". Ang diyos ay madalas na itinuturing na "ama ng mga diyos at ng mga tao". CCC 238
 • 7. Sa Israel, ang Diyos ay tinatawag na "Ama" dahil siya ang Manlilikha ng mundo. Higit pa rito, ang Diyos ay Ama dahil sa tipan at kaloob ng batas sa Israel, "ang kanyang panganay na anak" (Ex 4,22).
 • 8. Ang Diyos ay tinatawag ding Ama ng hari ng Israel. Lalo na siya ang "Ama ng mga dukha", ng mga ulila at mga balo, na nasa ilalim ng kanyang mapagmahal na proteksyon. cf. Sal 68,6). CCC 238
 • 9. . . . DIYOS BILANG AMA AT BILANG INA Ang Diyos ang unang pinanggalingan ng lahat ng bagay at transendente na awtoridad; at siya ay sa parehong oras kabutihan at mapagmahal na pangangalaga para sa lahat ng kanyang mga anak. Ang pagiging magiliw ng Diyos sa magulang ay maaari ding ipahayag sa pamamagitan ng larawan ng pagiging ina, na nagbibigay-diin sa pagiging matibay ng Diyos, ang lapit sa pagitan ng Lumikha at nilalang. CCC 239
 • 10. ang wika ng pananampalataya sa gayon ay kumukuha sa karanasan ng tao ng mga magulang, na sa isang paraan ang mga unang kinatawan ng Diyos para sa tao. Ngunit ang karanasang ito ay nagsasabi rin sa atin na ang mga magulang ng tao ay nagkakamali at maaaring masira ang mukha ng pagiging ama at pagiging ina. Dapat nating alalahanin na ang Diyos ay lumalampas sa pagkakaiba ng tao sa pagitan ng mga kasarian. Hindi siya lalaki o babae: siya ay Diyos
 • 11. Nahihigitan din niya ang pagiging ama at pagiging ina ng tao, bagama't siya ang kanilang pinagmulan at pamantayan: walang sinuman ang ama kung paanong ang Diyos ay Ama.
 • 12. Ibinunyag ni Jesus na ang Diyos ay Ama sa di-marinig na kahulugan: siya ay Ama hindi lamang sa pagiging Manlilikha; siya ay walang hanggang Ama sa pamamagitan ng kanyang kaugnayan sa kanyang kaisa-isang Anak na, bilang katumbas, ay Anak lamang na may kaugnayan sa kanyang Ama: "Walang nakakakilala sa Anak maliban sa Ama, at walang nakakakilala sa Ama maliban sa Anak, at sinumang kanino Pinili ng Anak na ibunyag siya." (Mt 11,27). CCC 240
 • 13. Dahil dito, ipinagtapat ng mga apostol na si Jesus ang Salita: "Nang pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos"; bilang "ang larawan ng di-nakikitang Diyos"; bilang ang "ningning ng kaluwalhatian ng Diyos at ang mismong tatak ng kanyang kalikasan". (Hb 1,3).CCC 241
 • 14. Kasunod ng apostolikong tradisyong ito, ipinagtapat ng Simbahan sa unang ekumenikal na konseho sa Nicaea (325) na ang Anak ay "consubstantial" sa Ama, ibig sabihin, iisang Diyos na kasama niya. CCC 242
 • 15. Ang ikalawang ekumenikal na konseho, na ginanap sa Constantinople noong 381, ay pinanatili ang pananalitang ito sa pagbubuo nito ng Kredo ng Nicene at ipinagtapat na "ang bugtong na Anak ng Diyos, walang hanggang isinilang ng Ama, liwanag mula sa liwanag, tunay na Diyos mula sa tunay na Diyos, hindi ipinanganak. ginawa, kaisa ng Ama" (Símbolo Niceno-Constantinopolitano: DS 150).
 • 16. Bago ang kanyang Paskuwa, inihayag ni Jesus ang pagpapadala ng "isa pang Paraclete" (Tagapagtanggol), ang Banal na Espiritu. CCC 243
 • 17. Sa trabaho mula noong nilikha, na dati ay "nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta", ang Espiritu ay sasamahan na ngayon at sa mga disipulo, upang turuan sila at gabayan sila "sa buong katotohanan" Jn 16,13 (Jn 16,13). CCC243
 • 18. Sa gayon ang Banal na Espiritu ay nahayag bilang isa pang banal na persona kasama si Hesus at ang Ama.
 • 19. Ang walang hanggang pinagmulan ng Banal na Espiritu ay nahayag sa kanyang misyon sa panahon. Ang Espiritu ay ipinadala sa mga apostol at sa Simbahan kapwa ng Ama sa pangalan ng Anak, at ng Anak nang personal, nang siya ay bumalik sa Ama. Ang pagpapadala ng persona ng Espiritu pagkatapos ng pagluwalhati ni Jesus ay naghahayag sa kabuuan nito ng misteryo ng Banal na Trinidad. CIC 244
 • 20. Ang apostolikong pananampalataya hinggil sa Espiritu ay ipinagtapat ng ikalawang ekumenikal na konseho sa Constantinople (381): "Kami ay naniniwala sa Banal na Espiritu, ang Panginoon at nagbibigay ng buhay, na nagmumula sa Ama.“ Sa pamamagitan ng pagtatapat na ito, kinikilala ng Simbahan ang Ama bilang "ang pinagmulan at pinagmulan ng buong pagka-Diyos".CIC 245
 • 21. Ngunit ang walang hanggang pinagmulan ng Espiritu ay hindi nauugnay sa pinagmulan ng Anak: "Ang Banal na Espiritu, ang ikatlong persona ng Trinidad, ay Diyos, iisa at kapantay ng Ama at ng Anak, ng parehong sangkap at gayon din ng parehong kalikasan. . .
 • 22. Ang Kredo ng Simbahan mula sa Konseho ng Constantinople ay umamin: "Kasama ng Ama at ng Anak, siya ay sinasamba at niluluwalhati." CCC245
 • 23. Ang Latin na tradisyon ng Kredo ay umamin na ang Espiritu ay "nagmumula sa Ama at sa Anak (filioque)". CIC 246
 • 24. ang Konseho ng Florence noong 1438 ay nagpapaliwanag: "Ang Banal na Espiritu ay walang hanggan mula sa Ama at Anak; taglay Niya ang kanyang kalikasan at kabuhayan kaagad. mula sa Ama at sa Anak. Siya ay nagpapatuloy magpakailanman mula sa parehong bilang mula sa isang prinsipyo at sa pamamagitan ng isang inspirasyon..
 • 25. At, dahil ang Ama sa pamamagitan ng henerasyon ay ibinigay sa bugtong na Anak ang lahat ng pag-aari ng Ama, maliban sa pagiging Ama, ang Anak ay mayroon ding walang hanggan mula sa Ama, kung saan siya ay ipinanganak nang walang hanggan, na ang Banal na Espiritu ay nagmumula sa Anak. .”(DS 1300-1301).
 • 26. Hindi lumalabas ang paninindigan ng filioque sa Creed na ipinagtapat noong 381 sa Constantinople. Ngunit si Pope St. Leo I, kasunod ng isang sinaunang tradisyon ng Latin at Alexandrian, ay ipinagtapat na ito nang dogmatiko noong 447, bago pa man ang Roma, noong 451 sa ang Konseho ng Chalcedon, ay nakilala at tinanggap ang Simbolo ng 381. CCC 247
 • 27. ang paggamit ng pormula na ito sa Kredo ay unti-unting tinanggap sa liturhiya ng Latin (sa pagitan ng ikawalo at ikalabing-isang siglo). Ang pagpapakilala ng filioque sa Niceno- Constantinopolitan Creed ng Latin na liturhiya ay bumubuo ng higit pa, kahit ngayon, isang punto ng hindi pagkakasundo sa mga Simbahang Ortodokso. CCC 247
 • 28. ang pagbating ito na kinuha sa Eukaristiya liturhiya: "Ang biyaya ng Panginoong Jesu-Cristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat" (2 Cor 13,13)." CCC 249
 • 29. Upang maipahayag ang dogma ng Trinity, kinailangan ng Simbahan na bumuo ng kanyang sariling terminolohiya sa tulong ng ilang mga ideya ng pilosopikal na pinagmulan: "substance", "person" o "hypostasis", "relasyon" at iba pa. CCC251
 • 30. Ginagamit ng Simbahan (I) ang terminong "substance" (na isinasalin din minsan sa pamamagitan ng "essence" o "natural") upang italaga ang banal na nilalang sa pagkakaisa nito, (II) ang terminong "person" o "hypostasis" upang italaga ang Ama , Anak at Banal na Espiritu sa tunay na pagkakaiba sa kanila, at (III) ang terminong "relasyon" upang italaga ang katotohanan na ang kanilang pagkakaiba ay nakasalalay sa relasyon ng bawat isa sa iba. CCC 252
 • 31. Ang Trinidad ay Isa. Hindi tayo nagkukumpisal ng tatlong Diyos, ngunit isang Diyos sa tatlong persona, ang "consubstantial Trinity".(Councel of Constantinople II, 553 a.d.: DS 421 CIC 253
 • 32. Ang mga banal na persona ay hindi nagbabahagi ng iisang pagka-Diyos sa kanilang sarili ngunit ang bawat isa sa kanila ay buo at buo ang Diyos: "Ang Ama ay kung ano ang Anak, ang Anak kung ano ang Ama, ang Ama at ang Anak ay kung ano ang Banal na Espiritu. , ibig sabihin, sa likas na katangian ay isang Diyos."(Konseho ng Toledo XI, año 675: DS 530).
 • 33. Ang bawat isa sa mga tao ay ang pinakamataas na katotohanan, viz., ang banal na sangkap, kakanyahan o kalikasan.(Konseho ng Letrán IV, año 1215: DS 804).
 • 34. Ang mga banal na persona ay talagang naiiba sa isa't isa. "Ang Diyos ay iisa ngunit hindi nag-iisa".(Fides Damasi: DS 71). CIC 254
 • 35. Ang "Ama", "Anak", "Espiritu Santo" ay hindi lamang mga pangalan na tumutukoy sa mga modalidad ng banal na pagkatao, sapagkat ang mga ito ay talagang naiiba sa isa't isa: CCC 254
 • 36. "Siya ay hindi ang Ama, na siyang Anak, ni ang Anak, siya na ang Ama, ni ang Banal na Espiritu, siya na ang Ama o ang Anak. (Council of Toledo XI, 675 a.d.: DS 530) .
 • 37. Naiiba sila sa isa't isa sa kanilang pinagmulang relasyon: "Ang Ama ang bumubuo, ang Anak na ipinanganak, at ang Banal na Espiritu ang nagpapatuloy."Ang banal na Pagkakaisa ay Triune. (Konseho ng Letrán IV, 1215 a.d.: DS 804).
 • 38. Ang mga banal na tao ay may kaugnayan sa isa't isa. Dahil hindi nito hinahati ang banal na pagkakaisa, ang tunay na pagkakaiba ng mga tao sa isa't isa ay namamalagi lamang sa mga ugnayang nag-uugnay sa kanila sa isa't isa: "Sa magkaugnay na mga pangalan ng mga tao ang Ama ay nauugnay sa Anak, ang Anak sa Ama, at ang Banal na Espiritu sa kanilang dalawa Bagama't sila ay tinatawag na tatlong tao dahil sa kanilang mga relasyon, naniniwala kami sa isang kalikasan o sangkap.“ (Council of Toledo XI, 675 a.d.: DS 528).CIC 255
 • 39. Ang Diyos ay walang hanggang pagpapala, walang hanggang buhay, walang kupas na liwanag. Ang Diyos ay pag-ibig: Ama, Anak at Espiritu Santo. Malayang naisin ng Diyos na ipahayag ang kaluwalhatian ng kanyang pinagpalang buhay. Ganito ang "plano ng kanyang mapagmahal na kagandahang-loob", na ipinaglihi ng Ama bago ang pagkakatatag ng mundo, sa kanyang minamahal na Anak: "Itinakda niya tayo sa pag-ibig na maging kanyang mga anak" at "upang maging katulad ng larawan ng kanyang Anak", sa pamamagitan ng "ang diwa ng pagiging anak". (Rm 8,15). CIC 257
 • 40. Ang planong ito ay isang "biyaya [na] ibinigay sa atin kay Cristo Jesus bago pa nagsimula ang mga kapanahunan", na nagmumula kaagad sa pag-ibig ng Trinitarian. Ito ay nalalahad sa gawain ng paglikha, ang buong kasaysayan ng kaligtasan pagkatapos ng pagkahulog, at ang mga misyon ng Anak at ng Espiritu, na ipinagpapatuloy sa misyon ng Simbahan (cf. AG 2-9).
 • 41. "Ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay hindi tatlong prinsipyo ng paglikha ngunit isang prinsipyo."(Konseho ng Florence, 1442 a.d.: DS 1331). Gayunpaman, ang bawat banal na tao ay gumaganap ng karaniwang gawain ayon sa kanyang natatanging personal na pag-aari. Kaya ang Simbahan ay nagpahayag, kasunod ng Bagong Tipan, (cf. 1 Co 8,6): CIC 258
 • 42. "Isang Diyos at Ama na mula sa kanya ang lahat ng mga bagay, at isang Panginoong Jesu-Cristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at isang Banal na Espiritu na kung saan ang lahat ng mga bagay ay nasa kanya."
 • 43. Ito ay higit sa lahat ng mga banal na misyon ng Pagkakatawang- tao ng Anak at ang kaloob ng Banal na Espiritu na nagpapakita ng mga katangian ng mga banal na persona. CCC 258
 • 44. Ang pagiging isang gawain na sabay-sabay na karaniwan at personal, ang buong banal na ekonomiya ay nagpapaalam kapwa kung ano ang nararapat sa mga banal na persona, at ang kanilang isang banal na kalikasan. Kaya't ang buong buhay Kristiyano ay isang pakikipag-isa sa bawat isa sa mga banal na persona, nang hindi sila pinaghihiwalay sa anumang paraan. Ang bawat isa na lumuluwalhati sa Ama ay ginagawa ito sa pamamagitan ng Anak sa Banal na
 • 45. Ang pinakahuling wakas ng buong banal na ekonomiya ay ang pagpasok ng mga nilalang ng Diyos sa perpektong pagkakaisa ng Banal na Trinidad. Ngunit kahit ngayon ay tinawag na tayong maging tahanan ng Kabanal-banalang Trinidad: "Kung ang isang tao ay umiibig sa akin," sabi ng Panginoon, "siya ay tutuparin ang aking salita, at mamahalin siya ng aking Ama, at tayo ay lalapit sa kanya, at titira sa kanya":(Jn 14,23).CIC 260
 • 46. LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH CHRIST Resurrection – according to the gospels Christ the King Christ lives Body of Christ - Corpus Christi 1,2,3,4 Christ and his Kingdom Sacred Heart 1 + 2 – bible and doctrine – Haurietis aquas – the cult of the Sacred Heart Vocation to beatitude Vocation to evangelize with Christ CHURCH Divine Revelation Priestly Ministry Human Community Church, Mother and Teacher Signs of hope youth synod CULTURE and HISTORY Columbus and the discovery of America Confraternities and processions– Hispanic Diwali – Festival of lights – Hindi feast Football in Spain President Trump Russian Revolution and Communism 1, 2, 3 Sevilla's fair Virgen del Pilar and Hispanicity FAMILY, CHILDREN Grandparents Love and Marriage 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Dignity of women – John Paul II God of Love (sex) World Meeting of Families Rome 2022 – festival of families Familiaris Consortium 1,2,3,4 GOD Angels Come Holy Spirit God is Love 1,2– Benedict XVI Man, image of God Trinity LITURGICAL YEAR Advent and Christmas, 1 + 2 All departed souls All Saints – Halloween for Christians Carnival and Lent Christmas – the birth of our Lord Holy Week for adults Holy Week for children 8+ years Holy Week - drawings for children Holy Week – Views of the last hours of JC – the passion Sunday – Lord's Day – JP2 Thanksgiving POPE FRANCIS – TRAVEL Pope Francis in Africa Pope Francis in America Pope Francis in Bahrain 1+ 2 Pope Francis in Brazil WYD 2013 Pope Francis in Bulgaria and Macedonia Pope Francis in Canada 1,2,3 Pope Francis in Central African Republic Pope Francis in Chile 1 + 2 Pope Francis in Cyprus Pope Francis in Colombia 1 + 2 Pope Francis in Congo 1+ 2 Pope Francis in Cuba 2015 Pope Francis in Egype Pope Francis in Slovakia 1 + 2 Pope Francis in Europe – parliament Pope Francis in Fatima Pope Francis in Greece Pope Francis in Holy Land, - Israel, Palestine Jordan Pope Francis in Hungary 2021 + 2023 Pope Francis in Iraq 1,2,3 Pope Francis in Ireland – world meeting of families Pope Francis in Kenya Pope Francis in Japan Pope Francis in Kazakhstan 1+ 2 Pope Francis in Malta Pope Francis in Mexico Pope Francis in Mexico 2016 Pope Francis in Mongolia Pope Francis in Morocco Pope Francis in Panama – WYD 2019 Pope Francis in Peru Pope Francis in Poland - Auschwitz Pope Francis in Poland WYD 2016 Pope Francis in Portugal 2021 + WYD 2023 Pope Francis in Romania Pope Francis in Sudan Pope francis in Sweden Pope Francis in Thailand Pope Francis in Uganda Pope Francis in United Arab Emirates MARIA Fatima – History of the Apparitions of the Virgin Mary and the Bible Mary Doctrine and Dogmas Medjugore pilgrimage Virgin of Guadalupe, Mexico – apparitions Virgen de Pilar – Hispanic festival Our Lady of Sheshan, China SCIENCE Mars Rover Perseverence – Spanish Juno explores Jupiter Parker Solar Test MORAL AND ETHICAL Christian holidays - JP2 Conscience, human community, human freedom and salvation justification and grace, Life in Christ, merit and holiness moral law, Morality of human acts, Passions, Sin, Sincerity social justice, Social Life – participation, Virtue, vice United Nations and the Universal Declaration of Human Rights Human Dignity – declaration of dicastery for doctrine of faith Vocation – www.vocation.org Vocation to evangelize Vocation to beatitude Pope John XXIII – Peace on Earth Pope Paul VI Pope Juan Pablo II – Redeemer of man, Karol Wojtyla + Pontificado 1+2 Pope Benedict XVII - in Germany WYD 2005 POPE FRANCIS – DOCUMENTS love and marriage - Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6 Christ lives - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5 Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5 FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 LAUDATE Sii 1 – care of the common home 2 – gospel of creation 3 – The root of the ecological crisis 4 – integral ecology 5 – lines of action 6 – Ecological Education and Spirituality LAUDATE DEUM LUMEN FIDEI – chapter 1,2, - 3,4 Misericordiae Vultus in Spanish – Face of Mercy Dear Amazonia 1,2,3,4
 • 47. SAINTS and MARTYRS Martyrs of Albania Martyrs of Algeria Martyrs of Korea Martyrs of Libya Martyrs of Japan Martyrs of Turkey Martyrs of Uganda Martyrs of Vietnam Martyrs of North American Saint Albert the Great Saint Alphonsus Maria Liguori Saint Ambrose of Milan Saint Andrew, Apostle Saint Anthony of Padua Saint Anthony of the desert (Egypt) Saint Bruno, founder of the Carthusians Saint Charles Borromeo Saint Clement of Rome, Pope and Martyr Saint Ciyil y Methodius Saint Columbanus 1,2 Saint David I, King of Scotland Saint Donnán, irish mok and missionary to Scotland Saint Daniel Comboni Saint Dominic de Guzman, Dominican founder Saint George and the legend of the dragon Saint Dominic Savio Saint Stephen, proto-martyr Saint Philip Neri Saint Fidelis of Simaringen, martyr Saint Francis of Assisi 1,2,3,4 Saint Francis de Sales Saint Francis Xavier Saint Ignatius of Loyola Saint Joaquin and Saint Ana Saint Joseph, worker, husband, father Saint John Bosco, founder of the Salesians Saint John Chrysostom Saint John of Damascus Saint John of God Saint John of the Cross Saint John Ma Vianney, Curé de'Ars Saint John Henry Newman, Cardinal Saint John N. Neumann, of Philadelphia Saint John Paul II, Karol Wojtyla Saint John Ogilvie, Scottish Jesuir Martyr Saint John, Apostle and Evangelist Saint Leo the Great Saint Luke the Evangelist Saint Mark the Evangelist Saint Martin de Porres Saint Martin of Tours Saint Matthew, Apostle and Evangelist Saint Maximilian Kolbe Saint Nazarius and Celsus Saint Nicholas (Santa Claus) Saint Paul, 1 + 2 Saint Padre Pio of Pietralcina Saint Patrick and Ireland Saint Perpetua and Felicity Saint Peter Claver Saint Robert Bellarmine Saint James the Apostle Saint Simon and Judah Thaddeus, apostles Saints Timothy and Titus, bishops, martyrs Saint Zacharias and Elizabeth, - parents of John the Baptist Saint Thomas Becket Saint Thomas Aquinas Saint Valentine Saint Vincent of Paul Saint Zacharias and Saint Elizabeth Saint Agatha, virgin and martyr Saint Agnes of Rome, virgin and martyr Saint Bernadette of Lourdes Saint Brigid of Ireland Saint Catherine of Alexandria, - virgin and martyr Saint Catherine of Siena Saint Cecilia Saint Faustina and divine mercy Saint Elizabeth of Hungary Saint Lucia, virgin and martyr Saint Margaret of Scotland Saint Maria Goretti Saint Mary Magdalene Saint Martha, Mary and Lazarus Saint Monica, mother of Saint Augustine Saint Rita of Cascia Saint Teresa of Avila Saint Teresa of Calcutta Saint Therese of Lisieux 1 + 2 Saints Martha, Mary, and Lazarus For comments – email – mflynn@lcegionaries.org – fb – Martin M Flynn Donations to IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX
 • 48. LISTA de PRESENTACIONES en ESPAÑOL CRISTO Resurrección – según los evangelios Cristo Rey Cristo vive Cuerpo de Crito - Corpus Christi 1,2,3,4 Cristo y su Reino Sagrado Corazón 1 + 2 – biblia y doctrina– Haurietis aquas – el culto del Sagrado Corazón Vocación a la bienaventuranza Vocación a evangelizar con Cristo IGLESIA Revelacíon Divina Ministerio sacerdotal Comunidad humana Iglesia, madre y maestra Signos de esperanza Sinodo jovenes CULTURA Y HISTORIA Colón y el descubriento de America Confraternitdades y processiones– Hispanic Diwali – Festival de luz – Fiesta Hindi Futbol en España Presidente Trump Revolución y el Comunismo 1, 2, 3 Feria de Sevilla Virgen del Pilar y Hispanicidad FAMILIA, HIJOS, NIÑOS Abuelos Amor y Matrimonio 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Dignidad de la mujer – John Paul II Dios de Amor (sexo) Encuentro Mundial de Familias - Roma 2022 – festival de ls familias Familiaris Consortium 1,2,3,4 DIOS Angeles Ven Espiritu Santo Dios es Amor 1,2– Benedicto XVI El hombre, imagen de Dios Trinidad AÑO LITURGICO Adviento y Navidad 1 + 2 Todos las Almas Todos los Santos– Halloween para Cristianos Carnival y Cuaresma Navidad– el nacimiento del Señor Semana Santa para adullos Semana Santa para niños 8+ años Semana Santa – dibujos para niños Semana Santa– Vistas de las ultimas oras de JC – La Pasión Domingo– Dia del Señor – JP2 Accion de Gracias - Thanksgiving MARIA Fátima – Historia de las Aparitciones de la Virgen Maria y la Biblia Maria Doctrina y Dogmas Medjugore peregrinación Virgen de Guadalupe, Mexico – aparitciónes Virgen del Pilar –festival hispanica Nuestra Señora de Sheshan, China SCIENCE Mars Rover Perseverence – Spanish Juno explora Jupiter Parker Sonda Solar MORAL Y ETICA Vacaciones Cristianos - JP2 Conciencia, Comunidad Humana, Libertad Humana y Salvacion Justificación y gracia, Vida en Cristo, Merito y Santidad, Ley moral Moraliidad de actos humanos, Pasiones, Pecado , Sinceridad Justicia social ,Vida Social– participacion,Virtud Las Naciones Unidas y la declaración universal de los derechos humanos. Dignidad Humana – declaracion del dicasterio por la doctrina de la fe Vocación– www.vocation.org Vocación a evangelizar Vocación a la bienaventuranza Papa John XXIII – Paz en la tTerra Papa Paul VI Papa Juan Pablo II – Redentor del hombre, Karol Wojtyla + Pontificado 1+2 Papa Benedicto XVII – en Alemania JMJ 2005 PAPA FRANCISCO – DOCUMENTOS Amor y matrimonio- Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6 Cristo vive - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5 Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5 FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 (somos todos hermanos) LAUDATE Sii 1 – cuidado de la casa común 2 – evangelio de la creación 3 – la raiz de la crisis ecologica 4 – ecologia integral 5 – lineas de acción 6 –Educación y Espiritualidad Ecological LAUDATUM DEUM LUMEN FIDEI – capitulo 1,2, - 3,4 Misericordiae Vultus in Spanish – Rostro del Perdón Querida Amazonia 1,2,3,4 PAPA FRANCISCO – VIAJES Papa Francisco en Africa Papa Francisco en America Papa Francisco en Bahrain 1+ 2 Papa Francisco en Brazil WYD 2013 Papa Francisco en Bulgaria and Macedonia Papa Francisco en Canada 1,2,3 Papa Francisco en Central African Republic Papa Francisco en Chile 1 + 2 Papa Francisco en Chipre Papa Francisco en Colombia 1 + 2 Papa Francisco en Congo 1+ 2 Papa Francisco en Cuba 2015 Papa Francisco en Egypto Papa Francisco en Eslovaqiia 1 + 2 Papa Francisco en Europa – parliamento Papa Francisco en Fatima, Portugal Papa Francisco en Grecia Papa Francisco en Tierra Santa, Israel, Palestine Jordan Papa Francisco en Hungria 2021 + 2023 Papa Francisco en Iraq 1,2,3 Papa Francisco en Ireanda – encuentro mundial de familias Papa Francisco en Kenia Papa Francisco en Japón Papa Francisco en Kazaquistan 1+ 2 Papa Francisco en Malta Papa Francisco en Marruecos Papa Francisco en México Papa Francisco en México 2016 Papa Francisco en Mongolia Papa Francisco en Panama – JMJ 2019 Papa Francisco en Peru Papa Francisco en Polonia- Auschwitz Papa Francisco en Polonia – JMU - 2016 Papa Francisco en Portugal 2021 + JMJ 2023 Papa Francisco en Romania Papa Francisco en Sudan Papa Francisco en Suecia Pope Francis en Tailandiia Papa Francisco en Uganda Papa Francisco en United Arab Emirates
 • 49. SANTOS Y MÁRTIRES Mártires de Albania Mártires de Algeria Mártires de Corea Mártires de Libia Mártires de Japón Máritres de Turquía Mártires de Uganda Mártires de Vietnam Mártires de Nortd America San Alberto Magno San Alfonso Maria Liguori San Ambrosio de Milan San Andrés, Apostol San Antonio de Padua San Antonio del desierto (Egypto) San Bruno, - fundador de los cartujos San Carlos Borromeo San Ciril and Metodio San Clemente de Roma, papa y martir San Columbanus 1,2 San Daniel Comboni San David I, Rey de Escocia San Domingo de Guzman, -fundador de los Dominicos San Dominic Savio San Donnán, misionario a Escocia San Esteban, proto-martir San Felipe Neri San Fidelis of Simaringen, martir San Francis co de Asís 1,2,3,4 San Francisco de Sales San Francisco Xavier San Ignacio de Loyola San Joaquin y Santa Ana San Jorge, y la leyenda del dragón San José, obrero, marido, padre San Juan Bosco, fundador de los Salesianos San Juan Crisostom San Juan Damascene San Juan de Dios San Juan de la cruz San Juan Ma Vianney, Curé de'Ars San Juan E. Newman, cardinal San Juan N. Neumann, obispo de Filadelfia San Juan Ogilvie, Jesuita, Escosés, Martir San Juan Paul II, Karol Wojtyla San Juan, Apostol y Evangelista San Leon el Grande San Lukas, Evangelista San Marcos, Evangelista San Martin de Porres San Martin de Tours San Mateo, Apostol y Evangelista San Maximiliana Kolbe San Nazareo y Celso, martires San Nicolas (Santa Claus) San Pablo, 1 + 2 San Padre Pio de Pietralcina San Patricio de Irlanda San Pedro Claver Santa Perpetua y Felicidad San Roberto Bellarmino Santiago, Apostol San Simon y Judas Tadeo, apostoles Santos Timoteo y Tito, obispos, mártires San Zacharias e Isavel, - padres de Juan el Bautista San Tomás Beckett San Tomás de Aquinas San Valentino San Vincent e de Paul San Zacharias y Santa Isabel Sant’ Agueda, virgen and martir Santa Bernadita de Lourdes Santa Brigid a de Irlanda Santa Caterina de Alexandria, virgen y martir Santa Caterina de Siena Santa Cecilia, virgen e martir Santa Faustina and divine mercy Sant’ Agnes of Rome, virgen y martir Sant’ Isabel de Hungria Sant’ Inés, virgen y martir Santa Lucia, virgen y martir Santa Margarita de Escocia Santa Maria Goretti Santa Maria Magdalena Santa Marta, Maria y Lazaro Santa Monica, madre de San Augustine Santa Rita de Cascia Santa Teresa deAvila Santa Teresa de Calcutta Santa Terese de Lisieux 1 + 2 Para commentarioa – email – mflynn@lcegionaries.org fb – Martin M Flynn Donativos a IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX