SlideShare a Scribd company logo
Ciało Chrystusa –
w Piśmie Świętym,
tradycji, liturgii i kulturze
Zmartwychwstałe
CIAŁO JEZUSA
CHRYSTUSA
Ofiara Melchizedeka, arcykapłana, który ofiarował chleb
i wino, materiał Eucharystiidziękować za zwycięstwo
Abrahama (por. Rdz 14, 1), gest, który później przywoła
św. Paweł w odniesieniu do Chrystusa jako „wiecznego
kapłana” zakonu Melchizedeka. (Hebrajczyków 7,11)
Eucharystia jest
prefigurowana w
Starym Testamencie
Ofiara Melchizedeka - Geneza. 14,18-20.
S.*Ta tajemnicza postać, przedstawiana jako
król Salem i kapłan Boga Najwyższego,
niespodziewanie pojawia się w życiu
Abrahama, ofiarowując mu chleb i wino oraz
błogosławiąc patriarchę i Boga za to, że dał mu
zwycięstwo nad potężnymi królami. (por. Rdz
14,18-20).*osobowość ta pojawia się także w
słynnym psalmie «Wyrocznia Pana, Boga
mojego», który głosigodność kapłańska króla
Dawida:«ty jesteś kapłanem na wieki według
obrzędu Melchizedeka» (psalm 110,4). Psalm
ten jest jednym z najczęściej cytowanych w
Nowym Testamencie, wspominanym nawet
przez Jezusa Himserla (por. Mt 22,41-46).
*List do Hebrajczyków w długim fragmencie
(por. Hb 7-) dokonuje paralelizmu z
Melchizedekiem, przedstawiając Jezusa jako
jedynego Kapłana, najwyższego i wiecznego,
który będąc Synem, zapewnia doskonałą więź z
BogiemTen wyjątkowy ksiądz ofiarował raz na
zawszewyjątkową ofiarę, własne Ciało i
Krew.O tym wspomina cała tradycja
chrześcijańskarodzaj ofiary złożonej przez
Melchizedeka– chleb i wino będące
figurami Eucharystii.
Ofiara AbrahamaWspomnienie ofiary
patriarchy jako przykład zapowiada
najpierw Eucharystięwiary, czyli
naszej całkowitej i wolnejpoddać się
Bogu, jednocząc się zpełna ofiara
Chrystusa.*Rdz 22.*Co więcej, w
przypadku Jezusa Bógposzedł dalej
ten Abraham:„Własnemu synowi nie
przebaczył, ale wydał go za nas
wszystkich” (Rz 8,32).
W Eucharystii o tym przypominamy
i celebrujemy „Bóg tak umiłował
światoddał swego jedynego Syna”. (J
3,16)*List do Hebrajczyków mówi, że
Abraham składając ofiarę Izaakowi,
«pomyślał, że Bóg ma moc wskrzeszać
umarłych i dlatego odzyskał Izaaka
jako postać przyszłości»(Hbr 11,19).
Baranek paschalny był skuteczny, to
znaczy wywołał skutek.Jeśli złożysz
ofiarę i zjesz baranka, twój pierworodny
będzie żył.Jedzenie baranka było częścią
rytuału i było nakazane przez Boga
(Wyjścia 12:8-11).
El sacrificio del cordero pascual
W Nowym Testamencie Chrystus, pierworodny Boży, jest wyraźnie
nazwany „naszym Barankiem Paschalnym” (1 Koryntian 5:7) i
nakazuje nam spożywać Jego Ciało (Mat. 26:26), abyśmy mogli żyć
wiecznie (Jana 6:54). .Podobnie jak pierwszy baranek paschalny w
starożytności, ofiara naszego Baranka paschalnego na krzyżu jest
Zadośćuczynieniem świata, w którym uczestniczymy najbardziej
bezpośrednio, spożywając mięso tego samego Baranka w Eucharystii.
stare pisma rabiniczne
pokazują, że manna była
powiązana z żydowskimi
oczekiwaniami wobec
Mesjasza.
- To pokarm
żydowskiego wyjścia z
Egiptu, pokarm na
podróż.
- Zatrzymuje się po
przybyciu do Ziemi
Obiecanej (Wj 16:35).
– I co istotne, ten
pokarm schodzi z nieba.
(Psalm 78:24) – i jest
pokarmem aniołów
(Psalm 78:25).
BARANEK POJEDNANIA
Bóg nakazał to Mojżeszowiraz do
roku, w uroczyste święto
Przebłagania, kładł ręce na koźle,
aby zrzucić na niego wszystkie
grzechy Izraelitów,a potem wypuść
go na pustynię.Jan Chrzciciel
przedstawia Jezusa jako Baranka
Bożego, który gładzi grzechy świata,
zastępując grzech barankiem
pokutnymBył to sposób na
pokazanie, że Bóg zapomniał i
przebaczył winę ludu. (por. Kpł
16,20-22). Jezus powiedział: «to jest
moja krew..., która za wszystkich
będzie wylana na odpuszczenie
grzechów».Śmierć Jezusa, której
skutki dosięgają nas w
Eucharystii,jest ostatecznym
źródłem przebaczenia.
Chleb propozycji był stale wystawiony w
świątyni Bożej i tylko czyści mogli go
spożywać (por. Wj 25,30)
Eliasz ucieka przed królową Izebel na pustynię. Po całodniowej wędrówce opada pod samotne
drzewo i błaga Boga, aby pozwolił mu umrzeć. Zamiast tego zostaje wysłany anioł, który
przynosi „ciasto z paleniska i dzbanek wody”. Nie było to jednak zwykłe pożywienie –
wystarczyło, aby utrzymać go w 40-dniowej podróży na górę Horeb, gdzie przeżył głębokie
spotkanie z Bogiem w „gwizdaniu łagodnego powietrza”. 1 Królewska 19
Proroctwa Eucharystii - „Mądrość zbudowała
swój dom, wyciosała siedem słupów, przygotowała
swój pokarm, zmieszała swoje wino; Ona też
nakryła swój stół”…” (Przysłów 9, 1)
„A Pan, ich Bóg, wybawi ich w owym dniu jako trzodę swego ludu; Bo
są jak kamienie korony, błyszczące w Jego ziemi. Bo jaka uroda i
piękno będą ich udziałem! Ziarno sprawi, że młodzi mężczyźni
zakwitną, a młode wino dziewice” (Zachariasz 9, 16);
Moje imię będzie wielkie wśród narodów, od miejsca, gdzie słońce
wschodzi, aż do miejsca, w którym zachodzi. Z każdego miejsca będą
mi przynosić kadzidła i czyste ofiary, bo moje imię będzie wielkie wśród
narodów”mówi Pan Wszechmogący.” (Malachiasz 1, 11)
Znak wody przemienionej w wino w Kanie zapowiada już Godzinę
uwielbienia Jezusa. Ukazuje wypełnienie uczty weselnej w królestwie Ojca,
gdzie wierni będą pić nowe wino, które stało się Krwią Chrystusa. KKK 1335
Znaki Eucharystii w ewangeliach
„Daj im coś do jedzenia”. Łk 9,15
Cuda rozmnożenia chlebów,gdy Pan
błogosławi, łamie i rozdziela bochenki
swoim uczniom, aby je nakarmilitłumy, są
zapowiedzią obfitości tego jedynego chleba
Jego Eucharystii. KKK 1335
Późnym popołudniem przyszło
do niego Dwunastu i powiedziało:
„Odpraw tłum, aby mógł udać się
do okolicznych wiosek i okolic oraz
znaleźć jedzenie i zakwaterowanie,
ponieważ jesteśmy tutaj na
odludziu”.13 On odpowiedział:
„Wy dajcie im jeść”.Odpowiedzieli:
„Mamy tylko pięć bochenków chlebai
dwie ryby, chyba że pójdziemy i
kupimy żywności dla całego tego
tłumu”. (Było tam około pięciu tysięcy
ludzi.)Ale on rzekł do swoich
uczniów: «Każcie im usiąść w
grupach po około pięćdziesięciu
osób». Uczniowie tak uczynili i
wszyscy usiedli. Biorąc pięć
bochenków chleba idwie ryby,
spojrzał w niebo, podziękował i
połamał je. Następnie dał je uczniom,
aby rozdali ludowi.Wszyscy jedli i
nasycili się, a uczniowie zebrali
dwanaście pełnych koszów ułomków,
które im pozostały. Łk 9,12-17
W „Ojcze nasz” Jezus prosi o nasz chleb –„Codziennie”
(epiousios) nie występuje nigdzie indziej w Nowym
Testamencie. Słowo to, ujęte w sensie doczesnym, jest
pedagogicznym powtórzeniem „tego dnia”128, aby
utwierdzić nas w zaufaniu „bez zastrzeżeń”. W sensie
jakościowym oznacza to, co niezbędne do życia, a szerzej
wszelkie dobro wystarczające do utrzymania129. Wzięte
dosłownie (epi-ousios: „super-istotne”) odnosi się
bezpośrednio do Chleba Życia, Ciała Chrystusa, „lekarstwa
nieśmiertelności”, bez którego nie ma w sobie życia.–
Wreszcie w tym kontekście oczywiste jest jego niebiańskie
znaczenie: „ten dzień” jest Dniem Pańskim, dniem święta
królestwa, antycypowanego w Eucharystii, która jest już
przedsmakiem przyszłego królestwa.Z tego powodu wypada
ona podczas EucharystiiLiturgia, którą należy odprawiać
każdego dnia.– Eucharystia jest naszym chlebem
powszednim. Moc tego boskiego pokarmu czyni go spoiwem
jedności. Jego skutek jest zatem rozumiany jako jedność,
abyśmy zgromadzeni w Jego Ciele i stali się Jego
członkami, mogli stać się tym, co otrzymujemy. ... To także
jest nasz chleb powszedni: czytania, które codziennie
słyszycie w kościele, hymny, których słuchacie i śpiewacie.
Wszystko to jest niezbędne dla naszej pielgrzymki. [San
Agustín] CIC 2837
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki;a
chlebem, który Ja dam za życie świata, jest moje ciało.” -------- „Zaprawdę, powiadam wam,Jeśli nie
będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego i nie pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie.54 Ci, którzy
jedzą moje ciało i piją moją krew, mają życie wieczne, a Ja ich wskrzeszę w dniu ostatecznym;55 Bo moje
ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew prawdziwym napojem. 56 Ci, którzy jedzą moje ciało i piją
moją krewtrwajcie we mnie, a ja w nich. 57 Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca,więc kto
mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki jakto, co jedli
wasi przodkowie, i pomarli. Ale kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki.” J 6,51-
„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest
ciało moje, które za was będzie wydane”
Droga do Emausrzekł do
nich: „Och, jakże jesteście
głupi i jak nieskory do
wiary we wszystko, co
głosili prorocy! Czyż nie
było konieczne, aby
Mesjasz musiał to wszystko
wycierpieć, a potem wejść
do swojej chwały?”
Następnie, zaczynając od
Mojżesza poprzez
wszystkich proroków,
wykładał im, co we
wszystkich Pismach
odnosiło się do Niego. Gdy
zbliżyli się do wsi, do której
zmierzali, on szedł przed
siebie, jakby szedł dalej.
Oni jednak namawiali go
usilnie, mówiąc: «Zostań z
nami, bo już prawie
wieczór i dzień już prawie
się skończył». Łk 24,25
Wszedł więc i zamieszkał z nimi.
Gdy był z nimi u stołu, wziął
chleb, pobłogosławił,
połamał i dawał im.
Wtedy otworzyły się im
oczy i poznali go; i
zniknął im z oczu.
Chrystus
stał się
głową tego
ludu,
które odtąd
jest Jego
Ciałem.Lumen
Gentium 6
KIC 753
KOŚCIÓŁ - Mistyczne
Ciało Chrystusa
Wierni (sancti) karmią się świętym Ciałem i Krwią Chrystusa
(sancta) . wzrastać w komunii Ducha Świętego (koinonia),
aby przekazywać ją światu. -CIC948
Ci, którzy przyjmują Eucharystię, są bardziej zjednoczeni z Chrystusem. Przez nią
Chrystus jednoczy ich ze wszystkimi wiernymi w jednym ciele – Kościele. Komunia
odnawia, umacnia i pogłębia to włączenie w Kościół, osiągnięte już przez chrzest.
Przez chrzest zostaliśmy wezwani, abyśmy tworzyli jedno Ciało. Eucharystia
urzeczywistnia to wezwanie: „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie
jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w
Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, których jest wielu, tworzycie jedno ciało,
wszyscy bowiem uczestniczymy w jednym chlebie” (KKK 1396).
Jedność Ciała
Mistycznego
Eucharystia
tworzy Kościół.
"PRZYRZECZEN
IE PRZYSZŁEJ
CHWAŁY”
W starożytnej modlitwie Kościół wychwala tajemnicę Eucharystii: „O święta uczcie,
podczas której Chrystus jest przyjmowany jako pokarm, odnawia się pamięć o Jego
męce, dusza napełnia się łaską idany jest nam zadatek życia przyszłego.” Jeśli
Eucharystia jest pamiątką Paschy Pana Jezusa, jeśli przez komunię przy ołtarzu
zostajemy napełnieni „wszelkim błogosławieństwem i łaską niebieską”239.wówczas
Eucharystia jest także zapowiedzią chwały niebieskiej. KKK 1402
Podczas Ostatniej Wieczerzy
sam Pan skierował uwagę
swoich uczniów na wypełnienie
Paschy w królestwie
Bożym:„Mówię wam, że nie
będę więcej pić tego owocu
winorośli aż do dnia, kiedy będę
go pił nowy z wami w królestwie
mego Ojca”.Ilekroć Kościół
sprawuje Eucharystię, pamięta
o tej obietnicy i nawraca sięjej
spojrzenie „na Tego, który ma
przyjść”.W swojej modlitwie
wzywa do Jego
przyjścia:„Marana!” „Przyjdź,
Panie Jezu!”241 „Niech
przyjdzie Twoja łaska i
przeminie ten świat!”KKK 1403
Kościół wie, że Pan już teraz przychodzi w swojej Eucharystii i jest pośród nas.Jednak jego obecność
jest zawoalowana. Dlatego sprawujemy Eucharystię „w oczekiwaniu na błogosławioną nadziejęi
przyjście naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”, prosząc, „aby mieć udział w Twojej chwale, gdy
każda łza zostanie otarta. W owym dniu ujrzymy Cię, Boże nasz, takim, jakim jesteś. Staniemy się
podobni do Was i będziemy Was chwalić na wieki przez Chrystusa, Pana naszego”. KKK 1404
Nie ma pewniejszej
gwarancji i droższego
znaku tej wielkiej nadziei w
nowych niebiosach i nowej
ziemi, „w których mieszka
sprawiedliwość, niż
Eucharystia.
Za każdym razem, gdy
sprawowana jest ta tajemnica,
„dokonuje się dzieło naszego
odkupienia i łamiemy jedyny
chleb, który dostarcza lekarstwa na
nieśmiertelność, antidotum na śmierć
i pokarm, który pozwala nam żyć na
wieki w Jezusie Chrystusie”. KKK 1405
Karmieni Jego Ciałem w Eucharystii, należymy już do Ciała
Chrystusa. Gdy zmartwychwstaniemy w dniu ostatecznym,
„i razem z nim ukażemy się w chwale” Kol 3,4 KPK 1003
Duch przygotowuje ludzi i
wychodzi do nich ze swoją
łaską, aby ich przyciągnąć do
Chrystusa.Duch objawia im
zmartwychwstałego Pana,
przypomina im Jego słowa i
otwiera ich umysły na
zrozumienie Jego Śmierci i
Zmartwychwstania. Uobecnia
tajemnicę Chrystusa przede
wszystkim w Eucharystii, aby
ich pojednać, wprowadzić w
komunię z Bogiem, aby
„przynieśli obfity owoc”.
(J 15, 5.8.16).
„Na mocy odrodzenia
się w Chrystusie
wśród wszystkich
wiernych istnieje
prawdziwa równość
pod względem
godności i działania,
przez którą wszyscy
współpracują w
budowaniu Ciała
Chrystusowego,
zgodnie ze swoim
stanem i funkcją
każdego”.
LG 32 CIC 872
„Kielich
błogosławieństwa, który
błogosławimy, czyż nie
jest udziałem we krwi
Chrystusa?Chleb, który
łamiemy, czyż nie jest
udziałem w Ciele
Chrystusa?Ponieważ
jeden jest chleb, przeto
my, liczni, tworzymy
jedno ciało, wszyscy
bowiem jesteśmy
uczestnikami jednego
chleba” (1 Kor 10,16-
17): KKK 1396
Komunia odnawia, umacnia i pogłębia to
włączenie w Kościół, osiągnięte już przez
chrzest. Przez chrzest zostaliśmy wezwani,
abyśmy tworzyli jedno Ciało. Eucharystia
urzeczywistnia to wezwanie:
MATERIAŁY I
ZNAKI
„Stają się znaki chleba
i wina,w sposób
przewyższający
zrozumienie Ciało i
Krew Chrystusa; nadal
oznaczają także dobroć
stworzenia. Tak więc w
Ofiarowaniu
dziękujemy Stwórcy za
chleb i wino, owoce
„dzieła rąk ludzkich”,
ale przede wszystkim
jako „owoce ziemi” i
„winorośli” – dary
Stwórcy.
KKK 1333
chyba że ziarno
pszenicy wpadnie
w ziemię i
obumrze,
pozostaje tylko
pojedynczym
nasionem.
Ale jeśli obumrze,
wydaje wiele
nasion. Juana
12,24
MATERIAŁY
I ZNAKI
„Ja jestem
winoroślą; jesteście
gałęziami. Jeśli
pozostanieszwe
mnie, a ja w tobie,
przyniesiesz obfity
owoc; beze mnie nic
nie możecie zrobić.
Jn 15,5
W sercu celebracji
eucharystycznej znajdują
się chleb i wino, które
przez słowa Chrystusa i
wezwanie Ducha Świętego
stają się Ciałem i Krwią
Chrystusa. Wierny
przykazaniu Pana,
Kościół nadal czyni, ku
jego pamięci i aż do Jego
chwalebnego powrotu, to,
co On uczynił w wigilię
swojej Męki: „wziął
chleb...”. „Przyjął
pucharwypełniony
winem.
Gdy jedli, Jezus wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i dał
uczniom swoim, mówiąc: Bierzcie i jedzcie; To jest moje ciało." Potem wziął
kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: „Pijcie z niego
wszyscy.To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na
odpuszczenie grzechów.Powiadam wam: Nie będę już pić tego owocu winorośli
aż do dnia, kiedy będę go pił nowy z wami w królestwie mojego Ojca.” Mt 26,26
Ustanowienie
Eucharystii
„To jest chleb, który z nieba zstąpił,nie jak ten,
który jedli wasi przodkowie i pomarli, ale kto
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” J 6,51
Jezus „wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wybawić od obecnego złego
wieku, zgodnie z wolą naszego Boga i Ojca. (Ga 1,4) „I przez to staliśmy sięuświęceni
raz na zawsze przez ofiarę Ciała Jezusa Chrystusa. (Hbr 10,10). KPK 2824
ŚWIĘTY GRAL
Zabytek składa się z górnej części, którą
stanowi kielichagaty, drobno wypolerowany,
który załamuje światło, ukazując smugi
jasnych kolorów. Jest to cenny „kielich
aleksandryjski”, który archeolodzy uważają
za pochodzenie orientalne, około 100 do 50
lat przed Chrystusem. Tradycja mówi nam, że
jest to ten sam kielich, którego użył nasz Pan
podczas Ostatniej Wieczerzy.ustanowienie
Eucharystii. Został on później przywieziony
do Rzymu przez św. Piotra i kolejni papieże
przechowywali go aż do św. Sykstusa II, który
za pośrednictwem diakona św. Wawrzyńca,
czyli pochodzenia hiszpańskiego,wysłał go do
swojej rodzinnej ziemi Huesca wIII wieku,
aby uwolnić go od prześladowańcesarza
Waleriana. Zwrot z Kanonu Rzymskiego
sugeruje trwałość Świętego Griala w Rzymie:
„wziął TEN chwalebny kielich”,hoc
praeclarum calicem; wyraz podziwu, jakiego
nie można znaleźć w innych starożytnych
anáforach, i nie możemy zapominać, że
rzymska modlitwa eucharystyczna jest
łacińską wersją innej w języku greckim, co
było właściwe KościołowiRzymu od czasów
papieża św. Dámaso w V wieku.
„Ci, którzy
jedzą moje
Ciało i piją
moją krew,
trwają we
Mnie, a Ja w
nich”
(J 6,56). KPK 787
.
„Podczas Ostatniej Wieczerzy, w noc, w którą został wydany, nasz Zbawiciel ustanowił
eucharystyczną ofiarę swojego Ciała i Krwi. Uczynił to, aby utrwalić ofiarę krzyżową na wieki,
aż do swego ponownego przyjścia, i aby w ten sposób powierzyć swemu umiłowanemu
Oblubieńcowi, Kościołowi, pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania: sakrament miłości,
znak jedności,więź miłości, uczta paschalna, „w której Chrystus zostaje skonsumowany, umysł
napełniony łaską i dany nam zadatek przyszłej chwały.” SC 47, KKK 1323
Możemy adorować Ojca, ponieważ sprawił, że odrodziliśmy się do Jego życia, adoptując nas
jako swoje dzieciw swoim jedynym Synu: przez chrzest włącza nas w Ciało swego Chrystusa;
poprzez swoje namaszczenieDuch, który przepływa od Głowy do Członków, czyni nas innymi
„Chrystusami”. Zaprawdę, Bogiem, który to uczyniłprzeznaczył nas do przybrania za swoich
synów, upodobnił nas do chwalebnego Ciała Chrystusa. Zatem wy, którzy staliście się
uczestnikami Chrystusa, słusznie nazywacie się „Chrystusami”. [San Cirilo de Jerusalén] CIC 2782
Eucharystia zawiera i wyraża wszystkie formy modlitwy: jest „czystą ofiarą”
całego Ciała Chrystusa na chwałę imienia Bożego i według św.zgodnie z
tradycjami Wschodu i Zachodu jest to „ofiarą uwielbienia”. KKK 2643
Eucharystia jest sumą i podsumowaniem naszej wiary:Nasz
sposób myślenia jest dostosowany do Eucharystii iEucharystia
z kolei potwierdza nasz sposób myślenia. KKK 1327
Pan, umiłowawszy swoich, do
końca ich umiłował. Wiedząc,
że nadeszła godzina
opuszczenia tego świata i
powrotu do Ojca, podczas
posiłku umył im nogi i dał im
przykazanie miłości. Aby dać
im zadatek tej miłości, aby
nigdy nie odeszli od swojej i
aby uczynić ich uczestnikami
swojej Paschy, ustanowił
Eucharystię jako pamiątkę
swojej śmierci i
zmartwychwstania i nakazał
swoim apostołom ją sprawować
aż do Jego śmierci. powrót;
„w ten sposób ustanowił
ich kapłanami Nowego
Testamentu.” KKK 1337
„Czyńcie to na moją
pamiątkę”Nakaz Jezusa, aby
powtarzał swoje czyny i słowa „aż
przyjdzie”, nie tylko wzywa nas do
pamiętania o Jezusie i tym, czego
dokonał. Jest ukierunkowany na
celebrację liturgiczną, przez
Apostołów i ich następców, pamiątki
Chrystusa, Jego życia,o Jego śmierci,
o Jego Zmartwychwstaniu i o Jego
wstawiennictwie przed Ojcem. KKK 1341
Od początku Kościół był wierny
przykazaniu Pana. O Kościele
jerozolimskim napisano: Trwali w
nauce apostołów i we wspólnocie, w
łamaniu chleba i w modlitwach. . . .
Dzień po dniu, wspólnie uczęszczając
do świątyni i łamiąc chleb w swoich
domach, przyjmowali jedzenie z
radosnymi i hojnymi sercami.
KKK 1342
Przede wszystkim „pierwszego dnia tygodnia”, w niedzielę, w dniu zmartwychwstania
Jezusa, chrześcijanie spotykali się, „aby łamać chleb”. Od tego czasu aż do naszych
czasów trwa sprawowanie Eucharystii tak że dzisiaj spotykamy ją wszędzie w
Kościele, mając tę ​​samą podstawową strukturę, pozostaje ona centrum życia Kościoła
KKK 1343 - I tak od celebracji do celebracji, głosząc misterium paschalne Jezusa „aż
do Jego przyjścia”, pielgrzymujący Lud Boży postępuje „wąską drogą krzyżową”
kuuczta niebiańska, podczas której wszyscy wybrani zasiądą do stołu królestwa. KKK 1344
Nazwy sakramentów -
Zwane Wieczerzą
Pańską,ze względu
na swój związek z
wieczerzą, którą Pan
spożywał ze swoimi
uczniami w wigilię
swojej męki oraz
ponieważ antycypuje
ucztę weselną Baranka
w niebiańskim
Jeruzalem
KKK 1329
Nazywa się Eucharystią, - ponieważ jest aktem dziękczynienia Bogu.
Greckie słowa eucharistein i eulogein przywołują na myśl żydowskie
błogosławieństwa, które głoszą – zwłaszcza podczas posiłku
– dzieła Boże: stworzenie, odkupienie i uświęcenie.
Nazywa się to łamaniem chleba, ponieważ Jezus stosował ten obrzęd, będący częścią
posiłku żydowskiego, kiedy jako pan stołu błogosławił i rozdawał chleb, przede
wszystkim podczas Ostatniej Wieczerzy. po tym czynie uczniowie rozpoznają go po
zmartwychwstaniu,i tego właśnie wyrażenia będą używać pierwsi chrześcijanie na
określenie swoich zgromadzeń eucharystycznych; czyniąc to, dali znak, że wszyscy,
którzy jedzą jeden chleb łamany, Chrystusa, wchodzą z Nim w komunię i tworzą w
Nim jedno ciało KKK 1329
„Eucharystia jest
skutecznym znakiem i
wzniosłą przyczyną tej
komunii życia Bożego i tej
jedności Ludu Bożego,
dzięki której Kościół trwa.
Jest ona zwieńczeniem
zarówno Bożego działania
uświęcającego świat w
Chrystusie, jak i ludzie
oddają cześć Chrystusowi, a
przez Niego Ojcu w Duchu
Świętym – Św. Ireneusz,
Adv. haeres 4, 18, 5: PG 7/l,
1028. KKK 1325.
Eucharystia jest
pamiątką Paschy
Chrystusa,składanie
prezentu i ofiara
sakramentalnaJego
wyjątkowej ofiary w
liturgii Kościołaktóre
jest Jego Ciałem. We
wszystkich modlitwach
eucharystycznych po
słowach ustanowienia
znajdujemy modlitwę
zwaną anamnezą lub
wspomnieniem.
KKK 1362
Mistyczna komunia ze
swoim ciałem – Dalí
przez celebrację eucharystyczną jednoczymy
się już z liturgią niebiańską i oczekujemy
życia wiecznego, gdy Bóg będzie wszystkim
we wszystkich. KCC1326 por. Łk 22,19; 1 Kor 11,24
PIERWSZE MSZE PIERWSZYCH
CHRZEŚCIJAN
Już w II wieku mamy świadectwo św.
Justyna Męczennika dotyczące
podstawowych założeń porządku celebracji
eucharystycznej. Pozostały takie same aż do
naszych czasów dla wszystkich wielkich
rodzin liturgicznych. Św. Justyn około roku
155 pisał do cesarza pogańskiego Antonina
Piusa (138-161), wyjaśniając, co uczynili
chrześcijanie: - W dniu, który nazywamy
dniem słońca, wszyscy mieszkańcy miasta
lub wsi gromadzą się w tym samym miejscu .
- Czyta się wspomnienia apostołów i pisma
proroków, o ile pozwala na to czas. – Kiedy
czytelnik skończy, przewodniczący
zgromadzonym upomina i wzywa ich, aby
naśladowali te piękne rzeczy. - Następnie
wszyscy razem wstajemy i modlimy się* za
siebie. . .i za wszystkich innych, gdziekolwiek
się znajdują, abyśmy mogli zostać uznani za
sprawiedliwych w swoim życiu i uczynkach
oraz wiernych przykazaniom, abyśmy mogli
osiągnąć zbawienie wieczne.
-Po zakończeniu modlitw wymieniamy pocałunek. - Wtedy ktoś przynosi chleb i kielich
zmieszanej wody i wina temu, który przewodniczy braciom. - Bierze je i oddaje cześć i chwałę
Ojcu wszechświata przez imię Syna i Ducha Świętego i przez dłuższy czas dziękuje (po grecku:
eucharystia), że zostaliśmy uznani za godnych tych darów . Kiedy zakończy modlitwy i
dziękczynienia, wszyscy obecni wyrażają aklamację, mówiąc: „Amen”. Kiedy przewodniczący
złoży podziękowania i lud odpowie, ci, których nazywamy diakonami, podają obecnym chleb,
wino i wodę „eucharystyczną” i zanoszą je nieobecnym. KKK 1345
Części celebracji eucharystycznej
Liturgia eucharystyczna przebiega według podstawowej struktury,
która zachowała się przez wieki aż do naszych czasów.Wyświetla
dwie wielkie części, które tworzą podstawową jedność:
1 – przygotowanie; zgromadzenie,
liturgia słowa z czytaniami,
homilią i modlitwą ogólną;
2 – Liturgia Eucharystyczna,z podaniem chleba i
wina, konsekracyjne dziękczynienie i komunię.
Cuda eucharystyczne
Sienna
Chirratakonam,
India
Tuxtla,
Mexico
To przez przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa Chrystus staje się
obecny w tym sakramencie. Ojcowie Kościoła stanowczo potwierdzili wiarę
Kościoła w skuteczność Słowa Chrystusowego i działania Ducha Świętego, które
doprowadzą do tego nawrócenia. KKK 1375
Sobór Trydencki podsumowuje wiarę katolicką stwierdzając: „Ponieważ Chrystus, nasz
Odkupiciel, powiedziałże rzeczywiście było to Jego Ciało, które ofiarował pod postaciami
chleba, zawsze było to przekonanie Kościoła Bożego, a teraz ten święty Sobór oświadcza na
nowo, że przez konsekrację chleba i wina następuje zmiana z całej substancji chleba w
substancję Ciała Chrystusa, naszego Pana, i całej substancji wina w substancję Jego Krwi.
Tę zmianę święty Kościół katolicki słusznie i słusznie nazwał przeistoczeniem.” KKK 1376
Dziękczynienie charakteryzuje modlitwę Kościoła, który sprawując
Eucharystię, objawia i pełniej staje się tym, czym jest. Rzeczywiście, w dziele
zbawienia Chrystus uwalnia stworzenie od grzechu i śmierci, aby je na nowo
poświęcić i sprawić, aby powróciło do Ojca, dla Jego chwały. Dziękczynienie
członków Ciała uczestniczy w dziękczynieniu ich Głowy. KKK 2637
Eucharystia – sakrament naszego
zbawieniadokonane przez Chrystusa na
krzyżu,jest także ofiarą uwielbienia w
dziękczynieniuza dzieło stworzenia. W ofierze
eucharystycznej całe stworzenie umiłowane
przez Bogazostaje przedstawiony Ojcu przez
śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Przez
Chrystusa Kościół może składać ofiarę
uwielbienia w dziękczynieniu za wszystko,
co Bóg uczynił dobrym, pięknym i
sprawiedliwym w stworzeniu i w ludzkości.
KKK 1359 - Eucharystia jest ofiarą
dziękczynienia składaną Ojcu,
błogosławieństwem, przez które Kościół
wyraża wdzięczność Bogu za wszystkie Jego
dobrodziejstwa, za wszystko, czego dokonał
przez stworzenie, odkupienie i uświęcenie.
Eucharystia oznacza przede wszystkim
„dziękczynienie”. KCC 1360 – Eucharystia
jest także ofiarą uwielbienia, przez którą
Kościół wyśpiewuje chwałę Boga w imieniu
całego stworzenia. Ta ofiara uwielbienia jest
możliwa tylko przez Chrystusa: jednoczy
On wiernych ze swoją osobą, ze swoją chwałą
i swoim wstawiennictwem, aby ofiara
uwielbienia składana Ojcu była przez
Chrystusa i z Nim składana, aby została
w Nim przyjęta. KKK 1361
Chrystus przywraca pokój w kosmosie i przyjaźń
między Bogiem a człowiekiem
W rozumieniu Pisma Świętego pamiątka nie jest jedynie przypomnieniem
wydarzeń z przeszłości, ale zapowiedzią cudów, których Bóg dokonał dla ludzi.
W liturgicznej celebracji tych wydarzeń stają się one w pewien sposób obecne i
realne. Tak Izrael rozumie swoje wyzwolenie z Egiptu: za każdym razem, gdy
obchodzona jest Pascha, wydarzenia Exodusu są uobecniane w pamięci
wierzących, aby mogli dostosować do nich swoje życie. KKK 1363
W Nowym Testamencie
pamiątka nabiera nowego
znaczenia. Kiedy Kościół
sprawuje Eucharystię,-
upamiętnia Paschę
Chrystusa i uobecnia się.
Ofiara, którą Chrystus raz
na zawsze złożył na krzyżu,
pozostaje zawsze obecna.
„Ilekroć na ołtarzu
sprawowana jest ofiara
krzyżowa, przez którą
«Chrystus został złożony w
ofierze, nasza Pascha»,
dokonuje się dzieło
naszego odkupienia”.
KKK 1364 – LG 3
por. 1 Kor 5:7;
Ponieważ jest pamiątką Paschy Chrystusa, Eucharystia jest także ofiarą. Ofiarniczy
charakter Eucharystii objawia się już w samych słowach ustanowienia:„To jest ciało moje
za was wydane”oraz „Ten kielich, który za was będzie wylany, to Nowe Przymierze we krwi
mojej”.W Eucharystii Chrystus daje nam to samo Ciało, które za nas wydał na krzyżu, tę
samą krew, którą „wylał za wielu na odpuszczenie grzechów”. KKK 1365
Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą:„Ofiara jest jedna i ta
sama: ta sama ofiara składa się teraz przez posługę kapłanów, którzy
wówczasofiarował siebie na krzyżu; inny jest tylko sposób ofiarowania.”„A
ponieważ w tej boskiej ofierze sprawowanej we Mszy św. zawarty jest ten sam
Chrystus, który niegdyś ofiarował się w sposób krwawy na ołtarzu krzyża, i jest
składany w sposób bezkrwawy... ofiara ta jest prawdziwie przebłagalna”. KKK 1367
Eucharystia jest także ofiarą Kościoła. - Kościół będący Ciałem Chrystusa uczestniczy w
ofiarowaniu Swojej Głowy. Wraz z nim ona sama jest ofiarowana cała i cała. Jednoczy się z
Jego wstawiennictwem u Ojca za wszystkich ludzi.W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się
także ofiarą członków Jego Ciała.Życie wiernych, ich uwielbienie, cierpienia, modlitwa i
praca są zjednoczone z życiem Chrystusai wraz z jego całkowitą ofiarą, i w ten sposób
nabywają nową wartość. Ofiara Chrystusa obecna na ołtarzusprawia, że ​​wszystkie
pokolenia chrześcijan mogą zjednoczyć się z Jego ofiarą. KKK 1368
Wspólnota wstawia się
także za wszystkimi
szafarzami, którzyza nią i
wraz z nią złóżcie ofiarę
eucharystyczną:Za
uprawnioną należy
uważać jedynie tę
Eucharystię, którą
sprawuje się pod
przewodnictwem biskupa
lub tego, któremu ją
powierzył. Cały Kościół
jest zjednoczony w ofierze
i wstawiennictwie
Chrystusa.Pełniąc w
Kościele posługę Piotra,
Papież jest włączany w
każdą celebrację
Eucharystii, podczas
której nazywany jest
znakiem i sługą jedności
Kościoła powszechnego.
Biskup danego miejsca jest zawsze odpowiedzialny za
Eucharystię, nawet jeśli przewodniczy kapłan; imię
biskupa jest wspomniane na oznaczenie jego
przewodnictwa w Kościele partykularnym, pośród jego
prezbiteriumi przy pomocy diakonów.
Przez posługę kapłanów dopełnia się duchowa ofiara wiernych w
jedności z ofiarą Chrystusa, jedynego Pośrednika, która w Eucharystii
jest składana przez ręce kapłanów w imieniu całego Kościoła w sposób
bezkrwawy i sakramentalny aż do Przychodzi sam Pan. KKK 1369
Z ofiarą Chrystusa
jednoczą się nie tylko
członkowie, którzy są
jeszcze tu na ziemi, ale
także ci, którzy już
przebywają w chwale
nieba. W jedności i
upamiętnieniu
Najświętszej Maryi
Panny i wszystkich
świętych, Kościół składa
Ofiarę eucharystyczną.
W Eucharystii Kościół
jest jakby u stóp krzyża
z Maryją, zjednoczony z
ofiarą i
wstawiennictwem
Chrystusa. KKK 1370
Ofiarę eucharystyczną składa
się także za wiernych zmarłych,
którzy „umarli w Chrystusie,
ale nie zostali jeszcze całkowicie
oczyszczeni”, aby mogli wejść
do światła i pokoju
Chrystusa:Połóż to ciało
gdziekolwiek! Nie zawracaj
sobie tym głowy! Po prostu
proszę, abyście pamiętali o mnie
przy ołtarzu Pańskim,
gdziekolwiek
jesteście.Następnie módlmy się
[w anaforze] za świętych ojców i
biskupów, którzy zasnęli, i w
ogóle za wszystkich, którzy
zasnęli przed nami, wierząc, że
jest to wielkim pożytkiem dla
dusz, w intencji których jest
kierowana prośba. ofiarowany,
podczas gdy święta i potężna
Ofiara jest obecna. . . .
Ofiarowując Bogu nasze błagania za tych, którzy zasnęli,
jeśli zgrzeszyli, my. . . ofiarujcie Chrystusa ofiarowanego za
grzechy wszystkich i w ten sposób uczynijcie łaskawym dla
nich i dla nas Boga, którykocha człowieka. KKK 1371
Pan kieruje do nas
zaproszenie i
naleganieabyśmy Go
przyjęli w sakramencie
Eucharystii: „Zaprawdę
powiadam wam, jeśli nie
będziecie jedli Ciała Syna
Człowieczego i nie pili
Jego Krwi, nie będziecie
mieli życia w sobie.
KKK 1384
Jakie materialne pożywienie wytwarza w
naszym życiu cielesnym, Komunia Święta
wspaniale dokonuje się w naszym życiu
duchowym. Komunia z ciałem Chrystusa
zmartwychwstałego, ciałem „ożywionym i
dającym życie przez Ducha Świętego”,
KKK 1391
Tak jak pokarm ciała przywraca
utracone siły, tak Eucharystia
wzmacnia naszą miłość, która w
codziennym życiu bywa osłabiona;
i ta żywa miłość gładzi grzechy
powszednie. Oddając się nam,
Chrystus ożywia naszą miłość i
pozwala nam zerwać nasze
nieuporządkowane przywiązanie
do stworzeń i zakorzenić się w
Nim:Ponieważ Chrystus umarł za
nas z miłości, kiedy obchodzimy
pamiątkę Jego śmierci w chwili
ofiary, prosimy, aby miłość została
nam udzielona przez przyjście
Ducha Świętego. Pokornie módlmy
się, abyśmy mocą tej miłości, przez
którą Chrystus zechciał za nas
umrzeć, abyśmy otrzymując dar
Ducha Świętego, mogli uważać
świat za nas za ukrzyżowanego i
sami być ukrzyżowanymi
dla nas. świat. . .
Otrzymawszy dar miłości, umrzyjmy dla
grzechu iżyć dla Boga. KKK 1394
Duszo mojego Zbawiciela, uświęć moją pierś, Ciało
Chrystusa, bądź moim gościem zbawczym, Krwi
mojego Zbawiciela, obmyj mnie w swojej fali, obmyj
mnie wodami wypływającymi z Twojego boku.
Siłą i ochroną niech będzie Twoja pasja, o
błogosławiony Jezu, wysłuchaj mnie i odpowiedz;
głęboko w Twoich ranach, Panie, ukryj mnie i chroń
mnie, abym nigdy, nigdy nie rozstał się z Tobą.
Strzeż mnie i broń mnie przed złymi wrogami, w
strasznych chwilach śmierci uczyń mnie tylko Twoją;
zawołaj mnie i każ mi przyjść do siebie na
wysokościach, gdzie będę mógł cię za wszystko
chwalić wraz ze świętymi twoimi.
Jezus najłagodniejszy Zbawiciel Bóg mocy i mocyTy sam mieszkasz w nas
o tej godzinieNatura nie może Cię zatrzymać. Niebo jest zbyt ciasne Za
Twoją nieskończoną chwałę i Twój królewski stanPoza blaskiem
najdalszej gwiazdyZawsze sięgasz Nieskończenie dalekoJednak serca
dzieci Trzymają to, czego światy nie mogąA Bóg cudów kocha to, co niskie
Przyjmij nasz chleb, prosimy
Cię, zabierz nasze serca,
kochamy Cię, zabierz nam
życie, Ojcze, jesteśmy
Twoi,jesteśmy Twoi.
1- Twój, gdy stoimy przy stole,
który nakryłeś.
Twoje, gdy jemy chleb, nasze
serca nie mogą zapomnieć.
Jesteśmy już znakami Twojego
życia z nami.
Jesteśmy Twoi, jesteśmy Twoi.
2- Twoi święci ludzie
stojąobmyci Twoją krwią,
napełnieni Duchem, lecz
głodni, czekamy na Twój
pokarm.
Choć jesteśmy biedni,
przyprowadziliśmy się do
Ciebie.
Jesteśmy Twoi, jesteśmy Twoi.
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
AKLAMATY
Niech będzie błogosławiony Bóg.
Błogosławione niech będzie jego
święte imię.
Niech będzie błogosławiony Jezus
Chrystus, prawdziwy Bóg i
prawdziwy człowiek.
Błogosławione niech będzie imię Jezus.
Błogosławione niech będzie Jego
Najświętsze Serce.
Błogosławiona niech będzie Jego
Najdroższa Krew.
Niech będzie błogosławiony Jezus w
Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Niech będzie błogosławiony Duch
Święty, Paraklet.
Niech będzie błogosławiona
wielka Matka Boża,
Najświętsza Maryja Panna.
Błogosławione Jej święte i
Niepokalane Poczęcie.
Błogosławione niech będzie jej
chwalebne Wniebowzięcie.
Niech będzie błogosławione
imię Maryi, Dziewicy i Matki.
Niech będzie błogosławiony
św. Józef,
jej najczystszy małżonek.
Błogosławiony niech będzie
Bóg w swoich aniołach i
świętych. Amen.
Zaspokajasz głodne serce
Darem najlepszej pszenicy;
Przyjdź i daj nam, Panie Zbawczy,
Chleb życia do spożycia.
Jak pasterz woła swoje owce, one
znają jego głos i słuchają go;
Kiedy więc wzywasz swoją rodzinę,
Panie, podążamy za Tobą
i radujemy się.
Radosnymi ustami śpiewamy
Ci naszą chwałę i wdzięczność, abyś
uznał nas za godnych, Panie, dzielić
się tym niebiańskim pokarmem.
Czy kielich, który błogosławimy i
którym się dzielimy, nie jest przelaną
krwią Chrystusa?
Czyż jeden kielich i jeden bochenek
nie świadczą o naszej jedności
w Panu?
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Adoro te devote, latens Deitas,
Quae sub his figuris vere latitas:
Tibi se cor meum totum subiicit,
Quia te contemplans totum deficit.
Visus, tactus, gustus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur.
Credo quidquid dixit Dei Filius:
Nil hoc verbo Veritatis verius.
In cruce latebat sola Deitas,
At hic latet simul et humanitas;
Ambo tamen credens atque confitens,
Peto quod petivit latro paenitens.
Plagas, sicut Thomas, non intueor; Deum
tamen meum te confiteor.
Bóstwo tutaj w ukryciu, które
uwielbiam,Zamaskowany przez te nagie
cienie, kształt i nic więcej,Spójrz,
Panie, na Twoją służbę nisko leży tu
serceZagubieni, wszyscy zadziwieni
Bogiem, którym jesteś.
Widzenie, dotykanie, smakowanie są w
tobie zwiedzione:
Jak mówi wierny słuch? w to należy wierzyć;
To, co powiedział mi Syn Boży, bierzcie za prawdę;
Prawda sama w sobie mówi prawdziwie,
inaczej nie ma nic prawdziwego.
Na krzyżu Twoja Boskość nie dała
żadnego znaku ludziom,Oto twoja
męskość kradnie ludzkie życie:
Obydwa są moim wyznaniem, oba są
moją wiarą,
I odmawiam modlitwę umierającego
złodzieja.
Nie jestem jak Tomasz, ran nie widzę,
Ale mogę wyraźnie nazwać cię
Panem i Bogiem, jak on;
Fac me tibi semper magis credere,
In te spem habere, te diligere.
O memoriale mortis Domini!
Panis vivus, vitam praestans homini!
Praesta meae menti de te vivere
Et te illi semper dulce sapere.
Pie pellicane, Iesu Domine,
Me immundum munda tuo sanguine.
Cuius una stilla salvum facere
Totum mundum quit ab omni scelere.
Iesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro fiat illud quod tam sitio;
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuae gloriae. Amen
Pozwól mi codziennie coraz głębiej
wierzyć, przybliżać się,Codziennie
sprawiaj, że mam trudniejszą
nadzieję i droższą miłość.O ty,
nasze przypomnienie Chrystusa
ukrzyżowanego,Chleb Żywy, życie
nas za którego umarł, Użycz mi
więc tego życia:karm i ucztuj mój
umysł,Niech będzie
słodyczczłowiek miał
znaleźć.Urzeczywistnij delikatną
opowieść o Pelikanie;Obmyj mnie,
Jezu Panie, w tym, w czym płynęło
Twoje łonoKrew, której jedna
kropla ma moc zwyciężyćCałemu
światu przebaczenie jego świata
grzechów.Jezu, na którego patrzę
okryty tu na dole,Błagam Cię,
ześlij mi to, czego pragnę,
więcKtóregoś dnia spojrzę na
ciebie twarzą w twarz w świetleI
bądź błogosławiony na zawsze
widokiem Twojej chwały. Amen.
Laud, O Zion,
Lauda Sion Salvatórem
Lauda ducem et pastórem
In hymnis et cánticis.
Quantum potes, tantum aude:
Quia major omni laude,
Nec laudáre súfficis.
Laudis thema speciális,
Panis vivus et vitális,
Hódie propónitur.
Quem in sacræ mensa cœnæ,
Turbæ fratrum duodénæ
Datum non ambígitur.
Sit laus plena, sit sonóra,
Sit jucúnda, sit decóra
Mentis jubilátio.
Dies enim solémnis ágitur,
In qua mensæ prima recólitur
Hujus institútio.
In hac mensa novi Regis,
Novum Pascha novæ legis,
Phase vetus términat.
Vetustátem nóvitas,
Umbram fugat véritas,
Noctem lux elíminat.
Quod in cœna Christus gessit,
Faciéndum hoc expréssit
In sui memóriam.
Docti sacris institútis,
Panem, vinum, in salútis
Consecrámus hóstiam.
Dogma datur Christiánis,
Quod in carnem transit panis,
Et vinum in sánguinem.
Quod non capis, quod non vides,
Animósa firmat fides,
Præter rerum ordinem.
Sub divérsis speciébus,
Signis tantum, et non rebus,
Latent res exímiæ.
Caro cibus, sanguis potus:
Manet tamen Christus totus,
Sub utráque spécie.
A suménte non concísus,
Non confráctus, non divísus:
Integer accípitur.
Sumit unus, sumunt mille:
Quantum isti, tantum ille:
Nec sumptus consúmitur.
Sumunt boni, sumunt mali:
Sorte tamen inæquáli,
Vitæ vel intéritus.
Mors est malis, vita bonis:
Vide paris sumptiónis
Quam sit dispar éxitus.
Fracto demum Sacraménto,
Ne vacílles, sed memento,
Tantum esse sub fragménto,
Quantum toto tégitur.
Nulla rei fit scissúra:
Signi tantum fit fractúra:
Qua nec status nec statúra
Signáti minúitur.
Ecce panis Angelórum,
Factus cibus viatórum:
Vere panis filiórum,
Non mitténdus cánibus.
In figúris præsignátur,
Cum Isaac immolátur:
Agnus paschæ deputátur
Datur manna pátribus.
Bone pastor, panis vere,
Jesu, nostri miserére:
Tu nos pasce, nos tuére:
Tu nos bona fac vidére
In terra vivéntium.
Tu, qui cuncta scis et vales:
Qui nos pascis hic mortáles:
Tuos ibi commensáles,
Cohærédes et sodáles,
Fac sanctórum cívium.
Amen. Allelúja.
Wysławiaj, Syjonie, Twoje
zbawienie,Chwalcie się hymnami
uniesienia,Chrystus, twój król i
pasterz, prawdziwy:Zanieście mu całą
chwałę, jaką znacie,On jest czymś
więcej, niż ty obdarzasz.Nigdy nie
będziesz w stanie dotrzymać mu tego,
co mu się należy.Specjalny motyw
radosnego dziękczynieniaTo szybkie
życie i życieChleb dzisiaj przed
ustawieniem:Z jego starych rąk wziął
udział,Jak wiemy, przez niezachwianą
wiarę, Gdzie Dwunastu spotkało się na
wieczerzy.Pełne i wyraźne brzmienie
twojego śpiewu,Nie zabraknie radości
ani najsłodszej łaski,Z serca twego
niech tryskają pochwały: Bo dzisiaj
obchodzi się święto,Kiedy instytucja się
starzejeByła próba tej kolacji.Oto
nowa ofiara nowego prawa,Dzięki
objawieniu nowego króla,Kończy
formę starożytnego rytuału:
Teraz nowe, stare zacierają się,
Cień goni prawdę,Światło
rozprasza mrok nocy.
Co zrobił przy wieczerzy,
siedząc,Chrystus nakazał
powtarzać,Jego pomnik nie ma
końca:I jego zasada udzielania
wskazówek,Chleb i wino
świętujemy,czyniąc w ten sposób
naszą ofiarę pokoju.
Tej prawdy uczy się każdy
chrześcijanin,
Chlebem w swoje ciało zamienia,
Do jego cennej krwi wino:
Wzrok zawiódł i myśl nie pojmuje,
Ale nieustraszona wiara wierzy,
Odpoczywając na boskiej
mocy.Tutaj pod tymi znakami są
ukryte Bezcenne rzeczy, które
można poczuć zakazane; Znaki, a
nie rzeczy, to wszystko, co widzimy:
Krew się polała i ciało zostało
złamane,Jednak w obu cudownych
przypadkachChrystus cały, o którym
wiemy, że jest.Ktokolwiek spożywa
ten pokarm,Nie rozdziera Pana i nie
łamie;Chrystus jest cały we
wszystkich tych smakach:
Tysiące są jak jeden odbiorcy,Jeden,
jak tysiące wierzących,Zjada tego,
który nie może marnować.Złem i
dobrem uczta się dzieli,Z tego,
co przygotowują nurkowie,
Niekończąca się śmierć lub
niekończące się życie. Życie tym,
tym potępieniom,Zobacz jak podoba
Ci się uczestnictwoJest mnóstwo
różnych problemów. Kiedy
sakrament jest złamany, Nie wątp,
ale wierz, że tak zostało
powiedziane,Że każdy zerwał
zewnętrzny znakzawiera całość. Nic,
cenny dar nie dzieli,Łamanie, ale
znak jest innyJezus wciąż ten sam
trwa,nadal pozostaje nienaruszony.
Pange, lingua, gloriosi
Córporis mystérium
Sanguinísque pretiósi,
Quem in mundi prétium
Fructus ventris generósi
Rex effúdit géntium.
Nobis datus, nobis natus
Ex intácta Vírgine,
Et in mundo conversátus,
Sparso verbi sémine,
Sui moras incolátus
Miro clausit órdine.
In supremæ nocte coenæ
Recumbens cum frátribus,
Observata lege plene
Cibis in legálibus,
Cibum turbæ duodenæ
Se dat súis mánibus.
Verbum caro, panem verum
Verbo carnem éfficit,
Fitque Sanguis Christi merum,
Et, si sensus déficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides súfficit.
Opowiadaj, języku, tajemnicę
chwalebnego Ciała i Najdroższej
Krwi, którą za cenę świata przelał
Król Narodów, owoc szlachetnego
Łona.Dany nam, zrodzony dla nas z
nietkniętej Dziewicy i zamieszkały w
świecie po rozproszeniu nasienia Słowa.
Jego zamieszkanie zakończyło
opóźnienia wspaniałym
porządkiem.W noc Ostatniej
Wieczerzy, leżąc razem ze Swoimi
braćmi, po całkowitym
przestrzeganiu Prawa i przepisanych
pokarmach, jako pokarm dla tłumu
Dwunastu daje siebie rękami.
Słowo jako Ciało przez słowo
zamienia prawdziwy chleb w ciało,
a wino staje się Krwią Chrystusa.
A jeśli brakuje rozsądku, aby
wzmocnić szczere serce,
wystarczy sama wiara.
Tantum ergo Sacraméntum,
Venerémur cérnui:
Et antíquum documentum
Novo cedat rítui;
Præstet fides suppleméntum
Sénsuum deféctui.
Genitori Genitóque,
Laus et iubilátio;
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedíctio;
Procedénti ab utróque
Compar sit laudátio. Amen.
Dlatego też wielki Sakrament
oddajmy cześć, upadliśmy na
twarz i niech stare
Przymierze ustąpi miejsca
nowemu obrzędowi.
Niech wiara zastąpi ułomność
zmysłów. Rodzącemu i
Zrodzonemu niech będzie chwała
i radość, zdrowie, cześć, siła i
błogosławieństwo. Temu, który
pochodzi od Obydwóch, niech
będzie także chwała. Amen.
O Najświętszy Sakramencie,
o Boski Sakramencie,
Wszelka chwała i wszelkie
dziękczynienie niech będzie
w każdej chwili Twoje.
Miłość kazała mi powitać:
jednak moja dusza cofnęła się.
Winni kurzu i grzechu.
Ale bystra miłość,obserwując,
jak się rozluźniam Od mojego
pierwszego wejścia, zbliżył się do
mnie, ssłodko zadając pytania,
czy czegoś mi nie brakuje.
Gość, odpowiedziałem,godzien tu być:
Miłość powiedziała: Będziesz nim.
Jestem niemiły, niewdzięczny?Ach,
kochanie, nie mogę na ciebie patrzeć.
Miłość wzięła mnie za rękę,i
uśmiechnięta odpowiedziała:
Kto stworzył oczy, jeśli nie ja?
Prawda, Panie, ale ich
oszpeciłem:niech mój wstyd pójdzie
tam, gdzie na to zasługuje.
I nie znam cię, mówi Miłość,
kto poniósł winę?
Moja droga, wtedy będę służyć.
Musisz usiąść, mówi Miłość, i
skosztowałem mojego mięsa:
Więc usiadłem i jadłem.
Duszo mojego Zbawiciela Uświęć moją pierśCiało Chrystusa bądź
moim zbawczym gościemKrew mojego Zbawiciela obmyj mnie
Twą faląObmyjcie mnie, wody wypływające z Jego boku
Siła i ochrona Niech będzie Twoja Męka
O błogosławiony Jezu, wysłuchaj mnie i odpowiedz
Głęboko w Twoich ranach, Panie, ukryj mnie i
osłoń, Nigdy więc nie rozstanę się z Tobą
Strzeż mnie i broń mnie przed złem wrogaW ponurych chwilach śmierci
uczyń mnie tylko TwojąZawołaj mnie i powiedz Przyjdź do siebie na
wysokościachGdzie będę mógł Cię chwalić wraz z Twoimi świętymi
ADORACJA KAPŁANÓW W GETSEMANI
Najświętszy
Sakrament jest
centrum życia
wspólnoty
„Pozwólcie dzieciom przychodzić
do mnie”
Pomnik
Najświętszego
Sakramentu w
Wielki Czwartek
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Jestem Chlebem Życia, który zstąpił z Nieba
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Jesu, dúlcis memória,
Dans véra córdis gáudia:
Sed super mel et ómnia
Ejus dúlcis præséntia.
Nil cánitur suávius,
Nil audítur jucúndius,
Nil cogitátur dúlcius,
Quam Jésus Déi Fílius.
Jésu, spes pæniténtibus,
Quan píus es peténtibus!
Quan bónus te
quæréntibus!
Sed quid inveniéntibus?
Nec língua válet dícere,
Nec líttera exprímere:
Expértus pótest crédere,
Quid sit Jésum dilígere.
Sis, Jésu, nóstrum gáudium,
Qui est futúrus praémium
Sit nóstra in te glória,
Per cúncta semper saécula.
Jezu, sama myśl o Tobie Napełnia
słodyczą pierś!
Jeszcze słodsza jest Twoja twarz, gdy
widzę I odpoczywam w Twojej
Obecności.
Żaden głos nie może śpiewać, żadne
serce nie jest w stanie sformułować,
Ani pamięć nie może znaleźć Słodszego
dźwięku niż Imię Jezusa, Zbawiciela
ludzkości.
O, nadziejo każdego skruszonego
serca!
O radości wszystkich cichych!
Dla tych, którzy upadają, jakże jesteś
łaskawy!
Jak dobrze dla tych, którzy szukają!
Ale co z tymi, którzy znajdą? Ach! ani
język, ani pióro nie mogą pokazać
Miłości Jezusa, jaka ona jest. Nikt
oprócz Jego bliskich nie wie.
Jezus! naszą jedyną nadzieją jesteś Ty,
jako Ty będziesz naszą nagrodą;
W Tobie cała nasza chwała teraz i na
wieki. Amen.
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Cześć
Najświętszemu
Sakramentowi
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
W Najświętszym Sakramencie
Eucharystii „zawierają się
prawdziwie, rzeczywiście i
substancjalnie Ciało i Krew wraz
z duszą i Bóstwem Pana naszego
Jezusa Chrystusa, a zatem cały
Chrystus”.„Ta obecność nazywa
się „rzeczywistą” – co nie ma na
celu wykluczenia innych
rodzajów obecności, jak gdyby
one również nie mogły być
„rzeczywiste”, ale dlatego, że jest
obecnością w najpełniejszym
sensie: to znaczy jest obecność
substancjalna, przez którą
Chrystus, Bóg i człowiek,
uobecnia się całkowicie i
całkowicie.”
KKK 1374
Kult Eucharystii. W liturgii
Mszy świętej wyrażamy naszą
wiarę w rzeczywistą obecność
Chrystusa pod postaciami
chleba i wina m.in. poprzez
przyklęknięcie lub głęboki
ukłon na znakadoracja Pana.
„Kościół katolicki tak
mazawsze ofiarowywali i nadal
ofiarowują Sakramentowi
Eucharystii kult adoracji, nie
tylko podczas Mszy św., ale
także poza nią, zachowując
z najwyższą starannością
konsekrowane hostie,
eksponującku uroczystej
czci wiernych i niosąc je
w procesji.” KKK 1378
Sacris Solemnis
Niech w tym uroczystym święcie
rozbrzmiewają święte radości, a z
głębi serca niech rozbrzmiewają
pieśni uwielbienia;niech odejdą
starożytne rytuały i wszystko stanie
się nowe w każdym akcie, głosie i
sercu.Pamiętamy, że w wigilię,
kiedy rozprzestrzeniła się Ostatnia
Wieczerza, Chrystus, jak wszyscy
wierzymy, Baranek z chlebem
bezkwasowym, dzielił się pomiędzy
Swoimi braćmi i w ten sposób
Prawo było przestrzegane przez
wszystkich, którzy zostali ogłoszeni
swoim ojcem.Typowy Baranek
został zjedzony, legalne Święto
dobiegło końca, Pan Dwunastu
dał do jedzenia swoje Ciało;
całość dla wszystkich, nie mniej
całość dla każdego spotkała się
Jego własnymi rękami, jak
wyznajemy.
Dał im, słabym i wątłym,
swoje Ciało, ich Pożywienie;
na nich, przygnębionych i
smutnych, obdarzył swoją
Krewą i tak do nich powiedział:
„Przyjmijcie ode Mnie ten
Kielich i wszyscy z niego
weźcie udział”.
Tak więc On chciał tej Ofiary
ustanowienia i tylko swoim
kapłanom powierzył ten urząd
do wypełnienia: tym zwierzył
się: tym, których należy jeszcze
wziąć, a resztę podzielić.
W ten sposób Chleb
Anielski staje się dzisiaj
Chlebem ludzkim: Chlebem
Żywym z Nieba z
postaciami w oddali:
O zaprawdę cudowny dar!
biedni i pokorni mogą
karmić się swoim Panem
i Mistrzem.Błagamy Cię
zatem, o Boże, Jeden z
Trzech, abyś nas odwiedził,
gdy teraz będziemy
Cię wielbić;
i prowadź nas swoją drogą,
abyśmy wreszcie ujrzeli
światłość, w której
mieszkasz.
Verbum supernum
Niebiańskie Słowo wychodzące,
nie opuszczając jednak boku
swego Ojca i udając się do Jego
dzieła na ziemi, dotarło w końcu
do końca życia.Przez fałszywego
ucznia, który miał być oddany
wrogom za swą krew
spragnioną, siebie samego,
chleb żywy z nieba, dał najpierw
swoim uczniom.W podwójnej
formie sakramentu dał swoje
ciało, oddał swoją krew, aby
człowiek o zjednoczonej duszy i
ciele mógł całkowicie żywić się
mistycznym pokarmem.
W chwili narodzin bliźnim
człowieka był On,
Jego pokarm, gdy siedział
przy desce;
Umarł, nasz przyszły
odkupiciel, On króluje, aby
być naszą wielką nagrodą.
O Ofiaro zbawienia,
otwierając szeroko Bramy
nieba dla człowieka poniżej;
Nasi wrogowie naciskają ze
wszystkich stron, Twoja
pomoc,Swoją siłę obdarz.
Cała chwała i dzięki
TobieWznieś się na
wieki,błogosławiony
Jeden w Trzech;
Daj nam życie, które się nie
skończy, w naszej prawdziwej
ojczyźnie z Tobą.
PROCESJE ŚWIĘTEGO SAKRAMENTU
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
DYWAN Z KWIATÓW DLA PANA
AKT WIARY – Panie Jezu Chryste! Wierzę mocno, że przyjmę Twoje Ciało i Krew, duszę i Bóstwo”
AKT NADZIEI – Panie, pokładam nadzieję w Tobie, ponieważ oddajesz się mi w Eucharystii, abyś zlitował
się nade mną i udzielił mi łask potrzebnych do mojego wiecznego zbawienia.
AKT MIŁOŚCI – Boże mój, kocham Cię całym sercem, całą duszą i wszystkimi siłami ponad wszystko.
AKTOR ADORACJI – Panie! uwielbiam Cię jako mojego Stwórcę, Odkupiciela i suwerennego Pana.
KOMUNIA DUCHOWA – Pragnę przyjąć Cię, Panie, z czystością, pokorą i pobożnością Maryi,
Najświętszej Matki, i zapału świętych.
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Ja jestem Chlebem życia, kto
do mnie przychodzi, nie będzie
łaknął, kto we mnie wierzy,
nie będzie pragnął.
Nikt nie może przyjść do Mnie,
jeśli go Ojciec nie pociągnie.
I podniosę go, i podniosę go,
i wskrzeszę go w dniu
ostatecznym.Chleb, który
Ja dam, jest moim ciałem za
życie świata. A kto spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki,
będzie żył na wieki.I podniosę
go, i podniosę go, i wskrzeszę
go w dniu ostatecznym.
Jeżeli nie będziecie jedli
Ciała Syna Człowieczego i nie
pili Jego krwi, i nie pili Jego
krwi, nie będziecie mieli
życia w sobie.
I podniosę go, i podniosę go,
i wskrzeszę go w dniu
ostatecznym.
Jestem Zmartwychwstaniem,
Jestem Życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby
i umarł, żyć będzie na wieki.
I podniosę go, i podniosę go,
i wskrzeszę go w dniu
ostatecznym.
Tak, Panie, wierzymy, że
Ty jesteś Chrystusem,
Synem Bożym, który
przyszedł na świat.
I podniosę go, i podniosę go,
i wskrzeszę go w dniu
ostatecznym.
O Jezu Chryste, żywy także dzisiaj, W uświęconej
Chlebowej Hostii Przybytku, Adorowany przez
wiernych, modlących się dniem i nocą –
Widoczny znak Ojca, Ducha Świętego!
O Najświętszy Sakramencie Eucharystii!
Przebacz nam nasze grzechy i napełnij
nasze dusze łaską;
To jest Ciało Chrystusa Odkupiciela, które żyje,
chociaż Jego oblicza nie możemy zobaczyć!
Chwalimy Cię, Panie, i dziękujemy Ci za wszystko;
Śpiewamy Tobie i wielbimy Cię, Panie;
Ty jesteś Panem panów i Królem królów –
Bogiem wcielonym i ucieleśnionym Słowem!
Wysłuchaj naszych próśb wygnanych dzieci Ewy;
Zmiłuj się Panie i zabierz nas do Nieba!
Dr A.Celestine Raj Manohar M.D.,
Słodki Boski Sakrament,
Ukryłeś się w swoim ziemskim
domu Lo! wokół Twojej skromnej
świątyni,Przychodzimy z
błagalnymi sercami Drogi Panie,
do Ciebie wznosimy nasz głos
W pieśniach miłości i serdecznej
chwały Słodki Boski
Sakrament!Słodki Boski
Sakrament!Słodki Sakrament
Pokoju!Drogi Domu każdego
sercaGdzie ustają niespokojne
tęsknotyI wszystkie smutki
odchodzą.Z ufnością do Twojego
uchaOpowiadamy naszą historię
o nieszczęściu Słodki Sakrament
Pokoju!Słodki Sakrament
Pokoju!Jezus mój Pan, mój Bóg,
moje wszystkoJezu Jezu Przyjdź
do mnieSłodki Boski Sakrament,
Ukryłeś się w swoim ziemskim
domuLo! wokół Twojej skromnej
świątyni,Przychodzimy z
błagalnymi sercami Drogi Panie,
do Ciebie wznosimy nasz głos
W pieśniach miłości i
serdecznej chwały
Słodki Boski Sakrament!
Słodki Sakrament Pokoju!Drogi
Domu każdego sercaGdzie ustają
niespokojne tęsknotyI wszystkie
smutki odchodzą. Z ufnością do
Twojego uchaOpowiadamy naszą
historię o nieszczęściuSłodki
Sakrament Pokoju! (2)Jezu, Jezu,
przyjdź do mnieCała moja tęsknota
skierowana jest ku TobieZe wszystkich
przyjaciół najlepszy jesteśUczyń mnie
swoim odpowiednikiemJezu, żyję dla
CiebieJezu, umieram dla CiebieNależę
do CiebieNa zawsze w życiu i
śmierciJezus, Pan mój, Bóg mój, moje
wszystkoJak mogę Cię kochać tak, jak
powinienem?I jak czcić ten cudowny
darJak dotąd przekracza nadzieję i
myślChórSłodki Sakrament, który
uwielbiamyOch, spraw, abyśmy Cię
kochali coraz bardziej (2)Gdybym
tylko Marys Bezgrzeszne SerceKochać
Cię z moim najdroższym Królem.Och,
z jakim wybuchem żarliwej
pochwały,Dobroć Twoją, Jezu,
chciałbym śpiewać.
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Przejdziesz przez jałową pustynię,ale
nie umrzecie z pragnienia.
Będziesz wędrował daleko
bezpieczniechoć nie znasz drogi.
Będziesz wypowiadał swoje słowa w
obcych krajachi wszyscy zrozumieją.
Zobaczysz oblicze Boga i będziesz żył.
Nie bój się.
Zawsze idę przed tobą;
Chodź za mną, a dam ci spokój.
Jeśli przejdziesz przez wzburzone
wodyw morzu, nie utoniesz.
Jeśli będziesz chodził wśród płonących
płomieni,nie doznasz krzywdy.
Jeśli staniesz przed potęgą piekłaa
śmierć jest u twego boku, wiedz, że
jestem z tobą przez to wszystko.
Nie bój się.
Zawsze idę przed tobą;
Chodź za mną, a dam ci spokój.
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Słodki Sakrament Boski, ukryty
w Twoim ziemskim domu;
lo! wokół Twego skromnego
sanktuarium przybywamy z
błagalnymi sercami;
Jezu, do Ciebie wznosimy nasz
głos, w pieśniach miłości i
serdecznej chwały, słodkiego
Boskiego Sakramentu.
Słodki Sakramencie Pokoju,
drogi dom każdego serca, gdzie
ustają niespokojne tęsknoty i
znikają wszystkie smutki.
tam, do ucha twego, wszyscy z
ufnością opowiadamy naszą
historię o nędzy, słodki
Sakramencie Pokoju.
Słodki Sakramencie odpoczynku,
Arko z szumu oceanu, w Twoim
schronieniu, abyśmy wkrótce
dotarli do brzegu;
ratuj nas, bo burza wciąż szaleje,
ratuj, abyśmy nie utonęli w falach:
słodki Sakrament odpoczynku.
Boski słodki Sakrament, ziemskie
światło i jubileusz, w głębi twoich
jaśnieje majestat Bóstwa;
słodkie światło, oświeć nas,
módlmy się, aby przygasły
ziemskie radości: słodki Boski
Sakrament.
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Taniec „seises” ku czci Najświętszego Sakramentu.
„SEISES” CZCZĄ NAJŚWIĘTSZY
SAKRAMENTW KATEDRZE W SEWILLI
W Wenezueli „demony” uciekają przed
Najświętszym Sakramentem
„L'ou com balla”
(dosłownie „tańczące jajko”)
W święto Bożego
Ciała,przedstawiona jest
święta hostiaprzez jajko
znajdujące się nad kielichem,
symbolizowane przez
kielichfontanny, którazawiera
wodę. Historyk Ramón Nonat
umieszcza początki tej tradycji
w Barcelonie około roku
1440, kiedy to była ona
pełnaSkorupka pustego
jajka balansowała na
strumieniufontanny,bez
upadku.Fontanny ozdobione
są kwiatami i owocami.
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Cel
życia
LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH
CHRIST
Resurrection – according to the gospels
Christ the King
Christ lives
Body of Christ - Corpus Christi 1,2,3,4
Christ and his Kingdom
Sacred Heart 1 + 2 – bible and doctrine –
Haurietis aquas – the cult of the Sacred Heart
Vocation to beatitude
Vocation to evangelize with Christ
CHURCH
Divine Revelation
Priestly Ministry
Human Community
Church, Mother and Teacher
Signs of hope
youth synod
CULTURE and HISTORY
Columbus and the discovery of America
Confraternities and processions– Hispanic
Diwali – Festival of lights – Hindi feast
Football in Spain
President Trump
Russian Revolution and Communism 1, 2, 3
Sevilla's fair
Virgen del Pilar and Hispanicity
FAMILY, CHILDREN
Grandparents
Love and Marriage 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Dignity of women – John Paul II
God of Love (sex)
World Meeting of Families Rome 2022 – festival of families
Familiaris Consortium 1,2,3,4
GOD
Angels
Come Holy Spirit
God is Love 1,2– Benedict XVI
Man, image of God
Trinity
LITURGICAL YEAR
Advent and Christmas, 1 + 2
All departed souls
All Saints – Halloween for Christians
Carnival and Lent
Christmas – the birth of our Lord
Holy Week for adults
Holy Week for children 8+ years
Holy Week - drawings for children
Holy Week – Views of the last hours of JC – the passion
Sunday – Lord's Day – JP2
Thanksgiving
POPE FRANCIS – TRAVEL
Pope Francis in Africa
Pope Francis in America
Pope Francis in Bahrain 1+ 2
Pope Francis in Brazil WYD 2013
Pope Francis in Bulgaria and Macedonia
Pope Francis in Canada 1,2,3
Pope Francis in Central African Republic
Pope Francis in Chile 1 + 2
Pope Francis in Cyprus
Pope Francis in Colombia 1 + 2
Pope Francis in Congo 1+ 2
Pope Francis in Cuba 2015
Pope Francis in Egype
Pope Francis in Slovakia 1 + 2
Pope Francis in Europe – parliament
Pope Francis in Fatima
Pope Francis in Greece
Pope Francis in Holy Land,
- Israel, Palestine Jordan
Pope Francis in Hungary 2021 + 2023
Pope Francis in Iraq 1,2,3
Pope Francis in Ireland
– world meeting of families
Pope Francis in Kenya
Pope Francis in Japan
Pope Francis in Kazakhstan 1+ 2
Pope Francis in Malta
Pope Francis in Mexico
Pope Francis in Mexico 2016
Pope Francis in Mongolia
Pope Francis in Morocco
Pope Francis in Panama – WYD 2019
Pope Francis in Peru
Pope Francis in Poland - Auschwitz
Pope Francis in Poland WYD 2016
Pope Francis in Portugal 2021 + WYD 2023
Pope Francis in Romania
Pope Francis in Sudan
Pope francis in Sweden
Pope Francis in Thailand
Pope Francis in Uganda
Pope Francis in United Arab Emirates
MARIA
Fatima – History of the Apparitions of the Virgin
Mary and the Bible
Mary Doctrine and Dogmas
Medjugore pilgrimage
Virgin of Guadalupe, Mexico – apparitions
Virgen de Pilar – Hispanic festival
Our Lady of Sheshan, China
SCIENCE
Mars Rover Perseverence – Spanish
Juno explores Jupiter
Parker Solar Test
MORAL AND ETHICAL
Christian holidays - JP2
Conscience, human community,
human freedom and salvation
justification and grace, Life in Christ, merit and holiness
moral law, Morality of human acts, Passions, Sin, Sincerity
social justice, Social Life – participation, Virtue, vice
United Nations and the Universal Declaration of Human Rights
Human Dignity – declaration of dicastery for doctrine of faith
Vocation – www.vocation.org
Vocation to evangelize
Vocation to beatitude
Pope John XXIII – Peace on Earth
Pope Paul VI
Pope Juan Pablo II –
Redeemer of man,
Karol Wojtyla + Pontificado 1+2
Pope Benedict XVII - in Germany WYD 2005
POPE FRANCIS – DOCUMENTS
love and marriage - Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 –
5.6
Christ lives - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5
Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5
FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8
LAUDATE Sii
1 – care of the common home
2 – gospel of creation
3 – The root of the ecological crisis
4 – integral ecology
5 – lines of action
6 – Ecological Education and Spirituality
LAUDATE DEUM
LUMEN FIDEI – chapter 1,2, - 3,4
Misericordiae Vultus in Spanish – Face of Mercy
Dear Amazonia 1,2,3,4
SAINTS and MARTYRS
Martyrs of Albania
Martyrs of Algeria
Martyrs of Korea
Martyrs of Libya
Martyrs of Japan
Martyrs of Turkey
Martyrs of Uganda
Martyrs of Vietnam
Martyrs of North American
Saint Albert the Great
Saint Alphonsus Maria Liguori
Saint Ambrose of Milan
Saint Andrew, Apostle
Saint Anthony of Padua
Saint Anthony of the desert (Egypt)
Saint Bruno, founder of the Carthusians
Saint Charles Borromeo
Saint Clement of Rome, Pope and Martyr
Saint Ciyil y Methodius
Saint Columbanus 1,2
Saint David I, King of Scotland
Saint Donnán, irish mok and missionary to Scotland
Saint Daniel Comboni
Saint Dominic de Guzman, Dominican founder
Saint George and the legend of the dragon
Saint Dominic Savio
Saint Stephen, proto-martyr
Saint Philip Neri
Saint Fidelis of Simaringen, martyr
Saint Francis of Assisi 1,2,3,4
Saint Francis de Sales
Saint Francis Xavier
Saint Ignatius of Loyola
Saint Joaquin and Saint Ana
Saint Joseph, worker, husband, father
Saint John Bosco, founder of the Salesians
Saint John Chrysostom
Saint John of Damascus
Saint John of God
Saint John of the Cross
Saint John Ma Vianney, Curé de'Ars
Saint John Henry Newman, Cardinal
Saint John N. Neumann, of Philadelphia
Saint John Paul II, Karol Wojtyla
Saint John Ogilvie, Scottish Jesuir Martyr
Saint John, Apostle and Evangelist
Saint Leo the Great
Saint Luke the Evangelist
Saint Mark the Evangelist
Saint Martin de Porres
Saint Martin of Tours
Saint Matthew, Apostle and Evangelist
Saint Maximilian Kolbe
Saint Nazarius and Celsus
Saint Nicholas (Santa Claus)
Saint Paul, 1 + 2
Saint Padre Pio of Pietralcina
Saint Patrick and Ireland
Saint Perpetua and Felicity
Saint Peter Claver
Saint Robert Bellarmine
Saint James the Apostle
Saint Simon and Judah Thaddeus, apostles
Saints Timothy and Titus, bishops, martyrs
Saint Zacharias and Elizabeth,
- parents of John the Baptist
Saint Thomas Becket
Saint Thomas Aquinas
Saint Valentine
Saint Vincent of Paul
Saint Zacharias and Saint Elizabeth
Saint Agatha, virgin and martyr
Saint Agnes of Rome, virgin and martyr
Saint Bernadette of Lourdes
Saint Brigid of Ireland
Saint Catherine of Alexandria,
- virgin and martyr
Saint Catherine of Siena
Saint Cecilia
Saint Faustina and divine mercy
Saint Elizabeth of Hungary
Saint Joah of Arc
Saint Lucia, virgin and martyr
Saint Margaret of Scotland
Saint Maria Goretti
Saint Mary Magdalene
Saint Martha, Mary and Lazarus
Saint Monica, mother of Saint Augustine
Saint Rita of Cascia
Saint Teresa of Avila
Saint Teresa of Calcutta
Saint Therese of Lisieux 1 + 2
Saints Martha, Mary, and Lazarus
For comments – email –
mflynn@lcegionaries.org –
fb – Martin M Flynn
Donations to
IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF
Account number 16-127928-5 BIC
POFICHBEXXX
LISTA de PRESENTACIONES en ESPAÑOL
CRISTO
Resurrección – según los evangelios
Cristo Rey
Cristo vive
Cuerpo de Crito - Corpus Christi 1,2,3,4
Cristo y su Reino
Sagrado Corazón 1 + 2 – biblia y doctrina–
Haurietis aquas – el culto del Sagrado Corazón
Vocación a la bienaventuranza
Vocación a evangelizar con Cristo
IGLESIA
Revelacíon Divina
Ministerio sacerdotal
Comunidad humana
Iglesia, madre y maestra
Signos de esperanza
Sinodo jovenes
CULTURA Y HISTORIA
Colón y el descubriento de America
Confraternitdades y processiones– Hispanic
Diwali – Festival de luz – Fiesta Hindi
Futbol en España
Presidente Trump
Revolución y el Comunismo 1, 2, 3
Feria de Sevilla
Virgen del Pilar y Hispanicidad
FAMILIA, HIJOS, NIÑOS
Abuelos
Amor y Matrimonio 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Dignidad de la mujer – John Paul II
Dios de Amor (sexo)
Encuentro Mundial de Familias - Roma 2022 – festival de ls familias
Familiaris Consortium 1,2,3,4
DIOS
Angeles
Ven Espiritu Santo
Dios es Amor 1,2– Benedicto XVI
El hombre, imagen de Dios
Trinidad
AÑO LITURGICO
Adviento y Navidad 1 + 2
Todos las Almas
Todos los Santos– Halloween para Cristianos
Carnival y Cuaresma
Navidad– el nacimiento del Señor
Semana Santa para adullos
Semana Santa para niños 8+ años
Semana Santa – dibujos para niños
Semana Santa– Vistas de las ultimas oras de JC – La Pasión
Domingo– Dia del Señor – JP2
Accion de Gracias - Thanksgiving
MARIA
Fátima – Historia de las Aparitciones de la Virgen
Maria y la Biblia
Maria Doctrina y Dogmas
Medjugore peregrinación
Virgen de Guadalupe, Mexico – aparitciónes
Virgen del Pilar –festival hispanica
Nuestra Señora de Sheshan, China
SCIENCE
Mars Rover Perseverence – Spanish
Juno explora Jupiter
Parker Sonda Solar
MORAL Y ETICA
Vacaciones Cristianos - JP2
Conciencia, Comunidad Humana, Libertad Humana y
Salvacion
Justificación y gracia, Vida en Cristo, Merito y Santidad, Ley
moral
Moraliidad de actos humanos, Pasiones, Pecado ,
Sinceridad
Justicia social ,Vida Social– participacion,Virtud
Las Naciones Unidas y la declaración universal de los
derechos humanos.
Dignidad Humana – declaracion del dicasterio por la
doctrina de la fe
Vocación– www.vocation.org
Vocación a evangelizar
Vocación a la bienaventuranza
Papa John XXIII – Paz en la tTerra
Papa Paul VI
Papa Juan Pablo II –
Redentor del hombre,
Karol Wojtyla + Pontificado 1+2
Papa Benedicto XVII – en Alemania JMJ 2005
PAPA FRANCISCO – DOCUMENTOS
Amor y matrimonio- Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4
– 5.6
Cristo vive - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5
Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5
FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 (somos todos hermanos)
LAUDATE Sii
1 – cuidado de la casa común
2 – evangelio de la creación
3 – la raiz de la crisis ecologica
4 – ecologia integral
5 – lineas de acción
6 –Educación y Espiritualidad Ecological
LAUDATUM DEUM
LUMEN FIDEI – capitulo 1,2, - 3,4
Misericordiae Vultus in Spanish – Rostro del Perdón
Querida Amazonia 1,2,3,4
PAPA FRANCISCO – VIAJES
Papa Francisco en Africa
Papa Francisco en America
Papa Francisco en Bahrain 1+ 2
Papa Francisco en Brazil WYD 2013
Papa Francisco en Bulgaria and Macedonia
Papa Francisco en Canada 1,2,3
Papa Francisco en Central African Republic
Papa Francisco en Chile 1 + 2
Papa Francisco en Chipre
Papa Francisco en Colombia 1 + 2
Papa Francisco en Congo 1+ 2
Papa Francisco en Cuba 2015
Papa Francisco en Egypto
Papa Francisco en Eslovaqiia 1 + 2
Papa Francisco en Europa – parliamento
Papa Francisco en Fatima, Portugal
Papa Francisco en Grecia
Papa Francisco en Tierra Santa, Israel, Palestine Jordan
Papa Francisco en Hungria 2021 + 2023
Papa Francisco en Iraq 1,2,3
Papa Francisco en Ireanda – encuentro mundial de familias
Papa Francisco en Kenia
Papa Francisco en Japón
Papa Francisco en Kazaquistan 1+ 2
Papa Francisco en Malta
Papa Francisco en Marruecos
Papa Francisco en México
Papa Francisco en México 2016
Papa Francisco en Mongolia
Papa Francisco en Panama – JMJ 2019
Papa Francisco en Peru
Papa Francisco en Polonia- Auschwitz
Papa Francisco en Polonia – JMU - 2016
Papa Francisco en Portugal 2021 + JMJ 2023
Papa Francisco en Romania
Papa Francisco en Sudan
Papa Francisco en Suecia
Pope Francis en Tailandiia
Papa Francisco en Uganda
Papa Francisco en United Arab Emirates
SANTOS Y MÁRTIRES
Mártires de Albania
Mártires de Algeria
Mártires de Corea
Mártires de Libia
Mártires de Japón
Máritres de Turquía
Mártires de Uganda
Mártires de Vietnam
Mártires de Nortd America
San Alberto Magno
San Alfonso Maria Liguori
San Ambrosio de Milan
San Andrés, Apostol
San Antonio de Padua
San Antonio del desierto (Egypto)
San Bruno,
- fundador de los cartujos
San Carlos Borromeo
San Ciril and Metodio
San Clemente de Roma, papa y martir
San Columbanus 1,2
San Daniel Comboni
San David I, Rey de Escocia
San Domingo de Guzman,
-fundador de los Dominicos
San Dominic Savio
San Donnán, misionario a Escocia
San Esteban, proto-martir
San Felipe Neri
San Fidelis of Simaringen, martir
San Francis co de Asís 1,2,3,4
San Francisco de Sales
San Francisco Xavier
San Ignacio de Loyola
San Joaquin y Santa Ana
San Jorge, y la leyenda del dragón
San José, obrero, marido, padre
San Juan Bosco, fundador de los Salesianos
San Juan Crisostom
San Juan Damascene
San Juan de Dios
San Juan de la cruz
San Juan Ma Vianney, Curé de'Ars
San Juan E. Newman, cardinal
San Juan N. Neumann, obispo de Filadelfia
San Juan Ogilvie, Jesuita, Escosés, Martir
San Juan Paul II, Karol Wojtyla
San Juan, Apostol y Evangelista
San Leon el Grande
San Lukas, Evangelista
San Marcos, Evangelista
San Martin de Porres
San Martin de Tours
San Mateo, Apostol y Evangelista
San Maximiliana Kolbe
San Nazareo y Celso, martires
San Nicolas (Santa Claus)
San Pablo, 1 + 2
San Padre Pio de Pietralcina
San Patricio de Irlanda
San Pedro Claver
Santa Perpetua y Felicidad
San Roberto Bellarmino
Santiago, Apostol
San Simon y Judas Tadeo, apostoles
Santos Timoteo y Tito, obispos, mártires
San Zacharias e Isavel,
- padres de Juan el Bautista
San Tomás Beckett
San Tomás de Aquinas
San Valentino
San Vincent e de Paul
San Zacharias y Santa Isabel
Sant’ Agueda, virgen and martir
Santa Bernadita de Lourdes
Santa Brigid a de Irlanda
Santa Caterina de Alexandria, virgen y martir
Santa Caterina de Siena
Santa Cecilia, virgen e martir
Santa Faustina and divine mercy
Sant’ Agnes of Rome, virgen y martir
Sant’ Isabel de Hungria
Sant’ Inés, virgen y martir
Santa Juana de arc
Santa Lucia, virgen y martir
Santa Margarita de Escocia
Santa Maria Goretti
Santa Maria Magdalena
Santa Marta, Maria y Lazaro
Santa Monica, madre de San Augustine
Santa Rita de Cascia
Santa Teresa deAvila
Santa Teresa de Calcutta
Santa Terese de Lisieux 1 + 2
Para commentarioa – email –
mflynn@lcegionaries.org fb – Martin M Flynn
Donativos a
IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account
number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX

More Related Content

Similar to Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx

Materiały dla scholi
Materiały dla scholiMateriały dla scholi
Materiały dla scholi
sdbkarol
 
Chrystus Król (polish)
Chrystus Król (polish)Chrystus Król (polish)
Chrystus Król (polish)
Martin M Flynn
 
Magazyn "Uwierzyć"
Magazyn "Uwierzyć"Magazyn "Uwierzyć"
Magazyn "Uwierzyć"
FundacjaRumianka
 
W końcu dowód
W końcu dowódW końcu dowód
W końcu dowód
Michal Kusmierczyk
 
Świadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego Świata
Świadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego ŚwiataŚwiadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego Świata
Świadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego Świata
mjsl100
 
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
.Famvin Europe
 
14 kwietnia 2021 pl
14 kwietnia 2021 pl14 kwietnia 2021 pl
14 kwietnia 2021 pl
Maike Loes
 
7.9 i 7.10 tajemnica odkupienia. zmartwychwstanie
7.9 i 7.10 tajemnica odkupienia. zmartwychwstanie7.9 i 7.10 tajemnica odkupienia. zmartwychwstanie
7.9 i 7.10 tajemnica odkupienia. zmartwychwstanie
KM Ludźmierz
 
Wielki tydzien polish - holy week
Wielki tydzien  polish - holy weekWielki tydzien  polish - holy week
Wielki tydzien polish - holy week
Martin M Flynn
 
6.2 samuel i sula na styku epoki
6.2 samuel i sula  na styku epoki6.2 samuel i sula  na styku epoki
6.2 samuel i sula na styku epoki
KM Ludźmierz
 
Księga Wyjścia Rozdziały 14-19. Uwolnienie z Egiptu
Księga Wyjścia Rozdziały 14-19. Uwolnienie z EgiptuKsięga Wyjścia Rozdziały 14-19. Uwolnienie z Egiptu
Księga Wyjścia Rozdziały 14-19. Uwolnienie z Egiptu
Biblia Wnioski
 
Advent and Christmas 1 - in the Bible (Polish)
Advent and Christmas  1 - in the Bible (Polish)Advent and Christmas  1 - in the Bible (Polish)
Advent and Christmas 1 - in the Bible (Polish)
Martin M Flynn
 
Biblia księgą życia i prawdy
Biblia księgą życia i prawdyBiblia księgą życia i prawdy
Biblia księgą życia i prawdy
xmiciek
 
5.7 najważniejsze wydarzenia starego testamentu
5.7 najważniejsze wydarzenia starego testamentu5.7 najważniejsze wydarzenia starego testamentu
5.7 najważniejsze wydarzenia starego testamentu
KM Ludźmierz
 
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł
KM Ludźmierz
 
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel
KM Ludźmierz
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 maja 2021 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 maja 2021 plMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 maja 2021 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 maja 2021 pl
Maike Loes
 
Eucharystia
EucharystiaEucharystia
Eucharystia
Ichtis
 

Similar to Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx (20)

Materiały dla scholi
Materiały dla scholiMateriały dla scholi
Materiały dla scholi
 
Chrystus Król (polish)
Chrystus Król (polish)Chrystus Król (polish)
Chrystus Król (polish)
 
Magazyn "Uwierzyć"
Magazyn "Uwierzyć"Magazyn "Uwierzyć"
Magazyn "Uwierzyć"
 
W końcu dowód
W końcu dowódW końcu dowód
W końcu dowód
 
Świadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego Świata
Świadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego ŚwiataŚwiadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego Świata
Świadkowie Jehowy - Rzetelność Przekładu Nowego Świata
 
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
 
14 kwietnia 2021 pl
14 kwietnia 2021 pl14 kwietnia 2021 pl
14 kwietnia 2021 pl
 
śMierć i co dalej
śMierć i co dalejśMierć i co dalej
śMierć i co dalej
 
Dekanalny dzień skupienia
Dekanalny dzień skupieniaDekanalny dzień skupienia
Dekanalny dzień skupienia
 
7.9 i 7.10 tajemnica odkupienia. zmartwychwstanie
7.9 i 7.10 tajemnica odkupienia. zmartwychwstanie7.9 i 7.10 tajemnica odkupienia. zmartwychwstanie
7.9 i 7.10 tajemnica odkupienia. zmartwychwstanie
 
Wielki tydzien polish - holy week
Wielki tydzien  polish - holy weekWielki tydzien  polish - holy week
Wielki tydzien polish - holy week
 
6.2 samuel i sula na styku epoki
6.2 samuel i sula  na styku epoki6.2 samuel i sula  na styku epoki
6.2 samuel i sula na styku epoki
 
Księga Wyjścia Rozdziały 14-19. Uwolnienie z Egiptu
Księga Wyjścia Rozdziały 14-19. Uwolnienie z EgiptuKsięga Wyjścia Rozdziały 14-19. Uwolnienie z Egiptu
Księga Wyjścia Rozdziały 14-19. Uwolnienie z Egiptu
 
Advent and Christmas 1 - in the Bible (Polish)
Advent and Christmas  1 - in the Bible (Polish)Advent and Christmas  1 - in the Bible (Polish)
Advent and Christmas 1 - in the Bible (Polish)
 
Biblia księgą życia i prawdy
Biblia księgą życia i prawdyBiblia księgą życia i prawdy
Biblia księgą życia i prawdy
 
5.7 najważniejsze wydarzenia starego testamentu
5.7 najważniejsze wydarzenia starego testamentu5.7 najważniejsze wydarzenia starego testamentu
5.7 najważniejsze wydarzenia starego testamentu
 
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł
8.4 i 8.5 dwa filary kościoła św. piotr i paweł
 
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 maja 2021 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 maja 2021 plMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 maja 2021 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 maja 2021 pl
 
Eucharystia
EucharystiaEucharystia
Eucharystia
 

More from Martin M Flynn

Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptxSanta Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Martin M Flynn
 
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptxSainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Martin M Flynn
 
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptxSanta Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Martin M Flynn
 
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptxSaint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Martin M Flynn
 
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptxHeiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Martin M Flynn
 
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptxSan Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
Martin M Flynn
 
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptxSaint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
Martin M Flynn
 
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptxSan Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
Martin M Flynn
 
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptxSaint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
Martin M Flynn
 
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptxMARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
Martin M Flynn
 
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptxMARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
Martin M Flynn
 
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptxMARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
Martin M Flynn
 
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptxMARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
Martin M Flynn
 
MÄRTYRER VON HOLLAND - Der niederländische Aufstand und die Religionskriege.pptx
MÄRTYRER VON HOLLAND - Der niederländische Aufstand und die Religionskriege.pptxMÄRTYRER VON HOLLAND - Der niederländische Aufstand und die Religionskriege.pptx
MÄRTYRER VON HOLLAND - Der niederländische Aufstand und die Religionskriege.pptx
Martin M Flynn
 
Mártires de Olanda en las guerras religiosas.pptx
Mártires de Olanda en las guerras religiosas.pptxMártires de Olanda en las guerras religiosas.pptx
Mártires de Olanda en las guerras religiosas.pptx
Martin M Flynn
 
Martyrs of Holland - the Dutch Revolt and Religious Wars.pptx
Martyrs of Holland - the Dutch Revolt and Religious Wars.pptxMartyrs of Holland - the Dutch Revolt and Religious Wars.pptx
Martyrs of Holland - the Dutch Revolt and Religious Wars.pptx
Martin M Flynn
 
Saint Maria Goretti - virgin and martyr (Indonesian).pptx
Saint Maria Goretti - virgin and martyr (Indonesian).pptxSaint Maria Goretti - virgin and martyr (Indonesian).pptx
Saint Maria Goretti - virgin and martyr (Indonesian).pptx
Martin M Flynn
 
Святой Бонавентура, епископ-францисканец, Учитель Церкви (1221–1274)..pptx
Святой Бонавентура, епископ-францисканец, Учитель Церкви (1221–1274)..pptxСвятой Бонавентура, епископ-францисканец, Учитель Церкви (1221–1274)..pptx
Святой Бонавентура, епископ-францисканец, Учитель Церкви (1221–1274)..pptx
Martin M Flynn
 
São Boaventura, Bispo Franciscano, Doutor da Igreja, (1221-1274).pptx
São Boaventura, Bispo Franciscano, Doutor da Igreja, (1221-1274).pptxSão Boaventura, Bispo Franciscano, Doutor da Igreja, (1221-1274).pptx
São Boaventura, Bispo Franciscano, Doutor da Igreja, (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Martin M Flynn
 

More from Martin M Flynn (20)

Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptxSanta Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
 
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptxSainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
 
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptxSanta Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
 
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptxSaint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
 
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptxHeiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
 
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptxSan Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
 
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptxSaint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
 
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptxSan Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
 
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptxSaint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
 
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptxMARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
 
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptxMARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
 
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptxMARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
 
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptxMARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
 
MÄRTYRER VON HOLLAND - Der niederländische Aufstand und die Religionskriege.pptx
MÄRTYRER VON HOLLAND - Der niederländische Aufstand und die Religionskriege.pptxMÄRTYRER VON HOLLAND - Der niederländische Aufstand und die Religionskriege.pptx
MÄRTYRER VON HOLLAND - Der niederländische Aufstand und die Religionskriege.pptx
 
Mártires de Olanda en las guerras religiosas.pptx
Mártires de Olanda en las guerras religiosas.pptxMártires de Olanda en las guerras religiosas.pptx
Mártires de Olanda en las guerras religiosas.pptx
 
Martyrs of Holland - the Dutch Revolt and Religious Wars.pptx
Martyrs of Holland - the Dutch Revolt and Religious Wars.pptxMartyrs of Holland - the Dutch Revolt and Religious Wars.pptx
Martyrs of Holland - the Dutch Revolt and Religious Wars.pptx
 
Saint Maria Goretti - virgin and martyr (Indonesian).pptx
Saint Maria Goretti - virgin and martyr (Indonesian).pptxSaint Maria Goretti - virgin and martyr (Indonesian).pptx
Saint Maria Goretti - virgin and martyr (Indonesian).pptx
 
Святой Бонавентура, епископ-францисканец, Учитель Церкви (1221–1274)..pptx
Святой Бонавентура, епископ-францисканец, Учитель Церкви (1221–1274)..pptxСвятой Бонавентура, епископ-францисканец, Учитель Церкви (1221–1274)..pptx
Святой Бонавентура, епископ-францисканец, Учитель Церкви (1221–1274)..pptx
 
São Boaventura, Bispo Franciscano, Doutor da Igreja, (1221-1274).pptx
São Boaventura, Bispo Franciscano, Doutor da Igreja, (1221-1274).pptxSão Boaventura, Bispo Franciscano, Doutor da Igreja, (1221-1274).pptx
São Boaventura, Bispo Franciscano, Doutor da Igreja, (1221-1274).pptx
 
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
 

Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx

 • 1. Ciało Chrystusa – w Piśmie Świętym, tradycji, liturgii i kulturze
 • 3. Ofiara Melchizedeka, arcykapłana, który ofiarował chleb i wino, materiał Eucharystiidziękować za zwycięstwo Abrahama (por. Rdz 14, 1), gest, który później przywoła św. Paweł w odniesieniu do Chrystusa jako „wiecznego kapłana” zakonu Melchizedeka. (Hebrajczyków 7,11) Eucharystia jest prefigurowana w Starym Testamencie
 • 4. Ofiara Melchizedeka - Geneza. 14,18-20. S.*Ta tajemnicza postać, przedstawiana jako król Salem i kapłan Boga Najwyższego, niespodziewanie pojawia się w życiu Abrahama, ofiarowując mu chleb i wino oraz błogosławiąc patriarchę i Boga za to, że dał mu zwycięstwo nad potężnymi królami. (por. Rdz 14,18-20).*osobowość ta pojawia się także w słynnym psalmie «Wyrocznia Pana, Boga mojego», który głosigodność kapłańska króla Dawida:«ty jesteś kapłanem na wieki według obrzędu Melchizedeka» (psalm 110,4). Psalm ten jest jednym z najczęściej cytowanych w Nowym Testamencie, wspominanym nawet przez Jezusa Himserla (por. Mt 22,41-46). *List do Hebrajczyków w długim fragmencie (por. Hb 7-) dokonuje paralelizmu z Melchizedekiem, przedstawiając Jezusa jako jedynego Kapłana, najwyższego i wiecznego, który będąc Synem, zapewnia doskonałą więź z BogiemTen wyjątkowy ksiądz ofiarował raz na zawszewyjątkową ofiarę, własne Ciało i Krew.O tym wspomina cała tradycja chrześcijańskarodzaj ofiary złożonej przez Melchizedeka– chleb i wino będące figurami Eucharystii.
 • 5. Ofiara AbrahamaWspomnienie ofiary patriarchy jako przykład zapowiada najpierw Eucharystięwiary, czyli naszej całkowitej i wolnejpoddać się Bogu, jednocząc się zpełna ofiara Chrystusa.*Rdz 22.*Co więcej, w przypadku Jezusa Bógposzedł dalej ten Abraham:„Własnemu synowi nie przebaczył, ale wydał go za nas wszystkich” (Rz 8,32). W Eucharystii o tym przypominamy i celebrujemy „Bóg tak umiłował światoddał swego jedynego Syna”. (J 3,16)*List do Hebrajczyków mówi, że Abraham składając ofiarę Izaakowi, «pomyślał, że Bóg ma moc wskrzeszać umarłych i dlatego odzyskał Izaaka jako postać przyszłości»(Hbr 11,19).
 • 6. Baranek paschalny był skuteczny, to znaczy wywołał skutek.Jeśli złożysz ofiarę i zjesz baranka, twój pierworodny będzie żył.Jedzenie baranka było częścią rytuału i było nakazane przez Boga (Wyjścia 12:8-11). El sacrificio del cordero pascual W Nowym Testamencie Chrystus, pierworodny Boży, jest wyraźnie nazwany „naszym Barankiem Paschalnym” (1 Koryntian 5:7) i nakazuje nam spożywać Jego Ciało (Mat. 26:26), abyśmy mogli żyć wiecznie (Jana 6:54). .Podobnie jak pierwszy baranek paschalny w starożytności, ofiara naszego Baranka paschalnego na krzyżu jest Zadośćuczynieniem świata, w którym uczestniczymy najbardziej bezpośrednio, spożywając mięso tego samego Baranka w Eucharystii.
 • 7. stare pisma rabiniczne pokazują, że manna była powiązana z żydowskimi oczekiwaniami wobec Mesjasza. - To pokarm żydowskiego wyjścia z Egiptu, pokarm na podróż. - Zatrzymuje się po przybyciu do Ziemi Obiecanej (Wj 16:35). – I co istotne, ten pokarm schodzi z nieba. (Psalm 78:24) – i jest pokarmem aniołów (Psalm 78:25).
 • 8. BARANEK POJEDNANIA Bóg nakazał to Mojżeszowiraz do roku, w uroczyste święto Przebłagania, kładł ręce na koźle, aby zrzucić na niego wszystkie grzechy Izraelitów,a potem wypuść go na pustynię.Jan Chrzciciel przedstawia Jezusa jako Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata, zastępując grzech barankiem pokutnymBył to sposób na pokazanie, że Bóg zapomniał i przebaczył winę ludu. (por. Kpł 16,20-22). Jezus powiedział: «to jest moja krew..., która za wszystkich będzie wylana na odpuszczenie grzechów».Śmierć Jezusa, której skutki dosięgają nas w Eucharystii,jest ostatecznym źródłem przebaczenia.
 • 9. Chleb propozycji był stale wystawiony w świątyni Bożej i tylko czyści mogli go spożywać (por. Wj 25,30)
 • 10. Eliasz ucieka przed królową Izebel na pustynię. Po całodniowej wędrówce opada pod samotne drzewo i błaga Boga, aby pozwolił mu umrzeć. Zamiast tego zostaje wysłany anioł, który przynosi „ciasto z paleniska i dzbanek wody”. Nie było to jednak zwykłe pożywienie – wystarczyło, aby utrzymać go w 40-dniowej podróży na górę Horeb, gdzie przeżył głębokie spotkanie z Bogiem w „gwizdaniu łagodnego powietrza”. 1 Królewska 19
 • 11. Proroctwa Eucharystii - „Mądrość zbudowała swój dom, wyciosała siedem słupów, przygotowała swój pokarm, zmieszała swoje wino; Ona też nakryła swój stół”…” (Przysłów 9, 1)
 • 12. „A Pan, ich Bóg, wybawi ich w owym dniu jako trzodę swego ludu; Bo są jak kamienie korony, błyszczące w Jego ziemi. Bo jaka uroda i piękno będą ich udziałem! Ziarno sprawi, że młodzi mężczyźni zakwitną, a młode wino dziewice” (Zachariasz 9, 16);
 • 13. Moje imię będzie wielkie wśród narodów, od miejsca, gdzie słońce wschodzi, aż do miejsca, w którym zachodzi. Z każdego miejsca będą mi przynosić kadzidła i czyste ofiary, bo moje imię będzie wielkie wśród narodów”mówi Pan Wszechmogący.” (Malachiasz 1, 11)
 • 14. Znak wody przemienionej w wino w Kanie zapowiada już Godzinę uwielbienia Jezusa. Ukazuje wypełnienie uczty weselnej w królestwie Ojca, gdzie wierni będą pić nowe wino, które stało się Krwią Chrystusa. KKK 1335 Znaki Eucharystii w ewangeliach
 • 15. „Daj im coś do jedzenia”. Łk 9,15 Cuda rozmnożenia chlebów,gdy Pan błogosławi, łamie i rozdziela bochenki swoim uczniom, aby je nakarmilitłumy, są zapowiedzią obfitości tego jedynego chleba Jego Eucharystii. KKK 1335
 • 16. Późnym popołudniem przyszło do niego Dwunastu i powiedziało: „Odpraw tłum, aby mógł udać się do okolicznych wiosek i okolic oraz znaleźć jedzenie i zakwaterowanie, ponieważ jesteśmy tutaj na odludziu”.13 On odpowiedział: „Wy dajcie im jeść”.Odpowiedzieli: „Mamy tylko pięć bochenków chlebai dwie ryby, chyba że pójdziemy i kupimy żywności dla całego tego tłumu”. (Było tam około pięciu tysięcy ludzi.)Ale on rzekł do swoich uczniów: «Każcie im usiąść w grupach po około pięćdziesięciu osób». Uczniowie tak uczynili i wszyscy usiedli. Biorąc pięć bochenków chleba idwie ryby, spojrzał w niebo, podziękował i połamał je. Następnie dał je uczniom, aby rozdali ludowi.Wszyscy jedli i nasycili się, a uczniowie zebrali dwanaście pełnych koszów ułomków, które im pozostały. Łk 9,12-17
 • 17. W „Ojcze nasz” Jezus prosi o nasz chleb –„Codziennie” (epiousios) nie występuje nigdzie indziej w Nowym Testamencie. Słowo to, ujęte w sensie doczesnym, jest pedagogicznym powtórzeniem „tego dnia”128, aby utwierdzić nas w zaufaniu „bez zastrzeżeń”. W sensie jakościowym oznacza to, co niezbędne do życia, a szerzej wszelkie dobro wystarczające do utrzymania129. Wzięte dosłownie (epi-ousios: „super-istotne”) odnosi się bezpośrednio do Chleba Życia, Ciała Chrystusa, „lekarstwa nieśmiertelności”, bez którego nie ma w sobie życia.– Wreszcie w tym kontekście oczywiste jest jego niebiańskie znaczenie: „ten dzień” jest Dniem Pańskim, dniem święta królestwa, antycypowanego w Eucharystii, która jest już przedsmakiem przyszłego królestwa.Z tego powodu wypada ona podczas EucharystiiLiturgia, którą należy odprawiać każdego dnia.– Eucharystia jest naszym chlebem powszednim. Moc tego boskiego pokarmu czyni go spoiwem jedności. Jego skutek jest zatem rozumiany jako jedność, abyśmy zgromadzeni w Jego Ciele i stali się Jego członkami, mogli stać się tym, co otrzymujemy. ... To także jest nasz chleb powszedni: czytania, które codziennie słyszycie w kościele, hymny, których słuchacie i śpiewacie. Wszystko to jest niezbędne dla naszej pielgrzymki. [San Agustín] CIC 2837
 • 18. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki;a chlebem, który Ja dam za życie świata, jest moje ciało.” -------- „Zaprawdę, powiadam wam,Jeśli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego i nie pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie.54 Ci, którzy jedzą moje ciało i piją moją krew, mają życie wieczne, a Ja ich wskrzeszę w dniu ostatecznym;55 Bo moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew prawdziwym napojem. 56 Ci, którzy jedzą moje ciało i piją moją krewtrwajcie we mnie, a ja w nich. 57 Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca,więc kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki jakto, co jedli wasi przodkowie, i pomarli. Ale kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki.” J 6,51-
 • 19. „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest ciało moje, które za was będzie wydane”
 • 20. Droga do Emausrzekł do nich: „Och, jakże jesteście głupi i jak nieskory do wiary we wszystko, co głosili prorocy! Czyż nie było konieczne, aby Mesjasz musiał to wszystko wycierpieć, a potem wejść do swojej chwały?” Następnie, zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Gdy zbliżyli się do wsi, do której zmierzali, on szedł przed siebie, jakby szedł dalej. Oni jednak namawiali go usilnie, mówiąc: «Zostań z nami, bo już prawie wieczór i dzień już prawie się skończył». Łk 24,25
 • 21. Wszedł więc i zamieszkał z nimi. Gdy był z nimi u stołu, wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go; i zniknął im z oczu.
 • 22. Chrystus stał się głową tego ludu, które odtąd jest Jego Ciałem.Lumen Gentium 6 KIC 753 KOŚCIÓŁ - Mistyczne Ciało Chrystusa
 • 23. Wierni (sancti) karmią się świętym Ciałem i Krwią Chrystusa (sancta) . wzrastać w komunii Ducha Świętego (koinonia), aby przekazywać ją światu. -CIC948
 • 24. Ci, którzy przyjmują Eucharystię, są bardziej zjednoczeni z Chrystusem. Przez nią Chrystus jednoczy ich ze wszystkimi wiernymi w jednym ciele – Kościele. Komunia odnawia, umacnia i pogłębia to włączenie w Kościół, osiągnięte już przez chrzest. Przez chrzest zostaliśmy wezwani, abyśmy tworzyli jedno Ciało. Eucharystia urzeczywistnia to wezwanie: „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, których jest wielu, tworzycie jedno ciało, wszyscy bowiem uczestniczymy w jednym chlebie” (KKK 1396). Jedność Ciała Mistycznego Eucharystia tworzy Kościół.
 • 25. "PRZYRZECZEN IE PRZYSZŁEJ CHWAŁY” W starożytnej modlitwie Kościół wychwala tajemnicę Eucharystii: „O święta uczcie, podczas której Chrystus jest przyjmowany jako pokarm, odnawia się pamięć o Jego męce, dusza napełnia się łaską idany jest nam zadatek życia przyszłego.” Jeśli Eucharystia jest pamiątką Paschy Pana Jezusa, jeśli przez komunię przy ołtarzu zostajemy napełnieni „wszelkim błogosławieństwem i łaską niebieską”239.wówczas Eucharystia jest także zapowiedzią chwały niebieskiej. KKK 1402
 • 26. Podczas Ostatniej Wieczerzy sam Pan skierował uwagę swoich uczniów na wypełnienie Paschy w królestwie Bożym:„Mówię wam, że nie będę więcej pić tego owocu winorośli aż do dnia, kiedy będę go pił nowy z wami w królestwie mego Ojca”.Ilekroć Kościół sprawuje Eucharystię, pamięta o tej obietnicy i nawraca sięjej spojrzenie „na Tego, który ma przyjść”.W swojej modlitwie wzywa do Jego przyjścia:„Marana!” „Przyjdź, Panie Jezu!”241 „Niech przyjdzie Twoja łaska i przeminie ten świat!”KKK 1403
 • 27. Kościół wie, że Pan już teraz przychodzi w swojej Eucharystii i jest pośród nas.Jednak jego obecność jest zawoalowana. Dlatego sprawujemy Eucharystię „w oczekiwaniu na błogosławioną nadziejęi przyjście naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”, prosząc, „aby mieć udział w Twojej chwale, gdy każda łza zostanie otarta. W owym dniu ujrzymy Cię, Boże nasz, takim, jakim jesteś. Staniemy się podobni do Was i będziemy Was chwalić na wieki przez Chrystusa, Pana naszego”. KKK 1404
 • 28. Nie ma pewniejszej gwarancji i droższego znaku tej wielkiej nadziei w nowych niebiosach i nowej ziemi, „w których mieszka sprawiedliwość, niż Eucharystia. Za każdym razem, gdy sprawowana jest ta tajemnica, „dokonuje się dzieło naszego odkupienia i łamiemy jedyny chleb, który dostarcza lekarstwa na nieśmiertelność, antidotum na śmierć i pokarm, który pozwala nam żyć na wieki w Jezusie Chrystusie”. KKK 1405
 • 29. Karmieni Jego Ciałem w Eucharystii, należymy już do Ciała Chrystusa. Gdy zmartwychwstaniemy w dniu ostatecznym, „i razem z nim ukażemy się w chwale” Kol 3,4 KPK 1003
 • 30. Duch przygotowuje ludzi i wychodzi do nich ze swoją łaską, aby ich przyciągnąć do Chrystusa.Duch objawia im zmartwychwstałego Pana, przypomina im Jego słowa i otwiera ich umysły na zrozumienie Jego Śmierci i Zmartwychwstania. Uobecnia tajemnicę Chrystusa przede wszystkim w Eucharystii, aby ich pojednać, wprowadzić w komunię z Bogiem, aby „przynieśli obfity owoc”. (J 15, 5.8.16).
 • 31. „Na mocy odrodzenia się w Chrystusie wśród wszystkich wiernych istnieje prawdziwa równość pod względem godności i działania, przez którą wszyscy współpracują w budowaniu Ciała Chrystusowego, zgodnie ze swoim stanem i funkcją każdego”. LG 32 CIC 872
 • 32. „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa?Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba” (1 Kor 10,16- 17): KKK 1396 Komunia odnawia, umacnia i pogłębia to włączenie w Kościół, osiągnięte już przez chrzest. Przez chrzest zostaliśmy wezwani, abyśmy tworzyli jedno Ciało. Eucharystia urzeczywistnia to wezwanie:
 • 33. MATERIAŁY I ZNAKI „Stają się znaki chleba i wina,w sposób przewyższający zrozumienie Ciało i Krew Chrystusa; nadal oznaczają także dobroć stworzenia. Tak więc w Ofiarowaniu dziękujemy Stwórcy za chleb i wino, owoce „dzieła rąk ludzkich”, ale przede wszystkim jako „owoce ziemi” i „winorośli” – dary Stwórcy. KKK 1333
 • 34. chyba że ziarno pszenicy wpadnie w ziemię i obumrze, pozostaje tylko pojedynczym nasionem. Ale jeśli obumrze, wydaje wiele nasion. Juana 12,24 MATERIAŁY I ZNAKI
 • 35. „Ja jestem winoroślą; jesteście gałęziami. Jeśli pozostanieszwe mnie, a ja w tobie, przyniesiesz obfity owoc; beze mnie nic nie możecie zrobić. Jn 15,5
 • 36. W sercu celebracji eucharystycznej znajdują się chleb i wino, które przez słowa Chrystusa i wezwanie Ducha Świętego stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Wierny przykazaniu Pana, Kościół nadal czyni, ku jego pamięci i aż do Jego chwalebnego powrotu, to, co On uczynił w wigilię swojej Męki: „wziął chleb...”. „Przyjął pucharwypełniony winem.
 • 37. Gdy jedli, Jezus wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i dał uczniom swoim, mówiąc: Bierzcie i jedzcie; To jest moje ciało." Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy.To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.Powiadam wam: Nie będę już pić tego owocu winorośli aż do dnia, kiedy będę go pił nowy z wami w królestwie mojego Ojca.” Mt 26,26 Ustanowienie Eucharystii
 • 38. „To jest chleb, który z nieba zstąpił,nie jak ten, który jedli wasi przodkowie i pomarli, ale kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” J 6,51
 • 39. Jezus „wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wybawić od obecnego złego wieku, zgodnie z wolą naszego Boga i Ojca. (Ga 1,4) „I przez to staliśmy sięuświęceni raz na zawsze przez ofiarę Ciała Jezusa Chrystusa. (Hbr 10,10). KPK 2824
 • 40. ŚWIĘTY GRAL Zabytek składa się z górnej części, którą stanowi kielichagaty, drobno wypolerowany, który załamuje światło, ukazując smugi jasnych kolorów. Jest to cenny „kielich aleksandryjski”, który archeolodzy uważają za pochodzenie orientalne, około 100 do 50 lat przed Chrystusem. Tradycja mówi nam, że jest to ten sam kielich, którego użył nasz Pan podczas Ostatniej Wieczerzy.ustanowienie Eucharystii. Został on później przywieziony do Rzymu przez św. Piotra i kolejni papieże przechowywali go aż do św. Sykstusa II, który za pośrednictwem diakona św. Wawrzyńca, czyli pochodzenia hiszpańskiego,wysłał go do swojej rodzinnej ziemi Huesca wIII wieku, aby uwolnić go od prześladowańcesarza Waleriana. Zwrot z Kanonu Rzymskiego sugeruje trwałość Świętego Griala w Rzymie: „wziął TEN chwalebny kielich”,hoc praeclarum calicem; wyraz podziwu, jakiego nie można znaleźć w innych starożytnych anáforach, i nie możemy zapominać, że rzymska modlitwa eucharystyczna jest łacińską wersją innej w języku greckim, co było właściwe KościołowiRzymu od czasów papieża św. Dámaso w V wieku.
 • 41. „Ci, którzy jedzą moje Ciało i piją moją krew, trwają we Mnie, a Ja w nich” (J 6,56). KPK 787
 • 42. . „Podczas Ostatniej Wieczerzy, w noc, w którą został wydany, nasz Zbawiciel ustanowił eucharystyczną ofiarę swojego Ciała i Krwi. Uczynił to, aby utrwalić ofiarę krzyżową na wieki, aż do swego ponownego przyjścia, i aby w ten sposób powierzyć swemu umiłowanemu Oblubieńcowi, Kościołowi, pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania: sakrament miłości, znak jedności,więź miłości, uczta paschalna, „w której Chrystus zostaje skonsumowany, umysł napełniony łaską i dany nam zadatek przyszłej chwały.” SC 47, KKK 1323
 • 43. Możemy adorować Ojca, ponieważ sprawił, że odrodziliśmy się do Jego życia, adoptując nas jako swoje dzieciw swoim jedynym Synu: przez chrzest włącza nas w Ciało swego Chrystusa; poprzez swoje namaszczenieDuch, który przepływa od Głowy do Członków, czyni nas innymi „Chrystusami”. Zaprawdę, Bogiem, który to uczyniłprzeznaczył nas do przybrania za swoich synów, upodobnił nas do chwalebnego Ciała Chrystusa. Zatem wy, którzy staliście się uczestnikami Chrystusa, słusznie nazywacie się „Chrystusami”. [San Cirilo de Jerusalén] CIC 2782
 • 44. Eucharystia zawiera i wyraża wszystkie formy modlitwy: jest „czystą ofiarą” całego Ciała Chrystusa na chwałę imienia Bożego i według św.zgodnie z tradycjami Wschodu i Zachodu jest to „ofiarą uwielbienia”. KKK 2643
 • 45. Eucharystia jest sumą i podsumowaniem naszej wiary:Nasz sposób myślenia jest dostosowany do Eucharystii iEucharystia z kolei potwierdza nasz sposób myślenia. KKK 1327
 • 46. Pan, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Wiedząc, że nadeszła godzina opuszczenia tego świata i powrotu do Ojca, podczas posiłku umył im nogi i dał im przykazanie miłości. Aby dać im zadatek tej miłości, aby nigdy nie odeszli od swojej i aby uczynić ich uczestnikami swojej Paschy, ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swojej śmierci i zmartwychwstania i nakazał swoim apostołom ją sprawować aż do Jego śmierci. powrót; „w ten sposób ustanowił ich kapłanami Nowego Testamentu.” KKK 1337
 • 47. „Czyńcie to na moją pamiątkę”Nakaz Jezusa, aby powtarzał swoje czyny i słowa „aż przyjdzie”, nie tylko wzywa nas do pamiętania o Jezusie i tym, czego dokonał. Jest ukierunkowany na celebrację liturgiczną, przez Apostołów i ich następców, pamiątki Chrystusa, Jego życia,o Jego śmierci, o Jego Zmartwychwstaniu i o Jego wstawiennictwie przed Ojcem. KKK 1341 Od początku Kościół był wierny przykazaniu Pana. O Kościele jerozolimskim napisano: Trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. . . . Dzień po dniu, wspólnie uczęszczając do świątyni i łamiąc chleb w swoich domach, przyjmowali jedzenie z radosnymi i hojnymi sercami. KKK 1342
 • 48. Przede wszystkim „pierwszego dnia tygodnia”, w niedzielę, w dniu zmartwychwstania Jezusa, chrześcijanie spotykali się, „aby łamać chleb”. Od tego czasu aż do naszych czasów trwa sprawowanie Eucharystii tak że dzisiaj spotykamy ją wszędzie w Kościele, mając tę ​​samą podstawową strukturę, pozostaje ona centrum życia Kościoła KKK 1343 - I tak od celebracji do celebracji, głosząc misterium paschalne Jezusa „aż do Jego przyjścia”, pielgrzymujący Lud Boży postępuje „wąską drogą krzyżową” kuuczta niebiańska, podczas której wszyscy wybrani zasiądą do stołu królestwa. KKK 1344
 • 49. Nazwy sakramentów - Zwane Wieczerzą Pańską,ze względu na swój związek z wieczerzą, którą Pan spożywał ze swoimi uczniami w wigilię swojej męki oraz ponieważ antycypuje ucztę weselną Baranka w niebiańskim Jeruzalem KKK 1329
 • 50. Nazywa się Eucharystią, - ponieważ jest aktem dziękczynienia Bogu. Greckie słowa eucharistein i eulogein przywołują na myśl żydowskie błogosławieństwa, które głoszą – zwłaszcza podczas posiłku – dzieła Boże: stworzenie, odkupienie i uświęcenie.
 • 51. Nazywa się to łamaniem chleba, ponieważ Jezus stosował ten obrzęd, będący częścią posiłku żydowskiego, kiedy jako pan stołu błogosławił i rozdawał chleb, przede wszystkim podczas Ostatniej Wieczerzy. po tym czynie uczniowie rozpoznają go po zmartwychwstaniu,i tego właśnie wyrażenia będą używać pierwsi chrześcijanie na określenie swoich zgromadzeń eucharystycznych; czyniąc to, dali znak, że wszyscy, którzy jedzą jeden chleb łamany, Chrystusa, wchodzą z Nim w komunię i tworzą w Nim jedno ciało KKK 1329
 • 52. „Eucharystia jest skutecznym znakiem i wzniosłą przyczyną tej komunii życia Bożego i tej jedności Ludu Bożego, dzięki której Kościół trwa. Jest ona zwieńczeniem zarówno Bożego działania uświęcającego świat w Chrystusie, jak i ludzie oddają cześć Chrystusowi, a przez Niego Ojcu w Duchu Świętym – Św. Ireneusz, Adv. haeres 4, 18, 5: PG 7/l, 1028. KKK 1325.
 • 53. Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa,składanie prezentu i ofiara sakramentalnaJego wyjątkowej ofiary w liturgii Kościołaktóre jest Jego Ciałem. We wszystkich modlitwach eucharystycznych po słowach ustanowienia znajdujemy modlitwę zwaną anamnezą lub wspomnieniem. KKK 1362
 • 54. Mistyczna komunia ze swoim ciałem – Dalí przez celebrację eucharystyczną jednoczymy się już z liturgią niebiańską i oczekujemy życia wiecznego, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. KCC1326 por. Łk 22,19; 1 Kor 11,24
 • 55. PIERWSZE MSZE PIERWSZYCH CHRZEŚCIJAN Już w II wieku mamy świadectwo św. Justyna Męczennika dotyczące podstawowych założeń porządku celebracji eucharystycznej. Pozostały takie same aż do naszych czasów dla wszystkich wielkich rodzin liturgicznych. Św. Justyn około roku 155 pisał do cesarza pogańskiego Antonina Piusa (138-161), wyjaśniając, co uczynili chrześcijanie: - W dniu, który nazywamy dniem słońca, wszyscy mieszkańcy miasta lub wsi gromadzą się w tym samym miejscu . - Czyta się wspomnienia apostołów i pisma proroków, o ile pozwala na to czas. – Kiedy czytelnik skończy, przewodniczący zgromadzonym upomina i wzywa ich, aby naśladowali te piękne rzeczy. - Następnie wszyscy razem wstajemy i modlimy się* za siebie. . .i za wszystkich innych, gdziekolwiek się znajdują, abyśmy mogli zostać uznani za sprawiedliwych w swoim życiu i uczynkach oraz wiernych przykazaniom, abyśmy mogli osiągnąć zbawienie wieczne.
 • 56. -Po zakończeniu modlitw wymieniamy pocałunek. - Wtedy ktoś przynosi chleb i kielich zmieszanej wody i wina temu, który przewodniczy braciom. - Bierze je i oddaje cześć i chwałę Ojcu wszechświata przez imię Syna i Ducha Świętego i przez dłuższy czas dziękuje (po grecku: eucharystia), że zostaliśmy uznani za godnych tych darów . Kiedy zakończy modlitwy i dziękczynienia, wszyscy obecni wyrażają aklamację, mówiąc: „Amen”. Kiedy przewodniczący złoży podziękowania i lud odpowie, ci, których nazywamy diakonami, podają obecnym chleb, wino i wodę „eucharystyczną” i zanoszą je nieobecnym. KKK 1345
 • 57. Części celebracji eucharystycznej Liturgia eucharystyczna przebiega według podstawowej struktury, która zachowała się przez wieki aż do naszych czasów.Wyświetla dwie wielkie części, które tworzą podstawową jedność:
 • 58. 1 – przygotowanie; zgromadzenie, liturgia słowa z czytaniami, homilią i modlitwą ogólną;
 • 59. 2 – Liturgia Eucharystyczna,z podaniem chleba i wina, konsekracyjne dziękczynienie i komunię.
 • 61. To przez przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa Chrystus staje się obecny w tym sakramencie. Ojcowie Kościoła stanowczo potwierdzili wiarę Kościoła w skuteczność Słowa Chrystusowego i działania Ducha Świętego, które doprowadzą do tego nawrócenia. KKK 1375
 • 62. Sobór Trydencki podsumowuje wiarę katolicką stwierdzając: „Ponieważ Chrystus, nasz Odkupiciel, powiedziałże rzeczywiście było to Jego Ciało, które ofiarował pod postaciami chleba, zawsze było to przekonanie Kościoła Bożego, a teraz ten święty Sobór oświadcza na nowo, że przez konsekrację chleba i wina następuje zmiana z całej substancji chleba w substancję Ciała Chrystusa, naszego Pana, i całej substancji wina w substancję Jego Krwi. Tę zmianę święty Kościół katolicki słusznie i słusznie nazwał przeistoczeniem.” KKK 1376
 • 63. Dziękczynienie charakteryzuje modlitwę Kościoła, który sprawując Eucharystię, objawia i pełniej staje się tym, czym jest. Rzeczywiście, w dziele zbawienia Chrystus uwalnia stworzenie od grzechu i śmierci, aby je na nowo poświęcić i sprawić, aby powróciło do Ojca, dla Jego chwały. Dziękczynienie członków Ciała uczestniczy w dziękczynieniu ich Głowy. KKK 2637
 • 64. Eucharystia – sakrament naszego zbawieniadokonane przez Chrystusa na krzyżu,jest także ofiarą uwielbienia w dziękczynieniuza dzieło stworzenia. W ofierze eucharystycznej całe stworzenie umiłowane przez Bogazostaje przedstawiony Ojcu przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Przez Chrystusa Kościół może składać ofiarę uwielbienia w dziękczynieniu za wszystko, co Bóg uczynił dobrym, pięknym i sprawiedliwym w stworzeniu i w ludzkości. KKK 1359 - Eucharystia jest ofiarą dziękczynienia składaną Ojcu, błogosławieństwem, przez które Kościół wyraża wdzięczność Bogu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, za wszystko, czego dokonał przez stworzenie, odkupienie i uświęcenie. Eucharystia oznacza przede wszystkim „dziękczynienie”. KCC 1360 – Eucharystia jest także ofiarą uwielbienia, przez którą Kościół wyśpiewuje chwałę Boga w imieniu całego stworzenia. Ta ofiara uwielbienia jest możliwa tylko przez Chrystusa: jednoczy On wiernych ze swoją osobą, ze swoją chwałą i swoim wstawiennictwem, aby ofiara uwielbienia składana Ojcu była przez Chrystusa i z Nim składana, aby została w Nim przyjęta. KKK 1361
 • 65. Chrystus przywraca pokój w kosmosie i przyjaźń między Bogiem a człowiekiem
 • 66. W rozumieniu Pisma Świętego pamiątka nie jest jedynie przypomnieniem wydarzeń z przeszłości, ale zapowiedzią cudów, których Bóg dokonał dla ludzi. W liturgicznej celebracji tych wydarzeń stają się one w pewien sposób obecne i realne. Tak Izrael rozumie swoje wyzwolenie z Egiptu: za każdym razem, gdy obchodzona jest Pascha, wydarzenia Exodusu są uobecniane w pamięci wierzących, aby mogli dostosować do nich swoje życie. KKK 1363
 • 67. W Nowym Testamencie pamiątka nabiera nowego znaczenia. Kiedy Kościół sprawuje Eucharystię,- upamiętnia Paschę Chrystusa i uobecnia się. Ofiara, którą Chrystus raz na zawsze złożył na krzyżu, pozostaje zawsze obecna. „Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, przez którą «Chrystus został złożony w ofierze, nasza Pascha», dokonuje się dzieło naszego odkupienia”. KKK 1364 – LG 3 por. 1 Kor 5:7;
 • 68. Ponieważ jest pamiątką Paschy Chrystusa, Eucharystia jest także ofiarą. Ofiarniczy charakter Eucharystii objawia się już w samych słowach ustanowienia:„To jest ciało moje za was wydane”oraz „Ten kielich, który za was będzie wylany, to Nowe Przymierze we krwi mojej”.W Eucharystii Chrystus daje nam to samo Ciało, które za nas wydał na krzyżu, tę samą krew, którą „wylał za wielu na odpuszczenie grzechów”. KKK 1365
 • 69. Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą:„Ofiara jest jedna i ta sama: ta sama ofiara składa się teraz przez posługę kapłanów, którzy wówczasofiarował siebie na krzyżu; inny jest tylko sposób ofiarowania.”„A ponieważ w tej boskiej ofierze sprawowanej we Mszy św. zawarty jest ten sam Chrystus, który niegdyś ofiarował się w sposób krwawy na ołtarzu krzyża, i jest składany w sposób bezkrwawy... ofiara ta jest prawdziwie przebłagalna”. KKK 1367
 • 70. Eucharystia jest także ofiarą Kościoła. - Kościół będący Ciałem Chrystusa uczestniczy w ofiarowaniu Swojej Głowy. Wraz z nim ona sama jest ofiarowana cała i cała. Jednoczy się z Jego wstawiennictwem u Ojca za wszystkich ludzi.W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą członków Jego Ciała.Życie wiernych, ich uwielbienie, cierpienia, modlitwa i praca są zjednoczone z życiem Chrystusai wraz z jego całkowitą ofiarą, i w ten sposób nabywają nową wartość. Ofiara Chrystusa obecna na ołtarzusprawia, że ​​wszystkie pokolenia chrześcijan mogą zjednoczyć się z Jego ofiarą. KKK 1368
 • 71. Wspólnota wstawia się także za wszystkimi szafarzami, którzyza nią i wraz z nią złóżcie ofiarę eucharystyczną:Za uprawnioną należy uważać jedynie tę Eucharystię, którą sprawuje się pod przewodnictwem biskupa lub tego, któremu ją powierzył. Cały Kościół jest zjednoczony w ofierze i wstawiennictwie Chrystusa.Pełniąc w Kościele posługę Piotra, Papież jest włączany w każdą celebrację Eucharystii, podczas której nazywany jest znakiem i sługą jedności Kościoła powszechnego. Biskup danego miejsca jest zawsze odpowiedzialny za Eucharystię, nawet jeśli przewodniczy kapłan; imię biskupa jest wspomniane na oznaczenie jego przewodnictwa w Kościele partykularnym, pośród jego prezbiteriumi przy pomocy diakonów.
 • 72. Przez posługę kapłanów dopełnia się duchowa ofiara wiernych w jedności z ofiarą Chrystusa, jedynego Pośrednika, która w Eucharystii jest składana przez ręce kapłanów w imieniu całego Kościoła w sposób bezkrwawy i sakramentalny aż do Przychodzi sam Pan. KKK 1369
 • 73. Z ofiarą Chrystusa jednoczą się nie tylko członkowie, którzy są jeszcze tu na ziemi, ale także ci, którzy już przebywają w chwale nieba. W jedności i upamiętnieniu Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, Kościół składa Ofiarę eucharystyczną. W Eucharystii Kościół jest jakby u stóp krzyża z Maryją, zjednoczony z ofiarą i wstawiennictwem Chrystusa. KKK 1370
 • 74. Ofiarę eucharystyczną składa się także za wiernych zmarłych, którzy „umarli w Chrystusie, ale nie zostali jeszcze całkowicie oczyszczeni”, aby mogli wejść do światła i pokoju Chrystusa:Połóż to ciało gdziekolwiek! Nie zawracaj sobie tym głowy! Po prostu proszę, abyście pamiętali o mnie przy ołtarzu Pańskim, gdziekolwiek jesteście.Następnie módlmy się [w anaforze] za świętych ojców i biskupów, którzy zasnęli, i w ogóle za wszystkich, którzy zasnęli przed nami, wierząc, że jest to wielkim pożytkiem dla dusz, w intencji których jest kierowana prośba. ofiarowany, podczas gdy święta i potężna Ofiara jest obecna. . . .
 • 75. Ofiarowując Bogu nasze błagania za tych, którzy zasnęli, jeśli zgrzeszyli, my. . . ofiarujcie Chrystusa ofiarowanego za grzechy wszystkich i w ten sposób uczynijcie łaskawym dla nich i dla nas Boga, którykocha człowieka. KKK 1371
 • 76. Pan kieruje do nas zaproszenie i naleganieabyśmy Go przyjęli w sakramencie Eucharystii: „Zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego i nie pili Jego Krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. KKK 1384
 • 77. Jakie materialne pożywienie wytwarza w naszym życiu cielesnym, Komunia Święta wspaniale dokonuje się w naszym życiu duchowym. Komunia z ciałem Chrystusa zmartwychwstałego, ciałem „ożywionym i dającym życie przez Ducha Świętego”, KKK 1391
 • 78. Tak jak pokarm ciała przywraca utracone siły, tak Eucharystia wzmacnia naszą miłość, która w codziennym życiu bywa osłabiona; i ta żywa miłość gładzi grzechy powszednie. Oddając się nam, Chrystus ożywia naszą miłość i pozwala nam zerwać nasze nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń i zakorzenić się w Nim:Ponieważ Chrystus umarł za nas z miłości, kiedy obchodzimy pamiątkę Jego śmierci w chwili ofiary, prosimy, aby miłość została nam udzielona przez przyjście Ducha Świętego. Pokornie módlmy się, abyśmy mocą tej miłości, przez którą Chrystus zechciał za nas umrzeć, abyśmy otrzymując dar Ducha Świętego, mogli uważać świat za nas za ukrzyżowanego i sami być ukrzyżowanymi dla nas. świat. . .
 • 79. Otrzymawszy dar miłości, umrzyjmy dla grzechu iżyć dla Boga. KKK 1394
 • 80. Duszo mojego Zbawiciela, uświęć moją pierś, Ciało Chrystusa, bądź moim gościem zbawczym, Krwi mojego Zbawiciela, obmyj mnie w swojej fali, obmyj mnie wodami wypływającymi z Twojego boku. Siłą i ochroną niech będzie Twoja pasja, o błogosławiony Jezu, wysłuchaj mnie i odpowiedz; głęboko w Twoich ranach, Panie, ukryj mnie i chroń mnie, abym nigdy, nigdy nie rozstał się z Tobą. Strzeż mnie i broń mnie przed złymi wrogami, w strasznych chwilach śmierci uczyń mnie tylko Twoją; zawołaj mnie i każ mi przyjść do siebie na wysokościach, gdzie będę mógł cię za wszystko chwalić wraz ze świętymi twoimi.
 • 81. Jezus najłagodniejszy Zbawiciel Bóg mocy i mocyTy sam mieszkasz w nas o tej godzinieNatura nie może Cię zatrzymać. Niebo jest zbyt ciasne Za Twoją nieskończoną chwałę i Twój królewski stanPoza blaskiem najdalszej gwiazdyZawsze sięgasz Nieskończenie dalekoJednak serca dzieci Trzymają to, czego światy nie mogąA Bóg cudów kocha to, co niskie
 • 82. Przyjmij nasz chleb, prosimy Cię, zabierz nasze serca, kochamy Cię, zabierz nam życie, Ojcze, jesteśmy Twoi,jesteśmy Twoi. 1- Twój, gdy stoimy przy stole, który nakryłeś. Twoje, gdy jemy chleb, nasze serca nie mogą zapomnieć. Jesteśmy już znakami Twojego życia z nami. Jesteśmy Twoi, jesteśmy Twoi. 2- Twoi święci ludzie stojąobmyci Twoją krwią, napełnieni Duchem, lecz głodni, czekamy na Twój pokarm. Choć jesteśmy biedni, przyprowadziliśmy się do Ciebie. Jesteśmy Twoi, jesteśmy Twoi.
 • 84. AKLAMATY Niech będzie błogosławiony Bóg. Błogosławione niech będzie jego święte imię. Niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Błogosławione niech będzie imię Jezus. Błogosławione niech będzie Jego Najświętsze Serce. Błogosławiona niech będzie Jego Najdroższa Krew. Niech będzie błogosławiony Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Niech będzie błogosławiony Duch Święty, Paraklet.
 • 85. Niech będzie błogosławiona wielka Matka Boża, Najświętsza Maryja Panna. Błogosławione Jej święte i Niepokalane Poczęcie. Błogosławione niech będzie jej chwalebne Wniebowzięcie. Niech będzie błogosławione imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie błogosławiony św. Józef, jej najczystszy małżonek. Błogosławiony niech będzie Bóg w swoich aniołach i świętych. Amen.
 • 86. Zaspokajasz głodne serce Darem najlepszej pszenicy; Przyjdź i daj nam, Panie Zbawczy, Chleb życia do spożycia. Jak pasterz woła swoje owce, one znają jego głos i słuchają go; Kiedy więc wzywasz swoją rodzinę, Panie, podążamy za Tobą i radujemy się. Radosnymi ustami śpiewamy Ci naszą chwałę i wdzięczność, abyś uznał nas za godnych, Panie, dzielić się tym niebiańskim pokarmem. Czy kielich, który błogosławimy i którym się dzielimy, nie jest przelaną krwią Chrystusa? Czyż jeden kielich i jeden bochenek nie świadczą o naszej jedności w Panu?
 • 88. Adoro te devote, latens Deitas, Quae sub his figuris vere latitas: Tibi se cor meum totum subiicit, Quia te contemplans totum deficit. Visus, tactus, gustus in te fallitur, Sed auditu solo tuto creditur. Credo quidquid dixit Dei Filius: Nil hoc verbo Veritatis verius. In cruce latebat sola Deitas, At hic latet simul et humanitas; Ambo tamen credens atque confitens, Peto quod petivit latro paenitens. Plagas, sicut Thomas, non intueor; Deum tamen meum te confiteor. Bóstwo tutaj w ukryciu, które uwielbiam,Zamaskowany przez te nagie cienie, kształt i nic więcej,Spójrz, Panie, na Twoją służbę nisko leży tu serceZagubieni, wszyscy zadziwieni Bogiem, którym jesteś. Widzenie, dotykanie, smakowanie są w tobie zwiedzione: Jak mówi wierny słuch? w to należy wierzyć; To, co powiedział mi Syn Boży, bierzcie za prawdę; Prawda sama w sobie mówi prawdziwie, inaczej nie ma nic prawdziwego. Na krzyżu Twoja Boskość nie dała żadnego znaku ludziom,Oto twoja męskość kradnie ludzkie życie: Obydwa są moim wyznaniem, oba są moją wiarą, I odmawiam modlitwę umierającego złodzieja. Nie jestem jak Tomasz, ran nie widzę, Ale mogę wyraźnie nazwać cię Panem i Bogiem, jak on;
 • 89. Fac me tibi semper magis credere, In te spem habere, te diligere. O memoriale mortis Domini! Panis vivus, vitam praestans homini! Praesta meae menti de te vivere Et te illi semper dulce sapere. Pie pellicane, Iesu Domine, Me immundum munda tuo sanguine. Cuius una stilla salvum facere Totum mundum quit ab omni scelere. Iesu, quem velatum nunc aspicio, Oro fiat illud quod tam sitio; Ut te revelata cernens facie, Visu sim beatus tuae gloriae. Amen Pozwól mi codziennie coraz głębiej wierzyć, przybliżać się,Codziennie sprawiaj, że mam trudniejszą nadzieję i droższą miłość.O ty, nasze przypomnienie Chrystusa ukrzyżowanego,Chleb Żywy, życie nas za którego umarł, Użycz mi więc tego życia:karm i ucztuj mój umysł,Niech będzie słodyczczłowiek miał znaleźć.Urzeczywistnij delikatną opowieść o Pelikanie;Obmyj mnie, Jezu Panie, w tym, w czym płynęło Twoje łonoKrew, której jedna kropla ma moc zwyciężyćCałemu światu przebaczenie jego świata grzechów.Jezu, na którego patrzę okryty tu na dole,Błagam Cię, ześlij mi to, czego pragnę, więcKtóregoś dnia spojrzę na ciebie twarzą w twarz w świetleI bądź błogosławiony na zawsze widokiem Twojej chwały. Amen.
 • 90. Laud, O Zion, Lauda Sion Salvatórem Lauda ducem et pastórem In hymnis et cánticis. Quantum potes, tantum aude: Quia major omni laude, Nec laudáre súfficis. Laudis thema speciális, Panis vivus et vitális, Hódie propónitur. Quem in sacræ mensa cœnæ, Turbæ fratrum duodénæ Datum non ambígitur. Sit laus plena, sit sonóra, Sit jucúnda, sit decóra Mentis jubilátio. Dies enim solémnis ágitur, In qua mensæ prima recólitur Hujus institútio. In hac mensa novi Regis, Novum Pascha novæ legis, Phase vetus términat. Vetustátem nóvitas, Umbram fugat véritas, Noctem lux elíminat.
 • 91. Quod in cœna Christus gessit, Faciéndum hoc expréssit In sui memóriam. Docti sacris institútis, Panem, vinum, in salútis Consecrámus hóstiam. Dogma datur Christiánis, Quod in carnem transit panis, Et vinum in sánguinem. Quod non capis, quod non vides, Animósa firmat fides, Præter rerum ordinem. Sub divérsis speciébus, Signis tantum, et non rebus, Latent res exímiæ. Caro cibus, sanguis potus: Manet tamen Christus totus, Sub utráque spécie. A suménte non concísus, Non confráctus, non divísus: Integer accípitur. Sumit unus, sumunt mille: Quantum isti, tantum ille: Nec sumptus consúmitur. Sumunt boni, sumunt mali: Sorte tamen inæquáli, Vitæ vel intéritus.
 • 92. Mors est malis, vita bonis: Vide paris sumptiónis Quam sit dispar éxitus. Fracto demum Sacraménto, Ne vacílles, sed memento, Tantum esse sub fragménto, Quantum toto tégitur. Nulla rei fit scissúra: Signi tantum fit fractúra: Qua nec status nec statúra Signáti minúitur. Ecce panis Angelórum, Factus cibus viatórum: Vere panis filiórum, Non mitténdus cánibus. In figúris præsignátur, Cum Isaac immolátur: Agnus paschæ deputátur Datur manna pátribus. Bone pastor, panis vere, Jesu, nostri miserére: Tu nos pasce, nos tuére: Tu nos bona fac vidére In terra vivéntium. Tu, qui cuncta scis et vales: Qui nos pascis hic mortáles: Tuos ibi commensáles, Cohærédes et sodáles, Fac sanctórum cívium. Amen. Allelúja.
 • 93. Wysławiaj, Syjonie, Twoje zbawienie,Chwalcie się hymnami uniesienia,Chrystus, twój król i pasterz, prawdziwy:Zanieście mu całą chwałę, jaką znacie,On jest czymś więcej, niż ty obdarzasz.Nigdy nie będziesz w stanie dotrzymać mu tego, co mu się należy.Specjalny motyw radosnego dziękczynieniaTo szybkie życie i życieChleb dzisiaj przed ustawieniem:Z jego starych rąk wziął udział,Jak wiemy, przez niezachwianą wiarę, Gdzie Dwunastu spotkało się na wieczerzy.Pełne i wyraźne brzmienie twojego śpiewu,Nie zabraknie radości ani najsłodszej łaski,Z serca twego niech tryskają pochwały: Bo dzisiaj obchodzi się święto,Kiedy instytucja się starzejeByła próba tej kolacji.Oto nowa ofiara nowego prawa,Dzięki objawieniu nowego króla,Kończy formę starożytnego rytuału:
 • 94. Teraz nowe, stare zacierają się, Cień goni prawdę,Światło rozprasza mrok nocy. Co zrobił przy wieczerzy, siedząc,Chrystus nakazał powtarzać,Jego pomnik nie ma końca:I jego zasada udzielania wskazówek,Chleb i wino świętujemy,czyniąc w ten sposób naszą ofiarę pokoju. Tej prawdy uczy się każdy chrześcijanin, Chlebem w swoje ciało zamienia, Do jego cennej krwi wino: Wzrok zawiódł i myśl nie pojmuje, Ale nieustraszona wiara wierzy, Odpoczywając na boskiej mocy.Tutaj pod tymi znakami są ukryte Bezcenne rzeczy, które można poczuć zakazane; Znaki, a nie rzeczy, to wszystko, co widzimy:
 • 95. Krew się polała i ciało zostało złamane,Jednak w obu cudownych przypadkachChrystus cały, o którym wiemy, że jest.Ktokolwiek spożywa ten pokarm,Nie rozdziera Pana i nie łamie;Chrystus jest cały we wszystkich tych smakach: Tysiące są jak jeden odbiorcy,Jeden, jak tysiące wierzących,Zjada tego, który nie może marnować.Złem i dobrem uczta się dzieli,Z tego, co przygotowują nurkowie, Niekończąca się śmierć lub niekończące się życie. Życie tym, tym potępieniom,Zobacz jak podoba Ci się uczestnictwoJest mnóstwo różnych problemów. Kiedy sakrament jest złamany, Nie wątp, ale wierz, że tak zostało powiedziane,Że każdy zerwał zewnętrzny znakzawiera całość. Nic, cenny dar nie dzieli,Łamanie, ale znak jest innyJezus wciąż ten sam trwa,nadal pozostaje nienaruszony.
 • 96. Pange, lingua, gloriosi Córporis mystérium Sanguinísque pretiósi, Quem in mundi prétium Fructus ventris generósi Rex effúdit géntium. Nobis datus, nobis natus Ex intácta Vírgine, Et in mundo conversátus, Sparso verbi sémine, Sui moras incolátus Miro clausit órdine. In supremæ nocte coenæ Recumbens cum frátribus, Observata lege plene Cibis in legálibus, Cibum turbæ duodenæ Se dat súis mánibus. Verbum caro, panem verum Verbo carnem éfficit, Fitque Sanguis Christi merum, Et, si sensus déficit, Ad firmandum cor sincerum Sola fides súfficit. Opowiadaj, języku, tajemnicę chwalebnego Ciała i Najdroższej Krwi, którą za cenę świata przelał Król Narodów, owoc szlachetnego Łona.Dany nam, zrodzony dla nas z nietkniętej Dziewicy i zamieszkały w świecie po rozproszeniu nasienia Słowa. Jego zamieszkanie zakończyło opóźnienia wspaniałym porządkiem.W noc Ostatniej Wieczerzy, leżąc razem ze Swoimi braćmi, po całkowitym przestrzeganiu Prawa i przepisanych pokarmach, jako pokarm dla tłumu Dwunastu daje siebie rękami. Słowo jako Ciało przez słowo zamienia prawdziwy chleb w ciało, a wino staje się Krwią Chrystusa. A jeśli brakuje rozsądku, aby wzmocnić szczere serce, wystarczy sama wiara.
 • 97. Tantum ergo Sacraméntum, Venerémur cérnui: Et antíquum documentum Novo cedat rítui; Præstet fides suppleméntum Sénsuum deféctui. Genitori Genitóque, Laus et iubilátio; Salus, honor, virtus quoque, Sit et benedíctio; Procedénti ab utróque Compar sit laudátio. Amen. Dlatego też wielki Sakrament oddajmy cześć, upadliśmy na twarz i niech stare Przymierze ustąpi miejsca nowemu obrzędowi. Niech wiara zastąpi ułomność zmysłów. Rodzącemu i Zrodzonemu niech będzie chwała i radość, zdrowie, cześć, siła i błogosławieństwo. Temu, który pochodzi od Obydwóch, niech będzie także chwała. Amen.
 • 98. O Najświętszy Sakramencie, o Boski Sakramencie, Wszelka chwała i wszelkie dziękczynienie niech będzie w każdej chwili Twoje.
 • 99. Miłość kazała mi powitać: jednak moja dusza cofnęła się. Winni kurzu i grzechu. Ale bystra miłość,obserwując, jak się rozluźniam Od mojego pierwszego wejścia, zbliżył się do mnie, ssłodko zadając pytania, czy czegoś mi nie brakuje. Gość, odpowiedziałem,godzien tu być: Miłość powiedziała: Będziesz nim. Jestem niemiły, niewdzięczny?Ach, kochanie, nie mogę na ciebie patrzeć. Miłość wzięła mnie za rękę,i uśmiechnięta odpowiedziała: Kto stworzył oczy, jeśli nie ja? Prawda, Panie, ale ich oszpeciłem:niech mój wstyd pójdzie tam, gdzie na to zasługuje. I nie znam cię, mówi Miłość, kto poniósł winę? Moja droga, wtedy będę służyć. Musisz usiąść, mówi Miłość, i skosztowałem mojego mięsa: Więc usiadłem i jadłem.
 • 100. Duszo mojego Zbawiciela Uświęć moją pierśCiało Chrystusa bądź moim zbawczym gościemKrew mojego Zbawiciela obmyj mnie Twą faląObmyjcie mnie, wody wypływające z Jego boku
 • 101. Siła i ochrona Niech będzie Twoja Męka O błogosławiony Jezu, wysłuchaj mnie i odpowiedz Głęboko w Twoich ranach, Panie, ukryj mnie i osłoń, Nigdy więc nie rozstanę się z Tobą
 • 102. Strzeż mnie i broń mnie przed złem wrogaW ponurych chwilach śmierci uczyń mnie tylko TwojąZawołaj mnie i powiedz Przyjdź do siebie na wysokościachGdzie będę mógł Cię chwalić wraz z Twoimi świętymi
 • 103. ADORACJA KAPŁANÓW W GETSEMANI
 • 109. Jestem Chlebem Życia, który zstąpił z Nieba
 • 113. Jesu, dúlcis memória, Dans véra córdis gáudia: Sed super mel et ómnia Ejus dúlcis præséntia. Nil cánitur suávius, Nil audítur jucúndius, Nil cogitátur dúlcius, Quam Jésus Déi Fílius. Jésu, spes pæniténtibus, Quan píus es peténtibus! Quan bónus te quæréntibus! Sed quid inveniéntibus? Nec língua válet dícere, Nec líttera exprímere: Expértus pótest crédere, Quid sit Jésum dilígere. Sis, Jésu, nóstrum gáudium, Qui est futúrus praémium Sit nóstra in te glória, Per cúncta semper saécula. Jezu, sama myśl o Tobie Napełnia słodyczą pierś! Jeszcze słodsza jest Twoja twarz, gdy widzę I odpoczywam w Twojej Obecności. Żaden głos nie może śpiewać, żadne serce nie jest w stanie sformułować, Ani pamięć nie może znaleźć Słodszego dźwięku niż Imię Jezusa, Zbawiciela ludzkości. O, nadziejo każdego skruszonego serca! O radości wszystkich cichych! Dla tych, którzy upadają, jakże jesteś łaskawy! Jak dobrze dla tych, którzy szukają! Ale co z tymi, którzy znajdą? Ach! ani język, ani pióro nie mogą pokazać Miłości Jezusa, jaka ona jest. Nikt oprócz Jego bliskich nie wie. Jezus! naszą jedyną nadzieją jesteś Ty, jako Ty będziesz naszą nagrodą; W Tobie cała nasza chwała teraz i na wieki. Amen.
 • 120. W Najświętszym Sakramencie Eucharystii „zawierają się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a zatem cały Chrystus”.„Ta obecność nazywa się „rzeczywistą” – co nie ma na celu wykluczenia innych rodzajów obecności, jak gdyby one również nie mogły być „rzeczywiste”, ale dlatego, że jest obecnością w najpełniejszym sensie: to znaczy jest obecność substancjalna, przez którą Chrystus, Bóg i człowiek, uobecnia się całkowicie i całkowicie.” KKK 1374
 • 121. Kult Eucharystii. W liturgii Mszy świętej wyrażamy naszą wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina m.in. poprzez przyklęknięcie lub głęboki ukłon na znakadoracja Pana. „Kościół katolicki tak mazawsze ofiarowywali i nadal ofiarowują Sakramentowi Eucharystii kult adoracji, nie tylko podczas Mszy św., ale także poza nią, zachowując z najwyższą starannością konsekrowane hostie, eksponującku uroczystej czci wiernych i niosąc je w procesji.” KKK 1378
 • 122. Sacris Solemnis Niech w tym uroczystym święcie rozbrzmiewają święte radości, a z głębi serca niech rozbrzmiewają pieśni uwielbienia;niech odejdą starożytne rytuały i wszystko stanie się nowe w każdym akcie, głosie i sercu.Pamiętamy, że w wigilię, kiedy rozprzestrzeniła się Ostatnia Wieczerza, Chrystus, jak wszyscy wierzymy, Baranek z chlebem bezkwasowym, dzielił się pomiędzy Swoimi braćmi i w ten sposób Prawo było przestrzegane przez wszystkich, którzy zostali ogłoszeni swoim ojcem.Typowy Baranek został zjedzony, legalne Święto dobiegło końca, Pan Dwunastu dał do jedzenia swoje Ciało; całość dla wszystkich, nie mniej całość dla każdego spotkała się Jego własnymi rękami, jak wyznajemy.
 • 123. Dał im, słabym i wątłym, swoje Ciało, ich Pożywienie; na nich, przygnębionych i smutnych, obdarzył swoją Krewą i tak do nich powiedział: „Przyjmijcie ode Mnie ten Kielich i wszyscy z niego weźcie udział”. Tak więc On chciał tej Ofiary ustanowienia i tylko swoim kapłanom powierzył ten urząd do wypełnienia: tym zwierzył się: tym, których należy jeszcze wziąć, a resztę podzielić.
 • 124. W ten sposób Chleb Anielski staje się dzisiaj Chlebem ludzkim: Chlebem Żywym z Nieba z postaciami w oddali: O zaprawdę cudowny dar! biedni i pokorni mogą karmić się swoim Panem i Mistrzem.Błagamy Cię zatem, o Boże, Jeden z Trzech, abyś nas odwiedził, gdy teraz będziemy Cię wielbić; i prowadź nas swoją drogą, abyśmy wreszcie ujrzeli światłość, w której mieszkasz.
 • 125. Verbum supernum Niebiańskie Słowo wychodzące, nie opuszczając jednak boku swego Ojca i udając się do Jego dzieła na ziemi, dotarło w końcu do końca życia.Przez fałszywego ucznia, który miał być oddany wrogom za swą krew spragnioną, siebie samego, chleb żywy z nieba, dał najpierw swoim uczniom.W podwójnej formie sakramentu dał swoje ciało, oddał swoją krew, aby człowiek o zjednoczonej duszy i ciele mógł całkowicie żywić się mistycznym pokarmem.
 • 126. W chwili narodzin bliźnim człowieka był On, Jego pokarm, gdy siedział przy desce; Umarł, nasz przyszły odkupiciel, On króluje, aby być naszą wielką nagrodą. O Ofiaro zbawienia, otwierając szeroko Bramy nieba dla człowieka poniżej; Nasi wrogowie naciskają ze wszystkich stron, Twoja pomoc,Swoją siłę obdarz. Cała chwała i dzięki TobieWznieś się na wieki,błogosławiony Jeden w Trzech; Daj nam życie, które się nie skończy, w naszej prawdziwej ojczyźnie z Tobą.
 • 133. DYWAN Z KWIATÓW DLA PANA
 • 134. AKT WIARY – Panie Jezu Chryste! Wierzę mocno, że przyjmę Twoje Ciało i Krew, duszę i Bóstwo” AKT NADZIEI – Panie, pokładam nadzieję w Tobie, ponieważ oddajesz się mi w Eucharystii, abyś zlitował się nade mną i udzielił mi łask potrzebnych do mojego wiecznego zbawienia. AKT MIŁOŚCI – Boże mój, kocham Cię całym sercem, całą duszą i wszystkimi siłami ponad wszystko. AKTOR ADORACJI – Panie! uwielbiam Cię jako mojego Stwórcę, Odkupiciela i suwerennego Pana. KOMUNIA DUCHOWA – Pragnę przyjąć Cię, Panie, z czystością, pokorą i pobożnością Maryi, Najświętszej Matki, i zapału świętych.
 • 136. Ja jestem Chlebem życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, kto we mnie wierzy, nie będzie pragnął. Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go Ojciec nie pociągnie. I podniosę go, i podniosę go, i wskrzeszę go w dniu ostatecznym.Chleb, który Ja dam, jest moim ciałem za życie świata. A kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, będzie żył na wieki.I podniosę go, i podniosę go, i wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego i nie pili Jego krwi, i nie pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie.
 • 137. I podniosę go, i podniosę go, i wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Jestem Zmartwychwstaniem, Jestem Życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie na wieki. I podniosę go, i podniosę go, i wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Tak, Panie, wierzymy, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który przyszedł na świat. I podniosę go, i podniosę go, i wskrzeszę go w dniu ostatecznym.
 • 138. O Jezu Chryste, żywy także dzisiaj, W uświęconej Chlebowej Hostii Przybytku, Adorowany przez wiernych, modlących się dniem i nocą – Widoczny znak Ojca, Ducha Świętego! O Najświętszy Sakramencie Eucharystii! Przebacz nam nasze grzechy i napełnij nasze dusze łaską; To jest Ciało Chrystusa Odkupiciela, które żyje, chociaż Jego oblicza nie możemy zobaczyć! Chwalimy Cię, Panie, i dziękujemy Ci za wszystko; Śpiewamy Tobie i wielbimy Cię, Panie; Ty jesteś Panem panów i Królem królów – Bogiem wcielonym i ucieleśnionym Słowem! Wysłuchaj naszych próśb wygnanych dzieci Ewy; Zmiłuj się Panie i zabierz nas do Nieba! Dr A.Celestine Raj Manohar M.D.,
 • 139. Słodki Boski Sakrament, Ukryłeś się w swoim ziemskim domu Lo! wokół Twojej skromnej świątyni,Przychodzimy z błagalnymi sercami Drogi Panie, do Ciebie wznosimy nasz głos W pieśniach miłości i serdecznej chwały Słodki Boski Sakrament!Słodki Boski Sakrament!Słodki Sakrament Pokoju!Drogi Domu każdego sercaGdzie ustają niespokojne tęsknotyI wszystkie smutki odchodzą.Z ufnością do Twojego uchaOpowiadamy naszą historię o nieszczęściu Słodki Sakrament Pokoju!Słodki Sakrament Pokoju!Jezus mój Pan, mój Bóg, moje wszystkoJezu Jezu Przyjdź do mnieSłodki Boski Sakrament, Ukryłeś się w swoim ziemskim domuLo! wokół Twojej skromnej świątyni,Przychodzimy z błagalnymi sercami Drogi Panie, do Ciebie wznosimy nasz głos W pieśniach miłości i serdecznej chwały Słodki Boski Sakrament!
 • 140. Słodki Sakrament Pokoju!Drogi Domu każdego sercaGdzie ustają niespokojne tęsknotyI wszystkie smutki odchodzą. Z ufnością do Twojego uchaOpowiadamy naszą historię o nieszczęściuSłodki Sakrament Pokoju! (2)Jezu, Jezu, przyjdź do mnieCała moja tęsknota skierowana jest ku TobieZe wszystkich przyjaciół najlepszy jesteśUczyń mnie swoim odpowiednikiemJezu, żyję dla CiebieJezu, umieram dla CiebieNależę do CiebieNa zawsze w życiu i śmierciJezus, Pan mój, Bóg mój, moje wszystkoJak mogę Cię kochać tak, jak powinienem?I jak czcić ten cudowny darJak dotąd przekracza nadzieję i myślChórSłodki Sakrament, który uwielbiamyOch, spraw, abyśmy Cię kochali coraz bardziej (2)Gdybym tylko Marys Bezgrzeszne SerceKochać Cię z moim najdroższym Królem.Och, z jakim wybuchem żarliwej pochwały,Dobroć Twoją, Jezu, chciałbym śpiewać.
 • 143. Przejdziesz przez jałową pustynię,ale nie umrzecie z pragnienia. Będziesz wędrował daleko bezpieczniechoć nie znasz drogi. Będziesz wypowiadał swoje słowa w obcych krajachi wszyscy zrozumieją. Zobaczysz oblicze Boga i będziesz żył. Nie bój się. Zawsze idę przed tobą; Chodź za mną, a dam ci spokój. Jeśli przejdziesz przez wzburzone wodyw morzu, nie utoniesz. Jeśli będziesz chodził wśród płonących płomieni,nie doznasz krzywdy. Jeśli staniesz przed potęgą piekłaa śmierć jest u twego boku, wiedz, że jestem z tobą przez to wszystko. Nie bój się. Zawsze idę przed tobą; Chodź za mną, a dam ci spokój.
 • 146. Słodki Sakrament Boski, ukryty w Twoim ziemskim domu; lo! wokół Twego skromnego sanktuarium przybywamy z błagalnymi sercami; Jezu, do Ciebie wznosimy nasz głos, w pieśniach miłości i serdecznej chwały, słodkiego Boskiego Sakramentu. Słodki Sakramencie Pokoju, drogi dom każdego serca, gdzie ustają niespokojne tęsknoty i znikają wszystkie smutki. tam, do ucha twego, wszyscy z ufnością opowiadamy naszą historię o nędzy, słodki Sakramencie Pokoju.
 • 147. Słodki Sakramencie odpoczynku, Arko z szumu oceanu, w Twoim schronieniu, abyśmy wkrótce dotarli do brzegu; ratuj nas, bo burza wciąż szaleje, ratuj, abyśmy nie utonęli w falach: słodki Sakrament odpoczynku. Boski słodki Sakrament, ziemskie światło i jubileusz, w głębi twoich jaśnieje majestat Bóstwa; słodkie światło, oświeć nas, módlmy się, aby przygasły ziemskie radości: słodki Boski Sakrament.
 • 149. Taniec „seises” ku czci Najświętszego Sakramentu. „SEISES” CZCZĄ NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENTW KATEDRZE W SEWILLI
 • 150. W Wenezueli „demony” uciekają przed Najświętszym Sakramentem
 • 151. „L'ou com balla” (dosłownie „tańczące jajko”) W święto Bożego Ciała,przedstawiona jest święta hostiaprzez jajko znajdujące się nad kielichem, symbolizowane przez kielichfontanny, którazawiera wodę. Historyk Ramón Nonat umieszcza początki tej tradycji w Barcelonie około roku 1440, kiedy to była ona pełnaSkorupka pustego jajka balansowała na strumieniufontanny,bez upadku.Fontanny ozdobione są kwiatami i owocami.
 • 154. LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH CHRIST Resurrection – according to the gospels Christ the King Christ lives Body of Christ - Corpus Christi 1,2,3,4 Christ and his Kingdom Sacred Heart 1 + 2 – bible and doctrine – Haurietis aquas – the cult of the Sacred Heart Vocation to beatitude Vocation to evangelize with Christ CHURCH Divine Revelation Priestly Ministry Human Community Church, Mother and Teacher Signs of hope youth synod CULTURE and HISTORY Columbus and the discovery of America Confraternities and processions– Hispanic Diwali – Festival of lights – Hindi feast Football in Spain President Trump Russian Revolution and Communism 1, 2, 3 Sevilla's fair Virgen del Pilar and Hispanicity FAMILY, CHILDREN Grandparents Love and Marriage 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Dignity of women – John Paul II God of Love (sex) World Meeting of Families Rome 2022 – festival of families Familiaris Consortium 1,2,3,4 GOD Angels Come Holy Spirit God is Love 1,2– Benedict XVI Man, image of God Trinity LITURGICAL YEAR Advent and Christmas, 1 + 2 All departed souls All Saints – Halloween for Christians Carnival and Lent Christmas – the birth of our Lord Holy Week for adults Holy Week for children 8+ years Holy Week - drawings for children Holy Week – Views of the last hours of JC – the passion Sunday – Lord's Day – JP2 Thanksgiving POPE FRANCIS – TRAVEL Pope Francis in Africa Pope Francis in America Pope Francis in Bahrain 1+ 2 Pope Francis in Brazil WYD 2013 Pope Francis in Bulgaria and Macedonia Pope Francis in Canada 1,2,3 Pope Francis in Central African Republic Pope Francis in Chile 1 + 2 Pope Francis in Cyprus Pope Francis in Colombia 1 + 2 Pope Francis in Congo 1+ 2 Pope Francis in Cuba 2015 Pope Francis in Egype Pope Francis in Slovakia 1 + 2 Pope Francis in Europe – parliament Pope Francis in Fatima Pope Francis in Greece Pope Francis in Holy Land, - Israel, Palestine Jordan Pope Francis in Hungary 2021 + 2023 Pope Francis in Iraq 1,2,3 Pope Francis in Ireland – world meeting of families Pope Francis in Kenya Pope Francis in Japan Pope Francis in Kazakhstan 1+ 2 Pope Francis in Malta Pope Francis in Mexico Pope Francis in Mexico 2016 Pope Francis in Mongolia Pope Francis in Morocco Pope Francis in Panama – WYD 2019 Pope Francis in Peru Pope Francis in Poland - Auschwitz Pope Francis in Poland WYD 2016 Pope Francis in Portugal 2021 + WYD 2023 Pope Francis in Romania Pope Francis in Sudan Pope francis in Sweden Pope Francis in Thailand Pope Francis in Uganda Pope Francis in United Arab Emirates MARIA Fatima – History of the Apparitions of the Virgin Mary and the Bible Mary Doctrine and Dogmas Medjugore pilgrimage Virgin of Guadalupe, Mexico – apparitions Virgen de Pilar – Hispanic festival Our Lady of Sheshan, China SCIENCE Mars Rover Perseverence – Spanish Juno explores Jupiter Parker Solar Test MORAL AND ETHICAL Christian holidays - JP2 Conscience, human community, human freedom and salvation justification and grace, Life in Christ, merit and holiness moral law, Morality of human acts, Passions, Sin, Sincerity social justice, Social Life – participation, Virtue, vice United Nations and the Universal Declaration of Human Rights Human Dignity – declaration of dicastery for doctrine of faith Vocation – www.vocation.org Vocation to evangelize Vocation to beatitude Pope John XXIII – Peace on Earth Pope Paul VI Pope Juan Pablo II – Redeemer of man, Karol Wojtyla + Pontificado 1+2 Pope Benedict XVII - in Germany WYD 2005 POPE FRANCIS – DOCUMENTS love and marriage - Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6 Christ lives - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5 Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5 FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 LAUDATE Sii 1 – care of the common home 2 – gospel of creation 3 – The root of the ecological crisis 4 – integral ecology 5 – lines of action 6 – Ecological Education and Spirituality LAUDATE DEUM LUMEN FIDEI – chapter 1,2, - 3,4 Misericordiae Vultus in Spanish – Face of Mercy Dear Amazonia 1,2,3,4
 • 155. SAINTS and MARTYRS Martyrs of Albania Martyrs of Algeria Martyrs of Korea Martyrs of Libya Martyrs of Japan Martyrs of Turkey Martyrs of Uganda Martyrs of Vietnam Martyrs of North American Saint Albert the Great Saint Alphonsus Maria Liguori Saint Ambrose of Milan Saint Andrew, Apostle Saint Anthony of Padua Saint Anthony of the desert (Egypt) Saint Bruno, founder of the Carthusians Saint Charles Borromeo Saint Clement of Rome, Pope and Martyr Saint Ciyil y Methodius Saint Columbanus 1,2 Saint David I, King of Scotland Saint Donnán, irish mok and missionary to Scotland Saint Daniel Comboni Saint Dominic de Guzman, Dominican founder Saint George and the legend of the dragon Saint Dominic Savio Saint Stephen, proto-martyr Saint Philip Neri Saint Fidelis of Simaringen, martyr Saint Francis of Assisi 1,2,3,4 Saint Francis de Sales Saint Francis Xavier Saint Ignatius of Loyola Saint Joaquin and Saint Ana Saint Joseph, worker, husband, father Saint John Bosco, founder of the Salesians Saint John Chrysostom Saint John of Damascus Saint John of God Saint John of the Cross Saint John Ma Vianney, Curé de'Ars Saint John Henry Newman, Cardinal Saint John N. Neumann, of Philadelphia Saint John Paul II, Karol Wojtyla Saint John Ogilvie, Scottish Jesuir Martyr Saint John, Apostle and Evangelist Saint Leo the Great Saint Luke the Evangelist Saint Mark the Evangelist Saint Martin de Porres Saint Martin of Tours Saint Matthew, Apostle and Evangelist Saint Maximilian Kolbe Saint Nazarius and Celsus Saint Nicholas (Santa Claus) Saint Paul, 1 + 2 Saint Padre Pio of Pietralcina Saint Patrick and Ireland Saint Perpetua and Felicity Saint Peter Claver Saint Robert Bellarmine Saint James the Apostle Saint Simon and Judah Thaddeus, apostles Saints Timothy and Titus, bishops, martyrs Saint Zacharias and Elizabeth, - parents of John the Baptist Saint Thomas Becket Saint Thomas Aquinas Saint Valentine Saint Vincent of Paul Saint Zacharias and Saint Elizabeth Saint Agatha, virgin and martyr Saint Agnes of Rome, virgin and martyr Saint Bernadette of Lourdes Saint Brigid of Ireland Saint Catherine of Alexandria, - virgin and martyr Saint Catherine of Siena Saint Cecilia Saint Faustina and divine mercy Saint Elizabeth of Hungary Saint Joah of Arc Saint Lucia, virgin and martyr Saint Margaret of Scotland Saint Maria Goretti Saint Mary Magdalene Saint Martha, Mary and Lazarus Saint Monica, mother of Saint Augustine Saint Rita of Cascia Saint Teresa of Avila Saint Teresa of Calcutta Saint Therese of Lisieux 1 + 2 Saints Martha, Mary, and Lazarus For comments – email – mflynn@lcegionaries.org – fb – Martin M Flynn Donations to IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX
 • 156. LISTA de PRESENTACIONES en ESPAÑOL CRISTO Resurrección – según los evangelios Cristo Rey Cristo vive Cuerpo de Crito - Corpus Christi 1,2,3,4 Cristo y su Reino Sagrado Corazón 1 + 2 – biblia y doctrina– Haurietis aquas – el culto del Sagrado Corazón Vocación a la bienaventuranza Vocación a evangelizar con Cristo IGLESIA Revelacíon Divina Ministerio sacerdotal Comunidad humana Iglesia, madre y maestra Signos de esperanza Sinodo jovenes CULTURA Y HISTORIA Colón y el descubriento de America Confraternitdades y processiones– Hispanic Diwali – Festival de luz – Fiesta Hindi Futbol en España Presidente Trump Revolución y el Comunismo 1, 2, 3 Feria de Sevilla Virgen del Pilar y Hispanicidad FAMILIA, HIJOS, NIÑOS Abuelos Amor y Matrimonio 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Dignidad de la mujer – John Paul II Dios de Amor (sexo) Encuentro Mundial de Familias - Roma 2022 – festival de ls familias Familiaris Consortium 1,2,3,4 DIOS Angeles Ven Espiritu Santo Dios es Amor 1,2– Benedicto XVI El hombre, imagen de Dios Trinidad AÑO LITURGICO Adviento y Navidad 1 + 2 Todos las Almas Todos los Santos– Halloween para Cristianos Carnival y Cuaresma Navidad– el nacimiento del Señor Semana Santa para adullos Semana Santa para niños 8+ años Semana Santa – dibujos para niños Semana Santa– Vistas de las ultimas oras de JC – La Pasión Domingo– Dia del Señor – JP2 Accion de Gracias - Thanksgiving MARIA Fátima – Historia de las Aparitciones de la Virgen Maria y la Biblia Maria Doctrina y Dogmas Medjugore peregrinación Virgen de Guadalupe, Mexico – aparitciónes Virgen del Pilar –festival hispanica Nuestra Señora de Sheshan, China SCIENCE Mars Rover Perseverence – Spanish Juno explora Jupiter Parker Sonda Solar MORAL Y ETICA Vacaciones Cristianos - JP2 Conciencia, Comunidad Humana, Libertad Humana y Salvacion Justificación y gracia, Vida en Cristo, Merito y Santidad, Ley moral Moraliidad de actos humanos, Pasiones, Pecado , Sinceridad Justicia social ,Vida Social– participacion,Virtud Las Naciones Unidas y la declaración universal de los derechos humanos. Dignidad Humana – declaracion del dicasterio por la doctrina de la fe Vocación– www.vocation.org Vocación a evangelizar Vocación a la bienaventuranza Papa John XXIII – Paz en la tTerra Papa Paul VI Papa Juan Pablo II – Redentor del hombre, Karol Wojtyla + Pontificado 1+2 Papa Benedicto XVII – en Alemania JMJ 2005 PAPA FRANCISCO – DOCUMENTOS Amor y matrimonio- Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6 Cristo vive - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5 Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5 FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 (somos todos hermanos) LAUDATE Sii 1 – cuidado de la casa común 2 – evangelio de la creación 3 – la raiz de la crisis ecologica 4 – ecologia integral 5 – lineas de acción 6 –Educación y Espiritualidad Ecological LAUDATUM DEUM LUMEN FIDEI – capitulo 1,2, - 3,4 Misericordiae Vultus in Spanish – Rostro del Perdón Querida Amazonia 1,2,3,4 PAPA FRANCISCO – VIAJES Papa Francisco en Africa Papa Francisco en America Papa Francisco en Bahrain 1+ 2 Papa Francisco en Brazil WYD 2013 Papa Francisco en Bulgaria and Macedonia Papa Francisco en Canada 1,2,3 Papa Francisco en Central African Republic Papa Francisco en Chile 1 + 2 Papa Francisco en Chipre Papa Francisco en Colombia 1 + 2 Papa Francisco en Congo 1+ 2 Papa Francisco en Cuba 2015 Papa Francisco en Egypto Papa Francisco en Eslovaqiia 1 + 2 Papa Francisco en Europa – parliamento Papa Francisco en Fatima, Portugal Papa Francisco en Grecia Papa Francisco en Tierra Santa, Israel, Palestine Jordan Papa Francisco en Hungria 2021 + 2023 Papa Francisco en Iraq 1,2,3 Papa Francisco en Ireanda – encuentro mundial de familias Papa Francisco en Kenia Papa Francisco en Japón Papa Francisco en Kazaquistan 1+ 2 Papa Francisco en Malta Papa Francisco en Marruecos Papa Francisco en México Papa Francisco en México 2016 Papa Francisco en Mongolia Papa Francisco en Panama – JMJ 2019 Papa Francisco en Peru Papa Francisco en Polonia- Auschwitz Papa Francisco en Polonia – JMU - 2016 Papa Francisco en Portugal 2021 + JMJ 2023 Papa Francisco en Romania Papa Francisco en Sudan Papa Francisco en Suecia Pope Francis en Tailandiia Papa Francisco en Uganda Papa Francisco en United Arab Emirates
 • 157. SANTOS Y MÁRTIRES Mártires de Albania Mártires de Algeria Mártires de Corea Mártires de Libia Mártires de Japón Máritres de Turquía Mártires de Uganda Mártires de Vietnam Mártires de Nortd America San Alberto Magno San Alfonso Maria Liguori San Ambrosio de Milan San Andrés, Apostol San Antonio de Padua San Antonio del desierto (Egypto) San Bruno, - fundador de los cartujos San Carlos Borromeo San Ciril and Metodio San Clemente de Roma, papa y martir San Columbanus 1,2 San Daniel Comboni San David I, Rey de Escocia San Domingo de Guzman, -fundador de los Dominicos San Dominic Savio San Donnán, misionario a Escocia San Esteban, proto-martir San Felipe Neri San Fidelis of Simaringen, martir San Francis co de Asís 1,2,3,4 San Francisco de Sales San Francisco Xavier San Ignacio de Loyola San Joaquin y Santa Ana San Jorge, y la leyenda del dragón San José, obrero, marido, padre San Juan Bosco, fundador de los Salesianos San Juan Crisostom San Juan Damascene San Juan de Dios San Juan de la cruz San Juan Ma Vianney, Curé de'Ars San Juan E. Newman, cardinal San Juan N. Neumann, obispo de Filadelfia San Juan Ogilvie, Jesuita, Escosés, Martir San Juan Paul II, Karol Wojtyla San Juan, Apostol y Evangelista San Leon el Grande San Lukas, Evangelista San Marcos, Evangelista San Martin de Porres San Martin de Tours San Mateo, Apostol y Evangelista San Maximiliana Kolbe San Nazareo y Celso, martires San Nicolas (Santa Claus) San Pablo, 1 + 2 San Padre Pio de Pietralcina San Patricio de Irlanda San Pedro Claver Santa Perpetua y Felicidad San Roberto Bellarmino Santiago, Apostol San Simon y Judas Tadeo, apostoles Santos Timoteo y Tito, obispos, mártires San Zacharias e Isavel, - padres de Juan el Bautista San Tomás Beckett San Tomás de Aquinas San Valentino San Vincent e de Paul San Zacharias y Santa Isabel Sant’ Agueda, virgen and martir Santa Bernadita de Lourdes Santa Brigid a de Irlanda Santa Caterina de Alexandria, virgen y martir Santa Caterina de Siena Santa Cecilia, virgen e martir Santa Faustina and divine mercy Sant’ Agnes of Rome, virgen y martir Sant’ Isabel de Hungria Sant’ Inés, virgen y martir Santa Juana de arc Santa Lucia, virgen y martir Santa Margarita de Escocia Santa Maria Goretti Santa Maria Magdalena Santa Marta, Maria y Lazaro Santa Monica, madre de San Augustine Santa Rita de Cascia Santa Teresa deAvila Santa Teresa de Calcutta Santa Terese de Lisieux 1 + 2 Para commentarioa – email – mflynn@lcegionaries.org fb – Martin M Flynn Donativos a IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX