SlideShare a Scribd company logo
ANG PAGSAMBA NG KATAWAN-
CORPUS CHRISTI
ANG NABUHONG
KATAWAN NI
HESUKRISTO
Ang sakripisyo ni Melquisedec, mataas na saserdote,na
nag-alay ng tinapay at alak, materyal ng Eukaristiya
upang magpasalamat sa tagumpay ni Abraham
(cf. Genesis 14, 1) isang kilos na kalaunan ay
aalalahanin ni San Pablo sa pagtukoy kay Kristo bilang
"walang hanggang pari"ng o order de Melchizedek. (Heb 7,11)
ANG EUCHARIST AY
PREFIGURED SA
LUMANG TIPAN
Ang alay ni MelquisedecGenesis . 14,18-20.
S.*Ang mahiwagang personalidad na ito na
ipinakita bilang Hari ng Salem, at saserdote ng
Kataas-taasang Diyos, ay hindi inaasahang
lumitaw sa buhay ni Abraham, na nag-alok sa
kanya ng tinapay at alak at pinagpala ang
patriyarka at Diyos sa pagbibigay sa kanya ng
tagumpay laban sa makapangyarihang mga hari.
(cf. Genesis 14,18-20).*Ang personalidad na ito
ay lumilitaw din sa sikat na salmo na "Oracle of
the Lord my God", na nagpapahayagang
makasaserdoteng dignidad ng haring david:«Ikaw
ay isang saserdote magpakailanman ayon sa
ritwal ni Melchizedek» (Salmo 110, 4). Ang awit
na ito ay isa sa pinakasinipi sa Bagong Tipan,
kahit na binanggit ni Jesus himserl (cf. Mt 22,41-
46).*ang liham sa mga Hebreo, sa isang
mahabang sipi (cf. Hb 7-), ay gumagawa ng
paralelismo kay Melquisedec upang iharap si
Hesus bilang ang tanging pari, pinakamataas at
walang hanggan, na dahil siya ay Anak, ay
tumitiyak ng isang perpektong kaugnayan sa
DiyosAng natatanging pari na ito ay nag-alay
minsan at para sa lahatang natatanging
sakripisyo, ang kanyang sariling katawan at
dugo.Binanggit ng buong tradisyong
Kristiyanoang uri ng pag-aalay na ginawa ni
Melquisedec– tinapay at alak na mga larawan ng
eukaristiya.
Ang sakripisyo ni Abraham
Ang alaala ng sakripisyo ng patriyarka ay
inilarawan muna ang eukaristiya bilang
isang halimbawang pananampalataya, iyon
ay, ng ating kabuuan at malayasumuko sa
Diyos, nagkakaisa ang ating sarili saang
buong handog ni Kristo.*Gén 22.*Higit pa
rito sa kaso ni Jesus ang Diyoslumayo pa kay
abraham:"Hindi niya pinatawad ang
kanyang sariling anak ngunit isinuko siya
para sa ating lahat" (Rm 8,32).Sa eukaristiya
ay ginugunita at ipinagdiriwang natin
iyon“Gayon na lamang ang pag-ibig ng
Diyos sa mundoisinuko niya ang kanyang
kaisa-isang Anak”. (Jn 3,16)*Ang liham sa
mga hebreo ay nagsasabi na si Abraham
nang ihandog si Isaac, «naisip na ang Diyos
ay may kapangyarihang bumuhay ng mga
patay at samakatuwid ay binawi si Isaac
bilang isang pigura ng hinaharap»
(Hb 11,19).
Ang Kordero ng Paskuwa ay mabisa:
ibig sabihin, nagbunga ito ng epekto.Kung
naghain ka at kumain ng tupa, mabubuhay
ang iyong panganay.Ang pagkain ng tupa
ay bahagi ng ritwal, at iniutos ng Diyos
(Exodo 12:8-11).
Sa Bagong Tipan, si Kristo, ang panganay ng Diyos, ay tahasang tinawag na “ating
Kordero ng Paskuwa” (1 Mga Taga-Corinto 5:7), at inutusan tayong kainin ang Kanyang
Katawan (Mateo 26:26) upang mabuhay magpakailanman (Juan 6:54). .Tulad ng unang
kordero ng Paskuwa noong Luma,ang Sakripisyo ng ating Kordero ng Paskuwa sa Krus
ay ang Pagbabayad-sala ng sanlibutan, na direktang nakikibahagi sa atin sa
pamamagitan ng pagkain ng laman ng parehong Kordero sa Eukaristiya.
Ipinakikita ng mga lumang
rabinikal na kasulatan na
ang manna ay nauugnay
sa mga inaasahan ng mga
Judio sa Mesiyas.
- Ito ang pagkain ng
Jewish Exodus mula
sa Ehipto, ang pagkain
para sa paglalakbay.
- Ito ay humihinto kapag
sila ay dumating sa
Lupang Pangako
(Exodo 16:35).
-At higit sa lahat, ang
pagkaing ito ay bumaba
mula sa Langit.
(Awit 78:24), - at ito ay
pagkain ng mga anghel
(Awit 78:25).
ANG KORDERO NG
PAGPAPAHAYAG
Inutusan iyon ng Diyos kay
Moisesminsan sa isang taon sa solemne
na kapistahan ng Kabayaran, ipapatong
niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw
ng isang lalaking kambing upang
mailabas doon ang lahat ng kasalanan
ng mga Israelita,at pagkatapos ay ilabas
ito sa disyerto.Ipinakita ni Juan Bautista
si Jesus bilang ang Kordero ng Diyos na
nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo,
na pinapalitan ang kordero ng
pagbabayad-sala para sa kasalananIto
ay isang paraan ng pagpapakita na ang
Diyos ay nakalimutan at pinatawad ang
pagkakasala ng mga tao. (cf. Lv 16,20-
22). Sinabi ni Jesus: "ito ang aking
dugo..., na ibinuhos para sa lahat para
sa kapatawaran ng mga kasalanan".
Ang kamatayan ni Hesus, na ang epekto
ay umabot sa atin sa Eukaristiya,ay ang
tiyak na pinagmumulan ng
pagpapatawad.
Ang tinapay ng panukala ay patuloy na
inilantad sa Templo ng Diyos, at ang dalisay
lamang ang makakasalo sa kanila (cf Ex 25,30)
Si Elias ay tumakas mula kay Reyna Jezebel patungo sa ilang. Pagkaraan ng isang araw na
pagala-gala, lumubog siya sa isang nag-iisang puno at nagmakaawa sa Diyos na hayaan
siyang mamatay. Sa halip, isinugo siya ng isang anghel na nagdala ng isang “pinong apuyan
at isang banga ng tubig.” Ngunit hindi ito normal na pagkain—sapat na iyon para mabuhay
siya sa 40-araw na paglalakbay patungo sa Mt. Horeb kung saan siya nagkaroonisang
malalim na pakikipagtagpo sa Diyos sa “pagsipol ng banayad na hangin.” 1 Hari 19
Mga Propesiya ng Eukaristiya - “Nakabuo ang
karunungankanyang bahay, Kanyang pinutol ang kanyang
mga haligi,Inihanda niya ang kaniyang pagkain, kaniyang
hinaluan ang kaniyang alak; Inihanda rin niya ang
kanyang hapag”…” (Kawikaan 9, 1)
“At ililigtas sila ng Panginoon nilang Diyossa araw na iyon
bilang kawan ng Kanyang mga tao;Sapagkat sila ay parang
mga bato ng korona,kumikinang sa Kanyang lupain.
Sapagkat kung anong kagandahan at kagandahan ang
magiging kanila!Ang butil ay magpapalago sa mga binataat
bagong alak ang mga birhen” (Zacarías 9, 16);
Magiging dakila ang aking pangalan sa mga bansa, mula sa pagsikat ng araw
hanggang sa lumulubog.Sa bawat lugar ay dadalhin sa akin ang insenso at
dalisay na mga handog, sapagkat ang aking pangalanmagiging dakila sa mga
bansa, ”sabi ng Panginoong Makapangyarihan.” (Malakias 1, 11)
Ang tanda ng tubig na naging alak sa Cana ay nagpahayag na ng Oras ng pagluwalhati kay
Hesus. Ipinakikita nito ang katuparan ng piging ng kasalan sa kaharian ng Ama,kung saan
iinom ng mga mananampalataya ang bagong alak na naging Dugo ni Kristo. CCC 1335
Mga palatandaan ng eukaristiya sa mga ebanghelyo
"Bigyan mo sila ng makakain." Lc 9,15
Ang mga himala ng pagpaparami ng mga tinapay,kapag
sinabi ng Panginoon ang pagpapala, pinaghiwa-hiwalay
at ipinamahagi ang mga tinapay sa pamamagitan ng
kanyang mga alagad upang pakainin ang karamihan,
inilarawan ang labis na kasaganaan nitong natatanging
tinapay ng kanyang Eukaristiya. CCC 1335
Madaling hapon ang Labindalawa
Lumapit sa kanya at sinabi, “Paalisin mo
ang mga tao upang makapunta sila sa mga
nayon at mga kanayunan sa paligid at
makahanap ng pagkain at matutuluyan,
sapagkat tayo ay nasa malayong lugar
dito.”Sumagot siya,"Bigyan mo sila ng
makakain."Sumagot sila, "Mayroon
lamang tayong limang tinapay at dalawang
isda—maliban kung tayo'y pumunta
at bumili ng pagkain para sa buong
karamihang ito."(Mga limang libong lalaki
ang naroon.)Ngunit sinabi niya sa
kanyang mga alagad,“Paupuin sila sa mga
grupo na humigit-kumulang limampu
bawat isa.” Ginawa ito ng mga alagad, at
naupo ang lahat.Kinuha niya ang limang
tinapay at ang dalawang isda at tumingala
sa langit, nagpasalamat siya at
pinagputolputol ang mga iyon. Pagkatapos
ay ibinigay niya ito sa mga alagad upang
ipamahagi sa mga tao. Silang lahat ay
kumain at nabusog, at ang mga alagad ay
pumulot ng labindalawang bakol na puno
ng mga pinagputolputol na natira.Lk 9,12- 17
Sa "Ama Namin", hinihiling ni Hesus ang ating tinapay -Ang
"Araw-araw" (epiousios) ay hindi makikita saanman sa Bagong
Tipan. Kung kinuha sa temporal na kahulugan, ang salitang ito
ay isang pedagogical na pag-uulit ng "araw na ito,"128 upang
kumpirmahin tayo sa pagtitiwala "nang walang reserbasyon."
Kung kinuha sa kwalitatibong kahulugan, ito ay nagpapahiwatig
kung ano ang kinakailangan para sa buhay, at higit na malawak
ang bawat mabuting bagay na sapat para sa ikabubuhay.129 Sa
literal (epi-ousios: "super-essential"), ito ay direktang tumutukoy
sa Tinapay ng Buhay, ang Katawan ni Kristo, ang "gamot ng
kawalang-kamatayan," kung wala ito ay wala tayong buhay sa
loob natin.- Sa wakas sa koneksyon na ito, ang makalangit na
kahulugan nito ay maliwanag: "ang araw na ito" ay ang Araw
ng Panginoon, ang araw ng kapistahan ng kaharian, na
inaasahan sa Eukaristiya na siyang paunang lasa ng kaharian
na darating.Sa kadahilanang ito ay angkop para sa
EukaristiyaLiturhiya na dapat ipagdiwang araw-araw.- Ang
Eukaristiya ang ating pang-araw-araw na pagkain. Ang
kapangyarihang taglay nitong banal na pagkain ay ginagawa
itong isang bigkis ng pagkakaisa. Ang epekto nito ay
nauunawaan bilang pagkakaisa, upang, na natipon sa kanyang
Katawan at ginawang mga miyembro niya, tayo ay maging kung
ano ang ating tinatanggap. ... Ito rin ang aming pang-araw-araw
na tinapay: ang mga pagbabasa na naririnig ninyo araw-araw sa
simbahan at ang mga himno na inyong naririnig at kinakanta.
Ang lahat ng ito ay mga pangangailangan para sa ating
paglalakbay.[San Agustín] CIC 2837
“Ako ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit. Ang sinumang kumain ng tinapay na ito ay
mabubuhay magpakailanman;at ang tinapay na aking ibibigay para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang
aking laman." --------"Katotohanang sinasabi ko sa inyo,malibang kainin ninyo ang laman ng Anak ng
Tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyo.54 Ang mga kumakain ng aking laman at
umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at aking ibabangon sila sa huling araw;55
Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. 56 Ang mga
kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugomanatili sa akin, at ako sa kanila. 57 Kung paanong
sinugo ako ng buhay na Ama, at nabubuhay ako dahil sa Ama,kaya't ang kumain sa akin ay mabubuhay
dahil sa akin. 58 Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit, hindi katuladyaong kinain ng iyong mga
ninuno, at sila'y namatay. Ngunit ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman." Jn 6:51-
“Kunin ninyong lahat ito at
kainin, ito ang aking katawan
na ibibigay para sa inyo”
Ang Daan patungong
Emmaussinabi niya sa
kanila,“Oh, anong tanga mo,
at napakabagal ng pusong
maniwala sa lahat ng
ipinahayag ng mga propeta!
Hindi ba kailangang magdusa
ang Mesiyas ng mga bagay na
ito at pagkatapos ay
pumasok.sa kanyang
kaluwalhatian?"27 Nang
magkagayo'y pasimula kay
Moises at sa lahat ng mga
propeta, ay ipinaliwanag niya
sa kanila ang mga bagay
tungkol sa kaniyang sarili
sa lahat ng mga kasulatan.
Nang malapit na sila sa
nayong kanilang pupuntahan,
nauna siyang lumakad na
parang nagpapatuloy.
Datapuwa't siya'y kanilang
pinilit na mahigpit, na
sinasabi, Manatili ka sa amin,
sapagka't malapit na ang gabi
at ang araw ay malapit
Kaya't pumasok siya upang manatili sa kanila. Nang siya ay nasa hapag
na kasama nila, kumuha siya ng tinapay, binasbasan at pinagputolputol,
at ibinigay sa kanila. Nang magkagayo'y nadilat ang kanilang mga mata,
at nakilala nila siya; at nawala siya sa kanilang paningin.
Si Kristo ay
naging ulo ng
mga taong ito,
na simula
ngayon ay ang
Kanyang
Katawan.
Lumen
Gentium
6CIC 753
ANG SIMBAHAN
Ang mystical body ni Kristo
na mula ngayon ay Kanyang
Katawan. Ang mga tapat
(sancti) ay pinakakain ng
banal na katawan at dugo ni
Kristo (sancta)Lumen
Gentium 6CIC 753
upang lumago sa pakikipag-
isa ng Banal na Espiritu
(koinonia) upang
maiparating ito sa
mundo. - CIC948
Ang mga tumatanggap ng Eukaristiya ay mas malapit kay Kristo. Sa pamamagitan
nitoPinag-iisa sila ni Kristo sa lahat ng mananampalataya sa isang katawan - ang
Simbahan. Ang komunyon ay nagpapanibago, nagpapalakas, at nagpapalalim sa
pagsasamang ito sa Simbahan, na nakamit na sa pamamagitan ng Binyag. Sa Binyag
tayo ay tinawag upang bumuo ng isang katawan lamang.230 Ang Eukaristiya ay
tumutupad sa panawagang ito: “Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba
ito isang pakikibahagisa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinaghiwa-hiwalay, hindi
ba ito pakikilahokang katawan ni Kristo? Sapagka't may isang tinapay, tayong marami
ay isang katawan,sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isang tinapay:" CCC 1396
Ang pagkakaisa
ng Mystical Body
ang Eukaristiya
ay gumagawa
ng Simbahan.
"PANTA NG KALUWALHATIAN NA DARATING"
Sa isang sinaunang panalangin, iginiit ng Simbahan ang misteryo ng Eukaristiya:
"O sagradong piging kung saan si Kristo ay tinatanggap bilang pagkain, ang alaala ng
kanyang Pasyon ay nababago, ang kaluluwa ay napuno ng biyaya at isang pangako ng
buhay na darating ay ibinigay sa tayo." Kung ang Eukaristiya ay ang alaala ng Paskuwa
ng Panginoong Hesus, kung sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa altar ay
napupuno tayo "ng bawat makalangit na pagpapala at biyaya," kung gayon ang
Eukaristiya ay isa ring pag-asam ng makalangit na kaluwalhatian. CCC 1402
Sa Huling Hapunan, itinuro mismo
ng Panginoon ang atensyon ng
kanyang mga disipulo sa katuparan
ng Paskuwa sa kaharian ng
Diyos:"Sinasabi ko sa inyo na hindi
na ako muling iinom nitong bunga
ng ubas hanggang sa araw na
iinumin ko itong bago na kasama
ninyo sa kaharian ng aking
Ama."Sa tuwing nagdiriwang ang
Simbahanang Eukaristiya na
kanyang naaalalaang pangakong
ito at lumilikoang kanyang tingin
"sa kanya na darating."Sa kanyang
panalangin tinawag niya ang
kanyang pagdating: "Marana tha!"
"Halika, Panginoong Hesus!"241
"Dumating nawa ang iyong biyaya
at ang mundong ito ay lumipas
na!"CCC 1403
Alam ng Simbahan na ang Panginoon ay dumarating kahit ngayon sa kanyang
Eukaristiya at nariyan siya sa ating gitna. Gayunpaman, ang kanyang presensya ay
nakatalukbong. Kaya't ipinagdiriwang natin ang Eukaristiya "naghihintay sa mapalad
na pag-asa at sa pagdating ng ating Tagapagligtas, si Jesu-Kristo," na humihiling na
"makabahagi sa iyong kaluwalhatian kapag ang bawat luha ay papawiin. Sa araw na
iyon ay makikita ka namin, aming Diyos, kung ano ka. .Kami ay magiging katulad mo at
pupurihin ka magpakailanman sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.” CCC 1404
Walang mas tiyak na
pangako o mas mahal na
tanda ng dakilang pag-asa
na ito sa bagong langit at
bagong lupa “kung saan
nananahan ang katuwiran
kaysa sa Eukaristiya.
Sa tuwing ipinagdiriwang
ang misteryong ito, "ang
gawain ng ating pagtubos ay
nagpapatuloy at binabali natin
ang isang tinapay na nagbibigay
ng gamot sa kawalang-kamatayan,
ang panlaban sa kamatayan, at ang
pagkaing nagbibigay-buhay sa atin
magpakailanman kay Jesucristo."
CCC 1405
Pinakain ng kanyang katawan sa Eukaristiya,
kabilang na tayo sa Katawan ni Kristo. Kapag tayo
ay bumangon sa huling araw tayo ay "makikita rin
kasama niya sa kaluwalhatian" Col 3,4 CIC 1003
Inihahanda ng Espiritu ang mga
tao atlumalabas sa kanila kasama
ng kanyang biyaya,para mapalapit
sila kay Kristo.Ipinakikita ng
Espiritu ang muling nabuhay na
Panginoonsa kanila, naaalala
ang kanyang salita sa kanilaat
nagbubukas ng kanilang isipan
sa pagkaunawa sa kanyang
Kamatayan at Pagkabuhay na
Mag-uli.Inihaharap niya ang
misteryo ni Kristo, higit sa
lahat sa Eukaristiya, upang
makipagkasundo sa kanila, upang
dalhin sila sa pakikipag-isa sa
Diyos,upang sila ay “magbunga ng
marami.”(Jn 15,5.8.16). CIC 737
"Dahil sa kanilang
muling pagsilang kay
Kristo, mayroong
isang tunay na
pagkakapantay-
pantay sa lahat ng
mananampalatayatun
gkol sa dignidad at
aktibidad kung saan
ang lahat ay
nagtutulungan sa
pagtatayo ng Katawan
ni Kristo alinsunod sa
sariling kalagayan at
gawain ng bawat isa."
- LG 32 CIC 872
“Ang saro ng pagpapala
na ating pinagpapala,
hindi baisang
pakikibahagi sa dugo ni
Kristo?Ang tinapay na
ating pinagputul-putol,
hindi baga ito ay
pakikibahagi sa katawan
ni Cristo?Dahil may
isang tinapay, tayong
marami ay isang
katawan, sapagkat
tayong lahat ay
nakikibahagi sa isang
tinapay:"
(1 Co 10,16-17):
CCC 1396
Ang komunyon ay nagpapanibago,
nagpapalakas, at nagpapalalim sa pagsasamang
ito sa Simbahan, na nakamit na sa
pamamagitan ng Binyag. Sa Binyag tayo ay
tinawag upang bumuo ngunit isang katawan.
Tinutupad ng Eukaristiya ang tawag na ito:
MGA MATERYAL AT
MGA ALAMAT
“Ang mga tanda ng
tinapay at alak ay
nagiging,sa paraang
nakahihigit sa
pagkaunawa, ang
Katawan at Dugo ni
Kristo; sila ay patuloy na
nagpapahiwatig ng
kabutihan ng paglikha.
Kaya sa Offertory ay
nagpapasalamat tayo sa
Lumikha para sa tinapay
at alak, bunga ng "gawa
ng mga kamay ng tao,"
ngunit higit sa lahat
bilang "bunga ng lupa"
at "ng puno ng ubas" -
mga regalo ng Lumikha.
CCC 1333
maliban kung ang
isang butil ng trigo ay
mahulog sa lupa at
mamatay, ito ay
mananatiling isang
buto lamang.
Ngunit kung ito ay
mamatay,ito ay
gumagawa ng
maraming buto.
Juan 12,24
MGA MATERYAL AT MGA
ALAMAT
“Ako ang baging;
kayo ang mga
sangay. Kung kayo
ay mananatili sa
akin at ako sa inyo,
kayo ay
magbubunga ng
marami; bukod sa
akin wala kang
magagawa.
Jn 15,5
Sa puso ng pagdiriwang ng
Eukaristiya ay ang tinapay at
alak na, sa pamamagitan ng
mga salita ni Kristo at ang
panawagan ng Banal na
Espiritu, ay naging Katawan
at Dugo ni Kristo. Tapat sa
utos ng Panginoon ang
Simbahan ay patuloy na
ginagawa, sa kanyang alaala
at hanggang sa kanyang
maluwalhating pagbabalik,
ang Kanyang ginawa sa
bisperas ng kanyang Pasyon:
"Siya ay kumuha ng tinapay. .
" "Kinuha niya ang kopa
na puno ng alak...
Habang sila ay kumakain, si Jesus ay dumampot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat,
ay kaniyang pinagputolputol at ibinigay sa kaniyang mga alagad, na sinasabi, “Kunin ninyo at
kumain; ito ang aking katawan."Pagkatapos ay kumuha siya ng isang saro, at nang
makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila, na sinasabi, Uminom kayo rito, kayong lahat. Ito
ang aking dugo ng tipan, na ibinubuhos para sa marami para sa kapatawaran ng mga
kasalanan.Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom sa bungang ito ng ubas mula ngayon
hanggang sa araw na iinumin ko itong bago kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama.” Mt 26,26
ang institusyon
ng Eukaristiya
“Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit,hindi gaya ng
kinain ng iyong mga ninuno,at sila ay namatay, ngunit ang
kumakain ng tinapay na itomabubuhay magpakailanman." Jn 6,51
"Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo
mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at
Ama. (Gal 1,4) "At sa pamamagitan ng kaloobang iyon tayo ay pinabanal sa
pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Jesu-Cristo minsan para sa lahat. (Hb 10,10). CIC 2824
ANG BANAL NA KOPITA
Ang relic ay binubuo sa itaas na bahagi, na isang
tasa ng agatha, makinis na pinakintab, na
nagpapakita ng mga strain ng maliliwanag na
kulay kapag ito ay nagre-refract sa liwanag. Ito ay
ang mahalagang "Alexandrine cup" na itinuturing
ng mga arkeologo na oriental na pinagmulan, mga
100 hanggang 50 bago si Kristo. - Sinasabi sa atin
ng tradisyon na ito rin ang Sarong ginamit ng ating
Panginoon sa Huling Hapunan para sa institusyon
ng Eukaristiya. - Ito ay kalaunan ay dinala sa
Roma sa pamamagitan ngIniingatan ito ni San
Pedro at ng mga sumunod na papa hanggang kay
San Sixtus II, na dahil sa pamamagitan ng deacon
na si Saint Lawrence, o Espanyol na
pinagmulan,ipinadala ito sa kanyang sariling
lupain ng Huesca saIII siglo upang palayain ito
mula sa pag-uusigng emperador Valerian. - Ang
parirala mula sa Roman Canon ay
nagmumungkahi ng permanente ng Banal na Grial
sa Roma: "kinuha niya ang maluwalhating kalis na
ito", hoc praeclarum calicem; isang pagpapahayag
ng paghanga na hindi makikita sa iba pang
sinaunang anáforas, at hindi natin malilimutan na
ang panalangin ng Eukaristiya Romano ay isang
latin na bersyon ng iba. sa Griyego, na nararapat
sa Simbahanng Roma mula noong papa San
Damasonoong V siglo.
“Ang mga
kumakain ng
aking laman
at umiinom ng
aking dugo ay
nananahan sa
akin, at ako
sa kanila.”
(Jn 6,56). CIC 787
.
"Sa Huling Hapunan, noong gabing siya ay ipinagkanulo, pinasimulan ng ating
Tagapagligtas ang Eukaristikong paghahain ng kanyang Katawan at Dugo. Ginawa niya ito
upang ipagpatuloy ang paghahain ng krus sa buong panahon hanggang sa siya ay muling
dumating, at sa gayon ay ipagkatiwala sa kanyang pinakamamahal na asawa,ang Simbahan,
isang alaala ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay: isang sakramento ng pag-ibig,
tanda ng pagkakaisa,isang bigkis ng pag-ibig sa kapwa, isang salu-salo ng Paskuwa 'kung
saan si Kristo ay natupok, ang pag-iisip ay puspos ng biyaya, at isang pangako ng
kaluwalhatian sa hinaharap ay ibinigay sa atin.'” SC 47, CCC 1323
Maaari nating sambahin ang Ama dahil pinapanganak niya tayong muli sa kanyang buhay sa
pamamagitan ng pag-ampon sa atin bilang kanyang mga anak sa kanyang bugtong na Anak: sa
pamamagitan ng Binyag, isinasama niya tayo sa Katawan ng kanyang Kristo; sa pamamagitan ng
pagpapahid ng kanyang Espiritu na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa mga miyembro, ginagawa niya
tayong iba pang "Kristo." Ang Diyos, sa katunayan, na mayitinakda sa atin sa pag-aampon bilang
kanyang mga anak, ay nagpatulad sa atin sa maluwalhating Katawan ni Kristo. Kaya kayo na naging mga
kabahagi kay Kristo ay angkop na tawaging "Mga Kristo. [San Cirilo de Jerusalén] CIC 2782
Ang Eukaristiya ay naglalaman at nagpapahayag ng lahat ng anyo ng panalangin: ito ay "ang
dalisay na pag-aalay" ng buong Katawan ni Kristo sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Diyos at,
ayon sa mga tradisyon ng Silangan at Kanluran, ito ay ang "hain ng papuri." CCC 2643
ang Eukaristiya ay ang kabuuan at buod ng ating pananampalataya: Ang
ating paraan ng pag-iisip ay naaayon sa Eukaristiya, at ang Eukaristiya
naman ay nagpapatunay sa ating paraan ng pag-iisip. CCC 1327
Ang Panginoon, na inibig ang mga
pag-aari niya, ay minahal sila
hanggang sa wakas. Sa pagkaalam
na dumating na ang oras upang
lisanin ang mundong ito at bumalik
sa Ama, sa panahon ng pagkain ay
hinugasan niya ang kanilang mga
paa at binigyan sila ng utos ng pag-
ibig. Upang maiwan sa kanila ang
isang pangako ng pag-ibig na ito,
upang hindi kailanman humiwalay
sa kanyang sarili at gawin silang
mga kabahagi sa kanyang
Paskuwa, itinatag niya ang
Eukaristiya bilang alaala ng
kanyang kamatayan at Muling
Pagkabuhay, at inutusan ang
kanyang mga apostol na
ipagdiwang ito hanggang sa
kanyang bumalik; "sa gayon ay
itinalaga niya silang mga saserdote
ng Bagong Tipan.“
CCC 1337
"Gawin mo ito bilang pag-alala sa
akin"Ang utos ni Jesus na ulitin ang
kanyang mga aksyon at mga salita
"hanggang sa siya ay dumating"hindi
lamang hinihiling sa atin na tandaan Si
Hesus at ang kanyang ginawa. Ito ay
nakadirekta sa liturgical celebration, ng
mga apostol at ng kanilang mga
kahalili,ng alaala ni Kristo, ng kanyang
buhay,ng kanyang kamatayan, ng kanyang
Muling Pagkabuhay,at ng kanyang
pamamagitan saang presensya ng Ama.
CCC 1341 - Sa simula pa lang ay mayroon
na ang Simbahannaging tapat sa utos ng
Panginoon.Tungkol sa Simbahan ng
Jerusalem ay nakasulat:Inialay nila ang
kanilang sarili sa pagtuturo ng mga
apostol at sa pagsasama-sama, hanggang
sa pagkawasakng tinapay at ng mga
panalangin. . . . Araw-araw, sama-samang
dumadalo sa templo at nagpuputol-putol
ng tinapay sa kanilang mga tahanan,
kumakain sila nang may galak at bukas-
palad na puso. CCC 1342
Ito ay higit sa lahat sa "unang araw ng linggo," Linggo, ang araw ng muling pagkabuhay ni Jesus, na
ang mga Kristiyano ay nagpulong "upang magputolputol ng tinapay." Mula noon hanggang sa ating
sariling araw ay ipinagpatuloy ang pagdiriwang ng Eukaristiya. upang ngayon ay makatagpo natin ito sa
lahat ng dako sa Simbahan na mayang parehong pangunahing istraktura. Ito ay nananatiling sentro ng
buhay ng Simbahan. CCC 1343Kaya mula sa pagdiriwang hanggang sa pagdiriwang, habang
ipinapahayag nila ang misteryo ng Paskuwal ni Hesus "hanggang sa siya ay dumating," ang pilgrim na
Bayan ng Diyos ay sumusulong, "sumusunod sa makitid na daan ng krus," patungo saang makalangit
na piging, kung kailan ang lahat ng mga hinirang ay maupo sa hapag ng kaharian. CCC 1344
Ang mga pangalan ng
sakramento ay tinawag
na Hapunan ng
Panginoon, dahil sa
kaugnayan nito sa
hapunan na dinala ng
Panginoon kasama ng
kanyang mga alagad sa
bisperas ng kanyang
Pasyon at dahil
inaabangan nito ang
piging ng kasal ng
Kordero sa makalangit
na Jerusalem
CCC 1329
Tinawag na Eukaristiya, dahil ito ay isang pagkilos ng pasasalamat sa Diyos.
Ang mga salitang Griyego na eucharistein at eulogein ay nagpapaalaala sa
mga pagpapalang Hudyo na nagpapahayag - lalo na sa panahon ng pagkain
- ang mga gawa ng Diyos: paglikha, pagtubos, at pagpapakabanal.
Tinawag na Pagputol ng Tinapay, - dahil ginamit ni Hesus ang seremonyang ito, bahagi ng
isang pagkain ng mga Hudyo noong bilang pinuno ng hapag ay binasbasan at ipinamahagi
niya ang tinapay, higit sa lahat sa Huling Hapunan. Sa pamamagitan ng pagkilos na ito ay
makikilala siya ng kanyang mga alagad pagkatapos ng kanyang Pagkabuhay na Mag-uli, at
ito ang pananalitang ito na gagamitin ng mga unang Kristiyano upang italaga ang kanilang
mga Eukaristikong pagtitipon; sa paggawa nito ay ipinahiwatig nila na ang lahat ng
kumakain ng isang pinagputolputol na tinapay, si Kristo, ay nakikiisa sa kanya at bubuo
lamang ng isang katawan sa kanya CCC 1329
"Ang Eukaristiya ay ang
mabisang tanda at kahanga-
hangang dahilan ng pakikipag-
isa sa banal na buhay at ng
pagkakaisa ng Bayan ng Diyos
kung saan ang Simbahan ay
pinananatiling buhay. Ito ang
kasukdulan.kapwa sa pagkilos
ng Diyos na nagpapabanal sa
mundo kay Kristo at sa
pagsamba na iniaalok ng mga
tao kay Kristo at sa
pamamagitan niya sa Ama sa
Espiritu Santo.
St. Irenaeus, Adv. pumuntas. 4,
18, 5: PG 7/l, 1028. CCC 1325
Ang Eukaristiya ay ang
alaala ng Paskuwa ni
Kristo, ang paghahandog
at ang paghahandog ng
sakramento ng kanyang
natatanging sakripisyo,sa
liturhiya ng Simbahan na
kanyang Katawan.
Sa lahat ng Eukaristikong
Panalangin na makikita
natin pagkataposang mga
salita ng institusyon isang
panalangin na tinatawag
na anamnesis o memorial
CCC 1362
Ang mystical communion
sa kanyang katawan - Dalí
sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Eukaristiya,
pinagkakaisa na natin ang ating mga sarili sa makalangit
na liturhiya at inaasahan ang buhay na walang hanggan,
kung kailan ang Diyos ay magiging lahat sa lahat.
CCC1326 cf Lk 22,19; 1 Cor 11,24
ANG UNANG MISA NG
ANG MGA UNANG KRISTIYANO
Noong ikalawang siglo pa lamang ay nasa atin
na ang saksi ni St. Justin Martyr para sa mga
pangunahing linya ng orden ng pagdiriwang ng
Eukaristiya.Nanatili silang pareho hanggang sa
ating sariling panahon para sa lahat ng dakilang
liturhikal na pamilya. Sumulat si St. Justin sa
paganong emperador na si Antoninus Pius (138-
161) noong mga taong 155, na nagpapaliwanag
kung ano ang ginawa ng mga Kristiyano: - Sa
araw na tinatawag nating araw ng araw, lahat ng
naninirahan sa lungsod o bansa ay nagtitipon sa
iisang lugar . -Ang mga alaala ng mga apostol at
ang mga sinulatng mga propeta ay binabasa,
hangga't ipinahihintulot ng panahon. - Kapag
natapos na ang nagbabasa,siya na namumuno sa
mga nagtitipon ay nagpapaalala at hinahamon
silang tularan ang magagandang bagay na ito. -
Pagkatapos tayong lahat ay sama-samang
bumangon at nag-alay ng mga panalangin* para
sa ating sarili . . .at para sa lahat ng iba pa,
nasaan man sila,upang kami ay matagpuang
matuwid sa pamamagitan ng aming buhayat mga
pagkilos, at tapat sa mga kautusan, upang
makamit ang walang hanggang kaligtasan.
-Nang matapos ang pagdarasal ay nagpalitan kami ng halik. - Pagkatapos ay may nagdadala ng tinapay at
isang baso ng tubig at alak na pinaghalo sa kanya na namumuno sa mga kapatid. - Kinukuha niya sila at
nag-aalay ng papuri at kaluwalhatian sa Ama ng sansinukob, sa pamamagitan ng pangalan ng Anak at ng
Banal na Espiritu at sa loob ng mahabang panahon ay nagpapasalamat siya (sa Griyego: eucharistian) na
tayo ay hinatulan na karapat-dapat sa mga kaloob na ito. . Kapag natapos na niya ang mga panalangin at
pasasalamat, lahat ng naroroon ay nagbubunyi sa pagsasabing: 'Amen.' Kapag siya na namumuno ay
nakapagpasalamat at ang mga tao ay tumugon, yaong mga tinatawag nating diakono ay nagbibigay sa
mga naroroon ng tinapay na "eukaristiya". , alak at tubig at dalhin sila sa mga wala. CCC 1345
Mga bahagi ng misa
Ang liturhiya ng Eukaristiya ay nagbubukas ayon sa isang
pangunahing istruktura na napanatili sa buong mga siglo hanggang
sa ating panahon. Nagpapakita ito ng dalawang magagandang
bahagi na bumubuo ng isang pangunahing pagkakaisa:
1 – paghahanda; ang pagtitipon, ang
liturhiya ng Salita, na may mga pagbasa,
homiliya at pangkalahatang pamamagitan;
2 - ang liturhiya ng Eukaristiya,kasama
ang pagtatanghal ng tinapay at alak, ang
consacratory thanksgiving, at communion.
Mga himala ng Eukaristiya
Sienna
Chirratakonam,
India
Tixtla,
Mexico
Ito ay sa pamamagitan ng pagbabago ng tinapay at alak sa katawan at dugo ni Kristo na si
Kristoay naroroon sa sakramento na ito. Mahigpit na pinagtibay ng mga Ama ng Simbahan
ang pananampalataya ng Simbahan sa bisa ng Salita ni Kristo at ng pagkilos ng Banal na
Espiritu upang maisakatuparan ang pagbabagong ito. CCC 1375
Binubuod ng Konseho ng Trent ang pananampalatayang Katoliko sa pamamagitan ng
pagpapahayag: "Dahil sinabi ni Kristo na ating Manunubos na tunay na kanyang katawan ang
iniaalay niya sa ilalim ng uri ng tinapay, ito ay palaging paniniwala ng Simbahan ng Diyos, at ang
banal na Konsehong ito ngayon. ipinahayag muli, na sa pamamagitan ng pagtatalaga ng tinapay at
alak ay nagaganap ang pagbabago ng buong sangkap ng tinapay sa sangkap ng katawan ni Kristo
na ating Panginoon at ng buong sangkap ng alak sa sangkap ng kanyang dugo baguhin ang banal
na Simbahang Katoliko na angkop at wastong tinatawag na transubstantiation." CCC1376
Ang pasasalamat ay katangian ng panalangin ng Simbahan na, sa
pagdiriwang ng Eukaristiya, ay nagpapakita at nagiging mas ganap kung
ano siya. Sa katunayan, sa gawain ng kaligtasan, pinalaya ni Kristo ang
sangnilikha mula sa kasalanan at kamatayan upang italaga ito muli at ibalik
ito sa Ama, para sa kanyang kaluwalhatian. Ang pasasalamat ng mga
miyembro ng Katawan ay nakikilahok sa kanilang Ulo. CCC 2637
Ang Eukaristiya, ang sakramento ng ating
kaligtasanginawa ni Kristo sa krus,ay isa ring
sakripisyo ng papuri sa pasasalamatpara sa
gawain ng paglikha. Sa Eukaristikong
sakripisyo ang buong sangnilikha na minamahal
ng Diyosay iniharap sa Ama sa pamamagitan ng
kamatayan at Pagkabuhay na Mag-uli ni Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo ang Simbahan ay
maaaring mag-alay ng hain ng papuri bilang
pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos na
mabuti, maganda, at makatarungan sa paglikha
at sa sangkatauhan. CCC 1359Ang Eukaristiya
ay isang sakripisyo ng pasasalamat sa Ama,
isang pagpapala kung saan ipinapahayag ng
Simbahan ang kanyang pasasalamat sa Diyos
para sa lahat ng kanyang mga pakinabang, para
sa lahat ng kanyang nagawa sa pamamagitan ng
paglikha, pagtubos, at pagpapabanal. Ang ibig
sabihin ng Eukaristiya una sa lahat ay
"pasasalamat." CCC 1360Ang Eukaristiya din
ang sakripisyo ng papuri kung saan ang
Simbahan ay umaawit ng kaluwalhatian ng
Diyos sa pangalan ng lahat ng nilikha. Ang hain
ng papuri na ito ay posible lamang sa
pamamagitan ni Kristo: pinag-iisa niya ang mga
tapat sa kanyang pagkatao, sa kanyang papuri,
at sa kanyang pamamagitan, upang ang hain ng
papuri sa Ama ay inialay sa pamamagitan ni
Kristo at kasama niya, upang tanggapin sa
kanya. CCC 1361
Ipinapanumbalik ni Kristo ang kapayapaan sa kosmos,
at pagkakaibigan sa pagitan ng Diyos at ng tao
Sa diwa ng Banal na Kasulatan ang alaala ay hindi lamang ang paggunita sa mga
nakaraang pangyayari kundi ang pagpapahayag ng mga makapangyarihang gawa na
ginawa ng Diyos para sa mga tao. Sa liturgical na pagdiriwang ng mga kaganapang ito,
ang mga ito ay nagiging kasalukuyan at totoo sa isang tiyak na paraan. Ganito ang
pagkaunawa ng Israel sa pagpapalaya nito mula sa Ehipto: sa tuwing ipinagdiriwang ang
Paskuwa, ang mga kaganapan sa Exodo ay ginagawang naroroon sa alaala ng mga
mananampalataya upang maiayon nila ang kanilang buhay sa kanila. CCC1363
Sa Bagong Tipan,
nagpapatuloy ang
alaalabagong kahulugan.
Kapag ipinagdiriwang ng
Simbahan ang
Eukaristiya, ginugunita
niya ang Paskuwa ni
Kristo, at inihandog ang
sakripisyong inialay ni
Kristo minsan para sa
lahat sa krus ay
nananatiling naroroon.
"Kapag ang sakripisyo ng
Krus kung saan 'Si Kristo
na ating Pask ay inihain'
ay ipinagdiriwang sa altar,
ang gawain ng ating
pagtubos ay isinasagawa."
CCC 1364 - LG 3;
cf. 1 Cor 5:7.
Dahil ito ang alaala ng Paskuwa ni Kristo, ang Eukaristiya ay isa ring
sakripisyo. Ang sakripisyong katangian ng Eukaristiya ay makikita sa mismong
mga salita ng institusyon: "Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo" at
"Ang sarong ito na ibinuhos para sa inyo ay ang Bagong Tipan sa aking dugo."
Sa Eukaristiya, nagbibigay si Kristo. sa atin ang mismong katawan na ibinigay
niya para sa atin sa krus, ang mismong dugo na "ibinuhos niya para
sa marami para sa kapatawaran ng mga kasalanan." CCC 1365
Ang sakripisyo ni Kristo at ang sakripisyo ng Eukaristiya ay iisang sakripisyo: -
"Ang biktima ay isa at pareho: ang parehong ngayon ay nag-aalok sa pamamagitan ng
ministeryo ng mga pari, na pagkatapos ay Inialay ang kanyang sarili sa krus; tanging
ang paraan ng pag-aalay ay naiiba."- "At dahil sa banal na sakripisyong ito na
ipinagdiriwang sa Misa, ang mismong Kristo na nag-alay ng sarili minsan sa madugong
paraan sa altar ng krus ay nakapaloob at inihandog sa paraang walang dugo...
ang sakripisyong ito ay tunay na nagpapalubag-loob. " CCC 1367
Ang Eukaristiya ay sakripisyo rin ng Simbahan. - Ang Simbahan na siyang Katawan ni Kristo
ay nakikibahagi sa pag-aalay ng kanyang Ulo. Sa kanya, siya mismo ay inaalok nang buo at
buo. Pinagkakaisa niya ang kanyang sarili sa kanyang pamamagitan sa Ama para sa lahat ng
tao. Sa Eukaristiya ang sakripisyo ni Kristo ay nagiging sakripisyo rin ng mga miyembro ng
kanyang Katawan. Ang buhay ng mga mananampalataya, ang kanilang papuri, pagdurusa,
panalangin, at gawain, ay kaisa ng kay Kristo at sa kanyang kabuuang pag-aalay, at sa gayon
ay nakakuha ng bagong halaga. Ang sakripisyo ni Kristo na naroroon sa altar ay ginagawang
posible para sa lahat ng henerasyon ng mga Kristiyano na maging kaisa sa kanyang handog.
Ang komunidad ay
namamagitan din para sa
lahat ng mga ministro na,
para dito at kasama nito, ay
nag-aalay ng Eukaristiya na
sakripisyo: Hayaan lamang
na ang Eukaristiya na iyon
ay ituring na lehitimo, na
ipinagdiriwang sa ilalim ng
[panguluhan] ng obispo o
niya na pinagkatiwalaan niya.
Ang buong Simbahan ay
kaisa sa pag-aalay at
pamamagitan ni Kristo.
Dahil mayroon siyang
ministeryo ni Pedro sa
Simbahan, ang Papa ay
nauugnay sa bawat
pagdiriwang ng Eukaristiya,
kung saan siya ay
pinangalanan bilang tanda
at tagapaglingkod ng
pagkakaisa ng unibersal
na Simbahan.
Ang obispo ng lugar ay palaging responsable para sa
Eukaristiya, kahit na ang isang pari ang namumuno;
binanggit ang pangalan ng obispo upang magpahiwatig ng
kanyang pamumuno sa partikular na Simbahan, sa gitna
ng kanyang presbyterium at sa tulong ng mga deacon.
Sa pamamagitan ng ministeryo ng mga pari, ang espirituwal na sakripisyo ng
mga mananampalataya ay nakumpleto kaisa ng sakripisyo ni Kristo na tanging
Tagapamagitan, na sa Eukaristiya ay iniaalay sa pamamagitan ng mga kamay
ng mga pari sa pangalan ng buong Simbahan sa paraang walang dugo at
sakramento hanggang sa Si Lord mismo ang dumarating. CCC 1369
Sa pag-aalay ni Kristo ay nagkakaisa hindi lamang ang mga miyembro na
narito pa sa lupa, kundi pati na rin ang mga nasa kaluwalhatian na ng
langit. Sa pakikiisa at paggunita sa Mahal na Birheng Maria at sa lahat
ng mga santo, iniaalay ng Simbahan ang Eukaristikong sakripisyo.
Sa Eukaristiya ang Simbahan ay parang nasa paanan ng krus kasama
si Maria, kaisa ng pag-aalay at pamamagitan ni Kristo. CCC 1370
Ang Eukaristikong sakripisyo ay
inihahandog din para sa mga
mananampalatayang yumao na
"namatay kay Kristo ngunit hindi
pa lubusang dinadalisay," upang
sila ay makapasok sa liwanag at
kapayapaan ni Kristo:Ilagay ang
katawan na ito kahit saan!
Huwag mong problemahin ang
iyong sarili tungkol dito!
Hinihiling ko lang na alalahanin
mo ako sa altar ng Panginoon
nasaan ka man.Pagkatapos,
nagdarasal kami [sa
anaphora]para sa mga banal na
ama at obispo na nakatulog, at sa
pangkalahatan para sa lahat ng
nakatulog sa harap natin, sa
paniniwalang ito ay isang
malaking pakinabang sa mga
kaluluwa na para sa kanila ang
pagsusumamo ay inialay, habang
ang banal at napakalaking
Biktima ay kasalukuyan. . . .
Sa pamamagitan ng pag-aalay sa Diyos ng ating mga pagsusumamo para sa
mga nakatulog, kung sila ay nagkasala, tayo . . . ialay si Kristo na inihain
para sa mga kasalanan ng lahat, at sa gayon ay magbigay ng kalugud-lugod,
para sa kanila at para sa atin, ang Diyos na umiibig sa tao. CCC 1371
Ang Panginoon ay
nagsasalita ng isang
paanyaya sa atin,
humihimokupang
tanggapin natin siya sa
sakramento ng
Eukaristiya:
"Katotohanan, sinasabi
ko sa inyo, malibang
kainin ninyo ang laman
ng Anak ng tao at inumin
ang kanyang dugo, wala
kayong Buhay sa inyo."
CCC 1384
Anong materyal na pagkain ang nagagawa sa ating buhay sa
katawan,Kahanga-hangang natamo ang Banal na Komunyon
sa ating espirituwal na buhay. Pakikipag-isa sa laman ng
muling nabuhay na Kristo, isang laman na "binigyan ng buhay
at nagbibigay-buhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu,"
CCC 1391
Habang bumabalik ang sustansya
ng katawannawalan ng lakas, kaya
pinalalakas ng Eukaristiya ang ating
pagkakawanggawa, na may posibilidad na
humina sa pang-araw-araw na buhay; at
ang buhay na pag-ibig na ito ay nagpapawi
ng mga kasalanang maliit.Sa pamamagitan
ng pagbibigay ng kanyang sarili sa atin ay
binuhay ni Kristo ang ating pag-ibig at
binibigyang-daan tayo na masira ang ating
hindi maayos na pagkakaugnay sa mga
nilalang at mag-ugat ang ating sarili sa
kanya:Dahil si Kristo ay namatay para
sa atin dahil sa pag-ibig, kapag
ipinagdiriwang natin ang paggunita ng
kanyang kamatayan sa sandali ng
sakripisyo hinihiling natin na ang pag-ibig
ay ipagkaloob sa atin sa pamamagitan ng
pagdating ng Banal na Espiritu. Kami ay
buong kababaang-loob na nagdarasal na
sa lakas ng pag-ibig na itona kung saan
ninais ni Kristo na mamatay para sa atin,
tayo, sa pamamagitan ng pagtanggap ng
kaloob ng Banal na Espiritu, ay maaaring
isaalang-alang ang mundo bilang napako
sa krus para sa atin, at ang ating sarili ay
napako sa krus sa mundo. . .
Sa pagtanggap ng kaloob ng pag-ibig, mamatay tayo
sa kasalanan at mabuhay para sa Diyos. CCC 1394
Soul of my Savior sanctify my breast,
Body of Christ, be thou my saving guest,
Blood of my Savior, bathe me in thy tide,
wash me with waters gushing from thy side.
Strength and protection may thy passion be,
O blessed Jesus, hear and answer me;
deep in thy wounds, Lord, hide and shelter me,
so shall I never, never part from thee.
Guard and defend me from the foe malign,
in death's dread moments make me only thine;
call me and bid me come to thee on high
where I may praise thee with thy saints for ay.
Jesus gentlest Saviour God of might and power Thou Thyself art dwelling In us at this hour
Nature cannot hold Thee Heaven is all too strait For Thine endless glory And Thy royal state
Out beyond the shining Of the furthest star Thou art ever stretching Infinitely far
Yet the hearts of children Hold what worlds cannot And the God of wonders Loves the lowly spot
Take our bread,
We ask you take our hearts,
We love you take our lives,
O Father we are Yours,
we are Yours.
1- Yours as we stand
at the table you set.
Yours as we eat the bread,
our hearts can't forget.
We are the signs of
Your life with us yet.
We are Yours,
we are Yours.
2- Your holy people stand
washed in Your blood,
Spirit filled, yet hungry,
we await Your food.
Poor though we are,
we have brought
ourselves to You.
We are Yours,
we are Yours.
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
MGA ACCLAMATIONS
Pagpalain ang Diyos.
Purihin ang kanyang banal na pangalan.
Purihin si Hesukristo,
tunay na Diyos at tunay na tao.
Purihin ang pangalan ni Hesus.
Pagpalain ang kanyang pinaka Sagradong Puso.
Pagpalain ang kanyang pinakamamahal na Dugo.
Purihin si Hesus sa pinakabanal
na sakramento ng altar.
Pagpalain ang Espiritu Santo, ang Parakleto.
Pagpalain ang dakilang Ina ng Diyos,
si Maria na kabanal-banalan.
Pagpalain nawa ang kanyang
banal at Immaculate Conception.
Pagpalain nawa ang kanyang
maluwalhating Assumption.
Purihin ang pangalan ni Maria, birhen at Ina.
Pagpalain si San Jose,
ang kanyang pinaka-malinis na asawa.
Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel
at sa kanyang mga banal. Amen.
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
You satisfy the hungry heart
With gift of finest wheat;
Come give to us, O saving Lord,
The bread of life to eat.
As when the shepherd calls his sheep,
They know and heed his voice;
So when you call your fam’ly, Lord,
We follow and rejoice.
With joyful lips we sing to you
Our praise and gratitude,
That you should count us worthy,
Lord, To share this heav’nly food.
Is not the cup we bless and share
The blood of Christ outpoured?
Do not one cup, one loaf, declare
Our oneness in the Lord?
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
Adoro te devote, latens Deitas,
Quae sub his figuris vere latitas:
Tibi se cor meum totum subiicit,
Quia te contemplans totum deficit.
Visus, tactus, gustus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur.
Credo quidquid dixit Dei Filius:
Nil hoc verbo Veritatis verius.
In cruce latebat sola Deitas,
At hic latet simul et humanitas;
Ambo tamen credens atque confitens,
Peto quod petivit latro paenitens.
Plagas, sicut Thomas, non intueor; Deum
tamen meum te confiteor.
Godhead here in hiding, whom I do adore,
Masked by these bare shadows, shape and nothing more,
See, Lord, at thy service low lies here a heart
Lost, all lost in wonder at the God thou art.
Seeing, touching, tasting are in thee deceived:
How says trusty hearing? that shall be believed;
What God’s Son has told me, take for truth I do;
Truth himself speaks truly or there’s nothing true.
On the cross thy godhead made no sign to men,
Here thy very manhood steals from human ken:
Both are my confession, both are my belief,
And I pray the prayer of the dying thief.
I am not like Thomas, wounds I cannot see,
But can plainly call thee Lord and God as he;
Fac me tibi semper magis credere,
In te spem habere, te diligere.
O memoriale mortis Domini!
Panis vivus, vitam praestans homini!
Praesta meae menti de te vivere
Et te illi semper dulce sapere.
Pie pellicane, Iesu Domine,
Me immundum munda tuo sanguine.
Cuius una stilla salvum facere
Totum mundum quit ab omni scelere.
Iesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro fiat illud quod tam sitio;
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuae gloriae. Amen
Let me to a deeper faith daily nearer move,
Daily make me harder hope and dearer love.
O thou our reminder of Christ crucified,
Living Bread, the life of us
for whom he died,
Lend this life to me then:
feed and feast my mind,
There be thou the sweetness
man was meant to find.
Bring the tender tale true of the Pelican;
Bathe me, Jesus Lord, in what thy bosom
ran
Blood whereof a single drop has power to
win
All the world forgiveness of its world of sin.
Jesus, whom I look at shrouded here below,
I beseech thee send me what I thirst for so,
Some day to gaze on thee face to face in light
And be blest for ever with thy glory’s sight.
Amen.
Laud, O Zion,
Lauda Sion Salvatórem
Lauda ducem et pastórem
In hymnis et cánticis.
Quantum potes, tantum aude:
Quia major omni laude,
Nec laudáre súfficis.
Laudis thema speciális,
Panis vivus et vitális,
Hódie propónitur.
Quem in sacræ mensa cœnæ,
Turbæ fratrum duodénæ
Datum non ambígitur.
Sit laus plena, sit sonóra,
Sit jucúnda, sit decóra
Mentis jubilátio.
Dies enim solémnis ágitur,
In qua mensæ prima recólitur
Hujus institútio.
In hac mensa novi Regis,
Novum Pascha novæ legis,
Phase vetus términat.
Vetustátem nóvitas,
Umbram fugat véritas,
Noctem lux elíminat.
Quod in cœna Christus gessit,
Faciéndum hoc expréssit
In sui memóriam.
Docti sacris institútis,
Panem, vinum, in salútis
Consecrámus hóstiam.
Dogma datur Christiánis,
Quod in carnem transit panis,
Et vinum in sánguinem.
Quod non capis, quod non vides,
Animósa firmat fides,
Præter rerum ordinem.
Sub divérsis speciébus,
Signis tantum, et non rebus,
Latent res exímiæ.
Caro cibus, sanguis potus:
Manet tamen Christus totus,
Sub utráque spécie.
A suménte non concísus,
Non confráctus, non divísus:
Integer accípitur.
Sumit unus, sumunt mille:
Quantum isti, tantum ille:
Nec sumptus consúmitur.
Sumunt boni, sumunt mali:
Sorte tamen inæquáli,
Vitæ vel intéritus.
Mors est malis, vita bonis:
Vide paris sumptiónis
Quam sit dispar éxitus.
Fracto demum Sacraménto,
Ne vacílles, sed memento,
Tantum esse sub fragménto,
Quantum toto tégitur.
Nulla rei fit scissúra:
Signi tantum fit fractúra:
Qua nec status nec statúra
Signáti minúitur.
Ecce panis Angelórum,
Factus cibus viatórum:
Vere panis filiórum,
Non mitténdus cánibus.
In figúris præsignátur,
Cum Isaac immolátur:
Agnus paschæ deputátur
Datur manna pátribus.
Bone pastor, panis vere,
Jesu, nostri miserére:
Tu nos pasce, nos tuére:
Tu nos bona fac vidére
In terra vivéntium.
Tu, qui cuncta scis et vales:
Qui nos pascis hic mortáles:
Tuos ibi commensáles,
Cohærédes et sodáles,
Fac sanctórum cívium.
Amen. Allelúja.
Laud, O Zion, your salvation,
Laud with hymns of exultation,
Christ, your king and shepherd true:
Bring him all the praise you know,
He is more than you bestow.
Never can you reach his due.
Special theme for glad thanksgiving
Is the quick’ning and the living
Bread today before you set:
From his hands of old partaken,
As we know, by faith unshaken,
Where the Twelve at supper met.
Full and clear ring out your chanting,
Joy nor sweetest grace be wanting,
From your heart let praises burst:
For today the feast is holden,
When the institution olden
Of that supper was rehearsed.
Here the new law’s new oblation,
By the new king’s revelation,
Ends the form of ancient rite:
Now the new the old effaces,
Truth away the shadow chases,
Light dispels the gloom of night.
What he did at supper seated,
Christ ordained to be repeated,
His memorial ne’er to cease:
And his rule for guidance taking,
Bread and wine we hallow,
making Thus our sacrifice of peace.
This the truth each Christian learns,
Bread into his flesh he turns,
To his precious blood the wine:
Sight has fail’d, nor thought conceives,
But a dauntless faith believes,
Resting on a pow’r divine.
Here beneath these signs are hidden
Priceless things to sense forbidden;
Signs, not things are all we see:
Blood is poured and flesh is broken,
Yet in either wondrous token
Christ entire we know to be.
Whoso of this food partakes,
Does not rend the Lord nor breaks;
Christ is whole to all that taste:
Thousands are, as one, receivers,
One, as thousands of believers,
Eats of him who cannot waste.
Bad and good the feast are sharing,
Of what divers dooms preparing,
Endless death, or endless life.
Life to these, to those damnation,
See how like participation
Is with unlike issues rife.
When the sacrament is broken,
Doubt not, but believe ‘tis spoken,
That each sever’d outward token
doth the very whole contain.
Nought the precious gift divides,
Breaking but the sign betides
Jesus still the same abides,
still unbroken does remain.
Pange, lingua, gloriosi
Córporis mystérium
Sanguinísque pretiósi,
Quem in mundi prétium
Fructus ventris generósi
Rex effúdit géntium.
Nobis datus, nobis natus
Ex intácta Vírgine,
Et in mundo conversátus,
Sparso verbi sémine,
Sui moras incolátus
Miro clausit órdine.
In supremæ nocte coenæ
Recumbens cum frátribus,
Observata lege plene
Cibis in legálibus,
Cibum turbæ duodenæ
Se dat súis mánibus.
Verbum caro, panem verum
Verbo carnem éfficit,
Fitque Sanguis Christi merum,
Et, si sensus déficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides súfficit.
Tell, tongue, the mystery
of the glorious Body
and of the precious Blood,
which, for the price of the world,
the fruit of a noble Womb,
the King of the Nations poured forth.
Given to us, born for us,
from the untouched Virgin,
and dwelt in the world
after the seed of the Word had been scattered.
His inhabiting ended the delays
with wonderful order.
On the night of the Last Supper,
reclining with His brethren,
once the Law had been fully observed
with the prescribed foods,
as food to the crowd of Twelve
He gives Himself with His hands.
The Word as Flesh makes true bread
into flesh by a word
and the wine becomes the Blood of Christ.
And if sense is deficient
to strengthen a sincere heart
Faith alone suffices.
Tantum ergo Sacraméntum,
Venerémur cérnui:
Et antíquum documentum
Novo cedat rítui;
Præstet fides suppleméntum
Sénsuum deféctui.
Genitori Genitóque,
Laus et iubilátio;
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedíctio;
Procedénti ab utróque
Compar sit laudátio. Amen.
Therefore, the great Sacrament
let us reverence, prostrate:
and let the old Covenant
give way to a new rite.
Let faith stand forth as substitute
for defect of the senses.
To Begetter and Begotten
be praise and jubilation,
health, honour, strength also
and blessing.
To the One who proceeds from Both
be praise as well. Amen.
O Sakramento na
pinakabanal, O Sakramento
na banal, Ang lahat ng papuri
at lahat ng pasasalamat ay
sa iyo sa bawat sandali.
Love bade me welcome:
yet my soul drew back.
Guiltie of dust and sinne.
But quick-ey'd Love,
observing me grow slack
From my first entrance in,
Drew nearer to me, s
weetly questioning
If I lack'd anything.
A guest, I answer'd,
worthy to be here:
Love said, You shall be he
.
I the unkinde, ungrateful?
Ah, my deare,
I cannot look on thee.
Love took my hand,
and smiling did reply,
Who made the eyes but I?
Truth Lord, but I have marr'd them:
let my shame
Go where it doth deserve.
And know you not, sayes Love,
who bore the blame?
My deare, then I will serve.
You must sit down, sayes Love,
and taste my meat:
So I did sit and eat
Poem x George Herbert.
Soul of my Savior Sanctify my breast - Body of Christ be Thou my saving guest -
Blood of my Savior bathe me in Thy tide - Wash me ye waters gushing from His side
Strength and protection May Thy Passion be
O blessed Jesus hear and answer me
Deep in Thy wounds Lord hide and shelter me,
So shall I never never part from Thee
Guard and defend me From the foe malign - In deaths drear moments Make me only Thine
Call me and bid me Come to Thee on high - Where I may praise Thee With Thy Saints for aye
PAGSAMBA NG MGA PARI SA GETSEMANI
Ang Banal na
Sakramento ang sentro
ng buhay ng komunidad
"Hayaan ang mga bata na
lumapit sa akin"
Isang monumento
sa Banal na
Sakramento sa
Huwebes Santo
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
Ako ang Tinapay ng Buhay
na bumaba mula sa Langit
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
Jesu, dúlcis memória,
Dans véra córdis gáudia:
Sed super mel et ómnia
Ejus dúlcis præséntia.
Nil cánitur suávius,
Nil audítur jucúndius,
Nil cogitátur dúlcius,
Quam Jésus Déi Fílius.
Jésu, spes pæniténtibus,
Quan píus es peténtibus!
Quan bónus te
quæréntibus!
Sed quid inveniéntibus?
Nec língua válet dícere,
Nec líttera exprímere:
Expértus pótest crédere,
Quid sit Jésum dilígere.
Sis, Jésu, nóstrum gáudium,
Qui est futúrus praémium
Sit nóstra in te glória,
Per cúncta semper saécula.
Jesus, the very thought of Thee
With sweetness fills the breast!
Yet sweeter far Thy face to see
And in Thy Presence rest.
No voice can sing, no heart can frame,
Nor can the memory find,
A sweeter sound than Jesus' Name,
The Savior of mankind.
O hope of every contrite heart!
O joy of all the meek!
To those who fall, how kind Thou art!
How good to those who seek!
But what to those who find? Ah! this
Nor tongue nor pen can show
The love of Jesus, what it is,
None but His loved ones know.
Jesus! our only hope be Thou,
As Thou our prize shalt be;
In Thee be all our glory now,
And through eternity. Amen.
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
Mga
parangal
sa Banal na
Sakramento
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
Sa pinakabanal na sakramento
ng Eukaristiya "ang katawan
at dugo, kasama ang kaluluwa
at pagka-Diyos, ng ating
Panginoong Hesukristo at,
samakatuwid,ang buong Kristo
ay tunay, tunay, at lubos na
nilalaman.""Ang presensya na
ito ay tinatawag na 'totoo' - na
kung saan ay hindi nilayon na
ibukod ang iba pang mga uri ng
presensya na parang hindi rin sila
maaaring maging 'totoo', ngunit
dahil ito ay presensya sa buong
kahulugan: ibig sabihin, ito ay
isang malaking presensya kung
saan si Kristo, ang Diyos at ang
tao, ay ganap at ganap na
naroroon."CCC 1374
Pagsamba sa Eukaristiya.
Sa liturhiya ng Misa ay
ipinapahayag natin ang ating
pananampalataya sa tunay na
presensya ni Kristo sa ilalim ng uri
ng tinapay at alak sa pamamagitan
ng, bukod sa iba pang mga paraan,
pagyukod o pagyukod ng malalim
bilang tanda ngpagsamba sa
Panginoon. "Ang Simbahang
Katoliko ay mayroonlaging nag-
aalay at nag-aalay pa rin sa
sakramento ng Eukaristiya ng kulto
ng pagsamba, hindi lamang sa
panahon ng Misa, kundi maging sa
labas nito, na inilalaan ang mga
consecrated host na may lubos na
pangangalaga, na inilalantad sila sa
solemne na pagsambang mga tapat,
at dinadala sila sa prusisyon."
CCC 1378
Sacris Solemniis
At this our solemn feast
let holy joys abound,
and from the inmost breast
let songs of praise resound;
let ancient rites depart,
and all be new around,
in every act, and voice, and heart.
Remember we that eve,
when, the Last Supper spread,
Christ, as we all believe,
the Lamb, with leavenless bread,
among His brethren shared,
and thus the Law obeyed,
of all unto their sire declared.
The typic Lamb consumed,
the legal Feast complete,
the Lord unto the Twelve
His Body gave to eat;
the whole to all, no less
the whole to each did mete
with His own hands, as we confess.
He gave them, weak and frail,
His Flesh, their Food to be;
on them, downcast and sad,
His Blood bestowed He:
and thus to them He spake,
“Receive this Cup from Me,
and all of you of this partake.”
So He this Sacrifice
to institute did will,
and charged His priests alone
that office to fulfill:
to them He did confide:
to whom it pertains still
to take, and the rest divide.
Thus Angels’ Bread is made
the Bread of man today:
the Living Bread from Heaven
with figures dost away:
O wondrous gift indeed!
the poor and lowly may
upon their Lord and Master feed.
Thee, therefore, we implore,
O Godhead, One in Three,
so may Thou visit us
as we now worship Thee;
and lead us on Thy way,
That we at last may see the
light wherein Thou dwellest aye.
Verbum supernum
The heavenly Word proceeding forth,
Yet leaving not his Father’s side,
And going to His work on Earth,
Has reached at length life’s eventide.
By false disciple to be given
To foemen for His blood athirst,
Himself, the living bread from
Heaven,
He gave to his disciples first.
In twofold form of sacrament,
He gave His flesh, He gave His blood,
That man, of soul and body blent,
Might wholly feed on mystic food.
In birth man’s fellow-man was He,
His meat while sitting at the board;
He died, our ransomer to be,
He reigns to be our great reward.
O saving Victim, opening wide
The gates of heaven to man below;
Our foes press hard on every side,
Thine aid supply,
Thy strength bestow.
All praise and thanks to thee
Ascend for evermore,
blessed One in Three;
O grant us life that shall not end,
In our true native land with Thee.
MGA PROSESYO NG BANAL NA SAKRAMENTO
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
ISANG CARPET NG MGA BULAKLAK PARA SA PANGINOON
GAWA NG PANANAMPALATAYA - ¡Panginoong Hesukristo!, Ako ay lubos na naniniwala na tatanggapin ko
ang iyong Katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos”ACT OF HOPE – panginoon umaasa ako sa iyo dahil
ibigay mo ang iyong sarili sa akin sa Eukaristiya, upang ako ay maawa ka at ipagkaloob mo sa akin ang mga
biyayang kailangan ko para sa aking walang hanggang kaligtasan.GAWA NG PAG-IBIG –Diyos ko, mahal kita
nang buong puso, buong kaluluwa, at lahat ng pwersa ko higit sa lahat.ACT OF ADORATION - ¡Panginoon!,
sinasamba kita bilang aking Manlilikha, Manunubos at Panginoong may kapangyarihan.ESPIRITUWAL
NA KOMUNYON - Nais kong tanggapin ka Panginoon, nang may kadalisayan, kababaang-loob at
debosyonni Maria na iyong Inang kabanal-banalan, at ang sigasig ng mga banal.
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
I am the Bread of life,
He who comes to Me shall not hunger,
He who believes in Me shall not thirst.
No one can come to Me
Unless the Father draw him.
And I will raise him up,
And I will raise him up,
And I will raise him up on the last day.
The bread that I will give
Is My flesh for the life of the world,
And he who eats of this bread,
He shall live for ever,
He shall live for ever.
And I will raise him up,
And I will raise him up,
And I will raise him up on the last day.
Unless you eat
Of the flesh of the Son of Man
And drink of His blood,
And drink of His blood,
You shall not have life within you.
And I will raise him up,
And I will raise him up,
And I will raise him up on the last day.
I am the Resurrection,
I am the Life,
He who believes in Me
Even if he die,
He shall live for ever.
And I will raise him up,
And I will raise him up,
And I will raise him up on the last day.
Yes, Lord, we believe
That You are the Christ,
The Son of God
Who has come Into the world.
And I will raise him up,
And I will raise him up,
And I will raise him up on the last day.
O Jesus Christ, alive even today,
In Tabernacle's sanctified bread-host,
Adored by faithful, praying night and day
-Visible sign of Father, Holy Ghost!
O Holy Sacrament of Eucharist!
Forgive our sins and fill our souls with grace;
This is the body of Redeemer Christ
That lives, although we cannot see His face!
We praise Thee Lord, and thank Thee for all things;
We sing to Thee and glorify Thee Lord;
Thou art the Lord of lords and King of kings
-The incarnated God and the fleshed Word!
Do hear our pleas of banished Eve's children;
Have mercy, Lord and take us to Heaven!
Dr. A.Celestine Raj Manohar M.D.,
Sweet Sacrament Divine,
Hid in Thine earthly home
Lo! 'round Thy lowly shrine,
With suppliant hearts we come
Dear Lord, to Thee our voice we raise
In songs of love and heartfelt praise
Sweet Sacrament Divine!
Sweet Sacrament Divine!
Sweet Sacrament of Peace!
Dear Home of ev-'ry heart
Where restless yearnings cease
And sorrows all depart.
There in Thine ear all trustfully
We tell our tale of misery
Sweet Sacrament of Peace!
Sweet Sacrament of Peace!
Jesus My Lord My God My All
Jesus Jesus Come to Me
Sweet Sacrament Divine,
Hid in Thine earthly home
Lo! 'round Thy lowly shrine,
With suppliant hearts we come
Dear Lord, to Thee our voice we raise
In songs of love and heartfelt praise
Sweet Sacrament Divine!
Sweet Sacrament Divine!
Sweet Sacrament of Peace!
Dear Home of ev-'ry heart
Where restless yearnings cease
And sorrows all depart.
There in Thine ear all trustfully
We tell our tale of misery
Sweet Sacrament of Peace! (2)
Jesus, Jesus, come to me
All my longing is for Thee
Of all friends the best Thou art
Make of me Thy counterpart
Jesus I live for Thee
Jesus I die for Thee
I belong to Thee
Forever in life and death
Jesus My Lord My God My all
How can I love Thee as I ought?
And how revere this wondrous gift
So far surpassing hope or thought
Chorus
Sweet Sacrament We Thee adore
Oh make us love Thee more and more (2)
Had I but Marys Sinless Heart
To love Thee with my dearest King.
Oh with what burst of fervent praise,
Thy goodness Jesus would I sing.
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
You shall cross the barren desert,
but you shall not die of thirst.
You shall wander far in safety
though you do not know the way.
You shall speak your words in foreign lands
and all will understand.
You shall see the face of God and live.
Be not afraid.
I go before you always;
Come follow me,
and I will give you rest.
If you pass through raging waters
in the sea, you shall not drown.
If you walk amid the burning flames,
you shall not be harmed.
If you stand before the pow'r of hell
and death is at your side,
know that I am with you through it all.
Be not afraid.
I go before you always;
Come follow me,
and I will give you rest.
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
Sweet Sacrament divine,
hid in thine earthly home;
lo! round thy lowly shrine,
with suppliant hearts we come;
Jesus, to thee our voice we raise
In songs of love and heartfelt praise
sweet Sacrament divine.
Sweet Sacrament of peace,
dear home of every heart,
where restless yearnings cease,
and sorrows all depart.
there in thine ear, all trustfully,
we tell our tale of misery,
sweet Sacrament of peace.
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
Sweet Sacrament of rest,
ark from the ocean's roar,
within thy shelter blest
soon may we reach the shore;
save us, for still the tempest raves,
save, lest we sink beneath the waves:
sweet Sacrament of rest.
Sweet Sacrament divine,
earth's light and jubilee,
in thy far depths doth shine
the Godhead's majesty;
sweet light, so shine on us, we pray
that earthly joys may fade away:
sweet Sacrament divine.
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
ANG "SEISES" AY PINARANGALAN ANG BESSED SACRAMENT
NG ISANG ESPESYAL NA SAYAW SA KATHEDRAL NG SEVILLE
Sa Venezuela ang mga “demonyo” ay
tumatakas sa harap ng Banal na Sakramento
“L'ou com balla”
(literal na "itlog na sumasayaw")
Sa kapistahan ng Corpus, ang
sagradong host ay kinakatawan
ng itlog na nasa itaas ng kalis,
na sinasagisag ng tasa ng bukal,
na naglalaman ng tubig. Ang
mananalaysay na si Ramón
Nonat ay naglalagay ng mga
simula ng tradisyong ito sa
Barcelona sa paligid ng taong
1440 kapag puno naang shell ng
isang walang laman na itlog ay
balanse sa batis ng isang
fountain, nang hindi nahuhulog.
Ang mga fountain ay
pinalamutian ng mga
bulaklak at prutas.
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
Ang
layunin
ng buhay
LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH
CHRIST
Resurrection – according to the gospels
Christ the King
Christ lives
Body of Christ - Corpus Christi 1,2,3,4
Christ and his Kingdom
Sacred Heart 1 + 2 – bible and doctrine –
Haurietis aquas – the cult of the Sacred Heart
Vocation to beatitude
Vocation to evangelize with Christ
CHURCH
Divine Revelation
Priestly Ministry
Human Community
Church, Mother and Teacher
Signs of hope
youth synod
CULTURE and HISTORY
Columbus and the discovery of America
Confraternities and processions– Hispanic
Diwali – Festival of lights – Hindi feast
Football in Spain
President Trump
Russian Revolution and Communism 1, 2, 3
Sevilla's fair
Virgen del Pilar and Hispanicity
FAMILY, CHILDREN
Grandparents
Love and Marriage 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Dignity of women – John Paul II
God of Love (sex)
World Meeting of Families Rome 2022 – festival of families
Familiaris Consortium 1,2,3,4
GOD
Angels
Come Holy Spirit
God is Love 1,2– Benedict XVI
Man, image of God
Trinity
LITURGICAL YEAR
Advent and Christmas, 1 + 2
All departed souls
All Saints – Halloween for Christians
Carnival and Lent
Christmas – the birth of our Lord
Holy Week for adults
Holy Week for children 8+ years
Holy Week - drawings for children
Holy Week – Views of the last hours of JC – the passion
Sunday – Lord's Day – JP2
Thanksgiving
POPE FRANCIS – TRAVEL
Pope Francis in Africa
Pope Francis in America
Pope Francis in Bahrain 1+ 2
Pope Francis in Brazil WYD 2013
Pope Francis in Bulgaria and Macedonia
Pope Francis in Canada 1,2,3
Pope Francis in Central African Republic
Pope Francis in Chile 1 + 2
Pope Francis in Cyprus
Pope Francis in Colombia 1 + 2
Pope Francis in Congo 1+ 2
Pope Francis in Cuba 2015
Pope Francis in Egype
Pope Francis in Slovakia 1 + 2
Pope Francis in Europe – parliament
Pope Francis in Fatima
Pope Francis in Greece
Pope Francis in Holy Land,
- Israel, Palestine Jordan
Pope Francis in Hungary 2021 + 2023
Pope Francis in Iraq 1,2,3
Pope Francis in Ireland
– world meeting of families
Pope Francis in Kenya
Pope Francis in Japan
Pope Francis in Kazakhstan 1+ 2
Pope Francis in Malta
Pope Francis in Mexico
Pope Francis in Mexico 2016
Pope Francis in Mongolia
Pope Francis in Morocco
Pope Francis in Panama – WYD 2019
Pope Francis in Peru
Pope Francis in Poland - Auschwitz
Pope Francis in Poland WYD 2016
Pope Francis in Portugal 2021 + WYD 2023
Pope Francis in Romania
Pope Francis in Sudan
Pope francis in Sweden
Pope Francis in Thailand
Pope Francis in Uganda
Pope Francis in United Arab Emirates
MARIA
Fatima – History of the Apparitions of the Virgin
Mary and the Bible
Mary Doctrine and Dogmas
Medjugore pilgrimage
Virgin of Guadalupe, Mexico – apparitions
Virgen de Pilar – Hispanic festival
Our Lady of Sheshan, China
SCIENCE
Mars Rover Perseverence – Spanish
Juno explores Jupiter
Parker Solar Test
MORAL AND ETHICAL
Christian holidays - JP2
Conscience, human community,
human freedom and salvation
justification and grace, Life in Christ, merit and holiness
moral law, Morality of human acts, Passions, Sin, Sincerity
social justice, Social Life – participation, Virtue, vice
United Nations and the Universal Declaration of Human Rights
Human Dignity – declaration of dicastery for doctrine of faith
Vocation – www.vocation.org
Vocation to evangelize
Vocation to beatitude
Pope John XXIII – Peace on Earth
Pope Paul VI
Pope Juan Pablo II –
Redeemer of man,
Karol Wojtyla + Pontificado 1+2
Pope Benedict XVII - in Germany WYD 2005
POPE FRANCIS – DOCUMENTS
love and marriage - Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 –
5.6
Christ lives - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5
Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5
FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8
LAUDATE Sii
1 – care of the common home
2 – gospel of creation
3 – The root of the ecological crisis
4 – integral ecology
5 – lines of action
6 – Ecological Education and Spirituality
LAUDATE DEUM
LUMEN FIDEI – chapter 1,2, - 3,4
Misericordiae Vultus in Spanish – Face of Mercy
Dear Amazonia 1,2,3,4
SAINTS and MARTYRS
Martyrs of Albania
Martyrs of Algeria
Martyrs of Korea
Martyrs of Libya
Martyrs of Japan
Martyrs of Turkey
Martyrs of Uganda
Martyrs of Vietnam
Martyrs of North American
Saint Albert the Great
Saint Alphonsus Maria Liguori
Saint Ambrose of Milan
Saint Andrew, Apostle
Saint Anthony of Padua
Saint Anthony of the desert (Egypt)
Saint Bruno, founder of the Carthusians
Saint Charles Borromeo
Saint Clement of Rome, Pope and Martyr
Saint Ciyil y Methodius
Saint Columbanus 1,2
Saint David I, King of Scotland
Saint Donnán, irish mok and missionary to Scotland
Saint Daniel Comboni
Saint Dominic de Guzman, Dominican founder
Saint George and the legend of the dragon
Saint Dominic Savio
Saint Stephen, proto-martyr
Saint Philip Neri
Saint Fidelis of Simaringen, martyr
Saint Francis of Assisi 1,2,3,4
Saint Francis de Sales
Saint Francis Xavier
Saint Ignatius of Loyola
Saint Joaquin and Saint Ana
Saint Joseph, worker, husband, father
Saint John Bosco, founder of the Salesians
Saint John Chrysostom
Saint John of Damascus
Saint John of God
Saint John of the Cross
Saint John Ma Vianney, Curé de'Ars
Saint John Henry Newman, Cardinal
Saint John N. Neumann, of Philadelphia
Saint John Paul II, Karol Wojtyla
Saint John Ogilvie, Scottish Jesuir Martyr
Saint John, Apostle and Evangelist
Saint Leo the Great
Saint Luke the Evangelist
Saint Mark the Evangelist
Saint Martin de Porres
Saint Martin of Tours
Saint Matthew, Apostle and Evangelist
Saint Maximilian Kolbe
Saint Nazarius and Celsus
Saint Nicholas (Santa Claus)
Saint Paul, 1 + 2
Saint Padre Pio of Pietralcina
Saint Patrick and Ireland
Saint Perpetua and Felicity
Saint Peter Claver
Saint Robert Bellarmine
Saint James the Apostle
Saint Simon and Judah Thaddeus, apostles
Saints Timothy and Titus, bishops, martyrs
Saint Zacharias and Elizabeth,
- parents of John the Baptist
Saint Thomas Becket
Saint Thomas Aquinas
Saint Valentine
Saint Vincent of Paul
Saint Zacharias and Saint Elizabeth
Saint Agatha, virgin and martyr
Saint Agnes of Rome, virgin and martyr
Saint Bernadette of Lourdes
Saint Brigid of Ireland
Saint Catherine of Alexandria,
- virgin and martyr
Saint Catherine of Siena
Saint Cecilia
Saint Faustina and divine mercy
Saint Elizabeth of Hungary
Saint Joah of Arc
Saint Lucia, virgin and martyr
Saint Margaret of Scotland
Saint Maria Goretti
Saint Mary Magdalene
Saint Martha, Mary and Lazarus
Saint Monica, mother of Saint Augustine
Saint Rita of Cascia
Saint Teresa of Avila
Saint Teresa of Calcutta
Saint Therese of Lisieux 1 + 2
Saints Martha, Mary, and Lazarus
For comments – email –
mflynn@lcegionaries.org –
fb – Martin M Flynn
Donations to
IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF
Account number 16-127928-5 BIC
POFICHBEXXX
LISTA de PRESENTACIONES en ESPAÑOL
CRISTO
Resurrección – según los evangelios
Cristo Rey
Cristo vive
Cuerpo de Crito - Corpus Christi 1,2,3,4
Cristo y su Reino
Sagrado Corazón 1 + 2 – biblia y doctrina–
Haurietis aquas – el culto del Sagrado Corazón
Vocación a la bienaventuranza
Vocación a evangelizar con Cristo
IGLESIA
Revelacíon Divina
Ministerio sacerdotal
Comunidad humana
Iglesia, madre y maestra
Signos de esperanza
Sinodo jovenes
CULTURA Y HISTORIA
Colón y el descubriento de America
Confraternitdades y processiones– Hispanic
Diwali – Festival de luz – Fiesta Hindi
Futbol en España
Presidente Trump
Revolución y el Comunismo 1, 2, 3
Feria de Sevilla
Virgen del Pilar y Hispanicidad
FAMILIA, HIJOS, NIÑOS
Abuelos
Amor y Matrimonio 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Dignidad de la mujer – John Paul II
Dios de Amor (sexo)
Encuentro Mundial de Familias - Roma 2022 – festival de ls familias
Familiaris Consortium 1,2,3,4
DIOS
Angeles
Ven Espiritu Santo
Dios es Amor 1,2– Benedicto XVI
El hombre, imagen de Dios
Trinidad
AÑO LITURGICO
Adviento y Navidad 1 + 2
Todos las Almas
Todos los Santos– Halloween para Cristianos
Carnival y Cuaresma
Navidad– el nacimiento del Señor
Semana Santa para adullos
Semana Santa para niños 8+ años
Semana Santa – dibujos para niños
Semana Santa– Vistas de las ultimas oras de JC – La Pasión
Domingo– Dia del Señor – JP2
Accion de Gracias - Thanksgiving
MARIA
Fátima – Historia de las Aparitciones de la Virgen
Maria y la Biblia
Maria Doctrina y Dogmas
Medjugore peregrinación
Virgen de Guadalupe, Mexico – aparitciónes
Virgen del Pilar –festival hispanica
Nuestra Señora de Sheshan, China
SCIENCE
Mars Rover Perseverence – Spanish
Juno explora Jupiter
Parker Sonda Solar
MORAL Y ETICA
Vacaciones Cristianos - JP2
Conciencia, Comunidad Humana, Libertad Humana y
Salvacion
Justificación y gracia, Vida en Cristo, Merito y Santidad, Ley
moral
Moraliidad de actos humanos, Pasiones, Pecado ,
Sinceridad
Justicia social ,Vida Social– participacion,Virtud
Las Naciones Unidas y la declaración universal de los
derechos humanos.
Dignidad Humana – declaracion del dicasterio por la
doctrina de la fe
Vocación– www.vocation.org
Vocación a evangelizar
Vocación a la bienaventuranza
Papa John XXIII – Paz en la tTerra
Papa Paul VI
Papa Juan Pablo II –
Redentor del hombre,
Karol Wojtyla + Pontificado 1+2
Papa Benedicto XVII – en Alemania JMJ 2005
PAPA FRANCISCO – DOCUMENTOS
Amor y matrimonio- Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4
– 5.6
Cristo vive - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5
Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5
FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 (somos todos hermanos)
LAUDATE Sii
1 – cuidado de la casa común
2 – evangelio de la creación
3 – la raiz de la crisis ecologica
4 – ecologia integral
5 – lineas de acción
6 –Educación y Espiritualidad Ecological
LAUDATUM DEUM
LUMEN FIDEI – capitulo 1,2, - 3,4
Misericordiae Vultus in Spanish – Rostro del Perdón
Querida Amazonia 1,2,3,4
PAPA FRANCISCO – VIAJES
Papa Francisco en Africa
Papa Francisco en America
Papa Francisco en Bahrain 1+ 2
Papa Francisco en Brazil WYD 2013
Papa Francisco en Bulgaria and Macedonia
Papa Francisco en Canada 1,2,3
Papa Francisco en Central African Republic
Papa Francisco en Chile 1 + 2
Papa Francisco en Chipre
Papa Francisco en Colombia 1 + 2
Papa Francisco en Congo 1+ 2
Papa Francisco en Cuba 2015
Papa Francisco en Egypto
Papa Francisco en Eslovaqiia 1 + 2
Papa Francisco en Europa – parliamento
Papa Francisco en Fatima, Portugal
Papa Francisco en Grecia
Papa Francisco en Tierra Santa, Israel, Palestine Jordan
Papa Francisco en Hungria 2021 + 2023
Papa Francisco en Iraq 1,2,3
Papa Francisco en Ireanda – encuentro mundial de familias
Papa Francisco en Kenia
Papa Francisco en Japón
Papa Francisco en Kazaquistan 1+ 2
Papa Francisco en Malta
Papa Francisco en Marruecos
Papa Francisco en México
Papa Francisco en México 2016
Papa Francisco en Mongolia
Papa Francisco en Panama – JMJ 2019
Papa Francisco en Peru
Papa Francisco en Polonia- Auschwitz
Papa Francisco en Polonia – JMU - 2016
Papa Francisco en Portugal 2021 + JMJ 2023
Papa Francisco en Romania
Papa Francisco en Sudan
Papa Francisco en Suecia
Pope Francis en Tailandiia
Papa Francisco en Uganda
Papa Francisco en United Arab Emirates
SANTOS Y MÁRTIRES
Mártires de Albania
Mártires de Algeria
Mártires de Corea
Mártires de Libia
Mártires de Japón
Máritres de Turquía
Mártires de Uganda
Mártires de Vietnam
Mártires de Nortd America
San Alberto Magno
San Alfonso Maria Liguori
San Ambrosio de Milan
San Andrés, Apostol
San Antonio de Padua
San Antonio del desierto (Egypto)
San Bruno,
- fundador de los cartujos
San Carlos Borromeo
San Ciril and Metodio
San Clemente de Roma, papa y martir
San Columbanus 1,2
San Daniel Comboni
San David I, Rey de Escocia
San Domingo de Guzman,
-fundador de los Dominicos
San Dominic Savio
San Donnán, misionario a Escocia
San Esteban, proto-martir
San Felipe Neri
San Fidelis of Simaringen, martir
San Francis co de Asís 1,2,3,4
San Francisco de Sales
San Francisco Xavier
San Ignacio de Loyola
San Joaquin y Santa Ana
San Jorge, y la leyenda del dragón
San José, obrero, marido, padre
San Juan Bosco, fundador de los Salesianos
San Juan Crisostom
San Juan Damascene
San Juan de Dios
San Juan de la cruz
San Juan Ma Vianney, Curé de'Ars
San Juan E. Newman, cardinal
San Juan N. Neumann, obispo de Filadelfia
San Juan Ogilvie, Jesuita, Escosés, Martir
San Juan Paul II, Karol Wojtyla
San Juan, Apostol y Evangelista
San Leon el Grande
San Lukas, Evangelista
San Marcos, Evangelista
San Martin de Porres
San Martin de Tours
San Mateo, Apostol y Evangelista
San Maximiliana Kolbe
San Nazareo y Celso, martires
San Nicolas (Santa Claus)
San Pablo, 1 + 2
San Padre Pio de Pietralcina
San Patricio de Irlanda
San Pedro Claver
Santa Perpetua y Felicidad
San Roberto Bellarmino
Santiago, Apostol
San Simon y Judas Tadeo, apostoles
Santos Timoteo y Tito, obispos, mártires
San Zacharias e Isavel,
- padres de Juan el Bautista
San Tomás Beckett
San Tomás de Aquinas
San Valentino
San Vincent e de Paul
San Zacharias y Santa Isabel
Sant’ Agueda, virgen and martir
Santa Bernadita de Lourdes
Santa Brigid a de Irlanda
Santa Caterina de Alexandria, virgen y martir
Santa Caterina de Siena
Santa Cecilia, virgen e martir
Santa Faustina and divine mercy
Sant’ Agnes of Rome, virgen y martir
Sant’ Isabel de Hungria
Sant’ Inés, virgen y martir
Santa Juana de arc
Santa Lucia, virgen y martir
Santa Margarita de Escocia
Santa Maria Goretti
Santa Maria Magdalena
Santa Marta, Maria y Lazaro
Santa Monica, madre de San Augustine
Santa Rita de Cascia
Santa Teresa deAvila
Santa Teresa de Calcutta
Santa Terese de Lisieux 1 + 2
Para commentarioa – email –
mflynn@lcegionaries.org fb – Martin M Flynn
Donativos a
IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account
number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX

More Related Content

Similar to THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx

paksa 4 Si Hesus bilang Hari.docx
paksa 4 Si Hesus bilang Hari.docxpaksa 4 Si Hesus bilang Hari.docx
paksa 4 Si Hesus bilang Hari.docx
TinCabanayan
 
2) Sharing in the Priesthood
2) Sharing in the Priesthood2) Sharing in the Priesthood
2) Sharing in the Priesthood
Ric Eguia
 
Diet Design for Family, spiritual health
Diet Design for Family, spiritual healthDiet Design for Family, spiritual health
Diet Design for Family, spiritual health
ariesorayecitra
 
Relihiyon Ng Allah
Relihiyon Ng AllahRelihiyon Ng Allah
Relihiyon Ng Allah
Fanar
 
Som 01-02 wordview 4 - re-creation
Som 01-02 wordview 4 - re-creationSom 01-02 wordview 4 - re-creation
Som 01-02 wordview 4 - re-creation
South East Asian Theological Schools, Inc.
 
The Resurrection.pptx
The Resurrection.pptxThe Resurrection.pptx
The Resurrection.pptx
CharlesBuale1
 
The holy spirit doctrine
The holy spirit doctrineThe holy spirit doctrine
The holy spirit doctrine
akoyun
 
Pagbabawal sa Pagkain ng Dugo
Pagbabawal sa Pagkain ng DugoPagbabawal sa Pagkain ng Dugo
Pagbabawal sa Pagkain ng Dugo
Rophelee Saladaga
 
Dugo, dinuguan
Dugo, dinuguanDugo, dinuguan
Dugo, dinuguan
Rophelee Saladaga
 
MAKE A MOVE 02 - MAKE DISCIPLES - PTR. JOSHUA GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICE
MAKE A MOVE 02 - MAKE DISCIPLES - PTR. JOSHUA GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICEMAKE A MOVE 02 - MAKE DISCIPLES - PTR. JOSHUA GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICE
MAKE A MOVE 02 - MAKE DISCIPLES - PTR. JOSHUA GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICE
Faithworks Christian Church
 
Jesus is My Shepherd
Jesus is My ShepherdJesus is My Shepherd
Jesus is My Shepherd
Myrrhtel Garcia
 
DOCTRINE 9 - RESURRECTION - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SERVICE
DOCTRINE 9 - RESURRECTION - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SERVICEDOCTRINE 9 - RESURRECTION - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SERVICE
DOCTRINE 9 - RESURRECTION - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SERVICE
Faithworks Christian Church
 
Christ is Risen & Will Come Again
Christ is Risen & Will Come AgainChrist is Risen & Will Come Again
Christ is Risen & Will Come Again
Ric Eguia
 
Party Pa More
Party Pa MoreParty Pa More
Party Pa More
Joeven Castro Cenizal
 
Lesson 1 of pre encounter four wonderful opportunities
Lesson 1 of pre encounter four wonderful opportunitiesLesson 1 of pre encounter four wonderful opportunities
Lesson 1 of pre encounter four wonderful opportunities
Elmer Dela Pena
 
"I AM APPRECIATED" - PTRA. LUCY BANAL - 7AM TAGALOG SERVICE
"I AM APPRECIATED" - PTRA. LUCY BANAL - 7AM TAGALOG SERVICE"I AM APPRECIATED" - PTRA. LUCY BANAL - 7AM TAGALOG SERVICE
"I AM APPRECIATED" - PTRA. LUCY BANAL - 7AM TAGALOG SERVICE
Faithworks Christian Church
 
PBC SUNDAY WORSHIP.pptx
PBC SUNDAY WORSHIP.pptxPBC SUNDAY WORSHIP.pptx
PBC SUNDAY WORSHIP.pptx
Mei Miraflor
 
EPHESIANS WEEK 4 - SIS. DONNA TARUN - 7 AM TAGALOG SERVICE
EPHESIANS WEEK 4 - SIS. DONNA TARUN - 7 AM TAGALOG SERVICEEPHESIANS WEEK 4 - SIS. DONNA TARUN - 7 AM TAGALOG SERVICE
EPHESIANS WEEK 4 - SIS. DONNA TARUN - 7 AM TAGALOG SERVICE
Faithworks Christian Church
 

Similar to THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx (20)

paksa 4 Si Hesus bilang Hari.docx
paksa 4 Si Hesus bilang Hari.docxpaksa 4 Si Hesus bilang Hari.docx
paksa 4 Si Hesus bilang Hari.docx
 
2) Sharing in the Priesthood
2) Sharing in the Priesthood2) Sharing in the Priesthood
2) Sharing in the Priesthood
 
Diet Design for Family, spiritual health
Diet Design for Family, spiritual healthDiet Design for Family, spiritual health
Diet Design for Family, spiritual health
 
Relihiyon Ng Allah
Relihiyon Ng AllahRelihiyon Ng Allah
Relihiyon Ng Allah
 
Som 01-02 wordview 4 - re-creation
Som 01-02 wordview 4 - re-creationSom 01-02 wordview 4 - re-creation
Som 01-02 wordview 4 - re-creation
 
The Resurrection.pptx
The Resurrection.pptxThe Resurrection.pptx
The Resurrection.pptx
 
The holy spirit doctrine
The holy spirit doctrineThe holy spirit doctrine
The holy spirit doctrine
 
Pagkain ng Dinuguan
Pagkain ng DinuguanPagkain ng Dinuguan
Pagkain ng Dinuguan
 
Pagbabawal sa Pagkain ng Dugo
Pagbabawal sa Pagkain ng DugoPagbabawal sa Pagkain ng Dugo
Pagbabawal sa Pagkain ng Dugo
 
Dugo, dinuguan
Dugo, dinuguanDugo, dinuguan
Dugo, dinuguan
 
MAKE A MOVE 02 - MAKE DISCIPLES - PTR. JOSHUA GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICE
MAKE A MOVE 02 - MAKE DISCIPLES - PTR. JOSHUA GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICEMAKE A MOVE 02 - MAKE DISCIPLES - PTR. JOSHUA GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICE
MAKE A MOVE 02 - MAKE DISCIPLES - PTR. JOSHUA GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICE
 
Christmas evolution
Christmas evolutionChristmas evolution
Christmas evolution
 
Jesus is My Shepherd
Jesus is My ShepherdJesus is My Shepherd
Jesus is My Shepherd
 
DOCTRINE 9 - RESURRECTION - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SERVICE
DOCTRINE 9 - RESURRECTION - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SERVICEDOCTRINE 9 - RESURRECTION - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SERVICE
DOCTRINE 9 - RESURRECTION - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SERVICE
 
Christ is Risen & Will Come Again
Christ is Risen & Will Come AgainChrist is Risen & Will Come Again
Christ is Risen & Will Come Again
 
Party Pa More
Party Pa MoreParty Pa More
Party Pa More
 
Lesson 1 of pre encounter four wonderful opportunities
Lesson 1 of pre encounter four wonderful opportunitiesLesson 1 of pre encounter four wonderful opportunities
Lesson 1 of pre encounter four wonderful opportunities
 
"I AM APPRECIATED" - PTRA. LUCY BANAL - 7AM TAGALOG SERVICE
"I AM APPRECIATED" - PTRA. LUCY BANAL - 7AM TAGALOG SERVICE"I AM APPRECIATED" - PTRA. LUCY BANAL - 7AM TAGALOG SERVICE
"I AM APPRECIATED" - PTRA. LUCY BANAL - 7AM TAGALOG SERVICE
 
PBC SUNDAY WORSHIP.pptx
PBC SUNDAY WORSHIP.pptxPBC SUNDAY WORSHIP.pptx
PBC SUNDAY WORSHIP.pptx
 
EPHESIANS WEEK 4 - SIS. DONNA TARUN - 7 AM TAGALOG SERVICE
EPHESIANS WEEK 4 - SIS. DONNA TARUN - 7 AM TAGALOG SERVICEEPHESIANS WEEK 4 - SIS. DONNA TARUN - 7 AM TAGALOG SERVICE
EPHESIANS WEEK 4 - SIS. DONNA TARUN - 7 AM TAGALOG SERVICE
 

More from Martin M Flynn

Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptxSanta Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Martin M Flynn
 
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptxSainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Martin M Flynn
 
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptxSanta Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Martin M Flynn
 
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptxSaint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Martin M Flynn
 
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptxHeiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Martin M Flynn
 
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptxSan Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
Martin M Flynn
 
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptxSaint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
Martin M Flynn
 
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptxSan Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
Martin M Flynn
 
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptxSaint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
Martin M Flynn
 
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptxMARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
Martin M Flynn
 
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptxMARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
Martin M Flynn
 
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptxMARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
Martin M Flynn
 
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptxMARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
Martin M Flynn
 
MÄRTYRER VON HOLLAND - Der niederländische Aufstand und die Religionskriege.pptx
MÄRTYRER VON HOLLAND - Der niederländische Aufstand und die Religionskriege.pptxMÄRTYRER VON HOLLAND - Der niederländische Aufstand und die Religionskriege.pptx
MÄRTYRER VON HOLLAND - Der niederländische Aufstand und die Religionskriege.pptx
Martin M Flynn
 
Mártires de Olanda en las guerras religiosas.pptx
Mártires de Olanda en las guerras religiosas.pptxMártires de Olanda en las guerras religiosas.pptx
Mártires de Olanda en las guerras religiosas.pptx
Martin M Flynn
 
Martyrs of Holland - the Dutch Revolt and Religious Wars.pptx
Martyrs of Holland - the Dutch Revolt and Religious Wars.pptxMartyrs of Holland - the Dutch Revolt and Religious Wars.pptx
Martyrs of Holland - the Dutch Revolt and Religious Wars.pptx
Martin M Flynn
 
Saint Maria Goretti - virgin and martyr (Indonesian).pptx
Saint Maria Goretti - virgin and martyr (Indonesian).pptxSaint Maria Goretti - virgin and martyr (Indonesian).pptx
Saint Maria Goretti - virgin and martyr (Indonesian).pptx
Martin M Flynn
 
Святой Бонавентура, епископ-францисканец, Учитель Церкви (1221–1274)..pptx
Святой Бонавентура, епископ-францисканец, Учитель Церкви (1221–1274)..pptxСвятой Бонавентура, епископ-францисканец, Учитель Церкви (1221–1274)..pptx
Святой Бонавентура, епископ-францисканец, Учитель Церкви (1221–1274)..pptx
Martin M Flynn
 
São Boaventura, Bispo Franciscano, Doutor da Igreja, (1221-1274).pptx
São Boaventura, Bispo Franciscano, Doutor da Igreja, (1221-1274).pptxSão Boaventura, Bispo Franciscano, Doutor da Igreja, (1221-1274).pptx
São Boaventura, Bispo Franciscano, Doutor da Igreja, (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Martin M Flynn
 

More from Martin M Flynn (20)

Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptxSanta Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
 
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptxSainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
 
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptxSanta Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
 
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptxSaint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
 
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptxHeiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
 
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptxSan Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
 
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptxSaint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
 
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptxSan Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
 
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptxSaint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
 
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptxMARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
 
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptxMARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
 
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptxMARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
 
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptxMARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
 
MÄRTYRER VON HOLLAND - Der niederländische Aufstand und die Religionskriege.pptx
MÄRTYRER VON HOLLAND - Der niederländische Aufstand und die Religionskriege.pptxMÄRTYRER VON HOLLAND - Der niederländische Aufstand und die Religionskriege.pptx
MÄRTYRER VON HOLLAND - Der niederländische Aufstand und die Religionskriege.pptx
 
Mártires de Olanda en las guerras religiosas.pptx
Mártires de Olanda en las guerras religiosas.pptxMártires de Olanda en las guerras religiosas.pptx
Mártires de Olanda en las guerras religiosas.pptx
 
Martyrs of Holland - the Dutch Revolt and Religious Wars.pptx
Martyrs of Holland - the Dutch Revolt and Religious Wars.pptxMartyrs of Holland - the Dutch Revolt and Religious Wars.pptx
Martyrs of Holland - the Dutch Revolt and Religious Wars.pptx
 
Saint Maria Goretti - virgin and martyr (Indonesian).pptx
Saint Maria Goretti - virgin and martyr (Indonesian).pptxSaint Maria Goretti - virgin and martyr (Indonesian).pptx
Saint Maria Goretti - virgin and martyr (Indonesian).pptx
 
Святой Бонавентура, епископ-францисканец, Учитель Церкви (1221–1274)..pptx
Святой Бонавентура, епископ-францисканец, Учитель Церкви (1221–1274)..pptxСвятой Бонавентура, епископ-францисканец, Учитель Церкви (1221–1274)..pptx
Святой Бонавентура, епископ-францисканец, Учитель Церкви (1221–1274)..pptx
 
São Boaventura, Bispo Franciscano, Doutor da Igreja, (1221-1274).pptx
São Boaventura, Bispo Franciscano, Doutor da Igreja, (1221-1274).pptxSão Boaventura, Bispo Franciscano, Doutor da Igreja, (1221-1274).pptx
São Boaventura, Bispo Franciscano, Doutor da Igreja, (1221-1274).pptx
 
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
 

Recently uploaded

DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
JaiahMarieAdo
 
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
shennamalnegro1
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Leonor Bagnos
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docxbanghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
ShennaPanes
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
CristalTeves
 

Recently uploaded (10)

DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
 
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docxbanghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
 

THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx

 • 1. ANG PAGSAMBA NG KATAWAN- CORPUS CHRISTI
 • 3. Ang sakripisyo ni Melquisedec, mataas na saserdote,na nag-alay ng tinapay at alak, materyal ng Eukaristiya upang magpasalamat sa tagumpay ni Abraham (cf. Genesis 14, 1) isang kilos na kalaunan ay aalalahanin ni San Pablo sa pagtukoy kay Kristo bilang "walang hanggang pari"ng o order de Melchizedek. (Heb 7,11) ANG EUCHARIST AY PREFIGURED SA LUMANG TIPAN
 • 4. Ang alay ni MelquisedecGenesis . 14,18-20. S.*Ang mahiwagang personalidad na ito na ipinakita bilang Hari ng Salem, at saserdote ng Kataas-taasang Diyos, ay hindi inaasahang lumitaw sa buhay ni Abraham, na nag-alok sa kanya ng tinapay at alak at pinagpala ang patriyarka at Diyos sa pagbibigay sa kanya ng tagumpay laban sa makapangyarihang mga hari. (cf. Genesis 14,18-20).*Ang personalidad na ito ay lumilitaw din sa sikat na salmo na "Oracle of the Lord my God", na nagpapahayagang makasaserdoteng dignidad ng haring david:«Ikaw ay isang saserdote magpakailanman ayon sa ritwal ni Melchizedek» (Salmo 110, 4). Ang awit na ito ay isa sa pinakasinipi sa Bagong Tipan, kahit na binanggit ni Jesus himserl (cf. Mt 22,41- 46).*ang liham sa mga Hebreo, sa isang mahabang sipi (cf. Hb 7-), ay gumagawa ng paralelismo kay Melquisedec upang iharap si Hesus bilang ang tanging pari, pinakamataas at walang hanggan, na dahil siya ay Anak, ay tumitiyak ng isang perpektong kaugnayan sa DiyosAng natatanging pari na ito ay nag-alay minsan at para sa lahatang natatanging sakripisyo, ang kanyang sariling katawan at dugo.Binanggit ng buong tradisyong Kristiyanoang uri ng pag-aalay na ginawa ni Melquisedec– tinapay at alak na mga larawan ng eukaristiya.
 • 5. Ang sakripisyo ni Abraham Ang alaala ng sakripisyo ng patriyarka ay inilarawan muna ang eukaristiya bilang isang halimbawang pananampalataya, iyon ay, ng ating kabuuan at malayasumuko sa Diyos, nagkakaisa ang ating sarili saang buong handog ni Kristo.*Gén 22.*Higit pa rito sa kaso ni Jesus ang Diyoslumayo pa kay abraham:"Hindi niya pinatawad ang kanyang sariling anak ngunit isinuko siya para sa ating lahat" (Rm 8,32).Sa eukaristiya ay ginugunita at ipinagdiriwang natin iyon“Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundoisinuko niya ang kanyang kaisa-isang Anak”. (Jn 3,16)*Ang liham sa mga hebreo ay nagsasabi na si Abraham nang ihandog si Isaac, «naisip na ang Diyos ay may kapangyarihang bumuhay ng mga patay at samakatuwid ay binawi si Isaac bilang isang pigura ng hinaharap» (Hb 11,19).
 • 6. Ang Kordero ng Paskuwa ay mabisa: ibig sabihin, nagbunga ito ng epekto.Kung naghain ka at kumain ng tupa, mabubuhay ang iyong panganay.Ang pagkain ng tupa ay bahagi ng ritwal, at iniutos ng Diyos (Exodo 12:8-11). Sa Bagong Tipan, si Kristo, ang panganay ng Diyos, ay tahasang tinawag na “ating Kordero ng Paskuwa” (1 Mga Taga-Corinto 5:7), at inutusan tayong kainin ang Kanyang Katawan (Mateo 26:26) upang mabuhay magpakailanman (Juan 6:54). .Tulad ng unang kordero ng Paskuwa noong Luma,ang Sakripisyo ng ating Kordero ng Paskuwa sa Krus ay ang Pagbabayad-sala ng sanlibutan, na direktang nakikibahagi sa atin sa pamamagitan ng pagkain ng laman ng parehong Kordero sa Eukaristiya.
 • 7. Ipinakikita ng mga lumang rabinikal na kasulatan na ang manna ay nauugnay sa mga inaasahan ng mga Judio sa Mesiyas. - Ito ang pagkain ng Jewish Exodus mula sa Ehipto, ang pagkain para sa paglalakbay. - Ito ay humihinto kapag sila ay dumating sa Lupang Pangako (Exodo 16:35). -At higit sa lahat, ang pagkaing ito ay bumaba mula sa Langit. (Awit 78:24), - at ito ay pagkain ng mga anghel (Awit 78:25).
 • 8. ANG KORDERO NG PAGPAPAHAYAG Inutusan iyon ng Diyos kay Moisesminsan sa isang taon sa solemne na kapistahan ng Kabayaran, ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng isang lalaking kambing upang mailabas doon ang lahat ng kasalanan ng mga Israelita,at pagkatapos ay ilabas ito sa disyerto.Ipinakita ni Juan Bautista si Jesus bilang ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, na pinapalitan ang kordero ng pagbabayad-sala para sa kasalananIto ay isang paraan ng pagpapakita na ang Diyos ay nakalimutan at pinatawad ang pagkakasala ng mga tao. (cf. Lv 16,20- 22). Sinabi ni Jesus: "ito ang aking dugo..., na ibinuhos para sa lahat para sa kapatawaran ng mga kasalanan". Ang kamatayan ni Hesus, na ang epekto ay umabot sa atin sa Eukaristiya,ay ang tiyak na pinagmumulan ng pagpapatawad.
 • 9. Ang tinapay ng panukala ay patuloy na inilantad sa Templo ng Diyos, at ang dalisay lamang ang makakasalo sa kanila (cf Ex 25,30)
 • 10. Si Elias ay tumakas mula kay Reyna Jezebel patungo sa ilang. Pagkaraan ng isang araw na pagala-gala, lumubog siya sa isang nag-iisang puno at nagmakaawa sa Diyos na hayaan siyang mamatay. Sa halip, isinugo siya ng isang anghel na nagdala ng isang “pinong apuyan at isang banga ng tubig.” Ngunit hindi ito normal na pagkain—sapat na iyon para mabuhay siya sa 40-araw na paglalakbay patungo sa Mt. Horeb kung saan siya nagkaroonisang malalim na pakikipagtagpo sa Diyos sa “pagsipol ng banayad na hangin.” 1 Hari 19
 • 11. Mga Propesiya ng Eukaristiya - “Nakabuo ang karunungankanyang bahay, Kanyang pinutol ang kanyang mga haligi,Inihanda niya ang kaniyang pagkain, kaniyang hinaluan ang kaniyang alak; Inihanda rin niya ang kanyang hapag”…” (Kawikaan 9, 1)
 • 12. “At ililigtas sila ng Panginoon nilang Diyossa araw na iyon bilang kawan ng Kanyang mga tao;Sapagkat sila ay parang mga bato ng korona,kumikinang sa Kanyang lupain. Sapagkat kung anong kagandahan at kagandahan ang magiging kanila!Ang butil ay magpapalago sa mga binataat bagong alak ang mga birhen” (Zacarías 9, 16);
 • 13. Magiging dakila ang aking pangalan sa mga bansa, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa lumulubog.Sa bawat lugar ay dadalhin sa akin ang insenso at dalisay na mga handog, sapagkat ang aking pangalanmagiging dakila sa mga bansa, ”sabi ng Panginoong Makapangyarihan.” (Malakias 1, 11)
 • 14. Ang tanda ng tubig na naging alak sa Cana ay nagpahayag na ng Oras ng pagluwalhati kay Hesus. Ipinakikita nito ang katuparan ng piging ng kasalan sa kaharian ng Ama,kung saan iinom ng mga mananampalataya ang bagong alak na naging Dugo ni Kristo. CCC 1335 Mga palatandaan ng eukaristiya sa mga ebanghelyo
 • 15. "Bigyan mo sila ng makakain." Lc 9,15 Ang mga himala ng pagpaparami ng mga tinapay,kapag sinabi ng Panginoon ang pagpapala, pinaghiwa-hiwalay at ipinamahagi ang mga tinapay sa pamamagitan ng kanyang mga alagad upang pakainin ang karamihan, inilarawan ang labis na kasaganaan nitong natatanging tinapay ng kanyang Eukaristiya. CCC 1335
 • 16. Madaling hapon ang Labindalawa Lumapit sa kanya at sinabi, “Paalisin mo ang mga tao upang makapunta sila sa mga nayon at mga kanayunan sa paligid at makahanap ng pagkain at matutuluyan, sapagkat tayo ay nasa malayong lugar dito.”Sumagot siya,"Bigyan mo sila ng makakain."Sumagot sila, "Mayroon lamang tayong limang tinapay at dalawang isda—maliban kung tayo'y pumunta at bumili ng pagkain para sa buong karamihang ito."(Mga limang libong lalaki ang naroon.)Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad,“Paupuin sila sa mga grupo na humigit-kumulang limampu bawat isa.” Ginawa ito ng mga alagad, at naupo ang lahat.Kinuha niya ang limang tinapay at ang dalawang isda at tumingala sa langit, nagpasalamat siya at pinagputolputol ang mga iyon. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Silang lahat ay kumain at nabusog, at ang mga alagad ay pumulot ng labindalawang bakol na puno ng mga pinagputolputol na natira.Lk 9,12- 17
 • 17. Sa "Ama Namin", hinihiling ni Hesus ang ating tinapay -Ang "Araw-araw" (epiousios) ay hindi makikita saanman sa Bagong Tipan. Kung kinuha sa temporal na kahulugan, ang salitang ito ay isang pedagogical na pag-uulit ng "araw na ito,"128 upang kumpirmahin tayo sa pagtitiwala "nang walang reserbasyon." Kung kinuha sa kwalitatibong kahulugan, ito ay nagpapahiwatig kung ano ang kinakailangan para sa buhay, at higit na malawak ang bawat mabuting bagay na sapat para sa ikabubuhay.129 Sa literal (epi-ousios: "super-essential"), ito ay direktang tumutukoy sa Tinapay ng Buhay, ang Katawan ni Kristo, ang "gamot ng kawalang-kamatayan," kung wala ito ay wala tayong buhay sa loob natin.- Sa wakas sa koneksyon na ito, ang makalangit na kahulugan nito ay maliwanag: "ang araw na ito" ay ang Araw ng Panginoon, ang araw ng kapistahan ng kaharian, na inaasahan sa Eukaristiya na siyang paunang lasa ng kaharian na darating.Sa kadahilanang ito ay angkop para sa EukaristiyaLiturhiya na dapat ipagdiwang araw-araw.- Ang Eukaristiya ang ating pang-araw-araw na pagkain. Ang kapangyarihang taglay nitong banal na pagkain ay ginagawa itong isang bigkis ng pagkakaisa. Ang epekto nito ay nauunawaan bilang pagkakaisa, upang, na natipon sa kanyang Katawan at ginawang mga miyembro niya, tayo ay maging kung ano ang ating tinatanggap. ... Ito rin ang aming pang-araw-araw na tinapay: ang mga pagbabasa na naririnig ninyo araw-araw sa simbahan at ang mga himno na inyong naririnig at kinakanta. Ang lahat ng ito ay mga pangangailangan para sa ating paglalakbay.[San Agustín] CIC 2837
 • 18. “Ako ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit. Ang sinumang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman;at ang tinapay na aking ibibigay para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." --------"Katotohanang sinasabi ko sa inyo,malibang kainin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyo.54 Ang mga kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at aking ibabangon sila sa huling araw;55 Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. 56 Ang mga kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugomanatili sa akin, at ako sa kanila. 57 Kung paanong sinugo ako ng buhay na Ama, at nabubuhay ako dahil sa Ama,kaya't ang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. 58 Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit, hindi katuladyaong kinain ng iyong mga ninuno, at sila'y namatay. Ngunit ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman." Jn 6:51-
 • 19. “Kunin ninyong lahat ito at kainin, ito ang aking katawan na ibibigay para sa inyo”
 • 20. Ang Daan patungong Emmaussinabi niya sa kanila,“Oh, anong tanga mo, at napakabagal ng pusong maniwala sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta! Hindi ba kailangang magdusa ang Mesiyas ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok.sa kanyang kaluwalhatian?"27 Nang magkagayo'y pasimula kay Moises at sa lahat ng mga propeta, ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniyang sarili sa lahat ng mga kasulatan. Nang malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan, nauna siyang lumakad na parang nagpapatuloy. Datapuwa't siya'y kanilang pinilit na mahigpit, na sinasabi, Manatili ka sa amin, sapagka't malapit na ang gabi at ang araw ay malapit
 • 21. Kaya't pumasok siya upang manatili sa kanila. Nang siya ay nasa hapag na kasama nila, kumuha siya ng tinapay, binasbasan at pinagputolputol, at ibinigay sa kanila. Nang magkagayo'y nadilat ang kanilang mga mata, at nakilala nila siya; at nawala siya sa kanilang paningin.
 • 22. Si Kristo ay naging ulo ng mga taong ito, na simula ngayon ay ang Kanyang Katawan. Lumen Gentium 6CIC 753 ANG SIMBAHAN Ang mystical body ni Kristo
 • 23. na mula ngayon ay Kanyang Katawan. Ang mga tapat (sancti) ay pinakakain ng banal na katawan at dugo ni Kristo (sancta)Lumen Gentium 6CIC 753 upang lumago sa pakikipag- isa ng Banal na Espiritu (koinonia) upang maiparating ito sa mundo. - CIC948
 • 24. Ang mga tumatanggap ng Eukaristiya ay mas malapit kay Kristo. Sa pamamagitan nitoPinag-iisa sila ni Kristo sa lahat ng mananampalataya sa isang katawan - ang Simbahan. Ang komunyon ay nagpapanibago, nagpapalakas, at nagpapalalim sa pagsasamang ito sa Simbahan, na nakamit na sa pamamagitan ng Binyag. Sa Binyag tayo ay tinawag upang bumuo ng isang katawan lamang.230 Ang Eukaristiya ay tumutupad sa panawagang ito: “Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito isang pakikibahagisa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinaghiwa-hiwalay, hindi ba ito pakikilahokang katawan ni Kristo? Sapagka't may isang tinapay, tayong marami ay isang katawan,sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isang tinapay:" CCC 1396 Ang pagkakaisa ng Mystical Body ang Eukaristiya ay gumagawa ng Simbahan.
 • 25. "PANTA NG KALUWALHATIAN NA DARATING" Sa isang sinaunang panalangin, iginiit ng Simbahan ang misteryo ng Eukaristiya: "O sagradong piging kung saan si Kristo ay tinatanggap bilang pagkain, ang alaala ng kanyang Pasyon ay nababago, ang kaluluwa ay napuno ng biyaya at isang pangako ng buhay na darating ay ibinigay sa tayo." Kung ang Eukaristiya ay ang alaala ng Paskuwa ng Panginoong Hesus, kung sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa altar ay napupuno tayo "ng bawat makalangit na pagpapala at biyaya," kung gayon ang Eukaristiya ay isa ring pag-asam ng makalangit na kaluwalhatian. CCC 1402
 • 26. Sa Huling Hapunan, itinuro mismo ng Panginoon ang atensyon ng kanyang mga disipulo sa katuparan ng Paskuwa sa kaharian ng Diyos:"Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iinumin ko itong bago na kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama."Sa tuwing nagdiriwang ang Simbahanang Eukaristiya na kanyang naaalalaang pangakong ito at lumilikoang kanyang tingin "sa kanya na darating."Sa kanyang panalangin tinawag niya ang kanyang pagdating: "Marana tha!" "Halika, Panginoong Hesus!"241 "Dumating nawa ang iyong biyaya at ang mundong ito ay lumipas na!"CCC 1403
 • 27. Alam ng Simbahan na ang Panginoon ay dumarating kahit ngayon sa kanyang Eukaristiya at nariyan siya sa ating gitna. Gayunpaman, ang kanyang presensya ay nakatalukbong. Kaya't ipinagdiriwang natin ang Eukaristiya "naghihintay sa mapalad na pag-asa at sa pagdating ng ating Tagapagligtas, si Jesu-Kristo," na humihiling na "makabahagi sa iyong kaluwalhatian kapag ang bawat luha ay papawiin. Sa araw na iyon ay makikita ka namin, aming Diyos, kung ano ka. .Kami ay magiging katulad mo at pupurihin ka magpakailanman sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.” CCC 1404
 • 28. Walang mas tiyak na pangako o mas mahal na tanda ng dakilang pag-asa na ito sa bagong langit at bagong lupa “kung saan nananahan ang katuwiran kaysa sa Eukaristiya. Sa tuwing ipinagdiriwang ang misteryong ito, "ang gawain ng ating pagtubos ay nagpapatuloy at binabali natin ang isang tinapay na nagbibigay ng gamot sa kawalang-kamatayan, ang panlaban sa kamatayan, at ang pagkaing nagbibigay-buhay sa atin magpakailanman kay Jesucristo." CCC 1405
 • 29. Pinakain ng kanyang katawan sa Eukaristiya, kabilang na tayo sa Katawan ni Kristo. Kapag tayo ay bumangon sa huling araw tayo ay "makikita rin kasama niya sa kaluwalhatian" Col 3,4 CIC 1003
 • 30. Inihahanda ng Espiritu ang mga tao atlumalabas sa kanila kasama ng kanyang biyaya,para mapalapit sila kay Kristo.Ipinakikita ng Espiritu ang muling nabuhay na Panginoonsa kanila, naaalala ang kanyang salita sa kanilaat nagbubukas ng kanilang isipan sa pagkaunawa sa kanyang Kamatayan at Pagkabuhay na Mag-uli.Inihaharap niya ang misteryo ni Kristo, higit sa lahat sa Eukaristiya, upang makipagkasundo sa kanila, upang dalhin sila sa pakikipag-isa sa Diyos,upang sila ay “magbunga ng marami.”(Jn 15,5.8.16). CIC 737
 • 31. "Dahil sa kanilang muling pagsilang kay Kristo, mayroong isang tunay na pagkakapantay- pantay sa lahat ng mananampalatayatun gkol sa dignidad at aktibidad kung saan ang lahat ay nagtutulungan sa pagtatayo ng Katawan ni Kristo alinsunod sa sariling kalagayan at gawain ng bawat isa." - LG 32 CIC 872
 • 32. “Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baisang pakikibahagi sa dugo ni Kristo?Ang tinapay na ating pinagputul-putol, hindi baga ito ay pakikibahagi sa katawan ni Cristo?Dahil may isang tinapay, tayong marami ay isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isang tinapay:" (1 Co 10,16-17): CCC 1396 Ang komunyon ay nagpapanibago, nagpapalakas, at nagpapalalim sa pagsasamang ito sa Simbahan, na nakamit na sa pamamagitan ng Binyag. Sa Binyag tayo ay tinawag upang bumuo ngunit isang katawan. Tinutupad ng Eukaristiya ang tawag na ito:
 • 33. MGA MATERYAL AT MGA ALAMAT “Ang mga tanda ng tinapay at alak ay nagiging,sa paraang nakahihigit sa pagkaunawa, ang Katawan at Dugo ni Kristo; sila ay patuloy na nagpapahiwatig ng kabutihan ng paglikha. Kaya sa Offertory ay nagpapasalamat tayo sa Lumikha para sa tinapay at alak, bunga ng "gawa ng mga kamay ng tao," ngunit higit sa lahat bilang "bunga ng lupa" at "ng puno ng ubas" - mga regalo ng Lumikha. CCC 1333
 • 34. maliban kung ang isang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling isang buto lamang. Ngunit kung ito ay mamatay,ito ay gumagawa ng maraming buto. Juan 12,24 MGA MATERYAL AT MGA ALAMAT
 • 35. “Ako ang baging; kayo ang mga sangay. Kung kayo ay mananatili sa akin at ako sa inyo, kayo ay magbubunga ng marami; bukod sa akin wala kang magagawa. Jn 15,5
 • 36. Sa puso ng pagdiriwang ng Eukaristiya ay ang tinapay at alak na, sa pamamagitan ng mga salita ni Kristo at ang panawagan ng Banal na Espiritu, ay naging Katawan at Dugo ni Kristo. Tapat sa utos ng Panginoon ang Simbahan ay patuloy na ginagawa, sa kanyang alaala at hanggang sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ang Kanyang ginawa sa bisperas ng kanyang Pasyon: "Siya ay kumuha ng tinapay. . " "Kinuha niya ang kopa na puno ng alak...
 • 37. Habang sila ay kumakain, si Jesus ay dumampot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol at ibinigay sa kaniyang mga alagad, na sinasabi, “Kunin ninyo at kumain; ito ang aking katawan."Pagkatapos ay kumuha siya ng isang saro, at nang makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila, na sinasabi, Uminom kayo rito, kayong lahat. Ito ang aking dugo ng tipan, na ibinubuhos para sa marami para sa kapatawaran ng mga kasalanan.Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom sa bungang ito ng ubas mula ngayon hanggang sa araw na iinumin ko itong bago kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama.” Mt 26,26 ang institusyon ng Eukaristiya
 • 38. “Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit,hindi gaya ng kinain ng iyong mga ninuno,at sila ay namatay, ngunit ang kumakain ng tinapay na itomabubuhay magpakailanman." Jn 6,51
 • 39. "Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. (Gal 1,4) "At sa pamamagitan ng kaloobang iyon tayo ay pinabanal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Jesu-Cristo minsan para sa lahat. (Hb 10,10). CIC 2824
 • 40. ANG BANAL NA KOPITA Ang relic ay binubuo sa itaas na bahagi, na isang tasa ng agatha, makinis na pinakintab, na nagpapakita ng mga strain ng maliliwanag na kulay kapag ito ay nagre-refract sa liwanag. Ito ay ang mahalagang "Alexandrine cup" na itinuturing ng mga arkeologo na oriental na pinagmulan, mga 100 hanggang 50 bago si Kristo. - Sinasabi sa atin ng tradisyon na ito rin ang Sarong ginamit ng ating Panginoon sa Huling Hapunan para sa institusyon ng Eukaristiya. - Ito ay kalaunan ay dinala sa Roma sa pamamagitan ngIniingatan ito ni San Pedro at ng mga sumunod na papa hanggang kay San Sixtus II, na dahil sa pamamagitan ng deacon na si Saint Lawrence, o Espanyol na pinagmulan,ipinadala ito sa kanyang sariling lupain ng Huesca saIII siglo upang palayain ito mula sa pag-uusigng emperador Valerian. - Ang parirala mula sa Roman Canon ay nagmumungkahi ng permanente ng Banal na Grial sa Roma: "kinuha niya ang maluwalhating kalis na ito", hoc praeclarum calicem; isang pagpapahayag ng paghanga na hindi makikita sa iba pang sinaunang anáforas, at hindi natin malilimutan na ang panalangin ng Eukaristiya Romano ay isang latin na bersyon ng iba. sa Griyego, na nararapat sa Simbahanng Roma mula noong papa San Damasonoong V siglo.
 • 41. “Ang mga kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanila.” (Jn 6,56). CIC 787
 • 42. . "Sa Huling Hapunan, noong gabing siya ay ipinagkanulo, pinasimulan ng ating Tagapagligtas ang Eukaristikong paghahain ng kanyang Katawan at Dugo. Ginawa niya ito upang ipagpatuloy ang paghahain ng krus sa buong panahon hanggang sa siya ay muling dumating, at sa gayon ay ipagkatiwala sa kanyang pinakamamahal na asawa,ang Simbahan, isang alaala ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay: isang sakramento ng pag-ibig, tanda ng pagkakaisa,isang bigkis ng pag-ibig sa kapwa, isang salu-salo ng Paskuwa 'kung saan si Kristo ay natupok, ang pag-iisip ay puspos ng biyaya, at isang pangako ng kaluwalhatian sa hinaharap ay ibinigay sa atin.'” SC 47, CCC 1323
 • 43. Maaari nating sambahin ang Ama dahil pinapanganak niya tayong muli sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-ampon sa atin bilang kanyang mga anak sa kanyang bugtong na Anak: sa pamamagitan ng Binyag, isinasama niya tayo sa Katawan ng kanyang Kristo; sa pamamagitan ng pagpapahid ng kanyang Espiritu na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa mga miyembro, ginagawa niya tayong iba pang "Kristo." Ang Diyos, sa katunayan, na mayitinakda sa atin sa pag-aampon bilang kanyang mga anak, ay nagpatulad sa atin sa maluwalhating Katawan ni Kristo. Kaya kayo na naging mga kabahagi kay Kristo ay angkop na tawaging "Mga Kristo. [San Cirilo de Jerusalén] CIC 2782
 • 44. Ang Eukaristiya ay naglalaman at nagpapahayag ng lahat ng anyo ng panalangin: ito ay "ang dalisay na pag-aalay" ng buong Katawan ni Kristo sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Diyos at, ayon sa mga tradisyon ng Silangan at Kanluran, ito ay ang "hain ng papuri." CCC 2643
 • 45. ang Eukaristiya ay ang kabuuan at buod ng ating pananampalataya: Ang ating paraan ng pag-iisip ay naaayon sa Eukaristiya, at ang Eukaristiya naman ay nagpapatunay sa ating paraan ng pag-iisip. CCC 1327
 • 46. Ang Panginoon, na inibig ang mga pag-aari niya, ay minahal sila hanggang sa wakas. Sa pagkaalam na dumating na ang oras upang lisanin ang mundong ito at bumalik sa Ama, sa panahon ng pagkain ay hinugasan niya ang kanilang mga paa at binigyan sila ng utos ng pag- ibig. Upang maiwan sa kanila ang isang pangako ng pag-ibig na ito, upang hindi kailanman humiwalay sa kanyang sarili at gawin silang mga kabahagi sa kanyang Paskuwa, itinatag niya ang Eukaristiya bilang alaala ng kanyang kamatayan at Muling Pagkabuhay, at inutusan ang kanyang mga apostol na ipagdiwang ito hanggang sa kanyang bumalik; "sa gayon ay itinalaga niya silang mga saserdote ng Bagong Tipan.“ CCC 1337
 • 47. "Gawin mo ito bilang pag-alala sa akin"Ang utos ni Jesus na ulitin ang kanyang mga aksyon at mga salita "hanggang sa siya ay dumating"hindi lamang hinihiling sa atin na tandaan Si Hesus at ang kanyang ginawa. Ito ay nakadirekta sa liturgical celebration, ng mga apostol at ng kanilang mga kahalili,ng alaala ni Kristo, ng kanyang buhay,ng kanyang kamatayan, ng kanyang Muling Pagkabuhay,at ng kanyang pamamagitan saang presensya ng Ama. CCC 1341 - Sa simula pa lang ay mayroon na ang Simbahannaging tapat sa utos ng Panginoon.Tungkol sa Simbahan ng Jerusalem ay nakasulat:Inialay nila ang kanilang sarili sa pagtuturo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, hanggang sa pagkawasakng tinapay at ng mga panalangin. . . . Araw-araw, sama-samang dumadalo sa templo at nagpuputol-putol ng tinapay sa kanilang mga tahanan, kumakain sila nang may galak at bukas- palad na puso. CCC 1342
 • 48. Ito ay higit sa lahat sa "unang araw ng linggo," Linggo, ang araw ng muling pagkabuhay ni Jesus, na ang mga Kristiyano ay nagpulong "upang magputolputol ng tinapay." Mula noon hanggang sa ating sariling araw ay ipinagpatuloy ang pagdiriwang ng Eukaristiya. upang ngayon ay makatagpo natin ito sa lahat ng dako sa Simbahan na mayang parehong pangunahing istraktura. Ito ay nananatiling sentro ng buhay ng Simbahan. CCC 1343Kaya mula sa pagdiriwang hanggang sa pagdiriwang, habang ipinapahayag nila ang misteryo ng Paskuwal ni Hesus "hanggang sa siya ay dumating," ang pilgrim na Bayan ng Diyos ay sumusulong, "sumusunod sa makitid na daan ng krus," patungo saang makalangit na piging, kung kailan ang lahat ng mga hinirang ay maupo sa hapag ng kaharian. CCC 1344
 • 49. Ang mga pangalan ng sakramento ay tinawag na Hapunan ng Panginoon, dahil sa kaugnayan nito sa hapunan na dinala ng Panginoon kasama ng kanyang mga alagad sa bisperas ng kanyang Pasyon at dahil inaabangan nito ang piging ng kasal ng Kordero sa makalangit na Jerusalem CCC 1329
 • 50. Tinawag na Eukaristiya, dahil ito ay isang pagkilos ng pasasalamat sa Diyos. Ang mga salitang Griyego na eucharistein at eulogein ay nagpapaalaala sa mga pagpapalang Hudyo na nagpapahayag - lalo na sa panahon ng pagkain - ang mga gawa ng Diyos: paglikha, pagtubos, at pagpapakabanal.
 • 51. Tinawag na Pagputol ng Tinapay, - dahil ginamit ni Hesus ang seremonyang ito, bahagi ng isang pagkain ng mga Hudyo noong bilang pinuno ng hapag ay binasbasan at ipinamahagi niya ang tinapay, higit sa lahat sa Huling Hapunan. Sa pamamagitan ng pagkilos na ito ay makikilala siya ng kanyang mga alagad pagkatapos ng kanyang Pagkabuhay na Mag-uli, at ito ang pananalitang ito na gagamitin ng mga unang Kristiyano upang italaga ang kanilang mga Eukaristikong pagtitipon; sa paggawa nito ay ipinahiwatig nila na ang lahat ng kumakain ng isang pinagputolputol na tinapay, si Kristo, ay nakikiisa sa kanya at bubuo lamang ng isang katawan sa kanya CCC 1329
 • 52. "Ang Eukaristiya ay ang mabisang tanda at kahanga- hangang dahilan ng pakikipag- isa sa banal na buhay at ng pagkakaisa ng Bayan ng Diyos kung saan ang Simbahan ay pinananatiling buhay. Ito ang kasukdulan.kapwa sa pagkilos ng Diyos na nagpapabanal sa mundo kay Kristo at sa pagsamba na iniaalok ng mga tao kay Kristo at sa pamamagitan niya sa Ama sa Espiritu Santo. St. Irenaeus, Adv. pumuntas. 4, 18, 5: PG 7/l, 1028. CCC 1325
 • 53. Ang Eukaristiya ay ang alaala ng Paskuwa ni Kristo, ang paghahandog at ang paghahandog ng sakramento ng kanyang natatanging sakripisyo,sa liturhiya ng Simbahan na kanyang Katawan. Sa lahat ng Eukaristikong Panalangin na makikita natin pagkataposang mga salita ng institusyon isang panalangin na tinatawag na anamnesis o memorial CCC 1362
 • 54. Ang mystical communion sa kanyang katawan - Dalí sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Eukaristiya, pinagkakaisa na natin ang ating mga sarili sa makalangit na liturhiya at inaasahan ang buhay na walang hanggan, kung kailan ang Diyos ay magiging lahat sa lahat. CCC1326 cf Lk 22,19; 1 Cor 11,24
 • 55. ANG UNANG MISA NG ANG MGA UNANG KRISTIYANO Noong ikalawang siglo pa lamang ay nasa atin na ang saksi ni St. Justin Martyr para sa mga pangunahing linya ng orden ng pagdiriwang ng Eukaristiya.Nanatili silang pareho hanggang sa ating sariling panahon para sa lahat ng dakilang liturhikal na pamilya. Sumulat si St. Justin sa paganong emperador na si Antoninus Pius (138- 161) noong mga taong 155, na nagpapaliwanag kung ano ang ginawa ng mga Kristiyano: - Sa araw na tinatawag nating araw ng araw, lahat ng naninirahan sa lungsod o bansa ay nagtitipon sa iisang lugar . -Ang mga alaala ng mga apostol at ang mga sinulatng mga propeta ay binabasa, hangga't ipinahihintulot ng panahon. - Kapag natapos na ang nagbabasa,siya na namumuno sa mga nagtitipon ay nagpapaalala at hinahamon silang tularan ang magagandang bagay na ito. - Pagkatapos tayong lahat ay sama-samang bumangon at nag-alay ng mga panalangin* para sa ating sarili . . .at para sa lahat ng iba pa, nasaan man sila,upang kami ay matagpuang matuwid sa pamamagitan ng aming buhayat mga pagkilos, at tapat sa mga kautusan, upang makamit ang walang hanggang kaligtasan.
 • 56. -Nang matapos ang pagdarasal ay nagpalitan kami ng halik. - Pagkatapos ay may nagdadala ng tinapay at isang baso ng tubig at alak na pinaghalo sa kanya na namumuno sa mga kapatid. - Kinukuha niya sila at nag-aalay ng papuri at kaluwalhatian sa Ama ng sansinukob, sa pamamagitan ng pangalan ng Anak at ng Banal na Espiritu at sa loob ng mahabang panahon ay nagpapasalamat siya (sa Griyego: eucharistian) na tayo ay hinatulan na karapat-dapat sa mga kaloob na ito. . Kapag natapos na niya ang mga panalangin at pasasalamat, lahat ng naroroon ay nagbubunyi sa pagsasabing: 'Amen.' Kapag siya na namumuno ay nakapagpasalamat at ang mga tao ay tumugon, yaong mga tinatawag nating diakono ay nagbibigay sa mga naroroon ng tinapay na "eukaristiya". , alak at tubig at dalhin sila sa mga wala. CCC 1345
 • 57. Mga bahagi ng misa Ang liturhiya ng Eukaristiya ay nagbubukas ayon sa isang pangunahing istruktura na napanatili sa buong mga siglo hanggang sa ating panahon. Nagpapakita ito ng dalawang magagandang bahagi na bumubuo ng isang pangunahing pagkakaisa:
 • 58. 1 – paghahanda; ang pagtitipon, ang liturhiya ng Salita, na may mga pagbasa, homiliya at pangkalahatang pamamagitan;
 • 59. 2 - ang liturhiya ng Eukaristiya,kasama ang pagtatanghal ng tinapay at alak, ang consacratory thanksgiving, at communion.
 • 60. Mga himala ng Eukaristiya Sienna Chirratakonam, India Tixtla, Mexico
 • 61. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabago ng tinapay at alak sa katawan at dugo ni Kristo na si Kristoay naroroon sa sakramento na ito. Mahigpit na pinagtibay ng mga Ama ng Simbahan ang pananampalataya ng Simbahan sa bisa ng Salita ni Kristo at ng pagkilos ng Banal na Espiritu upang maisakatuparan ang pagbabagong ito. CCC 1375
 • 62. Binubuod ng Konseho ng Trent ang pananampalatayang Katoliko sa pamamagitan ng pagpapahayag: "Dahil sinabi ni Kristo na ating Manunubos na tunay na kanyang katawan ang iniaalay niya sa ilalim ng uri ng tinapay, ito ay palaging paniniwala ng Simbahan ng Diyos, at ang banal na Konsehong ito ngayon. ipinahayag muli, na sa pamamagitan ng pagtatalaga ng tinapay at alak ay nagaganap ang pagbabago ng buong sangkap ng tinapay sa sangkap ng katawan ni Kristo na ating Panginoon at ng buong sangkap ng alak sa sangkap ng kanyang dugo baguhin ang banal na Simbahang Katoliko na angkop at wastong tinatawag na transubstantiation." CCC1376
 • 63. Ang pasasalamat ay katangian ng panalangin ng Simbahan na, sa pagdiriwang ng Eukaristiya, ay nagpapakita at nagiging mas ganap kung ano siya. Sa katunayan, sa gawain ng kaligtasan, pinalaya ni Kristo ang sangnilikha mula sa kasalanan at kamatayan upang italaga ito muli at ibalik ito sa Ama, para sa kanyang kaluwalhatian. Ang pasasalamat ng mga miyembro ng Katawan ay nakikilahok sa kanilang Ulo. CCC 2637
 • 64. Ang Eukaristiya, ang sakramento ng ating kaligtasanginawa ni Kristo sa krus,ay isa ring sakripisyo ng papuri sa pasasalamatpara sa gawain ng paglikha. Sa Eukaristikong sakripisyo ang buong sangnilikha na minamahal ng Diyosay iniharap sa Ama sa pamamagitan ng kamatayan at Pagkabuhay na Mag-uli ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo ang Simbahan ay maaaring mag-alay ng hain ng papuri bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos na mabuti, maganda, at makatarungan sa paglikha at sa sangkatauhan. CCC 1359Ang Eukaristiya ay isang sakripisyo ng pasasalamat sa Ama, isang pagpapala kung saan ipinapahayag ng Simbahan ang kanyang pasasalamat sa Diyos para sa lahat ng kanyang mga pakinabang, para sa lahat ng kanyang nagawa sa pamamagitan ng paglikha, pagtubos, at pagpapabanal. Ang ibig sabihin ng Eukaristiya una sa lahat ay "pasasalamat." CCC 1360Ang Eukaristiya din ang sakripisyo ng papuri kung saan ang Simbahan ay umaawit ng kaluwalhatian ng Diyos sa pangalan ng lahat ng nilikha. Ang hain ng papuri na ito ay posible lamang sa pamamagitan ni Kristo: pinag-iisa niya ang mga tapat sa kanyang pagkatao, sa kanyang papuri, at sa kanyang pamamagitan, upang ang hain ng papuri sa Ama ay inialay sa pamamagitan ni Kristo at kasama niya, upang tanggapin sa kanya. CCC 1361
 • 65. Ipinapanumbalik ni Kristo ang kapayapaan sa kosmos, at pagkakaibigan sa pagitan ng Diyos at ng tao
 • 66. Sa diwa ng Banal na Kasulatan ang alaala ay hindi lamang ang paggunita sa mga nakaraang pangyayari kundi ang pagpapahayag ng mga makapangyarihang gawa na ginawa ng Diyos para sa mga tao. Sa liturgical na pagdiriwang ng mga kaganapang ito, ang mga ito ay nagiging kasalukuyan at totoo sa isang tiyak na paraan. Ganito ang pagkaunawa ng Israel sa pagpapalaya nito mula sa Ehipto: sa tuwing ipinagdiriwang ang Paskuwa, ang mga kaganapan sa Exodo ay ginagawang naroroon sa alaala ng mga mananampalataya upang maiayon nila ang kanilang buhay sa kanila. CCC1363
 • 67. Sa Bagong Tipan, nagpapatuloy ang alaalabagong kahulugan. Kapag ipinagdiriwang ng Simbahan ang Eukaristiya, ginugunita niya ang Paskuwa ni Kristo, at inihandog ang sakripisyong inialay ni Kristo minsan para sa lahat sa krus ay nananatiling naroroon. "Kapag ang sakripisyo ng Krus kung saan 'Si Kristo na ating Pask ay inihain' ay ipinagdiriwang sa altar, ang gawain ng ating pagtubos ay isinasagawa." CCC 1364 - LG 3; cf. 1 Cor 5:7.
 • 68. Dahil ito ang alaala ng Paskuwa ni Kristo, ang Eukaristiya ay isa ring sakripisyo. Ang sakripisyong katangian ng Eukaristiya ay makikita sa mismong mga salita ng institusyon: "Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo" at "Ang sarong ito na ibinuhos para sa inyo ay ang Bagong Tipan sa aking dugo." Sa Eukaristiya, nagbibigay si Kristo. sa atin ang mismong katawan na ibinigay niya para sa atin sa krus, ang mismong dugo na "ibinuhos niya para sa marami para sa kapatawaran ng mga kasalanan." CCC 1365
 • 69. Ang sakripisyo ni Kristo at ang sakripisyo ng Eukaristiya ay iisang sakripisyo: - "Ang biktima ay isa at pareho: ang parehong ngayon ay nag-aalok sa pamamagitan ng ministeryo ng mga pari, na pagkatapos ay Inialay ang kanyang sarili sa krus; tanging ang paraan ng pag-aalay ay naiiba."- "At dahil sa banal na sakripisyong ito na ipinagdiriwang sa Misa, ang mismong Kristo na nag-alay ng sarili minsan sa madugong paraan sa altar ng krus ay nakapaloob at inihandog sa paraang walang dugo... ang sakripisyong ito ay tunay na nagpapalubag-loob. " CCC 1367
 • 70. Ang Eukaristiya ay sakripisyo rin ng Simbahan. - Ang Simbahan na siyang Katawan ni Kristo ay nakikibahagi sa pag-aalay ng kanyang Ulo. Sa kanya, siya mismo ay inaalok nang buo at buo. Pinagkakaisa niya ang kanyang sarili sa kanyang pamamagitan sa Ama para sa lahat ng tao. Sa Eukaristiya ang sakripisyo ni Kristo ay nagiging sakripisyo rin ng mga miyembro ng kanyang Katawan. Ang buhay ng mga mananampalataya, ang kanilang papuri, pagdurusa, panalangin, at gawain, ay kaisa ng kay Kristo at sa kanyang kabuuang pag-aalay, at sa gayon ay nakakuha ng bagong halaga. Ang sakripisyo ni Kristo na naroroon sa altar ay ginagawang posible para sa lahat ng henerasyon ng mga Kristiyano na maging kaisa sa kanyang handog.
 • 71. Ang komunidad ay namamagitan din para sa lahat ng mga ministro na, para dito at kasama nito, ay nag-aalay ng Eukaristiya na sakripisyo: Hayaan lamang na ang Eukaristiya na iyon ay ituring na lehitimo, na ipinagdiriwang sa ilalim ng [panguluhan] ng obispo o niya na pinagkatiwalaan niya. Ang buong Simbahan ay kaisa sa pag-aalay at pamamagitan ni Kristo. Dahil mayroon siyang ministeryo ni Pedro sa Simbahan, ang Papa ay nauugnay sa bawat pagdiriwang ng Eukaristiya, kung saan siya ay pinangalanan bilang tanda at tagapaglingkod ng pagkakaisa ng unibersal na Simbahan. Ang obispo ng lugar ay palaging responsable para sa Eukaristiya, kahit na ang isang pari ang namumuno; binanggit ang pangalan ng obispo upang magpahiwatig ng kanyang pamumuno sa partikular na Simbahan, sa gitna ng kanyang presbyterium at sa tulong ng mga deacon.
 • 72. Sa pamamagitan ng ministeryo ng mga pari, ang espirituwal na sakripisyo ng mga mananampalataya ay nakumpleto kaisa ng sakripisyo ni Kristo na tanging Tagapamagitan, na sa Eukaristiya ay iniaalay sa pamamagitan ng mga kamay ng mga pari sa pangalan ng buong Simbahan sa paraang walang dugo at sakramento hanggang sa Si Lord mismo ang dumarating. CCC 1369
 • 73. Sa pag-aalay ni Kristo ay nagkakaisa hindi lamang ang mga miyembro na narito pa sa lupa, kundi pati na rin ang mga nasa kaluwalhatian na ng langit. Sa pakikiisa at paggunita sa Mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga santo, iniaalay ng Simbahan ang Eukaristikong sakripisyo. Sa Eukaristiya ang Simbahan ay parang nasa paanan ng krus kasama si Maria, kaisa ng pag-aalay at pamamagitan ni Kristo. CCC 1370
 • 74. Ang Eukaristikong sakripisyo ay inihahandog din para sa mga mananampalatayang yumao na "namatay kay Kristo ngunit hindi pa lubusang dinadalisay," upang sila ay makapasok sa liwanag at kapayapaan ni Kristo:Ilagay ang katawan na ito kahit saan! Huwag mong problemahin ang iyong sarili tungkol dito! Hinihiling ko lang na alalahanin mo ako sa altar ng Panginoon nasaan ka man.Pagkatapos, nagdarasal kami [sa anaphora]para sa mga banal na ama at obispo na nakatulog, at sa pangkalahatan para sa lahat ng nakatulog sa harap natin, sa paniniwalang ito ay isang malaking pakinabang sa mga kaluluwa na para sa kanila ang pagsusumamo ay inialay, habang ang banal at napakalaking Biktima ay kasalukuyan. . . .
 • 75. Sa pamamagitan ng pag-aalay sa Diyos ng ating mga pagsusumamo para sa mga nakatulog, kung sila ay nagkasala, tayo . . . ialay si Kristo na inihain para sa mga kasalanan ng lahat, at sa gayon ay magbigay ng kalugud-lugod, para sa kanila at para sa atin, ang Diyos na umiibig sa tao. CCC 1371
 • 76. Ang Panginoon ay nagsasalita ng isang paanyaya sa atin, humihimokupang tanggapin natin siya sa sakramento ng Eukaristiya: "Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, malibang kainin ninyo ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong Buhay sa inyo." CCC 1384
 • 77. Anong materyal na pagkain ang nagagawa sa ating buhay sa katawan,Kahanga-hangang natamo ang Banal na Komunyon sa ating espirituwal na buhay. Pakikipag-isa sa laman ng muling nabuhay na Kristo, isang laman na "binigyan ng buhay at nagbibigay-buhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu," CCC 1391
 • 78. Habang bumabalik ang sustansya ng katawannawalan ng lakas, kaya pinalalakas ng Eukaristiya ang ating pagkakawanggawa, na may posibilidad na humina sa pang-araw-araw na buhay; at ang buhay na pag-ibig na ito ay nagpapawi ng mga kasalanang maliit.Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sarili sa atin ay binuhay ni Kristo ang ating pag-ibig at binibigyang-daan tayo na masira ang ating hindi maayos na pagkakaugnay sa mga nilalang at mag-ugat ang ating sarili sa kanya:Dahil si Kristo ay namatay para sa atin dahil sa pag-ibig, kapag ipinagdiriwang natin ang paggunita ng kanyang kamatayan sa sandali ng sakripisyo hinihiling natin na ang pag-ibig ay ipagkaloob sa atin sa pamamagitan ng pagdating ng Banal na Espiritu. Kami ay buong kababaang-loob na nagdarasal na sa lakas ng pag-ibig na itona kung saan ninais ni Kristo na mamatay para sa atin, tayo, sa pamamagitan ng pagtanggap ng kaloob ng Banal na Espiritu, ay maaaring isaalang-alang ang mundo bilang napako sa krus para sa atin, at ang ating sarili ay napako sa krus sa mundo. . .
 • 79. Sa pagtanggap ng kaloob ng pag-ibig, mamatay tayo sa kasalanan at mabuhay para sa Diyos. CCC 1394
 • 80. Soul of my Savior sanctify my breast, Body of Christ, be thou my saving guest, Blood of my Savior, bathe me in thy tide, wash me with waters gushing from thy side. Strength and protection may thy passion be, O blessed Jesus, hear and answer me; deep in thy wounds, Lord, hide and shelter me, so shall I never, never part from thee. Guard and defend me from the foe malign, in death's dread moments make me only thine; call me and bid me come to thee on high where I may praise thee with thy saints for ay.
 • 81. Jesus gentlest Saviour God of might and power Thou Thyself art dwelling In us at this hour Nature cannot hold Thee Heaven is all too strait For Thine endless glory And Thy royal state Out beyond the shining Of the furthest star Thou art ever stretching Infinitely far Yet the hearts of children Hold what worlds cannot And the God of wonders Loves the lowly spot
 • 82. Take our bread, We ask you take our hearts, We love you take our lives, O Father we are Yours, we are Yours. 1- Yours as we stand at the table you set. Yours as we eat the bread, our hearts can't forget. We are the signs of Your life with us yet. We are Yours, we are Yours. 2- Your holy people stand washed in Your blood, Spirit filled, yet hungry, we await Your food. Poor though we are, we have brought ourselves to You. We are Yours, we are Yours.
 • 84. MGA ACCLAMATIONS Pagpalain ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Hesukristo, tunay na Diyos at tunay na tao. Purihin ang pangalan ni Hesus. Pagpalain ang kanyang pinaka Sagradong Puso. Pagpalain ang kanyang pinakamamahal na Dugo. Purihin si Hesus sa pinakabanal na sakramento ng altar. Pagpalain ang Espiritu Santo, ang Parakleto. Pagpalain ang dakilang Ina ng Diyos, si Maria na kabanal-banalan. Pagpalain nawa ang kanyang banal at Immaculate Conception. Pagpalain nawa ang kanyang maluwalhating Assumption. Purihin ang pangalan ni Maria, birhen at Ina. Pagpalain si San Jose, ang kanyang pinaka-malinis na asawa. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga banal. Amen.
 • 86. You satisfy the hungry heart With gift of finest wheat; Come give to us, O saving Lord, The bread of life to eat. As when the shepherd calls his sheep, They know and heed his voice; So when you call your fam’ly, Lord, We follow and rejoice. With joyful lips we sing to you Our praise and gratitude, That you should count us worthy, Lord, To share this heav’nly food. Is not the cup we bless and share The blood of Christ outpoured? Do not one cup, one loaf, declare Our oneness in the Lord?
 • 88. Adoro te devote, latens Deitas, Quae sub his figuris vere latitas: Tibi se cor meum totum subiicit, Quia te contemplans totum deficit. Visus, tactus, gustus in te fallitur, Sed auditu solo tuto creditur. Credo quidquid dixit Dei Filius: Nil hoc verbo Veritatis verius. In cruce latebat sola Deitas, At hic latet simul et humanitas; Ambo tamen credens atque confitens, Peto quod petivit latro paenitens. Plagas, sicut Thomas, non intueor; Deum tamen meum te confiteor. Godhead here in hiding, whom I do adore, Masked by these bare shadows, shape and nothing more, See, Lord, at thy service low lies here a heart Lost, all lost in wonder at the God thou art. Seeing, touching, tasting are in thee deceived: How says trusty hearing? that shall be believed; What God’s Son has told me, take for truth I do; Truth himself speaks truly or there’s nothing true. On the cross thy godhead made no sign to men, Here thy very manhood steals from human ken: Both are my confession, both are my belief, And I pray the prayer of the dying thief. I am not like Thomas, wounds I cannot see, But can plainly call thee Lord and God as he;
 • 89. Fac me tibi semper magis credere, In te spem habere, te diligere. O memoriale mortis Domini! Panis vivus, vitam praestans homini! Praesta meae menti de te vivere Et te illi semper dulce sapere. Pie pellicane, Iesu Domine, Me immundum munda tuo sanguine. Cuius una stilla salvum facere Totum mundum quit ab omni scelere. Iesu, quem velatum nunc aspicio, Oro fiat illud quod tam sitio; Ut te revelata cernens facie, Visu sim beatus tuae gloriae. Amen Let me to a deeper faith daily nearer move, Daily make me harder hope and dearer love. O thou our reminder of Christ crucified, Living Bread, the life of us for whom he died, Lend this life to me then: feed and feast my mind, There be thou the sweetness man was meant to find. Bring the tender tale true of the Pelican; Bathe me, Jesus Lord, in what thy bosom ran Blood whereof a single drop has power to win All the world forgiveness of its world of sin. Jesus, whom I look at shrouded here below, I beseech thee send me what I thirst for so, Some day to gaze on thee face to face in light And be blest for ever with thy glory’s sight. Amen.
 • 90. Laud, O Zion, Lauda Sion Salvatórem Lauda ducem et pastórem In hymnis et cánticis. Quantum potes, tantum aude: Quia major omni laude, Nec laudáre súfficis. Laudis thema speciális, Panis vivus et vitális, Hódie propónitur. Quem in sacræ mensa cœnæ, Turbæ fratrum duodénæ Datum non ambígitur. Sit laus plena, sit sonóra, Sit jucúnda, sit decóra Mentis jubilátio. Dies enim solémnis ágitur, In qua mensæ prima recólitur Hujus institútio. In hac mensa novi Regis, Novum Pascha novæ legis, Phase vetus términat. Vetustátem nóvitas, Umbram fugat véritas, Noctem lux elíminat.
 • 91. Quod in cœna Christus gessit, Faciéndum hoc expréssit In sui memóriam. Docti sacris institútis, Panem, vinum, in salútis Consecrámus hóstiam. Dogma datur Christiánis, Quod in carnem transit panis, Et vinum in sánguinem. Quod non capis, quod non vides, Animósa firmat fides, Præter rerum ordinem. Sub divérsis speciébus, Signis tantum, et non rebus, Latent res exímiæ. Caro cibus, sanguis potus: Manet tamen Christus totus, Sub utráque spécie. A suménte non concísus, Non confráctus, non divísus: Integer accípitur. Sumit unus, sumunt mille: Quantum isti, tantum ille: Nec sumptus consúmitur. Sumunt boni, sumunt mali: Sorte tamen inæquáli, Vitæ vel intéritus.
 • 92. Mors est malis, vita bonis: Vide paris sumptiónis Quam sit dispar éxitus. Fracto demum Sacraménto, Ne vacílles, sed memento, Tantum esse sub fragménto, Quantum toto tégitur. Nulla rei fit scissúra: Signi tantum fit fractúra: Qua nec status nec statúra Signáti minúitur. Ecce panis Angelórum, Factus cibus viatórum: Vere panis filiórum, Non mitténdus cánibus. In figúris præsignátur, Cum Isaac immolátur: Agnus paschæ deputátur Datur manna pátribus. Bone pastor, panis vere, Jesu, nostri miserére: Tu nos pasce, nos tuére: Tu nos bona fac vidére In terra vivéntium. Tu, qui cuncta scis et vales: Qui nos pascis hic mortáles: Tuos ibi commensáles, Cohærédes et sodáles, Fac sanctórum cívium. Amen. Allelúja.
 • 93. Laud, O Zion, your salvation, Laud with hymns of exultation, Christ, your king and shepherd true: Bring him all the praise you know, He is more than you bestow. Never can you reach his due. Special theme for glad thanksgiving Is the quick’ning and the living Bread today before you set: From his hands of old partaken, As we know, by faith unshaken, Where the Twelve at supper met. Full and clear ring out your chanting, Joy nor sweetest grace be wanting, From your heart let praises burst: For today the feast is holden, When the institution olden Of that supper was rehearsed. Here the new law’s new oblation, By the new king’s revelation, Ends the form of ancient rite:
 • 94. Now the new the old effaces, Truth away the shadow chases, Light dispels the gloom of night. What he did at supper seated, Christ ordained to be repeated, His memorial ne’er to cease: And his rule for guidance taking, Bread and wine we hallow, making Thus our sacrifice of peace. This the truth each Christian learns, Bread into his flesh he turns, To his precious blood the wine: Sight has fail’d, nor thought conceives, But a dauntless faith believes, Resting on a pow’r divine. Here beneath these signs are hidden Priceless things to sense forbidden; Signs, not things are all we see:
 • 95. Blood is poured and flesh is broken, Yet in either wondrous token Christ entire we know to be. Whoso of this food partakes, Does not rend the Lord nor breaks; Christ is whole to all that taste: Thousands are, as one, receivers, One, as thousands of believers, Eats of him who cannot waste. Bad and good the feast are sharing, Of what divers dooms preparing, Endless death, or endless life. Life to these, to those damnation, See how like participation Is with unlike issues rife. When the sacrament is broken, Doubt not, but believe ‘tis spoken, That each sever’d outward token doth the very whole contain. Nought the precious gift divides, Breaking but the sign betides Jesus still the same abides, still unbroken does remain.
 • 96. Pange, lingua, gloriosi Córporis mystérium Sanguinísque pretiósi, Quem in mundi prétium Fructus ventris generósi Rex effúdit géntium. Nobis datus, nobis natus Ex intácta Vírgine, Et in mundo conversátus, Sparso verbi sémine, Sui moras incolátus Miro clausit órdine. In supremæ nocte coenæ Recumbens cum frátribus, Observata lege plene Cibis in legálibus, Cibum turbæ duodenæ Se dat súis mánibus. Verbum caro, panem verum Verbo carnem éfficit, Fitque Sanguis Christi merum, Et, si sensus déficit, Ad firmandum cor sincerum Sola fides súfficit. Tell, tongue, the mystery of the glorious Body and of the precious Blood, which, for the price of the world, the fruit of a noble Womb, the King of the Nations poured forth. Given to us, born for us, from the untouched Virgin, and dwelt in the world after the seed of the Word had been scattered. His inhabiting ended the delays with wonderful order. On the night of the Last Supper, reclining with His brethren, once the Law had been fully observed with the prescribed foods, as food to the crowd of Twelve He gives Himself with His hands. The Word as Flesh makes true bread into flesh by a word and the wine becomes the Blood of Christ. And if sense is deficient to strengthen a sincere heart Faith alone suffices.
 • 97. Tantum ergo Sacraméntum, Venerémur cérnui: Et antíquum documentum Novo cedat rítui; Præstet fides suppleméntum Sénsuum deféctui. Genitori Genitóque, Laus et iubilátio; Salus, honor, virtus quoque, Sit et benedíctio; Procedénti ab utróque Compar sit laudátio. Amen. Therefore, the great Sacrament let us reverence, prostrate: and let the old Covenant give way to a new rite. Let faith stand forth as substitute for defect of the senses. To Begetter and Begotten be praise and jubilation, health, honour, strength also and blessing. To the One who proceeds from Both be praise as well. Amen.
 • 98. O Sakramento na pinakabanal, O Sakramento na banal, Ang lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat ay sa iyo sa bawat sandali.
 • 99. Love bade me welcome: yet my soul drew back. Guiltie of dust and sinne. But quick-ey'd Love, observing me grow slack From my first entrance in, Drew nearer to me, s weetly questioning If I lack'd anything. A guest, I answer'd, worthy to be here: Love said, You shall be he . I the unkinde, ungrateful? Ah, my deare, I cannot look on thee. Love took my hand, and smiling did reply, Who made the eyes but I? Truth Lord, but I have marr'd them: let my shame Go where it doth deserve. And know you not, sayes Love, who bore the blame? My deare, then I will serve. You must sit down, sayes Love, and taste my meat: So I did sit and eat Poem x George Herbert.
 • 100. Soul of my Savior Sanctify my breast - Body of Christ be Thou my saving guest - Blood of my Savior bathe me in Thy tide - Wash me ye waters gushing from His side
 • 101. Strength and protection May Thy Passion be O blessed Jesus hear and answer me Deep in Thy wounds Lord hide and shelter me, So shall I never never part from Thee
 • 102. Guard and defend me From the foe malign - In deaths drear moments Make me only Thine Call me and bid me Come to Thee on high - Where I may praise Thee With Thy Saints for aye
 • 103. PAGSAMBA NG MGA PARI SA GETSEMANI
 • 104. Ang Banal na Sakramento ang sentro ng buhay ng komunidad
 • 105. "Hayaan ang mga bata na lumapit sa akin"
 • 106. Isang monumento sa Banal na Sakramento sa Huwebes Santo
 • 108. Ako ang Tinapay ng Buhay na bumaba mula sa Langit
 • 112. Jesu, dúlcis memória, Dans véra córdis gáudia: Sed super mel et ómnia Ejus dúlcis præséntia. Nil cánitur suávius, Nil audítur jucúndius, Nil cogitátur dúlcius, Quam Jésus Déi Fílius. Jésu, spes pæniténtibus, Quan píus es peténtibus! Quan bónus te quæréntibus! Sed quid inveniéntibus? Nec língua válet dícere, Nec líttera exprímere: Expértus pótest crédere, Quid sit Jésum dilígere. Sis, Jésu, nóstrum gáudium, Qui est futúrus praémium Sit nóstra in te glória, Per cúncta semper saécula. Jesus, the very thought of Thee With sweetness fills the breast! Yet sweeter far Thy face to see And in Thy Presence rest. No voice can sing, no heart can frame, Nor can the memory find, A sweeter sound than Jesus' Name, The Savior of mankind. O hope of every contrite heart! O joy of all the meek! To those who fall, how kind Thou art! How good to those who seek! But what to those who find? Ah! this Nor tongue nor pen can show The love of Jesus, what it is, None but His loved ones know. Jesus! our only hope be Thou, As Thou our prize shalt be; In Thee be all our glory now, And through eternity. Amen.
 • 118. Sa pinakabanal na sakramento ng Eukaristiya "ang katawan at dugo, kasama ang kaluluwa at pagka-Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo at, samakatuwid,ang buong Kristo ay tunay, tunay, at lubos na nilalaman.""Ang presensya na ito ay tinatawag na 'totoo' - na kung saan ay hindi nilayon na ibukod ang iba pang mga uri ng presensya na parang hindi rin sila maaaring maging 'totoo', ngunit dahil ito ay presensya sa buong kahulugan: ibig sabihin, ito ay isang malaking presensya kung saan si Kristo, ang Diyos at ang tao, ay ganap at ganap na naroroon."CCC 1374
 • 119. Pagsamba sa Eukaristiya. Sa liturhiya ng Misa ay ipinapahayag natin ang ating pananampalataya sa tunay na presensya ni Kristo sa ilalim ng uri ng tinapay at alak sa pamamagitan ng, bukod sa iba pang mga paraan, pagyukod o pagyukod ng malalim bilang tanda ngpagsamba sa Panginoon. "Ang Simbahang Katoliko ay mayroonlaging nag- aalay at nag-aalay pa rin sa sakramento ng Eukaristiya ng kulto ng pagsamba, hindi lamang sa panahon ng Misa, kundi maging sa labas nito, na inilalaan ang mga consecrated host na may lubos na pangangalaga, na inilalantad sila sa solemne na pagsambang mga tapat, at dinadala sila sa prusisyon." CCC 1378
 • 120. Sacris Solemniis At this our solemn feast let holy joys abound, and from the inmost breast let songs of praise resound; let ancient rites depart, and all be new around, in every act, and voice, and heart. Remember we that eve, when, the Last Supper spread, Christ, as we all believe, the Lamb, with leavenless bread, among His brethren shared, and thus the Law obeyed, of all unto their sire declared. The typic Lamb consumed, the legal Feast complete, the Lord unto the Twelve His Body gave to eat; the whole to all, no less the whole to each did mete with His own hands, as we confess.
 • 121. He gave them, weak and frail, His Flesh, their Food to be; on them, downcast and sad, His Blood bestowed He: and thus to them He spake, “Receive this Cup from Me, and all of you of this partake.” So He this Sacrifice to institute did will, and charged His priests alone that office to fulfill: to them He did confide: to whom it pertains still to take, and the rest divide.
 • 122. Thus Angels’ Bread is made the Bread of man today: the Living Bread from Heaven with figures dost away: O wondrous gift indeed! the poor and lowly may upon their Lord and Master feed. Thee, therefore, we implore, O Godhead, One in Three, so may Thou visit us as we now worship Thee; and lead us on Thy way, That we at last may see the light wherein Thou dwellest aye.
 • 123. Verbum supernum The heavenly Word proceeding forth, Yet leaving not his Father’s side, And going to His work on Earth, Has reached at length life’s eventide. By false disciple to be given To foemen for His blood athirst, Himself, the living bread from Heaven, He gave to his disciples first. In twofold form of sacrament, He gave His flesh, He gave His blood, That man, of soul and body blent, Might wholly feed on mystic food.
 • 124. In birth man’s fellow-man was He, His meat while sitting at the board; He died, our ransomer to be, He reigns to be our great reward. O saving Victim, opening wide The gates of heaven to man below; Our foes press hard on every side, Thine aid supply, Thy strength bestow. All praise and thanks to thee Ascend for evermore, blessed One in Three; O grant us life that shall not end, In our true native land with Thee.
 • 125. MGA PROSESYO NG BANAL NA SAKRAMENTO
 • 131. ISANG CARPET NG MGA BULAKLAK PARA SA PANGINOON
 • 132. GAWA NG PANANAMPALATAYA - ¡Panginoong Hesukristo!, Ako ay lubos na naniniwala na tatanggapin ko ang iyong Katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos”ACT OF HOPE – panginoon umaasa ako sa iyo dahil ibigay mo ang iyong sarili sa akin sa Eukaristiya, upang ako ay maawa ka at ipagkaloob mo sa akin ang mga biyayang kailangan ko para sa aking walang hanggang kaligtasan.GAWA NG PAG-IBIG –Diyos ko, mahal kita nang buong puso, buong kaluluwa, at lahat ng pwersa ko higit sa lahat.ACT OF ADORATION - ¡Panginoon!, sinasamba kita bilang aking Manlilikha, Manunubos at Panginoong may kapangyarihan.ESPIRITUWAL NA KOMUNYON - Nais kong tanggapin ka Panginoon, nang may kadalisayan, kababaang-loob at debosyonni Maria na iyong Inang kabanal-banalan, at ang sigasig ng mga banal.
 • 134. I am the Bread of life, He who comes to Me shall not hunger, He who believes in Me shall not thirst. No one can come to Me Unless the Father draw him. And I will raise him up, And I will raise him up, And I will raise him up on the last day. The bread that I will give Is My flesh for the life of the world, And he who eats of this bread, He shall live for ever, He shall live for ever. And I will raise him up, And I will raise him up, And I will raise him up on the last day. Unless you eat Of the flesh of the Son of Man And drink of His blood, And drink of His blood, You shall not have life within you.
 • 135. And I will raise him up, And I will raise him up, And I will raise him up on the last day. I am the Resurrection, I am the Life, He who believes in Me Even if he die, He shall live for ever. And I will raise him up, And I will raise him up, And I will raise him up on the last day. Yes, Lord, we believe That You are the Christ, The Son of God Who has come Into the world. And I will raise him up, And I will raise him up, And I will raise him up on the last day.
 • 136. O Jesus Christ, alive even today, In Tabernacle's sanctified bread-host, Adored by faithful, praying night and day -Visible sign of Father, Holy Ghost! O Holy Sacrament of Eucharist! Forgive our sins and fill our souls with grace; This is the body of Redeemer Christ That lives, although we cannot see His face! We praise Thee Lord, and thank Thee for all things; We sing to Thee and glorify Thee Lord; Thou art the Lord of lords and King of kings -The incarnated God and the fleshed Word! Do hear our pleas of banished Eve's children; Have mercy, Lord and take us to Heaven! Dr. A.Celestine Raj Manohar M.D.,
 • 137. Sweet Sacrament Divine, Hid in Thine earthly home Lo! 'round Thy lowly shrine, With suppliant hearts we come Dear Lord, to Thee our voice we raise In songs of love and heartfelt praise Sweet Sacrament Divine! Sweet Sacrament Divine! Sweet Sacrament of Peace! Dear Home of ev-'ry heart Where restless yearnings cease And sorrows all depart. There in Thine ear all trustfully We tell our tale of misery Sweet Sacrament of Peace! Sweet Sacrament of Peace! Jesus My Lord My God My All Jesus Jesus Come to Me Sweet Sacrament Divine, Hid in Thine earthly home Lo! 'round Thy lowly shrine, With suppliant hearts we come Dear Lord, to Thee our voice we raise In songs of love and heartfelt praise Sweet Sacrament Divine! Sweet Sacrament Divine!
 • 138. Sweet Sacrament of Peace! Dear Home of ev-'ry heart Where restless yearnings cease And sorrows all depart. There in Thine ear all trustfully We tell our tale of misery Sweet Sacrament of Peace! (2) Jesus, Jesus, come to me All my longing is for Thee Of all friends the best Thou art Make of me Thy counterpart Jesus I live for Thee Jesus I die for Thee I belong to Thee Forever in life and death Jesus My Lord My God My all How can I love Thee as I ought? And how revere this wondrous gift So far surpassing hope or thought Chorus Sweet Sacrament We Thee adore Oh make us love Thee more and more (2) Had I but Marys Sinless Heart To love Thee with my dearest King. Oh with what burst of fervent praise, Thy goodness Jesus would I sing.
 • 140. You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety though you do not know the way. You shall speak your words in foreign lands and all will understand. You shall see the face of God and live. Be not afraid. I go before you always; Come follow me, and I will give you rest. If you pass through raging waters in the sea, you shall not drown. If you walk amid the burning flames, you shall not be harmed. If you stand before the pow'r of hell and death is at your side, know that I am with you through it all. Be not afraid. I go before you always; Come follow me, and I will give you rest.
 • 144. Sweet Sacrament divine, hid in thine earthly home; lo! round thy lowly shrine, with suppliant hearts we come; Jesus, to thee our voice we raise In songs of love and heartfelt praise sweet Sacrament divine. Sweet Sacrament of peace, dear home of every heart, where restless yearnings cease, and sorrows all depart. there in thine ear, all trustfully, we tell our tale of misery, sweet Sacrament of peace.
 • 146. Sweet Sacrament of rest, ark from the ocean's roar, within thy shelter blest soon may we reach the shore; save us, for still the tempest raves, save, lest we sink beneath the waves: sweet Sacrament of rest. Sweet Sacrament divine, earth's light and jubilee, in thy far depths doth shine the Godhead's majesty; sweet light, so shine on us, we pray that earthly joys may fade away: sweet Sacrament divine.
 • 148. ANG "SEISES" AY PINARANGALAN ANG BESSED SACRAMENT NG ISANG ESPESYAL NA SAYAW SA KATHEDRAL NG SEVILLE
 • 149. Sa Venezuela ang mga “demonyo” ay tumatakas sa harap ng Banal na Sakramento
 • 150. “L'ou com balla” (literal na "itlog na sumasayaw") Sa kapistahan ng Corpus, ang sagradong host ay kinakatawan ng itlog na nasa itaas ng kalis, na sinasagisag ng tasa ng bukal, na naglalaman ng tubig. Ang mananalaysay na si Ramón Nonat ay naglalagay ng mga simula ng tradisyong ito sa Barcelona sa paligid ng taong 1440 kapag puno naang shell ng isang walang laman na itlog ay balanse sa batis ng isang fountain, nang hindi nahuhulog. Ang mga fountain ay pinalamutian ng mga bulaklak at prutas.
 • 153. LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH CHRIST Resurrection – according to the gospels Christ the King Christ lives Body of Christ - Corpus Christi 1,2,3,4 Christ and his Kingdom Sacred Heart 1 + 2 – bible and doctrine – Haurietis aquas – the cult of the Sacred Heart Vocation to beatitude Vocation to evangelize with Christ CHURCH Divine Revelation Priestly Ministry Human Community Church, Mother and Teacher Signs of hope youth synod CULTURE and HISTORY Columbus and the discovery of America Confraternities and processions– Hispanic Diwali – Festival of lights – Hindi feast Football in Spain President Trump Russian Revolution and Communism 1, 2, 3 Sevilla's fair Virgen del Pilar and Hispanicity FAMILY, CHILDREN Grandparents Love and Marriage 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Dignity of women – John Paul II God of Love (sex) World Meeting of Families Rome 2022 – festival of families Familiaris Consortium 1,2,3,4 GOD Angels Come Holy Spirit God is Love 1,2– Benedict XVI Man, image of God Trinity LITURGICAL YEAR Advent and Christmas, 1 + 2 All departed souls All Saints – Halloween for Christians Carnival and Lent Christmas – the birth of our Lord Holy Week for adults Holy Week for children 8+ years Holy Week - drawings for children Holy Week – Views of the last hours of JC – the passion Sunday – Lord's Day – JP2 Thanksgiving POPE FRANCIS – TRAVEL Pope Francis in Africa Pope Francis in America Pope Francis in Bahrain 1+ 2 Pope Francis in Brazil WYD 2013 Pope Francis in Bulgaria and Macedonia Pope Francis in Canada 1,2,3 Pope Francis in Central African Republic Pope Francis in Chile 1 + 2 Pope Francis in Cyprus Pope Francis in Colombia 1 + 2 Pope Francis in Congo 1+ 2 Pope Francis in Cuba 2015 Pope Francis in Egype Pope Francis in Slovakia 1 + 2 Pope Francis in Europe – parliament Pope Francis in Fatima Pope Francis in Greece Pope Francis in Holy Land, - Israel, Palestine Jordan Pope Francis in Hungary 2021 + 2023 Pope Francis in Iraq 1,2,3 Pope Francis in Ireland – world meeting of families Pope Francis in Kenya Pope Francis in Japan Pope Francis in Kazakhstan 1+ 2 Pope Francis in Malta Pope Francis in Mexico Pope Francis in Mexico 2016 Pope Francis in Mongolia Pope Francis in Morocco Pope Francis in Panama – WYD 2019 Pope Francis in Peru Pope Francis in Poland - Auschwitz Pope Francis in Poland WYD 2016 Pope Francis in Portugal 2021 + WYD 2023 Pope Francis in Romania Pope Francis in Sudan Pope francis in Sweden Pope Francis in Thailand Pope Francis in Uganda Pope Francis in United Arab Emirates MARIA Fatima – History of the Apparitions of the Virgin Mary and the Bible Mary Doctrine and Dogmas Medjugore pilgrimage Virgin of Guadalupe, Mexico – apparitions Virgen de Pilar – Hispanic festival Our Lady of Sheshan, China SCIENCE Mars Rover Perseverence – Spanish Juno explores Jupiter Parker Solar Test MORAL AND ETHICAL Christian holidays - JP2 Conscience, human community, human freedom and salvation justification and grace, Life in Christ, merit and holiness moral law, Morality of human acts, Passions, Sin, Sincerity social justice, Social Life – participation, Virtue, vice United Nations and the Universal Declaration of Human Rights Human Dignity – declaration of dicastery for doctrine of faith Vocation – www.vocation.org Vocation to evangelize Vocation to beatitude Pope John XXIII – Peace on Earth Pope Paul VI Pope Juan Pablo II – Redeemer of man, Karol Wojtyla + Pontificado 1+2 Pope Benedict XVII - in Germany WYD 2005 POPE FRANCIS – DOCUMENTS love and marriage - Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6 Christ lives - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5 Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5 FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 LAUDATE Sii 1 – care of the common home 2 – gospel of creation 3 – The root of the ecological crisis 4 – integral ecology 5 – lines of action 6 – Ecological Education and Spirituality LAUDATE DEUM LUMEN FIDEI – chapter 1,2, - 3,4 Misericordiae Vultus in Spanish – Face of Mercy Dear Amazonia 1,2,3,4
 • 154. SAINTS and MARTYRS Martyrs of Albania Martyrs of Algeria Martyrs of Korea Martyrs of Libya Martyrs of Japan Martyrs of Turkey Martyrs of Uganda Martyrs of Vietnam Martyrs of North American Saint Albert the Great Saint Alphonsus Maria Liguori Saint Ambrose of Milan Saint Andrew, Apostle Saint Anthony of Padua Saint Anthony of the desert (Egypt) Saint Bruno, founder of the Carthusians Saint Charles Borromeo Saint Clement of Rome, Pope and Martyr Saint Ciyil y Methodius Saint Columbanus 1,2 Saint David I, King of Scotland Saint Donnán, irish mok and missionary to Scotland Saint Daniel Comboni Saint Dominic de Guzman, Dominican founder Saint George and the legend of the dragon Saint Dominic Savio Saint Stephen, proto-martyr Saint Philip Neri Saint Fidelis of Simaringen, martyr Saint Francis of Assisi 1,2,3,4 Saint Francis de Sales Saint Francis Xavier Saint Ignatius of Loyola Saint Joaquin and Saint Ana Saint Joseph, worker, husband, father Saint John Bosco, founder of the Salesians Saint John Chrysostom Saint John of Damascus Saint John of God Saint John of the Cross Saint John Ma Vianney, Curé de'Ars Saint John Henry Newman, Cardinal Saint John N. Neumann, of Philadelphia Saint John Paul II, Karol Wojtyla Saint John Ogilvie, Scottish Jesuir Martyr Saint John, Apostle and Evangelist Saint Leo the Great Saint Luke the Evangelist Saint Mark the Evangelist Saint Martin de Porres Saint Martin of Tours Saint Matthew, Apostle and Evangelist Saint Maximilian Kolbe Saint Nazarius and Celsus Saint Nicholas (Santa Claus) Saint Paul, 1 + 2 Saint Padre Pio of Pietralcina Saint Patrick and Ireland Saint Perpetua and Felicity Saint Peter Claver Saint Robert Bellarmine Saint James the Apostle Saint Simon and Judah Thaddeus, apostles Saints Timothy and Titus, bishops, martyrs Saint Zacharias and Elizabeth, - parents of John the Baptist Saint Thomas Becket Saint Thomas Aquinas Saint Valentine Saint Vincent of Paul Saint Zacharias and Saint Elizabeth Saint Agatha, virgin and martyr Saint Agnes of Rome, virgin and martyr Saint Bernadette of Lourdes Saint Brigid of Ireland Saint Catherine of Alexandria, - virgin and martyr Saint Catherine of Siena Saint Cecilia Saint Faustina and divine mercy Saint Elizabeth of Hungary Saint Joah of Arc Saint Lucia, virgin and martyr Saint Margaret of Scotland Saint Maria Goretti Saint Mary Magdalene Saint Martha, Mary and Lazarus Saint Monica, mother of Saint Augustine Saint Rita of Cascia Saint Teresa of Avila Saint Teresa of Calcutta Saint Therese of Lisieux 1 + 2 Saints Martha, Mary, and Lazarus For comments – email – mflynn@lcegionaries.org – fb – Martin M Flynn Donations to IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX
 • 155. LISTA de PRESENTACIONES en ESPAÑOL CRISTO Resurrección – según los evangelios Cristo Rey Cristo vive Cuerpo de Crito - Corpus Christi 1,2,3,4 Cristo y su Reino Sagrado Corazón 1 + 2 – biblia y doctrina– Haurietis aquas – el culto del Sagrado Corazón Vocación a la bienaventuranza Vocación a evangelizar con Cristo IGLESIA Revelacíon Divina Ministerio sacerdotal Comunidad humana Iglesia, madre y maestra Signos de esperanza Sinodo jovenes CULTURA Y HISTORIA Colón y el descubriento de America Confraternitdades y processiones– Hispanic Diwali – Festival de luz – Fiesta Hindi Futbol en España Presidente Trump Revolución y el Comunismo 1, 2, 3 Feria de Sevilla Virgen del Pilar y Hispanicidad FAMILIA, HIJOS, NIÑOS Abuelos Amor y Matrimonio 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Dignidad de la mujer – John Paul II Dios de Amor (sexo) Encuentro Mundial de Familias - Roma 2022 – festival de ls familias Familiaris Consortium 1,2,3,4 DIOS Angeles Ven Espiritu Santo Dios es Amor 1,2– Benedicto XVI El hombre, imagen de Dios Trinidad AÑO LITURGICO Adviento y Navidad 1 + 2 Todos las Almas Todos los Santos– Halloween para Cristianos Carnival y Cuaresma Navidad– el nacimiento del Señor Semana Santa para adullos Semana Santa para niños 8+ años Semana Santa – dibujos para niños Semana Santa– Vistas de las ultimas oras de JC – La Pasión Domingo– Dia del Señor – JP2 Accion de Gracias - Thanksgiving MARIA Fátima – Historia de las Aparitciones de la Virgen Maria y la Biblia Maria Doctrina y Dogmas Medjugore peregrinación Virgen de Guadalupe, Mexico – aparitciónes Virgen del Pilar –festival hispanica Nuestra Señora de Sheshan, China SCIENCE Mars Rover Perseverence – Spanish Juno explora Jupiter Parker Sonda Solar MORAL Y ETICA Vacaciones Cristianos - JP2 Conciencia, Comunidad Humana, Libertad Humana y Salvacion Justificación y gracia, Vida en Cristo, Merito y Santidad, Ley moral Moraliidad de actos humanos, Pasiones, Pecado , Sinceridad Justicia social ,Vida Social– participacion,Virtud Las Naciones Unidas y la declaración universal de los derechos humanos. Dignidad Humana – declaracion del dicasterio por la doctrina de la fe Vocación– www.vocation.org Vocación a evangelizar Vocación a la bienaventuranza Papa John XXIII – Paz en la tTerra Papa Paul VI Papa Juan Pablo II – Redentor del hombre, Karol Wojtyla + Pontificado 1+2 Papa Benedicto XVII – en Alemania JMJ 2005 PAPA FRANCISCO – DOCUMENTOS Amor y matrimonio- Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6 Cristo vive - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5 Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5 FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 (somos todos hermanos) LAUDATE Sii 1 – cuidado de la casa común 2 – evangelio de la creación 3 – la raiz de la crisis ecologica 4 – ecologia integral 5 – lineas de acción 6 –Educación y Espiritualidad Ecological LAUDATUM DEUM LUMEN FIDEI – capitulo 1,2, - 3,4 Misericordiae Vultus in Spanish – Rostro del Perdón Querida Amazonia 1,2,3,4 PAPA FRANCISCO – VIAJES Papa Francisco en Africa Papa Francisco en America Papa Francisco en Bahrain 1+ 2 Papa Francisco en Brazil WYD 2013 Papa Francisco en Bulgaria and Macedonia Papa Francisco en Canada 1,2,3 Papa Francisco en Central African Republic Papa Francisco en Chile 1 + 2 Papa Francisco en Chipre Papa Francisco en Colombia 1 + 2 Papa Francisco en Congo 1+ 2 Papa Francisco en Cuba 2015 Papa Francisco en Egypto Papa Francisco en Eslovaqiia 1 + 2 Papa Francisco en Europa – parliamento Papa Francisco en Fatima, Portugal Papa Francisco en Grecia Papa Francisco en Tierra Santa, Israel, Palestine Jordan Papa Francisco en Hungria 2021 + 2023 Papa Francisco en Iraq 1,2,3 Papa Francisco en Ireanda – encuentro mundial de familias Papa Francisco en Kenia Papa Francisco en Japón Papa Francisco en Kazaquistan 1+ 2 Papa Francisco en Malta Papa Francisco en Marruecos Papa Francisco en México Papa Francisco en México 2016 Papa Francisco en Mongolia Papa Francisco en Panama – JMJ 2019 Papa Francisco en Peru Papa Francisco en Polonia- Auschwitz Papa Francisco en Polonia – JMU - 2016 Papa Francisco en Portugal 2021 + JMJ 2023 Papa Francisco en Romania Papa Francisco en Sudan Papa Francisco en Suecia Pope Francis en Tailandiia Papa Francisco en Uganda Papa Francisco en United Arab Emirates
 • 156. SANTOS Y MÁRTIRES Mártires de Albania Mártires de Algeria Mártires de Corea Mártires de Libia Mártires de Japón Máritres de Turquía Mártires de Uganda Mártires de Vietnam Mártires de Nortd America San Alberto Magno San Alfonso Maria Liguori San Ambrosio de Milan San Andrés, Apostol San Antonio de Padua San Antonio del desierto (Egypto) San Bruno, - fundador de los cartujos San Carlos Borromeo San Ciril and Metodio San Clemente de Roma, papa y martir San Columbanus 1,2 San Daniel Comboni San David I, Rey de Escocia San Domingo de Guzman, -fundador de los Dominicos San Dominic Savio San Donnán, misionario a Escocia San Esteban, proto-martir San Felipe Neri San Fidelis of Simaringen, martir San Francis co de Asís 1,2,3,4 San Francisco de Sales San Francisco Xavier San Ignacio de Loyola San Joaquin y Santa Ana San Jorge, y la leyenda del dragón San José, obrero, marido, padre San Juan Bosco, fundador de los Salesianos San Juan Crisostom San Juan Damascene San Juan de Dios San Juan de la cruz San Juan Ma Vianney, Curé de'Ars San Juan E. Newman, cardinal San Juan N. Neumann, obispo de Filadelfia San Juan Ogilvie, Jesuita, Escosés, Martir San Juan Paul II, Karol Wojtyla San Juan, Apostol y Evangelista San Leon el Grande San Lukas, Evangelista San Marcos, Evangelista San Martin de Porres San Martin de Tours San Mateo, Apostol y Evangelista San Maximiliana Kolbe San Nazareo y Celso, martires San Nicolas (Santa Claus) San Pablo, 1 + 2 San Padre Pio de Pietralcina San Patricio de Irlanda San Pedro Claver Santa Perpetua y Felicidad San Roberto Bellarmino Santiago, Apostol San Simon y Judas Tadeo, apostoles Santos Timoteo y Tito, obispos, mártires San Zacharias e Isavel, - padres de Juan el Bautista San Tomás Beckett San Tomás de Aquinas San Valentino San Vincent e de Paul San Zacharias y Santa Isabel Sant’ Agueda, virgen and martir Santa Bernadita de Lourdes Santa Brigid a de Irlanda Santa Caterina de Alexandria, virgen y martir Santa Caterina de Siena Santa Cecilia, virgen e martir Santa Faustina and divine mercy Sant’ Agnes of Rome, virgen y martir Sant’ Isabel de Hungria Sant’ Inés, virgen y martir Santa Juana de arc Santa Lucia, virgen y martir Santa Margarita de Escocia Santa Maria Goretti Santa Maria Magdalena Santa Marta, Maria y Lazaro Santa Monica, madre de San Augustine Santa Rita de Cascia Santa Teresa deAvila Santa Teresa de Calcutta Santa Terese de Lisieux 1 + 2 Para commentarioa – email – mflynn@lcegionaries.org fb – Martin M Flynn Donativos a IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX