SlideShare a Scribd company logo
Nguồn: Diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ 2013
Thời gian làm bài: 180 phút
I. Phần chung cho tất cả các thí sinh (7 điểm)
Câu 1(2 điểm). Hãy nêu thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam trong
những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933).
Câu 2 (2 điểm). Hãy trình bày chủ trương, kế hoạch của ta và diễn biến
cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954
Câu 3(3 điểm). Trình bày những nét chính về diễn biến cuộc Tổng tiến
công và nổi dậy Xuân 1975
Phần riêng (3 điểm)
Thí sinh được lựa chọn làm một trong hai câu (câu 4a hoặc 4b)
Câu 4a. Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch
sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam? Nêu vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 4b. Công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị lần
thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941) đã diễn ra như thế nào?
Gợi ý làm bài
Câu 1
a) Kinh tế:
Từ năm 1930, do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế Việt
Nam suy thoái.
Nông nghiệp: lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất bị bỏ hoang.
Công nghiệp: các ngành đều suy giảm.
Thương nghiệp: hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam rất nặng nề…
b) Xã hội:
Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm trầm trọng thêm tình trạng
đói khổ của nhân dân lao động…
Nông dân phải chịu thuế cao, vay nặng lãi,…
Thợ thủ công bị thất nghiệp, nhà buôn nhỏ phải đóng cửa hiệu…
Mâu thuẫn xã hội thêm gay gắt, trong đó có hai mâu thuẫn cơ bản…
Đầu năm 1930, khởi nghĩa Yên Bái thất bại, Pháp tiến hành khủng bố…
Câu 2:
- Chủ trương, kế hoạch của ta:
Cuối tháng 9-1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng họp
thông qua kế hoạch tác chiến đông –xuân 1953-1954.
Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan
trọng về chiến lược mà ở đó địch tương đối yếu…
Phương châm: Tích cực, chủ động, cơ động và linh hoạt, đánh ăn
chắc,…
- Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954:
Nguồn: Diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị, trong đông – xuân 1953-1954,
quân ta mở một loạt chiến dịch tiến công địch…
Ngày 10-12-1953, một bộ phận quân chủ lực của ta tiến công thị xã Lai
Châu… Nava buộc phải đưa 6 tiểu đoàn cơ động từ đồng bằng Bắc bộ tăng
cường cho Điện Biên Phủ…
Đầu tháng 12-1953,liên quân Lào – Việt mở cuộc tấn công địch ở Trung
Lào tiêu diệt nhiều sinh lực địch…
Cuối tháng 1-1954, liên quân Lào – Việt mở cuộc tiến công địch ở
Thượng Lào, …
Đầu tháng 2-1954, giữ vững quyền chủ động đánh địch, bộ đội chủ lực ta
bất ngờ tiến công Bắc Tây Nguyên,…
Phối hợp chặt chẽ với mặt trận chính, phong trào chiến tranh du kích đã
phát triển mạnh mở vùng sau lưng địch…
Tóm lại, cuộc Tiến công của quân dân ta trong Đông – Xuân 1953-1954
đã làm cho địch phải bị động và phân tán lực lượng, kế hoạch Nava bước đầu
bị phá sản…
Câu 3.
- Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4-3 đến ngày 24-3):
Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, cả ta và địch đều cố nắm
giữ…
Ngày 10-3-1975, quân ta tiến công Buôn Ma Thuột …
Ngày 12-3, địch phản công chiếm lại Buôn Ma Thuột, nhưng không
thành.
Ngày 14-3-1975, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút toàn bộ quân khỏi Tây
Nguyên. Ngày 24-3-1975, Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.
- Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ 21-3 đến 29-3):
Nhận thấy thời cơ thuận lợi, khi chiến dịch Tây Nguyên đang tiếp diễn,
Bộ Chính trị quyết định kế hoạch giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam…
Ngày 21-3-1975, quân ta đánh thẳng vào căn cứ địch ở Huế. Đếnngày
26-3 ta giải phóng thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiên.
Đà Nẵng, căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất của Mĩ và quân đội Sài Gòn
rơi vào thế cô lập…
Từ cuối tháng 3 đến tháng 4, nhân dân các tỉnh còn lại ven biển miền
Trung, Nam Tây Nguyên và một số tỉnh Nam bộ đã nổi dậy đánh địch…
- Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 26-4 đến 30-4):
Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng, Bộ Chính
trị nhận định “Thời cơ chiến lược đã đến”, quyết định phải tập trung nhanh
nhất lực lượng, binh khí kĩ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa
mưa…
17 giờ ngày 26-4-1975, quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch…
10 giờ 45 phút ngày 30-4, quân ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ
Nội các Sài Gòn…
Sau khi giải phóng Sài Gòn, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh còn
lại thừa thắng, nhất tề đứng lên tiến công và nổi dậy…
Câu 4a:
Nguồn: Diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng
Việt Nam:
Đảng ra đời đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp
lãnh đạo của cách mạng Việt Nam…
Đảng ra đời đã vạch ra được phương pháp cách mạng đúng đắn…
Kể từ khi Đảng ra đời, cách mạng Việt Nam thực sự trở thành một bộ
phận khăng khít của cách mạng thế giới…
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính
quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt
Nam.
- Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng
sản Việt Nam:
Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về Việt Nam…
Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6-1925)…
Thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam…
Soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng…
Câu 4b:
a) Xây dựng lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang.
- Xây dựng lực lượng chính trị:
Nhiệm vụ cấp bách là vận động quần chúng tham gia Việt Minh. Cao
Bằng là nơi thí điểm xây dựng các hội Cứu quốc…
Ở Bắc Kì và một số tỉnh Trung Kì, các hội Phản đế chuyển thành các hội
Cứu quốc,…
Năm 1934, Đảng đưa ra bản “Đề cương văn hóa Việt Nam”….
Đảng cũng tăng cường vận động binh lính người Việt trong quân đội
Pháp và ngoại kiều ở Đông Dương chống phát xít.
- Xây dựng lực lượng vũ trang:
Sau khởi nghĩa Bắc Sơn, đội du kích Bắc Sơn được thành lập, hoạt động
tại căn cứ Bắc Sơn – Võ Nhai…
Cuối năm 1941, Nguyễn Ái Quốc quyết định thành lập đội tự vệ vũ
trang, tổ chức các lớp huấn luyện chính trị - quân sự…
- Xây dựng căn cứ địa cách mạng:
+ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11-1940 chủ trương xây
dựng Bắc Sơn – Võ Nhai thành căn cứ địa cách mạng.
+ Năm 1941, sau khi về nước, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây
dựng căn cứ địa.
b) Gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền
Tháng 2-1943, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La (Đông
Anh – Phúc Yên) vạch ra kế hoạch chuẩn bị toàn diện cho khởi nghĩa vũ
trang…
Ở Bắc Sơn – Võ Nhai, Trung đội Cứu quốc quân III ra đời (2-1944)
Ở Cao Bằng, các đội tự vệ vũ trang, đội du kích thành lập…
Tháng 5-1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa”.
Ngày 22-12-1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên
truyền giải phóng quân được thành lập,…
Nguồn: Diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT

More Related Content

What's hot

De thi thu mon su nam 2013
De thi thu mon su nam 2013De thi thu mon su nam 2013
De thi thu mon su nam 2013
adminseo
 
De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013
adminseo
 
Duong loi khang chien chong thuc dan Phap xam luoc (1946 - 1954)
Duong loi khang chien chong thuc dan Phap xam luoc (1946 - 1954)Duong loi khang chien chong thuc dan Phap xam luoc (1946 - 1954)
Duong loi khang chien chong thuc dan Phap xam luoc (1946 - 1954)
jangvi
 
Luận án: Cách mạng tháng Tám 1945 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ
Luận án: Cách mạng tháng Tám 1945 ở các tỉnh Bắc Trung BộLuận án: Cách mạng tháng Tám 1945 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ
Luận án: Cách mạng tháng Tám 1945 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
đườNg lối kháng chiến chống thực dân pháp
đườNg lối kháng chiến chống thực dân phápđườNg lối kháng chiến chống thực dân pháp
đườNg lối kháng chiến chống thực dân pháp
Lớp kế toán trưởng
 
Tiểu luận về vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám năm 1945
Tiểu luận về vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám năm 1945Tiểu luận về vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám năm 1945
Tiểu luận về vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám năm 1945
Long Toro
 
Luận án: Công tác dân vận của Đảng bộ Liên khu Việt Bắc, HAY
Luận án: Công tác dân vận của Đảng bộ Liên khu Việt Bắc, HAYLuận án: Công tác dân vận của Đảng bộ Liên khu Việt Bắc, HAY
Luận án: Công tác dân vận của Đảng bộ Liên khu Việt Bắc, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
4.3 lich su dia phuong thanh hoa thpt-
4.3 lich su dia phuong thanh hoa thpt-4.3 lich su dia phuong thanh hoa thpt-
4.3 lich su dia phuong thanh hoa thpt-
Phi Phi
 
đề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệ
đề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệđề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệ
đề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệ
onthitot .com
 
Luận án: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Bắc Trung Bộ, HAY
Luận án: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Bắc Trung Bộ, HAYLuận án: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Bắc Trung Bộ, HAY
Luận án: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Bắc Trung Bộ, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Trac nghiem duong loi dang cs
Trac nghiem duong loi dang csTrac nghiem duong loi dang cs
Trac nghiem duong loi dang cs
Tú Nhi Lê
 
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2019
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2019Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2019
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2019
giaoduc0123
 
BÀI 19 NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 đến t...
BÀI 19 NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 đến t...BÀI 19 NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 đến t...
BÀI 19 NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 đến t...
Võ Tâm Long
 
địNh huong 2 minh
địNh huong 2 minhđịNh huong 2 minh
địNh huong 2 minh
Thuthu Cao
 
Lịch sử 5 - “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.
Lịch sử 5 - “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.Lịch sử 5 - “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.
Lịch sử 5 - “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.
tieuhocvn .info
 
Câu hỏi trắc nghiệm đáp án a
Câu hỏi trắc nghiệm  đáp án aCâu hỏi trắc nghiệm  đáp án a
Câu hỏi trắc nghiệm đáp án a
Trúc Hương
 
Đề cương ôn Sử 11a1 - An Nhơn 3
Đề cương ôn Sử 11a1 - An Nhơn 3Đề cương ôn Sử 11a1 - An Nhơn 3
Đề cương ôn Sử 11a1 - An Nhơn 3
Ái Dân
 
BÀI 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰ...
BÀI 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰ...BÀI 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰ...
BÀI 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰ...
Võ Tâm Long
 
Giáo án lịch sử bài 17-19-20-21-22
Giáo án lịch sử bài 17-19-20-21-22Giáo án lịch sử bài 17-19-20-21-22
Giáo án lịch sử bài 17-19-20-21-22
Võ Tâm Long
 
BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM...
BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM...BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM...
BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM...
Võ Tâm Long
 

What's hot (20)

De thi thu mon su nam 2013
De thi thu mon su nam 2013De thi thu mon su nam 2013
De thi thu mon su nam 2013
 
De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013
 
Duong loi khang chien chong thuc dan Phap xam luoc (1946 - 1954)
Duong loi khang chien chong thuc dan Phap xam luoc (1946 - 1954)Duong loi khang chien chong thuc dan Phap xam luoc (1946 - 1954)
Duong loi khang chien chong thuc dan Phap xam luoc (1946 - 1954)
 
Luận án: Cách mạng tháng Tám 1945 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ
Luận án: Cách mạng tháng Tám 1945 ở các tỉnh Bắc Trung BộLuận án: Cách mạng tháng Tám 1945 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ
Luận án: Cách mạng tháng Tám 1945 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ
 
đườNg lối kháng chiến chống thực dân pháp
đườNg lối kháng chiến chống thực dân phápđườNg lối kháng chiến chống thực dân pháp
đườNg lối kháng chiến chống thực dân pháp
 
Tiểu luận về vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám năm 1945
Tiểu luận về vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám năm 1945Tiểu luận về vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám năm 1945
Tiểu luận về vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám năm 1945
 
Luận án: Công tác dân vận của Đảng bộ Liên khu Việt Bắc, HAY
Luận án: Công tác dân vận của Đảng bộ Liên khu Việt Bắc, HAYLuận án: Công tác dân vận của Đảng bộ Liên khu Việt Bắc, HAY
Luận án: Công tác dân vận của Đảng bộ Liên khu Việt Bắc, HAY
 
4.3 lich su dia phuong thanh hoa thpt-
4.3 lich su dia phuong thanh hoa thpt-4.3 lich su dia phuong thanh hoa thpt-
4.3 lich su dia phuong thanh hoa thpt-
 
đề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệ
đề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệđề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệ
đề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệ
 
Luận án: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Bắc Trung Bộ, HAY
Luận án: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Bắc Trung Bộ, HAYLuận án: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Bắc Trung Bộ, HAY
Luận án: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Bắc Trung Bộ, HAY
 
Trac nghiem duong loi dang cs
Trac nghiem duong loi dang csTrac nghiem duong loi dang cs
Trac nghiem duong loi dang cs
 
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2019
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2019Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2019
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2019
 
BÀI 19 NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 đến t...
BÀI 19 NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 đến t...BÀI 19 NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 đến t...
BÀI 19 NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 đến t...
 
địNh huong 2 minh
địNh huong 2 minhđịNh huong 2 minh
địNh huong 2 minh
 
Lịch sử 5 - “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.
Lịch sử 5 - “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.Lịch sử 5 - “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.
Lịch sử 5 - “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.
 
Câu hỏi trắc nghiệm đáp án a
Câu hỏi trắc nghiệm  đáp án aCâu hỏi trắc nghiệm  đáp án a
Câu hỏi trắc nghiệm đáp án a
 
Đề cương ôn Sử 11a1 - An Nhơn 3
Đề cương ôn Sử 11a1 - An Nhơn 3Đề cương ôn Sử 11a1 - An Nhơn 3
Đề cương ôn Sử 11a1 - An Nhơn 3
 
BÀI 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰ...
BÀI 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰ...BÀI 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰ...
BÀI 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰ...
 
Giáo án lịch sử bài 17-19-20-21-22
Giáo án lịch sử bài 17-19-20-21-22Giáo án lịch sử bài 17-19-20-21-22
Giáo án lịch sử bài 17-19-20-21-22
 
BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM...
BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM...BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM...
BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM...
 

Similar to đề Thi thử đại học môn sử 2

Tai lieu luyen thi mon su de thi dh mon su khoi c - nam 2008
Tai lieu luyen thi mon su  de thi dh mon su khoi c - nam 2008Tai lieu luyen thi mon su  de thi dh mon su khoi c - nam 2008
Tai lieu luyen thi mon su de thi dh mon su khoi c - nam 2008
Trungtâmluyệnthi Qsc
 
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...
nataliej4
 
Nhóm 6 tuần 1 - lsđ
Nhóm 6  tuần 1 - lsđNhóm 6  tuần 1 - lsđ
Nhóm 6 tuần 1 - lsđ
thaothao thaonguyen
 
De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013
De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013
De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013
dethinet
 
đê On thi duong loi
đê On thi duong loiđê On thi duong loi
đê On thi duong loi
anhquanb7
 
Tim hieu cach mang thang 8 1945 by TinhBGO Tran
Tim hieu cach mang thang 8 1945 by TinhBGO TranTim hieu cach mang thang 8 1945 by TinhBGO Tran
Tim hieu cach mang thang 8 1945 by TinhBGO Tran
VFU-ĐH Lâm Nghiệp
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Hương Lan Hoàng
 
Đề cương đường lối
Đề cương đường lối Đề cương đường lối
Đề cương đường lối
Ngọc Thái Trương
 
đề Thi thử đại học môn sử 2013
đề Thi thử đại học môn sử 2013đề Thi thử đại học môn sử 2013
đề Thi thử đại học môn sử 2013
adminseo
 
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-anDe thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an
mcbooksjsc
 
Bản chuẩn đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam
Bản chuẩn đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt namBản chuẩn đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam
Bản chuẩn đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam
Học viện Chính Trị Quân Sự
 
chuong-2-lsd.pptx
chuong-2-lsd.pptxchuong-2-lsd.pptx
chuong-2-lsd.pptx
NguyenDucXuan1
 
mau-slide-powerpoint-danh-cho-mon-lich-su_105839.pptx
mau-slide-powerpoint-danh-cho-mon-lich-su_105839.pptxmau-slide-powerpoint-danh-cho-mon-lich-su_105839.pptx
mau-slide-powerpoint-danh-cho-mon-lich-su_105839.pptx
GipHong12
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Hương Lan Hoàng
 
đề Cương ôn tập lịch sử 9
đề Cương ôn tập lịch sử 9đề Cương ôn tập lịch sử 9
đề Cương ôn tập lịch sử 9
Hà's Trọng
 
De thi thu mon su co dap an 2013
De thi thu mon su co dap an 2013De thi thu mon su co dap an 2013
De thi thu mon su co dap an 2013
adminseo
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon su khoi c - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon su khoi c - nam 2010Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon su khoi c - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon su khoi c - nam 2010
Trungtâmluyệnthi Qsc
 
Đề Tài Chiến Dịch Việt Bắc Thu-Đông Năm 1947.pdf
Đề Tài Chiến Dịch Việt Bắc Thu-Đông Năm 1947.pdfĐề Tài Chiến Dịch Việt Bắc Thu-Đông Năm 1947.pdf
Đề Tài Chiến Dịch Việt Bắc Thu-Đông Năm 1947.pdf
NuioKila
 
1. Nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ , cứu nước ( Đại hội III năm 1960 ...
1. Nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ , cứu nước ( Đại hội III năm 1960 ...1. Nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ , cứu nước ( Đại hội III năm 1960 ...
1. Nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ , cứu nước ( Đại hội III năm 1960 ...
thinguyen946461
 
CHƯƠNG 1, phần I 5.2023,LSĐ,slidepp.
CHƯƠNG 1, phần I 5.2023,LSĐ,slidepp.CHƯƠNG 1, phần I 5.2023,LSĐ,slidepp.
CHƯƠNG 1, phần I 5.2023,LSĐ,slidepp.
thoai110404
 

Similar to đề Thi thử đại học môn sử 2 (20)

Tai lieu luyen thi mon su de thi dh mon su khoi c - nam 2008
Tai lieu luyen thi mon su  de thi dh mon su khoi c - nam 2008Tai lieu luyen thi mon su  de thi dh mon su khoi c - nam 2008
Tai lieu luyen thi mon su de thi dh mon su khoi c - nam 2008
 
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...
 
Nhóm 6 tuần 1 - lsđ
Nhóm 6  tuần 1 - lsđNhóm 6  tuần 1 - lsđ
Nhóm 6 tuần 1 - lsđ
 
De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013
De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013
De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013
 
đê On thi duong loi
đê On thi duong loiđê On thi duong loi
đê On thi duong loi
 
Tim hieu cach mang thang 8 1945 by TinhBGO Tran
Tim hieu cach mang thang 8 1945 by TinhBGO TranTim hieu cach mang thang 8 1945 by TinhBGO Tran
Tim hieu cach mang thang 8 1945 by TinhBGO Tran
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
 
Đề cương đường lối
Đề cương đường lối Đề cương đường lối
Đề cương đường lối
 
đề Thi thử đại học môn sử 2013
đề Thi thử đại học môn sử 2013đề Thi thử đại học môn sử 2013
đề Thi thử đại học môn sử 2013
 
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-anDe thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an
 
Bản chuẩn đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam
Bản chuẩn đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt namBản chuẩn đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam
Bản chuẩn đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam
 
chuong-2-lsd.pptx
chuong-2-lsd.pptxchuong-2-lsd.pptx
chuong-2-lsd.pptx
 
mau-slide-powerpoint-danh-cho-mon-lich-su_105839.pptx
mau-slide-powerpoint-danh-cho-mon-lich-su_105839.pptxmau-slide-powerpoint-danh-cho-mon-lich-su_105839.pptx
mau-slide-powerpoint-danh-cho-mon-lich-su_105839.pptx
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
 
đề Cương ôn tập lịch sử 9
đề Cương ôn tập lịch sử 9đề Cương ôn tập lịch sử 9
đề Cương ôn tập lịch sử 9
 
De thi thu mon su co dap an 2013
De thi thu mon su co dap an 2013De thi thu mon su co dap an 2013
De thi thu mon su co dap an 2013
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon su khoi c - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon su khoi c - nam 2010Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon su khoi c - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon su khoi c - nam 2010
 
Đề Tài Chiến Dịch Việt Bắc Thu-Đông Năm 1947.pdf
Đề Tài Chiến Dịch Việt Bắc Thu-Đông Năm 1947.pdfĐề Tài Chiến Dịch Việt Bắc Thu-Đông Năm 1947.pdf
Đề Tài Chiến Dịch Việt Bắc Thu-Đông Năm 1947.pdf
 
1. Nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ , cứu nước ( Đại hội III năm 1960 ...
1. Nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ , cứu nước ( Đại hội III năm 1960 ...1. Nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ , cứu nước ( Đại hội III năm 1960 ...
1. Nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ , cứu nước ( Đại hội III năm 1960 ...
 
CHƯƠNG 1, phần I 5.2023,LSĐ,slidepp.
CHƯƠNG 1, phần I 5.2023,LSĐ,slidepp.CHƯƠNG 1, phần I 5.2023,LSĐ,slidepp.
CHƯƠNG 1, phần I 5.2023,LSĐ,slidepp.
 

More from adminseo

đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
adminseo
 
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
adminseo
 
De thi thu dai hoc mon hoa
De thi thu dai hoc mon hoaDe thi thu dai hoc mon hoa
De thi thu dai hoc mon hoa
adminseo
 
De thi thu sinh hoc
De thi thu sinh hocDe thi thu sinh hoc
De thi thu sinh hoc
adminseo
 
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet
De thi thu mon sinh co dap an chi tietDe thi thu mon sinh co dap an chi tiet
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet
adminseo
 
đề Thi thử đại học môn sử 3
đề Thi thử đại học môn sử  3 đề Thi thử đại học môn sử  3
đề Thi thử đại học môn sử 3
adminseo
 
đề Thi thử đại học môn sử
đề Thi thử đại học môn sửđề Thi thử đại học môn sử
đề Thi thử đại học môn sử
adminseo
 
De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013
adminseo
 
De thi thu mon hoa co dap an 2013
De thi thu mon hoa co dap an 2013De thi thu mon hoa co dap an 2013
De thi thu mon hoa co dap an 2013
adminseo
 
De thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap anDe thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap an
adminseo
 
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
adminseo
 
De thi thu tieng anh khoi a1
De thi thu tieng anh khoi a1De thi thu tieng anh khoi a1
De thi thu tieng anh khoi a1
adminseo
 
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
adminseo
 
De thi thu mon van khoi c nam 2013
De thi thu mon van khoi c nam 2013De thi thu mon van khoi c nam 2013
De thi thu mon van khoi c nam 2013
adminseo
 
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap anDe thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
adminseo
 
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
adminseo
 
De thi thu vat ly 2013
De thi thu vat ly 2013De thi thu vat ly 2013
De thi thu vat ly 2013
adminseo
 
De thi thu mon dia nam 2013
De thi thu mon dia nam 2013De thi thu mon dia nam 2013
De thi thu mon dia nam 2013
adminseo
 
De thi thu mon sinh hoc co dap an
De thi thu mon sinh hoc co dap anDe thi thu mon sinh hoc co dap an
De thi thu mon sinh hoc co dap an
adminseo
 

More from adminseo (20)

đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
 
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
 
De thi thu dai hoc mon hoa
De thi thu dai hoc mon hoaDe thi thu dai hoc mon hoa
De thi thu dai hoc mon hoa
 
De thi thu sinh hoc
De thi thu sinh hocDe thi thu sinh hoc
De thi thu sinh hoc
 
Sinh 2
Sinh 2Sinh 2
Sinh 2
 
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet
De thi thu mon sinh co dap an chi tietDe thi thu mon sinh co dap an chi tiet
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet
 
đề Thi thử đại học môn sử 3
đề Thi thử đại học môn sử  3 đề Thi thử đại học môn sử  3
đề Thi thử đại học môn sử 3
 
đề Thi thử đại học môn sử
đề Thi thử đại học môn sửđề Thi thử đại học môn sử
đề Thi thử đại học môn sử
 
De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013
 
De thi thu mon hoa co dap an 2013
De thi thu mon hoa co dap an 2013De thi thu mon hoa co dap an 2013
De thi thu mon hoa co dap an 2013
 
De thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap anDe thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap an
 
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
 
De thi thu tieng anh khoi a1
De thi thu tieng anh khoi a1De thi thu tieng anh khoi a1
De thi thu tieng anh khoi a1
 
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
 
De thi thu mon van khoi c nam 2013
De thi thu mon van khoi c nam 2013De thi thu mon van khoi c nam 2013
De thi thu mon van khoi c nam 2013
 
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap anDe thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
 
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
 
De thi thu vat ly 2013
De thi thu vat ly 2013De thi thu vat ly 2013
De thi thu vat ly 2013
 
De thi thu mon dia nam 2013
De thi thu mon dia nam 2013De thi thu mon dia nam 2013
De thi thu mon dia nam 2013
 
De thi thu mon sinh hoc co dap an
De thi thu mon sinh hoc co dap anDe thi thu mon sinh hoc co dap an
De thi thu mon sinh hoc co dap an
 

đề Thi thử đại học môn sử 2

 • 1. Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ 2013 Thời gian làm bài: 180 phút I. Phần chung cho tất cả các thí sinh (7 điểm) Câu 1(2 điểm). Hãy nêu thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933). Câu 2 (2 điểm). Hãy trình bày chủ trương, kế hoạch của ta và diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954 Câu 3(3 điểm). Trình bày những nét chính về diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 Phần riêng (3 điểm) Thí sinh được lựa chọn làm một trong hai câu (câu 4a hoặc 4b) Câu 4a. Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam? Nêu vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 4b. Công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941) đã diễn ra như thế nào? Gợi ý làm bài Câu 1 a) Kinh tế: Từ năm 1930, do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam suy thoái. Nông nghiệp: lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất bị bỏ hoang. Công nghiệp: các ngành đều suy giảm. Thương nghiệp: hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam rất nặng nề… b) Xã hội: Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của nhân dân lao động… Nông dân phải chịu thuế cao, vay nặng lãi,… Thợ thủ công bị thất nghiệp, nhà buôn nhỏ phải đóng cửa hiệu… Mâu thuẫn xã hội thêm gay gắt, trong đó có hai mâu thuẫn cơ bản… Đầu năm 1930, khởi nghĩa Yên Bái thất bại, Pháp tiến hành khủng bố… Câu 2: - Chủ trương, kế hoạch của ta: Cuối tháng 9-1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng họp thông qua kế hoạch tác chiến đông –xuân 1953-1954. Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà ở đó địch tương đối yếu… Phương châm: Tích cực, chủ động, cơ động và linh hoạt, đánh ăn chắc,… - Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954:
 • 2. Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị, trong đông – xuân 1953-1954, quân ta mở một loạt chiến dịch tiến công địch… Ngày 10-12-1953, một bộ phận quân chủ lực của ta tiến công thị xã Lai Châu… Nava buộc phải đưa 6 tiểu đoàn cơ động từ đồng bằng Bắc bộ tăng cường cho Điện Biên Phủ… Đầu tháng 12-1953,liên quân Lào – Việt mở cuộc tấn công địch ở Trung Lào tiêu diệt nhiều sinh lực địch… Cuối tháng 1-1954, liên quân Lào – Việt mở cuộc tiến công địch ở Thượng Lào, … Đầu tháng 2-1954, giữ vững quyền chủ động đánh địch, bộ đội chủ lực ta bất ngờ tiến công Bắc Tây Nguyên,… Phối hợp chặt chẽ với mặt trận chính, phong trào chiến tranh du kích đã phát triển mạnh mở vùng sau lưng địch… Tóm lại, cuộc Tiến công của quân dân ta trong Đông – Xuân 1953-1954 đã làm cho địch phải bị động và phân tán lực lượng, kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản… Câu 3. - Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4-3 đến ngày 24-3): Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, cả ta và địch đều cố nắm giữ… Ngày 10-3-1975, quân ta tiến công Buôn Ma Thuột … Ngày 12-3, địch phản công chiếm lại Buôn Ma Thuột, nhưng không thành. Ngày 14-3-1975, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút toàn bộ quân khỏi Tây Nguyên. Ngày 24-3-1975, Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng. - Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ 21-3 đến 29-3): Nhận thấy thời cơ thuận lợi, khi chiến dịch Tây Nguyên đang tiếp diễn, Bộ Chính trị quyết định kế hoạch giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam… Ngày 21-3-1975, quân ta đánh thẳng vào căn cứ địch ở Huế. Đếnngày 26-3 ta giải phóng thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiên. Đà Nẵng, căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất của Mĩ và quân đội Sài Gòn rơi vào thế cô lập… Từ cuối tháng 3 đến tháng 4, nhân dân các tỉnh còn lại ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên và một số tỉnh Nam bộ đã nổi dậy đánh địch… - Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 26-4 đến 30-4): Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng, Bộ Chính trị nhận định “Thời cơ chiến lược đã đến”, quyết định phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kĩ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa… 17 giờ ngày 26-4-1975, quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch… 10 giờ 45 phút ngày 30-4, quân ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các Sài Gòn… Sau khi giải phóng Sài Gòn, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh còn lại thừa thắng, nhất tề đứng lên tiến công và nổi dậy… Câu 4a:
 • 3. Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam: Đảng ra đời đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam… Đảng ra đời đã vạch ra được phương pháp cách mạng đúng đắn… Kể từ khi Đảng ra đời, cách mạng Việt Nam thực sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới… Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. - Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam: Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về Việt Nam… Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6-1925)… Thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam… Soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng… Câu 4b: a) Xây dựng lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang. - Xây dựng lực lượng chính trị: Nhiệm vụ cấp bách là vận động quần chúng tham gia Việt Minh. Cao Bằng là nơi thí điểm xây dựng các hội Cứu quốc… Ở Bắc Kì và một số tỉnh Trung Kì, các hội Phản đế chuyển thành các hội Cứu quốc,… Năm 1934, Đảng đưa ra bản “Đề cương văn hóa Việt Nam”…. Đảng cũng tăng cường vận động binh lính người Việt trong quân đội Pháp và ngoại kiều ở Đông Dương chống phát xít. - Xây dựng lực lượng vũ trang: Sau khởi nghĩa Bắc Sơn, đội du kích Bắc Sơn được thành lập, hoạt động tại căn cứ Bắc Sơn – Võ Nhai… Cuối năm 1941, Nguyễn Ái Quốc quyết định thành lập đội tự vệ vũ trang, tổ chức các lớp huấn luyện chính trị - quân sự… - Xây dựng căn cứ địa cách mạng: + Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11-1940 chủ trương xây dựng Bắc Sơn – Võ Nhai thành căn cứ địa cách mạng. + Năm 1941, sau khi về nước, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa. b) Gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền Tháng 2-1943, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La (Đông Anh – Phúc Yên) vạch ra kế hoạch chuẩn bị toàn diện cho khởi nghĩa vũ trang… Ở Bắc Sơn – Võ Nhai, Trung đội Cứu quốc quân III ra đời (2-1944) Ở Cao Bằng, các đội tự vệ vũ trang, đội du kích thành lập… Tháng 5-1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa”. Ngày 22-12-1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập,…
 • 4. Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT