SlideShare a Scribd company logo
Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc vµ ®æi míi, c¬ chÕ
qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p c¬

.CO
M

b¶n nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cho
ng−êi lao ®éng.

Trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp, sö dông lao ®éng ®−îc coi lµ vÊn ®Ò quan
träng hµng ®Çu v× lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
Nh−ng sö dông lao ®éng sao cho cã hiÖu qu¶ cao nhÊt l¹i lµ mét vÊn ®Ò riªng biÖt
®Æt ra trong ra trong tõng doanh nghiÖp. ViÖc doanh nghiÖp sö dông nh÷ng biÖn
ph¸p g×, nh÷ng h×nh thøc nµo ®Ó ph¸t huy kh¶ n¨ng cña ng−êi lao ®éng nh»m n©ng

OK

cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ®iÒu hÕt søc quan
träng, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp ®ã.
MÆt kh¸c biÕt ®−îc ®Æc ®iÓm cña lao ®éng trong doanh nghiÖp sÏ gióp cho doanh
nghiÖp tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ, thêi gian vµ c«ng søc v× vËy mµ viÖc thùc hiÖn môc

BO

tiªu cña doanh nghiÖp dÔ dµng h¬n.

N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lµ c¬ së ®Ó n©ng cao tiÒn l−¬ng, c¶i
thiÖn ®êi sèng cho c«ng nh©n, gióp cho doanh nghiÖp cã b−íc tiÕn lín trong ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh.

LO

C«ng ty s¶n xuÊt – xuÊt nhËp khÈu ®Çu t− Thanh Niªn Hµ Néi lµ ®¬n vÞ s¶n
xuÊt cã trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ, hiÖn ®¹i, mÉu m·, c«ng nghÖ lu«n lu«n thay ®æi theo
yªu cÇu cña kh¸ch hµng. C¸c mÆt qu¶n lý trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nhiÒu
tiÕn bé nh−ng hiÖu qu¶ vÉn cßn h¹n chÕ. Vµ vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao

KI

®éng ë C«ng ty lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò ®−îc quan t©m vµ cÇn ®−îc n©ng cao. VËy lý
do t¹i sao? Vµ gi¶i ph¸p nh− thÕ nµo h÷u hiÖu nhÊt?
ThÊy ®−îc ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong c¸c
doanh nghiÖp th−¬ng m¹i nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty SX-XNK§T
thanh niªn HN em thÊy: MÆc dï c«ng ty còng ®· cã mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö
dông lao ®éng nh−ng kh«ng phï hîp víi sù thay ®æi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng,
chÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò tµi :
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

1
Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ë c«ng ty
S¶n xuÊt

xuÊt nhËp khÈu ®Çu t− thanh niªn Hµ Néi

lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n

tèt nghiÖp cña m×nh.
Bè côc cña luËn v¨n ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n ®−îc chia lµm 3

.CO
M

ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Lý luËn vÒ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng
m¹i

Ch−¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i c«ng ty sxxnk®t thanh niªn Hµ Néi

Ch−¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông t¹i
c«ng ty SX-XNK§T thanh niªn HN

OK

Thêi gian thùc tËp lµ giai ®o¹n quan träng ®èi víi mçi sinh viªn tr−íc khi tèt
nghiÖp ra tr−êng. Th«ng qua qu¸ tr×nh ®ã sinh viªn ®−îc tiÕp xóc víi kiÕn thøc ®·
häc, vËn dông kiÕn thøc ®ã mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o vµo thùc tÕ. MÆt kh¸c, qua
thêi gian thùc tËp sinh viªn cã ®iÒu kiÖn rÌn luyÖn t¸c phong lµm viÖc sau nµy.

BO

Qua thêi gian thùc tËp, em ®· cã ®−îc mét thêi gian thùc tÕ quý b¸u, ®−îc
tiÕp xóc víi mét m«i tr−êng lµm viÖc n¨ng ®éng. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n c¸c c«,
chó, anh chÞ trong c«ng ty S¶n xuÊt –XuÊt nhËp khÈu ®Çu t− thanh niªn Hµ néi ®·
gióp ®ì em rÊt nhiÖt t×nh trong qu¸ tr×nh em thùc tËp t¹i quý C«ng ty.

LO

Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o PGS- TS Ph¹m C«ng §oµn, ng−êi ®·
trùc tiÕp h−íng dÉn em hoµn thµnh luËn v¨n nµy.
Víi nhËn thøc vµ kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ, luËn v¨n nµy cña em kh«ng tr¸nh
khái cã nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o gióp em söa ch÷a, bæ sung

KI

nh÷ng thiÕu sãt ®ã ®Ó néi dung luËn v¨n cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

2
Ch−¬ng I
lý luËn vÒ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong
doanh nghiÖp th−¬ng m¹i

.CO
M

I. Lao ®éng th−¬ng m¹i
1.Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i
X· héi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶i cã lao ®éng “lao ®éng lµ ho¹t
®éngcã môc ®Ých,cã ý thøc cña con ng−êi nh»m t¹o ra cña c¶i vËt chÊt phôc vô cho
nhu cÇu cña m×nh.Nh−ng hä kh«ng thÓ trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm phôc vô nhu
cÇu m×nh ®ßi hái.V× thÕ mµ trong x· héi xuÊt hiÖn sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi ®Ó
phôc vô cho c¸c ®èi t−îng kh¸c chø kh«ng ph¶i chØ phôc vô cho riªng m×nh.

OK

Lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i lµ bé phËn lao ®éng x· héi
cÇn thiÕt ®−îc ph©n c«ng thùc hiÖn qu¸ tr×nh l−u th«ng hµng ho¸.Bao gåm lao ®éng
thùc hiÖn qu¸ tr×nh mua b¸n ,vËn chuyÓn , ®ãng gãi,chän läc.b¶o qu¶n vµ qu¶n lý
ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.Môc ®Ých lao ®éng cña hä lµ nh»m ®−a

BO

hµng ho¸ tõ lÜnh vùc s¶n xuÊt ®Õn lÜnh vùc tiªu dïng.
Lao ®éng th−¬ng m¹i nãi chung vµ lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp
th−¬ng m¹i nãi riªng tån t¹i nh− mét tÊt yÕu kh¸ch quan cïng víi sù tån t¹i cña s¶n
xuÊt , l−u th«ng hµng ho¸ vµ th−¬ng m¹i ,®ã lµ do sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi

LO

quyÕt ®Þnh.Nguån lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i còng ®−îc tiÕp nhËn
tõ thÞ tr−êng lao ®éng nh− c¸c doanh nghiÖp kh¸c.Song doanh nghiÖp th−¬ng m¹i
cã chøc n¨ng l−u th«ng hµng ho¸ nªn lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i
cã nh÷ng ®Æc thï riªng cña nã:

KI

* Còng nh− c¸c doanh nghiÖp kh¸c cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, qu¸ tr×nh lao
®éng trong c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp gi÷a søc lao ®éng cña
ng−êi lao ®éng víi c«ng cô lao ®éng ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi t−îng lao ®éng song ®èi
t−îng lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i lµ s¶n phÈm ®· hoµn chØnh,môc
®Ých lao ®éng cña nh©n viªn th−¬ng m¹i kh«ng ph¶i lµ t¸c ®éng vµo s¶n vËt tù
nhiªn ®Ó biÕn nã thµnh s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu tiªu dïng mµ lµ t¸c ®éng vµo
vËt phÈm tiªu dïng ®Ó ®−a nã ®Õn ng−êi tiªu dïng nh»m tho¶ m·n nhu cÇu c¸ nh©n
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

3
cña hä, ®Ó cho s¶n phÈm thùc sù trë thµnh s¶n phÈm nghÜa lµ ®−îc ®em ®i tiªu
dïng , thùc hiÖn gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña nã.Bëi vËy lao ®éng th−¬ng m¹i võa
mang tÝnh chÊt lao ®éng s¶n xuÊt võa mang tÝnh chÊt lao ®éng phi s¶n xuÊt. §©y
chÝnh lµ ®Æc ®iÓm c¬ b¶n nhÊt cña lao ®éng th−¬ng m¹i

.CO
M

Theo quan ®iÓm cña C.M¸c th× lao ®éng trong th−¬ng m¹i bao gåm hai bé
phËn

+ Bé phËn thø nhÊt lµ lao ®éng tiÕp tôc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong l−u th«ng , bao
gåm nh÷ng ho¹t ®éng lao ®éng g¾n liÒn víi gÝa trÞ sö dông cña hµng ho¸,biÕn mÆt
hµng cña s¶n xuÊt thµnh mÆt hµng kinh doanh cña th−¬ng m¹i còng tøc lµ mÆt hµng
cña tiªu dïng.§ã lµ bé phËn lao ®éng vËn chuyÓn , b¶o qu¶n , ph©n lo¹i , chia
nhá,chän läc chØnh lý hµng hãa.Bé phËn lao ®éng nµy tuy kh«ng lµm t¨ng gi¸ trÞ sö
dông nh−ng nã s¸ng t¹o ra gÝa trÞ míi , s¸ng t¹o ra thu nhËp quèc d©n.Nh÷ng hao

OK

phÝ cña bé phËn lao ®éng nµy ®−îc bï ®¾p b»ng chÝnh thu nhËp quèc d©n míi ®−îc
s¸ng t¹o ra.

+ Bé phËn lao ®éng thø hai cña th−¬ng m¹i mang tÝnh chÊt l−u th«ng thuÇn
tuý. Bé phËn nµy chØ liªn quan ®Õn gÝa trÞ vµ nh»m thùc hiÖn gi¸ trÞ cña hµng

BO

ho¸.§ã lµ nh÷ng ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ , thu tiÒn, kiÓm ng©n,kÕ to¸n vµ c¸c
ho¹t ®éng qu¶n lý kh¸c. Bé phËn lao ®éng nµy kh«ng s¸ng t¹o ra gÝa trÞ , kh«ng
s¸ng t¹o ra thu nhËp quèc d©n.Nh÷ng hao phÝ lao ®éng cña bé phËn nµy ®−îc bï
®¾p b»ng thu nhËp thuÇn tuý cña x· héi.

LO

VÒ mÆt lý thuyÕt chóng ta dÔ nhËn thÊy hai bé phËn lao ®éng nµy, nh−ng trong thùc
tÕ khã cã thÓ t¸ch b¹ch ®−îc râ rµng nÕu xÐt trong tõng hµnh vi lao ®éng cô thÓ .VÝ
dô hµnh vi b¸n hµng cña nh©n viªn b¸n hµng t¹i c¸c cöa hµng b¸n lÎ.NÕu chØ xÐt

KI

b¸n hµng ®Ó thu tiÒn vÒ th× ®ã lµ lao ®éng l−u th«ng thuÇn tuý ,song trong hµnh vi
®−a hµng cho kh¸ch hµng cã chøa ®ùng viÖc chuyÓn hµng tõ lÜnh vùc s¶n xuÊt ®Õn
lÜnh vùc tiªu dïng ,mÆt kh¸c ®Ó cã hµng ho¸ b¸n nh©n viªn ph¶i b¶o qu¶n bao gãi
hµng ho¸. H¬n n÷a khi ta ®Ò cËp ®Õn ®Æc ®iÓm nµy kh«ng nh»m môc ®Ých ®Ó t¸ch
b¹ch hai bé phËn lao ®éng ,mµ ®iÒu quan träng h¬n lµ ®Ó thÊy ®−îc b¶n chÊt cña
lao ®éng th−¬ng m¹i vµ sù kh¸c biÖt cña nã so víi lao ®éng trong c¸c nghµnh s¶n
xuÊt vËt chÊt vµ c¸c nghµnh dÞch vô kh¸c.
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

4
* Lao ®éng th−¬ng m¹i lµ lo¹i h×nh lao ®éng phøc t¹p , ®ßi hái tr×nh ®é
chuyªn m«n tæng hîp. Lao ®éng th−¬ng m¹i lµ chiÕc cÇu nèi liÒn gi÷a ng−êi s¶n
xuÊt víi ng−êi tiªu dïng. Mét mÆt hä ®¹i diÖn cho ng−êi tiªu dïng ®Ó t¸c ®éng vµo
s¶n xuÊt ,lµm cho s¶n phÈm ®−¬c s¶n xuÊt ra ngµy cµng phï hîp víi tiªu dïng, mÆt

.CO
M

kh¸c hä ®¹i diÖn cho s¶n xuÊt ®Ó h−íng dÉn tiªu dïng lµm cho tiªu dïng phï hîp
víi ®iÒu kiÖn cña s¶n xuÊt trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh cña ®Êt n−íc .§Ó gi¶i quyÕt
c¸c mèi quan hÖ nµy ®ßi hái nh©n viªn th−¬ng m¹i võa ph¶i cã tr×nh ®é khoa häc
kü thuËt nhÊt ®Þnh,hiÓu biÕt quy tr×nh c«ng nghÖ ,tÝnh n¨ng t¸c dông cña hµng, võa
ph¶i cã tr×nh ®é gi¸c ngé chÝnh trÞ x· héi ph¶i cã kiÕn thøc cuéc sèng, hiÓu biÕt t©m
lý ng−êi tiªu dïng,ph¶i biÕt thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ x· héi vµ cã kh¶ n¨ng chi
phèi ®−îc c¸c mèi quan hÖ nµy.

* Tû lÖ lao ®éng n÷ cao trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i .XuÊt ph¸t tõ tÝnh

OK

chÊt vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i ,nhÊt lµ
tÝnh chÊt x· héi cña c¸c ho¹t ®éng nµy ,lao ®éng th−¬ng m¹i rÊt phï hîp víi së
tr−êng cña phô n÷.

* Lao ®éng th−¬ng m¹i mang tÝnh chÊt thêi vô rÊt cao.TÝnh chÊt thêi vô nµy

BO

kh«ng nh÷ng thÓ hiÖn gi÷a c¸c mïa trong n¨m mµ cßn thÓ hiÖn râ gi÷a c¸c ngµy
trong th¸ng,thËm chÝ gi÷a c¸c giê lao ®éng trong ngµy. §Æc ®iÓm nµy ¶nh h−ëng
®Õn sè l−îng vµ c¬ cÊu lao ®éng ,®Õn vÊn ®Ò tuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng trong
c¸c doanh nghiÖp ,vÊn ®Ò bè trÝ thêi gian b¸n hµng,ca kÝp lµm viÖc trong doanh

LO

nghiÖp .§Ó sö dông lao ®éng tèt ,c¸c doanh nghiÖp ph¶i kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lao
®éng th−êng xuyªn vµ lao ®éng t¹m thêi,gi÷a lao ®éng tuyÓn dông suèt ®êi víi lao
®éng hîp ®ång ,gi÷a lao ®éng trong danh s¸ch víi lao ®éng c«ng nhËt,gi÷a sè

KI

l−îng lao ®éng vµ thêi gian lao ®éng cña ng−êi lao ®éng trong tõng ngµy , tõng
mïa vô.Trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i cïng mét lóc cã 3 lo¹i lao ®éng :
+ Mét lµ: lao ®éng trong biªn chÕ : ®©y lµ bé phËn lao ®éng cøng ,c¬ yÕu cña
doanh nghiÖp ,lµ nh÷ng ng−êi lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ ®−îc ®µo
t¹o mét c¸ch cã hÖ thèng.§éi ngò nµy sÏ n¾m nh÷ng kh©u chñ chèt cña kinh doanh
vµ qu¶n lý doanh nghiÖp .

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

5
+ Hai lµ: mét sè lín lao ®éng cña doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp nhËn lµm viÖc trong
mét sè thêi gian nhÊt ®Þnh.Nh÷ng ng−êi nµy phÇn ®«ng lµ n÷ giíi v× mét sè lý do
nµo ®ã mµ kh«ng thÓ lµm trän thêi gian nh− nh÷ng ng−êi b×nh th−êng kh¸c.Hä
th−êng ®−îc doanh nghiÖp gäi ®i lµm vµo nh÷ng mïa vô cã nhu cÇu lao ®éng cao,

.CO
M

hoÆc cã thÓ thay phiªn nhau lµm viÖc mét sè ngµy trong tuÇn ,mét sè giê trong
ngµy .§©y lµ bé phËn lao ®éng mÒm cã tÝnh co gi·n thÓ hiÖn tÝnh linh ho¹t cña
doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh qu¶n lý kinh doanh.

+ Ba lµ: lao ®éng c«ng nhËt :sè lao ®éng nµy kh«ng n»m trong danh s¸ch lao
®éng cña doanh nghiÖp mµ ®−îc doanh nghiÖp tuyÓn dông theo nhu cÇu lao ®éng
tõng ngµy mét.

§−¬ng nhiªn khi tÝnh to¸n chØ tiªu lao ®éng b×nh qu©n ph¶i tÝnh mét lao ®éng b×nh

OK

qu©n lµ mét ng−êi lµm ®ñ sè ngµy c«ng theo chÕ ®é theo ph−¬ng ph¸p quy ®æi.
2, Ph©n lo¹i lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i
Muèn cã c¸c th«ng tin vÒ sè l−îng lao ®éng vµ c¬ cÊu lao ®éng chÝnh x¸c,
ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i lao ®éng .ViÖc ph©n lo¹i lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp
th−¬ng m¹i nh»m môc ®Ých phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý , tÝnh to¸n chi phÝ s¶n

BO

xuÊt kinh doanh, theo dâi c¸c nhu cÇu vÒ sinh ho¹t kinh doanh,vÒ tr¶ l−¬ng vµ kÝch
thÝch lao ®éng. Chóng ta cã thÓ ph©n lo¹i lao ®éng theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau
tuú theo môc ®Ých nghiªn cøu.

LO

a.Ph©n lo¹i theo vai trß vµ t¸c ®éng cña lao ®éng ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh ,ta
cã thÓ chia lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i ra lµm hai lo¹i:
_ Lao ®éng trùc tiÕp kinh doanh th−¬ng m¹i: gåm cã nh©n viªn mua hµng ,nh©n
viªn b¸n hµng ,nh©n viªn kho, vËn chuyÓn ,nh©n viªn thu ho¸, bao gãi ,chän läc

KI

,chØnh lý hµng ho¸. Trong khi nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng bé phËn nµy cßn bao gåm c¶
c¸c nh©n viªn tiÕp thÞ, nh©n viªn qu¶n trÞ kinh doanh.Bé phËn lao ®éng nµy chiÕm
tû träng lín trong c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i vµ gi÷ vÞ trÝ chñ chèt trong viÖc
thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô vµ c¸c môc tiªu ®· x¸c ®Þnh cña doanh nghiÖp .
- Bé phËn thø hai lµ lao ®éng gi¸n tiÕp kinh doanh th−¬ng m¹i: Bao gåm c¸c
nh©n viªn hµnh chÝnh, nh©n viªn kinh tÕ, kÕ to¸n, thèng kª, nh©n viªn b¶o vÖ cña
doanh nghiÖp .
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

6
b.Ph©n theo nghiÖp vô chuyªn m«n cña ng−êi lao ®éng
- Nh©n viªn b¸n hµng
- Nh©n viªn mua hµng
- Nh©n viªn nghiÖp vô kho

.CO
M

- Nh©n viªn vËn chuyÓn
- Nh©n viªn tiÕp thÞ
- Nh©n viªn kÕ to¸n
- v. .v

Môc ®Ých cña ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i nµy lµ ®Ó tÝnh to¸n, s¾p xÕp, vµ bè trÝ
lao ®éng trong tõng nghiÖp vô chuyªn m«n, x¸c ®Þnh c¬ cÊu lao ®éng hîp lý tõ ®ã
cã ph−¬ng ph¸p tr¶ l−¬ng vµ kÝch thÝch lao ®éng ®èi víi tõng lo¹i lao ®éng cña

OK

doanh nghiÖp .

c. Ph©n lo¹i theo tr×nh ®é chuyªn m«n: Th«ng th−êng nh©n viªn trùc tiÕp kinh
doanh th−¬ng m¹i cã 7 bËc

- BËc 1 vµ bËc 2 phÇn lín gåm lao ®éng phæ th«ng, ch−a qua ®µo t¹o ë mét

BO

tr−êng líp nµo.

- BËc 3 vµ bËc 4 bao gåm nh÷ng nh©n viªn ®· qua mét qu¸ tr×nh ®µo t¹o.
- BËc 5 trë lªn lµ nh÷ng lao ®éng lµnh nghÒ cña doanh nghiÖp, cã tr×nh ®é
kinh doanh cao.

LO

Lao ®éng gi¸n tiÕp kinh doanh th−¬ng m¹i còng ®−îc chia thµnh: nh©n viªn,
chuyªn viªn,chuyªn viªn chÝnh, chuyªn viªn cao cÊp.
Tãm l¹i, viÖc ph©n lo¹i lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i cã ý
nghÜa quan träng trong qu¸ tr×nh tuyÓn chän,bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng mét c¸ch khoa

KI

häc,nh»m ph¸t huy ®Çy ®ñ mäi kh¶ n¨ng lao ®éng cña ng−êi lao ®éng ,phèi kÕt hîp
lao ®éng gi÷a c¸c c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh lao ®éng nh»m kh«ng ngõng t¨ng n¨ng
suÊt lao ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng, t¹o tiÒn ®Ò vËt chÊt ®Ó n©ng cao
thu nhËp cho ng−êi lao ®éng.

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

7
3.C¸c ph−¬ng ph¸p qu¶n lý lao ®éng th−êng ®−îc ¸p dông trong c¸c
doanh nghiÖp th−¬ng m¹i .
Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý lµ tæng thÓ nh÷ng c¸ch thøc t¸c ®éng cã h−íng ®Õn
ng−êi lao ®éng vµ tËp thÓ ng−êi lao ®éng nh»m ®¶m b¶o phèi hîp ho¹t ®éngcña hä

.CO
M

trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô ®· ®Ò ra.
Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý lao ®éng, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông nhiÒu ph−¬ng
ph¸p qu¶n lý lao ®éng kh¸c nhau.C¨n cø vµo néi dung vµ ®Æc ®iÓm cña c¸c ph−¬ng
ph¸p cã thÓ ph©n chia thµnh c¸c nhãm ph−¬ng ph¸p:
3.1Ph−¬ng ph¸p kinh tÕ

C¸c ph−¬ng ph¸p kinh tÕ t¸c ®éng vµo ®èi t−îng qu¶n lý th«ng qua lîi Ých
kinh tÕ ®Ó cho ®èi t−îng bÞ qu¶n trÞ tù lùa chän ph−¬ng ¸n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶

OK

nhÊt trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña nã.T¸c ®éng th«ng qua lîi Ých kinh tÕ chÝnh lµ
t¹o ra ®éng lùc thóc ®Èy con ng−êi lao ®éng tÝch cùc. §éng lùc ®ã cµng lín nÕu
nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ kÕt hîp ®óng ®¾n c¸c lîi Ých tån t¹i kh¸ch quan trong doanh
nghiÖp.MÆt m¹nh cña ph−¬ng ph¸p nµy chÝnh lµ t¸c ®éng vµo lîi Ých kinh tÕ cña

BO

®èi t−îng qu¶n trÞ (lµ c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ ng−êi lao ®éng ) xuÊt ph¸t tõ ®ã mµ hä
lùa chän ph−¬ng ¸n ho¹t ®éng ,b¶o ®¶m lîi Ých chung còng ®−îc thùc hiÖn.§Æc
®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ t¸c ®éng lªn ®èi t−îng qu¶n trÞ kh«ng b»ng c−ìng
bøc hµnh chÝnh mµ b»ng lîi Ých tøc lµ nªu môc tiªu nhiÖm vô ®¹t ®−îc, ®−a ra
nh÷ng ®iÒu kiÖn khuyÕn khÝch vÒ kinh tÕ, nh÷ng ph−¬ng thøc vËt chÊt cã thÓ huy

LO

®éng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô. Víi mét biÖn ph¸p kinh tÕ ®óng ®¾n, c¸c lîi Ých ®−îc
thùc hiÖn tho¶ ®¸ng th× tËp thÓ con ng−êi trong doanh nghiÖp sÏ h¨ng h¸i lµm viÖc
vµ nhiÖm vô chung sÏ ®−îc gi¶i quyÕt nhanh chãng,cã hiÖu qu¶.§©y lµ ph−¬ng

KI

ph¸p qu¶n trÞ tèt nhÊt ®Ó thùc hµnh tiÕt kiÖm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ.
3.2 Ph−¬ng ph¸p hµnh chÝnh
Ph−¬ng ph¸p hµnh chÝnh lµ c¸c ph−¬ng ph¸p t¸c ®éng dùa vµo mèi quan hÖ
tæ chøc hÖ thèng qu¶n lý vµ kü thuËt cña doanh nghiÖp. C¸c ph−¬ng ph¸p hµnh
chÝnh trong qu¶n trÞ kinh doanh chÝnh lµ c¸c t¸c ®éng trùc tiÕp cña chñ doanh
nghiÖp lªn tËp thÓ ng−êi lao ®éng d−íi quyÒn b»ng c¸c quyÕt ®Þnh døt kho¸t, mang

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

8
tÝnh b¾t buéc ®ßi hái ng−êi lao ®éng ph¶i chÊp hµnh nghiªm ngÆt nÕu vi ph¹m sÏ bÞ
xö lý thÝch ®¸ng kÞp thêi.
Vai trß cña c¸c ph−¬ng ph¸p hµnh chÝnh trong qu¶n trÞ kinh doanh rÊt to lín
nã x¸c ®Þnh trËt tù kû c−¬ng lµm viÖc trong doanh nghiÖp, lµ kh©u nèi c¸c ph−¬ng

.CO
M

ph¸p qu¶n trÞ kh¸c l¹i víi nhau vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra trong doanh nghiÖp
rÊt nhanh chãng.

C¸c ph−¬ng ph¸p hµnh chÝnh t¸c ®éng vµo c¸c ®èi t−îng qu¶n trÞ theo hai
h−íng.
-

T¸c ®éng vÒ mÆt tæ chøc vµ t¸c ®éng ®iÒu chØnh hµnh ®éng cña c¸c

®èi t−îng qu¶n trÞ.
-

T¸c ®éng hµnh chÝnh cã hiÖu lùc ngay khi ban hµnh quyÕt ®Þnh.

OK

V× vËy c¸c ph−¬ng ph¸p hµnh chÝnh nµy lµ hÕt søc cÇn thiÕt trong nh÷ng tr−êng
hîp hÖ thèng qu¶n trÞ r¬i vµo t×nh huèng khã kh¨n, phøc t¹p.
Tãm l¹i ph−¬ng ph¸p hµnh chÝnh lµ hoµn toµn cÇn thiÕt, kh«ng cã ph−¬ng ph¸p nµy
th× kh«ng thÓ qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶.

BO

3.3 Ph−¬ng ph¸p t©m lý x· héi

Ph−¬ng ph¸p t©m lý x· héi lµ h−íng nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c môc tiªu phï
hîp víi tr×nh ®é nhËn thøc t©m lý t×nh c¶m cña con ng−êi. Sö dông ph−¬ng ph¸p
nµy, ®ßi hái ng−êi l·nh ®¹o ph¶i ®i s©u t×m hiÓu ®Ó n¾m ®−îc t©m lý nguyÖn väng

LO

vµ së tr−êng cña ng−êi lao ®éng. Trªn c¬ së s¾p xÕp bè trÝ , sö dông hä ®¶m b¶o
ph¸t huy hÕt tµi n¨ng s¸ng t¹o cña hä, trong nhiÒu tr−êng hîp ng−êi lao ®éng cßn
lµm viÖc h¨ng say h¬n c¶ ®éng viªn kinh tÕ.
3.4 Ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc

KI

Ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc lµ ph−¬ng ph¸p sö dông h×nh thøc liªn kÕt c¸ nh©n tËp
thÓ theo nh÷ng tiªu chuÈn vµ môc tiªu ®Ò ra trªn c¬ së ph©n tÝch vµ ®éng viªn tÝnh
tù gi¸c, kh¶ n¨ng hîp t¸c cña tõng c¸ nh©n.
Cã hai h×nh thøc c¬ b¶n ®éng viªn ng−êi lao ®éng ®ã lµ: ®éng viªn vËt chÊt
vµ ®éng viªn tinh thÇn (khen th−ëng, b»ng khen, giÊy khen)
Ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ gi¸o dôc chÝnh trÞ t− t−ëng
chung mµ cßn bao gåm c¶ gi¸o dôc quan niÖm nghÒ nghiÖp phong c¸ch lao ®éng,
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

9
®Æc biÖt lµ quan ®iÓm ®æi míi c¶ c¸ch nghÜ, c¸ch lµm.. theo ph−¬ng thøc s¶n xuÊt
kinh doanh míi, s¶n xuÊt g¾n liÒn víi thÞ tr−êng, chÊp nhËn c¹nh tranh lµnh m¹nh
t¹o ra nhiÒu thuËn lîi cho doanh nghiÖp.
4.Vai trß cña lao ®éng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh doanh nghiÖp th−¬ng

.CO
M

m¹i
Lao ®éng lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh c«ng trong kinh
doanh cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo.Dï lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hay kinh
doanh th−¬ng m¹i, nÕu thiÕu ®i yÕu tè lao ®éng th× viÖc s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng
thÓ thùc hiÖn ®−îc

Lao ®éng ®ãng vai trß rÊt quan träng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i.Lao
®éng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho doanh nghiÖp còng nh− cho toµn x· héi. NÕu nh−

OK

kh«ng cã lao ®éng th× qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng thÓ thù hiÖn
®−îc. Dï cho cã c¸c nguån lùc kh¸c nh− ®Êt ®ai, tµi nguyªn, vèn, c¬ së vËt chÊt kü
thuËt, khoa häc c«ng nghÖ sÏ kh«ng ®−îc sö dông vµ khai th¸c cã môc ®Ých nÕu
nh− kh«ng cã lao ®éng. Mét doanh nghiÖp mµ cã nguån lao ®éng dåi dµo, tr×nh ®é
chuyªn m«n nghiÖp vô cao.. sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh.

BO

Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn v−ît bËc cña khoa häc kü thuËt cïng víi sù bïng
næ cña c«ng nghÖ th«ng tin(m¹ng m¸y tÝnh ..)th× lao ®éng th−¬ng m¹i cã xu h−íng
gi¶m ®i.C¸c doanh nghiÖp ®ßi hái ngµy cµng kh¾t khe h¬n trong lÜnh vùc chuyªn

LO

m«n nghiÖp vô, n¨ng lùc tr×nh ®é.. cña ng−êi lao ®éng.
II. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i
1. Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶
HiÖu qu¶ lµ mèi t−¬ng quan so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®−îc theo môc tiªu ®·

KI

®−îc x¸c ®Þnh víi chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®ùoc môc tiªu ®ã. §Ó ho¹t ®éng, doanh
nghiÖp th−¬ng m¹i ph¶i cã c¸c môc tiªu hµnh ®éng cña m×nh trong tõng thêi kú, ®ã
cã thÓ lµ c¸c môc tiªu x· héi, còng cã thÓ lµ c¸c môc tiªu kinh tÕ cña chñ doanh
nghiÖp vµ doanh nghiÖp lu«n t×m c¸ch ®Ó ®¹t c¸c môc tiªu ®ã víi chi phÝ thÊp nhÊt.
§ã lµ hiÖu qu¶.
HiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp gåm hai bé phËn: hiÖu qu¶ x· héi vµ hiÖu qu¶
kinh tÕ.
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

10
- HiÖu qu¶ x· héi lµ ®¹i l−îng ph¶n ¸nh møc ®é thùc hiÖn c¸c môc tiªu x·
héi cña doanh nghiÖp hoÆc møc ®é ¶nh h−ëng cña c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®−îc cña doanh
nghiÖp ®Õn x· héi vµ m«i tr−êng. HiÖu qu¶ x· héi cña doanh nghiÖp th−¬ng m¹i
th−êng ®−îc biÓu hiÖn qua møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu vËt vµ tinh thÇn cña x· héi,

.CO
M

gi¶i quyÕt viÖc lµm, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, c¶i thiÖn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng
sinh th¸i.

- HiÖu qu¶ kinh tÕ lµ hiÖu qu¶ chØ xÐt trªn ph−¬ng diÖn kinh tÕ cña ho¹t ®éng
kinh doanh. Nã m« t¶ mèi t−¬ng quan gi÷a lîi Ých kinh tÕ mµ doanh nghiÖp ®¹t
®−îc víi chi phÝ ®· bá ra ®Ó ®¹t ®−îc lîi Ých ®ã. Thùc chÊt cña hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ
thùc hiÖn yªu cÇu cña quy luËt tiÕt kiÖm thêi gian, nã biÓu hiÖn tr×nh ®é sö dông
c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· x¸c ®Þnh. Nãi quyÕt
®Þnh ®éng lùc ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn v¨n minh

OK

cña x· héi vµ n©ng cao ®êi sèng cña loµi ng−êi qua mäi thêi ®¹i.

Chóng ta cã thÓ kh¸i qu¸t mèi t−¬ng quan gi÷a lîi Ých kinh tÕ vµ chi phÝ bá
ra ®Ó cã lîi Ých ®ã b»ng hai c«ng thøc sau:

- Mét lµ: HiÖu qu¶ lµ hiÖu sè gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ
Trong ®ã:

BO

HQ = KQ - CF

(1)

HQ lµ hiÖu qu¶ ®¹t ®−îc trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh
KQ lµ kÕt qu¶ ®¹t ®−îc trong thêi kú ®ã
CF lµ chi phÝ ®· bá ra ®Ó ®¹t kÕt qu¶

LO

§©y lµ hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi, môc ®Ých so s¸nh ë ®©y lµ ®Ó thÊy ®−îc møc
chªnh lÖch gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ, møc chªnh lÖch nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ cµng
cao.

KI

+ ¦u ®iÓm: C¸ch so s¸nh nµy ®¬n gi¶n vµ dÔ tÝnh to¸n
+ Nh−îc ®iÓm: Cã mét sè nh−îc ®iÓm c¬ b¶n nh− sau:
• Kh«ng cho phÐp ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh
nghiÖp.

• Kh«ng cã kh¶ n¨ng so s¸nh hiÖu qu¶ gi÷a c¸c thêi kú, gi÷a c¸c doanh
nghiÖp víi nhau.
• Kh«ng ph¶n ¸nh ®−îc n¨ng lùc tiÒm tµng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶.
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

11
• DÔ ®ång nhÊt hai ph¹m trï hiÖu qu¶ vµ kÕt qu¶.
- Hai lµ: HiÖu qu¶ lµ tØ lÖ so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®−îc víi chi phÝ bá ra ®Ó
®¹t ®−îc kÕt qu¶ ®ã. §©y lµ chi phÝ t−¬ng ®èi.
KQ
CF

(2)

.CO
M

HQ =

+ ¦u ®iÓm: Kh¾c phôc nh−îc ®iÓm cña c«ng thøc (1) vµ cho phÐp ph¶n ¸nh
hiÖu qu¶ ë mäi gãc ®é kh¸c nhau.

+ Nh−îc ®iÓm: C¸ch ®¸nh gi¸ nµy kh¸ phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i cã quan ®iÓm
thèng nhÊt khi lùa chän hÖ thèng chØ tiªu ®o l−êng vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶.
C¶ hai c¸ch tÝnh trªn ®Òu cã nh÷ng −u nh−îc ®iÓm nªn trong khi ®¸nh gi¸
hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ cña doanh nghiÖp th−¬ng m¹i chóng

OK

ta ph¶i biÕt kÕt hîp c¶ hai ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nªu trªn.

HiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi cã mèi quan hÖ h÷u c¬ víi nhau, lµ hai
mÆt cña mét vÊn ®Ò. Bëi vËy khi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh còng
nh− khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng nµy cÇn xem xÐt c¶ hai mÆt nµy mét

BO

c¸ch ®ång bé. Kh«ng thÓ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ kh«ng cã hiÖu qu¶ x· héi, ng−îc
l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ c¬ së, lµ nÒn t¶ng cña hiÖu qu¶ x· héi.
2. Kh¸i niÖm vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong
doanh nghiÖp th−¬ng m¹i

LO

2.1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng
Con ng−êi lµ mét trong nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. D−íi gãc ®é kinh tÕ, quan niÖm vÒ con ng−êi g¾n
liÒn víi lao ®éng(lao ®éng lµ ho¹t ®éng gi÷a con ng−êi víi giíi tù nhiªn) lµ ®iÒu

KI

kiÖn tÊt yÕu ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Qu¸ tr×nh lao ®éng ®ång thêi lµ qu¸ tr×nh sö
dông søc lao ®éng. Søc lao ®éng lµ n¨ng lùc lao ®éng cña con ng−êi, lµ toµn bé thÓ
lùc vµ trÝ tuÖ cña con ng−êi. Sö dông lao ®éng chÝnh lµ qu¸ tr×nh vËn dông søc lao
®éng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm theo c¸c môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh. Lµm thÕ nµo ®Ó sö
dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ lµ c©u hái th−êng trùc cña nh÷ng nhµ qu¶n lý vµ sö dông
lao ®éng. Cho ®Õn ngµy nay cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ sö dông lao
®éng.
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

12
Theo quan ®iÓm cña Mac-Lªnin vÒ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lµ sù so s¸nh
kÕt qu¶ ®¹t ®−îc víi chi phÝ bá ra mét sè lao ®éng Ýt h¬n ®Ó ®¹t ®−îc kÕt qu¶ lao
®éng nhiÒu h¬n.
CacMac chØ râ bÊt kú mét ph−¬ng thøc s¶n xuÊt liªn hiÖp nµo còng cÇn ph¶i

.CO
M

cã hiÖu qu¶, ®ã lµ nguyªn t¾c cña liªn hiÖp s¶n xuÊt. M¸c viÕt: “Lao ®éng cã hiÖu
qu¶ nã cÇn cã mét ph−¬ng thøc s¶n xuÊt , vµ nhÊn m¹nh r»ng “hiÖu qu¶ lao ®éng
gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh, ph¸t triÓn s¶n xuÊt lµ ®Ó gi¶m chi phÝ cña con ng−êi, tÊt c¶
c¸c tiÕn bé khoa häc ®Òu nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu ®ã.

XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm trªn M¸c ®· v¹ch ra b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ sö dông
lao ®éng lµ tiÕt kiÖm vµ mäi sù tiÕt kiÖm suy cho cïng lµ tiÕt kiÖm thêi gian vµ h¬n
thÕ n÷a tiÕt kiÖm thêi gian kh«ng chØ ë nh÷ng kh©u riªng biÖt mµ tiÕt kiÖm thêi
gian cho toµn x· héi. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ khi gi¶i quyÕt bÊt cø viÖc g×,

OK

vÊn ®Ò thùc tiÔn nµo víi quan ®iÓm hiÖu qu¶ trªn, chóng ta lu«n ®øng tr−íc sù lùa
chän c¸c ph−¬ng ¸n, c¸c t×nh huèng kh¸c nhau víi kh¶ n¨ng cho phÐp chóng ta cÇn
®¹t ®−îc c¸c ph−¬ng ¸n tèt nhÊt víi kÕt qu¶ lín nhÊt vµ chi phÝ nhá nhÊt vÒ lao
®éng.

BO

Theo quan ®iÓm cña F.W.Taylor th× “con ng−êi lµ mét c«ng cô lao
®éng”.Quan ®iÓm nµy cho r»ng: vÒ b¶n chÊt con ng−êi ®a sè kh«ng lµm viÖc, hä
quan t©m nhiÒu ®Õn c¸i hä kiÕm ®−îc chø kh«ng ph¶i lµ c«ng viÖc mµ hä lµm, Ýt
ng−êi muèn vµ lµm ®−îc nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái tÝnh s¸ng t¹o, ®éc lËp, tù kiÓm

LO

so¸t. V× thÕ ®Ó sö dông lao ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× ph¶i ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c
thùc tr¹ng lao ®éng t¹i doanh nghiÖp m×nh, ph¶i gi¸m s¸t vµ kiÓm tra chÆt chÏ
nh÷ng ng−êi gióp viÖc, ph¶i ph©n chia c«ng viÖc ra tõng bé phËn ®¬n gi¶n lÆp ®i,

KI

lÆp l¹i, dÔ dµng häc ®−îc.

- Con ng−êi cã thÓ chÞu ®ùng ®−îc c«ng viÖc rÊt nÆng nhäc, vÊt v¶ khi hä
®−îc tr¶ l−¬ng cao h¬n vµ cã thÓ tu©n theo møc s¶n xuÊt Ên ®Þnh.KÕt qu¶ nh− ta ®·
biÕt , nhê cã ph−¬ng ph¸p khoa häc øng dông trong ®Þnh møc vµ tæ chøc lao ®éng
mµ n¨ng suÊt lao ®éng ®· t¨ng lªn, nh−ng sù bãc lét c«ng nh©n còng ®ång thêi víi
chÕ ®é tªn gäi lµ “chÕ ®é v¾t kiÖt må h«i”.¤ng còng ñng hé viÖc khuyÕn khÝch lao
®éng b»ng tiÒn lµ cÇn thiÕt ®Ó hä s½n sµng lµm viÖc nh− mäi ng−êi cã kû luËt.
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

13
- Theo quan ®iÓm cña Nayo cho r»ng “con ng−êi muèn ®−îc c− xö nh−
nh÷ng con ng−êi”
Theo «ng vÒ b¶n chÊt con ng−êi lµ mét thµnh viªn trong tËp thÓ, vÞ trÝ vµ
thµnh tùu cña tËp thÓ cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi anh ta lµ lîi Ých c¸

.CO
M

nh©n, anh ta hµnh ®éng t×nh c¶m h¬n lµ lý chÝ, hä muèn c¶m thÊy cã Ých vµ quan
träng, muèn tham gia vµo c«ng viÖc chung vµ ®−îc nh×n nhËn nh− mét con
ng−êi.V× vËy muèn khuyÕn khÝch lao ®éng, con ng−êi lµm viÖc cÇn thÊy ®−îc nhu
cÇu cña hä quan träng h¬n tiÒn. ChÝnh v× vËy,ng−êi sö dông lao ®éng ph¶i lµm sao
®Ó ng−êi lao ®éng lu«n lu«n c¶m thÊy m×nh cã Ých vµ quan träng.Tøc lµ ph¶i t¹o ra
bÇu kh«ng khÝ tèt h¬n d©n chñ h¬n vµ l¾ng nghe ý kiÕn cña hä.

Theo quan ®iÓm “con ng−êi lµ tiÒm n¨ng cÇn ®−îc khai th¸c vµ lµm cho ph¸t
triÓn “cho r»ng: B¶n chÊt con ng−êi lµ kh«ng ph¶i kh«ng muèn lµm viÖc.Hä muèn

OK

gãp phÇn thùc hiÖn c¸c môc tiªu, hä cã n¨ng lùc ®éc lËp s¸ng t¹o.ChÝnh s¸ch qu¶n
lý ph¶i ®éng viªn khuyÕn khÝch con ng−êi ®em hÕt søc cña hä vµo c«ng viÖc chung,
më réng quyÒn ®éc lËp vµ tù kiÓm so¸t cña hä sÏ cã lîi cho viÖc khai th¸c c¸c tiÒm
nh− sau:

BO

n¨ng quan träng.Tõ c¸ch tiÕp cËn trªn ta cã thÓ hiÓu kh¸i niÖm hiÖu qu¶ lao ®éng
+ Theo nghÜa hÑp : hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lµ kÕt qña mang l¹i tõ c¸c m«
h×nh , c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng.KÕt qu¶ lao ®éng ®¹t ®−îc lµ
doanh thu lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp cã thÓ ®¹t ®−îc tõ kinh doanh vµ viÖc tæ

LO

chøc, qu¶n lý lao ®éng, cã thÓ lµ kh¶ n¨ng t¹o viÖc lµm cña mçi doanh nghiÖp.
+ Theo nghÜa réng

HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cßn bao hµm thªm kh¶ n¨ng sö dông lao ®éng ®óng

KI

ngµnh, ®óng nghÒ ®¶m b¶o søc kháe, ®¶m b¶o an toµn cho ng−êi lao ®éng, lµ møc
®é chÊp hµnh nghiªm chØnh kû luËt lao ®éng, kh¶ n¨ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ë
mçi ng−êi lao ®éng, ®ã lµ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o c«ng b»ng cho ng−êi lao ®éng.
Tãm l¹i muèn sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ th× ng−êi qu¶n lý ph¶i tù biÕt ®¸nh
gi¸ chÝnh x¸c thùc tr¹ng t¹i doanh nghiÖp m×nh, tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p chÝnh
s¸ch ®èi víi ng−êi lao ®éng th× míi n©ng cao ®−îc n¨ng suÊt lao ®éng, viÖc sö
dông lao ®éng thùc sù cã hiÖu qu¶.
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

14
2.2. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong doanh nghiÖp
th−¬ng m¹i
HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i ®−îc ®¸nh gi¸
qua mét hÖ thèng chØ tiªu nhÊt ®Þnh. Nh÷ng chØ tiªu nµy bÞ lÖ thuéc bëi c¸c môc

.CO
M

tiªu ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. Bëi vËy khi ph©n
tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ph¶i c¨n cø vµo môc tiªu cña doanh
nghiÖp vµ cña ng−êi lao ®éng.

Môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®Æt ra cho m×nh lu«n thay ®æi theo thêi gian,
®ång thêi còng thay ®æi c¶ c¸c nh×n nhËn vµ quan ®iÓm ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶. Nh−ng
ch×n chung tÊt c¶ c¸c môc tiªu ®Òu nh»m ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn bÒn
v÷ng cña doanh nghiÖp. Do vËy ®Ó ®¸nh gi¸ ®−îc hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng tèt

OK

nhÊt th× ph¶i dùa vµo kÕt qu¶ kinh doanh hay dùa vµo lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp
®¹t ®−îc trong thÕ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. MÆc dï vËy kh«ng ph¶i lîi
nhuËn mµ doanh nghiÖp ®¹t ®−îc cµng cao th× cã nghÜa lµ hiÖu qu¶ sö dông lao
®éng tèt v× nÕu viÖc tr¶ l−¬ng còng nh− c¸c ®·i ngé kh¸c ch−a tho¶ ®¸ng th× sö
dông lao ®éng ch−a mang l¹i hiÖu qu¶ tèt. V× vËy khi ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶

BO

sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp, cÇn ph¶i ®Æt nã trong mèi quan hÖ gi÷a lîi Ých
cña ng−êi lao ®éng víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®−îc vµ chi phÝ
bá ra ®Ó ®¹t ®−îc kÕt qu¶ ®ã.

3. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong doanh

LO

nghiÖp th−¬ng m¹i.

Cã thÓ nãi trong c¸c yÕu tè nguån lùc cña doanh nghiÖp th× yÕu tè con ng−êi
lµ khã sö dông nhÊt. Ph¶i lµm nh− thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng

KI

trong doanh nghiÖp lµ vÊn ®Ò nan gi¶i cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. Trong
doanh nghiÖp, môc tiªu hµng ®Çu lµ ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao. Vµ ®Ó ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng bÞ gi¶m sót cÇn ph¶i sö dông
lao ®éng mét c¸ch hîp lý, khoa häc. NÕu sö dông nguån lao ®éng kh«ng hîp lý,
viÖc bè trÝ lao ®éng kh«ng ®óng chøc n¨ng cña tõng ng−êi sÏ g©y ra t©m lý ch¸n
n¶n, kh«ng nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc ®−îc giao dÉn ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh thÊp vµ
sÏ dÉn tíi sù gi¶m sót vÒ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò kh¸c cña doanh nghiÖp.
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

15
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng sÏ gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng
sèng, tiÕt kiÖm thêi gian lao ®éng, gi¶m thêi gian khÊu hao tµi s¶n cña doanh
nghiÖp, t¨ng c−êng kû luËt lao ®éng… dÉn tíi gi¶m gi¸ thµnh s¶n xuÊt dÉn ®Õn t¨ng
doanh thu vµ gióp doanh nghiÖp më réng thÞ phÇn, c¹nh tranh thµnh c«ng trªn thÞ

.CO
M

tr−êng.
MÆt kh¸c, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o kh«ng
ngõng c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹o ®iÒu kiÖn
n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, khuyÕn khÝch n¨ng lùc s¸ng t¹o cña ng−êi lao ®éng,
thóc ®Èy ng−êi lao ®éng c¶ vÒ mÆt vËt chÊt vµ tinh thÇn.

Con ng−êi lµ bé phËn chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh suy cho cïng còng lµ ®Ó phôc vô lîi Ých
con ng−êi. Trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i hiÖn nay, yÕu tè con ng−êi ®ãng vai trß

OK

quyÕt ®Þnh ®èi íi sù thµnh b¹ cña c¶ doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy ®µo t¹o, ph¸t triÓn
vµ sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ yÕu tè sèng cßn cña mäi doanh nghiÖp.
Nãi ®Õn sö dông lao ®éng lµ nãi ®Õn viÖc qu¶n lý vµ sö dông con ng−êi. Con
ng−êi lu«n ph¸t triÓn vµ thay ®æi cã t− duy, hµnh ®éng cô thÓ trong tõng hoµn c¶nh

BO

cô thÓ. V× vËy, ph¶i lµm sao ®Ó n¾m b¾t ®−îc nh÷ng thay ®æi, t− duy, ý thøc cña
con ng−êi hay nãi c¸ch kh¸c lµ n¾m b¾t ®−îc nhu cÇu cña ng−êi lao ®éng th× ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh míi ®¹t hiÖu qu¶ cao.
Tãm l¹i, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lµ viÖc lµm hÕt søc quan

LO

träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. Bëi v× sö dông lao ®éng cã hiÖu
qu¶ sÏ gióp doanh nghiÖp lµm ¨n kinh doanh tèt, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, khÊu hao
nhanh TSC§… ®iÒu ®ã sÏ gióp doanh nghiÖp ®øng v÷ng trªn thÞ tr−êng vµ më réng

KI

thÞ phÇn t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ trªn thÞ tr−êng.
4. HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong doanh nghiÖp
th−¬ng m¹i.

a. ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng
C«ng thøc x¸c ®Þnh:
W=

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

M
NV
16
Trong ®ã:
W: N¨ng suÊt lao ®éng cña mét nh©n viªn
M: Doanh thu thuÇn ®¹t ®−îc trong kú
NV: Sè nh©n viªn kinh doanh b×nh qu©n trong kú

.CO
M

Sè nh©n viªn kinh doanh b×nh qu©n trong kú ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng
thøc sau:

NV1/2 + NV2 + NV3 + NV4 + NV5/2

NV =

4

NV1: Sè nh©n viªn trong quý I

NV2: Sè nh©n viªn trong quý II

NV3: Sè nh©n viªn trong quý III

OK

NV4: Sè nh©n viªn trong quý IV
NV5: Sè nh©n viªn cuèi quý IV

ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng ph¶n ¸nh n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña mét
lao ®éng. Mét lao ®éng trong kú t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu. Nã ®−îc biÓu
hiÖn b»ng doanh thu b×nh qu©n cña mét lao ®éng ®¹t ®−îc trong kú.

BO

b. ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét nh©n viªn.
Lîi nhuËn b×nh qu©n cña mét ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i
lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña
doanh nghiÖp.Mét doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ khi doanh nghiÖp ®ã t¹o ra

LO

nhiÒu doanh thu, lîi nhuËn.

C«ng thøc x¸c ®Þnh chØ tiªu:
LN
NV

KI

HQ

Trong ®ã:

HQ

LN
NV

=

LN

NV

lµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét nh©n viªn

LN : lîi nhuËn thuÇn cña doanh nghiÖp
NV: sè nh©n viªn b×nh qu©n

ChØ tiªu nµy nh»m ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp. khi
chØ tiªu nµy cµng cao th× hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cµng cao vµ ng−îc l¹i.

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

17
c. ChØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ tiÒn l−¬ng (hay møc doanh sè b¸n ra
trªn mét ®¬n vÞ tiÒn l−¬ng).
HQ

M
QL

=

M
QL

HQ

M
QL

.CO
M

Trong ®ã:
: HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ tiÒn l¬ng

M: Doanh thu thuÇn ®¹t ®−îc trong kú
QL: Tæng quü l−¬ng

ChØ tiªu nµy cho biÕt ®Ó thùc hiÖn mét ®ång doanh thu b¸n hµng th× cÇn chi
bao nhiªu ®ång l−¬ng. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc doanh thu ®¹t ®−îc trªn mét
®ång chi phÝ tiÒn l−¬ng. ChØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cµng

OK

cao.

Ngoµi ra cßn cã thÓ sö dông chØ tiªu vÒ tØ suÊt chi phÝ tiÒn l−¬ng nh− sau:
TØ suÊt chi phÝ tiÒn l−¬ng =

QL
M

x 100

BO

d. ChØ tiªu hiÖu suÊt tiÒn l−¬ng (hay møc doanh sè b¸n ra trªn mét ®¬n vÞ
tiÒn l−¬ng)

ChØ tiªu nµy ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
LN
QL

=

LN
QL

LO

HQ

Trong ®ã:

HQ

LN
QL

: lµ hiÖu suÊt tiÒn l−¬ng

LN: lµ lîi nhuËn thuÇn trong kú

KI

QL : lµ tæng quü l−¬ng

§©y lµ chØ tiªu chÊt l−îng. ChØ tiªu nµy cho ta biÕt lµ mét ®ång tiÒn l−¬ng bá
ra th× ®em l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. HiÖu suÊt tiÒn l−¬ng t¨ng lªn khi lîi nhuËn
thuÇn t¨ng víi nhÞp ®é cao h¬n nhÞp ®é t¨ng cña tiÒn l−¬ng.
III. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng
1. M«i tr−êng bªn ngoµi

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

18
§ã lµ toµn bé c¸c t¸c nh©n bªn ngoµi doanh nghiÖp cã liªn quan vµ cã ¶nh
h−ëng tíi qu¸ tr×nh tån t¹i, vËn hµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.Nã bao gåm:
a.ChÝnh trÞ vµ luËt ph¸p
Sù æn ®Þnh hay bÊt æn vÒ mÆt chÝnh trÞ, x· héi, còng lµ nh÷ng nh©n tè ¶nh

.CO
M

h−ëng lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ kinh ®oanh cña doanh
nghiÖp.HÖ thèng chÝnh trÞ vµ c¸c quan ®iÓm vÒ chÝnh trÞ luËt ph¸p suy cho cïng t¸c
®éng trùc tiÕp ®Õn ph¹m vi lÜnh vùc mÆt hµng...®èi t¸c kinh doanh.C¸c cuéc xung
®ét lín hay nhá vÒ néi bé trong c¸c quèc gia vµ gi÷a c¸c quèc gia sÏ dÉn tíi sù thay
®æi lín, lµm ph¸ vì nh÷ng quan hÖ kinh doanh truyÒn thèng, lµm thay ®æi hÖ thèng
vËn t¶i vµ chuyÓn h−íng phôc vô tiªu dïng d©n c− sang phôc vô tiªu dïng chiÕn
tranh. Nh− thÕ v« h×nh chung ®· lµm ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty,¶nh

OK

h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng.

b. M«i tr−êng tù nhiªn vµ c¬ së h¹ tÇng

Víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc, con ng−êi cµng nhËn thøc ra r»ng hä lµ mét
bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña giíi tù nhiªn vµ giíi tù nhiªn cã vai trß quan träng

BO

nh− lµ mét th©n thÓ thø hai cña con ng−êi. Nhu cÇu c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, c¶i
thiÖn ®iÒu kiÖn sinh ho¹t gÇn gòi víi thiªn nhiªn chèng « nhiÔm m«i tr−êng ®· trë
thµnh mét nhu cÇu bøc xóc phæ biÕn trong c¸c nhµ qu¶n trÞ vµ c«ng nh©n viªn cña
doanh nghiÖp. C¸c phßng lµm viÖc tho¸ng m¸t s¹ch sÏ, nh÷ng khu«n viªn c©y xanh
s¹ch, c¬ së h¹ tÇng tèt sÏ t¹o ra m«i tr−êng thuËn lîi gi÷ g×n søc khoÎ vµ t¨ng n¨ng

LO

suÊt lao ®éng. Ng−îc l¹i ®iÒu kiÖn lµm viÖc ån µo , « nhiÔm m«i tr−êng .. sÏ t¹o ra
øc chÕ, t©m tr¹ng dÔ bÞ kÝch thÝch, quan hÖ x· héi sÏ bÞ tæn th−¬ng, m©u thuÉn x·
héi dÔ bÞ tÝch tô, bïng næ do ®ã sÏ ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng.

KI

c. M«i tr−êng kü thuËt vµ c«ng nghÖ
yÕu tè kü thuËt vµ c«ng nghÖ lµm c¬ së cho yÕu tè kinh tÕ lµ søc m¹nh dÉn
tíi sù ra ®êi cña s¶n phÈm míi sÏ t¸c ®éng ®Õn m« thøc tiªu thô vµ hÖ thèng b¸n
hµng. Sù ph¸t triÓn vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ buéc ng−êi lao ®éng ph¶i b¾t kÞp tiÕn
®é, kh«ng ph¶i lao ®éng nµo trong doanh nghiÖp còng theo kÞp sù ph¸t triÓn cña
khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, cho nªn viÖc sö dông lao ®éng nh− thÕ nµo cho
hîp lý, kh«ng g©y t×nh tr¹ng thõa hay thiÕu lao ®éng, g©y ®×nh trÖ s¶n xuÊt lµ c«ng
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

19
viÖc cña nhµ qu¶n lý nh»m sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶. Sù ra ®êi ph¸t triÓn cña
khoa häc kü thuËt còng lµ lóc c¸c c«ng ty gi¶m bít sè l−îng lao ®éng cña m×nh,
lo¹i bá nh÷ng nh©n viªn yÕu kÐm vµ lùa chän nh÷ng ng−êi cã n¨ng lùc, cã tr×nh ®é,
®óng chuyªn m«n míi mong ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh.

.CO
M

d. M«i tr−êng kinh tÕ
C¸c yÕu tè kinh tÕ bao gåm c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn søc mua cña kh¸ch
hµng vµ d¹ng tiªu dïng hµng ho¸ lµ m¸y ®o nhiÖt ®é cña thÞ tr−êng, quy ®Þnh c¸ch
thøc doanh nghiÖp sö dông nguån lùc cña m×nh ¶nh h−ëng tíi viÖc sö dông lao
®éng cña c«ng ty qua ®ã ¶nh h−ëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. C¸c yÕu
tè kinh tÕ bao gåm: Sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ, sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ ph©n
phèi , tiÒm n¨ng kinh tÕ vµ sù gia t¨ng ®Çu t−, l¹m ph¸t, thÊt nghiÖp, c¸c chÝnh s¸ch

OK

tiÒn tÖ tÝn dông.

Ngµy nay trong bu«n b¸n quèc tÕ nhãm c¸c mÆt hµng l−¬ng thùc,thùc phÈm ,
®å uèng , mÆt hµng truyÒn thèng gi¶m nhanh vÒ tû träng.Trong khi ®ã tû träng
bu«n b¸n c¸c mÆt hµng chÕ biÕn, mÆt hµng míi ®ang cã xu h−íng t¨ng rÊt nhanh.

BO

§iÒu nµy ®ang cã t¸c ®éng rÊt lín tíi lÜnh vùc kinh doanh vµ ®Çu t−. ChÝnh v× vËy
viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh vµ quyÕt ®Þnh lùa chän h×nh thøc kinh
doanh, mÆt hµng kinh doanh nµo cã ý nghÜa v« cïng quan träng.ViÖc lùa chän c¸c
mÆt hµng kh¸c më réng ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh.Cã ¶nh h−ëng tíi
viÖc ra t¨ng sè l−îng lao ®éng, buéc c¸c c«ng ty cÇn tuyÓn thªm c¸c lao ®éng cã

LO

n¨ng lùc tr×nh ®é phï hîp víi ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty m×nh.
e. M«i tr−êng v¨n ho¸ x· héi
M«i tr−êng v¨n ho¸ x· héi ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi hµnh vi vµ cuéc sèng cña

KI

con ng−êi.Mét ®Êt n−íc, mét doanh nghiÖp cã m«i tr−êng v¨n ho¸ x· héi tèt sÏ taä
tiÒn ®Ò kÝch thÝch ng−êi lao éng lµm viÖc tèt vµ ng−îc l¹i.C¸c yÕu tè v¨n ho¸ x· héi
bao gåm:

- D©n sè vµ xu h−íng vËn ®éng
- C¸c hé gia ®×nh vµ xu h−íng vËn ®éng
- Sù di chuyÓn cña d©n c−, thu nhËp cña d©n c−
- D©n téc vµ ®Æc ®iÓm t©m sinh lý
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

20
- ViÖc lµm vµ vÊn ®Ò ph¸t triÓn viÖc lµm
2.M«i tr−êng ngµnh
a. C¸c kh¸ch hµng
Kh¸ch hµng ®ã lµ ng−êi ¶nh h−ëng m¹nh mÏ tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña

.CO
M

c«ng ty.Kh¸ch hµng cã thÓ lµ ng−êi mua bu«n, ng−êi mua lÎ , mua hµng ho¸ vËt
phÈm tiªu dïng hoÆc mua nguyªn vËt liÖu.. Tuú theo hµnh vi mua s¾m cña kh¸ch
hµng mµ c«ng ty kinh doanh nh÷ng mÆt hµng phï hîp qua ®ã ®iÒu phèi ®éi ngò lao
®éng cho phï hîp víi tõng mÆt hµng, ngµnh hµng.
b. Ng−êi cung øng

Cung øng hµng ho¸ lµ viÖc tæ chøc nguån hµng nh»m phôc vô cho ho¹t ®éng
kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cung øng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó gióp cho l−u chuyÓn hµng

OK

ho¸, l−u th«ng ®−îc tiÕn hµnh th−êng xuyªn, liªn tôc, gãp phÇn thùc hiÖn chøc
n¨ng vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp.

NÕu nh− ng−êi cung øng lu«n ®¸p øng ®Çy ®ñ hµng ho¸ vÒ mÆt chÊt l−îng,
sè l−îng còng nh− thêi gian, ®Þa ®iÓm giao hµng… sÏ gióp doanh nghiÖp n¾m b¾t

BO

®−îc thêi c¬ kinh doanh, ®¸p øng ®−îc nhu cÇu kh¸ch hµng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh
tranh. Ng−îc l¹i, sÏ lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸, lµm
doanh nghiÖp bá lì c¬ héi kinh doanh. ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp lu«n cã
nh÷ng nhµ cung øng tin cËy ®Ó tr¸nh ®−îc nh÷ng sai lÇm kh«ng ®¸ng cã.

LO

c. C¸c tæ chøc c¹nh tranh vµ b¸n hµng
§ã lµ nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ tíi doanh nghiÖp . C¸c tæ
chøc c¹nh tranh mét mÆt lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµm cho doanh
nghiÖp gi¶m bít chi phÝ , h¹ gi¸ b¸n.§iÒu nµy cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ

KI

nh©n sù mét doanh nghiÖp cã ®éi ngò lao ®éng tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng n¨ng suÊt
lao ®éng, t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn.Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng c¸c
c«ng ty doanh nghiÖp lu«n lùa chän cho m×nh nh÷ng nh©n viªn cã n¨ng lùc vµ tr×nh
®é. §ã lµ nguån lùc gióp doanh nghiÖp ho¹t ®éng, ph¸t triÓn ®ñ søc c¹nh tranh víi
c¸c c«ng ty kh¸c.

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

21
3.M«i tr−êng bªn trong doanh nghiÖp
M«i tr−êng bªn trong cña doanh nghiÖp ®−îc hiÓu lµ nÒn v¨n ho¸ cña tæ
chøc doanh nghiÖp. NÒn v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu yÕu tè cÊu
thµnh. Tõ gãc ®é m«i tr−êng kinh doanh cÇn ®Æc biÖt chó ý ®Õn triÕt lý kinh doanh,

.CO
M

c¸c tËp qu¸n, thãi quen, truyÒn thèng phong c¸ch sinh ho¹t, nghÖ thuËt øng xö, c¸c
nghi lÔ ®−îc duy tr× trong doanh nghiÖp. TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè ®ã t¹o nªn bÇu kh«ng
khÝ , mét b¶n s¾c tinh thÇn ®Æc tr−ng riªng cho tõng doanh nghiÖp. Nh÷ng doanh
nghiÖp cã nÒn v¨n ho¸ ph¸t triÓn cao sÏ cã kh«ng khÝ lµm viÖc say mª ®Ò cao sù
s¸ng t¹o chñ ®éng vµ trung thµnh.Ng−îc l¹i nh÷ng doanh nghiÖp cã nÒn v¨n ho¸
thÊp kÐm sÏ phæ biÕn sù bµng quan thê ¬ v« tr¸ch nhiÖm vµ bÊt lùc ho¸ ®éi ngò lao
®éng cña doanh nghiÖp hay nãi c¸ch kh¸c sÏ lµm hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng thÊp

OK

kÐm.

3.1. Nh©n tè liªn quan ®Õn ng−êi lao ®éng
a. Sè l−îng vµ chÊt l−îng lao ®éng

Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp yÕu tè ®Çu tiªn ¶nh

BO

h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ®ã lµ sè l−îng vµ chÊt l−îng lao ®éng. Nh− ta
®· biÕt, hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ®−îc ®o l−êng vµ ®¸nh gi¸ b»ng chØ tiªu n¨ng
suÊt lao ®éng. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµ sù t¨ng lªn cña søc s¶n xuÊt hay n¨ng
suÊt lao ®éng, nãi chung chóng ta hiÓu lµ sù thay ®æi trong c¸ch thøc lao ®éng, mét
sù thay ®æi lµm rót ng¾n thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra mét hµng

LO

ho¸, sao cho sè l−îng lao ®éng Ýt h¬n mµ s¶n xuÊt ra nhiÒu gi¸ trÞ sö dông h¬n.
Khi sè l−îng lao ®éng gi¶m ®i mµ vÉn t¹o ra doanh thu kh«ng ®æi thËm chÝ
t¨ng lªn cã nghÜa lµ ®· lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm ®−îc quü tiÒn l−¬ng.

KI

§ång thêi møc l−¬ng b×nh qu©n cña ng−êi lao ®éng t¨ng lªn do hoµn c¶nh kÕ
ho¹ch tèt. §iÒu nµy sÏ kÝch thÝch tinh thÇn lµm viÖc cña ng−êi lao ®éng, cßn doanh
nghiÖp tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ lao ®éng, t¨ng thªm quü thêi gian lao ®éng.
ChÊt l−îng lao ®éng tèt sÏ ¶nh h−ëng tíi viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng
cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. ChÊt l−îng lao ®éng hay tr×nh ®é lao ®éng ph¶n
¸nh kh¶ n¨ng, n¨ng lùc còng nh− tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng−êi lao ®éng.

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

22
Sè l−îng vµ chÊt l−îng lao ®éng lu«n song song tån t¹i víi nhau. Mét doanh
nghiÖp cã ®«ng lao ®éng nh−ng lao ®éng lµm viÖc kh«ng hiÖu qu¶ th× kh«ng thÓ ®¹t
®−îc môc tiªu kinh doanh. Nãi c¸ch kh¸c sù d− thõa hay thiÕu hôt lao ®éng ®iÒu
®em l¹i t¸c h¹i cho doanh nghiÖp.

.CO
M

b. Tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng
ViÖc tæ chøc tèt lao ®éng sÏ lµm cho ng−êi lao ®éng c¶m thÊy phï hîp, yªu
thÝch c«ng viÖc ®ang lµm, g©y t©m lý tÝch cùc cho ng−êi lao ®éng, gãp phÇn lµm
t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Ph©n c«ng vµ
bè trÝ ng−êi lao ®éng vµo nh÷ng c«ng viÖc phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n cña hä
míi ph¸t huy ®−îc n¨ng lùc vµ së tr−êng cña ng−êi lao ®éng, ®¶m b¶o hiÖu suÊt
c«ng t¸c. Ph©n c«ng ph¶i g¾n liÒn víi hîp t¸c vµ vËn dông tèt c¸c biÖn ph¸p qu¶n

OK

lý lao ®éng sÏ thóc ®Èy n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. ViÖc qu¶n lý lao ®éng thÓ
hiÖn th«ng qua c¸c c«ng t¸c nh−: tuyÓn dông lao ®éng, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi
ngò lao ®éng, ®·i ngé lao ®éng, ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng, c¬ cÊu tæ chøc.
- TuyÓn dông lao ®éng: tuyÓn dông nh©n viªn gi÷ vai trß rÊt quan träng v× nã

BO

®¶m nhiÖm toµn bé ®Çu vµo guång m¸y nh©n sù, quyÕt ®Þnh møc ®é chÊt l−îng,
n¨ng lùc, tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp.
TuyÓn dông lao ®éng ®−îc hiÓu lµ mét qu¸ tr×nh t×m kiÕm, lùa chän nh÷ng
ng−êi tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp theo ®óng sè l−îng,
chÊt l−îng vµ c¬ cÊu lao ®éng, ®¸p øng ®−îc yªu cÇu vÒ nh©n sù cña doanh nghiÖp

LO

trong mçi thêi kú.

- Ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng lµ néi dung c¬ b¶n nhÊt cña tæ chøc lao
®éng. Nã chi phèi toµn bé nh÷ng néi dung cßn l¹i cña tæ chøc lao ®éng hîp lý

KI

trong doanh nghiÖp. Do ph©n c«ng lao ®éng mµ tÊt c¶ c¸c c¬ cÊu vÒ lao ®éng trong
doanh nghiÖp ®−îc h×nh thµnh t¹o nªn mét bé m¸y víi tÊt c¶ c¸c bé phËn, chøc
n¨ng cÇn thiÕt víi nh÷ng tØ lÖ t−¬ng øng theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt. HiÖp t¸c lao
®éng lµ sù vËn hµnh cña c¬ cÊu lao ®éng Êy trong kh«ng gian vµ thêi gian. Hai néi
dung nµy liªn hÖ vµ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau. Sù chÆt chÏ cña hiÖp t¸c lao ®éng
tuú thuéc vµo møc ®é hîp lý cña ph©n c«ng lao ®éng. Ph©n c«ng lao ®éng cµng s©u
th× hiÖp t¸c lao ®éng cµng ®¹t kÕt qu¶ cao.
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

23
Ph©n c«ng lao ®éng trong doanh nghiÖp lµ sù chia nhá toµn bé c¸c c«ng viÖc
cña doanh nghiÖp ®Ó giao cho tõng ng−êi hoÆc nhãm ng−êi lao ®éng thùc hiÖn. §ã
chÝnh lµ qu¸ tr×nh g¾n tõng ng−êi lao ®éng víi nhiÖm vô phï hîp víi kh¶ n¨ng cña
hä. Ph©n c«ng lao ®éng hîp lý cã t¸c dông to lín trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh

.CO
M

doanh, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Ph©n c«ng lao ®éng sÏ ®¹t ®−îc chuyªn m«n ho¸
trong lao ®éng, chuyªn m«n ho¸ c«ng cô lao ®éng. Ng−êi lao ®éng cã thÓ lµm mét
lo¹t c¸c c«ng viÖc mµ kh«ng mÊt thêi gian vµo viÖc ®iÒu chØnh l¹i thiÕt bÞ thay dông
cô… Nhê chuyªn m«n ho¸ sÏ giíi h¹n ®−îc ph¹m vi ho¹t ®éng, ng−êi c«ng nh©n sÏ
nhanh chãng quen víi c«ng viÖc, cã ®−îc nh÷ng kü n¨ng lµm viÖc, gi¶m ®−îc thêi
gian vµ chi phÝ ®µo t¹o, ®ång thêi sö dông ®−îc triÖt ®Ó nh÷ng kh¶ n¨ng riªng cña
tõng ng−êi.

Lùa chän vµ ¸p dông nh÷ng h×nh thøc ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng hîp lý

OK

lµ ®iÒu kiÖn ®Ó sö dông hîp lý søc lao ®éng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tõ ®ã
n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng.

- §µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò lao ®éng ®−îc hiÓu lµ mét qu¸ tr×nh båi
d−ìng, n©ng cao kiÕn thøc, tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ còng nh− c¸c phÈm chÊt

BO

cÇn thiÕt kh¸c cho ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi
ng−êi n©ng cao ®−îc n¨ng suÊt lµm viÖc, ®¸p øng ®−îc yªu cÇu c«ng viÖc, n©ng cao
chÊt l−îng cña ®éi ngò lao ®éng.

ViÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò lao ®éng gióp cho doanh nghiÖp n©ng cao

LO

chÊt l−îng lao ®éng ®Ó ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cña ho¹t ®éng kinh doanh. Ngoµi ra
®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò lao ®éng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi thµnh viªn trong
doanh nghiÖp ph¸t huy ®Çy ®ñ n¨ng lùc së tr−êng, lµm chñ doanh nghiÖp.

KI

§µo t¹o lao ®éng cã hai h×nh thøc sau:
+ §µo t¹o néi bé do néi bé doanh nghiÖp hoÆc néi bé nhãm thùc hiÖn. ViÖc
®µo t¹o nµy ph¶i ®−îc tiÕn hµnh mét c¸ch th−êng xuyªn vµ linh ho¹t.
+ §µo t¹o tõ bªn ngoµi ®ã lµ viÖc sö dông ng−êi theo häc c¸c ch−¬ng tr×nh
®µo t¹o cña c¸c c¬ së ®µo t¹o chuyªn nghiÖp.
- §·i ngé lao ®éng: trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i hiÖn nay, c«ng t¸c ®·i
ngé lao ®éng ®−îc yªu cÇu rÊt cao, ¶nh h−ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng.
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

24
Ngµy nay khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng nh»m t¹o ra ®éng lùc cho ng−êi lao ®éng lµ
mét biÖn ph¸p kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh. T¹o ®éng lùc sÏ ®éng
viªn ng−êi lao ®éng hîp t¸c gióp ®ì lÉn nhau trong qu¸ tr×nh kinh doanh, thóc ®Èy
mäi ng−êi lµm viÖc. §·i ngé lao ®éng trong doanh nghiÖp gåm: ®·i ngé vËt chÊt vµ

.CO
M

®·i ngé tinh thÇn.
+ §·i ngé vËt chÊt: gåm 2 phÇn lµ ®·i ngé trùc tiÕp vµ ®·i ngé gi¸n tiÕp
• §·i ngé trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn nh− tiÒn l−¬ng, tiÒn th−ëng.
TiÒn l−¬ng lµ sè tiÒn mµ ng−êi sö dông lao ®éng tr¶ cho ng−êi lao ®éng
t−¬ng øng víi sè l−îng, chÊt l−îng lao ®éng mµ ng−êi lao ®éng ®· hao phÝ trong
qu¸ tr×nh thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc mµ ng−êi sö dông lao ®éng giao cho. ViÖc tæ
chøc tiÒn l−¬ng c«ng b»ng vµ hîp lý sÏ t¹o ra hoµ khÝ cëi më gi÷a nh÷ng ng−êi lao

OK

®éng, h×nh thµnh khèi ®oµn kÕt thèng nhÊt, mét lßng v× sù nghiÖp ph¸t triÓn cña
doanh nghiÖp vµ còng chÝnh lµ v× lîi Ých cña b¶n th©n hä. ChÝnh v× vËy mµ ng−êi
lao ®éng tÝch cùc lµm viÖc b»ng c¶ lßng nhiÖt t×nh, h¨ng say do møc l−¬ng tho¶
®¸ng mµ hä ®· nhËn ®−îc. Khi c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l−¬ng trong doanh nghiÖp

BO

thiÕu tÝnh c«ng b»ng vµ hîp lý th× sÏ sinh ra nh÷ng m©u thuÉn néi bé gi÷a nh÷ng
ng−êi lao ®éng víi nhau, gi÷a ng−êi lao ®éng víi nhµ qu¶n lý. Do vËy c«ng t¸c tiÒn
l−¬ng ¶nh h−ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Cã hai h×nh thøc tr¶ l−¬ng
lµ tr¶ l−¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm.
TiÒn th−ëng thùc chÊt lµ kho¶n tiÒn bæ sung cho tiÒn l−¬ng nh»m qu¸n triÖt

LO

h¬n n÷a nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiÖp. TiÒn th−ëng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn
khÝch vËt chÊt ®èi víi ng−êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Qua ®ã n©ng cao

KI

n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm, rót ng¾n thêi gian lµm viÖc. Cã
4 h×nh thøc tiÒn th−ëng lµ: th−ëng gi¶m tØ lÖ s¶n phÈm h− háng; th−ëng n©ng cao
chÊt l−îng s¶n phÈm; th−ëng hoµn thµnh v−ît møc n¨ng suÊt lao ®éng; th−ëng tiÕt
kiÖm vËt t−, nguyªn liÖu. Ngoµi c¸c chÕ ®é vµ h×nh thøc th−ëng trªn, c¸c doanh
nghiÖp cßn cã thÓ thùc hiÖn h×nh thøc th−ëng kh¸c tuú theo c¸c ®iÒu kiÖn vµ yªu
cÇu thùc tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

25
• §·i ngé gi¸n tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn nh− phóc lîi, trî cÊp mµ ng−êi lao
®éng ®−îc h−ëng. Nh÷ng kho¶n nµy kh«ng dùa vµo sè l−îng, chÊt l−îng
lao ®éng mµ phÇn lín mang tÝnh b×nh qu©n. Trî cÊp lµ nh÷ng kho¶n
ng−êi lao ®éng ®−îc h−ëng gåm b¶o hiÓm, trî cÊp y tÕ, trî cÊp giao dôc,

.CO
M

trî cÊp ®i l¹i, trî cÊp nhµ ë…
+ §·i ngé tinh thÇn (phi vËt chÊt) bao gåm ®·i ngé th«ng qua c«ng viÖc nh−
t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn d−íi quyÒn cã c¬ héi th¨ng tiÕn, t¹o ra m«i tr−êng lµm
viÖc, bÇu kh«ng khÝ lao ®éng tho¶i m¸i, tæ chøc khoa häc… bè trÝ c«ng viÖc phï
hîp víi kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña ng−êi lao ®éng.

- C¬ cÊu tæ chøc: §©y lµ mét nh©n tè quan träng ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö
dông lao ®éng. Mét doanh nghiÖp cã c¬ cÊu tæ chøc tèt, æn ®Þnh sÏ gãp phÇn thóc

OK

®Èy viÖc ®iÒu hµnh ®éi ngò lao ®éng ngµy mét tèt lªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh
nghiÖp ph¸t triÓn bÒn v÷ng l©u dµi. Víi mét c¬ cÊu tæ chøc gän nhÑ, hîp lý, ng−êi
lao ®éng sÏ cã høng thó lµm viÖc, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Ng−îc l¹i víi mét bé
m¸y tæ chøc cång kÒnh, khã kiÓm so¸t sÏ g©y trë ng¹i cho viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt

BO

vµ s¶n xuÊt lµm cho hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kÐm ®i.
c. Tr×nh ®é gi¸c ngé vÒ chÝnh trÞ t− t−ëng
Muèn thóc ®Èy n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng trong th−¬ng m¹i tr−íc hÕt ph¶i
dùa trªn c¬ së sù gi¸c ngé cu¶ ng−êi lao ®éng. Con ng−êi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn

LO

qu¸ tr×nh kinh doanh, t− t−ëng con ng−êi quyÕt ®Þnh hµnh ®éng cña hé. Sù gi¸c ngé
chÝnh trÞ, sù hiÓu biÕt vÒ x· héi, tinh thÇn th¸i ®é ng−êi lao ®éng, ®¹o ®øc kinh
doanh cña ng−êi lao ®éng cµng cao, cµng phï hîp víi thùc tÕ th× n¨ng suÊt lao
®éng cµng cao vµ ng−îc l¹i.

KI

Sù gi¸c ngé ë ®©y tr−íc hÕt ph¶i nãi ®Õn sù gi¸c ngé vÒ nghÒ nghiÖp, yªu
nghÒ lµm viÖc hÕt m×nh vÒ nghÒ nghiÖp, coi doanh nghiÖp lµ nhµ.
3.2. Nhãm nh©n tè liªn quan ®Õn ®èi t−îng lao ®éng
a. KÕt cÊu hµng ho¸ kinh doanh
¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng cña nh©n viªn th−¬ng m¹i. NÕu
hµng ho¸ cã chÊt l−îng cao, kÕt cÊu hµng ho¸ kinh doanh phï hîp víi kÕt cÊu cña
tiªu dïng th× c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng khèi l−îng hµng ho¸ tiªu thô
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

26
do ®ã t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. MÆt kh¸c khi kÕt cÊu hµng ho¸ kinh doanh thay ®æi
lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña ng−êi lao ®éng thay ®æi. Mçi
doanh nghiÖp ®Òu kinh doanh nh÷ng mÆt hµng, ngµnh hµng kh¸c nhau, ®iÒu nµy
¶nh h−ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc ph©n bæ vµ sö dông lao ®éng nh− thÕ nµo cho hîp

.CO
M

lý.
b. §Æc ®iÓm vÒ vèn

Mét doanh nghiÖp th−¬ng m¹i muèn thùc hiÖn ®−îc c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm
vô cña m×nh ph¶i cã nh÷ng tµi s¶n nhÊt ®Þnh ®ã lµ ®Êt ®ai, nhµ kho, cöa hµng, c¸c
ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn b¶o qu¶n hµng ho¸, vËt t− hµng ho¸… Vèn lµ sù biÓu hiÖn
b»ng tiÒn c¸c tµi s¶n cña doanh nghiÖp. NÕu nh− doanh nghiÖp cã nhiÒu vèn sÏ lµ
®iÒu kiÖn ®Ó c¶i tiÕn c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tõ ®ã ®¹t hiÖu qu¶ cao trong sö dông

OK

lao ®éng.

3.3. Nhãm nh©n tè liªn quan ®Õn t− liÖu lao ®éng
a. Quy m« c¬ cÊu chÊt l−îng vµ sù ph©n bæ c¸c m¹ng l−íi, c¸c cöa hµng,
quÇy hµng… cña doanh nghiÖp, m¹ng l−íi kho tµng vµ sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a

BO

c¸c kho tµng, cöa hµng vµ ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn.
b. C¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c«ng nghÖ
C¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c«ng nghÖ cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi ph¸t triÓn s¶n
xuÊt vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. ViÖc

LO

tiÕn hµnh ¸p dông c«ng nghÖ vµ kü thuËt s¶n xuÊt tiªn tiÕn t¹o t©m lý tÝch cùc cho
ng−êi lao ®éng. Khoa häc kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh, sù s¸ng
t¹o vµ ®−a vµo s¶n xuÊt c¸c lo¹i c«ng cô ngµy cµng hiÖn ®¹i, ®ßi hái nh÷ng ng−êi
lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®« chuyªn m«n t−¬ng øng nÕu kh«ng sÏ kh«ng thÓ ®iÒu

KI

khiÓn ®−îc m¸y mãc, kh«ng thÓ n¾m b¾t ®−îc c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Do ®ã viÖc
øng dông thµnh tùu míi cña khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt sÏ gãp phÇn
hoµn thiÖn h¬n n÷a tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc lao ®éng, n©ng cao tr×nh ®é sö dông
lao ®éng, bá ®−îc nh÷ng hao phÝ lao ®éng v« Ých vµ nh÷ng tæn thÊt vÒ thêi gian lao
®éng.

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

27
Ch−¬ng II
ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng

I.

.CO
M

t¹i c«ng ty sx-xnk®t thanh niªn Hµ Néi
Tãm l−îc vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty

Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®Çu t− thanh niªn Hµ Néi
Tªn giao dÞch: Hanoi Youth Production Import-Export Investment Company
(Hagasco)

Trô së v¨n phßng K3B Thµnh C«ng-Ba §×nh Hµ Néi
Fax: 8345946
Tµi kho¶n

OK

§T: (04)8353163
021000001783 VN§

0021370022610 USD
1.

Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty s¶n xuÊt-xuÊt nhËp khÈu

BO

®Çu t− thanh niªn Hµ Néi

C«ng ty s¶n xuÊt-xuÊt nhËp khÈu ®Çu t− thanh niªn Hµ Néi(viÕt t¾t lµ c«ng ty
SX-XNK§T thanh niªn HN) ®−îc thµnh lËp ngµy 02/04/1992 víi tªn gäi lµ XÝ
nghiÖp s¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ, lµ mét ®¬n vÞ thuéc tæng ®éi thanh niªn

LO

xung phong x©y dùng kinh tÕ thñ ®« võa lµ mét doanh nghiÖp nhµ n−íc, võa lµ n¬i
d¹y nghÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn thñ ®«.
Khi míi thµnh lËp xÝ nghiÖp cã hai ®¬n vÞ : mét x−ëng len vµ hai phßng kinh doanh
N¨m 1993

KI

Bªn c¹nh viÖc æn ®Þnh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ d¹y nghÒ, l·nh ®¹o xÝ
nghiÖp ®· kh«ng ngõng t×m tßi nghiªn cøu ®Ó t×m ra ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn cña
®¬n vÞ.Sau mét thêi gian ho¹t ®éng ®· thµnh lËp thªm hai phßng chøc n¨ng, x−ëng
s¶n xuÊt vµ phßng kinh doanh ®Òu ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. XÝ nghiÖp ®· më réng
kinh doanh theo h−íng gia c«ng c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ.Ngay tõ nh÷ng
n¨m ®Çu tiªn, s¶n phÈm do xÝ nghiÖp lµm ra ®· chiÕm ®−îc c¶m t×nh cña kh¸ch

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

28
hµng vÒ mÆt chÊt l−îng vµ mÉu m· s¶n phÈm.Víi ph−¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt
mét c¸ch khoa häc ®· thùc sù t¹o tiÒn ®Ò ph¸t triÓn cho nh÷ng n¨m sau.
Th¸ng 9/1993 xÝ nghiÖp thµnh lËp x−ëng may hiÖn ®¹i tuyÓn chän ®éi ngò c¸n bé
c«ng nh©n viªn vËn hµnh thö m¸y ®ång thêi tæ chøc d¹y nghÒ may.

.CO
M

Th¸ng 12/1993 x−ëng may chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng.§−îc sù gióp ®ì cña trung
−¬ng ®oµn xÝ nghiÖp ®· m¹nh d¹n vay vèn ng©n hµng më réng x−ëng may thªm
150 m¸y may víi ®Çy ®ñ c¸c m¸y may chuyªn dïng nh− lµ h¬i, Ðp mÕch, m¸y c¾t...
Cïng n¨m 1993 x−ëng giÆt lµ ®−îc thµnh lËp, s¶n phÈm giÆt lµ lµ c¸c mÆt hµng
thªu ren, quÇn ¸o xuÊt khÈu
N¨m 1994

§Ó phï hîp víi ®Þnh h−íng ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ vµ theo ®Ò nghÞ
cña xÝ nghiÖp.Ngµy 3/2/1994 UBND thµnh phè Hµ néi ®· quyÕt ®Þnh ®æi tªn xÝ

OK

nghiÖp thµnh C«ng ty may mü nghÖ thanh niªn Hµ néi,®ång thêi bæ sung mét sè
chøc n¨ng ngµnh nghÒ s¶n xuÊt cho c«ng ty.Trong thêi gian nµy x−ëng may ®·
thùc sù ®i vµo æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. S¶n phÈm ®Çu tay lµ c¸c mÆt hµng phôc vô cho
qu©n ®éi vµ mét sè lo¹i quÇn ¸o phôc vô cho thÞ tr−êng.

BO

Cuèi n¨m 1994 c«ng ty b¾t ®Çu may gia c«ng hµng ¸o Jacket xuÊt khÈu.X−ëng len
cïng c¸c phßng kinh doanh tiÕp tôc ph¸t triÓn ®Èy m¹nh doanh sè.Ngµy
20/10/1994 Bé th−¬ng m¹i ®· cÊp giÊy phÐp c«ng nhËn ®¬n vÞ ®ñ ®iÒu kiÖn xuÊt
khÈu trùc tiÕp.

LO

N¨m 1995

Tõ ®Çu n¨m c«ng ty ®· t¨ng c−êng bæ sung mét sè thiÕt bÞ chuyªn dïng cho
x−ëng may.C«ng nghÖ may ®· ®−îc hoµn thiÖn vµ khÐp kÝn víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i.S¶n

KI

phÈm may nh− ¸o Jacket 2 líp, ¸o Jacket 3 líp ®· ®−îc c¸c kh¸ch hµng ë thÞ tr−êng
§øc, Nga, Hµn Quèc chÊp nhËn. Chñ tr−¬ng cña c«ng ty lµ tÝch cùc khai th¸c thÞ
tr−êng may mÆc trong n−íc vµ t×m kiÕm më réng thÞ tr−êng cho hiÖn t¹i vµ t−¬ng
lai.Còng trong thêi gian nµy c«ng ty ®· khai th¸c tèt thÞ tr−êng trong n−íc vµ ®· ký
kÕt ®−îc mét sè hîp ®ång víi c¸c ®¬n vÞ sö dông ®ång phôc nh− ®ång phôc ®−êng
s¾t, ®ång phôc qu©n ®éi,®ång phôc thuÕ.
N¨m 1996
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

29
C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, ®Æc biÖt lµ quy chÕ ho¹t
®éng cña x−ëng may, n¨ng suÊt s¶n phÈm may t¨ng liªn tôc ®ång thêi còng chøng
minh ®−îc kh¶ n¨ng s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng néi ®Þa cao cÊp nh− ¸o Jacket vµ ¸o
®ång phôc.

.CO
M

Th¸ng 9/1996 thµnh lËp x−ëng gia c«ng phong thiÕp cho thÞ tr−êng NhËt
B¶n.Qua tæ chøc s¶n xuÊt vµ d¹y nghÒ ®Õn th¸ng 12/1996 ®· lµm ra s¶n phÈm ®ñ
tiªu chuÈn xuÊt khÈu. §Çu th¸ng 3/1997 ®· xuÊt khÈu ®−îc 3 chuyÕn hµng cho
NhËt. C«ng nghÖ s¶n xuÊt dÇn hoµn thiÖn vµ æn ®Þnh.

ViÖc më réng ngµnh nghÒ t¹o viÖc lµm vµ t¨ng thu ngËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn
®−îc quan t©m vµ ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan.
N¨m 1998-1999

Bªn c¹nh viÖc æn ®Þnh tæ chøc s¶n xuÊt, c«ng ty tiÕp tôc t×m kiÕm thÞ

OK

tr−êng.Doanh sè ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ.

§Ó phï hîp víi ®Þnh h−íng ph¸t triÓn vµ còng theo ®Ò nghÞ cña c«ng ty.Ngµy
13/4/1999 theo quyÕt ®Þnh 1585/Q§-UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi c«ng ty may
mü nghÖ thanh niªn Hµ néi ®· ®−îc ®æi tªn thµnh c«ng ty s¶n xuÊt- xuÊt nhËp khÈu

BO

®Çu t− thanh niªn Hµ néi, bæ sung thªm mét sè ngµnh nghÒ kinh doanh cho c«ng ty
nh− kinh doanh thiÕt bÞ vËt t− y tÕ, thµnh lËp xÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh chuyªn
x©y dùng nhµ ®Ó b¸n vµ cho thuª.
Tõ n¨m 2000 ®Õn nay

LO

Cho ®Õn n¨m 2004 tæng vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ 5.237.459(n®) trong
®ã vèn cè ®Þnh lµ 3.142.463(n®)
Ngµnh nghÒ ®¨ng ký kinh doanh bao gåm: dÖt, ®an len, th¶m len, may mÆc,

KI

s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng vµ chÊt ®èt(than), xuÊt nhËp khÈu hµng thñ
c«ng mü nghÖ, n«ng l©m s¶n, c¸c thiÕt bÞ vËt t− nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n
xuÊt hµng tiªu dïng, thiÕt bÞ y tÕ, x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh.
Cïng víi nh÷ng cè g¾ng kh«ng ngõng, c«ng ty ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng
kÓ, t¨ng doanh sè, më réng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng EU, t¹o mèi quan hÖ lµm ¨n
tèt ®Ñp víi thÞ tr−êng cò nh− §øc, Nga, Hµn quèc, NhËt b¶n..L·nh ®¹o c«ng ty c¸c
phßng kinh doanh, phßng chøc n¨ng ®ang nç lùc nghiªn cøu ®Ó më réng h¬n n÷a
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

30
vÒ quy m« vµ ngµnh nghÒ kinh doanh nh»m t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm vµ t¨ng thu
nhËp cho ng−êi lao ®éng.
2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty
C«ng ty SX-XNK§T thanh niªn HN cã ®Æc thï lµ mét ®¬n vÞ thanh niªn

.CO
M

xung phong cã nhiÖm vô tËp trung, gi¸o dôc, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn,
tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ nªn quy m« kh«ng lín, ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh mang tÝnh chÊt tæng hîp c¶ ë lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ l−u
th«ng.

C«ng ty ®−îc thµnh lËp ho¹t ®éng víi chøc n¨ng chÝnh lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh
nh»m n©ng cao trÞ gÝa vèn mµ ng©n s¸ch cÊp, ®ång thêi t¹o thªm viÖc lµm t¨ng thu
nhËp cho ng−êi lao ®éng. MÆt kh¸c thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi nhµ n−íc, ®Æc

OK

biÖt lµ m«i tr−êng gi¸o dôc, rÌn luyÖn cho thanh niªn thñ ®«.
•

NhiÖm vô cña c«ng ty lµ

-

S¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ, n«ng l©m s¶n phôc vô cho nhu cÇu trong

n−íc vµ xuÊt khÈu.

D¹y nghÒ, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn thñ ®«.

-

TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c theo yªu cÇu ph©n c«ng cña thµnh

BO

-

®oµn ,trung −¬ng, UBND thµnh phè HN, phï hîp víi ph¸p luËt.
Tõ n¨m 1999 tªn giao dÞch cña c«ng ty lµ “ Hanoi youth production import-export

LO

investment company (Hagaco)”

C«ng ty ho¹t ®éng theo nh÷ng néi dung chñ yÕu sau:
- Trùc tiÕp xuÊt khÈu, nhËn uû th¸c xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng thñ c«ng mü
nghÖ, c¸c mÆt hµng may mÆc vµ c¸c mÆt hµng kh¸c do c«ng ty s¶n xuÊt chÕ biÕn

KI

hoÆc liªn doanh liªn kÕt t¹o ra.
- Trùc tiÕp nhËp khÈu hoÆc nhËn uû th¸c nhËp khÈu c¸c mÆt hµng vËt t−
nguyªn liÖu, hµng tiªu dïng, t¹m nhËp t¸i xuÊt.
- Tæ chøc s¶n xuÊt l¾p r¸p gia c«ng, liªn doanh, liªn kÕt, hîp t¸c ®Çu t− víi c¸c tæ
chøc kinh doanh trong vµ ngoµi n−íc s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, tiªu dïng néi ®Þa,
kinh doanh vËt liÖu x©y dùng,than, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng võa vµ nhá.

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

31
3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ë c«ng ty
C«ng ty SX-XNKDT thanh niªn HN lµ doanh nghiÖp nhµ n−íc cã t− c¸ch ph¸p
nh©n, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng th−¬ng m¹i thµnh phè HN vµ sö dông con dÊu
riªng theo quy ®Þnh cña nhµ n−íc.Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ®−îc x©y

.CO
M

dùng vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng.§©y lµ kiÓu tæ chøc
phæ biÕn ë c¸c c«ng ty hiÖn nay. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty ®−îc thÓ
hiÖn ë s¬ ®å sau:

S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý c«ng ty SX - XNKDT thanh niªn HN

OK

Ban gi¸m
®èc

XN
x©y
dùng
c«ng
tr×nh

LO

XN
gia
c«ng
phong
thiÕp

Phßng
hµnh
chÝnh
l®

Phßng
tµi
chÝnh
kÕ
ho¹ch

Khèi kinh
doanh

Phßng
kinh
doanh
I

Phßng
kinh
doanh
II

Phßng
kinh
doanh
III

KI

XN
may
thanh
niªn

Khèi qu¶n
lý

BO

Khèi s¶n
xuÊt

Ghi chó:

chØ mèi quan hÖ qua l¹i

ChØ sù chØ ®¹o l·nh ®¹o cña cÊp trªn xuèng cÊp d−íi
B¸o c¸o cña bé phËn vÒ l·nh ®¹o c«ng ty

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

32
*Ban gi¸m ®èc gåm mét gi¸m ®èc vµ mét phã gi¸m ®èc
- Gi¸m ®èc :lµ ng−êi ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm chØ
®¹o toµn bé bé m¸y qu¶n lý.
-Phã gi¸m ®èc : lµ ng−êi ®iÒu hµnh ®êi sèng, hµnh chÝnh cña c«ng ty vµ nhËn uû
*Khèi qu¶n lý bao gåm 2 phßng

.CO
M

quyÒn cña gi¸m ®èc.
C¸c phßng kinh doanh ®øng ®Çu lµ tr−ëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t
®éng kinh doanh cña c«ng ty ®ång thêi tham m−u cho gi¸m ®èc vµ ký kÕt c¸c hîp
®ång víi kh¸ch hµng

- Phßng hµnh chÝnh lao ®éng : phô tr¸ch viÖc s¾p xÕp, tuyÓn dông c«ng nh©n viªn
cña c«ng ty, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l−¬ng, BHXH, v¨n th− , b¶o vÖ tµi
s¶n, mua s¾m ®å dïng v¨n phßng cña c«ng ty.

OK

-Phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch: cã nhiÖm vô thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn thanh to¸n mua b¸n víi kh¸ch hµng, chØ ®¹o c«ng t¸c
h¹ch to¸n xÝ nghiÖp víi toµn c«ng ty.
*Khèi s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm

BO

-XN may: thùc hiÖn tæ chøc s¶n xuÊt may gia c«ng theo hîp ®ång ®· ký kÕt víi
kh¸ch hµng. §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc xÝ nghiÖp.
-XN gia c«ng phong thiÕp xuÊt khÈu, xÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh thùc hiÖn tæ
chøc s¶n xuÊt theo nhiÖm vô ®−îc giao.§øng ®Çu lµ gi¸m ®èc xÝ nghiÖp.

LO

C¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn chøc n¨ng tá ra rÊt phï hîp víi c«ng ty, ph¸t huy ®−îc
c¸c −u ®iÓm lµ gän nhÑ linh ho¹t, chi phÝ qu¶n lý thÊp, h¹n chÕ t×nh tr¹ng quan liªu
giÊy tê.C¸c phßng chøc n¨ng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nh©n sù trªn c¬

KI

së t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi c¸ nh©n ph¸t huy n¨ng lùc së tr−êng cña m×nh ®ång thêi
cã ®iÒu kiÖn ®Ó tÝch luü kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cho b¶n th©n. Trong s¶n xuÊt
®¶m b¶o sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc vËt chÊt kü thuËt nh− m¸y mãc, trang
thiÕt bÞ kü thuËt, tiÕt kiÖm chi phÝ trong viÖc mua s¾m tµi s¶n thuª m−în vµ sö dông
chóng.

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

33
4. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty
a.MÆt hµng kinh doanh
- S¶n phÈm may: x−ëng may mÆc xuÊt khÈu lµ n¬i s¶n xuÊt gia c«ng hµng
may mÆc ®ång thêi thùc hiÖn hîp ®ång kinh doanh xuÊt khÈu may mÆc( chñ yÕu lµ

.CO
M

¸o Jacket, s¬ mi, ®ång phôc), hµng thªu ren, hoÆc nhËn xuÊt khÈu uû th¸c cña ®¬n
vÞ kh¸c. Ho¹t ®éng cña x−ëng g¾n liÒn víi c«ng ty kÓ tõ khi c«ng ty míi thµnh lËp
vµ ho¹t ®éng rÊt cã hiÖu qu¶.

- S¶n phÈm gia c«ng phong thiÕp: xÝ nghiÖp gia c«ng ®Æt t¹i thµnh phè H¶i
D−¬ng. C«ng ty tiÕn hµnh nhËn nguyªn vËt liÖu tõ phÝa ®èi t¸c, sau ®ã tæ chøc s¶n
xuÊt vµ giao thµnh s¶n phÈm. S¶n phÈm chñ yÕu lµ hµng thñ c«ng mü nghÖ cao cÊp
®−îc xuÊt sang thÞ tr−êng NhËt B¶n vµ EU.

OK

- XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh: ho¹t ®éng kinh doanh lµ x©y dùng nhµ ®Ó
b¸n hoÆc cho thuª.§©y lµ mét ngµnh míi nh−ng høa hÑn ®Çy tiÒm n¨ng. C«ng ty ®·
m¹nh d¹n ®Çu t− thªm vèn, nh©n lùc vµ ®· thu ®−îc hiÖu qu¶ tèt, doanh thu t¨ng
dÇn qua c¸c n¨m.

BO

Nãi chung, ngµnh nghÒ ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng, mÆt
hµng xuÊt khÈu cã nhiÒu chñng lo¹i, chñ yÕu lµ hµng gia c«ng may mÆc, hµng thñ
c«ng mü nghÖ, n«ng l©m s¶n. HiÖn nay, ®a phÇn c¸c hîp ®ång ®Òu ®−îc tiÕn hµnh
theo ph−¬ng thøc tù c©n ®èi. C«ng ty tiÕn hµnh theo h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp
hay cßn gäi lµ tù doanh vµ nhËn xuÊt khÈu cña ®¬n vÞ kh¸c. C¸c phßng nghiÖp vô

LO

chøc n¨ng cña c«ng ty ®· vµ ®ang cã nhiÒu cè g¾ng t×m kiÕm kh¸ch hµng, thùc hiÖn
ngµy cµng nhiÒu hîp ®ång mua b¸n cã hiÖu qu¶, ®Æc biÖt lµ c¸c hîp ®ång xuÊt
khÈu.

KI

b.Kh¸i qu¸t vÒ thÞ tr−êng cña c«ng ty
C«ng ty cã mét sè thÞ tr−êng truyÒn thèng nh− NhËt, §øc, Nga, Hµn
Quèc..Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng ®ang xóc tiÕn nh»m më réng thÞ tr−êng EU. §©y
lµ mét thÞ tr−êng lín, giµu tiÒm n¨ng nh−ng khã tÝnh ®ßi hái c«ng ty ph¶i cung cÊp
®−îc nh÷ng s¶n phÈm chÊt l−îng cao, æn ®Þnh.
ThÞ tr−êng cña c«ng ty cô thÓ lµ c¸c nhµ cung øng vµ nh÷ng kh¸ch hµng cña
c«ng ty.C«ng ty ®· duy tr× ®−îc mèi quan hÖ tèt ®èi víi c¸c nhµ cung øng hµng
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

34
ho¸, nguyªn vËt liÖu, tµi chÝnh...Do ®ã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o c¸c nguån hµng ®¸p øng
kÞp thêi ®−îc c¸c yªu cÇu vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng...§©y chÝnh lµ lîi thÕ cña
C«ng ty ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh.Ngoµi ra C«ng ty cßn cã c¸c
kh¸ch hµng lµ ng−êi tiªu dïng cuèi cïng, c¸c ®¹i lý, c¸c nhµ ph©n phèi vµ c¸c ®èi

.CO
M

t¸c n−íc ngoµi.
c.Kh¸i qu¸t vÒ ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty

C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty ngµy cµng nhiÒu, dÉn ®Õn thùc tr¹ng c¹nh
tranh ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt.§Æc biÖt tõ khi Bé Th−¬ng M¹i cã th«ng t− sè
: 18TT-BTM ngµy 01/09/1998, sè l−îng c¸c doanh nghiÖp tham gia ho¹t ®éng
th−¬ng m¹i kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã xu h−íng t¨ng lªn ®¸ng kÓ.Do ®ã c¸c
c«ng ty kinh doanh ®ang t×m mäi c¸ch ®Ó gi÷ v÷ng thÞ tr−êng cña m×nh.

OK

*M«i tr−êng c¹nh tranh trong n−íc

Cuèi n¨m 2003 cã h¬n 80000 doanh nghiÖp ®−îc thµnh lËp míi trong vßng 4
n¨m, nh÷ng doanh nghiÖp nµy tham gia vµo nhiÒu lÜnh vùc nghµnh nghÒ kinh
doanh kh¸c nhau ®iÒu ®ã sÏ dÉn tíi sù ph©n chia thÞ tr−êng gi÷a c¸c doanh nghiÖp

BO

cò vµ míi.

§èi víi mÆt hµng phong thiÕp do thÞ tr−êng NhËt B¶n bao tiªu toµn bé l−îng
hµng s¶n xuÊt ra chÝnh v× vËy c«ng ty chØ s¶n xuÊt theo mÉu ®¬n ®Æt hµng vµ ®¶m
b¶o chÊt l−îng theo yªu cÇu.

§èi víi mÆt hµng may mÆc, c«ng ty chÞu mét søc Ðp c¹nh tranh lín.V× lµ

LO

mét c«ng ty nhá l¹i ch−a tiÕp cËn ®−îc víi nhiÒu thÞ tr−êng lín nh− Mü, EU, Mü la
tinh..nªn vÉn cßn cã nhiÒu h¹n chÕ.
§èi víi xÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh còng chØ tham gia vµo nh÷ng c«ng

KI

tr×nh nhá do vèn Ýt ch−a thÓ ®Çu t− trang thiÕt bÞ kü thuËt, nh©n lùc ®Ó tham gia vµo
c¸c c«ng tr×nh lín.

Bªn c¹nh ®ã viÖc khai th¸c thÞ tr−êng trong n−íc cßn bÞ c¹nh tranh bëi c¸c
doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi vèn lín, trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i
*M«i tr−êng c¹nh tranh quèc tÕ
C«ng ty chÞu søc Ðp c¹nh tranh tõ c¸c doanh nghiÖp ®Õn tõ c¸c n−íc nh−
Trung Quèc, Hµn Quèc, Th¸i Lan...vµ tõ chÝnh doanh nghiÖp t¹i n−íc mµ c«ng ty
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

35
xuÊt khÈu hµng ho¸ vµo.§©y thùc sù lµ vÊn ®Ò c¶n trë lín nhÊt cña c«ng ty khi gia
nhËp thÞ tr−êng quèc tÕ.
d.Kh¸i qu¸t vÒ nguån lùc
*Kh¸i qu¸t vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh

.CO
M

Trong n¨m 2003 vÊn ®Ò tµi chÝnh cña c«ng ty ®· cã nh÷ng biÕn ®éng theo
chiÒu h−íng tèt.Cô thÓ víi biÓu ph©n tÝch vÒ tµi s¶n vµ vèn cña c«ng ty trong n¨m
2003 nh− sau

§vÞ:1000®

N¨m 2003

ChØ tiªu

Sè tiÒn

157.856.634
82.085.450

-Nî ph¶i tr¶

61

61.564.087

39

BO

-Nguån vèn chñ së h÷u

100

96.292.547

2.Tæng nguån vèn

48

157.856.634

-TSL§

52

75.771.184

-TSC§

100

OK

1. Tæng tµi s¶n

TØ träng%

Tæng tµi s¶n cña c«ng ty trong n¨m 2003 lµ 157.856.634(n®). Trong ®ã
TSC§ cña c«ng ty lµ 82.085.450(n®) chiÕm tû träng lµ 52%, TSL§ cña c«ng ty lµ
75.771.184(n®) chiÕm tû träng lµ 48%

LO

Tæng nguån vèn cña c«ng ty lµ 157.856.634(n®). Trong ®ã nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty
trong n¨m 2003 lµ 96.292.547(n®) chiÕm tû träng lµ 61% trong tæng nguån
vèn.Nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty lµ 61.564.087(n®) chiÕm tû träng lµ 39%
trong tæng nguån vèn.

KI

Trong c¬ cÊu tµi s¶n cña c«ng ty ta thÊy tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm tû träng lín
h¬n tµi s¶n l−u ®éng.Nh×n chung lµ hîp lý v× c«ng ty lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt lµ chñ
yÕu, c«ng ty còng cã tham gia vµo lÜnh vùc th−¬ng m¹i bu«n b¸n hµng ho¸ xuÊt
khÈu nh−ng kh«ng nhiÒu l¾m.Trong c¬ cÊu nguån vèn ta nhËn thÊy nî ph¶i tr¶ cña
c«ng ty vÉn cßn chiÕm tû träng cao, nguån vèn chñ së h÷u chiÕm tû träng nhá ®iÒu
®ã chøng tá c«ng ty ch−a cã sù tù chñ cao vÒ tµi chÝnh.

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

36
*Kh¸i qu¸t vÒ lao ®éng cña c«ng ty
§èi víi bÊt kú mét xÝ nghiÖp hay mét tæ chøc kinh tÕ nµo th× lùc l−îng lao
®éng lu«n lµ yÕu tè ®ãng vai trß quan träng, then chèt trong viÖc thùc hiÖn qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. NhËn thøc râ ®iÒu ®ã ngay tõ khi thµnh lËp, c«ng ty ®·

.CO
M

chó träng vÊn ®Ò tæ chøc s¾p xÕp lao ®éng mét c¸ch hîp lý, khoa häc, kh«ng ngõng
®µo t¹o, båi d−ìng, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò lao ®éng
cña c«ng ty. HiÖn nay toµn c«ng ty cã 480 c¸n bé c«ng nh©n viªn ®−îc ph©n bæ cô
thÓ nh− sau:
C¸c bé phËn phßng ban chøc
n¨ng

Giíi tÝnh
Nam

Tr×nh ®é chuyªn m«n

N÷

§H

Ban gi¸m ®èc

2

1

Phßng hµnh chÝnh lao ®éng

3

4

Phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch

4

Phßng kinh doanh I

2

Phßng kinh doanh II

3

Phßng kinh doanh III

2

TC

Tuæi ®êi b×nh qu©n

S¬ cÊp

3

51

3

40.5

2

4

2

41

3

3

2

38.7

2

3

2

37.6

4

4

2

39.4

BO

OK

4

25

135

8

51

101

28.2

XN gia c«ng phong thiÕp XK

45

67

6

29

77

29.1

XN x©y dùng c«ng tr×nh

144

32

10

58

108

27.6

Tæng sè nh©n viªn

230

250

45

149

286

37.01

LO

XN may TN

Qua kÕt cÊu lao ®éng ë c«ng ty ta cã mét sè nhËn xÐt sau:
TÝnh ®Õn 01/01/2004 tæng sè lao ®éng cña c«ng ty lµ 480 ng−êi. Do ®Æc thï cña
c«ng ty lµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nªn ®éi ngò lao ®éng s¶n xuÊt chiÕm phÇn lín.

KI

§éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é §H vµ sau §H lµ 45 ng−êi ( chiÕm 9.38% tæng sè lao
®éng) vµ 149 ng−êi tr×nh ®é trung cÊp, 286 ng−êi tr×nh ®é s¬ cÊp.Nh÷ng lao ®éng
®−îc tuyÓn vµo lµm viÖc ®−îc c«ng ty cho ®i häc nghÒ råi míi ®øng m¸y s¶n xuÊt.
§é tuæi b×nh qu©n cña lao ®éng trong c«ng ty lµ 37-38 tuæi. C«ng ty cã mét ®éi
ngò lao ®éng trÎ cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cao.
Ban l·nh ®¹o c«ng ty lµ nh÷ng ng−êi giµu kinh nghiÖm, cã n¨ng lùc qu¶n lý vµ
kh«ng ngõng häc tËp, trau dåi , n¨ng ®éng kh«ng ngõng tiÕp thu nh÷ng ph−¬ng
Líp K36 A6 - Khoa QTDN

37
ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, biÕt sö dông tèt c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®éng
viªn nh©n viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®−îc giao víi chÕ ®é th−ëng ph¹t x¸c ®¸ng,
bè trÝ nh©n lùc hîp lý, khoa häc ®óng ng−êi ®óng viÖc.
Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã sù

.CO
M

tr−ëng thµnh nhanh chãng vÒ mäi mÆt, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng, c¸c lÜnh vùc míi cã hiÖu qu¶ ®Ó kh«ng
ngõng n©ng cao chÊt l−îng ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña thÞ tr−êng trong
n−íc vµ v−¬n ra quèc tÕ.
e. M«i tr−êng ngµnh cña c«ng ty.

*T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trong n−íc vµ quèc tÕ

NÒn kinh tÕ n−íc ta ®ang tõng b−íc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn

OK

thÕ giíi.§iÒu nµy t¹o ra nhiÒu c¬ héi kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp trong n−íc
t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr−êng ra n−íc ngoµi, c«ng ty SX-XNK§T thanh niªn HN
®· n¾m b¾t ®−îc c¬ héi nµy. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®· më réng quan hÖ
®èi t¸c víi nhiÒu h·ng ë kh¾p c¸c n−íc trong khu vùc vµ mét sè n−íc trªn thÕ

BO

giíi.Tuy nhiªn, n¨m 1997cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc ®· lµm
cho c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë thÞ
tr−êng c¸c n−íc nµy.Nh− vËy cã thÓ nãi theo ®µ ph¸t triÓn cña c¸c n−íc trong khu
vùc vµ trªn thÕ giíi, c«ng ty ®· cã tõng b−íc ®i lªn, t¨ng doanh thu, t¹o ra lîi nhuËn
ngµy cµng nhiÒu.

LO

*T×nh h×nh chÝnh trÞ x· héi trong n−íc, quèc tÕ vµ c¸c yÕu tè kh¸c
Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, ®−êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc cho më réng
quan hÖ kinh tÕ víi n−íc ngoµi, hÖ thèng thuÕ ngµy cµng hoµn thiÖn, ®iÒu chØnh

KI

phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng; nh− viÖc ®· ban hµnh luËt Th−¬ng
M¹i, luËt ®Çu t− n−íc ngoµi ®· söa ®æi bæ sung n¨m 1996, LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng
vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. TÊt c¶ nh÷ng luËt nµy cã t¸c dông khuyÕn khÝch t¹o
®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, kh¬i dËy mäi tiÒm n¨ng, n¨ng
lùc ®Ó thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, do ®ã
t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty.

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

38
Ngoµi ra, c¸c nh©n tè thuéc m«i tr−êng v¨n ho¸ x· héi, khoa häc c«ng nghÖ,
m«i tr−êng tù nhiªn còng t¸c ®éng, ¶nh h−ëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng
ty nh−:
-Phong tôc tËp qu¸n, quan niÖm tiªu dïng, v¨n ho¸ tõng vïng tõng d©n téc

.CO
M

-Sù ph¸t triÓn vµ øng dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ vµo qu¸
tr×nh kinh doanh nh− : c¸c qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ trong kinh doanh.
-Sù thay ®æi vµ ¶nh h−ëng cña thêi tiÕt khÝ hËu ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh.
Trªn ®©y lµ mét sè yÕu tè thuéc m«i tr−êng kinh doanh bªn ngoµi cña c«ng
ty mµ c«ng ty ®· nghiªn cøu xem xÐt, ®Ó h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng nguy c¬
bÊt lîi cã thÓ x¶y ra vµ tËn dông nh÷ng c¬ héi do c¸c yÕu tè ®ã mang l¹i cho qu¸
tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh.

KI

LO

BO

OK

5.KÕt qu¶ ho¹t ®éng, s¶n xuÊt kinh doanh qua 3 n¨m 2001-2003

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

39
.CO
M

BiÓu 1 KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty qua 3 n¨m 2001 - 2003
C¸c chØ tiªu

TH 2001

TH 2002

TH 2003

ST

34.467.840
34.467.840
22.016.496
12.451.344
3.859.200
8.592.144
398.835
181.368
217.467
258.373
232.144
26.229
8.835.840
2.827.469
6.008.371

OK

32.469.120
32.469.120
21.492.163
10.976.957
3.642.600
7.334.357
365.497
167.153
198.344
211.647
201.364
10.283
7.542.984
2.413.755
5.129.229

BO

29.831.960
29.831.960
20.473.143
9.358.817
3.238.500
6.120.317
324.312
151.657
172.655
178.375
213.647
-35.272
6.257.700
2.002.464
4.255.236

Líp K36 A6 - Khoa QTDN

KI

LO

Tæng doanh thu
Doanh thu thuÇn
Gi¸ vèn hµng b¸n
Lîi nhuËn gép
CFQL vµ CFSXKD
Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng KD
Thu nhËp tõ H§TC
Chi phÝ H§TC
Lîi nhuËn tõ H§TC
TN bÊt th−êng
Chi phÝ bÊt th−êng
LN bÊt th−êng
LN tr−íc thuÕ
ThuÕ TN ph¶i nép
LN sau thuÕ

2002/2001
2003/2002
TL%
ST
TL%
2.637.160
8.84 1.998.720
6.16
2.637.160
8.84 1.998.720
6.16
1.019.020
4.98
524.333
2.44
1.618.140
17.29 1.474.387
13.43
404.100
12.48
216.600
5.95
1.214.040
19.84 1.257.787
17.51
41.185
12.7
33.338
9.12
15.496
10.22
14.215
8.5
25.689
14.88
19.123
9.64
33.272
18.65
46.726
22.08
-12.283
-5.75
30.780
15.29
45.555
129.15
15.946
155.07
1.285.284
20.54 1.292.856
17.14
411.291
20.54
413.714
17.14
873.993
20.54
879.142
17.14

40
Nh×n chung kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m
gÇn ®©y lµ t−¬ng ®èi tèt, doanh thu vµ lîi nhuËn t¨ng ®Òu. Cô thÓ nh− sau:
-So víi n¨m 2001 th× n¨m 2002 tæng doanh thu t¨ng lªn 2.637.160(n®) t−¬ng øng
víi tû lÖ t¨ng lµ 8.84%.

.CO
M

-Doanh thu thuÇn n¨m 2002 t¨ng 2.637.160(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 8.84%
-Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2002 t¨ng 1.019.020(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ 4.98% vµ tèc
®é t¨ng cña gi¸ vèn chËm h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn dÉn tíi lîi nhuËn
gép n¨m 2002 t¨ng lªn 1.618.140(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 17.29%.
-Doanh thu t¨ng do møc b¸n t¨ng, bªn c¹nh ®ã chi phÝ qu¶n lý, b¸n hµng, s¶n xuÊt
kinh doanh cña n¨m 2002 t¨ng 404.100(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 12.48%.Tèc
®é t¨ng cña lîi nhuËn gép lín h¬n tèc ®é t¨ng cña chi phÝ nªn c«ng ty vÉn cã
l·i.MÆc dï vËy tèc ®é t¨ng cña chi phÝ lín h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu còng lµ

OK

mét dÊu hiÖu ch−a tèt.

-Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2002 t¨ng 1.214.040(n®) t−¬ng øng víi tû
lÖ t¨ng lµ 19.84%.Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m2002 ®¹t 198.344(n®) t¨ng
25.689(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 14.88%.Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th−êng

BO

n¨m 2002 t¨ng 45.555(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 129.15% do chi phÝ bÊt
th−êng gi¶m12.283(n®) so víi n¨m 2001 t−¬ng øng víi tû lÖ gi¶m lµ5.75%
Tæng hîp c¸c kho¶n lîi nhuËn trªn ta cã lîi nhuËn tr−íc thuÕ cña n¨m 2002 ®¹t
7.542.984(n®) t¨ng 1.285.284(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 20.54%
20.54%

LO

Lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty n¨m 2002 t¨ng 873.933(n®) víi tèc ®é t¨ng lµ
NX: N¨m 2002 so víi n¨m2001, c¸c chØ tiªu hÇu nh− ®Òu t¨ng nh−ng chi phÝ qu¶n

KI

lý vµ chi phÝ b¸n hµng, s¶n xuÊt kinh doanh cã tèc ®é t¨ng cao h¬n c¶ tèc ®é t¨ng
cña doanh thu.Nãi chung lµ ch−a thËt sù tèt, mét ®ång chi phÝ bá ra ch−a t¹o ra sè
®ång doanh thu t−¬ng øng.C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt c¾t gi¶m bít c¸c kho¶n chi phÝ
bÊt th−êng ®Ó thu ®−îc lîi nhuËn lín h¬n.
*Dùa vµo sè liÖu trªn biÓu, ta cã thÓ ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña
c«ng ty n¨m 2002-2003 nh− sau:
-Tæng doanh thu vµ doanh thu thuÇn n¨m 2003 ®¹t 34.467.840(n®) t¨ng
1.998.720(n®) so víi n¨m 2002 t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 6.16%
-Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2003 ®¹t 22.016.496 (n®) t¨ng 524.333(n®) so víi n¨m
2002 t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 2.44%, tèc ®é t¨ng cña gi¸ vèn hµng b¸n chËm h¬n

.CO
M

tèc ®é t¨ng cña doanh thu vµ doanh thu thuÇn.Do ®ã lîi nhuËn gép cña n¨m 2003
t¨ng lªn 1.474.387(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 13.43%

-Chi phÝ qu¶n lý vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 t¨ng lªn 216.600(n®)
øng víi tû lÖ t¨ng 5.95%

Nh×n chung tèc ®é t¨ng cña chi phÝ nhá h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu nhá h¬n tèc
®é t¨ng cña lîi nhuËn.Nh− vËy ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®ang diÔn ra tèt.
-Lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2003 ®¹t 8.592.144(n®) t¨ng 1.257.787(n®) so víi n¨m
2002 øng víi tû lÖ t¨ng lµ 17.51%.Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2003 t¨ng

OK

19.123(n®) øng víi tû lÖ t¨ng lµ 9.64%.Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty ®em l¹i lîi
nhuËn kh«ng nhiÒu n¨m 2003 lµ 217.467(n®). Lîi nhuËn bÊt th−êng n¨m 2003 t¨ng
15.946(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ 155.07%. Tæng hîp c¸c kho¶n lîi nhuËn trªn ta cã
t¨ng lµ 17.14%

BO

lîi nhuËn tr−íc thuÕ n¨m 2003 ®¹t 8.835.840(n®) t¨ng 1.292.856(n®) øng víi tû lÖ
-Kho¶n ®ãng gãp nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n−íc n¨m 2003 t¨ng lªn
413.714(n®) øng víi tû lÖ 17.14%.Lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty n¨m 2003 t¨ng
lªn 879.142(n®)

LO

NX: Nãi chung tèc ®é t¨ng tr−ëng cña c«ng ty t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. MÆc dï n¨m
2003 tèc ®é t¨ng cña doanh thu, lîi nhuËn, c¸c kho¶n kh¸c kh«ng nhanh b»ng tèc
®é t¨ng cña n¨m 2002 nh−ng vÒ sè tiÒn th× t¨ng nhiÒu h¬n.C¸c kho¶n thu tõ ho¹t

KI

®éng tµi chÝnh kh«ng ®¸ng kÓ, c¸c kho¶n chi phÝ bÊt th−êng t¨ng nhanh ®· ¶nh
h−ëng tíi lîi nhuËn chung. C«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó xem xÐt kh¾c
phôc nh÷ng ®iÓm yÕu, ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh
doanh cña m×nh.
BiÓu 2

Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n−íc

STT

ChØ tiªu

2001

ThuÕ VAT

2.983.196

2

ThuÕ XNK

293.819

3

ThuÕ lîi tøc

1.191.466

4

ThuÕ thu trªn vèn

253.267

5

ThuÕ ®Êt

21.437

6

Tæng thuÕ

4.743.185

2003

324.691

344.678

.CO
M

1

2002

1.436.184

1.682.344

303.124

368.864

26.740

26.740

2.090.739

2.422.626

Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n−íc lµ viÖc lµm b¾t buéc ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ. Tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn nhanh hay chËm l¹i lµ vÊn

OK

®Ò bøc xóc ë n−íc ta.Riªng ë c«ng ty SX-XNK§T Thanh niªn HN hµng n¨m ®Òu
thùc hiÖn t−¬ng ®èi nghiªm tóc vÊn ®Ò nµy, Ýt cã t×nh tr¹ng d©y d−a, nî ®äng víi
ng©n s¸ch nhµ n−íc.

N¨m 2001 nép ng©n s¸ch nhµ n−íc 4.743.185(n®)

BO

N¨m 2002 nép ng©n s¸ch nhµ n−íc 2.093.739(n®)
N¨m 2003 nép ng©n s¸ch nhµ n−íc 2.422.626(n®)

Cã sù chªnh lÖch lín gi÷a n¨m 2001 víi c¸c n¨m 2002 vµ 2003 lµ do n¨m 2001
c«ng ty nép c¶ thuÕ VAT sang ®Õn ®Çu n¨m 2002 c«ng ty ®−îc hoµn thuÕ VAT nªn

LO

thùc tÕ thuÕ c«ng ty nép cho ng©n s¸ch nhµ n−íc lµ 1.759.989(n®)
Trong ®ã thuÕ XNK do c«ng ty ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu
nh−ng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty chñ yÕu lµ mÆt hµng thñ c«ng, may

KI

mÆc nªn chÞu thuÕ thÊp.

Bªn c¹nh ®ã c«ng ty gi¶i quyÕt ®−îc gÇn 500 viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng.Trong
®ã thu nhËp b×nh qu©n cña mçi lao ®éng tÝnh t¹i n¨m 2003 lµ 810(n®/ng−êi/th¸ng),
®êi sèng cña ng−êi lao ®éng ngµy cµng ®−îc n©ng cao h¬n c¶ vÒ mÆt vËt chÊt vµ
tinh thÇn.
Phóc lîi thÓ hiÖn sù quan t©m cña c«ng ty ®Õn ®êi sèng ng−êi lao ®éng, cã t¸c dông
kÝch thÝch nh©n viªn trung thµnh g¾n bã víi c«ng ty. Hµng n¨m c«ng ty ®Òu trÝch
lËp quü phóc lîi tõ lîi nhuËn nh»m t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao h¬n n÷a ®êi sèng cho
nh©n viªn trong c«ng ty ®Æc biÖt lµ ®êi sèng tinh thÇn. C¸c kho¶n tiÒn b¶o hiÓm x·
héi, b¶o hiÓm y tÕ th−êng ®−îc tÝnh theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ vµ c«ng ty n¨m
nµo còng thùc hiÖn mét c¸ch hÕt søc nghiªm tóc v× ®©y lµ vÊn ®Ò liªn quan ®Õn

.CO
M

quyÒn lîi cña ng−êi lao ®éng, tõ ®ã liªn quan ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng
nh©n.

N¨m 2001 c«ng ty ®ãng BHXH 223.397(n®), BHYT 51.000(n®)
N¨m 2002 c«ng ty ®ãng BHXH 245.175(n®), BHYT 58.375(n®)
N¨m 2003 c«ng ty ®ãng BHXH 252.000(n®), BHYT 60.000(n®)

II. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ë c«ng ty SX-XNK§T Thanh niªn HN
Lao ®éng lµ mét yÕu tè quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh,

OK

®ång thêi lao ®éng l¹i lµ mét yÕu tè khã sö dông nhÊt trong c¸c yÕu tè nh− vèn,
c«ng nghÖ ...Do vËy, viÖc qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng ¶nh h−ëng lín ®Õn n¨ng suÊt
lao ®éng, chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty.
1.Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ sè l−îng vµ c¬ cÊu lao ®éng trong c«ng

KI

LO

BO

ty qua 3 n¨m (2001- 2003)
.CO
M

BiÓu 3 Sè l−îng vµ c¬ cÊu lao ®éng

C¸c chØ tiªu

2001

2002

2003

So s¸nh

2002/2001

Sè

TT%

Sè ng−êi

TT%

425

100

467

100

-Lao ®éng trùc tiÕp

380

89.41

420

-Lao ®éng gi¸n tiÕp

45

10.59

47

-Lao ®éng n÷

225

52.94

240

-Lao ®éng nam

200

47.06

227

Sè ng−êi

Tæng sè lao ®éng
Trong ®ã:
1.Theo h×nh thøc t¸c
lao ®éng

KI

TL%

CL

TL%

100

42

9.88

13

2.78

89.94

433

90.21

40

10.53

13

3.1

10.06

47

9.79

2

4.44

0

0

51.39

250

52.08

15

6.67

10

4.17

48.61

230

47.92

27

13.5

3

1.32

LO

2.Theo giíi tÝnh

480

BO

®éng vµo ®èi t−îng

CL

OK

ng−êi

TT%

2003/2002
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau
Tailieu.vncty.com  nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau

More Related Content

What's hot

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty vật tư thiết bị
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty vật tư thiết bịChuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty vật tư thiết bị
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty vật tư thiết bị
NTA LAzy
 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty phú thái
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty phú tháiKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty phú thái
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty phú thái
sai89
 
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiepChien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
Anny Anny
 
Tình Hình Ký Kết Hợp Đồng Lao Động Tại Công Ty TNHH Hoàng Hà
Tình Hình Ký Kết Hợp Đồng Lao Động Tại Công Ty TNHH Hoàng Hà Tình Hình Ký Kết Hợp Đồng Lao Động Tại Công Ty TNHH Hoàng Hà
Tình Hình Ký Kết Hợp Đồng Lao Động Tại Công Ty TNHH Hoàng Hà
nataliej4
 
Bctt hach toan tien luong va cac khoan trich the luong tai xi nghiep xay dung...
Bctt hach toan tien luong va cac khoan trich the luong tai xi nghiep xay dung...Bctt hach toan tien luong va cac khoan trich the luong tai xi nghiep xay dung...
Bctt hach toan tien luong va cac khoan trich the luong tai xi nghiep xay dung...
Nguyen Dang Tien
 
Luan van tot nghiep chuyen nganh ke toan
Luan van tot nghiep chuyen nganh ke toanLuan van tot nghiep chuyen nganh ke toan
Luan van tot nghiep chuyen nganh ke toan
NTA LAzy
 

What's hot (8)

Qt094
Qt094Qt094
Qt094
 
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty vật tư thiết bị
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty vật tư thiết bịChuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty vật tư thiết bị
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty vật tư thiết bị
 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty phú thái
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty phú tháiKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty phú thái
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty phú thái
 
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiepChien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
 
Tình Hình Ký Kết Hợp Đồng Lao Động Tại Công Ty TNHH Hoàng Hà
Tình Hình Ký Kết Hợp Đồng Lao Động Tại Công Ty TNHH Hoàng Hà Tình Hình Ký Kết Hợp Đồng Lao Động Tại Công Ty TNHH Hoàng Hà
Tình Hình Ký Kết Hợp Đồng Lao Động Tại Công Ty TNHH Hoàng Hà
 
Bctt hach toan tien luong va cac khoan trich the luong tai xi nghiep xay dung...
Bctt hach toan tien luong va cac khoan trich the luong tai xi nghiep xay dung...Bctt hach toan tien luong va cac khoan trich the luong tai xi nghiep xay dung...
Bctt hach toan tien luong va cac khoan trich the luong tai xi nghiep xay dung...
 
Luan van tot nghiep chuyen nganh ke toan
Luan van tot nghiep chuyen nganh ke toanLuan van tot nghiep chuyen nganh ke toan
Luan van tot nghiep chuyen nganh ke toan
 
Qt072
Qt072Qt072
Qt072
 

Similar to Tailieu.vncty.com nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty viễn thông Hà ...
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty viễn thông Hà ...Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty viễn thông Hà ...
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty viễn thông Hà ...
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Qt202
Qt202Qt202
Qt202
yenhau10
 
Tailieu.vncty.com canh tranh va nang cao nang luc canh tranh tren thi truon...
Tailieu.vncty.com  canh tranh va nang cao nang luc canh tranh tren thi truon...Tailieu.vncty.com  canh tranh va nang cao nang luc canh tranh tren thi truon...
Tailieu.vncty.com canh tranh va nang cao nang luc canh tranh tren thi truon...
Trần Đức Anh
 
Khóa luận tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệpKhóa luận tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
guest3c41775
 
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
Góc Nhỏ May Mắn
 
Tailieu.vncty.com giai phap day manh tieu thu san pham cua cong ty in ha giang
Tailieu.vncty.com  giai phap day manh tieu thu san pham cua cong ty in ha giangTailieu.vncty.com  giai phap day manh tieu thu san pham cua cong ty in ha giang
Tailieu.vncty.com giai phap day manh tieu thu san pham cua cong ty in ha giang
Trần Đức Anh
 

Similar to Tailieu.vncty.com nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau (12)

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty viễn thông Hà ...
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty viễn thông Hà ...Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty viễn thông Hà ...
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty viễn thông Hà ...
 
Qt202
Qt202Qt202
Qt202
 
Tailieu.vncty.com canh tranh va nang cao nang luc canh tranh tren thi truon...
Tailieu.vncty.com  canh tranh va nang cao nang luc canh tranh tren thi truon...Tailieu.vncty.com  canh tranh va nang cao nang luc canh tranh tren thi truon...
Tailieu.vncty.com canh tranh va nang cao nang luc canh tranh tren thi truon...
 
Da195
Da195Da195
Da195
 
Khóa luận tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệpKhóa luận tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
 
Hien
HienHien
Hien
 
Qt087
Qt087Qt087
Qt087
 
Qt086
Qt086Qt086
Qt086
 
Bh17
Bh17Bh17
Bh17
 
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
 
Tailieu.vncty.com giai phap day manh tieu thu san pham cua cong ty in ha giang
Tailieu.vncty.com  giai phap day manh tieu thu san pham cua cong ty in ha giangTailieu.vncty.com  giai phap day manh tieu thu san pham cua cong ty in ha giang
Tailieu.vncty.com giai phap day manh tieu thu san pham cua cong ty in ha giang
 
Qt025
Qt025Qt025
Qt025
 

More from Trần Đức Anh

Tailieu.vncty.com 5275 1261
Tailieu.vncty.com  5275 1261Tailieu.vncty.com  5275 1261
Tailieu.vncty.com 5275 1261
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com 5249 5591
Tailieu.vncty.com  5249 5591Tailieu.vncty.com  5249 5591
Tailieu.vncty.com 5249 5591
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com 5219 0449
Tailieu.vncty.com  5219 0449Tailieu.vncty.com  5219 0449
Tailieu.vncty.com 5219 0449
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com 5208 2542
Tailieu.vncty.com  5208 2542Tailieu.vncty.com  5208 2542
Tailieu.vncty.com 5208 2542
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com 5145 0887
Tailieu.vncty.com  5145 0887Tailieu.vncty.com  5145 0887
Tailieu.vncty.com 5145 0887
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com 5142 5647
Tailieu.vncty.com  5142 5647Tailieu.vncty.com  5142 5647
Tailieu.vncty.com 5142 5647
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com 5138 529
Tailieu.vncty.com  5138 529Tailieu.vncty.com  5138 529
Tailieu.vncty.com 5138 529
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com 5125 4608
Tailieu.vncty.com  5125 4608Tailieu.vncty.com  5125 4608
Tailieu.vncty.com 5125 4608
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com 5117 1019
Tailieu.vncty.com  5117 1019Tailieu.vncty.com  5117 1019
Tailieu.vncty.com 5117 1019
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com 5106 4775
Tailieu.vncty.com  5106 4775Tailieu.vncty.com  5106 4775
Tailieu.vncty.com 5106 4775
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com 5089 2417
Tailieu.vncty.com  5089 2417Tailieu.vncty.com  5089 2417
Tailieu.vncty.com 5089 2417
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com 5088 8018
Tailieu.vncty.com  5088 8018Tailieu.vncty.com  5088 8018
Tailieu.vncty.com 5088 8018
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com 5067 1967
Tailieu.vncty.com  5067 1967Tailieu.vncty.com  5067 1967
Tailieu.vncty.com 5067 1967
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747
Tailieu.vncty.com  nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747Tailieu.vncty.com  nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747
Tailieu.vncty.com nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com nhom 6-de_tai_flo_9602
Tailieu.vncty.com  nhom 6-de_tai_flo_9602Tailieu.vncty.com  nhom 6-de_tai_flo_9602
Tailieu.vncty.com nhom 6-de_tai_flo_9602
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com lai phan-tu_2413
Tailieu.vncty.com  lai phan-tu_2413Tailieu.vncty.com  lai phan-tu_2413
Tailieu.vncty.com lai phan-tu_2413
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com duong hoa-hoc_3666
Tailieu.vncty.com  duong hoa-hoc_3666Tailieu.vncty.com  duong hoa-hoc_3666
Tailieu.vncty.com duong hoa-hoc_3666
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com do an-nhan_giong_in_vi_tro_cay_co_ngot_stevia_4562
Tailieu.vncty.com  do an-nhan_giong_in_vi_tro_cay_co_ngot_stevia_4562Tailieu.vncty.com  do an-nhan_giong_in_vi_tro_cay_co_ngot_stevia_4562
Tailieu.vncty.com do an-nhan_giong_in_vi_tro_cay_co_ngot_stevia_4562
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com tieu luanc4v-1324
Tailieu.vncty.com  tieu luanc4v-1324Tailieu.vncty.com  tieu luanc4v-1324
Tailieu.vncty.com tieu luanc4v-1324
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com do an-cong_nghe_san_xuat_sua_tiet_trung_9366
Tailieu.vncty.com  do an-cong_nghe_san_xuat_sua_tiet_trung_9366Tailieu.vncty.com  do an-cong_nghe_san_xuat_sua_tiet_trung_9366
Tailieu.vncty.com do an-cong_nghe_san_xuat_sua_tiet_trung_9366
Trần Đức Anh
 

More from Trần Đức Anh (20)

Tailieu.vncty.com 5275 1261
Tailieu.vncty.com  5275 1261Tailieu.vncty.com  5275 1261
Tailieu.vncty.com 5275 1261
 
Tailieu.vncty.com 5249 5591
Tailieu.vncty.com  5249 5591Tailieu.vncty.com  5249 5591
Tailieu.vncty.com 5249 5591
 
Tailieu.vncty.com 5219 0449
Tailieu.vncty.com  5219 0449Tailieu.vncty.com  5219 0449
Tailieu.vncty.com 5219 0449
 
Tailieu.vncty.com 5208 2542
Tailieu.vncty.com  5208 2542Tailieu.vncty.com  5208 2542
Tailieu.vncty.com 5208 2542
 
Tailieu.vncty.com 5145 0887
Tailieu.vncty.com  5145 0887Tailieu.vncty.com  5145 0887
Tailieu.vncty.com 5145 0887
 
Tailieu.vncty.com 5142 5647
Tailieu.vncty.com  5142 5647Tailieu.vncty.com  5142 5647
Tailieu.vncty.com 5142 5647
 
Tailieu.vncty.com 5138 529
Tailieu.vncty.com  5138 529Tailieu.vncty.com  5138 529
Tailieu.vncty.com 5138 529
 
Tailieu.vncty.com 5125 4608
Tailieu.vncty.com  5125 4608Tailieu.vncty.com  5125 4608
Tailieu.vncty.com 5125 4608
 
Tailieu.vncty.com 5117 1019
Tailieu.vncty.com  5117 1019Tailieu.vncty.com  5117 1019
Tailieu.vncty.com 5117 1019
 
Tailieu.vncty.com 5106 4775
Tailieu.vncty.com  5106 4775Tailieu.vncty.com  5106 4775
Tailieu.vncty.com 5106 4775
 
Tailieu.vncty.com 5089 2417
Tailieu.vncty.com  5089 2417Tailieu.vncty.com  5089 2417
Tailieu.vncty.com 5089 2417
 
Tailieu.vncty.com 5088 8018
Tailieu.vncty.com  5088 8018Tailieu.vncty.com  5088 8018
Tailieu.vncty.com 5088 8018
 
Tailieu.vncty.com 5067 1967
Tailieu.vncty.com  5067 1967Tailieu.vncty.com  5067 1967
Tailieu.vncty.com 5067 1967
 
Tailieu.vncty.com nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747
Tailieu.vncty.com  nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747Tailieu.vncty.com  nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747
Tailieu.vncty.com nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747
 
Tailieu.vncty.com nhom 6-de_tai_flo_9602
Tailieu.vncty.com  nhom 6-de_tai_flo_9602Tailieu.vncty.com  nhom 6-de_tai_flo_9602
Tailieu.vncty.com nhom 6-de_tai_flo_9602
 
Tailieu.vncty.com lai phan-tu_2413
Tailieu.vncty.com  lai phan-tu_2413Tailieu.vncty.com  lai phan-tu_2413
Tailieu.vncty.com lai phan-tu_2413
 
Tailieu.vncty.com duong hoa-hoc_3666
Tailieu.vncty.com  duong hoa-hoc_3666Tailieu.vncty.com  duong hoa-hoc_3666
Tailieu.vncty.com duong hoa-hoc_3666
 
Tailieu.vncty.com do an-nhan_giong_in_vi_tro_cay_co_ngot_stevia_4562
Tailieu.vncty.com  do an-nhan_giong_in_vi_tro_cay_co_ngot_stevia_4562Tailieu.vncty.com  do an-nhan_giong_in_vi_tro_cay_co_ngot_stevia_4562
Tailieu.vncty.com do an-nhan_giong_in_vi_tro_cay_co_ngot_stevia_4562
 
Tailieu.vncty.com tieu luanc4v-1324
Tailieu.vncty.com  tieu luanc4v-1324Tailieu.vncty.com  tieu luanc4v-1324
Tailieu.vncty.com tieu luanc4v-1324
 
Tailieu.vncty.com do an-cong_nghe_san_xuat_sua_tiet_trung_9366
Tailieu.vncty.com  do an-cong_nghe_san_xuat_sua_tiet_trung_9366Tailieu.vncty.com  do an-cong_nghe_san_xuat_sua_tiet_trung_9366
Tailieu.vncty.com do an-cong_nghe_san_xuat_sua_tiet_trung_9366
 

Tailieu.vncty.com nhung bien phap nham nang cao hieu qua su dung lao dong o cong ty xuat nhap khau

 • 1. Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc vµ ®æi míi, c¬ chÕ qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p c¬ .CO M b¶n nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cho ng−êi lao ®éng. Trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp, sö dông lao ®éng ®−îc coi lµ vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu v× lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nh−ng sö dông lao ®éng sao cho cã hiÖu qu¶ cao nhÊt l¹i lµ mét vÊn ®Ò riªng biÖt ®Æt ra trong ra trong tõng doanh nghiÖp. ViÖc doanh nghiÖp sö dông nh÷ng biÖn ph¸p g×, nh÷ng h×nh thøc nµo ®Ó ph¸t huy kh¶ n¨ng cña ng−êi lao ®éng nh»m n©ng OK cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ®iÒu hÕt søc quan träng, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp ®ã. MÆt kh¸c biÕt ®−îc ®Æc ®iÓm cña lao ®éng trong doanh nghiÖp sÏ gióp cho doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ, thêi gian vµ c«ng søc v× vËy mµ viÖc thùc hiÖn môc BO tiªu cña doanh nghiÖp dÔ dµng h¬n. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lµ c¬ së ®Ó n©ng cao tiÒn l−¬ng, c¶i thiÖn ®êi sèng cho c«ng nh©n, gióp cho doanh nghiÖp cã b−íc tiÕn lín trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. LO C«ng ty s¶n xuÊt – xuÊt nhËp khÈu ®Çu t− Thanh Niªn Hµ Néi lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ, hiÖn ®¹i, mÉu m·, c«ng nghÖ lu«n lu«n thay ®æi theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. C¸c mÆt qu¶n lý trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nhiÒu tiÕn bé nh−ng hiÖu qu¶ vÉn cßn h¹n chÕ. Vµ vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao KI ®éng ë C«ng ty lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò ®−îc quan t©m vµ cÇn ®−îc n©ng cao. VËy lý do t¹i sao? Vµ gi¶i ph¸p nh− thÕ nµo h÷u hiÖu nhÊt? ThÊy ®−îc ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty SX-XNK§T thanh niªn HN em thÊy: MÆc dï c«ng ty còng ®· cã mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng nh−ng kh«ng phï hîp víi sù thay ®æi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, chÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò tµi : Líp K36 A6 - Khoa QTDN 1
 • 2. Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ë c«ng ty S¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®Çu t− thanh niªn Hµ Néi lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Bè côc cña luËn v¨n ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n ®−îc chia lµm 3 .CO M ch−¬ng: Ch−¬ng I: Lý luËn vÒ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i Ch−¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i c«ng ty sxxnk®t thanh niªn Hµ Néi Ch−¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông t¹i c«ng ty SX-XNK§T thanh niªn HN OK Thêi gian thùc tËp lµ giai ®o¹n quan träng ®èi víi mçi sinh viªn tr−íc khi tèt nghiÖp ra tr−êng. Th«ng qua qu¸ tr×nh ®ã sinh viªn ®−îc tiÕp xóc víi kiÕn thøc ®· häc, vËn dông kiÕn thøc ®ã mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o vµo thùc tÕ. MÆt kh¸c, qua thêi gian thùc tËp sinh viªn cã ®iÒu kiÖn rÌn luyÖn t¸c phong lµm viÖc sau nµy. BO Qua thêi gian thùc tËp, em ®· cã ®−îc mét thêi gian thùc tÕ quý b¸u, ®−îc tiÕp xóc víi mét m«i tr−êng lµm viÖc n¨ng ®éng. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n c¸c c«, chó, anh chÞ trong c«ng ty S¶n xuÊt –XuÊt nhËp khÈu ®Çu t− thanh niªn Hµ néi ®· gióp ®ì em rÊt nhiÖt t×nh trong qu¸ tr×nh em thùc tËp t¹i quý C«ng ty. LO Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o PGS- TS Ph¹m C«ng §oµn, ng−êi ®· trùc tiÕp h−íng dÉn em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Víi nhËn thøc vµ kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ, luËn v¨n nµy cña em kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o gióp em söa ch÷a, bæ sung KI nh÷ng thiÕu sãt ®ã ®Ó néi dung luËn v¨n cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Líp K36 A6 - Khoa QTDN 2
 • 3. Ch−¬ng I lý luËn vÒ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i .CO M I. Lao ®éng th−¬ng m¹i 1.Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i X· héi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶i cã lao ®éng “lao ®éng lµ ho¹t ®éngcã môc ®Ých,cã ý thøc cña con ng−êi nh»m t¹o ra cña c¶i vËt chÊt phôc vô cho nhu cÇu cña m×nh.Nh−ng hä kh«ng thÓ trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu m×nh ®ßi hái.V× thÕ mµ trong x· héi xuÊt hiÖn sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi ®Ó phôc vô cho c¸c ®èi t−îng kh¸c chø kh«ng ph¶i chØ phôc vô cho riªng m×nh. OK Lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i lµ bé phËn lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ®−îc ph©n c«ng thùc hiÖn qu¸ tr×nh l−u th«ng hµng ho¸.Bao gåm lao ®éng thùc hiÖn qu¸ tr×nh mua b¸n ,vËn chuyÓn , ®ãng gãi,chän läc.b¶o qu¶n vµ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.Môc ®Ých lao ®éng cña hä lµ nh»m ®−a BO hµng ho¸ tõ lÜnh vùc s¶n xuÊt ®Õn lÜnh vùc tiªu dïng. Lao ®éng th−¬ng m¹i nãi chung vµ lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i nãi riªng tån t¹i nh− mét tÊt yÕu kh¸ch quan cïng víi sù tån t¹i cña s¶n xuÊt , l−u th«ng hµng ho¸ vµ th−¬ng m¹i ,®ã lµ do sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi LO quyÕt ®Þnh.Nguån lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i còng ®−îc tiÕp nhËn tõ thÞ tr−êng lao ®éng nh− c¸c doanh nghiÖp kh¸c.Song doanh nghiÖp th−¬ng m¹i cã chøc n¨ng l−u th«ng hµng ho¸ nªn lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i cã nh÷ng ®Æc thï riªng cña nã: KI * Còng nh− c¸c doanh nghiÖp kh¸c cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, qu¸ tr×nh lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp gi÷a søc lao ®éng cña ng−êi lao ®éng víi c«ng cô lao ®éng ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi t−îng lao ®éng song ®èi t−îng lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i lµ s¶n phÈm ®· hoµn chØnh,môc ®Ých lao ®éng cña nh©n viªn th−¬ng m¹i kh«ng ph¶i lµ t¸c ®éng vµo s¶n vËt tù nhiªn ®Ó biÕn nã thµnh s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu tiªu dïng mµ lµ t¸c ®éng vµo vËt phÈm tiªu dïng ®Ó ®−a nã ®Õn ng−êi tiªu dïng nh»m tho¶ m·n nhu cÇu c¸ nh©n Líp K36 A6 - Khoa QTDN 3
 • 4. cña hä, ®Ó cho s¶n phÈm thùc sù trë thµnh s¶n phÈm nghÜa lµ ®−îc ®em ®i tiªu dïng , thùc hiÖn gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña nã.Bëi vËy lao ®éng th−¬ng m¹i võa mang tÝnh chÊt lao ®éng s¶n xuÊt võa mang tÝnh chÊt lao ®éng phi s¶n xuÊt. §©y chÝnh lµ ®Æc ®iÓm c¬ b¶n nhÊt cña lao ®éng th−¬ng m¹i .CO M Theo quan ®iÓm cña C.M¸c th× lao ®éng trong th−¬ng m¹i bao gåm hai bé phËn + Bé phËn thø nhÊt lµ lao ®éng tiÕp tôc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong l−u th«ng , bao gåm nh÷ng ho¹t ®éng lao ®éng g¾n liÒn víi gÝa trÞ sö dông cña hµng ho¸,biÕn mÆt hµng cña s¶n xuÊt thµnh mÆt hµng kinh doanh cña th−¬ng m¹i còng tøc lµ mÆt hµng cña tiªu dïng.§ã lµ bé phËn lao ®éng vËn chuyÓn , b¶o qu¶n , ph©n lo¹i , chia nhá,chän läc chØnh lý hµng hãa.Bé phËn lao ®éng nµy tuy kh«ng lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông nh−ng nã s¸ng t¹o ra gÝa trÞ míi , s¸ng t¹o ra thu nhËp quèc d©n.Nh÷ng hao OK phÝ cña bé phËn lao ®éng nµy ®−îc bï ®¾p b»ng chÝnh thu nhËp quèc d©n míi ®−îc s¸ng t¹o ra. + Bé phËn lao ®éng thø hai cña th−¬ng m¹i mang tÝnh chÊt l−u th«ng thuÇn tuý. Bé phËn nµy chØ liªn quan ®Õn gÝa trÞ vµ nh»m thùc hiÖn gi¸ trÞ cña hµng BO ho¸.§ã lµ nh÷ng ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ , thu tiÒn, kiÓm ng©n,kÕ to¸n vµ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý kh¸c. Bé phËn lao ®éng nµy kh«ng s¸ng t¹o ra gÝa trÞ , kh«ng s¸ng t¹o ra thu nhËp quèc d©n.Nh÷ng hao phÝ lao ®éng cña bé phËn nµy ®−îc bï ®¾p b»ng thu nhËp thuÇn tuý cña x· héi. LO VÒ mÆt lý thuyÕt chóng ta dÔ nhËn thÊy hai bé phËn lao ®éng nµy, nh−ng trong thùc tÕ khã cã thÓ t¸ch b¹ch ®−îc râ rµng nÕu xÐt trong tõng hµnh vi lao ®éng cô thÓ .VÝ dô hµnh vi b¸n hµng cña nh©n viªn b¸n hµng t¹i c¸c cöa hµng b¸n lÎ.NÕu chØ xÐt KI b¸n hµng ®Ó thu tiÒn vÒ th× ®ã lµ lao ®éng l−u th«ng thuÇn tuý ,song trong hµnh vi ®−a hµng cho kh¸ch hµng cã chøa ®ùng viÖc chuyÓn hµng tõ lÜnh vùc s¶n xuÊt ®Õn lÜnh vùc tiªu dïng ,mÆt kh¸c ®Ó cã hµng ho¸ b¸n nh©n viªn ph¶i b¶o qu¶n bao gãi hµng ho¸. H¬n n÷a khi ta ®Ò cËp ®Õn ®Æc ®iÓm nµy kh«ng nh»m môc ®Ých ®Ó t¸ch b¹ch hai bé phËn lao ®éng ,mµ ®iÒu quan träng h¬n lµ ®Ó thÊy ®−îc b¶n chÊt cña lao ®éng th−¬ng m¹i vµ sù kh¸c biÖt cña nã so víi lao ®éng trong c¸c nghµnh s¶n xuÊt vËt chÊt vµ c¸c nghµnh dÞch vô kh¸c. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 4
 • 5. * Lao ®éng th−¬ng m¹i lµ lo¹i h×nh lao ®éng phøc t¹p , ®ßi hái tr×nh ®é chuyªn m«n tæng hîp. Lao ®éng th−¬ng m¹i lµ chiÕc cÇu nèi liÒn gi÷a ng−êi s¶n xuÊt víi ng−êi tiªu dïng. Mét mÆt hä ®¹i diÖn cho ng−êi tiªu dïng ®Ó t¸c ®éng vµo s¶n xuÊt ,lµm cho s¶n phÈm ®−¬c s¶n xuÊt ra ngµy cµng phï hîp víi tiªu dïng, mÆt .CO M kh¸c hä ®¹i diÖn cho s¶n xuÊt ®Ó h−íng dÉn tiªu dïng lµm cho tiªu dïng phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña s¶n xuÊt trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh cña ®Êt n−íc .§Ó gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ nµy ®ßi hái nh©n viªn th−¬ng m¹i võa ph¶i cã tr×nh ®é khoa häc kü thuËt nhÊt ®Þnh,hiÓu biÕt quy tr×nh c«ng nghÖ ,tÝnh n¨ng t¸c dông cña hµng, võa ph¶i cã tr×nh ®é gi¸c ngé chÝnh trÞ x· héi ph¶i cã kiÕn thøc cuéc sèng, hiÓu biÕt t©m lý ng−êi tiªu dïng,ph¶i biÕt thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ x· héi vµ cã kh¶ n¨ng chi phèi ®−îc c¸c mèi quan hÖ nµy. * Tû lÖ lao ®éng n÷ cao trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i .XuÊt ph¸t tõ tÝnh OK chÊt vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i ,nhÊt lµ tÝnh chÊt x· héi cña c¸c ho¹t ®éng nµy ,lao ®éng th−¬ng m¹i rÊt phï hîp víi së tr−êng cña phô n÷. * Lao ®éng th−¬ng m¹i mang tÝnh chÊt thêi vô rÊt cao.TÝnh chÊt thêi vô nµy BO kh«ng nh÷ng thÓ hiÖn gi÷a c¸c mïa trong n¨m mµ cßn thÓ hiÖn râ gi÷a c¸c ngµy trong th¸ng,thËm chÝ gi÷a c¸c giê lao ®éng trong ngµy. §Æc ®iÓm nµy ¶nh h−ëng ®Õn sè l−îng vµ c¬ cÊu lao ®éng ,®Õn vÊn ®Ò tuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp ,vÊn ®Ò bè trÝ thêi gian b¸n hµng,ca kÝp lµm viÖc trong doanh LO nghiÖp .§Ó sö dông lao ®éng tèt ,c¸c doanh nghiÖp ph¶i kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lao ®éng th−êng xuyªn vµ lao ®éng t¹m thêi,gi÷a lao ®éng tuyÓn dông suèt ®êi víi lao ®éng hîp ®ång ,gi÷a lao ®éng trong danh s¸ch víi lao ®éng c«ng nhËt,gi÷a sè KI l−îng lao ®éng vµ thêi gian lao ®éng cña ng−êi lao ®éng trong tõng ngµy , tõng mïa vô.Trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i cïng mét lóc cã 3 lo¹i lao ®éng : + Mét lµ: lao ®éng trong biªn chÕ : ®©y lµ bé phËn lao ®éng cøng ,c¬ yÕu cña doanh nghiÖp ,lµ nh÷ng ng−êi lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ ®−îc ®µo t¹o mét c¸ch cã hÖ thèng.§éi ngò nµy sÏ n¾m nh÷ng kh©u chñ chèt cña kinh doanh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp . Líp K36 A6 - Khoa QTDN 5
 • 6. + Hai lµ: mét sè lín lao ®éng cña doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp nhËn lµm viÖc trong mét sè thêi gian nhÊt ®Þnh.Nh÷ng ng−êi nµy phÇn ®«ng lµ n÷ giíi v× mét sè lý do nµo ®ã mµ kh«ng thÓ lµm trän thêi gian nh− nh÷ng ng−êi b×nh th−êng kh¸c.Hä th−êng ®−îc doanh nghiÖp gäi ®i lµm vµo nh÷ng mïa vô cã nhu cÇu lao ®éng cao, .CO M hoÆc cã thÓ thay phiªn nhau lµm viÖc mét sè ngµy trong tuÇn ,mét sè giê trong ngµy .§©y lµ bé phËn lao ®éng mÒm cã tÝnh co gi·n thÓ hiÖn tÝnh linh ho¹t cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh qu¶n lý kinh doanh. + Ba lµ: lao ®éng c«ng nhËt :sè lao ®éng nµy kh«ng n»m trong danh s¸ch lao ®éng cña doanh nghiÖp mµ ®−îc doanh nghiÖp tuyÓn dông theo nhu cÇu lao ®éng tõng ngµy mét. §−¬ng nhiªn khi tÝnh to¸n chØ tiªu lao ®éng b×nh qu©n ph¶i tÝnh mét lao ®éng b×nh OK qu©n lµ mét ng−êi lµm ®ñ sè ngµy c«ng theo chÕ ®é theo ph−¬ng ph¸p quy ®æi. 2, Ph©n lo¹i lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i Muèn cã c¸c th«ng tin vÒ sè l−îng lao ®éng vµ c¬ cÊu lao ®éng chÝnh x¸c, ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i lao ®éng .ViÖc ph©n lo¹i lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i nh»m môc ®Ých phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý , tÝnh to¸n chi phÝ s¶n BO xuÊt kinh doanh, theo dâi c¸c nhu cÇu vÒ sinh ho¹t kinh doanh,vÒ tr¶ l−¬ng vµ kÝch thÝch lao ®éng. Chóng ta cã thÓ ph©n lo¹i lao ®éng theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau tuú theo môc ®Ých nghiªn cøu. LO a.Ph©n lo¹i theo vai trß vµ t¸c ®éng cña lao ®éng ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh ,ta cã thÓ chia lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i ra lµm hai lo¹i: _ Lao ®éng trùc tiÕp kinh doanh th−¬ng m¹i: gåm cã nh©n viªn mua hµng ,nh©n viªn b¸n hµng ,nh©n viªn kho, vËn chuyÓn ,nh©n viªn thu ho¸, bao gãi ,chän läc KI ,chØnh lý hµng ho¸. Trong khi nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng bé phËn nµy cßn bao gåm c¶ c¸c nh©n viªn tiÕp thÞ, nh©n viªn qu¶n trÞ kinh doanh.Bé phËn lao ®éng nµy chiÕm tû träng lín trong c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i vµ gi÷ vÞ trÝ chñ chèt trong viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô vµ c¸c môc tiªu ®· x¸c ®Þnh cña doanh nghiÖp . - Bé phËn thø hai lµ lao ®éng gi¸n tiÕp kinh doanh th−¬ng m¹i: Bao gåm c¸c nh©n viªn hµnh chÝnh, nh©n viªn kinh tÕ, kÕ to¸n, thèng kª, nh©n viªn b¶o vÖ cña doanh nghiÖp . Líp K36 A6 - Khoa QTDN 6
 • 7. b.Ph©n theo nghiÖp vô chuyªn m«n cña ng−êi lao ®éng - Nh©n viªn b¸n hµng - Nh©n viªn mua hµng - Nh©n viªn nghiÖp vô kho .CO M - Nh©n viªn vËn chuyÓn - Nh©n viªn tiÕp thÞ - Nh©n viªn kÕ to¸n - v. .v Môc ®Ých cña ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i nµy lµ ®Ó tÝnh to¸n, s¾p xÕp, vµ bè trÝ lao ®éng trong tõng nghiÖp vô chuyªn m«n, x¸c ®Þnh c¬ cÊu lao ®éng hîp lý tõ ®ã cã ph−¬ng ph¸p tr¶ l−¬ng vµ kÝch thÝch lao ®éng ®èi víi tõng lo¹i lao ®éng cña OK doanh nghiÖp . c. Ph©n lo¹i theo tr×nh ®é chuyªn m«n: Th«ng th−êng nh©n viªn trùc tiÕp kinh doanh th−¬ng m¹i cã 7 bËc - BËc 1 vµ bËc 2 phÇn lín gåm lao ®éng phæ th«ng, ch−a qua ®µo t¹o ë mét BO tr−êng líp nµo. - BËc 3 vµ bËc 4 bao gåm nh÷ng nh©n viªn ®· qua mét qu¸ tr×nh ®µo t¹o. - BËc 5 trë lªn lµ nh÷ng lao ®éng lµnh nghÒ cña doanh nghiÖp, cã tr×nh ®é kinh doanh cao. LO Lao ®éng gi¸n tiÕp kinh doanh th−¬ng m¹i còng ®−îc chia thµnh: nh©n viªn, chuyªn viªn,chuyªn viªn chÝnh, chuyªn viªn cao cÊp. Tãm l¹i, viÖc ph©n lo¹i lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i cã ý nghÜa quan träng trong qu¸ tr×nh tuyÓn chän,bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng mét c¸ch khoa KI häc,nh»m ph¸t huy ®Çy ®ñ mäi kh¶ n¨ng lao ®éng cña ng−êi lao ®éng ,phèi kÕt hîp lao ®éng gi÷a c¸c c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh lao ®éng nh»m kh«ng ngõng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng, t¹o tiÒn ®Ò vËt chÊt ®Ó n©ng cao thu nhËp cho ng−êi lao ®éng. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 7
 • 8. 3.C¸c ph−¬ng ph¸p qu¶n lý lao ®éng th−êng ®−îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i . Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý lµ tæng thÓ nh÷ng c¸ch thøc t¸c ®éng cã h−íng ®Õn ng−êi lao ®éng vµ tËp thÓ ng−êi lao ®éng nh»m ®¶m b¶o phèi hîp ho¹t ®éngcña hä .CO M trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô ®· ®Ò ra. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý lao ®éng, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông nhiÒu ph−¬ng ph¸p qu¶n lý lao ®éng kh¸c nhau.C¨n cø vµo néi dung vµ ®Æc ®iÓm cña c¸c ph−¬ng ph¸p cã thÓ ph©n chia thµnh c¸c nhãm ph−¬ng ph¸p: 3.1Ph−¬ng ph¸p kinh tÕ C¸c ph−¬ng ph¸p kinh tÕ t¸c ®éng vµo ®èi t−îng qu¶n lý th«ng qua lîi Ých kinh tÕ ®Ó cho ®èi t−îng bÞ qu¶n trÞ tù lùa chän ph−¬ng ¸n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ OK nhÊt trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña nã.T¸c ®éng th«ng qua lîi Ých kinh tÕ chÝnh lµ t¹o ra ®éng lùc thóc ®Èy con ng−êi lao ®éng tÝch cùc. §éng lùc ®ã cµng lín nÕu nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ kÕt hîp ®óng ®¾n c¸c lîi Ých tån t¹i kh¸ch quan trong doanh nghiÖp.MÆt m¹nh cña ph−¬ng ph¸p nµy chÝnh lµ t¸c ®éng vµo lîi Ých kinh tÕ cña BO ®èi t−îng qu¶n trÞ (lµ c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ ng−êi lao ®éng ) xuÊt ph¸t tõ ®ã mµ hä lùa chän ph−¬ng ¸n ho¹t ®éng ,b¶o ®¶m lîi Ých chung còng ®−îc thùc hiÖn.§Æc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ t¸c ®éng lªn ®èi t−îng qu¶n trÞ kh«ng b»ng c−ìng bøc hµnh chÝnh mµ b»ng lîi Ých tøc lµ nªu môc tiªu nhiÖm vô ®¹t ®−îc, ®−a ra nh÷ng ®iÒu kiÖn khuyÕn khÝch vÒ kinh tÕ, nh÷ng ph−¬ng thøc vËt chÊt cã thÓ huy LO ®éng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô. Víi mét biÖn ph¸p kinh tÕ ®óng ®¾n, c¸c lîi Ých ®−îc thùc hiÖn tho¶ ®¸ng th× tËp thÓ con ng−êi trong doanh nghiÖp sÏ h¨ng h¸i lµm viÖc vµ nhiÖm vô chung sÏ ®−îc gi¶i quyÕt nhanh chãng,cã hiÖu qu¶.§©y lµ ph−¬ng KI ph¸p qu¶n trÞ tèt nhÊt ®Ó thùc hµnh tiÕt kiÖm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. 3.2 Ph−¬ng ph¸p hµnh chÝnh Ph−¬ng ph¸p hµnh chÝnh lµ c¸c ph−¬ng ph¸p t¸c ®éng dùa vµo mèi quan hÖ tæ chøc hÖ thèng qu¶n lý vµ kü thuËt cña doanh nghiÖp. C¸c ph−¬ng ph¸p hµnh chÝnh trong qu¶n trÞ kinh doanh chÝnh lµ c¸c t¸c ®éng trùc tiÕp cña chñ doanh nghiÖp lªn tËp thÓ ng−êi lao ®éng d−íi quyÒn b»ng c¸c quyÕt ®Þnh døt kho¸t, mang Líp K36 A6 - Khoa QTDN 8
 • 9. tÝnh b¾t buéc ®ßi hái ng−êi lao ®éng ph¶i chÊp hµnh nghiªm ngÆt nÕu vi ph¹m sÏ bÞ xö lý thÝch ®¸ng kÞp thêi. Vai trß cña c¸c ph−¬ng ph¸p hµnh chÝnh trong qu¶n trÞ kinh doanh rÊt to lín nã x¸c ®Þnh trËt tù kû c−¬ng lµm viÖc trong doanh nghiÖp, lµ kh©u nèi c¸c ph−¬ng .CO M ph¸p qu¶n trÞ kh¸c l¹i víi nhau vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra trong doanh nghiÖp rÊt nhanh chãng. C¸c ph−¬ng ph¸p hµnh chÝnh t¸c ®éng vµo c¸c ®èi t−îng qu¶n trÞ theo hai h−íng. - T¸c ®éng vÒ mÆt tæ chøc vµ t¸c ®éng ®iÒu chØnh hµnh ®éng cña c¸c ®èi t−îng qu¶n trÞ. - T¸c ®éng hµnh chÝnh cã hiÖu lùc ngay khi ban hµnh quyÕt ®Þnh. OK V× vËy c¸c ph−¬ng ph¸p hµnh chÝnh nµy lµ hÕt søc cÇn thiÕt trong nh÷ng tr−êng hîp hÖ thèng qu¶n trÞ r¬i vµo t×nh huèng khã kh¨n, phøc t¹p. Tãm l¹i ph−¬ng ph¸p hµnh chÝnh lµ hoµn toµn cÇn thiÕt, kh«ng cã ph−¬ng ph¸p nµy th× kh«ng thÓ qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶. BO 3.3 Ph−¬ng ph¸p t©m lý x· héi Ph−¬ng ph¸p t©m lý x· héi lµ h−íng nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c môc tiªu phï hîp víi tr×nh ®é nhËn thøc t©m lý t×nh c¶m cña con ng−êi. Sö dông ph−¬ng ph¸p nµy, ®ßi hái ng−êi l·nh ®¹o ph¶i ®i s©u t×m hiÓu ®Ó n¾m ®−îc t©m lý nguyÖn väng LO vµ së tr−êng cña ng−êi lao ®éng. Trªn c¬ së s¾p xÕp bè trÝ , sö dông hä ®¶m b¶o ph¸t huy hÕt tµi n¨ng s¸ng t¹o cña hä, trong nhiÒu tr−êng hîp ng−êi lao ®éng cßn lµm viÖc h¨ng say h¬n c¶ ®éng viªn kinh tÕ. 3.4 Ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc KI Ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc lµ ph−¬ng ph¸p sö dông h×nh thøc liªn kÕt c¸ nh©n tËp thÓ theo nh÷ng tiªu chuÈn vµ môc tiªu ®Ò ra trªn c¬ së ph©n tÝch vµ ®éng viªn tÝnh tù gi¸c, kh¶ n¨ng hîp t¸c cña tõng c¸ nh©n. Cã hai h×nh thøc c¬ b¶n ®éng viªn ng−êi lao ®éng ®ã lµ: ®éng viªn vËt chÊt vµ ®éng viªn tinh thÇn (khen th−ëng, b»ng khen, giÊy khen) Ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ gi¸o dôc chÝnh trÞ t− t−ëng chung mµ cßn bao gåm c¶ gi¸o dôc quan niÖm nghÒ nghiÖp phong c¸ch lao ®éng, Líp K36 A6 - Khoa QTDN 9
 • 10. ®Æc biÖt lµ quan ®iÓm ®æi míi c¶ c¸ch nghÜ, c¸ch lµm.. theo ph−¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh míi, s¶n xuÊt g¾n liÒn víi thÞ tr−êng, chÊp nhËn c¹nh tranh lµnh m¹nh t¹o ra nhiÒu thuËn lîi cho doanh nghiÖp. 4.Vai trß cña lao ®éng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh doanh nghiÖp th−¬ng .CO M m¹i Lao ®éng lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh c«ng trong kinh doanh cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo.Dï lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hay kinh doanh th−¬ng m¹i, nÕu thiÕu ®i yÕu tè lao ®éng th× viÖc s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc Lao ®éng ®ãng vai trß rÊt quan träng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i.Lao ®éng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho doanh nghiÖp còng nh− cho toµn x· héi. NÕu nh− OK kh«ng cã lao ®éng th× qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng thÓ thù hiÖn ®−îc. Dï cho cã c¸c nguån lùc kh¸c nh− ®Êt ®ai, tµi nguyªn, vèn, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, khoa häc c«ng nghÖ sÏ kh«ng ®−îc sö dông vµ khai th¸c cã môc ®Ých nÕu nh− kh«ng cã lao ®éng. Mét doanh nghiÖp mµ cã nguån lao ®éng dåi dµo, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cao.. sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh. BO Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn v−ît bËc cña khoa häc kü thuËt cïng víi sù bïng næ cña c«ng nghÖ th«ng tin(m¹ng m¸y tÝnh ..)th× lao ®éng th−¬ng m¹i cã xu h−íng gi¶m ®i.C¸c doanh nghiÖp ®ßi hái ngµy cµng kh¾t khe h¬n trong lÜnh vùc chuyªn LO m«n nghiÖp vô, n¨ng lùc tr×nh ®é.. cña ng−êi lao ®éng. II. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i 1. Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ HiÖu qu¶ lµ mèi t−¬ng quan so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®−îc theo môc tiªu ®· KI ®−îc x¸c ®Þnh víi chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®ùoc môc tiªu ®ã. §Ó ho¹t ®éng, doanh nghiÖp th−¬ng m¹i ph¶i cã c¸c môc tiªu hµnh ®éng cña m×nh trong tõng thêi kú, ®ã cã thÓ lµ c¸c môc tiªu x· héi, còng cã thÓ lµ c¸c môc tiªu kinh tÕ cña chñ doanh nghiÖp vµ doanh nghiÖp lu«n t×m c¸ch ®Ó ®¹t c¸c môc tiªu ®ã víi chi phÝ thÊp nhÊt. §ã lµ hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp gåm hai bé phËn: hiÖu qu¶ x· héi vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 10
 • 11. - HiÖu qu¶ x· héi lµ ®¹i l−îng ph¶n ¸nh møc ®é thùc hiÖn c¸c môc tiªu x· héi cña doanh nghiÖp hoÆc møc ®é ¶nh h−ëng cña c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®−îc cña doanh nghiÖp ®Õn x· héi vµ m«i tr−êng. HiÖu qu¶ x· héi cña doanh nghiÖp th−¬ng m¹i th−êng ®−îc biÓu hiÖn qua møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu vËt vµ tinh thÇn cña x· héi, .CO M gi¶i quyÕt viÖc lµm, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, c¶i thiÖn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i. - HiÖu qu¶ kinh tÕ lµ hiÖu qu¶ chØ xÐt trªn ph−¬ng diÖn kinh tÕ cña ho¹t ®éng kinh doanh. Nã m« t¶ mèi t−¬ng quan gi÷a lîi Ých kinh tÕ mµ doanh nghiÖp ®¹t ®−îc víi chi phÝ ®· bá ra ®Ó ®¹t ®−îc lîi Ých ®ã. Thùc chÊt cña hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ thùc hiÖn yªu cÇu cña quy luËt tiÕt kiÖm thêi gian, nã biÓu hiÖn tr×nh ®é sö dông c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· x¸c ®Þnh. Nãi quyÕt ®Þnh ®éng lùc ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn v¨n minh OK cña x· héi vµ n©ng cao ®êi sèng cña loµi ng−êi qua mäi thêi ®¹i. Chóng ta cã thÓ kh¸i qu¸t mèi t−¬ng quan gi÷a lîi Ých kinh tÕ vµ chi phÝ bá ra ®Ó cã lîi Ých ®ã b»ng hai c«ng thøc sau: - Mét lµ: HiÖu qu¶ lµ hiÖu sè gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ Trong ®ã: BO HQ = KQ - CF (1) HQ lµ hiÖu qu¶ ®¹t ®−îc trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh KQ lµ kÕt qu¶ ®¹t ®−îc trong thêi kú ®ã CF lµ chi phÝ ®· bá ra ®Ó ®¹t kÕt qu¶ LO §©y lµ hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi, môc ®Ých so s¸nh ë ®©y lµ ®Ó thÊy ®−îc møc chªnh lÖch gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ, møc chªnh lÖch nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ cµng cao. KI + ¦u ®iÓm: C¸ch so s¸nh nµy ®¬n gi¶n vµ dÔ tÝnh to¸n + Nh−îc ®iÓm: Cã mét sè nh−îc ®iÓm c¬ b¶n nh− sau: • Kh«ng cho phÐp ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. • Kh«ng cã kh¶ n¨ng so s¸nh hiÖu qu¶ gi÷a c¸c thêi kú, gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau. • Kh«ng ph¶n ¸nh ®−îc n¨ng lùc tiÒm tµng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 11
 • 12. • DÔ ®ång nhÊt hai ph¹m trï hiÖu qu¶ vµ kÕt qu¶. - Hai lµ: HiÖu qu¶ lµ tØ lÖ so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®−îc víi chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®−îc kÕt qu¶ ®ã. §©y lµ chi phÝ t−¬ng ®èi. KQ CF (2) .CO M HQ = + ¦u ®iÓm: Kh¾c phôc nh−îc ®iÓm cña c«ng thøc (1) vµ cho phÐp ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ë mäi gãc ®é kh¸c nhau. + Nh−îc ®iÓm: C¸ch ®¸nh gi¸ nµy kh¸ phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i cã quan ®iÓm thèng nhÊt khi lùa chän hÖ thèng chØ tiªu ®o l−êng vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. C¶ hai c¸ch tÝnh trªn ®Òu cã nh÷ng −u nh−îc ®iÓm nªn trong khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ cña doanh nghiÖp th−¬ng m¹i chóng OK ta ph¶i biÕt kÕt hîp c¶ hai ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nªu trªn. HiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi cã mèi quan hÖ h÷u c¬ víi nhau, lµ hai mÆt cña mét vÊn ®Ò. Bëi vËy khi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh còng nh− khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng nµy cÇn xem xÐt c¶ hai mÆt nµy mét BO c¸ch ®ång bé. Kh«ng thÓ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ kh«ng cã hiÖu qu¶ x· héi, ng−îc l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ c¬ së, lµ nÒn t¶ng cña hiÖu qu¶ x· héi. 2. Kh¸i niÖm vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i LO 2.1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng Con ng−êi lµ mét trong nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. D−íi gãc ®é kinh tÕ, quan niÖm vÒ con ng−êi g¾n liÒn víi lao ®éng(lao ®éng lµ ho¹t ®éng gi÷a con ng−êi víi giíi tù nhiªn) lµ ®iÒu KI kiÖn tÊt yÕu ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Qu¸ tr×nh lao ®éng ®ång thêi lµ qu¸ tr×nh sö dông søc lao ®éng. Søc lao ®éng lµ n¨ng lùc lao ®éng cña con ng−êi, lµ toµn bé thÓ lùc vµ trÝ tuÖ cña con ng−êi. Sö dông lao ®éng chÝnh lµ qu¸ tr×nh vËn dông søc lao ®éng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm theo c¸c môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh. Lµm thÕ nµo ®Ó sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ lµ c©u hái th−êng trùc cña nh÷ng nhµ qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng. Cho ®Õn ngµy nay cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 12
 • 13. Theo quan ®iÓm cña Mac-Lªnin vÒ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lµ sù so s¸nh kÕt qu¶ ®¹t ®−îc víi chi phÝ bá ra mét sè lao ®éng Ýt h¬n ®Ó ®¹t ®−îc kÕt qu¶ lao ®éng nhiÒu h¬n. CacMac chØ râ bÊt kú mét ph−¬ng thøc s¶n xuÊt liªn hiÖp nµo còng cÇn ph¶i .CO M cã hiÖu qu¶, ®ã lµ nguyªn t¾c cña liªn hiÖp s¶n xuÊt. M¸c viÕt: “Lao ®éng cã hiÖu qu¶ nã cÇn cã mét ph−¬ng thøc s¶n xuÊt , vµ nhÊn m¹nh r»ng “hiÖu qu¶ lao ®éng gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh, ph¸t triÓn s¶n xuÊt lµ ®Ó gi¶m chi phÝ cña con ng−êi, tÊt c¶ c¸c tiÕn bé khoa häc ®Òu nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu ®ã. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm trªn M¸c ®· v¹ch ra b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lµ tiÕt kiÖm vµ mäi sù tiÕt kiÖm suy cho cïng lµ tiÕt kiÖm thêi gian vµ h¬n thÕ n÷a tiÕt kiÖm thêi gian kh«ng chØ ë nh÷ng kh©u riªng biÖt mµ tiÕt kiÖm thêi gian cho toµn x· héi. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ khi gi¶i quyÕt bÊt cø viÖc g×, OK vÊn ®Ò thùc tiÔn nµo víi quan ®iÓm hiÖu qu¶ trªn, chóng ta lu«n ®øng tr−íc sù lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n, c¸c t×nh huèng kh¸c nhau víi kh¶ n¨ng cho phÐp chóng ta cÇn ®¹t ®−îc c¸c ph−¬ng ¸n tèt nhÊt víi kÕt qu¶ lín nhÊt vµ chi phÝ nhá nhÊt vÒ lao ®éng. BO Theo quan ®iÓm cña F.W.Taylor th× “con ng−êi lµ mét c«ng cô lao ®éng”.Quan ®iÓm nµy cho r»ng: vÒ b¶n chÊt con ng−êi ®a sè kh«ng lµm viÖc, hä quan t©m nhiÒu ®Õn c¸i hä kiÕm ®−îc chø kh«ng ph¶i lµ c«ng viÖc mµ hä lµm, Ýt ng−êi muèn vµ lµm ®−îc nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái tÝnh s¸ng t¹o, ®éc lËp, tù kiÓm LO so¸t. V× thÕ ®Ó sö dông lao ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× ph¶i ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c thùc tr¹ng lao ®éng t¹i doanh nghiÖp m×nh, ph¶i gi¸m s¸t vµ kiÓm tra chÆt chÏ nh÷ng ng−êi gióp viÖc, ph¶i ph©n chia c«ng viÖc ra tõng bé phËn ®¬n gi¶n lÆp ®i, KI lÆp l¹i, dÔ dµng häc ®−îc. - Con ng−êi cã thÓ chÞu ®ùng ®−îc c«ng viÖc rÊt nÆng nhäc, vÊt v¶ khi hä ®−îc tr¶ l−¬ng cao h¬n vµ cã thÓ tu©n theo møc s¶n xuÊt Ên ®Þnh.KÕt qu¶ nh− ta ®· biÕt , nhê cã ph−¬ng ph¸p khoa häc øng dông trong ®Þnh møc vµ tæ chøc lao ®éng mµ n¨ng suÊt lao ®éng ®· t¨ng lªn, nh−ng sù bãc lét c«ng nh©n còng ®ång thêi víi chÕ ®é tªn gäi lµ “chÕ ®é v¾t kiÖt må h«i”.¤ng còng ñng hé viÖc khuyÕn khÝch lao ®éng b»ng tiÒn lµ cÇn thiÕt ®Ó hä s½n sµng lµm viÖc nh− mäi ng−êi cã kû luËt. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 13
 • 14. - Theo quan ®iÓm cña Nayo cho r»ng “con ng−êi muèn ®−îc c− xö nh− nh÷ng con ng−êi” Theo «ng vÒ b¶n chÊt con ng−êi lµ mét thµnh viªn trong tËp thÓ, vÞ trÝ vµ thµnh tùu cña tËp thÓ cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi anh ta lµ lîi Ých c¸ .CO M nh©n, anh ta hµnh ®éng t×nh c¶m h¬n lµ lý chÝ, hä muèn c¶m thÊy cã Ých vµ quan träng, muèn tham gia vµo c«ng viÖc chung vµ ®−îc nh×n nhËn nh− mét con ng−êi.V× vËy muèn khuyÕn khÝch lao ®éng, con ng−êi lµm viÖc cÇn thÊy ®−îc nhu cÇu cña hä quan träng h¬n tiÒn. ChÝnh v× vËy,ng−êi sö dông lao ®éng ph¶i lµm sao ®Ó ng−êi lao ®éng lu«n lu«n c¶m thÊy m×nh cã Ých vµ quan träng.Tøc lµ ph¶i t¹o ra bÇu kh«ng khÝ tèt h¬n d©n chñ h¬n vµ l¾ng nghe ý kiÕn cña hä. Theo quan ®iÓm “con ng−êi lµ tiÒm n¨ng cÇn ®−îc khai th¸c vµ lµm cho ph¸t triÓn “cho r»ng: B¶n chÊt con ng−êi lµ kh«ng ph¶i kh«ng muèn lµm viÖc.Hä muèn OK gãp phÇn thùc hiÖn c¸c môc tiªu, hä cã n¨ng lùc ®éc lËp s¸ng t¹o.ChÝnh s¸ch qu¶n lý ph¶i ®éng viªn khuyÕn khÝch con ng−êi ®em hÕt søc cña hä vµo c«ng viÖc chung, më réng quyÒn ®éc lËp vµ tù kiÓm so¸t cña hä sÏ cã lîi cho viÖc khai th¸c c¸c tiÒm nh− sau: BO n¨ng quan träng.Tõ c¸ch tiÕp cËn trªn ta cã thÓ hiÓu kh¸i niÖm hiÖu qu¶ lao ®éng + Theo nghÜa hÑp : hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lµ kÕt qña mang l¹i tõ c¸c m« h×nh , c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng.KÕt qu¶ lao ®éng ®¹t ®−îc lµ doanh thu lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp cã thÓ ®¹t ®−îc tõ kinh doanh vµ viÖc tæ LO chøc, qu¶n lý lao ®éng, cã thÓ lµ kh¶ n¨ng t¹o viÖc lµm cña mçi doanh nghiÖp. + Theo nghÜa réng HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cßn bao hµm thªm kh¶ n¨ng sö dông lao ®éng ®óng KI ngµnh, ®óng nghÒ ®¶m b¶o søc kháe, ®¶m b¶o an toµn cho ng−êi lao ®éng, lµ møc ®é chÊp hµnh nghiªm chØnh kû luËt lao ®éng, kh¶ n¨ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ë mçi ng−êi lao ®éng, ®ã lµ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o c«ng b»ng cho ng−êi lao ®éng. Tãm l¹i muèn sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ th× ng−êi qu¶n lý ph¶i tù biÕt ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c thùc tr¹ng t¹i doanh nghiÖp m×nh, tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p chÝnh s¸ch ®èi víi ng−êi lao ®éng th× míi n©ng cao ®−îc n¨ng suÊt lao ®éng, viÖc sö dông lao ®éng thùc sù cã hiÖu qu¶. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 14
 • 15. 2.2. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i ®−îc ®¸nh gi¸ qua mét hÖ thèng chØ tiªu nhÊt ®Þnh. Nh÷ng chØ tiªu nµy bÞ lÖ thuéc bëi c¸c môc .CO M tiªu ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. Bëi vËy khi ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ph¶i c¨n cø vµo môc tiªu cña doanh nghiÖp vµ cña ng−êi lao ®éng. Môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®Æt ra cho m×nh lu«n thay ®æi theo thêi gian, ®ång thêi còng thay ®æi c¶ c¸c nh×n nhËn vµ quan ®iÓm ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶. Nh−ng ch×n chung tÊt c¶ c¸c môc tiªu ®Òu nh»m ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp. Do vËy ®Ó ®¸nh gi¸ ®−îc hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng tèt OK nhÊt th× ph¶i dùa vµo kÕt qu¶ kinh doanh hay dùa vµo lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp ®¹t ®−îc trong thÕ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. MÆc dï vËy kh«ng ph¶i lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp ®¹t ®−îc cµng cao th× cã nghÜa lµ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng tèt v× nÕu viÖc tr¶ l−¬ng còng nh− c¸c ®·i ngé kh¸c ch−a tho¶ ®¸ng th× sö dông lao ®éng ch−a mang l¹i hiÖu qu¶ tèt. V× vËy khi ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ BO sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp, cÇn ph¶i ®Æt nã trong mèi quan hÖ gi÷a lîi Ých cña ng−êi lao ®éng víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®−îc vµ chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®−îc kÕt qu¶ ®ã. 3. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong doanh LO nghiÖp th−¬ng m¹i. Cã thÓ nãi trong c¸c yÕu tè nguån lùc cña doanh nghiÖp th× yÕu tè con ng−êi lµ khã sö dông nhÊt. Ph¶i lµm nh− thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng KI trong doanh nghiÖp lµ vÊn ®Ò nan gi¶i cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. Trong doanh nghiÖp, môc tiªu hµng ®Çu lµ ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao. Vµ ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng bÞ gi¶m sót cÇn ph¶i sö dông lao ®éng mét c¸ch hîp lý, khoa häc. NÕu sö dông nguån lao ®éng kh«ng hîp lý, viÖc bè trÝ lao ®éng kh«ng ®óng chøc n¨ng cña tõng ng−êi sÏ g©y ra t©m lý ch¸n n¶n, kh«ng nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc ®−îc giao dÉn ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh thÊp vµ sÏ dÉn tíi sù gi¶m sót vÒ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò kh¸c cña doanh nghiÖp. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 15
 • 16. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng sÏ gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng sèng, tiÕt kiÖm thêi gian lao ®éng, gi¶m thêi gian khÊu hao tµi s¶n cña doanh nghiÖp, t¨ng c−êng kû luËt lao ®éng… dÉn tíi gi¶m gi¸ thµnh s¶n xuÊt dÉn ®Õn t¨ng doanh thu vµ gióp doanh nghiÖp më réng thÞ phÇn, c¹nh tranh thµnh c«ng trªn thÞ .CO M tr−êng. MÆt kh¸c, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o kh«ng ngõng c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, khuyÕn khÝch n¨ng lùc s¸ng t¹o cña ng−êi lao ®éng, thóc ®Èy ng−êi lao ®éng c¶ vÒ mÆt vËt chÊt vµ tinh thÇn. Con ng−êi lµ bé phËn chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh suy cho cïng còng lµ ®Ó phôc vô lîi Ých con ng−êi. Trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i hiÖn nay, yÕu tè con ng−êi ®ãng vai trß OK quyÕt ®Þnh ®èi íi sù thµnh b¹ cña c¶ doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy ®µo t¹o, ph¸t triÓn vµ sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ yÕu tè sèng cßn cña mäi doanh nghiÖp. Nãi ®Õn sö dông lao ®éng lµ nãi ®Õn viÖc qu¶n lý vµ sö dông con ng−êi. Con ng−êi lu«n ph¸t triÓn vµ thay ®æi cã t− duy, hµnh ®éng cô thÓ trong tõng hoµn c¶nh BO cô thÓ. V× vËy, ph¶i lµm sao ®Ó n¾m b¾t ®−îc nh÷ng thay ®æi, t− duy, ý thøc cña con ng−êi hay nãi c¸ch kh¸c lµ n¾m b¾t ®−îc nhu cÇu cña ng−êi lao ®éng th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. Tãm l¹i, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lµ viÖc lµm hÕt søc quan LO träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. Bëi v× sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ sÏ gióp doanh nghiÖp lµm ¨n kinh doanh tèt, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, khÊu hao nhanh TSC§… ®iÒu ®ã sÏ gióp doanh nghiÖp ®øng v÷ng trªn thÞ tr−êng vµ më réng KI thÞ phÇn t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ trªn thÞ tr−êng. 4. HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i. a. ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng C«ng thøc x¸c ®Þnh: W= Líp K36 A6 - Khoa QTDN M NV 16
 • 17. Trong ®ã: W: N¨ng suÊt lao ®éng cña mét nh©n viªn M: Doanh thu thuÇn ®¹t ®−îc trong kú NV: Sè nh©n viªn kinh doanh b×nh qu©n trong kú .CO M Sè nh©n viªn kinh doanh b×nh qu©n trong kú ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: NV1/2 + NV2 + NV3 + NV4 + NV5/2 NV = 4 NV1: Sè nh©n viªn trong quý I NV2: Sè nh©n viªn trong quý II NV3: Sè nh©n viªn trong quý III OK NV4: Sè nh©n viªn trong quý IV NV5: Sè nh©n viªn cuèi quý IV ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng ph¶n ¸nh n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña mét lao ®éng. Mét lao ®éng trong kú t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu. Nã ®−îc biÓu hiÖn b»ng doanh thu b×nh qu©n cña mét lao ®éng ®¹t ®−îc trong kú. BO b. ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét nh©n viªn. Lîi nhuËn b×nh qu©n cña mét ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp.Mét doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ khi doanh nghiÖp ®ã t¹o ra LO nhiÒu doanh thu, lîi nhuËn. C«ng thøc x¸c ®Þnh chØ tiªu: LN NV KI HQ Trong ®ã: HQ LN NV = LN NV lµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét nh©n viªn LN : lîi nhuËn thuÇn cña doanh nghiÖp NV: sè nh©n viªn b×nh qu©n ChØ tiªu nµy nh»m ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp. khi chØ tiªu nµy cµng cao th× hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cµng cao vµ ng−îc l¹i. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 17
 • 18. c. ChØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ tiÒn l−¬ng (hay møc doanh sè b¸n ra trªn mét ®¬n vÞ tiÒn l−¬ng). HQ M QL = M QL HQ M QL .CO M Trong ®ã: : HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ tiÒn l¬ng M: Doanh thu thuÇn ®¹t ®−îc trong kú QL: Tæng quü l−¬ng ChØ tiªu nµy cho biÕt ®Ó thùc hiÖn mét ®ång doanh thu b¸n hµng th× cÇn chi bao nhiªu ®ång l−¬ng. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc doanh thu ®¹t ®−îc trªn mét ®ång chi phÝ tiÒn l−¬ng. ChØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cµng OK cao. Ngoµi ra cßn cã thÓ sö dông chØ tiªu vÒ tØ suÊt chi phÝ tiÒn l−¬ng nh− sau: TØ suÊt chi phÝ tiÒn l−¬ng = QL M x 100 BO d. ChØ tiªu hiÖu suÊt tiÒn l−¬ng (hay møc doanh sè b¸n ra trªn mét ®¬n vÞ tiÒn l−¬ng) ChØ tiªu nµy ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: LN QL = LN QL LO HQ Trong ®ã: HQ LN QL : lµ hiÖu suÊt tiÒn l−¬ng LN: lµ lîi nhuËn thuÇn trong kú KI QL : lµ tæng quü l−¬ng §©y lµ chØ tiªu chÊt l−îng. ChØ tiªu nµy cho ta biÕt lµ mét ®ång tiÒn l−¬ng bá ra th× ®em l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. HiÖu suÊt tiÒn l−¬ng t¨ng lªn khi lîi nhuËn thuÇn t¨ng víi nhÞp ®é cao h¬n nhÞp ®é t¨ng cña tiÒn l−¬ng. III. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng 1. M«i tr−êng bªn ngoµi Líp K36 A6 - Khoa QTDN 18
 • 19. §ã lµ toµn bé c¸c t¸c nh©n bªn ngoµi doanh nghiÖp cã liªn quan vµ cã ¶nh h−ëng tíi qu¸ tr×nh tån t¹i, vËn hµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.Nã bao gåm: a.ChÝnh trÞ vµ luËt ph¸p Sù æn ®Þnh hay bÊt æn vÒ mÆt chÝnh trÞ, x· héi, còng lµ nh÷ng nh©n tè ¶nh .CO M h−ëng lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ kinh ®oanh cña doanh nghiÖp.HÖ thèng chÝnh trÞ vµ c¸c quan ®iÓm vÒ chÝnh trÞ luËt ph¸p suy cho cïng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ph¹m vi lÜnh vùc mÆt hµng...®èi t¸c kinh doanh.C¸c cuéc xung ®ét lín hay nhá vÒ néi bé trong c¸c quèc gia vµ gi÷a c¸c quèc gia sÏ dÉn tíi sù thay ®æi lín, lµm ph¸ vì nh÷ng quan hÖ kinh doanh truyÒn thèng, lµm thay ®æi hÖ thèng vËn t¶i vµ chuyÓn h−íng phôc vô tiªu dïng d©n c− sang phôc vô tiªu dïng chiÕn tranh. Nh− thÕ v« h×nh chung ®· lµm ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty,¶nh OK h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. b. M«i tr−êng tù nhiªn vµ c¬ së h¹ tÇng Víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc, con ng−êi cµng nhËn thøc ra r»ng hä lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña giíi tù nhiªn vµ giíi tù nhiªn cã vai trß quan träng BO nh− lµ mét th©n thÓ thø hai cña con ng−êi. Nhu cÇu c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sinh ho¹t gÇn gòi víi thiªn nhiªn chèng « nhiÔm m«i tr−êng ®· trë thµnh mét nhu cÇu bøc xóc phæ biÕn trong c¸c nhµ qu¶n trÞ vµ c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp. C¸c phßng lµm viÖc tho¸ng m¸t s¹ch sÏ, nh÷ng khu«n viªn c©y xanh s¹ch, c¬ së h¹ tÇng tèt sÏ t¹o ra m«i tr−êng thuËn lîi gi÷ g×n søc khoÎ vµ t¨ng n¨ng LO suÊt lao ®éng. Ng−îc l¹i ®iÒu kiÖn lµm viÖc ån µo , « nhiÔm m«i tr−êng .. sÏ t¹o ra øc chÕ, t©m tr¹ng dÔ bÞ kÝch thÝch, quan hÖ x· héi sÏ bÞ tæn th−¬ng, m©u thuÉn x· héi dÔ bÞ tÝch tô, bïng næ do ®ã sÏ ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. KI c. M«i tr−êng kü thuËt vµ c«ng nghÖ yÕu tè kü thuËt vµ c«ng nghÖ lµm c¬ së cho yÕu tè kinh tÕ lµ søc m¹nh dÉn tíi sù ra ®êi cña s¶n phÈm míi sÏ t¸c ®éng ®Õn m« thøc tiªu thô vµ hÖ thèng b¸n hµng. Sù ph¸t triÓn vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ buéc ng−êi lao ®éng ph¶i b¾t kÞp tiÕn ®é, kh«ng ph¶i lao ®éng nµo trong doanh nghiÖp còng theo kÞp sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, cho nªn viÖc sö dông lao ®éng nh− thÕ nµo cho hîp lý, kh«ng g©y t×nh tr¹ng thõa hay thiÕu lao ®éng, g©y ®×nh trÖ s¶n xuÊt lµ c«ng Líp K36 A6 - Khoa QTDN 19
 • 20. viÖc cña nhµ qu¶n lý nh»m sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶. Sù ra ®êi ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt còng lµ lóc c¸c c«ng ty gi¶m bít sè l−îng lao ®éng cña m×nh, lo¹i bá nh÷ng nh©n viªn yÕu kÐm vµ lùa chän nh÷ng ng−êi cã n¨ng lùc, cã tr×nh ®é, ®óng chuyªn m«n míi mong ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh. .CO M d. M«i tr−êng kinh tÕ C¸c yÕu tè kinh tÕ bao gåm c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn søc mua cña kh¸ch hµng vµ d¹ng tiªu dïng hµng ho¸ lµ m¸y ®o nhiÖt ®é cña thÞ tr−êng, quy ®Þnh c¸ch thøc doanh nghiÖp sö dông nguån lùc cña m×nh ¶nh h−ëng tíi viÖc sö dông lao ®éng cña c«ng ty qua ®ã ¶nh h−ëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. C¸c yÕu tè kinh tÕ bao gåm: Sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ, sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ ph©n phèi , tiÒm n¨ng kinh tÕ vµ sù gia t¨ng ®Çu t−, l¹m ph¸t, thÊt nghiÖp, c¸c chÝnh s¸ch OK tiÒn tÖ tÝn dông. Ngµy nay trong bu«n b¸n quèc tÕ nhãm c¸c mÆt hµng l−¬ng thùc,thùc phÈm , ®å uèng , mÆt hµng truyÒn thèng gi¶m nhanh vÒ tû träng.Trong khi ®ã tû träng bu«n b¸n c¸c mÆt hµng chÕ biÕn, mÆt hµng míi ®ang cã xu h−íng t¨ng rÊt nhanh. BO §iÒu nµy ®ang cã t¸c ®éng rÊt lín tíi lÜnh vùc kinh doanh vµ ®Çu t−. ChÝnh v× vËy viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh vµ quyÕt ®Þnh lùa chän h×nh thøc kinh doanh, mÆt hµng kinh doanh nµo cã ý nghÜa v« cïng quan träng.ViÖc lùa chän c¸c mÆt hµng kh¸c më réng ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh.Cã ¶nh h−ëng tíi viÖc ra t¨ng sè l−îng lao ®éng, buéc c¸c c«ng ty cÇn tuyÓn thªm c¸c lao ®éng cã LO n¨ng lùc tr×nh ®é phï hîp víi ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty m×nh. e. M«i tr−êng v¨n ho¸ x· héi M«i tr−êng v¨n ho¸ x· héi ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi hµnh vi vµ cuéc sèng cña KI con ng−êi.Mét ®Êt n−íc, mét doanh nghiÖp cã m«i tr−êng v¨n ho¸ x· héi tèt sÏ taä tiÒn ®Ò kÝch thÝch ng−êi lao éng lµm viÖc tèt vµ ng−îc l¹i.C¸c yÕu tè v¨n ho¸ x· héi bao gåm: - D©n sè vµ xu h−íng vËn ®éng - C¸c hé gia ®×nh vµ xu h−íng vËn ®éng - Sù di chuyÓn cña d©n c−, thu nhËp cña d©n c− - D©n téc vµ ®Æc ®iÓm t©m sinh lý Líp K36 A6 - Khoa QTDN 20
 • 21. - ViÖc lµm vµ vÊn ®Ò ph¸t triÓn viÖc lµm 2.M«i tr−êng ngµnh a. C¸c kh¸ch hµng Kh¸ch hµng ®ã lµ ng−êi ¶nh h−ëng m¹nh mÏ tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña .CO M c«ng ty.Kh¸ch hµng cã thÓ lµ ng−êi mua bu«n, ng−êi mua lÎ , mua hµng ho¸ vËt phÈm tiªu dïng hoÆc mua nguyªn vËt liÖu.. Tuú theo hµnh vi mua s¾m cña kh¸ch hµng mµ c«ng ty kinh doanh nh÷ng mÆt hµng phï hîp qua ®ã ®iÒu phèi ®éi ngò lao ®éng cho phï hîp víi tõng mÆt hµng, ngµnh hµng. b. Ng−êi cung øng Cung øng hµng ho¸ lµ viÖc tæ chøc nguån hµng nh»m phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cung øng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó gióp cho l−u chuyÓn hµng OK ho¸, l−u th«ng ®−îc tiÕn hµnh th−êng xuyªn, liªn tôc, gãp phÇn thùc hiÖn chøc n¨ng vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp. NÕu nh− ng−êi cung øng lu«n ®¸p øng ®Çy ®ñ hµng ho¸ vÒ mÆt chÊt l−îng, sè l−îng còng nh− thêi gian, ®Þa ®iÓm giao hµng… sÏ gióp doanh nghiÖp n¾m b¾t BO ®−îc thêi c¬ kinh doanh, ®¸p øng ®−îc nhu cÇu kh¸ch hµng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Ng−îc l¹i, sÏ lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸, lµm doanh nghiÖp bá lì c¬ héi kinh doanh. ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp lu«n cã nh÷ng nhµ cung øng tin cËy ®Ó tr¸nh ®−îc nh÷ng sai lÇm kh«ng ®¸ng cã. LO c. C¸c tæ chøc c¹nh tranh vµ b¸n hµng §ã lµ nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ tíi doanh nghiÖp . C¸c tæ chøc c¹nh tranh mét mÆt lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµm cho doanh nghiÖp gi¶m bít chi phÝ , h¹ gi¸ b¸n.§iÒu nµy cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ KI nh©n sù mét doanh nghiÖp cã ®éi ngò lao ®éng tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn.Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng c¸c c«ng ty doanh nghiÖp lu«n lùa chän cho m×nh nh÷ng nh©n viªn cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é. §ã lµ nguån lùc gióp doanh nghiÖp ho¹t ®éng, ph¸t triÓn ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty kh¸c. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 21
 • 22. 3.M«i tr−êng bªn trong doanh nghiÖp M«i tr−êng bªn trong cña doanh nghiÖp ®−îc hiÓu lµ nÒn v¨n ho¸ cña tæ chøc doanh nghiÖp. NÒn v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu yÕu tè cÊu thµnh. Tõ gãc ®é m«i tr−êng kinh doanh cÇn ®Æc biÖt chó ý ®Õn triÕt lý kinh doanh, .CO M c¸c tËp qu¸n, thãi quen, truyÒn thèng phong c¸ch sinh ho¹t, nghÖ thuËt øng xö, c¸c nghi lÔ ®−îc duy tr× trong doanh nghiÖp. TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè ®ã t¹o nªn bÇu kh«ng khÝ , mét b¶n s¾c tinh thÇn ®Æc tr−ng riªng cho tõng doanh nghiÖp. Nh÷ng doanh nghiÖp cã nÒn v¨n ho¸ ph¸t triÓn cao sÏ cã kh«ng khÝ lµm viÖc say mª ®Ò cao sù s¸ng t¹o chñ ®éng vµ trung thµnh.Ng−îc l¹i nh÷ng doanh nghiÖp cã nÒn v¨n ho¸ thÊp kÐm sÏ phæ biÕn sù bµng quan thê ¬ v« tr¸ch nhiÖm vµ bÊt lùc ho¸ ®éi ngò lao ®éng cña doanh nghiÖp hay nãi c¸ch kh¸c sÏ lµm hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng thÊp OK kÐm. 3.1. Nh©n tè liªn quan ®Õn ng−êi lao ®éng a. Sè l−îng vµ chÊt l−îng lao ®éng Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp yÕu tè ®Çu tiªn ¶nh BO h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ®ã lµ sè l−îng vµ chÊt l−îng lao ®éng. Nh− ta ®· biÕt, hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ®−îc ®o l−êng vµ ®¸nh gi¸ b»ng chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµ sù t¨ng lªn cña søc s¶n xuÊt hay n¨ng suÊt lao ®éng, nãi chung chóng ta hiÓu lµ sù thay ®æi trong c¸ch thøc lao ®éng, mét sù thay ®æi lµm rót ng¾n thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra mét hµng LO ho¸, sao cho sè l−îng lao ®éng Ýt h¬n mµ s¶n xuÊt ra nhiÒu gi¸ trÞ sö dông h¬n. Khi sè l−îng lao ®éng gi¶m ®i mµ vÉn t¹o ra doanh thu kh«ng ®æi thËm chÝ t¨ng lªn cã nghÜa lµ ®· lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm ®−îc quü tiÒn l−¬ng. KI §ång thêi møc l−¬ng b×nh qu©n cña ng−êi lao ®éng t¨ng lªn do hoµn c¶nh kÕ ho¹ch tèt. §iÒu nµy sÏ kÝch thÝch tinh thÇn lµm viÖc cña ng−êi lao ®éng, cßn doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ lao ®éng, t¨ng thªm quü thêi gian lao ®éng. ChÊt l−îng lao ®éng tèt sÏ ¶nh h−ëng tíi viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. ChÊt l−îng lao ®éng hay tr×nh ®é lao ®éng ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng, n¨ng lùc còng nh− tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng−êi lao ®éng. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 22
 • 23. Sè l−îng vµ chÊt l−îng lao ®éng lu«n song song tån t¹i víi nhau. Mét doanh nghiÖp cã ®«ng lao ®éng nh−ng lao ®éng lµm viÖc kh«ng hiÖu qu¶ th× kh«ng thÓ ®¹t ®−îc môc tiªu kinh doanh. Nãi c¸ch kh¸c sù d− thõa hay thiÕu hôt lao ®éng ®iÒu ®em l¹i t¸c h¹i cho doanh nghiÖp. .CO M b. Tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng ViÖc tæ chøc tèt lao ®éng sÏ lµm cho ng−êi lao ®éng c¶m thÊy phï hîp, yªu thÝch c«ng viÖc ®ang lµm, g©y t©m lý tÝch cùc cho ng−êi lao ®éng, gãp phÇn lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Ph©n c«ng vµ bè trÝ ng−êi lao ®éng vµo nh÷ng c«ng viÖc phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n cña hä míi ph¸t huy ®−îc n¨ng lùc vµ së tr−êng cña ng−êi lao ®éng, ®¶m b¶o hiÖu suÊt c«ng t¸c. Ph©n c«ng ph¶i g¾n liÒn víi hîp t¸c vµ vËn dông tèt c¸c biÖn ph¸p qu¶n OK lý lao ®éng sÏ thóc ®Èy n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. ViÖc qu¶n lý lao ®éng thÓ hiÖn th«ng qua c¸c c«ng t¸c nh−: tuyÓn dông lao ®éng, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò lao ®éng, ®·i ngé lao ®éng, ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng, c¬ cÊu tæ chøc. - TuyÓn dông lao ®éng: tuyÓn dông nh©n viªn gi÷ vai trß rÊt quan träng v× nã BO ®¶m nhiÖm toµn bé ®Çu vµo guång m¸y nh©n sù, quyÕt ®Þnh møc ®é chÊt l−îng, n¨ng lùc, tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. TuyÓn dông lao ®éng ®−îc hiÓu lµ mét qu¸ tr×nh t×m kiÕm, lùa chän nh÷ng ng−êi tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp theo ®óng sè l−îng, chÊt l−îng vµ c¬ cÊu lao ®éng, ®¸p øng ®−îc yªu cÇu vÒ nh©n sù cña doanh nghiÖp LO trong mçi thêi kú. - Ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng lµ néi dung c¬ b¶n nhÊt cña tæ chøc lao ®éng. Nã chi phèi toµn bé nh÷ng néi dung cßn l¹i cña tæ chøc lao ®éng hîp lý KI trong doanh nghiÖp. Do ph©n c«ng lao ®éng mµ tÊt c¶ c¸c c¬ cÊu vÒ lao ®éng trong doanh nghiÖp ®−îc h×nh thµnh t¹o nªn mét bé m¸y víi tÊt c¶ c¸c bé phËn, chøc n¨ng cÇn thiÕt víi nh÷ng tØ lÖ t−¬ng øng theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt. HiÖp t¸c lao ®éng lµ sù vËn hµnh cña c¬ cÊu lao ®éng Êy trong kh«ng gian vµ thêi gian. Hai néi dung nµy liªn hÖ vµ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau. Sù chÆt chÏ cña hiÖp t¸c lao ®éng tuú thuéc vµo møc ®é hîp lý cña ph©n c«ng lao ®éng. Ph©n c«ng lao ®éng cµng s©u th× hiÖp t¸c lao ®éng cµng ®¹t kÕt qu¶ cao. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 23
 • 24. Ph©n c«ng lao ®éng trong doanh nghiÖp lµ sù chia nhá toµn bé c¸c c«ng viÖc cña doanh nghiÖp ®Ó giao cho tõng ng−êi hoÆc nhãm ng−êi lao ®éng thùc hiÖn. §ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh g¾n tõng ng−êi lao ®éng víi nhiÖm vô phï hîp víi kh¶ n¨ng cña hä. Ph©n c«ng lao ®éng hîp lý cã t¸c dông to lín trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh .CO M doanh, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Ph©n c«ng lao ®éng sÏ ®¹t ®−îc chuyªn m«n ho¸ trong lao ®éng, chuyªn m«n ho¸ c«ng cô lao ®éng. Ng−êi lao ®éng cã thÓ lµm mét lo¹t c¸c c«ng viÖc mµ kh«ng mÊt thêi gian vµo viÖc ®iÒu chØnh l¹i thiÕt bÞ thay dông cô… Nhê chuyªn m«n ho¸ sÏ giíi h¹n ®−îc ph¹m vi ho¹t ®éng, ng−êi c«ng nh©n sÏ nhanh chãng quen víi c«ng viÖc, cã ®−îc nh÷ng kü n¨ng lµm viÖc, gi¶m ®−îc thêi gian vµ chi phÝ ®µo t¹o, ®ång thêi sö dông ®−îc triÖt ®Ó nh÷ng kh¶ n¨ng riªng cña tõng ng−êi. Lùa chän vµ ¸p dông nh÷ng h×nh thøc ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng hîp lý OK lµ ®iÒu kiÖn ®Ó sö dông hîp lý søc lao ®éng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. - §µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò lao ®éng ®−îc hiÓu lµ mét qu¸ tr×nh båi d−ìng, n©ng cao kiÕn thøc, tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ còng nh− c¸c phÈm chÊt BO cÇn thiÕt kh¸c cho ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi ng−êi n©ng cao ®−îc n¨ng suÊt lµm viÖc, ®¸p øng ®−îc yªu cÇu c«ng viÖc, n©ng cao chÊt l−îng cña ®éi ngò lao ®éng. ViÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò lao ®éng gióp cho doanh nghiÖp n©ng cao LO chÊt l−îng lao ®éng ®Ó ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cña ho¹t ®éng kinh doanh. Ngoµi ra ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò lao ®éng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi thµnh viªn trong doanh nghiÖp ph¸t huy ®Çy ®ñ n¨ng lùc së tr−êng, lµm chñ doanh nghiÖp. KI §µo t¹o lao ®éng cã hai h×nh thøc sau: + §µo t¹o néi bé do néi bé doanh nghiÖp hoÆc néi bé nhãm thùc hiÖn. ViÖc ®µo t¹o nµy ph¶i ®−îc tiÕn hµnh mét c¸ch th−êng xuyªn vµ linh ho¹t. + §µo t¹o tõ bªn ngoµi ®ã lµ viÖc sö dông ng−êi theo häc c¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o cña c¸c c¬ së ®µo t¹o chuyªn nghiÖp. - §·i ngé lao ®éng: trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i hiÖn nay, c«ng t¸c ®·i ngé lao ®éng ®−îc yªu cÇu rÊt cao, ¶nh h−ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 24
 • 25. Ngµy nay khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng nh»m t¹o ra ®éng lùc cho ng−êi lao ®éng lµ mét biÖn ph¸p kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh. T¹o ®éng lùc sÏ ®éng viªn ng−êi lao ®éng hîp t¸c gióp ®ì lÉn nhau trong qu¸ tr×nh kinh doanh, thóc ®Èy mäi ng−êi lµm viÖc. §·i ngé lao ®éng trong doanh nghiÖp gåm: ®·i ngé vËt chÊt vµ .CO M ®·i ngé tinh thÇn. + §·i ngé vËt chÊt: gåm 2 phÇn lµ ®·i ngé trùc tiÕp vµ ®·i ngé gi¸n tiÕp • §·i ngé trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn nh− tiÒn l−¬ng, tiÒn th−ëng. TiÒn l−¬ng lµ sè tiÒn mµ ng−êi sö dông lao ®éng tr¶ cho ng−êi lao ®éng t−¬ng øng víi sè l−îng, chÊt l−îng lao ®éng mµ ng−êi lao ®éng ®· hao phÝ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc mµ ng−êi sö dông lao ®éng giao cho. ViÖc tæ chøc tiÒn l−¬ng c«ng b»ng vµ hîp lý sÏ t¹o ra hoµ khÝ cëi më gi÷a nh÷ng ng−êi lao OK ®éng, h×nh thµnh khèi ®oµn kÕt thèng nhÊt, mét lßng v× sù nghiÖp ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ còng chÝnh lµ v× lîi Ých cña b¶n th©n hä. ChÝnh v× vËy mµ ng−êi lao ®éng tÝch cùc lµm viÖc b»ng c¶ lßng nhiÖt t×nh, h¨ng say do møc l−¬ng tho¶ ®¸ng mµ hä ®· nhËn ®−îc. Khi c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l−¬ng trong doanh nghiÖp BO thiÕu tÝnh c«ng b»ng vµ hîp lý th× sÏ sinh ra nh÷ng m©u thuÉn néi bé gi÷a nh÷ng ng−êi lao ®éng víi nhau, gi÷a ng−êi lao ®éng víi nhµ qu¶n lý. Do vËy c«ng t¸c tiÒn l−¬ng ¶nh h−ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Cã hai h×nh thøc tr¶ l−¬ng lµ tr¶ l−¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm. TiÒn th−ëng thùc chÊt lµ kho¶n tiÒn bæ sung cho tiÒn l−¬ng nh»m qu¸n triÖt LO h¬n n÷a nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. TiÒn th−ëng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt ®èi víi ng−êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Qua ®ã n©ng cao KI n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm, rót ng¾n thêi gian lµm viÖc. Cã 4 h×nh thøc tiÒn th−ëng lµ: th−ëng gi¶m tØ lÖ s¶n phÈm h− háng; th−ëng n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm; th−ëng hoµn thµnh v−ît møc n¨ng suÊt lao ®éng; th−ëng tiÕt kiÖm vËt t−, nguyªn liÖu. Ngoµi c¸c chÕ ®é vµ h×nh thøc th−ëng trªn, c¸c doanh nghiÖp cßn cã thÓ thùc hiÖn h×nh thøc th−ëng kh¸c tuú theo c¸c ®iÒu kiÖn vµ yªu cÇu thùc tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 25
 • 26. • §·i ngé gi¸n tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn nh− phóc lîi, trî cÊp mµ ng−êi lao ®éng ®−îc h−ëng. Nh÷ng kho¶n nµy kh«ng dùa vµo sè l−îng, chÊt l−îng lao ®éng mµ phÇn lín mang tÝnh b×nh qu©n. Trî cÊp lµ nh÷ng kho¶n ng−êi lao ®éng ®−îc h−ëng gåm b¶o hiÓm, trî cÊp y tÕ, trî cÊp giao dôc, .CO M trî cÊp ®i l¹i, trî cÊp nhµ ë… + §·i ngé tinh thÇn (phi vËt chÊt) bao gåm ®·i ngé th«ng qua c«ng viÖc nh− t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn d−íi quyÒn cã c¬ héi th¨ng tiÕn, t¹o ra m«i tr−êng lµm viÖc, bÇu kh«ng khÝ lao ®éng tho¶i m¸i, tæ chøc khoa häc… bè trÝ c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña ng−êi lao ®éng. - C¬ cÊu tæ chøc: §©y lµ mét nh©n tè quan träng ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Mét doanh nghiÖp cã c¬ cÊu tæ chøc tèt, æn ®Þnh sÏ gãp phÇn thóc OK ®Èy viÖc ®iÒu hµnh ®éi ngò lao ®éng ngµy mét tèt lªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn bÒn v÷ng l©u dµi. Víi mét c¬ cÊu tæ chøc gän nhÑ, hîp lý, ng−êi lao ®éng sÏ cã høng thó lµm viÖc, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Ng−îc l¹i víi mét bé m¸y tæ chøc cång kÒnh, khã kiÓm so¸t sÏ g©y trë ng¹i cho viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt BO vµ s¶n xuÊt lµm cho hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng kÐm ®i. c. Tr×nh ®é gi¸c ngé vÒ chÝnh trÞ t− t−ëng Muèn thóc ®Èy n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng trong th−¬ng m¹i tr−íc hÕt ph¶i dùa trªn c¬ së sù gi¸c ngé cu¶ ng−êi lao ®éng. Con ng−êi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn LO qu¸ tr×nh kinh doanh, t− t−ëng con ng−êi quyÕt ®Þnh hµnh ®éng cña hé. Sù gi¸c ngé chÝnh trÞ, sù hiÓu biÕt vÒ x· héi, tinh thÇn th¸i ®é ng−êi lao ®éng, ®¹o ®øc kinh doanh cña ng−êi lao ®éng cµng cao, cµng phï hîp víi thùc tÕ th× n¨ng suÊt lao ®éng cµng cao vµ ng−îc l¹i. KI Sù gi¸c ngé ë ®©y tr−íc hÕt ph¶i nãi ®Õn sù gi¸c ngé vÒ nghÒ nghiÖp, yªu nghÒ lµm viÖc hÕt m×nh vÒ nghÒ nghiÖp, coi doanh nghiÖp lµ nhµ. 3.2. Nhãm nh©n tè liªn quan ®Õn ®èi t−îng lao ®éng a. KÕt cÊu hµng ho¸ kinh doanh ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng cña nh©n viªn th−¬ng m¹i. NÕu hµng ho¸ cã chÊt l−îng cao, kÕt cÊu hµng ho¸ kinh doanh phï hîp víi kÕt cÊu cña tiªu dïng th× c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng khèi l−îng hµng ho¸ tiªu thô Líp K36 A6 - Khoa QTDN 26
 • 27. do ®ã t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. MÆt kh¸c khi kÕt cÊu hµng ho¸ kinh doanh thay ®æi lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña ng−êi lao ®éng thay ®æi. Mçi doanh nghiÖp ®Òu kinh doanh nh÷ng mÆt hµng, ngµnh hµng kh¸c nhau, ®iÒu nµy ¶nh h−ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc ph©n bæ vµ sö dông lao ®éng nh− thÕ nµo cho hîp .CO M lý. b. §Æc ®iÓm vÒ vèn Mét doanh nghiÖp th−¬ng m¹i muèn thùc hiÖn ®−îc c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh ph¶i cã nh÷ng tµi s¶n nhÊt ®Þnh ®ã lµ ®Êt ®ai, nhµ kho, cöa hµng, c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn b¶o qu¶n hµng ho¸, vËt t− hµng ho¸… Vèn lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn c¸c tµi s¶n cña doanh nghiÖp. NÕu nh− doanh nghiÖp cã nhiÒu vèn sÏ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¶i tiÕn c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tõ ®ã ®¹t hiÖu qu¶ cao trong sö dông OK lao ®éng. 3.3. Nhãm nh©n tè liªn quan ®Õn t− liÖu lao ®éng a. Quy m« c¬ cÊu chÊt l−îng vµ sù ph©n bæ c¸c m¹ng l−íi, c¸c cöa hµng, quÇy hµng… cña doanh nghiÖp, m¹ng l−íi kho tµng vµ sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a BO c¸c kho tµng, cöa hµng vµ ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn. b. C¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c«ng nghÖ C¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c«ng nghÖ cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. ViÖc LO tiÕn hµnh ¸p dông c«ng nghÖ vµ kü thuËt s¶n xuÊt tiªn tiÕn t¹o t©m lý tÝch cùc cho ng−êi lao ®éng. Khoa häc kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh, sù s¸ng t¹o vµ ®−a vµo s¶n xuÊt c¸c lo¹i c«ng cô ngµy cµng hiÖn ®¹i, ®ßi hái nh÷ng ng−êi lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®« chuyªn m«n t−¬ng øng nÕu kh«ng sÏ kh«ng thÓ ®iÒu KI khiÓn ®−îc m¸y mãc, kh«ng thÓ n¾m b¾t ®−îc c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Do ®ã viÖc øng dông thµnh tùu míi cña khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt sÏ gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc lao ®éng, n©ng cao tr×nh ®é sö dông lao ®éng, bá ®−îc nh÷ng hao phÝ lao ®éng v« Ých vµ nh÷ng tæn thÊt vÒ thêi gian lao ®éng. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 27
 • 28. Ch−¬ng II ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng I. .CO M t¹i c«ng ty sx-xnk®t thanh niªn Hµ Néi Tãm l−îc vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®Çu t− thanh niªn Hµ Néi Tªn giao dÞch: Hanoi Youth Production Import-Export Investment Company (Hagasco) Trô së v¨n phßng K3B Thµnh C«ng-Ba §×nh Hµ Néi Fax: 8345946 Tµi kho¶n OK §T: (04)8353163 021000001783 VN§ 0021370022610 USD 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty s¶n xuÊt-xuÊt nhËp khÈu BO ®Çu t− thanh niªn Hµ Néi C«ng ty s¶n xuÊt-xuÊt nhËp khÈu ®Çu t− thanh niªn Hµ Néi(viÕt t¾t lµ c«ng ty SX-XNK§T thanh niªn HN) ®−îc thµnh lËp ngµy 02/04/1992 víi tªn gäi lµ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ, lµ mét ®¬n vÞ thuéc tæng ®éi thanh niªn LO xung phong x©y dùng kinh tÕ thñ ®« võa lµ mét doanh nghiÖp nhµ n−íc, võa lµ n¬i d¹y nghÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn thñ ®«. Khi míi thµnh lËp xÝ nghiÖp cã hai ®¬n vÞ : mét x−ëng len vµ hai phßng kinh doanh N¨m 1993 KI Bªn c¹nh viÖc æn ®Þnh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ d¹y nghÒ, l·nh ®¹o xÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng t×m tßi nghiªn cøu ®Ó t×m ra ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ.Sau mét thêi gian ho¹t ®éng ®· thµnh lËp thªm hai phßng chøc n¨ng, x−ëng s¶n xuÊt vµ phßng kinh doanh ®Òu ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. XÝ nghiÖp ®· më réng kinh doanh theo h−íng gia c«ng c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ.Ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu tiªn, s¶n phÈm do xÝ nghiÖp lµm ra ®· chiÕm ®−îc c¶m t×nh cña kh¸ch Líp K36 A6 - Khoa QTDN 28
 • 29. hµng vÒ mÆt chÊt l−îng vµ mÉu m· s¶n phÈm.Víi ph−¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt mét c¸ch khoa häc ®· thùc sù t¹o tiÒn ®Ò ph¸t triÓn cho nh÷ng n¨m sau. Th¸ng 9/1993 xÝ nghiÖp thµnh lËp x−ëng may hiÖn ®¹i tuyÓn chän ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn vËn hµnh thö m¸y ®ång thêi tæ chøc d¹y nghÒ may. .CO M Th¸ng 12/1993 x−ëng may chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng.§−îc sù gióp ®ì cña trung −¬ng ®oµn xÝ nghiÖp ®· m¹nh d¹n vay vèn ng©n hµng më réng x−ëng may thªm 150 m¸y may víi ®Çy ®ñ c¸c m¸y may chuyªn dïng nh− lµ h¬i, Ðp mÕch, m¸y c¾t... Cïng n¨m 1993 x−ëng giÆt lµ ®−îc thµnh lËp, s¶n phÈm giÆt lµ lµ c¸c mÆt hµng thªu ren, quÇn ¸o xuÊt khÈu N¨m 1994 §Ó phï hîp víi ®Þnh h−íng ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ vµ theo ®Ò nghÞ cña xÝ nghiÖp.Ngµy 3/2/1994 UBND thµnh phè Hµ néi ®· quyÕt ®Þnh ®æi tªn xÝ OK nghiÖp thµnh C«ng ty may mü nghÖ thanh niªn Hµ néi,®ång thêi bæ sung mét sè chøc n¨ng ngµnh nghÒ s¶n xuÊt cho c«ng ty.Trong thêi gian nµy x−ëng may ®· thùc sù ®i vµo æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. S¶n phÈm ®Çu tay lµ c¸c mÆt hµng phôc vô cho qu©n ®éi vµ mét sè lo¹i quÇn ¸o phôc vô cho thÞ tr−êng. BO Cuèi n¨m 1994 c«ng ty b¾t ®Çu may gia c«ng hµng ¸o Jacket xuÊt khÈu.X−ëng len cïng c¸c phßng kinh doanh tiÕp tôc ph¸t triÓn ®Èy m¹nh doanh sè.Ngµy 20/10/1994 Bé th−¬ng m¹i ®· cÊp giÊy phÐp c«ng nhËn ®¬n vÞ ®ñ ®iÒu kiÖn xuÊt khÈu trùc tiÕp. LO N¨m 1995 Tõ ®Çu n¨m c«ng ty ®· t¨ng c−êng bæ sung mét sè thiÕt bÞ chuyªn dïng cho x−ëng may.C«ng nghÖ may ®· ®−îc hoµn thiÖn vµ khÐp kÝn víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i.S¶n KI phÈm may nh− ¸o Jacket 2 líp, ¸o Jacket 3 líp ®· ®−îc c¸c kh¸ch hµng ë thÞ tr−êng §øc, Nga, Hµn Quèc chÊp nhËn. Chñ tr−¬ng cña c«ng ty lµ tÝch cùc khai th¸c thÞ tr−êng may mÆc trong n−íc vµ t×m kiÕm më réng thÞ tr−êng cho hiÖn t¹i vµ t−¬ng lai.Còng trong thêi gian nµy c«ng ty ®· khai th¸c tèt thÞ tr−êng trong n−íc vµ ®· ký kÕt ®−îc mét sè hîp ®ång víi c¸c ®¬n vÞ sö dông ®ång phôc nh− ®ång phôc ®−êng s¾t, ®ång phôc qu©n ®éi,®ång phôc thuÕ. N¨m 1996 Líp K36 A6 - Khoa QTDN 29
 • 30. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, ®Æc biÖt lµ quy chÕ ho¹t ®éng cña x−ëng may, n¨ng suÊt s¶n phÈm may t¨ng liªn tôc ®ång thêi còng chøng minh ®−îc kh¶ n¨ng s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng néi ®Þa cao cÊp nh− ¸o Jacket vµ ¸o ®ång phôc. .CO M Th¸ng 9/1996 thµnh lËp x−ëng gia c«ng phong thiÕp cho thÞ tr−êng NhËt B¶n.Qua tæ chøc s¶n xuÊt vµ d¹y nghÒ ®Õn th¸ng 12/1996 ®· lµm ra s¶n phÈm ®ñ tiªu chuÈn xuÊt khÈu. §Çu th¸ng 3/1997 ®· xuÊt khÈu ®−îc 3 chuyÕn hµng cho NhËt. C«ng nghÖ s¶n xuÊt dÇn hoµn thiÖn vµ æn ®Þnh. ViÖc më réng ngµnh nghÒ t¹o viÖc lµm vµ t¨ng thu ngËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®−îc quan t©m vµ ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. N¨m 1998-1999 Bªn c¹nh viÖc æn ®Þnh tæ chøc s¶n xuÊt, c«ng ty tiÕp tôc t×m kiÕm thÞ OK tr−êng.Doanh sè ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ. §Ó phï hîp víi ®Þnh h−íng ph¸t triÓn vµ còng theo ®Ò nghÞ cña c«ng ty.Ngµy 13/4/1999 theo quyÕt ®Þnh 1585/Q§-UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi c«ng ty may mü nghÖ thanh niªn Hµ néi ®· ®−îc ®æi tªn thµnh c«ng ty s¶n xuÊt- xuÊt nhËp khÈu BO ®Çu t− thanh niªn Hµ néi, bæ sung thªm mét sè ngµnh nghÒ kinh doanh cho c«ng ty nh− kinh doanh thiÕt bÞ vËt t− y tÕ, thµnh lËp xÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh chuyªn x©y dùng nhµ ®Ó b¸n vµ cho thuª. Tõ n¨m 2000 ®Õn nay LO Cho ®Õn n¨m 2004 tæng vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ 5.237.459(n®) trong ®ã vèn cè ®Þnh lµ 3.142.463(n®) Ngµnh nghÒ ®¨ng ký kinh doanh bao gåm: dÖt, ®an len, th¶m len, may mÆc, KI s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng vµ chÊt ®èt(than), xuÊt nhËp khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ, n«ng l©m s¶n, c¸c thiÕt bÞ vËt t− nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, thiÕt bÞ y tÕ, x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh. Cïng víi nh÷ng cè g¾ng kh«ng ngõng, c«ng ty ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ, t¨ng doanh sè, më réng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng EU, t¹o mèi quan hÖ lµm ¨n tèt ®Ñp víi thÞ tr−êng cò nh− §øc, Nga, Hµn quèc, NhËt b¶n..L·nh ®¹o c«ng ty c¸c phßng kinh doanh, phßng chøc n¨ng ®ang nç lùc nghiªn cøu ®Ó më réng h¬n n÷a Líp K36 A6 - Khoa QTDN 30
 • 31. vÒ quy m« vµ ngµnh nghÒ kinh doanh nh»m t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ng−êi lao ®éng. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty C«ng ty SX-XNK§T thanh niªn HN cã ®Æc thï lµ mét ®¬n vÞ thanh niªn .CO M xung phong cã nhiÖm vô tËp trung, gi¸o dôc, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn, tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ nªn quy m« kh«ng lín, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mang tÝnh chÊt tæng hîp c¶ ë lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ l−u th«ng. C«ng ty ®−îc thµnh lËp ho¹t ®éng víi chøc n¨ng chÝnh lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh»m n©ng cao trÞ gÝa vèn mµ ng©n s¸ch cÊp, ®ång thêi t¹o thªm viÖc lµm t¨ng thu nhËp cho ng−êi lao ®éng. MÆt kh¸c thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi nhµ n−íc, ®Æc OK biÖt lµ m«i tr−êng gi¸o dôc, rÌn luyÖn cho thanh niªn thñ ®«. • NhiÖm vô cña c«ng ty lµ - S¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ, n«ng l©m s¶n phôc vô cho nhu cÇu trong n−íc vµ xuÊt khÈu. D¹y nghÒ, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn thñ ®«. - TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c theo yªu cÇu ph©n c«ng cña thµnh BO - ®oµn ,trung −¬ng, UBND thµnh phè HN, phï hîp víi ph¸p luËt. Tõ n¨m 1999 tªn giao dÞch cña c«ng ty lµ “ Hanoi youth production import-export LO investment company (Hagaco)” C«ng ty ho¹t ®éng theo nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: - Trùc tiÕp xuÊt khÈu, nhËn uû th¸c xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ, c¸c mÆt hµng may mÆc vµ c¸c mÆt hµng kh¸c do c«ng ty s¶n xuÊt chÕ biÕn KI hoÆc liªn doanh liªn kÕt t¹o ra. - Trùc tiÕp nhËp khÈu hoÆc nhËn uû th¸c nhËp khÈu c¸c mÆt hµng vËt t− nguyªn liÖu, hµng tiªu dïng, t¹m nhËp t¸i xuÊt. - Tæ chøc s¶n xuÊt l¾p r¸p gia c«ng, liªn doanh, liªn kÕt, hîp t¸c ®Çu t− víi c¸c tæ chøc kinh doanh trong vµ ngoµi n−íc s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, tiªu dïng néi ®Þa, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng,than, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng võa vµ nhá. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 31
 • 32. 3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ë c«ng ty C«ng ty SX-XNKDT thanh niªn HN lµ doanh nghiÖp nhµ n−íc cã t− c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng th−¬ng m¹i thµnh phè HN vµ sö dông con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña nhµ n−íc.Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ®−îc x©y .CO M dùng vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng.§©y lµ kiÓu tæ chøc phæ biÕn ë c¸c c«ng ty hiÖn nay. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty ®−îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý c«ng ty SX - XNKDT thanh niªn HN OK Ban gi¸m ®èc XN x©y dùng c«ng tr×nh LO XN gia c«ng phong thiÕp Phßng hµnh chÝnh l® Phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch Khèi kinh doanh Phßng kinh doanh I Phßng kinh doanh II Phßng kinh doanh III KI XN may thanh niªn Khèi qu¶n lý BO Khèi s¶n xuÊt Ghi chó: chØ mèi quan hÖ qua l¹i ChØ sù chØ ®¹o l·nh ®¹o cña cÊp trªn xuèng cÊp d−íi B¸o c¸o cña bé phËn vÒ l·nh ®¹o c«ng ty Líp K36 A6 - Khoa QTDN 32
 • 33. *Ban gi¸m ®èc gåm mét gi¸m ®èc vµ mét phã gi¸m ®èc - Gi¸m ®èc :lµ ng−êi ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o toµn bé bé m¸y qu¶n lý. -Phã gi¸m ®èc : lµ ng−êi ®iÒu hµnh ®êi sèng, hµnh chÝnh cña c«ng ty vµ nhËn uû *Khèi qu¶n lý bao gåm 2 phßng .CO M quyÒn cña gi¸m ®èc. C¸c phßng kinh doanh ®øng ®Çu lµ tr−ëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®ång thêi tham m−u cho gi¸m ®èc vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång víi kh¸ch hµng - Phßng hµnh chÝnh lao ®éng : phô tr¸ch viÖc s¾p xÕp, tuyÓn dông c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l−¬ng, BHXH, v¨n th− , b¶o vÖ tµi s¶n, mua s¾m ®å dïng v¨n phßng cña c«ng ty. OK -Phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch: cã nhiÖm vô thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn thanh to¸n mua b¸n víi kh¸ch hµng, chØ ®¹o c«ng t¸c h¹ch to¸n xÝ nghiÖp víi toµn c«ng ty. *Khèi s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm BO -XN may: thùc hiÖn tæ chøc s¶n xuÊt may gia c«ng theo hîp ®ång ®· ký kÕt víi kh¸ch hµng. §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc xÝ nghiÖp. -XN gia c«ng phong thiÕp xuÊt khÈu, xÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh thùc hiÖn tæ chøc s¶n xuÊt theo nhiÖm vô ®−îc giao.§øng ®Çu lµ gi¸m ®èc xÝ nghiÖp. LO C¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn chøc n¨ng tá ra rÊt phï hîp víi c«ng ty, ph¸t huy ®−îc c¸c −u ®iÓm lµ gän nhÑ linh ho¹t, chi phÝ qu¶n lý thÊp, h¹n chÕ t×nh tr¹ng quan liªu giÊy tê.C¸c phßng chøc n¨ng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nh©n sù trªn c¬ KI së t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi c¸ nh©n ph¸t huy n¨ng lùc së tr−êng cña m×nh ®ång thêi cã ®iÒu kiÖn ®Ó tÝch luü kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cho b¶n th©n. Trong s¶n xuÊt ®¶m b¶o sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc vËt chÊt kü thuËt nh− m¸y mãc, trang thiÕt bÞ kü thuËt, tiÕt kiÖm chi phÝ trong viÖc mua s¾m tµi s¶n thuª m−în vµ sö dông chóng. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 33
 • 34. 4. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty a.MÆt hµng kinh doanh - S¶n phÈm may: x−ëng may mÆc xuÊt khÈu lµ n¬i s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆc ®ång thêi thùc hiÖn hîp ®ång kinh doanh xuÊt khÈu may mÆc( chñ yÕu lµ .CO M ¸o Jacket, s¬ mi, ®ång phôc), hµng thªu ren, hoÆc nhËn xuÊt khÈu uû th¸c cña ®¬n vÞ kh¸c. Ho¹t ®éng cña x−ëng g¾n liÒn víi c«ng ty kÓ tõ khi c«ng ty míi thµnh lËp vµ ho¹t ®éng rÊt cã hiÖu qu¶. - S¶n phÈm gia c«ng phong thiÕp: xÝ nghiÖp gia c«ng ®Æt t¹i thµnh phè H¶i D−¬ng. C«ng ty tiÕn hµnh nhËn nguyªn vËt liÖu tõ phÝa ®èi t¸c, sau ®ã tæ chøc s¶n xuÊt vµ giao thµnh s¶n phÈm. S¶n phÈm chñ yÕu lµ hµng thñ c«ng mü nghÖ cao cÊp ®−îc xuÊt sang thÞ tr−êng NhËt B¶n vµ EU. OK - XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh: ho¹t ®éng kinh doanh lµ x©y dùng nhµ ®Ó b¸n hoÆc cho thuª.§©y lµ mét ngµnh míi nh−ng høa hÑn ®Çy tiÒm n¨ng. C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t− thªm vèn, nh©n lùc vµ ®· thu ®−îc hiÖu qu¶ tèt, doanh thu t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. BO Nãi chung, ngµnh nghÒ ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng, mÆt hµng xuÊt khÈu cã nhiÒu chñng lo¹i, chñ yÕu lµ hµng gia c«ng may mÆc, hµng thñ c«ng mü nghÖ, n«ng l©m s¶n. HiÖn nay, ®a phÇn c¸c hîp ®ång ®Òu ®−îc tiÕn hµnh theo ph−¬ng thøc tù c©n ®èi. C«ng ty tiÕn hµnh theo h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp hay cßn gäi lµ tù doanh vµ nhËn xuÊt khÈu cña ®¬n vÞ kh¸c. C¸c phßng nghiÖp vô LO chøc n¨ng cña c«ng ty ®· vµ ®ang cã nhiÒu cè g¾ng t×m kiÕm kh¸ch hµng, thùc hiÖn ngµy cµng nhiÒu hîp ®ång mua b¸n cã hiÖu qu¶, ®Æc biÖt lµ c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu. KI b.Kh¸i qu¸t vÒ thÞ tr−êng cña c«ng ty C«ng ty cã mét sè thÞ tr−êng truyÒn thèng nh− NhËt, §øc, Nga, Hµn Quèc..Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng ®ang xóc tiÕn nh»m më réng thÞ tr−êng EU. §©y lµ mét thÞ tr−êng lín, giµu tiÒm n¨ng nh−ng khã tÝnh ®ßi hái c«ng ty ph¶i cung cÊp ®−îc nh÷ng s¶n phÈm chÊt l−îng cao, æn ®Þnh. ThÞ tr−êng cña c«ng ty cô thÓ lµ c¸c nhµ cung øng vµ nh÷ng kh¸ch hµng cña c«ng ty.C«ng ty ®· duy tr× ®−îc mèi quan hÖ tèt ®èi víi c¸c nhµ cung øng hµng Líp K36 A6 - Khoa QTDN 34
 • 35. ho¸, nguyªn vËt liÖu, tµi chÝnh...Do ®ã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o c¸c nguån hµng ®¸p øng kÞp thêi ®−îc c¸c yªu cÇu vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng...§©y chÝnh lµ lîi thÕ cña C«ng ty ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh.Ngoµi ra C«ng ty cßn cã c¸c kh¸ch hµng lµ ng−êi tiªu dïng cuèi cïng, c¸c ®¹i lý, c¸c nhµ ph©n phèi vµ c¸c ®èi .CO M t¸c n−íc ngoµi. c.Kh¸i qu¸t vÒ ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty ngµy cµng nhiÒu, dÉn ®Õn thùc tr¹ng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt.§Æc biÖt tõ khi Bé Th−¬ng M¹i cã th«ng t− sè : 18TT-BTM ngµy 01/09/1998, sè l−îng c¸c doanh nghiÖp tham gia ho¹t ®éng th−¬ng m¹i kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã xu h−íng t¨ng lªn ®¸ng kÓ.Do ®ã c¸c c«ng ty kinh doanh ®ang t×m mäi c¸ch ®Ó gi÷ v÷ng thÞ tr−êng cña m×nh. OK *M«i tr−êng c¹nh tranh trong n−íc Cuèi n¨m 2003 cã h¬n 80000 doanh nghiÖp ®−îc thµnh lËp míi trong vßng 4 n¨m, nh÷ng doanh nghiÖp nµy tham gia vµo nhiÒu lÜnh vùc nghµnh nghÒ kinh doanh kh¸c nhau ®iÒu ®ã sÏ dÉn tíi sù ph©n chia thÞ tr−êng gi÷a c¸c doanh nghiÖp BO cò vµ míi. §èi víi mÆt hµng phong thiÕp do thÞ tr−êng NhËt B¶n bao tiªu toµn bé l−îng hµng s¶n xuÊt ra chÝnh v× vËy c«ng ty chØ s¶n xuÊt theo mÉu ®¬n ®Æt hµng vµ ®¶m b¶o chÊt l−îng theo yªu cÇu. §èi víi mÆt hµng may mÆc, c«ng ty chÞu mét søc Ðp c¹nh tranh lín.V× lµ LO mét c«ng ty nhá l¹i ch−a tiÕp cËn ®−îc víi nhiÒu thÞ tr−êng lín nh− Mü, EU, Mü la tinh..nªn vÉn cßn cã nhiÒu h¹n chÕ. §èi víi xÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh còng chØ tham gia vµo nh÷ng c«ng KI tr×nh nhá do vèn Ýt ch−a thÓ ®Çu t− trang thiÕt bÞ kü thuËt, nh©n lùc ®Ó tham gia vµo c¸c c«ng tr×nh lín. Bªn c¹nh ®ã viÖc khai th¸c thÞ tr−êng trong n−íc cßn bÞ c¹nh tranh bëi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi vèn lín, trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i *M«i tr−êng c¹nh tranh quèc tÕ C«ng ty chÞu søc Ðp c¹nh tranh tõ c¸c doanh nghiÖp ®Õn tõ c¸c n−íc nh− Trung Quèc, Hµn Quèc, Th¸i Lan...vµ tõ chÝnh doanh nghiÖp t¹i n−íc mµ c«ng ty Líp K36 A6 - Khoa QTDN 35
 • 36. xuÊt khÈu hµng ho¸ vµo.§©y thùc sù lµ vÊn ®Ò c¶n trë lín nhÊt cña c«ng ty khi gia nhËp thÞ tr−êng quèc tÕ. d.Kh¸i qu¸t vÒ nguån lùc *Kh¸i qu¸t vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh .CO M Trong n¨m 2003 vÊn ®Ò tµi chÝnh cña c«ng ty ®· cã nh÷ng biÕn ®éng theo chiÒu h−íng tèt.Cô thÓ víi biÓu ph©n tÝch vÒ tµi s¶n vµ vèn cña c«ng ty trong n¨m 2003 nh− sau §vÞ:1000® N¨m 2003 ChØ tiªu Sè tiÒn 157.856.634 82.085.450 -Nî ph¶i tr¶ 61 61.564.087 39 BO -Nguån vèn chñ së h÷u 100 96.292.547 2.Tæng nguån vèn 48 157.856.634 -TSL§ 52 75.771.184 -TSC§ 100 OK 1. Tæng tµi s¶n TØ träng% Tæng tµi s¶n cña c«ng ty trong n¨m 2003 lµ 157.856.634(n®). Trong ®ã TSC§ cña c«ng ty lµ 82.085.450(n®) chiÕm tû träng lµ 52%, TSL§ cña c«ng ty lµ 75.771.184(n®) chiÕm tû träng lµ 48% LO Tæng nguån vèn cña c«ng ty lµ 157.856.634(n®). Trong ®ã nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty trong n¨m 2003 lµ 96.292.547(n®) chiÕm tû träng lµ 61% trong tæng nguån vèn.Nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty lµ 61.564.087(n®) chiÕm tû träng lµ 39% trong tæng nguån vèn. KI Trong c¬ cÊu tµi s¶n cña c«ng ty ta thÊy tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm tû träng lín h¬n tµi s¶n l−u ®éng.Nh×n chung lµ hîp lý v× c«ng ty lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt lµ chñ yÕu, c«ng ty còng cã tham gia vµo lÜnh vùc th−¬ng m¹i bu«n b¸n hµng ho¸ xuÊt khÈu nh−ng kh«ng nhiÒu l¾m.Trong c¬ cÊu nguån vèn ta nhËn thÊy nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty vÉn cßn chiÕm tû träng cao, nguån vèn chñ së h÷u chiÕm tû träng nhá ®iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ch−a cã sù tù chñ cao vÒ tµi chÝnh. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 36
 • 37. *Kh¸i qu¸t vÒ lao ®éng cña c«ng ty §èi víi bÊt kú mét xÝ nghiÖp hay mét tæ chøc kinh tÕ nµo th× lùc l−îng lao ®éng lu«n lµ yÕu tè ®ãng vai trß quan träng, then chèt trong viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. NhËn thøc râ ®iÒu ®ã ngay tõ khi thµnh lËp, c«ng ty ®· .CO M chó träng vÊn ®Ò tæ chøc s¾p xÕp lao ®éng mét c¸ch hîp lý, khoa häc, kh«ng ngõng ®µo t¹o, båi d−ìng, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty. HiÖn nay toµn c«ng ty cã 480 c¸n bé c«ng nh©n viªn ®−îc ph©n bæ cô thÓ nh− sau: C¸c bé phËn phßng ban chøc n¨ng Giíi tÝnh Nam Tr×nh ®é chuyªn m«n N÷ §H Ban gi¸m ®èc 2 1 Phßng hµnh chÝnh lao ®éng 3 4 Phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch 4 Phßng kinh doanh I 2 Phßng kinh doanh II 3 Phßng kinh doanh III 2 TC Tuæi ®êi b×nh qu©n S¬ cÊp 3 51 3 40.5 2 4 2 41 3 3 2 38.7 2 3 2 37.6 4 4 2 39.4 BO OK 4 25 135 8 51 101 28.2 XN gia c«ng phong thiÕp XK 45 67 6 29 77 29.1 XN x©y dùng c«ng tr×nh 144 32 10 58 108 27.6 Tæng sè nh©n viªn 230 250 45 149 286 37.01 LO XN may TN Qua kÕt cÊu lao ®éng ë c«ng ty ta cã mét sè nhËn xÐt sau: TÝnh ®Õn 01/01/2004 tæng sè lao ®éng cña c«ng ty lµ 480 ng−êi. Do ®Æc thï cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nªn ®éi ngò lao ®éng s¶n xuÊt chiÕm phÇn lín. KI §éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é §H vµ sau §H lµ 45 ng−êi ( chiÕm 9.38% tæng sè lao ®éng) vµ 149 ng−êi tr×nh ®é trung cÊp, 286 ng−êi tr×nh ®é s¬ cÊp.Nh÷ng lao ®éng ®−îc tuyÓn vµo lµm viÖc ®−îc c«ng ty cho ®i häc nghÒ råi míi ®øng m¸y s¶n xuÊt. §é tuæi b×nh qu©n cña lao ®éng trong c«ng ty lµ 37-38 tuæi. C«ng ty cã mét ®éi ngò lao ®éng trÎ cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cao. Ban l·nh ®¹o c«ng ty lµ nh÷ng ng−êi giµu kinh nghiÖm, cã n¨ng lùc qu¶n lý vµ kh«ng ngõng häc tËp, trau dåi , n¨ng ®éng kh«ng ngõng tiÕp thu nh÷ng ph−¬ng Líp K36 A6 - Khoa QTDN 37
 • 38. ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, biÕt sö dông tèt c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®éng viªn nh©n viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®−îc giao víi chÕ ®é th−ëng ph¹t x¸c ®¸ng, bè trÝ nh©n lùc hîp lý, khoa häc ®óng ng−êi ®óng viÖc. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã sù .CO M tr−ëng thµnh nhanh chãng vÒ mäi mÆt, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng, c¸c lÜnh vùc míi cã hiÖu qu¶ ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l−îng ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña thÞ tr−êng trong n−íc vµ v−¬n ra quèc tÕ. e. M«i tr−êng ngµnh cña c«ng ty. *T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trong n−íc vµ quèc tÕ NÒn kinh tÕ n−íc ta ®ang tõng b−íc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn OK thÕ giíi.§iÒu nµy t¹o ra nhiÒu c¬ héi kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp trong n−íc t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr−êng ra n−íc ngoµi, c«ng ty SX-XNK§T thanh niªn HN ®· n¾m b¾t ®−îc c¬ héi nµy. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®· më réng quan hÖ ®èi t¸c víi nhiÒu h·ng ë kh¾p c¸c n−íc trong khu vùc vµ mét sè n−íc trªn thÕ BO giíi.Tuy nhiªn, n¨m 1997cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc ®· lµm cho c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë thÞ tr−êng c¸c n−íc nµy.Nh− vËy cã thÓ nãi theo ®µ ph¸t triÓn cña c¸c n−íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, c«ng ty ®· cã tõng b−íc ®i lªn, t¨ng doanh thu, t¹o ra lîi nhuËn ngµy cµng nhiÒu. LO *T×nh h×nh chÝnh trÞ x· héi trong n−íc, quèc tÕ vµ c¸c yÕu tè kh¸c Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, ®−êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc cho më réng quan hÖ kinh tÕ víi n−íc ngoµi, hÖ thèng thuÕ ngµy cµng hoµn thiÖn, ®iÒu chØnh KI phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng; nh− viÖc ®· ban hµnh luËt Th−¬ng M¹i, luËt ®Çu t− n−íc ngoµi ®· söa ®æi bæ sung n¨m 1996, LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. TÊt c¶ nh÷ng luËt nµy cã t¸c dông khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, kh¬i dËy mäi tiÒm n¨ng, n¨ng lùc ®Ó thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, do ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Líp K36 A6 - Khoa QTDN 38
 • 39. Ngoµi ra, c¸c nh©n tè thuéc m«i tr−êng v¨n ho¸ x· héi, khoa häc c«ng nghÖ, m«i tr−êng tù nhiªn còng t¸c ®éng, ¶nh h−ëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty nh−: -Phong tôc tËp qu¸n, quan niÖm tiªu dïng, v¨n ho¸ tõng vïng tõng d©n téc .CO M -Sù ph¸t triÓn vµ øng dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ vµo qu¸ tr×nh kinh doanh nh− : c¸c qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ trong kinh doanh. -Sù thay ®æi vµ ¶nh h−ëng cña thêi tiÕt khÝ hËu ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh. Trªn ®©y lµ mét sè yÕu tè thuéc m«i tr−êng kinh doanh bªn ngoµi cña c«ng ty mµ c«ng ty ®· nghiªn cøu xem xÐt, ®Ó h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng nguy c¬ bÊt lîi cã thÓ x¶y ra vµ tËn dông nh÷ng c¬ héi do c¸c yÕu tè ®ã mang l¹i cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. KI LO BO OK 5.KÕt qu¶ ho¹t ®éng, s¶n xuÊt kinh doanh qua 3 n¨m 2001-2003 Líp K36 A6 - Khoa QTDN 39
 • 40. .CO M BiÓu 1 KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty qua 3 n¨m 2001 - 2003 C¸c chØ tiªu TH 2001 TH 2002 TH 2003 ST 34.467.840 34.467.840 22.016.496 12.451.344 3.859.200 8.592.144 398.835 181.368 217.467 258.373 232.144 26.229 8.835.840 2.827.469 6.008.371 OK 32.469.120 32.469.120 21.492.163 10.976.957 3.642.600 7.334.357 365.497 167.153 198.344 211.647 201.364 10.283 7.542.984 2.413.755 5.129.229 BO 29.831.960 29.831.960 20.473.143 9.358.817 3.238.500 6.120.317 324.312 151.657 172.655 178.375 213.647 -35.272 6.257.700 2.002.464 4.255.236 Líp K36 A6 - Khoa QTDN KI LO Tæng doanh thu Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi nhuËn gép CFQL vµ CFSXKD Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng KD Thu nhËp tõ H§TC Chi phÝ H§TC Lîi nhuËn tõ H§TC TN bÊt th−êng Chi phÝ bÊt th−êng LN bÊt th−êng LN tr−íc thuÕ ThuÕ TN ph¶i nép LN sau thuÕ 2002/2001 2003/2002 TL% ST TL% 2.637.160 8.84 1.998.720 6.16 2.637.160 8.84 1.998.720 6.16 1.019.020 4.98 524.333 2.44 1.618.140 17.29 1.474.387 13.43 404.100 12.48 216.600 5.95 1.214.040 19.84 1.257.787 17.51 41.185 12.7 33.338 9.12 15.496 10.22 14.215 8.5 25.689 14.88 19.123 9.64 33.272 18.65 46.726 22.08 -12.283 -5.75 30.780 15.29 45.555 129.15 15.946 155.07 1.285.284 20.54 1.292.856 17.14 411.291 20.54 413.714 17.14 873.993 20.54 879.142 17.14 40
 • 41. Nh×n chung kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m gÇn ®©y lµ t−¬ng ®èi tèt, doanh thu vµ lîi nhuËn t¨ng ®Òu. Cô thÓ nh− sau: -So víi n¨m 2001 th× n¨m 2002 tæng doanh thu t¨ng lªn 2.637.160(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 8.84%. .CO M -Doanh thu thuÇn n¨m 2002 t¨ng 2.637.160(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 8.84% -Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2002 t¨ng 1.019.020(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ 4.98% vµ tèc ®é t¨ng cña gi¸ vèn chËm h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn dÉn tíi lîi nhuËn gép n¨m 2002 t¨ng lªn 1.618.140(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 17.29%. -Doanh thu t¨ng do møc b¸n t¨ng, bªn c¹nh ®ã chi phÝ qu¶n lý, b¸n hµng, s¶n xuÊt kinh doanh cña n¨m 2002 t¨ng 404.100(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 12.48%.Tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn gép lín h¬n tèc ®é t¨ng cña chi phÝ nªn c«ng ty vÉn cã l·i.MÆc dï vËy tèc ®é t¨ng cña chi phÝ lín h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu còng lµ OK mét dÊu hiÖu ch−a tèt. -Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2002 t¨ng 1.214.040(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 19.84%.Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m2002 ®¹t 198.344(n®) t¨ng 25.689(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 14.88%.Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th−êng BO n¨m 2002 t¨ng 45.555(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 129.15% do chi phÝ bÊt th−êng gi¶m12.283(n®) so víi n¨m 2001 t−¬ng øng víi tû lÖ gi¶m lµ5.75% Tæng hîp c¸c kho¶n lîi nhuËn trªn ta cã lîi nhuËn tr−íc thuÕ cña n¨m 2002 ®¹t 7.542.984(n®) t¨ng 1.285.284(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 20.54% 20.54% LO Lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty n¨m 2002 t¨ng 873.933(n®) víi tèc ®é t¨ng lµ NX: N¨m 2002 so víi n¨m2001, c¸c chØ tiªu hÇu nh− ®Òu t¨ng nh−ng chi phÝ qu¶n KI lý vµ chi phÝ b¸n hµng, s¶n xuÊt kinh doanh cã tèc ®é t¨ng cao h¬n c¶ tèc ®é t¨ng cña doanh thu.Nãi chung lµ ch−a thËt sù tèt, mét ®ång chi phÝ bá ra ch−a t¹o ra sè ®ång doanh thu t−¬ng øng.C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt c¾t gi¶m bít c¸c kho¶n chi phÝ bÊt th−êng ®Ó thu ®−îc lîi nhuËn lín h¬n. *Dùa vµo sè liÖu trªn biÓu, ta cã thÓ ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2002-2003 nh− sau:
 • 42. -Tæng doanh thu vµ doanh thu thuÇn n¨m 2003 ®¹t 34.467.840(n®) t¨ng 1.998.720(n®) so víi n¨m 2002 t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 6.16% -Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2003 ®¹t 22.016.496 (n®) t¨ng 524.333(n®) so víi n¨m 2002 t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 2.44%, tèc ®é t¨ng cña gi¸ vèn hµng b¸n chËm h¬n .CO M tèc ®é t¨ng cña doanh thu vµ doanh thu thuÇn.Do ®ã lîi nhuËn gép cña n¨m 2003 t¨ng lªn 1.474.387(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 13.43% -Chi phÝ qu¶n lý vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 t¨ng lªn 216.600(n®) øng víi tû lÖ t¨ng 5.95% Nh×n chung tèc ®é t¨ng cña chi phÝ nhá h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu nhá h¬n tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn.Nh− vËy ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®ang diÔn ra tèt. -Lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2003 ®¹t 8.592.144(n®) t¨ng 1.257.787(n®) so víi n¨m 2002 øng víi tû lÖ t¨ng lµ 17.51%.Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2003 t¨ng OK 19.123(n®) øng víi tû lÖ t¨ng lµ 9.64%.Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty ®em l¹i lîi nhuËn kh«ng nhiÒu n¨m 2003 lµ 217.467(n®). Lîi nhuËn bÊt th−êng n¨m 2003 t¨ng 15.946(n®) t−¬ng øng víi tû lÖ 155.07%. Tæng hîp c¸c kho¶n lîi nhuËn trªn ta cã t¨ng lµ 17.14% BO lîi nhuËn tr−íc thuÕ n¨m 2003 ®¹t 8.835.840(n®) t¨ng 1.292.856(n®) øng víi tû lÖ -Kho¶n ®ãng gãp nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n−íc n¨m 2003 t¨ng lªn 413.714(n®) øng víi tû lÖ 17.14%.Lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty n¨m 2003 t¨ng lªn 879.142(n®) LO NX: Nãi chung tèc ®é t¨ng tr−ëng cña c«ng ty t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. MÆc dï n¨m 2003 tèc ®é t¨ng cña doanh thu, lîi nhuËn, c¸c kho¶n kh¸c kh«ng nhanh b»ng tèc ®é t¨ng cña n¨m 2002 nh−ng vÒ sè tiÒn th× t¨ng nhiÒu h¬n.C¸c kho¶n thu tõ ho¹t KI ®éng tµi chÝnh kh«ng ®¸ng kÓ, c¸c kho¶n chi phÝ bÊt th−êng t¨ng nhanh ®· ¶nh h−ëng tíi lîi nhuËn chung. C«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó xem xÐt kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu, ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh.
 • 43. BiÓu 2 Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n−íc STT ChØ tiªu 2001 ThuÕ VAT 2.983.196 2 ThuÕ XNK 293.819 3 ThuÕ lîi tøc 1.191.466 4 ThuÕ thu trªn vèn 253.267 5 ThuÕ ®Êt 21.437 6 Tæng thuÕ 4.743.185 2003 324.691 344.678 .CO M 1 2002 1.436.184 1.682.344 303.124 368.864 26.740 26.740 2.090.739 2.422.626 Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n−íc lµ viÖc lµm b¾t buéc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ. Tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn nhanh hay chËm l¹i lµ vÊn OK ®Ò bøc xóc ë n−íc ta.Riªng ë c«ng ty SX-XNK§T Thanh niªn HN hµng n¨m ®Òu thùc hiÖn t−¬ng ®èi nghiªm tóc vÊn ®Ò nµy, Ýt cã t×nh tr¹ng d©y d−a, nî ®äng víi ng©n s¸ch nhµ n−íc. N¨m 2001 nép ng©n s¸ch nhµ n−íc 4.743.185(n®) BO N¨m 2002 nép ng©n s¸ch nhµ n−íc 2.093.739(n®) N¨m 2003 nép ng©n s¸ch nhµ n−íc 2.422.626(n®) Cã sù chªnh lÖch lín gi÷a n¨m 2001 víi c¸c n¨m 2002 vµ 2003 lµ do n¨m 2001 c«ng ty nép c¶ thuÕ VAT sang ®Õn ®Çu n¨m 2002 c«ng ty ®−îc hoµn thuÕ VAT nªn LO thùc tÕ thuÕ c«ng ty nép cho ng©n s¸ch nhµ n−íc lµ 1.759.989(n®) Trong ®ã thuÕ XNK do c«ng ty ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu nh−ng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty chñ yÕu lµ mÆt hµng thñ c«ng, may KI mÆc nªn chÞu thuÕ thÊp. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty gi¶i quyÕt ®−îc gÇn 500 viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng.Trong ®ã thu nhËp b×nh qu©n cña mçi lao ®éng tÝnh t¹i n¨m 2003 lµ 810(n®/ng−êi/th¸ng), ®êi sèng cña ng−êi lao ®éng ngµy cµng ®−îc n©ng cao h¬n c¶ vÒ mÆt vËt chÊt vµ tinh thÇn. Phóc lîi thÓ hiÖn sù quan t©m cña c«ng ty ®Õn ®êi sèng ng−êi lao ®éng, cã t¸c dông kÝch thÝch nh©n viªn trung thµnh g¾n bã víi c«ng ty. Hµng n¨m c«ng ty ®Òu trÝch
 • 44. lËp quü phóc lîi tõ lîi nhuËn nh»m t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao h¬n n÷a ®êi sèng cho nh©n viªn trong c«ng ty ®Æc biÖt lµ ®êi sèng tinh thÇn. C¸c kho¶n tiÒn b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ th−êng ®−îc tÝnh theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ vµ c«ng ty n¨m nµo còng thùc hiÖn mét c¸ch hÕt søc nghiªm tóc v× ®©y lµ vÊn ®Ò liªn quan ®Õn .CO M quyÒn lîi cña ng−êi lao ®éng, tõ ®ã liªn quan ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n. N¨m 2001 c«ng ty ®ãng BHXH 223.397(n®), BHYT 51.000(n®) N¨m 2002 c«ng ty ®ãng BHXH 245.175(n®), BHYT 58.375(n®) N¨m 2003 c«ng ty ®ãng BHXH 252.000(n®), BHYT 60.000(n®) II. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ë c«ng ty SX-XNK§T Thanh niªn HN Lao ®éng lµ mét yÕu tè quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, OK ®ång thêi lao ®éng l¹i lµ mét yÕu tè khã sö dông nhÊt trong c¸c yÕu tè nh− vèn, c«ng nghÖ ...Do vËy, viÖc qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng ¶nh h−ëng lín ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 1.Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ sè l−îng vµ c¬ cÊu lao ®éng trong c«ng KI LO BO ty qua 3 n¨m (2001- 2003)
 • 45. .CO M BiÓu 3 Sè l−îng vµ c¬ cÊu lao ®éng C¸c chØ tiªu 2001 2002 2003 So s¸nh 2002/2001 Sè TT% Sè ng−êi TT% 425 100 467 100 -Lao ®éng trùc tiÕp 380 89.41 420 -Lao ®éng gi¸n tiÕp 45 10.59 47 -Lao ®éng n÷ 225 52.94 240 -Lao ®éng nam 200 47.06 227 Sè ng−êi Tæng sè lao ®éng Trong ®ã: 1.Theo h×nh thøc t¸c lao ®éng KI TL% CL TL% 100 42 9.88 13 2.78 89.94 433 90.21 40 10.53 13 3.1 10.06 47 9.79 2 4.44 0 0 51.39 250 52.08 15 6.67 10 4.17 48.61 230 47.92 27 13.5 3 1.32 LO 2.Theo giíi tÝnh 480 BO ®éng vµo ®èi t−îng CL OK ng−êi TT% 2003/2002