SlideShare a Scribd company logo
სერიები და
მწკრივები
ქართული პირიანი ზმნა უამრავ
სხვადასხვა ფორმას გვიჩვენებს.
 ვკითხულობ, წამიკითხავს, წაიკითხე, წაიკითხა,
წაეკითხოს, წავიკითხავთ, წაეკითხათ...
ეს ფორმები ერთმანეთისაგან განსხვავდება პირის,
რიცხვის, დროისა თუ კილოს მიხედვით. თუმცა
მათი გაერთიანება მაინც შესძლებელია
სისტემაში, რომელიც ზმნის სხვადასხვა ფორმას
მწკრივებად ყოფს. მწკრივებს კი გარკვეული
ლოგიკით სერიებად აერთიანებს.
რა არის მწკრივი?
ერთი მწკრივის ფორმები ერთმანეთისაგან
მხოლოდ პირისა და რიცხვის მიხედვით
განსხვავდება.
ვ-ხატავ ვ-ხატავ-თ
ხატავ ხატავ-თ
ხატავ-ს ხატავ-ენ
მაშასადამე, თითოეულ მწკრივში ექვსი
ფორმაა სამი (I, II, III პირი) მხოლოობითი
რიცხვისა და სამიც მრავლობითი რიცხვისა.
პირველი სერია
ექვს მწკრივს აერთიანებს:
აწმყო - რას ვშვრები?
ვხატავ, ვთბები, ვტირი
უწყვეტელი- რას ვშვრებოდი?
ვხატავდი, ვთბებოდი, ვტიროდი
აწმყოს კავშირებითი - რას ვშვრებოდე?
ვხატავდე , ვთბებოდე, ვტიროდე
მყოფადი - რას ვიზამ?
დავხატავ , გავთბები, ვიტირებ
მყოფადის ხოლმეობითი - რას ვიზამდი?
დავხატავდი, გავთბებოდი, ვიტირებდი
მყოფადის კავშირებითი - რას ვიზამდე?
დავხატავდე, გავთბებოდე, ვიტირებდე
სერიები და მწკრივები
როგორც ვხედავთ, პირველი სერია 6 მწკრივს
აერთიანებს (აწმყოსა და მყოფადის ორ წრეში).
ჩვენ სამი სხვადასხვა ზმნა ვაუღლეთ.
სიმარტივისათვის თითოეული მწკრივის მხოლოდ
ერთი ფორმა მოვიხმეთ (პირველი მხოლოობითი-
ვხატავ) ნაცვლად ექვსი ფორმისა.
სრულად რომ დაგვეწერა, თითოეული ზმნა პირველ
სერიაში 36 ფორმას მოგვცემდა.
6 მწკრივი x 6 ფორმა მწკრივში =36
მეორე სერია
ორ მწკრივს აერთიანებს.
წყვეტილი - რა ვქენი?
დავხატე, დახატე, დახატა,
დავხატეთ, დახატეთ, დახატეს
გავთბი, ..
ვიტირე,..
II კავშირებითი - რა ვქნა?
დავხატო, გავთბე, ვიტირო
მესამე სერია
სამ მწკრივს აერთიანებს.
I თურმეობითი - რა მიქნია?
დამიხატავს , გავმთბარვარ, მიტირია
II თურმეობითი - რა მექნა?
დამეხატა, გავმთბარიყავ, მეტირა
III კავშირებითი - რა მექნას?
დამეხატოს, გავმთბარიყო, მეტიროს
სერიები და მწკრივები
მაშასადამე, გვაქვს 11 მწკრივი, რომელიც
გაერთიანებულია სამ სერიად:
I სერია - 6 მწკრივი
II სერია - 2 მწკრივი
III სერია -3 მწკრივი
სერიები და მწკრივები
ზმნის პირიან ფორმათა სერიებად და
მწკრივებად დაყოფას აქვს გრამატიკული
(მორფოლოგიური და სინტაქსური)
საფუძველი.
სერიები და მწკრივები
სერიები და მწკრივები თავიანთი
კითხვებით უნდა დავიზეპიროთ, რათა
მივაგნოთ, ესა თუ ის ზმნა რომელი
მწკრივისაა.
მაგ.: დაგრიხეს
რა ვქენი, რა ქენი? რა ქნა?
რა ვქენით? რა ქენით? რა ქნეს?
მეორე სერიის წყვეტილის მწკრივია.
რომელი მწკრივია?
ილოცებს
რას ვიზამ? რას იზამს? რას იზამს?..
პირველი სერია, მყოფადის მწკრივი
-------------------------
ბებიას ხშირად მოიგონებდი ხოლმე.
რას ვიზამდი? რას იზამდი? რას იზამდა?..
პირველი სერია, ხოლმეობითი
რომელი მწკრივია?
შარშან თურმე დამინახავს ...
რა მიქნია? რა გიქნია? რა უქნია?..
მესემე სერია, პირველი თურმეობითი
-------------
როცა ოთახში შევალ, დედა დამინახავს.
რას ვიზამ? რას იზამ? რას იზამს?
პირველი სერია, მყოფადის მწკრივი
რა უნდა ვიცოდეთ?
1. ქართული ზმნის ფორმები სამ სერიასა და 11
მწკრივს გვაძლევს.
2. უნდა დავიმახსოვროთ თითოეული მწკრივის
სახელწოდება და კითხვა, რათა ამოვიცნოთ,
ზმნა რომელი მწკრივისაა.
ექსპრომტად თქმული მესტიაში
მიხეილ ხერგიანის ხსოვნის საღამოზე
ყველას რადა ჰკლავ, სიკვდილო,
რად არ თვითონა ჰკვდებიო?!
შენ ვერც ბუნება გაშინებს,
ვერც ეს დიდრონი მთებიო.
რამდენი გმირი ჩაყლაპე,
შენ მაინც ვერა ძღებიო,
ერთიღა დაგრჩა - სახელი,
ვერაფერს ვერ უშვრებიო.
სახელს ვერ მოსპობ ვერც შენა,
ვერც საუკუნო წლებიო,
სახელი ქვეყნადა რჩება,
მიწას - ლეში და ძვლებიო.
ორივესა ჰყავ პატრონი,
ვერცერთს ვერ შაეხებიო,
გმირებს ნუ შაეჭიდები,
სიკვდილო, დამარცხდებიო.
იოსებ ბაიაშვილი
ღირსების სონეტი

სანამ ვარ ქვეყნად, რაღაც მაინც უნდა ვაკეთო,
რათა დამეტყოს, ამ მიწაზე რომ ვარ ნამყოფი,
ბუტაფორიულ მუყაოდ კი არ ვიმაკეტო,
არამედ ჩემგან თუნდ მცირედი დარჩეს ნაყოფი.
უნდა ვიმინდვრო, ვივენახო, ანდა ვიყანო,
გული ვამტევნო, ვათავთავო ან ვაჩითილო,
მკერდზე ლექსები ყვავილებად ამოვიყვანო
და ჩემს გაზაფხულს ცა და მიწა მოვაჩითინო.
თუმც ბედ-იღბალმა წამებით და ტანჯვით მაცხოვრა
და ათასგვარი ჭირ-ვრამი არ მამყოფინა,
ხალხს თავი მაინც ისე უნდა დავამახსოვრო,
რომ ეთქვათ ჩემზე: " - ღირსეული კაცი ყოფილა!
ისე გავიდა ამ ცხოვრების ბოლო კარიდან,
რომ სიკვდილს თვალი ერთხელაც კი არ აარიდა!"
გმადლობთ 
სავარჯიშო
იპოვეთ ზმნა, გაარკვიეთ, რომელი მწკრივისაა ფორმა:
1. ღობესთან მდგარი ძაღლი ჩემსკენ წამოვიდა.
2. ბავშვს მალე დაევიწყებინა ქალაქი.
3. ნინო მომავალ წელს გახდება სტუდენტი.
4. ჩვენ მაგიერ მიდიოდა მდინარეზე, ჩვენ ნაცვლად დგებოდა
წყალში.
5. მე შენსკენ დიდხანს მოვქონდი ტალღას.
6. ყოველდღე ვლოცულობ მისი ჯანმრთელობისათვის.
7. არ დაგავიწყებ ჩემს ხმას და სახელს.
8. ეს სოფელი სწორედ მათმა და მათმა მეგობრებმა ააშენეს.
9. ვიხსენებდი ჩემს ბედნიერ ოჯახს.
10. სწორედ მათმა მოიყვანეს ექიმი პაპასთან.
11. ნეტა მალე დაბრუნდებოდე სასწვლებლიდან!
12. მაშინ ჩემი ტოლი გოგო-ბიჭები ყანებში მუშაობდნენ.

More Related Content

What's hot

ზმნა
ზმნაზმნა
ზმნა
Ana Meladze
 
ზედსართავი სახელის-ხარისხის-ფორმები
ზედსართავი სახელის-ხარისხის-ფორმებიზედსართავი სახელის-ხარისხის-ფორმები
ზედსართავი სახელის-ხარისხის-ფორმები
sofojgerenaia
 
ზედსართავი სახელი
 ზედსართავი სახელი ზედსართავი სახელი
ზედსართავი სახელი
ნატო ნოზაძე
 
ერეკლე მეფე და ინგილო ქალი
ერეკლე მეფე და ინგილო ქალიერეკლე მეფე და ინგილო ქალი
ერეკლე მეფე და ინგილო ქალი
mmchedlishvili
 
ზედსართავი სახელი
ზედსართავი სახელიზედსართავი სახელი
გრიგოლ ხანძთელის სახე-სიმბოლოები
გრიგოლ ხანძთელის სახე-სიმბოლოებიგრიგოლ ხანძთელის სახე-სიმბოლოები
გრიგოლ ხანძთელის სახე-სიმბოლოები
sophikojanashia
 
მთის წყარო
მთის წყარომთის წყარო
მთის წყარო
stsotniashvili
 
იაკობ მანსვეტაშვილის "მოგონებანი" და გიორგი შატბერაშვილის "საუკუნო საგზალი...
იაკობ მანსვეტაშვილის "მოგონებანი"  და გიორგი შატბერაშვილის "საუკუნო საგზალი...იაკობ მანსვეტაშვილის "მოგონებანი"  და გიორგი შატბერაშვილის "საუკუნო საგზალი...
იაკობ მანსვეტაშვილის "მოგონებანი" და გიორგი შატბერაშვილის "საუკუნო საგზალი...
ნიტა მაისურაძე (98-საჯარო სკოლა) https://nitamaisuradze.blogspot.com/
 
არსებითი სახელი
არსებითი სახელი არსებითი სახელი
გაპიროვნება
გაპიროვნებაგაპიროვნება
გაპიროვნება
stsotniashvili
 
დავითიანის გაშინაარსება
დავითიანის გაშინაარსებადავითიანის გაშინაარსება
დავითიანის გაშინაარსება
tamta jgarkava
 
მათემატიკა
მათემატიკამათემატიკა
მათემატიკა
Natia Khachiuri
 
სტიქიური მოვლენები
სტიქიური მოვლენებისტიქიური მოვლენები
სტიქიური მოვლენები
makaafriamashvili
 
ეროვნული სასწავლო გეგმა
ეროვნული სასწავლო გეგმაეროვნული სასწავლო გეგმა
ეროვნული სასწავლო გეგმა
Rusudan Gonashvuli
 
შეფასება
შეფასებაშეფასება
შეფასება
Nargiz Kiliptari
 
ბახტრიონის აღება
ბახტრიონის აღებაბახტრიონის აღება
ბახტრიონის აღება
demiraeliashvili
 
ჯანსაღი ცხოვრების წესი
ჯანსაღი ცხოვრების წესიჯანსაღი ცხოვრების წესი
ჯანსაღი ცხოვრების წესი
irma
 

What's hot (20)

ზმნა
ზმნაზმნა
ზმნა
 
ზედსართავი სახელის-ხარისხის-ფორმები
ზედსართავი სახელის-ხარისხის-ფორმებიზედსართავი სახელის-ხარისხის-ფორმები
ზედსართავი სახელის-ხარისხის-ფორმები
 
ზედსართავი სახელი
 ზედსართავი სახელი ზედსართავი სახელი
ზედსართავი სახელი
 
ერეკლე მეფე და ინგილო ქალი
ერეკლე მეფე და ინგილო ქალიერეკლე მეფე და ინგილო ქალი
ერეკლე მეფე და ინგილო ქალი
 
ზედსართავი სახელი
ზედსართავი სახელიზედსართავი სახელი
ზედსართავი სახელი
 
გრიგოლ ხანძთელის სახე-სიმბოლოები
გრიგოლ ხანძთელის სახე-სიმბოლოებიგრიგოლ ხანძთელის სახე-სიმბოლოები
გრიგოლ ხანძთელის სახე-სიმბოლოები
 
მთის წყარო
მთის წყარომთის წყარო
მთის წყარო
 
იაკობ მანსვეტაშვილის "მოგონებანი" და გიორგი შატბერაშვილის "საუკუნო საგზალი...
იაკობ მანსვეტაშვილის "მოგონებანი"  და გიორგი შატბერაშვილის "საუკუნო საგზალი...იაკობ მანსვეტაშვილის "მოგონებანი"  და გიორგი შატბერაშვილის "საუკუნო საგზალი...
იაკობ მანსვეტაშვილის "მოგონებანი" და გიორგი შატბერაშვილის "საუკუნო საგზალი...
 
ილია ჭავჭავაძის 'სარჩობელაზედ"
ილია ჭავჭავაძის 'სარჩობელაზედ"ილია ჭავჭავაძის 'სარჩობელაზედ"
ილია ჭავჭავაძის 'სარჩობელაზედ"
 
არსებითი სახელი
არსებითი სახელი არსებითი სახელი
არსებითი სახელი
 
გაპიროვნება
გაპიროვნებაგაპიროვნება
გაპიროვნება
 
"კაი ყმა" განხილვა
"კაი ყმა" განხილვა"კაი ყმა" განხილვა
"კაი ყმა" განხილვა
 
დავითიანის გაშინაარსება
დავითიანის გაშინაარსებადავითიანის გაშინაარსება
დავითიანის გაშინაარსება
 
მათემატიკა
მათემატიკამათემატიკა
მათემატიკა
 
ბედი ქართლისა (განხილვა) Pdf
ბედი ქართლისა (განხილვა) Pdfბედი ქართლისა (განხილვა) Pdf
ბედი ქართლისა (განხილვა) Pdf
 
სტიქიური მოვლენები
სტიქიური მოვლენებისტიქიური მოვლენები
სტიქიური მოვლენები
 
ეროვნული სასწავლო გეგმა
ეროვნული სასწავლო გეგმაეროვნული სასწავლო გეგმა
ეროვნული სასწავლო გეგმა
 
შეფასება
შეფასებაშეფასება
შეფასება
 
ბახტრიონის აღება
ბახტრიონის აღებაბახტრიონის აღება
ბახტრიონის აღება
 
ჯანსაღი ცხოვრების წესი
ჯანსაღი ცხოვრების წესიჯანსაღი ცხოვრების წესი
ჯანსაღი ცხოვრების წესი
 

Viewers also liked

ზმნის პირი და რიცხვი
ზმნის პირი და რიცხვიზმნის პირი და რიცხვი
ზმნის პირი და რიცხვი
marime5
 
ესსეს ნიმუში
ესსეს ნიმუშიესსეს ნიმუში
ესსეს ნიმუში
Maia Siradze
 
სასვენი ნიშნების ხმარება გამაერთიანებელ სიტყვასთან
სასვენი ნიშნების ხმარება გამაერთიანებელ სიტყვასთანსასვენი ნიშნების ხმარება გამაერთიანებელ სიტყვასთან
სასვენი ნიშნების ხმარება გამაერთიანებელ სიტყვასთან
Lela Mangoshvili
 
სასვენი ნიშნები...
სასვენი ნიშნები...სასვენი ნიშნები...
სასვენი ნიშნები...
Maia Metreveli
 
არგუმენტირებული ესეს პარამეტრები...
არგუმენტირებული ესეს პარამეტრები...არგუმენტირებული ესეს პარამეტრები...
არგუმენტირებული ესეს პარამეტრები...
Maia Metreveli
 
რიცხვში მონაცვლე ზმნები Copy
რიცხვში მონაცვლე ზმნები  Copyრიცხვში მონაცვლე ზმნები  Copy
რიცხვში მონაცვლე ზმნები Copy
N2 public school
 
ზმნა
ზმნაზმნა
ზმნა
Caro Xardziani
 
ფრაზეოლოგიზმები
ფრაზეოლოგიზმებიფრაზეოლოგიზმები
ფრაზეოლოგიზმები
lela64
 
ესსეს შეფასების რუბრიკა
ესსეს შეფასების რუბრიკაესსეს შეფასების რუბრიკა
ესსეს შეფასების რუბრიკა
Maia Siradze
 
ნაცვალსახელი
ნაცვალსახელი ნაცვალსახელი
ზედსართავი სახელი
ზედსართავი სახელიზედსართავი სახელი
ზედსართავი სახელი
მანანა ყოჩიაშვილი
 
ზმნისწინის მართლწერა
ზმნისწინის მართლწერა ზმნისწინის მართლწერა
პირამიდა
პირამიდაპირამიდა
პირამიდა
nino mania
 
V 1კლასის ღონისძიების ანგარიში
V 1კლასის ღონისძიების ანგარიშიV 1კლასის ღონისძიების ანგარიში
V 1კლასის ღონისძიების ანგარიში
Maia Siradze
 
ქართული მწერლობის ისტორია(დასაწყისი)Presentation
ქართული მწერლობის      ისტორია(დასაწყისი)Presentationქართული მწერლობის      ისტორია(დასაწყისი)Presentation
ქართული მწერლობის ისტორია(დასაწყისი)Presentation
Nona Chabashvili
 
ბებო და ბათურა
ბებო და ბათურაბებო და ბათურა
ბებო და ბათურა
მაია ხუნდაძე
 
ფერადი ბარათები
ფერადი ბარათებიფერადი ბარათები
ფერადი ბარათები
nino mania
 
გაფრენილი გვრიტები
გაფრენილი გვრიტებიგაფრენილი გვრიტები
გაფრენილი გვრიტები
tamo
 
"რა ჰქვიათ პატარებს"
"რა ჰქვიათ პატარებს""რა ჰქვიათ პატარებს"
"რა ჰქვიათ პატარებს"
makaafriamashvili
 

Viewers also liked (20)

ზმნის პირი და რიცხვი
ზმნის პირი და რიცხვიზმნის პირი და რიცხვი
ზმნის პირი და რიცხვი
 
ესსეს ნიმუში
ესსეს ნიმუშიესსეს ნიმუში
ესსეს ნიმუში
 
სასვენი ნიშნების ხმარება გამაერთიანებელ სიტყვასთან
სასვენი ნიშნების ხმარება გამაერთიანებელ სიტყვასთანსასვენი ნიშნების ხმარება გამაერთიანებელ სიტყვასთან
სასვენი ნიშნების ხმარება გამაერთიანებელ სიტყვასთან
 
სასვენი ნიშნები...
სასვენი ნიშნები...სასვენი ნიშნები...
სასვენი ნიშნები...
 
არგუმენტირებული ესეს პარამეტრები...
არგუმენტირებული ესეს პარამეტრები...არგუმენტირებული ესეს პარამეტრები...
არგუმენტირებული ესეს პარამეტრები...
 
რიცხვში მონაცვლე ზმნები Copy
რიცხვში მონაცვლე ზმნები  Copyრიცხვში მონაცვლე ზმნები  Copy
რიცხვში მონაცვლე ზმნები Copy
 
ზმნა
ზმნაზმნა
ზმნა
 
ფრაზეოლოგიზმები
ფრაზეოლოგიზმებიფრაზეოლოგიზმები
ფრაზეოლოგიზმები
 
ესსეს შეფასების რუბრიკა
ესსეს შეფასების რუბრიკაესსეს შეფასების რუბრიკა
ესსეს შეფასების რუბრიკა
 
ნაცვალსახელი
ნაცვალსახელი ნაცვალსახელი
ნაცვალსახელი
 
ზედსართავი სახელი
ზედსართავი სახელიზედსართავი სახელი
ზედსართავი სახელი
 
ზმნისწინის მართლწერა
ზმნისწინის მართლწერა ზმნისწინის მართლწერა
ზმნისწინის მართლწერა
 
პირამიდა
პირამიდაპირამიდა
პირამიდა
 
V 1კლასის ღონისძიების ანგარიში
V 1კლასის ღონისძიების ანგარიშიV 1კლასის ღონისძიების ანგარიში
V 1კლასის ღონისძიების ანგარიში
 
დავალება
დავალება დავალება
დავალება
 
ქართული მწერლობის ისტორია(დასაწყისი)Presentation
ქართული მწერლობის      ისტორია(დასაწყისი)Presentationქართული მწერლობის      ისტორია(დასაწყისი)Presentation
ქართული მწერლობის ისტორია(დასაწყისი)Presentation
 
ბებო და ბათურა
ბებო და ბათურაბებო და ბათურა
ბებო და ბათურა
 
ფერადი ბარათები
ფერადი ბარათებიფერადი ბარათები
ფერადი ბარათები
 
გაფრენილი გვრიტები
გაფრენილი გვრიტებიგაფრენილი გვრიტები
გაფრენილი გვრიტები
 
"რა ჰქვიათ პატარებს"
"რა ჰქვიათ პატარებს""რა ჰქვიათ პატარებს"
"რა ჰქვიათ პატარებს"
 

სერიები

 • 2. ქართული პირიანი ზმნა უამრავ სხვადასხვა ფორმას გვიჩვენებს.  ვკითხულობ, წამიკითხავს, წაიკითხე, წაიკითხა, წაეკითხოს, წავიკითხავთ, წაეკითხათ... ეს ფორმები ერთმანეთისაგან განსხვავდება პირის, რიცხვის, დროისა თუ კილოს მიხედვით. თუმცა მათი გაერთიანება მაინც შესძლებელია სისტემაში, რომელიც ზმნის სხვადასხვა ფორმას მწკრივებად ყოფს. მწკრივებს კი გარკვეული ლოგიკით სერიებად აერთიანებს.
 • 3. რა არის მწკრივი? ერთი მწკრივის ფორმები ერთმანეთისაგან მხოლოდ პირისა და რიცხვის მიხედვით განსხვავდება. ვ-ხატავ ვ-ხატავ-თ ხატავ ხატავ-თ ხატავ-ს ხატავ-ენ მაშასადამე, თითოეულ მწკრივში ექვსი ფორმაა სამი (I, II, III პირი) მხოლოობითი რიცხვისა და სამიც მრავლობითი რიცხვისა.
 • 4. პირველი სერია ექვს მწკრივს აერთიანებს: აწმყო - რას ვშვრები? ვხატავ, ვთბები, ვტირი უწყვეტელი- რას ვშვრებოდი? ვხატავდი, ვთბებოდი, ვტიროდი აწმყოს კავშირებითი - რას ვშვრებოდე? ვხატავდე , ვთბებოდე, ვტიროდე მყოფადი - რას ვიზამ? დავხატავ , გავთბები, ვიტირებ მყოფადის ხოლმეობითი - რას ვიზამდი? დავხატავდი, გავთბებოდი, ვიტირებდი მყოფადის კავშირებითი - რას ვიზამდე? დავხატავდე, გავთბებოდე, ვიტირებდე
 • 5. სერიები და მწკრივები როგორც ვხედავთ, პირველი სერია 6 მწკრივს აერთიანებს (აწმყოსა და მყოფადის ორ წრეში). ჩვენ სამი სხვადასხვა ზმნა ვაუღლეთ. სიმარტივისათვის თითოეული მწკრივის მხოლოდ ერთი ფორმა მოვიხმეთ (პირველი მხოლოობითი- ვხატავ) ნაცვლად ექვსი ფორმისა. სრულად რომ დაგვეწერა, თითოეული ზმნა პირველ სერიაში 36 ფორმას მოგვცემდა. 6 მწკრივი x 6 ფორმა მწკრივში =36
 • 6. მეორე სერია ორ მწკრივს აერთიანებს. წყვეტილი - რა ვქენი? დავხატე, დახატე, დახატა, დავხატეთ, დახატეთ, დახატეს გავთბი, .. ვიტირე,.. II კავშირებითი - რა ვქნა? დავხატო, გავთბე, ვიტირო
 • 7. მესამე სერია სამ მწკრივს აერთიანებს. I თურმეობითი - რა მიქნია? დამიხატავს , გავმთბარვარ, მიტირია II თურმეობითი - რა მექნა? დამეხატა, გავმთბარიყავ, მეტირა III კავშირებითი - რა მექნას? დამეხატოს, გავმთბარიყო, მეტიროს
 • 8. სერიები და მწკრივები მაშასადამე, გვაქვს 11 მწკრივი, რომელიც გაერთიანებულია სამ სერიად: I სერია - 6 მწკრივი II სერია - 2 მწკრივი III სერია -3 მწკრივი
 • 9. სერიები და მწკრივები ზმნის პირიან ფორმათა სერიებად და მწკრივებად დაყოფას აქვს გრამატიკული (მორფოლოგიური და სინტაქსური) საფუძველი.
 • 10. სერიები და მწკრივები სერიები და მწკრივები თავიანთი კითხვებით უნდა დავიზეპიროთ, რათა მივაგნოთ, ესა თუ ის ზმნა რომელი მწკრივისაა. მაგ.: დაგრიხეს რა ვქენი, რა ქენი? რა ქნა? რა ვქენით? რა ქენით? რა ქნეს? მეორე სერიის წყვეტილის მწკრივია.
 • 11. რომელი მწკრივია? ილოცებს რას ვიზამ? რას იზამს? რას იზამს?.. პირველი სერია, მყოფადის მწკრივი ------------------------- ბებიას ხშირად მოიგონებდი ხოლმე. რას ვიზამდი? რას იზამდი? რას იზამდა?.. პირველი სერია, ხოლმეობითი
 • 12. რომელი მწკრივია? შარშან თურმე დამინახავს ... რა მიქნია? რა გიქნია? რა უქნია?.. მესემე სერია, პირველი თურმეობითი ------------- როცა ოთახში შევალ, დედა დამინახავს. რას ვიზამ? რას იზამ? რას იზამს? პირველი სერია, მყოფადის მწკრივი
 • 13. რა უნდა ვიცოდეთ? 1. ქართული ზმნის ფორმები სამ სერიასა და 11 მწკრივს გვაძლევს. 2. უნდა დავიმახსოვროთ თითოეული მწკრივის სახელწოდება და კითხვა, რათა ამოვიცნოთ, ზმნა რომელი მწკრივისაა.
 • 14. ექსპრომტად თქმული მესტიაში მიხეილ ხერგიანის ხსოვნის საღამოზე ყველას რადა ჰკლავ, სიკვდილო, რად არ თვითონა ჰკვდებიო?! შენ ვერც ბუნება გაშინებს, ვერც ეს დიდრონი მთებიო. რამდენი გმირი ჩაყლაპე, შენ მაინც ვერა ძღებიო, ერთიღა დაგრჩა - სახელი, ვერაფერს ვერ უშვრებიო. სახელს ვერ მოსპობ ვერც შენა, ვერც საუკუნო წლებიო, სახელი ქვეყნადა რჩება, მიწას - ლეში და ძვლებიო. ორივესა ჰყავ პატრონი, ვერცერთს ვერ შაეხებიო, გმირებს ნუ შაეჭიდები, სიკვდილო, დამარცხდებიო. იოსებ ბაიაშვილი
 • 15. ღირსების სონეტი  სანამ ვარ ქვეყნად, რაღაც მაინც უნდა ვაკეთო, რათა დამეტყოს, ამ მიწაზე რომ ვარ ნამყოფი, ბუტაფორიულ მუყაოდ კი არ ვიმაკეტო, არამედ ჩემგან თუნდ მცირედი დარჩეს ნაყოფი. უნდა ვიმინდვრო, ვივენახო, ანდა ვიყანო, გული ვამტევნო, ვათავთავო ან ვაჩითილო, მკერდზე ლექსები ყვავილებად ამოვიყვანო და ჩემს გაზაფხულს ცა და მიწა მოვაჩითინო. თუმც ბედ-იღბალმა წამებით და ტანჯვით მაცხოვრა და ათასგვარი ჭირ-ვრამი არ მამყოფინა, ხალხს თავი მაინც ისე უნდა დავამახსოვრო, რომ ეთქვათ ჩემზე: " - ღირსეული კაცი ყოფილა! ისე გავიდა ამ ცხოვრების ბოლო კარიდან, რომ სიკვდილს თვალი ერთხელაც კი არ აარიდა!"
 • 17. სავარჯიშო იპოვეთ ზმნა, გაარკვიეთ, რომელი მწკრივისაა ფორმა: 1. ღობესთან მდგარი ძაღლი ჩემსკენ წამოვიდა. 2. ბავშვს მალე დაევიწყებინა ქალაქი. 3. ნინო მომავალ წელს გახდება სტუდენტი. 4. ჩვენ მაგიერ მიდიოდა მდინარეზე, ჩვენ ნაცვლად დგებოდა წყალში. 5. მე შენსკენ დიდხანს მოვქონდი ტალღას. 6. ყოველდღე ვლოცულობ მისი ჯანმრთელობისათვის. 7. არ დაგავიწყებ ჩემს ხმას და სახელს. 8. ეს სოფელი სწორედ მათმა და მათმა მეგობრებმა ააშენეს. 9. ვიხსენებდი ჩემს ბედნიერ ოჯახს. 10. სწორედ მათმა მოიყვანეს ექიმი პაპასთან. 11. ნეტა მალე დაბრუნდებოდე სასწვლებლიდან! 12. მაშინ ჩემი ტოლი გოგო-ბიჭები ყანებში მუშაობდნენ.