SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Додаток
до Закону України
"Про засади запобігання і протидії корупції"
від 7 квітня 2011 року № 3206-VI
ДЕКЛАРАЦІЯ
про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру
за 20 Ірік
Розділ 1. Загальні відомості
Розділ II. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні
Перелік доходів
Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:
&ШіЧ шш
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового
або цивільно-правового договору (крім виплат,
зазначених у позиціях 7, 8)
І2ІСКК % $ t t t
7. дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності,
медичної практики, інструкторської та суддівської
практики із спорту
■----
-—
(назва закладу, установи тощ о, в яких о д ер ж а н о (н араховано) зазначені у цій позиції доходи)
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації
майнових прав інтелектуальної власності ----- ■--------
9. дивіденди, проценти
і гжщ
10. матеріальна допомога .— -
11. дарунки, призи, виграші - —
12. допомога по безробіттю ,— ,-------
13. аліменти — -■ т
14. спадщина — - —
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні
суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за
договором страхування, недержавного пенсійного
забезпечення та пенсійного вкладу
'— ■— -
16, дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна . -— '
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної
професійної діяльності
— '— -
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних
прав ( 0 0 5 0
-— -
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або
користування) майна —
20. інші види доходів (не зазначеніу позиціях 6-19)
щ ит ” 1?
Назва країни
Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
2 1 ------- ■------- —
__ ------------^
----------
,____ . „----- _
,--------- ... t_ ,-------
--------- <------ - —
,----- -
*----------- г—- г _
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни
Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22. .----------- <--------- ---------------- ■
^------------ __ _ ^__ _
t__ ,----------
г ___ ,__
------------ г--------
Г ~
1— ^ ------
,____ .— „-----
— --------
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
Перепік об'єктів
в1, _ , ч Загальна площа
Місцезнаходження об єкта (країна, адреса) - ,(KB. MJ
Сума витрат (грн) на
придбання
у власність
оренду чи на інше
право користування
23. Земельні ДІЛЯНКИ
/ < 2 0 0 ----
—
Ю
_-____1
-------
а с о
---- —
5U 3 — —
~ -
ш — $ O l j (
24. Житлові будинки
----. —
25. Квартири
<
і ,----- — -
—
&ІІ '----- -—
26. Садовий (дачний)
будинок - —
27. Гаражі <— - —
28. Інше нерухоме
майно
з о —
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування
____ членів сім’ї декларанта__________________________
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м)
29. Земельні ділянки
LkW
з о . Житлові будинки
-ГГ
31. Квартири
32. Садовий (дачний)
будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме
майно
г
А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування
декларанта, та витрати декларанта на їх придбання {користування)
Перепік
транспортних засобів
Марка/модель
(об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність
двигуна, квт, довжина, см)
Рік випуску
Сума витрат (фн) на
придбання
у власність
оренду чи на інше
право користування
35, Автомобілі
легкові
Ь> Сі
9 о Ю ----- -------.
h H V s J f o
н b ^ c ^ b b Q J U
Ч 2Л ,7
2 D Ц
— $ Q G O Q
Щ
>См/
2 *2 0 s ® 0
_ <------
36. Автомобілі
вантажні
(спеціальні)
,-------- '---------
'------ ■--------— '----- — -
—
.-----
Ч
37. Водні засоби
 $ $
—
- —
" T V .
-
t------- %__ f v -------
38. Повітряні судна ■---- ■----
— - - ------
<—
і ----- .
39. Інші засоби ,________ '----- —
с— •------- '------ г
■— ,------ г—
—
с--------- — — '-------- -
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві
користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів
Марка/модель
(об’єм циліндрів двигуна, куб. см,
потужність двигуна, кВт, довжина, см)
Рік випуску
40. Автомобілі легкові
^ І v 2 ^ , Ц ^ С о ц _
шор
— — ..—
^ --------------------
------------- —
41. Автомобілі вантажні ^ — -
(спеціальні) ,............ ...
^ —
,— -
42. Водні засоби . г— ^
/—
Є---------- Г--------
,— -
43. Повітряні судна -— —
,----------- ------------- __
^ ____. •—
44. Інші засоби ' -------------------
(____
у-------------
,— - .
-—
А. Вклади у банках, цінні папери та Інші активи, що перебувають у власності
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших
фінансових установах, у т. ч.: « • З Ф 2 3 2 0 2 .
46. вкладених у звітному році *-----
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.: © г Ол$? —
48. придбаних у звітному році
© , О 5 0
------
49. Розмір внесків до статутного (складеного)
капіталу товариства, підприємства,
організації, у т. ч.:
t y h o % q < i о —
50. внесених у звітному році —
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи,
що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших
фінансових установах —
52. Номінальна вартість цінних паперів .----- —
53. Розмір внесків до статутного (складеного)
капіталу товариства, підприємства,
організації
'-------
А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування ____ ,------ ...
55. Недержавне пенсійне забезпечення -------
56. Утримання зазначеного у розділах III-V майна ------
57. Погашення основної суми позики (кредиту) ■----
58. Погашення суми процентів за позикою
(кредитом) ■— ■------ -
59. Інші не зазначені у розділах III-V витрати ----------
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування — —
61. Недержавне пенсійне забезпечення ,---------- ,___
62. Утримання зазначеного у розділах НІ—V майна 2> Ц ■-------.
63. Погашення основної суми позики (кредиту) ____
64. Погашення суми процентів за позикою
(кредитом) - — •----
Примітка. 1. Декларація заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті 1
і підпункті "а” пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазначеними в абзаці
першому частини першої статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії
корупції". При цьому особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11
цього Закону, відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декларації не зазначаються.
2. Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою
синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених
відомостей.
3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім’я, по
батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у дужках - попереднє
прізвище, ім'я, по батькові.
Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це
відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті
громадянина України, - у декларації зазначаються серія та номер паспорта громадянина
України.
4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси
житла на кінець звітного року.
У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла) зазнала у
звітному році зміни, що не відображено у паспорті громадянина України - декларанта, -
зазначається також назва станом на дату заповнення декларації.
5. У позиції 3 зазначається займана декларантом посада або посада, на яку
претендує декларант.
6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно до абзацу дев’ятого частини
першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
7. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або
серії та номера паспорта громадянина України, що зазначаються у позиціях 1 і 4, та
щодо місцезнаходження об’єкта, що зазначаються у позиціях 2 та 23-34, є інформацією
з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню.
8. У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.
9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.
10. У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21-22 і полі "у тому числі за
кордоном" у позиціях 45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до
відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день
проведення фінансової операції.
11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право
користування" у позиціях 23-28, 35-39 і поле "усього" у позиціях 46, 48, 50, 56 та 59
заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у
звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень.
12. Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом
декларанта та зазначенням дати її заповнення.
13. Бланки декларації виготовляються у визначеному Кабінетом Міністрів України
порядку.

More Related Content

What's hot

варварук р.о. 3 (1)
варварук р.о. 3 (1)варварук р.о. 3 (1)
варварук р.о. 3 (1)
Olga Usatyuk
 
Doc 295768
Doc 295768Doc 295768
Doc 295768
Autoua
 
Doc 295769
Doc 295769Doc 295769
Doc 295769
Autoua
 
Податкова декларація про майновий стан і доходи
Податкова декларація про майновий стан і доходиПодаткова декларація про майновий стан і доходи
Податкова декларація про майновий стан і доходи
ssuserab165d
 
Por tabl
Por tablPor tabl
Por tabl
Autoua
 
РІЧНИЙ ЗВІТ ЕМІТЕНТА ПАТ “РОДОН”
РІЧНИЙ ЗВІТ ЕМІТЕНТА ПАТ “РОДОН”РІЧНИЙ ЗВІТ ЕМІТЕНТА ПАТ “РОДОН”
РІЧНИЙ ЗВІТ ЕМІТЕНТА ПАТ “РОДОН”
Igor Varyvoda
 

What's hot (19)

Билоус Декларация 2015
Билоус Декларация 2015Билоус Декларация 2015
Билоус Декларация 2015
 
Декларація Столярчука
Декларація СтолярчукаДекларація Столярчука
Декларація Столярчука
 
P0260
P0260P0260
P0260
 
Інформація про Титарчука Іллю Григоровича
Інформація про Титарчука Іллю ГригоровичаІнформація про Титарчука Іллю Григоровича
Інформація про Титарчука Іллю Григоровича
 
варварук р.о. 3 (1)
варварук р.о. 3 (1)варварук р.о. 3 (1)
варварук р.о. 3 (1)
 
Avakov 2015
Avakov 2015Avakov 2015
Avakov 2015
 
Декларація Холодницького
Декларація ХолодницькогоДекларація Холодницького
Декларація Холодницького
 
Ustawa final
Ustawa finalUstawa final
Ustawa final
 
малешко
малешкомалешко
малешко
 
Doc 295768
Doc 295768Doc 295768
Doc 295768
 
Doc 295769
Doc 295769Doc 295769
Doc 295769
 
Податкова декларація про майновий стан і доходи
Податкова декларація про майновий стан і доходиПодаткова декларація про майновий стан і доходи
Податкова декларація про майновий стан і доходи
 
зразок заповнення форми 11 (зміна кведів 2012)
зразок заповнення форми 11 (зміна кведів 2012)зразок заповнення форми 11 (зміна кведів 2012)
зразок заповнення форми 11 (зміна кведів 2012)
 
Зразок заповнення форми 11 (для ФОП)
Зразок заповнення форми 11 (для ФОП)Зразок заповнення форми 11 (для ФОП)
Зразок заповнення форми 11 (для ФОП)
 
Зразок заповнення Форми 4: приклад заповнення реєстраційної картки форма 4
Зразок заповнення Форми 4: приклад заповнення реєстраційної картки форма 4Зразок заповнення Форми 4: приклад заповнення реєстраційної картки форма 4
Зразок заповнення Форми 4: приклад заповнення реєстраційної картки форма 4
 
Por tabl
Por tablPor tabl
Por tabl
 
РІЧНИЙ ЗВІТ ЕМІТЕНТА ПАТ “РОДОН”
РІЧНИЙ ЗВІТ ЕМІТЕНТА ПАТ “РОДОН”РІЧНИЙ ЗВІТ ЕМІТЕНТА ПАТ “РОДОН”
РІЧНИЙ ЗВІТ ЕМІТЕНТА ПАТ “РОДОН”
 
Ліцензування господарської діяльності
Ліцензування господарської діяльностіЛіцензування господарської діяльності
Ліцензування господарської діяльності
 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рікРічна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
 

Viewers also liked

електронне декларування
електронне декларуванняелектронне декларування
електронне декларування
Nova Gromada
 
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...
Factor_ua
 
presentacion Antonio (lluis) (versione definitiva) pdf
presentacion Antonio (lluis) (versione definitiva) pdfpresentacion Antonio (lluis) (versione definitiva) pdf
presentacion Antonio (lluis) (versione definitiva) pdf
Antonio Sanna
 

Viewers also liked (20)

Форма е декларации
Форма е декларацииФорма е декларации
Форма е декларации
 
РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобіганн...
РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобіганн...РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобіганн...
РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобіганн...
 
Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи
Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходиІнструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи
Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи
 
електронне декларування
електронне декларуванняелектронне декларування
електронне декларування
 
Декларация Михаила Саакашвили
Декларация Михаила СаакашвилиДекларация Михаила Саакашвили
Декларация Михаила Саакашвили
 
Декларація Андрія Парубія
Декларація Андрія ПарубіяДекларація Андрія Парубія
Декларація Андрія Парубія
 
Декларація про доходи голови НБУ Валерії Гонтаревої за 2015 рік
Декларація про доходи голови НБУ Валерії Гонтаревої за 2015 рікДекларація про доходи голови НБУ Валерії Гонтаревої за 2015 рік
Декларація про доходи голови НБУ Валерії Гонтаревої за 2015 рік
 
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...
 
Декларація Юрія Бойка
Декларація Юрія БойкаДекларація Юрія Бойка
Декларація Юрія Бойка
 
Декларація Арсенія Яценюка за 2015 рік
Декларація Арсенія Яценюка за 2015 рікДекларація Арсенія Яценюка за 2015 рік
Декларація Арсенія Яценюка за 2015 рік
 
Prolassectomia longo, dott. favara
Prolassectomia longo, dott. favaraProlassectomia longo, dott. favara
Prolassectomia longo, dott. favara
 
Stewart v. AAPS: How a High-Stakes Case Won Justice for a Woman Who Spoke Out...
Stewart v. AAPS: How a High-Stakes Case Won Justice for a Woman Who Spoke Out...Stewart v. AAPS: How a High-Stakes Case Won Justice for a Woman Who Spoke Out...
Stewart v. AAPS: How a High-Stakes Case Won Justice for a Woman Who Spoke Out...
 
presentacion Antonio (lluis) (versione definitiva) pdf
presentacion Antonio (lluis) (versione definitiva) pdfpresentacion Antonio (lluis) (versione definitiva) pdf
presentacion Antonio (lluis) (versione definitiva) pdf
 
디자인의 디자인
디자인의 디자인디자인의 디자인
디자인의 디자인
 
Перейменування вулиць у Дніпропетровську
Перейменування вулиць у ДніпропетровськуПерейменування вулиць у Дніпропетровську
Перейменування вулиць у Дніпропетровську
 
Висновки експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи ...
Висновки експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи ...Висновки експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи ...
Висновки експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи ...
 
Philosophical investigation into seasteading
Philosophical investigation into seasteadingPhilosophical investigation into seasteading
Philosophical investigation into seasteading
 
Jeopardy (Fractions - Addition)
Jeopardy (Fractions - Addition)Jeopardy (Fractions - Addition)
Jeopardy (Fractions - Addition)
 
Cloud Services
Cloud ServicesCloud Services
Cloud Services
 
принцесса науки
принцесса наукипринцесса науки
принцесса науки
 

Similar to Декларація Петра Порошенка

Фінансовий звіт Радикальної партії
Фінансовий звіт Радикальної партіїФінансовий звіт Радикальної партії
Фінансовий звіт Радикальної партії
Олег Ляшко
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за І квартал 2018 року (1 частина)
Фінансовий звіт Радикальної партії за І квартал 2018 року (1 частина)Фінансовий звіт Радикальної партії за І квартал 2018 року (1 частина)
Фінансовий звіт Радикальної партії за І квартал 2018 року (1 частина)
Олег Ляшко
 
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІV квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІV квартал 2016 рокуФінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІV квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІV квартал 2016 року
Олег Ляшко
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 рокуФінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 року
Олег Ляшко
 
декларация 2013 павлова сми
декларация 2013 павлова смидекларация 2013 павлова сми
декларация 2013 павлова сми
Olexandr Gorodyloff
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2016 рокуФінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2016 року
Олег Ляшко
 
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...
Олег Ляшко
 
декларация 2013 подгайный
декларация 2013 подгайныйдекларация 2013 подгайный
декларация 2013 подгайный
Olexandr Gorodyloff
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 рокуФінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 року
Олег Ляшко
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 рокуФінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Олег Ляшко
 

Similar to Декларація Петра Порошенка (20)

Holodnickiy n i_2015_na_sayt
Holodnickiy n i_2015_na_saytHolodnickiy n i_2015_na_sayt
Holodnickiy n i_2015_na_sayt
 
мальцева
мальцевамальцева
мальцева
 
Киевский областной прокурор при мизерных доходах наращивает свои землевладения
Киевский областной прокурор при мизерных доходах наращивает свои землевладенияКиевский областной прокурор при мизерных доходах наращивает свои землевладения
Киевский областной прокурор при мизерных доходах наращивает свои землевладения
 
Фінансовий звіт Радикальної партії
Фінансовий звіт Радикальної партіїФінансовий звіт Радикальної партії
Фінансовий звіт Радикальної партії
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за І квартал 2018 року (1 частина)
Фінансовий звіт Радикальної партії за І квартал 2018 року (1 частина)Фінансовий звіт Радикальної партії за І квартал 2018 року (1 частина)
Фінансовий звіт Радикальної партії за І квартал 2018 року (1 частина)
 
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІV квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІV квартал 2016 рокуФінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІV квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІV квартал 2016 року
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 рокуФінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 року
 
декларация 2013 павлова сми
декларация 2013 павлова смидекларация 2013 павлова сми
декларация 2013 павлова сми
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2016 рокуФінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2016 року
 
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...
 
декларация 2013 подгайный
декларация 2013 подгайныйдекларация 2013 подгайный
декларация 2013 подгайный
 
Zvit2016
Zvit2016Zvit2016
Zvit2016
 
1534409.pdf
1534409.pdf1534409.pdf
1534409.pdf
 
Zvit2014
Zvit2014Zvit2014
Zvit2014
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 рокуФінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 року
 
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
 
Doc 499960 (1)
Doc 499960 (1)Doc 499960 (1)
Doc 499960 (1)
 
Doc 499960
Doc 499960Doc 499960
Doc 499960
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 рокуФінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
 
Проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік"
Проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік"Проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік"
Проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік"
 

More from Dmytro Stefurak

More from Dmytro Stefurak (12)

Рівень свободи ЗМІ у світі за 2015 рік
Рівень свободи ЗМІ у світі за 2015 рікРівень свободи ЗМІ у світі за 2015 рік
Рівень свободи ЗМІ у світі за 2015 рік
 
Рейтинг свободи преси-2016
Рейтинг свободи преси-2016Рейтинг свободи преси-2016
Рейтинг свободи преси-2016
 
Документи про наявність в мера Одеси російських паспортів
Документи про наявність в мера Одеси російських паспортівДокументи про наявність в мера Одеси російських паспортів
Документи про наявність в мера Одеси російських паспортів
 
Постанова суду про вимогу відкрити справу щодо екс-спікера Володимира Рибака
Постанова суду про вимогу відкрити справу щодо екс-спікера Володимира РибакаПостанова суду про вимогу відкрити справу щодо екс-спікера Володимира Рибака
Постанова суду про вимогу відкрити справу щодо екс-спікера Володимира Рибака
 
Інформація про роботу органів прокуратури України за час перебування В. Шокін...
Інформація про роботу органів прокуратури України за час перебування В. Шокін...Інформація про роботу органів прокуратури України за час перебування В. Шокін...
Інформація про роботу органів прокуратури України за час перебування В. Шокін...
 
Доповідь про причетність російських військових до катастрофи рейсe MH 17
Доповідь про причетність російських військових до катастрофи рейсe MH 17Доповідь про причетність російських військових до катастрофи рейсe MH 17
Доповідь про причетність російських військових до катастрофи рейсe MH 17
 
Протокол з вибору компанії для страхування працівників "Укроборонсервіс"
Протокол з вибору компанії для страхування працівників "Укроборонсервіс"Протокол з вибору компанії для страхування працівників "Укроборонсервіс"
Протокол з вибору компанії для страхування працівників "Укроборонсервіс"
 
Земельні ділянки родини Юрія Бойка
Земельні ділянки родини Юрія БойкаЗемельні ділянки родини Юрія Бойка
Земельні ділянки родини Юрія Бойка
 
Документи на майно Юрія Іванющенка
Документи на майно Юрія ІванющенкаДокументи на майно Юрія Іванющенка
Документи на майно Юрія Іванющенка
 
Схема Яценюка-Мартиненка на урані
Схема Яценюка-Мартиненка на ураніСхема Яценюка-Мартиненка на урані
Схема Яценюка-Мартиненка на урані
 
Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України
Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів УкраїниМоніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України
Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України
 
Перейменування вулиць у Дніпропетровську
Перейменування вулиць у ДніпропетровськуПерейменування вулиць у Дніпропетровську
Перейменування вулиць у Дніпропетровську
 

Декларація Петра Порошенка

 • 1. Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VI ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 Ірік Розділ 1. Загальні відомості
 • 2. Розділ II. Відомості про доходи А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу декларанта членів сім’ї 5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: &ШіЧ шш 6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8) І2ІСКК % $ t t t 7. дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту ■---- -— (назва закладу, установи тощ о, в яких о д ер ж а н о (н араховано) зазначені у цій позиції доходи) 8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності ----- ■-------- 9. дивіденди, проценти і гжщ 10. матеріальна допомога .— - 11. дарунки, призи, виграші - — 12. допомога по безробіттю ,— ,------- 13. аліменти — -■ т 14. спадщина — - — 15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу '— ■— - 16, дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна . -— ' 17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності — '— - 18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав ( 0 0 5 0 -— - 19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна — 20. інші види доходів (не зазначеніу позиціях 6-19) щ ит ” 1?
 • 3. Назва країни Розмір доходу в іноземній валюті перерахованого у гривні 2 1 ------- ■------- — __ ------------^ ---------- ,____ . „----- _ ,--------- ... t_ ,------- --------- <------ - — ,----- - *----------- г—- г _ В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта Назва країни Розмір доходу в іноземній валюті перерахованого у гривні 22. .----------- <--------- ---------------- ■ ^------------ __ _ ^__ _ t__ ,---------- г ___ ,__ ------------ г-------- Г ~ 1— ^ ------ ,____ .— „----- — --------
 • 4. А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним Перепік об'єктів в1, _ , ч Загальна площа Місцезнаходження об єкта (країна, адреса) - ,(KB. MJ Сума витрат (грн) на придбання у власність оренду чи на інше право користування 23. Земельні ДІЛЯНКИ / < 2 0 0 ---- — Ю _-____1 ------- а с о ---- — 5U 3 — — ~ - ш — $ O l j ( 24. Житлові будинки ----. — 25. Квартири < і ,----- — - — &ІІ '----- -— 26. Садовий (дачний) будинок - — 27. Гаражі <— - — 28. Інше нерухоме майно з о —
 • 5. Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування ____ членів сім’ї декларанта__________________________ Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 29. Земельні ділянки LkW з о . Житлові будинки -ГГ 31. Квартири 32. Садовий (дачний) будинок 33. Гаражі 34. Інше нерухоме майно г
 • 6. А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання {користування) Перепік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, квт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (фн) на придбання у власність оренду чи на інше право користування 35, Автомобілі легкові Ь> Сі 9 о Ю ----- -------. h H V s J f o н b ^ c ^ b b Q J U Ч 2Л ,7 2 D Ц — $ Q G O Q Щ >См/ 2 *2 0 s ® 0 _ <------ 36. Автомобілі вантажні (спеціальні) ,-------- '--------- '------ ■--------— '----- — - — .----- Ч 37. Водні засоби $ $ — - — " T V . - t------- %__ f v ------- 38. Повітряні судна ■---- ■---- — - - ------ <— і ----- . 39. Інші засоби ,________ '----- — с— •------- '------ г ■— ,------ г— — с--------- — — '-------- -
 • 7. Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску 40. Автомобілі легкові ^ І v 2 ^ , Ц ^ С о ц _ шор — — ..— ^ -------------------- ------------- — 41. Автомобілі вантажні ^ — - (спеціальні) ,............ ... ^ — ,— - 42. Водні засоби . г— ^ /— Є---------- Г-------- ,— - 43. Повітряні судна -— — ,----------- ------------- __ ^ ____. •— 44. Інші засоби ' ------------------- (____ у------------- ,— - . -—
 • 8. А. Вклади у банках, цінні папери та Інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн) Перелік Усього у тому числі за кордоном 45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.: « • З Ф 2 3 2 0 2 . 46. вкладених у звітному році *----- 47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.: © г Ол$? — 48. придбаних у звітному році © , О 5 0 ------ 49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.: t y h o % q < i о — 50. внесених у звітному році — Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн) Перелік Усього у тому числі за кордоном 51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах — 52. Номінальна вартість цінних паперів .----- — 53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації '-------
 • 9. А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн) Перелік фінансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном 54. Добровільне страхування ____ ,------ ... 55. Недержавне пенсійне забезпечення ------- 56. Утримання зазначеного у розділах III-V майна ------ 57. Погашення основної суми позики (кредиту) ■---- 58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом) ■— ■------ - 59. Інші не зазначені у розділах III-V витрати ---------- Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн) Перелік фінансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном 60. Добровільне страхування — — 61. Недержавне пенсійне забезпечення ,---------- ,___ 62. Утримання зазначеного у розділах НІ—V майна 2> Ц ■-------. 63. Погашення основної суми позики (кредиту) ____ 64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом) - — •----
 • 10. Примітка. 1. Декларація заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті "а” пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". При цьому особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 цього Закону, відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декларації не зазначаються. 2. Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей. 3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у дужках - попереднє прізвище, ім'я, по батькові. Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті громадянина України, - у декларації зазначаються серія та номер паспорта громадянина України. 4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси житла на кінець звітного року. У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році зміни, що не відображено у паспорті громадянина України - декларанта, - зазначається також назва станом на дату заповнення декларації. 5. У позиції 3 зазначається займана декларантом посада або посада, на яку претендує декларант. 6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно до абзацу дев’ятого частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". 7. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, що зазначаються у позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об’єкта, що зазначаються у позиціях 2 та 23-34, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню. 8. У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк. 9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні. 10. У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21-22 і полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції. 11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування" у позиціях 23-28, 35-39 і поле "усього" у позиціях 46, 48, 50, 56 та 59 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень. 12. Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом декларанта та зазначенням дати її заповнення. 13. Бланки декларації виготовляються у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.