SlideShare a Scribd company logo
Додаток
до Закону України
"Про засади запобігання
і протидії корупції"
від 7 квітня 2011 року
№ 3206-УІ
ДЕКЛАРАЦІЯ
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
за 2 0 1,Х рік
Розділ І. Загальні відомості
Ж М£>^С__ ....І?.. . . Е Г
(прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)
2. Місце проживання:
3.
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)
Посада: Т ф д л ^
....................................................................................
2
Розділ II. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Перелік доходів
Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 6 ^ 5 С о ї -
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового
або цивільно-правового договору (крім виплат,
зазначених у позиціях 7, 8)
З О 3 4 С
•— .
дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності,
медичної практики, інструкторської та суддівської
практики із спорту
— ------ —
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано)'зазначені у цій позиції доходи)
авторська винагорода, інші доходи від реалізації
майнових прав інтелектуальної власності
■-----
дивіденди, проценти ?(9 £ £ 0 0
матеріальна допомога ■— —
дарунки, призи, виграші -------
допомога по безробіттю «-------
аліменти
спадщина —
страхові виплати, страхові відшкодування, викупні
№ ( Ь ^ Лсуми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за
договором страхування, недержавного пенсійного
забезпечення та пенсійного вкладу
дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 2 % О Ф О О *—
дохід від провадження підприємницької та незалежної
професійної діяльності
— -
дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних
прав
Т- ■—
дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або
користування) майна
—
інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) 2 0 Д і %
з
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни
Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
22.
Назва країни
Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
4
Розділ III. Відомості про нерухоме майно
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
Перелік об’єктів Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Загальна площа
(кв. м)
Сума витрат (грн) на
придбання
у власність
оренду чи
на інше право
користування
І 3 .2 2 — •—
Земельні ДІЛЯНКИ ----- ■— .— -
1 £ о о ■— —
Житлові будинки
еіО А —
■—
*---- ■— —
■---- — —
-— .---
Квартири
А 
_ — — -
— — .
Садовий (дачний)
будинок
-------- - ----- —
•----- - ------- ■—
■------ ----- г---— -— -
Гаражі
: --- -
•— -
.------ -------
------ . -— -
Інше нерухоме
майно
„—
------- ------
,— ------- —
.— — ------ ■-------
— ------ --------
^—
23.
24.
25.
26.
27.
28.
5
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування
членів сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м)
£ 0 0
29. Земельні ДІЛЯНКИ
------- -
— --------
ЗО. Житлові будинки 1
-------
31. Квартири
------
---------
32. Садовий(дачний)
будинок
— --------
' ------ -------- -
Г"
33. Гаражі
г--------- ---------
34. Інше нерухоме
майно
о -----------
^ -------
6
35.
36.
37.
Розділ IV. Відомості про транспортні засоби
А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування
декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)
Перелік
транспортних засобів
Автомобілі
легкові
л * * * А Ь ..
Автомобілі
вантажні
(спеціальні)
Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Марка/модель
(об'єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність
двигуна, кВт, довжина, см)
$-(/(£■) |<9 , ім^ ^,о м .
2 і© 0 о і •
.ії.№ $ .т .А
к/У го ул кі ІЇ/ЇҐІЩ
(
Рік випуску
/ З з / -
г < ? і%.
0 ( 0 ■
^ о і ^ .
2(9
Сума витрат (грн) на
придбання
у власність
оренду чи
на інше право
користування
7
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві
8
Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших
фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році - ---------.
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.: - — ■— —
48. придбаних у звітному році — .
49. Розмір внесків до статутного (складеного)
капіталу товариства, підприємства,
організації, у т. ч.:
-
50. внесених у звітному році
__— —
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності
членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших
фінансових установах
і З '---------
52. Номінальна вартість цінних паперів -—
53. Розмір внесків до статутного (складеного)
капіталу товариства, підприємства,
організації Ю О Є їО
9
Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання
А. Фінансові зобов'язання декла занта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування •'/-/-У -Т-"? ^
55. Недержавне пенсійне забезпечення —
56. Утримання зазначеного у розділах III—V майна —
57. Погашення основної суми позики (кредиту) .------------------- , ■■ ,
58. Погашення суми процентів за позикою
(кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах III—V витрати
Б. Фінансові зобов'язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування • / ІЧ & ^ * -----------
61. Недержавне пенсійне забезпечення _ -------------
62. Утримання зазначеного у розділах III—V майна ____
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою
(кредитом)
-------------- ------------_
10
Примітка. 1. Декларація заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті 1 і
підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазначеними в абзаці першому частини
першої статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". При цьому особами,
зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 цього Закону, відомості щодо витрат
(вкладів/внесків) у декларації не зазначаються.
2. Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього
або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.
3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім’я, по батькові,
спочатку зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у дужках - попереднє прізвище, ім’я, по
батькові.
Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган доходів і зборів
і має про це відмітку у паспорті громадянина України, - у декларації зазначаються серія та номер
паспорта громадянина України.
4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси житла на
кінець звітного року.
У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному
році зміни, що не відображено у паспорті громадянина України - декларанта, - зазначається також
назва станом на дату заповнення декларації.
5. У позиції 3 зазначається займана декларантом посада або посада, на яку претендує
декларант.
6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно до абзацу десятого частини першої статті 1
Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
7. Відомості про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позиціях 37, 38, 42 і
43.
8.У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.
9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.
10. У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21-22 і полі "у тому числі за кордоном" у
позиціях 45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної
валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.
11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право
користування" у позиціях 23-28, 35-39 і поле "усього" у позиціях 46, 48, 50, 56, 59 і 62
заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році
дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.
11і. У полях "Усього" та "у тому числі за кордоном" у позиціях 45-64 зазначається повне
найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у
декларанта чи членів його сім’ї наявні відповідні відносини.
12. Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом декларанта та
зазначенням дати її заповнення.
13. Бланки декларації виготовляються у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
14. У разі якщо суб’єкт декларування не може одержати інформацію про майно, доходи,
видатки та зобов’язання фінансового характеру члена сім’ї, якого мобілізовано відповідно до
указу Президента України, декларація за 2014 рік заповнюється без урахування інформації,
невідомої суб’єкту декларування. У такому разі суб’єкт декларування разом із декларацією подає
пояснювальну записку довільної форми, в якій зазначає, які саме позиції декларації не заповнені,
та пояснює причини їх незаповнення. Суб’єкт декларування зобов’язаний подати уточнену
декларацію за 2014 рік не пізніше 30 робочих днів з моменту усунення обставин, які
перешкоджали йому одержати необхідні дані.
{Декларація із змінами, внесеними згідно із Законами № 224-УІІ від 14.05.2013, № 406-УІІ
від 04.07.2013, Же 610-УІІІвід 15.07.2015}

More Related Content

What's hot

Декларація Столярчука
Декларація СтолярчукаДекларація Столярчука
Декларація Столярчука
tsnua
 
Скрин 1
Скрин 1Скрин 1
Скрин 1
ProkurorskayaPravda
 
Скрин 2
Скрин 2Скрин 2
Скрин 2
ProkurorskayaPravda
 
Інформація про Титарчука Іллю Григоровича
Інформація про Титарчука Іллю ГригоровичаІнформація про Титарчука Іллю Григоровича
Інформація про Титарчука Іллю Григоровича
Ivan Furlet
 
Avakov 2015
Avakov 2015Avakov 2015
Ustawa final
Ustawa finalUstawa final
Декларація Холодницького
Декларація ХолодницькогоДекларація Холодницького
Декларація Холодницького
tsnua
 
Податкова декларація про майновий стан і доходи
Податкова декларація про майновий стан і доходиПодаткова декларація про майновий стан і доходи
Податкова декларація про майновий стан і доходи
ssuserab165d
 
декларация бедрега сми
декларация бедрега смидекларация бедрега сми
декларация бедрега смиOlexandr Gorodyloff
 
Por tabl
Por tablPor tabl
Por tablAutoua
 
Зразок заповнення форми 11 (для ФОП)
Зразок заповнення форми 11 (для ФОП)Зразок заповнення форми 11 (для ФОП)
Зразок заповнення форми 11 (для ФОП)
Витяг Україна Швидко
 
3 186 2020_0
3 186 2020_03 186 2020_0
3 186 2020_0
ssuserab165d
 
Д.Макарьян, декларация-2018
Д.Макарьян, декларация-2018Д.Макарьян, декларация-2018
Д.Макарьян, декларация-2018
Андрій Попов
 
Doc 295768
Doc 295768Doc 295768
Doc 295768Autoua
 
Підсумки пленарного тижня, 15-18 вересня
Підсумки пленарного тижня, 15-18 вересняПідсумки пленарного тижня, 15-18 вересня
Підсумки пленарного тижня, 15-18 вересня
Volodymyr Groysman
 
Декларация Б.Козыря за 2018
Декларация Б.Козыря за 2018Декларация Б.Козыря за 2018
Декларация Б.Козыря за 2018
Андрій Попов
 
Propozyciya 2 redakcii
Propozyciya 2 redakciiPropozyciya 2 redakcii
Propozyciya 2 redakcii
Ярина Клос
 

What's hot (18)

Декларація Столярчука
Декларація СтолярчукаДекларація Столярчука
Декларація Столярчука
 
Скрин 1
Скрин 1Скрин 1
Скрин 1
 
Скрин 2
Скрин 2Скрин 2
Скрин 2
 
Інформація про Титарчука Іллю Григоровича
Інформація про Титарчука Іллю ГригоровичаІнформація про Титарчука Іллю Григоровича
Інформація про Титарчука Іллю Григоровича
 
Avakov 2015
Avakov 2015Avakov 2015
Avakov 2015
 
Ustawa final
Ustawa finalUstawa final
Ustawa final
 
Декларація Холодницького
Декларація ХолодницькогоДекларація Холодницького
Декларація Холодницького
 
Податкова декларація про майновий стан і доходи
Податкова декларація про майновий стан і доходиПодаткова декларація про майновий стан і доходи
Податкова декларація про майновий стан і доходи
 
декларация бедрега сми
декларация бедрега смидекларация бедрега сми
декларация бедрега сми
 
Por tabl
Por tablPor tabl
Por tabl
 
Зразок заповнення форми 11 (для ФОП)
Зразок заповнення форми 11 (для ФОП)Зразок заповнення форми 11 (для ФОП)
Зразок заповнення форми 11 (для ФОП)
 
3 186 2020_0
3 186 2020_03 186 2020_0
3 186 2020_0
 
Д.Макарьян, декларация-2018
Д.Макарьян, декларация-2018Д.Макарьян, декларация-2018
Д.Макарьян, декларация-2018
 
Doc 295768
Doc 295768Doc 295768
Doc 295768
 
Підсумки пленарного тижня, 15-18 вересня
Підсумки пленарного тижня, 15-18 вересняПідсумки пленарного тижня, 15-18 вересня
Підсумки пленарного тижня, 15-18 вересня
 
Декларация Б.Козыря за 2018
Декларация Б.Козыря за 2018Декларация Б.Козыря за 2018
Декларация Б.Козыря за 2018
 
Doc 499960 (1)
Doc 499960 (1)Doc 499960 (1)
Doc 499960 (1)
 
Propozyciya 2 redakcii
Propozyciya 2 redakciiPropozyciya 2 redakcii
Propozyciya 2 redakcii
 

Viewers also liked

Система "Ураган"
Система "Ураган"Система "Ураган"
Система "Ураган"
BrainSoft
 
Warner bros
Warner brosWarner bros
Warner bros
hurtwoodhousemedia5
 
Subsidies and countervailing measures
Subsidies and countervailing measuresSubsidies and countervailing measures
Subsidies and countervailing measures
Larani Soraya
 
The Meteoric Rise of Instagram as a Marketing Platform
The Meteoric Rise of Instagram as a Marketing PlatformThe Meteoric Rise of Instagram as a Marketing Platform
The Meteoric Rise of Instagram as a Marketing Platform
sabrinapark_
 
Santa ROSA de LIMA
Santa ROSA de LIMA Santa ROSA de LIMA
Хитрые таргетинги для коммерческих спецпроектов
Хитрые таргетинги для коммерческих спецпроектовХитрые таргетинги для коммерческих спецпроектов
Хитрые таргетинги для коммерческих спецпроектов
Mediaprojects Mail.Ru Group
 
Enpro Catalogue - Products
Enpro Catalogue - ProductsEnpro Catalogue - Products
Enpro Catalogue - Products
Jide Makinde
 
Lezione 02 2015-2016 Introduzione a Internet
Lezione 02 2015-2016 Introduzione a InternetLezione 02 2015-2016 Introduzione a Internet
Lezione 02 2015-2016 Introduzione a Internet
Federico Costantini
 
Quand les Minions découvrent le CRO.
Quand les Minions découvrent le CRO.Quand les Minions découvrent le CRO.
Quand les Minions découvrent le CRO.
Julien Arucci
 
capture_56170177
capture_56170177capture_56170177
capture_56170177
Tiew Athit
 
How to Use Toggl -Jennefer Mercado- Empress of Helping Hand
How to Use Toggl -Jennefer Mercado- Empress of Helping HandHow to Use Toggl -Jennefer Mercado- Empress of Helping Hand
How to Use Toggl -Jennefer Mercado- Empress of Helping Hand
Jennefer Mercado
 
Development of entrepreneurship
Development of entrepreneurshipDevelopment of entrepreneurship
Development of entrepreneurship
singhaditi503
 
Rutina resolver problemas
Rutina resolver problemasRutina resolver problemas
Rutina resolver problemas
Sandra Ibáñez Diez
 
El resum
El resumEl resum
El resum
Sílvia Montals
 
Anàlisi literària Èdip rei
Anàlisi literària Èdip reiAnàlisi literària Èdip rei
Anàlisi literària Èdip rei
Sílvia Montals
 
Rúbrica de evaluación "INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA"
Rúbrica de evaluación "INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA"Rúbrica de evaluación "INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA"
Rúbrica de evaluación "INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA"
Sandra Ibáñez Diez
 

Viewers also liked (17)

Система "Ураган"
Система "Ураган"Система "Ураган"
Система "Ураган"
 
Warner bros
Warner brosWarner bros
Warner bros
 
Subsidies and countervailing measures
Subsidies and countervailing measuresSubsidies and countervailing measures
Subsidies and countervailing measures
 
The Meteoric Rise of Instagram as a Marketing Platform
The Meteoric Rise of Instagram as a Marketing PlatformThe Meteoric Rise of Instagram as a Marketing Platform
The Meteoric Rise of Instagram as a Marketing Platform
 
Santa ROSA de LIMA
Santa ROSA de LIMA Santa ROSA de LIMA
Santa ROSA de LIMA
 
Хитрые таргетинги для коммерческих спецпроектов
Хитрые таргетинги для коммерческих спецпроектовХитрые таргетинги для коммерческих спецпроектов
Хитрые таргетинги для коммерческих спецпроектов
 
Mail and Guardian
Mail and GuardianMail and Guardian
Mail and Guardian
 
Enpro Catalogue - Products
Enpro Catalogue - ProductsEnpro Catalogue - Products
Enpro Catalogue - Products
 
Lezione 02 2015-2016 Introduzione a Internet
Lezione 02 2015-2016 Introduzione a InternetLezione 02 2015-2016 Introduzione a Internet
Lezione 02 2015-2016 Introduzione a Internet
 
Quand les Minions découvrent le CRO.
Quand les Minions découvrent le CRO.Quand les Minions découvrent le CRO.
Quand les Minions découvrent le CRO.
 
capture_56170177
capture_56170177capture_56170177
capture_56170177
 
How to Use Toggl -Jennefer Mercado- Empress of Helping Hand
How to Use Toggl -Jennefer Mercado- Empress of Helping HandHow to Use Toggl -Jennefer Mercado- Empress of Helping Hand
How to Use Toggl -Jennefer Mercado- Empress of Helping Hand
 
Development of entrepreneurship
Development of entrepreneurshipDevelopment of entrepreneurship
Development of entrepreneurship
 
Rutina resolver problemas
Rutina resolver problemasRutina resolver problemas
Rutina resolver problemas
 
El resum
El resumEl resum
El resum
 
Anàlisi literària Èdip rei
Anàlisi literària Èdip reiAnàlisi literària Èdip rei
Anàlisi literària Èdip rei
 
Rúbrica de evaluación "INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA"
Rúbrica de evaluación "INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA"Rúbrica de evaluación "INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA"
Rúbrica de evaluación "INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA"
 

Similar to Билоус Декларация 2015

Декларація Петра Порошенка
Декларація Петра ПорошенкаДекларація Петра Порошенка
Декларація Петра Порошенка
Dmytro Stefurak
 
33b8879effc850e02df553af80a66b64 1459445016
33b8879effc850e02df553af80a66b64 145944501633b8879effc850e02df553af80a66b64 1459445016
33b8879effc850e02df553af80a66b64 1459445016
Marina Vogel
 
Holodnickiy n i_2015_na_sayt
Holodnickiy n i_2015_na_saytHolodnickiy n i_2015_na_sayt
Holodnickiy n i_2015_na_sayt
Marina Vogel
 
Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015
Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015
Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015
Factor_ua
 
Zvit2016
Zvit2016Zvit2016
Zvit2016
volynnews
 
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІV квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІV квартал 2016 рокуФінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІV квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІV квартал 2016 року
Олег Ляшко
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 рокуФінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Олег Ляшко
 
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...
Factor_ua
 
Doc 499960
Doc 499960Doc 499960
Doc 499960
ssuser741b31
 
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
tsnua
 
Киевский областной прокурор при мизерных доходах наращивает свои землевладения
Киевский областной прокурор при мизерных доходах наращивает свои землевладенияКиевский областной прокурор при мизерных доходах наращивает свои землевладения
Киевский областной прокурор при мизерных доходах наращивает свои землевладения
"National Information Systems Limited"
 
Презентация Козина (корупція)
Презентация Козина (корупція)Презентация Козина (корупція)
Презентация Козина (корупція)
tamara_uaror
 
Проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік"
Проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік"Проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік"
Проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік"
tsnua
 
Фінансовий звіт Радикальної партії
Фінансовий звіт Радикальної партіїФінансовий звіт Радикальної партії
Фінансовий звіт Радикальної партії
Олег Ляшко
 
Doc 508414
Doc 508414Doc 508414
Doc 508414
SashaKhudyakova
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 рокуФінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 року
Олег Ляшко
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за І квартал 2018 року (1 частина)
Фінансовий звіт Радикальної партії за І квартал 2018 року (1 частина)Фінансовий звіт Радикальної партії за І квартал 2018 року (1 частина)
Фінансовий звіт Радикальної партії за І квартал 2018 року (1 частина)
Олег Ляшко
 
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...
Олег Ляшко
 

Similar to Билоус Декларация 2015 (20)

Декларація Петра Порошенка
Декларація Петра ПорошенкаДекларація Петра Порошенка
Декларація Петра Порошенка
 
33b8879effc850e02df553af80a66b64 1459445016
33b8879effc850e02df553af80a66b64 145944501633b8879effc850e02df553af80a66b64 1459445016
33b8879effc850e02df553af80a66b64 1459445016
 
Holodnickiy n i_2015_na_sayt
Holodnickiy n i_2015_na_saytHolodnickiy n i_2015_na_sayt
Holodnickiy n i_2015_na_sayt
 
Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015
Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015
Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015
 
Zvit2016
Zvit2016Zvit2016
Zvit2016
 
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІV квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІV квартал 2016 рокуФінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІV квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІV квартал 2016 року
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 рокуФінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
 
малешко
малешкомалешко
малешко
 
мальцева
мальцевамальцева
мальцева
 
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...
 
Doc 499960
Doc 499960Doc 499960
Doc 499960
 
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
 
Киевский областной прокурор при мизерных доходах наращивает свои землевладения
Киевский областной прокурор при мизерных доходах наращивает свои землевладенияКиевский областной прокурор при мизерных доходах наращивает свои землевладения
Киевский областной прокурор при мизерных доходах наращивает свои землевладения
 
Презентация Козина (корупція)
Презентация Козина (корупція)Презентация Козина (корупція)
Презентация Козина (корупція)
 
Проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік"
Проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік"Проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік"
Проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік"
 
Фінансовий звіт Радикальної партії
Фінансовий звіт Радикальної партіїФінансовий звіт Радикальної партії
Фінансовий звіт Радикальної партії
 
Doc 508414
Doc 508414Doc 508414
Doc 508414
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 рокуФінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 року
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за І квартал 2018 року (1 частина)
Фінансовий звіт Радикальної партії за І квартал 2018 року (1 частина)Фінансовий звіт Радикальної партії за І квартал 2018 року (1 частина)
Фінансовий звіт Радикальної партії за І квартал 2018 року (1 частина)
 
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...
 

More from kseniavrabec

5401056266
5401056266 5401056266
5401056266
kseniavrabec
 
меморандум мвф
меморандум мвфмеморандум мвф
меморандум мвф
kseniavrabec
 
Реєстр гранично-оптових цін на лікарські засоби
Реєстр гранично-оптових цін на лікарські засобиРеєстр гранично-оптових цін на лікарські засоби
Реєстр гранично-оптових цін на лікарські засоби
kseniavrabec
 
НБУ Раде
НБУ РадеНБУ Раде
НБУ Раде
kseniavrabec
 
Украина МВФ 2016
Украина МВФ 2016Украина МВФ 2016
Украина МВФ 2016
kseniavrabec
 
Проект бюджету України - 2017 рік
Проект бюджету України - 2017 рікПроект бюджету України - 2017 рік
Проект бюджету України - 2017 рік
kseniavrabec
 
письмо касательно изменения жд тарифов
письмо касательно изменения жд тарифовписьмо касательно изменения жд тарифов
письмо касательно изменения жд тарифов
kseniavrabec
 
типовий статут-обєднання-співвласників-багатоквартирного-будинку
типовий статут-обєднання-співвласників-багатоквартирного-будинкутиповий статут-обєднання-співвласників-багатоквартирного-будинку
типовий статут-обєднання-співвласників-багатоквартирного-будинку
kseniavrabec
 
Путин Декларация 2015
Путин Декларация 2015Путин Декларация 2015
Путин Декларация 2015
kseniavrabec
 
Deklaracya m saakashvl 2015
Deklaracya m saakashvl 2015Deklaracya m saakashvl 2015
Deklaracya m saakashvl 2015
kseniavrabec
 
Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС
Зона вільної торгівлі між Україною та ЄСЗона вільної торгівлі між Україною та ЄС
Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС
kseniavrabec
 
Налоговая реформа (проект Минфина Украины)
Налоговая реформа (проект Минфина Украины)Налоговая реформа (проект Минфина Украины)
Налоговая реформа (проект Минфина Украины)
kseniavrabec
 
Налоговая реформа (проект Минфина Украины)
Налоговая реформа (проект Минфина Украины)Налоговая реформа (проект Минфина Украины)
Налоговая реформа (проект Минфина Украины)
kseniavrabec
 
Бюджет-2016
Бюджет-2016 Бюджет-2016
Бюджет-2016
kseniavrabec
 

More from kseniavrabec (14)

5401056266
5401056266 5401056266
5401056266
 
меморандум мвф
меморандум мвфмеморандум мвф
меморандум мвф
 
Реєстр гранично-оптових цін на лікарські засоби
Реєстр гранично-оптових цін на лікарські засобиРеєстр гранично-оптових цін на лікарські засоби
Реєстр гранично-оптових цін на лікарські засоби
 
НБУ Раде
НБУ РадеНБУ Раде
НБУ Раде
 
Украина МВФ 2016
Украина МВФ 2016Украина МВФ 2016
Украина МВФ 2016
 
Проект бюджету України - 2017 рік
Проект бюджету України - 2017 рікПроект бюджету України - 2017 рік
Проект бюджету України - 2017 рік
 
письмо касательно изменения жд тарифов
письмо касательно изменения жд тарифовписьмо касательно изменения жд тарифов
письмо касательно изменения жд тарифов
 
типовий статут-обєднання-співвласників-багатоквартирного-будинку
типовий статут-обєднання-співвласників-багатоквартирного-будинкутиповий статут-обєднання-співвласників-багатоквартирного-будинку
типовий статут-обєднання-співвласників-багатоквартирного-будинку
 
Путин Декларация 2015
Путин Декларация 2015Путин Декларация 2015
Путин Декларация 2015
 
Deklaracya m saakashvl 2015
Deklaracya m saakashvl 2015Deklaracya m saakashvl 2015
Deklaracya m saakashvl 2015
 
Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС
Зона вільної торгівлі між Україною та ЄСЗона вільної торгівлі між Україною та ЄС
Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС
 
Налоговая реформа (проект Минфина Украины)
Налоговая реформа (проект Минфина Украины)Налоговая реформа (проект Минфина Украины)
Налоговая реформа (проект Минфина Украины)
 
Налоговая реформа (проект Минфина Украины)
Налоговая реформа (проект Минфина Украины)Налоговая реформа (проект Минфина Украины)
Налоговая реформа (проект Минфина Украины)
 
Бюджет-2016
Бюджет-2016 Бюджет-2016
Бюджет-2016
 

Билоус Декларация 2015

 • 1. Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-УІ ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2 0 1,Х рік Розділ І. Загальні відомості Ж М£>^С__ ....І?.. . . Е Г (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта) 2. Місце проживання: 3. (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта) Посада: Т ф д л ^ ....................................................................................
 • 2. 2 Розділ II. Відомості про доходи А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу декларанта членів сім’ї Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 6 ^ 5 С о ї - заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8) З О 3 4 С •— . дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту — ------ — (назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано)'зазначені у цій позиції доходи) авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності ■----- дивіденди, проценти ?(9 £ £ 0 0 матеріальна допомога ■— — дарунки, призи, виграші ------- допомога по безробіттю «------- аліменти спадщина — страхові виплати, страхові відшкодування, викупні № ( Ь ^ Лсуми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 2 % О Ф О О *— дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності — - дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав Т- ■— дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна — інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) 2 0 Д і %
 • 3. з Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом Назва країни Розмір доходу в іноземній валюті перерахованого у гривні 21. В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта 22. Назва країни Розмір доходу в іноземній валюті перерахованого у гривні
 • 4. 4 Розділ III. Відомості про нерухоме майно А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним Перелік об’єктів Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на придбання у власність оренду чи на інше право користування І 3 .2 2 — •— Земельні ДІЛЯНКИ ----- ■— .— - 1 £ о о ■— — Житлові будинки еіО А — ■— *---- ■— — ■---- — — -— .--- Квартири А _ — — - — — . Садовий (дачний) будинок -------- - ----- — •----- - ------- ■— ■------ ----- г---— -— - Гаражі : --- - •— - .------ ------- ------ . -— - Інше нерухоме майно „— ------- ------ ,— ------- — .— — ------ ■------- — ------ -------- ^— 23. 24. 25. 26. 27. 28.
 • 5. 5 Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) £ 0 0 29. Земельні ДІЛЯНКИ ------- - — -------- ЗО. Житлові будинки 1 ------- 31. Квартири ------ --------- 32. Садовий(дачний) будинок — -------- ' ------ -------- - Г" 33. Гаражі г--------- --------- 34. Інше нерухоме майно о ----------- ^ -------
 • 6. 6 35. 36. 37. Розділ IV. Відомості про транспортні засоби А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування) Перелік транспортних засобів Автомобілі легкові л * * * А Ь .. Автомобілі вантажні (спеціальні) Водні засоби 38. Повітряні судна 39. Інші засоби Марка/модель (об'єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) $-(/(£■) |<9 , ім^ ^,о м . 2 і© 0 о і • .ії.№ $ .т .А к/У го ул кі ІЇ/ЇҐІЩ ( Рік випуску / З з / - г < ? і%. 0 ( 0 ■ ^ о і ^ . 2(9 Сума витрат (грн) на придбання у власність оренду чи на інше право користування
 • 7. 7 Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві
 • 8. 8 Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн) Перелік Усього у тому числі за кордоном 45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.: 46. вкладених у звітному році - ---------. 47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.: - — ■— — 48. придбаних у звітному році — . 49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.: - 50. внесених у звітному році __— — Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн) Перелік Усього у тому числі за кордоном 51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах і З '--------- 52. Номінальна вартість цінних паперів -— 53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації Ю О Є їО
 • 9. 9 Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання А. Фінансові зобов'язання декла занта та інші його витрати (грн) Перелік фінансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном 54. Добровільне страхування •'/-/-У -Т-"? ^ 55. Недержавне пенсійне забезпечення — 56. Утримання зазначеного у розділах III—V майна — 57. Погашення основної суми позики (кредиту) .------------------- , ■■ , 58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом) 59. Інші не зазначені у розділах III—V витрати Б. Фінансові зобов'язання членів сім’ї декларанта (грн) Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном 60. Добровільне страхування • / ІЧ & ^ * ----------- 61. Недержавне пенсійне забезпечення _ ------------- 62. Утримання зазначеного у розділах III—V майна ____ 63. Погашення основної суми позики (кредиту) 64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом) -------------- ------------_
 • 10. 10 Примітка. 1. Декларація заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". При цьому особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 цього Закону, відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декларації не зазначаються. 2. Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей. 3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у дужках - попереднє прізвище, ім’я, по батькові. Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган доходів і зборів і має про це відмітку у паспорті громадянина України, - у декларації зазначаються серія та номер паспорта громадянина України. 4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси житла на кінець звітного року. У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році зміни, що не відображено у паспорті громадянина України - декларанта, - зазначається також назва станом на дату заповнення декларації. 5. У позиції 3 зазначається займана декларантом посада або посада, на яку претендує декларант. 6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно до абзацу десятого частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". 7. Відомості про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позиціях 37, 38, 42 і 43. 8.У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк. 9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні. 10. У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21-22 і полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції. 11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування" у позиціях 23-28, 35-39 і поле "усього" у позиціях 46, 48, 50, 56, 59 і 62 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень. 11і. У полях "Усього" та "у тому числі за кордоном" у позиціях 45-64 зазначається повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларанта чи членів його сім’ї наявні відповідні відносини. 12. Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом декларанта та зазначенням дати її заповнення. 13. Бланки декларації виготовляються у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку. 14. У разі якщо суб’єкт декларування не може одержати інформацію про майно, доходи, видатки та зобов’язання фінансового характеру члена сім’ї, якого мобілізовано відповідно до указу Президента України, декларація за 2014 рік заповнюється без урахування інформації, невідомої суб’єкту декларування. У такому разі суб’єкт декларування разом із декларацією подає пояснювальну записку довільної форми, в якій зазначає, які саме позиції декларації не заповнені, та пояснює причини їх незаповнення. Суб’єкт декларування зобов’язаний подати уточнену декларацію за 2014 рік не пізніше 30 робочих днів з моменту усунення обставин, які перешкоджали йому одержати необхідні дані. {Декларація із змінами, внесеними згідно із Законами № 224-УІІ від 14.05.2013, № 406-УІІ від 04.07.2013, Же 610-УІІІвід 15.07.2015}