SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН
ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШААРДЛАГА
MNS/ISO 15189 : 2008
ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС
СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ МОНГОЛ
УЛСЫН ХУУЛЬ
 13-Р ЗҮЙЛ. ИТГЭМЖЛЭЛ
13.1 ИТГЭМЖЛЭЛД СОРИЛТЫН ЛАБОРАТОРИ,
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН
БАЙГУУЛЛАГА ХАМРАГДАЖ БОЛНО
13.2. НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХОЛ, ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД,
ХҮРЭЭЛЭН БАЙГАА ОРЧИН, УЛС ОРНЫ АЮУЛГҮЙ
БАЙДАЛД ХОХИРОЛ УЧРУУЛЖ БОЛЗОШГҮЙ
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СОРИЛТЫН ЛАБОРАТОРИ,
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТ ЯВУУЛАХ
БАЙГУУЛЛАГА НЬ ЗААВАЛ ИТГЭМЖЛЭГДЭНЭ.
13.3. ИТГЭМЖЛЭЛИЙГ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД
СТАНДАРТЧИЛАЛЫН ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА ЭРХЛЭН
ГҮЙЦЭТГЭНЭ.
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН
ИТГЭМЖЛЭЛ
• ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН
ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ
ТУХАЙ ЭМС-ЫН 2013 ОНЫ 28-Р ТУШААЛ
• БАТЛАМЖИЙН ЗАГВАР ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ
ТУХАЙ ЭМС-ЫН 2013 ОНЫ 28-Р ТУШААЛ
• МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧ
АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ТНБД-ЫН 2014ОНЫ 155-
Р ТУШААЛ
• ЧАНАРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗАГВАРЫГ БАТЛАХ
ТУХАЙ ЭМС-ЫН 2013 437-Р ТУШААЛ
• ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ ЭМС-ЫН
2014 ОНЫ 55-Р ТУШААЛ
ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗОРИЛГО
 ИТГЭМЖЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА НЬ ЭМНЭЛГИЙН
ЛАБОРАТОРИУДЫГ УР ЧАДВАРТАЙГ НОТЛОХ БУЮУ ХҮЛЭЭН
ЗӨВШӨӨРӨХ ЭРХ ОЛГОНО.
ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИУД, ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН
ТОГТОЛЦООГОО БОЛОВСРУУЛАХ ТЭДНИЙ ӨӨРСДИЙН УР
ЧАДВАРАА ҮНЭЛЭХЭД 15189:2008 СТАНДАРТЫГ АШИГЛАНА
ИТГЭМЖЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
СХЗГ-т
Итгэмжлүүлэх
хүсэлт /Өргөдөл
гаргах
Бэлтгэл ажлыг
хангуулах ерөнхий
зөвлөмж өгөх
MNS/ISO IEC 17025
MNS/ ISO 15189.
MNS/ISO 17065
Үнэлгээ явуулах-
Шаардлага
хангасан
материалыг хүлээж
авах, экспертиз
хийх
Урьдчилсан үзлэг
Үнэлгээний тайлан
дүгнэлт гаргах-
Байгууллагын
удирдлагад
үнэлгээний дүнг
танилцуулах
Газар дээрх
үнэлгээг зохион
байгуулах
Үнэлгээний ажлын
хэсгийг сонгож
томилох
ИТГЭМЖЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Тайланг
итгэмжлэлийн
байгууллагад
хүлээлгэн өгнө
Залруулах үйл
ажиллагаа үр
нөлөөтэй болсныг
батжуулах
Холбогдох техникийн
хороонд асуудлыг
хэлэлцүүлж,
мэргэжлийн дүгнэлт
гаргуулах
Итгэмжлэлийн
гэрээний дагуу жил
тутам магадлан
хяналт хийх
Итгэмжлэлийн
гэрчилгээ, тэмдэг
олгох
ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦООНЫ БҮТЭЦ
Стандартчилал
хэмжил зүйн
газар
Итгэмжлэлийн
газар
Маргаан
шийдвэрлэх
комисс
Үнэлгээний
мэргэжилтэн
шинжээчид
Итгэмжлэлийн
техникийн
хороод
Итгэмжлэлийн тохирлын
үнэлгээний байгууллагууд
Итгэмжлэлийн
ач холбогдол
Чөлөөт шудрага
өрсөлдөөнийг дэмжих
Бизнесийг хөхүүлэн
урамшуулах
Өрсөлдөх чадавхийг
сайжруулах
Нийгэм, эдийн засгийн
эрүүл хөрс суурийг бий
болгох
Худалдаа болон эдийн
засгийн өсөлтөд таатай
нөлөө үзүүлэх
Дотоодын зах зээлийг
хамгаалах
Аюулгүй чанартай
үйлчилгээ,
бүтээгдэхүүнээр
хэрэглэгчдийг хангах
ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ, ЖУРАМ, БАРИМТ БИЧИГ
“СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ” МОНГОЛ УЛСЫН
ХУУЛЬ 2003 ОН
“ХЭМЖЛИЙН НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ” МОНГОЛ УЛСЫН
ХУУЛЬ 1998 ОН
ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ҮНДСЭН ДҮРЭМ
ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ, МАГАДЛАН ХЯНАЛТ, ДАВТАН ҮНЭЛГЭЭ
ЯВУУЛАХ ЖУРАМ
ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХҮРЭЭГ БАГАСГАХ ИТГЭМЖЛЭЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ
ЦУЦЛАХ ЖУРАМ
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА
Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн
хамтын ажиллагааны байгууллага ILAC
Жинхэнэ гишүүн 2007 он
ILAC MRA Харилцан хүлээн зөвшөөрөх
хэлэлцээр-т нэгдсэн 2012 он
Ази номхон далайн лаборатори
итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны
байгууллага жинхэнэ гишүүн
ILAC MRA Харилцан хүлээн
зөвшөөрөх хэлэлцээр-т нэгдсэн
2012 он
ИТГЭМЖЛЭЛИЙН АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨЖ БУЙ
ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТУУД
ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИ - ЧАНАР БОЛОН УР
ЧАДВАРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
ISO MNS 15189:2008
ЭНЭХҮҮ ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТААР ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИУДЫН
АЖЛЫН ЧАНАР БОЛОН УР ЧАДВАРТ ТАВИГДАХ ОНЦЛОГ
ШААРДЛАГУУДЫГ ТОГТООНО
• ISO IEC 17025 : 2007 СОРИЛТЫН БОЛОН ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН
ЛАБОРАТОРИЙН ЧАДАВХИД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА
• MNS ISO/TR 10013:2013 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ
БАРИМТ БИЧИГТ ЗОРИУЛСАН АРГА ЗҮЙН ЗАРЧИМ
• ISO 9001:2010 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ ОЛОН УЛСЫН
СТАНДАРТУУДАД ҮНДЭСЛЭСЭН
ISO/IEC INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO),
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC).
4. УДИРДЛАГЫН ШААРДЛАГА 5. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА
ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИ - ЧАНАР БОЛОН УР
ЧАДВАРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
ISO MNS 15189:2008
УДИРДЛАГЫН ШААРДЛАГА /ISO MNS 15189:2008/
• ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО
• БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ
• ГЭРЭЭНД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ
• ЛАВЛАГАА ЛАБОРАТОРИОР
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛГЭХ
• ГАДНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ БОЛОН ХАНГАН
НИЙЛҮҮЛЭЛТ
• ЗӨВӨЛГӨӨ ӨГӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
• ГОМДОЛ БАРАГДУУЛАХ
• ҮЛ ТОХИРОЛЫГ ИЛРҮҮЛЭХ БА ХЯНАХ
• ЗАЛРУУЛАХ АЖИЛЛАГАА
• СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛЛАГАА
• БАЙНГЫН САЙЖРУУЛАЛТ
• ЧАНАРЫН БОЛОН ТЕХНИКИЙН
БҮРДҮҮЛЭЛТ
• ДОТООД АУДИТ
• УДИРДЛАГЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО
/ЧАНАРЫН ШААРДЛАГА/
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ БА УДИРДЛАГА
 ISO MNS 15189:2008 СТАНДАРТЫН
ШААРДЛАГА ХАНГАЖ АЖИЛЛАНА
 АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС АНГИД
БАЙНА /ЖУРАМ/
 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ
БИЙ БОЛГОЖ АЖИЛЛАНА
• ЗӨВӨЛГӨӨ ӨГӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛНЭ
/ЭМЧИЙН ТОЙРОН ҮЗЛЭГТ ЛАБОРАТОРИЙН ЭМЧ
ОРОЛЦОХ/
• ЧУТ-НЫ БОДЛОГО ЗОРИЛТУУДЫГ
ТОДОРХОЙЛЖ БАРИМТЖУУЛСАН БАЙНА
• ЛАБОРАТОРИ НЬ ЧАНАРЫН ГАРЫН
АВЛАГАТАЙ БАЙНА /БАЙГУУЛЛАГЫН БОЛОН
ЛАБОРАТОРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА/
• БОДЛОГО ҮЙЛ ЯВЦ, ХӨТӨЛБӨР ЖУРАМ
БОЛОН ЗААВРЫГ БАРИМТЖУУЛЖ
ХОЛБОГДОХ БҮХ АЖИЛТНУУД
ТАНИЛЦСАН БАЙХ
• ЧАНАРЫН ДОТООД ХЯНАЛТ
ЯВУУЛАХААС ГАДНА ЧАНАРЫН ГАДААД
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРТ ОРОЛЦОХ
Эмнэлгийн дарга
Чанарын менежер
Лабораторийн алба
Лаборатори-1 Лаборатори-2
Лабораторийн ажилтан
Эмчилгээний тасгууд Чанарын алба
Лабораторийн эрхлэгч Лабораторийн чанарын
менежер
БҮТЦИЙН ЗУРАГЛАЛ
ЧАНАР
• “САЛШГҮЙ ОНЦЛОГ ШИНЖҮҮДИЙН ШААРДЛАГА ХАНГАСАН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГ”
• ЧАНАР ГЭДЭГ НЬ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ЭСВЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД БАЙХ ЁСТОЙ ШИНЖ
ЧАНАР ЮМ (ISO 9001)
• ПРАКТИК ДАХЬ ЗӨРӨӨТЭЙ БАЙДЛЫГ БАГАСГАХАД ЧИГЛЭСЭН ТАСРАЛТГҮЙ
САЙЖРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦ
• ЧАНАР БОЛ ЗАХ ЗЭЭЛД НИЙЦСЭН БАГА ЗАРДЛААР БИЙ БОЛОХ НАЙДВАРТАЙ
БОЛОН НЭГ ХЭВИЙН БАЙДЛЫГ УРЬДЧИЛАН ХЭЛЖ БОЛОХ ХЭМ ХЭМЖЭЭ
БӨГӨӨД ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ЗҮГЭЭС ТАВЬЖ БУЙ АЛБАН БОЛОН АЛБАН БУС
ШААРДЛАГЫГ ХЭЗЭЭ Ч ГЭСЭН ХАНГАХ ЯВДАЛ ЮМ.
• ЧАНАР ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХҮСЛЭЭС ЭХЭЛНЭ.
• ЗӨВ ЗҮЙЛИЙГ АНХНААС НЬ, ЦАГ ЯМАГТ ЗӨВ ХИЙХ
ЧАНАР - БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР ТӨР, ҮР АШИГ, ХӨГЖЛИЙН
ӨСӨЛТ УЧРААС БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА
НЬ ЭНГИЙН АЖИЛЧНААС УДИРДАХ АЖИЛТАН ХҮРТЭЛХ
БҮХ АЖИЛЛАГСАДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧАНАРЫН
НЭГДЛЭЭР ИЛРЭХИЙЛЭГДЭНЭ
Чанар
Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээний
Ажлын чанар
Үйлдвэрлэлийн чанар
ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ
БАРИМТ БИЧГИЙН ТҮГЭЭМЭЛ ШАТЛАЛ
ЧГА
ЖУРАМ
БОДЛОГО
СТАНДАРТ
ЗААВАР
УДИРДАМЖ
Бодлогын баримт
бичиг
Зорилт
Шаардлага
Хэрэгсэл
Арга
ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГА БОЛ БАЙГУУЛЛАГЫН
ҮНДСЭН ХУУЛЬ
MNS ISO/TR 10013:2001
ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН
ТОГТОЛЦООНЫ БАРИМТ БИЧИГТ
ЗОРИУЛСАН АРГА ЗҮЙН ЗАРЧИМ
 ТУХАЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ӨВӨРМӨЦ
ХЭРЭГЦЭЭНД ТОХИРСОН ҮР НӨЛӨӨ
БҮХИЙ ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН
ТОГТОЛЦООГ ХАНГАХАД ШААРДАГДАХ
БАРИМТ БИЧГИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ
ХАДГАЛАХ АРГА ЗҮЙН ЗАРЧМЫГ
ТОГТООЖ ӨГНӨ
БАРИМТ БИЧГҮҮД
• ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГА
• ЖУРМУУД
• СТАНДАРТ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР
• БҮРТГЭЛҮҮД
• МАЯГТ
• ЧАНАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
• ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ
• ГАДНЫ БАРИМТ БИЧИГ
ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГА
• ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЖ БАЙГАА ЧАНАРЫН БОДЛОГО
БА ЛАБОРАТОРИЙН ЧАНАРЫН БОДЛОГО, ЗОРИЛГО ТУСГАГДСАН БАЙНА
• ЛАБОРАТОРИЙН БҮХ ЖУРМУУДЫГ АГУУЛСАН БУЮУ ИШ ТАТСАН БАЙНА
• ЧАНАРЫН ТОГТОЛЦООНД ХЭРЭГЛЭГДЭЖ БУЙ БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙН БҮТЦИЙГ
ХАРУУЛСАН БАЙНА
• ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР БОЛОН ЭМЧ АЖИЛТНЫ ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГЫГ
ТОГТООСОН БАЙХ
• ЛАБОРАТОРИ БҮРИЙН ЧГА -НЬ ТУХАЙН ЛАБОРАТОРИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛД
ТОХИРСОН СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГЫГ ХАНГАСАН БАЙХ ЁСТОЙ
ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГЫН ЗАГВАР
• ЧГА –ЫН БАТАЛГААЖИЛТ /БОЛОВСРУУЛСАН
ХЯНАСАН БАТАЛСАН ХҮНИЙ АЛБАН ТУШАААЛ,
ГАРЫН ҮСЭГ, ТАМГА/
• ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС
• АГУУЛГА
• 1.0 .ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
• 1.1.ЗОРИЛГО, ХАМРАХ ХҮРЭЭ
• 1.2. БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ
• ТОВЧ ТҮҮХ
• БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД
• ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ / ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ТӨРӨЛ
• ХАМТЫН АЖИЛЛГААА ТҮНШЛЭЛ
• 2. ЛАБОРАТОРИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
• 2.1 ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
• 3. НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР
• ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГАД ОРСОН
ЕРӨНХИЙ БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН НЭР
ТОМЬЁОНУУД ОЛОН УЛСЫН НЭР
ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР ТОЛЬ АШИГЛАХ
/СТАНДАРТТАЙ ХОЛБООТОЙ БҮХ
БОДЛОГУУД ХОЛБОГДОХ ЖУРМЫН
ТОДОРХОЙЛОЛТУУД/
• АШИГЛАСАН БАРИМТ БИЧГИЙН
ЖАГСААЛТ
• ТОВЧИЛСОН НЭРИЙН ТАЙЛБАР
4. УДИРДЛАГЫН ШААРДЛАГА
• 4.1 ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ
• 4.2 УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО
• 4.3 БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ
• 4.3 ГЭРЭЭНД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ
БОДЛОГО ЖУРМТАЙ БАЙХ
• 4.4 ҮЙЛЧИЛГЭЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН
АВАХ БОДЛОГО ЖУРАМ
• 4.5 ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
• 4.6 ГОМДОЛ БҮРТГЭХ БАРАГДУУЛАХ БОДЛОГО
ЖУРАМ/
• 4.7 ҮЛ ТОХИРОЛЫН ХЯНАЛТ БОДЛОГО
ЖУРАМ
• 4.8 САЙЖРУУЛАЛТ /ТУХАЙН ЛАБОРАТОРИ
ЧУТ-Г САЙЖРУУЛАХ ҮР НӨЛӨӨГ БАЙНГА
ХАНГАХ ХИЙХ АЖЛУУД ХЭМЖИГДЭХҮЙЦ
НЭГЖЭЭР
• 4.9 ЗАЛРУУЛАХ АЖИЛЛАГАА
• 4.10 СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛЛАГАА
• 4.11 ЧАНАРЫН БОЛОН ТЕХНИКИЙН
БҮРТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ ЖУРАМ
• 4.12 ДОТООД АУДИТ /БОДЛОГО, ЖУРАМ/
• 4.13 УДИРДЛАГЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГЫН ЗАГВАР
• 5.1 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
• 5.2 ХҮНИЙ НӨӨЦ /СУРГАЛТЫН
БОДЛОГО ЖУРАМ/
• 5.3 АЖЛЫН БАЙР ОРЧИН НӨХЦӨЛ
/ДҮГНЭЛТ/
• 5.4 СОРИЛТ ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН
АРГА АРГЫН БАТАЛГААЖИЛТ,
ХЭМЖЛИЙН ЭРГЭЛЗЭЭ ӨГӨГДЛИЙН
ХЯНАЛТ
• 5.5 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /ЖУРАМ/
• 5.6 ХЭМЖЛИЙН НЭГЖ ДАМЖУУЛАЛТ
/ХӨТӨЛБӨР ЖУРАМ/
• 5.7 ДЭЭЖ АВАХ /ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ЖУРАМ/
• 5.8 СОРИЛТ ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН
ЗҮЙЛТЭЙ ХАРЬЦАХ ЖУРАМ
• 5.9 СОРИЛТ ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН
ҮР ДҮНГИЙН ЧАНАР ХАНГАЛТ
/ЖУРАМ/
• 5.10 ҮР ДҮНГ ТАЙЛАГНАХ
/СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС/
ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГЫН ЗАГВАР
5. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА /ISO MNS 15189:2008/
• ХҮНИЙ НӨӨЦ
• АЖЛЫН БАЙР БОЛОН ОРЧИН
НӨХЦӨЛ
• ЛАБОРАТОРИЙН ТОНОГ
ТӨХӨӨРӨМЖ
• ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨМНӨХ
АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ
• ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ
• ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГЫН ЧАНАРЫН
ХАНГАЛТ
• ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН
 ЛАБОРАТОРИ НЬ ХЭН НЬ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР
ДҮНГ ГАРГАЖ БАРИМТЖУУЛСАН БАЙХ БА ХЭН
ҮР ДҮНГ ХЭНД ГАРГАХЫГ ТУСГАСАН БАЙНА.
ЛАБОРАТОРИД МӨРДӨГДӨХ ТУШААЛ, ЖУРАМ
• ДЭМБ-ЫН ЗӨВЛӨМЖ ЛАБОРАТОРИЙН
БИОАЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ГАРЫН АВЛАГА
• ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ
ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ ХЯНАЛТЫН
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 2014 ОНЫ ЭМС-ЫН 186,
187-Р ТУШААЛ
• ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ОРЧНЫ
ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГА MNS 6392:2013
• ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ҮҮСГЭГЧ ИЛРҮҮЛЭХ,
БАТАЛГААЖУУЛАХ, МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ
ЛАБОРАТОРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ БҮТЭЦ,
АЖИЛЛАХ ЖУРАМ /ЭМС-ЫН 2013 ОНЫ 492-Р
ТУШААЛ/
• ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН
ТУХАЙ ХУУЛИЙН 10-Р ЗҮЙЛ
• БОАЖС, ЭМС, ОБЕГ-ЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН
28/40/29-Р ТУШААЛ /3.1.1.1/
• ЭМ ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
/11.1.2/
• ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЛИЙН
ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ
ТУХАЙ 2013 ОНЫ ЭМС-ЫН 450-Р ТУШААЛ
• ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БОДЛОГО 2010-2015
/ЭМС-ЫН 418-Р ТУШААЛ/
 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ТУСЛАМЖ
ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ
 АНТИБИОТИКИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ
ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ, ЭМЭНД НЯНГИЙН
ТЭСВЭРЖИЛТ ҮҮСЭХЭЭС СЭРГИЙЛЭХ
СТРАТЕГИ
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦОХЫГ ХҮСЬЕ!

More Related Content

What's hot

Эмийн бодисыг бие махбодид оруулах зам
Эмийн бодисыг бие махбодид оруулах замЭмийн бодисыг бие махбодид оруулах зам
Эмийн бодисыг бие махбодид оруулах зам
Batulai Bazarragchaa
 
Amisgal lecture 20146.11.13
Amisgal lecture 20146.11.13Amisgal lecture 20146.11.13
Amisgal lecture 20146.11.13
Oyundari.Ts mph
 
Лабораторийн шинжилгээ
Лабораторийн шинжилгээЛабораторийн шинжилгээ
Лабораторийн шинжилгээ
Oyunsaikhan Tsagaankhuu
 

What's hot (20)

уушиг тогших үзлэг
уушиг тогших үзлэгуушиг тогших үзлэг
уушиг тогших үзлэг
 
Metabolism
MetabolismMetabolism
Metabolism
 
Арьсан доторх тарилга
Арьсан доторх тарилгаАрьсан доторх тарилга
Арьсан доторх тарилга
 
PCR- "Полимеразын гинжин урвал’’
PCR- "Полимеразын гинжин урвал’’PCR- "Полимеразын гинжин урвал’’
PCR- "Полимеразын гинжин урвал’’
 
Haldvart uvchin
Haldvart uvchinHaldvart uvchin
Haldvart uvchin
 
Цусны эргэлт
Цусны эргэлт Цусны эргэлт
Цусны эргэлт
 
Lekts mb 1
Lekts mb 1Lekts mb 1
Lekts mb 1
 
New зүрхний шигдээс
New зүрхний шигдээсNew зүрхний шигдээс
New зүрхний шигдээс
 
эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлын менежмент
эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлын менежментэрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлын менежмент
эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлын менежмент
 
ЭМ довтолгоо
ЭМ довтолгоо ЭМ довтолгоо
ЭМ довтолгоо
 
Шинжилгээний бэлтгэл
Шинжилгээний бэлтгэлШинжилгээний бэлтгэл
Шинжилгээний бэлтгэл
 
уушигны завсрын эдийн өвчнүүд
уушигны завсрын эдийн өвчнүүдуушигны завсрын эдийн өвчнүүд
уушигны завсрын эдийн өвчнүүд
 
Havsralt 1
Havsralt 1Havsralt 1
Havsralt 1
 
Нийлмэл уураг
Нийлмэл уураг Нийлмэл уураг
Нийлмэл уураг
 
дотоод шүүрлийн физиологи
дотоод шүүрлийн физиологидотоод шүүрлийн физиологи
дотоод шүүрлийн физиологи
 
Mb l2
Mb l2Mb l2
Mb l2
 
эсийн бүтэц
эсийн бүтэцэсийн бүтэц
эсийн бүтэц
 
Эмийн бодисыг бие махбодид оруулах зам
Эмийн бодисыг бие махбодид оруулах замЭмийн бодисыг бие махбодид оруулах зам
Эмийн бодисыг бие махбодид оруулах зам
 
Amisgal lecture 20146.11.13
Amisgal lecture 20146.11.13Amisgal lecture 20146.11.13
Amisgal lecture 20146.11.13
 
Лабораторийн шинжилгээ
Лабораторийн шинжилгээЛабораторийн шинжилгээ
Лабораторийн шинжилгээ
 

Viewers also liked

10.40 10.50 с.зоригоо
10.40 10.50 с.зоригоо10.40 10.50 с.зоригоо
10.40 10.50 с.зоригоо
Arikachinzo
 
зөвлөмж
зөвлөмжзөвлөмж
зөвлөмж
Munkhnar
 
аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа
аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаааймгийн нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа
аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа
Naraa Bayarsaikhan
 

Viewers also liked (20)

Клиник лабораторийн үүрэг
Клиник лабораторийн үүрэгКлиник лабораторийн үүрэг
Клиник лабораторийн үүрэг
 
шинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйл
шинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйлшинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйл
шинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйл
 
нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл Copy
нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл  Copyнийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл  Copy
нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл Copy
 
нэмг хүлээгдэл Copy
нэмг хүлээгдэл  Copyнэмг хүлээгдэл  Copy
нэмг хүлээгдэл Copy
 
БЗДХ өвчний үед хийгдэх лаборатори шинжилгээний аргууд
БЗДХ өвчний үед хийгдэх лаборатори шинжилгээний аргуудБЗДХ өвчний үед хийгдэх лаборатори шинжилгээний аргууд
БЗДХ өвчний үед хийгдэх лаборатори шинжилгээний аргууд
 
Emd 2016 shine_jurmuud
Emd 2016 shine_jurmuudEmd 2016 shine_jurmuud
Emd 2016 shine_jurmuud
 
278 havsralt
278 havsralt278 havsralt
278 havsralt
 
Шинжилгээ
ШинжилгээШинжилгээ
Шинжилгээ
 
INNOMED - 2015 M.Batnyam Medimpex
INNOMED - 2015 M.Batnyam MedimpexINNOMED - 2015 M.Batnyam Medimpex
INNOMED - 2015 M.Batnyam Medimpex
 
10.40 10.50 с.зоригоо
10.40 10.50 с.зоригоо10.40 10.50 с.зоригоо
10.40 10.50 с.зоригоо
 
зөвлөмж
зөвлөмжзөвлөмж
зөвлөмж
 
Organization's is 2011 04_28
Organization's is 2011 04_28Organization's is 2011 04_28
Organization's is 2011 04_28
 
Habea tuhai huuli
Habea tuhai huuliHabea tuhai huuli
Habea tuhai huuli
 
“МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ” хууль. Хүний нөөцийн...
“МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ” хууль. Хүний нөөцийн...“МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ” хууль. Хүний нөөцийн...
“МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ” хууль. Хүний нөөцийн...
 
Үрэвслийн маркеруудын оношлогооны ач холбогдол
Үрэвслийн маркеруудын оношлогооны ач холбогдолҮрэвслийн маркеруудын оношлогооны ач холбогдол
Үрэвслийн маркеруудын оношлогооны ач холбогдол
 
Cs101 lecture3
Cs101 lecture3Cs101 lecture3
Cs101 lecture3
 
аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа
аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаааймгийн нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа
аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа
 
компьютер ба нүдний эрүүл мэнд
компьютер ба нүдний эрүүл мэндкомпьютер ба нүдний эрүүл мэнд
компьютер ба нүдний эрүүл мэнд
 
эсийн шим бодисууд
эсийн шим бодисуудэсийн шим бодисууд
эсийн шим бодисууд
 
нэмг тайлан.151001
нэмг тайлан.151001нэмг тайлан.151001
нэмг тайлан.151001
 

Similar to эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлага

Presentation стандарт
Presentation стандартPresentation стандарт
Presentation стандарт
Ester Yuna
 
Org introdution capital_20201104
Org introdution capital_20201104Org introdution capital_20201104
Org introdution capital_20201104
GeoMedeelel
 

Similar to эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлага (8)

Lecture #6
Lecture #6Lecture #6
Lecture #6
 
Lecture #6
Lecture #6Lecture #6
Lecture #6
 
бизнесийн эрх зүй лекц № 2
бизнесийн эрх зүй лекц № 2бизнесийн эрх зүй лекц № 2
бизнесийн эрх зүй лекц № 2
 
Presentation стандарт
Presentation стандартPresentation стандарт
Presentation стандарт
 
Барилгын ажлын зураг унших.pptx
Барилгын ажлын зураг унших.pptxБарилгын ажлын зураг унших.pptx
Барилгын ажлын зураг унших.pptx
 
гадаад бодлогын зорилго
гадаад бодлогын зорилгогадаад бодлогын зорилго
гадаад бодлогын зорилго
 
Standart-2016-09-19
Standart-2016-09-19Standart-2016-09-19
Standart-2016-09-19
 
Org introdution capital_20201104
Org introdution capital_20201104Org introdution capital_20201104
Org introdution capital_20201104
 

эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлага

 • 2. ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ  13-Р ЗҮЙЛ. ИТГЭМЖЛЭЛ 13.1 ИТГЭМЖЛЭЛД СОРИЛТЫН ЛАБОРАТОРИ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА ХАМРАГДАЖ БОЛНО 13.2. НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХОЛ, ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД, ХҮРЭЭЛЭН БАЙГАА ОРЧИН, УЛС ОРНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД ХОХИРОЛ УЧРУУЛЖ БОЛЗОШГҮЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СОРИЛТЫН ЛАБОРАТОРИ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТ ЯВУУЛАХ БАЙГУУЛЛАГА НЬ ЗААВАЛ ИТГЭМЖЛЭГДЭНЭ. 13.3. ИТГЭМЖЛЭЛИЙГ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД СТАНДАРТЧИЛАЛЫН ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА ЭРХЛЭН ГҮЙЦЭТГЭНЭ. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ • ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ ЭМС-ЫН 2013 ОНЫ 28-Р ТУШААЛ • БАТЛАМЖИЙН ЗАГВАР ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ ЭМС-ЫН 2013 ОНЫ 28-Р ТУШААЛ • МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧ АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ТНБД-ЫН 2014ОНЫ 155- Р ТУШААЛ • ЧАНАРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗАГВАРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ ЭМС-ЫН 2013 437-Р ТУШААЛ • ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ ЭМС-ЫН 2014 ОНЫ 55-Р ТУШААЛ
 • 3. ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗОРИЛГО  ИТГЭМЖЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА НЬ ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИУДЫГ УР ЧАДВАРТАЙГ НОТЛОХ БУЮУ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ЭРХ ОЛГОНО. ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИУД, ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГОО БОЛОВСРУУЛАХ ТЭДНИЙ ӨӨРСДИЙН УР ЧАДВАРАА ҮНЭЛЭХЭД 15189:2008 СТАНДАРТЫГ АШИГЛАНА
 • 4. ИТГЭМЖЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА СХЗГ-т Итгэмжлүүлэх хүсэлт /Өргөдөл гаргах Бэлтгэл ажлыг хангуулах ерөнхий зөвлөмж өгөх MNS/ISO IEC 17025 MNS/ ISO 15189. MNS/ISO 17065 Үнэлгээ явуулах- Шаардлага хангасан материалыг хүлээж авах, экспертиз хийх Урьдчилсан үзлэг Үнэлгээний тайлан дүгнэлт гаргах- Байгууллагын удирдлагад үнэлгээний дүнг танилцуулах Газар дээрх үнэлгээг зохион байгуулах Үнэлгээний ажлын хэсгийг сонгож томилох
 • 5. ИТГЭМЖЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Тайланг итгэмжлэлийн байгууллагад хүлээлгэн өгнө Залруулах үйл ажиллагаа үр нөлөөтэй болсныг батжуулах Холбогдох техникийн хороонд асуудлыг хэлэлцүүлж, мэргэжлийн дүгнэлт гаргуулах Итгэмжлэлийн гэрээний дагуу жил тутам магадлан хяналт хийх Итгэмжлэлийн гэрчилгээ, тэмдэг олгох
 • 6. ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦООНЫ БҮТЭЦ Стандартчилал хэмжил зүйн газар Итгэмжлэлийн газар Маргаан шийдвэрлэх комисс Үнэлгээний мэргэжилтэн шинжээчид Итгэмжлэлийн техникийн хороод Итгэмжлэлийн тохирлын үнэлгээний байгууллагууд
 • 7. Итгэмжлэлийн ач холбогдол Чөлөөт шудрага өрсөлдөөнийг дэмжих Бизнесийг хөхүүлэн урамшуулах Өрсөлдөх чадавхийг сайжруулах Нийгэм, эдийн засгийн эрүүл хөрс суурийг бий болгох Худалдаа болон эдийн засгийн өсөлтөд таатай нөлөө үзүүлэх Дотоодын зах зээлийг хамгаалах Аюулгүй чанартай үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгчдийг хангах
 • 8. ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ, ЖУРАМ, БАРИМТ БИЧИГ “СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ” МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2003 ОН “ХЭМЖЛИЙН НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ” МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 1998 ОН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ҮНДСЭН ДҮРЭМ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ, МАГАДЛАН ХЯНАЛТ, ДАВТАН ҮНЭЛГЭЭ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХҮРЭЭГ БАГАСГАХ ИТГЭМЖЛЭЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ ЦУЦЛАХ ЖУРАМ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА
 • 9. Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага ILAC Жинхэнэ гишүүн 2007 он ILAC MRA Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр-т нэгдсэн 2012 он
 • 10. Ази номхон далайн лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага жинхэнэ гишүүн ILAC MRA Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр-т нэгдсэн 2012 он
 • 11. ИТГЭМЖЛЭЛИЙН АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨЖ БУЙ ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТУУД
 • 12. ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИ - ЧАНАР БОЛОН УР ЧАДВАРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА ISO MNS 15189:2008 ЭНЭХҮҮ ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТААР ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИУДЫН АЖЛЫН ЧАНАР БОЛОН УР ЧАДВАРТ ТАВИГДАХ ОНЦЛОГ ШААРДЛАГУУДЫГ ТОГТООНО • ISO IEC 17025 : 2007 СОРИЛТЫН БОЛОН ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН ЛАБОРАТОРИЙН ЧАДАВХИД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА • MNS ISO/TR 10013:2013 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ БАРИМТ БИЧИГТ ЗОРИУЛСАН АРГА ЗҮЙН ЗАРЧИМ • ISO 9001:2010 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТУУДАД ҮНДЭСЛЭСЭН ISO/IEC INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO), INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC).
 • 13. 4. УДИРДЛАГЫН ШААРДЛАГА 5. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИ - ЧАНАР БОЛОН УР ЧАДВАРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА ISO MNS 15189:2008
 • 14. УДИРДЛАГЫН ШААРДЛАГА /ISO MNS 15189:2008/ • ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО • БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ • ГЭРЭЭНД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ • ЛАВЛАГАА ЛАБОРАТОРИОР ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛГЭХ • ГАДНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ БОЛОН ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭЛТ • ЗӨВӨЛГӨӨ ӨГӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ • ГОМДОЛ БАРАГДУУЛАХ • ҮЛ ТОХИРОЛЫГ ИЛРҮҮЛЭХ БА ХЯНАХ • ЗАЛРУУЛАХ АЖИЛЛАГАА • СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛЛАГАА • БАЙНГЫН САЙЖРУУЛАЛТ • ЧАНАРЫН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ • ДОТООД АУДИТ • УДИРДЛАГЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
 • 15. ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО /ЧАНАРЫН ШААРДЛАГА/ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ БА УДИРДЛАГА  ISO MNS 15189:2008 СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАЖ АЖИЛЛАНА  АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС АНГИД БАЙНА /ЖУРАМ/  ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ БИЙ БОЛГОЖ АЖИЛЛАНА • ЗӨВӨЛГӨӨ ӨГӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛНЭ /ЭМЧИЙН ТОЙРОН ҮЗЛЭГТ ЛАБОРАТОРИЙН ЭМЧ ОРОЛЦОХ/ • ЧУТ-НЫ БОДЛОГО ЗОРИЛТУУДЫГ ТОДОРХОЙЛЖ БАРИМТЖУУЛСАН БАЙНА • ЛАБОРАТОРИ НЬ ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГАТАЙ БАЙНА /БАЙГУУЛЛАГЫН БОЛОН ЛАБОРАТОРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА/ • БОДЛОГО ҮЙЛ ЯВЦ, ХӨТӨЛБӨР ЖУРАМ БОЛОН ЗААВРЫГ БАРИМТЖУУЛЖ ХОЛБОГДОХ БҮХ АЖИЛТНУУД ТАНИЛЦСАН БАЙХ • ЧАНАРЫН ДОТООД ХЯНАЛТ ЯВУУЛАХААС ГАДНА ЧАНАРЫН ГАДААД ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРТ ОРОЛЦОХ
 • 16. Эмнэлгийн дарга Чанарын менежер Лабораторийн алба Лаборатори-1 Лаборатори-2 Лабораторийн ажилтан Эмчилгээний тасгууд Чанарын алба Лабораторийн эрхлэгч Лабораторийн чанарын менежер БҮТЦИЙН ЗУРАГЛАЛ
 • 17. ЧАНАР • “САЛШГҮЙ ОНЦЛОГ ШИНЖҮҮДИЙН ШААРДЛАГА ХАНГАСАН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГ” • ЧАНАР ГЭДЭГ НЬ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ЭСВЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД БАЙХ ЁСТОЙ ШИНЖ ЧАНАР ЮМ (ISO 9001) • ПРАКТИК ДАХЬ ЗӨРӨӨТЭЙ БАЙДЛЫГ БАГАСГАХАД ЧИГЛЭСЭН ТАСРАЛТГҮЙ САЙЖРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦ • ЧАНАР БОЛ ЗАХ ЗЭЭЛД НИЙЦСЭН БАГА ЗАРДЛААР БИЙ БОЛОХ НАЙДВАРТАЙ БОЛОН НЭГ ХЭВИЙН БАЙДЛЫГ УРЬДЧИЛАН ХЭЛЖ БОЛОХ ХЭМ ХЭМЖЭЭ БӨГӨӨД ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ЗҮГЭЭС ТАВЬЖ БУЙ АЛБАН БОЛОН АЛБАН БУС ШААРДЛАГЫГ ХЭЗЭЭ Ч ГЭСЭН ХАНГАХ ЯВДАЛ ЮМ. • ЧАНАР ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХҮСЛЭЭС ЭХЭЛНЭ. • ЗӨВ ЗҮЙЛИЙГ АНХНААС НЬ, ЦАГ ЯМАГТ ЗӨВ ХИЙХ
 • 18. ЧАНАР - БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР ТӨР, ҮР АШИГ, ХӨГЖЛИЙН ӨСӨЛТ УЧРААС БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА НЬ ЭНГИЙН АЖИЛЧНААС УДИРДАХ АЖИЛТАН ХҮРТЭЛХ БҮХ АЖИЛЛАГСАДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧАНАРЫН НЭГДЛЭЭР ИЛРЭХИЙЛЭГДЭНЭ Чанар Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний Ажлын чанар Үйлдвэрлэлийн чанар
 • 19. ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ БАРИМТ БИЧГИЙН ТҮГЭЭМЭЛ ШАТЛАЛ ЧГА ЖУРАМ БОДЛОГО СТАНДАРТ ЗААВАР УДИРДАМЖ Бодлогын баримт бичиг Зорилт Шаардлага Хэрэгсэл Арга
 • 20. ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГА БОЛ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ MNS ISO/TR 10013:2001 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ БАРИМТ БИЧИГТ ЗОРИУЛСАН АРГА ЗҮЙН ЗАРЧИМ  ТУХАЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ӨВӨРМӨЦ ХЭРЭГЦЭЭНД ТОХИРСОН ҮР НӨЛӨӨ БҮХИЙ ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ ХАНГАХАД ШААРДАГДАХ БАРИМТ БИЧГИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ ХАДГАЛАХ АРГА ЗҮЙН ЗАРЧМЫГ ТОГТООЖ ӨГНӨ БАРИМТ БИЧГҮҮД • ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГА • ЖУРМУУД • СТАНДАРТ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР • БҮРТГЭЛҮҮД • МАЯГТ • ЧАНАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ • ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ • ГАДНЫ БАРИМТ БИЧИГ
 • 21. ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГА • ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЖ БАЙГАА ЧАНАРЫН БОДЛОГО БА ЛАБОРАТОРИЙН ЧАНАРЫН БОДЛОГО, ЗОРИЛГО ТУСГАГДСАН БАЙНА • ЛАБОРАТОРИЙН БҮХ ЖУРМУУДЫГ АГУУЛСАН БУЮУ ИШ ТАТСАН БАЙНА • ЧАНАРЫН ТОГТОЛЦООНД ХЭРЭГЛЭГДЭЖ БУЙ БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙН БҮТЦИЙГ ХАРУУЛСАН БАЙНА • ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР БОЛОН ЭМЧ АЖИЛТНЫ ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГЫГ ТОГТООСОН БАЙХ • ЛАБОРАТОРИ БҮРИЙН ЧГА -НЬ ТУХАЙН ЛАБОРАТОРИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛД ТОХИРСОН СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГЫГ ХАНГАСАН БАЙХ ЁСТОЙ
 • 22. ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГЫН ЗАГВАР • ЧГА –ЫН БАТАЛГААЖИЛТ /БОЛОВСРУУЛСАН ХЯНАСАН БАТАЛСАН ХҮНИЙ АЛБАН ТУШАААЛ, ГАРЫН ҮСЭГ, ТАМГА/ • ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС • АГУУЛГА • 1.0 .ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ • 1.1.ЗОРИЛГО, ХАМРАХ ХҮРЭЭ • 1.2. БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ • ТОВЧ ТҮҮХ • БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД • ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ / ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ • ХАМТЫН АЖИЛЛГААА ТҮНШЛЭЛ • 2. ЛАБОРАТОРИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ • 2.1 ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА • 3. НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР • ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГАД ОРСОН ЕРӨНХИЙ БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН НЭР ТОМЬЁОНУУД ОЛОН УЛСЫН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР ТОЛЬ АШИГЛАХ /СТАНДАРТТАЙ ХОЛБООТОЙ БҮХ БОДЛОГУУД ХОЛБОГДОХ ЖУРМЫН ТОДОРХОЙЛОЛТУУД/ • АШИГЛАСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ • ТОВЧИЛСОН НЭРИЙН ТАЙЛБАР
 • 23. 4. УДИРДЛАГЫН ШААРДЛАГА • 4.1 ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ • 4.2 УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО • 4.3 БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ • 4.3 ГЭРЭЭНД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ БОДЛОГО ЖУРМТАЙ БАЙХ • 4.4 ҮЙЛЧИЛГЭЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАН АВАХ БОДЛОГО ЖУРАМ • 4.5 ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ • 4.6 ГОМДОЛ БҮРТГЭХ БАРАГДУУЛАХ БОДЛОГО ЖУРАМ/ • 4.7 ҮЛ ТОХИРОЛЫН ХЯНАЛТ БОДЛОГО ЖУРАМ • 4.8 САЙЖРУУЛАЛТ /ТУХАЙН ЛАБОРАТОРИ ЧУТ-Г САЙЖРУУЛАХ ҮР НӨЛӨӨГ БАЙНГА ХАНГАХ ХИЙХ АЖЛУУД ХЭМЖИГДЭХҮЙЦ НЭГЖЭЭР • 4.9 ЗАЛРУУЛАХ АЖИЛЛАГАА • 4.10 СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛЛАГАА • 4.11 ЧАНАРЫН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ ЖУРАМ • 4.12 ДОТООД АУДИТ /БОДЛОГО, ЖУРАМ/ • 4.13 УДИРДЛАГЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГЫН ЗАГВАР
 • 24. • 5.1 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ • 5.2 ХҮНИЙ НӨӨЦ /СУРГАЛТЫН БОДЛОГО ЖУРАМ/ • 5.3 АЖЛЫН БАЙР ОРЧИН НӨХЦӨЛ /ДҮГНЭЛТ/ • 5.4 СОРИЛТ ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН АРГА АРГЫН БАТАЛГААЖИЛТ, ХЭМЖЛИЙН ЭРГЭЛЗЭЭ ӨГӨГДЛИЙН ХЯНАЛТ • 5.5 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /ЖУРАМ/ • 5.6 ХЭМЖЛИЙН НЭГЖ ДАМЖУУЛАЛТ /ХӨТӨЛБӨР ЖУРАМ/ • 5.7 ДЭЭЖ АВАХ /ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ЖУРАМ/ • 5.8 СОРИЛТ ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН ЗҮЙЛТЭЙ ХАРЬЦАХ ЖУРАМ • 5.9 СОРИЛТ ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН ҮР ДҮНГИЙН ЧАНАР ХАНГАЛТ /ЖУРАМ/ • 5.10 ҮР ДҮНГ ТАЙЛАГНАХ /СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС/ ЧАНАРЫН ГАРЫН АВЛАГЫН ЗАГВАР 5. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА
 • 25. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА /ISO MNS 15189:2008/ • ХҮНИЙ НӨӨЦ • АЖЛЫН БАЙР БОЛОН ОРЧИН НӨХЦӨЛ • ЛАБОРАТОРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨМНӨХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГЫН ЧАНАРЫН ХАНГАЛТ • ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН  ЛАБОРАТОРИ НЬ ХЭН НЬ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГ ГАРГАЖ БАРИМТЖУУЛСАН БАЙХ БА ХЭН ҮР ДҮНГ ХЭНД ГАРГАХЫГ ТУСГАСАН БАЙНА.
 • 26. ЛАБОРАТОРИД МӨРДӨГДӨХ ТУШААЛ, ЖУРАМ • ДЭМБ-ЫН ЗӨВЛӨМЖ ЛАБОРАТОРИЙН БИОАЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ГАРЫН АВЛАГА • ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ ХЯНАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 2014 ОНЫ ЭМС-ЫН 186, 187-Р ТУШААЛ • ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ОРЧНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГА MNS 6392:2013 • ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ҮҮСГЭГЧ ИЛРҮҮЛЭХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ, МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ ЛАБОРАТОРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ БҮТЭЦ, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ /ЭМС-ЫН 2013 ОНЫ 492-Р ТУШААЛ/ • ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 10-Р ЗҮЙЛ • БОАЖС, ЭМС, ОБЕГ-ЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН 28/40/29-Р ТУШААЛ /3.1.1.1/ • ЭМ ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /11.1.2/ • ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2013 ОНЫ ЭМС-ЫН 450-Р ТУШААЛ • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БОДЛОГО 2010-2015 /ЭМС-ЫН 418-Р ТУШААЛ/  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ  АНТИБИОТИКИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ, ЭМЭНД НЯНГИЙН ТЭСВЭРЖИЛТ ҮҮСЭХЭЭС СЭРГИЙЛЭХ СТРАТЕГИ
 • 27. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦОХЫГ ХҮСЬЕ!

Editor's Notes

 1. 1. Өргөдөл гаргах- итгэмжлэлийн байгууллагад хандаж лавлагаа авах, урьдчилсан ярилцлага хийх, өргөдөл гаргах 2. Үнэлгээ явуулах- өргөдөл, материалд техник үзлэг хийх, урьдчилсан үзлэгийг газар дээр нь явуулах 3. үнэлгээний мэргэжилтнүүдийг сонгож, өргөдөл гаргагчид мэдээлэх 4. үнэлгээний мэргэжилтнүүдийг томилох тогтоосон шалгуурыг хангаж байгаа эсэхийг газар дээр нь үнэлэх 5. үнэлгээний тайлан гаргах, Итгэмжлэх үнэлгээний тайланг техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэж, дүгнэлт гаргах 6. дүгнэлтийг итгэмжлэлийн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, эцсийн шийдвэр гаргах 7. гэрчилгээ олгох, бүртгэлд бүртгэж, олон нийтэд мэдээлэх 8. хяналт тавих шалгуур үзүүлэлтүүдэд үргэлжлэн нийцэж буйг жил тутам магадлан шалгах 9. лаборатори хоорондын харьцуулалтын сорилт, шинжилгээний ур чадварыг үнэлэх сорилт (ШУЧҮС) явуулах, баримт бичгийн хяналт
 2. Чанарын удирдлагын тогтолцооны олон улсын стандарт
 3. Баримт бичиг Магадлан итгэмжлэлийн шаардлагад нийцэхээс гадна чанарын удирдлагын тогтолцооны удирдлагад үр нөлөөгөө өгдөг байх үйлчилдэг байх Та юу хийдэг талаар бичиг баримт шаардахаас гадна Уг бичиг баримт зөв хийгдсэн эсэх Чанарын удирдлагын тогтолцоо хэвийн ажиллаж байгаа хэрхэн хянах асуудлыг шаарддаг
 4. Чанарын хувьд ямар амлалт авч байгааг харуулах Ажилтнуудад заавар өгөх, түншүүдэд найдвартай байдлаа харуулах гэх мэт ерөнхий зүйлүүд тусгагдсан байна Лаборатори бүрийн хэмжээ, үйл ажиллагааны чиглэл, хамрах хүрээ харилцан адилгүй байдаг тул бүх төрлийн лабораторийн хэрэгцээнд тохирох ЧГА-ын тодорхой нэг загвар байхгүй