SlideShare a Scribd company logo
БЪЛГАРИЯ - ЧАСТБЪЛГАРИЯ - ЧАСТ
ОТ ХРИСТИЯНСКАОТ ХРИСТИЯНСКА
ЕВРОПАЕВРОПА
През ІХ векПрез ІХ век
княз Борис І осъ-княз Борис І осъ-
ществава две ве-ществава две ве-
лики промени, съдлики промени, съд
боносни забоносни за
бъде- щето набъде- щето на
България.България.
Древно изображение
на княз Борис І
Приема се християнст-Приема се християнст-
вото и се въвежда славянвото и се въвежда славян
ският език в държавния иският език в държавния и
църковния живот. Благо-църковния живот. Благо-
дарение на това,дарение на това, Бълга-Бълга-
риярия става част от христи-става част от христи-
янска Европа и славянскиянска Европа и славянски
духовен и културен цен-духовен и културен цен-
тър. Двата народа: бъл-тър. Двата народа: бъл-
гарският и славянският,посгарският и славянският,пос
тепенно е сливат и носяттепенно е сливат и носят
общото имеобщото име българибългари..
ПРИЕМАНЕ НАПРИЕМАНЕ НА
ХРИСТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯХРИСТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯ
България по времето на хан Крум иБългария по времето на хан Крум и
неговите наследници енеговите наследници е езическаезическа дър-дър-
жаважава.. Това и пречи да бъде призната отТова и пречи да бъде призната от
европейските християнски държави. Ха-европейските християнски държави. Ха-
новете преследват християните и христи-новете преследват християните и христи-
янството в нашите земиянството в нашите земи..
Княз Борис разбираКняз Борис разбира
колко опасни за бъде-колко опасни за бъде-
щето на държавата сащето на държавата са
различните езици иразличните езици и
религии на население-религии на население-
то. Той извършва труд-то. Той извършва труд-
на промяна. Въвеждана промяна. Въвежда
християнствотохристиянството ии
откъсва българите иоткъсва българите и
славяните от старитеславяните от старите
им езически вярвания,им езически вярвания,
обичаи и традицииобичаи и традиции..
Покръстването на княз Борис ІПокръстването на княз Борис І
Покръстването става в 865 г.Покръстването става в 865 г.
Българският владетел приема титлатаБългарският владетел приема титлата
князкняз и християнското име Михаил.и християнското име Михаил.
Строят се църкви. Въ-Строят се църкви. Въ-
веждат се нови христи-веждат се нови христи-
янски празници. Но но-янски празници. Но но-
вата религия не е яснавата религия не е ясна
за хората, защото сеза хората, защото се
проповядва на гръцкипроповядва на гръцки
език.език.
Златната /Кръглата/ църква
във Велики Преслав
САМОСТОЯТЕЛНАТАСАМОСТОЯТЕЛНАТА
ЦЪРКВА НА БЪЛГАРИЯЦЪРКВА НА БЪЛГАРИЯ
Княз Борис І осъзнава,Княз Борис І осъзнава,
че най-важната му задачаче най-важната му задача
е да опази своята държа-е да опази своята държа-
ва от влиянието на Визан-ва от влиянието на Визан-
тия. Той разбира, че товатия. Той разбира, че това
ще е възможно, ако бъл-ще е възможно, ако бъл-
гарски духовник оглавигарски духовник оглави
църквата.църквата.
Печатът
на княз Борис І
ПрезПрез 870 година870 година Бъл-Бъл-
гария постига голям дипгария постига голям дип
ломатически успех. Конломатически успех. Кон
стантинополстантинопол признавапризнава
самостоятелността насамостоятелността на
българската църкава.българската църкава.
Пълната и независи-Пълната и независи-
мост, когато тя ще семост, когато тя ще се
ръководи отръководи от патриархпатриарх,,
обаче ще е грижа наобаче ще е грижа на
следващите владетелиследващите владетели..
Керамична плочка
Теодор Стратилат в
Панталейна, ІХ – Х век
ПРИЕМАНЕ НАПРИЕМАНЕ НА
СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТСЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
Много усилия полагаМного усилия полага
княз Борис І за да при-княз Борис І за да при-
общи народа към хрисобщи народа към хрис
тиянството. Но това мотиянството. Но това мо
жело да стане само,жело да стане само,
ако новата религия сеако новата религия се
разпространява на езиразпространява на ези
ка на славяните, коитока на славяните, които
са по-многочбройнотоса по-многочбройното
население в държаватанаселение в държавата..
Керамична плочка
от Преслав, ІХ – Х век
ПрезПрез 855 година855 година
светите братясветите братя
Кирил и МетодийКирил и Методий
създаватсъздават
славянската писме-славянската писме-
ностност. Благодарение. Благодарение
на нея славяните вна нея славяните в
другите страни слу-другите страни слу-
шат християнски прошат християнски про
поведи на разбира-поведи на разбира-
ем славянски език.ем славянски език.
Глаголицата и нейните създателиГлаголицата и нейните създатели
Свети
Константин-Кирил
Философ
Свети Методий
ПрезПрез 886886 година князгодина княз
Борис І приема с почес-Борис І приема с почес-
тити учениците на светитеучениците на светите
братя Кирил и Методий:братя Кирил и Методий:
Наум, Климент и Ангела-Наум, Климент и Ангела-
рийрий. В Плиска ги смятат. В Плиска ги смятат
за дар от бога.за дар от бога.
Свети седмочисленици
Икона от ХІV век
Климент ОхридскиКлимент Охридски съз-съз-
дава Охридската книжов-дава Охридската книжов-
кна школа. Обучава 3000кна школа. Обучава 3000
ученици. Преработва аз-ученици. Преработва аз-
буката на светите братя ибуката на светите братя и
нарича новата на иметонарича новата на името
на св. Кирилна св. Кирил --кирилицакирилица..
Наум ПреславскиНаум Преславски
е един от създатели-е един от създатели-
те на Преславскатате на Преславската
книжовна школа. Пи-книжовна школа. Пи-
ше и превежда бого-ше и превежда бого-
служебни книги.служебни книги.
Княз Борис І подкрепяКняз Борис І подкрепя
учениците на Кирил иучениците на Кирил и
Методий във всяко тяхноМетодий във всяко тяхно
начинание. Те обучават многоначинание. Те обучават много
българи на славянскатабългари на славянската
писменост и ги подготвят да яписменост и ги подготвят да я
разпространяват.разпространяват.
България тръгва по свой път заБългария тръгва по свой път за
самостоятелно духовно и културносамостоятелно духовно и културно
развитиеразвитие
българия част от християнска европа

More Related Content

What's hot

БЪЛГАРИЯ – ХРИСТИЯНСКА ДЪРЖАВА
БЪЛГАРИЯ – ХРИСТИЯНСКА ДЪРЖАВАБЪЛГАРИЯ – ХРИСТИЯНСКА ДЪРЖАВА
БЪЛГАРИЯ – ХРИСТИЯНСКА ДЪРЖАВА
Димитричка Апостолова
 
християнска българия
християнска българияхристиянска българия
християнска българияDani Parvanova
 
България на Дунав
България на ДунавБългария на Дунав
България на Дунав
koletka pavlova
 
30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...
30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...
30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...Veska Petrova
 
Симеон Велики - Владетелят Книголюбец
Симеон Велики - Владетелят КниголюбецСимеон Велики - Владетелят Книголюбец
Симеон Велики - Владетелят КниголюбецElena Gugleva
 
българия на духа
българия на духабългария на духа
българия на духаDani Parvanova
 
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ХVIII-XIX век
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ХVIII-XIX векБЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ХVIII-XIX век
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ХVIII-XIX век
Богдана Иванова-Шишкова
 
Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас изд. "Булвест"
Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас изд. "Булвест"Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас изд. "Булвест"
Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас изд. "Булвест"
Богдана Иванова-Шишкова
 
Народни будители
Народни будители Народни будители
Народни будители Elena Gugleva
 
Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон
Могъщество и културен разцвет на България при цар СимеонМогъщество и културен разцвет на България при цар Симеон
Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон
Богдана Иванова-Шишкова
 
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест 23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест Veska Petrova
 
Симеон Велики-владетелят книголюбец
Симеон Велики-владетелят книголюбецСимеон Велики-владетелят книголюбец
Симеон Велики-владетелят книголюбец
koletka pavlova
 
18. Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон - 4 клас, ЧО, Бу...
18. Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон - 4 клас, ЧО, Бу...18. Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон - 4 клас, ЧО, Бу...
18. Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон - 4 клас, ЧО, Бу...Veska Petrova
 
Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, БулвестНародни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, БулвестVeska Petrova
 
борис, християнство
борис, християнствоборис, християнство
борис, християнствоStela Doncheva
 
Старите българи
Старите българи Старите българи
Старите българи
koletka pavlova
 

What's hot (20)

БЪЛГАРИЯ – ХРИСТИЯНСКА ДЪРЖАВА
БЪЛГАРИЯ – ХРИСТИЯНСКА ДЪРЖАВАБЪЛГАРИЯ – ХРИСТИЯНСКА ДЪРЖАВА
БЪЛГАРИЯ – ХРИСТИЯНСКА ДЪРЖАВА
 
християнска българия
християнска българияхристиянска българия
християнска българия
 
България на Дунав
България на ДунавБългария на Дунав
България на Дунав
 
30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...
30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...
30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...
 
Симеон Велики - Владетелят Книголюбец
Симеон Велики - Владетелят КниголюбецСимеон Велики - Владетелят Книголюбец
Симеон Велики - Владетелят Книголюбец
 
българия на духа
българия на духабългария на духа
българия на духа
 
Vazrajdane
VazrajdaneVazrajdane
Vazrajdane
 
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ХVIII-XIX век
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ХVIII-XIX векБЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ХVIII-XIX век
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ХVIII-XIX век
 
Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас изд. "Булвест"
Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас изд. "Булвест"Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас изд. "Булвест"
Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас изд. "Булвест"
 
Народни будители
Народни будители Народни будители
Народни будители
 
Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон
Могъщество и културен разцвет на България при цар СимеонМогъщество и културен разцвет на България при цар Симеон
Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон
 
Zlaten vek
Zlaten vekZlaten vek
Zlaten vek
 
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест 23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
 
Hrist bulgaria
Hrist bulgariaHrist bulgaria
Hrist bulgaria
 
Симеон Велики-владетелят книголюбец
Симеон Велики-владетелят книголюбецСимеон Велики-владетелят книголюбец
Симеон Велики-владетелят книголюбец
 
18. Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон - 4 клас, ЧО, Бу...
18. Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон - 4 клас, ЧО, Бу...18. Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон - 4 клас, ЧО, Бу...
18. Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон - 4 клас, ЧО, Бу...
 
Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, БулвестНародни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
 
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест
 
борис, християнство
борис, християнствоборис, християнство
борис, християнство
 
Старите българи
Старите българи Старите българи
Старите българи
 

Similar to българия част от християнска европа

Княз Борис
Княз БорисКняз Борис
Княз Борисina_T
 
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, БулвестVeska Petrova
 
Kirilmetodii
KirilmetodiiKirilmetodii
кирил и методиии презентация по история много детайлна
кирил и методиии презентация по история много детайлнакирил и методиии презентация по история много детайлна
кирил и методиии презентация по история много детайлна
jorkokeca
 
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...Veska Petrova
 
Да проверим какво знаем и можем миналото на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Да проверим какво знаем и можем миналото на България - ЧО, 3 клас, БулвестДа проверим какво знаем и можем миналото на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Да проверим какво знаем и можем миналото на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Bajidara 10a
Bajidara 10aBajidara 10a
Bajidara 10a
club2333
 
Great Bulgarians by Natalia and Reni
Great Bulgarians by Natalia and ReniGreat Bulgarians by Natalia and Reni
Great Bulgarians by Natalia and ReniNelly Tsvetkova
 
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, БулвестЗлатният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
История Славянобългарска св. Паисий Хилендарски
История Славянобългарска св. Паисий ХилендарскиИстория Славянобългарска св. Паисий Хилендарски
История Славянобългарска св. Паисий Хилендарски
BorisAngelov4
 
Апогеят на Византия
Апогеят на ВизантияАпогеят на Византия
Апогеят на Византия
Milena Petkova
 
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Час по родолюбие
Час по родолюбиеЧас по родолюбие
Час по родолюбие
Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
българската държава в най стари времена-тест
българската държава в най стари времена-тестбългарската държава в най стари времена-тест
българската държава в най стари времена-тестСветла Събева
 
Паисий Хилендарски (Paisii Hilendarski)
Паисий Хилендарски (Paisii Hilendarski)Паисий Хилендарски (Paisii Hilendarski)
Паисий Хилендарски (Paisii Hilendarski)Kaloyan Sredov
 
Да проверим какво знаем и можем - Религиозните вярвания и животът на траките...
Да проверим какво знаем и можем - Религиозните вярвания и животът на траките...Да проверим какво знаем и можем - Религиозните вярвания и животът на траките...
Да проверим какво знаем и можем - Религиозните вярвания и животът на траките...Veska Petrova
 
Ден на народните будители
Ден на народните будителиДен на народните будители
Ден на народните будители
ES11ou
 
какво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществотокакво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществотоEmilia Petkova
 
българия древна и млада
българия  древна и младабългария  древна и млада
българия древна и младаguest5027b7e
 
история
историяистория
историяwarrrikill
 

Similar to българия част от християнска европа (20)

Княз Борис
Княз БорисКняз Борис
Княз Борис
 
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
 
Kirilmetodii
KirilmetodiiKirilmetodii
Kirilmetodii
 
кирил и методиии презентация по история много детайлна
кирил и методиии презентация по история много детайлнакирил и методиии презентация по история много детайлна
кирил и методиии презентация по история много детайлна
 
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
 
Да проверим какво знаем и можем миналото на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Да проверим какво знаем и можем миналото на България - ЧО, 3 клас, БулвестДа проверим какво знаем и можем миналото на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Да проверим какво знаем и можем миналото на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Bajidara 10a
Bajidara 10aBajidara 10a
Bajidara 10a
 
Great Bulgarians by Natalia and Reni
Great Bulgarians by Natalia and ReniGreat Bulgarians by Natalia and Reni
Great Bulgarians by Natalia and Reni
 
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, БулвестЗлатният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
 
История Славянобългарска св. Паисий Хилендарски
История Славянобългарска св. Паисий ХилендарскиИстория Славянобългарска св. Паисий Хилендарски
История Славянобългарска св. Паисий Хилендарски
 
Апогеят на Византия
Апогеят на ВизантияАпогеят на Византия
Апогеят на Византия
 
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
 
Час по родолюбие
Час по родолюбиеЧас по родолюбие
Час по родолюбие
 
българската държава в най стари времена-тест
българската държава в най стари времена-тестбългарската държава в най стари времена-тест
българската държава в най стари времена-тест
 
Паисий Хилендарски (Paisii Hilendarski)
Паисий Хилендарски (Paisii Hilendarski)Паисий Хилендарски (Paisii Hilendarski)
Паисий Хилендарски (Paisii Hilendarski)
 
Да проверим какво знаем и можем - Религиозните вярвания и животът на траките...
Да проверим какво знаем и можем - Религиозните вярвания и животът на траките...Да проверим какво знаем и можем - Религиозните вярвания и животът на траките...
Да проверим какво знаем и можем - Религиозните вярвания и животът на траките...
 
Ден на народните будители
Ден на народните будителиДен на народните будители
Ден на народните будители
 
какво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществотокакво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществото
 
българия древна и млада
българия  древна и младабългария  древна и млада
българия древна и млада
 
история
историяистория
история
 

More from Vаlentina Bikova

Състав на числата до 10
Състав на числата до 10Състав на числата до 10
Състав на числата до 10
Vаlentina Bikova
 
бел писане работни листи
бел писане работни листибел писане работни листи
бел писане работни листи
Vаlentina Bikova
 
състав на числата до 10
състав на числата до 10състав на числата до 10
състав на числата до 10
Vаlentina Bikova
 
звукови модели
звукови модели  звукови модели
звукови модели
Vаlentina Bikova
 
Числата до 10
Числата до 10Числата до 10
Числата до 10
Vаlentina Bikova
 
Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Коя е правилната дума?(1.клас четене)Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Коя е правилната дума?(1.клас четене)Vаlentina Bikova
 
стайни растения вкъщи и в училище
стайни растения вкъщи и в училищестайни растения вкъщи и в училище
стайни растения вкъщи и в училищеVаlentina Bikova
 
селскостопански животни вал. 2
селскостопански животни вал. 2селскостопански животни вал. 2
селскостопански животни вал. 2Vаlentina Bikova
 
домашни любимци вал.
домашни любимци вал.домашни любимци вал.
домашни любимци вал.Vаlentina Bikova
 
емилиян станев.Ppt
емилиян станев.Pptемилиян станев.Ppt
емилиян станев.PptVаlentina Bikova
 
българско черноморско крабрежие вал.
българско черноморско крабрежие вал.българско черноморско крабрежие вал.
българско черноморско крабрежие вал.Vаlentina Bikova
 
Слънчева система
Слънчева системаСлънчева система
Слънчева системаVаlentina Bikova
 
заедно учим числата до милион
заедно учим числата до милионзаедно учим числата до милион
заедно учим числата до милионVаlentina Bikova
 

More from Vаlentina Bikova (20)

Състав на числата до 10
Състав на числата до 10Състав на числата до 10
Състав на числата до 10
 
бел писане работни листи
бел писане работни листибел писане работни листи
бел писане работни листи
 
състав на числата до 10
състав на числата до 10състав на числата до 10
състав на числата до 10
 
звукови модели
звукови модели  звукови модели
звукови модели
 
Числата до 10
Числата до 10Числата до 10
Числата до 10
 
клетъчно ядро
клетъчно ядроклетъчно ядро
клетъчно ядро
 
Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Коя е правилната дума?(1.клас четене)Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Коя е правилната дума?(1.клас четене)
 
стайни растения вкъщи и в училище
стайни растения вкъщи и в училищестайни растения вкъщи и в училище
стайни растения вкъщи и в училище
 
палавница
палавницапалавница
палавница
 
селскостопански животни вал. 2
селскостопански животни вал. 2селскостопански животни вал. 2
селскостопански животни вал. 2
 
домашни любимци вал.
домашни любимци вал.домашни любимци вал.
домашни любимци вал.
 
емилиян станев.Ppt
емилиян станев.Pptемилиян станев.Ppt
емилиян станев.Ppt
 
моята улица
моята улицамоята улица
моята улица
 
българско черноморско крабрежие вал.
българско черноморско крабрежие вал.българско черноморско крабрежие вал.
българско черноморско крабрежие вал.
 
Strandzha (pp tminimizer)
Strandzha (pp tminimizer)Strandzha (pp tminimizer)
Strandzha (pp tminimizer)
 
Rodopi (pp tminimizer)
Rodopi (pp tminimizer)Rodopi (pp tminimizer)
Rodopi (pp tminimizer)
 
Godishni vremena
Godishni vremenaGodishni vremena
Godishni vremena
 
Слънчева система
Слънчева системаСлънчева система
Слънчева система
 
пътни знаци
пътни знаципътни знаци
пътни знаци
 
заедно учим числата до милион
заедно учим числата до милионзаедно учим числата до милион
заедно учим числата до милион
 

българия част от християнска европа

 • 1. БЪЛГАРИЯ - ЧАСТБЪЛГАРИЯ - ЧАСТ ОТ ХРИСТИЯНСКАОТ ХРИСТИЯНСКА ЕВРОПАЕВРОПА
 • 2. През ІХ векПрез ІХ век княз Борис І осъ-княз Борис І осъ- ществава две ве-ществава две ве- лики промени, съдлики промени, съд боносни забоносни за бъде- щето набъде- щето на България.България. Древно изображение на княз Борис І
 • 3. Приема се християнст-Приема се християнст- вото и се въвежда славянвото и се въвежда славян ският език в държавния иският език в държавния и църковния живот. Благо-църковния живот. Благо- дарение на това,дарение на това, Бълга-Бълга- риярия става част от христи-става част от христи- янска Европа и славянскиянска Европа и славянски духовен и културен цен-духовен и културен цен- тър. Двата народа: бъл-тър. Двата народа: бъл- гарският и славянският,посгарският и славянският,пос тепенно е сливат и носяттепенно е сливат и носят общото имеобщото име българибългари..
 • 4. ПРИЕМАНЕ НАПРИЕМАНЕ НА ХРИСТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯХРИСТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯ
 • 5. България по времето на хан Крум иБългария по времето на хан Крум и неговите наследници енеговите наследници е езическаезическа дър-дър- жаважава.. Това и пречи да бъде призната отТова и пречи да бъде призната от европейските християнски държави. Ха-европейските християнски държави. Ха- новете преследват християните и христи-новете преследват християните и христи- янството в нашите земиянството в нашите земи..
 • 6. Княз Борис разбираКняз Борис разбира колко опасни за бъде-колко опасни за бъде- щето на държавата сащето на държавата са различните езици иразличните езици и религии на население-религии на население- то. Той извършва труд-то. Той извършва труд- на промяна. Въвеждана промяна. Въвежда християнствотохристиянството ии откъсва българите иоткъсва българите и славяните от старитеславяните от старите им езически вярвания,им езически вярвания, обичаи и традицииобичаи и традиции..
 • 7. Покръстването на княз Борис ІПокръстването на княз Борис І
 • 8. Покръстването става в 865 г.Покръстването става в 865 г. Българският владетел приема титлатаБългарският владетел приема титлата князкняз и християнското име Михаил.и християнското име Михаил.
 • 9. Строят се църкви. Въ-Строят се църкви. Въ- веждат се нови христи-веждат се нови христи- янски празници. Но но-янски празници. Но но- вата религия не е яснавата религия не е ясна за хората, защото сеза хората, защото се проповядва на гръцкипроповядва на гръцки език.език. Златната /Кръглата/ църква във Велики Преслав
 • 11. Княз Борис І осъзнава,Княз Борис І осъзнава, че най-важната му задачаче най-важната му задача е да опази своята държа-е да опази своята държа- ва от влиянието на Визан-ва от влиянието на Визан- тия. Той разбира, че товатия. Той разбира, че това ще е възможно, ако бъл-ще е възможно, ако бъл- гарски духовник оглавигарски духовник оглави църквата.църквата. Печатът на княз Борис І
 • 12. ПрезПрез 870 година870 година Бъл-Бъл- гария постига голям дипгария постига голям дип ломатически успех. Конломатически успех. Кон стантинополстантинопол признавапризнава самостоятелността насамостоятелността на българската църкава.българската църкава. Пълната и независи-Пълната и независи- мост, когато тя ще семост, когато тя ще се ръководи отръководи от патриархпатриарх,, обаче ще е грижа наобаче ще е грижа на следващите владетелиследващите владетели.. Керамична плочка Теодор Стратилат в Панталейна, ІХ – Х век
 • 13. ПРИЕМАНЕ НАПРИЕМАНЕ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТСЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
 • 14. Много усилия полагаМного усилия полага княз Борис І за да при-княз Борис І за да при- общи народа към хрисобщи народа към хрис тиянството. Но това мотиянството. Но това мо жело да стане само,жело да стане само, ако новата религия сеако новата религия се разпространява на езиразпространява на ези ка на славяните, коитока на славяните, които са по-многочбройнотоса по-многочбройното население в държаватанаселение в държавата.. Керамична плочка от Преслав, ІХ – Х век
 • 15. ПрезПрез 855 година855 година светите братясветите братя Кирил и МетодийКирил и Методий създаватсъздават славянската писме-славянската писме- ностност. Благодарение. Благодарение на нея славяните вна нея славяните в другите страни слу-другите страни слу- шат християнски прошат християнски про поведи на разбира-поведи на разбира- ем славянски език.ем славянски език.
 • 16. Глаголицата и нейните създателиГлаголицата и нейните създатели Свети Константин-Кирил Философ Свети Методий
 • 17. ПрезПрез 886886 година князгодина княз Борис І приема с почес-Борис І приема с почес- тити учениците на светитеучениците на светите братя Кирил и Методий:братя Кирил и Методий: Наум, Климент и Ангела-Наум, Климент и Ангела- рийрий. В Плиска ги смятат. В Плиска ги смятат за дар от бога.за дар от бога. Свети седмочисленици Икона от ХІV век
 • 18. Климент ОхридскиКлимент Охридски съз-съз- дава Охридската книжов-дава Охридската книжов- кна школа. Обучава 3000кна школа. Обучава 3000 ученици. Преработва аз-ученици. Преработва аз- буката на светите братя ибуката на светите братя и нарича новата на иметонарича новата на името на св. Кирилна св. Кирил --кирилицакирилица..
 • 19. Наум ПреславскиНаум Преславски е един от създатели-е един от създатели- те на Преславскатате на Преславската книжовна школа. Пи-книжовна школа. Пи- ше и превежда бого-ше и превежда бого- служебни книги.служебни книги.
 • 20. Княз Борис І подкрепяКняз Борис І подкрепя учениците на Кирил иучениците на Кирил и Методий във всяко тяхноМетодий във всяко тяхно начинание. Те обучават многоначинание. Те обучават много българи на славянскатабългари на славянската писменост и ги подготвят да яписменост и ги подготвят да я разпространяват.разпространяват.
 • 21. България тръгва по свой път заБългария тръгва по свой път за самостоятелно духовно и културносамостоятелно духовно и културно развитиеразвитие