SlideShare a Scribd company logo
:‫תאריך‬_________
‫לכבוד‬
___________________
.‫א.ג‬,.‫נ‬
:‫הנדון‬‫לחו‬ ‫בהתאם‬ ‫עבודה‬ ‫תנאי‬ ‫בדבר‬ ‫הודעה‬‫התשס"ב‬ )‫עבודה‬ ‫(תנאי‬ ‫לעובד‬ ‫הודעה‬ ‫ק‬-2002
‫הננ‬‫י‬‫ל‬ ‫מתכבד‬‫הודיעך‬‫העסקתך‬ ‫תנאי‬ ‫עיגון‬ ‫על‬‫ב‬-___________‫(להלן‬"‫"המעסיק‬ :)‫התנאים‬ ‫לפי‬
:‫הבאים‬-
1.‫מו‬ ‫הינך‬‫ע‬‫ס‬‫ק‬‫/ת‬‫ב‬‫חוזה‬‫קצובה‬ ‫בלתי‬ ‫לתקופה‬‫החל‬‫מיום‬________‫כתובתו‬ ‫אשר‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬
‫הינה‬.________________________________
2.‫הינך‬‫עובד‬‫/ת‬‫ל‬ ‫בכפיפות‬-________‫בתפקיד‬‫מו‬ ‫של‬‫כר‬‫ב‬‫חנות‬,‫הכולל‬‫על‬ ‫אחריות‬:‫הבאים‬ ‫הנושאים‬
2.1‫הצגת‬‫המוצרים‬‫ב‬‫חנות‬.‫ומכירתם‬ ‫לקונים‬
2.2‫ס‬‫דור‬.‫החנות‬
2.2‫ע‬.‫בקופה‬ ‫בודה‬
2.2‫סי‬‫ו‬‫ע‬.‫מלאי‬ ‫בספירות‬
2.2_______________________________________________________________
2.2‫אחרים‬ ‫ו/או‬ ‫נוספים‬ ‫תפקידים‬ ‫ו/או‬ ‫מטלות‬ ‫כל‬‫יוטל‬ ‫אשר‬ ,‫ו‬‫עלי‬‫ך‬‫ידי‬ ‫על‬‫המעסיק‬‫ואשר‬ ,
‫נמצא‬‫ים‬‫מיומנות‬ ‫בתחום‬‫ך‬‫וכישורי‬‫ך‬‫ו/או‬‫ה‬‫לתפקי‬ ‫קשורים‬‫ד‬‫ך‬.‫כאמור‬
2.‫את‬/‫תעב‬ ‫ה‬‫ו‬‫ד‬/‫ד‬‫י‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬_____,‫בימים‬______‫השעות‬ ‫בטווח‬ ,_____‫ו‬ ,-_____
‫יום/שבוע‬ ‫כל‬ ‫שעות‬1
'‫ו‬ ‫ביום‬ .‫ת‬‫עבוד‬‫/י‬‫השעות‬ ‫בטווח‬_________2
.‫יום‬‫של‬ ‫השבועי‬ ‫המנוחה‬‫ך‬‫יהיה‬
‫ביום‬_____________.
‫או‬
1
.‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
2
.'‫ו‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫יש‬ ‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫חמישה‬ ‫עובד‬ ‫העובד‬ ‫אם‬
-1-
‫את‬/‫תעבוד‬ ‫ה‬‫/די‬‫משמרות‬ _______‫בשבוע/בחודש‬3
‫ב‬‫לסידור‬ ‫התאם‬‫ל‬ ‫שיימסר‬ ‫עבודה‬‫ך‬‫כל‬ ‫בתום‬
‫שבוע/חודש‬4
‫ל‬ ‫בנוגע‬‫חודש/שבוע‬5
‫ימי‬ ‫יהיו‬ ‫שלך‬ ‫העבודה‬ ‫ימי‬ .‫אחריו‬ ‫הבא‬‫ם‬___________‫כאשר‬ ,
‫יהא‬ ‫מנוחה‬ ‫יום‬_____________‫מתחייב‬ ‫הינך‬ .______________ ‫שעות‬ ‫בת‬ ‫הינה‬ ‫משמרת‬ ‫כל‬ .
__ ‫משמרות‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫ולעבוד‬ ‫לידיך‬ ‫שתקבל‬ ‫העבודה‬ ‫לסידור‬ ‫בהתאם‬ ‫לעבוד‬____‫בחודש/שבוע‬6
.
‫למע‬‫מתחייב‬ ‫אינו‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫ן‬‫ל‬ ‫לספק‬ ‫מראש‬‫ך‬‫של‬ ‫מסוימת‬ ‫כמות‬
‫העבודה‬ ‫לצורכי‬ ‫ובהתאם‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫נתון‬ ‫והדבר‬ ,‫חודש‬ ‫או‬ ‫שבוע‬ ‫בכל‬ ,‫משמרות‬7
.
2.‫עבודת‬ ‫תמורת‬‫ך‬‫ת‬‫ק‬‫בל‬‫/י‬‫חודשית‬ ‫משכורת‬‫ש"ח‬ _________ ‫של‬ ‫בסך‬‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫לפי‬ ‫/שכר‬8
‫בס‬‫ך‬
‫של‬₪ _____‫שעת‬ ‫כל‬ ‫בגין‬‫עבודה‬(:‫הלן‬"‫"השכר‬.)
2.,‫בנוסף‬‫ת‬‫ה‬‫יה/א‬‫זכאי‬‫/ת‬:‫כדלקמן‬ ‫המפורט‬ ‫לפי‬ ‫עמלות‬ ‫לקבל‬
_____________________________________________________________________9
.
.‫כלשהן‬ ‫סוציאליות‬ ‫זכויות‬ ‫לתשלום‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫חלק‬ ‫יהיו‬ ‫המכירה‬ ‫עמלות‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬
‫או‬
‫שה‬ ‫בתנאי‬‫נך‬‫ע‬‫ו‬‫מד‬‫/ת‬‫הב‬ ‫ביעדים‬,‫אים‬‫ת‬‫ה‬‫יה/א‬‫זכאי‬‫/ת‬:‫להלן‬ ‫המפורט‬ ‫באופן‬ ,‫בונוס‬ ‫לתשלום‬
____________________________________________________________________10
.
‫סוציאליות‬ ‫זכויות‬ ‫לתשלום‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫חלק‬ ‫אינו‬ ‫הבונוס‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬
.‫כלשהן‬
2.‫בנוסף‬,‫את‬/‫תהיה‬ ‫ה‬‫/א‬‫זכאי‬‫/ת‬‫לתשלום‬‫בסך‬‫של‬______‫לחודש‬ ‫ש"ח‬‫עבור‬______‫נוספות‬ ‫שעות‬
‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬122%‫של‬ ‫ובסך‬_____₪‫עבור‬ ‫לחודש‬______‫גלובאליות‬ ‫נוספת‬ ‫שעות‬
‫של‬ ‫בשיעור‬121%‫שעבד‬ ‫הנוספות‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫וזאת‬ ,‫/ת‬.‫החודש‬ ‫באותו‬ ‫בפועל‬
‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫ישלם‬ ‫המעסיק‬‫ל‬‫ך‬‫אם‬ ‫גם‬ ‫התוספת‬ ‫את‬‫לא‬‫ת‬‫עב‬‫ו‬‫ד‬/‫ד‬‫י‬‫שעות‬ ‫בפועל‬
‫כלשהן‬ ‫נוספות‬ ‫עבודה‬11.
3
.‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
4
.‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
5
.‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
6
.‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
7
‫ה‬ ‫לדרישת‬.‫משמרות‬ ‫של‬ ‫מינימאלית‬ ‫לכמות‬ ‫יתחייב‬ ‫שהמעסיק‬ ‫באופן‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫ניתן‬ ,‫עובד‬
8
.‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
9
‫להיגזר‬ ‫יכולות‬ ‫המכירה‬ ‫עמלות‬,‫למשל‬ ,‫שהינו‬ ‫בתשלום‬ ‫ומדובר‬ ‫במידה‬ .‫מכירות‬ ‫מחזור‬ ‫או‬ ,‫מרווחים‬ ,‫המחלקה‬ ‫מביצועי‬
‫תפוקה‬ ‫לפי‬ ‫שכר‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫למעשה‬‫ביעדים‬ ‫מותנה‬ ‫ואינו‬‫לשכר‬ ‫הוא‬ ‫נחשב‬.‫סוציאליות‬ ‫זכויות‬ ‫תשלום‬ ‫לעניין‬ ‫ועניין‬ ‫דבר‬ ‫לכל‬
10
‫ותנאים‬ ‫פיצויים‬ ‫תשלום‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫כחלק‬ ‫יחשב‬ ‫שלא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫ובתנאים‬ ‫ביעדים‬ ‫מותנה‬ ‫יהיה‬ ‫שהבונוס‬ ‫מאד‬ ‫חשוב‬
.‫אחרים‬ ‫סוציאליים‬
11
‫נ‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫ובלבד‬ ‫בפועל‬ ‫וספות‬
‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫הנקוב‬ ‫הערך‬ ‫שיצוין‬.‫כן‬‫חשוב‬‫שעות‬ ‫שאותן‬‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫משקפות‬
‫את‬ ‫להתאים‬ ‫מומלץ‬ ,‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫משתנה‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫וממוצע‬ ‫במידה‬ .‫בפועל‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬
‫הגלובא‬ ‫הנוספות‬ ‫לשעות‬ ‫השינוי‬‫של‬ ‫בתעריף‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מבצע‬ ‫לא‬ ‫והעובד‬ ‫במידה‬ ‫כי‬ ,‫נוסיף‬ .‫המשולמות‬ ‫ליות‬121%‫היינו‬ ,
‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫עובד‬ ‫אינו‬ ‫העובד‬-2‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לו‬ ‫לשלם‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫הראשונות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬121%.
-2-
7.‫י‬ ‫השכר‬‫שול‬‫ם‬‫ל‬‫ך‬‫ה‬ ‫עד‬-9‫לחודש‬‫וי‬‫במשק‬ ‫הנהוגות‬ ‫היוקר‬ ‫לתוספות‬ ‫בהתאם‬ ‫עודכן‬.
8.‫לתשלו‬ ‫ושיעורה‬ ‫זכאותך‬ ‫עצם‬‫ם‬‫נוספות‬ ‫שעות‬12
,,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ,‫נסיעה‬ ‫דמי‬ ,‫הבראה‬ ‫דמי‬ ,‫שנתית‬ ‫חופשה‬
‫חג‬ ‫דמי‬‫יהי‬‫ו‬‫על‬‫פי‬‫דין‬13
.
9.‫בנוסף‬‫המיוחדי‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫תקבל/י‬:‫הבאים‬ ‫ם‬.__________________________________
11.‫מ‬ ‫החל‬_____________14
,‫יע‬‫ביר‬‫המעסיק‬‫להלן‬ ‫כהגדרתה‬ ,‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,:
11.1‫סכומים‬‫פנסיה‬ ‫לקרן‬______‫כאשר‬ ,‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%_____‫ב‬‫גין‬
‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬%__________‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬%_______‫ת‬ ‫בגין‬‫עובד‬ ‫גמולי‬.
‫או‬
11.8‫סכומים‬‫בחברת‬ ‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬________‫כאשר‬‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:
%______‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬% ;______‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬% ;______‫אובדן‬ ‫בגין‬
‫ו‬ ;‫עבודה‬ ‫כושר‬-%________.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬
11.9‫ה‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬ ‫בכפוף‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפקדות‬‫ו/או‬ ‫פנסיה‬ ‫קרן‬ ‫תקנות‬ ‫ו/או‬ ‫עליך‬ ‫חל‬
‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ .‫הרלבנטיות‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫ותקנות‬ ,‫הנחיות‬ ,‫פקודות‬ ‫ו/או‬ ‫הביטוח‬ ‫חברת‬
‫התשלומים‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ,‫לעיל‬ ‫כהגדרתו‬ ,‫השכר‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬
‫הבאים‬___________15
.
12
.‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫מקבל‬ ‫העובד‬ ‫אם‬ ‫מחק‬
13
‫ומעוניינים‬ ‫במידה‬‫לשל‬‫כאמור‬ ‫זכויות‬ ‫ם‬‫ל‬ ‫מעבר‬‫ב‬ ‫קבוע‬‫דין‬‫יש‬‫ההעסקה‬ ‫בתנאי‬ ‫או‬ ‫נפרדת‬ ‫בשורה‬ ‫התייחסות‬ ‫ולהוסיף‬ ‫למחוק‬
.‫המיוחדים‬
14
‫בהקשר‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫יש‬ ,‫בנוסף‬ .‫חלים‬ ‫אם‬ ,‫העובד‬ ‫על‬ ‫החלים‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫או‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬
‫פנסיה‬ ‫בנושא‬ ‫במשק‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫כי‬ ,‫זה‬)‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫נושא‬ ‫אצלם‬ ‫מוסדר‬ ‫שלא‬ ‫גופים‬ ‫על‬ ‫בעקרון‬ ‫(החל‬
‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫לפנסיה‬ ‫זכאי‬ ‫אחר‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫ואילו‬ ‫העסקתו‬ ‫מתחילת‬ ‫החל‬ ‫לפנסיה‬ ‫זכאי‬ ,‫פנסיוני‬ ‫ביטוח‬ ‫עם‬ ‫לעבודה‬ ‫המתקבל‬ ,‫עובד‬2
.‫המתנה‬ ‫חודשי‬
15
)‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫עבור‬ ‫תשלום‬ :‫(כגון‬ ‫נוספים‬ ‫תשלומים‬ ‫הכללת‬ ‫על‬ ‫וסוכם‬ ‫במידה‬‫את‬ ‫להשלים‬ ‫יש‬ ‫הפנסיוני‬ ‫בשכר‬
.‫מוגדר‬ ‫אם‬ ,‫שם‬ ‫המוגדר‬ ‫לפנסיה‬ ‫הקובע‬ ‫לשכר‬ ‫התאמה‬ ‫לבצע‬ ‫יש‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫או‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫אם‬ ,‫בנוסף‬ .‫החסר‬
-3-
‫לסעיף‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬16
11.11‫לע‬ ‫כאמור‬ ‫הפנסיה‬ ‫מנהלים/קרן‬ ‫לביטוח‬ ‫הפרשות‬‫פיצויי‬ ‫מלוא‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ‫יל‬
‫ההפרשה‬ ‫נעשתה‬ ‫בגינם‬ ‫והשיעורים‬ ‫התקופות‬ ,‫השכר‬ ‫לרכיבי‬ ‫ביחס‬ ‫לך‬ ‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬
‫סעיף‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,‫בלבד‬12‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1922‫יחולו‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫וכי‬ ,
.‫בי.פ‬ ‫שפורסמו‬ ,‫אישור‬ ‫למתן‬ ‫התנאים‬2229‫התשנ"ח‬ ,-2292‫מ‬ ‫ביטוח‬ ‫לעניין‬ ,‫נהלים/קרן‬
‫כ‬ ‫בזאת‬ ‫המצורפים‬ ,‫הפנסיה‬‫נספח‬‫א‬'‫ל‬‫מכתב‬‫זה‬‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫והמהווים‬17
.
‫מ‬ ‫המעסיק‬‫ו‬‫ו‬‫אלא‬ ,‫תשלומיו‬ ‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫תר‬
‫מכ‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫העובד‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬‫ו‬‫ח‬‫סעיפים‬12‫או‬17‫לחוק‬
‫משך‬ ‫שהעובד‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬ ‫מקרן‬ ‫כספים‬
"‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬-.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬
‫או‬18
11.‫מ‬ ‫החל‬-____________19
:‫(להלן‬"‫זכאותך‬ ‫"מועד‬‫את‬ )/‫תבוטח‬ ‫ה‬‫/י‬‫בהתאם‬ ‫מקיפה‬ ‫בפנסיה‬
‫ותוך‬ ‫היה‬ .‫במשק‬ ‫מקיף‬ ‫פנסיוני‬ ‫לביטוח‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫להוראות‬21‫תינתן‬ ‫לא‬ ‫זכאותך‬ ‫ממועד‬ ‫ימים‬
‫ידך‬ ‫על‬,‫לבטחך‬ ‫קופה‬ ‫באיזה‬ ‫הודעה‬‫י‬‫בטחך‬‫המעסיק‬‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬‫ב‬-_______‫מבלי‬ ‫וזאת‬ ,
‫האמור‬ ‫מכלליות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬ .‫דין‬ ‫כל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אחרת‬ ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫לעבור‬ ‫או‬ ‫לבחור‬ ‫מזכותך‬ ‫לגרוע‬
:‫כדלקמן‬ ,‫יהיו‬ ‫ההפרשות‬ ‫שיעורי‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬-
16
‫הכללי‬ ‫באישור‬ ‫הקבועים‬ ‫לשיעורים‬ ‫בהתאם‬ ‫מנהלים‬ ‫בביטוח‬ ‫או‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫כספים‬ ‫מופקדים‬ ‫לעובד‬ ‫אם‬ ‫רלבנטית‬ ‫התוספת‬
‫ז‬ ‫להסכם‬ ‫כנספח‬ ‫המצורף‬‫ב‬ ‫בשימוש‬ ‫היתרון‬ .‫ה‬‫סעיף‬12‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬‫בקופה‬ ‫המופקדים‬ ‫הפיצויים‬ ‫כספי‬ ‫כי‬ ,‫הוא‬‫יבואו‬
‫ששולמו‬ ‫ולתקופה‬ ‫האמורים‬ ‫התשלומים‬ ‫שולמו‬ ‫שממנו‬ ‫השכר‬ ‫בגין‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬,‫השלמה‬ ‫נדרשת‬ ‫ולא‬
‫פיצויים‬ ‫של‬‫הינ‬ ‫בקופות‬ ‫התשואות‬ ‫בהן‬ ‫בתקופות‬ ‫במיוחד‬ ‫מועיל‬ ‫הדבר‬ .‫שליליות‬ ‫ן‬‫בהתאם‬ ‫שכן‬ ,‫העובד‬ ‫בשכר‬ ‫עלייה‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬ ‫או‬ ,
‫האחרון‬ ‫מהשכר‬ ‫נגזרים‬ ‫הפיצויים‬ ‫לחוק‬‫של‬ ‫במקרה‬ ‫גם‬ ,‫לידיו‬ ‫חזרה‬ ‫הפיצויים‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫מוותר‬ ‫המעביד‬ ,‫מנגד‬ ‫אך‬ .
.‫באישור‬ ‫הקבועים‬ ‫בסייגים‬ ,‫התפטרות‬‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫וחל‬ ‫במידה‬‫סעיף‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫המסדירים‬12‫ל‬‫חוק‬
.‫הוראות‬ ‫אותן‬ ‫לפי‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬
17
.‫בזאת‬ ‫מצורף‬ ‫האישור‬ ‫נוסח‬
18
‫פנסיה‬ ‫בעניין‬ ‫לעובד‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫הקובעים‬ ,‫אישית‬ ‫הסכמה‬ ‫או‬ ,‫ספציפי‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫אם‬
‫ה‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫את‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫להחיל‬ ‫יש‬‫ה‬ ‫כללי‬.‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫בנושא‬ ‫במשק‬ ‫חל‬
19
‫יהיה‬ ‫העובד‬‫לביטוח‬ ‫זכאי‬‫צו‬ ‫עפ"י‬ ‫ההפרשות‬ ‫ולביצוע‬ ‫פנסיוני‬‫ההרחבה‬‫בתום‬ ‫מיד‬2:‫(להלן‬ ‫העבודה‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬‫"תקופת‬
‫המתנה‬.)"‫ה‬ ‫התקבל‬ ‫אם‬‫יהיה‬ ‫כלשהו‬ ‫פנסיוני‬ ‫בביטוח‬ ‫מבוטח‬ ‫כשהוא‬ ‫לעבודה‬ ‫עובד‬‫הוא‬‫מהיום‬ ‫החל‬ ‫ההפרשות‬ ‫לביצוע‬ ‫זכאי‬
.‫לעבודתו‬ ‫הראשון‬‫לאחר‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפרשות‬2‫חודשי‬‫המס‬ ‫שנת‬ ‫בתום‬ ‫או‬ ‫עבודה‬–‫מבינ‬ ‫המוקדם‬ ‫המועד‬‫יה‬‫ם‬‫ליום‬ ‫רטרואקטיבית‬
‫האמורה‬ ‫ההמתנה‬ ‫תקופת‬ ‫לגביו‬ ‫תחול‬ ‫ולא‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתו‬ ‫תחילת‬.
‫מיום‬ ‫החל‬....
‫וא‬‫ילך‬
‫מעביד‬ ‫הפרשת‬‫הפרשות‬
‫עובד‬
‫הפרשות‬
‫המעביד‬
‫לפיצויים‬
1.1.21122%2%2%
1.1.21122%2.2%2%
-4-
11.______________ ‫מ‬ ‫החל‬20‫מהשכר‬ ‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ ,‫סכומים‬‫ב‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬-__________21,
‫כאשר‬‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%‫ב‬ _________‫גין‬‫ו‬ _____________ %‫מעביד‬ ‫חלק‬-
%__‫ו‬ ‫השכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫יעשו‬ ‫הפקדות‬ .‫העובד‬ ‫של‬ ‫חלקו‬ ‫בגין‬ _________-______22‫לגובה‬ ‫ועד‬
‫כ‬ ‫המוכרת‬ ‫הסכום‬ ‫תקרת‬‫פטורה‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת/תקנות/הנחיות‬ ‫פי‬ ‫על‬‫מבין‬ ‫הנמוך‬ ,
.‫השניים‬
12.‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫רשאי‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬23
‫בת‬ /______‫ימים‬24
‫מבלי‬ ,
‫לפגוע‬‫בזכו‬‫ת‬‫המעסיק‬.‫בדין‬ ‫הקבועים‬ ‫בתנאים‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לפטרך‬
12.‫ה‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫הקשר‬ ‫פסקת‬‫י‬‫היה‬‫עליך‬‫/ייך‬‫להעביר‬‫את‬‫תפקיד‬‫ך‬‫למחליפ‬ ‫ומסודר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬‫ך‬,
‫פעילות‬ ‫אודות‬ ‫עליו‬ ‫לממונים‬ ‫עדכניים‬ ‫דיווחים‬ ‫לתת‬‫ך‬‫עבודת‬ ‫הפסקת‬ ‫מועד‬ ‫עד‬‫למעסיק‬ ‫למסור‬ ,‫ך‬‫את‬
‫אלי‬ ‫הגיע‬ ‫אשר‬ ‫אחר‬ ‫חומר‬ ‫וכל‬ ‫המידע‬ ,‫המסמכים‬ ‫כל‬‫ך/ייך‬‫עבודת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫ך‬‫יד‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫אשר‬ ‫ו/או‬‫ך‬
‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫ך‬‫להזד‬ ‫וכן‬‫כ‬‫ות‬‫ברשות‬ ‫שהופקד‬ ‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ומסודרת‬ ‫מלאה‬ ‫בצורה‬‫ך‬,
.‫וסביר‬ ‫תקין‬ ‫במצב‬ ‫כשהינו‬ ‫ולהשיבו‬‫תהיה‬ ‫לא‬‫לך‬.‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫או‬ ‫רכוש‬ ‫על‬ ‫עיכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬‫כן‬
‫תהיה/א‬‫חייב‬‫/ת‬‫חובותי‬ ‫כל‬ ‫לפרוע‬‫ך‬‫השונו‬ ‫ולרשויות‬ ‫למעסיק‬‫ת‬‫והמעסיק‬‫יהיה‬‫זכאי‬‫לקזז‬‫/לנכות‬‫כל‬
‫חוב‬‫שלך‬‫ל‬ ‫המגיעים‬ ‫והזכויות‬ ‫הכספים‬ ‫מכל‬‫ך‬‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬‫ך‬.
12.,‫אחרת‬ ‫מפורשות‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫ברוטו‬ ‫כסכומי‬ ‫ישולמו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫המפורטים‬ ‫התשלומים‬ ‫כל‬‫ו‬‫ינוכו‬
‫וכן‬ ‫מהם‬‫בגין‬‫כל‬,‫תקבל‬ ‫אם‬ ,‫שתקבל‬ ‫הטבה‬‫ל‬ ‫תשלומים‬,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ,‫לאומי‬ ‫ביטוח‬‫בריאות‬ ‫מס‬‫וכ‬‫ל‬
.‫אחר‬ ‫חובה‬ ‫תשלום‬
20
.‫זאת‬ ‫המחייב‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫זו‬ ‫זכות‬ ‫להעניק‬ ‫חובה‬ ‫אין‬
21
.‫הקרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬
22
‫מעוניין‬ ‫והמעביד‬ ‫במידה‬.‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תוספת‬ :‫כגון‬ ‫שונות‬ ‫תוספות‬ ‫הפקדות‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫בשכר‬ ‫לכלול‬
‫הצדדים‬ ‫להסכמות‬ ‫נתון‬ ‫הדבר‬.‫אחרת‬ ‫הקובע‬ ‫ענפי‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫ו/או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫הצדדים‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫אם‬ ‫למעט‬ ,
23
‫מוקד‬ ‫הודעה‬ ‫בעניין‬ ‫לעובד‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫הקובעים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫אם‬‫חוק‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫יחולו‬ ,‫מת‬
‫התשס"א‬ ,‫והתפטרות‬ ‫לפיטורים‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬-2111:‫(להלן‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ .)‫אורך‬
‫לה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬‫העובד‬‫של‬ ‫בוותק‬ ‫תלוי‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫העבודה‬ ‫במקום‬‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫משכורת‬ ‫מקבלת‬ ‫העובד‬ ‫והאם‬
‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫תעריף‬.‫ע‬‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לשכר‬ ‫הזכאי‬ ‫ובד‬‫עבודת‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫לפני‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫לקבלת‬ ‫הראשונה‬
‫יום‬ ‫של‬ ‫פיטורים‬‫אחד‬‫חודשי‬ ‫בששת‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬‫ה‬‫עבוד‬‫ה‬‫מהחודש‬ ‫החל‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫וחצי‬ ‫יומיים‬ ‫ושל‬ ,‫הראשונים‬
‫לעבודת‬ ‫השביעי‬‫ו‬.‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫למקסימום‬ ‫עד‬‫עובד‬‫המועסק‬‫המחוש‬ ‫שכר‬ ‫לפי‬‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ב‬-‫להודעה‬ ‫זכאי‬
:‫הבאה‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ,‫מוקדמת‬
‫הפיטורים‬ ‫מועד‬‫הזכאות‬ ‫שיעור‬
‫הראשונה‬ ‫העבודה‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬
‫ראשונה‬ ‫שנה‬ ‫בתום‬‫שבועיים‬
‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועיים‬2‫עבודה‬ ‫חודשי‬
‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫בתום‬‫שבועות‬ ‫שלושה‬
‫במה‬‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫לך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועות‬ ‫שלושה‬2‫עבודה‬ ‫חודשי‬
‫ואילך‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫מתום‬‫ח‬‫ודש‬
24
‫תקופת‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫מומלץ‬ ‫כן‬ .‫הראשונה‬ ‫האפשרות‬ ‫לפי‬ ‫הקבוע‬ ‫מזה‬ ‫קצר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫שאורך‬ ‫חשוב‬
.‫הדדי‬ ‫באופן‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬
-5-
12.‫חובה‬ ‫חלה‬‫עליך‬‫/ייך‬‫ל‬‫ה‬ ‫את‬ ‫שרת‬‫מעסיק‬‫בנאמנות‬,‫ב‬‫מסירות‬;‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬
‫עבודתך‬ ‫ועקב‬ ‫בזמן‬ ‫אליך/ייך‬ ‫שיגיע‬ ‫מידע‬;‫לה‬‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫בטיח‬,‫המעסיק‬‫לה‬‫קד‬‫י‬‫ש‬‫את‬‫כל‬
‫זמ‬‫ומרצך‬ ‫נך‬‫לצורך‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫ך‬;‫שי‬ ‫לתת‬‫ר‬‫ו‬‫ת‬‫ללק‬ ‫מעולה‬‫וח‬‫ות‬;‫ל‬‫ש‬‫מור‬‫על‬
‫ר‬‫כוש‬‫החנות‬‫והמ‬‫ו‬‫צר‬‫הנמכ‬ ‫ים‬‫ר‬‫י‬‫ם‬‫ב‬‫ה‬;‫לא‬‫ל‬‫פע‬‫ו‬‫עניי‬ ‫ניגוד‬ ‫תוך‬ ‫ל‬‫ו‬ ‫נים‬‫ל‬‫הנוגע‬ ‫דיווח‬ ‫כל‬ ‫למעסיק‬ ‫מסור‬
‫לכך‬;‫לא‬‫לה‬‫לעבודתך‬ ‫בקשר‬ ,'‫ג‬ ‫מצד‬ ‫לרבות‬ ,‫כלשהי‬ ‫הנאה‬ ‫טובת‬ ‫פיק‬;‫לא‬‫ל‬‫פרטיות‬ ‫בעבודות‬ ‫עסוק‬
‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫מפורש‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬;‫לא‬‫לה‬‫לא‬ ‫ו/או‬ ‫אחרים‬ ‫לעובדים‬ ‫תנכל‬‫לה‬‫בצורה‬ ‫אותם‬ ‫טריד‬
‫כלשהם‬ ‫ובאופן‬;‫ל‬‫נה‬‫ו‬‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫בנושא‬ ‫המעסיק‬ ‫לנהלי‬ ‫בהתאם‬ ‫ג‬;‫העבודה‬ ‫במקום‬‫ל‬‫פע‬‫ו‬‫ל‬
‫ש‬ ‫כפי‬‫ת‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונחה‬‫המעסיק‬ ‫והנהלת‬ ‫הישיר‬ ‫הממונה‬‫ו‬‫כן‬‫נוהלי‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ו‬ ‫מדיניותו‬ ,‫המעסיק‬‫סדרי‬
‫עבודת‬.‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ,‫ו‬
12.‫מכתב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יהיו‬ ‫עבודתך‬ ‫תנאי‬‫העסקה‬‫ו‬ ‫זה‬‫כל‬‫התחייבות‬ ‫כתב‬‫שיצורף‬‫אליו‬‫העובד‬ ‫עם‬ ‫שיחתם‬ ‫או‬ ,,
‫בלבד‬ ‫פיהם‬ ‫ועל‬‫זה‬ ‫מכתב‬ .‫לא‬‫לתיקון‬ ‫ניתן‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫בכתב‬ ‫במסמך‬ ‫אלא‬ ‫לשינוי‬ ‫ו/או‬‫מנהלי‬
‫המוסמכים‬ ‫המעסיק‬‫שנעשו‬ ,‫הסכם‬ ,‫הודעה‬ ,‫פרסום‬ ,‫הבטחה‬ ,‫הצהרה‬ ‫לכל‬ ‫תוקף‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬ ‫ואין‬
‫חתימת‬ ‫לפני‬‫ו‬.
17.,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫ב‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫זה‬ ‫ההעסקה‬ ‫מכתב‬‫זכות‬ ‫מכל‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬‫חובה‬ ‫או‬‫ל‬ ‫המוקנית‬‫ך‬‫כל‬ ‫מכוח‬
,‫דין‬,‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬,‫הרחבה‬ ‫צו‬‫אחרת‬ ‫התחייבות‬ ‫וכל‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ,‫המעסיק‬ ‫שיוציא‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬
‫ש‬‫ת‬‫חתום‬‫/מי‬.‫עליה‬‫תחתום‬ ‫עליו‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ ‫לבין‬ ‫זה‬ ‫מכתב‬ ‫בין‬ ‫שתהיה‬ ‫סתירה‬ ‫בכל‬‫/מי‬‫יגברו‬
.‫ההתחייבות‬ ‫כתב‬ ‫הוראות‬
18.‫העובד‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫העובדים‬ ‫ארגון‬‫/ת‬‫הינו‬__________:‫הבאה‬ ‫בכתובת‬ ‫המצוי‬_________25
.
,‫רב‬ ‫בכבוד‬
_________________
‫אנ‬,‫י‬_____________‫ביום‬ ‫כי‬ ‫בזה‬ ‫מאשר/ת‬___________‫קיבלתי‬‫זה‬ ‫ההעסקה‬ ‫מכתב‬ ‫את‬‫קראתי‬ ,
‫בעיון‬‫ו‬‫הבנתי‬,‫תוכנו‬ ‫את‬‫ו‬‫אני‬.‫בו‬ ‫האמור‬ ‫לכל‬ ‫מסכים/מה‬
‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬‫היום‬___________:
__________________
‫העובד/ת‬ ‫חתימת‬
25
‫עובד‬ ‫ארגון‬ ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬.‫מייצג‬ ‫ים‬
-6-
'‫א‬ ‫נספח‬
‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫מעבידים‬ ‫תשלומי‬ ‫בדבר‬ ‫כללי‬ ‫אישור‬‫סעיף‬ ‫לפי‬41
‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-4691
‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫סמכותי‬ ‫בתוקף‬12‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1922‫(להלן‬-‫א‬ ,)‫החוק‬‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫ני‬
‫גמל‬ ‫בקופת‬ ‫מקיפה‬ ‫לפנסיה‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ,‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫פרסומו‬ ‫ביום‬ ‫החל‬ ‫מעביד‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬
,)‫גמל‬ ‫קופות‬ ‫ולניהול‬ ‫לאישור‬ ‫(כללים‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫בתקנות‬ ‫כמשמעותה‬ ‫ביטוח‬ ‫קופת‬ ‫שאינה‬ ‫לקצבה‬
‫התשכ"ד‬-1922‫(להלן‬-‫של‬ ‫שילוב‬ ‫או‬ ‫לקצבה‬ ‫אפשרות‬ ‫הכולל‬ ‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫או‬ ,)‫פנסיה‬ ‫קרן‬
‫(להלן‬ ‫כאמור‬ ‫ביטוח‬ ‫בקופת‬ ‫לקיצבה‬ ‫שאינה‬ ‫ולתוכנית‬ ‫קיצבה‬ ‫לתוכנית‬ ‫תשלומים‬-,)‫ביטוח‬ ‫קופת‬
‫בקופת‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫תשלומים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫תוך‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬ ‫לרבות‬
‫(להלן‬ ,‫לאו‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫לקיצבה‬ ‫תוכנית‬ ‫ביטוח‬-‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ,)‫המעביד‬ ‫תשלומי‬
‫המגיעים‬‫(להלן‬ ‫ששולמו‬ ‫ולתקופה‬ ‫האמורים‬ ‫התשלומים‬ ‫שולמו‬ ‫שממנו‬ ‫השכר‬ ‫בגין‬ ‫האמור‬ ‫לעובד‬-
:‫אלה‬ ‫כל‬ ‫שנתקיימו‬ ‫ובלבד‬ ,)‫המופטר‬ ‫השכר‬
(1)‫המעביד‬ ‫תשלומי‬
)‫(א‬‫מ‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬-12.22%‫או‬ ‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬12%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫להשל‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬‫לקופת‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫מת‬
‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫העובד‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫לפיצויים‬ ‫גמל‬2.22%‫לא‬ .‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫ל‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬-12%‫גם‬2.22%‫במקום‬ ‫תשלומיו‬ ‫יבואו‬ ,‫כאמור‬72%‫מפיצויי‬
;‫בלבד‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫הפיטורים‬
)‫(ב‬:‫מאלה‬ ‫מאחד‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬
(1)12.22%‫ה‬ ‫מן‬‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ .‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬ ,‫המופטר‬ ‫שכר‬
‫שוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫שאישר‬ ‫בתכנית‬ ,‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫במקרה‬ ‫חודשית‬ ‫הכנסה‬ ‫להבטחת‬
‫להבטחת‬ ‫הדרוש‬ ‫בשיעור‬ ,‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫וחסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬72%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫או‬ ‫לפחות‬2.2%‫מביני‬ ‫הנמוך‬ ‫לפי‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬‫(להלן‬ ‫הם‬-‫תשלום‬
;)‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬
(2)11%‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬ ‫תשלום‬ ‫גם‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬ ‫אם‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫יבואו‬ ‫זה‬ ‫ובמקרה‬ ,‫עבודה‬72%,‫העובד‬ ‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫מפיצויי‬
‫לקופ‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫אלה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬ ;‫בלבד‬‫גמל‬ ‫ת‬
‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫העובד‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫לפיצויים‬2.22%‫יבואו‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬111%.‫העובד‬ ‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬
(2)‫המעביד‬ ‫בין‬ ‫בכתב‬ ‫הסכם‬ ‫נערך‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫ביצוע‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬ ‫משלושה‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬
‫ובו‬ ‫העובד‬ ‫לבין‬-
)‫(א‬‫א‬ ‫לפי‬ ‫להסדר‬ ‫העובד‬ ‫הסכמת‬‫קרן‬ ‫ואת‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫את‬ ‫המפרט‬ ‫בנוסח‬ ‫זה‬ ‫ישור‬
;‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫נוסחו‬ ‫גם‬ ‫ייכלל‬ ‫האמור‬ ‫בהסכם‬ ;‫הענין‬ ‫לפי‬ ,‫הביטוח‬ ‫וקופת‬ ‫הפנסיה‬
)‫(ב‬,‫תשלומיו‬ ‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫המעביד‬ ‫ויתור‬
‫מכח‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫העובד‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫סעיפים‬12‫או‬17‫לחוק‬
‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬ ‫מקרן‬ ‫כספים‬ ‫משך‬ ‫שהעובד‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬
"‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬-.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬
(1),‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ,‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫מזכותו‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫באישור‬ ‫אין‬‫צו‬.
-7-
‫אישור‬‫העובד‬
‫בו‬ ‫לאמור‬ ‫מסכים‬ ‫ואני‬ ‫האישור‬ ‫נוסח‬ ‫את‬ ‫קראתי‬ ‫כי‬ ‫ומאשר‬ ,‫מצהיר‬ ‫אני‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫על‬ ‫בחתימתי‬
.‫תוכנו‬ ‫את‬ ‫שהבנתי‬ ‫לאחר‬
:‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬
:‫היום‬
‫העובד‬ ‫חתימת‬

More Related Content

Viewers also liked

הסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח
Moshe Vakrat
 
XAMLで作るWindows ストアアプリ #CLRH89
XAMLで作るWindows ストアアプリ #CLRH89XAMLで作るWindows ストアアプリ #CLRH89
XAMLで作るWindows ストアアプリ #CLRH89
Katsuya Shimizu
 
SQL Server 単体テストフレームワーク tSQLt の紹介 #clrh78
SQL Server 単体テストフレームワーク tSQLt の紹介 #clrh78SQL Server 単体テストフレームワーク tSQLt の紹介 #clrh78
SQL Server 単体テストフレームワーク tSQLt の紹介 #clrh78
Katsuya Shimizu
 
クロスプラットフォーム開発雑感 #pronamaclrhsapporocpp
クロスプラットフォーム開発雑感 #pronamaclrhsapporocppクロスプラットフォーム開発雑感 #pronamaclrhsapporocpp
クロスプラットフォーム開発雑感 #pronamaclrhsapporocpp
Katsuya Shimizu
 
Phonemes 2
Phonemes 2Phonemes 2
Phonemes 2
Mónica Camargo
 
ASP.NET WebAPI 体験記 #clrh99
ASP.NET WebAPI 体験記 #clrh99ASP.NET WebAPI 体験記 #clrh99
ASP.NET WebAPI 体験記 #clrh99
Katsuya Shimizu
 

Viewers also liked (8)

הסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח
 
XAMLで作るWindows ストアアプリ #CLRH89
XAMLで作るWindows ストアアプリ #CLRH89XAMLで作るWindows ストアアプリ #CLRH89
XAMLで作るWindows ストアアプリ #CLRH89
 
Permainan belon beracun
Permainan belon beracunPermainan belon beracun
Permainan belon beracun
 
SQL Server 単体テストフレームワーク tSQLt の紹介 #clrh78
SQL Server 単体テストフレームワーク tSQLt の紹介 #clrh78SQL Server 単体テストフレームワーク tSQLt の紹介 #clrh78
SQL Server 単体テストフレームワーク tSQLt の紹介 #clrh78
 
クロスプラットフォーム開発雑感 #pronamaclrhsapporocpp
クロスプラットフォーム開発雑感 #pronamaclrhsapporocppクロスプラットフォーム開発雑感 #pronamaclrhsapporocpp
クロスプラットフォーム開発雑感 #pronamaclrhsapporocpp
 
Phonemes 2
Phonemes 2Phonemes 2
Phonemes 2
 
Aktiviti buka minda
Aktiviti buka mindaAktiviti buka minda
Aktiviti buka minda
 
ASP.NET WebAPI 体験記 #clrh99
ASP.NET WebAPI 体験記 #clrh99ASP.NET WebAPI 体験記 #clrh99
ASP.NET WebAPI 体験記 #clrh99
 

Similar to הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו

הודעה לנהג על תנאי העסקתו
הודעה לנהג על תנאי העסקתוהודעה לנהג על תנאי העסקתו
הודעה לנהג על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat
 
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו  כלליהודעה לעובד על תנאי העסקתו  כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי
Moshe Vakrat
 
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו  כלליהודעה לעובד על תנאי העסקתו  כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי
Moshe Vakrat
 
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו
הודעה למוקדן על תנאי העסקתוהודעה למוקדן על תנאי העסקתו
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat
 
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו
הודעה למוקדן על תנאי העסקתוהודעה למוקדן על תנאי העסקתו
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat
 
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוהודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat
 
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוהודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat
 
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat
 
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat
 
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוהודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat
 
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוהודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat
 
הודעה לאדריכל על תנאי העסקתו
הודעה לאדריכל על תנאי העסקתוהודעה לאדריכל על תנאי העסקתו
הודעה לאדריכל על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat
 
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתוהודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat
 
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
Moshe Vakrat
 
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
Moshe Vakrat
 
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתוהודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat
 
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתוהודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat
 
הודעה למלצר על תנאי העסקתו
הודעה למלצר על תנאי העסקתוהודעה למלצר על תנאי העסקתו
הודעה למלצר על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat
 
הודעה למלצר על תנאי העסקתו
הודעה למלצר על תנאי העסקתוהודעה למלצר על תנאי העסקתו
הודעה למלצר על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat
 
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
Moshe Vakrat
 

Similar to הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו (20)

הודעה לנהג על תנאי העסקתו
הודעה לנהג על תנאי העסקתוהודעה לנהג על תנאי העסקתו
הודעה לנהג על תנאי העסקתו
 
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו  כלליהודעה לעובד על תנאי העסקתו  כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי
 
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו  כלליהודעה לעובד על תנאי העסקתו  כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי
 
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו
הודעה למוקדן על תנאי העסקתוהודעה למוקדן על תנאי העסקתו
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו
 
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו
הודעה למוקדן על תנאי העסקתוהודעה למוקדן על תנאי העסקתו
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו
 
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוהודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
 
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוהודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
 
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
 
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
 
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוהודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
 
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוהודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
 
הודעה לאדריכל על תנאי העסקתו
הודעה לאדריכל על תנאי העסקתוהודעה לאדריכל על תנאי העסקתו
הודעה לאדריכל על תנאי העסקתו
 
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתוהודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
 
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
 
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
 
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתוהודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
 
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתוהודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
 
הודעה למלצר על תנאי העסקתו
הודעה למלצר על תנאי העסקתוהודעה למלצר על תנאי העסקתו
הודעה למלצר על תנאי העסקתו
 
הודעה למלצר על תנאי העסקתו
הודעה למלצר על תנאי העסקתוהודעה למלצר על תנאי העסקתו
הודעה למלצר על תנאי העסקתו
 
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
 

More from Moshe Vakrat

הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat
 
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat
 
הסכם העסקה למטפלת
הסכם העסקה למטפלתהסכם העסקה למטפלת
הסכם העסקה למטפלת
Moshe Vakrat
 
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיתבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
Moshe Vakrat
 
הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat
 
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat
 
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןהסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין
Moshe Vakrat
 
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
Moshe Vakrat
 
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
Moshe Vakrat
 
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה
הסכם העסקה למנהל כללי של חברההסכם העסקה למנהל כללי של חברה
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה
Moshe Vakrat
 
הסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכיר
Moshe Vakrat
 
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
Moshe Vakrat
 
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח
Moshe Vakrat
 
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat
 
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיתבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
Moshe Vakrat
 
הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat
 
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןהסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין
Moshe Vakrat
 
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
Moshe Vakrat
 
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
Moshe Vakrat
 
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
Moshe Vakrat
 

More from Moshe Vakrat (20)

הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
 
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
 
הסכם העסקה למטפלת
הסכם העסקה למטפלתהסכם העסקה למטפלת
הסכם העסקה למטפלת
 
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיתבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
 
הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
 
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
 
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןהסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין
 
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
 
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
 
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה
הסכם העסקה למנהל כללי של חברההסכם העסקה למנהל כללי של חברה
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה
 
הסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכיר
 
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
 
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח
 
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
 
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיתבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
 
הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
 
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןהסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין
 
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
 
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
 
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
 

הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו

 • 1. :‫תאריך‬_________ ‫לכבוד‬ ___________________ .‫א.ג‬,.‫נ‬ :‫הנדון‬‫לחו‬ ‫בהתאם‬ ‫עבודה‬ ‫תנאי‬ ‫בדבר‬ ‫הודעה‬‫התשס"ב‬ )‫עבודה‬ ‫(תנאי‬ ‫לעובד‬ ‫הודעה‬ ‫ק‬-2002 ‫הננ‬‫י‬‫ל‬ ‫מתכבד‬‫הודיעך‬‫העסקתך‬ ‫תנאי‬ ‫עיגון‬ ‫על‬‫ב‬-___________‫(להלן‬"‫"המעסיק‬ :)‫התנאים‬ ‫לפי‬ :‫הבאים‬- 1.‫מו‬ ‫הינך‬‫ע‬‫ס‬‫ק‬‫/ת‬‫ב‬‫חוזה‬‫קצובה‬ ‫בלתי‬ ‫לתקופה‬‫החל‬‫מיום‬________‫כתובתו‬ ‫אשר‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫הינה‬.________________________________ 2.‫הינך‬‫עובד‬‫/ת‬‫ל‬ ‫בכפיפות‬-________‫בתפקיד‬‫מו‬ ‫של‬‫כר‬‫ב‬‫חנות‬,‫הכולל‬‫על‬ ‫אחריות‬:‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ 2.1‫הצגת‬‫המוצרים‬‫ב‬‫חנות‬.‫ומכירתם‬ ‫לקונים‬ 2.2‫ס‬‫דור‬.‫החנות‬ 2.2‫ע‬.‫בקופה‬ ‫בודה‬ 2.2‫סי‬‫ו‬‫ע‬.‫מלאי‬ ‫בספירות‬ 2.2_______________________________________________________________ 2.2‫אחרים‬ ‫ו/או‬ ‫נוספים‬ ‫תפקידים‬ ‫ו/או‬ ‫מטלות‬ ‫כל‬‫יוטל‬ ‫אשר‬ ,‫ו‬‫עלי‬‫ך‬‫ידי‬ ‫על‬‫המעסיק‬‫ואשר‬ , ‫נמצא‬‫ים‬‫מיומנות‬ ‫בתחום‬‫ך‬‫וכישורי‬‫ך‬‫ו/או‬‫ה‬‫לתפקי‬ ‫קשורים‬‫ד‬‫ך‬.‫כאמור‬ 2.‫את‬/‫תעב‬ ‫ה‬‫ו‬‫ד‬/‫ד‬‫י‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬_____,‫בימים‬______‫השעות‬ ‫בטווח‬ ,_____‫ו‬ ,-_____ ‫יום/שבוע‬ ‫כל‬ ‫שעות‬1 '‫ו‬ ‫ביום‬ .‫ת‬‫עבוד‬‫/י‬‫השעות‬ ‫בטווח‬_________2 .‫יום‬‫של‬ ‫השבועי‬ ‫המנוחה‬‫ך‬‫יהיה‬ ‫ביום‬_____________. ‫או‬ 1 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 2 .'‫ו‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫יש‬ ‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫חמישה‬ ‫עובד‬ ‫העובד‬ ‫אם‬
 • 2. -1- ‫את‬/‫תעבוד‬ ‫ה‬‫/די‬‫משמרות‬ _______‫בשבוע/בחודש‬3 ‫ב‬‫לסידור‬ ‫התאם‬‫ל‬ ‫שיימסר‬ ‫עבודה‬‫ך‬‫כל‬ ‫בתום‬ ‫שבוע/חודש‬4 ‫ל‬ ‫בנוגע‬‫חודש/שבוע‬5 ‫ימי‬ ‫יהיו‬ ‫שלך‬ ‫העבודה‬ ‫ימי‬ .‫אחריו‬ ‫הבא‬‫ם‬___________‫כאשר‬ , ‫יהא‬ ‫מנוחה‬ ‫יום‬_____________‫מתחייב‬ ‫הינך‬ .______________ ‫שעות‬ ‫בת‬ ‫הינה‬ ‫משמרת‬ ‫כל‬ . __ ‫משמרות‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫ולעבוד‬ ‫לידיך‬ ‫שתקבל‬ ‫העבודה‬ ‫לסידור‬ ‫בהתאם‬ ‫לעבוד‬____‫בחודש/שבוע‬6 . ‫למע‬‫מתחייב‬ ‫אינו‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫ן‬‫ל‬ ‫לספק‬ ‫מראש‬‫ך‬‫של‬ ‫מסוימת‬ ‫כמות‬ ‫העבודה‬ ‫לצורכי‬ ‫ובהתאם‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫נתון‬ ‫והדבר‬ ,‫חודש‬ ‫או‬ ‫שבוע‬ ‫בכל‬ ,‫משמרות‬7 . 2.‫עבודת‬ ‫תמורת‬‫ך‬‫ת‬‫ק‬‫בל‬‫/י‬‫חודשית‬ ‫משכורת‬‫ש"ח‬ _________ ‫של‬ ‫בסך‬‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫לפי‬ ‫/שכר‬8 ‫בס‬‫ך‬ ‫של‬₪ _____‫שעת‬ ‫כל‬ ‫בגין‬‫עבודה‬(:‫הלן‬"‫"השכר‬.) 2.,‫בנוסף‬‫ת‬‫ה‬‫יה/א‬‫זכאי‬‫/ת‬:‫כדלקמן‬ ‫המפורט‬ ‫לפי‬ ‫עמלות‬ ‫לקבל‬ _____________________________________________________________________9 . .‫כלשהן‬ ‫סוציאליות‬ ‫זכויות‬ ‫לתשלום‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫חלק‬ ‫יהיו‬ ‫המכירה‬ ‫עמלות‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫או‬ ‫שה‬ ‫בתנאי‬‫נך‬‫ע‬‫ו‬‫מד‬‫/ת‬‫הב‬ ‫ביעדים‬,‫אים‬‫ת‬‫ה‬‫יה/א‬‫זכאי‬‫/ת‬:‫להלן‬ ‫המפורט‬ ‫באופן‬ ,‫בונוס‬ ‫לתשלום‬ ____________________________________________________________________10 . ‫סוציאליות‬ ‫זכויות‬ ‫לתשלום‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫חלק‬ ‫אינו‬ ‫הבונוס‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ .‫כלשהן‬ 2.‫בנוסף‬,‫את‬/‫תהיה‬ ‫ה‬‫/א‬‫זכאי‬‫/ת‬‫לתשלום‬‫בסך‬‫של‬______‫לחודש‬ ‫ש"ח‬‫עבור‬______‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬122%‫של‬ ‫ובסך‬_____₪‫עבור‬ ‫לחודש‬______‫גלובאליות‬ ‫נוספת‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬121%‫שעבד‬ ‫הנוספות‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫וזאת‬ ,‫/ת‬.‫החודש‬ ‫באותו‬ ‫בפועל‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫ישלם‬ ‫המעסיק‬‫ל‬‫ך‬‫אם‬ ‫גם‬ ‫התוספת‬ ‫את‬‫לא‬‫ת‬‫עב‬‫ו‬‫ד‬/‫ד‬‫י‬‫שעות‬ ‫בפועל‬ ‫כלשהן‬ ‫נוספות‬ ‫עבודה‬11. 3 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 4 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 5 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 6 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 7 ‫ה‬ ‫לדרישת‬.‫משמרות‬ ‫של‬ ‫מינימאלית‬ ‫לכמות‬ ‫יתחייב‬ ‫שהמעסיק‬ ‫באופן‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫ניתן‬ ,‫עובד‬ 8 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 9 ‫להיגזר‬ ‫יכולות‬ ‫המכירה‬ ‫עמלות‬,‫למשל‬ ,‫שהינו‬ ‫בתשלום‬ ‫ומדובר‬ ‫במידה‬ .‫מכירות‬ ‫מחזור‬ ‫או‬ ,‫מרווחים‬ ,‫המחלקה‬ ‫מביצועי‬ ‫תפוקה‬ ‫לפי‬ ‫שכר‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫למעשה‬‫ביעדים‬ ‫מותנה‬ ‫ואינו‬‫לשכר‬ ‫הוא‬ ‫נחשב‬.‫סוציאליות‬ ‫זכויות‬ ‫תשלום‬ ‫לעניין‬ ‫ועניין‬ ‫דבר‬ ‫לכל‬ 10 ‫ותנאים‬ ‫פיצויים‬ ‫תשלום‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫כחלק‬ ‫יחשב‬ ‫שלא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫ובתנאים‬ ‫ביעדים‬ ‫מותנה‬ ‫יהיה‬ ‫שהבונוס‬ ‫מאד‬ ‫חשוב‬ .‫אחרים‬ ‫סוציאליים‬ 11 ‫נ‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫ובלבד‬ ‫בפועל‬ ‫וספות‬ ‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫הנקוב‬ ‫הערך‬ ‫שיצוין‬.‫כן‬‫חשוב‬‫שעות‬ ‫שאותן‬‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫משקפות‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫מומלץ‬ ,‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫משתנה‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫וממוצע‬ ‫במידה‬ .‫בפועל‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫הגלובא‬ ‫הנוספות‬ ‫לשעות‬ ‫השינוי‬‫של‬ ‫בתעריף‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מבצע‬ ‫לא‬ ‫והעובד‬ ‫במידה‬ ‫כי‬ ,‫נוסיף‬ .‫המשולמות‬ ‫ליות‬121%‫היינו‬ , ‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫עובד‬ ‫אינו‬ ‫העובד‬-2‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לו‬ ‫לשלם‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫הראשונות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬121%.
 • 3. -2- 7.‫י‬ ‫השכר‬‫שול‬‫ם‬‫ל‬‫ך‬‫ה‬ ‫עד‬-9‫לחודש‬‫וי‬‫במשק‬ ‫הנהוגות‬ ‫היוקר‬ ‫לתוספות‬ ‫בהתאם‬ ‫עודכן‬. 8.‫לתשלו‬ ‫ושיעורה‬ ‫זכאותך‬ ‫עצם‬‫ם‬‫נוספות‬ ‫שעות‬12 ,,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ,‫נסיעה‬ ‫דמי‬ ,‫הבראה‬ ‫דמי‬ ,‫שנתית‬ ‫חופשה‬ ‫חג‬ ‫דמי‬‫יהי‬‫ו‬‫על‬‫פי‬‫דין‬13 . 9.‫בנוסף‬‫המיוחדי‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫תקבל/י‬:‫הבאים‬ ‫ם‬.__________________________________ 11.‫מ‬ ‫החל‬_____________14 ,‫יע‬‫ביר‬‫המעסיק‬‫להלן‬ ‫כהגדרתה‬ ,‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,: 11.1‫סכומים‬‫פנסיה‬ ‫לקרן‬______‫כאשר‬ ,‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%_____‫ב‬‫גין‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬%__________‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬%_______‫ת‬ ‫בגין‬‫עובד‬ ‫גמולי‬. ‫או‬ 11.8‫סכומים‬‫בחברת‬ ‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬________‫כאשר‬‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬: %______‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬% ;______‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬% ;______‫אובדן‬ ‫בגין‬ ‫ו‬ ;‫עבודה‬ ‫כושר‬-%________.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬ 11.9‫ה‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬ ‫בכפוף‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפקדות‬‫ו/או‬ ‫פנסיה‬ ‫קרן‬ ‫תקנות‬ ‫ו/או‬ ‫עליך‬ ‫חל‬ ‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ .‫הרלבנטיות‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫ותקנות‬ ,‫הנחיות‬ ,‫פקודות‬ ‫ו/או‬ ‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫התשלומים‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ,‫לעיל‬ ‫כהגדרתו‬ ,‫השכר‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫הבאים‬___________15 . 12 .‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫מקבל‬ ‫העובד‬ ‫אם‬ ‫מחק‬ 13 ‫ומעוניינים‬ ‫במידה‬‫לשל‬‫כאמור‬ ‫זכויות‬ ‫ם‬‫ל‬ ‫מעבר‬‫ב‬ ‫קבוע‬‫דין‬‫יש‬‫ההעסקה‬ ‫בתנאי‬ ‫או‬ ‫נפרדת‬ ‫בשורה‬ ‫התייחסות‬ ‫ולהוסיף‬ ‫למחוק‬ .‫המיוחדים‬ 14 ‫בהקשר‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫יש‬ ,‫בנוסף‬ .‫חלים‬ ‫אם‬ ,‫העובד‬ ‫על‬ ‫החלים‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫או‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫פנסיה‬ ‫בנושא‬ ‫במשק‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫כי‬ ,‫זה‬)‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫נושא‬ ‫אצלם‬ ‫מוסדר‬ ‫שלא‬ ‫גופים‬ ‫על‬ ‫בעקרון‬ ‫(החל‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫לפנסיה‬ ‫זכאי‬ ‫אחר‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫ואילו‬ ‫העסקתו‬ ‫מתחילת‬ ‫החל‬ ‫לפנסיה‬ ‫זכאי‬ ,‫פנסיוני‬ ‫ביטוח‬ ‫עם‬ ‫לעבודה‬ ‫המתקבל‬ ,‫עובד‬2 .‫המתנה‬ ‫חודשי‬ 15 )‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫עבור‬ ‫תשלום‬ :‫(כגון‬ ‫נוספים‬ ‫תשלומים‬ ‫הכללת‬ ‫על‬ ‫וסוכם‬ ‫במידה‬‫את‬ ‫להשלים‬ ‫יש‬ ‫הפנסיוני‬ ‫בשכר‬ .‫מוגדר‬ ‫אם‬ ,‫שם‬ ‫המוגדר‬ ‫לפנסיה‬ ‫הקובע‬ ‫לשכר‬ ‫התאמה‬ ‫לבצע‬ ‫יש‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫או‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫אם‬ ,‫בנוסף‬ .‫החסר‬
 • 4. -3- ‫לסעיף‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬16 11.11‫לע‬ ‫כאמור‬ ‫הפנסיה‬ ‫מנהלים/קרן‬ ‫לביטוח‬ ‫הפרשות‬‫פיצויי‬ ‫מלוא‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ‫יל‬ ‫ההפרשה‬ ‫נעשתה‬ ‫בגינם‬ ‫והשיעורים‬ ‫התקופות‬ ,‫השכר‬ ‫לרכיבי‬ ‫ביחס‬ ‫לך‬ ‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬ ‫סעיף‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,‫בלבד‬12‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1922‫יחולו‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫וכי‬ , .‫בי.פ‬ ‫שפורסמו‬ ,‫אישור‬ ‫למתן‬ ‫התנאים‬2229‫התשנ"ח‬ ,-2292‫מ‬ ‫ביטוח‬ ‫לעניין‬ ,‫נהלים/קרן‬ ‫כ‬ ‫בזאת‬ ‫המצורפים‬ ,‫הפנסיה‬‫נספח‬‫א‬'‫ל‬‫מכתב‬‫זה‬‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫והמהווים‬17 . ‫מ‬ ‫המעסיק‬‫ו‬‫ו‬‫אלא‬ ,‫תשלומיו‬ ‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫תר‬ ‫מכ‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫העובד‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬‫ו‬‫ח‬‫סעיפים‬12‫או‬17‫לחוק‬ ‫משך‬ ‫שהעובד‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬ ‫מקרן‬ ‫כספים‬ "‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬-.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬ ‫או‬18 11.‫מ‬ ‫החל‬-____________19 :‫(להלן‬"‫זכאותך‬ ‫"מועד‬‫את‬ )/‫תבוטח‬ ‫ה‬‫/י‬‫בהתאם‬ ‫מקיפה‬ ‫בפנסיה‬ ‫ותוך‬ ‫היה‬ .‫במשק‬ ‫מקיף‬ ‫פנסיוני‬ ‫לביטוח‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫להוראות‬21‫תינתן‬ ‫לא‬ ‫זכאותך‬ ‫ממועד‬ ‫ימים‬ ‫ידך‬ ‫על‬,‫לבטחך‬ ‫קופה‬ ‫באיזה‬ ‫הודעה‬‫י‬‫בטחך‬‫המעסיק‬‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬‫ב‬-_______‫מבלי‬ ‫וזאת‬ , ‫האמור‬ ‫מכלליות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬ .‫דין‬ ‫כל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אחרת‬ ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫לעבור‬ ‫או‬ ‫לבחור‬ ‫מזכותך‬ ‫לגרוע‬ :‫כדלקמן‬ ,‫יהיו‬ ‫ההפרשות‬ ‫שיעורי‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬- 16 ‫הכללי‬ ‫באישור‬ ‫הקבועים‬ ‫לשיעורים‬ ‫בהתאם‬ ‫מנהלים‬ ‫בביטוח‬ ‫או‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫כספים‬ ‫מופקדים‬ ‫לעובד‬ ‫אם‬ ‫רלבנטית‬ ‫התוספת‬ ‫ז‬ ‫להסכם‬ ‫כנספח‬ ‫המצורף‬‫ב‬ ‫בשימוש‬ ‫היתרון‬ .‫ה‬‫סעיף‬12‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬‫בקופה‬ ‫המופקדים‬ ‫הפיצויים‬ ‫כספי‬ ‫כי‬ ,‫הוא‬‫יבואו‬ ‫ששולמו‬ ‫ולתקופה‬ ‫האמורים‬ ‫התשלומים‬ ‫שולמו‬ ‫שממנו‬ ‫השכר‬ ‫בגין‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬,‫השלמה‬ ‫נדרשת‬ ‫ולא‬ ‫פיצויים‬ ‫של‬‫הינ‬ ‫בקופות‬ ‫התשואות‬ ‫בהן‬ ‫בתקופות‬ ‫במיוחד‬ ‫מועיל‬ ‫הדבר‬ .‫שליליות‬ ‫ן‬‫בהתאם‬ ‫שכן‬ ,‫העובד‬ ‫בשכר‬ ‫עלייה‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬ ‫או‬ , ‫האחרון‬ ‫מהשכר‬ ‫נגזרים‬ ‫הפיצויים‬ ‫לחוק‬‫של‬ ‫במקרה‬ ‫גם‬ ,‫לידיו‬ ‫חזרה‬ ‫הפיצויים‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫מוותר‬ ‫המעביד‬ ,‫מנגד‬ ‫אך‬ . .‫באישור‬ ‫הקבועים‬ ‫בסייגים‬ ,‫התפטרות‬‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫וחל‬ ‫במידה‬‫סעיף‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫המסדירים‬12‫ל‬‫חוק‬ .‫הוראות‬ ‫אותן‬ ‫לפי‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ 17 .‫בזאת‬ ‫מצורף‬ ‫האישור‬ ‫נוסח‬ 18 ‫פנסיה‬ ‫בעניין‬ ‫לעובד‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫הקובעים‬ ,‫אישית‬ ‫הסכמה‬ ‫או‬ ,‫ספציפי‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫ה‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫את‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫להחיל‬ ‫יש‬‫ה‬ ‫כללי‬.‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫בנושא‬ ‫במשק‬ ‫חל‬ 19 ‫יהיה‬ ‫העובד‬‫לביטוח‬ ‫זכאי‬‫צו‬ ‫עפ"י‬ ‫ההפרשות‬ ‫ולביצוע‬ ‫פנסיוני‬‫ההרחבה‬‫בתום‬ ‫מיד‬2:‫(להלן‬ ‫העבודה‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬‫"תקופת‬ ‫המתנה‬.)"‫ה‬ ‫התקבל‬ ‫אם‬‫יהיה‬ ‫כלשהו‬ ‫פנסיוני‬ ‫בביטוח‬ ‫מבוטח‬ ‫כשהוא‬ ‫לעבודה‬ ‫עובד‬‫הוא‬‫מהיום‬ ‫החל‬ ‫ההפרשות‬ ‫לביצוע‬ ‫זכאי‬ .‫לעבודתו‬ ‫הראשון‬‫לאחר‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפרשות‬2‫חודשי‬‫המס‬ ‫שנת‬ ‫בתום‬ ‫או‬ ‫עבודה‬–‫מבינ‬ ‫המוקדם‬ ‫המועד‬‫יה‬‫ם‬‫ליום‬ ‫רטרואקטיבית‬ ‫האמורה‬ ‫ההמתנה‬ ‫תקופת‬ ‫לגביו‬ ‫תחול‬ ‫ולא‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתו‬ ‫תחילת‬. ‫מיום‬ ‫החל‬.... ‫וא‬‫ילך‬ ‫מעביד‬ ‫הפרשת‬‫הפרשות‬ ‫עובד‬ ‫הפרשות‬ ‫המעביד‬ ‫לפיצויים‬ 1.1.21122%2%2% 1.1.21122%2.2%2%
 • 5. -4- 11.______________ ‫מ‬ ‫החל‬20‫מהשכר‬ ‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ ,‫סכומים‬‫ב‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬-__________21, ‫כאשר‬‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%‫ב‬ _________‫גין‬‫ו‬ _____________ %‫מעביד‬ ‫חלק‬- %__‫ו‬ ‫השכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫יעשו‬ ‫הפקדות‬ .‫העובד‬ ‫של‬ ‫חלקו‬ ‫בגין‬ _________-______22‫לגובה‬ ‫ועד‬ ‫כ‬ ‫המוכרת‬ ‫הסכום‬ ‫תקרת‬‫פטורה‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת/תקנות/הנחיות‬ ‫פי‬ ‫על‬‫מבין‬ ‫הנמוך‬ , .‫השניים‬ 12.‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫רשאי‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬23 ‫בת‬ /______‫ימים‬24 ‫מבלי‬ , ‫לפגוע‬‫בזכו‬‫ת‬‫המעסיק‬.‫בדין‬ ‫הקבועים‬ ‫בתנאים‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לפטרך‬ 12.‫ה‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫הקשר‬ ‫פסקת‬‫י‬‫היה‬‫עליך‬‫/ייך‬‫להעביר‬‫את‬‫תפקיד‬‫ך‬‫למחליפ‬ ‫ומסודר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬‫ך‬, ‫פעילות‬ ‫אודות‬ ‫עליו‬ ‫לממונים‬ ‫עדכניים‬ ‫דיווחים‬ ‫לתת‬‫ך‬‫עבודת‬ ‫הפסקת‬ ‫מועד‬ ‫עד‬‫למעסיק‬ ‫למסור‬ ,‫ך‬‫את‬ ‫אלי‬ ‫הגיע‬ ‫אשר‬ ‫אחר‬ ‫חומר‬ ‫וכל‬ ‫המידע‬ ,‫המסמכים‬ ‫כל‬‫ך/ייך‬‫עבודת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫ך‬‫יד‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫אשר‬ ‫ו/או‬‫ך‬ ‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫ך‬‫להזד‬ ‫וכן‬‫כ‬‫ות‬‫ברשות‬ ‫שהופקד‬ ‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ומסודרת‬ ‫מלאה‬ ‫בצורה‬‫ך‬, .‫וסביר‬ ‫תקין‬ ‫במצב‬ ‫כשהינו‬ ‫ולהשיבו‬‫תהיה‬ ‫לא‬‫לך‬.‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫או‬ ‫רכוש‬ ‫על‬ ‫עיכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬‫כן‬ ‫תהיה/א‬‫חייב‬‫/ת‬‫חובותי‬ ‫כל‬ ‫לפרוע‬‫ך‬‫השונו‬ ‫ולרשויות‬ ‫למעסיק‬‫ת‬‫והמעסיק‬‫יהיה‬‫זכאי‬‫לקזז‬‫/לנכות‬‫כל‬ ‫חוב‬‫שלך‬‫ל‬ ‫המגיעים‬ ‫והזכויות‬ ‫הכספים‬ ‫מכל‬‫ך‬‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬‫ך‬. 12.,‫אחרת‬ ‫מפורשות‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫ברוטו‬ ‫כסכומי‬ ‫ישולמו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫המפורטים‬ ‫התשלומים‬ ‫כל‬‫ו‬‫ינוכו‬ ‫וכן‬ ‫מהם‬‫בגין‬‫כל‬,‫תקבל‬ ‫אם‬ ,‫שתקבל‬ ‫הטבה‬‫ל‬ ‫תשלומים‬,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ,‫לאומי‬ ‫ביטוח‬‫בריאות‬ ‫מס‬‫וכ‬‫ל‬ .‫אחר‬ ‫חובה‬ ‫תשלום‬ 20 .‫זאת‬ ‫המחייב‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫זו‬ ‫זכות‬ ‫להעניק‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ 21 .‫הקרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ 22 ‫מעוניין‬ ‫והמעביד‬ ‫במידה‬.‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תוספת‬ :‫כגון‬ ‫שונות‬ ‫תוספות‬ ‫הפקדות‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫בשכר‬ ‫לכלול‬ ‫הצדדים‬ ‫להסכמות‬ ‫נתון‬ ‫הדבר‬.‫אחרת‬ ‫הקובע‬ ‫ענפי‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫ו/או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫הצדדים‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫אם‬ ‫למעט‬ , 23 ‫מוקד‬ ‫הודעה‬ ‫בעניין‬ ‫לעובד‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫הקובעים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫אם‬‫חוק‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫יחולו‬ ,‫מת‬ ‫התשס"א‬ ,‫והתפטרות‬ ‫לפיטורים‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬-2111:‫(להלן‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ .)‫אורך‬ ‫לה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬‫העובד‬‫של‬ ‫בוותק‬ ‫תלוי‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫העבודה‬ ‫במקום‬‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫משכורת‬ ‫מקבלת‬ ‫העובד‬ ‫והאם‬ ‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫תעריף‬.‫ע‬‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לשכר‬ ‫הזכאי‬ ‫ובד‬‫עבודת‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫לפני‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫לקבלת‬ ‫הראשונה‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫פיטורים‬‫אחד‬‫חודשי‬ ‫בששת‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬‫ה‬‫עבוד‬‫ה‬‫מהחודש‬ ‫החל‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫וחצי‬ ‫יומיים‬ ‫ושל‬ ,‫הראשונים‬ ‫לעבודת‬ ‫השביעי‬‫ו‬.‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫למקסימום‬ ‫עד‬‫עובד‬‫המועסק‬‫המחוש‬ ‫שכר‬ ‫לפי‬‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ב‬-‫להודעה‬ ‫זכאי‬ :‫הבאה‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הפיטורים‬ ‫מועד‬‫הזכאות‬ ‫שיעור‬ ‫הראשונה‬ ‫העבודה‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫ראשונה‬ ‫שנה‬ ‫בתום‬‫שבועיים‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועיים‬2‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫בתום‬‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫במה‬‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫לך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועות‬ ‫שלושה‬2‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫ואילך‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫מתום‬‫ח‬‫ודש‬ 24 ‫תקופת‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫מומלץ‬ ‫כן‬ .‫הראשונה‬ ‫האפשרות‬ ‫לפי‬ ‫הקבוע‬ ‫מזה‬ ‫קצר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫שאורך‬ ‫חשוב‬ .‫הדדי‬ ‫באופן‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬
 • 6. -5- 12.‫חובה‬ ‫חלה‬‫עליך‬‫/ייך‬‫ל‬‫ה‬ ‫את‬ ‫שרת‬‫מעסיק‬‫בנאמנות‬,‫ב‬‫מסירות‬;‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫עבודתך‬ ‫ועקב‬ ‫בזמן‬ ‫אליך/ייך‬ ‫שיגיע‬ ‫מידע‬;‫לה‬‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫בטיח‬,‫המעסיק‬‫לה‬‫קד‬‫י‬‫ש‬‫את‬‫כל‬ ‫זמ‬‫ומרצך‬ ‫נך‬‫לצורך‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫ך‬;‫שי‬ ‫לתת‬‫ר‬‫ו‬‫ת‬‫ללק‬ ‫מעולה‬‫וח‬‫ות‬;‫ל‬‫ש‬‫מור‬‫על‬ ‫ר‬‫כוש‬‫החנות‬‫והמ‬‫ו‬‫צר‬‫הנמכ‬ ‫ים‬‫ר‬‫י‬‫ם‬‫ב‬‫ה‬;‫לא‬‫ל‬‫פע‬‫ו‬‫עניי‬ ‫ניגוד‬ ‫תוך‬ ‫ל‬‫ו‬ ‫נים‬‫ל‬‫הנוגע‬ ‫דיווח‬ ‫כל‬ ‫למעסיק‬ ‫מסור‬ ‫לכך‬;‫לא‬‫לה‬‫לעבודתך‬ ‫בקשר‬ ,'‫ג‬ ‫מצד‬ ‫לרבות‬ ,‫כלשהי‬ ‫הנאה‬ ‫טובת‬ ‫פיק‬;‫לא‬‫ל‬‫פרטיות‬ ‫בעבודות‬ ‫עסוק‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫מפורש‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬;‫לא‬‫לה‬‫לא‬ ‫ו/או‬ ‫אחרים‬ ‫לעובדים‬ ‫תנכל‬‫לה‬‫בצורה‬ ‫אותם‬ ‫טריד‬ ‫כלשהם‬ ‫ובאופן‬;‫ל‬‫נה‬‫ו‬‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫בנושא‬ ‫המעסיק‬ ‫לנהלי‬ ‫בהתאם‬ ‫ג‬;‫העבודה‬ ‫במקום‬‫ל‬‫פע‬‫ו‬‫ל‬ ‫ש‬ ‫כפי‬‫ת‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונחה‬‫המעסיק‬ ‫והנהלת‬ ‫הישיר‬ ‫הממונה‬‫ו‬‫כן‬‫נוהלי‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ו‬ ‫מדיניותו‬ ,‫המעסיק‬‫סדרי‬ ‫עבודת‬.‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ,‫ו‬ 12.‫מכתב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יהיו‬ ‫עבודתך‬ ‫תנאי‬‫העסקה‬‫ו‬ ‫זה‬‫כל‬‫התחייבות‬ ‫כתב‬‫שיצורף‬‫אליו‬‫העובד‬ ‫עם‬ ‫שיחתם‬ ‫או‬ ,, ‫בלבד‬ ‫פיהם‬ ‫ועל‬‫זה‬ ‫מכתב‬ .‫לא‬‫לתיקון‬ ‫ניתן‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫בכתב‬ ‫במסמך‬ ‫אלא‬ ‫לשינוי‬ ‫ו/או‬‫מנהלי‬ ‫המוסמכים‬ ‫המעסיק‬‫שנעשו‬ ,‫הסכם‬ ,‫הודעה‬ ,‫פרסום‬ ,‫הבטחה‬ ,‫הצהרה‬ ‫לכל‬ ‫תוקף‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬ ‫ואין‬ ‫חתימת‬ ‫לפני‬‫ו‬. 17.,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫ב‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫זה‬ ‫ההעסקה‬ ‫מכתב‬‫זכות‬ ‫מכל‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬‫חובה‬ ‫או‬‫ל‬ ‫המוקנית‬‫ך‬‫כל‬ ‫מכוח‬ ,‫דין‬,‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬,‫הרחבה‬ ‫צו‬‫אחרת‬ ‫התחייבות‬ ‫וכל‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ,‫המעסיק‬ ‫שיוציא‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬ ‫ש‬‫ת‬‫חתום‬‫/מי‬.‫עליה‬‫תחתום‬ ‫עליו‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ ‫לבין‬ ‫זה‬ ‫מכתב‬ ‫בין‬ ‫שתהיה‬ ‫סתירה‬ ‫בכל‬‫/מי‬‫יגברו‬ .‫ההתחייבות‬ ‫כתב‬ ‫הוראות‬ 18.‫העובד‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫העובדים‬ ‫ארגון‬‫/ת‬‫הינו‬__________:‫הבאה‬ ‫בכתובת‬ ‫המצוי‬_________25 . ,‫רב‬ ‫בכבוד‬ _________________ ‫אנ‬,‫י‬_____________‫ביום‬ ‫כי‬ ‫בזה‬ ‫מאשר/ת‬___________‫קיבלתי‬‫זה‬ ‫ההעסקה‬ ‫מכתב‬ ‫את‬‫קראתי‬ , ‫בעיון‬‫ו‬‫הבנתי‬,‫תוכנו‬ ‫את‬‫ו‬‫אני‬.‫בו‬ ‫האמור‬ ‫לכל‬ ‫מסכים/מה‬ ‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬‫היום‬___________: __________________ ‫העובד/ת‬ ‫חתימת‬ 25 ‫עובד‬ ‫ארגון‬ ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬.‫מייצג‬ ‫ים‬
 • 7. -6- '‫א‬ ‫נספח‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫מעבידים‬ ‫תשלומי‬ ‫בדבר‬ ‫כללי‬ ‫אישור‬‫סעיף‬ ‫לפי‬41 ‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-4691 ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫סמכותי‬ ‫בתוקף‬12‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1922‫(להלן‬-‫א‬ ,)‫החוק‬‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫ני‬ ‫גמל‬ ‫בקופת‬ ‫מקיפה‬ ‫לפנסיה‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ,‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫פרסומו‬ ‫ביום‬ ‫החל‬ ‫מעביד‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬ ,)‫גמל‬ ‫קופות‬ ‫ולניהול‬ ‫לאישור‬ ‫(כללים‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫בתקנות‬ ‫כמשמעותה‬ ‫ביטוח‬ ‫קופת‬ ‫שאינה‬ ‫לקצבה‬ ‫התשכ"ד‬-1922‫(להלן‬-‫של‬ ‫שילוב‬ ‫או‬ ‫לקצבה‬ ‫אפשרות‬ ‫הכולל‬ ‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫או‬ ,)‫פנסיה‬ ‫קרן‬ ‫(להלן‬ ‫כאמור‬ ‫ביטוח‬ ‫בקופת‬ ‫לקיצבה‬ ‫שאינה‬ ‫ולתוכנית‬ ‫קיצבה‬ ‫לתוכנית‬ ‫תשלומים‬-,)‫ביטוח‬ ‫קופת‬ ‫בקופת‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫תשלומים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫תוך‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬ ‫לרבות‬ ‫(להלן‬ ,‫לאו‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫לקיצבה‬ ‫תוכנית‬ ‫ביטוח‬-‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ,)‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫המגיעים‬‫(להלן‬ ‫ששולמו‬ ‫ולתקופה‬ ‫האמורים‬ ‫התשלומים‬ ‫שולמו‬ ‫שממנו‬ ‫השכר‬ ‫בגין‬ ‫האמור‬ ‫לעובד‬- :‫אלה‬ ‫כל‬ ‫שנתקיימו‬ ‫ובלבד‬ ,)‫המופטר‬ ‫השכר‬ (1)‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ )‫(א‬‫מ‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬-12.22%‫או‬ ‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬12%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫להשל‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬‫לקופת‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫מת‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫העובד‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫לפיצויים‬ ‫גמל‬2.22%‫לא‬ .‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫ל‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬-12%‫גם‬2.22%‫במקום‬ ‫תשלומיו‬ ‫יבואו‬ ,‫כאמור‬72%‫מפיצויי‬ ;‫בלבד‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫הפיטורים‬ )‫(ב‬:‫מאלה‬ ‫מאחד‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ (1)12.22%‫ה‬ ‫מן‬‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ .‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬ ,‫המופטר‬ ‫שכר‬ ‫שוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫שאישר‬ ‫בתכנית‬ ,‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫במקרה‬ ‫חודשית‬ ‫הכנסה‬ ‫להבטחת‬ ‫להבטחת‬ ‫הדרוש‬ ‫בשיעור‬ ,‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫וחסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬72%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫או‬ ‫לפחות‬2.2%‫מביני‬ ‫הנמוך‬ ‫לפי‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬‫(להלן‬ ‫הם‬-‫תשלום‬ ;)‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬ (2)11%‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬ ‫תשלום‬ ‫גם‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬ ‫אם‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫יבואו‬ ‫זה‬ ‫ובמקרה‬ ,‫עבודה‬72%,‫העובד‬ ‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫מפיצויי‬ ‫לקופ‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫אלה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬ ;‫בלבד‬‫גמל‬ ‫ת‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫העובד‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫לפיצויים‬2.22%‫יבואו‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬111%.‫העובד‬ ‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ (2)‫המעביד‬ ‫בין‬ ‫בכתב‬ ‫הסכם‬ ‫נערך‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫ביצוע‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬ ‫משלושה‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬ ‫ובו‬ ‫העובד‬ ‫לבין‬- )‫(א‬‫א‬ ‫לפי‬ ‫להסדר‬ ‫העובד‬ ‫הסכמת‬‫קרן‬ ‫ואת‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫את‬ ‫המפרט‬ ‫בנוסח‬ ‫זה‬ ‫ישור‬ ;‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫נוסחו‬ ‫גם‬ ‫ייכלל‬ ‫האמור‬ ‫בהסכם‬ ;‫הענין‬ ‫לפי‬ ,‫הביטוח‬ ‫וקופת‬ ‫הפנסיה‬ )‫(ב‬,‫תשלומיו‬ ‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫המעביד‬ ‫ויתור‬ ‫מכח‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫העובד‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫סעיפים‬12‫או‬17‫לחוק‬ ‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬ ‫מקרן‬ ‫כספים‬ ‫משך‬ ‫שהעובד‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬ "‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬-.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬ (1),‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ,‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫מזכותו‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫באישור‬ ‫אין‬‫צו‬.
 • 8. -7- ‫אישור‬‫העובד‬ ‫בו‬ ‫לאמור‬ ‫מסכים‬ ‫ואני‬ ‫האישור‬ ‫נוסח‬ ‫את‬ ‫קראתי‬ ‫כי‬ ‫ומאשר‬ ,‫מצהיר‬ ‫אני‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫על‬ ‫בחתימתי‬ .‫תוכנו‬ ‫את‬ ‫שהבנתי‬ ‫לאחר‬ :‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬ :‫היום‬ ‫העובד‬ ‫חתימת‬