SlideShare a Scribd company logo
pçÅá~ä=jÉÇá~=Äáà=
sÉê~åÇÉêã~å~ÖÉãÉåí=
=
`çããìåáÅ~íáÉ_êÉ~âI=S=çâíçÄÉê=OMNR=
=
tÉäâçã>==
fåÜçìÇ=
u sÉê~åÇÉêáåÖÉå=Çççê=pçÅá~ä=jÉÇá~=
u sÉê~åÇÉêáåÖÉå=Äáà=áãéäÉãÉåí~íáÉ=pçÅá~ä=jÉÇá~=
u lêÖ~åáë~íáÉîÉê~åÇÉêáåÖÉå=Éå=pçÅá~ä=jÉÇá~=
u bîÉå=îççêëíÉääÉå=]fåÖÉ|_ÉÅâÉêë=
u jáàå=ãçííçW=båÖ~ÖÉÇ=éÉçéäÉK=dêÉ~í=`çãé~åáÉëK=_ÉííÉê=ïçêäÇK=
u fåáíá~íáÉÑåÉãÉê=î~å=eRJ`çããìåáÅ~íáÉKåä=
u `çJ~ìíÉìê=eR=C=pçÅá~ä=jÉÇá~==
u bãéäçóÉê=_ê~åÇ=kÉíïÉêâ=
u fãé~Åí=eìÄ=^ãëíÉêÇ~ã=
N=
sÉê~åÇÉêáåÖÉå=ÇáÉ=àÉ=íÉÖÉåâçãí=Çççê==
pçÅá~ä=jÉÇá~=Ó=~äÖÉãÉåÉ=íêÉåÇë==
pçÅá~ä=ïÉÄëáíÉë=ÇáÉ=îá~=ÉÉå=Åçããìåáíó==
îççêòáÉå=áå=ÉÉå=ÄÉÜçÉÑíÉ=Ó=ÇÉÉäÉÅçåçãáÉ=
u ïïïKíÜìáë~ÑÖÉÜ~~äÇKåä
u ïïïKéÉÉêÄóKÅçã
u ïïïKëå~ééÅ~êKåä==
u ïïïKÜçãÉÑçêÉñÅÜ~åÖÉKÅçã==
u ïïïKâçååÉâíáÇKÅçãLã~é==
lçâ=íê~ÇáíáçåÉäÉ=ÄÉÇêáàîÉå=âìååÉåLãçÉíÉå==
îÉê~åÇÉêÉå=å~~ê=ÉÉå=pçÅá~ä=_ìëáåÉëë=
u t~í=áë=ÉÉå=pçÅá~ä=_ìëáåÉëë==
! pçÅá~ä=_ìëáåÉëëI=Ç~í=áë=îççê~ä=Ä~Åâ=íç=Ä~ëáÅë=
=
lé=ÉÉå=ÉÑÑÉÅíáÉîÉI=ÑäÉñáÄÉäÉ=Éå=áååçî~íáÉîÉ=ã~åáÉê=ë~ãÉåJ
ïÉêâÉåI=âÉååáë=ÇÉäÉå=Éå=ÅçããìåáÅÉêÉå=îá~=çåäáåÉ=íççäëI=
ï~~êÇççê=ãÉÇÉïÉêâÉêë=òáÅÜ=éììê=çé=Üìå=ïÉêâ=âìååÉå=êáÅÜíÉå=
Éå=âä~åíÉå=çé=ÉÉå=éÉêëççåäáàâÉ=ã~åáÉê=ïçêÇÉå=ÖÉÜçäéÉåK==
!   eÉí=áåíÉêåÉí=áë=ÉÉå=éäÉâ=î~å=áåíÉê~ÅíáÉ=
=
k~=ÜÉí=ëé~ííÉå=î~å=ÇÉ=áåíÉêåÉíÄìÄÄÉä=EOMMMF=ÄäÉîÉå=áåíÉê~ÅíáÉîÉ=
éä~íÑçêãë=àìáëí=ÖêçÉáÉåK=j~ëë~ÅçããìåáÅ~íáÉ=ëíÉêÑí=ìáíK=fåíÉê~ÅíáÉ=
ïçêÇí=ÇÉ=åçêãK=tÉ=ïáääÉå=ïÉÉê=~äë=ãÉåë=ÄÉÜ~åÇÉäÇ=ïçêÇÉå=
Çççê=ÄÉÇêáàîÉåK=aáí=ÖÉäÇí=òçïÉä=îççê=ãÉÇÉïÉêâÉêë=~äë=âä~åíÉåK==
u pçÅá~ä=_ìëáåÉëë=Ó=îççêÄÉÉäÇ=aÉäá=ui==
aìëÁI=ïÉ=Ö~~å=çåë=~åÇÉêë=ÖÉÇê~ÖÉå==
Çççê=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=ÇáÉ=ÇÉ=ÇáÖáí~äÉ==
çåíïáââÉäáåÖÉå=Éå=íçÉé~ëëáåÖÉå=çåë=ÄáÉÇÉå==
aêáÉ=íêÉåÇë=ÇáÉ=áâ=òáÉ=Äáà=pçÅá~ä=jÉÇá~==
Éå=îÉê~åÇÉêã~å~ÖÉãÉåí=îççê==
ÅçããìåáÅ~íáÉ=L=éêçÑÉëëáçå~äë==
u qêÉåÇ=NW=sÉê~åÇÉêã~å~ÖÉêW=Åç~ÅÜ=C=Ñ~Åáäáí~íçê=
lêÖ~åáë~íáÉë=ÜÉÄÄÉå=ãÉåëÉå=
åçÇáÖ=ÇáÉ=ä~ëíáÖÉ=îê~ÖÉå=ÇìêîÉå=
ëíÉääÉå=êçåÇ=ÄÉíÉâÉåáëÖÉîáåÖ=çÑ=
òáåÖÉîáåÖ=Éå=ÄÉëÅÜáâí=çîÉê=
çêÖ~åáëÉêÉåÇ=îÉêãçÖÉåK=
`êÉ~íáîáíÉáí=C=áååçî~íáÉ=òáàå=
ÄêççÇåçÇáÖK==
===
u qêÉåÇ=OW=`çJÅêÉ~íáÉ=~äë=ïÉêâîçêã=
^ääÉÉå=îá~=`êçïÇ=`êÉ~íáçå=âçãÉå==
ÇÉ=îÉê~åÇÉêáåÖÉå=íçí=ëí~åÇK==
sá~=ëÉëëáÉë=çÑ=ÉÉå=EáåíÉêåÉF=ëçÅá~ä=
~ÖÉåÇÉÉê=àÉ=íÜÉã~ÛëI=ïÉêâ=àÉ=~~å=
ÅìäíììêîÉê~åÇÉêáåÖÉå=çÑ=Çê~~Ö=àÉ=
Äáà=~~å=ÜÉí=ÅêÉØêÉå=î~å=Çê~~Öîä~âK=
u qêÉåÇ=PW=káÉìï=äÉáÇÉêëÅÜ~é=
eÉí=EíçéF=ã~å~ÖÉãÉåí=ïçêëíÉäí=
ãÉí=ÜìáÇáÖÉ=íáàÇ=Éå=êçäçéî~ííáåÖK=
iÉáÇáåÖÖÉîÉå=çé=Ä~ëáë=î~å=
îÉêíêçìïÉå=îÉêÉáëí=ÉÉå=ÑäáåâÉ=
é~ê~ÇáÖã~=ëÜáÑíK==
eçÉ=çêÖ~åáë~íáÉë=ãçÉíÉå==
íê~åëÑçêãÉêÉå=îçäÖÉåë=áåÑäìÉåÅÉêë=
u fåÑäìÉåÅÉê=Ó=gçëÉéÜáåÉ=dêÉÉå=
båÖ~ÖáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=cìíìêÉ=
aáÑÑÉêÉåíäó=Ó==
cêçã=móê~ãáÇë=íç=m~åÅ~âÉë=
Emáòò~ÛëF=
u cêçã=pí~åÇ~êÇáòÉ=íç==
aÉÅÉåíê~äáòÉ=`çãéäÉñáíó=
u cêçã=j~ëÅìäáåÉ=íç=cÉãáåáåÉ=
u cêçã=bñÅäìëáîáíó=íç=fåÅäìëáîáíó=
u fåÑäìÉåÅÉê=Ó=Rçå~äÇ=î~å=ÇÉå=eçÑÑ=
aÉ=ÖÉîÉëíáÖÇÉ=çêÇÉ=ëí~~í=çé=
áåëíçêíÉå=Ó=pçÅáÉíó=PKM=
u sÉêÄáåÇáåÖÉå=ãÉí=
ÖÉäáàâÖÉëíÉãÇÉå=
u pÉêÉåÇáéáíÉáí=çåîÉêï~ÅÜíÉ=
êÉäÉî~åíáÉ=
u ^äíÉêå~íáÉîÉ=ï~~êÇÉ=ëóëíÉãÉå=
u ^=ëóåÅÜêçåÉ=ïÉÇÉêâÉêáÖÜÉáÇ
u fåÑäìÉåÅÉê=Ó=gÉÑÑ=pí~Éë=
jáàå=çêÖ~åáë~íáÉ=áë=ÉÉå=çÉêïçìÇI==
jáàå=ã~å~ÖÉê=áë=ÉÉå=ÜÉäÇI==
fâ=ï~ë=ÉÉå=ëÅÜ~~é=Ó==
s~å=Oa=å~~ê=Pa==
u aáéäçã~îêáà=çåÇÉêïáàë=
u cìåÅíáÉîêáà=ïÉêâÉå=
u mÉåëáçÉåîêáà=äÉîÉå=
u fåÑäìÉåÅÉê=Ó=mÉíÉê=eáåëëÉå=
qÜÉ=kÉï=kçêã~ä=Ó==
aáÖáí~~ä=áë=ÜÉí=åáÉìïÉ=åçêã~~ä==
u cäáéW=ïÜÉå=Åçãé~åáÉë=êÉJÄççí=áå=
íÜÉ=ïçêäÇ=çÑ=íÜÉ=kÉï=kçêã~ä=
u cäìñW=ïÜÉå=ã~êâÉíë==
ÄÉÅçãÉ=åÉíïçêâë=çÑ=áåÑçêã~íáçå=
u cìëáçåW=ïÜÉå=çêÖ~åáò~íáçåë=
ÄÉÅçãÉ=åÉíïçêâë=çÑ=áååçî~íáçå=
u cäçïW=ïÜÉå=áåÑçêã~íáçå==
ÄÉÅçãÉë=~=êáîÉê=áåëíÉ~Ç=çÑ=~=
éçåÇ=
u cäìáÇW=ïÜÉå=ëíê~íÉÖó==
ÄÉÅçãÉë=äáèìáÇ==
mä~íI=íê~åëé~ê~åí=Éå=ïÉåÇÄ~~ê=Ó=pçÅá~ä=jÉÇá~=ã~~âí=Ç~í=ïÉ=
çé=ÉÉå=ïÉòÉåäáàâ=~åÇÉêÉ=ã~åáÉê=Ö~~å=ÅçããìåáÅÉêÉå=Eî~å=
¨¨å=å~~ê=íïÉÉI=å~~ê=ãÉÉêJêáÅÜíáåÖëîÉêâÉÉêFI=ë~ãÉåïÉêâÉå=
EÇççê=ãÉÉêîçìÇáÖÉ=éÉêëççåäáàâÉ=îÉêÄáåÇáåÖÉåI=ÖêÉåëL
çêÖ~åáë~íáÉL~ÑÇÉäáåÖLÑìåÅíáÉ=çîÉêëÅÜêáàÇÉåÇF=Éå=
çêÖ~åáëÉêÉå=EçãÇ~í=ëçÅá~ä=ãÉÇá~=ÉÉå=îáêíìÉäÉ=éä~ííÉ=ä~~Ö=
çîÉê=çìÇÉ=ÄäçâàÉë=Éå=Ü~êâàÉë=ÜÉÉå=äÉÖíFK==
u `Ü~åÖÉ=ÑáäãéàÉ=
http://youtu.be/G11t6XAIce0
RSA Animate - Re-Imagining Work
h"p://youtu.be/G11t6XAIce0	
  	
  
O=
sÉê~åÇÉêáåÖÉå=ÇáÉ=àÉ=íÉÖÉåâçãí=~äë=àÉ=
pçÅá~ä=jÉÇá~=ïáäí=áãéäÉãÉåíÉêÉå=áå=àÉ=
çêÖ~åáë~íáÉ==
eçÉ=åáÉìï=áë=pçÅá~ä=jÉÇá~=
u iáåâÉÇfå=C=pâóéÉI=OMMP=
u c~ÅÉÄççâI=OMMQ=
u vçìqìÄÉI=OMMR=
u qïáííÉêI=OMMS=
u v~ããÉêI=OMMU=
u máåíÉêÉëí=C=fåëí~Öê~ãI=OMNM=
u dççÖäÉHI=OMNN=
u pçÅá~ä=jÉÇá~=qêÉåÇë=
! iáåâÉÇfå=Ó=gÉ=âìåí=Äáà=xpÜ~êÉ=~å=ìéÇ~íÉz=çé=àÉ=ÜçãÉé~ÖÉ=ççâ=ÉÉå=ÄäçÖ=
éä~~íëÉå=EíÉåãáåëíÉ=~äë=àÉ=Ç~~ê=ÉÉå=âäÉáå=éçíäççÇàÉ=òáÉí=ëí~~å=å~~ëí=ÇÉ=
é~éÉêÅäáéFK=aÉòÉ=ÄäçÖ=ïçêÇí=Ç~å=çé=mìäëÉ=ÖÉéìÄäáÅÉÉêÇK==
!   päáÇÉëÜ~êÉ=Ó=päáÇÉëÜ~êÉ=áë=¨¨å=î~å=ÇÉ=ÄÉëí=ÄÉï~~êÇÉ=pçÅá~ä=jÉÇá~=
ÖÉÜÉáãÉå=KKK=ÜÉä~~ë>=eÉí=éä~íÑçêã=ÄÉî~í=å~ãÉäáàâ=ÉÉå=ëÅÜ~í=~~å=âÉååáë=
Éå=áåÑçêã~íáÉK=
! c~ÅÉÄççâ=Ó=^ÑÖÉäçéÉå=ã~~åÇ=ÜÉÉÑí=c~ÅÉÄççâ=EÄÉéÉêâíF=ÉÉå=åáÉìïÉ=
íçÉé~ëëáåÖ=ìáíÖÉêçäÇ=c_]tçêâK=eáÉêãÉÉ=âìååÉå=ïÉêâÖÉîÉêë=ÉÉå=ÉáÖÉå=
båíÉêéêáëÉ=pçÅá~ä=jÉÇá~=EbpjF=çãÖÉîáåÖ=ÅêÉØêÉå=ÇáÉ=ÜÉÉä=ÉêÖ=äáàâí=çé=ÇÉ=
ÜìáÇáÖÉ=c~ÅÉÄççâ=çãÖÉîáåÖK=bÉå=ëé~ååÉåÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=îççê=
v~ããÉê=Éå=~åÇÉêÉ=bpj=éä~íÑçêãÉåK=
! qïáííÉê=Ó=lé=qïáííÉê=âçå=àÉ=å~íììêäáàâ=~ä=ajJÉå=ãÉí=Éäâ~~êI=ã~~ê=åì=
ÄÉÜççêí=Öêçìé=ãÉëë~ÖáåÖ=ççâ=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=EåÉí=~äë=tÜ~íë^éé=~åÇ=
jÉëëÉåÖÉêFK=jáëëÅÜáÉå=áë=ÜÉí=ïÉä=åçÇáÖ=qïáííÉê=ÉîÉå=íÉ=ìéÇ~íÉå=å~~ê=ÇÉ=
ä~~íëíÉ=îÉêëáÉK=lçâ=çé=qïÉÉíÇÉÅâ=Éå=eççíëìáíÉ=ïÉêâí=ÜÉí>=
u pçÅá~ä=jÉÇá~=qêÉåÇë=
! vçìqìÄÉ=Ó=báåÇÉäáàâ=Ç~å=ïÉÉê=ÉÉåë=ÉÉå=åáÉìïÉ=îÉêëáÉ=î~å=ÇÉ=ÚpçÅá~ä=
jÉÇá~=RÉîçäìíáçå>Û=léî~ääÉåÇ=áë=Ç~í=ÜÉí=Äáàå~=åáÉí=ãÉÉê=çã=ÇÉ=â~å~äÉå=
Ö~~íI=ã~~ê=çã=ãçÄáÉä=Éå=ÖÉÇê~ÖK=
! máåíÉêÉëí=Ó=j~~â=máåíÉêÉëí=ÄçêÇÉå=~~å=çã=ÑçíçDë=î~å=ÇÉ=çêÖ~åáë~íáÉ=çé=
íÉ=éáååÉå=Éå=ÇÉÉä=òÉ=î~å=Ç~~êìáí=çé=qïáííÉêI=iáåâÉÇfå=Éå=c~ÅÉÄççâK=wáÉ=
îççê=áåëéáê~íáÉ=i~ìêÉåë=wçêÖÖêçÉéK =
!   fåëí~Öê~ã=Ó=sççê~ä=çåÇÉê=àçåÖÉêÉå=áë=fåëí~Öê~ã=ÄççãáåÖK=j~~ê=ï~í=
âìå=àÉ=Éê=~ääÉã~~ä=ãÉÉ=i~~í=àÉ=áåëéáêÉêÉå=Çççê=ÇÉ=däçÄ~ä=pÜ~éÉêëI=ÜÉí=
í~äÉåí=ÇÉîÉäçéãÉåí=éêçÖê~ãã~=î~å=^êÅ~Çáë=îççê=dÉåÉê~íáçå=vK=
! v~ããÉê=Ó=eçÉïÉä=ÅçåÅìêêÉåíáÉ=î~å=c_]tçêâ=Éê~~å=âçãíI=ÄäáàÑí=
v~ããÉê=ÉÉå=éêáã~=éä~íÑçêã=îççê=áåíÉêåÉ=ëçÅá~ä=ãÉÇá~=~ÅíáîáíÉáíÉå=Éå=
ÉÉå=êÉä~íáÉÑ=ÚîÉáäáÖÉÛ=çãÖÉîáåÖ=çã=íÉ=çÉÑÉåÉå=îççê=ãÉÇÉïÉêâÉêë=ãÉí=
ëçÅá~äÉJãÉÇá~JâçìÇï~íÉêîêÉÉëK=
sççêÇ~í=àÉ=ëí~êí=ãÉí=ÇÉ=áãéäÉãÉåí~íáÉ=ÄÉÖáå==
àÉ=ãÉí=~ÅÅÉéí~íáÉ=Éå=Çê~~Öîä~â=ÅêÉØêÉå=
u pçÅá~ä=jÉÇá~=~ÅÅÉéí~íáÉ=
eçÉ=âêáàÖ=àÉ=pçÅá~äÉ=jÉÇá~=ÖÉ~ÅÅÉéíÉÉêÇ=
!   sççêÇ~í=àÉ=pçÅá~ä=jÉÇá~=ÖçÉÇ=çé=ÇÉ=~ÖÉåÇ~=òÉí=áë=ÜÉí=ÄÉä~åÖêáàâ=íÉ=ïÉíÉå=
ÜçÉ=àÉ=Çáí=Ö~~í=îçêãÖÉîÉåK=sççê=ÉÉå=ëìÅÅÉëîçääÉ=áãéäÉãÉåí~íáÉ=ãçÉí=àÉ=
ïÉíÉå=ÜçÉ=àçìï=çêÖ~åáë~íáÉ=áå=Éäâ~~ê=ëíÉÉâíI=Çê~~Öîä~â=ÅêÉÉêÉå=Éå=ïÉíÉå=
ï~~êçã=ÅçääÉÖ~Ûë=ÜÉí=çã~êãÉå=çÑ=àìáëí=åÉÖÉêÉåK==
!   eÉí=ã~å~ÖÉãÉåí=òáÉí=ÇÉ=éáê~ãáÇÉ=â~åíÉäÉå=Éå=ãÉêâÉå=Ç~í=áÉÇÉêÉÉå=
ÚäÉ~ÇáåÖÛ=áëK=m~êíáÅáé~íáÉI=íê~åëé~ê~åíáÉI=êÉäÉî~åíáÉ=Éå=~ìíÜÉåíáÅáíÉáí=
âêáàÖÉå=ÉÅÜíÉ=ÄÉíÉâÉåáëK=qçéJÇçïå=áåÑçêã~íáÉ=òÉåÇÉå=áë=îÉêäÉÇÉå=íáàÇK=
!   _Éïìëí=ÖÉëíììêÇÉ=Éå=åáÉí=ÄÉïìëí=ÖÉëíììêÇÉ=îÉê~åÇÉêáåÖÉå=
!   lêÖ~åáë~íáÉîÉêÄÉíÉêáåÖÉå=Éå=çêÖ~åáë~íáÉîÉêåáÉìïáåÖÉå=
=
EäÉÉë=ãáàå=ÄäçÖW=ÜííéWLLïïïKáåÖÉÄÉÅâÉêëKåäLÄäçÖLîÉê~åÇÉêîççêâÉìêÉåJÄáàJÖÉÄêìáâJëçÅá~äÉJãÉÇá~F==
!   eçìÇ=êÉâÉåáåÖ=ãÉí=~ÅÅÉéí~íáÉ=Éå=ÄÉíêçââÉåÜÉáÇ=Eb=Z=h=ñ=^F=
u pçÅá~ä=jÉÇá~=Çê~~Öîä~â=
eçÉ=ÅêÉØÉê=àÉ=Çê~~Öîä~â=
!   t~í=àÉ=ççâ=ÖÉ~ÅÅÉéíÉÉêÇ=éêçÄÉÉêí=íÉ=âêáàÖÉå=~äíáàÇ=òìääÉå=Éê=ãÉåëÉå=
îççê=Éå=íÉÖÉå=òáàåK=jáàå=~ÇîáÉë=áëW=ÇçÉ=~äíáàÇ=ÉÉêëí=ÉÉå=çåÇÉêòçÉâK=
!   sÉêÇÉÉä=ÇÉ=êÉ~ÅíáÉë=áå=ÇÉòÉ=ëÅÜáàÑ=î~å=îáàÑW=
!   RáÅÜí=àÉ=åáÉí=çé=ÇÉ=ãÉåëÉå=ÇáÉ=îççê=çÑ=íÉÖÉå=òáàåK==
bå=ççâ=åáÉí=çé=ÇÉ=~Ñï~ÅÜíÉåÇÉ=Éå=ÇÉ=åÉìíê~äÉåK==
!   gÉ=ÄêÉåÖí=îÉê~åÇÉêáåÖ=Çççê=ãÉí=ÇÉ=âêáíáëÅÜ==
éçëáíáÉîÉ=ÅçääÉÖ~Ûë=áå=ÖÉëéêÉâ=íÉ=Ö~~å=Éå==
íÉ=îê~ÖÉåW=t~í=ÜÉÄ=àÉ=åçÇáÖ==
!   sÉêîìä=ïÉåëÉå=ãÉí=ÖÉêáÅÜíÉ=íê~áåáåÖÉåI==
ÉJäÉ~êåáåÖëI=îççêÄÉÉäÇÉå=Éå=ÇçÅìãÉåí~íáÉK==
!   c~ÅáäáíÉÉê=ÜÉí=ã~å~ÖÉãÉåí>=jÉÇÉïÉêâÉêë=òìääÉå=ÖÉÇê~Ö=Éå=ÜçìÇáåÖ=
áãáíÉêÉåK=jçÇÉäJäÉêÉå=ïÉêâí=ãÉí=å~ãÉ=ÖçÉÇ=Äáà=ÖÉÇê~ÖëîÉê~åÇÉêáåÖÉå=
EëÜçïI=ÇçåÛí=íÉääFK=
u bÑÑÉÅíáîáíÉáí=Éå=ÖÉÄêìáâ=åáÉìïÉ=ãÉÇá~=ÖêçÉáí=
qçïÉêë=t~íëçå=Ó=áåíÉêåÉ=Åçããë=
!   OVM=ÖêçíÉ=Éå=ãáÇÇÉäÖêçíÉ=
çêÖ~åáë~íáÉë=ìáí=kççêÇJ^ãÉêáâ~I=
bìêçé~=Éå=^òáØ=ïÉêÇÉå=áå=OMNP=
ÖÉîê~~ÖÇ=å~~ê=Üìå=Éêî~êáåÖÉå=
çé=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=î~å=áåíÉêåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáÉK==
!   RÉëéçåÇÉåíÉå=ãçÉëíÉå==
NQ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=â~å~äÉå=
ÄÉççêÇÉäÉå=çé=íïÉÉ=ÇáãÉåëáÉëW=
ÉÑÑÉÅíáîáíÉáí=Éå=ÖÉÄêìáâK ==
!   aÉ=éçéìä~êáíÉáí=î~å=pçÅá~ä=
jÉÇá~=~äë=áåíÉêå=ÅçããìåáÅ~íáÉJ
â~å~~ä=Ö~~í=~ääÉÉå=ã~~ê=îÉêÇÉê=
íçÉåÉãÉåK=
u sÉêëÅÜìáîáåÖ=î~å=é~áÇ=å~~ê=É~êåÉÇ=C=çïåÉÇ=
!   aççê=ÇÉ=çéâçãëí=î~å=ÇáÖáí~äÉ=ãÉÇá~=Éå=ãÉí=å~ãÉ=pçÅá~ä=jÉÇá~=áë=ÜÉí=
ÉÑÑÉÅí=î~å=É~êåÉÇ=ãÉÇá~=ÉñéçåÉåíáÉÉä=íçÉÖÉåçãÉåÇÉ=Éå=áë=ÇÉ=áåòÉí=î~å=
çïåÉÇ=ãÉÇá~=íçÉÖ~åâÉäáàâÉê=ÖÉïçêÇÉå=Eä~ÖÉêÉ=âçëíÉå=Éå=ÉÉåîçìÇáÖÉê=áå=
ÖÉÄêìáâFK=
Úpí~êíÉå=áë=ã~ââÉäáàâI=îçäÜçìÇÉå=åáÉíÛ==
nìçíÉI=eR=ëçÅá~ä=pìêîÉó=OMNQ=
u eR=ëçÅá~ä=pìêîÉó=
u eR=ëçÅá~ä=pìêîÉó=
u eR=ëçÅá~ä=pìêîÉó=
u lêÖ~åáë~íáÉîÉê~åÇÉêáåÖÉå=C=pçÅá~ä=jÉÇá~=
pçÅá~ä=jÉÇá~=âìååÉå=ÖçÉÇ=çåÇÉêëíÉìåÉå=Äáà=êÉçêÖ~åáë~íáÉI=îÉêÄçìïáåÖI=
éêçÅÉëîÉêÄÉíÉêáåÖÉåI=ëíêìÅíììêîÉê~åÇÉêáåÖÉåI=îÉêÜìáòáåÖI=ektK=wçW=
=
!   dççÖäÉ=e~åÖçìí=îççê=âáÅâJçÑÑ=ãçãÉåí=Çççê=`blI=~ää=ëí~ÑÑ=ãÉÉíáåÖ=
çîÉê=ï~í=Éê=Ö~~í=ÖÉÄÉìêÉå=Éå=ï~~êçãK=bÉå=vçìqìÄÉ=îáÇÉç=îççê=
~ÑïÉòáÖÉåK=aÉòÉ=îáÇÉç=ïÉÉê=ÇÉäÉå=îá~=ã~áä=çÑ=áåíê~åÉíK=
! v~ããÉê=çÑ=~åÇÉê=bpj=çã=ãÉÇÉïÉêâÉêë=îá~=áåíÉêåÉ=ÅçããìåáÅ~íáÉ=çé=
ÇÉ=ÜççÖíÉ=íÉ=ÜçìÇÉå=î~å=ÇÉ=îÉê~åÇÉêáåÖÉå=EÖÉäáàâíáàÇáÖÉ=áåÑçêã~íáÉFK==
!   _ÉëäçíÉå=iáåâÉÇfåI=dççÖäÉ=mäìë=çÑ=v~ããÉê=ÖêçÉéÉå=çã=ãÉí=ÉÉå=âäÉáåÉ=
Åç~äáíáÉ=îÉê~åÇÉêáåÖÉå=îççê=íÉ=ÄÉêÉáÇÉåK=táâáJíçÉé~ëëáåÖÉå=çã=
ÖÉò~ãÉåäáàâ=~~å=åáÉìïÉ=éêçÅÉÇìêÉëI=éêçÅÉëëÉå=ÉíÅK=íÉ=ïÉêâÉå=
! qïáííÉêLiáåâÉÇfå=çã=ÄáååÉå=Éå=ÄìáíÉå=ãÉí=Éäâ~~ê=íÉ=îÉêÄáåÇÉå=Éå=
ëí~âÉÜçäÇÉêëLéÉêë=çé=ÇÉ=ÜççÖíÉ=íÉ=ÜçìÇÉåK=máåíÉêÉëí=çã=ÑçíçÛë=çé=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=íÜÉã~=ÄçêÇÉå=íÉ=éä~~íëÉåK==
 káÉíë=ïÉêâí=å~íììêäáàâ=òç=âê~ÅÜíáÖ=~äë=éÉêëççåäáàâ=Åçåí~Åí>=
P=
lêÖ~åáë~íáÉîÉê~åÇÉêáåÖÉå=Ó=ÜçÉ=
pçÅá~äÉ=jÉÇá~=ÉÉå=Ç~åâÄ~~ê=éä~íÑçêã=
â~å=òáàå=çã=Çáí=íÉ=çåÇÉêëíÉìåÉå==
u @eRëçÅá~ä_ççâ=
pçÅá~ä=jÉÇá~=mä~å=
!   t~~êçã=t~í=áë=ÜÉí=îê~~Öëíìâ=
!   táÉ=áë=ÇÉ=ÇçÉäÖêçÉé=Éå=ï~~ê=EïÉäâÉ=â~å~äÉåF=
!   t~í=áë=çåë=îÉêÜ~~ä=
!   t~ååÉÉêI=ïÉäâÉ=ÅçåíÉåí=táÉ=Ö~~í=ï~í=ÇçÉå==
!   R~åÇîççêï~~êÇÉå=
=
eRëçÅá~ä_ççâ=îÉêëÅÜáàåí=ÇÉòÉ=ã~~åÇ=Äáà=ráíÖÉîÉêáà=s~âãÉÇá~åÉíLmt=ÇÉ=
dáÇëI=òáÉW=ïïïKÜêëçÅá~äãÉÇá~Kåä=
u jáÅêçëçÑí=Ó=Å~ëÉ==
u jáÅêçëçÑí=Ó=Å~ëÉ==
u tççåÄÉÇêáàÑ=Ó=Å~ëÉ==
u dac=pìÉòÓ=Å~ëÉ==
u eçÖÉëÅÜççä=ríêÉÅÜí=Ó=Å~ëÉ==
u ^R`^afp=Ó=Å~ëÉ==
sê~ÖÉå=
Ik ben community, communicatie & verandermanager.
Mijn interventie zorgt voor het managen van het
hebben en houden of creëren van goede relaties.
u Interim, voor vervanging of interventies in uw organisatie
u Inspiratie, voor presentaties, publicaties of workshops
u Intervisie, loopbaangesprekken en coaching-on-the-job
Deze bijdrage is gemaakt voor
ComunicatieBreak, 6 oktober 2015, Utrecht
© Inge Beckers, Amsterdam
www.ingebeckers.nl | 06 280 90 755

More Related Content

What's hot

Gasol Edison Report Sept 2009
Gasol Edison Report Sept 2009Gasol Edison Report Sept 2009
Gasol Edison Report Sept 2009
soumoin
 
C:\Fakepath\Democracia Participativa Mito O Realidad
C:\Fakepath\Democracia Participativa Mito O RealidadC:\Fakepath\Democracia Participativa Mito O Realidad
C:\Fakepath\Democracia Participativa Mito O Realidad
Asociación Civil Gestión de Cambio
 
Riwayat Agung Para Buddha Buku 3
Riwayat Agung Para Buddha Buku 3Riwayat Agung Para Buddha Buku 3
Riwayat Agung Para Buddha Buku 3
Hendra Budiman
 
The Hidden Problems of Child Farm Workers
The Hidden Problems of Child Farm WorkersThe Hidden Problems of Child Farm Workers
The Hidden Problems of Child Farm Workers
Z3P
 
NEBOSH INTERNATIONAL DIPLOMA IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
NEBOSH INTERNATIONAL DIPLOMA IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTHNEBOSH INTERNATIONAL DIPLOMA IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
NEBOSH INTERNATIONAL DIPLOMA IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
Zain Shah
 
Einfuhrungstest
EinfuhrungstestEinfuhrungstest
Cuestionario de Inteligencia emocional
Cuestionario de Inteligencia emocionalCuestionario de Inteligencia emocional
Cuestionario de Inteligencia emocional
Ricardo Valenzuela
 
Riwayat Agung Para Buddha Buku 1
Riwayat Agung Para Buddha Buku 1Riwayat Agung Para Buddha Buku 1
Riwayat Agung Para Buddha Buku 1
Hendra Budiman
 
Capitulo cinco
Capitulo cincoCapitulo cinco
Capitulo cinco
Mariela Weskamp
 
Tiempos de inscripcion de la falta
Tiempos de inscripcion de la faltaTiempos de inscripcion de la falta
Tiempos de inscripcion de la falta
Mariela Weskamp
 
TM 9-1828A (1945)
TM 9-1828A (1945)TM 9-1828A (1945)
TM 9-1828A (1945)
blancaisabelcig
 
Wilkhan
WilkhanWilkhan
Wilkhan
CSCP
 
Riwayat Agung Para Buddha Buku 2
Riwayat Agung Para Buddha Buku 2Riwayat Agung Para Buddha Buku 2
Riwayat Agung Para Buddha Buku 2
Hendra Budiman
 
Article بیش متعهد سازی حوضه آبریز رودخانه ها
Article  بیش متعهد سازی حوضه آبریز رودخانه هاArticle  بیش متعهد سازی حوضه آبریز رودخانه ها
Article بیش متعهد سازی حوضه آبریز رودخانه ها
Mehdi Fasihi Harandi
 
Seguridad ciudadana y politicas publicas en venezuela
Seguridad ciudadana y politicas publicas en venezuelaSeguridad ciudadana y politicas publicas en venezuela
Seguridad ciudadana y politicas publicas en venezuela
juanalbertoparadasra
 

What's hot (18)

Gasol Edison Report Sept 2009
Gasol Edison Report Sept 2009Gasol Edison Report Sept 2009
Gasol Edison Report Sept 2009
 
C:\Fakepath\Democracia Participativa Mito O Realidad
C:\Fakepath\Democracia Participativa Mito O RealidadC:\Fakepath\Democracia Participativa Mito O Realidad
C:\Fakepath\Democracia Participativa Mito O Realidad
 
Riwayat Agung Para Buddha Buku 3
Riwayat Agung Para Buddha Buku 3Riwayat Agung Para Buddha Buku 3
Riwayat Agung Para Buddha Buku 3
 
The Hidden Problems of Child Farm Workers
The Hidden Problems of Child Farm WorkersThe Hidden Problems of Child Farm Workers
The Hidden Problems of Child Farm Workers
 
NEBOSH INTERNATIONAL DIPLOMA IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
NEBOSH INTERNATIONAL DIPLOMA IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTHNEBOSH INTERNATIONAL DIPLOMA IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
NEBOSH INTERNATIONAL DIPLOMA IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
 
Einfuhrungstest
EinfuhrungstestEinfuhrungstest
Einfuhrungstest
 
Cuestionario de Inteligencia emocional
Cuestionario de Inteligencia emocionalCuestionario de Inteligencia emocional
Cuestionario de Inteligencia emocional
 
Riwayat Agung Para Buddha Buku 1
Riwayat Agung Para Buddha Buku 1Riwayat Agung Para Buddha Buku 1
Riwayat Agung Para Buddha Buku 1
 
Capitulo cinco
Capitulo cincoCapitulo cinco
Capitulo cinco
 
Tiempos de inscripcion de la falta
Tiempos de inscripcion de la faltaTiempos de inscripcion de la falta
Tiempos de inscripcion de la falta
 
wvgcv
wvgcvwvgcv
wvgcv
 
TM 9-1828A (1945)
TM 9-1828A (1945)TM 9-1828A (1945)
TM 9-1828A (1945)
 
Wilkhan
WilkhanWilkhan
Wilkhan
 
Hz 4
Hz 4Hz 4
Hz 4
 
Riwayat Agung Para Buddha Buku 2
Riwayat Agung Para Buddha Buku 2Riwayat Agung Para Buddha Buku 2
Riwayat Agung Para Buddha Buku 2
 
Eagle one
Eagle oneEagle one
Eagle one
 
Article بیش متعهد سازی حوضه آبریز رودخانه ها
Article  بیش متعهد سازی حوضه آبریز رودخانه هاArticle  بیش متعهد سازی حوضه آبریز رودخانه ها
Article بیش متعهد سازی حوضه آبریز رودخانه ها
 
Seguridad ciudadana y politicas publicas en venezuela
Seguridad ciudadana y politicas publicas en venezuelaSeguridad ciudadana y politicas publicas en venezuela
Seguridad ciudadana y politicas publicas en venezuela
 

Viewers also liked

Presentatie Corporate Branding
Presentatie Corporate BrandingPresentatie Corporate Branding
Presentatie Corporate Branding
Godding & co corporate communication
 
Identiteit kern van de zaak keynote tibor van bekkum_identiteitscongres 2012
Identiteit kern van  de zaak keynote tibor van bekkum_identiteitscongres 2012Identiteit kern van  de zaak keynote tibor van bekkum_identiteitscongres 2012
Identiteit kern van de zaak keynote tibor van bekkum_identiteitscongres 2012
communicatieonline
 
iChange congres: Achmea (2012 06 12)
iChange congres: Achmea (2012 06 12)iChange congres: Achmea (2012 06 12)
iChange congres: Achmea (2012 06 12)
communicatieonline
 
Identity Is The Message
Identity Is The MessageIdentity Is The Message
Identity Is The Message
Inge_Beckers
 
Week 3 2015
Week 3 2015Week 3 2015
Week 3 2015
Jahanzaib Niazi
 
Het Nieuwe Corporate Merkdenken
Het Nieuwe Corporate MerkdenkenHet Nieuwe Corporate Merkdenken
Het Nieuwe Corporate Merkdenken
Tibor van Bekkum
 
Corporate Architecture - de plek van de klant in het ontwerp en de ontwikkeli...
Corporate Architecture - de plek van de klant in het ontwerp en de ontwikkeli...Corporate Architecture - de plek van de klant in het ontwerp en de ontwikkeli...
Corporate Architecture - de plek van de klant in het ontwerp en de ontwikkeli...
Janneke Zuidhof
 

Viewers also liked (7)

Presentatie Corporate Branding
Presentatie Corporate BrandingPresentatie Corporate Branding
Presentatie Corporate Branding
 
Identiteit kern van de zaak keynote tibor van bekkum_identiteitscongres 2012
Identiteit kern van  de zaak keynote tibor van bekkum_identiteitscongres 2012Identiteit kern van  de zaak keynote tibor van bekkum_identiteitscongres 2012
Identiteit kern van de zaak keynote tibor van bekkum_identiteitscongres 2012
 
iChange congres: Achmea (2012 06 12)
iChange congres: Achmea (2012 06 12)iChange congres: Achmea (2012 06 12)
iChange congres: Achmea (2012 06 12)
 
Identity Is The Message
Identity Is The MessageIdentity Is The Message
Identity Is The Message
 
Week 3 2015
Week 3 2015Week 3 2015
Week 3 2015
 
Het Nieuwe Corporate Merkdenken
Het Nieuwe Corporate MerkdenkenHet Nieuwe Corporate Merkdenken
Het Nieuwe Corporate Merkdenken
 
Corporate Architecture - de plek van de klant in het ontwerp en de ontwikkeli...
Corporate Architecture - de plek van de klant in het ontwerp en de ontwikkeli...Corporate Architecture - de plek van de klant in het ontwerp en de ontwikkeli...
Corporate Architecture - de plek van de klant in het ontwerp en de ontwikkeli...
 

More from Inge Beckers

Inge Beckers - EVP Maker - Recruitment in de Zon - hand-out.pdf
Inge Beckers - EVP Maker - Recruitment in de Zon - hand-out.pdfInge Beckers - EVP Maker - Recruitment in de Zon - hand-out.pdf
Inge Beckers - EVP Maker - Recruitment in de Zon - hand-out.pdf
Inge Beckers
 
HR-communicatie: vitamines voor de zorg
HR-communicatie: vitamines voor de zorgHR-communicatie: vitamines voor de zorg
HR-communicatie: vitamines voor de zorg
Inge Beckers
 
HRM inspiratiedag Hogeschool Utrecht over HR & Social Media
HRM inspiratiedag Hogeschool Utrecht over HR & Social MediaHRM inspiratiedag Hogeschool Utrecht over HR & Social Media
HRM inspiratiedag Hogeschool Utrecht over HR & Social Media
Inge Beckers
 
HR-communicatie: vitamines voor duurzame inzetbaarheid
HR-communicatie: vitamines voor duurzame inzetbaarheidHR-communicatie: vitamines voor duurzame inzetbaarheid
HR-communicatie: vitamines voor duurzame inzetbaarheid
Inge Beckers
 
Het grote kleine inspiratieboekje voor HR & Nieuw organiseren
Het grote kleine inspiratieboekje voor HR & Nieuw organiserenHet grote kleine inspiratieboekje voor HR & Nieuw organiseren
Het grote kleine inspiratieboekje voor HR & Nieuw organiseren
Inge Beckers
 
TvOO-2015_Arcadis bindt en boeit generatie Y
TvOO-2015_Arcadis bindt en boeit generatie YTvOO-2015_Arcadis bindt en boeit generatie Y
TvOO-2015_Arcadis bindt en boeit generatie Y
Inge Beckers
 
World Café ter voorbereiding op Het Nieuwe Werken #hnw - Belastingdienst, Do...
World Café ter voorbereiding op Het Nieuwe Werken #hnw - Belastingdienst, Do...World Café ter voorbereiding op Het Nieuwe Werken #hnw - Belastingdienst, Do...
World Café ter voorbereiding op Het Nieuwe Werken #hnw - Belastingdienst, Do...
Inge Beckers
 
Uitkomsten social media onderzoek Nederlandse HR professionals #HRsocialSurvey
Uitkomsten social media onderzoek Nederlandse HR professionals #HRsocialSurveyUitkomsten social media onderzoek Nederlandse HR professionals #HRsocialSurvey
Uitkomsten social media onderzoek Nederlandse HR professionals #HRsocialSurvey
Inge Beckers
 
Expertises verbinden
Expertises verbindenExpertises verbinden
Expertises verbinden
Inge Beckers
 

More from Inge Beckers (9)

Inge Beckers - EVP Maker - Recruitment in de Zon - hand-out.pdf
Inge Beckers - EVP Maker - Recruitment in de Zon - hand-out.pdfInge Beckers - EVP Maker - Recruitment in de Zon - hand-out.pdf
Inge Beckers - EVP Maker - Recruitment in de Zon - hand-out.pdf
 
HR-communicatie: vitamines voor de zorg
HR-communicatie: vitamines voor de zorgHR-communicatie: vitamines voor de zorg
HR-communicatie: vitamines voor de zorg
 
HRM inspiratiedag Hogeschool Utrecht over HR & Social Media
HRM inspiratiedag Hogeschool Utrecht over HR & Social MediaHRM inspiratiedag Hogeschool Utrecht over HR & Social Media
HRM inspiratiedag Hogeschool Utrecht over HR & Social Media
 
HR-communicatie: vitamines voor duurzame inzetbaarheid
HR-communicatie: vitamines voor duurzame inzetbaarheidHR-communicatie: vitamines voor duurzame inzetbaarheid
HR-communicatie: vitamines voor duurzame inzetbaarheid
 
Het grote kleine inspiratieboekje voor HR & Nieuw organiseren
Het grote kleine inspiratieboekje voor HR & Nieuw organiserenHet grote kleine inspiratieboekje voor HR & Nieuw organiseren
Het grote kleine inspiratieboekje voor HR & Nieuw organiseren
 
TvOO-2015_Arcadis bindt en boeit generatie Y
TvOO-2015_Arcadis bindt en boeit generatie YTvOO-2015_Arcadis bindt en boeit generatie Y
TvOO-2015_Arcadis bindt en boeit generatie Y
 
World Café ter voorbereiding op Het Nieuwe Werken #hnw - Belastingdienst, Do...
World Café ter voorbereiding op Het Nieuwe Werken #hnw - Belastingdienst, Do...World Café ter voorbereiding op Het Nieuwe Werken #hnw - Belastingdienst, Do...
World Café ter voorbereiding op Het Nieuwe Werken #hnw - Belastingdienst, Do...
 
Uitkomsten social media onderzoek Nederlandse HR professionals #HRsocialSurvey
Uitkomsten social media onderzoek Nederlandse HR professionals #HRsocialSurveyUitkomsten social media onderzoek Nederlandse HR professionals #HRsocialSurvey
Uitkomsten social media onderzoek Nederlandse HR professionals #HRsocialSurvey
 
Expertises verbinden
Expertises verbindenExpertises verbinden
Expertises verbinden
 

Social media en verandermanagement