SlideShare a Scribd company logo
futuramb
                           · ·
                         framtid insikt strategi
Scenarioplanering
1-dags utbildning för SFIS
Stockholm, 15 sept 2011


                Martin Börjesson
               martin@futuramb.se
               www.futuramb.se
                +46 704 262891
Dagens agenda
   10.00 - 11.00  Scenarioplanering - varför, vad och hur
   11.00 - 12.00  Formulering av case + scenarioutveckling start
   12.00 - 13.00  Lunch
   13.00 - 15.00  Workshop - scenarioutveckling
   15.00 - 15.30  Workshop - konsekvensanalys
   15.30 - 16.00  Presentation av gruppernas WS-resultat
   16.00 - 16.30  Summering, reflektion och avslutning


                                futuramb
                                  · ·
                                framtid insikt strategi
Vad är detta och vilken roll kommer den att ha i framtiden?
                               futuramb
                                 · ·
                               framtid insikt strategi
Isberget

      Synliga
      effekter

          Socia
              l a me d
                   ia
                            or     G o o g le      Sk o l a
              iP h o ne    B o k låd
                          S amhäl le         Am a zo n
                                 ts
                  App le      e k o n om i
                                                 r l ag
          Te kn ik ut ve ck ling                    M ag a s i n s fö
                          Fo rs k a re
                                          Bo kför lag
                 App - U
                      -län de r
                 s t o re                Dag s t idn ing a
                                                r
            In no vatio ns-             r
             proc es se r      Po l i t i k e     Ak adem isk a för lag
                             re      L ag s t if t a re
                      För f at t a
                                            Be te e n de
      Underliggande            M iljön
                                   Läs a re / r
                                        n te
       system-                       k o n s ume
                                      Värder inga r
       relationer                                          futuramb
                                                       · ·
                                                     framtid insikt strategi
Omvärldens drivkrafter påverkar utifrån och in


                      Omvärld
                                            Politiska förändringar,
  Sociala förhållanden
                                           nya lagar, internationella
 förändras, demografisk
 utveckling, värderings-           Närvärld                 överenskommelser,
                                           politiska maktstrukturer
    förändringar


                        Invärld
              Staten                     Ägare
                     Projekt       Admin
                                      Under-
              Kunder    Effektivitet    Kvalitet  leverantör

                         Produktivitet


                   Finansiering       Myndigheter
Teknisk och vetenskaplig                                Ekonomisk utveckling,
utveckling, innovationer,                               förändringar hos företag
 spridning av kunskaps                                 och branscher, valutor,
                                              konjunkturcykler

                   Ekologiska samband,
                 miljöaspekter, råvarutillgångar                 futuramb
                                                   · ·
                                                 framtid insikt strategi
Det s ch mest fö
Hur ser vi på vår omvärld?
                             minst
                                om ä
                                o
                                  r läng rvanskat
       Själv i fok
             us
                                     st bo
                                        rt blir
              Vi väljer själva vilken
                           futuramb
               omvärld vi vill se     · ·
                           framtid insikt strategi
Framtiden är
         oförutsägbar


Varför scenarioplanering?
                 futuramb
                   · ·
                 framtid insikt strategi
Framtid = osäkerhet               Wildcards
                     Osäkerhet

   nu
                           framtid

           2015                 2025                                futuramb
                                  · ·
                                framtid insikt strategi
Den kaliforniska ön
           futuramb
             · ·
           framtid insikt strategi
Vi ser omvärlden genom våra mentala kartor
 • Vi navigerar efter våra mentala kartor
   av världen
 • Våra mentala kartor är
   -  aldrig fullständiga
   -  formade av ett visst perspektiv
   -  beroende av det sociala
     sammanhanget
   -  centrerade runt oss själva
 • Ständig utmaning:
  - Vi strävar efter en konsistent bild
     av omvärlden vilket gör att vi
     filtrerar bort det som bryter mot
     den gällande kartan
                       futuramb
                         · ·
                       framtid insikt strategi
Samma mentala karta?
            futuramb
              · ·
            framtid insikt strategi
Organisationers behov av balans
          Grupp        Individer
        Grupptänkande    Fragmentering
         Närsynthet    Handlingsförlamning

         Brist på insikt  Värmeutveckling
         och visioner
                             futuramb
                               · ·
                             framtid insikt strategi
Varför scenarioplanering för biblioteksverksamheter?


 • Förändrade relationer till medborgare och kunder
   - Ökad individualisering och reflexivitet
 • Marknadseffekter och konkurrens allt mer påtaglig
   - Den tekniska verkligheten förändras, gränser suddas ut och avstånd
     minskar
 • Ökade och allt mer komplexa krav på samordning, anpassning till
   ekonomisk verklighet, värderingar, miljö m m
 • Framtiden är oviss (spec runt böcker och bibliotek)

 → Behov av ökad professionalisering av ledarskap och metoder
 → Behov av att se världen och framtiden som den verkligen är
 → Behov av en gemensam handlingsplan och vision gentemot både
 medborgare och politiker

                                   futuramb
                                     · ·
                                   framtid insikt strategi
Hur gör man?
        futuramb
          · ·
        framtid insikt strategi
Auto nomt
 sys tem!!

‣ Framtidsminnet
 (David Ingvar, 1985)

‣ Hjärnan skapar framtidsbilder
 av sammansatta minnesfragment

‣ Grunden för intentioner
 och planer

‣ Grundläggande mekanism för
 lärande i osäkra miljöer
Scenariologik
                        Scenario Scenario
  drivkraft
                    nella
                         A        B
                Traditio lser
                    äge
                föruts
                                          Osäkerhet
   drivkraft
                                          i ämne
            Idag
      drivkraft


   drivkraft                 Scenario Scenario
                         C        D
      Fokus på kritiska
       osäkerheter


                           Osäkerhet
                            i tid


                                   futuramb
                                     · ·
                                   framtid insikt strategi
Framtiden för amerikansk bilindustri         (1980-tal)
                      Högt bensinpris             Ingenjörernas          Gröna
              utmaning           motorvägar
             • protektionism        • mindre bilar
             • effektivitet        • mångsidighet

 Nytraditionalistiska                            Djupare
   värderingar                              värderingar
              Länge leve           Utländsk
               Detroit           konkurrens
            • stora starka bilar      • sportiga bilar
            • varumärkeslojalitet      • småbussar
                      Lågt bensinpris
                                       futuramb
                                       futuramb
                                         · ··insikt strategi
                                       framtid insikt strategi
Omvärldens drivkrafter på verkar utifrån och in


                      Omvärld
                                            Politiska förändringar, nya
  Sociala förhållanden                                  lagar, internationella
 förändras, demografisk
 utveckling, värderings-           Närvärld                överenskommelser, politiska
                                               maktstrukturer
   förändringar


                        Invärld
              Staten                     Ägare
                     Projekt       Admin
                                      Under-
              Kunder    Effektivitet    Kvalitet  leverantör

                         Produktivitet


                   Finansiering       Myndigheter
Teknisk och vetenskaplig                                Ekonomisk utveckling,
utveckling, innovationer,                               förändringar hos företag
 spridning av kunskap                                 och branscher, valutor,
                                              konjunkturcykler

                Ekologiska samband, miljöaspekter,
                     råvarutillgångar                     futuramb
                                                    · ·
                                                  framtid insikt strategi
Isberget

      Synliga
      effekter
               E
                 D


             X
                   C??


                    B
               A
      Drivkrafter
                      futuramb
                        · ·
                      framtid insikt strategi
Konsekvensanalys
          Scenario A
          Scenario B
          Scenario C
          Scenario D

                futuramb
                  · ·
                framtid insikt strategi
Värdet av att arbeta med scenarioplanering
  Gemensam och bättre framtidskarta ur
  ett större perspektiv baserat på
  • integration av flera perspektiv
  • förståelse utifrån-och-in
  • de underliggande drivkrafterna och
   hur dessa samverkar
  • insikt om de kritiska osäkerheterna

  ...som innebär att man kan se klarare
  och utveckla robusta strategier inför
  framtiden - man inspireras att handla


                       futuramb
                         · ·
                       framtid insikt strategi
Kartors effekter
          futuramb
            · ·
          framtid insikt strategi
Vad är egentligen scenarier?
      Är         Är inte

      Hypoteser      Förutsägelser

      Berättelser     Teorier

      Divergerande    Konvergerande
                        futuramb
                          · ·
                        framtid insikt strategi
Workshop
Utveckling av scenarier             futuramb
               · ·
             framtid insikt strategi
En strategisk scenarioprocess

                                                                                                                                                       Nya oförutsägbara faktorer
                                                                                                      Påverkan
                                                                                                                       Analyserbar
                                                                                                                       tidshorsont
        1. Fokusfråga och tidsperspektiv
 Orientera
         som fångar den centrala strategiska utmaningen                                                                                                                       Kända förutsägbara faktorer

                                                     Omvärld
                                                                                                                                                  Avstånd till framtiden        2. Identifiera direkta påverkansfaktorer                          Närvärld


                                                      Invärld
                                                      Invärld         och skapa en gemensam bild av dagens situation                                                                            Omvärld                                •  Sociala frågor, värderingar
                                                                                                                                                  och demografi
                                                                                                            Närvärld
                                                                                                                                               •  Teknik, kunskap och nya
                                                                                                                                                  möjligheter
        3. Sök omvärldens drivkrafter
                                                                                                             Invärld
                                                                                                             Invärld
                                                                                                                                               •  Ekonomi, företag och
 Utforska
                                                                                                                                                  branschutveckling
                                                                                                                                               •  Ekologii, miljö och råvaror
                                                                                                                                               •  Politik, lagar och regleringar

         och identifiera de som påverkar situationen i framtiden


        4. Prioritera m a p påverkan och osäkerhet
                                                                                                     Stor
                                                                                                   påverkan     Förutbestämda                            Kritiska
                                                                                                              faktorer                            osäkerheter
         och hitta på så sätt de kritiska osäkerheterna                                  Max
                                                                                                     Liten
                                                                                                   påverkan
                                                                                                           Liten osäkerhet                           Stor osäkerhet
                                                                  Kritisk osäkerhet 2
        5. Sätt upp scenarioramverk
                                                           Scenario A             Scenario B
 Syntetisera
                                     -  Kritisk osäkerhet 1  +
                                                        -     Kritisk             osäkerhet 1         +
                                    Min  Kritisk osäkerhet 2  Max
         som sätter ramarna för de olika scenarierna                             Scenario D             Scenario C                                                Max                                                                                                                           Scenario A               Scenario B
                                                                                                                                  Kritisk osäkerhet 2
                                                                                                                           ⁃  Egenskap               ⁃  Egenskap
                                                                                                                           ⁃  Egenskap               ⁃  Egenskap
                                                                  Min                                                       ⁃  Egenskap               ⁃  Egenskap
        6. Utveckla scenarierna
                                                                                                                           ⁃  Egenskap               ⁃  Egenskap
                                                                                                                           ⁃  Egenskap               ⁃  Egenskap

                                                                                                                         -    Kritisk               osäkerhet 1   +
                                                                                                                           Scenario D               Scenario C
                                                                                                                           ⁃  Egenskap               ⁃  Egenskap
                                                                             Max                                            ⁃  Egenskap               ⁃  Egenskap         genom att fylla ut dem med konsekvenser
                                                                                                                           ⁃  Egenskap               ⁃  Egenskap
                                                                                                                           ⁃  Egenskap               ⁃  Egenskap
                                                                                                                           ⁃  Egenskap               ⁃  Egenskap
                                                                             Kritisk osäkerhet 2
                                                                                                                                  Min
        7. Analysera verksamheten i scenarierna                             -       Kritisk                      osäkerhet 1  +
 Agera
         i syfte att förstå de olika möjliga ytterligheterna
                                                                                                             Max
                                                                                                              Kritisk osäkerhet 2
        8. Formulera de strategiska konsekvenserna
                                                                             Min                                                                                                 -    Kritisk TO         DO osäkerhet 1                   +
                                                                                                                                                    futuramb
         som krävs för att organisationen skall kunna möta den osäkra framtiden

                                                                                                             Min
                                                                                                                                                      · ·
                                                                                                                                                       framtid insikt strategi
1. Frågeställning + tidshorisont
  Fånga kärnan i framtidens                 Osäkerhet

  strategiska utmaning
  • Entydig och begriplig fråga
  • Begripligt svar
  • En sträckande tidshorisont     F  S     G
    - Inte för kort - redan känd
      mark för trad planering                Påverkan
                               av förutsägbara
    - Inte för kort - ingen stadga,              faktorer

      bara gissningar
                         Avstånd till framtiden
            42
                                 futuramb
                                   · ·
                                 framtid insikt strategi
2. Identifiera direkta påverkansfaktorer
                              Rubrik
   Skapa en översiktskarta över vad
                       Rubrik
   som påverkar dagens situation
                      Rubrik
   1. Brainstorm (10 min)                      Rubrik

      • 5 min individuellt +
        5 min tillsammans      Rubrik    Fokusfråga


   2. Klustring i områden
                            Rubrik
      • Gruppera de som hör ihop                Rubrik

      • Sätt rubriker på grupperna


                                   futuramb
                                     · ·
                                    framtid insikt strategi
Exempel: Chalmers Bibliotek

                      Upplevt värde
                      för studenter
                                        Upplevt värde
  Chalmers tillgängliga pengar
                                        för forskare och
  (mängden studenter, volymen
                                         institutioner
     forskningspengar)


                    Chalmers Bibliotek  Utveckling av                                   Regler för och
 publiceringsformer        Är (upplevs + nyttjas) Chalmers           inställning till
                    Bibliotek en värdefull och            upphovsrätt
                  utvecklingsbar resurs år 2019?
                                Bibliotekets
         Förlagens strategier
                               tillgänglighet
          och beteende               (digitalt + fysiskt)


                                                futuramb
                                                  · ·
                                                framtid insikt strategi
3. Identifiera omvärldens påverkande drivkrafter  Sök de stora drivkrafterna som
  har potential att forma utfallet                          D
                                                    D

  av fokusfrågan
                                                 D
                          D
  • Använd STEEP           Omvärld

                    Närvärld
                                      Rubrik

    ✓  Sociala faktorer      Invärld       Rubrik


    ✓  Tekniska faktorer             Rubrik
                                            Rubrik

    ✓  Ekonomiska faktorer              Rubrik    Fokusfråga

    ✓  Eko- och miljöfaktorer
                                                      D
    ✓  Politiska faktorer                    Rubrik
                                           Rubrik
  • Gå bakåt i orsakskedjan - fråga         D

    varför 5 ggr                              D


  • Notera drivkrafter på Post-It                         D
    och relatera till fokusfrågan
                                           futuramb
                                             · ·
                                           framtid insikt strategi
STEEP-analys (jmfr PESTEL analys)


                   • Tekniska faktorer
                      Teknikutveckling
  • Sociokulturella faktorer       Spridning och användning av teknik
    Demografi som ålder, utbildning   Innovation
    och inkomstfördelning        Forskning
    Värderingar och livsstil
    Social rörlighet                  • Ekonomiska faktorer
                                Företag och
                                branschutveckling
                                Tillväxt, börsutveckling,
• Politik, lagar och regler
  Beskattning                         konjunkturcykler och
  Styrelseskick                        inflation
  Regionalisering
  Globalisering         • Ekologiska faktorer
  Konkurrenslagstiftning        Miljöaspekter
  Branschregleringar          Global uppvärmning
                     Klimatfaktorer
                     Råvaror


                                      futuramb
                                        · ·
                                       framtid insikt strategi
4. Prioritera och rangordna drivkrafterna
   Hitta de kritiska osäkerheter       Förutbestämda         Kritiska
                          faktorer
   vars utfall formar framtiden                      osäkerheter

   mest olika
                   Påverkan
   1. Rangordna drivkrafterna med         D    D     D
    avseende på
                            D         D
     - Påverkan
     - Osäkerhet
   2. Identifiera
     - de kritiska                     D
       osäkerheterna           D
     - de förutbestämda
       faktorerna                      Osäkerhet

                                      futuramb
                                        · ·
                                      framtid insikt strategi
5. Sätt upp scenarioramverket
  Bygg upp ramverket som mejslar ut   min       D      max
  framtidens ytterligheter
                     -        D      +
  • Identifiera de 2 största kritiska
    osäkerheterna
  • Spänn ut dem i sina ytterligheter
  • Sätt ihop till ett scenariokors       Blade  Peter och
  • Sätt beskrivande namn på          runner   vargen

    scenarierna
                                Tumme-
                        Oeidipus
                                totten
                                     futuramb
                                       · ·
                                     framtid insikt strategi
6. Utveckla scenarierna
  Fördjupa de olika ytterligheterna
                      Blade runner    Peter och vargen
  av framtiden              - Lalkakd aa lasl  - Lalkakd aa lasl
                      - Sk ag gaga g   - Sk ag gaga g
  • Beskriv världarna i de olika     - Sklskfs dk sk   - Sklskfs dk sk
    scenarierna             - Sdkks d k sd k  - Sdkks d k sd k

                      Oeidipus      Tummetotten
  • Vad skiljer scenarierna åt?     - Lalkakd aa lasl  - Lalkakd aa lasl
                      - Sk ag gaga g   - Sk ag gaga g
    - Vilken händelse var        - Sklskfs dk sk   - Sklskfs dk sk
       avgörande för utvecklingen?  - Sdkks d k sd k  - Sdkks d k sd k

     -  Dominerade beteende
     -  Vinnande/förlorande koncept


                                      futuramb
                                        · ·
                                      framtid insikt strategi
7. Analys av verksamheten i scenarierna
  Analysera hur de olika
  ytterligheterna skapar olika
  förutsättningar för verksamheten
  • Svara på fokusfrågan i varje scenario
                       ?  ?
  • Hur påverkas verksamheten i
    respektive scenario -
     - Vad fungerar bra?
     - Vad fungerar dåligt?        ?  ?
  • Vilka faktorer är robusta dvs vars
    påverkan inte är beroende av
    scenarierna                         futuramb
                           · ·
                         framtid insikt strategi
8. Vad borde man göra? (rekommendationer till ledningen)
  Skissa på en robust strategi som
  är mest oberoende av hur
  framtiden utvecklas
  • Vad måste/bör man göra
    • idag?
    • snart?
  • Vad skall man
    • Öka/minska?
    • Börja/sluta med?
  • Vilken väg bör man gå?


                              futuramb
                                · ·
                              framtid insikt strategi
Presentation
av scenarierna och
rekommendationer
  till ledningen           futuramb
             · ·
           framtid insikt strategi
Summering
om användning av
scenarioplanering          futuramb
            · ·
          framtid insikt strategi
Den strategiska loopen - scenarioversionen                      Fas 3: Syntetisera
                      - Scenarioramverk
                      - Scenarier

              Fas 4: Agera        Fas 2: Utforska
              - Implikationer      - Kritiska osäkerheter
              - Strategisk agenda    - Förutbestämda faktorer


              Fas 5: Bevaka       Fas 1: Orientera
              - Indikatorer       - Kunskapsinsamling
              - Bevakningssystem     - Fokusfrågeställning

    Strategi


    Daglig verksamhet
                                         futuramb
                                           · ·
                                         framtid insikt strategi
Att köra ett scenarioprojekt
    • Projektets struktur
     • liten kärntrupp
     • 2d WS i storgrupp
    • Deltagare i scenario-WS
     • insiktsfulla
     • representativa
     • diversifierade och breda
    • Ett std projekt tar 3
      månader och två 2d WS                   futuramb
                     · ·
                   framtid insikt strategi
Scenarioplanering i olika situationer             Enstaka gång    Kontinuerlig
             Problemlösning  Överleva/utvecklas
       Utforska   Förståelse    Beredskap
                       Adaptivt
        Besluta  Utveckling av
                      organisatoriskt
              strategi
                       lärande
                                futuramb
                                  · ·
                                framtid insikt strategi
Arbetets organisation - scenariers roll


                                   Tidsperspektiv
                 VII
     Värderingar         Scenarier - verktyg för
     och syfte       VI  att förstå och omdefiniera


                 V
     Anpassning          Scenarier - verktyg för
     och utveckling     IV  anpassning och navigering


                 III
     Utförande
     och optimering     II  Scenarier - ramverk för att
                    förklara sammanhanget


                 I
                                      futuramb
                                        · ·
                                      framtid insikt strategi
Målsättningar med scenarioplanering
  • Accelererat gemensamt lärande
  • Sätta den strategiska riktningen
  • Integrera olika perspektiv och
   skapa en vision

  • Katalysator för modiga vägval
                    futuramb
                      · ·
                    framtid insikt strategi
Scenarioreferenser
       http://www.well.com/~mb/scenario_planning/
       Referenser till artiklar och scenarier på Internet
        Scenarios – The art of strategic conversation
        Kees van der Heijden


                         The Art of the Long View
                         Peter Schwartz
                                   futuramb
                                     · ·
                                   framtid insikt strategi
Avslutning
diskussion, reflektion och frågor                futuramb
                  · ·
                framtid insikt strategi

More Related Content

More from futuramb

SEVS scenario presentation
SEVS scenario presentationSEVS scenario presentation
SEVS scenario presentation
futuramb
 
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalysScenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
futuramb
 
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
futuramb
 
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 aprilBusiness Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
futuramb
 
Affärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens MedialandskapAffärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens Medialandskap
futuramb
 
Internet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhälletInternet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhället
futuramb
 

More from futuramb (6)

SEVS scenario presentation
SEVS scenario presentationSEVS scenario presentation
SEVS scenario presentation
 
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalysScenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
 
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
 
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 aprilBusiness Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
 
Affärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens MedialandskapAffärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens Medialandskap
 
Internet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhälletInternet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhället
 

SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011

 • 1. futuramb · · framtid insikt strategi Scenarioplanering 1-dags utbildning för SFIS Stockholm, 15 sept 2011 Martin Börjesson martin@futuramb.se www.futuramb.se +46 704 262891
 • 2. Dagens agenda 10.00 - 11.00 Scenarioplanering - varför, vad och hur 11.00 - 12.00 Formulering av case + scenarioutveckling start 12.00 - 13.00 Lunch 13.00 - 15.00 Workshop - scenarioutveckling 15.00 - 15.30 Workshop - konsekvensanalys 15.30 - 16.00 Presentation av gruppernas WS-resultat 16.00 - 16.30 Summering, reflektion och avslutning futuramb · · framtid insikt strategi
 • 3. Vad är detta och vilken roll kommer den att ha i framtiden? futuramb · · framtid insikt strategi
 • 4. Isberget Synliga effekter Socia l a me d ia or G o o g le Sk o l a iP h o ne B o k låd S amhäl le Am a zo n ts App le e k o n om i r l ag Te kn ik ut ve ck ling M ag a s i n s fö Fo rs k a re Bo kför lag App - U -län de r s t o re Dag s t idn ing a r In no vatio ns- r proc es se r Po l i t i k e Ak adem isk a för lag re L ag s t if t a re För f at t a Be te e n de Underliggande M iljön Läs a re / r n te system- k o n s ume Värder inga r relationer futuramb · · framtid insikt strategi
 • 5. Omvärldens drivkrafter påverkar utifrån och in Omvärld Politiska förändringar, Sociala förhållanden nya lagar, internationella förändras, demografisk utveckling, värderings- Närvärld överenskommelser, politiska maktstrukturer förändringar Invärld Staten Ägare Projekt Admin Under- Kunder Effektivitet Kvalitet leverantör Produktivitet Finansiering Myndigheter Teknisk och vetenskaplig Ekonomisk utveckling, utveckling, innovationer, förändringar hos företag spridning av kunskaps och branscher, valutor, konjunkturcykler Ekologiska samband, miljöaspekter, råvarutillgångar futuramb · · framtid insikt strategi
 • 6. Det s ch mest fö Hur ser vi på vår omvärld? minst om ä o r läng rvanskat Själv i fok us st bo rt blir Vi väljer själva vilken futuramb omvärld vi vill se · · framtid insikt strategi
 • 7. Framtiden är oförutsägbar Varför scenarioplanering? futuramb · · framtid insikt strategi
 • 8. Framtid = osäkerhet Wildcards Osäkerhet nu framtid 2015 2025 futuramb · · framtid insikt strategi
 • 9. Den kaliforniska ön futuramb · · framtid insikt strategi
 • 10. Vi ser omvärlden genom våra mentala kartor • Vi navigerar efter våra mentala kartor av världen • Våra mentala kartor är - aldrig fullständiga - formade av ett visst perspektiv - beroende av det sociala sammanhanget - centrerade runt oss själva • Ständig utmaning: - Vi strävar efter en konsistent bild av omvärlden vilket gör att vi filtrerar bort det som bryter mot den gällande kartan futuramb · · framtid insikt strategi
 • 11. Samma mentala karta? futuramb · · framtid insikt strategi
 • 12. Organisationers behov av balans Grupp Individer Grupptänkande Fragmentering Närsynthet Handlingsförlamning Brist på insikt Värmeutveckling och visioner futuramb · · framtid insikt strategi
 • 13. Varför scenarioplanering för biblioteksverksamheter? • Förändrade relationer till medborgare och kunder - Ökad individualisering och reflexivitet • Marknadseffekter och konkurrens allt mer påtaglig - Den tekniska verkligheten förändras, gränser suddas ut och avstånd minskar • Ökade och allt mer komplexa krav på samordning, anpassning till ekonomisk verklighet, värderingar, miljö m m • Framtiden är oviss (spec runt böcker och bibliotek) → Behov av ökad professionalisering av ledarskap och metoder → Behov av att se världen och framtiden som den verkligen är → Behov av en gemensam handlingsplan och vision gentemot både medborgare och politiker futuramb · · framtid insikt strategi
 • 14. Hur gör man? futuramb · · framtid insikt strategi
 • 15. Auto nomt sys tem!! ‣ Framtidsminnet (David Ingvar, 1985) ‣ Hjärnan skapar framtidsbilder av sammansatta minnesfragment ‣ Grunden för intentioner och planer ‣ Grundläggande mekanism för lärande i osäkra miljöer
 • 16. Scenariologik Scenario Scenario drivkraft nella A B Traditio lser äge föruts Osäkerhet drivkraft i ämne Idag drivkraft drivkraft Scenario Scenario C D Fokus på kritiska osäkerheter Osäkerhet i tid futuramb · · framtid insikt strategi
 • 17. Framtiden för amerikansk bilindustri (1980-tal) Högt bensinpris Ingenjörernas Gröna utmaning motorvägar • protektionism • mindre bilar • effektivitet • mångsidighet Nytraditionalistiska Djupare värderingar värderingar Länge leve Utländsk Detroit konkurrens • stora starka bilar • sportiga bilar • varumärkeslojalitet • småbussar Lågt bensinpris futuramb futuramb · ··insikt strategi framtid insikt strategi
 • 18. Omvärldens drivkrafter på verkar utifrån och in Omvärld Politiska förändringar, nya Sociala förhållanden lagar, internationella förändras, demografisk utveckling, värderings- Närvärld överenskommelser, politiska maktstrukturer förändringar Invärld Staten Ägare Projekt Admin Under- Kunder Effektivitet Kvalitet leverantör Produktivitet Finansiering Myndigheter Teknisk och vetenskaplig Ekonomisk utveckling, utveckling, innovationer, förändringar hos företag spridning av kunskap och branscher, valutor, konjunkturcykler Ekologiska samband, miljöaspekter, råvarutillgångar futuramb · · framtid insikt strategi
 • 19. Isberget Synliga effekter E D X C?? B A Drivkrafter futuramb · · framtid insikt strategi
 • 20. Konsekvensanalys Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D futuramb · · framtid insikt strategi
 • 21. Värdet av att arbeta med scenarioplanering Gemensam och bättre framtidskarta ur ett större perspektiv baserat på • integration av flera perspektiv • förståelse utifrån-och-in • de underliggande drivkrafterna och hur dessa samverkar • insikt om de kritiska osäkerheterna ...som innebär att man kan se klarare och utveckla robusta strategier inför framtiden - man inspireras att handla futuramb · · framtid insikt strategi
 • 22. Kartors effekter futuramb · · framtid insikt strategi
 • 23. Vad är egentligen scenarier? Är Är inte Hypoteser Förutsägelser Berättelser Teorier Divergerande Konvergerande futuramb · · framtid insikt strategi
 • 24. Workshop Utveckling av scenarier futuramb · · framtid insikt strategi
 • 25. En strategisk scenarioprocess Nya oförutsägbara faktorer Påverkan Analyserbar tidshorsont 1. Fokusfråga och tidsperspektiv Orientera som fångar den centrala strategiska utmaningen Kända förutsägbara faktorer Omvärld Avstånd till framtiden 2. Identifiera direkta påverkansfaktorer Närvärld Invärld Invärld och skapa en gemensam bild av dagens situation Omvärld • Sociala frågor, värderingar och demografi Närvärld • Teknik, kunskap och nya möjligheter 3. Sök omvärldens drivkrafter Invärld Invärld • Ekonomi, företag och Utforska branschutveckling • Ekologii, miljö och råvaror • Politik, lagar och regleringar och identifiera de som påverkar situationen i framtiden 4. Prioritera m a p påverkan och osäkerhet Stor påverkan Förutbestämda Kritiska faktorer osäkerheter och hitta på så sätt de kritiska osäkerheterna Max Liten påverkan Liten osäkerhet Stor osäkerhet Kritisk osäkerhet 2 5. Sätt upp scenarioramverk Scenario A Scenario B Syntetisera - Kritisk osäkerhet 1 + - Kritisk osäkerhet 1 + Min Kritisk osäkerhet 2 Max som sätter ramarna för de olika scenarierna Scenario D Scenario C Max Scenario A Scenario B Kritisk osäkerhet 2 ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap Min ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap 6. Utveckla scenarierna ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap - Kritisk osäkerhet 1 + Scenario D Scenario C ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap Max ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap genom att fylla ut dem med konsekvenser ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap Kritisk osäkerhet 2 Min 7. Analysera verksamheten i scenarierna - Kritisk osäkerhet 1 + Agera i syfte att förstå de olika möjliga ytterligheterna Max Kritisk osäkerhet 2 8. Formulera de strategiska konsekvenserna Min - Kritisk TO DO osäkerhet 1 + futuramb som krävs för att organisationen skall kunna möta den osäkra framtiden Min · · framtid insikt strategi
 • 26. 1. Frågeställning + tidshorisont Fånga kärnan i framtidens Osäkerhet strategiska utmaning • Entydig och begriplig fråga • Begripligt svar • En sträckande tidshorisont F S G - Inte för kort - redan känd mark för trad planering Påverkan av förutsägbara - Inte för kort - ingen stadga, faktorer bara gissningar Avstånd till framtiden 42 futuramb · · framtid insikt strategi
 • 27. 2. Identifiera direkta påverkansfaktorer Rubrik Skapa en översiktskarta över vad Rubrik som påverkar dagens situation Rubrik 1. Brainstorm (10 min) Rubrik • 5 min individuellt + 5 min tillsammans Rubrik Fokusfråga 2. Klustring i områden Rubrik • Gruppera de som hör ihop Rubrik • Sätt rubriker på grupperna futuramb · · framtid insikt strategi
 • 28. Exempel: Chalmers Bibliotek Upplevt värde för studenter Upplevt värde Chalmers tillgängliga pengar för forskare och (mängden studenter, volymen institutioner forskningspengar) Chalmers Bibliotek Utveckling av Regler för och publiceringsformer Är (upplevs + nyttjas) Chalmers inställning till Bibliotek en värdefull och upphovsrätt utvecklingsbar resurs år 2019? Bibliotekets Förlagens strategier tillgänglighet och beteende (digitalt + fysiskt) futuramb · · framtid insikt strategi
 • 29. 3. Identifiera omvärldens påverkande drivkrafter Sök de stora drivkrafterna som har potential att forma utfallet D D av fokusfrågan D D • Använd STEEP Omvärld Närvärld Rubrik ✓ Sociala faktorer Invärld Rubrik ✓ Tekniska faktorer Rubrik Rubrik ✓ Ekonomiska faktorer Rubrik Fokusfråga ✓ Eko- och miljöfaktorer D ✓ Politiska faktorer Rubrik Rubrik • Gå bakåt i orsakskedjan - fråga D varför 5 ggr D • Notera drivkrafter på Post-It D och relatera till fokusfrågan futuramb · · framtid insikt strategi
 • 30. STEEP-analys (jmfr PESTEL analys) • Tekniska faktorer Teknikutveckling • Sociokulturella faktorer Spridning och användning av teknik Demografi som ålder, utbildning Innovation och inkomstfördelning Forskning Värderingar och livsstil Social rörlighet • Ekonomiska faktorer Företag och branschutveckling Tillväxt, börsutveckling, • Politik, lagar och regler Beskattning konjunkturcykler och Styrelseskick inflation Regionalisering Globalisering • Ekologiska faktorer Konkurrenslagstiftning Miljöaspekter Branschregleringar Global uppvärmning Klimatfaktorer Råvaror futuramb · · framtid insikt strategi
 • 31. 4. Prioritera och rangordna drivkrafterna Hitta de kritiska osäkerheter Förutbestämda Kritiska faktorer vars utfall formar framtiden osäkerheter mest olika Påverkan 1. Rangordna drivkrafterna med D D D avseende på D D - Påverkan - Osäkerhet 2. Identifiera - de kritiska D osäkerheterna D - de förutbestämda faktorerna Osäkerhet futuramb · · framtid insikt strategi
 • 32. 5. Sätt upp scenarioramverket Bygg upp ramverket som mejslar ut min D max framtidens ytterligheter - D + • Identifiera de 2 största kritiska osäkerheterna • Spänn ut dem i sina ytterligheter • Sätt ihop till ett scenariokors Blade Peter och • Sätt beskrivande namn på runner vargen scenarierna Tumme- Oeidipus totten futuramb · · framtid insikt strategi
 • 33. 6. Utveckla scenarierna Fördjupa de olika ytterligheterna Blade runner Peter och vargen av framtiden - Lalkakd aa lasl - Lalkakd aa lasl - Sk ag gaga g - Sk ag gaga g • Beskriv världarna i de olika - Sklskfs dk sk - Sklskfs dk sk scenarierna - Sdkks d k sd k - Sdkks d k sd k Oeidipus Tummetotten • Vad skiljer scenarierna åt? - Lalkakd aa lasl - Lalkakd aa lasl - Sk ag gaga g - Sk ag gaga g - Vilken händelse var - Sklskfs dk sk - Sklskfs dk sk avgörande för utvecklingen? - Sdkks d k sd k - Sdkks d k sd k - Dominerade beteende - Vinnande/förlorande koncept futuramb · · framtid insikt strategi
 • 34. 7. Analys av verksamheten i scenarierna Analysera hur de olika ytterligheterna skapar olika förutsättningar för verksamheten • Svara på fokusfrågan i varje scenario ? ? • Hur påverkas verksamheten i respektive scenario - - Vad fungerar bra? - Vad fungerar dåligt? ? ? • Vilka faktorer är robusta dvs vars påverkan inte är beroende av scenarierna futuramb · · framtid insikt strategi
 • 35. 8. Vad borde man göra? (rekommendationer till ledningen) Skissa på en robust strategi som är mest oberoende av hur framtiden utvecklas • Vad måste/bör man göra • idag? • snart? • Vad skall man • Öka/minska? • Börja/sluta med? • Vilken väg bör man gå? futuramb · · framtid insikt strategi
 • 36. Presentation av scenarierna och rekommendationer till ledningen futuramb · · framtid insikt strategi
 • 37. Summering om användning av scenarioplanering futuramb · · framtid insikt strategi
 • 38. Den strategiska loopen - scenarioversionen Fas 3: Syntetisera - Scenarioramverk - Scenarier Fas 4: Agera Fas 2: Utforska - Implikationer - Kritiska osäkerheter - Strategisk agenda - Förutbestämda faktorer Fas 5: Bevaka Fas 1: Orientera - Indikatorer - Kunskapsinsamling - Bevakningssystem - Fokusfrågeställning Strategi Daglig verksamhet futuramb · · framtid insikt strategi
 • 39. Att köra ett scenarioprojekt • Projektets struktur • liten kärntrupp • 2d WS i storgrupp • Deltagare i scenario-WS • insiktsfulla • representativa • diversifierade och breda • Ett std projekt tar 3 månader och två 2d WS futuramb · · framtid insikt strategi
 • 40. Scenarioplanering i olika situationer Enstaka gång Kontinuerlig Problemlösning Överleva/utvecklas Utforska Förståelse Beredskap Adaptivt Besluta Utveckling av organisatoriskt strategi lärande futuramb · · framtid insikt strategi
 • 41. Arbetets organisation - scenariers roll Tidsperspektiv VII Värderingar Scenarier - verktyg för och syfte VI att förstå och omdefiniera V Anpassning Scenarier - verktyg för och utveckling IV anpassning och navigering III Utförande och optimering II Scenarier - ramverk för att förklara sammanhanget I futuramb · · framtid insikt strategi
 • 42. Målsättningar med scenarioplanering • Accelererat gemensamt lärande • Sätta den strategiska riktningen • Integrera olika perspektiv och skapa en vision • Katalysator för modiga vägval futuramb · · framtid insikt strategi
 • 43. Scenarioreferenser http://www.well.com/~mb/scenario_planning/ Referenser till artiklar och scenarier på Internet Scenarios – The art of strategic conversation Kees van der Heijden The Art of the Long View Peter Schwartz futuramb · · framtid insikt strategi
 • 44. Avslutning diskussion, reflektion och frågor futuramb · · framtid insikt strategi