SlideShare a Scribd company logo
SAK:n uusi työaika-avaus
Tavoitteena ikääntyneiden työssä jaksamisen ja
elämänlaadun parantuminen, työurien pidentyminen
sekä työn tuottavuuden lisääntyminen
SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila
Työtuntimäärätoiveet eri ikäryhmillä
2
SAK:n liittojen työssäkäyvät jäsenet 2022
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
19-30 31-40 41-50 51-55 yli 55
tekisinenemmäntöitäisommallapalkalla tekisinsamanverrantöitäkuinnykyisin Tekisinvähemmäntöitäpienemmälläpalkalla
TAUSTA
Työajalla on merkittävä vaikutus
hyvinvointiin ja työurien pituuteen
• SAK:n työolobarometrin mukaan SAK:n jäsenliittojen työssäkäyvistä yli
55-vuotiaista melkein joka kolmas haluaisi lyhentää työaikaansa ainakin
joksikin aikaa, vaikka palkka putoaisi samassa suhteessa.
• Tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan yli 50-vuotiaista
kokoaikatyötä tekevistä 43 prosenttia haluaisi lyhentää työaikaansa
ennen siirtymistä kokonaan eläkkeelle (naiset 47 %, miehet 40 %). Toive
tehdä vähemmän työtunteja pienemmällä palkalla kasvaa selvästi, kun
katsotaan yli 55-vuotiaita.
• Työeläkeyhtiö Elon mukaan kaikista eläkkeelle siirtyneistä palkansaajista
yli viidennes (22 %) olisi jatkanut työelämässä, mikäli tarjolla olisi ollut
joustoa työelämässä, kuten mahdollisuus siirtyä osa-aikatyöhön.
TAUSTA
Työterveyslaitoksen
työaikasuositukset
yli 50-vuotiaille
4
• Yötyön vähentäminen.
• Tarvittaessa mahdollisuus
lyhyempään kokonaistyöaikaan ja
lyhyempiin työvuoroihin.
• Lyhyiden työvuorovälien
välttäminen riittävän
palautumisen mahdollistamiseksi.
https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-
tyokyky/tyoaika/vuorotyo/tyoaikojen-kuormittavuuden-
arviointi
TAUSTA
Miksi lyhyemmälle
työajalle?
5
Kaikki lyhyempää työaikaa toivovat SAK:n
liittojen työssäkäyvät jäsenet
1) Enemmän vapaa-aikaa ilman
erityistä syytä.
2) Enemmän aikaa opiskelulle tai
harrastuksille.
3) Työn rasittavuus.
4) Lasten tai vanhusten
hoivavelvoitteet.
5) Terveydelliset syyt.
Tärkein motiivi
elämänlaadun parantaminen.
Yli 60-vuotiaiden huoli on otettava
vakavasti
6
• Ainoastaan joka neljäs yli 60-vuotiaista SAK:n liittojen työssäkäyvästä jäsenestä on
varma siitä, että pystyy jatkamaan nykyisessä työssään kahden vuoden kuluttua.
• Vanhemmilla työntekijöillä korostuu nuorempia useammin terveydelliset syyt
työajan lyhentämistoiveissa ja harvemmin hoivavelvoitteet sekä
opiskelu/harrastukset.
• Melkein puolet (46 %) yli 60-vuotiaista mainitsi terveydelliset syyt yhtenä motiivina
työajan lyhentämiseen ja yli puolet (57 %) mainitsi työn rasittavuuden.
• Terveydelliset syyt ovat yli 60-vuotiailla miehillä ja naisilla syynä yhtä yleisesti.
Työn rasittavuus on naisilla suurempi ongelma kuin miehillä.
• Tarve työelämän työntekijälähtöisille joustoille on suuri etenkin yli 60-vuotiailla,
työaika on siinä keskeinen asia.
Lähde: SAK:n Työolobarometri 2022 (julkaistaan lokakuussa)
Millainen lyhennetty työaika olisi
toiveissa?
7
• SAK:n liittojen jäsenten keskuudessa ylivoimaisesti suosituin työajan
lyhentämisvaihtoehto olisi 4-päiväinen työviikko (80 % työaika).
• Useissa maissa on meneillään yrityskohtaisia kokeiluja tai pysyviä järjestelyjä
4-päiväisestä työviikosta täydellä tai hieman aiempaa pienemmällä palkalla.
Toive nelipäiväisyydestä ”kuplii pinnan alla” varsin laajasti.
• Suomessakin on yksittäisiä yrityksiä, jotka ovat käynnistäneet nelipäiväisen
työviikon kokeilun tai käytön.
8
Kansainvälisiä esimerkkejä
11
• Isossa-Britanniassa on alkanut kuuden kuukauden pilottiohjelma, jossa 70 yritystä ja yli 3 300
työntekijää ovat siirtyneet nelipäiväiseen työviikkoon täydellä palkalla. Oletus on, että
tuottavuus paranee niin paljon, ettei palkkaa tarvitse laskea.
• Kokeilun puolivälissä 86 prosenttia työnantajista aikoo pitäytyä nelipäiväisessä työviikossa jatkossakin ja
melkein puolet osallistuneista työpaikoista (46 %) kertoi tuottavuuden parantuneen. (Työpaikkoja eri
toimialoilta fish & chips kioskeista it firmoihin)
• Saksassa metallialan yli 45 hengen työpaikoilla osalla työntekijöistä on mahdollisuus lyhentää
työviikon pituus vähintään 28 tuntiin korkeintaan kahdeksi vuodeksi, palkka pienenee
vastaavasti.
• Espanjan hallitus julkisti maaliskuussa 2021 pilottiohjelman, joka tarjoaa 200 yritykselle
mahdollisuuden hakea keskimäärin 250 000 euron tukia nelipäiväisten työviikkojen
käyttöönottamiseksi. Ohjelma toteutui 50 miljoonalla eurolla Euroopan unionin
elvytysrahastoista.
• Myös eurooppalainen ay-liike on herännyt. ETUI järjestää tänä syksynä kaksipäiväisen
seminaarin, jossa käsitellään nelipäiväistä työviikkoa esimerkkien avulla.
Olisiko työajan lyhentäminen
mahdollista?
12
13
• SAK:n liittojen luottamushenkilöistä 2/3 sanoi, että heidän työpaikallaan on ollut
henkilöitä, jotka olisivat halunneet siirtyä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön
ainakin joksikin aikaa.
• Heistä joka kolmas sanoi sen olleen aina mahdollista.
• Lopuilla siirtymisen mahdollisuus on ollut tapauskohtaista tai työnantaja ei ole sitä
sallinut lainkaan.
• On selvää, ettei aina ole mahdollista järjestellä kaikkien töitä siten, että
siirtyminen osa-aikatyöhön olisi mahdollista. Suurimmalla osalla se olisi
kuitenkin mahdollista, jos tehdään joitakin järjestelyjä sitä varten.
• SAK:n uudessa Työolobarometrissa 60 % sanoo siirtymisen olevan työn puolesta
mahdollista.
• Joka toisella heistä se vaatisi jonkinlaisia muutoksia työjärjestelyihin.
Kuinka pitkäksi aikaa lyhennetylle työajalle?
14
SAK:n Työolobarometri 2022
Hallitus etenee jo toivottuun suuntaan
15
• Työntekijän pyynnöstä työnantajan olisi ensisijaisesti järjestettävä työt osa-aikatyön
mahdollistavalla tavalla myös silloin, kun 55 vuotta täyttänyt, työnantajan palveluksessa
vähintään kolme vuotta ollut työntekijä haluaa lyhentää säännöllistä työaikaansa.
• Työajan lyhentäminen toteutettaisiin työnantajan ja työntekijän sopimalla tavalla ottaen
huomioon työntekijän tarpeet sekä työnantajan tuotanto- ja palvelutoiminta. Ehdotetun
säännöksen noudattamisen edellytyksenä olisi ainoastaan työntekijän vähintään 55 vuoden
ikä ja kolmen vuoden työhistoriavaatimus kyseisen työnantajan palveluksessa.
• Osa-aikatyön tekemistä koskevan pyynnön taustalla ei edellytetä olevan työntekijän
esittämiä terveydellisiä tai sosiaalisia syitä eikä muitakaan perusteita. Ehdotetun
säännöksen taustalla on kuitenkin 55 vuotta täyttäneen työntekijän työssä jaksamisen ja
työhyvinvoinnin tukeminen. Yleisenä tavoitteena on pidentää työntekijöiden työuria.
• Esitys ei sisällä subjektiivista oikeutta työaikamuutokseen eikä tarjoa tulokompensaatiota.
Hallituksen esityksessä eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista
koskevaksi lainsäädännöksi HE 62/2022 vp ehdotetaan muutoksia työaikalain 15 §:ään.
Ratkaisu: Osa-aikaraha
16
Kuinka suuri tulokompensaatio
menetetystä palkasta?
17
• Tyypillisin yksittäinen prosentuaalinen toive on saada 50 prosentin
kompensaatio menetetystä palkasta.
• Kaikista lyhennetylle työajalle haluavista melkein 2/3 haluaisi
kompensaation, joka on korkeintaan 50 prosenttia menetetystä palkasta.
Osa-aikaraha 60 vuotta täyttäneille työntekijöille
18
Osa-aikarahalla
tuetaan siirtymistä
100 prosentin työajasta
80 prosenttiin.
Kohdentuu 60 vuotta
täyttäneisiin
kokoaikatyötä tekeviin,
joilla ei vielä ole
mahdollisuutta saada
osittaista varhennettua
vanhuuseläkettä.
Kesto 1–12 kuukautta
yhtäjaksoisesti,
voi saada vain kerran.
Osa-aikarahan saamisen
ehtona on kolmen
vuoden palvelussuhde
työnantajaan ennen
siirtymistä osa-aikaiseksi.
Ei muita vaatimuksia.
Tuki on 280 euroa
kuukaudessa, mutta
korkeintaan
50 prosenttia
alentuneesta palkasta
(eli 280 € tai
vähemmän).
SAK:N EHDOTUS
Mistä rahoitus?
19
• Osa-aikaraha rahoitetaan Työllisyysrahastosta.
• Osa-aikarahan toimeenpanosta vastaavat työttömyyskassat ja KELA.
• Uudistuksen hinta 6 kuukauden oletuksella ilman työuravaikutuksia on
samaa luokkaa kuin Marinin hallituksen opintorahan indeksiin sitominen ja
perusturvan korotus yhteensä (25+52 milj. euroa).
• Eli uudistus on toteuttamiskelpoinen kustannuksiltaan.
SAK:N EHDOTUS
Enintään vuoden pituinen 280 €/kk kompensaatio
60–61-vuotiaille, jotka lyhentävät työaikaa 20 %
20
• Laskelma on tehty oletuksella, että osa-aikarahalle
siirtyviätyöntekijöitä olisi 13 600-24 000 vuodessa, eli
17–30 prosenttia 60- ja 61-vuotiaista työllisistä, joilla
on työhistoriaa nykyisen työnantajan kanssa kolme
vuotta tai pidempään.
• Alarajaa perustelee se, että osa-aikarahan pitäisi olla
erityisen houkutteleva niille työntekijöille, joiden
työelämän laatu esimerkiksi sairauden vuoksi on
huono. Yläraja perustuu oletukseen, että noin
puolet työajan lyhentämisestä kiinnostuneista
työntekijöistä realisoisi toiveensa todellisuudessa.
• SAK:n Työolobarometrissa 2022 69 prosenttia kertoi
olevansa kiinnostunut työajanlyhentämiseen, jos
saisi osittaisen korvauksen pienentyneestä palkasta.
Tämän arvion luvut on muodostettu ala- ja
ylärajojen keskiarvosta.
milj. €
12 kk** osa-aikarahan hinta julkiselle taloudelle nettona (etuuden vero
25 %) 47,3
12 kk osa-aikarahan hinta menetettyinä verotuloina ja maksuina 87,3
Hinta, jos kaikki osa-aikarahaa saavat siirtyisivät osa-aikatyöhön 12
kuukaudeksi 134,7
Hinta, jos osa-aikarahan pituus on keskimäärin 6 kuukautta 67,3
Verotulot, jos työurat pidentyvät keskimäärin 2 kk per työajan
lyhentäjä oletuksella, että osa-aikatyö 12 kuukautta. 50,5
Arvio kokonaiskustannuksesta julkiseen talouteen, kun vaikutus
työurien pituuteen on huomioitu (+2kk), ja kaikki lyhentävät 12 kk 84,2
Arvio kokonaiskustannuksesta julkiseen talouteen, kun vaikutus
työurien pituuteen (+1kk) on huomioitu, ja osa-aikarahan pituus
keskimäärin 6 kuukautta. 42,0
Arvio kokonaiskustannuksesta 42-84,2
**12 kuukaudenosa-aikarahan hinta tarkoittaa oletusta,jonka mukaan kaikkiosa-aikarahan saajat olisivat täydenajan osa-aikatyössä.
Koska tämä ei ole realistista,laskelma sisältää arvion, jonka oletuksenaon osa-aikarahan pituus olisi keskimäärin kuusikuukautta.
Kuka hyötyy?
Siitä hyötyvät kaikki työntekijät, mutta
etenkin kuluttavaa työtä tekevät
työntekijät.
Terveydellisistä, sosiaalisista ja
taloudellisista syistä tuetun työajan
lyhentämistä toivovien 60–61-vuotiaiden
elämänlaadun parantaminen on
uudistuksen keskeisin asia, ja sitä ei voi
rahassa mitata.
Työajan lyhentäminen voi tuoda
kilpailuetua yritykselle etenkin, jos työ
järjestellään uudelleen siten, että
korkeampi vireystila tehdyissä tunneissa
kanavoituu tuottavuuteen.
 Hyötyjinä etenkin luovat alat ja it-ala.
Merkittävä hyöty sairauspoissaolojen
vähentymisestä kohdentuu aloille, joilla
sairastetaan muita aloja enemmän.
 Hyötyjänä etenkin sote-ala.
Mahdollisuus työajan lyhentämiseen
parantaa työn vetovoimaisuutta
ikäluokassa 55–60 ”Valoa tunnelin
päässä”-ilmiön kautta.
 Hyötyjinä etenkin raskasta työtä
tekevät työntekijät.
Hyvät työolosuhteet
lisäävät työn vetovoimaa –
ja toisinpäin
• Hyvissä töissä olevista melko harva haluaa
lyhentää työaikaansa (6 %) ja huonoissa
töissä olevista joka neljäs haluaa lyhentää
työaikaansa.
• Ikääntyminen lisää halua lyhentää
työaikaa, mutta laadullisesti hyvissä töissä
olevilla 60- ja 61-vuotiailla työajan
lyhentämistoiveita on selvästi harvemmin
kuin huonoissa töissä olevilla.
Työelämän laatu on
avainasemassa,
kun halutaan
pidempiä työuria.
SAK:n uusi työaika-avaus

More Related Content

Similar to SAK:n uusi työaika-avaus

SAK:n työolobarometri 2008
 SAK:n työolobarometri 2008 SAK:n työolobarometri 2008
SAK:n työolobarometri 2008
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SAK:n Hyvä työn mittari 2016 – Hyvässä työssä voi vaikuttaa
SAK:n Hyvä työn mittari 2016 – Hyvässä työssä voi vaikuttaaSAK:n Hyvä työn mittari 2016 – Hyvässä työssä voi vaikuttaa
SAK:n Hyvä työn mittari 2016 – Hyvässä työssä voi vaikuttaa
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SAK:n työolobarometrin 2012 perusraportti
SAK:n työolobarometrin 2012 perusraporttiSAK:n työolobarometrin 2012 perusraportti
SAK:n työolobarometrin 2012 perusraportti
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Ikäohjelmat SAK:laisilla työpaikoilla - SAK:n luottamushenkilöpaneeli syyskuu...
Ikäohjelmat SAK:laisilla työpaikoilla - SAK:n luottamushenkilöpaneeli syyskuu...Ikäohjelmat SAK:laisilla työpaikoilla - SAK:n luottamushenkilöpaneeli syyskuu...
Ikäohjelmat SAK:laisilla työpaikoilla - SAK:n luottamushenkilöpaneeli syyskuu...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...
Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...
Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Hyvän työn mittari 2018
Hyvän työn mittari 2018Hyvän työn mittari 2018
Hyvän työn mittari 2018
Hyvän työn mittari 2018Hyvän työn mittari 2018
SAK:n esitykset työurien pidentämiseksi
SAK:n esitykset työurien pidentämiseksiSAK:n esitykset työurien pidentämiseksi
SAK:n esitykset työurien pidentämiseksi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SAK:n kuuden kohdan ohjelma pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksi
SAK:n kuuden kohdan ohjelma pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksiSAK:n kuuden kohdan ohjelma pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksi
SAK:n kuuden kohdan ohjelma pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SDP - Pitkäaikaistyöttömyyden taittamisohjelma
SDP - Pitkäaikaistyöttömyyden taittamisohjelmaSDP - Pitkäaikaistyöttömyyden taittamisohjelma
SDP - Pitkäaikaistyöttömyyden taittamisohjelma
SDP
 
Opas työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta rahoitusalalla
Opas työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta rahoitusalallaOpas työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta rahoitusalalla
Opas työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta rahoitusalalla
Suomen Ekonomit
 
Vuosityöaikakokeiluiden lyhyt historia
Vuosityöaikakokeiluiden lyhyt historiaVuosityöaikakokeiluiden lyhyt historia
Vuosityöaikakokeiluiden lyhyt historia
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
 
Koulutusvähennys 26112013
Koulutusvähennys 26112013Koulutusvähennys 26112013
Koulutusvähennys 26112013
Suomen Ekonomit
 
Neljä tapaa uudistaa työttömyysturvaa
Neljä tapaa uudistaa työttömyysturvaa Neljä tapaa uudistaa työttömyysturvaa
Neljä tapaa uudistaa työttömyysturvaa
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Työaikajärjestelyt - SAK:n luottamushenkilöpaneeli maaliskuu 2012
Työaikajärjestelyt - SAK:n luottamushenkilöpaneeli maaliskuu 2012Työaikajärjestelyt - SAK:n luottamushenkilöpaneeli maaliskuu 2012
Työaikajärjestelyt - SAK:n luottamushenkilöpaneeli maaliskuu 2012
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksiSAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SAK:n luottamusmieskysely 2008
SAK:n luottamusmieskysely 2008SAK:n luottamusmieskysely 2008
SAK:n luottamusmieskysely 2008
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SAK:n Hyvän työn mittari 2014 – Hyvät työt harvassa
SAK:n Hyvän työn mittari 2014 – Hyvät työt harvassaSAK:n Hyvän työn mittari 2014 – Hyvät työt harvassa
SAK:n Hyvän työn mittari 2014 – Hyvät työt harvassa
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 

Similar to SAK:n uusi työaika-avaus (20)

SAK:n työolobarometri 2008
 SAK:n työolobarometri 2008 SAK:n työolobarometri 2008
SAK:n työolobarometri 2008
 
SAK:n Hyvä työn mittari 2016 – Hyvässä työssä voi vaikuttaa
SAK:n Hyvä työn mittari 2016 – Hyvässä työssä voi vaikuttaaSAK:n Hyvä työn mittari 2016 – Hyvässä työssä voi vaikuttaa
SAK:n Hyvä työn mittari 2016 – Hyvässä työssä voi vaikuttaa
 
SAK:n työolobarometrin 2012 perusraportti
SAK:n työolobarometrin 2012 perusraporttiSAK:n työolobarometrin 2012 perusraportti
SAK:n työolobarometrin 2012 perusraportti
 
Ikäohjelmat SAK:laisilla työpaikoilla - SAK:n luottamushenkilöpaneeli syyskuu...
Ikäohjelmat SAK:laisilla työpaikoilla - SAK:n luottamushenkilöpaneeli syyskuu...Ikäohjelmat SAK:laisilla työpaikoilla - SAK:n luottamushenkilöpaneeli syyskuu...
Ikäohjelmat SAK:laisilla työpaikoilla - SAK:n luottamushenkilöpaneeli syyskuu...
 
Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...
Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...
Hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain, työ...
 
Työurasopimus 2012
Työurasopimus 2012Työurasopimus 2012
Työurasopimus 2012
 
Hyvän työn mittari 2018
Hyvän työn mittari 2018Hyvän työn mittari 2018
Hyvän työn mittari 2018
 
Hyvän työn mittari 2018
Hyvän työn mittari 2018Hyvän työn mittari 2018
Hyvän työn mittari 2018
 
SAK:n esitykset työurien pidentämiseksi
SAK:n esitykset työurien pidentämiseksiSAK:n esitykset työurien pidentämiseksi
SAK:n esitykset työurien pidentämiseksi
 
SAK:n kuuden kohdan ohjelma pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksi
SAK:n kuuden kohdan ohjelma pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksiSAK:n kuuden kohdan ohjelma pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksi
SAK:n kuuden kohdan ohjelma pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksi
 
SDP - Pitkäaikaistyöttömyyden taittamisohjelma
SDP - Pitkäaikaistyöttömyyden taittamisohjelmaSDP - Pitkäaikaistyöttömyyden taittamisohjelma
SDP - Pitkäaikaistyöttömyyden taittamisohjelma
 
Opas työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta rahoitusalalla
Opas työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta rahoitusalallaOpas työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta rahoitusalalla
Opas työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta rahoitusalalla
 
Vuosityöaikakokeiluiden lyhyt historia
Vuosityöaikakokeiluiden lyhyt historiaVuosityöaikakokeiluiden lyhyt historia
Vuosityöaikakokeiluiden lyhyt historia
 
Koulutusvähennys 26112013
Koulutusvähennys 26112013Koulutusvähennys 26112013
Koulutusvähennys 26112013
 
Työmarkkinakeskusjärjestöjen työurasopimuksen linjaukset
Työmarkkinakeskusjärjestöjen työurasopimuksen linjauksetTyömarkkinakeskusjärjestöjen työurasopimuksen linjaukset
Työmarkkinakeskusjärjestöjen työurasopimuksen linjaukset
 
Neljä tapaa uudistaa työttömyysturvaa
Neljä tapaa uudistaa työttömyysturvaa Neljä tapaa uudistaa työttömyysturvaa
Neljä tapaa uudistaa työttömyysturvaa
 
Työaikajärjestelyt - SAK:n luottamushenkilöpaneeli maaliskuu 2012
Työaikajärjestelyt - SAK:n luottamushenkilöpaneeli maaliskuu 2012Työaikajärjestelyt - SAK:n luottamushenkilöpaneeli maaliskuu 2012
Työaikajärjestelyt - SAK:n luottamushenkilöpaneeli maaliskuu 2012
 
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksiSAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
 
SAK:n luottamusmieskysely 2008
SAK:n luottamusmieskysely 2008SAK:n luottamusmieskysely 2008
SAK:n luottamusmieskysely 2008
 
SAK:n Hyvän työn mittari 2014 – Hyvät työt harvassa
SAK:n Hyvän työn mittari 2014 – Hyvät työt harvassaSAK:n Hyvän työn mittari 2014 – Hyvät työt harvassa
SAK:n Hyvän työn mittari 2014 – Hyvät työt harvassa
 

More from Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n työmarkkinakatsaus 1/2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n työmarkkinakatsaus 1/2024Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n työmarkkinakatsaus 1/2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n työmarkkinakatsaus 1/2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
syrjinta-tyopaikalla-raskaus-perhevapaa-seksuaalinen-suuntautuminen.pdf
syrjinta-tyopaikalla-raskaus-perhevapaa-seksuaalinen-suuntautuminen.pdfsyrjinta-tyopaikalla-raskaus-perhevapaa-seksuaalinen-suuntautuminen.pdf
syrjinta-tyopaikalla-raskaus-perhevapaa-seksuaalinen-suuntautuminen.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n strategia 2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n strategia 2024Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n strategia 2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n strategia 2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdfterveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Raskaus- ja perhevapaasyrjintä - totta vai tarua?
Raskaus- ja perhevapaasyrjintä - totta vai tarua?Raskaus- ja perhevapaasyrjintä - totta vai tarua?
Raskaus- ja perhevapaasyrjintä - totta vai tarua?
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
kesatyontekijoiden-palkkaaminen-2024.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen-2024.pdfkesatyontekijoiden-palkkaaminen-2024.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen-2024.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Digiosaaminen ja teknologian muutos SAK:n aloilla
Digiosaaminen ja teknologian muutos SAK:n aloillaDigiosaaminen ja teknologian muutos SAK:n aloilla
Digiosaaminen ja teknologian muutos SAK:n aloilla
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
luottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdf
luottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdfluottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdf
luottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024
Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024
Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Painava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslista
Painava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslistaPainava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslista
Painava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslista
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...
Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...
Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissaSAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfkoyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfhaastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 

More from Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (20)

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n työmarkkinakatsaus 1/2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n työmarkkinakatsaus 1/2024Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n työmarkkinakatsaus 1/2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n työmarkkinakatsaus 1/2024
 
syrjinta-tyopaikalla-raskaus-perhevapaa-seksuaalinen-suuntautuminen.pdf
syrjinta-tyopaikalla-raskaus-perhevapaa-seksuaalinen-suuntautuminen.pdfsyrjinta-tyopaikalla-raskaus-perhevapaa-seksuaalinen-suuntautuminen.pdf
syrjinta-tyopaikalla-raskaus-perhevapaa-seksuaalinen-suuntautuminen.pdf
 
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n strategia 2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n strategia 2024Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n strategia 2024
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n strategia 2024
 
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdfterveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
terveydelle-vaaralliset-aineet-tyopaikalla.pdf
 
Raskaus- ja perhevapaasyrjintä - totta vai tarua?
Raskaus- ja perhevapaasyrjintä - totta vai tarua?Raskaus- ja perhevapaasyrjintä - totta vai tarua?
Raskaus- ja perhevapaasyrjintä - totta vai tarua?
 
kesatyontekijoiden-palkkaaminen-2024.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen-2024.pdfkesatyontekijoiden-palkkaaminen-2024.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen-2024.pdf
 
Digiosaaminen ja teknologian muutos SAK:n aloilla
Digiosaaminen ja teknologian muutos SAK:n aloillaDigiosaaminen ja teknologian muutos SAK:n aloilla
Digiosaaminen ja teknologian muutos SAK:n aloilla
 
luottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdf
luottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdfluottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdf
luottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdf
 
Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024
Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024
Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024
 
Painava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslista
Painava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslistaPainava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslista
Painava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslista
 
Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...
Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...
Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...
 
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissaSAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
 
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
 
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
 
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
 
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
 
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfkoyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
 
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfhaastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
 

SAK:n uusi työaika-avaus

 • 1. SAK:n uusi työaika-avaus Tavoitteena ikääntyneiden työssä jaksamisen ja elämänlaadun parantuminen, työurien pidentyminen sekä työn tuottavuuden lisääntyminen SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila
 • 2. Työtuntimäärätoiveet eri ikäryhmillä 2 SAK:n liittojen työssäkäyvät jäsenet 2022 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 19-30 31-40 41-50 51-55 yli 55 tekisinenemmäntöitäisommallapalkalla tekisinsamanverrantöitäkuinnykyisin Tekisinvähemmäntöitäpienemmälläpalkalla TAUSTA
 • 3. Työajalla on merkittävä vaikutus hyvinvointiin ja työurien pituuteen • SAK:n työolobarometrin mukaan SAK:n jäsenliittojen työssäkäyvistä yli 55-vuotiaista melkein joka kolmas haluaisi lyhentää työaikaansa ainakin joksikin aikaa, vaikka palkka putoaisi samassa suhteessa. • Tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan yli 50-vuotiaista kokoaikatyötä tekevistä 43 prosenttia haluaisi lyhentää työaikaansa ennen siirtymistä kokonaan eläkkeelle (naiset 47 %, miehet 40 %). Toive tehdä vähemmän työtunteja pienemmällä palkalla kasvaa selvästi, kun katsotaan yli 55-vuotiaita. • Työeläkeyhtiö Elon mukaan kaikista eläkkeelle siirtyneistä palkansaajista yli viidennes (22 %) olisi jatkanut työelämässä, mikäli tarjolla olisi ollut joustoa työelämässä, kuten mahdollisuus siirtyä osa-aikatyöhön. TAUSTA
 • 4. Työterveyslaitoksen työaikasuositukset yli 50-vuotiaille 4 • Yötyön vähentäminen. • Tarvittaessa mahdollisuus lyhyempään kokonaistyöaikaan ja lyhyempiin työvuoroihin. • Lyhyiden työvuorovälien välttäminen riittävän palautumisen mahdollistamiseksi. https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja- tyokyky/tyoaika/vuorotyo/tyoaikojen-kuormittavuuden- arviointi TAUSTA
 • 5. Miksi lyhyemmälle työajalle? 5 Kaikki lyhyempää työaikaa toivovat SAK:n liittojen työssäkäyvät jäsenet 1) Enemmän vapaa-aikaa ilman erityistä syytä. 2) Enemmän aikaa opiskelulle tai harrastuksille. 3) Työn rasittavuus. 4) Lasten tai vanhusten hoivavelvoitteet. 5) Terveydelliset syyt. Tärkein motiivi elämänlaadun parantaminen.
 • 6. Yli 60-vuotiaiden huoli on otettava vakavasti 6 • Ainoastaan joka neljäs yli 60-vuotiaista SAK:n liittojen työssäkäyvästä jäsenestä on varma siitä, että pystyy jatkamaan nykyisessä työssään kahden vuoden kuluttua. • Vanhemmilla työntekijöillä korostuu nuorempia useammin terveydelliset syyt työajan lyhentämistoiveissa ja harvemmin hoivavelvoitteet sekä opiskelu/harrastukset. • Melkein puolet (46 %) yli 60-vuotiaista mainitsi terveydelliset syyt yhtenä motiivina työajan lyhentämiseen ja yli puolet (57 %) mainitsi työn rasittavuuden. • Terveydelliset syyt ovat yli 60-vuotiailla miehillä ja naisilla syynä yhtä yleisesti. Työn rasittavuus on naisilla suurempi ongelma kuin miehillä. • Tarve työelämän työntekijälähtöisille joustoille on suuri etenkin yli 60-vuotiailla, työaika on siinä keskeinen asia. Lähde: SAK:n Työolobarometri 2022 (julkaistaan lokakuussa)
 • 7. Millainen lyhennetty työaika olisi toiveissa? 7 • SAK:n liittojen jäsenten keskuudessa ylivoimaisesti suosituin työajan lyhentämisvaihtoehto olisi 4-päiväinen työviikko (80 % työaika). • Useissa maissa on meneillään yrityskohtaisia kokeiluja tai pysyviä järjestelyjä 4-päiväisestä työviikosta täydellä tai hieman aiempaa pienemmällä palkalla. Toive nelipäiväisyydestä ”kuplii pinnan alla” varsin laajasti. • Suomessakin on yksittäisiä yrityksiä, jotka ovat käynnistäneet nelipäiväisen työviikon kokeilun tai käytön.
 • 8. 8
 • 9. Kansainvälisiä esimerkkejä 11 • Isossa-Britanniassa on alkanut kuuden kuukauden pilottiohjelma, jossa 70 yritystä ja yli 3 300 työntekijää ovat siirtyneet nelipäiväiseen työviikkoon täydellä palkalla. Oletus on, että tuottavuus paranee niin paljon, ettei palkkaa tarvitse laskea. • Kokeilun puolivälissä 86 prosenttia työnantajista aikoo pitäytyä nelipäiväisessä työviikossa jatkossakin ja melkein puolet osallistuneista työpaikoista (46 %) kertoi tuottavuuden parantuneen. (Työpaikkoja eri toimialoilta fish & chips kioskeista it firmoihin) • Saksassa metallialan yli 45 hengen työpaikoilla osalla työntekijöistä on mahdollisuus lyhentää työviikon pituus vähintään 28 tuntiin korkeintaan kahdeksi vuodeksi, palkka pienenee vastaavasti. • Espanjan hallitus julkisti maaliskuussa 2021 pilottiohjelman, joka tarjoaa 200 yritykselle mahdollisuuden hakea keskimäärin 250 000 euron tukia nelipäiväisten työviikkojen käyttöönottamiseksi. Ohjelma toteutui 50 miljoonalla eurolla Euroopan unionin elvytysrahastoista. • Myös eurooppalainen ay-liike on herännyt. ETUI järjestää tänä syksynä kaksipäiväisen seminaarin, jossa käsitellään nelipäiväistä työviikkoa esimerkkien avulla.
 • 11. 13 • SAK:n liittojen luottamushenkilöistä 2/3 sanoi, että heidän työpaikallaan on ollut henkilöitä, jotka olisivat halunneet siirtyä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön ainakin joksikin aikaa. • Heistä joka kolmas sanoi sen olleen aina mahdollista. • Lopuilla siirtymisen mahdollisuus on ollut tapauskohtaista tai työnantaja ei ole sitä sallinut lainkaan. • On selvää, ettei aina ole mahdollista järjestellä kaikkien töitä siten, että siirtyminen osa-aikatyöhön olisi mahdollista. Suurimmalla osalla se olisi kuitenkin mahdollista, jos tehdään joitakin järjestelyjä sitä varten. • SAK:n uudessa Työolobarometrissa 60 % sanoo siirtymisen olevan työn puolesta mahdollista. • Joka toisella heistä se vaatisi jonkinlaisia muutoksia työjärjestelyihin.
 • 12. Kuinka pitkäksi aikaa lyhennetylle työajalle? 14 SAK:n Työolobarometri 2022
 • 13. Hallitus etenee jo toivottuun suuntaan 15 • Työntekijän pyynnöstä työnantajan olisi ensisijaisesti järjestettävä työt osa-aikatyön mahdollistavalla tavalla myös silloin, kun 55 vuotta täyttänyt, työnantajan palveluksessa vähintään kolme vuotta ollut työntekijä haluaa lyhentää säännöllistä työaikaansa. • Työajan lyhentäminen toteutettaisiin työnantajan ja työntekijän sopimalla tavalla ottaen huomioon työntekijän tarpeet sekä työnantajan tuotanto- ja palvelutoiminta. Ehdotetun säännöksen noudattamisen edellytyksenä olisi ainoastaan työntekijän vähintään 55 vuoden ikä ja kolmen vuoden työhistoriavaatimus kyseisen työnantajan palveluksessa. • Osa-aikatyön tekemistä koskevan pyynnön taustalla ei edellytetä olevan työntekijän esittämiä terveydellisiä tai sosiaalisia syitä eikä muitakaan perusteita. Ehdotetun säännöksen taustalla on kuitenkin 55 vuotta täyttäneen työntekijän työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen. Yleisenä tavoitteena on pidentää työntekijöiden työuria. • Esitys ei sisällä subjektiivista oikeutta työaikamuutokseen eikä tarjoa tulokompensaatiota. Hallituksen esityksessä eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi HE 62/2022 vp ehdotetaan muutoksia työaikalain 15 §:ään.
 • 15. Kuinka suuri tulokompensaatio menetetystä palkasta? 17 • Tyypillisin yksittäinen prosentuaalinen toive on saada 50 prosentin kompensaatio menetetystä palkasta. • Kaikista lyhennetylle työajalle haluavista melkein 2/3 haluaisi kompensaation, joka on korkeintaan 50 prosenttia menetetystä palkasta.
 • 16. Osa-aikaraha 60 vuotta täyttäneille työntekijöille 18 Osa-aikarahalla tuetaan siirtymistä 100 prosentin työajasta 80 prosenttiin. Kohdentuu 60 vuotta täyttäneisiin kokoaikatyötä tekeviin, joilla ei vielä ole mahdollisuutta saada osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Kesto 1–12 kuukautta yhtäjaksoisesti, voi saada vain kerran. Osa-aikarahan saamisen ehtona on kolmen vuoden palvelussuhde työnantajaan ennen siirtymistä osa-aikaiseksi. Ei muita vaatimuksia. Tuki on 280 euroa kuukaudessa, mutta korkeintaan 50 prosenttia alentuneesta palkasta (eli 280 € tai vähemmän). SAK:N EHDOTUS
 • 17. Mistä rahoitus? 19 • Osa-aikaraha rahoitetaan Työllisyysrahastosta. • Osa-aikarahan toimeenpanosta vastaavat työttömyyskassat ja KELA. • Uudistuksen hinta 6 kuukauden oletuksella ilman työuravaikutuksia on samaa luokkaa kuin Marinin hallituksen opintorahan indeksiin sitominen ja perusturvan korotus yhteensä (25+52 milj. euroa). • Eli uudistus on toteuttamiskelpoinen kustannuksiltaan. SAK:N EHDOTUS
 • 18. Enintään vuoden pituinen 280 €/kk kompensaatio 60–61-vuotiaille, jotka lyhentävät työaikaa 20 % 20 • Laskelma on tehty oletuksella, että osa-aikarahalle siirtyviätyöntekijöitä olisi 13 600-24 000 vuodessa, eli 17–30 prosenttia 60- ja 61-vuotiaista työllisistä, joilla on työhistoriaa nykyisen työnantajan kanssa kolme vuotta tai pidempään. • Alarajaa perustelee se, että osa-aikarahan pitäisi olla erityisen houkutteleva niille työntekijöille, joiden työelämän laatu esimerkiksi sairauden vuoksi on huono. Yläraja perustuu oletukseen, että noin puolet työajan lyhentämisestä kiinnostuneista työntekijöistä realisoisi toiveensa todellisuudessa. • SAK:n Työolobarometrissa 2022 69 prosenttia kertoi olevansa kiinnostunut työajanlyhentämiseen, jos saisi osittaisen korvauksen pienentyneestä palkasta. Tämän arvion luvut on muodostettu ala- ja ylärajojen keskiarvosta. milj. € 12 kk** osa-aikarahan hinta julkiselle taloudelle nettona (etuuden vero 25 %) 47,3 12 kk osa-aikarahan hinta menetettyinä verotuloina ja maksuina 87,3 Hinta, jos kaikki osa-aikarahaa saavat siirtyisivät osa-aikatyöhön 12 kuukaudeksi 134,7 Hinta, jos osa-aikarahan pituus on keskimäärin 6 kuukautta 67,3 Verotulot, jos työurat pidentyvät keskimäärin 2 kk per työajan lyhentäjä oletuksella, että osa-aikatyö 12 kuukautta. 50,5 Arvio kokonaiskustannuksesta julkiseen talouteen, kun vaikutus työurien pituuteen on huomioitu (+2kk), ja kaikki lyhentävät 12 kk 84,2 Arvio kokonaiskustannuksesta julkiseen talouteen, kun vaikutus työurien pituuteen (+1kk) on huomioitu, ja osa-aikarahan pituus keskimäärin 6 kuukautta. 42,0 Arvio kokonaiskustannuksesta 42-84,2 **12 kuukaudenosa-aikarahan hinta tarkoittaa oletusta,jonka mukaan kaikkiosa-aikarahan saajat olisivat täydenajan osa-aikatyössä. Koska tämä ei ole realistista,laskelma sisältää arvion, jonka oletuksenaon osa-aikarahan pituus olisi keskimäärin kuusikuukautta.
 • 19. Kuka hyötyy? Siitä hyötyvät kaikki työntekijät, mutta etenkin kuluttavaa työtä tekevät työntekijät. Terveydellisistä, sosiaalisista ja taloudellisista syistä tuetun työajan lyhentämistä toivovien 60–61-vuotiaiden elämänlaadun parantaminen on uudistuksen keskeisin asia, ja sitä ei voi rahassa mitata. Työajan lyhentäminen voi tuoda kilpailuetua yritykselle etenkin, jos työ järjestellään uudelleen siten, että korkeampi vireystila tehdyissä tunneissa kanavoituu tuottavuuteen.  Hyötyjinä etenkin luovat alat ja it-ala. Merkittävä hyöty sairauspoissaolojen vähentymisestä kohdentuu aloille, joilla sairastetaan muita aloja enemmän.  Hyötyjänä etenkin sote-ala. Mahdollisuus työajan lyhentämiseen parantaa työn vetovoimaisuutta ikäluokassa 55–60 ”Valoa tunnelin päässä”-ilmiön kautta.  Hyötyjinä etenkin raskasta työtä tekevät työntekijät.
 • 20. Hyvät työolosuhteet lisäävät työn vetovoimaa – ja toisinpäin • Hyvissä töissä olevista melko harva haluaa lyhentää työaikaansa (6 %) ja huonoissa töissä olevista joka neljäs haluaa lyhentää työaikaansa. • Ikääntyminen lisää halua lyhentää työaikaa, mutta laadullisesti hyvissä töissä olevilla 60- ja 61-vuotiailla työajan lyhentämistoiveita on selvästi harvemmin kuin huonoissa töissä olevilla. Työelämän laatu on avainasemassa, kun halutaan pidempiä työuria.