SlideShare a Scribd company logo
INFORME
SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ
DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS
DE FINANÇAMENT PÚBLIC
“Et pots trobar amb moltes
dificultats: errors que no saps on
estan, problemes amb els arxius
adjuntats... Moltes vegades et quedes
atrapat allà, no pots avançar i no
saps què fer.”
“Les plataformes de seguiment
dels expedients, les intranets, son
molt poc intuïtives, cada vegada
que he d’entrar a buscar un tràmit
que he fet acaben amb la meva
paciència.”
“El tema del software hauria de ser més obert,
incloure programari lliure també.”
“L’administració
molta informació
ja la té i no la fa
servir.”
“Els sistemes es pengen sovint
i et trobes moltes vegades
que al final del procés no t’ha
guardat res i has de tornar a
començar.”
“Abans d’enviar el formulari,
s’hauria de poder posar
observacions amb les dificultats
que has tingut, i així que ells en
siguin conscients quan ho reben.”
INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC
Objectiu
◗ Aprofundir en els reptes tècnics amb els quals es troben les entitats
del Tercer Sector en el procés de presentació de projectes i
justificacions de subvencions de les administracions públiques
catalanes.
◗ Realitzar una anàlisi dels processos de tramitació de les subvencions
de les plataformes telemàtiques de les administracions catalanes de
gestió de subvencions i veure com aquestes afecten a la gestió interna
de les entitats amb la finalitat de desenvolupar diverses propostes de
millora.
INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC
Convocatòries analitzades
◗ Convocatòria ordinària de subvencions per a projectes i activitats
a entitats de l’àmbit de polítiques socials 2022 de la Generalitat de
Catalunya (COSPE).
◗ Convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats
i serveis de districte i de ciutat 2022.
◗ Convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre
2021 de la Diputació de Barcelona.
S’ha considerat analitzar aquestes convocatòries perquè són les que afecten a un percentatge més elevat
d’entitats de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i, a més, són representatives dels
diferents nivells de l’administració a Catalunya (municipal, supramunicipal i autonòmica).
INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC
Dimensions
A partir de l’elaboració del marc conceptual per
les sis dimensions, s’ha construït una primera
proposta de llistat d’indicadors que s’ha compartit
en grups de discussió amb entitats del tercer sector
i entrevistes amb persones expertes per tal de
validar-lo i ampliar-lo amb les aportacions recollides.
El llistat final consta de 59 indicadors, classificats
en les sis dimensions, que han servit per realitzar
l’anàlisi de tres convocatòries de presentació i
justificació de subvencions de les administracions
públiques catalanes.
Personalització i pro activitat
Usabilitat i simplificació
Omnicanalitat
Accessibilitat universal
Seguretat
Avaluació i assistència
SOS
INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC
Personalització i pro activitat
◗ Cap dels tres formularis analitzats realitzen preomplerts amb aquelles dades de les quals
l’administració ja disposa i la persona usuària sempre es troba amb la sol·licitud en blanc
quan l’inicia.
◗ Només la COSPE de la Generalitat realitza una comunicació per correu electrònic, de forma
anticipada, per avisar a totes aquelles entitats identificades com a possibles interessades.
◗ Es continua demanant informació a les entitats que la pròpia administració podria obtenir
interoperant amb altres organismes.
Generalitat
de Catalunya
42,8%
Ajuntament
de Barcelona
14,3%
Diputació
de Barcelona
14,3%
Resultat de l’anàlisi:
INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC
Usabilitat i simplificació
◗ En els tres formularis inclosos en l’anàlisi hi ha limitacions en el pes del material adjunt,
cosa que en molts casos no fan possible que es puguin aportar tots els documents que es
demanen en una única tramitació.
◗ Un altre dels problemes més freqüents que presenten les convocatòries digitals és que
l’elevada concurrència en moments determinats pot provocar el col·lapse del sistema
informàtic.
Generalitat
de Catalunya
57,1%
Ajuntament
de Barcelona
57,1%
Diputació
de Barcelona
57,1%
Resultat de l’anàlisi:
INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC
Omnicanalitat
◗ Tots els tràmits són integrats i accessibles des dels diversos navegadors però presenten
limitacions quant als dispositius, sobretot pel que fa als dispositius mòbils.
◗ No utilitzar programari lliure, doncs, fa que els formularis no siguin accessibles des de qualsevol
dispositiu i, per tant, no garanteixen l’omnicanalitat del procés. Aquesta omnicanalitat, però,
no es refereix només als canals digitals, sinó també als físics. En aquest sentit, en cap de les
tres convocatòries es preveu que algú pugui realitzar el tràmit en paper i entregar-lo a una seu
física.
Generalitat
de Catalunya
57,1%
Ajuntament
de Barcelona
57,1%
Diputació
de Barcelona
57,1%
Resultat de l’anàlisi:
INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC
Accessibilitat universal
◗ Cap dels tres formularis analitzats assoleix l’acompliment de la meitat dels indicadors d’accessibilitat
universal, sent la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona la que més s’hi acosta amb un 46,6%.
◗ Les entitats que treballen amb persones amb discapacitat creuen que cal que des de l’administració es tingui
una mirada integral de l’accessibilitat des de l’inici del disseny dels formularis de tramitació, comptant amb el
suport i validació de col·lectius amb discapacitat, i que no siguin capes que es van afegint a posteriori.
◗ Ara bé, una de les mancances més importants detectades en les convocatòries incloses en l’anàlisi
és la de redactar els textos en lectura fàcil, és a dir, en un llenguatge natural.
Generalitat
de Catalunya
40,0%
Ajuntament
de Barcelona
46,6%
Diputació
de Barcelona
33,3%
Resultat de l’anàlisi:
INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC
Seguretat
◗ En tots tres casos es pot accedir al tràmit amb el certificat de persona jurídica, però també
amb certificats de persona física d’obtenció immediata (com l’IdCAT Mòbil o Cl@ve PIN)
que presenten un nivell de seguretat mitjà. En el cas de les subvencions a entitats, per fer
que el procés de tramitació sigui més segur caldria que només s’acceptessin certificats
que permetin autenticar persones jurídiques.
Generalitat
de Catalunya
83,3%
Ajuntament
de Barcelona
83,3%
Diputació
de Barcelona
83,3%
Resultat de l’anàlisi:
INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC
Avaluació i assistència
◗ L’assistència a les persones usuàries és sens dubte un aspecte a millorar en totes les convocatòries
analitzades. Des de les entitats es considera que fa falta establir un sistema de suport que faci que les
persones usuàries se sentin acompanyades i guiades en tot el procés del tràmit en qüestió.
◗ Les administracions admeten no disposar de mecanismes d’avaluació de les convocatòries de forma
generalitzada.
◗ En cap de les tres administracions hi ha un procediment estipulat de recollida de queixes i
suggeriments amb una posterior avaluació dels processos per fer un retorn a les persones usuàries.
Generalitat
de Catalunya
28,6%
Ajuntament
de Barcelona
28,6%
Diputació
de Barcelona
42,8%
Resultat de l’anàlisi:
PROPOSTES
INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC
Principals Propostes 1/2
◗ Unificar tots els tràmits de l’administració a Catalunya en un
únic portal electrònic.
◗ Harmonitzar els tràmits i les justificacions entre les diferents
administracions catalanes.
◗ Crear un sistema únic de registre de documents que pugui ser
actualitzable de manera regular per part de l’entitat.
◗ Facilitar l’accés al formulari abans de l’obertura del procés de
tramitació.
INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC
Principals Propostes 2/2
◗ Treballar des d’un inici en el disseny del formulari tenint en compte
l’accessibilitat i fent partícips als diferents col·lectius de persones
amb dificultats d’accessibilitat.
◗ Adaptar que tots els formularis tinguin també l’opció en format
HTML, substituint la presència única de formularis en PDF o Word.
◗ Incorporar en tots els formularis un mecanisme de recollida de
queixes i suggeriments per part de les persones usuàries.
◗ Establir que el tràmit de certificació de persona jurídica en el cas
d’entitats fos més fàcil i gratuït.
INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC
INFORME
SOBRE LA DIGITALITZACIÓ
I LA SIMPLIFICACIÓ DELS
PROCESSOS ADMINISTRATIUS
DE FINANÇAMENT
PÚBLIC
Descarrega’t
l’informe
➔
AMB EL SUPORT DE:
Gràcies

More Related Content

Similar to PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC

Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Ajuntament de Barcelona
 
Model català d'administració oberta
Model català d'administració obertaModel català d'administració oberta
Model català d'administració oberta
Ecotendències Cosmocaixa
 
Presentació - Ajuntament ABCDEF (Anna Muñoz)
Presentació - Ajuntament ABCDEF (Anna Muñoz)Presentació - Ajuntament ABCDEF (Anna Muñoz)
Presentació - Ajuntament ABCDEF (Anna Muñoz)
AnnaMunoz82
 
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadanaNovetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
gencat .
 
E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416Dídac López
 
Presentació Estudi sobre el grau d'adaptació de les entitats locals balears a...
Presentació Estudi sobre el grau d'adaptació de les entitats locals balears a...Presentació Estudi sobre el grau d'adaptació de les entitats locals balears a...
Presentació Estudi sobre el grau d'adaptació de les entitats locals balears a...
Fundació Bit
 
BARRERES TECNOLÒGIQUES E-ADMINISTRACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
BARRERES TECNOLÒGIQUES E-ADMINISTRACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCALBARRERES TECNOLÒGIQUES E-ADMINISTRACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
BARRERES TECNOLÒGIQUES E-ADMINISTRACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
fcorcho
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
SandraPratGrau
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
SandraPratGrau
 
Portal Informador
Portal InformadorPortal Informador
Portal Informador
Jeroni Navarrete Barceló
 
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesI Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesI Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
gencat .
 
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015
Congrés Govern Digital
 
Què entenem per Ecosistema de Governança Pública
Què entenem per Ecosistema de Governança PúblicaQuè entenem per Ecosistema de Governança Pública
Què entenem per Ecosistema de Governança Pública
Ismael Peña-López
 
Informe TIC al ens Locals 2009
Informe TIC al ens Locals 2009Informe TIC al ens Locals 2009
Informe TIC al ens Locals 2009Localret
 
El teu municipi en xarxa
El teu municipi en xarxaEl teu municipi en xarxa
El teu municipi en xarxaasantoshom
 
La carpeta ciutadana
La carpeta ciutadana La carpeta ciutadana
La carpeta ciutadana
JosepEscales
 
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
MiquelEstape
 

Similar to PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC (20)

Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
 
Model català d'administració oberta
Model català d'administració obertaModel català d'administració oberta
Model català d'administració oberta
 
Presentació - Ajuntament ABCDEF (Anna Muñoz)
Presentació - Ajuntament ABCDEF (Anna Muñoz)Presentació - Ajuntament ABCDEF (Anna Muñoz)
Presentació - Ajuntament ABCDEF (Anna Muñoz)
 
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadanaNovetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
 
E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416
 
Presentació Estudi sobre el grau d'adaptació de les entitats locals balears a...
Presentació Estudi sobre el grau d'adaptació de les entitats locals balears a...Presentació Estudi sobre el grau d'adaptació de les entitats locals balears a...
Presentació Estudi sobre el grau d'adaptació de les entitats locals balears a...
 
BARRERES TECNOLÒGIQUES E-ADMINISTRACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
BARRERES TECNOLÒGIQUES E-ADMINISTRACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCALBARRERES TECNOLÒGIQUES E-ADMINISTRACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
BARRERES TECNOLÒGIQUES E-ADMINISTRACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
 
Apunts interadministratius 2ona sessió
Apunts interadministratius 2ona sessióApunts interadministratius 2ona sessió
Apunts interadministratius 2ona sessió
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
 
Portal Informador
Portal InformadorPortal Informador
Portal Informador
 
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesI Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
 
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesI Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
 
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015
 
Què entenem per Ecosistema de Governança Pública
Què entenem per Ecosistema de Governança PúblicaQuè entenem per Ecosistema de Governança Pública
Què entenem per Ecosistema de Governança Pública
 
Informe TIC al ens Locals 2009
Informe TIC al ens Locals 2009Informe TIC al ens Locals 2009
Informe TIC al ens Locals 2009
 
El teu municipi en xarxa
El teu municipi en xarxaEl teu municipi en xarxa
El teu municipi en xarxa
 
La carpeta ciutadana
La carpeta ciutadana La carpeta ciutadana
La carpeta ciutadana
 
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
 
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
 

More from m4Social

Radar of algorithms and automated decision-making processes for citzens' acce...
Radar of algorithms and automated decision-making processes for citzens' acce...Radar of algorithms and automated decision-making processes for citzens' acce...
Radar of algorithms and automated decision-making processes for citzens' acce...
m4Social
 
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
m4Social
 
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...
m4Social
 
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
m4Social
 
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...
m4Social
 
AssistData MWC2023
AssistData MWC2023AssistData MWC2023
AssistData MWC2023
m4Social
 
Turas Care Management
Turas Care ManagementTuras Care Management
Turas Care Management
m4Social
 
Presentació Drets Socials Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress 2023
Presentació Drets Socials Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress 2023Presentació Drets Socials Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress 2023
Presentació Drets Socials Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress 2023
m4Social
 
Presentació Social Digital Lab Suara
Presentació Social Digital Lab SuaraPresentació Social Digital Lab Suara
Presentació Social Digital Lab Suara
m4Social
 
Presentació Dinder Club
Presentació Dinder ClubPresentació Dinder Club
Presentació Dinder Club
m4Social
 
Digitalisation Social Services Europe
Digitalisation Social Services EuropeDigitalisation Social Services Europe
Digitalisation Social Services Europe
m4Social
 
MWC22 - BCN Inclusive Coding
MWC22 - BCN Inclusive CodingMWC22 - BCN Inclusive Coding
MWC22 - BCN Inclusive Coding
m4Social
 
MWC22 - ‘Promoción de la autonomía personal e inclusión social a través de la...
MWC22 - ‘Promoción de la autonomía personal e inclusión social a través de la...MWC22 - ‘Promoción de la autonomía personal e inclusión social a través de la...
MWC22 - ‘Promoción de la autonomía personal e inclusión social a través de la...
m4Social
 
MWC22 - ARI: Assistent Robòtic Intel·ligent
MWC22 - ARI: Assistent Robòtic Intel·ligentMWC22 - ARI: Assistent Robòtic Intel·ligent
MWC22 - ARI: Assistent Robòtic Intel·ligent
m4Social
 
MWC22 - CoActuem per la salut mental
MWC22 - CoActuem per la salut mentalMWC22 - CoActuem per la salut mental
MWC22 - CoActuem per la salut mental
m4Social
 
Presentació sobre l'Estudi de l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Presentació sobre l'Estudi de l'estat de la digitalització al Tercer SectorPresentació sobre l'Estudi de l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Presentació sobre l'Estudi de l'estat de la digitalització al Tercer Sector
m4Social
 
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer SectorEstudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sector
m4Social
 
What is data poverty
What is data povertyWhat is data poverty
What is data poverty
m4Social
 
INTERNET, DRET FONAMENTAL: PROPOSTES PER REDUIR LA BRETXA DIGITAL I SOCIAL.
INTERNET, DRET FONAMENTAL: PROPOSTES PER REDUIR LA BRETXA DIGITAL I SOCIAL.INTERNET, DRET FONAMENTAL: PROPOSTES PER REDUIR LA BRETXA DIGITAL I SOCIAL.
INTERNET, DRET FONAMENTAL: PROPOSTES PER REDUIR LA BRETXA DIGITAL I SOCIAL.
m4Social
 
INTERNET, DRET FONAMENTAL: PROPOSTES PER A REDUIR LA BRETXA DIGITAL I SOCIAL
INTERNET, DRET FONAMENTAL: PROPOSTES PER A REDUIR LA BRETXA DIGITAL I SOCIALINTERNET, DRET FONAMENTAL: PROPOSTES PER A REDUIR LA BRETXA DIGITAL I SOCIAL
INTERNET, DRET FONAMENTAL: PROPOSTES PER A REDUIR LA BRETXA DIGITAL I SOCIAL
m4Social
 

More from m4Social (20)

Radar of algorithms and automated decision-making processes for citzens' acce...
Radar of algorithms and automated decision-making processes for citzens' acce...Radar of algorithms and automated decision-making processes for citzens' acce...
Radar of algorithms and automated decision-making processes for citzens' acce...
 
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
 
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...
 
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
Radar de algoritmos de IA y procesos de decisión automatizada para el acceso ...
 
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...
Radar d'algoritmes d'IA i processos de decisió automatitzada per a l'accés al...
 
AssistData MWC2023
AssistData MWC2023AssistData MWC2023
AssistData MWC2023
 
Turas Care Management
Turas Care ManagementTuras Care Management
Turas Care Management
 
Presentació Drets Socials Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress 2023
Presentació Drets Socials Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress 2023Presentació Drets Socials Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress 2023
Presentació Drets Socials Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress 2023
 
Presentació Social Digital Lab Suara
Presentació Social Digital Lab SuaraPresentació Social Digital Lab Suara
Presentació Social Digital Lab Suara
 
Presentació Dinder Club
Presentació Dinder ClubPresentació Dinder Club
Presentació Dinder Club
 
Digitalisation Social Services Europe
Digitalisation Social Services EuropeDigitalisation Social Services Europe
Digitalisation Social Services Europe
 
MWC22 - BCN Inclusive Coding
MWC22 - BCN Inclusive CodingMWC22 - BCN Inclusive Coding
MWC22 - BCN Inclusive Coding
 
MWC22 - ‘Promoción de la autonomía personal e inclusión social a través de la...
MWC22 - ‘Promoción de la autonomía personal e inclusión social a través de la...MWC22 - ‘Promoción de la autonomía personal e inclusión social a través de la...
MWC22 - ‘Promoción de la autonomía personal e inclusión social a través de la...
 
MWC22 - ARI: Assistent Robòtic Intel·ligent
MWC22 - ARI: Assistent Robòtic Intel·ligentMWC22 - ARI: Assistent Robòtic Intel·ligent
MWC22 - ARI: Assistent Robòtic Intel·ligent
 
MWC22 - CoActuem per la salut mental
MWC22 - CoActuem per la salut mentalMWC22 - CoActuem per la salut mental
MWC22 - CoActuem per la salut mental
 
Presentació sobre l'Estudi de l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Presentació sobre l'Estudi de l'estat de la digitalització al Tercer SectorPresentació sobre l'Estudi de l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Presentació sobre l'Estudi de l'estat de la digitalització al Tercer Sector
 
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer SectorEstudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sector
 
What is data poverty
What is data povertyWhat is data poverty
What is data poverty
 
INTERNET, DRET FONAMENTAL: PROPOSTES PER REDUIR LA BRETXA DIGITAL I SOCIAL.
INTERNET, DRET FONAMENTAL: PROPOSTES PER REDUIR LA BRETXA DIGITAL I SOCIAL.INTERNET, DRET FONAMENTAL: PROPOSTES PER REDUIR LA BRETXA DIGITAL I SOCIAL.
INTERNET, DRET FONAMENTAL: PROPOSTES PER REDUIR LA BRETXA DIGITAL I SOCIAL.
 
INTERNET, DRET FONAMENTAL: PROPOSTES PER A REDUIR LA BRETXA DIGITAL I SOCIAL
INTERNET, DRET FONAMENTAL: PROPOSTES PER A REDUIR LA BRETXA DIGITAL I SOCIALINTERNET, DRET FONAMENTAL: PROPOSTES PER A REDUIR LA BRETXA DIGITAL I SOCIAL
INTERNET, DRET FONAMENTAL: PROPOSTES PER A REDUIR LA BRETXA DIGITAL I SOCIAL
 

PRESENTACIÓ DE L'INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC

 • 1. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC
 • 2. “Et pots trobar amb moltes dificultats: errors que no saps on estan, problemes amb els arxius adjuntats... Moltes vegades et quedes atrapat allà, no pots avançar i no saps què fer.” “Les plataformes de seguiment dels expedients, les intranets, son molt poc intuïtives, cada vegada que he d’entrar a buscar un tràmit que he fet acaben amb la meva paciència.” “El tema del software hauria de ser més obert, incloure programari lliure també.” “L’administració molta informació ja la té i no la fa servir.” “Els sistemes es pengen sovint i et trobes moltes vegades que al final del procés no t’ha guardat res i has de tornar a començar.” “Abans d’enviar el formulari, s’hauria de poder posar observacions amb les dificultats que has tingut, i així que ells en siguin conscients quan ho reben.”
 • 3. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Objectiu ◗ Aprofundir en els reptes tècnics amb els quals es troben les entitats del Tercer Sector en el procés de presentació de projectes i justificacions de subvencions de les administracions públiques catalanes. ◗ Realitzar una anàlisi dels processos de tramitació de les subvencions de les plataformes telemàtiques de les administracions catalanes de gestió de subvencions i veure com aquestes afecten a la gestió interna de les entitats amb la finalitat de desenvolupar diverses propostes de millora.
 • 4. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Convocatòries analitzades ◗ Convocatòria ordinària de subvencions per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials 2022 de la Generalitat de Catalunya (COSPE). ◗ Convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat 2022. ◗ Convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre 2021 de la Diputació de Barcelona. S’ha considerat analitzar aquestes convocatòries perquè són les que afecten a un percentatge més elevat d’entitats de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i, a més, són representatives dels diferents nivells de l’administració a Catalunya (municipal, supramunicipal i autonòmica).
 • 5. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Dimensions A partir de l’elaboració del marc conceptual per les sis dimensions, s’ha construït una primera proposta de llistat d’indicadors que s’ha compartit en grups de discussió amb entitats del tercer sector i entrevistes amb persones expertes per tal de validar-lo i ampliar-lo amb les aportacions recollides. El llistat final consta de 59 indicadors, classificats en les sis dimensions, que han servit per realitzar l’anàlisi de tres convocatòries de presentació i justificació de subvencions de les administracions públiques catalanes. Personalització i pro activitat Usabilitat i simplificació Omnicanalitat Accessibilitat universal Seguretat Avaluació i assistència SOS
 • 6. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Personalització i pro activitat ◗ Cap dels tres formularis analitzats realitzen preomplerts amb aquelles dades de les quals l’administració ja disposa i la persona usuària sempre es troba amb la sol·licitud en blanc quan l’inicia. ◗ Només la COSPE de la Generalitat realitza una comunicació per correu electrònic, de forma anticipada, per avisar a totes aquelles entitats identificades com a possibles interessades. ◗ Es continua demanant informació a les entitats que la pròpia administració podria obtenir interoperant amb altres organismes. Generalitat de Catalunya 42,8% Ajuntament de Barcelona 14,3% Diputació de Barcelona 14,3% Resultat de l’anàlisi:
 • 7. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Usabilitat i simplificació ◗ En els tres formularis inclosos en l’anàlisi hi ha limitacions en el pes del material adjunt, cosa que en molts casos no fan possible que es puguin aportar tots els documents que es demanen en una única tramitació. ◗ Un altre dels problemes més freqüents que presenten les convocatòries digitals és que l’elevada concurrència en moments determinats pot provocar el col·lapse del sistema informàtic. Generalitat de Catalunya 57,1% Ajuntament de Barcelona 57,1% Diputació de Barcelona 57,1% Resultat de l’anàlisi:
 • 8. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Omnicanalitat ◗ Tots els tràmits són integrats i accessibles des dels diversos navegadors però presenten limitacions quant als dispositius, sobretot pel que fa als dispositius mòbils. ◗ No utilitzar programari lliure, doncs, fa que els formularis no siguin accessibles des de qualsevol dispositiu i, per tant, no garanteixen l’omnicanalitat del procés. Aquesta omnicanalitat, però, no es refereix només als canals digitals, sinó també als físics. En aquest sentit, en cap de les tres convocatòries es preveu que algú pugui realitzar el tràmit en paper i entregar-lo a una seu física. Generalitat de Catalunya 57,1% Ajuntament de Barcelona 57,1% Diputació de Barcelona 57,1% Resultat de l’anàlisi:
 • 9. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Accessibilitat universal ◗ Cap dels tres formularis analitzats assoleix l’acompliment de la meitat dels indicadors d’accessibilitat universal, sent la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona la que més s’hi acosta amb un 46,6%. ◗ Les entitats que treballen amb persones amb discapacitat creuen que cal que des de l’administració es tingui una mirada integral de l’accessibilitat des de l’inici del disseny dels formularis de tramitació, comptant amb el suport i validació de col·lectius amb discapacitat, i que no siguin capes que es van afegint a posteriori. ◗ Ara bé, una de les mancances més importants detectades en les convocatòries incloses en l’anàlisi és la de redactar els textos en lectura fàcil, és a dir, en un llenguatge natural. Generalitat de Catalunya 40,0% Ajuntament de Barcelona 46,6% Diputació de Barcelona 33,3% Resultat de l’anàlisi:
 • 10. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Seguretat ◗ En tots tres casos es pot accedir al tràmit amb el certificat de persona jurídica, però també amb certificats de persona física d’obtenció immediata (com l’IdCAT Mòbil o Cl@ve PIN) que presenten un nivell de seguretat mitjà. En el cas de les subvencions a entitats, per fer que el procés de tramitació sigui més segur caldria que només s’acceptessin certificats que permetin autenticar persones jurídiques. Generalitat de Catalunya 83,3% Ajuntament de Barcelona 83,3% Diputació de Barcelona 83,3% Resultat de l’anàlisi:
 • 11. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Avaluació i assistència ◗ L’assistència a les persones usuàries és sens dubte un aspecte a millorar en totes les convocatòries analitzades. Des de les entitats es considera que fa falta establir un sistema de suport que faci que les persones usuàries se sentin acompanyades i guiades en tot el procés del tràmit en qüestió. ◗ Les administracions admeten no disposar de mecanismes d’avaluació de les convocatòries de forma generalitzada. ◗ En cap de les tres administracions hi ha un procediment estipulat de recollida de queixes i suggeriments amb una posterior avaluació dels processos per fer un retorn a les persones usuàries. Generalitat de Catalunya 28,6% Ajuntament de Barcelona 28,6% Diputació de Barcelona 42,8% Resultat de l’anàlisi:
 • 13. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Principals Propostes 1/2 ◗ Unificar tots els tràmits de l’administració a Catalunya en un únic portal electrònic. ◗ Harmonitzar els tràmits i les justificacions entre les diferents administracions catalanes. ◗ Crear un sistema únic de registre de documents que pugui ser actualitzable de manera regular per part de l’entitat. ◗ Facilitar l’accés al formulari abans de l’obertura del procés de tramitació.
 • 14. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Principals Propostes 2/2 ◗ Treballar des d’un inici en el disseny del formulari tenint en compte l’accessibilitat i fent partícips als diferents col·lectius de persones amb dificultats d’accessibilitat. ◗ Adaptar que tots els formularis tinguin també l’opció en format HTML, substituint la presència única de formularis en PDF o Word. ◗ Incorporar en tots els formularis un mecanisme de recollida de queixes i suggeriments per part de les persones usuàries. ◗ Establir que el tràmit de certificació de persona jurídica en el cas d’entitats fos més fàcil i gratuït.
 • 15. INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC INFORME SOBRE LA DIGITALITZACIÓ I LA SIMPLIFICACIÓ DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE FINANÇAMENT PÚBLIC Descarrega’t l’informe ➔
 • 16. AMB EL SUPORT DE: Gràcies