SlideShare a Scribd company logo
Què entenem per
Ecosistema de Governança Pública
61 Sessions Web, 7 d’abril de 2022
EAPC. Barcelona, 31/01/2022
Ismael Peña-López
@ictlogist
#SessionsWeb #61SessióWeb
Índex
2
▪ Per què: Societat del Coneixement
▪ Per què: problemes complexos/recargolats
▪ Per què: Tecnopolítica
▪ Què: sistema vs. ecosistema
▪ Què: govern vs. governança
▪ Com: model d’estat
▪ Com: model d’administració
▪ Com: model d’Escola
2/43
3
Per què parlem de
l’Ecosistema de Governança Pública
Societat del Coneixement
4
4/43
Preindustrial Industrial Digital
Cost capital Baix Alt Baix
Economies Cap Escala Xarxa
Apropiació Distribuït Concentrat Distribuït
Explotació Distribuït Concentrat Concentrat
Problemes complexos/retorçat (wicked problems)
5
1. No hi ha una formulació definitiva d'un problema retorçat
2. Els problemes retorçats no tenen temps d'espera
3. Les solucions a un problema retorçat no són del tipus vertader o fals, sinó
millor o pitjor
4. No hi ha cap prova immediata i definitiva d'una solució a un problema
retorçat
5. Cada solució a un problema retorçat és una "operació única"
6. Els problemes retorçats no tenen un conjunt de solucions potencials
enumerables
7. Cada problema retorçat és essencialment únic
8. Cada problema retorçat pot considerar-se com un símptoma d'un altre
problema
9. L'existència d'una discrepància representant a un problema retorçat pot
explicar-se en diverses formes
10. El polític no té dret a equivocar-se
Rittel, H.W.J. & Webber, M.M. (1973)
Tecnopolítica: una definició
6
▪ un nou context, habilitat i potenciat per les TIC
▪ els seus actors apunten a majors cotes de llibertat,
apoderament i governança
▪ transforma les pràctiques democràtiques tradicionals
▪ manera d'abordar la política a múltiples escales
▪ profundament arrelada en la comunitat
▪ objectius intermedis que afecten el disseny de protocols i
processos
▪ concurrència de múltiples actors
▪ disseny altament granular de tasques i nivells de
participació
6/43
Kurban, Peña-López, Haberer (2017)
Resultats
7
▪ Menor rol de la intermediació i les institucions tradicionals.
▪ La deliberació com a nou estàndard democràtic.
▪ L'obertura com pre-requisit de la deliberació.
▪ Retiment de comptes i petjada legislativa per a major legitimitat.
▪ Participació per a major pluralisme i més fort capital social.
▪ “Circularització” de la política: cicle integral de la política pública.
▪ Re-equilibri entre institucions i ciutania: xarxes i comunitats amb
filiació líquida i reconfigurable.
→ Diàleg constant, dinàmiques circulars
→ Nous actors, instruments, espais
8
Què volem dir per Ecosistema
Què volem dir per Governança
Sistema vs. ecosistema
9
Sistema
▪ Conjunt d’elements estructurats
▪ Sota unes normes
▪ Que funcionen com un tot
Ecosistema
▪ Entorn/infraestructura de suport
comú, amb serveis bàsics
▪ Serveis, solucions i components
especialitzats
▪ Instàncies/aplicacions
especifiques
Sistema Ecosistema
Jerarquia Infraestructura
Norma Serveis
El tot Instàncies
p.ex.
Sistema sanitari
Sistema educatiu
p.ex.
Ecosistema
habitatge
L'ecosistema de governança pública
10
Un ecosistema de governança pública és un sistema
▪ tecnopolític
▪ auto-organitzat
▪ autopoiètic
▪ replicable i escalable
▪ que articula actors, espais i instruments
▪ al voltant d'un conjunt d'infraestructures obertes i
distribuïdes
▪ riques en coneixement
▪ per a la presa de decisions col·lectives.
Peña-López, I. (2020)
L'Estat com a plataforma
11
Ecosistema multinivell que ofereixi tecnologies de cooperació: per
actuar des de l’«atenció primària» fins als més alts nivells:
▪ De dissenyar sistemes a proveir plataformes
▪ Implicar i comprometre a la comunitat en el disseny
▪ Reconèixer els recursos desaprofitats
▪ Identificar llindars clau per a aconseguir punts d'inflexió
▪ Monitorar i promoure els diversos cicles de realimentació
▪ Convertir el coneixement present en patrimoni històric
▪ Donar suport a identitats participatives
→D’una Administració que Governa a una Administració que
dissenya i gestiona dispositius per governar(-se): Governança
De la jerarquia a la xarxa (i)
12
Qui fa la xarxa determina els codis, els canals, els protocols
▪ Si no hi som, la xarxa serà i funcionarà igualment
▪ Si hi som, podrem incidir en el seu disseny, en la seva
orientació
▪ Podem aportar recursos, equitat, neutralitat, garanties
Donar context, crear infraestructura
▪ Infraestructures obertes: dades, informació, tecnologia
▪ Coneixement obert: metodologia, processos, protocols
De la jerarquia a la xarxa (ii)
13
Identificar àgores, crear comunitat
▪ Formació, capacitació: en democràcia, política,
participació
▪ Donar veu a tots els actors, democratitzar els actors
col·lectius
Facilitar interacció, nodrir comunitat
▪ Donar legitimitat a tots els espais, ordenar la conversa
▪ Fer que passin coses, facilitar, apoderar, acompanyar
14
I això a la pràctica com es fa?
Teoria del canvi per transformar l’Administració
15
Drets civils
Qualitat institucional
Emancipació personal
Impactes
Productes Resultats
Govern Obert
Reformes a l’Administració
Política basada en evidències
Ciutadans implicats
Servidors públics competents,
capaços, compromesos
Institucions
eficients i eficaces
L’Estat/Administració com a plataforma
Articulació de l’ecosistema de governança pública
Un model transversal per als servidors públics
16
Perfils, funcions
competències
Model de selecció
Administració i borsa única
Capacitació
Avaluació de l’acompliment
Redisseny de processos
Focus en competències
Canvi organitzatiu
Treball per projectes
Aprenentatge obert
Upskilling i reskilling
Transferència del coneixement
Comunitats
Innovació
L’Administració Pública com a plataforma d’aprenentatge
L’Administració Pública com a plataforma de recerca, innovació i desenvolupament
L’Administració Pública com a vertebradora de l’ecosistema de governança pública
Governança pública. Grups objectiu
17
Governança Pública
Cap del govern
Hisenda pública i
finances
Polítiques sectorials
Servidors públics
Funció pública
Administració multinivell
Administració
descentralitzada
Partits polítics
Societat
Braç polític
Altres Administracions
Difusió
Atenció ciutadana
Altres institucions
Secretaria del govern
Coordinació
interdepartamental
Relacions institucionals
Planificació i avaluació
Integritat
Govern Obert
Transparència
Governança de la dada
i dades obertes
Participació Ciutadana
Governança pública. Suport a la cadena de valor
18
Governança pública
Hisenda pública i
finances
Polítiques sectorials
Coneixement especialitzat
Projectes i polítiques sectorials
Planificació i avaluació
Transparència
Governança de la dada
Planificació estratègica
Informació
Retiment de comptes
Avaluació
Servidors públics Equips
Funció pública
Instruments i tecnologies
Metodologies
Participació ciutadana
Atenció ciutadana
Ecosistema de governança pública
Mapeig d’actors
Mapeig d’espais
Impuls d’aliances
Finançament bàsic
Projectes estratègics, transversals i estructurals
Fons propis
Recursos econòmics
Finançament de tercers
Recursos econòmics
Consorcis de projectes
Governança de baix a dalt
19
19/4
3
Institucions
Líders locals
i ONG
Xarxes
Superar el salt
de coneixement
Articular la
quàdruple hèlix
Nivell Macro:
polítiques i regulació
Nivell Meso:
formació i
competències
Nivell Micro:
crear teixit social
Empresas
Estatus socio-
econòmic:
operativa i recursos
Sincronitzar
espais multicapa
Universitats i
Recerca
Administració
Transversalitzar
Empoderar
Capacitar
Ciutadans individuals
Lupiáñez-Villanueva, F., Theben, A., Porcu, F. & Peña-López, I. (2018).
20
L’EAPC:
de la gestió del procediment
a la vertebració del talent
Selecció: funcionament
21
Escola
d’Administració
Pública de
Catalunya
Avaluació i acreditació
Carrera professional
Sistema d’Administració
pública de Catalunya
Oficina de Direcció Pública de Catalunya
Oficina de provisió de llocs de treball
per al sistema públic català
Contractes programa
Selecció
Processos de selecció
Borsa de seleccionats
Aprenentatge i formació: funcionament
22
Escola
d’Administració
Pública de
Catalunya Marcs competencials,
funcionals i curriculars
Model d’aprenentatge i
desenvolupament Xarxa per a l’Aprenentatge i
el Desenvolupament a
Administració Pública de
Catalunya
Estratègia d’aprenentatge i desenvolupament per a les
administracions públiques de Catalunya
Pla general d’aprenentatge i desenvolupament per a les
administracions públiques de Catalunya
Contractes programa
Accions d’aprenentatge i desenvolupament
Recerca i desenvolupament: funcionament
23
Escola
d’Administració
Pública de
Catalunya
Model de desenvolupament i
transferència
Model de recerca i
d’innovació
Ecosistema de recerca de
Catalunya
Laboratori de Governança Pública
Contractes programa
Pla general d’aprenentatge i formació de les
administracions públiques de Catalunya
Estratègia d’aprenentatge i formació de les
administracions públiques de Catalunya
Sistema d’Administració
pública de Catalunya
Bibliografia complementària
EAPC (2022). Llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Document de treball: Funcions i funcionament v2.2 Barcelona: EAPC
Kurban, C., Peña-López, I. & Haberer, M. (2017). “What is technopolitics? A conceptual scheme for understanding politics in the digital age”. A IDP.
Revista de Internet, Derecho y Ciencia Política, 24. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
Lupiáñez-Villanueva, F., Theben, A., Porcu, F. & Peña-López, I. (2018). Study on the impact of the internet and social media on youth participation
and youth work. Brussels: European Commission.
Peña-López, I. (2017). “Centralization vs. decentralization tensions in the Digital Economy”. A ICTlogy, Abril 2017, (163). Barcelona: ICTlogy.
Peña-López, I. (2018). “Fomento de la participación democrática no formal e informal. De la democracia de masas a las redes de la democracia”. A
Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (Ed.), Abrir instituciones desde dentro. Hacking Inside Black Book, Capítulo 11, 113-124. Zaragoza:
LAAAB, Gobierno de Aragón.
Peña-López, I. (2019). “El Estado como plataforma: la participación ciudadana para la preservación del Estado como bien común”. A Nota
d'Economia, 105, 193-208. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Peña-López, I. (2020). “El ecosistema de gobernanza pública: las instituciones como infraestructuras abiertas para la toma de decisiones
colectivas”. A Reniu i Vilamala, J.M. & Meseguer, J.V. (Eds.), ¿Política confinada? Nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de
pandemia, Capítulo 2, 53-71. Cizur Menor: Thompson-Reuters/Aranzadi.
Peña-López, I. (2021). Government as a Platform for the Governance of the Public Ecosystem. Forum on Restructuring the Lebanese Public
Administration to increase its effectiveness and provide better services to the citizens, 11-19 November 2021. Barcelona/Beirut/Paris: OECD
Rittel, H.W.J. & Webber, M.M. (1973). “Dilemmas in a general theory of planning”. A Policy Sciences, 4 (2), 155-169. Boston: Springer International
Publishing.
24
Tota la informació presentada en aquest document es troba sota una
Llicència Creative Commons del tipus
Reconeixement – No Comercial
Per a més informació visiteu
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Per citar aquesta obra:
Peña-López, I. (2022). Què entenem per Ecosistema de Governança Pública.
61 Sessions Web, 7 d’abril de 2022
Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya
http://ictlogy.net/presentations/20220407_ismael_pena-lopez_-_que_entenem_per_ecosistema_de_governanca_publica.pdf
Per contactar amb l’autor:
http://contacte.ictlogy.net

More Related Content

What's hot

Oracle Forms: Non input Items
Oracle Forms: Non input ItemsOracle Forms: Non input Items
Oracle Forms: Non input Items
Sekhar Byna
 
Selenium WebDriver
Selenium WebDriverSelenium WebDriver
Selenium WebDriver
Rajathi-QA
 
Selenium
SeleniumSelenium
Webdriver io presentation
Webdriver io presentationWebdriver io presentation
Webdriver io presentation
João Nabais
 
Unit testing with Qt test
Unit testing with Qt testUnit testing with Qt test
Unit testing with Qt test
Davide Coppola
 
Test Automation Framework using Cucumber BDD overview (part 1)
Test Automation Framework using Cucumber BDD overview (part 1)Test Automation Framework using Cucumber BDD overview (part 1)
Test Automation Framework using Cucumber BDD overview (part 1)
Mindfire Solutions
 
La rivoluzione dei Microservizi
La rivoluzione dei MicroserviziLa rivoluzione dei Microservizi
La rivoluzione dei Microservizi
italianaSoftware
 

What's hot (7)

Oracle Forms: Non input Items
Oracle Forms: Non input ItemsOracle Forms: Non input Items
Oracle Forms: Non input Items
 
Selenium WebDriver
Selenium WebDriverSelenium WebDriver
Selenium WebDriver
 
Selenium
SeleniumSelenium
Selenium
 
Webdriver io presentation
Webdriver io presentationWebdriver io presentation
Webdriver io presentation
 
Unit testing with Qt test
Unit testing with Qt testUnit testing with Qt test
Unit testing with Qt test
 
Test Automation Framework using Cucumber BDD overview (part 1)
Test Automation Framework using Cucumber BDD overview (part 1)Test Automation Framework using Cucumber BDD overview (part 1)
Test Automation Framework using Cucumber BDD overview (part 1)
 
La rivoluzione dei Microservizi
La rivoluzione dei MicroserviziLa rivoluzione dei Microservizi
La rivoluzione dei Microservizi
 

Similar to Què entenem per Ecosistema de Governança Pública

El Govern Obert aplicat als problemes complexos
El Govern Obert aplicat als problemes complexosEl Govern Obert aplicat als problemes complexos
El Govern Obert aplicat als problemes complexos
Ismael Peña-López
 
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Ismael Peña-López
 
Una nova Administració per a un nou model d’estat
Una nova Administració per a un nou model d’estatUna nova Administració per a un nou model d’estat
Una nova Administració per a un nou model d’estat
Ismael Peña-López
 
Innovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologia
Innovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologiaInnovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologia
Innovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologia
Ismael Peña-López
 
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
Ismael Peña-López
 
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologiaL’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
Ismael Peña-López
 
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologiaL’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
Ismael Peña-López
 
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
Ismael Peña-López
 
De la participació ciutadana a la concurrència dels actors del cicle integral...
De la participació ciutadana a la concurrència dels actors del cicle integral...De la participació ciutadana a la concurrència dels actors del cicle integral...
De la participació ciutadana a la concurrència dels actors del cicle integral...
Ismael Peña-López
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon localESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
Localret
 
De la formació a l’acompanyament integral del talent a l’Administració. El ca...
De la formació a l’acompanyament integral del talent a l’Administració. El ca...De la formació a l’acompanyament integral del talent a l’Administració. El ca...
De la formació a l’acompanyament integral del talent a l’Administració. El ca...
Ismael Peña-López
 
Les polítiques públiques com ecosistema: l’ecosistema català de participació ...
Les polítiques públiques com ecosistema: l’ecosistema català de participació ...Les polítiques públiques com ecosistema: l’ecosistema català de participació ...
Les polítiques públiques com ecosistema: l’ecosistema català de participació ...
Ismael Peña-López
 
Programa Compartim
Programa CompartimPrograma Compartim
Programa Compartim
Departament de Justicia
 
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personalAdministració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 1_Enfocaments conceptu...
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 1_Enfocaments conceptu...Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 1_Enfocaments conceptu...
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 1_Enfocaments conceptu...
GOBIERNO MUNICIPAL DE FRANCISCO DE ORELLANA
 
Una nova Administració per a un nou model d’estat
Una nova Administració per a un nou model d’estatUna nova Administració per a un nou model d’estat
Una nova Administració per a un nou model d’estat
Ismael Peña-López
 
2014 12 Presentació Seminari Formatiu "la Llei de Transparència ja és aquí; e...
2014 12 Presentació Seminari Formatiu "la Llei de Transparència ja és aquí; e...2014 12 Presentació Seminari Formatiu "la Llei de Transparència ja és aquí; e...
2014 12 Presentació Seminari Formatiu "la Llei de Transparència ja és aquí; e...
Observatori del Tercer Sector
 

Similar to Què entenem per Ecosistema de Governança Pública (20)

El Govern Obert aplicat als problemes complexos
El Govern Obert aplicat als problemes complexosEl Govern Obert aplicat als problemes complexos
El Govern Obert aplicat als problemes complexos
 
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
 
Una nova Administració per a un nou model d’estat
Una nova Administració per a un nou model d’estatUna nova Administració per a un nou model d’estat
Una nova Administració per a un nou model d’estat
 
Innovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologia
Innovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologiaInnovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologia
Innovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologia
 
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
 
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologiaL’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
 
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologiaL’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
 
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
 
De la participació ciutadana a la concurrència dels actors del cicle integral...
De la participació ciutadana a la concurrència dels actors del cicle integral...De la participació ciutadana a la concurrència dels actors del cicle integral...
De la participació ciutadana a la concurrència dels actors del cicle integral...
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 
Programa Compartim
Programa CompartimPrograma Compartim
Programa Compartim
 
Competir Compartint
Competir CompartintCompetir Compartint
Competir Compartint
 
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon localESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
ESADE_Les noves tecnologies i la modernitzacio del mon local
 
De la formació a l’acompanyament integral del talent a l’Administració. El ca...
De la formació a l’acompanyament integral del talent a l’Administració. El ca...De la formació a l’acompanyament integral del talent a l’Administració. El ca...
De la formació a l’acompanyament integral del talent a l’Administració. El ca...
 
Les polítiques públiques com ecosistema: l’ecosistema català de participació ...
Les polítiques públiques com ecosistema: l’ecosistema català de participació ...Les polítiques públiques com ecosistema: l’ecosistema català de participació ...
Les polítiques públiques com ecosistema: l’ecosistema català de participació ...
 
Programa Compartim
Programa CompartimPrograma Compartim
Programa Compartim
 
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personalAdministració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
 
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 1_Enfocaments conceptu...
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 1_Enfocaments conceptu...Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 1_Enfocaments conceptu...
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 1_Enfocaments conceptu...
 
Una nova Administració per a un nou model d’estat
Una nova Administració per a un nou model d’estatUna nova Administració per a un nou model d’estat
Una nova Administració per a un nou model d’estat
 
2014 12 Presentació Seminari Formatiu "la Llei de Transparència ja és aquí; e...
2014 12 Presentació Seminari Formatiu "la Llei de Transparència ja és aquí; e...2014 12 Presentació Seminari Formatiu "la Llei de Transparència ja és aquí; e...
2014 12 Presentació Seminari Formatiu "la Llei de Transparència ja és aquí; e...
 

More from Ismael Peña-López

Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
Ismael Peña-López
 
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo públicoCiencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
Ismael Peña-López
 
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPCTransformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
Ismael Peña-López
 
La nova funció pública a Catalunya
La nova funció pública a CatalunyaLa nova funció pública a Catalunya
La nova funció pública a Catalunya
Ismael Peña-López
 
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiquesL’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
Ismael Peña-López
 
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Ismael Peña-López
 
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPCDe la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
Ismael Peña-López
 
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
Ismael Peña-López
 
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
Ismael Peña-López
 
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
Ismael Peña-López
 
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
Ismael Peña-López
 
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya: agent del sistema català de re...
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya: agent del sistema català de re...L’Escola d’Administració Pública de Catalunya: agent del sistema català de re...
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya: agent del sistema català de re...
Ismael Peña-López
 
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Ismael Peña-López
 
Noves competències dels actors de l’administració pública de recerca
Noves competències dels actors de l’administració pública de recercaNoves competències dels actors de l’administració pública de recerca
Noves competències dels actors de l’administració pública de recerca
Ismael Peña-López
 
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competenciaNuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
Ismael Peña-López
 
El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desen...
El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desen...El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desen...
El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desen...
Ismael Peña-López
 
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Ismael Peña-López
 
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Ismael Peña-López
 
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
Ismael Peña-López
 
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
Ismael Peña-López
 

More from Ismael Peña-López (20)

Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
 
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo públicoCiencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
 
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPCTransformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
 
La nova funció pública a Catalunya
La nova funció pública a CatalunyaLa nova funció pública a Catalunya
La nova funció pública a Catalunya
 
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiquesL’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
 
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
 
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPCDe la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
 
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
 
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
 
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
 
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
 
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya: agent del sistema català de re...
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya: agent del sistema català de re...L’Escola d’Administració Pública de Catalunya: agent del sistema català de re...
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya: agent del sistema català de re...
 
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
 
Noves competències dels actors de l’administració pública de recerca
Noves competències dels actors de l’administració pública de recercaNoves competències dels actors de l’administració pública de recerca
Noves competències dels actors de l’administració pública de recerca
 
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competenciaNuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
 
El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desen...
El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desen...El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desen...
El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desen...
 
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
 
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
 
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
 
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
 

Què entenem per Ecosistema de Governança Pública

 • 1. Què entenem per Ecosistema de Governança Pública 61 Sessions Web, 7 d’abril de 2022 EAPC. Barcelona, 31/01/2022 Ismael Peña-López @ictlogist #SessionsWeb #61SessióWeb
 • 2. Índex 2 ▪ Per què: Societat del Coneixement ▪ Per què: problemes complexos/recargolats ▪ Per què: Tecnopolítica ▪ Què: sistema vs. ecosistema ▪ Què: govern vs. governança ▪ Com: model d’estat ▪ Com: model d’administració ▪ Com: model d’Escola 2/43
 • 3. 3 Per què parlem de l’Ecosistema de Governança Pública
 • 4. Societat del Coneixement 4 4/43 Preindustrial Industrial Digital Cost capital Baix Alt Baix Economies Cap Escala Xarxa Apropiació Distribuït Concentrat Distribuït Explotació Distribuït Concentrat Concentrat
 • 5. Problemes complexos/retorçat (wicked problems) 5 1. No hi ha una formulació definitiva d'un problema retorçat 2. Els problemes retorçats no tenen temps d'espera 3. Les solucions a un problema retorçat no són del tipus vertader o fals, sinó millor o pitjor 4. No hi ha cap prova immediata i definitiva d'una solució a un problema retorçat 5. Cada solució a un problema retorçat és una "operació única" 6. Els problemes retorçats no tenen un conjunt de solucions potencials enumerables 7. Cada problema retorçat és essencialment únic 8. Cada problema retorçat pot considerar-se com un símptoma d'un altre problema 9. L'existència d'una discrepància representant a un problema retorçat pot explicar-se en diverses formes 10. El polític no té dret a equivocar-se Rittel, H.W.J. & Webber, M.M. (1973)
 • 6. Tecnopolítica: una definició 6 ▪ un nou context, habilitat i potenciat per les TIC ▪ els seus actors apunten a majors cotes de llibertat, apoderament i governança ▪ transforma les pràctiques democràtiques tradicionals ▪ manera d'abordar la política a múltiples escales ▪ profundament arrelada en la comunitat ▪ objectius intermedis que afecten el disseny de protocols i processos ▪ concurrència de múltiples actors ▪ disseny altament granular de tasques i nivells de participació 6/43 Kurban, Peña-López, Haberer (2017)
 • 7. Resultats 7 ▪ Menor rol de la intermediació i les institucions tradicionals. ▪ La deliberació com a nou estàndard democràtic. ▪ L'obertura com pre-requisit de la deliberació. ▪ Retiment de comptes i petjada legislativa per a major legitimitat. ▪ Participació per a major pluralisme i més fort capital social. ▪ “Circularització” de la política: cicle integral de la política pública. ▪ Re-equilibri entre institucions i ciutania: xarxes i comunitats amb filiació líquida i reconfigurable. → Diàleg constant, dinàmiques circulars → Nous actors, instruments, espais
 • 8. 8 Què volem dir per Ecosistema Què volem dir per Governança
 • 9. Sistema vs. ecosistema 9 Sistema ▪ Conjunt d’elements estructurats ▪ Sota unes normes ▪ Que funcionen com un tot Ecosistema ▪ Entorn/infraestructura de suport comú, amb serveis bàsics ▪ Serveis, solucions i components especialitzats ▪ Instàncies/aplicacions especifiques Sistema Ecosistema Jerarquia Infraestructura Norma Serveis El tot Instàncies p.ex. Sistema sanitari Sistema educatiu p.ex. Ecosistema habitatge
 • 10. L'ecosistema de governança pública 10 Un ecosistema de governança pública és un sistema ▪ tecnopolític ▪ auto-organitzat ▪ autopoiètic ▪ replicable i escalable ▪ que articula actors, espais i instruments ▪ al voltant d'un conjunt d'infraestructures obertes i distribuïdes ▪ riques en coneixement ▪ per a la presa de decisions col·lectives. Peña-López, I. (2020)
 • 11. L'Estat com a plataforma 11 Ecosistema multinivell que ofereixi tecnologies de cooperació: per actuar des de l’«atenció primària» fins als més alts nivells: ▪ De dissenyar sistemes a proveir plataformes ▪ Implicar i comprometre a la comunitat en el disseny ▪ Reconèixer els recursos desaprofitats ▪ Identificar llindars clau per a aconseguir punts d'inflexió ▪ Monitorar i promoure els diversos cicles de realimentació ▪ Convertir el coneixement present en patrimoni històric ▪ Donar suport a identitats participatives →D’una Administració que Governa a una Administració que dissenya i gestiona dispositius per governar(-se): Governança
 • 12. De la jerarquia a la xarxa (i) 12 Qui fa la xarxa determina els codis, els canals, els protocols ▪ Si no hi som, la xarxa serà i funcionarà igualment ▪ Si hi som, podrem incidir en el seu disseny, en la seva orientació ▪ Podem aportar recursos, equitat, neutralitat, garanties Donar context, crear infraestructura ▪ Infraestructures obertes: dades, informació, tecnologia ▪ Coneixement obert: metodologia, processos, protocols
 • 13. De la jerarquia a la xarxa (ii) 13 Identificar àgores, crear comunitat ▪ Formació, capacitació: en democràcia, política, participació ▪ Donar veu a tots els actors, democratitzar els actors col·lectius Facilitar interacció, nodrir comunitat ▪ Donar legitimitat a tots els espais, ordenar la conversa ▪ Fer que passin coses, facilitar, apoderar, acompanyar
 • 14. 14 I això a la pràctica com es fa?
 • 15. Teoria del canvi per transformar l’Administració 15 Drets civils Qualitat institucional Emancipació personal Impactes Productes Resultats Govern Obert Reformes a l’Administració Política basada en evidències Ciutadans implicats Servidors públics competents, capaços, compromesos Institucions eficients i eficaces L’Estat/Administració com a plataforma Articulació de l’ecosistema de governança pública
 • 16. Un model transversal per als servidors públics 16 Perfils, funcions competències Model de selecció Administració i borsa única Capacitació Avaluació de l’acompliment Redisseny de processos Focus en competències Canvi organitzatiu Treball per projectes Aprenentatge obert Upskilling i reskilling Transferència del coneixement Comunitats Innovació L’Administració Pública com a plataforma d’aprenentatge L’Administració Pública com a plataforma de recerca, innovació i desenvolupament L’Administració Pública com a vertebradora de l’ecosistema de governança pública
 • 17. Governança pública. Grups objectiu 17 Governança Pública Cap del govern Hisenda pública i finances Polítiques sectorials Servidors públics Funció pública Administració multinivell Administració descentralitzada Partits polítics Societat Braç polític Altres Administracions Difusió Atenció ciutadana Altres institucions Secretaria del govern Coordinació interdepartamental Relacions institucionals Planificació i avaluació Integritat Govern Obert Transparència Governança de la dada i dades obertes Participació Ciutadana
 • 18. Governança pública. Suport a la cadena de valor 18 Governança pública Hisenda pública i finances Polítiques sectorials Coneixement especialitzat Projectes i polítiques sectorials Planificació i avaluació Transparència Governança de la dada Planificació estratègica Informació Retiment de comptes Avaluació Servidors públics Equips Funció pública Instruments i tecnologies Metodologies Participació ciutadana Atenció ciutadana Ecosistema de governança pública Mapeig d’actors Mapeig d’espais Impuls d’aliances Finançament bàsic Projectes estratègics, transversals i estructurals Fons propis Recursos econòmics Finançament de tercers Recursos econòmics Consorcis de projectes
 • 19. Governança de baix a dalt 19 19/4 3 Institucions Líders locals i ONG Xarxes Superar el salt de coneixement Articular la quàdruple hèlix Nivell Macro: polítiques i regulació Nivell Meso: formació i competències Nivell Micro: crear teixit social Empresas Estatus socio- econòmic: operativa i recursos Sincronitzar espais multicapa Universitats i Recerca Administració Transversalitzar Empoderar Capacitar Ciutadans individuals Lupiáñez-Villanueva, F., Theben, A., Porcu, F. & Peña-López, I. (2018).
 • 20. 20 L’EAPC: de la gestió del procediment a la vertebració del talent
 • 21. Selecció: funcionament 21 Escola d’Administració Pública de Catalunya Avaluació i acreditació Carrera professional Sistema d’Administració pública de Catalunya Oficina de Direcció Pública de Catalunya Oficina de provisió de llocs de treball per al sistema públic català Contractes programa Selecció Processos de selecció Borsa de seleccionats
 • 22. Aprenentatge i formació: funcionament 22 Escola d’Administració Pública de Catalunya Marcs competencials, funcionals i curriculars Model d’aprenentatge i desenvolupament Xarxa per a l’Aprenentatge i el Desenvolupament a Administració Pública de Catalunya Estratègia d’aprenentatge i desenvolupament per a les administracions públiques de Catalunya Pla general d’aprenentatge i desenvolupament per a les administracions públiques de Catalunya Contractes programa Accions d’aprenentatge i desenvolupament
 • 23. Recerca i desenvolupament: funcionament 23 Escola d’Administració Pública de Catalunya Model de desenvolupament i transferència Model de recerca i d’innovació Ecosistema de recerca de Catalunya Laboratori de Governança Pública Contractes programa Pla general d’aprenentatge i formació de les administracions públiques de Catalunya Estratègia d’aprenentatge i formació de les administracions públiques de Catalunya Sistema d’Administració pública de Catalunya
 • 24. Bibliografia complementària EAPC (2022). Llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Document de treball: Funcions i funcionament v2.2 Barcelona: EAPC Kurban, C., Peña-López, I. & Haberer, M. (2017). “What is technopolitics? A conceptual scheme for understanding politics in the digital age”. A IDP. Revista de Internet, Derecho y Ciencia Política, 24. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Lupiáñez-Villanueva, F., Theben, A., Porcu, F. & Peña-López, I. (2018). Study on the impact of the internet and social media on youth participation and youth work. Brussels: European Commission. Peña-López, I. (2017). “Centralization vs. decentralization tensions in the Digital Economy”. A ICTlogy, Abril 2017, (163). Barcelona: ICTlogy. Peña-López, I. (2018). “Fomento de la participación democrática no formal e informal. De la democracia de masas a las redes de la democracia”. A Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (Ed.), Abrir instituciones desde dentro. Hacking Inside Black Book, Capítulo 11, 113-124. Zaragoza: LAAAB, Gobierno de Aragón. Peña-López, I. (2019). “El Estado como plataforma: la participación ciudadana para la preservación del Estado como bien común”. A Nota d'Economia, 105, 193-208. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Peña-López, I. (2020). “El ecosistema de gobernanza pública: las instituciones como infraestructuras abiertas para la toma de decisiones colectivas”. A Reniu i Vilamala, J.M. & Meseguer, J.V. (Eds.), ¿Política confinada? Nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia, Capítulo 2, 53-71. Cizur Menor: Thompson-Reuters/Aranzadi. Peña-López, I. (2021). Government as a Platform for the Governance of the Public Ecosystem. Forum on Restructuring the Lebanese Public Administration to increase its effectiveness and provide better services to the citizens, 11-19 November 2021. Barcelona/Beirut/Paris: OECD Rittel, H.W.J. & Webber, M.M. (1973). “Dilemmas in a general theory of planning”. A Policy Sciences, 4 (2), 155-169. Boston: Springer International Publishing. 24
 • 25. Tota la informació presentada en aquest document es troba sota una Llicència Creative Commons del tipus Reconeixement – No Comercial Per a més informació visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Per citar aquesta obra: Peña-López, I. (2022). Què entenem per Ecosistema de Governança Pública. 61 Sessions Web, 7 d’abril de 2022 Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya http://ictlogy.net/presentations/20220407_ismael_pena-lopez_-_que_entenem_per_ecosistema_de_governanca_publica.pdf Per contactar amb l’autor: http://contacte.ictlogy.net