SlideShare a Scribd company logo
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
PLA D’OBERTURA ESCOLA 21 D’ABRIL EN FASE 2
JUNY 2020
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
ÍNDEX
1. Previsió i diagnosi prèvia per poder fer el pla
d’obertura.
2. Consideracions generals.
3. Alumnat.
4. Personal de centre.
5. Espais i grups.
6. Fluxos de circulació.
7. Patis.
8. Menjador.
9. Material escolar.
10. Horaris.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
PLA D’OBERTURA CENTRE EDUCATIU EN FASE 2
FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020
ESCOLA 21 D’ABRIL
1.Previsió i diagnosi prèvia per poder fer el pla
d’obertura.
1.- Identificar els/les professionals que hi ha disponibles al centre per
garantir les mesures sanitàries. Emplenar la declaració responsable
mitjançant l’enllaç al portal de centres. Es va informar al personal docent i
no docent en data del 24 de maig de la necessitat d’emplenar l’esmentada
declaració.
El personal docent i no docent del centre educatiu que sigui de qualsevol
grup de risc ( malalties respiratòries greus, cardíaques, sistema
immunitari, diabetis, malalties neuromusculars o encefalopaties ), no
realitzarà tasques presencials, sempre prèvia signatura de declaració
responsable.
Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció
presencial al centre.
Resum centre Nombre No grup
vulnerable
Si grup
vulnerable
Docents 19 17 3
PAS 1 1
2.- Identificar l’alumnat que de forma voluntària vol assistir al centre, amb
la consulta prèvia a les famílies per poder planificar. Es fa arribar per
correu electrònic a les famílies d’educació infantil 6è en data de 25 de
maig. Les famílies hauran de fer la declaració responsable , segons model
facilitat pel Departament. Se’ls farà arribar.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
Nombre total Assistiran No assistiran
P3 22 0 22
P4 16 0 16
P5 22 0 22
6è 16 6 10
2.- Consideracions generals
El Departament d’Educació ordena l’obertura de tots els centres públics i
concertats en municipis en fase 2 per dur a terme les activitats següents:
a. Acció educativa presencial, de caràcter voluntari, en grups de 13
alumnes com a màxim per als que acaben estudis primaris ( 6è de
primària) per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar
l’acompanyament , establert de manera gradual i no permanent. Cal
garantir la continuïtat de la docència telemàtica.
b. Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. Mesura
excepcional i no continuada, que implica la planificació i
programació de dia i hora de retrobament de l’alumnat. Un únic/a
familiar amb el tutor/a a l’aula.
c. Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes de qualsevol curs o
nivell. Mesura de caràcter no continu puntual i compatible amb
l’atenció personalitzada.
d. Acollida en un espai específic per a l’alumnat d’infantil (3-6 anys)
de famílies els progenitors de les quals , per motius laborals o
professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat
de flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 8 alumnes a p3 in10 a P4
i P5, en horari de 9h. A 13h.
El curs 2019-2020 a nivell educatiu, acabarà en format telemàtic el 19 de
juny.
El Departament es planteja durant aquest període :
- El suport lectiu i d’orientació en els finals d’etapa educativa que
suposa una titulació.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
- L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.
- Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021,
incidint en el treball organitzatiu del retorn.
El centre facilitarà l’atenció a la població escolar més vulnerable i la
conciliació on els progenitors hagin de realitzar treball presencial sense
possibilitat de flexibilitzar.
La data d’obertura de centre serà el 2 de juny.( l’1 de juny és festa local)
3. Alumnat.
El retorn al centre per part de l’alumnat és voluntari.
Per poder accedir al centre s’han de complir el següents requisits de
salut:
● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb
qualsevol altre quadre infecciós.
● Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els
14 dies anteriors.
● Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
● Calendari vacunal al dia.
En el cas de l’alumnat amb malaltia crònica d’elevada complexitat que
pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per
SARS-CoV2 (Malalties respiratòries greus que precisen medicació o
dispositius de suport ventilatori. Malalties cardíaques greus. Malalties que
afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen
tractaments immunosupressors). Diabetis mal controlada. Malalties
neuromusculars o encefalopaties moderades o greus), es valorarà de
manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic
de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut del seus fill i fillies
prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre
educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun símptomes
amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.
3.1. EDUCACIÓ INFANTIL
● Servei d’acollida voluntària horari de 9:00h a 13:00h
● Continuem amb les tasques telemàtiques a casa.
● Grups de 8 alumnes a P-3 i 10 alumnes a P-4 i P-5
Podran venir l’alumnat que :
1. Els progenitors que per motius laborals i professionals hagin de
realitzar treball presencial sense la possibilitat de flexibilitzar-lo.
2. Alumnes que compleixin els requisits de salut.
3. Els progenitors hauran presentat la declaració responsable. Model
del Departament per a infantil.
L’ENTRADA al centre es farà a partir de les 9h. Per la porta principal del
centre ( c/ Narcís Monturiol, no la corredora ). Les famílies s’esperen fora
del recinte escolar. Les mestres sortiran a buscar a l’alumnat. La recollida
serà a les 13h. pel mateix lloc.
Al pati es jugarà en espais i moments diferents, sempre garantint les
condicions de seguretat i sanitàries establertes. S’evitarà jugar a jocs en
grup que afavoreixin contacte com futbol, bàsquet,...
El centre farà el possible, en tot moment, per garantir les condicions de
seguretat i sanitàries d’acord amb les indicacions que s’han rebut des del
Departament d’Educació.
Aspectes que caldrà tenir en compte per a les famílies d’educació
infantil:
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
1. Mascareta: Recomanem que els alumnes puguin venir de casa
amb mascareta per a poder fer les entrades i sortides amb més
seguretat. És convenient que portin un bossa de paper (marcada
amb el nom) per poder deixar-la un cop estiguem dins l’aula.
2. El centre disposarà d’unes caixes marcades amb el nom de cada
xiquet/a per poder posar allí les coses que utilitzaran durant la
seva estada a l’escola (colors, pegament, plastilina, papers...)
3. Han de portar l’esmorzar i una botelleta d’aigua individual en una
bossa d’un únic ús.
4. No han de portar la bata.
5. Cada alumne tindrà la seva cadira marcada amb el nom.
6. Es marcaran les joguines per a cada alumne.
3.2 ALUMNAT DE 6È
● Continuem amb la docència telemàtica a casa.
● Acció educativa presencial voluntària en grup de màxim 13
alumnes. Per donar suport a la finalització d’etapa. S’informarà a la
família del dia i hora convocats.
● Tutories individuals programades amb cita prèvia. Suport de la
finalització d’etapa. Un únic familiar amb la tutora o tutor.
● L’Entrada per la porta principal corredora gran. Les famílies no
entraran, la tutora sortirà a buscar l’alumnat.
● Caldrà retornar el ordinadors i els dispositius de connectivitat.
● Caldrà retornar els llibres socialitzats.
● La mascareta està indicada. Quan es compleixen mesures òptimes
de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir.
3.3. ALUMNAT D’ALTRES NIVELLS (1r a 5è )
● Continuem amb la docència telemàtica a casa.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
● Tutories individuals programades amb cita prèvia. Un únic familiar
amb la tutora o tutor. Acompanyament educatiu i emocional de
l’alumnat.
● Atenció tutorial en grup reduït. Trobada programada, una sessió.
Grup d’alumnes 13 màxim. S’informarà a la família del dia i hora
convocats. Tancament del procés d’acompanyament , comentar
com ha anat el temps de confinament, recollir material i retornar
llibres, ordinadors i dispositius de connectivitat.
● L’entrada per la porta principal, la corredora gran.
● La mascareta està indicada. Quan es compleixen mesures òptimes
de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir.
● Les famílies faran la declaració responsable. Model del Departament
de primària.
● Previsió alumnat que vindrà a centre amb data i hora programades.
PREVISIÓ PRIMÀRIA DE 1R A 6È
ACCIÓ TUTORIAL EN GRUP REDUÏT
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1
FESTA LOCAL
2
9 a 10H: 6è
3 4 5
8
9-10:30H:1R
11:30 A 13H: 1R
9
9 a 10: 6è
10
9-10:30H: 2N
11:30 A 13H: 2N
11
9-10:30H:4T
11:30 A 13H: 4T
12
9-10:30H: 5È
11:30 A 13H:5È
15
9-10:30H: 3r
11:30 A 13H: 3r
16
9 a 10h: 6è
17 18 19
4.-PERSONAL DEL CENTRE –PAS
El personal ha realitzat la declaració responsable. El centre ja ha rebut el
document de l’estat actual de valoracions del personal on fan constar si
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
pertanyen al grup vulnerable o no grup vulnerable. Explicat a l’inici de
redactat del pla.
Segons l’OMS , recomana l’ús de la mascareta al personal docent i no
docent (model higiènica amb compliment norma UNE)
Adjuntem graella de mestres amb horari i sessions programades.
Pla de les persones que s’incorporaran al centre. 1 membre equip directiu,
la tutora de 6è, mestres educació infantil, mestres tutores i tutor d’altres
cursos.
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1
FESTA LOCAL
2
AULA 6è
NÚRIA FERNÁNDEZ
EQUIP DIRECTIU:
MARTA MASDEU
MARI MARTINEZ
3
CITA PRÈVIA AMB
TUTORIES
INDIVIDUALITZADES
EQUIP DIRECTIU:
MARTA MASDEU
4
CITA PRÈVIA AMB
TUTORIES
INDIVIDUALITZADES
EQUIP DIRECTIU:
MARI MARTINEZ
5
CITA PRÈVIA AMB
TUTORIES
INDIVIDUALITZADES
EQUIP DIRECTIU:
NÚRIA FERNANDEZ
8
AULA 1R
NÚRIA MIRALLES
EQUIP DIRECTIU:
MARTA MASDEU
9
AULA 6è
NÚRIA FERNÁNDEZ
10
AULA 2N
IMMA MANZANEROS
EQUIP DIRECTIU:
MARTA MASDEU
11
AULA 5È
Mª CARMEN COLOMÉ
EQUIP DIRECTIU:
MARI CARMEN
MARTINEZ
12
AULA 3r
JOSEP MAYOLES
EQUIP DIRECTIU:
NÚRIA FERNÁNDEZ
15
AULA 4T
ADA BEDÓS
EQUIP DIRECTIU:
MARI CARMEN
MARTINEZ
16
AULA 6è
NÚRIA FERNÁNDEZ
17
CITA PRÈVIA AMB
TUTORIES
INDIVIDUALITZADES
EQUIP DIRECTIU:
MARTA MASDEU
18
CITA PRÈVIA AMB
TUTORIES
INDIVIDUALITZADES
EQUIP DIRECTIU:
MARI MARTÍNEZ
19
CITA PRÈVIA AMB
TUTORIES
INDIVIDUALITZADES
EQUIP DIRECTIU:
MARTA MASDEU
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
5.- ESPAIS I GRUPS
El centre disposa d’espais suficients per poder fer el reinici de les activitats
presencials.
El centre tindrà en compte que en les activitats grupals aquests grups han
de ser estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de
contagi. També el/la docent serà el mateix/a.
Els espais per a grups : 8 alumnes a P-3, 10 alumnes a P4 i P5 i fins a 13
alumnes a primària.
La mesura bàsica de referència és 4 m² per alumne.
Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules
grup.
6.- FLUXOS DE CIRCULACIÓ
Per evitar aglomeració de persones en un lloc del centre caldria establir
circuits i organitzar la circulació del diferents membres de la comunitat
educativa:
● En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i
sortides del centre s’han de fer en diferents horaris i de forma
esglaonada per mantindré la distància de seguretat i aprofitant els
diferents accessos a la instal·lació.
● Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el
farà una única persona. Les persones que portin i recullin els
alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de les
instal·lacions.
● Els docents vetllaran perquè els diferents grups no coincideixin en
els passadissos i els lavabos i mantenir la distància física.
Es tindrà en compte d’adjuntar la graella dels horaris d’entrades i
sortides del centre de cara al setembre.
7.- PATIS
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
La sortida al pati ha de ser seqüenciada. En funció dels metres quadrats
del pati, poden estar-hi a l’hora més d’un grup, però cada un d’ells ha
d’ubicar-se en un espai marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la
seva traçabilitat.
Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o
en grups reduïts per tal de garantir les mesures de distanciament físic.
8.- MENJADOR
No hi haurà servei de menjador.
9.- MATERIAL ESCOLAR
● Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual.
● No es distribuirà documents en paper, excepte en casos
imprescindibles.
● Per a les joguines i el material comú de plàstic se cercaran formes
perquè tinguin un ús individual o en períodes acotats, assegurant
que s’ha desinfectat previ l’ús per un altre infant.
● S’evitarà la manipulació d’eines i material en espais del laboratori,
aula de música o informàtica.
10.- HORARIS
Per a educació infantil serà de 9h a 13h.
Per a la resta d’alumnat es decidirà la franja horària tenint en compte
l’organització de les activitats.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
ANNEX 1
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ (document facilitat pel
departament)
1. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
És necessari difondre entre el personal treballador els protocols i els nous
procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.
Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants
així com del personal docent i no docent.
L’escola representa una bona oportunitat per a incorporar alguns
aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de
comprensió i les capacitats de cada infant (OMS, 2020).
En els infants més grans:
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
- Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i
esternudar al colze. Es poden utilitzar ninots o la imitació per
exemplificar ho.
- Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar
cançons de 20 segons de durada.
- El distanciament físic es pot treballar en els infants més grans amb
exemples senzills (“estirant les ales”) o marcant l’espai amb
objectes o gomets.
- Utilització correcta de les mascaretes.
És convenient disposar de cartells i infografies recordant la importància
de seguir les mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el
distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta.
a. Distanciament físic
Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió
del virus. L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre. Es
proposa que els infants disposin d’un espai d’uns 4 m2. Això implica
mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les persones als
centres educatius, superior al recomanat. Per a facilitar aquest
distanciament resulta imprescindible disminuir el nombre d’infants per
aula i mantenir grups reduïts i estables.
Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. Es recomana que el
professorat i el resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes
sigui sempre el mateix. Així si apareix un cas el nombre de persones amb
contacte estret és limitat.
En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis
d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. Les entrades i sortides del
centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i
mantenint la distància per evitar aglomeracions.
El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment
d’aquestes distàncies. Es recomana que pares i mares no accedeixin a
l’interior del recinte escolar.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
b. Rentat de mans
Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants
així com del personal docent i no docent. Sobre l’ús de guants salut
pública manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció
enfront del 14 contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels
guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi,
per tant cal potenciar la higiene de mans.
En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans:
- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
- Abans i després dels àpats
- Abans i després d’anar al WC (infants continents)
- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al
pati)
En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a
terme:
- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants
- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats
dels infants i dels propis
- Abans i després d’acompanyar un infant al WC
- Abans i després d’anar al WC Abans i després de mocar un infant
(amb mocadors d’un sol ús) Com a mínim una vegada cada 2 hores.
Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans,
amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En
punts estratègics (menjador, accessos al centre, accessos al pati,...) es
recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a
ús del personal de l’escola.
c. Mascaretes Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està
subjecte a les normes establertes per cada país. Considerant els diferents
grups d’edat, les recomanacions serien les següents:
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de
distanciament cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta
higiènica.
Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada.
2. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS
2.1. Pautes de ventilació
És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de
l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts
cada vegada.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es
deixaran les finestres obertes.
Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que
disposin d’algun sistema de climatització, caldria tenir en consideració les
recomanacions del Departament de Salut recollides al document
Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de
concurrència humana.
2.2. Pautes generals de neteja i desinfecció
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una
periodicitat almenys diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i
desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i en el cas de
que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de
concurrència humana.
La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a
les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria
orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els
desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi,
destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la neteja es poden usar
els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment, 16 que s’hauran
d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indica l’etiqueta de cada
producte.
Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la
jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho
requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència.
Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús
habitual en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i
condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.
Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte
amb diferents tipus de desinfectants, com poden ser:
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
- Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una
concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua,
o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la
desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una
barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de
preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per
assegurar una desinfecció eficaç.
- Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de
l’alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb
30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol
etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %)
- Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada
habitual que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part
d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.
Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat
viricida autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental.
Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden
utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap
net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la
desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia.
2.3. Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en
tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir
més contacte amb les mans.El material emprat en les diferents activitats
no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció
després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu
propi material.
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: -
Interruptors i timbres (aparell electrònic)
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors
- Taules
- Cadires
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
- Aixetes
- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir
l’adequada higiene de mans en tot moment.
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent Es recomana, allà on sigui
possible, mantenir les portes obertes.
3. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE
SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID
Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions
sanitàries vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest
document pot ser necessari l’aïllament preventiu).
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva
presència al centre:
- Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic
- Avisar pares, mares o tutors.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola 21 d’Abril
L’Aldea
- Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre
d’atenció primària o pediatra.
- Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols
previstos
- Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre
En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:
- No assistir al centre
- Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera
En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació:
Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible
a la direcció del centre.
Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos
estrets i simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes,
que està en observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per
poder fer el seu seguiment per part del personal sanitari de la unitat de
PRL així com el dels seus possibles contactes.
En cas de treballadors i treballadores de centres d’altres titularitats, han
de posar-ho en coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de
prevenció.

More Related Content

What's hot (19)

Pec definitiu ce gen 2019
Pec definitiu ce gen 2019Pec definitiu ce gen 2019
Pec definitiu ce gen 2019
 
Butlleti 2021
Butlleti 2021Butlleti 2021
Butlleti 2021
 
Pla d'obertura del centre
Pla d'obertura del centrePla d'obertura del centre
Pla d'obertura del centre
 
Pla obertuta setembre.docx
Pla obertuta setembre.docxPla obertuta setembre.docx
Pla obertuta setembre.docx
 
Reunio families 3r esoA_21-22
Reunio families 3r esoA_21-22Reunio families 3r esoA_21-22
Reunio families 3r esoA_21-22
 
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22
 
Reunio families 3eso_2019-20
Reunio families 3eso_2019-20Reunio families 3eso_2019-20
Reunio families 3eso_2019-20
 
Projecte educatiu ZER La Parellada
Projecte educatiu ZER La ParelladaProjecte educatiu ZER La Parellada
Projecte educatiu ZER La Parellada
 
Reunio families cicle superior 20
Reunio families cicle superior 20Reunio families cicle superior 20
Reunio families cicle superior 20
 
Normativa de l'escola
Normativa de l'escolaNormativa de l'escola
Normativa de l'escola
 
Poc 21 22
Poc 21 22Poc 21 22
Poc 21 22
 
Normativa escola 2020-21
Normativa escola 2020-21Normativa escola 2020-21
Normativa escola 2020-21
 
PGA-2021-22-WEB-1.pdf
PGA-2021-22-WEB-1.pdfPGA-2021-22-WEB-1.pdf
PGA-2021-22-WEB-1.pdf
 
Full inf 17 18
Full inf 17 18Full inf 17 18
Full inf 17 18
 
REUNIÓ INICI CURS
REUNIÓ INICI CURSREUNIÓ INICI CURS
REUNIÓ INICI CURS
 
Revista46ok
Revista46okRevista46ok
Revista46ok
 
Presentacio reunio families 2n ESO
Presentacio reunio families 2n ESOPresentacio reunio families 2n ESO
Presentacio reunio families 2n ESO
 
Guio presentacio reunio families 1r eso.pptx
Guio presentacio reunio families 1r eso.pptxGuio presentacio reunio families 1r eso.pptx
Guio presentacio reunio families 1r eso.pptx
 
reunio pares 1 eso 18-19
reunio pares 1 eso 18-19reunio pares 1 eso 18-19
reunio pares 1 eso 18-19
 

Similar to Pla obertura escola21 d'abril 28_05_2020

Pla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parelladaPla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parelladazerlaparellada
 
Pla d'obertura de centre juny 2020
Pla d'obertura de centre juny 2020Pla d'obertura de centre juny 2020
Pla d'obertura de centre juny 2020ceipsolilluna
 
Normativa escola 2021-22
Normativa escola 2021-22Normativa escola 2021-22
Normativa escola 2021-22Helena Quintana
 
Instruccions inici-de-curs-def
Instruccions inici-de-curs-defInstruccions inici-de-curs-def
Instruccions inici-de-curs-defLuisgabuGar
 
Dosier Informatiu Pares P R I MÀ R I A I I N F A N T I L
Dosier Informatiu Pares P R I MÀ R I A I I N F A N T I LDosier Informatiu Pares P R I MÀ R I A I I N F A N T I L
Dosier Informatiu Pares P R I MÀ R I A I I N F A N T I LEscola Masquefa II
 
REUNIÓ INICIAL FAMÍLIES CURS 20/21
REUNIÓ INICIAL FAMÍLIES CURS 20/21REUNIÓ INICIAL FAMÍLIES CURS 20/21
REUNIÓ INICIAL FAMÍLIES CURS 20/21jmcapella
 
POC - Pla d'organització de centre
POC - Pla d'organització de centrePOC - Pla d'organització de centre
POC - Pla d'organització de centreEscola Abel Ferrater
 
Nofc menjador i horaris
Nofc  menjador i horarisNofc  menjador i horaris
Nofc menjador i horarisescolamura
 
Circular inici de curs 20 21
Circular inici de curs 20 21Circular inici de curs 20 21
Circular inici de curs 20 21zerriucorb
 
Dossier entrada p 3 13-14
Dossier entrada p 3 13-14Dossier entrada p 3 13-14
Dossier entrada p 3 13-14angelluis1981
 
Pla de contingència CEIP Molí d'en Xema
Pla de contingència CEIP Molí d'en XemaPla de contingència CEIP Molí d'en Xema
Pla de contingència CEIP Molí d'en Xemajmcapella
 
Presentacio reunio families 3 eso.pptx (1)
Presentacio reunio families 3 eso.pptx (1)Presentacio reunio families 3 eso.pptx (1)
Presentacio reunio families 3 eso.pptx (1)instiquercus
 
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdfPLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdfticlasequia
 
Pla d'obertura CFA Ribera d'Ebre Curs 2020-2021
Pla d'obertura CFA Ribera d'Ebre Curs 2020-2021Pla d'obertura CFA Ribera d'Ebre Curs 2020-2021
Pla d'obertura CFA Ribera d'Ebre Curs 2020-2021vila84
 
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdfPLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdfticlasequia
 
Full informatiu 16 17
Full informatiu 16 17Full informatiu 16 17
Full informatiu 16 17escolatorreta
 

Similar to Pla obertura escola21 d'abril 28_05_2020 (20)

Reunio families 4eso_21-22
Reunio families 4eso_21-22Reunio families 4eso_21-22
Reunio families 4eso_21-22
 
Pla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parelladaPla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parellada
 
Pla d'obertura de centre juny 2020
Pla d'obertura de centre juny 2020Pla d'obertura de centre juny 2020
Pla d'obertura de centre juny 2020
 
Normativa escola 2021-22
Normativa escola 2021-22Normativa escola 2021-22
Normativa escola 2021-22
 
Instruccions inici-de-curs-def
Instruccions inici-de-curs-defInstruccions inici-de-curs-def
Instruccions inici-de-curs-def
 
5. Pla d'obertura 21-22
5. Pla d'obertura 21-22 5. Pla d'obertura 21-22
5. Pla d'obertura 21-22
 
Dosier Informatiu Pares P R I MÀ R I A I I N F A N T I L
Dosier Informatiu Pares P R I MÀ R I A I I N F A N T I LDosier Informatiu Pares P R I MÀ R I A I I N F A N T I L
Dosier Informatiu Pares P R I MÀ R I A I I N F A N T I L
 
REUNIÓ INICIAL FAMÍLIES CURS 20/21
REUNIÓ INICIAL FAMÍLIES CURS 20/21REUNIÓ INICIAL FAMÍLIES CURS 20/21
REUNIÓ INICIAL FAMÍLIES CURS 20/21
 
POC - Pla d'organització de centre
POC - Pla d'organització de centrePOC - Pla d'organització de centre
POC - Pla d'organització de centre
 
Nofc menjador i horaris
Nofc  menjador i horarisNofc  menjador i horaris
Nofc menjador i horaris
 
Circular inici de curs 20 21
Circular inici de curs 20 21Circular inici de curs 20 21
Circular inici de curs 20 21
 
Dossier entrada p 3 13-14
Dossier entrada p 3 13-14Dossier entrada p 3 13-14
Dossier entrada p 3 13-14
 
Reunio_families_1eso_2021-22
Reunio_families_1eso_2021-22Reunio_families_1eso_2021-22
Reunio_families_1eso_2021-22
 
Pla de contingència CEIP Molí d'en Xema
Pla de contingència CEIP Molí d'en XemaPla de contingència CEIP Molí d'en Xema
Pla de contingència CEIP Molí d'en Xema
 
Presentacio reunio families 3 eso.pptx (1)
Presentacio reunio families 3 eso.pptx (1)Presentacio reunio families 3 eso.pptx (1)
Presentacio reunio families 3 eso.pptx (1)
 
Reunio families 3r esoB_21-22
Reunio families 3r esoB_21-22Reunio families 3r esoB_21-22
Reunio families 3r esoB_21-22
 
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdfPLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
 
Pla d'obertura CFA Ribera d'Ebre Curs 2020-2021
Pla d'obertura CFA Ribera d'Ebre Curs 2020-2021Pla d'obertura CFA Ribera d'Ebre Curs 2020-2021
Pla d'obertura CFA Ribera d'Ebre Curs 2020-2021
 
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdfPLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
 
Full informatiu 16 17
Full informatiu 16 17Full informatiu 16 17
Full informatiu 16 17
 

More from Irisat

Pla retrobament escola21dabril_modificat27_05_2020
Pla retrobament escola21dabril_modificat27_05_2020Pla retrobament escola21dabril_modificat27_05_2020
Pla retrobament escola21dabril_modificat27_05_2020Irisat
 
100paraules
100paraules100paraules
100paraulesIrisat
 
Power auca 4t sant jordi
Power auca 4t sant jordiPower auca 4t sant jordi
Power auca 4t sant jordiIrisat
 
Experiments del so 3r
Experiments del so 3rExperiments del so 3r
Experiments del so 3rIrisat
 
Pau Salvadó
Pau SalvadóPau Salvadó
Pau SalvadóIrisat
 
Paul Pallares
Paul PallaresPaul Pallares
Paul PallaresIrisat
 
Joan Manuel
Joan ManuelJoan Manuel
Joan ManuelIrisat
 
Albert
AlbertAlbert
AlbertIrisat
 
Presentació_Abril
Presentació_AbrilPresentació_Abril
Presentació_AbrilIrisat
 
Roger matisse
Roger matisseRoger matisse
Roger matisseIrisat
 
Ricardo i oualid dali
Ricardo i oualid daliRicardo i oualid dali
Ricardo i oualid daliIrisat
 

More from Irisat (20)

Pla retrobament escola21dabril_modificat27_05_2020
Pla retrobament escola21dabril_modificat27_05_2020Pla retrobament escola21dabril_modificat27_05_2020
Pla retrobament escola21dabril_modificat27_05_2020
 
100paraules
100paraules100paraules
100paraules
 
Power auca 4t sant jordi
Power auca 4t sant jordiPower auca 4t sant jordi
Power auca 4t sant jordi
 
Experiments del so 3r
Experiments del so 3rExperiments del so 3r
Experiments del so 3r
 
Rafa
RafaRafa
Rafa
 
Paula
PaulaPaula
Paula
 
Pau Salvadó
Pau SalvadóPau Salvadó
Pau Salvadó
 
Paul Pallares
Paul PallaresPaul Pallares
Paul Pallares
 
Marta
MartaMarta
Marta
 
Marc
MarcMarc
Marc
 
Luisa
LuisaLuisa
Luisa
 
Laia
LaiaLaia
Laia
 
Joan Manuel
Joan ManuelJoan Manuel
Joan Manuel
 
Iker
IkerIker
Iker
 
Felip
FelipFelip
Felip
 
Albert
AlbertAlbert
Albert
 
Alan
AlanAlan
Alan
 
Presentació_Abril
Presentació_AbrilPresentació_Abril
Presentació_Abril
 
Roger matisse
Roger matisseRoger matisse
Roger matisse
 
Ricardo i oualid dali
Ricardo i oualid daliRicardo i oualid dali
Ricardo i oualid dali
 

Pla obertura escola21 d'abril 28_05_2020

 • 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea PLA D’OBERTURA ESCOLA 21 D’ABRIL EN FASE 2 JUNY 2020
 • 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea ÍNDEX 1. Previsió i diagnosi prèvia per poder fer el pla d’obertura. 2. Consideracions generals. 3. Alumnat. 4. Personal de centre. 5. Espais i grups. 6. Fluxos de circulació. 7. Patis. 8. Menjador. 9. Material escolar. 10. Horaris.
 • 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea PLA D’OBERTURA CENTRE EDUCATIU EN FASE 2 FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 ESCOLA 21 D’ABRIL 1.Previsió i diagnosi prèvia per poder fer el pla d’obertura. 1.- Identificar els/les professionals que hi ha disponibles al centre per garantir les mesures sanitàries. Emplenar la declaració responsable mitjançant l’enllaç al portal de centres. Es va informar al personal docent i no docent en data del 24 de maig de la necessitat d’emplenar l’esmentada declaració. El personal docent i no docent del centre educatiu que sigui de qualsevol grup de risc ( malalties respiratòries greus, cardíaques, sistema immunitari, diabetis, malalties neuromusculars o encefalopaties ), no realitzarà tasques presencials, sempre prèvia signatura de declaració responsable. Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre. Resum centre Nombre No grup vulnerable Si grup vulnerable Docents 19 17 3 PAS 1 1 2.- Identificar l’alumnat que de forma voluntària vol assistir al centre, amb la consulta prèvia a les famílies per poder planificar. Es fa arribar per correu electrònic a les famílies d’educació infantil 6è en data de 25 de maig. Les famílies hauran de fer la declaració responsable , segons model facilitat pel Departament. Se’ls farà arribar.
 • 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea Nombre total Assistiran No assistiran P3 22 0 22 P4 16 0 16 P5 22 0 22 6è 16 6 10 2.- Consideracions generals El Departament d’Educació ordena l’obertura de tots els centres públics i concertats en municipis en fase 2 per dur a terme les activitats següents: a. Acció educativa presencial, de caràcter voluntari, en grups de 13 alumnes com a màxim per als que acaben estudis primaris ( 6è de primària) per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament , establert de manera gradual i no permanent. Cal garantir la continuïtat de la docència telemàtica. b. Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. Mesura excepcional i no continuada, que implica la planificació i programació de dia i hora de retrobament de l’alumnat. Un únic/a familiar amb el tutor/a a l’aula. c. Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes de qualsevol curs o nivell. Mesura de caràcter no continu puntual i compatible amb l’atenció personalitzada. d. Acollida en un espai específic per a l’alumnat d’infantil (3-6 anys) de famílies els progenitors de les quals , per motius laborals o professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 8 alumnes a p3 in10 a P4 i P5, en horari de 9h. A 13h. El curs 2019-2020 a nivell educatiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. El Departament es planteja durant aquest període : - El suport lectiu i d’orientació en els finals d’etapa educativa que suposa una titulació.
 • 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea - L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. - Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021, incidint en el treball organitzatiu del retorn. El centre facilitarà l’atenció a la població escolar més vulnerable i la conciliació on els progenitors hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar. La data d’obertura de centre serà el 2 de juny.( l’1 de juny és festa local) 3. Alumnat. El retorn al centre per part de l’alumnat és voluntari. Per poder accedir al centre s’han de complir el següents requisits de salut: ● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. ● Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. ● Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. ● Calendari vacunal al dia. En el cas de l’alumnat amb malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2 (Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. Malalties cardíaques greus. Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors). Diabetis mal controlada. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus), es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.
 • 6. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut del seus fill i fillies prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun símptomes amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 3.1. EDUCACIÓ INFANTIL ● Servei d’acollida voluntària horari de 9:00h a 13:00h ● Continuem amb les tasques telemàtiques a casa. ● Grups de 8 alumnes a P-3 i 10 alumnes a P-4 i P-5 Podran venir l’alumnat que : 1. Els progenitors que per motius laborals i professionals hagin de realitzar treball presencial sense la possibilitat de flexibilitzar-lo. 2. Alumnes que compleixin els requisits de salut. 3. Els progenitors hauran presentat la declaració responsable. Model del Departament per a infantil. L’ENTRADA al centre es farà a partir de les 9h. Per la porta principal del centre ( c/ Narcís Monturiol, no la corredora ). Les famílies s’esperen fora del recinte escolar. Les mestres sortiran a buscar a l’alumnat. La recollida serà a les 13h. pel mateix lloc. Al pati es jugarà en espais i moments diferents, sempre garantint les condicions de seguretat i sanitàries establertes. S’evitarà jugar a jocs en grup que afavoreixin contacte com futbol, bàsquet,... El centre farà el possible, en tot moment, per garantir les condicions de seguretat i sanitàries d’acord amb les indicacions que s’han rebut des del Departament d’Educació. Aspectes que caldrà tenir en compte per a les famílies d’educació infantil:
 • 7. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea 1. Mascareta: Recomanem que els alumnes puguin venir de casa amb mascareta per a poder fer les entrades i sortides amb més seguretat. És convenient que portin un bossa de paper (marcada amb el nom) per poder deixar-la un cop estiguem dins l’aula. 2. El centre disposarà d’unes caixes marcades amb el nom de cada xiquet/a per poder posar allí les coses que utilitzaran durant la seva estada a l’escola (colors, pegament, plastilina, papers...) 3. Han de portar l’esmorzar i una botelleta d’aigua individual en una bossa d’un únic ús. 4. No han de portar la bata. 5. Cada alumne tindrà la seva cadira marcada amb el nom. 6. Es marcaran les joguines per a cada alumne. 3.2 ALUMNAT DE 6È ● Continuem amb la docència telemàtica a casa. ● Acció educativa presencial voluntària en grup de màxim 13 alumnes. Per donar suport a la finalització d’etapa. S’informarà a la família del dia i hora convocats. ● Tutories individuals programades amb cita prèvia. Suport de la finalització d’etapa. Un únic familiar amb la tutora o tutor. ● L’Entrada per la porta principal corredora gran. Les famílies no entraran, la tutora sortirà a buscar l’alumnat. ● Caldrà retornar el ordinadors i els dispositius de connectivitat. ● Caldrà retornar els llibres socialitzats. ● La mascareta està indicada. Quan es compleixen mesures òptimes de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir. 3.3. ALUMNAT D’ALTRES NIVELLS (1r a 5è ) ● Continuem amb la docència telemàtica a casa.
 • 8. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea ● Tutories individuals programades amb cita prèvia. Un únic familiar amb la tutora o tutor. Acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat. ● Atenció tutorial en grup reduït. Trobada programada, una sessió. Grup d’alumnes 13 màxim. S’informarà a la família del dia i hora convocats. Tancament del procés d’acompanyament , comentar com ha anat el temps de confinament, recollir material i retornar llibres, ordinadors i dispositius de connectivitat. ● L’entrada per la porta principal, la corredora gran. ● La mascareta està indicada. Quan es compleixen mesures òptimes de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir. ● Les famílies faran la declaració responsable. Model del Departament de primària. ● Previsió alumnat que vindrà a centre amb data i hora programades. PREVISIÓ PRIMÀRIA DE 1R A 6È ACCIÓ TUTORIAL EN GRUP REDUÏT Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 1 FESTA LOCAL 2 9 a 10H: 6è 3 4 5 8 9-10:30H:1R 11:30 A 13H: 1R 9 9 a 10: 6è 10 9-10:30H: 2N 11:30 A 13H: 2N 11 9-10:30H:4T 11:30 A 13H: 4T 12 9-10:30H: 5È 11:30 A 13H:5È 15 9-10:30H: 3r 11:30 A 13H: 3r 16 9 a 10h: 6è 17 18 19 4.-PERSONAL DEL CENTRE –PAS El personal ha realitzat la declaració responsable. El centre ja ha rebut el document de l’estat actual de valoracions del personal on fan constar si
 • 9. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea pertanyen al grup vulnerable o no grup vulnerable. Explicat a l’inici de redactat del pla. Segons l’OMS , recomana l’ús de la mascareta al personal docent i no docent (model higiènica amb compliment norma UNE) Adjuntem graella de mestres amb horari i sessions programades. Pla de les persones que s’incorporaran al centre. 1 membre equip directiu, la tutora de 6è, mestres educació infantil, mestres tutores i tutor d’altres cursos. Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 1 FESTA LOCAL 2 AULA 6è NÚRIA FERNÁNDEZ EQUIP DIRECTIU: MARTA MASDEU MARI MARTINEZ 3 CITA PRÈVIA AMB TUTORIES INDIVIDUALITZADES EQUIP DIRECTIU: MARTA MASDEU 4 CITA PRÈVIA AMB TUTORIES INDIVIDUALITZADES EQUIP DIRECTIU: MARI MARTINEZ 5 CITA PRÈVIA AMB TUTORIES INDIVIDUALITZADES EQUIP DIRECTIU: NÚRIA FERNANDEZ 8 AULA 1R NÚRIA MIRALLES EQUIP DIRECTIU: MARTA MASDEU 9 AULA 6è NÚRIA FERNÁNDEZ 10 AULA 2N IMMA MANZANEROS EQUIP DIRECTIU: MARTA MASDEU 11 AULA 5È Mª CARMEN COLOMÉ EQUIP DIRECTIU: MARI CARMEN MARTINEZ 12 AULA 3r JOSEP MAYOLES EQUIP DIRECTIU: NÚRIA FERNÁNDEZ 15 AULA 4T ADA BEDÓS EQUIP DIRECTIU: MARI CARMEN MARTINEZ 16 AULA 6è NÚRIA FERNÁNDEZ 17 CITA PRÈVIA AMB TUTORIES INDIVIDUALITZADES EQUIP DIRECTIU: MARTA MASDEU 18 CITA PRÈVIA AMB TUTORIES INDIVIDUALITZADES EQUIP DIRECTIU: MARI MARTÍNEZ 19 CITA PRÈVIA AMB TUTORIES INDIVIDUALITZADES EQUIP DIRECTIU: MARTA MASDEU
 • 10. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea 5.- ESPAIS I GRUPS El centre disposa d’espais suficients per poder fer el reinici de les activitats presencials. El centre tindrà en compte que en les activitats grupals aquests grups han de ser estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. També el/la docent serà el mateix/a. Els espais per a grups : 8 alumnes a P-3, 10 alumnes a P4 i P5 i fins a 13 alumnes a primària. La mesura bàsica de referència és 4 m² per alumne. Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules grup. 6.- FLUXOS DE CIRCULACIÓ Per evitar aglomeració de persones en un lloc del centre caldria establir circuits i organitzar la circulació del diferents membres de la comunitat educativa: ● En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre s’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per mantindré la distància de seguretat i aprofitant els diferents accessos a la instal·lació. ● Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de les instal·lacions. ● Els docents vetllaran perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos i mantenir la distància física. Es tindrà en compte d’adjuntar la graella dels horaris d’entrades i sortides del centre de cara al setembre. 7.- PATIS
 • 11. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea La sortida al pati ha de ser seqüenciada. En funció dels metres quadrats del pati, poden estar-hi a l’hora més d’un grup, però cada un d’ells ha d’ubicar-se en un espai marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat. Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en grups reduïts per tal de garantir les mesures de distanciament físic. 8.- MENJADOR No hi haurà servei de menjador. 9.- MATERIAL ESCOLAR ● Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. ● No es distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles. ● Per a les joguines i el material comú de plàstic se cercaran formes perquè tinguin un ús individual o en períodes acotats, assegurant que s’ha desinfectat previ l’ús per un altre infant. ● S’evitarà la manipulació d’eines i material en espais del laboratori, aula de música o informàtica. 10.- HORARIS Per a educació infantil serà de 9h a 13h. Per a la resta d’alumnat es decidirà la franja horària tenint en compte l’organització de les activitats.
 • 12. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea ANNEX 1 MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ (document facilitat pel departament) 1. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ És necessari difondre entre el personal treballador els protocols i els nous procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent. L’escola representa una bona oportunitat per a incorporar alguns aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les capacitats de cada infant (OMS, 2020). En els infants més grans:
 • 13. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea - Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al colze. Es poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar ho. - Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20 segons de durada. - El distanciament físic es pot treballar en els infants més grans amb exemples senzills (“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets. - Utilització correcta de les mascaretes. És convenient disposar de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta. a. Distanciament físic Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que els infants disposin d’un espai d’uns 4 m2. Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les persones als centres educatius, superior al recomanat. Per a facilitar aquest distanciament resulta imprescindible disminuir el nombre d’infants per aula i mantenir grups reduïts i estables. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. Es recomana que el professorat i el resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix. Així si apareix un cas el nombre de persones amb contacte estret és limitat. En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.
 • 14. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea b. Rentat de mans Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent. Sobre l’ús de guants salut pública manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront del 14 contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans. En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans: - A l’arribada i a la sortida del centre educatiu - Abans i després dels àpats - Abans i després d’anar al WC (infants continents) - Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme: - A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants - Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis - Abans i després d’acompanyar un infant al WC - Abans i després d’anar al WC Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) Com a mínim una vegada cada 2 hores. Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, accessos al centre, accessos al pati,...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. c. Mascaretes Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents:
 • 15. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica. Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 2. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 2.1. Pautes de ventilació És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.
 • 16. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres obertes. Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d’algun sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament de Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. 2.2. Pautes generals de neteja i desinfecció La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment, 16 que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indica l’etiqueta de cada producte. Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència. Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de desinfectants, com poden ser:
 • 17. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea - Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç. - Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %) - Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua. Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental. Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia. 2.3. Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans.El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material. Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: - Interruptors i timbres (aparell electrònic) - Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
 • 18. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea - Baranes i passamans, d’escales i ascensors - Taules - Cadires - Ordinadors, sobretot teclats i ratolins - Aixetes - Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment. - Altres superfícies o punts de contacte freqüent Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 3. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu). En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre: - Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic - Avisar pares, mares o tutors.
 • 19. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola 21 d’Abril L’Aldea - Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra. - Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos - Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: - No assistir al centre - Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació: Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció del centre. Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus possibles contactes. En cas de treballadors i treballadores de centres d’altres titularitats, han de posar-ho en coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de prevenció.