SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Osnovi informatike i računarstva
P0: Upoznavanje sa nastavnim
predmetom i metodom rada
Doc. dr Aleksandar Spasić, dipl.inž.el.
1. Organizacija predmeta
Status predmeta
Obavezni predmet
Broj poena
6 ESPB
1. Organizacija predmeta
Teorijski deo
2 časa nedeljno
• Brojne osnove
• Predstavljanje
podataka u računaru
• Prekidačka algebra
• Prekidačke funkcije
Prekidačke mreže
Osnovi informatike i
računarstva
Nastavni predmet
Praktičan rad
3 časa nedeljno
• Računski zadaci iz
oblasti koje su
obrađene na
predavanjima
2. Teme i nastavne jedinice
Tema predavanja
P0 Upoznavanje sa predmetom i metodom rada
P1 Brojne osnove
• Binarni, oktalni i heksadekadni brojni sistemi;
• Prevođenje brojeva između različitih brojnih sistema
(prevođenje brojeva iz brojnog sistema sa
proizvoljnom osnovom u brojni sistem osnove 10,
prevođenje brojeva iz dekadnog brojnog sistema u
pozicioni brojni sistem sa proizvoljnom osnovom,
prevođenje brojeva iz binarnog brojnog sistema u
brojni sistem čija je osnova stepen dvojke i obrnuto)
• Osnovne računske operacije u pozicionim brojnim
sistemima.
2. Teme i nastavne jedinice
Tema predavanja
P2 Predstavljanje numeričkih podataka u
računaru I: Predstavljanje celih brojeva
• Predstavljanje celih neoznačenih brojeva;
• Predstavljanje celih označenih brojeva (prosto
označavanje celih brojeva, nepotpuni komplement
celih brojeva, potpuni komplement celih brojeva,
predstavljanje celih brojeva sa pomerajem)
P3 Predstavljanje numeričkih podataka u
računaru II: Predstavljanje realnih brojeva
• Predstavljanje realnih brojeva u formatu sa fiksnim
zarezom;
• Predstavljanje realnih brojeva u formatu sa
pokretnim zarezom.
2. Teme i nastavne jedinice
Tema predavanja
P4 Predstavljanje numeričkih podataka u računaru
III: Binarno kodirani decimalni brojevi
• BCD kodovi, razni
P5 Predstavljanje nenumeričkih podataka u
računaru
• Predstavljanje znakovnih podataka (ASCII, EBCDIC,
UNICODE);
• Predstavljanje zvuka u računaru;
• Predstavljanje slika u računaru;
• Predstavljanje video zapisa u računaru.
2. Teme i nastavne jedinice
Tema predavanja
P6 Prekidačka algebra
• Bulova algebra (aksiome Bulove algebre, teoreme
Bulove algebre);
• Prekidačka algebra
P7 Prekidačke funkcije I: Načini predstavljanja
prekidačkih funkcija
• Predstavljanje prekidačkih funkcija tablicom istinitosti;
Pedstavljanje prekidačkih funkcija vektorom istinitosti;
Predstavljanje prekidačkih funkcija skupovima; decimalnih
indeksa;
• Predstavljanje prekidačkih funkcija decimalnim indeksom
funkcije;
• Bulove operacije.
2. Teme i nastavne jedinice
Tema predavanja
P8 Prekidačke funkcije II: Predstavljanje prekidačkih
funkcija analitičkim formama
• Potpuna disjunktivna normalna forma
• Potpuna konjuktivna normalna forma
• Potpuna polinomna normalna forma
• Kanonički polinom
P9 Kombinacione prekidačke mreže I
• Logička kola
• Kombinacione prekidačke mreže (analiza kombinacionih
prekidačkih mreža, sinteza kombinacionih prekidačkih
mreža)
• Minimizacija prekidačkih funkcija (minimizacija prekidačkih
funkcija algebarskim metodama, minimizacija prekidačkih
funkcija pomoću Karnoovih mapa)
2. Teme i nastavne jedinice
Tema predavanja
P10 Kombinacione prekidačke mreže II: Načini
realizacije
• Realizacija kombinacionih prekidačkih mreža pomoću I,
ILI, NE kola
• Realizacija kombinacionih prekidačkih mreža pomoću NI i
NILI kola
P15 Kombinacione prekidačke mreže III: Standardni
kombinacioni moduli
• Multiplekseri i demultiplekseri;
• Koderi i dekoderi;
• Konvertori kodova;
• Sabirači;
• Inkrementatori i dekrementatori;
• Komparatori.
2. Teme i nastavne jedinice
Tema predavanja
P12 Sekvencijalne prekidačke mreže I: Teorija
konačnih automata
• Uvod u sekvencijalne prekidačke mreže
• Načini predstavljanja konačnih automata (predstavljanje
automata tablicama prelaza i izlaza, predstavljanje
konačnih automata pomoću grafova, predstavljanje
konačnih automata pomoću matrica, predstavljanje
konačnih automata pomoću prekidačkih funkcija)
P13 Sekvencijalne prekidačke mreže II: Sekvencijalni
elementi i moduli
• Memorijski elementi (osobine i zakoni funkcionisanja flip-
flopova)
• Standardni sekvencijalni moduli (registar sa paralelenim
upisom i čitanjem, registar sa serijskim upisom i čitanjem,
brojački registri)
3. Način polaganja ispita
Ceo ispit
• Pismeni deo
(može se zameniti
položenim
kolokvijumima)
• Usmeni deo
Ispit
Kolokvijumi
• Dva kolokvijuma
koji prate teme sa
predavanja i
vežbanja
4. Način ocenjivanja
Predispitne obaveze
• Kolokvijum 1 20 poena (min. 10)
• Kolokvijum 2 30 poena (min. 15)
Ocena znanja
maks. 100 poena
Ispit
• Pismeni ispit* 50 poena
(min. 25 poena, može
se zameniti položenim
kolokvijumima)
• Usmeni ispit 50 poena
(min. 26 poena)
5. Tabela ocenjivanja
Broj poena Ocena
51-60 6
61-70 7
71-80 8
81-90 9
91-100 10
Poeni sa kolokvijuma važe sve dok se ispit ne
položi. Položen pismeni ispit važi dok se ne položi i
usmeni deo.
6. Preporučena literatura
Autor Naziv
Literatura za teorijski deo
Aleksandar Spasić Materijal nastavnika u elektronski čitljivom
obliku obliku
Stojković, S., Stojanović, N.,
Stojanović, D.
Uvod u računarstvo, Univerzitet u Nišu:
Elektronski fakultet, 2014.
Stojčev, M., Krtolica, P. Računarski sistemi: principi digitalnih sistema,
Elektronski fakultet u Nišu i Prirodno-
matematički fakultet u Nišu, Niš, 2005.
Literatura za vežbanja
Stojanović, N., Predić, B.,Nejković
V., Bogdanović, M., Jovanović M.,
Davidović, N. i Milenković, A.
Zbirka zadataka iz Uvoda u računarstvo,
Elektronski fakultet u Nišu, 2018.
Sva raspoložive zbirke koje se bave
Osnovama računarstva
Literatura sa Interneta
Hvala na pažnji!

More Related Content

More from AleksandarSpasic5 (20)

OIR10-L2.pptx
OIR10-L2.pptxOIR10-L2.pptx
OIR10-L2.pptx
 
OIR10-L1.pptx
OIR10-L1.pptxOIR10-L1.pptx
OIR10-L1.pptx
 
OIR-V7.pptx
OIR-V7.pptxOIR-V7.pptx
OIR-V7.pptx
 
OIR9-L3.pptx
OIR9-L3.pptxOIR9-L3.pptx
OIR9-L3.pptx
 
OIR9-L2.pptx
OIR9-L2.pptxOIR9-L2.pptx
OIR9-L2.pptx
 
OIR9-L1.pptx
OIR9-L1.pptxOIR9-L1.pptx
OIR9-L1.pptx
 
OIR-V6.pptx
OIR-V6.pptxOIR-V6.pptx
OIR-V6.pptx
 
OIR-V5.pptx
OIR-V5.pptxOIR-V5.pptx
OIR-V5.pptx
 
OIR8-L1.pptx
OIR8-L1.pptxOIR8-L1.pptx
OIR8-L1.pptx
 
OIR8-L2.pptx
OIR8-L2.pptxOIR8-L2.pptx
OIR8-L2.pptx
 
OIR8-L3.pptx
OIR8-L3.pptxOIR8-L3.pptx
OIR8-L3.pptx
 
OIR8-L4.pptx
OIR8-L4.pptxOIR8-L4.pptx
OIR8-L4.pptx
 
OIR8-L5.pptx
OIR8-L5.pptxOIR8-L5.pptx
OIR8-L5.pptx
 
OIR7-L1.pptx
OIR7-L1.pptxOIR7-L1.pptx
OIR7-L1.pptx
 
OIR7-L2.pptx
OIR7-L2.pptxOIR7-L2.pptx
OIR7-L2.pptx
 
OIR7-L3.pptx
OIR7-L3.pptxOIR7-L3.pptx
OIR7-L3.pptx
 
OIR6-L3.pptx
OIR6-L3.pptxOIR6-L3.pptx
OIR6-L3.pptx
 
OIR6-L2.pptx
OIR6-L2.pptxOIR6-L2.pptx
OIR6-L2.pptx
 
OIR6-L1.pptx
OIR6-L1.pptxOIR6-L1.pptx
OIR6-L1.pptx
 
OIR-V4.pptx
OIR-V4.pptxOIR-V4.pptx
OIR-V4.pptx
 

OIR-P0.pptx

 • 1. Osnovi informatike i računarstva P0: Upoznavanje sa nastavnim predmetom i metodom rada Doc. dr Aleksandar Spasić, dipl.inž.el.
 • 2. 1. Organizacija predmeta Status predmeta Obavezni predmet Broj poena 6 ESPB
 • 3. 1. Organizacija predmeta Teorijski deo 2 časa nedeljno • Brojne osnove • Predstavljanje podataka u računaru • Prekidačka algebra • Prekidačke funkcije Prekidačke mreže Osnovi informatike i računarstva Nastavni predmet Praktičan rad 3 časa nedeljno • Računski zadaci iz oblasti koje su obrađene na predavanjima
 • 4. 2. Teme i nastavne jedinice Tema predavanja P0 Upoznavanje sa predmetom i metodom rada P1 Brojne osnove • Binarni, oktalni i heksadekadni brojni sistemi; • Prevođenje brojeva između različitih brojnih sistema (prevođenje brojeva iz brojnog sistema sa proizvoljnom osnovom u brojni sistem osnove 10, prevođenje brojeva iz dekadnog brojnog sistema u pozicioni brojni sistem sa proizvoljnom osnovom, prevođenje brojeva iz binarnog brojnog sistema u brojni sistem čija je osnova stepen dvojke i obrnuto) • Osnovne računske operacije u pozicionim brojnim sistemima.
 • 5. 2. Teme i nastavne jedinice Tema predavanja P2 Predstavljanje numeričkih podataka u računaru I: Predstavljanje celih brojeva • Predstavljanje celih neoznačenih brojeva; • Predstavljanje celih označenih brojeva (prosto označavanje celih brojeva, nepotpuni komplement celih brojeva, potpuni komplement celih brojeva, predstavljanje celih brojeva sa pomerajem) P3 Predstavljanje numeričkih podataka u računaru II: Predstavljanje realnih brojeva • Predstavljanje realnih brojeva u formatu sa fiksnim zarezom; • Predstavljanje realnih brojeva u formatu sa pokretnim zarezom.
 • 6. 2. Teme i nastavne jedinice Tema predavanja P4 Predstavljanje numeričkih podataka u računaru III: Binarno kodirani decimalni brojevi • BCD kodovi, razni P5 Predstavljanje nenumeričkih podataka u računaru • Predstavljanje znakovnih podataka (ASCII, EBCDIC, UNICODE); • Predstavljanje zvuka u računaru; • Predstavljanje slika u računaru; • Predstavljanje video zapisa u računaru.
 • 7. 2. Teme i nastavne jedinice Tema predavanja P6 Prekidačka algebra • Bulova algebra (aksiome Bulove algebre, teoreme Bulove algebre); • Prekidačka algebra P7 Prekidačke funkcije I: Načini predstavljanja prekidačkih funkcija • Predstavljanje prekidačkih funkcija tablicom istinitosti; Pedstavljanje prekidačkih funkcija vektorom istinitosti; Predstavljanje prekidačkih funkcija skupovima; decimalnih indeksa; • Predstavljanje prekidačkih funkcija decimalnim indeksom funkcije; • Bulove operacije.
 • 8. 2. Teme i nastavne jedinice Tema predavanja P8 Prekidačke funkcije II: Predstavljanje prekidačkih funkcija analitičkim formama • Potpuna disjunktivna normalna forma • Potpuna konjuktivna normalna forma • Potpuna polinomna normalna forma • Kanonički polinom P9 Kombinacione prekidačke mreže I • Logička kola • Kombinacione prekidačke mreže (analiza kombinacionih prekidačkih mreža, sinteza kombinacionih prekidačkih mreža) • Minimizacija prekidačkih funkcija (minimizacija prekidačkih funkcija algebarskim metodama, minimizacija prekidačkih funkcija pomoću Karnoovih mapa)
 • 9. 2. Teme i nastavne jedinice Tema predavanja P10 Kombinacione prekidačke mreže II: Načini realizacije • Realizacija kombinacionih prekidačkih mreža pomoću I, ILI, NE kola • Realizacija kombinacionih prekidačkih mreža pomoću NI i NILI kola P15 Kombinacione prekidačke mreže III: Standardni kombinacioni moduli • Multiplekseri i demultiplekseri; • Koderi i dekoderi; • Konvertori kodova; • Sabirači; • Inkrementatori i dekrementatori; • Komparatori.
 • 10. 2. Teme i nastavne jedinice Tema predavanja P12 Sekvencijalne prekidačke mreže I: Teorija konačnih automata • Uvod u sekvencijalne prekidačke mreže • Načini predstavljanja konačnih automata (predstavljanje automata tablicama prelaza i izlaza, predstavljanje konačnih automata pomoću grafova, predstavljanje konačnih automata pomoću matrica, predstavljanje konačnih automata pomoću prekidačkih funkcija) P13 Sekvencijalne prekidačke mreže II: Sekvencijalni elementi i moduli • Memorijski elementi (osobine i zakoni funkcionisanja flip- flopova) • Standardni sekvencijalni moduli (registar sa paralelenim upisom i čitanjem, registar sa serijskim upisom i čitanjem, brojački registri)
 • 11. 3. Način polaganja ispita Ceo ispit • Pismeni deo (može se zameniti položenim kolokvijumima) • Usmeni deo Ispit Kolokvijumi • Dva kolokvijuma koji prate teme sa predavanja i vežbanja
 • 12. 4. Način ocenjivanja Predispitne obaveze • Kolokvijum 1 20 poena (min. 10) • Kolokvijum 2 30 poena (min. 15) Ocena znanja maks. 100 poena Ispit • Pismeni ispit* 50 poena (min. 25 poena, može se zameniti položenim kolokvijumima) • Usmeni ispit 50 poena (min. 26 poena)
 • 13. 5. Tabela ocenjivanja Broj poena Ocena 51-60 6 61-70 7 71-80 8 81-90 9 91-100 10 Poeni sa kolokvijuma važe sve dok se ispit ne položi. Položen pismeni ispit važi dok se ne položi i usmeni deo.
 • 14. 6. Preporučena literatura Autor Naziv Literatura za teorijski deo Aleksandar Spasić Materijal nastavnika u elektronski čitljivom obliku obliku Stojković, S., Stojanović, N., Stojanović, D. Uvod u računarstvo, Univerzitet u Nišu: Elektronski fakultet, 2014. Stojčev, M., Krtolica, P. Računarski sistemi: principi digitalnih sistema, Elektronski fakultet u Nišu i Prirodno- matematički fakultet u Nišu, Niš, 2005. Literatura za vežbanja Stojanović, N., Predić, B.,Nejković V., Bogdanović, M., Jovanović M., Davidović, N. i Milenković, A. Zbirka zadataka iz Uvoda u računarstvo, Elektronski fakultet u Nišu, 2018. Sva raspoložive zbirke koje se bave Osnovama računarstva Literatura sa Interneta