SlideShare a Scribd company logo
2.SOLIS
«TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS
IZSTRĀDĀŠANA»
TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA PIETEIKUMĀ (1)
(2. SOLIS)
 BIS reģistrēts Ēkas energosertifikāts, ko izstrādājis neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā:
• kas izstrādāts saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem ēku jomā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 222 “Ēku
energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”
vai
• ēkas energosertifikāts, kas izstrādāts un reģistrēts BIS līdz 2021.gada 15.aprīlim, atbilstoši MK noteikumi Nr.
348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” un kuram ir pievienots “Ēkas energosertifikāta pārrēķins“
atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem ēku energosertifikācijas jomā, atbilstoši MK noteikumi Nr. 222
“Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”
 Energosertifikātam pievieno neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu pārskatu par
energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, atbilstoši MK noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes
aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” 1.pielikumam.
 BIS reģistrēts Ēkas pagaidu energosertifikāts, ko izstrādājis neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes
jomā, atbilstoši MK noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku
energosertifikācijas noteikumi”
TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA PIETEIKUMĀ (2)
(2. SOLIS)
 Pārkaršanas risku izvērtējums - iesniedz neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu
pārkaršanas risku izvērtējumu, ja pēc atjaunošanas ēkai plānots sasniegt A+, A vai B apkures klasi
 Siltumenerģijas piegādātāja izziņa par daudzdzīvokļu mājas siltumenerģijas patēriņu pārskatā par Ēkas
energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām norādītajā periodā, ja izziņa ir saistīta ar
Ēkas energosertifikātu
 Būvspeciālistu sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums, kas izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo LBN
405-21 "Būvju tehniskā apsekošana", vai tehniskās apsekošanas atzinumu, kas izstrādāts līdz 2021.
gada 14. jūnijam saskaņā ar LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"
 Arhitektūras daļas projekta dokumentācija - būvvaldē akceptēts
• būvprojekts vai paskaidrojuma raksts un darba organizācijas projekts saskaņā ar II un III grupas
ēku atjaunošanas vai vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem atbilstoši ēku būvnoteikumiem
vai
• ēkas fasādes apliecinājuma karte, kas akceptēta būvvaldē līdz 2022. gada 28. februārim
TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA PIETEIKUMĀ (3)
(2. SOLIS)
 Inženiertīklu daļas projekta dokumentācija (ja attiecināms) - būvvaldē akceptēta:
• apliecinājuma karte inženierbūvēm, kas akceptēta būvvaldē līdz 2022. gada 28. februārim
vai
• inženierbūvju dokumentāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju
būvnoteikumiem"
 Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā novērtējums par ēkas būvprojektā vai
paskaidrojuma rakstā (ēkas fasādes apliecinājuma kartē – ja attiecināms) ietverto risinājumu atbilstību
“Pārskats par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem" ietvertajiem priekšlikumiem par
pasākumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, atbilstoši Altum veidlapai
 Kontroltāme ar atsevišķi izdalītām attiecināmajām, citu pasākumu un neattiecināmajām izmaksām
atbilstoši Altum Tāmes veidnei un Altum vadlīnijas tāmju sagatavošanai prasībām
TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA PIETEIKUMĀ (4)
(2. SOLIS)
 Siltumenerģijas ražošanas avotu izmantošanas prioritārās kārtības izvērtējums - attiecināms, ja
projektā ir plānota siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegāde, uzstādīšana un nomaiņa, un projekts tiek
realizēts valstspilsētā (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, Valmiera
un Ventspils). Šo izvērtējumu sagatavo neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā vai sertificēts
būvspeciālists “Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā”
 Ja ir veikta mājas digitālā uzmērīšana iesniedz līgumu par mājas digitālās uzmērīšanas dokumentācijas
izstrādi un darbu gala P/N aktu
 Ja projektā ir paredzēta mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un
uzstādīšana, iesniedz informatīvu atbildi no elektroenerģijas sadales sistēmas operatora par izvēlētās
mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu esošajam elektrotīklam bez tīkla
pārbūves vai izsniegtas tehniskās prasības mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas
pieslēgšanai
 Informāciju par “Nenodarīt būtisku kaitējumu” principa nodrošināšanu projektā
ATTIECINĀMIE BŪVDARBI (1)
(2.SOLIS)
Nr. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
1. Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana
2. Cokola un pamatu sienu atjaunošana, t.sk. hidroizolācija, siltināšana u.c. pasākumi
3. Lietus ūdens novadjoslas atjaunošana vai izbūve
4. Pagraba pārseguma un sienu siltināšana, pagraba šķūnīšu augstuma samazināšana siltumizolācijas ierīkošanai
5. Fasādes atjaunošana, t.sk. siltināšana
6.
Bēniņu pārseguma, dūmvadu, ventilācijas kanālu un sienu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, tehnisko laipu
atjaunošana vai izbūve
7. Jumta, parapetu un ar to saistīto elementu atjaunošana, ja tiek veikti jumta energoefektivitātes pasākumi
8.
Aiļu aizpildījumu elementu izbūve vai nomaiņa (t.sk. iekšējā apdare) – logi, palodzes, lodžiju aizstiklošana, koplietošanas
lūkas, restes, t.sk ventilācijas vārsti
9. Kāpņu telpu griestu, sienu siltināšana un apdares atjaunošana
10. Būvkonstrukciju (BK) daļa
ATTIECINĀMIE BŪVDARBI (2)
(2.SOLIS)
Nr. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
11. Karstā ūdens sistēmas inženiertīklu ierīkošana vai pārbūve
12.
Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu inženiertīklu ierīkošana vai pārbūve, t.sk. individuālās
izveide
13. Siltummehānika (SM), izņemot neatjaunojamo energoresursu apkures katli
14. Lietus notekūdens sistēmas atjaunošana vai izbūve (LKT)
15. Drenāžas tīkli (DT)
16. Mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana
17. Elektroapgāde (EL, ELT), viedo risinājumu atjaunošana un izbūve apgaismojumam koplietošanas telpās, fasādei un pie
18.
Ārējo mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide ne tālāk, kā līdz mājas zemes robežai, ja tas saistīts ar mājas
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem vai lietus notekūdens un drenāžas sistēmu pārbūvi vai izveidi
CITU PASĀKUMU BŪVDARBI
(2.SOLIS)
Nr. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
1.
Teritorijas labiekārtošanas darbi pēc būvdarbu pabeigšanas, izņemot: soliņus, puķudobes, apstādījumi, zālāja ierīkošanu
no ēkas perimetra, gājēju celiņu, autostāvvietas, braucamās daļas segumu atjaunošana
2. Pagraba šķūnīšu pārbūve, ja tā saistīta ar energoefektivātes paaugstināšanas pasākumiem
3.
Karoga turētāju, numurzīmes, informatīvās plāksnes un citu ar fasādi saistīto elementu demontāža, montāža, ja tiek veikti
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
4. Jumta, parapetu un ar to saistīto elementu atjaunošana, ja netiek paredzēta jumta siltināšana
5. Zibensaizsardzības sistēmas demontāža, montāža
6. Skursteņu atjaunošana
7. Inženiertīklu izvadu atjaunošana virs jumta, iekārtu, mastu, stiprinājumu demontāža un montāža, ja tiek veikta jumta
8. Ieejas durvju koda atslēgu, domofonu un pievilcēju ierīkošana vai nomaiņa, ja tiek mainītas ieejas durvis
9. Ēkas kāpņu telpas (sienas, griesti, grīda) apdares atjaunošana pēc inženierkomunikāciju atjaunošanas kāpņu telpā
10. Ieejas lieveņa, pandusa atjaunošana vai izbūve
11. Ieejas jumtiņu remonts, ja nav paredzēta jumtiņu siltināšana
12. Sadzīves kanalizācija un aukstā ūdens sistēmu inženiertīklu ierīkošana vai pārbūve
13. Elektroapgāde (EL, ELT), apgaismojuma koplietošanas telpās un pie ieejām atjaunošana vai izbūve

More Related Content

What's hot

Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiBūvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
Tehniskās dokumentācijas sagatavošanaTehniskās dokumentācijas sagatavošana
Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroliJautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrāBūvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
 Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi  Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroauto pieejamība, izmaksas, izvēles kritēriji un autoparks
Elektroauto pieejamība, izmaksas, izvēles kritēriji un autoparksElektroauto pieejamība, izmaksas, izvēles kritēriji un autoparks
Elektroauto pieejamība, izmaksas, izvēles kritēriji un autoparks
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaKompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
ALTUM
 
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mājas lieta BIS
Mājas lieta BISMājas lieta BIS
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijasSērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiDzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšanaSistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ēkas energoefektivitātes novērtējums - ko ņemt vērā
Ēkas energoefektivitātes novērtējums - ko ņemt vērāĒkas energoefektivitātes novērtējums - ko ņemt vērā
Ēkas energoefektivitātes novērtējums - ko ņemt vērā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzībaZemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
ALTUM
 

What's hot (20)

Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
 
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiBūvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
 
Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
Tehniskās dokumentācijas sagatavošanaTehniskās dokumentācijas sagatavošana
Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
 
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroliJautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
 
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrāBūvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
 
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
 Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi  Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
 
Elektroauto pieejamība, izmaksas, izvēles kritēriji un autoparks
Elektroauto pieejamība, izmaksas, izvēles kritēriji un autoparksElektroauto pieejamība, izmaksas, izvēles kritēriji un autoparks
Elektroauto pieejamība, izmaksas, izvēles kritēriji un autoparks
 
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaKompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
 
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
 
Mājas lieta BIS
Mājas lieta BISMājas lieta BIS
Mājas lieta BIS
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
 
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijasSērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiDzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
 
Sistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšanaSistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšana
 
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
 
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
 
Ēkas energoefektivitātes novērtējums - ko ņemt vērā
Ēkas energoefektivitātes novērtējums - ko ņemt vērāĒkas energoefektivitātes novērtējums - ko ņemt vērā
Ēkas energoefektivitātes novērtējums - ko ņemt vērā
 
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
 
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
 
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzībaZemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
 

Similar to Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma

Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanaiIeteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesāJautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošanaBūvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitātes projektos tehniskajā dokumentācijā biežāk pieļautās kļūdas
Energoefektivitātes projektos tehniskajā dokumentācijā biežāk pieļautās kļūdasEnergoefektivitātes projektos tehniskajā dokumentācijā biežāk pieļautās kļūdas
Energoefektivitātes projektos tehniskajā dokumentācijā biežāk pieļautās kļūdas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kā nodrošināt ieprojektēto (plānoto) ēkas energoefektivitāti
Kā nodrošināt ieprojektēto (plānoto) ēkas energoefektivitātiKā nodrošināt ieprojektēto (plānoto) ēkas energoefektivitāti
Kā nodrošināt ieprojektēto (plānoto) ēkas energoefektivitāti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam
Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam
Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēkas siltināšanas projekta vadība. Ventspils pieredze
Daudzdzīvokļu ēkas siltināšanas projekta vadība. Ventspils pieredzeDaudzdzīvokļu ēkas siltināšanas projekta vadība. Ventspils pieredze
Daudzdzīvokļu ēkas siltināšanas projekta vadība. Ventspils pieredze
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programma
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programmaDaudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programma
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programma
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai Rīgā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būvprojekts vai apliecinājuma karte. Ieteikumi
Būvprojekts vai apliecinājuma karte. IeteikumiBūvprojekts vai apliecinājuma karte. Ieteikumi
Būvprojekts vai apliecinājuma karte. Ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas–Baltijas Energoefektivitātes fonda (LABEEF) četras garantijas
Latvijas–Baltijas Energoefektivitātes fonda (LABEEF) četras garantijasLatvijas–Baltijas Energoefektivitātes fonda (LABEEF) četras garantijas
Latvijas–Baltijas Energoefektivitātes fonda (LABEEF) četras garantijas
Elektrumlv
 

Similar to Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma (20)

Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
 
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanaiIeteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
 
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesāJautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
 
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
 
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošanaBūvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
 
Energoefektivitātes projektos tehniskajā dokumentācijā biežāk pieļautās kļūdas
Energoefektivitātes projektos tehniskajā dokumentācijā biežāk pieļautās kļūdasEnergoefektivitātes projektos tehniskajā dokumentācijā biežāk pieļautās kļūdas
Energoefektivitātes projektos tehniskajā dokumentācijā biežāk pieļautās kļūdas
 
Kā nodrošināt ieprojektēto (plānoto) ēkas energoefektivitāti
Kā nodrošināt ieprojektēto (plānoto) ēkas energoefektivitātiKā nodrošināt ieprojektēto (plānoto) ēkas energoefektivitāti
Kā nodrošināt ieprojektēto (plānoto) ēkas energoefektivitāti
 
Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam
Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam
Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam
 
Daudzdzīvokļu ēkas siltināšanas projekta vadība. Ventspils pieredze
Daudzdzīvokļu ēkas siltināšanas projekta vadība. Ventspils pieredzeDaudzdzīvokļu ēkas siltināšanas projekta vadība. Ventspils pieredze
Daudzdzīvokļu ēkas siltināšanas projekta vadība. Ventspils pieredze
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programma
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programmaDaudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programma
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programma
 
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai Rīgā
 
Būvprojekts vai apliecinājuma karte. Ieteikumi
Būvprojekts vai apliecinājuma karte. IeteikumiBūvprojekts vai apliecinājuma karte. Ieteikumi
Būvprojekts vai apliecinājuma karte. Ieteikumi
 
Latvijas–Baltijas Energoefektivitātes fonda (LABEEF) četras garantijas
Latvijas–Baltijas Energoefektivitātes fonda (LABEEF) četras garantijasLatvijas–Baltijas Energoefektivitātes fonda (LABEEF) četras garantijas
Latvijas–Baltijas Energoefektivitātes fonda (LABEEF) četras garantijas
 

More from ALTUM

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
ALTUM
 
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
ALTUM
 
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM
 
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
ALTUM
 
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
ALTUM
 
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmaZemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
ALTUM
 
7 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_2102227 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_210222
ALTUM
 
10 life 2022 converted
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 converted
ALTUM
 
9 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022
ALTUM
 
8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
ALTUM
 
8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv
ALTUM
 
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_10026 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
ALTUM
 
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.20225 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
ALTUM
 
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-20274 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
ALTUM
 
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
ALTUM
 
2 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
ALTUM
 
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 20221 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
ALTUM
 
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM
 
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM
 
ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM Investor presentation, June 2021ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM
 

More from ALTUM (20)

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
 
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
 
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
 
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
 
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
 
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmaZemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
 
7 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_2102227 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_210222
 
10 life 2022 converted
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 converted
 
9 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022
 
8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
 
8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv
 
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_10026 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
 
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.20225 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
 
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-20274 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
 
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
 
2 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
 
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 20221 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
 
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
 
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
 
ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM Investor presentation, June 2021ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM Investor presentation, June 2021
 

Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma

 • 2. TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA PIETEIKUMĀ (1) (2. SOLIS)  BIS reģistrēts Ēkas energosertifikāts, ko izstrādājis neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā: • kas izstrādāts saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem ēku jomā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” vai • ēkas energosertifikāts, kas izstrādāts un reģistrēts BIS līdz 2021.gada 15.aprīlim, atbilstoši MK noteikumi Nr. 348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” un kuram ir pievienots “Ēkas energosertifikāta pārrēķins“ atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem ēku energosertifikācijas jomā, atbilstoši MK noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”  Energosertifikātam pievieno neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu pārskatu par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, atbilstoši MK noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” 1.pielikumam.  BIS reģistrēts Ēkas pagaidu energosertifikāts, ko izstrādājis neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā, atbilstoši MK noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”
 • 3. TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA PIETEIKUMĀ (2) (2. SOLIS)  Pārkaršanas risku izvērtējums - iesniedz neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu pārkaršanas risku izvērtējumu, ja pēc atjaunošanas ēkai plānots sasniegt A+, A vai B apkures klasi  Siltumenerģijas piegādātāja izziņa par daudzdzīvokļu mājas siltumenerģijas patēriņu pārskatā par Ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām norādītajā periodā, ja izziņa ir saistīta ar Ēkas energosertifikātu  Būvspeciālistu sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums, kas izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo LBN 405-21 "Būvju tehniskā apsekošana", vai tehniskās apsekošanas atzinumu, kas izstrādāts līdz 2021. gada 14. jūnijam saskaņā ar LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"  Arhitektūras daļas projekta dokumentācija - būvvaldē akceptēts • būvprojekts vai paskaidrojuma raksts un darba organizācijas projekts saskaņā ar II un III grupas ēku atjaunošanas vai vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem atbilstoši ēku būvnoteikumiem vai • ēkas fasādes apliecinājuma karte, kas akceptēta būvvaldē līdz 2022. gada 28. februārim
 • 4. TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA PIETEIKUMĀ (3) (2. SOLIS)  Inženiertīklu daļas projekta dokumentācija (ja attiecināms) - būvvaldē akceptēta: • apliecinājuma karte inženierbūvēm, kas akceptēta būvvaldē līdz 2022. gada 28. februārim vai • inženierbūvju dokumentāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumiem"  Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā novērtējums par ēkas būvprojektā vai paskaidrojuma rakstā (ēkas fasādes apliecinājuma kartē – ja attiecināms) ietverto risinājumu atbilstību “Pārskats par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem" ietvertajiem priekšlikumiem par pasākumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, atbilstoši Altum veidlapai  Kontroltāme ar atsevišķi izdalītām attiecināmajām, citu pasākumu un neattiecināmajām izmaksām atbilstoši Altum Tāmes veidnei un Altum vadlīnijas tāmju sagatavošanai prasībām
 • 5. TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA PIETEIKUMĀ (4) (2. SOLIS)  Siltumenerģijas ražošanas avotu izmantošanas prioritārās kārtības izvērtējums - attiecināms, ja projektā ir plānota siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegāde, uzstādīšana un nomaiņa, un projekts tiek realizēts valstspilsētā (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils). Šo izvērtējumu sagatavo neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā vai sertificēts būvspeciālists “Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā”  Ja ir veikta mājas digitālā uzmērīšana iesniedz līgumu par mājas digitālās uzmērīšanas dokumentācijas izstrādi un darbu gala P/N aktu  Ja projektā ir paredzēta mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, iesniedz informatīvu atbildi no elektroenerģijas sadales sistēmas operatora par izvēlētās mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu esošajam elektrotīklam bez tīkla pārbūves vai izsniegtas tehniskās prasības mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai  Informāciju par “Nenodarīt būtisku kaitējumu” principa nodrošināšanu projektā
 • 6. ATTIECINĀMIE BŪVDARBI (1) (2.SOLIS) Nr. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums 1. Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana 2. Cokola un pamatu sienu atjaunošana, t.sk. hidroizolācija, siltināšana u.c. pasākumi 3. Lietus ūdens novadjoslas atjaunošana vai izbūve 4. Pagraba pārseguma un sienu siltināšana, pagraba šķūnīšu augstuma samazināšana siltumizolācijas ierīkošanai 5. Fasādes atjaunošana, t.sk. siltināšana 6. Bēniņu pārseguma, dūmvadu, ventilācijas kanālu un sienu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, tehnisko laipu atjaunošana vai izbūve 7. Jumta, parapetu un ar to saistīto elementu atjaunošana, ja tiek veikti jumta energoefektivitātes pasākumi 8. Aiļu aizpildījumu elementu izbūve vai nomaiņa (t.sk. iekšējā apdare) – logi, palodzes, lodžiju aizstiklošana, koplietošanas lūkas, restes, t.sk ventilācijas vārsti 9. Kāpņu telpu griestu, sienu siltināšana un apdares atjaunošana 10. Būvkonstrukciju (BK) daļa
 • 7. ATTIECINĀMIE BŪVDARBI (2) (2.SOLIS) Nr. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums 11. Karstā ūdens sistēmas inženiertīklu ierīkošana vai pārbūve 12. Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu inženiertīklu ierīkošana vai pārbūve, t.sk. individuālās izveide 13. Siltummehānika (SM), izņemot neatjaunojamo energoresursu apkures katli 14. Lietus notekūdens sistēmas atjaunošana vai izbūve (LKT) 15. Drenāžas tīkli (DT) 16. Mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana 17. Elektroapgāde (EL, ELT), viedo risinājumu atjaunošana un izbūve apgaismojumam koplietošanas telpās, fasādei un pie 18. Ārējo mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide ne tālāk, kā līdz mājas zemes robežai, ja tas saistīts ar mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem vai lietus notekūdens un drenāžas sistēmu pārbūvi vai izveidi
 • 8. CITU PASĀKUMU BŪVDARBI (2.SOLIS) Nr. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums 1. Teritorijas labiekārtošanas darbi pēc būvdarbu pabeigšanas, izņemot: soliņus, puķudobes, apstādījumi, zālāja ierīkošanu no ēkas perimetra, gājēju celiņu, autostāvvietas, braucamās daļas segumu atjaunošana 2. Pagraba šķūnīšu pārbūve, ja tā saistīta ar energoefektivātes paaugstināšanas pasākumiem 3. Karoga turētāju, numurzīmes, informatīvās plāksnes un citu ar fasādi saistīto elementu demontāža, montāža, ja tiek veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 4. Jumta, parapetu un ar to saistīto elementu atjaunošana, ja netiek paredzēta jumta siltināšana 5. Zibensaizsardzības sistēmas demontāža, montāža 6. Skursteņu atjaunošana 7. Inženiertīklu izvadu atjaunošana virs jumta, iekārtu, mastu, stiprinājumu demontāža un montāža, ja tiek veikta jumta 8. Ieejas durvju koda atslēgu, domofonu un pievilcēju ierīkošana vai nomaiņa, ja tiek mainītas ieejas durvis 9. Ēkas kāpņu telpas (sienas, griesti, grīda) apdares atjaunošana pēc inženierkomunikāciju atjaunošanas kāpņu telpā 10. Ieejas lieveņa, pandusa atjaunošana vai izbūve 11. Ieejas jumtiņu remonts, ja nav paredzēta jumtiņu siltināšana 12. Sadzīves kanalizācija un aukstā ūdens sistēmu inženiertīklu ierīkošana vai pārbūve 13. Elektroapgāde (EL, ELT), apgaismojuma koplietošanas telpās un pie ieejām atjaunošana vai izbūve