SlideShare a Scribd company logo
Balkonu un lodžiju atjaunošana
Ingus Pumpurs, Būvmateriālu ražotāju asociācija (SAKRET) 2022.Gads
Atjaunojamās virsmas balkonam un lodžijai:
Horizontālas betona virsmas
Vertikālas minerālas virsmas
Horizontālas betona virsmas «virs galvas»
Biežāk sastopamie defekti:
Biežāk sastopamie sienu defekti;
➢ Plaisas un mitruma migrācija
➢ Hidroizolācijas slāņu defekti
➢ Margu stiprinājumu korozija un defekti
➢ Mūra elementu vai apmetuma slāņu erozija
Biežāk sastopamie dzelzsbetona elementu defekti;
➢ Armatūras korozija
➢ Betona strukturāli bojājumi armatūras korozijas ietekmē
➢ Ūdens novades lāseņu defekti vai neesamība
➢ Hidroizolācijas slāņu defekti vai neesamība
➢ Savienojumu hermetizācijas trūkums
Atjaunošanas darbu secīga plānošana, lai veicamo darbu tehnoloģiskie rekonstrukcijas procesi notiktu
secīgi un tehnoloģiski pareizi
Sienu atjaunošana:
➢ Atjaunošanas plānošana
- Kompleksi pasākumi (energoefektivitātes atjaunošana)
- Lokāla atjaunošana
➢ Virsmas sagatavošana
- Materiāla dziļa nostiprināšana
- Ūdens infiltrācijas samazināšana
- Saķeres uzlabošana
➢ Izlīdzinošo sastāvu izvēle
- Mūra remonts
- Apmetuma slāņu atjaunošana (LVS EN 998-1)
- Plānkārtas virsmas līdzināšana
Betona karbonizācijas process mm:
Dzelzsbetona elementa izgatavošanai pielietotā betona stiprības klase
tieši ietekmē elementa ilgtermiņa kalpošanu
Remonta materiālu fizikālās īpašības palielina stiegrbetona elementa
ilgtermiņa noturību pret CO2 ietekmi, kuru papildus nodrošina
augstvērtīgi virsmas aizsardzības -pārklājumi un hidroizolācijas slānis
Darbu plānošana:
Atbilstoši apsekošanas atzinumam un veicamo darbu specifikācijai ir jāsastāda darbu
veikšanas projekts.
Balkona/Lodžijas pamatnes atjaunošanas procesi ir saistīti ne tikai ar horizontālo virsmu
atjaunošanu, bet arī ar vertikālo plakņu renovāciju un tehnoloģisko risinājumu ievērošanu.
Balkonu/Lodžiju atjaunošanas darbi ir saistīti ne tikai ar virsmu remontu, bet tie mēdz
būt kā kompleksi pasākumi saistībā ar energoefektivitātes atjaunošanu.
LVS EN 1504:
LVS EN 1504 «Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas.
Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana»
➢ LVS EN 1504-1 «1.daļa: Definīcijas»
➢ LVS EN 1504-2 «2.daļa: Betona virsmas aizsardzības sistēmas»
➢ LVS EN 1504-3 «3.daļa: Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts»
➢ LVS EN 1504-4 «4.daļa: Strukturālās saites»
➢ LVS EN 1504-5 «5.daļa: Injekcijas materiāli betonam»
➢ LVS EN 1504-6 «6.daļa: Stiegrošanas tērauda stieņu enkurošana»
➢ LVS EN 1504-7 «7.daļa: Stiegrojuma aizsardzība pret koroziju»
➢ LVS EN 1504-8 «8.daļa: Kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana»
➢ LVS EN 1504-9 «9.daļa: Vispārīgie materiālu un sistēmu lietošanas principi»
➢ LVS EN 1504-10 «10.daļa: Materiālu un materiālu sistēmu pielietošana objektā. Darbu
kvalitātes kontrole. »
LVS EN 1504:
Vispārēja informācija un definīcijas 1.daļa
Remonta materiālu izvēle, ražošana un kontrole 2 – 7.daļa
Vispārīgi materiālu un sistēmu lietošanas principi 8 - 9.daļa
Materiālu un materiālu sistēmu pielietošana objektā. Darbu kvalitātes kontrole. 10.daļa
LVS EN 1504:
Strukturāla pastiprināšana
Reprofilēšana/izlīdzināšana
Virsmas aizsardzība
LVS EN 1504-9.daļa: punkts 4.3
Biežāk sastopamie defektu cēloņi:
Betonam;
➢ Mehāniski bojājumi - nodilums nogurums iet
ekme pārslodze
➢ Kustības, spriegumi, vibrācijas
➢ Ķīmiski bojājumi - Sārmu ietekme
➢ Agresīvi mikroelementi (sulfāti, sāļi)
➢ Bioloģiskā darbība
➢ Fizikāli bojājumi
➢ Termiskais efekts – sasalašana/atkušana
➢ Sāļu kristalizācija
➢ Erozija
➢ Nolietojums
➢ Uguns iedarbība
Armatūras korozija;
➢ Karbonizācija
➢ Betona blīvums
➢ Konservēšana – stiegru aizsardzība
➢ Nokrišņi – lietus, sniegs
➢ Temperatūras svārstības
➢ Patstāvīgs konstrukcijas mitrums
➢ Ķīmiskas vielas – betona ķīmiskais
sastāvs un ārējās vides ietekme
(sālsūdens, atkausēšanai lietotais
sāls un citu ķīmisko elementu
ietekme)
LVS EN 1504-9.daļa: punkts 6
Tabula 1 - Betona konstrukciju remonta un aizsardzības principi un metodes
LVS EN 1504-10 «10.daļa: Materiālu un sistēmu pielietošana
būvlaukumā un darbu kvalitātes kontrole
Standarta 10.daļa raksturo prasības;
➢ Virsmas stāvoklis pirms materiālu vai materiālu sistēmu iestrādes
un to iestrādes brīdī
➢ Materiālu un materiālu sistēmu uzglabāšana
➢ Strukturālā stabilitāte virsmu sagatavošanas, aizsardzības un
remonta laikā
➢ Aizsardzības un remonta metodes
➢ Kvalitātes kontrole darba procesa laikā
➢ Uzturēšana
Atjaunošanas procesa etapi
1. Iepazīšanās ar apsekošanas atzinumu
2. Darba metodikas un procesu plānošana
3. Virsmas sagatavošana
4. Armatūras/stiegru sagatavošana
5. Remonta materiālu pielietošana
6. Virsmas ģeometrijas līdzināšana (ja nepieciešams)
7. Virsmas aizsargslāņa izveidošana
8. Aizsardzības pārklājumi virsmām
Atjaunošanas procesa etapi
1. Iepazīšanās ar apsekošanas atzinumu
Atjaunošanas procesa etapi
2. Darba metodikas un procesu plānošana ( 1504 - 9.daļa A pielikums)
➢ Tehniskās apsekošanas atzinuma izvērtēšana
➢ Atjaunošanas projekta darba uzdevumu izvērtēšana
➢ Darbu metožu un procesu plānošana
➢ Darba grafika sastādīšana un būvniecība
Atjaunošanas procesa etapi
3. Pamatnes sagatavošana
Netīrumi, atdalījušies un mazāk noturīgi slāņi noņemami, apstrādājot
virsmu ar smilšu strūklu. Attīrītai pamatnei jābūt noturīgai un
pietiekami nelīdzenai, lai ir redzami betona rupjās pildvielas graudiņi.
Vecā betona atraušanas stiprībai jābūt vidēji 1,5 N/mm (atsevišķiem t
estiem pieļaujams arī mazāks rādījums)
Tērauda stiegrojuma atsegšana Vecā betona mehāniska noņemšana
līdz stingram betona pildījumam – pie tam īpašai pievēršot uzmanību
slīpajām lūzuma malām. Korozijas skartais stiegrojums ir mehāniski
jāatsedz vismaz 2 reizes lielākā apjomā ārpus defektētās zonas.
Kalšanas laikā nedrīkst bojāt tērauda stiegrojumu un padarīt vaļīgu
savienojumu starp stiegrojumu un betonu
Atjaunošanas procesa etapi
Tērauda stiegrojuma apstrāde ar smilšu strūklu. Atsegtā tērauda stiegrojuma virsmu atbrīvot
no rūsas, apstrādājot to ar smilšu strūklu. Attīrītā stiegrojuma tīrības pakāpei jāatbilst
SA 2,0 līdz 2,5, saskaņā EN ISO 8501-1 (gandrīz spīdīgs metāls)
4. Armatūras/stiegru sagatavošana
Atjaunošanas procesa etapi
➢ Stiegru apstrāde atbilstoši pielietojamā pretkorozijas materiāla tehniskajām
norādēm. Stiegru apstrādi veic pirms kontaktslāņa izveides
➢ Saķeres kontaktslāņa izveide stiegrbetona zonās. Kontaktslāņa un remonta
materiālu iestrādi veic ar metodi «Mitrs uz mitra» ievērojot sistēmas materiā
lu ražotāja tehnoloģiskos iestrādes nosacījumus
➢ Pretkorozijas un kontaktslāņa izveidei pielieto materiālus, kas atbilst
EN 1504-7 ievērojot materiāla iestrādes tehnoloģiskās norādes
4. Armatūras/stiegru sagatavošana un aizsargkārtas izveide
Atjaunošanas procesa etapi
➢ Stiegrbetona elementu defektēto zonu remontam pielieto remonta javas, kur
u tehniskā specifikācija atbilst esošo defektu apjomam. Atkarībā no defektu
apjoma pielieto raupjākas vai smalkākas frakcijas sastāvus, vai arī ievērojot
atjaunošanas sistēmas materiālu ražotāja rekomendācijas pielieto vairāku m
ateriālu sistēmu ievērojot visus iestrādes nosacījumus.
➢ Pēc elementa defektu reprofilēšanas sagatavo virsmu plānkārtas izlīdzināšan
ai vai horizoltālās virsmas slīpuma atjaunošanai lai veidotu ūdens novadi no
balkona vai lodžijas
➢ Stiegrbetona elementu atjaunošanai pielieto materiālus un to sistēmas, kas at
bilst EN 1504-3
5. Remonta materiālu pielietošana
Atjaunošanas procesa etapi
➢ Virsmas izlīdzinošo slāni veido ar kritumu 2-2,5% veidojot ūdens novadi
no sienas virzienā uz elementa ārējo daļu
➢ Ja slīpuma veidošana nav nepieciešama, tad virsmas nolīdzināšanu veic ar
plānkārtas remonta sastāvu. Virsējo kārtu strukturē un veido atbilstoši plāno
tā aizsargpārklājuma prasībām
➢ Izlīdzināšanai pielietojami materiāli atbilstoši EN 1504-3 vai EN-13813 (ja
tas paredzēts pielietojamajai sfērai), kā arī transportabetons LVS EN 206-1
atbilstošs tehniskajām prasībām (ārējās iedarbības klases, kas norādītas sas
kaņā ar LVS NE 206-1 standartu tieši nav attiecināmas pret remontam pieli
etojamajiem sausajiem maisījumiem, tāpēc, ja tehniskajās prasībās ir norā
dītas konkrētas klases, tad izvēloties materiālus stingri jāievēro norā
dītā ūdens daudzuma pievienošana – detalizētākas informācijas iegūšanai jā
konsultējas ar materiālu ražotāju vai tehnisko speciālistu).
6. Virsmas ģeometrijas līdzināšana (slīpuma izveide) vai virsējās kārtas plānkārtas izlīdzināšana
Atjaunošanas procesa etapi
➢ Vienkomponenta hidroizolācija (parasti nav elastīgas)
➢ Divkomponentu hidroizolācija (elastīga)
➢ Reakcijas sveķu hidroizolācija
➢ Hidroizolējoša atdalošā membrāna (flīzēšanas sistēmās)
➢ Hidroizolējoši dekoratīvi aizsargpārklājumi
7. Virsmas aizsargslāņa/hidroizolācijas izveidošana
Hidroizolācijas izveidei pielietojamie materiāli parasti būs testēti
pēc EN 1504-2 standarta (flīzēšanas sistēmu hidroizolācijas
materiāls var būt testēts pēc standarta EN 14891, tomēr
jāpārliecinās par tā pielietojumu paredzētajam mērķim).
Papildelementu un dažādu papildmateriālu iestrāde hidroizolācijas
slāņu izveides neatņemama sastāvdaļa
Atjaunošanas procesa etapi
➢ Flīžu līmēšana uz atdalošās hidroizolācijas membrānas
➢ Flīžu līmēšana uz hidroizolētas virsmas
➢ Dekoratīvu aizsargslāņu izveide uz sagatavotas virsmas, ar nodilum
izturīgu klājumu, kas atbilst EN 1504-2.
8. Virsmu aizsardzība / apdare
Atjaunošanas procesa etapi
➢ Strukturāla atjaunošana
➢ Reprofilēšana
➢ Dekoratīvā apdare
➢ Virsmas aizsardzības pārklājumi;
- Hidrofobi pārklājumi
- Dekoratīvi pārklājumi
8. Virsmu aizsardzība - virsmas bez mehāniskas iedarbības
Paldies par uzmanību!
Ingus Pumpurs
SIA SAKRET
Produktu sistēmu projektu vadītājs
Tel. +371 2836 9920
ingus.pumpurs@sakret.lv
Balkonu un lodžiju atjaunošana

More Related Content

What's hot

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiBūvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošanaBūvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidība
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidībaSvarīga ne tikai siltuma caurlaidība
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidība
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībuPārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
ALTUM
 
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošanSoli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Projekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
ALTUM
 
Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...
Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...
Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...
Juris Orlovs
 
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM
 
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
ALTUM
 
Mājas lieta BIS
Mājas lieta BISMājas lieta BIS
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroliJautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiDzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Vertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratoriVertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratori
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
ALTUM
 

What's hot (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
 
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiBūvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
 
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
 
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
 
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošanaBūvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
 
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidība
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidībaSvarīga ne tikai siltuma caurlaidība
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidība
 
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībuPārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
 
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
 
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
 
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošanSoli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
 
Projekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
 
Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...
Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...
Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...
 
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
 
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
 
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
 
Mājas lieta BIS
Mājas lieta BISMājas lieta BIS
Mājas lieta BIS
 
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroliJautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiDzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
 
Vertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratoriVertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratori
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
 

Similar to Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi

Fasādes siltināšana vēsturiskā ēkā. Ārsienas
 Fasādes siltināšana vēsturiskā ēkā. Ārsienas Fasādes siltināšana vēsturiskā ēkā. Ārsienas
Fasādes siltināšana vēsturiskā ēkā. Ārsienas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācijaApmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Elektrumlv
 
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanaiIeteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...
Elektrumlv
 
Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana
Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana
Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošanaBūvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Zemapmetuma fasādes. ETAG 004.
Zemapmetuma fasādes. ETAG 004.Zemapmetuma fasādes. ETAG 004.
Zemapmetuma fasādes. ETAG 004.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestās fasādes. Kļūdas un ieteikumi
Apmestās fasādes. Kļūdas un ieteikumiApmestās fasādes. Kļūdas un ieteikumi
Apmestās fasādes. Kļūdas un ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana, ETAG 004
Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana, ETAG 004Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana, ETAG 004
Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana, ETAG 004
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmesto un ventilējamos fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanai
Apmesto un ventilējamos fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanaiApmesto un ventilējamos fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanai
Apmesto un ventilējamos fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
ETAG 004 – prasības un montāža
ETAG 004 – prasības un montāža ETAG 004 – prasības un montāža
ETAG 004 – prasības un montāža
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi (19)

Fasādes siltināšana vēsturiskā ēkā. Ārsienas
 Fasādes siltināšana vēsturiskā ēkā. Ārsienas Fasādes siltināšana vēsturiskā ēkā. Ārsienas
Fasādes siltināšana vēsturiskā ēkā. Ārsienas
 
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācijaApmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
 
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanaiIeteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
 
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...
 
Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana
Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana
Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana
 
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
 
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošanaBūvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 
Zemapmetuma fasādes. ETAG 004.
Zemapmetuma fasādes. ETAG 004.Zemapmetuma fasādes. ETAG 004.
Zemapmetuma fasādes. ETAG 004.
 
3 rn pakalpojumi
3 rn pakalpojumi3 rn pakalpojumi
3 rn pakalpojumi
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
 
Apmestās fasādes. Kļūdas un ieteikumi
Apmestās fasādes. Kļūdas un ieteikumiApmestās fasādes. Kļūdas un ieteikumi
Apmestās fasādes. Kļūdas un ieteikumi
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
 
Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana, ETAG 004
Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana, ETAG 004Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana, ETAG 004
Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana, ETAG 004
 
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
 
Apmesto un ventilējamos fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanai
Apmesto un ventilējamos fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanaiApmesto un ventilējamos fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanai
Apmesto un ventilējamos fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanai
 
ETAG 004 – prasības un montāža
ETAG 004 – prasības un montāža ETAG 004 – prasības un montāža
ETAG 004 – prasības un montāža
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībaDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
 
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībaDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
 
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
 

Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi

 • 1. Balkonu un lodžiju atjaunošana Ingus Pumpurs, Būvmateriālu ražotāju asociācija (SAKRET) 2022.Gads
 • 2. Atjaunojamās virsmas balkonam un lodžijai: Horizontālas betona virsmas Vertikālas minerālas virsmas Horizontālas betona virsmas «virs galvas»
 • 3. Biežāk sastopamie defekti: Biežāk sastopamie sienu defekti; ➢ Plaisas un mitruma migrācija ➢ Hidroizolācijas slāņu defekti ➢ Margu stiprinājumu korozija un defekti ➢ Mūra elementu vai apmetuma slāņu erozija Biežāk sastopamie dzelzsbetona elementu defekti; ➢ Armatūras korozija ➢ Betona strukturāli bojājumi armatūras korozijas ietekmē ➢ Ūdens novades lāseņu defekti vai neesamība ➢ Hidroizolācijas slāņu defekti vai neesamība ➢ Savienojumu hermetizācijas trūkums Atjaunošanas darbu secīga plānošana, lai veicamo darbu tehnoloģiskie rekonstrukcijas procesi notiktu secīgi un tehnoloģiski pareizi
 • 4. Sienu atjaunošana: ➢ Atjaunošanas plānošana - Kompleksi pasākumi (energoefektivitātes atjaunošana) - Lokāla atjaunošana ➢ Virsmas sagatavošana - Materiāla dziļa nostiprināšana - Ūdens infiltrācijas samazināšana - Saķeres uzlabošana ➢ Izlīdzinošo sastāvu izvēle - Mūra remonts - Apmetuma slāņu atjaunošana (LVS EN 998-1) - Plānkārtas virsmas līdzināšana
 • 5. Betona karbonizācijas process mm: Dzelzsbetona elementa izgatavošanai pielietotā betona stiprības klase tieši ietekmē elementa ilgtermiņa kalpošanu Remonta materiālu fizikālās īpašības palielina stiegrbetona elementa ilgtermiņa noturību pret CO2 ietekmi, kuru papildus nodrošina augstvērtīgi virsmas aizsardzības -pārklājumi un hidroizolācijas slānis
 • 6. Darbu plānošana: Atbilstoši apsekošanas atzinumam un veicamo darbu specifikācijai ir jāsastāda darbu veikšanas projekts. Balkona/Lodžijas pamatnes atjaunošanas procesi ir saistīti ne tikai ar horizontālo virsmu atjaunošanu, bet arī ar vertikālo plakņu renovāciju un tehnoloģisko risinājumu ievērošanu. Balkonu/Lodžiju atjaunošanas darbi ir saistīti ne tikai ar virsmu remontu, bet tie mēdz būt kā kompleksi pasākumi saistībā ar energoefektivitātes atjaunošanu.
 • 7. LVS EN 1504: LVS EN 1504 «Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas. Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana» ➢ LVS EN 1504-1 «1.daļa: Definīcijas» ➢ LVS EN 1504-2 «2.daļa: Betona virsmas aizsardzības sistēmas» ➢ LVS EN 1504-3 «3.daļa: Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts» ➢ LVS EN 1504-4 «4.daļa: Strukturālās saites» ➢ LVS EN 1504-5 «5.daļa: Injekcijas materiāli betonam» ➢ LVS EN 1504-6 «6.daļa: Stiegrošanas tērauda stieņu enkurošana» ➢ LVS EN 1504-7 «7.daļa: Stiegrojuma aizsardzība pret koroziju» ➢ LVS EN 1504-8 «8.daļa: Kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana» ➢ LVS EN 1504-9 «9.daļa: Vispārīgie materiālu un sistēmu lietošanas principi» ➢ LVS EN 1504-10 «10.daļa: Materiālu un materiālu sistēmu pielietošana objektā. Darbu kvalitātes kontrole. »
 • 8. LVS EN 1504: Vispārēja informācija un definīcijas 1.daļa Remonta materiālu izvēle, ražošana un kontrole 2 – 7.daļa Vispārīgi materiālu un sistēmu lietošanas principi 8 - 9.daļa Materiālu un materiālu sistēmu pielietošana objektā. Darbu kvalitātes kontrole. 10.daļa
 • 9. LVS EN 1504: Strukturāla pastiprināšana Reprofilēšana/izlīdzināšana Virsmas aizsardzība
 • 10. LVS EN 1504-9.daļa: punkts 4.3 Biežāk sastopamie defektu cēloņi: Betonam; ➢ Mehāniski bojājumi - nodilums nogurums iet ekme pārslodze ➢ Kustības, spriegumi, vibrācijas ➢ Ķīmiski bojājumi - Sārmu ietekme ➢ Agresīvi mikroelementi (sulfāti, sāļi) ➢ Bioloģiskā darbība ➢ Fizikāli bojājumi ➢ Termiskais efekts – sasalašana/atkušana ➢ Sāļu kristalizācija ➢ Erozija ➢ Nolietojums ➢ Uguns iedarbība Armatūras korozija; ➢ Karbonizācija ➢ Betona blīvums ➢ Konservēšana – stiegru aizsardzība ➢ Nokrišņi – lietus, sniegs ➢ Temperatūras svārstības ➢ Patstāvīgs konstrukcijas mitrums ➢ Ķīmiskas vielas – betona ķīmiskais sastāvs un ārējās vides ietekme (sālsūdens, atkausēšanai lietotais sāls un citu ķīmisko elementu ietekme)
 • 11. LVS EN 1504-9.daļa: punkts 6 Tabula 1 - Betona konstrukciju remonta un aizsardzības principi un metodes
 • 12. LVS EN 1504-10 «10.daļa: Materiālu un sistēmu pielietošana būvlaukumā un darbu kvalitātes kontrole Standarta 10.daļa raksturo prasības; ➢ Virsmas stāvoklis pirms materiālu vai materiālu sistēmu iestrādes un to iestrādes brīdī ➢ Materiālu un materiālu sistēmu uzglabāšana ➢ Strukturālā stabilitāte virsmu sagatavošanas, aizsardzības un remonta laikā ➢ Aizsardzības un remonta metodes ➢ Kvalitātes kontrole darba procesa laikā ➢ Uzturēšana
 • 13. Atjaunošanas procesa etapi 1. Iepazīšanās ar apsekošanas atzinumu 2. Darba metodikas un procesu plānošana 3. Virsmas sagatavošana 4. Armatūras/stiegru sagatavošana 5. Remonta materiālu pielietošana 6. Virsmas ģeometrijas līdzināšana (ja nepieciešams) 7. Virsmas aizsargslāņa izveidošana 8. Aizsardzības pārklājumi virsmām
 • 14. Atjaunošanas procesa etapi 1. Iepazīšanās ar apsekošanas atzinumu
 • 15. Atjaunošanas procesa etapi 2. Darba metodikas un procesu plānošana ( 1504 - 9.daļa A pielikums) ➢ Tehniskās apsekošanas atzinuma izvērtēšana ➢ Atjaunošanas projekta darba uzdevumu izvērtēšana ➢ Darbu metožu un procesu plānošana ➢ Darba grafika sastādīšana un būvniecība
 • 16. Atjaunošanas procesa etapi 3. Pamatnes sagatavošana Netīrumi, atdalījušies un mazāk noturīgi slāņi noņemami, apstrādājot virsmu ar smilšu strūklu. Attīrītai pamatnei jābūt noturīgai un pietiekami nelīdzenai, lai ir redzami betona rupjās pildvielas graudiņi. Vecā betona atraušanas stiprībai jābūt vidēji 1,5 N/mm (atsevišķiem t estiem pieļaujams arī mazāks rādījums) Tērauda stiegrojuma atsegšana Vecā betona mehāniska noņemšana līdz stingram betona pildījumam – pie tam īpašai pievēršot uzmanību slīpajām lūzuma malām. Korozijas skartais stiegrojums ir mehāniski jāatsedz vismaz 2 reizes lielākā apjomā ārpus defektētās zonas. Kalšanas laikā nedrīkst bojāt tērauda stiegrojumu un padarīt vaļīgu savienojumu starp stiegrojumu un betonu
 • 17. Atjaunošanas procesa etapi Tērauda stiegrojuma apstrāde ar smilšu strūklu. Atsegtā tērauda stiegrojuma virsmu atbrīvot no rūsas, apstrādājot to ar smilšu strūklu. Attīrītā stiegrojuma tīrības pakāpei jāatbilst SA 2,0 līdz 2,5, saskaņā EN ISO 8501-1 (gandrīz spīdīgs metāls) 4. Armatūras/stiegru sagatavošana
 • 18. Atjaunošanas procesa etapi ➢ Stiegru apstrāde atbilstoši pielietojamā pretkorozijas materiāla tehniskajām norādēm. Stiegru apstrādi veic pirms kontaktslāņa izveides ➢ Saķeres kontaktslāņa izveide stiegrbetona zonās. Kontaktslāņa un remonta materiālu iestrādi veic ar metodi «Mitrs uz mitra» ievērojot sistēmas materiā lu ražotāja tehnoloģiskos iestrādes nosacījumus ➢ Pretkorozijas un kontaktslāņa izveidei pielieto materiālus, kas atbilst EN 1504-7 ievērojot materiāla iestrādes tehnoloģiskās norādes 4. Armatūras/stiegru sagatavošana un aizsargkārtas izveide
 • 19. Atjaunošanas procesa etapi ➢ Stiegrbetona elementu defektēto zonu remontam pielieto remonta javas, kur u tehniskā specifikācija atbilst esošo defektu apjomam. Atkarībā no defektu apjoma pielieto raupjākas vai smalkākas frakcijas sastāvus, vai arī ievērojot atjaunošanas sistēmas materiālu ražotāja rekomendācijas pielieto vairāku m ateriālu sistēmu ievērojot visus iestrādes nosacījumus. ➢ Pēc elementa defektu reprofilēšanas sagatavo virsmu plānkārtas izlīdzināšan ai vai horizoltālās virsmas slīpuma atjaunošanai lai veidotu ūdens novadi no balkona vai lodžijas ➢ Stiegrbetona elementu atjaunošanai pielieto materiālus un to sistēmas, kas at bilst EN 1504-3 5. Remonta materiālu pielietošana
 • 20. Atjaunošanas procesa etapi ➢ Virsmas izlīdzinošo slāni veido ar kritumu 2-2,5% veidojot ūdens novadi no sienas virzienā uz elementa ārējo daļu ➢ Ja slīpuma veidošana nav nepieciešama, tad virsmas nolīdzināšanu veic ar plānkārtas remonta sastāvu. Virsējo kārtu strukturē un veido atbilstoši plāno tā aizsargpārklājuma prasībām ➢ Izlīdzināšanai pielietojami materiāli atbilstoši EN 1504-3 vai EN-13813 (ja tas paredzēts pielietojamajai sfērai), kā arī transportabetons LVS EN 206-1 atbilstošs tehniskajām prasībām (ārējās iedarbības klases, kas norādītas sas kaņā ar LVS NE 206-1 standartu tieši nav attiecināmas pret remontam pieli etojamajiem sausajiem maisījumiem, tāpēc, ja tehniskajās prasībās ir norā dītas konkrētas klases, tad izvēloties materiālus stingri jāievēro norā dītā ūdens daudzuma pievienošana – detalizētākas informācijas iegūšanai jā konsultējas ar materiālu ražotāju vai tehnisko speciālistu). 6. Virsmas ģeometrijas līdzināšana (slīpuma izveide) vai virsējās kārtas plānkārtas izlīdzināšana
 • 21. Atjaunošanas procesa etapi ➢ Vienkomponenta hidroizolācija (parasti nav elastīgas) ➢ Divkomponentu hidroizolācija (elastīga) ➢ Reakcijas sveķu hidroizolācija ➢ Hidroizolējoša atdalošā membrāna (flīzēšanas sistēmās) ➢ Hidroizolējoši dekoratīvi aizsargpārklājumi 7. Virsmas aizsargslāņa/hidroizolācijas izveidošana Hidroizolācijas izveidei pielietojamie materiāli parasti būs testēti pēc EN 1504-2 standarta (flīzēšanas sistēmu hidroizolācijas materiāls var būt testēts pēc standarta EN 14891, tomēr jāpārliecinās par tā pielietojumu paredzētajam mērķim). Papildelementu un dažādu papildmateriālu iestrāde hidroizolācijas slāņu izveides neatņemama sastāvdaļa
 • 22. Atjaunošanas procesa etapi ➢ Flīžu līmēšana uz atdalošās hidroizolācijas membrānas ➢ Flīžu līmēšana uz hidroizolētas virsmas ➢ Dekoratīvu aizsargslāņu izveide uz sagatavotas virsmas, ar nodilum izturīgu klājumu, kas atbilst EN 1504-2. 8. Virsmu aizsardzība / apdare
 • 23. Atjaunošanas procesa etapi ➢ Strukturāla atjaunošana ➢ Reprofilēšana ➢ Dekoratīvā apdare ➢ Virsmas aizsardzības pārklājumi; - Hidrofobi pārklājumi - Dekoratīvi pārklājumi 8. Virsmu aizsardzība - virsmas bez mehāniskas iedarbības
 • 24. Paldies par uzmanību! Ingus Pumpurs SIA SAKRET Produktu sistēmu projektu vadītājs Tel. +371 2836 9920 ingus.pumpurs@sakret.lv Balkonu un lodžiju atjaunošana