SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Kelan rooli ja
valinnanvapauspalvelut
Maakuntadigiverkosto 31.5.2017
Marjukka Turunen
Muutosjohtaja
Kela
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä maakuntauudistus
KELAN SOTE-STRATEGIA
Maakuntauudistukseen sisältyvä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
koskettaa monin tavoin Kelaa. Muutoksen kohteena olevia toiminta-alueita
ovat ICT- ja tiedonhallintapalvelut, Kelan sosiaaliturvaetuudet ja niiden
rajapinnat uudistukseen, Kelan palveluverkko ja asiakkaan palvelun
kokonaisvaltainen hallinta. Uudistus vaikuttaa myös Kelan henkilöstöön ja
organisaatioon sekä toimintamalleihin.
2
Suoraan lainsäädännön pohjalta Kelalle tulevat tehtävät
Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 72 § (HE 47/2017)
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170047?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika
%5D=valinnanvapaus%2A
Kansaneläkelaitoksen tehtävät korvausten maksatuksessa
Kansaneläkelaitos vastaa tämän lain mukaisiin korvauksiin liittyvän valtakunnallisen
maksuliikenteen hallinnoinnista ja teknisestä toteutuksesta.
• Kansaneläkelaitos toimii korvausten maksatuksen teknisenä toteuttajana ja vastuu
maksujen sisällöstä sekä kohdentumisesta säilyy maakunnilla.
• Maakuntien ja Kansaneläkelaitoksen tulee sopia tarkemmin Kansaneläkelaitoksesta
annetun lain (731/2001) 2 §:n 2 momentin mukaisesti 1 momentissa tarkoitetun
valtakunnallisen maksuliikenteen hoitamisesta.
• Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada maakunnilta ja palvelun tuottajilta 1 momentin
mukaisen maksatuksen hallinnoimiseksi tarvittavat tiedot.
20.9.2017 Yksikkö | Otsikko3
Suoraan lainsäädännön pohjalta Kelalle tulevat tehtävät
• Mitä kokonaisuuksia valtakunnallinen maksuliikenne pitää
sisällään?
• Kapitaatiokorvaukset, valtakunnallisesti määritelty osuus
niissä?
• Maakuntien ja palveluntuottajien välinen maksuliikenne?
• Maakuntien välinen maksuliikenne?
• Muut palveluiden rahoitusmuodot ja rahaliikenne niissä,
henkilökohtainen budjetti, asiakasseteli?
4
77 § Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Asiakkaan valinnanvapauden toteuttamiseksi on valtakunnalliset tiedonhallintapalvelut.
Kaikkien tässä laissa tarkoitettujen palvelun tuottajien on käytettävä näitä tiedonhallintapalveluja.
Tiedonhallintapalveluihin kuuluvat:
1) asiakkaan valinnan toteuttava palvelu, jonka välityksellä asiakas voi ilmoittautua haluamansa
suoran valinnan palvelun tuottajan ja maakunnan liikelaitoksen asiakkaaksi; (toteutetaan OmaKanta-
palveluun)
2) valinnanvapauden tietopalvelu, jossa on tiedot kaikista tämän lain mukaisista
valinnanvapauspalvelujen tuottajista ja niiden palveluista;
3) tuottajahallintapalvelu, jonka välityksellä tuottajat tekevät 44, 54 ja 55 §:n mukaiset
ilmoitukse ja jossa on maakuntien hyväksymät suoran valinnan palvelun tuottajat ja tuottajien
kanssa tehdyt sopimukset;
4) palvelutuotannon seurantapalvelu, jolla toimitetaan tiedot asiakkaiden saamista palveluista
maakunnalle sekä asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin antajalle; sekä
5) palvelun tuottajien yhteiskuntavastuun tietopalvelu, jossa on 57 §:n mukaiset tiedot palvelun
tuottajan toiminnasta ja taloudesta.
Kela toteuttaa maksuliikenteen hoitamiseksi 2-4 kohtien mukaiset palvelut eli siten palvelujen toteutus
voitaisiin antaa suoraan Kelan toteutettavaksi varsinkin kun Kela toteuttaa pilotointien kansalliset
tietojärjestelmät.
Tiedonhallintapalvelut
• Eri toimijat ja etenkin asiakkaat tarvitsevat uudistuksen toteutuessa riittävästi tietoa
palveluntuottajista, palvelutarjonnasta, hinnoista, laadusta jne. Toimeenpanolle jää
liian vähän aikaa myös yhteisten prosessien koordinoinnin osalta.
• Aikataulutus on myös kilpailutekijöiden osalta ongelmallinen, koska markkinoiden
rakentuminen on kertaluonteinen asia ja siten korjaaminen jälkikäteen voi olla
mahdotonta. Vaarana on siis että yksityisen puolen suurimmat toimijat saavat vallattua
suhteettoman suuren markkinaosuuden.
• Muutoksen läpivienti ja toimeenpano edellyttää merkittävää valtakunnallista
koordinointityötä, jotta kaikki uudistuksen vaatimat prosessit ja sitä kautta tarvittavat
tiedot saadaan nyt määriteltyä. Ilman tätä työtä, ei uudistuksen vaatimaa digitalisointia
ja tietojärjestelmätyötä voida läpiviedä. Riskinä on, että jokainen maakunta mallintaa
omat prosessinsa ja siten esimerkiksi Kelan ja maakuntien prosessien liittymäpinnat
vaihtelevat maakunnasta toiseen. Tämä johtaa asiakkaiden eriarvoisuuden
lisääntymiseen. Yhtenäiset prosessit tulee mallintaa valtakunnan tasolla.
6
Riskit ja uudistusten läpivienti/toimeenpano
• Kelan olemassa olevaa organisaatiota olisi mahdollista hyödyntää myös
muussa valinnanvapautta koskevan lainsäädännön toimeenpanossa.
Digitalisaatio sekä operatiivinen toimeenpano edellyttää valtakunnallista
toimijuutta, jotta asiakkaiden, maakuntien ja palveluntuottajien prosessit
saadaan mallinnettua ja sitä kautta myös kuvattua mitä tietoja
prosesseissa tarvitaan.
• Tietojärjestelmien rakentaminen edellyttää tietojen ja prosessien
mallinnusta. Tätä kautta selviää, mitä tietoja tarvitaan seurannan,
valvonnan, innovaatioiden ja muun kehittämisen sekä tiedolla
johtamisen näkökulmasta. Kela voisi valtakunnallisena, olemassa
olevana organisaationa koordinoida tätä työtä ja toteuttaa työn tulevien
maakuntien alueilla.
7
Valinnanvapauden ja uudistuksen tarvitsemat tiedot
8
Pilotoinnit
• Valtioneuvosto valmistelee valinnanvapauslain pilotointia useassa maakunnassa.
Vielä ei ole tiedossa, missä maakunnissa pilotointi käynnistyy. Pilotointien
kriteeristöt julkaistiin 22.5. Haku tehdään kahdessa osassa. Tietojärjestelmät
tähdätään 6/2018 ajankohtaan.
• Maakunnat joutuvat yhtiöittämään piloteissa mukana olevat julkiset
palveluntuottajat.
• Kela on linjattu olevan pilottien kansallisten ICT-ratkaisujen vastuutaho.
• Valinnanvapaudet pilotointi pitää sisällään sote-keskus pilotoinnin ja
henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnin
• Sote-keskus pilotoinnin tavoitteena korvausten mallinnusten testaaminen ja
asiakkaan valitseman palveluntuottajan vaihtaminen – tästä ensin liikkeelle ja
järjestelmäkokonaisuuden rakentamiseen
• Henkilökohtaisen budjetin pilotoinnin tavoitteena on prosessin ja budjetin
laskemisen mallintaminen ja seurantajärjestelmän kehittäminen – tässä kela
mukana eri maakunnissa sisällön määrittelyn osalta
20.9.20179
20.9.201710
VALINNANVAPAUSPILOTTIEN HAKUPROSESSI
5/2017
Kriteerit ja
hakuilmoitus
6-9/2017
Haut
käynnissä
7-8/2017
Hakemusten
täydentämine
n ja arviointi
Haun aikainen tuki
Hakuaika
9/2017
Toinen haku
päättyy
9-10/2017
Hakemusten
täydentämine
n ja arviointi
Laki
voimaa
n
10/2017
Päätökset
Arviointi
Ensimmäin
en pilotti
alkaa
Tuki piloteille
Kriteerien
julkistus
Ensimmäinen
haku alkaa
29.5
Ensimmäinen haku
29.5-7.7 ja toinen
haku 14.8-29.9
STM:n tuki
hakijoille
Neuvottelut
ensimmäisen haun
hakijoiden kanssa
Arviointiprosessi
Ensimmäisen haun
päätöksenteon
valmistelu
Tietojärjestelmien
toteutuksen
tarkentaminen
Sopimus- ja
korvausmallit
hakijoiden käyttöön
Neuvottelut
toisen haun
hakijoiden
kanssa
Arviointiprosessi
Toisen haun
päätöksenteon
valmistelu
Päätöksien
julkistus
STM:n tuki
piloteille
11
Pilotoinnit
• Pilotointien ict-järjestelmät rakennetaan mahdollisimman uutta hyödyntäen,
rakentaen tavoitetilan ensimmäistä versiota
• Tavoitetilaa rakennetaan pala palalta askeltaen, lisäten aina seuraavassa
versiossa laajennusta aikaisempaa hyödyntäen koko ajan samalla oppien ja
kokemusta keräten – ei lähdetä rakentamaan tavoitetilaa pikaisella
aikataululla mutta tavoitetila tulee olla määriteltynä riittävällä tasolla kun
ensimmäistä versiota lähdetään rakentamaan pilotteihin
• Pilotointeihin rakennettavien palveluiden aikataulu erittäin tiukka, mitään
laajaa tai hienoa kokonaisuutta ei ehditä toteuttaa
• Tavoitetilan tiedonhallintapalvelujen toimijuudet linjattava pikaisesti –
tavoitetilan palveluja on lähdettävä rakentamaan pilotointeihin
edellytettävien järjestelmäkokonaisuuksien rinnalla
Mitä Kela voi tarjota hebu-piloteille
• Asiantuntija-apua yhteistyökumppanin roolissa
• Palveluprosessin kuvaaminen
− Rajapinnat Kelan etuuksiin
− Miten ja milloin asiakas ohjataan Kelaan
• Palveluohjaajien kouluttaminen yhteistyössä maakunnan kanssa
• Etuus-/asiakastietojen välittäminen maakuntaan
− Selvitettävä mahdollisuus ja tarve
− Asiakassuunnitelman määrittelyssä mukana
• Tutkimustietoa
• Maakunnan tarpeet?
• Tutkimusta ollaan käynnistämässä ns. Oulun aineiston pohjalta
• Kansallisia tietojärjestelmäratkaisuja ei toteuteta hebu-pilotteihin
12
Linjattavia asioita
• Osasta maakuntia lähestytty ehdotuksella koskien PSOP-järjestelmää,
asian käsittely ja keskustelu käynnistynyt
• Yhteistyössä olisi nyt tähdättävä 1-1-2019 ajankohtaan jossa on todennäköisesti
useita setelijärjestelmiä ja siihen liittyvät käytännön tekemiset ja rajapinnat tulee
miettiä
• Pitkän aikavälin yhteistyökuvion osalta olisi sitten saatava yhteinen näkemys siitä:
− haetaanko yhtä keskitettyä ratkaisua?
− onko PSOPin varaan toteutettava ratkaisu se tavoiteltava keskitetyn ratkaisun malli?
− mikä tulisi olemaan Kelan rooli ko. mallissa?
• Mikä on Kelan rooli henkilökohtaisen budjetin pilotoinneissa ja mikä on
rooli tavoitetilan ratkaisuissa
• Valtakunnalliset prosessit ja toimijuudet tulee määritellä pikaisesti
samoin kuin päättää tavoitetilan tiedonhallintapalvelujen roolitukset
13
14
Kiitos!

More Related Content

Similar to Kelan rooli ja valinnanvapauspalvelut

Sähköisen palvelusetelin mallintaminen geneeriseksi ratkaisuksi, FCG-seminaar...
Sähköisen palvelusetelin mallintaminen geneeriseksi ratkaisuksi, FCG-seminaar...Sähköisen palvelusetelin mallintaminen geneeriseksi ratkaisuksi, FCG-seminaar...
Sähköisen palvelusetelin mallintaminen geneeriseksi ratkaisuksi, FCG-seminaar...Palveluseteli-hanke
 
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Kivelä ja Haahkola
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Kivelä ja HaahkolaMahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Kivelä ja Haahkola
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Kivelä ja HaahkolaSitra the Finnish Innovation Fund
 
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Kivela ja Haahkola
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Kivela ja HaahkolaTehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Kivela ja Haahkola
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Kivela ja HaahkolaSitra the Finnish Innovation Fund
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...Karri Vainio
 
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-hanke
 
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjaustaOstopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjaustaTHL
 
Palveluseteliklinikka
PalveluseteliklinikkaPalveluseteliklinikka
PalveluseteliklinikkaAssiAssari
 
Kuumat perunat 30.1.2018. Marjukka Turunen: Soten valinnanvapaus ja Kela
Kuumat perunat 30.1.2018. Marjukka Turunen: Soten valinnanvapaus ja KelaKuumat perunat 30.1.2018. Marjukka Turunen: Soten valinnanvapaus ja Kela
Kuumat perunat 30.1.2018. Marjukka Turunen: Soten valinnanvapaus ja KelaKela
 
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoRiitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoTHL
 
Maakuntauudistus: Palvelut työnhakijoille ja yrittäjille
Maakuntauudistus: Palvelut työnhakijoille ja yrittäjilleMaakuntauudistus: Palvelut työnhakijoille ja yrittäjille
Maakuntauudistus: Palvelut työnhakijoille ja yrittäjilleTyö- ja elinkeinoministeriö
 

Similar to Kelan rooli ja valinnanvapauspalvelut (20)

Kelan tuottamat valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Kelan tuottamat valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutKelan tuottamat valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Kelan tuottamat valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
 
Sähköisen palvelusetelin mallintaminen geneeriseksi ratkaisuksi, FCG-seminaar...
Sähköisen palvelusetelin mallintaminen geneeriseksi ratkaisuksi, FCG-seminaar...Sähköisen palvelusetelin mallintaminen geneeriseksi ratkaisuksi, FCG-seminaar...
Sähköisen palvelusetelin mallintaminen geneeriseksi ratkaisuksi, FCG-seminaar...
 
Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020
Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020
Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020
 
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Kivelä ja Haahkola
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Kivelä ja HaahkolaMahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Kivelä ja Haahkola
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Kivelä ja Haahkola
 
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Kivela ja Haahkola
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Kivela ja HaahkolaTehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Kivela ja Haahkola
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Kivela ja Haahkola
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
 
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsausSote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
 
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjaustaOstopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta
 
Palveluseteliklinikka
PalveluseteliklinikkaPalveluseteliklinikka
Palveluseteliklinikka
 
Valinnanvapauden tietojärjestelmäarkkitehtuuri
Valinnanvapauden tietojärjestelmäarkkitehtuuriValinnanvapauden tietojärjestelmäarkkitehtuuri
Valinnanvapauden tietojärjestelmäarkkitehtuuri
 
AKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheet
AKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheetAKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheet
AKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheet
 
Kasvupalvelu-uudistus
Kasvupalvelu-uudistusKasvupalvelu-uudistus
Kasvupalvelu-uudistus
 
1 vv ka_tyopaja jari porrasmaa_2018-12-13
1 vv ka_tyopaja jari porrasmaa_2018-12-131 vv ka_tyopaja jari porrasmaa_2018-12-13
1 vv ka_tyopaja jari porrasmaa_2018-12-13
 
Kuumat perunat 30.1.2018. Marjukka Turunen: Soten valinnanvapaus ja Kela
Kuumat perunat 30.1.2018. Marjukka Turunen: Soten valinnanvapaus ja KelaKuumat perunat 30.1.2018. Marjukka Turunen: Soten valinnanvapaus ja Kela
Kuumat perunat 30.1.2018. Marjukka Turunen: Soten valinnanvapaus ja Kela
 
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekarttaKansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
 
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoRiitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
 
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-SuomessaSote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
 
Maakuntauudistus: Palvelut työnhakijoille ja yrittäjille
Maakuntauudistus: Palvelut työnhakijoille ja yrittäjilleMaakuntauudistus: Palvelut työnhakijoille ja yrittäjille
Maakuntauudistus: Palvelut työnhakijoille ja yrittäjille
 

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi (20)

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
 
TOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanne
 
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
 
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
 
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatMaakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
 
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkanaKanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
 
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
 
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
 
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
 
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutValinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaanAsiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
 
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariotSOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta
 

Kelan rooli ja valinnanvapauspalvelut

 • 1. Kelan rooli ja valinnanvapauspalvelut Maakuntadigiverkosto 31.5.2017 Marjukka Turunen Muutosjohtaja Kela
 • 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä maakuntauudistus KELAN SOTE-STRATEGIA Maakuntauudistukseen sisältyvä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus koskettaa monin tavoin Kelaa. Muutoksen kohteena olevia toiminta-alueita ovat ICT- ja tiedonhallintapalvelut, Kelan sosiaaliturvaetuudet ja niiden rajapinnat uudistukseen, Kelan palveluverkko ja asiakkaan palvelun kokonaisvaltainen hallinta. Uudistus vaikuttaa myös Kelan henkilöstöön ja organisaatioon sekä toimintamalleihin. 2
 • 3. Suoraan lainsäädännön pohjalta Kelalle tulevat tehtävät Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 72 § (HE 47/2017) http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170047?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika %5D=valinnanvapaus%2A Kansaneläkelaitoksen tehtävät korvausten maksatuksessa Kansaneläkelaitos vastaa tämän lain mukaisiin korvauksiin liittyvän valtakunnallisen maksuliikenteen hallinnoinnista ja teknisestä toteutuksesta. • Kansaneläkelaitos toimii korvausten maksatuksen teknisenä toteuttajana ja vastuu maksujen sisällöstä sekä kohdentumisesta säilyy maakunnilla. • Maakuntien ja Kansaneläkelaitoksen tulee sopia tarkemmin Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 2 §:n 2 momentin mukaisesti 1 momentissa tarkoitetun valtakunnallisen maksuliikenteen hoitamisesta. • Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada maakunnilta ja palvelun tuottajilta 1 momentin mukaisen maksatuksen hallinnoimiseksi tarvittavat tiedot. 20.9.2017 Yksikkö | Otsikko3
 • 4. Suoraan lainsäädännön pohjalta Kelalle tulevat tehtävät • Mitä kokonaisuuksia valtakunnallinen maksuliikenne pitää sisällään? • Kapitaatiokorvaukset, valtakunnallisesti määritelty osuus niissä? • Maakuntien ja palveluntuottajien välinen maksuliikenne? • Maakuntien välinen maksuliikenne? • Muut palveluiden rahoitusmuodot ja rahaliikenne niissä, henkilökohtainen budjetti, asiakasseteli? 4
 • 5. 77 § Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut Asiakkaan valinnanvapauden toteuttamiseksi on valtakunnalliset tiedonhallintapalvelut. Kaikkien tässä laissa tarkoitettujen palvelun tuottajien on käytettävä näitä tiedonhallintapalveluja. Tiedonhallintapalveluihin kuuluvat: 1) asiakkaan valinnan toteuttava palvelu, jonka välityksellä asiakas voi ilmoittautua haluamansa suoran valinnan palvelun tuottajan ja maakunnan liikelaitoksen asiakkaaksi; (toteutetaan OmaKanta- palveluun) 2) valinnanvapauden tietopalvelu, jossa on tiedot kaikista tämän lain mukaisista valinnanvapauspalvelujen tuottajista ja niiden palveluista; 3) tuottajahallintapalvelu, jonka välityksellä tuottajat tekevät 44, 54 ja 55 §:n mukaiset ilmoitukse ja jossa on maakuntien hyväksymät suoran valinnan palvelun tuottajat ja tuottajien kanssa tehdyt sopimukset; 4) palvelutuotannon seurantapalvelu, jolla toimitetaan tiedot asiakkaiden saamista palveluista maakunnalle sekä asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin antajalle; sekä 5) palvelun tuottajien yhteiskuntavastuun tietopalvelu, jossa on 57 §:n mukaiset tiedot palvelun tuottajan toiminnasta ja taloudesta. Kela toteuttaa maksuliikenteen hoitamiseksi 2-4 kohtien mukaiset palvelut eli siten palvelujen toteutus voitaisiin antaa suoraan Kelan toteutettavaksi varsinkin kun Kela toteuttaa pilotointien kansalliset tietojärjestelmät. Tiedonhallintapalvelut
 • 6. • Eri toimijat ja etenkin asiakkaat tarvitsevat uudistuksen toteutuessa riittävästi tietoa palveluntuottajista, palvelutarjonnasta, hinnoista, laadusta jne. Toimeenpanolle jää liian vähän aikaa myös yhteisten prosessien koordinoinnin osalta. • Aikataulutus on myös kilpailutekijöiden osalta ongelmallinen, koska markkinoiden rakentuminen on kertaluonteinen asia ja siten korjaaminen jälkikäteen voi olla mahdotonta. Vaarana on siis että yksityisen puolen suurimmat toimijat saavat vallattua suhteettoman suuren markkinaosuuden. • Muutoksen läpivienti ja toimeenpano edellyttää merkittävää valtakunnallista koordinointityötä, jotta kaikki uudistuksen vaatimat prosessit ja sitä kautta tarvittavat tiedot saadaan nyt määriteltyä. Ilman tätä työtä, ei uudistuksen vaatimaa digitalisointia ja tietojärjestelmätyötä voida läpiviedä. Riskinä on, että jokainen maakunta mallintaa omat prosessinsa ja siten esimerkiksi Kelan ja maakuntien prosessien liittymäpinnat vaihtelevat maakunnasta toiseen. Tämä johtaa asiakkaiden eriarvoisuuden lisääntymiseen. Yhtenäiset prosessit tulee mallintaa valtakunnan tasolla. 6 Riskit ja uudistusten läpivienti/toimeenpano
 • 7. • Kelan olemassa olevaa organisaatiota olisi mahdollista hyödyntää myös muussa valinnanvapautta koskevan lainsäädännön toimeenpanossa. Digitalisaatio sekä operatiivinen toimeenpano edellyttää valtakunnallista toimijuutta, jotta asiakkaiden, maakuntien ja palveluntuottajien prosessit saadaan mallinnettua ja sitä kautta myös kuvattua mitä tietoja prosesseissa tarvitaan. • Tietojärjestelmien rakentaminen edellyttää tietojen ja prosessien mallinnusta. Tätä kautta selviää, mitä tietoja tarvitaan seurannan, valvonnan, innovaatioiden ja muun kehittämisen sekä tiedolla johtamisen näkökulmasta. Kela voisi valtakunnallisena, olemassa olevana organisaationa koordinoida tätä työtä ja toteuttaa työn tulevien maakuntien alueilla. 7 Valinnanvapauden ja uudistuksen tarvitsemat tiedot
 • 8. 8
 • 9. Pilotoinnit • Valtioneuvosto valmistelee valinnanvapauslain pilotointia useassa maakunnassa. Vielä ei ole tiedossa, missä maakunnissa pilotointi käynnistyy. Pilotointien kriteeristöt julkaistiin 22.5. Haku tehdään kahdessa osassa. Tietojärjestelmät tähdätään 6/2018 ajankohtaan. • Maakunnat joutuvat yhtiöittämään piloteissa mukana olevat julkiset palveluntuottajat. • Kela on linjattu olevan pilottien kansallisten ICT-ratkaisujen vastuutaho. • Valinnanvapaudet pilotointi pitää sisällään sote-keskus pilotoinnin ja henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnin • Sote-keskus pilotoinnin tavoitteena korvausten mallinnusten testaaminen ja asiakkaan valitseman palveluntuottajan vaihtaminen – tästä ensin liikkeelle ja järjestelmäkokonaisuuden rakentamiseen • Henkilökohtaisen budjetin pilotoinnin tavoitteena on prosessin ja budjetin laskemisen mallintaminen ja seurantajärjestelmän kehittäminen – tässä kela mukana eri maakunnissa sisällön määrittelyn osalta 20.9.20179
 • 10. 20.9.201710 VALINNANVAPAUSPILOTTIEN HAKUPROSESSI 5/2017 Kriteerit ja hakuilmoitus 6-9/2017 Haut käynnissä 7-8/2017 Hakemusten täydentämine n ja arviointi Haun aikainen tuki Hakuaika 9/2017 Toinen haku päättyy 9-10/2017 Hakemusten täydentämine n ja arviointi Laki voimaa n 10/2017 Päätökset Arviointi Ensimmäin en pilotti alkaa Tuki piloteille Kriteerien julkistus Ensimmäinen haku alkaa 29.5 Ensimmäinen haku 29.5-7.7 ja toinen haku 14.8-29.9 STM:n tuki hakijoille Neuvottelut ensimmäisen haun hakijoiden kanssa Arviointiprosessi Ensimmäisen haun päätöksenteon valmistelu Tietojärjestelmien toteutuksen tarkentaminen Sopimus- ja korvausmallit hakijoiden käyttöön Neuvottelut toisen haun hakijoiden kanssa Arviointiprosessi Toisen haun päätöksenteon valmistelu Päätöksien julkistus STM:n tuki piloteille
 • 11. 11 Pilotoinnit • Pilotointien ict-järjestelmät rakennetaan mahdollisimman uutta hyödyntäen, rakentaen tavoitetilan ensimmäistä versiota • Tavoitetilaa rakennetaan pala palalta askeltaen, lisäten aina seuraavassa versiossa laajennusta aikaisempaa hyödyntäen koko ajan samalla oppien ja kokemusta keräten – ei lähdetä rakentamaan tavoitetilaa pikaisella aikataululla mutta tavoitetila tulee olla määriteltynä riittävällä tasolla kun ensimmäistä versiota lähdetään rakentamaan pilotteihin • Pilotointeihin rakennettavien palveluiden aikataulu erittäin tiukka, mitään laajaa tai hienoa kokonaisuutta ei ehditä toteuttaa • Tavoitetilan tiedonhallintapalvelujen toimijuudet linjattava pikaisesti – tavoitetilan palveluja on lähdettävä rakentamaan pilotointeihin edellytettävien järjestelmäkokonaisuuksien rinnalla
 • 12. Mitä Kela voi tarjota hebu-piloteille • Asiantuntija-apua yhteistyökumppanin roolissa • Palveluprosessin kuvaaminen − Rajapinnat Kelan etuuksiin − Miten ja milloin asiakas ohjataan Kelaan • Palveluohjaajien kouluttaminen yhteistyössä maakunnan kanssa • Etuus-/asiakastietojen välittäminen maakuntaan − Selvitettävä mahdollisuus ja tarve − Asiakassuunnitelman määrittelyssä mukana • Tutkimustietoa • Maakunnan tarpeet? • Tutkimusta ollaan käynnistämässä ns. Oulun aineiston pohjalta • Kansallisia tietojärjestelmäratkaisuja ei toteuteta hebu-pilotteihin 12
 • 13. Linjattavia asioita • Osasta maakuntia lähestytty ehdotuksella koskien PSOP-järjestelmää, asian käsittely ja keskustelu käynnistynyt • Yhteistyössä olisi nyt tähdättävä 1-1-2019 ajankohtaan jossa on todennäköisesti useita setelijärjestelmiä ja siihen liittyvät käytännön tekemiset ja rajapinnat tulee miettiä • Pitkän aikavälin yhteistyökuvion osalta olisi sitten saatava yhteinen näkemys siitä: − haetaanko yhtä keskitettyä ratkaisua? − onko PSOPin varaan toteutettava ratkaisu se tavoiteltava keskitetyn ratkaisun malli? − mikä tulisi olemaan Kelan rooli ko. mallissa? • Mikä on Kelan rooli henkilökohtaisen budjetin pilotoinneissa ja mikä on rooli tavoitetilan ratkaisuissa • Valtakunnalliset prosessit ja toimijuudet tulee määritellä pikaisesti samoin kuin päättää tavoitetilan tiedonhallintapalvelujen roolitukset 13