SlideShare a Scribd company logo
Kan man bruge
 Kierkegaard uden at
  misbruge ham?
- et foredrag om et brug af Søren Kierkegaard
       i ledelse og udvikling


 v. cand.theol. og ErhvervsPhd-Stipendiat
      Tommy Kjær Lassen
      CBS & DONG Energy
Kierkegaard tænkt ind i et
empirisk forskningsprojekt om:

  Selvledelse og det
   ekstraordinære
   engagement

                 2
På jagt efter
alternativer til
Performance-
management          3
Er selvet ledelsens nye
    genstand?
 selvledelse, selvstyring, selvorganisering, s
 elvteknologi, selvudvikling, selvmestring,
 det personlige lederskab, ledelse
 indefra, mindfulness, corporate karma…
                         4
Hvorfor taler vi om selvledelse?
    Organisation:        Medarbejder:

 …ønsker at kapitalisere   …efterspørger i stigende
 på 'det indre menneske'.   grad mening i
 …efterspørger personligt   arbejdslivet. …det skal
 engagement, passion, ind   være
 re              personligt, udviklende, sj
 motivation, karakter, han  ovt, spændende, udfordr
 dlekraft, dømmekraft, for  ende og meningsfuldt…
 estillingsevne, livsmod, v
 ærdier mv …


             5
Driftledelse i
            industrisamfundet
Navigationsledelse i
vidensamfundet 

                      6
problemet i den teknificerede
    tidsalder...
     Er det overhovedet muligt at have
     hjemsted i denne teknificerede
     tidsalders ensretning?
     – spørger Martin Heidegger

       Vi må overtage ansvaret for os
       selv…
       vi må konfronterer os med vores
       eget jeg i stedet for at flygte ind
       i karriereræs og nydelsessyge.
          (kilde? artikel i prf.blad. 2007-2009?)  7
den lumske
    personlighedsdannelse
"Aldrig nogensinde i de
menneskelige samfunds historie –
selv ikke i det gamle Kina – tror
jeg, der har eksisteret en så lumsk
kombination af de samme politiske
strukturer omkring
individualiseringsteknikker og
totaliserings-procedurer."
                   (Michel Foucault i Dag
                   Hede (2007) Det tomme
                   menneske, s25.


                                8
Det er selve driftigheden, der er
       farlig...
             "…totalitarismens radikale
             ondskab udspringer af
             driftigheden, af de
             mennesker som omgående
             lade en ene nyttige handling
             følge af den næste – uden
             andet ønske end at gøre
             deres pligt".
              Øverenget, Einar (2001) Hanna Arendt
Politisk filosof Hannah            Gads Forlag s.9-10
Arendt (1906-1975)
                                  9
Hannah Arendt forsat…
…. "Det forfærdelige er at sådanne driftige mennesker
er en eftertragtet vare i den moderne verden" …

Idealet reducerer mennesker til friktionsfrie og
forudsigelige væsner "som nok er i stand til at
reagere, men ikke tage ansvar."

            Øverenget, Einar (2001) Hanna Arendt
                      Gads Forlag s.9-10


  Refleksion: rettidig omhu uden rettidig omsorg!


                              10
Christoph Niemann  11
at rumme det hele
     menneske…
"Managementverdenen har en
mytologi, ofte om en supermand, om en
super computer som altid tager den rigtige
beslutning, vælger den rigtige strategi. Det
er en slags positivering af verden. Den er
hele tiden fremadskuende…"


Bent Meier Sørensen, lektor, CBS,
"Jesus var en fiasko!"
                        12
Sådan
bruger/læser
  jeg
Kierkegaard
   …

        13
principper og teser:
 Hellere bruge det og bruge det forkert, end
 ikke at bruge det…

 tænkning og handling hænger sammen…

 en grundlæggende paradoksal forbindelse

 ikke kompromis, men radikalisering
                        14
eksistens er ikke viden!
 ”Min Hovedtanke var, at man i vor Tid
 formedelst den megen Viden
 havde glemt hvad det er at existere,
 og hvad Inderlighed har at betyde…”
 Søren Kierkegaard
 (SKS, AE 7, 223).
                     15
temaer i Søren Kierkegaard's
   eksistensfilosofi
 Du skal 'vælge' dig selv – og ikke blot 'kende' dig
 selv (EE SKS 3, p246)
 Ikke digte dig, men lade dig digte
 Det handler ikke blot om at være et menneske
 men om at blive et menneske…
 Man må se sig selv i øjnene og tage ansvar for
 både det positive og negative i én selv…
 Det er en anstrengelse (en opgave) at vælge sig
 selv. Det gives ikke i et fiks…                            16
eksistensen
      - er der også -
       på jobbet!
"mennesket i sin eksistens indoptager verden, sådan
at den menneskelige eksistens og verden udgør en
uadskillelig enhed"
(Leif Mikkelsen, Det flydende kors, 2007:41).

Geniet: "vi Mennesker har Hovedet fuldt af store
Forestillinger, og saa kommer Existentsen og byder
os det Dagligdagse" (AE, SKS, 7, 437).

                           17
Vi må ind i kampen…
     (One-liners virker også!)

 "Men are anxious to improve their
 circumstances, but are unwilling to improve
 themselves; they therefore remain bound."
 "There are no short cuts to any place worth
 going."
 "Mountaintops inspire leaders but valleys mature
 them."                           18
Selvledelse imellem spidsborgeren og fantasten

 Spidsborgeren      Fantasten
 Overbetoner       Overbetoner
 nødvendigheden     frihedsaspektet
 Nedtoner friheden    Nedtoner
             nødvendigheden
 Slave af konventionen  Grænseløs
 Uden fantasi      Abstrakt
                     (Pia Søltoft, 2010)
      ”mennesket er en syntese af
      nødvendighed og mulighed”
         (SKS,SD,151)               19
Det pædagogiske paradoks…
      "Hvordan kan man
      gennem ydre
      indvirkning bringe et
      menneske til ikke at
      lade sig bestemme af
      ydre indvirkninger?"


                  20
Egentlig selvledelse har 2 brændpunkter
      Behov for en bipolær
     bestemmelse af selvledelse
En strid med det
  udviklingsoptimistiske
    menneskesyn
 Den arianske strid – nu igen!
 "Coaching er skabt til tennis – ikke til selvet" (Rasmus
 Willig, Politikken, 4.april 2010)
 Det friktionsfrie Utopia (K. Hvolbøl)
 Teologien spejder altid efter 'korset', 'lidelsen' i
 fortællingen


                               22
Kierkegaard er skeptisk overfor
 de gode vaners mulighed…
 ”Vane betegner derfor
 altid noget Ufrit. Men
 ligesom man ikke kan det
 Gode uden Frihed,
 saaledes kan man heller
 ei blive deri uden Frihed,
 og derfor kan man med
 Hensyn til det Gode aldrig
 tale om Vane.”
 (SKS, Enten Eller II, 3,27).

                 23
På jagt efter et ubetinget
   anliggende
 ”Det Spidsborgerlige ligger altid i Brugen af
 det Relative som det Absolute i Forhold til
 det Væsentlige” advarer Kierkegaard (AE,
 SKS 7, 497).
                         24
Mogens Pahuus:
Der findes to former
 for menneskelig
   aktivitet…

            25
Vita activa 1.0: Man har greb om og
              behersker sig selv når man tager
              (arbejds)situationen op, klarer de
              udfordringer, den stiller, tager sig af
              de opgaver, man har, målrettet søger
              at virkeliggøre sine ønsker eller
Livsfilosof Mogens Pahuus
              rutinemæssigt tager sig af, hvad man
              har at sørge for. Da betjener man sig
Aalborg Universitet
              af en kraft og en formåen, som man
              disponere over, og det vil sige at man
              greb om og behersker sig selv.

                                 26
Vita activa 2.0:
Men vi er også aktive på en anden måde. Vi kan
være aktive ud fra en kraft, som vi ikke disponere
over, men som er en kraft, der gør os åbne for og
optaget af verden og de andre, som gør, at vi
betages, fængsles, optages af noget, om som
gør os virksomme på en involveret måde. Når vi
på denne vis ikke anstrengt og viljesmæssigt og
med greb om os selv bemestre en situation, men
bliver ført ud til tingene og tilegner os dem i en
uanstrengt åbenhed, optagethed og
involverethed, er vi til ud fra selvet i os. Thi det er
når man er til i en fri og utvungen
livsudfoldelse, at man kan siges at være sig selv.
                          27
"Et elementært
          fænomen i vor
  Løgstrups    tilværelse er det, at
urørlighedszone:  enhver af os gør krav
          på at være omgivet af
          en urørlighedszone. Vi
          sætter os op imod at
          noget andet menneske
          bryder ind i den. Vore
          motiver vil vi have i
          fred."
          Løgstrup, Urørlighedszonen i
          'System og Symbol, 1997,
          Gyldendal, s.176
                         28
Ånd og Virke…
Benediktinermunkene reciterede den gamle
munkeregel fra det 6. århundrede: Ora et
labora, (bed og arbejde), og i 1800-tallets
grundtvigske åndstænkning, er der klare
referencer til samtidens entreprenørielle
andelsbevægelse (Nielsen V. N., 1991).

 ”Aandens Løsen er Bedrifter” proklamerede
Grundtvig (Grundtvig N. , 1885) og gav dermed
udtryk for, at der i kernen af den teologiske
refleksion melder sig en særlig entreprenøriel
identitet.
                         29
virksom og mellemøjeblikke
               30
5 ting erhvervslivet kan
   lære af Kierkegaard
1. Ekstraordinære resultater skabes af ordinære
  mennesker
2. Systemtænkningen duer ikke på mennesket
3. Problemet er ikke manglende viden eller
  manglende kompetence, men manglende vilje
4. Det er ikke mig, der har passionen, men
  passionen, der har mig
5. Udvikling kan være skjult unddragelse                         31
En replik om inspiration…
"Jeg kan ikke bære det i stilhed, det må lettes
         gennem arbejde.
  ...[det er] ikke en kraft der tvinger mig, men
        en kraft der bøjer mig".


af livsfilosoffen Vilhelm Grønbæk (1873-1948)
                          32
en replik om
   Åndelig dovenskab

Martin Herbst i
Kristeligt Dagblad (7/3
2013):
Præst: Kierkegaard
var afgørende for mit
brud med Moon-
bevægelsen
             33
martin herbst:

"På det aktive plan bevirker åndelig dovenskab, at
man drukner livets store spørgsmål i rastløs
foretagsomhed. Fordi åndelig dovenskab skjuler sig
bag et bjerg af aktivitet, er den så svær at afsløre. Det
er og bliver en opgave for den enkelte…..
                              34
herbst fortsat:

…. I Kierkegaards sene og angiveligt mest reflekterede
værk, Sygdommen til Døden, sætter han ligefrem den
åndelige dovenskab på formel. Han beskriver den
som en fortvivlelse, der har et dobbeltaspekt: For det
første vil man ikke være sig selv. For det andet vil man
være sig selv på en forskruet måde."
                            35
kontakt
Tommy Kjær Lassen

Vita Activa
www.vitaactiva.dk

tkl@vitaactiva.dk
Telefon 24417899

følg mig på bloggen: vitaactiva2.blogspot.com


                        36

More Related Content

Viewers also liked

Operatingsystems 5grade
Operatingsystems 5gradeOperatingsystems 5grade
Operatingsystems 5grade
Atech System & Graphics Designs
 
Social Media for BU Careers Forum
Social Media for BU Careers ForumSocial Media for BU Careers Forum
Social Media for BU Careers Forum
David Hopkins
 
Uddrag om passion og integritet tommy kjær lassen
Uddrag om passion og integritet tommy kjær lassenUddrag om passion og integritet tommy kjær lassen
Uddrag om passion og integritet tommy kjær lassen
Tommy Kjær Lassen
 
Tecnologo exposicion
Tecnologo exposicionTecnologo exposicion
Tecnologo exposicion
Manolin23
 
Aparatos de mando t control
Aparatos de mando t controlAparatos de mando t control
Aparatos de mando t control
Andres Aldana
 
L'orange - SP
L'orange - SPL'orange - SP
L'orange - SP
OAS Imóveis
 
Sustainable Agriculture and Water Scarcity: Drivers and the Corporate Agenda
Sustainable Agriculture and Water Scarcity: Drivers and the Corporate AgendaSustainable Agriculture and Water Scarcity: Drivers and the Corporate Agenda
Sustainable Agriculture and Water Scarcity: Drivers and the Corporate Agenda
Innovation Forum Publishing
 
Social media for boards
Social media for boardsSocial media for boards
Social media for boards
Raised Eyebrow Web Studio Inc.
 
Peacemapping 101
Peacemapping 101Peacemapping 101
Peacemapping 101
hoogwater
 
Designing for Serendipity: Discovery & Personalization in AR
Designing for Serendipity: Discovery & Personalization in ARDesigning for Serendipity: Discovery & Personalization in AR
Designing for Serendipity: Discovery & Personalization in AR
DAQRI
 
So, can I use that or not? Navigating rights, reproductions, and risk in an O...
So, can I use that or not? Navigating rights, reproductions, and risk in an O...So, can I use that or not? Navigating rights, reproductions, and risk in an O...
So, can I use that or not? Navigating rights, reproductions, and risk in an O...
Simon Tanner
 
Chapter 12.1 molecular genetics
Chapter 12.1 molecular geneticsChapter 12.1 molecular genetics
Chapter 12.1 molecular genetics
Valerie Evans
 
AgustíN Ibarrola
AgustíN  IbarrolaAgustíN  Ibarrola
AgustíN Ibarrola
edusg
 
CCAFS policy initiatives and research in Uganda and Kenya
CCAFS policy initiatives and research in Uganda and KenyaCCAFS policy initiatives and research in Uganda and Kenya
CCAFS policy initiatives and research in Uganda and Kenya
CCAFS | CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security
 
The need for effective gender responsiveness in the face of climate change in...
The need for effective gender responsiveness in the face of climate change in...The need for effective gender responsiveness in the face of climate change in...
The need for effective gender responsiveness in the face of climate change in...
CCAFS | CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security
 
سيرة ذاتية-أحمد الحطبة
سيرة ذاتية-أحمد الحطبةسيرة ذاتية-أحمد الحطبة
سيرة ذاتية-أحمد الحطبة
ahmad alhatabeh
 
Hearts, then Charts
Hearts, then ChartsHearts, then Charts
Hearts, then Charts
Ian Fitzpatrick
 

Viewers also liked (17)

Operatingsystems 5grade
Operatingsystems 5gradeOperatingsystems 5grade
Operatingsystems 5grade
 
Social Media for BU Careers Forum
Social Media for BU Careers ForumSocial Media for BU Careers Forum
Social Media for BU Careers Forum
 
Uddrag om passion og integritet tommy kjær lassen
Uddrag om passion og integritet tommy kjær lassenUddrag om passion og integritet tommy kjær lassen
Uddrag om passion og integritet tommy kjær lassen
 
Tecnologo exposicion
Tecnologo exposicionTecnologo exposicion
Tecnologo exposicion
 
Aparatos de mando t control
Aparatos de mando t controlAparatos de mando t control
Aparatos de mando t control
 
L'orange - SP
L'orange - SPL'orange - SP
L'orange - SP
 
Sustainable Agriculture and Water Scarcity: Drivers and the Corporate Agenda
Sustainable Agriculture and Water Scarcity: Drivers and the Corporate AgendaSustainable Agriculture and Water Scarcity: Drivers and the Corporate Agenda
Sustainable Agriculture and Water Scarcity: Drivers and the Corporate Agenda
 
Social media for boards
Social media for boardsSocial media for boards
Social media for boards
 
Peacemapping 101
Peacemapping 101Peacemapping 101
Peacemapping 101
 
Designing for Serendipity: Discovery & Personalization in AR
Designing for Serendipity: Discovery & Personalization in ARDesigning for Serendipity: Discovery & Personalization in AR
Designing for Serendipity: Discovery & Personalization in AR
 
So, can I use that or not? Navigating rights, reproductions, and risk in an O...
So, can I use that or not? Navigating rights, reproductions, and risk in an O...So, can I use that or not? Navigating rights, reproductions, and risk in an O...
So, can I use that or not? Navigating rights, reproductions, and risk in an O...
 
Chapter 12.1 molecular genetics
Chapter 12.1 molecular geneticsChapter 12.1 molecular genetics
Chapter 12.1 molecular genetics
 
AgustíN Ibarrola
AgustíN  IbarrolaAgustíN  Ibarrola
AgustíN Ibarrola
 
CCAFS policy initiatives and research in Uganda and Kenya
CCAFS policy initiatives and research in Uganda and KenyaCCAFS policy initiatives and research in Uganda and Kenya
CCAFS policy initiatives and research in Uganda and Kenya
 
The need for effective gender responsiveness in the face of climate change in...
The need for effective gender responsiveness in the face of climate change in...The need for effective gender responsiveness in the face of climate change in...
The need for effective gender responsiveness in the face of climate change in...
 
سيرة ذاتية-أحمد الحطبة
سيرة ذاتية-أحمد الحطبةسيرة ذاتية-أحمد الحطبة
سيرة ذاتية-أحمد الحطبة
 
Hearts, then Charts
Hearts, then ChartsHearts, then Charts
Hearts, then Charts
 

Similar to Kan man bruge Kierkegaard uden at misbruge ham? Redigeret Uddrag 21-03-2013

Dannelsesperspektiver (tdp f14)- uddeling
Dannelsesperspektiver (tdp f14)- uddelingDannelsesperspektiver (tdp f14)- uddeling
Dannelsesperspektiver (tdp f14)- uddeling
Thomas Nielsen
 
Labor work action stressalliancens topmøde 2017
Labor work action stressalliancens topmøde 2017Labor work action stressalliancens topmøde 2017
Labor work action stressalliancens topmøde 2017
Tommy Kjær Lassen
 
Brinkmann om John dewey
Brinkmann om John deweyBrinkmann om John dewey
Brinkmann om John dewey
Orla Nielsen
 
Pædagogik 29.4 selvdannelse og giddens
Pædagogik 29.4 selvdannelse og giddensPædagogik 29.4 selvdannelse og giddens
Pædagogik 29.4 selvdannelse og giddens
PGUUCSJ
 
Pædagogik 29.4 uge 43 giddens
Pædagogik 29.4 uge 43 giddensPædagogik 29.4 uge 43 giddens
Pædagogik 29.4 uge 43 giddens
PGUUCSJ
 
Undskyld – hvor ligger konstruktivismen? Jens Rasmussen, DPU
Undskyld – hvor ligger konstruktivismen?Jens Rasmussen, DPUUndskyld – hvor ligger konstruktivismen?Jens Rasmussen, DPU
Undskyld – hvor ligger konstruktivismen? Jens Rasmussen, DPU
EGCRF
 
"Arbejde fremstilling og handling" Hannah Arendt's filosofi om arbejde. Works...
"Arbejde fremstilling og handling" Hannah Arendt's filosofi om arbejde. Works..."Arbejde fremstilling og handling" Hannah Arendt's filosofi om arbejde. Works...
"Arbejde fremstilling og handling" Hannah Arendt's filosofi om arbejde. Works...
Tommy Kjær Lassen
 
Arbejde fremstilling og handling - Hannah Arendts handlingsfilosofi
Arbejde fremstilling og handling - Hannah Arendts handlingsfilosofiArbejde fremstilling og handling - Hannah Arendts handlingsfilosofi
Arbejde fremstilling og handling - Hannah Arendts handlingsfilosofi
Tommy Kjær Lassen
 
Den allokratiske virksomhed
Den allokratiske virksomhedDen allokratiske virksomhed
Den allokratiske virksomhed
BestBrains
 
Kritikable ledelse
Kritikable ledelse  Kritikable ledelse
Kritikable ledelse
Betina Rennison
 
Psykologkampagnen, Vibe Strøier, slides fra hendes oplæg på workshop om Psyko...
Psykologkampagnen, Vibe Strøier, slides fra hendes oplæg på workshop om Psyko...Psykologkampagnen, Vibe Strøier, slides fra hendes oplæg på workshop om Psyko...
Psykologkampagnen, Vibe Strøier, slides fra hendes oplæg på workshop om Psyko...
Dansk Psykolog Forening
 

Similar to Kan man bruge Kierkegaard uden at misbruge ham? Redigeret Uddrag 21-03-2013 (13)

Dannelsesperspektiver (tdp f14)- uddeling
Dannelsesperspektiver (tdp f14)- uddelingDannelsesperspektiver (tdp f14)- uddeling
Dannelsesperspektiver (tdp f14)- uddeling
 
Skab dig
Skab digSkab dig
Skab dig
 
Dydsetik ii
Dydsetik iiDydsetik ii
Dydsetik ii
 
Labor work action stressalliancens topmøde 2017
Labor work action stressalliancens topmøde 2017Labor work action stressalliancens topmøde 2017
Labor work action stressalliancens topmøde 2017
 
Brinkmann om John dewey
Brinkmann om John deweyBrinkmann om John dewey
Brinkmann om John dewey
 
Pædagogik 29.4 selvdannelse og giddens
Pædagogik 29.4 selvdannelse og giddensPædagogik 29.4 selvdannelse og giddens
Pædagogik 29.4 selvdannelse og giddens
 
Pædagogik 29.4 uge 43 giddens
Pædagogik 29.4 uge 43 giddensPædagogik 29.4 uge 43 giddens
Pædagogik 29.4 uge 43 giddens
 
Undskyld – hvor ligger konstruktivismen? Jens Rasmussen, DPU
Undskyld – hvor ligger konstruktivismen?Jens Rasmussen, DPUUndskyld – hvor ligger konstruktivismen?Jens Rasmussen, DPU
Undskyld – hvor ligger konstruktivismen? Jens Rasmussen, DPU
 
"Arbejde fremstilling og handling" Hannah Arendt's filosofi om arbejde. Works...
"Arbejde fremstilling og handling" Hannah Arendt's filosofi om arbejde. Works..."Arbejde fremstilling og handling" Hannah Arendt's filosofi om arbejde. Works...
"Arbejde fremstilling og handling" Hannah Arendt's filosofi om arbejde. Works...
 
Arbejde fremstilling og handling - Hannah Arendts handlingsfilosofi
Arbejde fremstilling og handling - Hannah Arendts handlingsfilosofiArbejde fremstilling og handling - Hannah Arendts handlingsfilosofi
Arbejde fremstilling og handling - Hannah Arendts handlingsfilosofi
 
Den allokratiske virksomhed
Den allokratiske virksomhedDen allokratiske virksomhed
Den allokratiske virksomhed
 
Kritikable ledelse
Kritikable ledelse  Kritikable ledelse
Kritikable ledelse
 
Psykologkampagnen, Vibe Strøier, slides fra hendes oplæg på workshop om Psyko...
Psykologkampagnen, Vibe Strøier, slides fra hendes oplæg på workshop om Psyko...Psykologkampagnen, Vibe Strøier, slides fra hendes oplæg på workshop om Psyko...
Psykologkampagnen, Vibe Strøier, slides fra hendes oplæg på workshop om Psyko...
 

Kan man bruge Kierkegaard uden at misbruge ham? Redigeret Uddrag 21-03-2013

 • 1. Kan man bruge Kierkegaard uden at misbruge ham? - et foredrag om et brug af Søren Kierkegaard i ledelse og udvikling v. cand.theol. og ErhvervsPhd-Stipendiat Tommy Kjær Lassen CBS & DONG Energy
 • 2. Kierkegaard tænkt ind i et empirisk forskningsprojekt om: Selvledelse og det ekstraordinære engagement 2
 • 3. På jagt efter alternativer til Performance- management 3
 • 4. Er selvet ledelsens nye genstand? selvledelse, selvstyring, selvorganisering, s elvteknologi, selvudvikling, selvmestring, det personlige lederskab, ledelse indefra, mindfulness, corporate karma… 4
 • 5. Hvorfor taler vi om selvledelse? Organisation: Medarbejder: …ønsker at kapitalisere …efterspørger i stigende på 'det indre menneske'. grad mening i …efterspørger personligt arbejdslivet. …det skal engagement, passion, ind være re personligt, udviklende, sj motivation, karakter, han ovt, spændende, udfordr dlekraft, dømmekraft, for ende og meningsfuldt… estillingsevne, livsmod, v ærdier mv … 5
 • 6. Driftledelse i industrisamfundet Navigationsledelse i vidensamfundet  6
 • 7. problemet i den teknificerede tidsalder... Er det overhovedet muligt at have hjemsted i denne teknificerede tidsalders ensretning? – spørger Martin Heidegger  Vi må overtage ansvaret for os selv…  vi må konfronterer os med vores eget jeg i stedet for at flygte ind i karriereræs og nydelsessyge. (kilde? artikel i prf.blad. 2007-2009?) 7
 • 8. den lumske personlighedsdannelse "Aldrig nogensinde i de menneskelige samfunds historie – selv ikke i det gamle Kina – tror jeg, der har eksisteret en så lumsk kombination af de samme politiske strukturer omkring individualiseringsteknikker og totaliserings-procedurer." (Michel Foucault i Dag Hede (2007) Det tomme menneske, s25. 8
 • 9. Det er selve driftigheden, der er farlig... "…totalitarismens radikale ondskab udspringer af driftigheden, af de mennesker som omgående lade en ene nyttige handling følge af den næste – uden andet ønske end at gøre deres pligt". Øverenget, Einar (2001) Hanna Arendt Politisk filosof Hannah Gads Forlag s.9-10 Arendt (1906-1975) 9
 • 10. Hannah Arendt forsat… …. "Det forfærdelige er at sådanne driftige mennesker er en eftertragtet vare i den moderne verden" … Idealet reducerer mennesker til friktionsfrie og forudsigelige væsner "som nok er i stand til at reagere, men ikke tage ansvar." Øverenget, Einar (2001) Hanna Arendt Gads Forlag s.9-10 Refleksion: rettidig omhu uden rettidig omsorg! 10
 • 12. at rumme det hele menneske… "Managementverdenen har en mytologi, ofte om en supermand, om en super computer som altid tager den rigtige beslutning, vælger den rigtige strategi. Det er en slags positivering af verden. Den er hele tiden fremadskuende…" Bent Meier Sørensen, lektor, CBS, "Jesus var en fiasko!" 12
 • 13. Sådan bruger/læser jeg Kierkegaard … 13
 • 14. principper og teser:  Hellere bruge det og bruge det forkert, end ikke at bruge det…  tænkning og handling hænger sammen…  en grundlæggende paradoksal forbindelse  ikke kompromis, men radikalisering 14
 • 15. eksistens er ikke viden! ”Min Hovedtanke var, at man i vor Tid formedelst den megen Viden havde glemt hvad det er at existere, og hvad Inderlighed har at betyde…” Søren Kierkegaard (SKS, AE 7, 223). 15
 • 16. temaer i Søren Kierkegaard's eksistensfilosofi  Du skal 'vælge' dig selv – og ikke blot 'kende' dig selv (EE SKS 3, p246)  Ikke digte dig, men lade dig digte  Det handler ikke blot om at være et menneske men om at blive et menneske…  Man må se sig selv i øjnene og tage ansvar for både det positive og negative i én selv…  Det er en anstrengelse (en opgave) at vælge sig selv. Det gives ikke i et fiks… 16
 • 17. eksistensen - er der også - på jobbet! "mennesket i sin eksistens indoptager verden, sådan at den menneskelige eksistens og verden udgør en uadskillelig enhed" (Leif Mikkelsen, Det flydende kors, 2007:41). Geniet: "vi Mennesker har Hovedet fuldt af store Forestillinger, og saa kommer Existentsen og byder os det Dagligdagse" (AE, SKS, 7, 437). 17
 • 18. Vi må ind i kampen… (One-liners virker også!)  "Men are anxious to improve their circumstances, but are unwilling to improve themselves; they therefore remain bound."  "There are no short cuts to any place worth going."  "Mountaintops inspire leaders but valleys mature them." 18
 • 19. Selvledelse imellem spidsborgeren og fantasten Spidsborgeren Fantasten Overbetoner Overbetoner nødvendigheden frihedsaspektet Nedtoner friheden Nedtoner nødvendigheden Slave af konventionen Grænseløs Uden fantasi Abstrakt (Pia Søltoft, 2010) ”mennesket er en syntese af nødvendighed og mulighed” (SKS,SD,151) 19
 • 20. Det pædagogiske paradoks… "Hvordan kan man gennem ydre indvirkning bringe et menneske til ikke at lade sig bestemme af ydre indvirkninger?" 20
 • 21. Egentlig selvledelse har 2 brændpunkter Behov for en bipolær bestemmelse af selvledelse
 • 22. En strid med det udviklingsoptimistiske menneskesyn  Den arianske strid – nu igen!  "Coaching er skabt til tennis – ikke til selvet" (Rasmus Willig, Politikken, 4.april 2010)  Det friktionsfrie Utopia (K. Hvolbøl)  Teologien spejder altid efter 'korset', 'lidelsen' i fortællingen 22
 • 23. Kierkegaard er skeptisk overfor de gode vaners mulighed… ”Vane betegner derfor altid noget Ufrit. Men ligesom man ikke kan det Gode uden Frihed, saaledes kan man heller ei blive deri uden Frihed, og derfor kan man med Hensyn til det Gode aldrig tale om Vane.” (SKS, Enten Eller II, 3,27). 23
 • 24. På jagt efter et ubetinget anliggende ”Det Spidsborgerlige ligger altid i Brugen af det Relative som det Absolute i Forhold til det Væsentlige” advarer Kierkegaard (AE, SKS 7, 497). 24
 • 25. Mogens Pahuus: Der findes to former for menneskelig aktivitet… 25
 • 26. Vita activa 1.0: Man har greb om og behersker sig selv når man tager (arbejds)situationen op, klarer de udfordringer, den stiller, tager sig af de opgaver, man har, målrettet søger at virkeliggøre sine ønsker eller Livsfilosof Mogens Pahuus rutinemæssigt tager sig af, hvad man har at sørge for. Da betjener man sig Aalborg Universitet af en kraft og en formåen, som man disponere over, og det vil sige at man greb om og behersker sig selv. 26
 • 27. Vita activa 2.0: Men vi er også aktive på en anden måde. Vi kan være aktive ud fra en kraft, som vi ikke disponere over, men som er en kraft, der gør os åbne for og optaget af verden og de andre, som gør, at vi betages, fængsles, optages af noget, om som gør os virksomme på en involveret måde. Når vi på denne vis ikke anstrengt og viljesmæssigt og med greb om os selv bemestre en situation, men bliver ført ud til tingene og tilegner os dem i en uanstrengt åbenhed, optagethed og involverethed, er vi til ud fra selvet i os. Thi det er når man er til i en fri og utvungen livsudfoldelse, at man kan siges at være sig selv. 27
 • 28. "Et elementært fænomen i vor Løgstrups tilværelse er det, at urørlighedszone: enhver af os gør krav på at være omgivet af en urørlighedszone. Vi sætter os op imod at noget andet menneske bryder ind i den. Vore motiver vil vi have i fred." Løgstrup, Urørlighedszonen i 'System og Symbol, 1997, Gyldendal, s.176 28
 • 29. Ånd og Virke… Benediktinermunkene reciterede den gamle munkeregel fra det 6. århundrede: Ora et labora, (bed og arbejde), og i 1800-tallets grundtvigske åndstænkning, er der klare referencer til samtidens entreprenørielle andelsbevægelse (Nielsen V. N., 1991). ”Aandens Løsen er Bedrifter” proklamerede Grundtvig (Grundtvig N. , 1885) og gav dermed udtryk for, at der i kernen af den teologiske refleksion melder sig en særlig entreprenøriel identitet. 29
 • 31. 5 ting erhvervslivet kan lære af Kierkegaard 1. Ekstraordinære resultater skabes af ordinære mennesker 2. Systemtænkningen duer ikke på mennesket 3. Problemet er ikke manglende viden eller manglende kompetence, men manglende vilje 4. Det er ikke mig, der har passionen, men passionen, der har mig 5. Udvikling kan være skjult unddragelse 31
 • 32. En replik om inspiration… "Jeg kan ikke bære det i stilhed, det må lettes gennem arbejde. ...[det er] ikke en kraft der tvinger mig, men en kraft der bøjer mig". af livsfilosoffen Vilhelm Grønbæk (1873-1948) 32
 • 33. en replik om Åndelig dovenskab Martin Herbst i Kristeligt Dagblad (7/3 2013): Præst: Kierkegaard var afgørende for mit brud med Moon- bevægelsen 33
 • 34. martin herbst: "På det aktive plan bevirker åndelig dovenskab, at man drukner livets store spørgsmål i rastløs foretagsomhed. Fordi åndelig dovenskab skjuler sig bag et bjerg af aktivitet, er den så svær at afsløre. Det er og bliver en opgave for den enkelte….. 34
 • 35. herbst fortsat: …. I Kierkegaards sene og angiveligt mest reflekterede værk, Sygdommen til Døden, sætter han ligefrem den åndelige dovenskab på formel. Han beskriver den som en fortvivlelse, der har et dobbeltaspekt: For det første vil man ikke være sig selv. For det andet vil man være sig selv på en forskruet måde." 35
 • 36. kontakt Tommy Kjær Lassen Vita Activa www.vitaactiva.dk tkl@vitaactiva.dk Telefon 24417899 følg mig på bloggen: vitaactiva2.blogspot.com 36