SlideShare a Scribd company logo
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN
SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA
2015
2015 © HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LP/STAM/2015
2
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN
SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
2015
BAHAGIAN A
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (JPN) - ARAHAN AM
Pihak JPN hendaklah:
1. memastikan sekolah mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2015
kepada semua calon sekolah.
2. mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2015 kepada semua calon
persendirian.
3. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan
dalam Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2015 sebelum peperiksaan.
4. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas
peperiksaan yang ditawarkan pada tahun semasa.
5. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis (Cetakan 2010)
dan Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan (2010).
BAHAGIAN B
PENGETUA - ARAHAN AM
Pengetua hendaklah:
1. mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2015 kepada semua calon.
2. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan
dalam Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2015 sebelum peperiksaan.
3. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas
peperiksaan yang ditawarkan pada tahun semasa.
4. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis (Cetakan 2010)
dan Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan (2010).
BAHAGIAN C
KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN - ARAHAN AM
Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah:
1. memastikan semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu
Peperiksaan STAM 2015 dimaklumkan kepada calon.
2. mencatatkan di papan tulis dan memaklumkan kepada calon butiran kod kertas, nama
kertas, waktu, masa peperiksaan dan errata (jika ada) bagi kertas peperiksaan.
3
3. membenarkan kalkulator dibawa masuk ke dewan/bilik peperiksaan.
4. mengedarkan kertas peperiksaan mengikut tarikh dan waktu yang tercatat dalam Jadual
Waktu Peperiksaan STAM 2015.
5. mengedarkan kertas peperiksaan dengan muka hadapan kertas peperiksaan
di sebelah atas.
6. mengarahkan calon supaya menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa
peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon
mendapat kertas peperiksaan yang betul.
7. mengedarkan kertas jawapan mengikut keperluan mata pelajaran seperti yang tercatat
pada muka hadapan kertas peperiksaan.
8. memastikan calon mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor
sebagai bukti calon tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan.
9. memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpul dan dicatat pada borang
LP/Am29 - Pin. 1/2013 akur dengan bilangan calon dalam Jadual Kedatangan bagi
sesuatu kertas peperiksaan.
10. menyediakan laporan menggunakan Borang LP/Am 30 sekiranya calon melanggar
sebarang peraturan peperiksaan di Bahagian C: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan.
11. memastikan calon mengisi Borang LP/Am 31 sekiranya calon melanggar sebarang
peraturan peperiksaan di Bahagian C: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan.
12. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis (Cetakan 2010).
BAHAGIAN D
CALON - ARAHAN, AMARAN, LARANGAN DAN PERINGATAN
1. ARAHAN AM
1.1 Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang
didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan
bertulis, atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap
TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki
atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen
sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah
Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua
Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan STAM 2015.
1.2 Calon hendaklah menyemak butiran pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan
sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada pihak JPN sekiranya
terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon.
Calon dikenakan bayaran RM 30.00. Pembayaran hendaklah dibuat kepada pihak
JPN atas nama Pengarah Pendidikan Negeri tempat calon mendaftar menggunakan
Kiriman Wang/ Wang Pos.
1.3 Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang
dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2015 dan menandatangani
Borang Pengakuan Calon.
4
2. ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
2.1 Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan 15 minit
sebelum peperiksaan dimulakan.
2.2 Calon hendaklah meletakkan Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri
atau Perakuan Pengenalan Diri dan Kenyataan Kemasukan Peperiksaan di
penjuru kanan sebelah label meja sepanjang waktu peperiksaan. Calon dilarang
menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan.
2.3 Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas
Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon mesti
mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan.
2.4 Calon boleh membuat bantahan sekiranya telah mendaftar untuk menduduki
sesuatu mata pelajaran tetapi kod kertas peperiksaan tersebut tidak tercatat dalam
Jadual Kedatangan. Calon hendaklah mengemukakan Kenyataan Kemasukan
Peperiksaan dari Lembaga Peperiksaan yang mengandungi kod kertas, nama
kertas sebagai bukti pendaftaran. Calon tidak dikenakan bayaran.
3. ARAHAN TENTANG KERTAS PEPERIKSAAN
Calon hendaklah:
3.1 menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada
muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas
peperiksaan yang betul.
3.2 memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima
kertas peperiksaan yang salah atau tidak lengkap.
3.3 membaca dan mematuhi semua arahan pada muka hadapan dan muka belakang
(jika ada) kertas peperiksaan sebelum peperiksaan dimulakan.
4. ARAHAN TENTANG KERTAS JAWAPAN DAN SKRIP JAWAPAN PEPERIKSAAN
Calon hendaklah:
4.1 menulis Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri dan Angka
Giliran dengan jelas dan betul di muka hadapan skrip jawapan peperiksaan.
4.2 menulis Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri,
Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor Soalan dengan jelas dan betul di muka
hadapan Helaian Tambahan (HT).
4.3 menulis jawapan dengan menggunakan pena mata bola berdakwat hitam atau biru.
4.4 menulis semua jawapan dalam Bahasa Arab kecuali bagi kertas peperiksaan yang
membenarkan atau memerlukan calon menjawab dalam bahasa lain.
4.5 menulis dengan jelas nombor soalan pada kertas jawapan seperti yang tertera pada
kertas peperiksaan. Calon tidak perlu menyalin soalan.
5
4.6 memastikan Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Nama Kertas, Kod Kertas
dan Nombor Soalan telah ditulis dengan betul pada ruangan yang disediakan pada
kertas peperiksaan dan kertas jawapan seperti Buku Jawapan (BJ) dan HT apabila
diarah berhenti menulis.
4.7 memastikan setiap HT disusun mengikut urutan nombor soalan sebelum diikat
bersama kertas peperiksaan atau BJ.
4.8 berada di tempat duduk yang ditetapkan semasa skrip jawapan peperiksaan
dikumpul semula oleh Pengawas.
5. ARAHAN TENTANG JAWAPAN OBJEKTIF BERMAKLUMAT (JOB) DAN JAWAPAN
OBJEKTIF TIDAK BERMAKLUMAT (JOTB)
5.1 Calon yang menerima kertas JOB hendaklah menyemak Nama Calon, Angka
Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas pada kertas
JOB berkenaan. Calon dilarang membuat sebarang pindaan terhadap maklumat
yang telah dicetak pada Bahagian A. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C.
5.2 Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan
segera jika menerima kertas JOB yang salah atau tidak lengkap.
5.3 Calon yang menerima kertas JOTB hendaklah melengkapkan Nama Calon, Angka
Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas pada ruangan
yang disediakan dan hitamkan ruang yang berkenaan. Kosongkan Bahagian B dan
Bahagian C.
5.4 Calon hendaklah menggunakan pensel 2B atau BB sahaja.
5.5 Calon hendaklah memastikan ruang jawapan yang dihitamkan memenuhi
keseluruhan ruang.
5.6 Calon hendaklah menggunakan getah pemadam jenis lembut sahaja untuk
memadamkan hingga bersih tanda jawapan yang tidak dikehendaki. Calon dilarang
menggunakan pemadam jenis cecair, kimia, pelekat atau seumpamanya.
5.7 Calon dilarang melipat, menggulung atau merenyuk kertas JOB dan JOTB.
5.8 Calon dilarang membuat lubang atau apa-apa tanda yang tidak dikehendaki pada
kertas JOB dan JOTB.
6. AMARAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
Calon tidak dibenarkan:
6.1 melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah
digunakan.
6.2 keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan 10
minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran Ketua
Pengawas Peperiksaan.
6.3 membawa keluar dari dewan/bilik peperiksaan kertas peperiksaan sebelum
peperiksaan tamat.
6
6.4 mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan
semasa peperiksaan.
6.5 memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata.
6.6 merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan.
7. LARANGAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
Calon dilarang:
7.1 membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan,
nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu
Peperiksaan serta telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas
alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang
dibenarkan semasa peperiksaan.
7.2 menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik
peperiksaan.
7.3 mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh
dibaca oleh calon lain.
7.4 memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain
di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun
yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan.
7.5 menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
7.6 menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua
Pengawas Peperiksaan.
7.7 menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
7.8 membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
7.9 membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa
peperiksaan.
7.10 membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun yang
telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
7.11 membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
7
8. PERINGATAN
Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Bahagian C:7.
Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon
dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan
Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu,
menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain
yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang
disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:-
i. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan;
ii. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
iii. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan
diisytiharkan terbatal.
BAHAGIAN E
ARAHAN KHAS
KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS
S102/11 Fiqh
Kertas 1
S102/21 Fiqh
Kertas 2
Calon dibenarkan menggunakan kalkulator
saintifik yang tidak boleh diprogram bagi kertas
soalan yang berkenaan sahaja.
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
2015
TARIKH WAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS MASA
07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
08:00 pagi — 10:30 pagi S101/21 Hifz Al-Quran dan Tajwid 2 jam 30 minit
11:20 pagi — 11:30 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan
10 minit
11:30 pagi — 12:45 tgh. hari S102/11 Fiqh
Kertas 1
1 jam 15 minit
02:20 petang — 02:30 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
02:30 petang — 05:00 petang S102/21 Fiqh
Kertas 2
2 jam 30 minit
07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
08:00 pagi —10:30 pagi S103/21 Tauhid dan Mantiq
Kertas 2
2 jam 30 minit
11:20 pagi — 11:30 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan
10 minit
11:30 pagi — 12:45 tgh. hari S103/11 Tauhid dan Mantiq
Kertas 1
1 jam 15 minit
02:20 petang — 02:30 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
02:30 petang — 05:00 petang S110/21 Balaghah 2 jam 30 minit
07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
08:00 pagi —10:30 pagi S106/21 Nahu dan Sarf
Kertas 2
2 jam 30 minit
11:20 pagi — 11:30 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
10 minit
11:30 pagi — 12:45 tgh. hari S106/11 Nahu dan Sarf (Aneka Pilihan)
Kertas 1
1 jam 15 minit
02:20 petang — 02:30 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
02:30 petang — 05:00 petang S108/21 Adab dan Nusus 2 jam 30 minit
ISNIN
19 Oktober
2015
SELASA
20 Oktober
2015
RABU
21 Oktober
2015
8
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
2015
TARIKH WAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS MASA
07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
08:00 pagi — 10:30 pagi S104/21 Tafsir dan Ulumuhu
Kertas 2
2 jam 30 minit
11:20 pagi — 11:30 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan
10 minit
11:30 pagi — 12:45 tgh. hari S104/11 Tafsir dan Ulumuhu
Kertas 1
1 jam 15 minit
02:20 petang — 02:30 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
02:30 petang — 05:00 petang S107/21 Insya' dan Mutalaah 2 jam 30 minit
07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
08:00 pagi — 10:30 pagi S109/21 'Arudh dan Qafiyah
Kertas 2
2 jam 30 minit
11:20 pagi — 11:30 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
10 minit
11:30 pagi — 12:45 tgh. hari S109/21 'Arudh dan Qafiyah (Aneka Pilihan)
Kertas 2
1 jam 15 minit
02:20 petang — 02:30 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
10 minit
02:30 petang — 05:00 petang S105/21 Hadith dan Mustolah 2 jam 30 minit
ISNIN
26 Oktober
2015
SELASA
27 Oktober
2015
9
10
JADUAL MASA TAMBAHAN
CALON BERKEPERLUAN KHAS
Masa tambahan yang diperuntukan ini adalah untuk semua jenis kertas peperiksaan. Terdapat dua
kategori masa tambahan bagi calon berkeperluan khas, iaitu Kategori A dan Kategori B.
Kategori A: Calon Buta, Rabun, pelbagai Kecacatan dan Kemalangan. Spastik/Cerebral
Palsy, Autisme/Sindrom Down/Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD)/Attention Deficit Disorder (ADD), Disleksia dan Cacat Anggota.
1. Calon kemalangan yang layak mendapat masa tambahan ialah calon yang tidak boleh
menulis dengan tangan yang biasa digunakan untuk menulis.
2. Kecederaan lain boleh diberi pertimbangan atas nasihat Pengarah Pendidikan, Jabatan
Pendidikan Negeri (u.p.: Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan).
Bil.
Masa yang diperuntukkan dalam
Jadual Waktu Peperiksaan
Masa tambahan
yang diberi
1. 1 jam atau kurang hingga 1 jam 30 minit 30 minit
2. Lebih 1 jam 30 minit hingga 2 jam 30 minit 1 jam
Kategori B: Calon Pekak/ Bisu
Bil.
Masa yang diperuntukkan dalam
Jadual Waktu Peperiksaan
Masa tambahan
yang diberi
1. 1 jam 15 minit 20 minit
2. 2 jam 30 minit 40 minit
LP/STAM/2015
1
GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN
1. AMARAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
Calon tidak dibenarkan:
1.1 melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah
digunakan.
1.2 keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan 10
minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran Ketua
Pengawas Peperiksaan.
1.3 membawa keluar dari dewan/bilik peperiksaan kertas peperiksaan sebelum
peperiksaan tamat.
1.4 mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan
semasa peperiksaan.
1.5 memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata.
1.6 merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan.
2. LARANGAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
Calon dilarang:
2.1 membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan,
nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu
Peperiksaan serta telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas
alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang
dibenarkan semasa peperiksaan.
2.2 menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik
peperiksaan.
2.3 mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh
dibaca oleh calon lain.
2.4 memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain
di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang
boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan.
2.5 menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
2.6 menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua
Pengawas Peperiksaan.
2.7 menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
2.8 membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
2.9 membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa
peperiksaan.
2.10 membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun yang
telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
2.11 membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
3. PERINGATAN
Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Bahagian D: 7. Larangan
di Dewan/Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan
tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan)
1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar,
menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang
disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan
dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:-
i. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan;
ii. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
iii. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan
terbatal.
LP/STAM/2015
2
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PENGAKUAN CALON SEKOLAH
SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA 2015
1. Nama :…………………………………………………………………………….
2. Angka Giliran :
3. Nombor Sijil Kelahiran/Nombor Kad Pengenalan :
4. Pengakuan :
Saya mengaku bahawa telah membaca dan akan mematuhi semua Garis Panduan
dan Arahan Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia 2015.
Tandatangan Calon : ……………………………………………......
Tarikh : …………………….
5. Pengesahan Pengetua :
Tandatangan dan Cap
Pengetua : ...……………..................................................................
Tarikh : ……………………
NOTA :
 Calon sekolah hendaklah membaca garis panduan dan arahan peperiksaan yang
menyatakan amaran, larangan dan peringatan di dewan/bilik peperiksaan sebelum
menandatangani borang ini dan menyerahkannya kepada Setiausaha Peperiksaan.
 Setiausaha Peperiksaan hendaklah menyimpan Borang Pengakuan Calon sehingga
enam (6) bulan selepas pengumuman keputusan STAM 2015 .
LP/STAM/2015
1
GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN
1. AMARAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
Calon tidak dibenarkan:
1.1 melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah
digunakan.
1.2 keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan 10
minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran Ketua
Pengawas Peperiksaan.
1.3 membawa keluar dari dewan/bilik peperiksaan kertas peperiksaan sebelum
peperiksaan tamat.
1.4 mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan
semasa peperiksaan.
1.5 memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata.
1.6 merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan.
2. LARANGAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
Calon dilarang:
2.1 membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan,
nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu
Peperiksaan serta telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas
alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang
dibenarkan semasa peperiksaan.
2.2 menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik
peperiksaan.
2.3 mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh
dibaca oleh calon lain.
2.4 memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain
di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang
boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan.
2.5 menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
2.6 menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua
Pengawas Peperiksaan.
2.7 menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
2.8 membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
2.9 membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa
peperiksaan.
2.10 membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun yang
telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
2.11 membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
3. PERINGATAN
Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Bahagian D: 7. Larangan
di Dewan/Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan
tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan)
1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar,
menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang
disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan
dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:-
i. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan;
ii. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
iii. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan
terbatal.
LP/STAM/2015
2
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PENGAKUAN CALON PERSENDIRIAN
SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA 2015
1. Nama :…………………………………………………………………………….
2. Angka Giliran :
3. Nombor Sijil Kelahiran/Nombor Kad Pengenalan :
4. Pengakuan :
Saya mengaku bahawa telah membaca dan akan mematuhi semua Garis Panduan
dan Arahan Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia 2015.
Tandatangan Calon : ……………………………………………......
Tarikh : …………………….
5. Pengesahan Ketua Pengawas/Pegawai SPPJPN :
Tandatangan dan Cap
Ketua Pengawas/Pegawai SPPJPN : ...……………..................................
Tarikh : ……………………
NOTA :
 Calon persendirian hendaklah membaca garis panduan dan arahan peperiksaan yang
menyatakan amaran, larangan dan peringatan di dewan/bilik peperiksaan sebelum
menandatangani borang ini dan menyerahkannya kepada Ketua Pengawas.
 Ketua Pengawas hendaklah menyerahkan Borang Pengakuan Calon kepada JPN.
 JPN hendaklah menyimpan Borang Pengakuan Calon sehingga enam (6) bulan
selepas pengumuman keputusan STAM 2015 .

More Related Content

What's hot

Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)
Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)
Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)
Noor Aini Samsusah
 
Jadual waktu upsr 2017.pdf
Jadual waktu upsr 2017.pdfJadual waktu upsr 2017.pdf
Jadual waktu upsr 2017.pdf
sham nat
 
Jadual Waktu PT3 2015
Jadual Waktu PT3 2015 Jadual Waktu PT3 2015
Jadual Waktu PT3 2015
ciklaili. com
 
Jadual Waktu UPSR 2012
Jadual Waktu UPSR 2012Jadual Waktu UPSR 2012
Jadual Waktu UPSR 2012
ciklaili. com
 
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
smkserikandi
 
Jadual Waktu SPM 2011
Jadual Waktu SPM 2011Jadual Waktu SPM 2011
Jadual Waktu SPM 2011
Adura Azlin Ishak
 
Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015
analufias
 
Jadual waktu spm 2015 calon biasa
Jadual waktu spm 2015 calon biasaJadual waktu spm 2015 calon biasa
Jadual waktu spm 2015 calon biasa
Ezzie Huhu II
 
Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014
ciklaili. com
 
Jadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasa
Jadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasaJadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasa
Jadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasa
Noor Aini Samsusah
 
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2015
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2015Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2015
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2015
Chon Seong Hoo
 
Jadual waktu upsr 2016
Jadual waktu upsr 2016Jadual waktu upsr 2016
Jadual waktu upsr 2016
Ah Mad
 
Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018
ciklaili. com
 
Jadual upsr2014 calonbiasa
Jadual upsr2014 calonbiasaJadual upsr2014 calonbiasa
Jadual upsr2014 calonbiasa
Nirmala Rothinam
 

What's hot (15)

Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)
Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)
Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)
 
Jadual waktu upsr 2017.pdf
Jadual waktu upsr 2017.pdfJadual waktu upsr 2017.pdf
Jadual waktu upsr 2017.pdf
 
Jadual Waktu PT3 2015
Jadual Waktu PT3 2015 Jadual Waktu PT3 2015
Jadual Waktu PT3 2015
 
Jadual Waktu UPSR 2012
Jadual Waktu UPSR 2012Jadual Waktu UPSR 2012
Jadual Waktu UPSR 2012
 
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
 
Jadual Waktu SPM 2011
Jadual Waktu SPM 2011Jadual Waktu SPM 2011
Jadual Waktu SPM 2011
 
Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015
 
Jadual waktu spm 2015 calon biasa
Jadual waktu spm 2015 calon biasaJadual waktu spm 2015 calon biasa
Jadual waktu spm 2015 calon biasa
 
Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014
 
Jadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasa
Jadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasaJadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasa
Jadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasa
 
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2015
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2015Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2015
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2015
 
Jadual waktu upsr 2016
Jadual waktu upsr 2016Jadual waktu upsr 2016
Jadual waktu upsr 2016
 
Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018
 
Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014 Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014
 
Jadual upsr2014 calonbiasa
Jadual upsr2014 calonbiasaJadual upsr2014 calonbiasa
Jadual upsr2014 calonbiasa
 

Viewers also liked

Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017
ciklaili. com
 
Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017
ciklaili. com
 
Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017
ciklaili. com
 
Jadual Waktu UPSR 2013
Jadual Waktu UPSR 2013Jadual Waktu UPSR 2013
Jadual Waktu UPSR 2013
ciklaili. com
 
Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPM 2014
Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPM 2014Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPM 2014
Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPM 2014
ciklaili. com
 
Jadual Waktu SPM 2013
Jadual Waktu SPM 2013Jadual Waktu SPM 2013
Jadual Waktu SPM 2013
ciklaili. com
 
K2 SEJ SPM 2014
K2 SEJ SPM 2014K2 SEJ SPM 2014
K2 SEJ SPM 2014
isharsmiaa
 
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPMManual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
ciklaili. com
 
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
ciklaili. com
 
Soalan & Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014
Soalan & Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014Soalan & Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014
Soalan & Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014
ciklaili. com
 

Viewers also liked (11)

Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017
 
Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017
 
Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017
 
Jadual Waktu UPSR 2013
Jadual Waktu UPSR 2013Jadual Waktu UPSR 2013
Jadual Waktu UPSR 2013
 
Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPM 2014
Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPM 2014Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPM 2014
Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPM 2014
 
Jadual Waktu SPM 2013
Jadual Waktu SPM 2013Jadual Waktu SPM 2013
Jadual Waktu SPM 2013
 
K2 SEJ SPM 2014
K2 SEJ SPM 2014K2 SEJ SPM 2014
K2 SEJ SPM 2014
 
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPMManual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
 
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
 
Sejarah kertas 2
Sejarah kertas 2Sejarah kertas 2
Sejarah kertas 2
 
Soalan & Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014
Soalan & Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014Soalan & Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014
Soalan & Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014
 

Similar to Jadual Waktu STAM 2015

Jadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasaJadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasa
kisas klang
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 august
teacherlin212
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 august
teacherlin
 
Jadual waktu upsr 2015 calon biasa
Jadual waktu upsr 2015 calon biasaJadual waktu upsr 2015 calon biasa
Jadual waktu upsr 2015 calon biasa
Mohd Fadli
 
Jadual waktu upsr 2015 calon biasa
Jadual waktu upsr 2015 calon biasaJadual waktu upsr 2015 calon biasa
Jadual waktu upsr 2015 calon biasa
Ummi Ainul
 
Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014 Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014
Tuisyen Geliga
 
JADUAL SPM
JADUAL SPMJADUAL SPM
JADUAL SPM
shaleyati mohamed
 
Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017
cindy chui
 
Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017
Mohd Fadzli Abdul Manan
 
Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014
anonymousxx
 
Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012
Adura Azlin Ishak
 
Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Jadual waktu peperiksaan spm 2012Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Sam Pasir Panjang
 
Jadual Waktu SPM 2012
Jadual Waktu SPM 2012Jadual Waktu SPM 2012
Jadual Waktu SPM 2012
ciklaili. com
 
SPM 2020
SPM 2020SPM 2020
SPM 2020
ciklaili. com
 
Jadual waktu spm 2011 final
Jadual waktu spm 2011 finalJadual waktu spm 2011 final
Jadual waktu spm 2011 final
Rizwan Razman
 
Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011
Ermie Dharlya
 
Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011
Ermie Dharlya
 
Jadual waktu SPM 2011
Jadual waktu SPM 2011 Jadual waktu SPM 2011
Jadual waktu SPM 2011
M D
 

Similar to Jadual Waktu STAM 2015 (20)

Jadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasaJadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasa
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 august
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 august
 
Jadual waktu upsr 2015 calon biasa
Jadual waktu upsr 2015 calon biasaJadual waktu upsr 2015 calon biasa
Jadual waktu upsr 2015 calon biasa
 
Jadual waktu upsr 2015 calon biasa
Jadual waktu upsr 2015 calon biasaJadual waktu upsr 2015 calon biasa
Jadual waktu upsr 2015 calon biasa
 
Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014 Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014
 
JADUAL SPM
JADUAL SPMJADUAL SPM
JADUAL SPM
 
Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017
 
Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017
 
Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014
 
Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012
 
Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Jadual waktu peperiksaan spm 2012Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Jadual waktu peperiksaan spm 2012
 
Jadual Waktu SPM 2012
Jadual Waktu SPM 2012Jadual Waktu SPM 2012
Jadual Waktu SPM 2012
 
SPM 2020
SPM 2020SPM 2020
SPM 2020
 
Jadual waktu spm 2011 final
Jadual waktu spm 2011 finalJadual waktu spm 2011 final
Jadual waktu spm 2011 final
 
Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011
 
Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011Jadual waktu spm 2011
Jadual waktu spm 2011
 
Jadual waktu SPM 2011
Jadual waktu SPM 2011 Jadual waktu SPM 2011
Jadual waktu SPM 2011
 
Jadual waktu pmr 2012
Jadual waktu pmr 2012Jadual waktu pmr 2012
Jadual waktu pmr 2012
 
Jadual waktu pmr 2012
Jadual waktu pmr 2012Jadual waktu pmr 2012
Jadual waktu pmr 2012
 

More from ciklaili. com

Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020 Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
ciklaili. com
 
Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019
ciklaili. com
 
Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019
ciklaili. com
 
Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019
ciklaili. com
 
Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019
ciklaili. com
 
Jadual Waktu SPM 2018
Jadual Waktu SPM 2018Jadual Waktu SPM 2018
Jadual Waktu SPM 2018
ciklaili. com
 
Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018
ciklaili. com
 
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
ciklaili. com
 
Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018
ciklaili. com
 
KBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPMKBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPM
ciklaili. com
 
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
ciklaili. com
 
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
ciklaili. com
 
Takwim Persekolahan Tahun 2015
Takwim Persekolahan Tahun 2015Takwim Persekolahan Tahun 2015
Takwim Persekolahan Tahun 2015
ciklaili. com
 

More from ciklaili. com (13)

Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020 Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
 
Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019
 
Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019
 
Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019
 
Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019
 
Jadual Waktu SPM 2018
Jadual Waktu SPM 2018Jadual Waktu SPM 2018
Jadual Waktu SPM 2018
 
Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018
 
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
 
Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018
 
KBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPMKBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPM
 
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
 
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
 
Takwim Persekolahan Tahun 2015
Takwim Persekolahan Tahun 2015Takwim Persekolahan Tahun 2015
Takwim Persekolahan Tahun 2015
 

Recently uploaded

CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docxCP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
NissaAprilia2
 
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimalTips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
KhalifGenerasiRabban
 
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptxMPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
WahyuajengSarastika
 
Tiga Dosa Besar Pendidikan, mari kita cegah terjadinya dosa besar di lingkung...
Tiga Dosa Besar Pendidikan, mari kita cegah terjadinya dosa besar di lingkung...Tiga Dosa Besar Pendidikan, mari kita cegah terjadinya dosa besar di lingkung...
Tiga Dosa Besar Pendidikan, mari kita cegah terjadinya dosa besar di lingkung...
KartikaNurlailaRahma
 
Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun 2024
Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun 2024Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun 2024
Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun 2024
khanzatugas
 
Paparan MPLS PPKSP Jenjang SMA_SMK (Guru ke Siswa).pdf
Paparan MPLS PPKSP Jenjang SMA_SMK (Guru ke Siswa).pdfPaparan MPLS PPKSP Jenjang SMA_SMK (Guru ke Siswa).pdf
Paparan MPLS PPKSP Jenjang SMA_SMK (Guru ke Siswa).pdf
MuhammadAzka22
 
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdfKARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
SUZIEWATIBTMATYAAKUP
 
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptxWawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
titis33
 
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS ETUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
anisaavrr1
 
1. MENGENAL DAN MEMAHAMI KURIKULUM MERDEKA.pdf
1. MENGENAL DAN MEMAHAMI KURIKULUM MERDEKA.pdf1. MENGENAL DAN MEMAHAMI KURIKULUM MERDEKA.pdf
1. MENGENAL DAN MEMAHAMI KURIKULUM MERDEKA.pdf
sudianaade137
 
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluargaMateri IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
FranRestuKuntariDewi
 
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptxMateri Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
HeryatyLumenta2
 
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptxSlide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
xyurashi05
 
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptxppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
mmansyur42
 
kalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
kalender pendidikan 2024-2025 kota magelangkalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
kalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
Novi Cherly
 
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptxpendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
RizkyKaruniaSari
 
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptxProyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
mesripd99
 
1. Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek tentang Panduan MPLS Melalui Aktivit...
1. Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek tentang Panduan MPLS Melalui Aktivit...1. Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek tentang Panduan MPLS Melalui Aktivit...
1. Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek tentang Panduan MPLS Melalui Aktivit...
SeptiaGalaxy
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
masyithah15
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
Kanaidi ken
 

Recently uploaded (20)

CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docxCP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
 
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimalTips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
Tips untuk belajar efektif untuk mendapatkan hasil maksimal
 
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptxMPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
 
Tiga Dosa Besar Pendidikan, mari kita cegah terjadinya dosa besar di lingkung...
Tiga Dosa Besar Pendidikan, mari kita cegah terjadinya dosa besar di lingkung...Tiga Dosa Besar Pendidikan, mari kita cegah terjadinya dosa besar di lingkung...
Tiga Dosa Besar Pendidikan, mari kita cegah terjadinya dosa besar di lingkung...
 
Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun 2024
Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun 2024Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun 2024
Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun 2024
 
Paparan MPLS PPKSP Jenjang SMA_SMK (Guru ke Siswa).pdf
Paparan MPLS PPKSP Jenjang SMA_SMK (Guru ke Siswa).pdfPaparan MPLS PPKSP Jenjang SMA_SMK (Guru ke Siswa).pdf
Paparan MPLS PPKSP Jenjang SMA_SMK (Guru ke Siswa).pdf
 
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdfKARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
 
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptxWawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
 
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS ETUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
 
1. MENGENAL DAN MEMAHAMI KURIKULUM MERDEKA.pdf
1. MENGENAL DAN MEMAHAMI KURIKULUM MERDEKA.pdf1. MENGENAL DAN MEMAHAMI KURIKULUM MERDEKA.pdf
1. MENGENAL DAN MEMAHAMI KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluargaMateri IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
Materi IPS kelas 7 Keberadaan diri dalam keluarga
 
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptxMateri Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
Materi Kesadaran Bela Negara belum fix.pptx
 
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptxSlide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
 
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptxppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
 
kalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
kalender pendidikan 2024-2025 kota magelangkalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
kalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
 
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptxpendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
pendidikan karakter profil pelajar pancasila.pptx
 
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptxProyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
Proyek Profil Pelajara Pancasila MPLS.pptx
 
1. Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek tentang Panduan MPLS Melalui Aktivit...
1. Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek tentang Panduan MPLS Melalui Aktivit...1. Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek tentang Panduan MPLS Melalui Aktivit...
1. Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek tentang Panduan MPLS Melalui Aktivit...
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
 

Jadual Waktu STAM 2015

 • 1. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA 2015 2015 © HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA LP/STAM/2015
 • 2. 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) 2015 BAHAGIAN A JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (JPN) - ARAHAN AM Pihak JPN hendaklah: 1. memastikan sekolah mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2015 kepada semua calon sekolah. 2. mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2015 kepada semua calon persendirian. 3. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2015 sebelum peperiksaan. 4. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas peperiksaan yang ditawarkan pada tahun semasa. 5. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis (Cetakan 2010) dan Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan (2010). BAHAGIAN B PENGETUA - ARAHAN AM Pengetua hendaklah: 1. mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2015 kepada semua calon. 2. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2015 sebelum peperiksaan. 3. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas peperiksaan yang ditawarkan pada tahun semasa. 4. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis (Cetakan 2010) dan Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan (2010). BAHAGIAN C KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN - ARAHAN AM Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah: 1. memastikan semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2015 dimaklumkan kepada calon. 2. mencatatkan di papan tulis dan memaklumkan kepada calon butiran kod kertas, nama kertas, waktu, masa peperiksaan dan errata (jika ada) bagi kertas peperiksaan.
 • 3. 3 3. membenarkan kalkulator dibawa masuk ke dewan/bilik peperiksaan. 4. mengedarkan kertas peperiksaan mengikut tarikh dan waktu yang tercatat dalam Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2015. 5. mengedarkan kertas peperiksaan dengan muka hadapan kertas peperiksaan di sebelah atas. 6. mengarahkan calon supaya menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas peperiksaan yang betul. 7. mengedarkan kertas jawapan mengikut keperluan mata pelajaran seperti yang tercatat pada muka hadapan kertas peperiksaan. 8. memastikan calon mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor sebagai bukti calon tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan. 9. memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpul dan dicatat pada borang LP/Am29 - Pin. 1/2013 akur dengan bilangan calon dalam Jadual Kedatangan bagi sesuatu kertas peperiksaan. 10. menyediakan laporan menggunakan Borang LP/Am 30 sekiranya calon melanggar sebarang peraturan peperiksaan di Bahagian C: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan. 11. memastikan calon mengisi Borang LP/Am 31 sekiranya calon melanggar sebarang peraturan peperiksaan di Bahagian C: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan. 12. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis (Cetakan 2010). BAHAGIAN D CALON - ARAHAN, AMARAN, LARANGAN DAN PERINGATAN 1. ARAHAN AM 1.1 Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis, atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan STAM 2015. 1.2 Calon hendaklah menyemak butiran pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada pihak JPN sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran RM 30.00. Pembayaran hendaklah dibuat kepada pihak JPN atas nama Pengarah Pendidikan Negeri tempat calon mendaftar menggunakan Kiriman Wang/ Wang Pos. 1.3 Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan STAM 2015 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon.
 • 4. 4 2. ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN 2.1 Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan. 2.2 Calon hendaklah meletakkan Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri atau Perakuan Pengenalan Diri dan Kenyataan Kemasukan Peperiksaan di penjuru kanan sebelah label meja sepanjang waktu peperiksaan. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan. 2.3 Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan. 2.4 Calon boleh membuat bantahan sekiranya telah mendaftar untuk menduduki sesuatu mata pelajaran tetapi kod kertas peperiksaan tersebut tidak tercatat dalam Jadual Kedatangan. Calon hendaklah mengemukakan Kenyataan Kemasukan Peperiksaan dari Lembaga Peperiksaan yang mengandungi kod kertas, nama kertas sebagai bukti pendaftaran. Calon tidak dikenakan bayaran. 3. ARAHAN TENTANG KERTAS PEPERIKSAAN Calon hendaklah: 3.1 menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas peperiksaan yang betul. 3.2 memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas peperiksaan yang salah atau tidak lengkap. 3.3 membaca dan mematuhi semua arahan pada muka hadapan dan muka belakang (jika ada) kertas peperiksaan sebelum peperiksaan dimulakan. 4. ARAHAN TENTANG KERTAS JAWAPAN DAN SKRIP JAWAPAN PEPERIKSAAN Calon hendaklah: 4.1 menulis Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri dan Angka Giliran dengan jelas dan betul di muka hadapan skrip jawapan peperiksaan. 4.2 menulis Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor Soalan dengan jelas dan betul di muka hadapan Helaian Tambahan (HT). 4.3 menulis jawapan dengan menggunakan pena mata bola berdakwat hitam atau biru. 4.4 menulis semua jawapan dalam Bahasa Arab kecuali bagi kertas peperiksaan yang membenarkan atau memerlukan calon menjawab dalam bahasa lain. 4.5 menulis dengan jelas nombor soalan pada kertas jawapan seperti yang tertera pada kertas peperiksaan. Calon tidak perlu menyalin soalan.
 • 5. 5 4.6 memastikan Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor Soalan telah ditulis dengan betul pada ruangan yang disediakan pada kertas peperiksaan dan kertas jawapan seperti Buku Jawapan (BJ) dan HT apabila diarah berhenti menulis. 4.7 memastikan setiap HT disusun mengikut urutan nombor soalan sebelum diikat bersama kertas peperiksaan atau BJ. 4.8 berada di tempat duduk yang ditetapkan semasa skrip jawapan peperiksaan dikumpul semula oleh Pengawas. 5. ARAHAN TENTANG JAWAPAN OBJEKTIF BERMAKLUMAT (JOB) DAN JAWAPAN OBJEKTIF TIDAK BERMAKLUMAT (JOTB) 5.1 Calon yang menerima kertas JOB hendaklah menyemak Nama Calon, Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas pada kertas JOB berkenaan. Calon dilarang membuat sebarang pindaan terhadap maklumat yang telah dicetak pada Bahagian A. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C. 5.2 Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas JOB yang salah atau tidak lengkap. 5.3 Calon yang menerima kertas JOTB hendaklah melengkapkan Nama Calon, Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Kod Kertas dan Nama Kertas pada ruangan yang disediakan dan hitamkan ruang yang berkenaan. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C. 5.4 Calon hendaklah menggunakan pensel 2B atau BB sahaja. 5.5 Calon hendaklah memastikan ruang jawapan yang dihitamkan memenuhi keseluruhan ruang. 5.6 Calon hendaklah menggunakan getah pemadam jenis lembut sahaja untuk memadamkan hingga bersih tanda jawapan yang tidak dikehendaki. Calon dilarang menggunakan pemadam jenis cecair, kimia, pelekat atau seumpamanya. 5.7 Calon dilarang melipat, menggulung atau merenyuk kertas JOB dan JOTB. 5.8 Calon dilarang membuat lubang atau apa-apa tanda yang tidak dikehendaki pada kertas JOB dan JOTB. 6. AMARAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN Calon tidak dibenarkan: 6.1 melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan. 6.2 keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan 10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran Ketua Pengawas Peperiksaan. 6.3 membawa keluar dari dewan/bilik peperiksaan kertas peperiksaan sebelum peperiksaan tamat.
 • 6. 6 6.4 mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 6.5 memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata. 6.6 merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan. 7. LARANGAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN Calon dilarang: 7.1 membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan serta telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan. 7.2 menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan. 7.3 mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain. 7.4 memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan. 7.5 menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain. 7.6 menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan. 7.7 menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon. 7.8 membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 7.9 membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 7.10 membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan. 7.11 membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
 • 7. 7 8. PERINGATAN Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Bahagian C:7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:- i. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan; ii. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan; iii. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal. BAHAGIAN E ARAHAN KHAS KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS S102/11 Fiqh Kertas 1 S102/21 Fiqh Kertas 2 Calon dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram bagi kertas soalan yang berkenaan sahaja.
 • 8. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) 2015 TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS MASA 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 08:00 pagi — 10:30 pagi S101/21 Hifz Al-Quran dan Tajwid 2 jam 30 minit 11:20 pagi — 11:30 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Soalan 10 minit 11:30 pagi — 12:45 tgh. hari S102/11 Fiqh Kertas 1 1 jam 15 minit 02:20 petang — 02:30 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 02:30 petang — 05:00 petang S102/21 Fiqh Kertas 2 2 jam 30 minit 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 08:00 pagi —10:30 pagi S103/21 Tauhid dan Mantiq Kertas 2 2 jam 30 minit 11:20 pagi — 11:30 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Soalan 10 minit 11:30 pagi — 12:45 tgh. hari S103/11 Tauhid dan Mantiq Kertas 1 1 jam 15 minit 02:20 petang — 02:30 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 02:30 petang — 05:00 petang S110/21 Balaghah 2 jam 30 minit 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 08:00 pagi —10:30 pagi S106/21 Nahu dan Sarf Kertas 2 2 jam 30 minit 11:20 pagi — 11:30 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 11:30 pagi — 12:45 tgh. hari S106/11 Nahu dan Sarf (Aneka Pilihan) Kertas 1 1 jam 15 minit 02:20 petang — 02:30 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 02:30 petang — 05:00 petang S108/21 Adab dan Nusus 2 jam 30 minit ISNIN 19 Oktober 2015 SELASA 20 Oktober 2015 RABU 21 Oktober 2015 8
 • 9. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) 2015 TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS MASA 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 08:00 pagi — 10:30 pagi S104/21 Tafsir dan Ulumuhu Kertas 2 2 jam 30 minit 11:20 pagi — 11:30 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Soalan 10 minit 11:30 pagi — 12:45 tgh. hari S104/11 Tafsir dan Ulumuhu Kertas 1 1 jam 15 minit 02:20 petang — 02:30 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 02:30 petang — 05:00 petang S107/21 Insya' dan Mutalaah 2 jam 30 minit 07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 08:00 pagi — 10:30 pagi S109/21 'Arudh dan Qafiyah Kertas 2 2 jam 30 minit 11:20 pagi — 11:30 pagi ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 10 minit 11:30 pagi — 12:45 tgh. hari S109/21 'Arudh dan Qafiyah (Aneka Pilihan) Kertas 2 1 jam 15 minit 02:20 petang — 02:30 petang ……... Ketua Pengawas mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10 minit 02:30 petang — 05:00 petang S105/21 Hadith dan Mustolah 2 jam 30 minit ISNIN 26 Oktober 2015 SELASA 27 Oktober 2015 9
 • 10. 10 JADUAL MASA TAMBAHAN CALON BERKEPERLUAN KHAS Masa tambahan yang diperuntukan ini adalah untuk semua jenis kertas peperiksaan. Terdapat dua kategori masa tambahan bagi calon berkeperluan khas, iaitu Kategori A dan Kategori B. Kategori A: Calon Buta, Rabun, pelbagai Kecacatan dan Kemalangan. Spastik/Cerebral Palsy, Autisme/Sindrom Down/Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)/Attention Deficit Disorder (ADD), Disleksia dan Cacat Anggota. 1. Calon kemalangan yang layak mendapat masa tambahan ialah calon yang tidak boleh menulis dengan tangan yang biasa digunakan untuk menulis. 2. Kecederaan lain boleh diberi pertimbangan atas nasihat Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri (u.p.: Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan). Bil. Masa yang diperuntukkan dalam Jadual Waktu Peperiksaan Masa tambahan yang diberi 1. 1 jam atau kurang hingga 1 jam 30 minit 30 minit 2. Lebih 1 jam 30 minit hingga 2 jam 30 minit 1 jam Kategori B: Calon Pekak/ Bisu Bil. Masa yang diperuntukkan dalam Jadual Waktu Peperiksaan Masa tambahan yang diberi 1. 1 jam 15 minit 20 minit 2. 2 jam 30 minit 40 minit
 • 11. LP/STAM/2015 1 GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN 1. AMARAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN Calon tidak dibenarkan: 1.1 melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan. 1.2 keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan 10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran Ketua Pengawas Peperiksaan. 1.3 membawa keluar dari dewan/bilik peperiksaan kertas peperiksaan sebelum peperiksaan tamat. 1.4 mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 1.5 memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata. 1.6 merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan. 2. LARANGAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN Calon dilarang: 2.1 membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan serta telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan. 2.2 menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan. 2.3 mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain. 2.4 memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan. 2.5 menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain. 2.6 menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan. 2.7 menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon. 2.8 membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 2.9 membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 2.10 membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan. 2.11 membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/bilik peperiksaan. 3. PERINGATAN Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:- i. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan; ii. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan; iii. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal.
 • 12. LP/STAM/2015 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENGAKUAN CALON SEKOLAH SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA 2015 1. Nama :……………………………………………………………………………. 2. Angka Giliran : 3. Nombor Sijil Kelahiran/Nombor Kad Pengenalan : 4. Pengakuan : Saya mengaku bahawa telah membaca dan akan mematuhi semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia 2015. Tandatangan Calon : ……………………………………………...... Tarikh : ……………………. 5. Pengesahan Pengetua : Tandatangan dan Cap Pengetua : ...…………….................................................................. Tarikh : …………………… NOTA :  Calon sekolah hendaklah membaca garis panduan dan arahan peperiksaan yang menyatakan amaran, larangan dan peringatan di dewan/bilik peperiksaan sebelum menandatangani borang ini dan menyerahkannya kepada Setiausaha Peperiksaan.  Setiausaha Peperiksaan hendaklah menyimpan Borang Pengakuan Calon sehingga enam (6) bulan selepas pengumuman keputusan STAM 2015 .
 • 13. LP/STAM/2015 1 GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN 1. AMARAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN Calon tidak dibenarkan: 1.1 melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan. 1.2 keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan 10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran Ketua Pengawas Peperiksaan. 1.3 membawa keluar dari dewan/bilik peperiksaan kertas peperiksaan sebelum peperiksaan tamat. 1.4 mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 1.5 memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata. 1.6 merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan. 2. LARANGAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN Calon dilarang: 2.1 membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan serta telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan. 2.2 menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan. 2.3 mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain. 2.4 memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan. 2.5 menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain. 2.6 menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan. 2.7 menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon. 2.8 membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 2.9 membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 2.10 membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan. 2.11 membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/bilik peperiksaan. 3. PERINGATAN Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:- i. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan; ii. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan; iii. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal.
 • 14. LP/STAM/2015 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENGAKUAN CALON PERSENDIRIAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA 2015 1. Nama :……………………………………………………………………………. 2. Angka Giliran : 3. Nombor Sijil Kelahiran/Nombor Kad Pengenalan : 4. Pengakuan : Saya mengaku bahawa telah membaca dan akan mematuhi semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia 2015. Tandatangan Calon : ……………………………………………...... Tarikh : ……………………. 5. Pengesahan Ketua Pengawas/Pegawai SPPJPN : Tandatangan dan Cap Ketua Pengawas/Pegawai SPPJPN : ...…………….................................. Tarikh : …………………… NOTA :  Calon persendirian hendaklah membaca garis panduan dan arahan peperiksaan yang menyatakan amaran, larangan dan peringatan di dewan/bilik peperiksaan sebelum menandatangani borang ini dan menyerahkannya kepada Ketua Pengawas.  Ketua Pengawas hendaklah menyerahkan Borang Pengakuan Calon kepada JPN.  JPN hendaklah menyimpan Borang Pengakuan Calon sehingga enam (6) bulan selepas pengumuman keputusan STAM 2015 .