SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Jak Vás napadlo dělat „hodinového“ finanční-
ho ředitele?
Po letech strávených v korporátním prostředí jsem
potřeboval kariérní změnu. Pracoval jsem ve vel‑
kých bankách na různých pozicích, od obchodních
po topmanažerské, rukama mi prošly stovky byz‑
nys plánů. Řídil jsem i velkou logisticko‑obchodní
firmu, a chápu tak i problémy z „druhé strany ba‑
rikády“. Hledal jsem cestu, jak toto všechno zúro‑
čit a dělat svobodněji po svém to, v čem jsem byl
dobrý a co mě zároveň baví. Tak vznikl projekt
HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL.
Proč zrovna „hodinový“?
Jsem nájemným manažerem a firmy si mě mohou
najmout, když chtějí pomoct vyřídit nový úvěr
nebo zlepšit stávající model financování. Časový
údaj v názvu je potřeba brát s nadsázkou.
Jakým firmám nejčastěji pomáháte a s jakými
problémy?
Někdy je to firma, která má problém sehnat úvěr,
jindy top klient banky. Nejsložitější to mají menší
firmy, kde často jediný člověk – majitel má na sta‑
rost vše, od obchodu a výroby po nábor lidí, a ča‑
sově nestíhá, do toho rodina. Většinou má externí
účetní, nezřídka bohužel nevalné úrovně, a má za‑
děláno na problém. Výsledkem může být, že sám
nedosáhne na úvěr arezignuje. Firma pak redukuje
plány a neinvestuje. To je škoda ve finále pro ce‑
ADVERTORIAL
Menším firmám pomůže se
získáním úvěru „hodinový“
finanční ředitel
Originální služba pro firmy, které chtějí zefektivnit své financování. Luděk
BlahutjinazvalHodinovýfinančníředitelaúspěšnějiprovozujevícenež10let.
Pomohlužvícenežstovcefiremzískatúvěr,častovpřípadech,kdypodnikatel
sám v bankách neuspěl. Své zkušenosti šíří mimo jiné i na konferencích.
HN59597
lou ekonomiku. Z mých zkušeností se totiž skoro
polovině takových případů dá pomoct.
Takže problém není na straně bank?
Zásadní problém menších firem je jejich špatné fi‑
nanční řízení a zmíněná one‑man show. Ale může
se stát, zejména v případě menší firmy, že její ban‑
ka (taky menší) pro ni nebude mít vůbec žádné
nebo plnohodnotné řešení. Občas firmy zkouší
dopředu ztracený boj, z čehož je pak na konci jen
frustrace ze zamítnuté žádosti o úvěr. Mezi nabíd‑
kami bank je velký rozdíl. V případě středně vel‑
ké nebo velké firmy jde pak o to, jestli neexistuje
lepší – zejména cenové – řešení.
Mělybytedyfirmyvyjednávatsvícebankami?
Určitě. Ty menší na to ale často nemají čas ani
zkušenosti. V případě refinancování provedeného
profesionálem bývají firmy (i větší) překvapeny,
jakobrovskýchfinančníchúsporajinýchvylepšení
v jednodušší administrativě – zmírnění zajištění
a podobně – lze dosáhnout.
Můžete uvést nějaký zajímavý příklad?
Na příkladu firmy Bártek rozhlasy (tu znáte,
v poledne někdy slyšíte „zkouška sirén“) mů‑
žete vidět, že i bonitnímu klientovi banky se
vyplatí spolupráce s externím expertem. Fir‑
ma poptávala zhruba 10milionový investiční
úvěr. Podnikatel měl na stole indikativní nabíd‑
ku s hezkými parametry a určitě by ji i sám byl
schopen ještě vylepšit. Poptal však mě a na stole
jsme měli další, ještě lepší nabídky konkurenč‑
ních bank. Jenže nevybrali jsme ani jednu z nich.
Přišel jsem s řešením, které se obešlo úplně bez
obchodních bank, a oproti nejlepší nabídce se
ušetřilo hodně přes milion korun. S podobným
řešením bývaly mohly přijít i ty banky a zapo‑
jit do procesu Národní rozvojovou banku (dříve
Českomoravskou záruční a rozvojovou banku)
jako já. To ale neudělala žádná, snížila by si tím
výnos. Nevymyslel jsem žádné převratné ře‑
šení, „jen“ jsem rutinně hledal nejlepší řešení
na trhu. A pracoval s informacemi, jež nemá ka‑
ždý, zejména menší podnikatel, který se v tom
spíš spolehne na svoji banku.
Mohou si firmy dovolit Vaše služby?
Myslím, že na tom mohou jen vydělat. V někte‑
rých případech doslova, protože ušetřený milion
má stejnou váhu jako vydělaný. Na začátku dě‑
lám zdarma vstupní analýzu a až poté nabízím
klientovi smlouvu a domlouváme parametry mé
odměny. Tu hlavní mi klient platí až v případě do‑
sažení cíle, někdy jako podíl ze zajištěné úspory.
Klient může ušetřit statisíce i miliony korun a taky
čas. Například pan Durčák ze známého e‑shopu
Růžový slon v referenci na mém webu uvádí, jak
ho dostalo, že významné vylepšení cenových
a dalších parametrů pro něj znamenalo jen dvě
hodiny jeho času, zbytek byl na mně. Následnou
revizí financování se našly úspory ve statisících.
Ať už si firma vybere mě, nebo někoho jiného,
měla by vybírat mezi experty s prokazatelnými
zkušenostmi a referencemi.
Letospořádátedruhýročníkfinančníkonferen-
ce, loni byl s atraktivními hosty. Kdo vystoupí
letos a co bude hlavním tématem akce?
Seznam spíkrů konference je hvězdný a modero‑
vatjibudeRadovanVávra,bývalýgenerálníředitel
Komerční banky. Letos to bude takové all‑in‑one
o formách financování. Zazní témata jako: andělští
a privátní investoři, IPO, firemní dluhopisy, M&A,
crowdfunding a nové trendy v bankovnictví. Kon‑
ference proběhne on‑line 21. a 22. září, více infor‑
mací je na stránkách www.financnikonference.cz
a www.hofire.cz.
Ing.LuděkBlahut,majitelspolečnosti
HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL s.r.o.
5
JAKUB KULHÁNEK (37)
◾ Do ministerského křesla dosadil Ja-
kuba Kulhánka letos v dubnu předseda
sociální demokracie a ministr vnitra Jan
Hamáček. Přecházelo tomu odvolání
tehdejšího šéfa diplomacie Tomáše
Petříčka poté, co prohrál ve volbě
o vedení strany. A Hamáček pak svého
vyzyvatele z funkce ministra odvolal.
◾ Start v úřadu měl Kulhánek ostrý.
Musel okamžitě řešit diplomatickou
krizi s Moskvou kvůli výbuchům mu-
ničních skladů ve Vrběticích. Další krize
přišla, když měl řídit evakuaci Čechů
a jejich afghánských spolupracovníků
z Kábulu.
◾ Kulhánek od roku 2018 do letoš-
ního jmenování ministrem pracoval
na vnitru jako Hamáčkův náměstek.
Není to pro něj ale první zkuše-
nost s českou diplomacií. V letech
2014–2016 pracoval na ministerstvu
zahraničí jako náměstek Lubomíra
Zaorálka. Když měl ale obhájit svou
funkci ve výběrovém řízení podle zá-
kona o státní službě, neprošel. Později
nastoupil do čínské společnosti CEFC.
Podle svých slov pro firmu analyzoval
investiční projekty a regulační prostře-
dí v EU.
◾ Vystudoval Fakultu sociálních věd
Univerzity Karlovy a Georgetownskou
univerzitu ve Washingtonu.
◾ Je svobodný, s partnerkou má
malou dceru.
Přál bych si, aby vzájemná otevřenost mezi
Ruskem a NATO byla větší. Kdyby se Rusko
chtělo víc zapojit například do kontrolních
režimů, které nám umožňují vyměňovat si
informace o vojenských cvičeních, tak tam
je prostor. Ale Rusko by muselo chtít.
HN:NATOjekvůlitomucvičeníhodněner‑
vózní.ŠéfAlianceJensStoltenbergminulý
týdenkritizoval,žeRuskonikdyneotevřelo
svá cvičení pro povinné inspekce. V minu‑
losti navíc uvádělo, že se do něj zapojí o de‑
sítkytisícvojákůméně,nežpakbylarealita.
Proč bychom i tak měli mít obavy, když je
to jen cvičení?
Žádná země nemůže být v klidu, pokud kou-
sek od její hranice nacvičují desítky tisíc vo-
jákůnějakéútoky.Scénářetěchtocvičenísice
nikdy nejmenují konkrétní země, ale když je
čtete,vždyckysidokážetepředstavit,kdoby
to byl. Ale nesmíme podlehnout zbytečným
provokacím. Cvičení prostě proběhne, bude
to se spoustou ohňostroje, ale tak to je. Po-
dle mě to sice ničemu nepřispívá, zbytečně
to hrotí naše vztahy, ale to už si musí samo
Rusko vyhodnotit.
HN: Vyhrocené jsou i česko‑ruské vztahy.
Vy se je nyní snažíte znovu nastavit. Řekl
jste, že Česko přitom musí být sebevědomé
apragmatické.Jaksitopředstavujete?Jak
lze nastavit pragmatické vztahy se zemí,
která nás nerespektuje do takové míry, že
se ve Vrběticích dopustila aktu státního
terorismu?
VztahysRuskemnenímožnénemít.Zhledis-
ka geografie, jeho vlivu i významu to prostě
nejde.Spojenéstátymajítakyvypjatévztahy
sRuskem.AleprezidentPutinsprezidentem
Bidenempřestonaplánovalisériisetkání,kde
o tom diskutují. Takže já říkám: Co je špat-
ného na tom, pokusit se o diskusi s Ruskem?
Alejednímdechemdodávám:Budetosložité
abudetoběhnadlouhoutrať.Musímesinej-
dřív udělat domácí úkol a říct si, co bychom
od znovunastavení vztahů s Ruskem chtěli.
Bude to úkol pro novou vládu.
HN:Cobysteodčesko‑ruskýchvztahůchtěl
vy?
Musí být založené na vzájemném respektu
avýhodnéproČesko.Společnýchtématmáme
mnoho. Ale vždycky to chce dva. Pokud Rus-
ko bude pokračovat v komunikaci, a tady to
trochuzjednoduším,jenprostřednictvímpaní
Mariji Zacharovové (mluvčí ruské diploma-
cie – pozn. red.), tak to bude složité.
HN: Ten první výkop je tedy na ruské stra‑
ně? Co by to mělo být?
RuskonásaSpojenéstátyzařadilonaseznam
nepřátelskýchzemí.Tovnímámjakoeskalač-
níkrok.Prvnígesto,kterébychočekával,aby-
chomsedostalidosituace,kdyspolumůžeme
opravduseriózněznovuvéstpolitickýdialog,
bude vyjmutí z tohoto seznamu.
HN:Vidítenaruskéstraněvsoučasnédobě
zájem vztahy s Českem napravit?
Vnímám některá velmi ostrá vyjádření paní
Zacharovové i některá prohlášení ruského
ministrazahraničíSergejeLavrova.Taképo-
řád zůstáváme na tom seznamu. Já zatím tu
ochotu nevidím. Na druhou stranu, vedeme
konzultace o technických a provozních vě-
cech.ŘešímeruskénemovitostivČesku,fun-
gováníČeskéhodomuvMoskvěaambasádu.
A tam je diskuse věcná.
HN: Co chce nyní Rusko od české diploma‑
cie?
Ruskosevtutochvíliomezujenaostrávyjád-
ření.Takžetonedokážuříct.Budetochtítčas.
HN:Předchvílíjstezmínilnovouvládu.Vy
ve volbách nekandidujete, ale přesto se ze‑
ptám.Zalíbilavámpráceministrazahrani‑
čí? Chtěl byste v ní pokračovat?
Nechci,abytoznělojakofráze.Alejásioprav-
du uvědomuji, jak velká odpovědnost s tím
souvisí. Tíha té funkce nenechá člověka se
v noci pořádně vyspat. A upřímně, ty hezké
momenty to sotva vyváží. Zažil jsem ale oka-
mžiky, kdy jsem odcházel domů a byl jsem
šťastný. Například když se nám podařil třetí
evakuačníletzAfghánistánu.Kdotonezažil,
tak si nedokáže představit, jaký výkon lidé
na ministerstvu a vojáci odvedli. A jak rychle
to muselo být. Když jsme to připravovali, vy-
padalo to, že letiště v Kábulu se zavře a že už
nebudou žádné lety s výjimkou amerických.
HN:TálibánužvAfghánistánusestavilvlá‑
du. Myslíte si, že bychom s nimi měli navá‑
zatvztahy?Jakbypodlevásmělyvypadat?
Jsemvtompragmatik.Rozhodněteďalenení
ten čas, abychom je diplomaticky uznávali.
A když říkám my, tak myslím, že je tady po-
třebakoordinovanéhopostupu.Musínatom
býtdohodavEUaNATO.Atazatímnení.Ale
je shoda, že je potřeba s nimi komunikovat
oněkterýchpraktickýchvěcech.Afghánistán
se řítí do velmi svízelné ekonomické a soci-
ální krize. Bude potřeba řešit humanitární
pomoc. OSN v zemi stále působí, ale musíme
si s Tálibánem vyříkat, jak pomoc do země
dostaneme.Budetaképotřebakomunikovat
o tom, aby se pokrok v oblasti lidských práv
nevrátil na stejnou úroveň, jako když tam
Tálibán působil v 90. letech.
HN:Užmátenějakézprávy,kdozevakuova‑
ných Afghánců bude chtít v Česku zůstat?
Tosepřiznám,ženevím.Jetampřípadjedno-
ho člověka, který má duální občanství. Umí
plynně česky, tak ten logicky zůstane tady.
Ale jinak si myslím, že ty větší afghánské ko-
munity jsou spíš jinde v Evropě. Tím na tu
otázku odpovídám.

More Related Content

Similar to Hospodářské noviny

Anatomie ceskeho marketera
Anatomie ceskeho marketeraAnatomie ceskeho marketera
Anatomie ceskeho marketera
MBPRG
 
Zisk manažment-6-7-2013-hajzler
Zisk manažment-6-7-2013-hajzlerZisk manažment-6-7-2013-hajzler
Zisk manažment-6-7-2013-hajzler
Tomáš Hajzler
 
Daniel Dočekal: PR
Daniel Dočekal: PRDaniel Dočekal: PR
Daniel Dočekal: PR
H1.cz
 
Představení společnosti Dumrealit.cz TOP
Představení společnosti Dumrealit.cz TOPPředstavení společnosti Dumrealit.cz TOP
Představení společnosti Dumrealit.cz TOP
Martin Diblicek
 

Similar to Hospodářské noviny (20)

Personal_2_2015
Personal_2_2015Personal_2_2015
Personal_2_2015
 
Slušná firma: Podnikání, které prospívá
Slušná firma: Podnikání, které prospíváSlušná firma: Podnikání, které prospívá
Slušná firma: Podnikání, které prospívá
 
Naboru odzvonilo
Naboru odzvoniloNaboru odzvonilo
Naboru odzvonilo
 
Persony – SEOloger
Persony – SEOlogerPersony – SEOloger
Persony – SEOloger
 
Anatomie ceskeho marketera
Anatomie ceskeho marketeraAnatomie ceskeho marketera
Anatomie ceskeho marketera
 
Zisk manažment-6-7-2013-hajzler
Zisk manažment-6-7-2013-hajzlerZisk manažment-6-7-2013-hajzler
Zisk manažment-6-7-2013-hajzler
 
Contactivo Pitch Deck
Contactivo Pitch DeckContactivo Pitch Deck
Contactivo Pitch Deck
 
LinkedIn Influenceři
LinkedIn InfluenceřiLinkedIn Influenceři
LinkedIn Influenceři
 
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakersAtraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
 
InternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněné
InternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněnéInternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněné
InternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněné
 
JIC seminář: Jak vybírat správné zaměstnance?
JIC seminář: Jak vybírat správné zaměstnance?JIC seminář: Jak vybírat správné zaměstnance?
JIC seminář: Jak vybírat správné zaměstnance?
 
Digitální PR aneb jak Internet a sociálno změnilo PR. Copycamp, Praha, 21. 3....
Digitální PR aneb jak Internet a sociálno změnilo PR. Copycamp, Praha, 21. 3....Digitální PR aneb jak Internet a sociálno změnilo PR. Copycamp, Praha, 21. 3....
Digitální PR aneb jak Internet a sociálno změnilo PR. Copycamp, Praha, 21. 3....
 
Big Data: reálné aplikace pro business - Odborna snidane 30. 11. 2016
Big Data: reálné aplikace pro business - Odborna snidane 30. 11. 2016Big Data: reálné aplikace pro business - Odborna snidane 30. 11. 2016
Big Data: reálné aplikace pro business - Odborna snidane 30. 11. 2016
 
Trendy v Employer Brandingu v roce 2018
Trendy v Employer Brandingu v roce 2018Trendy v Employer Brandingu v roce 2018
Trendy v Employer Brandingu v roce 2018
 
Daniel Dočekal: PR
Daniel Dočekal: PRDaniel Dočekal: PR
Daniel Dočekal: PR
 
Britsky den
Britsky denBritsky den
Britsky den
 
XI. klubové setkání OCP_Poradíme vám jak na globální úspěch
XI. klubové setkání OCP_Poradíme vám jak na globální úspěchXI. klubové setkání OCP_Poradíme vám jak na globální úspěch
XI. klubové setkání OCP_Poradíme vám jak na globální úspěch
 
Představení COPRA spol. s r.o.
Představení COPRA spol. s r.o.Představení COPRA spol. s r.o.
Představení COPRA spol. s r.o.
 
Ethical codex
Ethical codexEthical codex
Ethical codex
 
Představení společnosti Dumrealit.cz TOP
Představení společnosti Dumrealit.cz TOPPředstavení společnosti Dumrealit.cz TOP
Představení společnosti Dumrealit.cz TOP
 

Hospodářské noviny

  • 1. Jak Vás napadlo dělat „hodinového“ finanční- ho ředitele? Po letech strávených v korporátním prostředí jsem potřeboval kariérní změnu. Pracoval jsem ve vel‑ kých bankách na různých pozicích, od obchodních po topmanažerské, rukama mi prošly stovky byz‑ nys plánů. Řídil jsem i velkou logisticko‑obchodní firmu, a chápu tak i problémy z „druhé strany ba‑ rikády“. Hledal jsem cestu, jak toto všechno zúro‑ čit a dělat svobodněji po svém to, v čem jsem byl dobrý a co mě zároveň baví. Tak vznikl projekt HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL. Proč zrovna „hodinový“? Jsem nájemným manažerem a firmy si mě mohou najmout, když chtějí pomoct vyřídit nový úvěr nebo zlepšit stávající model financování. Časový údaj v názvu je potřeba brát s nadsázkou. Jakým firmám nejčastěji pomáháte a s jakými problémy? Někdy je to firma, která má problém sehnat úvěr, jindy top klient banky. Nejsložitější to mají menší firmy, kde často jediný člověk – majitel má na sta‑ rost vše, od obchodu a výroby po nábor lidí, a ča‑ sově nestíhá, do toho rodina. Většinou má externí účetní, nezřídka bohužel nevalné úrovně, a má za‑ děláno na problém. Výsledkem může být, že sám nedosáhne na úvěr arezignuje. Firma pak redukuje plány a neinvestuje. To je škoda ve finále pro ce‑ ADVERTORIAL Menším firmám pomůže se získáním úvěru „hodinový“ finanční ředitel Originální služba pro firmy, které chtějí zefektivnit své financování. Luděk BlahutjinazvalHodinovýfinančníředitelaúspěšnějiprovozujevícenež10let. Pomohlužvícenežstovcefiremzískatúvěr,častovpřípadech,kdypodnikatel sám v bankách neuspěl. Své zkušenosti šíří mimo jiné i na konferencích. HN59597 lou ekonomiku. Z mých zkušeností se totiž skoro polovině takových případů dá pomoct. Takže problém není na straně bank? Zásadní problém menších firem je jejich špatné fi‑ nanční řízení a zmíněná one‑man show. Ale může se stát, zejména v případě menší firmy, že její ban‑ ka (taky menší) pro ni nebude mít vůbec žádné nebo plnohodnotné řešení. Občas firmy zkouší dopředu ztracený boj, z čehož je pak na konci jen frustrace ze zamítnuté žádosti o úvěr. Mezi nabíd‑ kami bank je velký rozdíl. V případě středně vel‑ ké nebo velké firmy jde pak o to, jestli neexistuje lepší – zejména cenové – řešení. Mělybytedyfirmyvyjednávatsvícebankami? Určitě. Ty menší na to ale často nemají čas ani zkušenosti. V případě refinancování provedeného profesionálem bývají firmy (i větší) překvapeny, jakobrovskýchfinančníchúsporajinýchvylepšení v jednodušší administrativě – zmírnění zajištění a podobně – lze dosáhnout. Můžete uvést nějaký zajímavý příklad? Na příkladu firmy Bártek rozhlasy (tu znáte, v poledne někdy slyšíte „zkouška sirén“) mů‑ žete vidět, že i bonitnímu klientovi banky se vyplatí spolupráce s externím expertem. Fir‑ ma poptávala zhruba 10milionový investiční úvěr. Podnikatel měl na stole indikativní nabíd‑ ku s hezkými parametry a určitě by ji i sám byl schopen ještě vylepšit. Poptal však mě a na stole jsme měli další, ještě lepší nabídky konkurenč‑ ních bank. Jenže nevybrali jsme ani jednu z nich. Přišel jsem s řešením, které se obešlo úplně bez obchodních bank, a oproti nejlepší nabídce se ušetřilo hodně přes milion korun. S podobným řešením bývaly mohly přijít i ty banky a zapo‑ jit do procesu Národní rozvojovou banku (dříve Českomoravskou záruční a rozvojovou banku) jako já. To ale neudělala žádná, snížila by si tím výnos. Nevymyslel jsem žádné převratné ře‑ šení, „jen“ jsem rutinně hledal nejlepší řešení na trhu. A pracoval s informacemi, jež nemá ka‑ ždý, zejména menší podnikatel, který se v tom spíš spolehne na svoji banku. Mohou si firmy dovolit Vaše služby? Myslím, že na tom mohou jen vydělat. V někte‑ rých případech doslova, protože ušetřený milion má stejnou váhu jako vydělaný. Na začátku dě‑ lám zdarma vstupní analýzu a až poté nabízím klientovi smlouvu a domlouváme parametry mé odměny. Tu hlavní mi klient platí až v případě do‑ sažení cíle, někdy jako podíl ze zajištěné úspory. Klient může ušetřit statisíce i miliony korun a taky čas. Například pan Durčák ze známého e‑shopu Růžový slon v referenci na mém webu uvádí, jak ho dostalo, že významné vylepšení cenových a dalších parametrů pro něj znamenalo jen dvě hodiny jeho času, zbytek byl na mně. Následnou revizí financování se našly úspory ve statisících. Ať už si firma vybere mě, nebo někoho jiného, měla by vybírat mezi experty s prokazatelnými zkušenostmi a referencemi. Letospořádátedruhýročníkfinančníkonferen- ce, loni byl s atraktivními hosty. Kdo vystoupí letos a co bude hlavním tématem akce? Seznam spíkrů konference je hvězdný a modero‑ vatjibudeRadovanVávra,bývalýgenerálníředitel Komerční banky. Letos to bude takové all‑in‑one o formách financování. Zazní témata jako: andělští a privátní investoři, IPO, firemní dluhopisy, M&A, crowdfunding a nové trendy v bankovnictví. Kon‑ ference proběhne on‑line 21. a 22. září, více infor‑ mací je na stránkách www.financnikonference.cz a www.hofire.cz. Ing.LuděkBlahut,majitelspolečnosti HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL s.r.o. 5 JAKUB KULHÁNEK (37) ◾ Do ministerského křesla dosadil Ja- kuba Kulhánka letos v dubnu předseda sociální demokracie a ministr vnitra Jan Hamáček. Přecházelo tomu odvolání tehdejšího šéfa diplomacie Tomáše Petříčka poté, co prohrál ve volbě o vedení strany. A Hamáček pak svého vyzyvatele z funkce ministra odvolal. ◾ Start v úřadu měl Kulhánek ostrý. Musel okamžitě řešit diplomatickou krizi s Moskvou kvůli výbuchům mu- ničních skladů ve Vrběticích. Další krize přišla, když měl řídit evakuaci Čechů a jejich afghánských spolupracovníků z Kábulu. ◾ Kulhánek od roku 2018 do letoš- ního jmenování ministrem pracoval na vnitru jako Hamáčkův náměstek. Není to pro něj ale první zkuše- nost s českou diplomacií. V letech 2014–2016 pracoval na ministerstvu zahraničí jako náměstek Lubomíra Zaorálka. Když měl ale obhájit svou funkci ve výběrovém řízení podle zá- kona o státní službě, neprošel. Později nastoupil do čínské společnosti CEFC. Podle svých slov pro firmu analyzoval investiční projekty a regulační prostře- dí v EU. ◾ Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a Georgetownskou univerzitu ve Washingtonu. ◾ Je svobodný, s partnerkou má malou dceru. Přál bych si, aby vzájemná otevřenost mezi Ruskem a NATO byla větší. Kdyby se Rusko chtělo víc zapojit například do kontrolních režimů, které nám umožňují vyměňovat si informace o vojenských cvičeních, tak tam je prostor. Ale Rusko by muselo chtít. HN:NATOjekvůlitomucvičeníhodněner‑ vózní.ŠéfAlianceJensStoltenbergminulý týdenkritizoval,žeRuskonikdyneotevřelo svá cvičení pro povinné inspekce. V minu‑ losti navíc uvádělo, že se do něj zapojí o de‑ sítkytisícvojákůméně,nežpakbylarealita. Proč bychom i tak měli mít obavy, když je to jen cvičení? Žádná země nemůže být v klidu, pokud kou- sek od její hranice nacvičují desítky tisíc vo- jákůnějakéútoky.Scénářetěchtocvičenísice nikdy nejmenují konkrétní země, ale když je čtete,vždyckysidokážetepředstavit,kdoby to byl. Ale nesmíme podlehnout zbytečným provokacím. Cvičení prostě proběhne, bude to se spoustou ohňostroje, ale tak to je. Po- dle mě to sice ničemu nepřispívá, zbytečně to hrotí naše vztahy, ale to už si musí samo Rusko vyhodnotit. HN: Vyhrocené jsou i česko‑ruské vztahy. Vy se je nyní snažíte znovu nastavit. Řekl jste, že Česko přitom musí být sebevědomé apragmatické.Jaksitopředstavujete?Jak lze nastavit pragmatické vztahy se zemí, která nás nerespektuje do takové míry, že se ve Vrběticích dopustila aktu státního terorismu? VztahysRuskemnenímožnénemít.Zhledis- ka geografie, jeho vlivu i významu to prostě nejde.Spojenéstátymajítakyvypjatévztahy sRuskem.AleprezidentPutinsprezidentem Bidenempřestonaplánovalisériisetkání,kde o tom diskutují. Takže já říkám: Co je špat- ného na tom, pokusit se o diskusi s Ruskem? Alejednímdechemdodávám:Budetosložité abudetoběhnadlouhoutrať.Musímesinej- dřív udělat domácí úkol a říct si, co bychom od znovunastavení vztahů s Ruskem chtěli. Bude to úkol pro novou vládu. HN:Cobysteodčesko‑ruskýchvztahůchtěl vy? Musí být založené na vzájemném respektu avýhodnéproČesko.Společnýchtématmáme mnoho. Ale vždycky to chce dva. Pokud Rus- ko bude pokračovat v komunikaci, a tady to trochuzjednoduším,jenprostřednictvímpaní Mariji Zacharovové (mluvčí ruské diploma- cie – pozn. red.), tak to bude složité. HN: Ten první výkop je tedy na ruské stra‑ ně? Co by to mělo být? RuskonásaSpojenéstátyzařadilonaseznam nepřátelskýchzemí.Tovnímámjakoeskalač- níkrok.Prvnígesto,kterébychočekával,aby- chomsedostalidosituace,kdyspolumůžeme opravduseriózněznovuvéstpolitickýdialog, bude vyjmutí z tohoto seznamu. HN:Vidítenaruskéstraněvsoučasnédobě zájem vztahy s Českem napravit? Vnímám některá velmi ostrá vyjádření paní Zacharovové i některá prohlášení ruského ministrazahraničíSergejeLavrova.Taképo- řád zůstáváme na tom seznamu. Já zatím tu ochotu nevidím. Na druhou stranu, vedeme konzultace o technických a provozních vě- cech.ŘešímeruskénemovitostivČesku,fun- gováníČeskéhodomuvMoskvěaambasádu. A tam je diskuse věcná. HN: Co chce nyní Rusko od české diploma‑ cie? Ruskosevtutochvíliomezujenaostrávyjád- ření.Takžetonedokážuříct.Budetochtítčas. HN:Předchvílíjstezmínilnovouvládu.Vy ve volbách nekandidujete, ale přesto se ze‑ ptám.Zalíbilavámpráceministrazahrani‑ čí? Chtěl byste v ní pokračovat? Nechci,abytoznělojakofráze.Alejásioprav- du uvědomuji, jak velká odpovědnost s tím souvisí. Tíha té funkce nenechá člověka se v noci pořádně vyspat. A upřímně, ty hezké momenty to sotva vyváží. Zažil jsem ale oka- mžiky, kdy jsem odcházel domů a byl jsem šťastný. Například když se nám podařil třetí evakuačníletzAfghánistánu.Kdotonezažil, tak si nedokáže představit, jaký výkon lidé na ministerstvu a vojáci odvedli. A jak rychle to muselo být. Když jsme to připravovali, vy- padalo to, že letiště v Kábulu se zavře a že už nebudou žádné lety s výjimkou amerických. HN:TálibánužvAfghánistánusestavilvlá‑ du. Myslíte si, že bychom s nimi měli navá‑ zatvztahy?Jakbypodlevásmělyvypadat? Jsemvtompragmatik.Rozhodněteďalenení ten čas, abychom je diplomaticky uznávali. A když říkám my, tak myslím, že je tady po- třebakoordinovanéhopostupu.Musínatom býtdohodavEUaNATO.Atazatímnení.Ale je shoda, že je potřeba s nimi komunikovat oněkterýchpraktickýchvěcech.Afghánistán se řítí do velmi svízelné ekonomické a soci- ální krize. Bude potřeba řešit humanitární pomoc. OSN v zemi stále působí, ale musíme si s Tálibánem vyříkat, jak pomoc do země dostaneme.Budetaképotřebakomunikovat o tom, aby se pokrok v oblasti lidských práv nevrátil na stejnou úroveň, jako když tam Tálibán působil v 90. letech. HN:Užmátenějakézprávy,kdozevakuova‑ ných Afghánců bude chtít v Česku zůstat? Tosepřiznám,ženevím.Jetampřípadjedno- ho člověka, který má duální občanství. Umí plynně česky, tak ten logicky zůstane tady. Ale jinak si myslím, že ty větší afghánské ko- munity jsou spíš jinde v Evropě. Tím na tu otázku odpovídám.