Advertisement

Patriot 3 dil

Aug. 8, 2020
Patriot 3 dil
Patriot 3 dil
Patriot 3 dil
Upcoming SlideShare
Prosperita Fresh TimeProsperita Fresh Time
Loading in ... 3
1 of 3
Advertisement

Patriot 3 dil

  1. V minulém díle jsme představili výsledky průzkumu, který mapu- je problematiku finančního řízení a financování malých a středních firem. Na průzkumu se spolupodí- leli HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL, Nastejnelodi.cz a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC). Průzkum formou dotazníku trval ne- celé dva roky, na deset otázek od- povídaly firmy, až na výjimky z Mo- ravskoslezského kraje. Získali jsme necelé dvě stovky odpovědí, mimo jiné i prostřednictvím Hospodářské komory MSK. V dnešním díle se podrobněji zamě- říme na část věnovanou financová- ní, kterou představí Luděk Blahut. FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ autor: Jaroslav Baďura foto: archiv Luďka Blahuta ANEB ZE ŽIVOTA MENŠÍCH FIREM, DÍL 3. FINANCOVÁNÍ Luďku, v prvním díle jste mě zaskočil informací z průzkumu, že skoro polovina prvožadatelů nedosáhne v bance na požadovaný úvěr. Můžete se k tomuto bodu vrátit a rozvést ho, nejspíše postupně, v kontextu vašeho průzkumu? Dle mě je to v reálu dokonce i více. Přesné statistiky neexistují, ban- ky o zamítnutých žádostech nikam nereportují. Vypadá to na první pohled hodně až hrozivě, ale když se podíváme na zkušenosti s úvěry COVID I a II, tak tam by ta polovina byla naopak nádherné číslo. Jedna věc jsou počty zamítnutých žádostí procentuálně, ale důležité budou asi důvody zamítnutí. Navíc, říkal jste, že zhruba polovině se dalo pomoci. Přesně. Z mých zkušeností se oprav- du zhruba polovině dalo pomoci, vycházím ze svých případů posled- ních deseti let. A co se týče důvodů, kopírují výsledky průzkumu. Rozveďte to prosím. Achillovou patou jsou ve firmách jejich externí účetní, tady to celé začíná. Dle průzkumu skoro tři čtvrtiny podnikate- lů využívají služeb externích účetních. 64 byznys / Finanční řízení a financování
  2. V praxi to vypadá tak, že se účetní často mění a jejich kvalita je mnohdy mizerná. Tomu potom odpovídají pod- klady, které se předloží bance. Data jsou nekonzistentní, jsou tam chyby, v rozvahách jsou nedoúčtované polož- ky a podobně. Podnikatel těmto věcem mnohdy bohužel nerozumí a spoléhá se v tom na účetní. Ani třeba neví, že dů- vod zamítnuté žádosti o úvěr je právě v osobě jeho účetní. Vlastně se pak není co divit, že banka žádost zamítne. Dají se uvést nějaké příklady z praxe? Častým problémem je například po- kladna, na které jsou účtovány miliony, přestože firma vede veškerý plateb- ní styk bezhotovostně. Jde tu o to, že účetní potřebuje, aby se formálně rov- nala aktiva a pasiva bez ohledu na to, jak to bude posuzovat banka. Anebo účetní třeba ani nevadí, že firma skončí na konci roku se záporným vlastním ka- pitálem a neřeší to zavčas s podnika- telem. Což je následně velký problém. Přiznám se, že se začínám trochu ztrácet. Ale už rozumím tomu, že je opravdu možné takzvaně zvednout ze země onu polovinu zamítnutých žádostí, pokud to vezme do rukou profesionál. Bohužel ale v průzkumu vyšlo, že skoro v devadesáti procentech pří- padů řeší s bankou žádosti o úvěr jednatel… Chápu, takže pokud podnikatel není ekonom a má špatnou účetní, má prostě smůlu... Pokud nepřijdete třeba vy. Stává se často, že firma sama v bance neuspěje a já následně ano, dokonce ve stejné bance. 65
  3. Slíbil jste pro dokreslení nějaké případové studie. Vybral jsem, po dohodě s klienty, dva rozdílné případy. Prvním je Sin- gularity Labs s.r.o. a druhým Bártek Rozhlasy s.r.o. Singularity Labs: v rámci programu MSIC EXPAND jsem byl požádán, abych pomohl klientovi, kterému se nedaří zajistit v bankách úvěr a lepší podmínky platebního styku s důrazem na platební brány a FX Dealing. Jedním z prvních kroků poté, co jsem se seznámil s proble- matikou, byla oprava v účetnictví a podání dodatečného daňového přiznání. Následně bylo oslove- no celkem sedm bank. Jen jediná z nich nám nabídla financování a současně i výrazně lepší pod- mínky platebního styku. Bez externí pomoci by firma, dle vlastních slov, rezignovala a silně redukovala své plány a rozvoj. SHRNUTÍ: 1. Firma sama byla v případě první žádosti o úvěr neúspěšná (v průzkumu by byla mezi oně- mi 43 % neúspěšnými) 2. Sami oslovili dvě banky a re- zignovali (dle průzkumu jen 19 % respondentů osloví více bank než dvě – já jsem jich musel v tomto případě oslovit sedm…!). 3. Během seznamování se s pod- klady jsem narazil na význam- né chyby účetní, muselo se podávat dodatečné daňové přiznání, opravovat podklady bance. Na mé doporučení fir- ma účetní nakonec vyměnila. 4. Bez externí pomoci (dle prů- zkumu jen 4 % firem využívají externí pomoc) by rezignova- li a redukovali plány a rozvoj. S externí pomocí navýšili me- ziročně tržby na dvojnásobek a současně ušetřili skoro dvě stě tisíc korun díky novým pa- rametrům platebního styku a jako bonus mají profesionál- ní výstupy z účetnictví včetně nadstavby finančního řízení. Bártek Rozhlasy: velmi bonitní fir- ma a top klient banky. Měli dva in- vestiční záměry. Domluvili jsme se, že první záměr v objemu 10 mil. Kč vyřešíme cizími zdroji, druhý z velké části vlastními. Oslovil jsem několik bank, které se předbíhaly v nabíd- ce financování. Všechny přes vyni- kající parametry úrokové sazby po- žadovaly cca 20 % vlastních zdrojů a zástavu nemovitým majetkem. Nevybral jsem ani jednu z nabí- zených top nabídek, ale navrhnul vlastní model financování tak, že se polovina zdrojů zajistí přes program ČMZRB (tím se nebudou platit žád- né úroky) a druhá polovina zdrojů se získává u leasingové společnos- ti (které ČMZRB přispěje na úroky). Ve finále klient získává celých 10 mil. Kč (ne jenom 8 mil. Kč, jak by bylo v případě nabídek bank), bude splácet jen jistinu a na úrocích tak ušetří skoro 1,5 mil. Kč a nemusí za- stavovat stávající majetek. Banka, ve které byla firma top klientem, ve finále nefinancuje vůbec nic... SHRNUTÍ: 1. Firma oslovila externího profe- sionála (dle průzkumu to dělá, ke své škodě, jen 4 % firem), čímž ušetřila hodně přes jeden milion korun. 2. Ani v případě bonitní firmy jsme se ale neobešli bez toho, aby se nepodávalo dodatečné daňové přiznání. Účetní byl na mé doporučení nakonec vyměněn! 3. Ani top klient banky si nemů- že být jistý, že mu jeho banka snese modré z nebe a že nee- xistují mnohem a mnohem lep- ší řešení. Jak byste Luďku vaši kapitolu uzavřel? Alfa a omega je v kvalitně vedeném účetnictví s výstupy v podobě říze- ného cash–flow a jiných nástrojů fi- nančního řízení. Bez toho budou firmy dál narážet na zavřené dveře bank. Z jiných statistik vyplývá, že za ko- nec firmy (likvidace) může nejčastěji nekvalitní finanční řízení… Obrov- ské množství firem zbytečně končí, nebo nedosáhne na financování a tím neinvestuje, nerozšiřuje své podnikání, nenabírá nové zaměst- nance, ale naopak dluží jiným. Kdyby se podařilo zlepšit úroveň finančního řízení těchto firem, mělo by to významný pozitivní dopad do celé ekonomiky. O tom bude konference toto září, na které vystoupí experti z oborů finančního řízení, financování a in- terim managementu. Všechny tímto zvu 23.9. do Ostravy, detaily o kon- ferenci budou již brzy. 66 byznys / Finanční řízení a financování
Advertisement