SlideShare a Scribd company logo
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pdf
ப 1 - உ
ண
ர
்ச
் க
் ெக
ா
ந
்த
ள
ிப
் க க
்க
ா
க
அ
வ
ச
ர
க
ா
லய
ஆ
ேல
ா
ச
ைன
க
ள
்
நான் ஒ வணிகக்
ட்டத் ற்காக ெசன்ைனக்
வந்தேபா , என
் தலாளி
என்ைன அைழத் , இன் ம் 5
மணி ேநரத் ல்
ெதாடங்க க் ம்
நிகழ்ச் ன
் க் ய
ேபச்சாளர் நாேன என்
னார். இதனால் நான
்
ய ஆேலாசைன
• வணிகக் ட்டத் ன் க் ய
ேபச்சாளர் நாேன என் என் தலாளி
என்னிடம் ெசால் றார்.
• அவர் என
்னிடம் நிகழ்த்தச் ெசால் ம்
உைரைய நான் ஏற்கனேவ
நிகழ்த் க் ேறன் , அதனால் நான்
அைத ண
் ம் ெசய்ய ம் என்
உணர் ேறன் .
• நான
் ப ர்ந் ெகாள் ம்
வரங்கைள அைம யாக தயார்
ெசய் ேறன
் .
• நான
் ட்டத் ற் ெசல் ம் வ ல்
கவனத் டன் நாமஜபம் ெசய்
அைம யாக உணர் ேறன் .
• நான
் ேப வதற் ன் ஒ
ரார்த்தைன ெசய் , உைரையத்
ெதாடங் ேறன் .
• நான
் தன்னம் க்ைக டன் நன் றாக
ேப ேறன
் , அைனவ ம் கவனமாக
ேகட் றார்கள்.
ைறபா / தவ
என
் தங்ைக கமலா ன
்
உடல்நலம் க ைமயாக
பா க்கப்பட்ட ேபா ,
அவ க் உத வதற்காக
அவள் ஊ க் ெசல்ல
ேவண
் ந்த .
அவ க் என்ன ஆ ேமா
என
் நான் க ம்
பதட்டம் அைடந்ேதன் .
• (உற னரின
் ெபயர்) என
்னிடம் கமலா ன
்
உடல்நலம் க ைமயாக பா க்கப்பட்ட
என
் ெதரி க் றார்.
• நான
் ஸ
் ரமாக இ க்க எனக் உத ம்ப
இைறவனிடம் ரார்த்தைன ெசய் அவர்
நாமத்ைத ெஜ க் ேறன
் .
• அைம யாக இ ப்பதன
் லம், நான
்
கமலா க் றந்த ைற ல் உதவலாம்
என
் உணர் ேறன
் .
• நான
் அைம யாக பயண ஏற்பா கைளச்
ெசய் ேறன
் .
• பயணத் ன
் ேபா , அைனத் ேம
இைறவனின
் ட்டத் ன
் ப நடக் ம் என
்
நம் க்ைகக் ெகாண
் இைறவனின
்
நாமஜபம் ெசய் ேறன
் .
• நான
் வந்த டன
் , அைம யாக ம்
ஆதரவாக ம் இ க் ேறன
் . என
்னால்
கமலாைவ கவனித் க்ெகாண
் அவ க்
ேதைவயான உத கைள ெசய்ய ற .
• கமலா ராக ணமைட றாள். ம் ம்
அ
வ
ச
ர
க
ா
லய
ஆ
ேல
ா
ச
ைன
க
ள
்
ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன
ப 1 - உ
ண
ர
்ச
் ெக
ா
ந
்த
ள
ிப
் க க
்க
ா
க
என சக ஊ யர் ர , காரணம்
ஏ ம் ெசால்லாமல் எங்கள்
சந் ப்ைப ெதாடர்ந்
ன் றாவ ைறயாக ரத்
ெசய்தார். மற்ற ஊ யர்க டன்
அவர் ம ய உண ற்
ெசன் ந்தார் என நான் ற
அ ந்தேபா , க ம்
எப்ேபாெதல்லாம் ர என
் டன
்
இ ந்த சந் ப்ைப ரத்
ெசய் ட் உணவ ந்த
ெசன
் ள்ளார் என் நான்
அ ேறேனா, அப்ேபா அவ டன்
ஒ ைற ேப பார்த் , ற
ேதைவப்பட்டால் தலாளி ட ம்
ேபசலாம் என
் உணர்ேவன் .
அதனால் கட ளின
் நாமஜபம்
ெசய் , ேவைல ல் கவனம்
ெச த் , ர டன் ற
ேப ேவன் .
அ
வ
ச
ர
க
ா
லய
ஆ
ேல
ா
ச
ைன
க
ள
்
ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன
ப 1 - உ
ண
ர
்ச
் ெக
ா
ந
்த
ள
ிப
் க க
்க
ா
க
என
் வளர்ப் நாய் ரா
இறந் ட்ட , அதனால் நான்
க ம் வ த்தப்பட்ேடன் .
எப்ேபாெதல்லாம் ரா
இறந்ததற்காக
வ த்தப்ப ேறேனா, அப்ேபா
எல்லா உ ர்க ம் ஒ நாள்
காலமா ன் றன என் ம்
ரா ன் ட் ம சரீரம் அதன
்
ேமற்பயணத்ைத ெதாடர் ற
என் ம் உணர்ந் , என ஆன
் க
ப ற் ல் கவனம்
ெச த் ேவன் .
அ
வ
ச
ர
க
ா
லய
ஆ
ேல
ா
ச
ைன
க
ள
்
ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன
ப 1 - உ
ண
ர
்ச
் ெக
ா
ந
்த
ள
ிப
் க க
்க
ா
க
என
் காத நளினி என்ைன ட்
ரிந்ததனால் நான் மனம்
உைடந்ேதன் .
எப்ேபாெதல்லாம் நளினி
என
்ைன ட் ரிந்ததற்காக
வ ந் ேறேனா, அப்ேபா
நாங்கள் இ வ ம் க் யமாக
எங்கள் ைய ர்க்கேவ ேசர்ந்
இ ந்ேதாம் என
் ம், இந்த
ர்ந்ததால் எங்கள் உற ந்த
என
் ம் உணர்ேவன
் . எனேவ, நான்
கட ளிடம் மட் ேம நிரந்தரமான
ஒ உறைவ வளர்க்க ம்
என
் பைத நிைன ல் ெகாள்ேவன் .
எப்ேபாெதல்லாம் நளினி
என்ைன ட் ரிந்ததற்காக
வ ந் ேறேனா, அப்ேபா இ
க னமாக இ ந்தா ம், காலம்
ெசல்ல ெசல்ல இ ந் ள்வ
எளிதா ம் என் பைத உணர்ேவன் .
எனேவ, நான் நாமஜபத் ல்
அல்ல
அ
வ
ச
ர
க
ா
லய
ஆ
ேல
ா
ச
ைன
க
ள
்
ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன
ப 1 - உ
ண
ர
்ச
் ெக
ா
ந
்த
ள
ிப
் க க
்க
ா
க
என
் தாய்க் ெதாண
் ைட
ற் ேநாய் இ ப்பைத
அ ந்த டன் நான் அவைரப்
பற் க ம் கவைலப்பட்ேடன் .
எப்ேபாெதல்லாம் என் தாய்க்
ெதாண
் ைட ற் ேநாய் இ ப்பைத
அ ேவேனா, அப்ேபா
இப்ப ப்பட்ட ெபரிய யா
ஒ வரின
் னால் ஏற்ப ம்
என
் ணர்ேவன் . அதனால் என்
அம்மா க்காக இ ப்பதற் ம்
அவ க் ஆதரவளிப்பதற் ம்
இ ேவ ேநரம் என
் பைத நான்
ரிந் ெகாள்ேவன் .
அ
வ
ச
ர
க
ா
லய
ஆ
ேல
ா
ச
ைன
க
ள
்
ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன
ப 1 - உ
ண
ர
்ச
் ெக
ா
ந
்த
ள
ிப
் க க
்க
ா
க
நான் ஒ ஆன்ைலன் ேமாச ல்
ஏமாற்றப்பட்ேடன் என் பைத
அ ந்த டன் ந்த ேகாபம்
அைடந்ேதன் .
எப்ேபாெதல்லாம் ஆன்ைலன
்
ேமாச ல் நான் ஏமாற்றப்பட்ேடன்
என
் அ ேவேனா, அப்ேபா
இ ந் வ ங்காலத் ல்
ஜாக் ரைதயாக இ ப்ப எப்ப
என
் கற் க்ெகாள்ளலாம்
என
் ணர்ேவன் . எனேவ நான்
அைம யாக இ ந் , ேமாச ையப்
பற் அ காரிகளிடம் கார்
ெசய் , இ ந்
கற் க்ெகாண
் ன
் ேன ேவன் .
அ
வ
ச
ர
க
ா
லய
ஆ
ேல
ா
ச
ைன
க
ள
்
ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன
ப 1 - உ
ண
ர
்ச
் ெக
ா
ந
்த
ள
ிப
் க க
்க
ா
க
என ெபற்ேறார்களின
்
வாகரத் ஆகப்ேபா ற
என் பைத அ ந்த டன
் நான
்
க ம் உணர்ச் வசப்பட்ேடன் .
எப்ேபாெதல்லாம் என்
ெபற்ேறார்கள் வாகரத் ெசய்
ெகாள்வைதப் பற் அ ேவேனா,
அப்ேபா இ அவர்களின
்
ன
் ப நடக் ற என
் ம்,
இ ந் அைனவ ம்
வாழ்க்ைக பாடத்ைத கற்பேத
றந்த என் ம் உணர்ந் ,
கட ள் பார்த் க்ெகாள் றார்
என் ற நம் க்ைக டன்
நாமஜபத் ல் கவனம் ெகாள்ேவன் .
அ
வ
ச
ர
க
ா
லய
ஆ
ேல
ா
ச
ைன
க
ள
்
ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன
ப 1 - உ
ண
ர
்ச
் ெக
ா
ந
்த
ள
ிப
் க க
்க
ா
க
நாங்கள் ஒ க் ய
வா க்ைகயாளைர இழந்தேபா ,
என சக ஊ யர் சந் ப் ஒ
ட் ங் ல் என் ற்றம்
சாட் என்ைன கண
் த்ததால்,
நான் ேவதைன அைடந்
அஞ் ேனன் .
எப்ேபாெதல்லாம் க் ய
வா க்ைகயாளைர இழந்த என
்
தவ னாேல என் சந் ப் என்
ற்றம் சாட் என்ைன
கண
் க் றாேரா, அப்ேபா
அவர எரிச்சைல இப்ப
ெவளிப்ப த் றார்
என
் ணர்ேவன் . எனேவ, நான்
சாந்தமைடந் , உயர்
அ காரி டம் அவைரப் பற்
கார் ெசய் , நாமஜபம்
ெசய் ெகாண
் ேட என
் ேவைலைய
ெதாடர்ேவன் .
அ
வ
ச
ர
க
ா
லய
ஆ
ேல
ா
ச
ைன
க
ள
்
ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன
ப 1 - உ
ண
ர
்ச
் ெக
ா
ந
்த
ள
ிப
் க க
்க
ா
க
என் ழந்ைத அ லா ன
் அ க
காய்ச்சல், ம ந் ெகா த் ம்
ைறய ல்ைல என
் பதால் நான
்
க ம் கவைலப்பட்ேடன் .
எப்ேபாெதல்லாம் அ லா ற்
ெவ நாட்களாக அ க காய்ச்சல்
இ க் ேமா, அப்ேபா என
்
த க்ேகற்ப நான் அவைள
கவனித் வ ேறன
்
என
் ணர்ேவன் . ஆைகயால்
கட ள் நம் க்ைக ைவத்
ம த் வைர அைழப்ேபன் .
அ
வ
ச
ர
க
ா
லய
ஆ
ேல
ா
ச
ைன
க
ள
்
ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன
ப 1 - உ
ண
ர
்ச
் ெக
ா
ந
்த
ள
ிப
் க க
்க
ா
க
அ த்த நாள் ெகா க்கேவண
் ய
என கட் ைரைய
அப்ேபா தான் எ
த் ந்ேதன் . அதைன
சரிபார்க் ம்ேபா தவறாக
அைத " ட்" ெசய் ட்ேடன் ,
கட் ைரைய ட்ெட க்க
ய ல்ைல. அதனால் என்ன
எப்ேபாெதல்லாம் தவறாக என
கட் ைரைய " ட்" ெசய்ேவேனா,
அப்ேபா ண
் ம் அைத எ த
ேதைவயான அைனத்
ெபா ட்க ம் என்னிடம் உள்ளன
என
் ம் காலக்ெக ற் ள் அைத
எ த ம் என
் ம் உணர்ேவன் .
எனேவ, நான் அைம யாக இ ந் ,
என றந்த யற் கைள
ெசய்ேவன் .
அ
வ
ச
ர
க
ா
லய
ஆ
ேல
ா
ச
ைன
க
ள
்
ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன
ப 1 - உ
ண
ர
்ச
் ெக
ா
ந
்த
ள
ிப
் க க
்க
ா
க
என ன்னாள் காதலன
்
அர்ஜ க் ய காத
இ ப்பைத நான் அ ந்தேபா ,
அவர்கைள பற் தகவைல நான்
ெவ த்தனமாக ேத ேனன
் .
எப்ேபாெதல்லாம் என ன்னாள்
காதலன
் அர்ஜ க் ய காத
இ ப்பைத நான
் அ ேவேனா,
அப்ேபா என
் அக்கைற
ெகாள் ம் ஆதரவான
நண
் பர்க ம் ம்ப ம் எனக்
இ க் றார்கள் என் உணர்ேவன் .
எனேவ, என வாழ்க்ைக ல்
உள்ள ேநர்மைறயான
ஷயங்க க்கான
நன் ணர்ேவா , இந்த
ழ்நிைலைய கடந் ெசல்ேவன
் .
அ
வ
ச
ர
க
ா
லய
ஆ
ேல
ா
ச
ைன
க
ள
்
ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன
ப 1 - உ
ண
ர
்ச
் ெக
ா
ந
்த
ள
ிப
் க க
்க
ா
க
என்னால் ங்க யாதேபா ,
நாைள ேவைலக் ச் ெசல்ல
ேவண
் ம் மற் ம் நாள்
வ ம் ேசார்வாக இ ப்ேபன்
என் நிைனத் , மன அ த்தம்
அைடந்ேதன் .
எப்ேபாெதல்லாம் இர ல் உறங்க
யாமல் த க் ேறேனா,
அப்ேபா கட ளின் நாமஜபம்
ெசய்வ அ கப்ப யான
எண
் ணங்கைள ைறக்க ம்
ேநர்மைற ஆற்றைல எனக்
அளிக்க ம் உத ம் என
உணர்ேவன் . எனேவ, அைம யாக
நாமஜபத் ல் கவனம்
ெச த் ேவன் .
அ
வ
ச
ர
க
ா
லய
ஆ
ேல
ா
ச
ைன
க
ள
்
ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன
ப 1 - உ
ண
ர
்ச
் ெக
ா
ந
்த
ள
ிப
் க க
்க
ா
க
என் மகன் மேகஷ
் , அவன
்
நண
் பர்க டன் ெசல் ம்
பயணத் ன
் அவசர காலங்களில்
உபேயா க்க நான் ெகா த்த
ெர ட் கார்ைட, கயாக் ங்
(kayaking) ெபா ட்கைள
வாங்க அ கபட்சமாக
பயன் ப த் யதால் நான் க ம்
எப்ேபாெதல்லாம் மேகஷ
் என
ெர ட் கார்ைட கயாக் ங்
ெபா ட்கைள
வாங்க அ கபட்சமாக
பயன் ப த் யைத அ ேவேனா,
அப்ேபா அவன் இன
் ம்
வா பன் , இந்த தவ ல் இ ந்
கற் க்ெகாள்வான் என்
உணர்ேவன் . எனேவ, நான்
அைம யாக இ ந் ,
ெபா ட்கைள ப் த் த ம்ப
மேக டம் ேவன
் .
அ
வ
ச
ர
க
ா
லய
ஆ
ேல
ா
ச
ைன
க
ள
்
ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன
ப 1 - உ
ண
ர
்ச
் ெக
ா
ந
்த
ள
ிப
் க க
்க
ா
க
பரிேசாதைன கைள பற்
ேபச அவசரமாக வ மா என
இதய ம த் வரின
்
அ வலகத் ல் இ ந் அைழப்
வந்தேபா நான் க ம்
கவைலயைடந்ேதன் .
எப்ேபாெதல்லாம் பரிேசாதைன
கைள பற் ப் ேபச
அவசரமாக வ மா என இதய
ம த் வரின
் அ வலகத் ல்
இ ந் அைழப் வ றேதா,
அப்ேபா பரிேசாதைன
கைள நான
் இன
் ம்
ேகட்காததால், என இதய
ம த் வர் என்னிடம் என்ன ேபச
ம் றார் என் எனக்
ெதரியா என
் பைத உணர்ேவன் .
எனேவ, நான் அைம யாக ம்
ேநர்மைறயாக ம் இ ப்ேபன
் .
அ
வ
ச
ர
க
ா
லய
ஆ
ேல
ா
ச
ைன
க
ள
்
ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன
ப 1 - உ
ண
ர
்ச
் ெக
ா
ந
்த
ள
ிப
் க க
்க
ா
க
ெகால்ைலப் றத் ல் என நாய்
ன
் ஒ ஓட்ைடைய ேதாண
்
ஓ ட்டைத நான
்
ேவைல ந் வந்
கண
் டேபா பத ப் ேபாேனன
் .
எப்ேபாெதல்லாம் ன
்
ஓ ட்டைத காண
் ேபேனா,
அப்ேபா என ம்பத் னர்,
அண
் ைட ட்டார் அவைள ேதட
இயன் றவைர அைனத்ைத ம்
ெசய் ேறாம் என் உணர்ேவன் .
எனேவ நான
் ரார்த்தைன ெசய் ,
அைம யா , என அ த்த
நடவ க்ைககைள ட்ட ேவன் .
அ
வ
ச
ர
க
ா
லய
ஆ
ேல
ா
ச
ைன
க
ள
்
ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன
ப 1 - உ
ண
ர
்ச
் ெக
ா
ந
்த
ள
ிப
் க க
்க
ா
க

More Related Content

More from SSRF Inc.

ROM_(L)_A1 Self Hypnosis Autosuggestions (for Romanian).pdf
ROM_(L)_A1 Self Hypnosis Autosuggestions (for Romanian).pdfROM_(L)_A1 Self Hypnosis Autosuggestions (for Romanian).pdf
ROM_(L)_A1 Self Hypnosis Autosuggestions (for Romanian).pdf
SSRF Inc.
 
A3 Self Hypnosis Autosuggestions.Indo (1).pdf
A3 Self Hypnosis Autosuggestions.Indo (1).pdfA3 Self Hypnosis Autosuggestions.Indo (1).pdf
A3 Self Hypnosis Autosuggestions.Indo (1).pdf
SSRF Inc.
 
B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_IndonesianB2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
SSRF Inc.
 
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdfA2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
SSRF Inc.
 
VIET_ General Emergencies_Emergency AS_Satish_7W24.pdf
VIET_ General Emergencies_Emergency AS_Satish_7W24.pdfVIET_ General Emergencies_Emergency AS_Satish_7W24.pdf
VIET_ General Emergencies_Emergency AS_Satish_7W24.pdf
SSRF Inc.
 
VIET_ Emotional Disturbance_emergency AS_Satish_7W24.pdf
VIET_ Emotional Disturbance_emergency AS_Satish_7W24.pdfVIET_ Emotional Disturbance_emergency AS_Satish_7W24.pdf
VIET_ Emotional Disturbance_emergency AS_Satish_7W24.pdf
SSRF Inc.
 
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS.pptx
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS.pptxVIET_Medical Emergencies_Emergency AS.pptx
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS.pptx
SSRF Inc.
 
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS_Megha_7W24.pdf
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS_Megha_7W24.pdfVIET_Medical Emergencies_Emergency AS_Megha_7W24.pdf
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS_Megha_7W24.pdf
SSRF Inc.
 
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
SSRF Inc.
 
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
SSRF Inc.
 
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
SSRF Inc.
 
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
SSRF Inc.
 
Tamil_Emergency Autosuggestions - General Emergencies_FINAL_Megha_29W23.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - General Emergencies_FINAL_Megha_29W23.pptxTamil_Emergency Autosuggestions - General Emergencies_FINAL_Megha_29W23.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - General Emergencies_FINAL_Megha_29W23.pptx
SSRF Inc.
 
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdfBulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
SSRF Inc.
 
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptxTamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
SSRF Inc.
 
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdfA1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
SSRF Inc.
 
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptxVIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
SSRF Inc.
 
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdfAutosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
SSRF Inc.
 
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdfTamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
SSRF Inc.
 
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdfTamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
SSRF Inc.
 

More from SSRF Inc. (20)

ROM_(L)_A1 Self Hypnosis Autosuggestions (for Romanian).pdf
ROM_(L)_A1 Self Hypnosis Autosuggestions (for Romanian).pdfROM_(L)_A1 Self Hypnosis Autosuggestions (for Romanian).pdf
ROM_(L)_A1 Self Hypnosis Autosuggestions (for Romanian).pdf
 
A3 Self Hypnosis Autosuggestions.Indo (1).pdf
A3 Self Hypnosis Autosuggestions.Indo (1).pdfA3 Self Hypnosis Autosuggestions.Indo (1).pdf
A3 Self Hypnosis Autosuggestions.Indo (1).pdf
 
B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_IndonesianB2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
 
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdfA2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
 
VIET_ General Emergencies_Emergency AS_Satish_7W24.pdf
VIET_ General Emergencies_Emergency AS_Satish_7W24.pdfVIET_ General Emergencies_Emergency AS_Satish_7W24.pdf
VIET_ General Emergencies_Emergency AS_Satish_7W24.pdf
 
VIET_ Emotional Disturbance_emergency AS_Satish_7W24.pdf
VIET_ Emotional Disturbance_emergency AS_Satish_7W24.pdfVIET_ Emotional Disturbance_emergency AS_Satish_7W24.pdf
VIET_ Emotional Disturbance_emergency AS_Satish_7W24.pdf
 
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS.pptx
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS.pptxVIET_Medical Emergencies_Emergency AS.pptx
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS.pptx
 
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS_Megha_7W24.pdf
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS_Megha_7W24.pdfVIET_Medical Emergencies_Emergency AS_Megha_7W24.pdf
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS_Megha_7W24.pdf
 
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
 
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
 
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
 
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
 
Tamil_Emergency Autosuggestions - General Emergencies_FINAL_Megha_29W23.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - General Emergencies_FINAL_Megha_29W23.pptxTamil_Emergency Autosuggestions - General Emergencies_FINAL_Megha_29W23.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - General Emergencies_FINAL_Megha_29W23.pptx
 
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdfBulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
 
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptxTamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
 
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdfA1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
 
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptxVIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
 
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdfAutosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
 
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdfTamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
 
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdfTamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
 

Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pdf

 • 2. ப 1 - உ ண ர ்ச ் க ் ெக ா ந ்த ள ிப ் க க ்க ா க அ வ ச ர க ா லய ஆ ேல ா ச ைன க ள ் நான் ஒ வணிகக் ட்டத் ற்காக ெசன்ைனக் வந்தேபா , என ் தலாளி என்ைன அைழத் , இன் ம் 5 மணி ேநரத் ல் ெதாடங்க க் ம் நிகழ்ச் ன ் க் ய ேபச்சாளர் நாேன என் னார். இதனால் நான ் ய ஆேலாசைன • வணிகக் ட்டத் ன் க் ய ேபச்சாளர் நாேன என் என் தலாளி என்னிடம் ெசால் றார். • அவர் என ்னிடம் நிகழ்த்தச் ெசால் ம் உைரைய நான் ஏற்கனேவ நிகழ்த் க் ேறன் , அதனால் நான் அைத ண ் ம் ெசய்ய ம் என் உணர் ேறன் . • நான ் ப ர்ந் ெகாள் ம் வரங்கைள அைம யாக தயார் ெசய் ேறன ் . • நான ் ட்டத் ற் ெசல் ம் வ ல் கவனத் டன் நாமஜபம் ெசய் அைம யாக உணர் ேறன் . • நான ் ேப வதற் ன் ஒ ரார்த்தைன ெசய் , உைரையத் ெதாடங் ேறன் . • நான ் தன்னம் க்ைக டன் நன் றாக ேப ேறன ் , அைனவ ம் கவனமாக ேகட் றார்கள். ைறபா / தவ
 • 3. என ் தங்ைக கமலா ன ் உடல்நலம் க ைமயாக பா க்கப்பட்ட ேபா , அவ க் உத வதற்காக அவள் ஊ க் ெசல்ல ேவண ் ந்த . அவ க் என்ன ஆ ேமா என ் நான் க ம் பதட்டம் அைடந்ேதன் . • (உற னரின ் ெபயர்) என ்னிடம் கமலா ன ் உடல்நலம் க ைமயாக பா க்கப்பட்ட என ் ெதரி க் றார். • நான ் ஸ ் ரமாக இ க்க எனக் உத ம்ப இைறவனிடம் ரார்த்தைன ெசய் அவர் நாமத்ைத ெஜ க் ேறன ் . • அைம யாக இ ப்பதன ் லம், நான ் கமலா க் றந்த ைற ல் உதவலாம் என ் உணர் ேறன ் . • நான ் அைம யாக பயண ஏற்பா கைளச் ெசய் ேறன ் . • பயணத் ன ் ேபா , அைனத் ேம இைறவனின ் ட்டத் ன ் ப நடக் ம் என ் நம் க்ைகக் ெகாண ் இைறவனின ் நாமஜபம் ெசய் ேறன ் . • நான ் வந்த டன ் , அைம யாக ம் ஆதரவாக ம் இ க் ேறன ் . என ்னால் கமலாைவ கவனித் க்ெகாண ் அவ க் ேதைவயான உத கைள ெசய்ய ற . • கமலா ராக ணமைட றாள். ம் ம் அ வ ச ர க ா லய ஆ ேல ா ச ைன க ள ் ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன ப 1 - உ ண ர ்ச ் ெக ா ந ்த ள ிப ் க க ்க ா க
 • 4. என சக ஊ யர் ர , காரணம் ஏ ம் ெசால்லாமல் எங்கள் சந் ப்ைப ெதாடர்ந் ன் றாவ ைறயாக ரத் ெசய்தார். மற்ற ஊ யர்க டன் அவர் ம ய உண ற் ெசன் ந்தார் என நான் ற அ ந்தேபா , க ம் எப்ேபாெதல்லாம் ர என ் டன ் இ ந்த சந் ப்ைப ரத் ெசய் ட் உணவ ந்த ெசன ் ள்ளார் என் நான் அ ேறேனா, அப்ேபா அவ டன் ஒ ைற ேப பார்த் , ற ேதைவப்பட்டால் தலாளி ட ம் ேபசலாம் என ் உணர்ேவன் . அதனால் கட ளின ் நாமஜபம் ெசய் , ேவைல ல் கவனம் ெச த் , ர டன் ற ேப ேவன் . அ வ ச ர க ா லய ஆ ேல ா ச ைன க ள ் ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன ப 1 - உ ண ர ்ச ் ெக ா ந ்த ள ிப ் க க ்க ா க
 • 5. என ் வளர்ப் நாய் ரா இறந் ட்ட , அதனால் நான் க ம் வ த்தப்பட்ேடன் . எப்ேபாெதல்லாம் ரா இறந்ததற்காக வ த்தப்ப ேறேனா, அப்ேபா எல்லா உ ர்க ம் ஒ நாள் காலமா ன் றன என் ம் ரா ன் ட் ம சரீரம் அதன ் ேமற்பயணத்ைத ெதாடர் ற என் ம் உணர்ந் , என ஆன ் க ப ற் ல் கவனம் ெச த் ேவன் . அ வ ச ர க ா லய ஆ ேல ா ச ைன க ள ் ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன ப 1 - உ ண ர ்ச ் ெக ா ந ்த ள ிப ் க க ்க ா க
 • 6. என ் காத நளினி என்ைன ட் ரிந்ததனால் நான் மனம் உைடந்ேதன் . எப்ேபாெதல்லாம் நளினி என ்ைன ட் ரிந்ததற்காக வ ந் ேறேனா, அப்ேபா நாங்கள் இ வ ம் க் யமாக எங்கள் ைய ர்க்கேவ ேசர்ந் இ ந்ேதாம் என ் ம், இந்த ர்ந்ததால் எங்கள் உற ந்த என ் ம் உணர்ேவன ் . எனேவ, நான் கட ளிடம் மட் ேம நிரந்தரமான ஒ உறைவ வளர்க்க ம் என ் பைத நிைன ல் ெகாள்ேவன் . எப்ேபாெதல்லாம் நளினி என்ைன ட் ரிந்ததற்காக வ ந் ேறேனா, அப்ேபா இ க னமாக இ ந்தா ம், காலம் ெசல்ல ெசல்ல இ ந் ள்வ எளிதா ம் என் பைத உணர்ேவன் . எனேவ, நான் நாமஜபத் ல் அல்ல அ வ ச ர க ா லய ஆ ேல ா ச ைன க ள ் ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன ப 1 - உ ண ர ்ச ் ெக ா ந ்த ள ிப ் க க ்க ா க
 • 7. என ் தாய்க் ெதாண ் ைட ற் ேநாய் இ ப்பைத அ ந்த டன் நான் அவைரப் பற் க ம் கவைலப்பட்ேடன் . எப்ேபாெதல்லாம் என் தாய்க் ெதாண ் ைட ற் ேநாய் இ ப்பைத அ ேவேனா, அப்ேபா இப்ப ப்பட்ட ெபரிய யா ஒ வரின ் னால் ஏற்ப ம் என ் ணர்ேவன் . அதனால் என் அம்மா க்காக இ ப்பதற் ம் அவ க் ஆதரவளிப்பதற் ம் இ ேவ ேநரம் என ் பைத நான் ரிந் ெகாள்ேவன் . அ வ ச ர க ா லய ஆ ேல ா ச ைன க ள ் ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன ப 1 - உ ண ர ்ச ் ெக ா ந ்த ள ிப ் க க ்க ா க
 • 8. நான் ஒ ஆன்ைலன் ேமாச ல் ஏமாற்றப்பட்ேடன் என் பைத அ ந்த டன் ந்த ேகாபம் அைடந்ேதன் . எப்ேபாெதல்லாம் ஆன்ைலன ் ேமாச ல் நான் ஏமாற்றப்பட்ேடன் என ் அ ேவேனா, அப்ேபா இ ந் வ ங்காலத் ல் ஜாக் ரைதயாக இ ப்ப எப்ப என ் கற் க்ெகாள்ளலாம் என ் ணர்ேவன் . எனேவ நான் அைம யாக இ ந் , ேமாச ையப் பற் அ காரிகளிடம் கார் ெசய் , இ ந் கற் க்ெகாண ் ன ் ேன ேவன் . அ வ ச ர க ா லய ஆ ேல ா ச ைன க ள ் ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன ப 1 - உ ண ர ்ச ் ெக ா ந ்த ள ிப ் க க ்க ா க
 • 9. என ெபற்ேறார்களின ் வாகரத் ஆகப்ேபா ற என் பைத அ ந்த டன ் நான ் க ம் உணர்ச் வசப்பட்ேடன் . எப்ேபாெதல்லாம் என் ெபற்ேறார்கள் வாகரத் ெசய் ெகாள்வைதப் பற் அ ேவேனா, அப்ேபா இ அவர்களின ் ன ் ப நடக் ற என ் ம், இ ந் அைனவ ம் வாழ்க்ைக பாடத்ைத கற்பேத றந்த என் ம் உணர்ந் , கட ள் பார்த் க்ெகாள் றார் என் ற நம் க்ைக டன் நாமஜபத் ல் கவனம் ெகாள்ேவன் . அ வ ச ர க ா லய ஆ ேல ா ச ைன க ள ் ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன ப 1 - உ ண ர ்ச ் ெக ா ந ்த ள ிப ் க க ்க ா க
 • 10. நாங்கள் ஒ க் ய வா க்ைகயாளைர இழந்தேபா , என சக ஊ யர் சந் ப் ஒ ட் ங் ல் என் ற்றம் சாட் என்ைன கண ் த்ததால், நான் ேவதைன அைடந் அஞ் ேனன் . எப்ேபாெதல்லாம் க் ய வா க்ைகயாளைர இழந்த என ் தவ னாேல என் சந் ப் என் ற்றம் சாட் என்ைன கண ் க் றாேரா, அப்ேபா அவர எரிச்சைல இப்ப ெவளிப்ப த் றார் என ் ணர்ேவன் . எனேவ, நான் சாந்தமைடந் , உயர் அ காரி டம் அவைரப் பற் கார் ெசய் , நாமஜபம் ெசய் ெகாண ் ேட என ் ேவைலைய ெதாடர்ேவன் . அ வ ச ர க ா லய ஆ ேல ா ச ைன க ள ் ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன ப 1 - உ ண ர ்ச ் ெக ா ந ்த ள ிப ் க க ்க ா க
 • 11. என் ழந்ைத அ லா ன ் அ க காய்ச்சல், ம ந் ெகா த் ம் ைறய ல்ைல என ் பதால் நான ் க ம் கவைலப்பட்ேடன் . எப்ேபாெதல்லாம் அ லா ற் ெவ நாட்களாக அ க காய்ச்சல் இ க் ேமா, அப்ேபா என ் த க்ேகற்ப நான் அவைள கவனித் வ ேறன ் என ் ணர்ேவன் . ஆைகயால் கட ள் நம் க்ைக ைவத் ம த் வைர அைழப்ேபன் . அ வ ச ர க ா லய ஆ ேல ா ச ைன க ள ் ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன ப 1 - உ ண ர ்ச ் ெக ா ந ்த ள ிப ் க க ்க ா க
 • 12. அ த்த நாள் ெகா க்கேவண ் ய என கட் ைரைய அப்ேபா தான் எ த் ந்ேதன் . அதைன சரிபார்க் ம்ேபா தவறாக அைத " ட்" ெசய் ட்ேடன் , கட் ைரைய ட்ெட க்க ய ல்ைல. அதனால் என்ன எப்ேபாெதல்லாம் தவறாக என கட் ைரைய " ட்" ெசய்ேவேனா, அப்ேபா ண ் ம் அைத எ த ேதைவயான அைனத் ெபா ட்க ம் என்னிடம் உள்ளன என ் ம் காலக்ெக ற் ள் அைத எ த ம் என ் ம் உணர்ேவன் . எனேவ, நான் அைம யாக இ ந் , என றந்த யற் கைள ெசய்ேவன் . அ வ ச ர க ா லய ஆ ேல ா ச ைன க ள ் ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன ப 1 - உ ண ர ்ச ் ெக ா ந ்த ள ிப ் க க ்க ா க
 • 13. என ன்னாள் காதலன ் அர்ஜ க் ய காத இ ப்பைத நான் அ ந்தேபா , அவர்கைள பற் தகவைல நான் ெவ த்தனமாக ேத ேனன ் . எப்ேபாெதல்லாம் என ன்னாள் காதலன ் அர்ஜ க் ய காத இ ப்பைத நான ் அ ேவேனா, அப்ேபா என ் அக்கைற ெகாள் ம் ஆதரவான நண ் பர்க ம் ம்ப ம் எனக் இ க் றார்கள் என் உணர்ேவன் . எனேவ, என வாழ்க்ைக ல் உள்ள ேநர்மைறயான ஷயங்க க்கான நன் ணர்ேவா , இந்த ழ்நிைலைய கடந் ெசல்ேவன ் . அ வ ச ர க ா லய ஆ ேல ா ச ைன க ள ் ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன ப 1 - உ ண ர ்ச ் ெக ா ந ்த ள ிப ் க க ்க ா க
 • 14. என்னால் ங்க யாதேபா , நாைள ேவைலக் ச் ெசல்ல ேவண ் ம் மற் ம் நாள் வ ம் ேசார்வாக இ ப்ேபன் என் நிைனத் , மன அ த்தம் அைடந்ேதன் . எப்ேபாெதல்லாம் இர ல் உறங்க யாமல் த க் ேறேனா, அப்ேபா கட ளின் நாமஜபம் ெசய்வ அ கப்ப யான எண ் ணங்கைள ைறக்க ம் ேநர்மைற ஆற்றைல எனக் அளிக்க ம் உத ம் என உணர்ேவன் . எனேவ, அைம யாக நாமஜபத் ல் கவனம் ெச த் ேவன் . அ வ ச ர க ா லய ஆ ேல ா ச ைன க ள ் ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன ப 1 - உ ண ர ்ச ் ெக ா ந ்த ள ிப ் க க ்க ா க
 • 15. என் மகன் மேகஷ ் , அவன ் நண ் பர்க டன் ெசல் ம் பயணத் ன ் அவசர காலங்களில் உபேயா க்க நான் ெகா த்த ெர ட் கார்ைட, கயாக் ங் (kayaking) ெபா ட்கைள வாங்க அ கபட்சமாக பயன் ப த் யதால் நான் க ம் எப்ேபாெதல்லாம் மேகஷ ் என ெர ட் கார்ைட கயாக் ங் ெபா ட்கைள வாங்க அ கபட்சமாக பயன் ப த் யைத அ ேவேனா, அப்ேபா அவன் இன ் ம் வா பன் , இந்த தவ ல் இ ந் கற் க்ெகாள்வான் என் உணர்ேவன் . எனேவ, நான் அைம யாக இ ந் , ெபா ட்கைள ப் த் த ம்ப மேக டம் ேவன ் . அ வ ச ர க ா லய ஆ ேல ா ச ைன க ள ் ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன ப 1 - உ ண ர ்ச ் ெக ா ந ்த ள ிப ் க க ்க ா க
 • 16. பரிேசாதைன கைள பற் ேபச அவசரமாக வ மா என இதய ம த் வரின ் அ வலகத் ல் இ ந் அைழப் வந்தேபா நான் க ம் கவைலயைடந்ேதன் . எப்ேபாெதல்லாம் பரிேசாதைன கைள பற் ப் ேபச அவசரமாக வ மா என இதய ம த் வரின ் அ வலகத் ல் இ ந் அைழப் வ றேதா, அப்ேபா பரிேசாதைன கைள நான ் இன ் ம் ேகட்காததால், என இதய ம த் வர் என்னிடம் என்ன ேபச ம் றார் என் எனக் ெதரியா என ் பைத உணர்ேவன் . எனேவ, நான் அைம யாக ம் ேநர்மைறயாக ம் இ ப்ேபன ் . அ வ ச ர க ா லய ஆ ேல ா ச ைன க ள ் ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன ப 1 - உ ண ர ்ச ் ெக ா ந ்த ள ிப ் க க ்க ா க
 • 17. ெகால்ைலப் றத் ல் என நாய் ன ் ஒ ஓட்ைடைய ேதாண ் ஓ ட்டைத நான ் ேவைல ந் வந் கண ் டேபா பத ப் ேபாேனன ் . எப்ேபாெதல்லாம் ன ் ஓ ட்டைத காண ் ேபேனா, அப்ேபா என ம்பத் னர், அண ் ைட ட்டார் அவைள ேதட இயன் றவைர அைனத்ைத ம் ெசய் ேறாம் என் உணர்ேவன் . எனேவ நான ் ரார்த்தைன ெசய் , அைம யா , என அ த்த நடவ க்ைககைள ட்ட ேவன் . அ வ ச ர க ா லய ஆ ேல ா ச ைன க ள ் ைறபா / தவ ய ஆேலாசைன ப 1 - உ ண ர ்ச ் ெக ா ந ்த ள ிப ் க க ்க ா க