SlideShare a Scribd company logo
அவசரகால
சுய ஆலலாசனைகள்
அசாதாரண சவாலாை சூழ்நினலகளில் மைனத நினலயாக
னவக்க
ssrf.org
பகுதி 1 - உணர்ச்சி
ககாந்தளிப்புகளுக்காக
ஒரு பகுதி
ஆளுமை குமைகமை கமையுை்
செயல்முமையின
்
உருவாக்கியவர்
பராத்பர குரு டாக்டர் ஜயந்த் பாலாஜி ஆடவலல
மஹரிஷி ஆை
் மீக பல்கனலகழகம் &
ஆை
் மீக அறிவியல் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டனள
பகுதி 1 - உணர்ச்சிக் ககாந்தளிப்புகளுக்காக
அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை்
நாை
் ஒரு வணிகக்
கூட்டத்திற்காக கசை
்னைக்கு
வந்தலபாது, எை
் முதலாளி
எை
்னை அனழத்து, இை
்னும் 5
மணி லநரத்தில்
கதாடங்கவிருக்கும்
நிகழ்ச்சியிை் முக்கிய
லபச்சாளர் நாலை எை
்று
கூறிைார். இதைால் நாை
்
சுய ஆலலாெமன
• வணிகக் கூட்டத்திை
் முக்கிய
லபச்சாளர் நாலை எை்று எை் முதலாளி
எை்ைிடம் கசால்கிறார்.
• அவர் எை
்ைிடம் நிகழ்த்தச் கசால்லும்
உனரனய நாை் ஏற்கைலவ
நிகழ்த்தியிருக்கிலறை் , அதைால் நாை்
அனத மீண
் டும் கசய்ய முடியும் எை்று
உணர்கிலறை் .
• நாை் பகிர்ந்து ககாள்ளும்
விவரங்கனள அனமதியாக தயார்
கசய்கிலறை் .
• நாை் கூட்டத்திற்கு கசல்லும் வழியில்
கவைத்துடை் நாமஜபம் கசய்து
அனமதியாக உணர்கிலறை் .
• நாை் லபசுவதற்கு முை
் ஒரு
பிரார்த்தனை கசய்து, உனரனயத்
கதாடங்குகிலறை் .
• நாை் தை
்ைம்பிக்னகயுடை் நை் றாக
லபசுகிலறை் , அனைவரும் கவைமாக
லகட்கிறார்கள்.
குமைபாடு / தவறு
எை
் தங்னக கமலாவிை
்
உடல்நலம் கடுனமயாக
பாதிக்கப்பட்ட லபாது,
அவளுக்கு உதவுவதற்காக
அவள் ஊருக்கு கசல்ல
லவண
் டியிருந்தது.
அவளுக்கு எை
்ை ஆகுலமா
எை
்று நாை
் மிகவும்
பதட்டம் அனடந்லதை் .
• (உறவிைரிை் கபயர்) எை்ைிடம் கமலாவிை்
உடல்நலம் கடுனமயாக பாதிக்கப்பட்டது
எை்று கதரிவிக்கிறார்.
• நாை் ஸ
் திரமாக இருக்க எைக்கு உதவும்படி
இனறவைிடம் பிரார்த்தனை கசய்து அவர்
நாமத்னத கஜபிக்கிலறை் .
• அனமதியாக இருப்பதை் மூலம், நாை்
கமலாவுக்கு சிறந்த முனறயில் உதவலாம்
எை்று உணர்கிலறை் .
• நாை் அனமதியாக பயண ஏற்பாடுகனளச்
கசய்கிலறை் .
• பயணத்திை் லபாது, அனைத்துலம
இனறவைிை் திட்டத்திை் படி நடக்கும் எை்று
நம்பிக்னகக் ககாண
் டு இனறவைிை்
நாமஜபம் கசய்கிலறை் .
• நாை் வந்தவுடை் , அனமதியாகவும்
ஆதரவாகவும் இருக்கிலறை் . எை்ைால்
கமலானவ கவைித்துக்ககாண
் டு அவளுக்கு
லதனவயாை உதவிகனள கசய்ய முடிகிறது.
• கமலா சீராக குணமனடகிறாள். வீடு திரும்பும்
அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை்
குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன
பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
எைது சக ஊழியர் ரவி, காரணம்
ஏதும் கசால்லாமல் எங்கள்
சந்திப்னப கதாடர்ந்து
மூை
் றாவது முனறயாக ரத்து
கசய்தார். மற்ற ஊழியர்களுடை
்
அவர் மதிய உணவிற்கு
கசை
் றிருந்தார் எை நாை் பிறகு
அறிந்தலபாது, மிகவும்
எப்லபாகதல்லாம் ரவி எை
்னுடை
்
இருந்த சந்திப்னப ரத்து
கசய்துவிட்டு உணவருந்த
கசை
்றுள்ளார் எை
்று நாை
்
அறிகிலறலைா, அப்லபாது அவருடை
்
ஒருமுனற லபசி பார்த்து, பிறகு
லதனவப்பட்டால் முதலாளியுடனும்
லபசலாம் எை
்று உணர்லவை் .
அதைால் கடவுளிை
் நாமஜபம்
கசய்து, லவனலயில் கவைம்
கசலுத்தி, ரவியுடை
் பிறகு
லபசுலவை் .
அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை்
குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன
பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
எை
் வளர்ப்பு நாய் ராமு
இறந்துவிட்டது, அதைால் நாை
்
மிகவும் வருத்தப்பட்லடை
் .
எப்லபாகதல்லாம் ராமு
இறந்ததற்காக
வருத்தப்படுகிலறலைா, அப்லபாது
எல்லா உயிர்களும் ஒரு நாள்
காலமாகிை
் றை எை
்றும்
ராமுவிை
் சூட்சும சரீரம் அதை
்
லமற்பயணத்னத கதாடர்கிறது
எை
்றும் உணர்ந்து, எைது ஆை
் மீக
பயிற்சியில் கவைம்
கசலுத்துலவை் .
அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை்
குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன
பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
எை
் காதலி நளிைி எை
்னைவிட்டு
பிரிந்ததைால் நாை
் மைம்
உனடந்லதை் .
எப்லபாகதல்லாம் நளிைி
எை
்னைவிட்டு பிரிந்ததற்காக
வருந்துகிலறலைா, அப்லபாது
நாங்கள் இருவரும் முக்கியமாக
எங்கள் விதினய தீர்க்கலவ லசர்ந்து
இருந்லதாம் எை
்றும், இந்த விதி
தீர்ந்ததால் எங்கள் உறவு முடிந்தது
எை
்றும் உணர்லவை
் . எைலவ, நாை
்
கடவுளிடம் மட்டுலம நிரந்தரமாை
ஒரு உறனவ வளர்க்க முடியும்
எை
் பனத நினைவில் ககாள்லவை
் .
எப்லபாகதல்லாம் நளிைி
எை
்னைவிட்டு பிரிந்ததற்காக
வருந்துகிலறலைா, அப்லபாது இது
கடிைமாக இருந்தாலும், காலம்
கசல்ல கசல்ல இதிலிருந்து மீள்வது
எளிதாகும் எை
் பனத உணர்லவை
் .
எைலவ, நாை
் நாமஜபத்தில்
அல்ல
து
அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை்
குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன
பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
எை
் தாய்க்கு கதாண
் னட
புற்றுலநாய் இருப்பனத
அறிந்தவுடை் நாை
் அவனரப்
பற்றி மிகவும் கவனலப்பட்லடை
் .
எப்லபாகதல்லாம் எை
் தாய்க்கு
கதாண
் னட புற்றுலநாய் இருப்பனத
அறிலவலைா, அப்லபாது
இப்படிப்பட்ட கபரிய வியாதி
ஒருவரிை
் விதியிைால் ஏற்படும்
எை
்றுணர்லவை் . அதைால் எை
்
அம்மாவுக்காக இருப்பதற்கும்
அவருக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும்
இதுலவ லநரம் எை
் பனத நாை
்
புரிந்துககாள்லவை் .
அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை்
குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன
பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
நாை
் ஒரு ஆை
்னலை
் லமாசடியில்
ஏமாற்றப்பட்லடை
் எை
் பனத
அறிந்தவுடை
் மிகுந்த லகாபம்
அனடந்லதை
் .
எப்லபாகதல்லாம் ஆை
்னலை
்
லமாசடியில் நாை
் ஏமாற்றப்பட்லடை
்
எை
்று அறிலவலைா, அப்லபாது
இதிலிருந்து வருங்காலத்தில்
ஜாக்கிரனதயாக இருப்பது எப்படி
எை
்று கற்றுக்ககாள்ளலாம்
எை
்றுணர்லவை் . எைலவ நாை
்
அனமதியாக இருந்து, லமாசடினயப்
பற்றி அதிகாரிகளிடம் புகார் கசய்து,
இதிலிருந்து கற்றுக்ககாண
் டு
முை
் லைறுலவை் .
அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை்
குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன
பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
எைது கபற்லறார்களிை்
விவாகரத்து ஆகப்லபாகிறது
எை
் பனத அறிந்தவுடை
் நாை
்
மிகவும் உணர்ச்சிவசப்பட்லடை
் .
எப்லபாகதல்லாம் எை
்
கபற்லறார்கள் விவாகரத்து கசய்து
ககாள்வனதப் பற்றி அறிலவலைா,
அப்லபாது இது அவர்களிை
்
விதியிை
் படி நடக்கிறது எை
்றும்,
இதிலிருந்து அனைவரும்
வாழ்க்னக பாடத்னத கற்பலத
சிறந்தது எை
்றும் உணர்ந்து,
கடவுள் பார்த்துக்ககாள்கிறார்
எை
் ற நம்பிக்னகயுடை
்
நாமஜபத்தில் கவைம் ககாள்லவை
் .
அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை்
குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன
பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
நாங்கள் ஒரு முக்கிய
வாடிக்னகயாளனர இழந்தலபாது,
எைது சக ஊழியர் சந்தீப் ஒரு
மீட்டிங்கில் எை
் மீது குற்றம்
சாட்டி எை
்னை கண
் டித்ததால்,
நாை
் லவதனை அனடந்து
அஞ்சிலைை
் .
எப்லபாகதல்லாம் முக்கிய
வாடிக்னகயாளனர இழந்தது எை
்
தவறிைாலல எை
்று சந்தீப் எை
் மீது
குற்றம் சாட்டி எை
்னை
கண
் டிக்கிறாலரா, அப்லபாது
அவரது எரிச்சனல இப்படி
கவளிப்படுத்துகிறார்
எை
்றுணர்லவை் . எைலவ, நாை
்
சாந்தமனடந்து, உயர்
அதிகாரியிடம் அவனரப் பற்றி
புகார் கசய்து, நாமஜபம்
கசய்துககாண
் லட எை
் லவனலனய
கதாடர்லவை் .
அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை்
குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன
பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
எை
் குழந்னத அகிலாவிை
் அதிக
காய்ச்சல், மருந்து ககாடுத்தும்
குனறயவில்னல எை
் பதால் நாை
்
மிகவும் கவனலப்பட்லடை
் .
எப்லபாகதல்லாம் அகிலாவிற்கு
கவகு நாட்களாக அதிக காய்ச்சல்
இருக்குலமா, அப்லபாது எை
்
தகுதிக்லகற்ப நாை
் அவனள
கவைித்து வருகிலறை
்
எை
்றுணர்லவை் . ஆனகயால்
கடவுள் மீது நம்பிக்னக னவத்து
மருத்துவனர அனழப்லபை் .
அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை்
குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன
பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
அடுத்த நாள் ககாடுக்கலவண
் டிய
எைது கட்டுனரனய
அப்லபாதுதாை
் எழுதி
முடித்திருந்லதை
் . அதனை
சரிபார்க்கும்லபாது தவறாக
அனத "டிலீட்" கசய்து விட்லடை
் ,
கட்டுனரனய மீட்கடடுக்க
முடியவில்னல. அதைால் எை
்ை
எப்லபாகதல்லாம் தவறாக எைது
கட்டுனரனய "டிலீட்" கசய்லவலைா,
அப்லபாது மீண
் டும் அனத எழுத
லதனவயாை அனைத்து
கபாருட்களும் எை
்ைிடம் உள்ளை
எை
்றும் காலக்ககடுவிற்குள் அனத
எழுத முடியும் எை
்றும் உணர்லவை் .
எைலவ, நாை
் அனமதியாக இருந்து,
எைது சிறந்த முயற்சிகனள
கசய்லவை் .
அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை்
குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன
பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
எைது முை
்ைாள் காதலை
்
அர்ஜுனுக்கு புதிய காதலி
இருப்பனத நாை
் அறிந்தலபாது,
அவர்கனள பற்றி தகவனல நாை
்
கவறித்தைமாக லதடிலைை
் .
எப்லபாகதல்லாம் எைது முை
்ைாள்
காதலை
் அர்ஜுனுக்கு புதிய காதலி
இருப்பனத நாை
் அறிலவலைா,
அப்லபாது எை
் மீது அக்கனற
ககாள்ளும் ஆதரவாை
நண
் பர்களும் குடும்பமும் எைக்கு
இருக்கிறார்கள் எை
்று உணர்லவை் .
எைலவ, எைது வாழ்க்னகயில்
உள்ள லநர்மனறயாை
விஷயங்களுக்காை
நை
் றியுணர்லவாடு, இந்த
சூழ்நினலனய கடந்து கசல்லவை
் .
அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை்
குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன
பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
எை
்ைால் தூங்க முடியாதலபாது,
நானள லவனலக்குச் கசல்ல
லவண
் டும் மற்றும் நாள்
முழுவதும் லசார்வாக இருப்லபை்
எை
்று நினைத்து, மை அழுத்தம்
அனடந்லதை
் .
எப்லபாகதல்லாம் இரவில் உறங்க
முடியாமல் தவிக்கிலறலைா,
அப்லபாது கடவுளிை
் நாமஜபம்
கசய்வது அதிகப்படியாை
எண
் ணங்கனள குனறக்கவும்
லநர்மனற ஆற்றனல எைக்கு
அளிக்கவும் உதவும் எை
உணர்லவை் . எைலவ, அனமதியாக
நாமஜபத்தில் கவைம்
கசலுத்துலவை் .
அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை்
குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன
பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
எை
் மகை் மலகஷ
் , அவை்
நண
் பர்களுடை
் கசல்லும்
பயணத்திை
் அவசர காலங்களில்
உபலயாகிக்க நாை
் ககாடுத்த
கிகரடிட் கார்னட, கயாக்கிங்
(kayaking) கபாருட்கனள
வாங்க அதிகபட்சமாக
பயை
் படுத்தியதால் நாை் மிகவும்
எப்லபாகதல்லாம் மலகஷ
் எைது
கிகரடிட் கார்னட கயாக்கிங்
கபாருட்கனள
வாங்க அதிகபட்சமாக
பயை
் படுத்தியனத அறிலவலைா,
அப்லபாது அவை் இை
்னும்
வாலிபை
் , இந்த தவறில் இருந்து
கற்றுக்ககாள்வாை
் எை
்று
உணர்லவை
் . எைலவ, நாை
்
அனமதியாக இருந்து,
கபாருட்கனள திருப்பித் தரும்படி
மலகஷிடம் கூறுலவை் .
அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை்
குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன
பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
பரிலசாதனை முடிவுகனள பற்றி
லபச அவசரமாக வருமாறு எைது
இதய மருத்துவரிை
்
அலுவலகத்தில் இருந்து அனழப்பு
வந்தலபாது நாை
் மிகவும்
கவனலயனடந்லதை
் .
எப்லபாகதல்லாம் பரிலசாதனை
முடிவுகனள பற்றிப் லபச
அவசரமாக வருமாறு எைது இதய
மருத்துவரிை
் அலுவலகத்தில்
இருந்து அனழப்பு வருகிறலதா,
அப்லபாது பரிலசாதனை
முடிவுகனள நாை
் இை
்னும்
லகட்காததால், எைது இதய
மருத்துவர் எை
்ைிடம் எை
்ை லபச
விரும்புகிறார் எை
்று எைக்கு
கதரியாது எை
் பனத உணர்லவை
் .
எைலவ, நாை
் அனமதியாகவும்
லநர்மனறயாகவும் இருப்லபை
் .
அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை்
குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன
பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
ககால்னலப்புறத்தில் எைது நாய்
சிை
்னு ஒரு ஓட்னடனய லதாண
் டி
ஓடிவிட்டனத நாை
்
லவனலயிலிருந்து வந்து
கண
் டலபாது பதறிப் லபாலைை
் .
எப்லபாகதல்லாம் சிை
்னு
ஓடிவிட்டனத காண
் லபலைா,
அப்லபாது எை குடும்பத்திைர்,
அண
் னட வீட்டார் அவனள லதட
இயை
் றவனர அனைத்னதயும்
கசய்கிலறாம் எை
்று உணர்லவை
் .
எைலவ நாை
் பிரார்த்தனை கசய்து,
அனமதியாகி, எைது அடுத்த
நடவடிக்னககனள திட்டமிடுலவை
் .
அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை்
குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன
பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக

More Related Content

Similar to Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx

(Tamil) Learn about the different types of life insurance policies
(Tamil) Learn about the different types of life insurance policies (Tamil) Learn about the different types of life insurance policies
(Tamil) Learn about the different types of life insurance policies
HappyNation1
 
யோக முத்திர
யோக முத்திரயோக முத்திர
யோக முத்திர
Naga Rajan
 
மனிதனாகுக
மனிதனாகுகமனிதனாகுக
மனிதனாகுக
Thanga Jothi Gnana sabai
 
(Tamil) Help your clients get better at financial planning
(Tamil) Help your clients get better at financial planning(Tamil) Help your clients get better at financial planning
(Tamil) Help your clients get better at financial planning
HappyNation1
 
திருவடி தீட்சை
திருவடி தீட்சைதிருவடி தீட்சை
திருவடி தீட்சை
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Tamil Ilakkiyam by Nellai Ulagammal
Tamil Ilakkiyam   by Nellai UlagammalTamil Ilakkiyam   by Nellai Ulagammal
Tamil Ilakkiyam by Nellai Ulagammal
NellaiUlagammal
 
Tamil Ilakkiyam Created Nellai Ulagammal
Tamil Ilakkiyam Created Nellai UlagammalTamil Ilakkiyam Created Nellai Ulagammal
Tamil Ilakkiyam Created Nellai Ulagammal
NellaiUlagammal
 
(Tamil) Explain the advantages of term insurance!
(Tamil) Explain the advantages of term insurance! (Tamil) Explain the advantages of term insurance!
(Tamil) Explain the advantages of term insurance!
HappyNation1
 
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptxTamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
SSRF Inc.
 
Part5 jk
Part5 jkPart5 jk
Part5 jk
Girija Muscut
 

Similar to Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx (11)

(Tamil) Learn about the different types of life insurance policies
(Tamil) Learn about the different types of life insurance policies (Tamil) Learn about the different types of life insurance policies
(Tamil) Learn about the different types of life insurance policies
 
யோக முத்திர
யோக முத்திரயோக முத்திர
யோக முத்திர
 
மனிதனாகுக
மனிதனாகுகமனிதனாகுக
மனிதனாகுக
 
(Tamil) Help your clients get better at financial planning
(Tamil) Help your clients get better at financial planning(Tamil) Help your clients get better at financial planning
(Tamil) Help your clients get better at financial planning
 
திருவடி தீட்சை
திருவடி தீட்சைதிருவடி தீட்சை
திருவடி தீட்சை
 
Tamil Ilakkiyam by Nellai Ulagammal
Tamil Ilakkiyam   by Nellai UlagammalTamil Ilakkiyam   by Nellai Ulagammal
Tamil Ilakkiyam by Nellai Ulagammal
 
Tamil Ilakkiyam Created Nellai Ulagammal
Tamil Ilakkiyam Created Nellai UlagammalTamil Ilakkiyam Created Nellai Ulagammal
Tamil Ilakkiyam Created Nellai Ulagammal
 
(Tamil) Explain the advantages of term insurance!
(Tamil) Explain the advantages of term insurance! (Tamil) Explain the advantages of term insurance!
(Tamil) Explain the advantages of term insurance!
 
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptxTamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pptx
 
Part5 jk
Part5 jkPart5 jk
Part5 jk
 
Ready
ReadyReady
Ready
 

More from SSRF Inc.

ROM_(L)_A1 Self Hypnosis Autosuggestions (for Romanian).pdf
ROM_(L)_A1 Self Hypnosis Autosuggestions (for Romanian).pdfROM_(L)_A1 Self Hypnosis Autosuggestions (for Romanian).pdf
ROM_(L)_A1 Self Hypnosis Autosuggestions (for Romanian).pdf
SSRF Inc.
 
A3 Self Hypnosis Autosuggestions.Indo (1).pdf
A3 Self Hypnosis Autosuggestions.Indo (1).pdfA3 Self Hypnosis Autosuggestions.Indo (1).pdf
A3 Self Hypnosis Autosuggestions.Indo (1).pdf
SSRF Inc.
 
B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_IndonesianB2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
SSRF Inc.
 
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdfA2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
SSRF Inc.
 
VIET_ General Emergencies_Emergency AS_Satish_7W24.pdf
VIET_ General Emergencies_Emergency AS_Satish_7W24.pdfVIET_ General Emergencies_Emergency AS_Satish_7W24.pdf
VIET_ General Emergencies_Emergency AS_Satish_7W24.pdf
SSRF Inc.
 
VIET_ Emotional Disturbance_emergency AS_Satish_7W24.pdf
VIET_ Emotional Disturbance_emergency AS_Satish_7W24.pdfVIET_ Emotional Disturbance_emergency AS_Satish_7W24.pdf
VIET_ Emotional Disturbance_emergency AS_Satish_7W24.pdf
SSRF Inc.
 
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS.pptx
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS.pptxVIET_Medical Emergencies_Emergency AS.pptx
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS.pptx
SSRF Inc.
 
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS_Megha_7W24.pdf
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS_Megha_7W24.pdfVIET_Medical Emergencies_Emergency AS_Megha_7W24.pdf
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS_Megha_7W24.pdf
SSRF Inc.
 
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
SSRF Inc.
 
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
SSRF Inc.
 
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
SSRF Inc.
 
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
SSRF Inc.
 
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdfBulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
SSRF Inc.
 
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdfA1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
SSRF Inc.
 
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptxVIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
SSRF Inc.
 
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdfAutosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
SSRF Inc.
 
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdfTamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
SSRF Inc.
 
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdfTamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
SSRF Inc.
 
Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies - FR.pdf
Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies - FR.pdfEmergency Autosuggestions - Medical Emergencies - FR.pdf
Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies - FR.pdf
SSRF Inc.
 
Emergency Autosuggestions - General Emergencies - French.pdf
Emergency Autosuggestions - General Emergencies - French.pdfEmergency Autosuggestions - General Emergencies - French.pdf
Emergency Autosuggestions - General Emergencies - French.pdf
SSRF Inc.
 

More from SSRF Inc. (20)

ROM_(L)_A1 Self Hypnosis Autosuggestions (for Romanian).pdf
ROM_(L)_A1 Self Hypnosis Autosuggestions (for Romanian).pdfROM_(L)_A1 Self Hypnosis Autosuggestions (for Romanian).pdf
ROM_(L)_A1 Self Hypnosis Autosuggestions (for Romanian).pdf
 
A3 Self Hypnosis Autosuggestions.Indo (1).pdf
A3 Self Hypnosis Autosuggestions.Indo (1).pdfA3 Self Hypnosis Autosuggestions.Indo (1).pdf
A3 Self Hypnosis Autosuggestions.Indo (1).pdf
 
B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_IndonesianB2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
B2-Self_Hypnosis_Autosuggestions_Indonesian
 
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdfA2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
A2 Self Hypnosis Autosuggestions Indo (1).pdf
 
VIET_ General Emergencies_Emergency AS_Satish_7W24.pdf
VIET_ General Emergencies_Emergency AS_Satish_7W24.pdfVIET_ General Emergencies_Emergency AS_Satish_7W24.pdf
VIET_ General Emergencies_Emergency AS_Satish_7W24.pdf
 
VIET_ Emotional Disturbance_emergency AS_Satish_7W24.pdf
VIET_ Emotional Disturbance_emergency AS_Satish_7W24.pdfVIET_ Emotional Disturbance_emergency AS_Satish_7W24.pdf
VIET_ Emotional Disturbance_emergency AS_Satish_7W24.pdf
 
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS.pptx
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS.pptxVIET_Medical Emergencies_Emergency AS.pptx
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS.pptx
 
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS_Megha_7W24.pdf
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS_Megha_7W24.pdfVIET_Medical Emergencies_Emergency AS_Megha_7W24.pdf
VIET_Medical Emergencies_Emergency AS_Megha_7W24.pdf
 
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
(VIET)_B2 Self Hypnosis Autosuggestions (1).pdf
 
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_B1 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
 
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A3 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
 
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
(VIET)_A2 Self Hypnosis Autosuggestions.pdf
 
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdfBulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
Bulg_Autosuggestions to overcome negative thoughts.pdf
 
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdfA1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
A1 Self Hypnosis Autosuggestions Indoneesia (20).pdf
 
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptxVIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
VIET_27 slides_ Autosuggestions to overcome negative thoughts.pptx
 
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdfAutosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
Autosuggestions to overcome negative thoughts (1).pdf
 
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdfTamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23.pdf
 
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdfTamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
Tamil_A3 Self Hypnosis Autosuggestions_Sonali_7W23 (2).pdf
 
Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies - FR.pdf
Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies - FR.pdfEmergency Autosuggestions - Medical Emergencies - FR.pdf
Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies - FR.pdf
 
Emergency Autosuggestions - General Emergencies - French.pdf
Emergency Autosuggestions - General Emergencies - French.pdfEmergency Autosuggestions - General Emergencies - French.pdf
Emergency Autosuggestions - General Emergencies - French.pdf
 

Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx

 • 1. அவசரகால சுய ஆலலாசனைகள் அசாதாரண சவாலாை சூழ்நினலகளில் மைனத நினலயாக னவக்க ssrf.org பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக ஒரு பகுதி ஆளுமை குமைகமை கமையுை் செயல்முமையின ் உருவாக்கியவர் பராத்பர குரு டாக்டர் ஜயந்த் பாலாஜி ஆடவலல மஹரிஷி ஆை ் மீக பல்கனலகழகம் & ஆை ் மீக அறிவியல் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டனள
 • 2. பகுதி 1 - உணர்ச்சிக் ககாந்தளிப்புகளுக்காக அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை் நாை ் ஒரு வணிகக் கூட்டத்திற்காக கசை ்னைக்கு வந்தலபாது, எை ் முதலாளி எை ்னை அனழத்து, இை ்னும் 5 மணி லநரத்தில் கதாடங்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சியிை் முக்கிய லபச்சாளர் நாலை எை ்று கூறிைார். இதைால் நாை ் சுய ஆலலாெமன • வணிகக் கூட்டத்திை ் முக்கிய லபச்சாளர் நாலை எை்று எை் முதலாளி எை்ைிடம் கசால்கிறார். • அவர் எை ்ைிடம் நிகழ்த்தச் கசால்லும் உனரனய நாை் ஏற்கைலவ நிகழ்த்தியிருக்கிலறை் , அதைால் நாை் அனத மீண ் டும் கசய்ய முடியும் எை்று உணர்கிலறை் . • நாை் பகிர்ந்து ககாள்ளும் விவரங்கனள அனமதியாக தயார் கசய்கிலறை் . • நாை் கூட்டத்திற்கு கசல்லும் வழியில் கவைத்துடை் நாமஜபம் கசய்து அனமதியாக உணர்கிலறை் . • நாை் லபசுவதற்கு முை ் ஒரு பிரார்த்தனை கசய்து, உனரனயத் கதாடங்குகிலறை் . • நாை் தை ்ைம்பிக்னகயுடை் நை் றாக லபசுகிலறை் , அனைவரும் கவைமாக லகட்கிறார்கள். குமைபாடு / தவறு
 • 3. எை ் தங்னக கமலாவிை ் உடல்நலம் கடுனமயாக பாதிக்கப்பட்ட லபாது, அவளுக்கு உதவுவதற்காக அவள் ஊருக்கு கசல்ல லவண ் டியிருந்தது. அவளுக்கு எை ்ை ஆகுலமா எை ்று நாை ் மிகவும் பதட்டம் அனடந்லதை் . • (உறவிைரிை் கபயர்) எை்ைிடம் கமலாவிை் உடல்நலம் கடுனமயாக பாதிக்கப்பட்டது எை்று கதரிவிக்கிறார். • நாை் ஸ ் திரமாக இருக்க எைக்கு உதவும்படி இனறவைிடம் பிரார்த்தனை கசய்து அவர் நாமத்னத கஜபிக்கிலறை் . • அனமதியாக இருப்பதை் மூலம், நாை் கமலாவுக்கு சிறந்த முனறயில் உதவலாம் எை்று உணர்கிலறை் . • நாை் அனமதியாக பயண ஏற்பாடுகனளச் கசய்கிலறை் . • பயணத்திை் லபாது, அனைத்துலம இனறவைிை் திட்டத்திை் படி நடக்கும் எை்று நம்பிக்னகக் ககாண ் டு இனறவைிை் நாமஜபம் கசய்கிலறை் . • நாை் வந்தவுடை் , அனமதியாகவும் ஆதரவாகவும் இருக்கிலறை் . எை்ைால் கமலானவ கவைித்துக்ககாண ் டு அவளுக்கு லதனவயாை உதவிகனள கசய்ய முடிகிறது. • கமலா சீராக குணமனடகிறாள். வீடு திரும்பும் அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை் குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
 • 4. எைது சக ஊழியர் ரவி, காரணம் ஏதும் கசால்லாமல் எங்கள் சந்திப்னப கதாடர்ந்து மூை ் றாவது முனறயாக ரத்து கசய்தார். மற்ற ஊழியர்களுடை ் அவர் மதிய உணவிற்கு கசை ் றிருந்தார் எை நாை் பிறகு அறிந்தலபாது, மிகவும் எப்லபாகதல்லாம் ரவி எை ்னுடை ் இருந்த சந்திப்னப ரத்து கசய்துவிட்டு உணவருந்த கசை ்றுள்ளார் எை ்று நாை ் அறிகிலறலைா, அப்லபாது அவருடை ் ஒருமுனற லபசி பார்த்து, பிறகு லதனவப்பட்டால் முதலாளியுடனும் லபசலாம் எை ்று உணர்லவை் . அதைால் கடவுளிை ் நாமஜபம் கசய்து, லவனலயில் கவைம் கசலுத்தி, ரவியுடை ் பிறகு லபசுலவை் . அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை் குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
 • 5. எை ் வளர்ப்பு நாய் ராமு இறந்துவிட்டது, அதைால் நாை ் மிகவும் வருத்தப்பட்லடை ் . எப்லபாகதல்லாம் ராமு இறந்ததற்காக வருத்தப்படுகிலறலைா, அப்லபாது எல்லா உயிர்களும் ஒரு நாள் காலமாகிை ் றை எை ்றும் ராமுவிை ் சூட்சும சரீரம் அதை ் லமற்பயணத்னத கதாடர்கிறது எை ்றும் உணர்ந்து, எைது ஆை ் மீக பயிற்சியில் கவைம் கசலுத்துலவை் . அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை் குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
 • 6. எை ் காதலி நளிைி எை ்னைவிட்டு பிரிந்ததைால் நாை ் மைம் உனடந்லதை் . எப்லபாகதல்லாம் நளிைி எை ்னைவிட்டு பிரிந்ததற்காக வருந்துகிலறலைா, அப்லபாது நாங்கள் இருவரும் முக்கியமாக எங்கள் விதினய தீர்க்கலவ லசர்ந்து இருந்லதாம் எை ்றும், இந்த விதி தீர்ந்ததால் எங்கள் உறவு முடிந்தது எை ்றும் உணர்லவை ் . எைலவ, நாை ் கடவுளிடம் மட்டுலம நிரந்தரமாை ஒரு உறனவ வளர்க்க முடியும் எை ் பனத நினைவில் ககாள்லவை ் . எப்லபாகதல்லாம் நளிைி எை ்னைவிட்டு பிரிந்ததற்காக வருந்துகிலறலைா, அப்லபாது இது கடிைமாக இருந்தாலும், காலம் கசல்ல கசல்ல இதிலிருந்து மீள்வது எளிதாகும் எை ் பனத உணர்லவை ் . எைலவ, நாை ் நாமஜபத்தில் அல்ல து அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை் குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
 • 7. எை ் தாய்க்கு கதாண ் னட புற்றுலநாய் இருப்பனத அறிந்தவுடை் நாை ் அவனரப் பற்றி மிகவும் கவனலப்பட்லடை ் . எப்லபாகதல்லாம் எை ் தாய்க்கு கதாண ் னட புற்றுலநாய் இருப்பனத அறிலவலைா, அப்லபாது இப்படிப்பட்ட கபரிய வியாதி ஒருவரிை ் விதியிைால் ஏற்படும் எை ்றுணர்லவை் . அதைால் எை ் அம்மாவுக்காக இருப்பதற்கும் அவருக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும் இதுலவ லநரம் எை ் பனத நாை ் புரிந்துககாள்லவை் . அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை் குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
 • 8. நாை ் ஒரு ஆை ்னலை ் லமாசடியில் ஏமாற்றப்பட்லடை ் எை ் பனத அறிந்தவுடை ் மிகுந்த லகாபம் அனடந்லதை ் . எப்லபாகதல்லாம் ஆை ்னலை ் லமாசடியில் நாை ் ஏமாற்றப்பட்லடை ் எை ்று அறிலவலைா, அப்லபாது இதிலிருந்து வருங்காலத்தில் ஜாக்கிரனதயாக இருப்பது எப்படி எை ்று கற்றுக்ககாள்ளலாம் எை ்றுணர்லவை் . எைலவ நாை ் அனமதியாக இருந்து, லமாசடினயப் பற்றி அதிகாரிகளிடம் புகார் கசய்து, இதிலிருந்து கற்றுக்ககாண ் டு முை ் லைறுலவை் . அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை் குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
 • 9. எைது கபற்லறார்களிை் விவாகரத்து ஆகப்லபாகிறது எை ் பனத அறிந்தவுடை ் நாை ் மிகவும் உணர்ச்சிவசப்பட்லடை ் . எப்லபாகதல்லாம் எை ் கபற்லறார்கள் விவாகரத்து கசய்து ககாள்வனதப் பற்றி அறிலவலைா, அப்லபாது இது அவர்களிை ் விதியிை ் படி நடக்கிறது எை ்றும், இதிலிருந்து அனைவரும் வாழ்க்னக பாடத்னத கற்பலத சிறந்தது எை ்றும் உணர்ந்து, கடவுள் பார்த்துக்ககாள்கிறார் எை ் ற நம்பிக்னகயுடை ் நாமஜபத்தில் கவைம் ககாள்லவை ் . அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை் குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
 • 10. நாங்கள் ஒரு முக்கிய வாடிக்னகயாளனர இழந்தலபாது, எைது சக ஊழியர் சந்தீப் ஒரு மீட்டிங்கில் எை ் மீது குற்றம் சாட்டி எை ்னை கண ் டித்ததால், நாை ் லவதனை அனடந்து அஞ்சிலைை ் . எப்லபாகதல்லாம் முக்கிய வாடிக்னகயாளனர இழந்தது எை ் தவறிைாலல எை ்று சந்தீப் எை ் மீது குற்றம் சாட்டி எை ்னை கண ் டிக்கிறாலரா, அப்லபாது அவரது எரிச்சனல இப்படி கவளிப்படுத்துகிறார் எை ்றுணர்லவை் . எைலவ, நாை ் சாந்தமனடந்து, உயர் அதிகாரியிடம் அவனரப் பற்றி புகார் கசய்து, நாமஜபம் கசய்துககாண ் லட எை ் லவனலனய கதாடர்லவை் . அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை் குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
 • 11. எை ் குழந்னத அகிலாவிை ் அதிக காய்ச்சல், மருந்து ககாடுத்தும் குனறயவில்னல எை ் பதால் நாை ் மிகவும் கவனலப்பட்லடை ் . எப்லபாகதல்லாம் அகிலாவிற்கு கவகு நாட்களாக அதிக காய்ச்சல் இருக்குலமா, அப்லபாது எை ் தகுதிக்லகற்ப நாை ் அவனள கவைித்து வருகிலறை ் எை ்றுணர்லவை் . ஆனகயால் கடவுள் மீது நம்பிக்னக னவத்து மருத்துவனர அனழப்லபை் . அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை் குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
 • 12. அடுத்த நாள் ககாடுக்கலவண ் டிய எைது கட்டுனரனய அப்லபாதுதாை ் எழுதி முடித்திருந்லதை ் . அதனை சரிபார்க்கும்லபாது தவறாக அனத "டிலீட்" கசய்து விட்லடை ் , கட்டுனரனய மீட்கடடுக்க முடியவில்னல. அதைால் எை ்ை எப்லபாகதல்லாம் தவறாக எைது கட்டுனரனய "டிலீட்" கசய்லவலைா, அப்லபாது மீண ் டும் அனத எழுத லதனவயாை அனைத்து கபாருட்களும் எை ்ைிடம் உள்ளை எை ்றும் காலக்ககடுவிற்குள் அனத எழுத முடியும் எை ்றும் உணர்லவை் . எைலவ, நாை ் அனமதியாக இருந்து, எைது சிறந்த முயற்சிகனள கசய்லவை் . அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை் குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
 • 13. எைது முை ்ைாள் காதலை ் அர்ஜுனுக்கு புதிய காதலி இருப்பனத நாை ் அறிந்தலபாது, அவர்கனள பற்றி தகவனல நாை ் கவறித்தைமாக லதடிலைை ் . எப்லபாகதல்லாம் எைது முை ்ைாள் காதலை ் அர்ஜுனுக்கு புதிய காதலி இருப்பனத நாை ் அறிலவலைா, அப்லபாது எை ் மீது அக்கனற ககாள்ளும் ஆதரவாை நண ் பர்களும் குடும்பமும் எைக்கு இருக்கிறார்கள் எை ்று உணர்லவை் . எைலவ, எைது வாழ்க்னகயில் உள்ள லநர்மனறயாை விஷயங்களுக்காை நை ் றியுணர்லவாடு, இந்த சூழ்நினலனய கடந்து கசல்லவை ் . அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை் குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
 • 14. எை ்ைால் தூங்க முடியாதலபாது, நானள லவனலக்குச் கசல்ல லவண ் டும் மற்றும் நாள் முழுவதும் லசார்வாக இருப்லபை் எை ்று நினைத்து, மை அழுத்தம் அனடந்லதை ் . எப்லபாகதல்லாம் இரவில் உறங்க முடியாமல் தவிக்கிலறலைா, அப்லபாது கடவுளிை ் நாமஜபம் கசய்வது அதிகப்படியாை எண ் ணங்கனள குனறக்கவும் லநர்மனற ஆற்றனல எைக்கு அளிக்கவும் உதவும் எை உணர்லவை் . எைலவ, அனமதியாக நாமஜபத்தில் கவைம் கசலுத்துலவை் . அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை் குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
 • 15. எை ் மகை் மலகஷ ் , அவை் நண ் பர்களுடை ் கசல்லும் பயணத்திை ் அவசர காலங்களில் உபலயாகிக்க நாை ் ககாடுத்த கிகரடிட் கார்னட, கயாக்கிங் (kayaking) கபாருட்கனள வாங்க அதிகபட்சமாக பயை ் படுத்தியதால் நாை் மிகவும் எப்லபாகதல்லாம் மலகஷ ் எைது கிகரடிட் கார்னட கயாக்கிங் கபாருட்கனள வாங்க அதிகபட்சமாக பயை ் படுத்தியனத அறிலவலைா, அப்லபாது அவை் இை ்னும் வாலிபை ் , இந்த தவறில் இருந்து கற்றுக்ககாள்வாை ் எை ்று உணர்லவை ் . எைலவ, நாை ் அனமதியாக இருந்து, கபாருட்கனள திருப்பித் தரும்படி மலகஷிடம் கூறுலவை் . அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை் குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
 • 16. பரிலசாதனை முடிவுகனள பற்றி லபச அவசரமாக வருமாறு எைது இதய மருத்துவரிை ் அலுவலகத்தில் இருந்து அனழப்பு வந்தலபாது நாை ் மிகவும் கவனலயனடந்லதை ் . எப்லபாகதல்லாம் பரிலசாதனை முடிவுகனள பற்றிப் லபச அவசரமாக வருமாறு எைது இதய மருத்துவரிை ் அலுவலகத்தில் இருந்து அனழப்பு வருகிறலதா, அப்லபாது பரிலசாதனை முடிவுகனள நாை ் இை ்னும் லகட்காததால், எைது இதய மருத்துவர் எை ்ைிடம் எை ்ை லபச விரும்புகிறார் எை ்று எைக்கு கதரியாது எை ் பனத உணர்லவை ் . எைலவ, நாை ் அனமதியாகவும் லநர்மனறயாகவும் இருப்லபை ் . அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை் குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக
 • 17. ககால்னலப்புறத்தில் எைது நாய் சிை ்னு ஒரு ஓட்னடனய லதாண ் டி ஓடிவிட்டனத நாை ் லவனலயிலிருந்து வந்து கண ் டலபாது பதறிப் லபாலைை ் . எப்லபாகதல்லாம் சிை ்னு ஓடிவிட்டனத காண ் லபலைா, அப்லபாது எை குடும்பத்திைர், அண ் னட வீட்டார் அவனள லதட இயை ் றவனர அனைத்னதயும் கசய்கிலறாம் எை ்று உணர்லவை ் . எைலவ நாை ் பிரார்த்தனை கசய்து, அனமதியாகி, எைது அடுத்த நடவடிக்னககனள திட்டமிடுலவை ் . அவெரகால சுய ஆலலாெமனகை் குமைபாடு / தவறு சுய ஆலலாெமன பகுதி 1 - உணர்ச்சி ககாந்தளிப்புகளுக்காக

Editor's Notes

 1. ‘I will become aware of it and remember ’ or ‘I will realise how’
 2. ‘I will become aware of it and remember ’ or ‘I will realise how’
 3. ‘I will become aware of it and remember ’ or ‘I will realise how’
 4. ‘I will become aware of it and remember ’ or ‘I will realise how’
 5. ‘I will become aware of it and remember ’ or ‘I will realise how’
 6. ‘I will become aware of it and remember ’ or ‘I will realise how’
 7. ‘I will become aware of it and remember ’ or ‘I will realise how’
 8. ‘I will become aware of it and remember ’ or ‘I will realise how’
 9. ‘I will become aware of it and remember ’ or ‘I will realise how’
 10. ‘I will become aware of it and remember ’ or ‘I will realise how’
 11. ‘I will become aware of it and remember ’ or ‘I will realise how’
 12. ‘I will become aware of it and remember ’ or ‘I will realise how’
 13. ‘I will become aware of it and remember ’ or ‘I will realise how’
 14. ‘I will become aware of it and remember ’ or ‘I will realise how’
 15. ‘I will become aware of it and remember ’ or ‘I will realise how’
 16. ‘I will become aware of it and remember ’ or ‘I will realise how’
 17. ‘I will become aware of it and remember ’ or ‘I will realise how’