SlideShare a Scribd company logo
1 of 55
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ГАЗАР
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС
ХАРИУЦАХ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ,
2016 ОНД ШИНЭЭР БАТЛАГДСАН ТОГТООЛ,
ЖУРАМ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЗОРИУЛАВ.
2016 ОН
Газрын бүтэц, орон тоо
1994
Монгол
даатгал
20081996 2006 2011
НДЕГ НДЕГ НДЕГНДЕГ
3
орон тоо
ЭМД
хэлтэс
ЭМДХС
газар
ЭМДХС
газар
8
орон тоо5 орон
тоо
ЭМДХС
газар
ЭМД
Газар
41
орон тоо
34
орон
тоо
ЭМД
2013 2016
НДЕГ-ЫН
ДЭРГЭДЭХ
ЭМДБХГ
ЭМНДЕГ
14
орон
тоо
ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН БОДЛОГЫН
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ГАЗАР
ЭМДБХГ
4 хэлтэстэй
ЭМДБХХ ТҮЧХ БТХ ТҮХШХ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
УИХ-ААР 2015 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 29-НИЙ
ӨДӨР БАТЛАГДСАН.
ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХҮРЭЭНД:
Хуулийг шинэчлэх үндэслэл, шаардлага
Хүн амын зарим бүлгийн ЭМД-ын
хамралт хангалтгүй
ЭМД-ын шимтгэлийн хувь хэмжээг
тогтоодог аргачлал байхгүй
Даатгуулагчийн өмнөөс ЭМ-ийн
чанартай тусламж, үйлчилгээ худалдан
авах байгууллагын чадавхи сул
ЭМД-ын үйл ажиллагааг эрхлэх,
удирдах, шийдвэр гаргах байгууллагын
эрх, чиг үүрэг давхардсан, мөн
хуваагдмал
ЭМ-ийн тусламж, үйлчилгээ худалдан
авалт нь идэвхигүй санхүүжилт
хэлбэртэй
ЭМД-д хамаарах тусламж,
үйлчилгээний үндсэн багц оновчгүй
Тусламж, үйлчилгээний зардлын хувь
хүний өөрөө хариуцан төлөх шууд
төлбөрийн хэмжээ өндөр
Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж,
үйлчилгээ
Амбулаторийн үйлчилгээ
Оношлогоо, шинжилгээ
Өдрөөр эмчлэх тусламж,
үйлчилгээ
Уламжлалт эмчилгээ
Нөхөн сэргээх үйлчилгээ
Хөнгөвчлөх үйлчилгээ
Өрх, сум, багийн эмчийн жороор
олгох эмийн үнийн хөнгөлөлт
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын
төлбөрийг нь хариуцах тусламж, үйлчилгээний багц
Хорт хавдрын хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээ;
Өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээ,
шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл;
Аймаг, дүүргийн амбулаторийн төрөлжсөн мэргэжлийн
эмчийн бичсэн жороор олгох эмийн үнийн хөнгөлөлт;
Зарим төрлийн хиймэл цорго, сэргээн засах
зориулалтаар хийгдэх протез, ортопедийн хэрэгсэл;
Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх зарим
сэргээн засах үйлчилгээ, гэрээр үзүүлэх тусламж,
үйлчилгээ, өдрийн эмчилгээ, асаргаа, сувилгаа,
оношлогоо, шинжилгээ;
Хорт хавдрын хими болон туяаны өдрийн эмчилгээ;
Жирэмсний 37 долоо хоногоос өмнөх ба төрсний дараах
үеийн хавсарсан эмгэгийн эмчилгээ
Хуучин хуулиар/9/ Шинэ хуулиар нэмэгдсэн/16/
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь
хариуцан төлөх тусламж, үйлчилгээний багц
№ Тусламж, үйлчилгээний төрөл
Эрүүл мэндийн даатгалаас хариуцах төлбөр
(төгрөг)
Төрийн өмчийн ЭМБ Хувийн өмчийн ЭМБ
1 Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ 145 500-804 090 84 875-469 052
2 Өдрөөр эмчлэх тусламж, үйлчилгээ 65 475-158 895
3 Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ 15 000-16 200
4 Оношилгоо, шинжилгээ 55 000/165 000
5 Уламжлалт эмчилгээ 117 000 117 000
6 Нөхөн сэргээх эмчилгээ/рашаан сувилал/ 110 000-116 281 74 000-74 890
7
Хорт хавдрын болон бусад өвчний
хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээ,
300 000 175 000
8 Эмийн үнийн хөнгөлөлт
Даатгалын гэрээ бүхий эмийн сангаас авах 184 олон
улсын нэрийн 817 худалдааны нэрийн эмийн үнэд 40-
80 хувийн үнийн хөнгөлөлтийг эрүүл мэндийн
даатгалын сангаас төлнө.
9
Өндөр өртөгтэй зарим тусламж,
үйлчилгээ, шаардлагатай эмнэлгийн
хэрэгсэл, сэргээн засах зориулалтаар
хийгдэх протез, ортопедийн хэрэгсэл
160 олон улсын оношийн бүлгийн 484 төрлийн
хэрэгсэлийн 0.9-28740.7 мянган төгрөг
10
11
Хорт хавдрын химийн болон туяаны
өдрийн эмчилгээ
Туяаны өдрийн эмчилгээ-66000
Химийн өдрийн эмчилгээ-45000
12 Нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдлээсээ хамааран урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах
ЭМДБайгууллагаас гэрээ байгуулах ЭМБ-д
тавигдах шаардлага
Монгол Улсын нутаг
дэвсгэрт үйл ажиллагаа
явуулж байгаа
Сонгон шалгаруулалтад
тэнцсэн
Магадлан
итгэмжлэгдсэн
Өмчийн бүх хэвшлийн
Эрүүл мэндийн
байгууллага
2016 онд хамтран ажиллахаар гэрээ байгуулсан
ЭМБ-ын тоо
Улсын хэмжээнд 1103 эрүүл мэндийн байгууллага (улсын 103 эмнэлэг,
хувийн 171 эмнэлэг, 44 рашаан сувилал, 785 эмийн сан)-тай, үүнээс
нийслэлийн хэмжээнд 404 эрүүл мэндийн байгууллагатай “Эрүүл
мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, худалдан авах гэрээ” байгуулан
ажиллаж байна.
Эрүүл мэндийн байгууллагын эрх, үүрэг
эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой
асуудлаар санал боловсруулж Үндэсний зөвлөл дэх өөрийн төлөөллөөрөө
дамжуулан шийдвэрлүүлэх;
даатгуулагчийг хэвтүүлэн эмчлэх үед өвчний түүхэнд бичигдсэн эм, тариа,
материалын зардлыг өөрөөр нь гаргуулсан тохиолдолд зах зээлийн жишиг
үнээр тооцон даатгуулагчид буцаан олгох;
эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээний зардлын төлбөрийн хэмжээгээр даатгуулагчийн төлөх
төлбөрөөс хасч тооцох;
эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн тохиолдолд уг
зөрчлийг арилгах талаар эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас тавьсан
хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх;
даатгуулагчид шаардлагагүй хэвтүүлэн эмчлэх болон бусад тусламж,
үйлчилгээ үзүүлэх, лавлагаа тусламж үзүүлж, эм тариа олгохыг хориглох;
хууль тогтоомжид заасан бусад эрх үүрэг.
Засгийн газрын тогтоол /2/
Хууль тогтоомжийн нэр Хугацаа, дугаар
• Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2016 оны
хэмжээ
2016 оны 01 дүгээр
сарын 04-ний
өдрийн 13 дугаар
тогтоол
• “Эрүүл даатгалын мэдээллийн цахим сан”
• “Эрүүл мэндийн даатгалын цахим картад
хадгалагдах мэдээлэл болон цахим картыг хэрэглэх
журам”
2016 оны 05 дугаар
сарын 23-ны
өдрийн 279 дүгээр
тогтоолоор
хэлэлцэн батлав.
Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь
хэмжээ-ЗГ-ын 2016 оны 13 тоот тогтоол
Даатгуулагчийн төрөл Хариуцан төлөх
хэлбэр
Хувь хэмжээ
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан Аж ахуй нэгж
байгууллага
ХХТАО-ын 4-өөс
доошгүй хувиар
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчин,
тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй болон
бусад иргэн
/өөрөө хариуцан
төлнө/
ХХДХ-ний 2-оос доошгүй
хувь:
Сард-3840 төг
Жилд-46080 төг
-Тэтгэврээс өөр тогтмол мөнгөн
орлогогүй иргэн,
- Нийгмийн халамжийн дэмжлэг,
туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай
өрхийн гишүүн-иргэн;
-Хүүхдээ 2 хоёр /ихэр бол 3 гурав/ нас
хүртэл нь өсгөн бойжуулж байгаа эх
/эцэг/,
-Хугацаат цэргийн жинхэнэ албан хаагч;
Төрөөс хариуцан
төлнө.
ХХДХ-ний 2-оос доошгүй
хувь:
Сард-3840 төг
Жилд-46080 төг
18 насны хүүхэд
ХХДХ-ний 1-ээс доошгүй
хувь:
Сард-1920 төг
Жилд-23040 төг
Оюутан суралцагч /их, дээд сургууль,
коллеж, МСҮТ/
/өөрөө хариуцан
төлнө/
Эрүүл мэндийн даатгалын цахим карт
ЗГ-ын 2016.05.23-ны өдрийн 279 тогтоол
ЦАХИМ КАРТ
 Эрүүл мэндийн даатгалын
мэдээллийн цахим сангийн
дүрэм
 Эрүүл мэндийн даатгалын
цахим картад хадгалагдах
мэдээлэл болон цахим зартыг
хэрэглэх журам
 Эрүүл мэндийн даатгалын
цахим картын загвар
Нийгмийн даатгалын үндэсний
зөвлөлийн тогтоол /10/
Хууль тогтоомжийн нэр Хугацаа,
дугаар
• “Хорт хавдрын зарим тусламж, үйлчилгээний зардлын эрүүл
мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийг хэмжээ”
• “Даатгуулагчид үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчигээний
зардлын даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн дээд хязгаарыг
шинэчлэн тогтоох тухай” тогтоолд нэмэлт оруулах тухай
2016 оны 05, 23
дугаар тогтоол
“Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг хариуцах
тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон
шалгаруулах журам”
2016 оны 03
дугаар сарын
25-ны өдрийн
06 тоот тогтоол
“Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй
зарим тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл,
сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протезийн жагсаалт, түүний
жишиг үнэ, даатгалын сангаас олгох төлбөрийн хэмжээ, хяналт
тавих журам”
2016 оны 03
дугаар сарын
25-ны өдрийн
07 дугаар
тогтоол
“Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх
зайлшгүй шаардлагатай эмийн ерөнхий нэршлийн жагсаалт, үнийн
дээд хязгаар, хөнгөлөх хэмжээ”
2016 оны 08, 18
дугаар тогтоол
Нийгмийн даатгалын үндэсний
зөвлөлийн тогтоол
Хууль тогтоомжийн нэр Хугацаа,
дугаар
• “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлын
даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээ”,
• “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь
хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний оношийн
хамааралтай бүлгийн жагсаалт, өртгийн жин”,
• “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөр гүйцэтгэх
журам”
2016 оны 05 дугаар
сарын 17-ны
өдрийн 19 дүгээр
тогтоол
• “Төлбөрийн хэмжээ, жагсаалт, өртгийн жин, журам батлах тухай
тогтоол”-д нэмэлт оруулах тухай /“Грандмед” эмнэлэг Хан-Уул
дүүргийн иргэдэд мэс заслын яаралтай ТҮ үзүүлэх/
2016 оны 07 дугаар
сарын 19-ний
өдрийн 25 дугаар
тогтоол
• Улаан бурхан өвчин дэгдсэнтэй холбоотой Эрүүл мэндийн
даатгалын эрсдэлийн сангаас улаан бурхан өвчний үеийн
хэрэгцээтэй байгаа 7 төрлийн эмийн үнэ болох 453,9 сая
төгрөгийг ЭМДС-аас санхүүжүүлэх
2016 оны 04 дүгээр
сарын 19-ний
өдрийн 09 тоот
тогтоол
• ЭМДС-ын зарлагын 2016 оны төсвийн хуваарьт өөрчлөлт
оруулах тухай
2016 оны 07 дугаар
сарын 19-ний
өдрийн 26 дугаар
Нийгмийн даатгалын ерөнхий
газрын даргын тушаал /7/
Хууль тогтоомжийн нэр Хугацаа, дугаар
• Гэр бүлийн гишүүн-даатгуулагчийн зардлыг шилжүүлэн тооцох
журам
2016 оны 01 дүгээр сарын 28-ны
өдрийн А/23 дугаар тушаал
• Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх заавар 2016 оны 03 дугаар сарын 15-ны
өдрийн А/60 дугаар тушаал
• Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас жороор олгох эмийн үнийн
хөнгөлөлт үзүүлэх журам
2016 оны 04 сарын 12-ны өдрийн
А/74 тоот тушаал
• НДЕГ-ын дэргэдэх ЭМДГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо,
албан тушаалын жагсаалт
• Эрүүл мэндийн даатгалын газрын дүрэм
2016 оны 04 сарын 29-ний
өдрийн А/90 тоот тушаал
• Сонгон шалгаруулалтад оролцох эрүүл мэндийн байгууллагад
тавигдах шалгуур үзүүлэлт, үнэлэх аргачлал
2016 оны 06 дугаар сарын 23-ны
А/143 тоот тушаал
• ЭМДС-аас зардлын төлбөрийг нь хариуцах ТҮ үзүүлэх сонгон
шалгаруулалтад тэнцсэн ЭМБ-ын жагсаалт
2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны
өдрийн А/152 тоот тушаал
• Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх элэгний
гепатит вирусийн эмийг санхүүжүүлэхтэй холбогдуулан бэлтгэл
ажлыг зохион байгуулах Ажлын хэсэг
2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны
өдрийн А/25 тоот тушаал
“ХОРТ ХАВДРЫН
ЗАРИМ ТУСЛАМЖ,
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ЗАРДЛЫН ЭМДС-ААС
ТӨЛӨХ ТӨЛБӨРИЙН
ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ
ТУХАЙ”
НДҮЗ-ийн 2016 оны 03 дугаар сарын 25-ны
өдрийн 05 дугаар тогтоол
• 1 өвчтөн химийн
эмчилгээнд дунджаар 6
удаа ордог
• Үүнээс 3 удаагийн
эмчилгээний төлбөрийг
төрөөс хариуцдаг
• Өндөр үнэтэй оношилгоо,
шинжилгээ болон химийн
үнэтэй тарианд өвчтөн
хувиасаа их хэмжээний
зардал гаргадаг.
Хорт хавдрын химийн өдрийн эмчилгээ
• 1 өвчтөн дунджаар 21
удаагийн эмчилгээнд
ордог
• Зарим хордлого тайлах
эм тариа ба явцын
оношилгоо шинжилгээнд
тодорхой төлбөр
хувиасаа төлдөг
Хорт хавдрын туяаны өдрийн эмчилгээ
• Өвчтөн хөнгөвчлөх тасагт
дунджаар 7 хоног хэвтдэг
• Асаргаа, сувилгаа,
өвдөлтийн хяналт,
сэтгэлзүйн зөвлөгөө зэрэг
үйлчилгээ хийгддэг
• Цөөн тохиолдолд өндөр
үнэтэй мэс ажилбар хийдэг
Хорт хавдрын хөнгөвчлөх тусламж,
үйлчилгээ
Хорт хавдрын зарим тусламж, үйлчилгээний
зардлын даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн
хэмжээг батлах-05 тогтоол
№
Тусламж,
үйлчилгээний төрөл
Нэгж Нэгжийн
өртөг /төг/
1 Химийн өдрийн
эмчилгээ
Тохиолдол 450 000
2 Туяаны өдрийн
эмчилгээ
Өдөр 66 000
3 Хөнгөвчлөх тусламж,
үйлчилгээ
Тохиолдол 300 000
• НДЕГ-ын даргын А/101 тоот тушаалаар ЭМДС-аас
зардлын төлбөрийг нь хариуцах тусламж, үйлчилгээ
үзүүлэх ЭМБ-ыг сонгон шалгаруулах комиссыг НДҮЗ,
ЭМСЯ, ХАХНХЯ, СЯ, МХЕГ, МАОЭНХ, МҮЭХ, НЭМГ,
хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын
төлөөллийг оролцуулан байгуулж, 5 удаагийн
уулзалтаар хуралдав.
• Улсын хэмжээнд сонгон шалгаруулалтад оролцох
хүсэлтээ 1490 эрүүл мэндийн байгууллага ирүүлснээс
1113 эрүүл мэндийн байгууллага тэнцэв.
• НДЕГ-ын даргын 2016 оны А/152 тоот тушаалаар
баталсан сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн ЭМБ-ын
жагсаалтыг нийгмийн даатгалын болон харилцагч
байгууллагуудын цахим хуудсуудад байршуулан,
аймгуудын Нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд
хүргүүлэв.
ЭМДС-аас зардлын төлбөрийг хариуцах тусламж,
үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагыг
сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа /06/
** “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй
тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, сэргээн
засах зориулалтаар хийгдэх протезийн жагсаалт, түүний жишиг
үнэ, даатгалын сангаас олгох төлбөрийн хэмжээ”
** “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас өндөр өртөгтэй зарим
тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, сэргээн
засах зориулалтаар хийгдэх протез, ортопедийн зардлыг
санхүүжүүлэх, хяналт тавих журам”
НДҮЗ-ийн 2016.03.25-ны өдрийн 07 дугаар
тогтоол
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих
өндөр өртөгтэй тусламж, үйлчилгээ
Өндөр өртөг бүхий мэс заслын тусламж, үйлчилгээ
үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагууд
УНТЭ УХТЭ УГТЭ ГССҮТ ЭХЭМҮТ ХСҮТ
Өндөр өртөг бүхий мэс заслын тусламж, үйлчилгээнд
шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийн үнийн дээд, доод
хязгаар
Хууль хэрэгжиж эхэлснээс
хойш хийсэн ажил
№ Өвчний нэр
Хийгдэх
мэс засал
Эмнэлгийн
хэрэгсэл
ЭМД-ын хөнгөлөлт
/мян.төг/
1 Зүрхний төрөлхийн гажиг 5 35 8,2 – 6,187,0
2 Зүрхний олдмол гажиг 3 22 0,9-1,691,2
3 Зүрхний ишеми өвчин 2 26 16,5-3,600,0
4 Зүрхний хэм алдагдах өвчин 2 26 123,7-26,250,0
5 Зүрхний дутагдал 1 11 60,0-5,700,0
6 Судасны эмгэгүүд 10 40 9,7-13,500,0
7 Тархи, мэдрэлийн мэс засал 10 53 20,2-2,475,0
8
Тархины судсан дотуур хийгдэх
мэс засал 14 102 13,5-15,000,0
9
Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс
засал 7 36 22,5-6,000,0
10 Бөөрний мэс засал 11 74 30,7-2,340,0
Өндөр өртөг бүхий мэс заслын тусламж, үйлчилгээнд
шаардлагатай нэг эмнэлгийн хэрэгслийн үнийн дээд, доод
хязгаар
Хууль хэрэгжиж эхэлснээс
хойш хийсэн ажил
№ Өвчний нэр
Хийгдэх
мэс засал
Эмнэлгийн
хэрэгсэл
ЭМД-ын хөнгөлөлт
/мян.төг/
11 Чих, хамар хоолойн мэс засал 9 9 22,5-15,000,0
12 Гэмтлийн мэс засал 32 187 43,5-5,437,0
13 Ерөнхий мэс засал 18 186 22,5-2,340,0
14 Нүдний мэс засал 6 46 9,0-9,288,7
15 Эмэгтэйчүүдийн мэс засал 8 23 45,0-2,340,0
16 Уян дурангийн мэс ажилбар 16 62 3,7-1,875,0
17 Цөмийн эмчилгээ 1 6 37,5-1,125,0
18 Эрхтэн шилжүүлэн суулгах 5 87 4,2-28,740,7
Нийт дүн 160 484 0,9-28,740,7
1. ДМПП-ын амплатцер-8250,0-6187,5
2. ДМПП-ын амплатцер/хүүхдийн/-
2035,0-1526,2
3. Амплатцурийн зөөгч систем-
1320,0-990,0
4. Хүүхдийн оксигенаторын багц-
2200,0-1650,0
5. Том хүний оксигенаторын багц-
2035,0-1526,2
6. Зүрх зогсоогч-126,0-94,5
7. Гуяны дамжуулагч гуурс-65,0-48,7
8. Чиглүүлэгч сэтгүүр пластмасс-60,0-
45,0
Зүрхний төрөлхийн гажгийн мэс засал
1. Түнхний үе-7200,0-5400,0
2. Түнхний хоёр туйлт хиймэл үе-
6300,0-4725,0
3. Өвдөгний хиймэл үе-7250,0-
5437,5
4. Мөрний хиймэл үе-4600,0-3650,0
5. Шуу, тохойн хиймэл үе-2500,0-
1875,0
6. Шагайн хиймэл үе-4,800,0-3,600,0
Үе солих мэс засал
Өндөр өртөг бүхий мэс заслын тусламж, үйлчилгээнд
шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийн багцын үнэ
Хууль хэрэгжиж эхэлснээс
хойш хийсэн ажил
№ Өвчний нэр Хийгдэх мэс засал Жишиг үнэ
ЭМД-ын хөнгөлөлт
/мян.төг/
1 Зүрхний төрөлхийн гажиг
Ховдол хоорондын таславчийн
цоорхой
5 280 500 3 960 375
2 Зүрхний олдмол гажиг
Зүрхний хос хавтаст хавхлагын
гажигууд
13 804 700 10 353 525
3 Зүрхний ишеми өвчин Коронарная ангиография 3 415 000 2 561 250
4 Зүрхний агшилтын тоо
цөөрөх, хэм алдагдах
Пейсмейкер суулгах 3 886 000-35 000 000 2 914 500-26 250 000
Зүрхэнд абляци хийх
37 533 500 28 150 125
5 Судасны эмгэгүүд
Гол судасны цүлхэн, судасны
хатууралтат бөглөрөлтөт өвчин
14 159 700 10 619 775
6
Тархи, мэдрэлийн мэс
засал Нугалам, жийргийн мэс засал
8 621 000 6 465 750
7
Тархины судсан дотуур
хийгдэх мэс засал Тархины судасны цүлхэн
46 300 000 34 725 000
Өндөр өртөг бүхий мэс заслын тусламж, үйлчилгээнд
шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийн багцын үнэ
Хууль хэрэгжиж эхэлснээс
хойш хийсэн ажил
№ Өвчний нэр Хийгдэх мэс засал Жишиг үнэ
ЭМД-ын
хөнгөлөлт
/мян.төг/
8
Нэг чихний дүлий,
гадна чихний гажиг
Ясан гүүрийн суулгац 20 000 000 15 000 000
9 Гэмтлийн өвчин
Түнхний үе солих мэс засал 15 683 000 11 762 250
Өвдөгний үе солих мэс засал
8 505 000 6 378 750
10
Элэг, цөсний өвчин
Элэгний дэлбэн тайрах 16 011 950 12 008 963
Цөсний хүүдий авах 10 313 000 7 734 750
11 Нүдний өвчин Болор суулгах мэс засал 4 958 000 3 718 500
12
Эрхтэн шилжүүлэн
суулгах
Элэг шилжүүлэн суулгах
18 685 100 14 013 825
Бөөр шилжүүлэн суулгах 5 283 000 3 962 250
Чөмөг шилжүүлэн суулгах 38 321 000 28 740 750
13
Олдмол болон
төрөлхийн дүлий Дунгийн суулгац
26 000 000 19 500 000
 Хүснэгт
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй
зарим тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн
хэрэгсэл болон протезыг даатгуулагчдад тавьсан тухай
тэмдэглэл
ӨВЧНИЙ ТҮҮХИЙН №
ҮНДСЭН ОНОШИЙН КОД
ҮЙЛДЛИЙН ОНОШ ICD9
төрөл
Мэс заслын хэрэгслийн
Тендерийн
үнэ
Даатгуулагчдад
хэрэглэсэн
хэрэгсэл болон
протезийн тоо
Даатгуулагчд
ад хэрэглэсэн
хэрэгслийн
нийт үнэ
ЭМДС-аас
хөнгөлсөн
хөнгөлөлтийн
үнэ
Даатгуулагчий
н төлөх
төлбөрНэршил Код
Үндсэн хэрэгсэл
эмнэлгийн хэрэгсэл
1
2
3
4
Дагалдах хэрэгсэл
5
6
7
8
протез
9
10
Хэрэгсэл болон протезийн нийт өртөг, ЭМД-ын хөнгөлөлт, даатгуулагчийн
төлсөн төлбөр
Тэмдэглэлийг үнэн, зөв хөтөлсөн :
№ Эмнэлгийн нэрс 2016.09.30-ны байдлаар
Хүний тоо Зардал /мян.төг/
1 УНТЭ 1603 2 264 884,2
2 УХТЭ 964 1 154 840,6
3 УГТЭ 2557 3 776 897,2
4 ГССҮТ 1526 1 517 572,2
5 ЭХЭМҮТ 1204 1 550 996,9
6 ХСҮТ 229 347 759,1
Нийт дүн 6614 8 607 838,2
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих
өндөр өртөгтэй тусламж, үйлчилгээний зардал
• Жагсаалтад заасан эмийг зөвхөн ерөнхий
нэршлээр бичихийг эрх бүхий эмч нарт, худалдааны
нэршлээр даатгуулагчдад үнийн хөнгөлөлт
үзүүлэхийг эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ бүхий
эмийн сангийн эрхлэгч нарт тус тус үүрэг болгосон.
• Даатгуулагч нь эмийн санд байршуулсан эмийн
жагсаалтаас тухайн эмийн олон улсын нэршлийг
үндэслэн өөрийн боломж, санхүүгийн хэрэгцээнд
нийцүүлэн үйлдвэрлэгч орон болон компаний
үйлдвэрлэсэн эмийг сонгон авах бололцоогоор
хангагдана.
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн
2016 оны 08, 18 дугаар тогтоол
• Эрүүл мэндийн даатгалын зардлын програм хангамжид олон улсын
болон худалдааны нэршил бүрээр оруулан эмийн үнийн дээд хязгаарыг
тогтоож өгсөн.
• Жор бичилтийн MNS 5376:2014 стандартын дагуу “Нийлмэл
найрлагатай эмийн жорыг бичихдээ худалдааны нэршлээр латинаар
бичнэ” гэж заасны дагуу “Нийлмэл найрлагатай эмийн жагсаалт”-ыг
тусад нь гаргасан.
 4 сарын 15-аас мөрдөнө.
 Эмч эмийг олон улсын нэршлээр бичиж, эмийн сан худалдааны
нэршлээр олгоно.
 Хөнгөлөлтийн хувь 40%-80%
 Нэр төрөл, тун, хэлбэрийн хувьд нэмэгдсэн бөгөөд орчин үеийн
эмчилгээний практикт түлхүү хэрэглэгдэж буй 20 бүлгийн 183 олон
улсын нэршлийн 817 худалдааны нэрийн эм орсон бөгөөд 500-125 000
хүртэлх төгрөгийн үнэтэй эмүүд багтсан.
“Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийн
үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт”
• 5.4.1. Эмч эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх
эмийн жорыг “Эмийн жорын маягт, жор бичилт” MNS 5376:2014 стандартын
дагуу бичих;
• 5.4.2. Эмч даатгуулагчийн амбулаторийн картыг бүрэн хөтөлж,
өвчний онош, эмнэлзүйн үе шатанд тохирсон эмийг бичиж, холбогдох
анхан шатны бүртгэлийг бүрэн хөтлөх;
• 5.4.3. Хэрэв хавсарсан өвчний үед хэрэглэх эмийг давхар бичих
тохиолдолд жоронд эхлээд үндсэн оношийг, дараа нь хавсарсан оношийг
бичиж оношийн дарааллаар эмийг бичих буюу нэг жоронд бичигдэх эмийн
харилцан үйлчлэл, гаж нөлөөг анхаарч бичих;
• 5.4.4. Нийлмэл найрлагатай эмийн жорыг бичихдээ худалдааны
нэршлээр, латинаар Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор
батлагдсан жагсаалтын дагуу бичих, дан найрлагатай эмийг олон улсын
нэршлээр бичих;
• 5.4.5. Эмч нь тухайн өвчин эмгэгийн оношилгоо, эмчилгээний
удирдамжийг баримтлан нэг удаад 10 хүртэлх хоногийн тунгаар эмийг бичих ба
эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жор нь
бичигдсэн өдрөөс эхлэн 7 хүртэлх хоногийн хугацаанд хүчинтэй байх;
• 5.4.6. Удаан хугацаагаар хэрэглэгдэх эмийг зайлшгүй шаардлагатай
тохиолдолд 30 хүртэл хоногийн тунгаар бичих;
• 5.4.8. Элэгний вирусийн эсрэг эмийг Эрүүл мэнд, спортын яамнаас
зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий нарийн мэргэжлийн эмч бичих;
Даатгуулагчдад үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх
эмийн жор бичих эмчийн эрх, үүрэг
ЭМДСангаас хариуцах төлбөрийн дээд
хэмжээ
1. “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлын даатгалын сангаас төлөх
төлбөрийн хэмжээ"-г нэгдүгээр хавсралтаар, “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын
төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, уйлчипгээний оношийн хамааралтай
бүлгийн жагсаалт, өртгийн жин”-г хоёрдугаар хавсралтаар, “Эрүүл мэндийн даатгалын
сангаас тусламж, уйлчилгээний зардлын төлбөр гүйцэтгэх журам’’-ыг гуравдугаар
хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Нийслэлийн Баянгол, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Хан-Уул дүүргийн иргэдэд мэс заслын
тусламж, үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгэж буй Ачтан. Мишээл, Номун эмнэлгүудийн мэс
заслын тусламж, уйлчилгээ; зайлшгүй шаардлагаар хийгдэх амбулаторийн узлэг;
оношилгоо, шинжилгээний зардлын төлбөр болон хувийн хэвшлийн Баянзүрх дүүргийн
нэгдсэн эмнэлэг, Сэргээн засах клиник эмнэлгийн даатгуулагчид үзүүлэх тусламж,
үйлчилгээний зардлын төлбөрийг төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагад олгох
төлбөрийн хэмжээгээр тооцож санхүүжүүлэхийг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
/Д.Мэндбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагад мөрдөж буи хувьсах зардлын төлбөрийн
хэмжээгээр санхүүжилт олгох болсонтой холбогдуулан мэс заслын тусламж, үйлчилгээ
авч буй даатгуулагчаас Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 11.2-т зааснаас өөр
нэмэлт төлбөр авахгүй ажиллахыг Ачтан, Мишээл, Номун эмнэлэг, Баянзүрх дүүргийн
нэгдсэн эмнэлэг, Сэргээн засах клиник эмнэлгийн дарга нарт үүрэг болгосугай.
НДҮЗ-ийн 2016.05.19-ний өдрийн 19 тогтоол
4.4.Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний
зардлын хэмжээг тооцох:
• 4.4.3. Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлын
бүрэлдэхүүнд хэвтүүлэн эмчлэх хугацаанд хэрэглэгдэх эм,
эмнэлгийн хэрэгсэл болон хэвтүүлэн эмчлэх үед хийгдсэн суурь
оношилгоо, шинжилгээ, бариа засал, сэргээн засах эмчилгээ,
сувилахуйн тусламж, үйлчилгээ багтана.
• 4.4.4. Даатгуулагч хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ авах
хугацаанд тасаг хооронд шилжсэн тохиолдлыг хэвтүүлэн
эмчлэх тусламж, үйлчилгээний нэг тохиолдлоор бүртгэж,
шилжин хэвтсэн оношийн кодоор тооцож, зардлын төлбөрийг
төлнө.
НДҮЗ-ийн 2016.05.19-ний өдрийн 19 тогтоол
4.6. Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээний зардлын хэмжээг тооцох:
• 4.6.2.Мэс заслын бус чиглэлийн амбулаторийн үзлэг, зөвлөгөөнд эмчийн үзлэг,
зөвлөгөө, тэдгээрт шаардлагатай нэг удаагийн эмчилгээний хэрэгслүүд, анхан шатны
маягтын зардал хамаарна.
• 4.6.3. Мэс заслын чиглэлийн амбулаторийн үзлэг, зөвлөгөө, ажилбарт эмчийн үзлэг,
зөвлөгөө, шархны анхдагч цэгцэлгээ, боолт, төрөл бүрийн эмчилгээ, сувилгааны
ажилбарууд, тэдгээрт шаардлагатай нэг удаагийн эмчилгээний хэрэгслүүд, анхан
шатны маягтын зардал хамаарна.
• 4.6.4. Уламжлалт, сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний амбулаторийн үйлчилгээ
нь мэс заслын бус амбулаторийн үйлчилгээний ангилалд хамаарна.
• 4.6.5. Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээнд тухайн оношоор үзүүлсэн анхны үзлэг
болон оношилгоо, шинжилгээ бүрдүүлсний дараах нэг удаагийн давтан үзлэгийг
оруулж тооцно.
• 4.6.6. Даатгуулагч тухайн сард өвчний учир амбулаториор үйлчлүүлэхдээ хэд хэдэн
кабинетэд өөр өөр оношоор үзүүлсэн, эсхүл нэг кабинетэд давтан үзүүлсэн нь
тохиолдлын тоог нэмэх үндэслэл болохгүй.
• 4.6.7. Хэвтүүлэн эмчлэх хугацаанд тухайн эмнэлэгт үзүүлсэн амбулаторийн
тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөрийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас
давхардуулан олгохгүй.
НДҮЗ-ийн 2016.05.19-ний өдрийн 19 тогтоол
4.7.Оношилгоо, шинжилгээний зардлын хэмжээг тооцох:
• 4.7.2. Даатгуулагч өвчний учир эмчийн заалтаар онош тогтоолгох болон өвчний
явцыг хянах зорилгоор тухайн сард хийгдсэн оношилгоо, шинжилгээнүүдийг нэг
багц болгон оношилгоо, шинжилгээний нэг тохиолдол хэмээн бүртгэнэ.
•
• 4.7.3. Даатгуулагчийн тухайн сард хийгдсэн оношилгоо, шинжилгээний зардлын
төлбөрийг холбогдох санхүүгийн баримтыг үндэслэн, нэг удаад улирлын
төлбөрийн хэмжээг баримтлан гүйцэтгэлээр тооцон олгоно. Улирлын төлбөрийн
хэмжээнээс илүү гарсан тохиолдолд даатгуулагч өөрөө хариуцан төлнө.
• 4.7.4. Хэвтүүлэн эмчлэх хугацаанд тухайн эмнэлэгт хийгдсэн суурь
оношилгоо, шинжилгээний төлбөрийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас
давхардуулан олгохгүй. Хэрвээ хэвтүүлэн эмчлэх хугацаанд зайлшгүй
шаардлагаар өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ /компьютер томограф,
МRI, дуран, гэх мэт/-г хийлгэсэн тохиолдолд улирлын төлбөрийн хэмжээгээр
тооцон эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгоно.
•
• 4.7.5. Тухайн эмнэлэгт хийгдэж байгаа өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ
/компьютер томограф, МRI, дуран, гэх мэт/-г улирлын төлбөрийн хэмжээгээр
тооцон эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх ба уг төлбөрийн хэмжээ
болон тухайн эмнэлгийн даргын баталсан “Төлбөртэй тусламж,
үйлчилгээний тариф”-ын зөрүүг даатгуулагч өөрөө хариуцан төлнө.
НДҮЗ-ийн 2016.05.19-ний өдрийн 19 тогтоол
НДҮЗ-ийн 2016 оны 07 дугаар сарын 19-ний
өдрийн 26 дугаар тогтоолын хүрээнд
- УНТЭ-ийн салбар амбулатори, Грандмед
эмнэлэгтэй ХУД-ийн иргэдэд яаралтай тусламж,
үйлчилгээ үзүүлэх /нэмэлт гэрээ байгуулсан/
- Хорт хавдрын зарим тусламж, үйлчилгээг ЭМДС-
аас төлөх төлбөрийн дээд хязгаарт хамаарахгүй
байх;
- Ачтан клиникийн эмнэлэг, Болор мэлмий,
Мишээл, Грандмед, Гурван гал, Интермед, Номуун,
Сонгдо, Мөнгөн гүүр, Топаз, ЭМЖЖ, Монгол
Хьюндай зэрэг 12 эмнэлгүүд өндөр өртөгтэй мэс
заслын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхээр батлагдсан.
- Дээрх 12 хувийн эмнэлэгт албан тоот хүргүүлж,
“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр
бараа, ажил худалдан авах тухай” хуулийн талаар
сургалт зохион байгуулсан.
-Тендер зохион байгуулах талаар уулзалт зохион
байгуулж, харилцан санал солилцож, НДҮЗ-ийн
тогтоолд өөрчлөлт оруулахаар тогтоолын төслийг
боловсруулан хүргүүлсэн.
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас
Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх
үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ
Даатгуулагч
Нас Хүйс
Эрүүл
мэндийн
эрсдэл
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсөв,
санал, төсөөлөл
2015 он
100.2%
(3.0 сая)
203.1
248.1
5.0 сая
2016 он
271,5
292,8
2017 он
322.4
327.5
2018 он
334.1
336.8
Тусламж, үйлчилгээ
авагч даатгуулагч
Хамралтын хувь
(давхардсан тоогоор)
Шимтгэлийн
орлого
/тэрбум төг/
Зарлага
/тэрбум төг/
Гүйц Төсөв Төсвийн
төсөл
Төсвийн
төсөөлөл
2016 оны 3-р улирлын сангийн гүйцэтгэл
Баталсан төсөв
200,6
тэрбум.төг
Гүйцэтгэл
185.4 тэрбум.төг
Биелэлт 92.4 %
Шимтгэлийн орлого
Баталсан төсөв
188,9
тэрбум.төг
Гүйцэтгэл
161,4 тэрбум.төг
Зардлын
85,4 %
Тусламж, үйлчилгээний
зардал
Нийслэлийн ЭМБ-ын тусламж, үйлчилгээний
зардал 2016 оны 3-р улирлын урьдчилсан
мэдээ/
/сая. төг/
№
Тусламж,үйлчилгээний
төрөл
Аймаг Нийслэл Нийт дүн
Нийт
зардалд
эзлэх хувь
1
Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж,
үйлчилгээ 32 246,0 49 228,0 81 474,0 50.3%
2 Амбулаторийн үйлчилгээ 11 188,9 15 824,5 27 013,4 16,7%
3 Оношилгоо шинжилгээ 6 213,3 11 470,3 17 683, 9 10,9%
4 Уламжлалт эмчилгээ 1 291,5 1 004,9 2 296,4 1,4%
5
Өдрөөр эмчлэх тусламж,
үйлчилгээ 1 531,4 696,9 2 228,3 1,4%
6 Хөнгөвчлөх үйлчилгээ 222,5 296, 3 518,9 0,3%
7 Нөхөн сэргээх эмчилгээ 4 087,1 2 554,1 6 641,2 4,1%
8 Эмийн үнийн хөнгөлөлт 6 988,4 8 749,3 15 737,7 9,7%
9
Өндөр өртөгтэй зарим
тусламж, үйлчилгээ - 7 453,6 7 453,6 4,6%
10 Хорт хавдрын хими, туяа - 891,3 891,3 0,6%
Нийт зардал 63 769,0 98 169 ,4 161 938,5 100%
2016 онд хамтран ажиллахаар гэрээ байгуулсан
ЭМБ-ын тоо
Улсын хэмжээнд 1103 эрүүл мэндийн байгууллага (улсын 103 эмнэлэг,
хувийн 171 эмнэлэг, 44 рашаан сувилал, 785 эмийн сан)-тай, үүнээс
нийслэлийн хэмжээнд 404 эрүүл мэндийн байгууллагатай “Эрүүл
мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, худалдан авах гэрээ” байгуулан
ажиллаж байна.
Хамтарсан тушаал
Хамтарсан тушаал
Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын
2016 оны хагас жилийн гэрээний биелэлт
Гэрээ дүгнүүлсэн ЭМБ
№
ЭМБ-ын
төрөл
Гэрээ
байгуулса
н ЭМБ-ын
тоо
Гэрээг
дүгнүүл
сэн
ЭМБ-ын
тоо
Дүгнүүлэ
э-гүй
ЭМБ-ын
тоо
1 Төрийн өмчит
ЭМБ
28 27 1
2 Рашаан
сувилал
26 20 6
3 Хувийн
хэвшлийн
ЭМБ
84 84
4 Эмийн сан 266 260 6
Нийт 404 391 13
Гэрээний үнэлгээ /хувиар/
№ Эрүүл мэндийн
байгууллагын төрөл
Дүгнэгдсэн
оноо
Дундаж
хувь
80-89
оноо
90-100
оноо
1
Төрийн өмчийн эрүүл
мэндийн байгууллага
27 96,4%
2
Хувийн хэвшлийн
эрүүл мэндийн
байгууллага
5 79 93%
3
Рашаан, сувилал 26 97.6 %
4
Эмийн сан 9 258 95,7%
Нийт 14 390 95,7
ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
АХБ-ны “Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог
бэхжүүлэх нь” төсөл
Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн чиглэлээр:
• Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний өртөг тооцохоор ажлын хэсгийг байгуулж III
шатлалын 5, II шатлалын 8, хувийн 4, сэргээн засах, уламжлалтын 4, сувиллын 3, өрхийн
ЭМТ 14, сумын ЭМТ 25 эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон тусламж, үйлчилгээний өртгийн
судалгаа;
• Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарын чиглэлээр, тухайлбал: Монгол Улсад
чанарын үзүүлэлтийн мэдээг нэгтгэн дүн шинжилгээ хийхэд ашиглах DHIS2 програмыг
нэвтрүүлэх.
Эрүүл мэндийн даатгалын засаглал, байгууллагын хөгжлийн чиглэлээр:
• Даатгуулагчийн сэтгэл ханамжийг үнэлэх судалгааг амбулаториор үйлчлүүлж байгаа, хэвтэн
эмчлүүлж байгаа, эмийн үнийн хөнгөлөлт авсан 396 (19 ЭМБ) даатгуулагчдаас асуумж
болон бүлгийн ярилцлага хийх, баримт бичгийн дүн шинжилгээ, ажиглалт хийх аргуудыг
ашиглах судалгааг зохион байгуулж, үр дүнг нэгтгэх, боловсруулах шатанд явж байна.
• “Эрүүл мэндийн даатгалын нийгмийн маркетингийн стратеги 2016-2020” болон 2016 онд
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулах шатанд явж байна.
ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
АХБ-ны “Эрүүл мэндийн даатгалын
тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төсөл
Өрх, сумын эрүүл мэндийн төв, ӨООБ-ийн өртөг тооцох судалгааны
чиглэлээр:
•ЭМД-ын тусламж, үйлчилгээний багцад шинээр орсон өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн
төвөөс үзүүлэх зарим тусламж тусламж, үйлчилгээний болон сонгогдсон ӨООБ-ийн
нэгжийн өртөгийг тооцох болон 2017 оны төсвийг боловсруулах, төлбөрийн хэмжээний
төслийг бэлтгэх үүрэг бүхий ЭМДГ-ын даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн
“Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/03 тоот тушаалаар байгуулсан ажлын хэсэг 2016 онд III
шатлалын 5, II шатлалын 3, хувийн 4, сэргээн засах, уламжлалтын чиглэлийн 7, ӨЭМТ 25,
СЭМТ 25, аймгийн нэгдсэн 5 буюу нийт 74 эрүүл мэндийн байгууллагад өртгийн судалгаа
зохион байгуулахаар төлөвлөснөөс 8 дугаар сарын байдлаар Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Завхан
аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүд, 15 СЭМТ болон 6 ӨЭМТ-д ажилласан өртгийн судалгааны
мэдээг нэгтгэв.
•Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний өртөг тооцох судалгааны 2016 оны төлөвлөгөөний
төсөл, судалгааны мэдээлэл цуглуулах арга зүйг боловсруулав.
•АХБ-ны “Хүнсний тэжээл, нийгмийн халамжийн төсөл”-өөс эрүүл мэндийн даатгалын
байгууллагатай Мэдээллийн технологийн чиглэлээр хамтран ажиллах талаар сургалт
зохион байгуулав.
Эмийн нэр - Харвони
Үйлдвэрлэгч- АНУ /Gilead/
Савалгааны тоо – 28ш
Импортлогч – Омбол
ХХК
Худалдааны үнэ- 300$
Элэгний С вирусийн эсрэг эмүүд
Эмийн нэр - Ледифос
Үйлдвэрлэгч-Энэтхэг
/Hetero/
Савалгааны тоо – 28ш
Импортлогч – Азифарм
ХХК
Худалдааны үнэ- 490,0
төг
Эмийн нэр - Ледвир
Үйлдвэрлэгч- АНУ /Mylan/
Савалгааны тоо – 28ш
Импортлогч – Монгол Эм
импекс концерн /МЭИК/
ХХК
Худалдааны үнэ- 525,0төг
• Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас элэгний гепатит
вирусийн эмэнд үнийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр 23,4 тэрбум
төгрөг батлагдсантай холбогдуулан Эрүүл мэндийн
даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх элэгний
гепатит вирусийн эмийг санхүүжүүлэхтэй холбогдуулан
бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах Ажлын хэсгийг
ЭМНДЕГ-ын даргын 2016.10.03-ны өдрийн А/25 дугаар
тушаалаар батлуулав.
• Азифарм, МЭИК, Омбол ХХК-ийн удирдлагуудтай
уулзаж, дээрх эмийн талаар мэдээлэл авч, хамтран
ажиллах талаар санал солилцов.
• Ажлын хэсгийн хурлыг 2016.10.06-ны өдөр хуралдуулж,
цаашид хийх ажлын төлөвлөгөөг баталсан.
Шимтгэл төлөөгүй иргэнд хүлээлгэх
хариуцлага
Хуулийн 25.2.1-д 6.1.2-6.1.4, 6.1.12-т заасан
даатгуулагч шимтгэлийг хуульд заасан хугацаанд
төлөөгүй бол тухайн жилийн төлбөл зохих
шимтгэлийг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгох.
Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа!
Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газрын дэргэдэх
Эрүүл Мэндийн Даатгалын Газар
Утас: +976-328030, +976-325125
И-мэйл: emd@ndaatgal.mn
Вэб хуудас: www.ndaatgal.mn

More Related Content

What's hot

Nao 1 2007_04 audit
Nao 1 2007_04 auditNao 1 2007_04 audit
Nao 1 2007_04 auditLionswan Sun
 
2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ
2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ
2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖUmguullin Mongol Umguulugch
 
Beltgel ajil 2012 05-18 (2)
Beltgel ajil 2012 05-18 (2)Beltgel ajil 2012 05-18 (2)
Beltgel ajil 2012 05-18 (2)GEC Mongolia
 
Crc бүсийн шалгалтын тайлан
Crc  бүсийн шалгалтын тайланCrc  бүсийн шалгалтын тайлан
Crc бүсийн шалгалтын тайланcrc.gov.mn crc
 
Togt 15-hesgiin bairnii zaavar-pn
Togt 15-hesgiin bairnii zaavar-pnTogt 15-hesgiin bairnii zaavar-pn
Togt 15-hesgiin bairnii zaavar-pnGEC Mongolia
 
Хэвлэлийн эрх чөлөө Монголд 2012-2013
Хэвлэлийн эрх чөлөө Монголд 2012-2013Хэвлэлийн эрх чөлөө Монголд 2012-2013
Хэвлэлийн эрх чөлөө Монголд 2012-2013Globe International
 
УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчдийн зардлын тайлан
УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчдийн зардлын тайланУИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчдийн зардлын тайлан
УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчдийн зардлын тайланJargalmaa Gantomor
 
Togt 63-gecm-ubeg-last version2012.05
Togt 63-gecm-ubeg-last version2012.05Togt 63-gecm-ubeg-last version2012.05
Togt 63-gecm-ubeg-last version2012.05GEC Mongolia
 
7 бхы жхыжхэнр эрөат грэ оэор
7 бхы жхыжхэнр эрөат грэ оэор7 бхы жхыжхэнр эрөат грэ оэор
7 бхы жхыжхэнр эрөат грэ оэорEvsel Nith
 
13.тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
13.тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль13.тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
13.тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульMonatom Mgl
 
Juram tusul-sanal
Juram tusul-sanalJuram tusul-sanal
Juram tusul-sanalOyuna Oyuka
 
Togt 26- -_-___ __________ ____ _________, ________ _________, _______, _____...
Togt 26- -_-___ __________ ____ _________, ________ _________, _______, _____...Togt 26- -_-___ __________ ____ _________, ________ _________, _______, _____...
Togt 26- -_-___ __________ ____ _________, ________ _________, _______, _____...GEC Mongolia
 

What's hot (20)

Crcnews 2017-1
Crcnews 2017-1Crcnews 2017-1
Crcnews 2017-1
 
201702
201702201702
201702
 
Nao 1 2007_04 audit
Nao 1 2007_04 auditNao 1 2007_04 audit
Nao 1 2007_04 audit
 
201703
201703201703
201703
 
Sharavdorj
SharavdorjSharavdorj
Sharavdorj
 
2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ
2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ
2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ
 
Beltgel ajil 2012 05-18 (2)
Beltgel ajil 2012 05-18 (2)Beltgel ajil 2012 05-18 (2)
Beltgel ajil 2012 05-18 (2)
 
Crc бүсийн шалгалтын тайлан
Crc  бүсийн шалгалтын тайланCrc  бүсийн шалгалтын тайлан
Crc бүсийн шалгалтын тайлан
 
Burtgeliin juram
Burtgeliin juramBurtgeliin juram
Burtgeliin juram
 
Togt 15-hesgiin bairnii zaavar-pn
Togt 15-hesgiin bairnii zaavar-pnTogt 15-hesgiin bairnii zaavar-pn
Togt 15-hesgiin bairnii zaavar-pn
 
Хэвлэлийн эрх чөлөө Монголд 2012-2013
Хэвлэлийн эрх чөлөө Монголд 2012-2013Хэвлэлийн эрх чөлөө Монголд 2012-2013
Хэвлэлийн эрх чөлөө Монголд 2012-2013
 
УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчдийн зардлын тайлан
УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчдийн зардлын тайланУИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчдийн зардлын тайлан
УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчдийн зардлын тайлан
 
Togt 63-gecm-ubeg-last version2012.05
Togt 63-gecm-ubeg-last version2012.05Togt 63-gecm-ubeg-last version2012.05
Togt 63-gecm-ubeg-last version2012.05
 
Togt 26
Togt 26Togt 26
Togt 26
 
ххмтг
ххмтг ххмтг
ххмтг
 
7 бхы жхыжхэнр эрөат грэ оэор
7 бхы жхыжхэнр эрөат грэ оэор7 бхы жхыжхэнр эрөат грэ оэор
7 бхы жхыжхэнр эрөат грэ оэор
 
13.тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
13.тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль13.тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
13.тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
 
Crc crc introduction
Crc  crc introductionCrc  crc introduction
Crc crc introduction
 
Juram tusul-sanal
Juram tusul-sanalJuram tusul-sanal
Juram tusul-sanal
 
Togt 26- -_-___ __________ ____ _________, ________ _________, _______, _____...
Togt 26- -_-___ __________ ____ _________, ________ _________, _______, _____...Togt 26- -_-___ __________ ____ _________, ________ _________, _______, _____...
Togt 26- -_-___ __________ ____ _________, ________ _________, _______, _____...
 

Similar to Emd 2016 shine_jurmuud

ТӨРӨӨС АВАХ ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /нийгмийн халамж/
ТӨРӨӨС АВАХ ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /нийгмийн халамж/ТӨРӨӨС АВАХ ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /нийгмийн халамж/
ТӨРӨӨС АВАХ ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /нийгмийн халамж/Umguullin Mongol Umguulugch
 
Setgel hanamj 2018 negtgel-02,05
Setgel hanamj 2018 negtgel-02,05Setgel hanamj 2018 negtgel-02,05
Setgel hanamj 2018 negtgel-02,05Gantulga Nyamdorj
 
Nemg 2018 onoor
Nemg 2018 onoorNemg 2018 onoor
Nemg 2018 onoorbaaska1011
 
стратеги төлөвлөгөө 2017.12,12
стратеги төлөвлөгөө 2017.12,12стратеги төлөвлөгөө 2017.12,12
стратеги төлөвлөгөө 2017.12,12admiral_mgl
 
2018 uzuulelt hj
2018 uzuulelt hj2018 uzuulelt hj
2018 uzuulelt hjbaaska1011
 
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсээс 2014 онд хийсэн онцлох ажил
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсээс 2014 онд хийсэн онцлох ажилБаянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсээс 2014 онд хийсэн онцлох ажил
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсээс 2014 онд хийсэн онцлох ажилJargalsaikhan t
 
Heleltseh asuudal
Heleltseh asuudalHeleltseh asuudal
Heleltseh asuudalEvsel Nith
 
Bzdemt tanitsuulga 2017 zassan
Bzdemt tanitsuulga 2017 zassanBzdemt tanitsuulga 2017 zassan
Bzdemt tanitsuulga 2017 zassanadmiral_mgl
 
Нийслэлийн орон сууцны корпораци (Төсөөлөл) 2014
Нийслэлийн орон сууцны корпораци (Төсөөлөл) 2014 Нийслэлийн орон сууцны корпораци (Төсөөлөл) 2014
Нийслэлийн орон сууцны корпораци (Төсөөлөл) 2014 Bayar Tsend
 

Similar to Emd 2016 shine_jurmuud (14)

ТӨРӨӨС АВАХ ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /нийгмийн халамж/
ТӨРӨӨС АВАХ ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /нийгмийн халамж/ТӨРӨӨС АВАХ ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /нийгмийн халамж/
ТӨРӨӨС АВАХ ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /нийгмийн халамж/
 
Setgel hanamj 2018 negtgel-02,05
Setgel hanamj 2018 negtgel-02,05Setgel hanamj 2018 negtgel-02,05
Setgel hanamj 2018 negtgel-02,05
 
Nemg 2018 onoor
Nemg 2018 onoorNemg 2018 onoor
Nemg 2018 onoor
 
Drug 2018
Drug 2018Drug 2018
Drug 2018
 
стратеги төлөвлөгөө 2017.12,12
стратеги төлөвлөгөө 2017.12,12стратеги төлөвлөгөө 2017.12,12
стратеги төлөвлөгөө 2017.12,12
 
2
22
2
 
Ministry of construction and urban development
Ministry of construction and urban developmentMinistry of construction and urban development
Ministry of construction and urban development
 
Ipotek
IpotekIpotek
Ipotek
 
2018 uzuulelt hj
2018 uzuulelt hj2018 uzuulelt hj
2018 uzuulelt hj
 
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсээс 2014 онд хийсэн онцлох ажил
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсээс 2014 онд хийсэн онцлох ажилБаянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсээс 2014 онд хийсэн онцлох ажил
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсээс 2014 онд хийсэн онцлох ажил
 
Heleltseh asuudal
Heleltseh asuudalHeleltseh asuudal
Heleltseh asuudal
 
2015.ii shinjilgee
2015.ii shinjilgee2015.ii shinjilgee
2015.ii shinjilgee
 
Bzdemt tanitsuulga 2017 zassan
Bzdemt tanitsuulga 2017 zassanBzdemt tanitsuulga 2017 zassan
Bzdemt tanitsuulga 2017 zassan
 
Нийслэлийн орон сууцны корпораци (Төсөөлөл) 2014
Нийслэлийн орон сууцны корпораци (Төсөөлөл) 2014 Нийслэлийн орон сууцны корпораци (Төсөөлөл) 2014
Нийслэлийн орон сууцны корпораци (Төсөөлөл) 2014
 

More from Bayarsaikhan Baatar

сендайн үйл ажиллагааны хүрээ
сендайн үйл ажиллагааны хүрээсендайн үйл ажиллагааны хүрээ
сендайн үйл ажиллагааны хүрээBayarsaikhan Baatar
 
газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад хувь хүний оролцоо
газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад хувь хүний оролцоогазар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад хувь хүний оролцоо
газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад хувь хүний оролцооBayarsaikhan Baatar
 
нэмг хүлээгдэл Copy
нэмг хүлээгдэл  Copyнэмг хүлээгдэл  Copy
нэмг хүлээгдэл CopyBayarsaikhan Baatar
 
эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлага
эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлагаэмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлага
эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлагаBayarsaikhan Baatar
 
нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл Copy
нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл  Copyнийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл  Copy
нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл CopyBayarsaikhan Baatar
 

More from Bayarsaikhan Baatar (8)

сендайн үйл ажиллагааны хүрээ
сендайн үйл ажиллагааны хүрээсендайн үйл ажиллагааны хүрээ
сендайн үйл ажиллагааны хүрээ
 
газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад хувь хүний оролцоо
газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад хувь хүний оролцоогазар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад хувь хүний оролцоо
газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад хувь хүний оролцоо
 
Emiinjagsaalt2016
Emiinjagsaalt2016Emiinjagsaalt2016
Emiinjagsaalt2016
 
Bro
BroBro
Bro
 
Ami
AmiAmi
Ami
 
нэмг хүлээгдэл Copy
нэмг хүлээгдэл  Copyнэмг хүлээгдэл  Copy
нэмг хүлээгдэл Copy
 
эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлага
эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлагаэмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлага
эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлага
 
нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл Copy
нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл  Copyнийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл  Copy
нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл Copy
 

Emd 2016 shine_jurmuud

 • 1. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ГАЗАР ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ХАРИУЦАХ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ, 2016 ОНД ШИНЭЭР БАТЛАГДСАН ТОГТООЛ, ЖУРАМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЗОРИУЛАВ. 2016 ОН
 • 2. Газрын бүтэц, орон тоо 1994 Монгол даатгал 20081996 2006 2011 НДЕГ НДЕГ НДЕГНДЕГ 3 орон тоо ЭМД хэлтэс ЭМДХС газар ЭМДХС газар 8 орон тоо5 орон тоо ЭМДХС газар ЭМД Газар 41 орон тоо 34 орон тоо ЭМД 2013 2016 НДЕГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ ЭМДБХГ ЭМНДЕГ 14 орон тоо
 • 3. ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ГАЗАР ЭМДБХГ 4 хэлтэстэй ЭМДБХХ ТҮЧХ БТХ ТҮХШХ
 • 4. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ УИХ-ААР 2015 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 29-НИЙ ӨДӨР БАТЛАГДСАН. ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХҮРЭЭНД:
 • 5. Хуулийг шинэчлэх үндэслэл, шаардлага Хүн амын зарим бүлгийн ЭМД-ын хамралт хангалтгүй ЭМД-ын шимтгэлийн хувь хэмжээг тогтоодог аргачлал байхгүй Даатгуулагчийн өмнөөс ЭМ-ийн чанартай тусламж, үйлчилгээ худалдан авах байгууллагын чадавхи сул ЭМД-ын үйл ажиллагааг эрхлэх, удирдах, шийдвэр гаргах байгууллагын эрх, чиг үүрэг давхардсан, мөн хуваагдмал ЭМ-ийн тусламж, үйлчилгээ худалдан авалт нь идэвхигүй санхүүжилт хэлбэртэй ЭМД-д хамаарах тусламж, үйлчилгээний үндсэн багц оновчгүй Тусламж, үйлчилгээний зардлын хувь хүний өөрөө хариуцан төлөх шууд төлбөрийн хэмжээ өндөр
 • 6. Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Амбулаторийн үйлчилгээ Оношлогоо, шинжилгээ Өдрөөр эмчлэх тусламж, үйлчилгээ Уламжлалт эмчилгээ Нөхөн сэргээх үйлчилгээ Хөнгөвчлөх үйлчилгээ Өрх, сум, багийн эмчийн жороор олгох эмийн үнийн хөнгөлөлт Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах тусламж, үйлчилгээний багц Хорт хавдрын хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээ; Өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээ, шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл; Аймаг, дүүргийн амбулаторийн төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийн бичсэн жороор олгох эмийн үнийн хөнгөлөлт; Зарим төрлийн хиймэл цорго, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протез, ортопедийн хэрэгсэл; Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх зарим сэргээн засах үйлчилгээ, гэрээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ, өдрийн эмчилгээ, асаргаа, сувилгаа, оношлогоо, шинжилгээ; Хорт хавдрын хими болон туяаны өдрийн эмчилгээ; Жирэмсний 37 долоо хоногоос өмнөх ба төрсний дараах үеийн хавсарсан эмгэгийн эмчилгээ Хуучин хуулиар/9/ Шинэ хуулиар нэмэгдсэн/16/
 • 7. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцан төлөх тусламж, үйлчилгээний багц № Тусламж, үйлчилгээний төрөл Эрүүл мэндийн даатгалаас хариуцах төлбөр (төгрөг) Төрийн өмчийн ЭМБ Хувийн өмчийн ЭМБ 1 Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ 145 500-804 090 84 875-469 052 2 Өдрөөр эмчлэх тусламж, үйлчилгээ 65 475-158 895 3 Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ 15 000-16 200 4 Оношилгоо, шинжилгээ 55 000/165 000 5 Уламжлалт эмчилгээ 117 000 117 000 6 Нөхөн сэргээх эмчилгээ/рашаан сувилал/ 110 000-116 281 74 000-74 890 7 Хорт хавдрын болон бусад өвчний хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээ, 300 000 175 000 8 Эмийн үнийн хөнгөлөлт Даатгалын гэрээ бүхий эмийн сангаас авах 184 олон улсын нэрийн 817 худалдааны нэрийн эмийн үнэд 40- 80 хувийн үнийн хөнгөлөлтийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлнө. 9 Өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээ, шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протез, ортопедийн хэрэгсэл 160 олон улсын оношийн бүлгийн 484 төрлийн хэрэгсэлийн 0.9-28740.7 мянган төгрөг 10 11 Хорт хавдрын химийн болон туяаны өдрийн эмчилгээ Туяаны өдрийн эмчилгээ-66000 Химийн өдрийн эмчилгээ-45000 12 Нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдлээсээ хамааран урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах
 • 8. ЭМДБайгууллагаас гэрээ байгуулах ЭМБ-д тавигдах шаардлага Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн Магадлан итгэмжлэгдсэн Өмчийн бүх хэвшлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
 • 9. 2016 онд хамтран ажиллахаар гэрээ байгуулсан ЭМБ-ын тоо Улсын хэмжээнд 1103 эрүүл мэндийн байгууллага (улсын 103 эмнэлэг, хувийн 171 эмнэлэг, 44 рашаан сувилал, 785 эмийн сан)-тай, үүнээс нийслэлийн хэмжээнд 404 эрүүл мэндийн байгууллагатай “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, худалдан авах гэрээ” байгуулан ажиллаж байна.
 • 10. Эрүүл мэндийн байгууллагын эрх, үүрэг эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар санал боловсруулж Үндэсний зөвлөл дэх өөрийн төлөөллөөрөө дамжуулан шийдвэрлүүлэх; даатгуулагчийг хэвтүүлэн эмчлэх үед өвчний түүхэнд бичигдсэн эм, тариа, материалын зардлыг өөрөөр нь гаргуулсан тохиолдолд зах зээлийн жишиг үнээр тооцон даатгуулагчид буцаан олгох; эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөрийн хэмжээгээр даатгуулагчийн төлөх төлбөрөөс хасч тооцох; эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн тохиолдолд уг зөрчлийг арилгах талаар эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх; даатгуулагчид шаардлагагүй хэвтүүлэн эмчлэх болон бусад тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, лавлагаа тусламж үзүүлж, эм тариа олгохыг хориглох; хууль тогтоомжид заасан бусад эрх үүрэг.
 • 11. Засгийн газрын тогтоол /2/ Хууль тогтоомжийн нэр Хугацаа, дугаар • Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2016 оны хэмжээ 2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 13 дугаар тогтоол • “Эрүүл даатгалын мэдээллийн цахим сан” • “Эрүүл мэндийн даатгалын цахим картад хадгалагдах мэдээлэл болон цахим картыг хэрэглэх журам” 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 279 дүгээр тогтоолоор хэлэлцэн батлав.
 • 12. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээ-ЗГ-ын 2016 оны 13 тоот тогтоол Даатгуулагчийн төрөл Хариуцан төлөх хэлбэр Хувь хэмжээ Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан Аж ахуй нэгж байгууллага ХХТАО-ын 4-өөс доошгүй хувиар Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчин, тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй болон бусад иргэн /өөрөө хариуцан төлнө/ ХХДХ-ний 2-оос доошгүй хувь: Сард-3840 төг Жилд-46080 төг -Тэтгэврээс өөр тогтмол мөнгөн орлогогүй иргэн, - Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн; -Хүүхдээ 2 хоёр /ихэр бол 3 гурав/ нас хүртэл нь өсгөн бойжуулж байгаа эх /эцэг/, -Хугацаат цэргийн жинхэнэ албан хаагч; Төрөөс хариуцан төлнө. ХХДХ-ний 2-оос доошгүй хувь: Сард-3840 төг Жилд-46080 төг 18 насны хүүхэд ХХДХ-ний 1-ээс доошгүй хувь: Сард-1920 төг Жилд-23040 төг Оюутан суралцагч /их, дээд сургууль, коллеж, МСҮТ/ /өөрөө хариуцан төлнө/
 • 13. Эрүүл мэндийн даатгалын цахим карт ЗГ-ын 2016.05.23-ны өдрийн 279 тогтоол ЦАХИМ КАРТ  Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн цахим сангийн дүрэм  Эрүүл мэндийн даатгалын цахим картад хадгалагдах мэдээлэл болон цахим зартыг хэрэглэх журам  Эрүүл мэндийн даатгалын цахим картын загвар
 • 14. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоол /10/ Хууль тогтоомжийн нэр Хугацаа, дугаар • “Хорт хавдрын зарим тусламж, үйлчилгээний зардлын эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийг хэмжээ” • “Даатгуулагчид үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчигээний зардлын даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн дээд хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай” тогтоолд нэмэлт оруулах тухай 2016 оны 05, 23 дугаар тогтоол “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг хариуцах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам” 2016 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 06 тоот тогтоол “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протезийн жагсаалт, түүний жишиг үнэ, даатгалын сангаас олгох төлбөрийн хэмжээ, хяналт тавих журам” 2016 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай эмийн ерөнхий нэршлийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөх хэмжээ” 2016 оны 08, 18 дугаар тогтоол
 • 15. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоол Хууль тогтоомжийн нэр Хугацаа, дугаар • “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлын даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээ”, • “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний оношийн хамааралтай бүлгийн жагсаалт, өртгийн жин”, • “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөр гүйцэтгэх журам” 2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 19 дүгээр тогтоол • “Төлбөрийн хэмжээ, жагсаалт, өртгийн жин, журам батлах тухай тогтоол”-д нэмэлт оруулах тухай /“Грандмед” эмнэлэг Хан-Уул дүүргийн иргэдэд мэс заслын яаралтай ТҮ үзүүлэх/ 2016 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн 25 дугаар тогтоол • Улаан бурхан өвчин дэгдсэнтэй холбоотой Эрүүл мэндийн даатгалын эрсдэлийн сангаас улаан бурхан өвчний үеийн хэрэгцээтэй байгаа 7 төрлийн эмийн үнэ болох 453,9 сая төгрөгийг ЭМДС-аас санхүүжүүлэх 2016 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 09 тоот тогтоол • ЭМДС-ын зарлагын 2016 оны төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2016 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн 26 дугаар
 • 16. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын тушаал /7/ Хууль тогтоомжийн нэр Хугацаа, дугаар • Гэр бүлийн гишүүн-даатгуулагчийн зардлыг шилжүүлэн тооцох журам 2016 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/23 дугаар тушаал • Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх заавар 2016 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/60 дугаар тушаал • Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас жороор олгох эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх журам 2016 оны 04 сарын 12-ны өдрийн А/74 тоот тушаал • НДЕГ-ын дэргэдэх ЭМДГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо, албан тушаалын жагсаалт • Эрүүл мэндийн даатгалын газрын дүрэм 2016 оны 04 сарын 29-ний өдрийн А/90 тоот тушаал • Сонгон шалгаруулалтад оролцох эрүүл мэндийн байгууллагад тавигдах шалгуур үзүүлэлт, үнэлэх аргачлал 2016 оны 06 дугаар сарын 23-ны А/143 тоот тушаал • ЭМДС-аас зардлын төлбөрийг нь хариуцах ТҮ үзүүлэх сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн ЭМБ-ын жагсаалт 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/152 тоот тушаал • Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх элэгний гепатит вирусийн эмийг санхүүжүүлэхтэй холбогдуулан бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах Ажлын хэсэг 2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/25 тоот тушаал
 • 17. “ХОРТ ХАВДРЫН ЗАРИМ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ЭМДС-ААС ТӨЛӨХ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ” НДҮЗ-ийн 2016 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 05 дугаар тогтоол
 • 18. • 1 өвчтөн химийн эмчилгээнд дунджаар 6 удаа ордог • Үүнээс 3 удаагийн эмчилгээний төлбөрийг төрөөс хариуцдаг • Өндөр үнэтэй оношилгоо, шинжилгээ болон химийн үнэтэй тарианд өвчтөн хувиасаа их хэмжээний зардал гаргадаг. Хорт хавдрын химийн өдрийн эмчилгээ
 • 19. • 1 өвчтөн дунджаар 21 удаагийн эмчилгээнд ордог • Зарим хордлого тайлах эм тариа ба явцын оношилгоо шинжилгээнд тодорхой төлбөр хувиасаа төлдөг Хорт хавдрын туяаны өдрийн эмчилгээ
 • 20. • Өвчтөн хөнгөвчлөх тасагт дунджаар 7 хоног хэвтдэг • Асаргаа, сувилгаа, өвдөлтийн хяналт, сэтгэлзүйн зөвлөгөө зэрэг үйлчилгээ хийгддэг • Цөөн тохиолдолд өндөр үнэтэй мэс ажилбар хийдэг Хорт хавдрын хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээ
 • 21. Хорт хавдрын зарим тусламж, үйлчилгээний зардлын даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээг батлах-05 тогтоол № Тусламж, үйлчилгээний төрөл Нэгж Нэгжийн өртөг /төг/ 1 Химийн өдрийн эмчилгээ Тохиолдол 450 000 2 Туяаны өдрийн эмчилгээ Өдөр 66 000 3 Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээ Тохиолдол 300 000
 • 22. • НДЕГ-ын даргын А/101 тоот тушаалаар ЭМДС-аас зардлын төлбөрийг нь хариуцах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх ЭМБ-ыг сонгон шалгаруулах комиссыг НДҮЗ, ЭМСЯ, ХАХНХЯ, СЯ, МХЕГ, МАОЭНХ, МҮЭХ, НЭМГ, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулан байгуулж, 5 удаагийн уулзалтаар хуралдав. • Улсын хэмжээнд сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтээ 1490 эрүүл мэндийн байгууллага ирүүлснээс 1113 эрүүл мэндийн байгууллага тэнцэв. • НДЕГ-ын даргын 2016 оны А/152 тоот тушаалаар баталсан сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн ЭМБ-ын жагсаалтыг нийгмийн даатгалын болон харилцагч байгууллагуудын цахим хуудсуудад байршуулан, аймгуудын Нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд хүргүүлэв. ЭМДС-аас зардлын төлбөрийг хариуцах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа /06/
 • 23. ** “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протезийн жагсаалт, түүний жишиг үнэ, даатгалын сангаас олгох төлбөрийн хэмжээ” ** “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протез, ортопедийн зардлыг санхүүжүүлэх, хяналт тавих журам” НДҮЗ-ийн 2016.03.25-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол
 • 24. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй тусламж, үйлчилгээ Өндөр өртөг бүхий мэс заслын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагууд УНТЭ УХТЭ УГТЭ ГССҮТ ЭХЭМҮТ ХСҮТ
 • 25. Өндөр өртөг бүхий мэс заслын тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийн үнийн дээд, доод хязгаар Хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш хийсэн ажил № Өвчний нэр Хийгдэх мэс засал Эмнэлгийн хэрэгсэл ЭМД-ын хөнгөлөлт /мян.төг/ 1 Зүрхний төрөлхийн гажиг 5 35 8,2 – 6,187,0 2 Зүрхний олдмол гажиг 3 22 0,9-1,691,2 3 Зүрхний ишеми өвчин 2 26 16,5-3,600,0 4 Зүрхний хэм алдагдах өвчин 2 26 123,7-26,250,0 5 Зүрхний дутагдал 1 11 60,0-5,700,0 6 Судасны эмгэгүүд 10 40 9,7-13,500,0 7 Тархи, мэдрэлийн мэс засал 10 53 20,2-2,475,0 8 Тархины судсан дотуур хийгдэх мэс засал 14 102 13,5-15,000,0 9 Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал 7 36 22,5-6,000,0 10 Бөөрний мэс засал 11 74 30,7-2,340,0
 • 26. Өндөр өртөг бүхий мэс заслын тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай нэг эмнэлгийн хэрэгслийн үнийн дээд, доод хязгаар Хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш хийсэн ажил № Өвчний нэр Хийгдэх мэс засал Эмнэлгийн хэрэгсэл ЭМД-ын хөнгөлөлт /мян.төг/ 11 Чих, хамар хоолойн мэс засал 9 9 22,5-15,000,0 12 Гэмтлийн мэс засал 32 187 43,5-5,437,0 13 Ерөнхий мэс засал 18 186 22,5-2,340,0 14 Нүдний мэс засал 6 46 9,0-9,288,7 15 Эмэгтэйчүүдийн мэс засал 8 23 45,0-2,340,0 16 Уян дурангийн мэс ажилбар 16 62 3,7-1,875,0 17 Цөмийн эмчилгээ 1 6 37,5-1,125,0 18 Эрхтэн шилжүүлэн суулгах 5 87 4,2-28,740,7 Нийт дүн 160 484 0,9-28,740,7
 • 27. 1. ДМПП-ын амплатцер-8250,0-6187,5 2. ДМПП-ын амплатцер/хүүхдийн/- 2035,0-1526,2 3. Амплатцурийн зөөгч систем- 1320,0-990,0 4. Хүүхдийн оксигенаторын багц- 2200,0-1650,0 5. Том хүний оксигенаторын багц- 2035,0-1526,2 6. Зүрх зогсоогч-126,0-94,5 7. Гуяны дамжуулагч гуурс-65,0-48,7 8. Чиглүүлэгч сэтгүүр пластмасс-60,0- 45,0 Зүрхний төрөлхийн гажгийн мэс засал
 • 28. 1. Түнхний үе-7200,0-5400,0 2. Түнхний хоёр туйлт хиймэл үе- 6300,0-4725,0 3. Өвдөгний хиймэл үе-7250,0- 5437,5 4. Мөрний хиймэл үе-4600,0-3650,0 5. Шуу, тохойн хиймэл үе-2500,0- 1875,0 6. Шагайн хиймэл үе-4,800,0-3,600,0 Үе солих мэс засал
 • 29. Өндөр өртөг бүхий мэс заслын тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийн багцын үнэ Хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш хийсэн ажил № Өвчний нэр Хийгдэх мэс засал Жишиг үнэ ЭМД-ын хөнгөлөлт /мян.төг/ 1 Зүрхний төрөлхийн гажиг Ховдол хоорондын таславчийн цоорхой 5 280 500 3 960 375 2 Зүрхний олдмол гажиг Зүрхний хос хавтаст хавхлагын гажигууд 13 804 700 10 353 525 3 Зүрхний ишеми өвчин Коронарная ангиография 3 415 000 2 561 250 4 Зүрхний агшилтын тоо цөөрөх, хэм алдагдах Пейсмейкер суулгах 3 886 000-35 000 000 2 914 500-26 250 000 Зүрхэнд абляци хийх 37 533 500 28 150 125 5 Судасны эмгэгүүд Гол судасны цүлхэн, судасны хатууралтат бөглөрөлтөт өвчин 14 159 700 10 619 775 6 Тархи, мэдрэлийн мэс засал Нугалам, жийргийн мэс засал 8 621 000 6 465 750 7 Тархины судсан дотуур хийгдэх мэс засал Тархины судасны цүлхэн 46 300 000 34 725 000
 • 30. Өндөр өртөг бүхий мэс заслын тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийн багцын үнэ Хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш хийсэн ажил № Өвчний нэр Хийгдэх мэс засал Жишиг үнэ ЭМД-ын хөнгөлөлт /мян.төг/ 8 Нэг чихний дүлий, гадна чихний гажиг Ясан гүүрийн суулгац 20 000 000 15 000 000 9 Гэмтлийн өвчин Түнхний үе солих мэс засал 15 683 000 11 762 250 Өвдөгний үе солих мэс засал 8 505 000 6 378 750 10 Элэг, цөсний өвчин Элэгний дэлбэн тайрах 16 011 950 12 008 963 Цөсний хүүдий авах 10 313 000 7 734 750 11 Нүдний өвчин Болор суулгах мэс засал 4 958 000 3 718 500 12 Эрхтэн шилжүүлэн суулгах Элэг шилжүүлэн суулгах 18 685 100 14 013 825 Бөөр шилжүүлэн суулгах 5 283 000 3 962 250 Чөмөг шилжүүлэн суулгах 38 321 000 28 740 750 13 Олдмол болон төрөлхийн дүлий Дунгийн суулгац 26 000 000 19 500 000
 • 31.  Хүснэгт Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй зарим тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл болон протезыг даатгуулагчдад тавьсан тухай тэмдэглэл ӨВЧНИЙ ТҮҮХИЙН № ҮНДСЭН ОНОШИЙН КОД ҮЙЛДЛИЙН ОНОШ ICD9 төрөл Мэс заслын хэрэгслийн Тендерийн үнэ Даатгуулагчдад хэрэглэсэн хэрэгсэл болон протезийн тоо Даатгуулагчд ад хэрэглэсэн хэрэгслийн нийт үнэ ЭМДС-аас хөнгөлсөн хөнгөлөлтийн үнэ Даатгуулагчий н төлөх төлбөрНэршил Код Үндсэн хэрэгсэл эмнэлгийн хэрэгсэл 1 2 3 4 Дагалдах хэрэгсэл 5 6 7 8 протез 9 10 Хэрэгсэл болон протезийн нийт өртөг, ЭМД-ын хөнгөлөлт, даатгуулагчийн төлсөн төлбөр Тэмдэглэлийг үнэн, зөв хөтөлсөн :
 • 32. № Эмнэлгийн нэрс 2016.09.30-ны байдлаар Хүний тоо Зардал /мян.төг/ 1 УНТЭ 1603 2 264 884,2 2 УХТЭ 964 1 154 840,6 3 УГТЭ 2557 3 776 897,2 4 ГССҮТ 1526 1 517 572,2 5 ЭХЭМҮТ 1204 1 550 996,9 6 ХСҮТ 229 347 759,1 Нийт дүн 6614 8 607 838,2 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй тусламж, үйлчилгээний зардал
 • 33. • Жагсаалтад заасан эмийг зөвхөн ерөнхий нэршлээр бичихийг эрх бүхий эмч нарт, худалдааны нэршлээр даатгуулагчдад үнийн хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ бүхий эмийн сангийн эрхлэгч нарт тус тус үүрэг болгосон. • Даатгуулагч нь эмийн санд байршуулсан эмийн жагсаалтаас тухайн эмийн олон улсын нэршлийг үндэслэн өөрийн боломж, санхүүгийн хэрэгцээнд нийцүүлэн үйлдвэрлэгч орон болон компаний үйлдвэрлэсэн эмийг сонгон авах бололцоогоор хангагдана. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 08, 18 дугаар тогтоол
 • 34. • Эрүүл мэндийн даатгалын зардлын програм хангамжид олон улсын болон худалдааны нэршил бүрээр оруулан эмийн үнийн дээд хязгаарыг тогтоож өгсөн. • Жор бичилтийн MNS 5376:2014 стандартын дагуу “Нийлмэл найрлагатай эмийн жорыг бичихдээ худалдааны нэршлээр латинаар бичнэ” гэж заасны дагуу “Нийлмэл найрлагатай эмийн жагсаалт”-ыг тусад нь гаргасан.  4 сарын 15-аас мөрдөнө.  Эмч эмийг олон улсын нэршлээр бичиж, эмийн сан худалдааны нэршлээр олгоно.  Хөнгөлөлтийн хувь 40%-80%  Нэр төрөл, тун, хэлбэрийн хувьд нэмэгдсэн бөгөөд орчин үеийн эмчилгээний практикт түлхүү хэрэглэгдэж буй 20 бүлгийн 183 олон улсын нэршлийн 817 худалдааны нэрийн эм орсон бөгөөд 500-125 000 хүртэлх төгрөгийн үнэтэй эмүүд багтсан. “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт”
 • 35. • 5.4.1. Эмч эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жорыг “Эмийн жорын маягт, жор бичилт” MNS 5376:2014 стандартын дагуу бичих; • 5.4.2. Эмч даатгуулагчийн амбулаторийн картыг бүрэн хөтөлж, өвчний онош, эмнэлзүйн үе шатанд тохирсон эмийг бичиж, холбогдох анхан шатны бүртгэлийг бүрэн хөтлөх; • 5.4.3. Хэрэв хавсарсан өвчний үед хэрэглэх эмийг давхар бичих тохиолдолд жоронд эхлээд үндсэн оношийг, дараа нь хавсарсан оношийг бичиж оношийн дарааллаар эмийг бичих буюу нэг жоронд бичигдэх эмийн харилцан үйлчлэл, гаж нөлөөг анхаарч бичих; • 5.4.4. Нийлмэл найрлагатай эмийн жорыг бичихдээ худалдааны нэршлээр, латинаар Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор батлагдсан жагсаалтын дагуу бичих, дан найрлагатай эмийг олон улсын нэршлээр бичих; • 5.4.5. Эмч нь тухайн өвчин эмгэгийн оношилгоо, эмчилгээний удирдамжийг баримтлан нэг удаад 10 хүртэлх хоногийн тунгаар эмийг бичих ба эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жор нь бичигдсэн өдрөөс эхлэн 7 хүртэлх хоногийн хугацаанд хүчинтэй байх; • 5.4.6. Удаан хугацаагаар хэрэглэгдэх эмийг зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд 30 хүртэл хоногийн тунгаар бичих; • 5.4.8. Элэгний вирусийн эсрэг эмийг Эрүүл мэнд, спортын яамнаас зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий нарийн мэргэжлийн эмч бичих; Даатгуулагчдад үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жор бичих эмчийн эрх, үүрэг
 • 37. 1. “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлын даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээ"-г нэгдүгээр хавсралтаар, “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, уйлчипгээний оношийн хамааралтай бүлгийн жагсаалт, өртгийн жин”-г хоёрдугаар хавсралтаар, “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тусламж, уйлчилгээний зардлын төлбөр гүйцэтгэх журам’’-ыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. 2. Нийслэлийн Баянгол, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Хан-Уул дүүргийн иргэдэд мэс заслын тусламж, үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгэж буй Ачтан. Мишээл, Номун эмнэлгүудийн мэс заслын тусламж, уйлчилгээ; зайлшгүй шаардлагаар хийгдэх амбулаторийн узлэг; оношилгоо, шинжилгээний зардлын төлбөр болон хувийн хэвшлийн Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, Сэргээн засах клиник эмнэлгийн даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөрийг төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагад олгох төлбөрийн хэмжээгээр тооцож санхүүжүүлэхийг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар /Д.Мэндбаяр/-т зөвшөөрсүгэй. 3. Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагад мөрдөж буи хувьсах зардлын төлбөрийн хэмжээгээр санхүүжилт олгох болсонтой холбогдуулан мэс заслын тусламж, үйлчилгээ авч буй даатгуулагчаас Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 11.2-т зааснаас өөр нэмэлт төлбөр авахгүй ажиллахыг Ачтан, Мишээл, Номун эмнэлэг, Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, Сэргээн засах клиник эмнэлгийн дарга нарт үүрэг болгосугай. НДҮЗ-ийн 2016.05.19-ний өдрийн 19 тогтоол
 • 38. 4.4.Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний зардлын хэмжээг тооцох: • 4.4.3. Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлын бүрэлдэхүүнд хэвтүүлэн эмчлэх хугацаанд хэрэглэгдэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл болон хэвтүүлэн эмчлэх үед хийгдсэн суурь оношилгоо, шинжилгээ, бариа засал, сэргээн засах эмчилгээ, сувилахуйн тусламж, үйлчилгээ багтана. • 4.4.4. Даатгуулагч хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ авах хугацаанд тасаг хооронд шилжсэн тохиолдлыг хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний нэг тохиолдлоор бүртгэж, шилжин хэвтсэн оношийн кодоор тооцож, зардлын төлбөрийг төлнө. НДҮЗ-ийн 2016.05.19-ний өдрийн 19 тогтоол
 • 39. 4.6. Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээний зардлын хэмжээг тооцох: • 4.6.2.Мэс заслын бус чиглэлийн амбулаторийн үзлэг, зөвлөгөөнд эмчийн үзлэг, зөвлөгөө, тэдгээрт шаардлагатай нэг удаагийн эмчилгээний хэрэгслүүд, анхан шатны маягтын зардал хамаарна. • 4.6.3. Мэс заслын чиглэлийн амбулаторийн үзлэг, зөвлөгөө, ажилбарт эмчийн үзлэг, зөвлөгөө, шархны анхдагч цэгцэлгээ, боолт, төрөл бүрийн эмчилгээ, сувилгааны ажилбарууд, тэдгээрт шаардлагатай нэг удаагийн эмчилгээний хэрэгслүүд, анхан шатны маягтын зардал хамаарна. • 4.6.4. Уламжлалт, сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний амбулаторийн үйлчилгээ нь мэс заслын бус амбулаторийн үйлчилгээний ангилалд хамаарна. • 4.6.5. Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээнд тухайн оношоор үзүүлсэн анхны үзлэг болон оношилгоо, шинжилгээ бүрдүүлсний дараах нэг удаагийн давтан үзлэгийг оруулж тооцно. • 4.6.6. Даатгуулагч тухайн сард өвчний учир амбулаториор үйлчлүүлэхдээ хэд хэдэн кабинетэд өөр өөр оношоор үзүүлсэн, эсхүл нэг кабинетэд давтан үзүүлсэн нь тохиолдлын тоог нэмэх үндэслэл болохгүй. • 4.6.7. Хэвтүүлэн эмчлэх хугацаанд тухайн эмнэлэгт үзүүлсэн амбулаторийн тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөрийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас давхардуулан олгохгүй. НДҮЗ-ийн 2016.05.19-ний өдрийн 19 тогтоол
 • 40. 4.7.Оношилгоо, шинжилгээний зардлын хэмжээг тооцох: • 4.7.2. Даатгуулагч өвчний учир эмчийн заалтаар онош тогтоолгох болон өвчний явцыг хянах зорилгоор тухайн сард хийгдсэн оношилгоо, шинжилгээнүүдийг нэг багц болгон оношилгоо, шинжилгээний нэг тохиолдол хэмээн бүртгэнэ. • • 4.7.3. Даатгуулагчийн тухайн сард хийгдсэн оношилгоо, шинжилгээний зардлын төлбөрийг холбогдох санхүүгийн баримтыг үндэслэн, нэг удаад улирлын төлбөрийн хэмжээг баримтлан гүйцэтгэлээр тооцон олгоно. Улирлын төлбөрийн хэмжээнээс илүү гарсан тохиолдолд даатгуулагч өөрөө хариуцан төлнө. • 4.7.4. Хэвтүүлэн эмчлэх хугацаанд тухайн эмнэлэгт хийгдсэн суурь оношилгоо, шинжилгээний төлбөрийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас давхардуулан олгохгүй. Хэрвээ хэвтүүлэн эмчлэх хугацаанд зайлшгүй шаардлагаар өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ /компьютер томограф, МRI, дуран, гэх мэт/-г хийлгэсэн тохиолдолд улирлын төлбөрийн хэмжээгээр тооцон эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгоно. • • 4.7.5. Тухайн эмнэлэгт хийгдэж байгаа өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээ /компьютер томограф, МRI, дуран, гэх мэт/-г улирлын төлбөрийн хэмжээгээр тооцон эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх ба уг төлбөрийн хэмжээ болон тухайн эмнэлгийн даргын баталсан “Төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний тариф”-ын зөрүүг даатгуулагч өөрөө хариуцан төлнө. НДҮЗ-ийн 2016.05.19-ний өдрийн 19 тогтоол
 • 41. НДҮЗ-ийн 2016 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн 26 дугаар тогтоолын хүрээнд - УНТЭ-ийн салбар амбулатори, Грандмед эмнэлэгтэй ХУД-ийн иргэдэд яаралтай тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх /нэмэлт гэрээ байгуулсан/ - Хорт хавдрын зарим тусламж, үйлчилгээг ЭМДС- аас төлөх төлбөрийн дээд хязгаарт хамаарахгүй байх; - Ачтан клиникийн эмнэлэг, Болор мэлмий, Мишээл, Грандмед, Гурван гал, Интермед, Номуун, Сонгдо, Мөнгөн гүүр, Топаз, ЭМЖЖ, Монгол Хьюндай зэрэг 12 эмнэлгүүд өндөр өртөгтэй мэс заслын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхээр батлагдсан. - Дээрх 12 хувийн эмнэлэгт албан тоот хүргүүлж, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил худалдан авах тухай” хуулийн талаар сургалт зохион байгуулсан. -Тендер зохион байгуулах талаар уулзалт зохион байгуулж, харилцан санал солилцож, НДҮЗ-ийн тогтоолд өөрчлөлт оруулахаар тогтоолын төслийг боловсруулан хүргүүлсэн.
 • 42.
 • 43. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ Даатгуулагч Нас Хүйс Эрүүл мэндийн эрсдэл
 • 44. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсөв, санал, төсөөлөл 2015 он 100.2% (3.0 сая) 203.1 248.1 5.0 сая 2016 он 271,5 292,8 2017 он 322.4 327.5 2018 он 334.1 336.8 Тусламж, үйлчилгээ авагч даатгуулагч Хамралтын хувь (давхардсан тоогоор) Шимтгэлийн орлого /тэрбум төг/ Зарлага /тэрбум төг/ Гүйц Төсөв Төсвийн төсөл Төсвийн төсөөлөл
 • 45. 2016 оны 3-р улирлын сангийн гүйцэтгэл Баталсан төсөв 200,6 тэрбум.төг Гүйцэтгэл 185.4 тэрбум.төг Биелэлт 92.4 % Шимтгэлийн орлого Баталсан төсөв 188,9 тэрбум.төг Гүйцэтгэл 161,4 тэрбум.төг Зардлын 85,4 % Тусламж, үйлчилгээний зардал
 • 46. Нийслэлийн ЭМБ-ын тусламж, үйлчилгээний зардал 2016 оны 3-р улирлын урьдчилсан мэдээ/ /сая. төг/ № Тусламж,үйлчилгээний төрөл Аймаг Нийслэл Нийт дүн Нийт зардалд эзлэх хувь 1 Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ 32 246,0 49 228,0 81 474,0 50.3% 2 Амбулаторийн үйлчилгээ 11 188,9 15 824,5 27 013,4 16,7% 3 Оношилгоо шинжилгээ 6 213,3 11 470,3 17 683, 9 10,9% 4 Уламжлалт эмчилгээ 1 291,5 1 004,9 2 296,4 1,4% 5 Өдрөөр эмчлэх тусламж, үйлчилгээ 1 531,4 696,9 2 228,3 1,4% 6 Хөнгөвчлөх үйлчилгээ 222,5 296, 3 518,9 0,3% 7 Нөхөн сэргээх эмчилгээ 4 087,1 2 554,1 6 641,2 4,1% 8 Эмийн үнийн хөнгөлөлт 6 988,4 8 749,3 15 737,7 9,7% 9 Өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээ - 7 453,6 7 453,6 4,6% 10 Хорт хавдрын хими, туяа - 891,3 891,3 0,6% Нийт зардал 63 769,0 98 169 ,4 161 938,5 100%
 • 47. 2016 онд хамтран ажиллахаар гэрээ байгуулсан ЭМБ-ын тоо Улсын хэмжээнд 1103 эрүүл мэндийн байгууллага (улсын 103 эмнэлэг, хувийн 171 эмнэлэг, 44 рашаан сувилал, 785 эмийн сан)-тай, үүнээс нийслэлийн хэмжээнд 404 эрүүл мэндийн байгууллагатай “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, худалдан авах гэрээ” байгуулан ажиллаж байна.
 • 50. Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2016 оны хагас жилийн гэрээний биелэлт Гэрээ дүгнүүлсэн ЭМБ № ЭМБ-ын төрөл Гэрээ байгуулса н ЭМБ-ын тоо Гэрээг дүгнүүл сэн ЭМБ-ын тоо Дүгнүүлэ э-гүй ЭМБ-ын тоо 1 Төрийн өмчит ЭМБ 28 27 1 2 Рашаан сувилал 26 20 6 3 Хувийн хэвшлийн ЭМБ 84 84 4 Эмийн сан 266 260 6 Нийт 404 391 13 Гэрээний үнэлгээ /хувиар/ № Эрүүл мэндийн байгууллагын төрөл Дүгнэгдсэн оноо Дундаж хувь 80-89 оноо 90-100 оноо 1 Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллага 27 96,4% 2 Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага 5 79 93% 3 Рашаан, сувилал 26 97.6 % 4 Эмийн сан 9 258 95,7% Нийт 14 390 95,7
 • 51. ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА АХБ-ны “Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төсөл Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн чиглэлээр: • Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний өртөг тооцохоор ажлын хэсгийг байгуулж III шатлалын 5, II шатлалын 8, хувийн 4, сэргээн засах, уламжлалтын 4, сувиллын 3, өрхийн ЭМТ 14, сумын ЭМТ 25 эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон тусламж, үйлчилгээний өртгийн судалгаа; • Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарын чиглэлээр, тухайлбал: Монгол Улсад чанарын үзүүлэлтийн мэдээг нэгтгэн дүн шинжилгээ хийхэд ашиглах DHIS2 програмыг нэвтрүүлэх. Эрүүл мэндийн даатгалын засаглал, байгууллагын хөгжлийн чиглэлээр: • Даатгуулагчийн сэтгэл ханамжийг үнэлэх судалгааг амбулаториор үйлчлүүлж байгаа, хэвтэн эмчлүүлж байгаа, эмийн үнийн хөнгөлөлт авсан 396 (19 ЭМБ) даатгуулагчдаас асуумж болон бүлгийн ярилцлага хийх, баримт бичгийн дүн шинжилгээ, ажиглалт хийх аргуудыг ашиглах судалгааг зохион байгуулж, үр дүнг нэгтгэх, боловсруулах шатанд явж байна. • “Эрүүл мэндийн даатгалын нийгмийн маркетингийн стратеги 2016-2020” болон 2016 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулах шатанд явж байна.
 • 52. ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА АХБ-ны “Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төсөл Өрх, сумын эрүүл мэндийн төв, ӨООБ-ийн өртөг тооцох судалгааны чиглэлээр: •ЭМД-ын тусламж, үйлчилгээний багцад шинээр орсон өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх зарим тусламж тусламж, үйлчилгээний болон сонгогдсон ӨООБ-ийн нэгжийн өртөгийг тооцох болон 2017 оны төсвийг боловсруулах, төлбөрийн хэмжээний төслийг бэлтгэх үүрэг бүхий ЭМДГ-ын даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/03 тоот тушаалаар байгуулсан ажлын хэсэг 2016 онд III шатлалын 5, II шатлалын 3, хувийн 4, сэргээн засах, уламжлалтын чиглэлийн 7, ӨЭМТ 25, СЭМТ 25, аймгийн нэгдсэн 5 буюу нийт 74 эрүүл мэндийн байгууллагад өртгийн судалгаа зохион байгуулахаар төлөвлөснөөс 8 дугаар сарын байдлаар Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүд, 15 СЭМТ болон 6 ӨЭМТ-д ажилласан өртгийн судалгааны мэдээг нэгтгэв. •Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний өртөг тооцох судалгааны 2016 оны төлөвлөгөөний төсөл, судалгааны мэдээлэл цуглуулах арга зүйг боловсруулав. •АХБ-ны “Хүнсний тэжээл, нийгмийн халамжийн төсөл”-өөс эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагатай Мэдээллийн технологийн чиглэлээр хамтран ажиллах талаар сургалт зохион байгуулав.
 • 53. Эмийн нэр - Харвони Үйлдвэрлэгч- АНУ /Gilead/ Савалгааны тоо – 28ш Импортлогч – Омбол ХХК Худалдааны үнэ- 300$ Элэгний С вирусийн эсрэг эмүүд Эмийн нэр - Ледифос Үйлдвэрлэгч-Энэтхэг /Hetero/ Савалгааны тоо – 28ш Импортлогч – Азифарм ХХК Худалдааны үнэ- 490,0 төг Эмийн нэр - Ледвир Үйлдвэрлэгч- АНУ /Mylan/ Савалгааны тоо – 28ш Импортлогч – Монгол Эм импекс концерн /МЭИК/ ХХК Худалдааны үнэ- 525,0төг • Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас элэгний гепатит вирусийн эмэнд үнийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр 23,4 тэрбум төгрөг батлагдсантай холбогдуулан Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх элэгний гепатит вирусийн эмийг санхүүжүүлэхтэй холбогдуулан бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах Ажлын хэсгийг ЭМНДЕГ-ын даргын 2016.10.03-ны өдрийн А/25 дугаар тушаалаар батлуулав. • Азифарм, МЭИК, Омбол ХХК-ийн удирдлагуудтай уулзаж, дээрх эмийн талаар мэдээлэл авч, хамтран ажиллах талаар санал солилцов. • Ажлын хэсгийн хурлыг 2016.10.06-ны өдөр хуралдуулж, цаашид хийх ажлын төлөвлөгөөг баталсан.
 • 54. Шимтгэл төлөөгүй иргэнд хүлээлгэх хариуцлага Хуулийн 25.2.1-д 6.1.2-6.1.4, 6.1.12-т заасан даатгуулагч шимтгэлийг хуульд заасан хугацаанд төлөөгүй бол тухайн жилийн төлбөл зохих шимтгэлийг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох.
 • 55. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа! Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газрын дэргэдэх Эрүүл Мэндийн Даатгалын Газар Утас: +976-328030, +976-325125 И-мэйл: emd@ndaatgal.mn Вэб хуудас: www.ndaatgal.mn