SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: DepEdClub.com Grade Level: IV
Teacher: Learning Area: EPP
Teaching Dates and
Time: AUGUST 22 – 26, 2022 (WEEK 1) Quarter: 1ST QUARTER
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pang-
unawa sa kaalaman at
kasanayan sa pagtatanim ng
halamang orna-
Mental bilang isang gawaing
pagkakakitaan.
Naipamamalas ang pang-unawa
sa kaalaman at kasanayan sa
pagtatanim ng halamang orna-
Mental bilang isang gawaing
pagkakakitaan.
Naipamamalas ang pang-unawa sa
kaalaman at kasanayan sa
pagtatanim ng halamang orna-
mental bilang isang gawaing
pagkakakitaan.
Naipamamalas ang pang-unawa
sa kaalaman at kasanayan sa
pagtatanim ng halamang
ornamental bilang isang
gawaing pagkakakitaan.
Naipamamalas ang pang-unawa
sa kaalaman at kasanayan sa
pagtatanim ng halamang
ornamental bilang isang
gawaing pagkakakitaan.
B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ang pagtatanim,
pag-aani, at pagsasapamilihan
ng halamang ornamental sa
masistemang pamamaraan.
Naisasagawa ang pagtatanim,
pag-aani, at pagsasapamilihan
ng halamang ornamental sa
masistemang pamamaraan.
Naisasagawa ang pagtatanim, pag-
aani, at pagsasapamilihan ng
halamang ornamental sa
masistemang pamamaraan.
Naisasagawa ang pagtatanim,
pag-aani, at pagsasapamilihan
ng halamang ornamental sa
masistemang pamamaraan.
Naisasagawa ang pagtatanim,
pag-aani, at pagsasapamilihan
ng halamang ornamental sa
masistemang pamamaraan.
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat
kasanayan
1.2 Natatalakay ang
pakinabang sa pagtatanim ng
halamang ornamental para sa
pamilya at sa pamayanan.
EPP4AG-Oa-2
1.2 Natatalakay ang pakinabang
sa pagtatanim ng halamang
ornamental para sa pamilya at
sa pamayanan.
EPP4AG-Oa-2
1.3 Nagagamit ang teknolohiya/
internet sa pagsagawa ng survey
at iba pang pananaliksik ng wasto
at makabagong pamamaraan ng
pagpapatubo ng halamang
ornamental.
EPP4AG-Ob-3
1.3 Nagagamit ang teknolohiya/
internet sa pagsagawa ng survey
at iba pang pananaliksik ng
wasto at makabagong
pamamaraan ng pagpapatubo
ng halamang ornamental.
EPP4AG-Ob-3
1.3 Nagagamit ang teknolohiya/
internet sa pagsagawa ng survey
at iba pang pananaliksik ng
wasto at makabagong
pamamaraan ng pagpapatubo
ng halamang ornamental.
EPP4AG-Ob-3
II. NILALAMAN
Pagtatanim ng Halamang
Ornamental
“Pakinabang sa Pagtatanim
ng Halamang ornamental”
Pagtatanim ng Halamang
Ornamental
Pakinabang sa Pagtatanim
ng Halamang ornamental
Pagtatanim ng Halamang
Ornamental
Pagsasagawa ng Survey
Gamit ang Teknolohiya
Pagtatanim ng Halamang
Ornamental
Pagsasagawa ng Survey Gamit
ang Teknolohiya
Pagtatanim ng Halamang
Ornamental
Pagsasagawa ng Survey Gamit
ang Teknolohiya
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro T.G. pp. 128-130 T.G. pp. 128-130 T.G. pp. 130-132 T.G. pp. 130-132 T.G. pp. 130-132
2. Mga Pahina sa Kagamitang
Pang-
Mag-aaral
L.M. pp. 320-323 L.M. pp. 320-323 L.M. pp. 323-326 L.M. pp. 323-326 L.M. pp. 323-326
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Tambiolo (kahon na may
binilot na papel na may
Tambiolo (kahon na may binilot
na papel na may nakasulat ng
Manila paper, pentel pen,
kuwaderno, lapis
Manila paper, pentel pen,
kuwaderno, lapis
Manila paper, pentel pen,
kuwaderno, lapis
nakasulat ng mga paksa) mga paksa)
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin
at/o
pagsisimula ng bagong aralin
Ano-ano ang mga uri ng
halaman?
Ano-ano ang mga uri ng
halaman?
Ano-ano ang mga pakinabang sa
pagtatanim ng mga halamang
ornamental?
Ano-ano ang mga pakinabang sa
pagtatanim ng mga halamang
ornamental?
Ano-ano ang mga pakinabang sa
pagtatanim ng mga halamang
ornamental?
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Tumawag ng bata at
pabunutin sa tambiolo, bigyan
ng sagot ang nabunot na
paksa.
Tumawag ng bata at pabunutin
sa tambiolo, bigyan ng sagot ang
nabunot na paksa.
Naranasan nyo na bang mag-
survey sa isang lugar? Ano-anong
survey ang inyong ginagawa?
Anong paraan ang gagamitin ninyo
upang madali ang gawaing pagsa-
survey?
Naranasan nyo na bang mag-
survey sa isang lugar? Ano-
anong survey ang inyong
ginagawa? Anong paraan ang
gagamitin ninyo upang madali
ang gawaing pagsa-survey?
Naranasan nyo na bang mag-
survey sa isang lugar? Ano-
anong survey ang inyong
ginagawa? Anong paraan ang
gagamitin ninyo upang madali
ang gawaing pagsa-survey?
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa
sa
bagong aralin
-Bakit tayo nagtatanim ng
mga halamang ornamental?
-May makukuha ba tayong
kapakinabangan mula rito?
-Ano ang naitutulong ng
pagtatanim ng mga halamang
ornamental sa pamilya
-Bakit tayo nagtatanim ng mga
halamang ornamental?
-May makukuha ba tayong
kapakinabangan mula rito?
-Ano ang naitutulong ng
pagtatanim ng mga halamang
ornamental sa pamilya
Bigyan kahulugan ang mga salita:
teknolohiya, internet,
pananaliksik, at survey
Original File Submitted and
Formatted by DepEd Club Member
- visit depedclub.com for more
Bigyan kahulugan ang mga
salita: teknolohiya, internet,
pananaliksik, at survey
Bigyan kahulugan ang mga
salita: teknolohiya, internet,
pananaliksik, at survey
D. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan
#1
Pangkatin ang klase sa 3
-Pumili ng lider, bawat lider ay
kukuha ng binilot na papel sa
tambiolo at pag-usapan ng
pangkat ang nakasulat sa
papel.
-Iulat sa klase ang tinalakay na
paksa.
Pangkatin ang klase sa 3
-Pumili ng lider, bawat lider ay
kukuha ng binilot na papel sa
tambiolo at pag-usapan ng
pangkat ang nakasulat sa papel.
-Iulat sa klase ang tinalakay na
paksa.
Magpapakita ang guro ng isang
tsart (LM p. 324-325)
At talakayin ito sa mga bata.
Magpapakita ang guro ng isang
tsart (LM p. 324-325)
At talakayin ito sa mga bata.
Magpapakita ang guro ng isang
tsart (LM p. 324-325)
At talakayin ito sa mga bata.
E. Pagtalakay ng bagong konsepto
at
paglalahad ng bagong kasanayan
#2
Talakayin ang ginawa ng
bawat pangkat. Talakayin rin
ang mga pakinabang ng
pagtatanim ng mga halamang
ornamental na makikita sa LM
p. 321-322.
Talakayin ang ginawa ng bawat
pangkat. Talakayin rin ang mga
pakinabang ng pagtatanim ng
mga halamang ornamental na
makikita sa LM p. 321-322
Pangkatin ang klase sa 3
-Pumili ng lider
-Pag-usapan ng bawat pangkat ang
nagawang survey
Isa-isahin ang makabagong paraan
ng pagpapatubo ng mga halaman.
-Iulat sa klase ang tinalakay na
paksa.
Pangkatin ang klase sa 3
-Pumili ng lider
-Pag-usapan ng bawat pangkat
ang nagawang survey
Isa-isahin ang makabagong
paraan ng pagpapatubo ng mga
halaman.
-Iulat sa klase ang tinalakay na
paksa.
Pangkatin ang klase sa 3
-Pumili ng lider
-Pag-usapan ng bawat pangkat
ang nagawang survey
Isa-isahin ang makabagong
paraan ng pagpapatubo ng mga
halaman.
Iulat sa klase ang tinalakay na
paksa
F. Paglinang sa Kabihasnan
(Tungo sa Formative
Assessment)
Bakit tayo nagtatanim ng mga
halamang ornamental?
Bakit tayo nagtatanim ng mga
halamang ornamental?
Bakit kailangan ng makabagong
teknolohiya sa pagsasagawa ng
survey sa pagpapatubo ng mga
halamang ornamental?
Bakit kailangan ng makabagong
teknolohiya sa pagsasagawa ng
survey sa pagpapatubo ng mga
halamang ornamental?
Bakit kailangan ng makabagong
teknolohiya sa pagsasagawa ng
survey sa pagpapatubo ng mga
halamang ornamental?
G. Paglalapat ng aralin sa pang-
araw-
araw na buhay
Paano makatutulong sa
pagsugpo ng polusyon ang
pagtatanim ng mga halamang
ornamental?
Paano makatutulong sa
pagsugpo ng polusyon ang
pagtatanim ng mga halamang
ornamental?
Si Marlon ay nais mananaliksik
tungkol sa mga pangalan ng
halamang ornamental at mga uri
nito, anong makabagong
Si Marlon ay nais mananaliksik
tungkol sa mga pangalan ng
halamang ornamental at mga uri
nito, anong makabagong
Si Marlon ay nais mananaliksik
tungkol sa mga pangalan ng
halamang ornamental at mga uri
nito, anong makabagong
teknolohiya ang kanyang
gagamitin upang mapadali at
mapabilis ang kanyang
paghahanap nito?
teknolohiya ang kanyang
gagamitin upang mapadali at
mapabilis ang kanyang
paghahanap nito?
teknolohiya ang kanyang
gagamitin upang mapadali at
mapabilis ang kanyang
paghahanap nito?
H. Paglalahat ng Aralin Ano-ano ang mga pakinabang
sa pagtatanim ng mga
halamang ornamental para sa
pamilya? Para sa pamayanan?
Ano-ano ang mga pakinabang sa
pagtatanim ng mga halamang
ornamental para sa pamilya?
Para sa pamayanan?
Anong uri ng teknolohiya ang
ginagamit upang matutuhan ang
makabagong pamamaraan ng
pagpapatubo ng mga halamang
ornamental?
Anong uri ng teknolohiya ang
ginagamit upang matutuhan ang
makabagong pamamaraan ng
pagpapatubo ng mga halamang
ornamental?
Anong uri ng teknolohiya ang
ginagamit upang matutuhan ang
makabagong pamamaraan ng
pagpapatubo ng mga halamang
ornamental?
I. Pagtataya ng Aralin Panuto: Ipasagot kung TAMA
o MALI ang sumusunod na
tanong:
1.Ang pagtatanim ng mga
hala-
mang ornamental ay
nakatutu-
long sa pagbibigay ng
malinis
na hangin.
2.Ang mga halamang
ornamen-
tal ay walang naidududlot na
mabuti sa pamilya at ibang
tao
sa pamayanan.
3.Maaaring ipagbili ang mga
ita-
tanim na halamang
ornamental
4.Nakapagbibigay kasiyahan
sa
pamilya at pamayanan ang
pagtatanim ng mga
halamang
ornamental.
5.Nakapagbibigay polusyon
ang
pagtatanim ng mga
halamang
ornamental.
Panuto: Ipasagot kung TAMA o
MALI ang sumusunod na
tanong:
1.Ang pagtatanim ng mga hala-
mang ornamental ay nakatutu-
long sa pagbibigay ng malinis
na hangin.
2.Ang mga halamang ornamen-
tal ay walang naidududlot na
mabuti sa pamilya at ibang tao
sa pamayanan.
3.Maaaring ipagbili ang mga ita-
tanim na halamang
ornamental
4.Nakapagbibigay kasiyahan sa
pamilya at pamayanan ang
pagtatanim ng mga halamang
ornamental.
5.Nakapagbibigay polusyon ang
pagtatanim ng mga halamang
ornamental.
Panuto: Isulat ang tamang sagot
basi sa isinagawang pagsu-survey.
Pangalan Uri Lugar Paraan
1.Gumamela
2.Rose
3.Cosmos
4.Yellow Bell
5.Bougainvillea
Panuto: Isulat ang tamang sagot
basi sa isinagawang pagsu-
survey.
Pangalan Uri Lugar Paraan
1. Bromeliad
2.Pandakaki
3.Antorium
4.Santan
5.Daisy
Panuto: Isulat ang tamang sagot
basi sa isinagawang pagsu-
survey.
Pangalan Uri Lugar Paraan
1. Bromeliad
2.Pandakaki
3.Antorium
4.Santan
5.Daisy
J. Karagdagang Gawain para sa
takdang-
aralin at remediation
Magdala ng larawan ng
halamang ornamental bukas.
Magsaliksik sa internet sa
makabagong pamamaraan sa
pagpapatubo ng halamang
ornamental.
Maghanap sa pamilihan ng isang
halamang ornamental na
malambot ang sanga at matigas na
sanga, patubuin natin ang mga ito
Anu-ano ang mga halamang
ornamentalna maaari nating
itanim o palakihin ayon sa ating
pangangailangan?
Anu-ano ang mga halamang
ornamentalna maaari nating
itanim o palakihin ayon sa ating
pangangailangan?
sa paraan ng inyong pananaliksik. Ilista ang mga ito. Ilista ang mga ito
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remediation?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na nasolusyunan sa
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitan ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa
mga kapwa ko guro?

More Related Content

Similar to DLL_EPP 4_Q1_W1.docx

DLL_EPP 4_Q2_W1.docx
DLL_EPP 4_Q2_W1.docxDLL_EPP 4_Q2_W1.docx
DLL_EPP 4_Q2_W1.docxemman pataray
 
DLL_EPP 4_Q2_W5.docxeppelementarygradees
DLL_EPP 4_Q2_W5.docxeppelementarygradeesDLL_EPP 4_Q2_W5.docxeppelementarygradees
DLL_EPP 4_Q2_W5.docxeppelementarygradeesreyanrivera1
 
DLL_EPP 4_Q2_W5.docxespelementarygradees
DLL_EPP 4_Q2_W5.docxespelementarygradeesDLL_EPP 4_Q2_W5.docxespelementarygradees
DLL_EPP 4_Q2_W5.docxespelementarygradeesreyanrivera1
 
AGRI ARALIN 2.pptx
AGRI ARALIN 2.pptxAGRI ARALIN 2.pptx
AGRI ARALIN 2.pptxRuvelAlbino1
 
Grade 4 e.p.p. quarter 3 week 1 agriculture aralin 2 pagsasagawa ng survey ...
Grade 4 e.p.p. quarter 3 week 1 agriculture aralin 2 pagsasagawa ng survey ...Grade 4 e.p.p. quarter 3 week 1 agriculture aralin 2 pagsasagawa ng survey ...
Grade 4 e.p.p. quarter 3 week 1 agriculture aralin 2 pagsasagawa ng survey ...Arnel Bautista
 
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxErwinPantujan2
 
EPP4_Agri_W1_D1-6.docx
EPP4_Agri_W1_D1-6.docxEPP4_Agri_W1_D1-6.docx
EPP4_Agri_W1_D1-6.docxvbbuton
 
DLL_EPP4_AGRI_W1_new@edumaymay.docx
DLL_EPP4_AGRI_W1_new@edumaymay.docxDLL_EPP4_AGRI_W1_new@edumaymay.docx
DLL_EPP4_AGRI_W1_new@edumaymay.docxcleamaeguerrero
 
Aralin1eppagri4 180816010343
Aralin1eppagri4 180816010343Aralin1eppagri4 180816010343
Aralin1eppagri4 180816010343JoelPatropez1
 
Edukasyon Pantahananat Pangkabuhayan Grade 4 Aralin 1 (Agriculture)
Edukasyon Pantahananat Pangkabuhayan Grade 4 Aralin 1 (Agriculture)Edukasyon Pantahananat Pangkabuhayan Grade 4 Aralin 1 (Agriculture)
Edukasyon Pantahananat Pangkabuhayan Grade 4 Aralin 1 (Agriculture)DepEd - San Carlos City (Pangasinan)
 
EPP4_AGRI_W3_D1-5.docx
EPP4_AGRI_W3_D1-5.docxEPP4_AGRI_W3_D1-5.docx
EPP4_AGRI_W3_D1-5.docxvbbuton
 
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docxDLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docxMaria Rodillas
 
DLL_ESP 4_Q3_W10.docx
DLL_ESP 4_Q3_W10.docxDLL_ESP 4_Q3_W10.docx
DLL_ESP 4_Q3_W10.docxrebeccaorena
 
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 1 - Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamenta...
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 1 - Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamenta...EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 1 - Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamenta...
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 1 - Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamenta...RanjellAllainBayonaT
 
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docxdaily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docxFidel Dave
 

Similar to DLL_EPP 4_Q1_W1.docx (20)

DLL_EPP 4_Q2_W1.docx
DLL_EPP 4_Q2_W1.docxDLL_EPP 4_Q2_W1.docx
DLL_EPP 4_Q2_W1.docx
 
3 agri 4 tg pp.127-139
3 agri 4 tg pp.127-1393 agri 4 tg pp.127-139
3 agri 4 tg pp.127-139
 
DLL_EPP 4_Q2_W5.docxeppelementarygradees
DLL_EPP 4_Q2_W5.docxeppelementarygradeesDLL_EPP 4_Q2_W5.docxeppelementarygradees
DLL_EPP 4_Q2_W5.docxeppelementarygradees
 
DLL_EPP 4_Q2_W5.docxespelementarygradees
DLL_EPP 4_Q2_W5.docxespelementarygradeesDLL_EPP 4_Q2_W5.docxespelementarygradees
DLL_EPP 4_Q2_W5.docxespelementarygradees
 
AGRI ARALIN 2.pptx
AGRI ARALIN 2.pptxAGRI ARALIN 2.pptx
AGRI ARALIN 2.pptx
 
Grade 4 e.p.p. quarter 3 week 1 agriculture aralin 2 pagsasagawa ng survey ...
Grade 4 e.p.p. quarter 3 week 1 agriculture aralin 2 pagsasagawa ng survey ...Grade 4 e.p.p. quarter 3 week 1 agriculture aralin 2 pagsasagawa ng survey ...
Grade 4 e.p.p. quarter 3 week 1 agriculture aralin 2 pagsasagawa ng survey ...
 
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxDLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
 
DLL_EPP 5_Q1_W3.docx
DLL_EPP 5_Q1_W3.docxDLL_EPP 5_Q1_W3.docx
DLL_EPP 5_Q1_W3.docx
 
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
 
DLL_EPP 4_Q4_W6.docx
DLL_EPP 4_Q4_W6.docxDLL_EPP 4_Q4_W6.docx
DLL_EPP 4_Q4_W6.docx
 
EPP4_Agri_W1_D1-6.docx
EPP4_Agri_W1_D1-6.docxEPP4_Agri_W1_D1-6.docx
EPP4_Agri_W1_D1-6.docx
 
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxDLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
 
DLL_EPP4_AGRI_W1_new@edumaymay.docx
DLL_EPP4_AGRI_W1_new@edumaymay.docxDLL_EPP4_AGRI_W1_new@edumaymay.docx
DLL_EPP4_AGRI_W1_new@edumaymay.docx
 
Aralin1eppagri4 180816010343
Aralin1eppagri4 180816010343Aralin1eppagri4 180816010343
Aralin1eppagri4 180816010343
 
Edukasyon Pantahananat Pangkabuhayan Grade 4 Aralin 1 (Agriculture)
Edukasyon Pantahananat Pangkabuhayan Grade 4 Aralin 1 (Agriculture)Edukasyon Pantahananat Pangkabuhayan Grade 4 Aralin 1 (Agriculture)
Edukasyon Pantahananat Pangkabuhayan Grade 4 Aralin 1 (Agriculture)
 
EPP4_AGRI_W3_D1-5.docx
EPP4_AGRI_W3_D1-5.docxEPP4_AGRI_W3_D1-5.docx
EPP4_AGRI_W3_D1-5.docx
 
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docxDLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
 
DLL_ESP 4_Q3_W10.docx
DLL_ESP 4_Q3_W10.docxDLL_ESP 4_Q3_W10.docx
DLL_ESP 4_Q3_W10.docx
 
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 1 - Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamenta...
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 1 - Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamenta...EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 1 - Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamenta...
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 1 - Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamenta...
 
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docxdaily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
 

Recently uploaded

ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxShierAngelUrriza2
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttJuliaFaithMConcha
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxavegailorladan
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxBlessGely
 
mgauringpangungusap-120706092641-phpapp02.pptx
mgauringpangungusap-120706092641-phpapp02.pptxmgauringpangungusap-120706092641-phpapp02.pptx
mgauringpangungusap-120706092641-phpapp02.pptxKimberlyValdez19
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...VielMarvinPBerbano
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxglainAE
 
Q4-ESP9-MODULE 14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY
Q4-ESP9-MODULE 14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAYQ4-ESP9-MODULE 14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY
Q4-ESP9-MODULE 14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAYYamAltib
 
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdfFiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdfYollySamontezaCargad
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONFarahDeGuzman
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxmaryjoydoles2415
 
KABANATA 4. Erehe at pilibustero noli me tangere
KABANATA 4. Erehe at pilibustero noli me tangereKABANATA 4. Erehe at pilibustero noli me tangere
KABANATA 4. Erehe at pilibustero noli me tangerekimdavidmerana03
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptxEdukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptxMaestroSonnyTV
 
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASJamaerahArtemiz
 
kasunduan na pangkapayapaan the big 4.pptx
kasunduan na pangkapayapaan the big 4.pptxkasunduan na pangkapayapaan the big 4.pptx
kasunduan na pangkapayapaan the big 4.pptxSundieGraceBataan
 
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralinErickaCagaoan
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxMelanieDionisio3
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralinbryandomingo8
 

Recently uploaded (20)

ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
 
mgauringpangungusap-120706092641-phpapp02.pptx
mgauringpangungusap-120706092641-phpapp02.pptxmgauringpangungusap-120706092641-phpapp02.pptx
mgauringpangungusap-120706092641-phpapp02.pptx
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
 
Q4-ESP9-MODULE 14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY
Q4-ESP9-MODULE 14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAYQ4-ESP9-MODULE 14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY
Q4-ESP9-MODULE 14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY
 
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdfFiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
 
KABANATA 4. Erehe at pilibustero noli me tangere
KABANATA 4. Erehe at pilibustero noli me tangereKABANATA 4. Erehe at pilibustero noli me tangere
KABANATA 4. Erehe at pilibustero noli me tangere
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptxEdukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
 
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
 
kasunduan na pangkapayapaan the big 4.pptx
kasunduan na pangkapayapaan the big 4.pptxkasunduan na pangkapayapaan the big 4.pptx
kasunduan na pangkapayapaan the big 4.pptx
 
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
 

DLL_EPP 4_Q1_W1.docx

 • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: DepEdClub.com Grade Level: IV Teacher: Learning Area: EPP Teaching Dates and Time: AUGUST 22 – 26, 2022 (WEEK 1) Quarter: 1ST QUARTER MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pang- unawa sa kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng halamang orna- Mental bilang isang gawaing pagkakakitaan. Naipamamalas ang pang-unawa sa kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng halamang orna- Mental bilang isang gawaing pagkakakitaan. Naipamamalas ang pang-unawa sa kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng halamang orna- mental bilang isang gawaing pagkakakitaan. Naipamamalas ang pang-unawa sa kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng halamang ornamental bilang isang gawaing pagkakakitaan. Naipamamalas ang pang-unawa sa kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng halamang ornamental bilang isang gawaing pagkakakitaan. B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ang pagtatanim, pag-aani, at pagsasapamilihan ng halamang ornamental sa masistemang pamamaraan. Naisasagawa ang pagtatanim, pag-aani, at pagsasapamilihan ng halamang ornamental sa masistemang pamamaraan. Naisasagawa ang pagtatanim, pag- aani, at pagsasapamilihan ng halamang ornamental sa masistemang pamamaraan. Naisasagawa ang pagtatanim, pag-aani, at pagsasapamilihan ng halamang ornamental sa masistemang pamamaraan. Naisasagawa ang pagtatanim, pag-aani, at pagsasapamilihan ng halamang ornamental sa masistemang pamamaraan. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code ng bawat kasanayan 1.2 Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental para sa pamilya at sa pamayanan. EPP4AG-Oa-2 1.2 Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental para sa pamilya at sa pamayanan. EPP4AG-Oa-2 1.3 Nagagamit ang teknolohiya/ internet sa pagsagawa ng survey at iba pang pananaliksik ng wasto at makabagong pamamaraan ng pagpapatubo ng halamang ornamental. EPP4AG-Ob-3 1.3 Nagagamit ang teknolohiya/ internet sa pagsagawa ng survey at iba pang pananaliksik ng wasto at makabagong pamamaraan ng pagpapatubo ng halamang ornamental. EPP4AG-Ob-3 1.3 Nagagamit ang teknolohiya/ internet sa pagsagawa ng survey at iba pang pananaliksik ng wasto at makabagong pamamaraan ng pagpapatubo ng halamang ornamental. EPP4AG-Ob-3 II. NILALAMAN Pagtatanim ng Halamang Ornamental “Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang ornamental” Pagtatanim ng Halamang Ornamental Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang ornamental Pagtatanim ng Halamang Ornamental Pagsasagawa ng Survey Gamit ang Teknolohiya Pagtatanim ng Halamang Ornamental Pagsasagawa ng Survey Gamit ang Teknolohiya Pagtatanim ng Halamang Ornamental Pagsasagawa ng Survey Gamit ang Teknolohiya III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro T.G. pp. 128-130 T.G. pp. 128-130 T.G. pp. 130-132 T.G. pp. 130-132 T.G. pp. 130-132 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang- Mag-aaral L.M. pp. 320-323 L.M. pp. 320-323 L.M. pp. 323-326 L.M. pp. 323-326 L.M. pp. 323-326 3. Mga Pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo Tambiolo (kahon na may binilot na papel na may Tambiolo (kahon na may binilot na papel na may nakasulat ng Manila paper, pentel pen, kuwaderno, lapis Manila paper, pentel pen, kuwaderno, lapis Manila paper, pentel pen, kuwaderno, lapis
 • 2. nakasulat ng mga paksa) mga paksa) IV. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Ano-ano ang mga uri ng halaman? Ano-ano ang mga uri ng halaman? Ano-ano ang mga pakinabang sa pagtatanim ng mga halamang ornamental? Ano-ano ang mga pakinabang sa pagtatanim ng mga halamang ornamental? Ano-ano ang mga pakinabang sa pagtatanim ng mga halamang ornamental? B. Paghahabi sa layunin ng aralin Tumawag ng bata at pabunutin sa tambiolo, bigyan ng sagot ang nabunot na paksa. Tumawag ng bata at pabunutin sa tambiolo, bigyan ng sagot ang nabunot na paksa. Naranasan nyo na bang mag- survey sa isang lugar? Ano-anong survey ang inyong ginagawa? Anong paraan ang gagamitin ninyo upang madali ang gawaing pagsa- survey? Naranasan nyo na bang mag- survey sa isang lugar? Ano- anong survey ang inyong ginagawa? Anong paraan ang gagamitin ninyo upang madali ang gawaing pagsa-survey? Naranasan nyo na bang mag- survey sa isang lugar? Ano- anong survey ang inyong ginagawa? Anong paraan ang gagamitin ninyo upang madali ang gawaing pagsa-survey? C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin -Bakit tayo nagtatanim ng mga halamang ornamental? -May makukuha ba tayong kapakinabangan mula rito? -Ano ang naitutulong ng pagtatanim ng mga halamang ornamental sa pamilya -Bakit tayo nagtatanim ng mga halamang ornamental? -May makukuha ba tayong kapakinabangan mula rito? -Ano ang naitutulong ng pagtatanim ng mga halamang ornamental sa pamilya Bigyan kahulugan ang mga salita: teknolohiya, internet, pananaliksik, at survey Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more Bigyan kahulugan ang mga salita: teknolohiya, internet, pananaliksik, at survey Bigyan kahulugan ang mga salita: teknolohiya, internet, pananaliksik, at survey D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Pangkatin ang klase sa 3 -Pumili ng lider, bawat lider ay kukuha ng binilot na papel sa tambiolo at pag-usapan ng pangkat ang nakasulat sa papel. -Iulat sa klase ang tinalakay na paksa. Pangkatin ang klase sa 3 -Pumili ng lider, bawat lider ay kukuha ng binilot na papel sa tambiolo at pag-usapan ng pangkat ang nakasulat sa papel. -Iulat sa klase ang tinalakay na paksa. Magpapakita ang guro ng isang tsart (LM p. 324-325) At talakayin ito sa mga bata. Magpapakita ang guro ng isang tsart (LM p. 324-325) At talakayin ito sa mga bata. Magpapakita ang guro ng isang tsart (LM p. 324-325) At talakayin ito sa mga bata. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Talakayin ang ginawa ng bawat pangkat. Talakayin rin ang mga pakinabang ng pagtatanim ng mga halamang ornamental na makikita sa LM p. 321-322. Talakayin ang ginawa ng bawat pangkat. Talakayin rin ang mga pakinabang ng pagtatanim ng mga halamang ornamental na makikita sa LM p. 321-322 Pangkatin ang klase sa 3 -Pumili ng lider -Pag-usapan ng bawat pangkat ang nagawang survey Isa-isahin ang makabagong paraan ng pagpapatubo ng mga halaman. -Iulat sa klase ang tinalakay na paksa. Pangkatin ang klase sa 3 -Pumili ng lider -Pag-usapan ng bawat pangkat ang nagawang survey Isa-isahin ang makabagong paraan ng pagpapatubo ng mga halaman. -Iulat sa klase ang tinalakay na paksa. Pangkatin ang klase sa 3 -Pumili ng lider -Pag-usapan ng bawat pangkat ang nagawang survey Isa-isahin ang makabagong paraan ng pagpapatubo ng mga halaman. Iulat sa klase ang tinalakay na paksa F. Paglinang sa Kabihasnan (Tungo sa Formative Assessment) Bakit tayo nagtatanim ng mga halamang ornamental? Bakit tayo nagtatanim ng mga halamang ornamental? Bakit kailangan ng makabagong teknolohiya sa pagsasagawa ng survey sa pagpapatubo ng mga halamang ornamental? Bakit kailangan ng makabagong teknolohiya sa pagsasagawa ng survey sa pagpapatubo ng mga halamang ornamental? Bakit kailangan ng makabagong teknolohiya sa pagsasagawa ng survey sa pagpapatubo ng mga halamang ornamental? G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw- araw na buhay Paano makatutulong sa pagsugpo ng polusyon ang pagtatanim ng mga halamang ornamental? Paano makatutulong sa pagsugpo ng polusyon ang pagtatanim ng mga halamang ornamental? Si Marlon ay nais mananaliksik tungkol sa mga pangalan ng halamang ornamental at mga uri nito, anong makabagong Si Marlon ay nais mananaliksik tungkol sa mga pangalan ng halamang ornamental at mga uri nito, anong makabagong Si Marlon ay nais mananaliksik tungkol sa mga pangalan ng halamang ornamental at mga uri nito, anong makabagong
 • 3. teknolohiya ang kanyang gagamitin upang mapadali at mapabilis ang kanyang paghahanap nito? teknolohiya ang kanyang gagamitin upang mapadali at mapabilis ang kanyang paghahanap nito? teknolohiya ang kanyang gagamitin upang mapadali at mapabilis ang kanyang paghahanap nito? H. Paglalahat ng Aralin Ano-ano ang mga pakinabang sa pagtatanim ng mga halamang ornamental para sa pamilya? Para sa pamayanan? Ano-ano ang mga pakinabang sa pagtatanim ng mga halamang ornamental para sa pamilya? Para sa pamayanan? Anong uri ng teknolohiya ang ginagamit upang matutuhan ang makabagong pamamaraan ng pagpapatubo ng mga halamang ornamental? Anong uri ng teknolohiya ang ginagamit upang matutuhan ang makabagong pamamaraan ng pagpapatubo ng mga halamang ornamental? Anong uri ng teknolohiya ang ginagamit upang matutuhan ang makabagong pamamaraan ng pagpapatubo ng mga halamang ornamental? I. Pagtataya ng Aralin Panuto: Ipasagot kung TAMA o MALI ang sumusunod na tanong: 1.Ang pagtatanim ng mga hala- mang ornamental ay nakatutu- long sa pagbibigay ng malinis na hangin. 2.Ang mga halamang ornamen- tal ay walang naidududlot na mabuti sa pamilya at ibang tao sa pamayanan. 3.Maaaring ipagbili ang mga ita- tanim na halamang ornamental 4.Nakapagbibigay kasiyahan sa pamilya at pamayanan ang pagtatanim ng mga halamang ornamental. 5.Nakapagbibigay polusyon ang pagtatanim ng mga halamang ornamental. Panuto: Ipasagot kung TAMA o MALI ang sumusunod na tanong: 1.Ang pagtatanim ng mga hala- mang ornamental ay nakatutu- long sa pagbibigay ng malinis na hangin. 2.Ang mga halamang ornamen- tal ay walang naidududlot na mabuti sa pamilya at ibang tao sa pamayanan. 3.Maaaring ipagbili ang mga ita- tanim na halamang ornamental 4.Nakapagbibigay kasiyahan sa pamilya at pamayanan ang pagtatanim ng mga halamang ornamental. 5.Nakapagbibigay polusyon ang pagtatanim ng mga halamang ornamental. Panuto: Isulat ang tamang sagot basi sa isinagawang pagsu-survey. Pangalan Uri Lugar Paraan 1.Gumamela 2.Rose 3.Cosmos 4.Yellow Bell 5.Bougainvillea Panuto: Isulat ang tamang sagot basi sa isinagawang pagsu- survey. Pangalan Uri Lugar Paraan 1. Bromeliad 2.Pandakaki 3.Antorium 4.Santan 5.Daisy Panuto: Isulat ang tamang sagot basi sa isinagawang pagsu- survey. Pangalan Uri Lugar Paraan 1. Bromeliad 2.Pandakaki 3.Antorium 4.Santan 5.Daisy J. Karagdagang Gawain para sa takdang- aralin at remediation Magdala ng larawan ng halamang ornamental bukas. Magsaliksik sa internet sa makabagong pamamaraan sa pagpapatubo ng halamang ornamental. Maghanap sa pamilihan ng isang halamang ornamental na malambot ang sanga at matigas na sanga, patubuin natin ang mga ito Anu-ano ang mga halamang ornamentalna maaari nating itanim o palakihin ayon sa ating pangangailangan? Anu-ano ang mga halamang ornamentalna maaari nating itanim o palakihin ayon sa ating pangangailangan?
 • 4. sa paraan ng inyong pananaliksik. Ilista ang mga ito. Ilista ang mga ito V. MGA TALA VI. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na nasolusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?