SlideShare a Scribd company logo
Dinastiyang zhou ant ch'in
• Panalangin
• Pagbati
• Pagtala ng mga lumiban
• Pagbabalik-aral
Pangkatang Gawain: Buuin mo akong muli:
Panuto:
• Hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat.
• Bibigyan ko kayo ng mga ginupit na larawan.
Ang gagawin ninyo ay pagdikit-dikitin ang
bawat piraso upang mabuo itong muli.
• Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para
gawin ito.
Ang Sinaunang Pananaw at Paniniwala
Bilang Batayan ng Pamamahala sa Tsina
Dinastiyang Zhou
Dinastiyang Chin
Pamahalaang Awtokratiko
ni Shih Huang-ti
Ang Sinaunang Pananaw at
Paniniwala Bilang Batayan ng
Pamamahala sa Tsina
Ang Dinastiyang Zhou
-Iginupo nila ang dinastiyang Shang noong
1028 BCE.
-Ito ang dinastiyang naghari sa loob ng
pinakamahabang panahon sa China.
-Ang unang kabisera nito ay Han.
-Ito ay itinatag ni Wu Wang.
Dinastiyang zhou ant ch'in
Wu Wang
–Nagbigay katwiran
sa ang kanyang
pamumuno bilang
“Basbas ng
Kalangitan”
(Mandate of
Heaven)
Basbas ng Kalangitan- ang maharlikang
pamumuno ay nagmumula sa Diyos ng
kalangitan.
-Ito ay naging batayan ng pananaw ng
mga Tsino sa pamamahala.
-Ayon sa kanila, ang maaayos na
pamamahala ay nagbibigay ng mapayapang
panahon sa dinastiya na tanda ng pagsang-
ayon ng mga ninunong espiritwal sa
pamamalakad ng hari.
Dinastiyang Zhou
-Samantala, ang mga kalamidad (pagbaha,
pag-aalsa o rebelyon) at pagbagsak ng pinuno ay
tanda ng di pagsang-ayon ng mga ninunong
espiritwal sa pamamalakad ng hari at kailangan
na ang pagpapalit ng dinastiya.
Dinastiyang Zhou
-Ipinairal nila ang sistemang piyudalismo
sa Tsina.
Piyudalismo- sistemang panlipunan kung saan
ang pag-aari na lupain ng hari ay
pinamamahalaan ng mga noble o lord.
Piyudalismo
Ang mga noble ay nangangako ng
katapatan at serbisyong militar sa kanilang hari.
Dahil sa lawak at dami ng mga estadong
saklaw ng dinastiya, hinayaan ng mga haring
Zhou na pamahalaan ng mga noble ang kani-
kanilang lupain.
Mga Nagawa ng Dinastiyang Zhou
1. Lansangan at salaping barya upang
mapasigla ang kalakalan at agrikultura.
2. Irigasyon at iba pang paraan ng pagkontrol
ng tubig, na naglinang ng higit na maraming
ani sa hilagang kapatagang bahagi ng
kabihasnan.
3. Bakal at tanso: pinakamahalagang
materyales
Irigasyon
Bakal at tanso
-gamit sa paggawa ng mga sandata (tabak,
pana at iba pa.
-gamit din sa paggawa ng mga kagamitan
sa pagsasaka tulad ng kariton, kutsilyo at pala.
Bakal at Tanso
4. Sa panahon ng Zhou, sinimulan ang pagsakay
sa kabayo.
5. Sistema ng komunikasyon ay pinaunlad din sa
pamamagitan ng konstruksiyon ng mga
lansangan at kanal.
6. Lumago ang kalakalan at umunlad ang mga
bayan
7. Umunlad din ang sistema ng pagsusulat mula
sa nasimulang sistema nito noong panahon ng
Shang.
Ang Imperyo ng Dinastiyang Ch’in
• Pinamunuan ni Shih Huang-ti
• Hangarin niyang pag-isahin ang bansa
• Sinimulan niya ang pananalakay at pananakop
sa mga estadong tumatanggi sa kanyang
pamumuno
• Sinalakay ng kanyang hukbo ang mga dayuhan
sa hilaga at timog ng Ilog Huang Ho ( Lupaing
sakop ng Vietnam ngayon)
Dinastiyang zhou ant ch'in
Shih Huang-ti
• Higit na pinalaki ng kanyang tagumpay sa
pananakop ng kalakhang sukat ng Tsina.
• Zheng ang tunay na pangalan ni Shih Huang-ti
• Shih Huang-ti – Unang emperador
Li Si – punong ministrong legalista ni Shih
Huang-ti
-ginamit ni Li Si ang ideya ng mga legalista
upang masupil ang mga nagdidigmaang estado.
Hanfei Zi at Li Si
Ideya ng mga legalista
• Taliwas sa kaisipan ni Confucius
• Naniniwala sila na ang isang
makapangyarihang pamahalaan lamang ang
makapagpanumbalik ng katiwasan ng Tsina.
• Nagmula ang kanilang pangalan sa kanilang
paniniwalang kailangang gamitin ng
pamahalaan ang batas upang wakasan ang
mga kaguluhan at mapanumbalik ang
kapayapaan sa estado.
Ayon sa mga legalista..
• Kailangang pagkalooban ng gantimpala ng
pamahalaan ang sinumang maayos na
tumatalima sa kanyang tungkulin
• Patawan naman ng mabigat na kaparusahan
ang sinumang hindi gumaganap ng kanyang
tungkulin.
• Naniniwala sila kailangang mapigilan ang
lumalaganap na ideya at kilusang maaaring
magbuyo sa mga taong pulaan ang
pamahalaan.
Mga Legalista
• Iminungkahi nila ang pagsunog sa lahat ng
kasulatan at pahayag na maaaring magbigay
ng ideya sa mga tao upang mag-alsa.
• Dinastiyang Chin- ang unang pamahalaang
gumamit sa kaisipan ng mga legalista.
Ang Pamahalaang Awtokratiko ni Shih
Huang-ti
• Awtokrasya: pamahalaang ipinatupad ni
Shih Huang-ti sa Tsina
–Sa ganitong uri ng pamamahala, walang
takda ang kapangyarihan ng namumuno.
–Ang imperyo ay pinamunuan ni Shih Huang-
ti nang naaayon lamang sa kanyang nais.
Shih Huang-ti
Upang mapatatag ni Shih Huang-ti ang
kanyang pamumuno, daglian niyang nilansag
ang kapangyarihan ng mga noble na dating
namamahala sa kani-kanilang lupaing piyudal.
Ipinag-utos niya sa mga noble na
manirahan sa lungsod na malapit sa kanyang
pangasiwaan.
• Ang mga sakop niyang lupain ay kanyang
hinati sa 36 na distrito.
• Pinamamahalaan ng mga piling opisyal.
• Sa payo ng kanyang punong ministro,
ipinapatay ni Shih Huang-ti ang daan-daang
iskolar na Confucian.
• Ipinsunog ang mga aklat na ayon sa mga
legalista ay makasira ng pamahalaan.
• Upang mapanatili
ang kanyang
sentralisadong
kapangyarihan,
ipinagawa ni Shih
Huang-ti ang
Imperial Highway
Mga Ginawa ni Shih Huang-ti
• Imperial Highway- mga lansangang
nagdurugtong sa kanyang malalawak na
lupain.
• Ipinatupad niya ang paggamit ng
magkakatulad na uri ng salapi
– sistema ng pagsulat
-pagpapasunod ng batas
– paraan ng pagsukat at pagtimbang.
Imperial Highway
• Ipinaayos niya ang irigasyon na higit na
nagpasigla sa agrikultura.
• Ipinagawa niya ang Great Wall of China upang
maitaboy ang pangkat ng mga barbarong
nagnais na masakop ang imperyo.
• Great Wall of China-
-may habang 2, 500 kilometro
-sa kasalukyan (6, 700 kl)
Mga Ginawa ni Shih Huang-ti
Great Wall of China
• 6, 700 kilometro (kasalukuyan) mula sa
Shanhaiguan sa silangan ng Tsina hanggang
Lop Nur sa kanluran.
• May watchtower sa bawat sukat na 300 yarda.
Great Wall of China
• Daan-daang libong magbubukid ang
nagtulong-tulong sa paghakot ng milyong
toneladang bato at panambak upang mabuo
ang 20-25 talampakang taas na pader.
• Sa kasalukuyan, kilala ito bilang isa sa Seven
Wonders of the World
Great Wall of China
Ngunit..
• Hindi naging malapit sa
puso ng mga Tsino si
Shih Huang-ti
• Mabigat ang pagpataw
ng buwis at mapanupil
ang kanyang
pamamahala
• Ikinagalit din ng mga iskolar na Confucian ang
pagpapasunog niya sa mga aklat
• Kinasuklaman siya ng mahihirap na
magbubukid bunga ng sapilitang
pagpapagawa niya ng mga lansangan at Great
Wall.
• Daan-daang libong Tsino ang nangamatay
sanhi ng marahas na klima at hirap.
• Nang mamamatay si Shih Huang-ti, pinalitan
siya ng kanyang anak na higit na malupit
ngunit mahina na emperador.
• Sa loob ng tatlong taong panunungkulan, ang
imperyo ay muling ginambala ng mga pag-
aalsang pinamunuan ng mga dating katunggali
ni Shih Huang-ti
• Ang anak niya ay pinatalsik ng isang pinuno
mula sa lupain ng Han.
Pangkatang Gawain:
• Panuto:
• Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo.
• Magbibigay ako ng manila paper at pentil pen.
• Ang unang grupo ay magsusulat ng tungkol sa
Dinastiyang Zhou samantala ang pangalawang
grupo ay Dinastiyang Chin.
• Ilagay sa manila paper kung sino ang nagtatag,
paniniwala, uri ng pamamahala at mga ambag.
• Gawin ito sa loob ng 10 minuto.
• Iulat pagkatapos.
Panuto: Basahin ang sumusunod na
tanong. Isulat ang sagot sa ¼.
1. Ano ang uri ng pamahalaan ang ipinatupad ni
Shih Huang-ti sa Tsina?
2. Ano ang pangkat ng mga tao na naniniwala na
isang makapangyarihang pamahalaan lamang
ang makapagpanumbalik ng katiwasayan sa
Tsina?
3. Sino ang naman ang punong ministro ni Shih
Huang-ti?
4. Ano tawag sa paniniwala ni Wu Wang na ang
pamumuno ay nagmula sa Diyos ng kalangitan?
5. Sino namang ang nagpagawa ng mga
lansangan at salaping barya upang mapasigla
ang kalakalan at agrikultura?
6. Ano ang tawag sa sistemang panlipunan na
kung saan ang pag-aari ng lupain ng hari ay
pinamamahalaan ng mga noble?
7. Sa ilang distrito hinati ni Shih Huang-ti ang
kanyang imperyo?
8. Ano ang tawag sa mga lansangang
nagdurugtong sa kanyang malalawak na lupain?
9. Ano ang tawag sa bantog ng daanan na
ipinagawa ni Shih Huang-ti?
10. Ilang kilometro ang haba ng Great Wall of
China?
Takdang-Aralin
Panuto: Ibigay ang kahulugan ng sumusunod na
mga terminolohiya batay sa isinigawang
pamamahala ni Shih Huang-ti sa Tsina. Isulat sa ½.
1. Awtokratikong Pamamahala
_________________________________________.
2. Legalismong Pamamahala
_________________________________________.
3. Sentralisadong Pamamahala
_________________________________________.
Maraming salamat sa inyong pakikinig at
kooperasyon!


More Related Content

What's hot

Sinaunang kabihasnan sa china
Sinaunang kabihasnan sa chinaSinaunang kabihasnan sa china
Sinaunang kabihasnan sa china
Ma. Merjorie G. Vanta
 
AP 7 Lesson no. 12-B: Dinastiyang Qin
AP 7 Lesson no. 12-B: Dinastiyang QinAP 7 Lesson no. 12-B: Dinastiyang Qin
AP 7 Lesson no. 12-B: Dinastiyang Qin
Juan Miguel Palero
 
Kabihasnang huang ho o tsina
Kabihasnang huang ho o tsinaKabihasnang huang ho o tsina
Kabihasnang huang ho o tsina
Jeric Presas
 
Dinastiyang yuan
Dinastiyang yuanDinastiyang yuan
Dinastiyang yuan
imsofialei55
 
Kontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnan
Kontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnanKontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnan
Kontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnan
Jousee
 
AP 7 Lesson no. 12-C: Dinastiyang Han
AP 7 Lesson no. 12-C: Dinastiyang HanAP 7 Lesson no. 12-C: Dinastiyang Han
AP 7 Lesson no. 12-C: Dinastiyang Han
Juan Miguel Palero
 
Sinaunang Silangang Asya at Hilagang Asya
Sinaunang Silangang Asya at Hilagang AsyaSinaunang Silangang Asya at Hilagang Asya
Sinaunang Silangang Asya at Hilagang Asya
Fatima_Carino23
 
AP 7 Lesson no. 12-I: Dinastiyang Yuan
AP 7 Lesson no. 12-I: Dinastiyang YuanAP 7 Lesson no. 12-I: Dinastiyang Yuan
AP 7 Lesson no. 12-I: Dinastiyang Yuan
Juan Miguel Palero
 
Modyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyo
Modyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyoModyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyo
Modyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyo
Evalyn Llanera
 
Dinastiyang ming
Dinastiyang mingDinastiyang ming
Dinastiyang ming
imsofialei55
 
Grade 7 4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
Grade 7  4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryanGrade 7  4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
Grade 7 4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
kelvin kent giron
 
Kabihasnang Sumer
Kabihasnang SumerKabihasnang Sumer
Kabihasnang Sumer
Ma. Merjorie G. Vanta
 
Mga dinastiya
Mga dinastiyaMga dinastiya
Mga dinastiya
Angelyn Lingatong
 
Mga imperyo
Mga imperyoMga imperyo
Mga imperyo
aliahnicole
 
Kabihasnang tsino sa silangang asya
Kabihasnang tsino sa silangang asyaKabihasnang tsino sa silangang asya
Kabihasnang tsino sa silangang asya
Cyrille Benedicto
 
Dinastiya ng tsina
Dinastiya ng tsinaDinastiya ng tsina
Dinastiya ng tsina
Wennson Tumale
 
Mahahalagang Pangyayari sa Timog Asya
Mahahalagang Pangyayari sa Timog AsyaMahahalagang Pangyayari sa Timog Asya
Mahahalagang Pangyayari sa Timog Asya
cookiesandcreamcravings
 
Dinastiya ng Tsina ( Pangkat 3 ) 7-Aristotle
Dinastiya ng Tsina ( Pangkat 3 ) 7-Aristotle Dinastiya ng Tsina ( Pangkat 3 ) 7-Aristotle
Dinastiya ng Tsina ( Pangkat 3 ) 7-Aristotle
Jeanne Andree Gonzales
 
AP 7 Lesson no. 12-G: Dinastiyang Tang
AP 7 Lesson no. 12-G: Dinastiyang TangAP 7 Lesson no. 12-G: Dinastiyang Tang
AP 7 Lesson no. 12-G: Dinastiyang Tang
Juan Miguel Palero
 

What's hot (20)

Ang kabihasnang tsino
Ang kabihasnang tsinoAng kabihasnang tsino
Ang kabihasnang tsino
 
Sinaunang kabihasnan sa china
Sinaunang kabihasnan sa chinaSinaunang kabihasnan sa china
Sinaunang kabihasnan sa china
 
AP 7 Lesson no. 12-B: Dinastiyang Qin
AP 7 Lesson no. 12-B: Dinastiyang QinAP 7 Lesson no. 12-B: Dinastiyang Qin
AP 7 Lesson no. 12-B: Dinastiyang Qin
 
Kabihasnang huang ho o tsina
Kabihasnang huang ho o tsinaKabihasnang huang ho o tsina
Kabihasnang huang ho o tsina
 
Dinastiyang yuan
Dinastiyang yuanDinastiyang yuan
Dinastiyang yuan
 
Kontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnan
Kontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnanKontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnan
Kontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnan
 
AP 7 Lesson no. 12-C: Dinastiyang Han
AP 7 Lesson no. 12-C: Dinastiyang HanAP 7 Lesson no. 12-C: Dinastiyang Han
AP 7 Lesson no. 12-C: Dinastiyang Han
 
Sinaunang Silangang Asya at Hilagang Asya
Sinaunang Silangang Asya at Hilagang AsyaSinaunang Silangang Asya at Hilagang Asya
Sinaunang Silangang Asya at Hilagang Asya
 
AP 7 Lesson no. 12-I: Dinastiyang Yuan
AP 7 Lesson no. 12-I: Dinastiyang YuanAP 7 Lesson no. 12-I: Dinastiyang Yuan
AP 7 Lesson no. 12-I: Dinastiyang Yuan
 
Modyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyo
Modyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyoModyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyo
Modyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyo
 
Dinastiyang ming
Dinastiyang mingDinastiyang ming
Dinastiyang ming
 
Grade 7 4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
Grade 7  4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryanGrade 7  4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
Grade 7 4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
 
Kabihasnang Sumer
Kabihasnang SumerKabihasnang Sumer
Kabihasnang Sumer
 
Mga dinastiya
Mga dinastiyaMga dinastiya
Mga dinastiya
 
Mga imperyo
Mga imperyoMga imperyo
Mga imperyo
 
Kabihasnang tsino sa silangang asya
Kabihasnang tsino sa silangang asyaKabihasnang tsino sa silangang asya
Kabihasnang tsino sa silangang asya
 
Dinastiya ng tsina
Dinastiya ng tsinaDinastiya ng tsina
Dinastiya ng tsina
 
Mahahalagang Pangyayari sa Timog Asya
Mahahalagang Pangyayari sa Timog AsyaMahahalagang Pangyayari sa Timog Asya
Mahahalagang Pangyayari sa Timog Asya
 
Dinastiya ng Tsina ( Pangkat 3 ) 7-Aristotle
Dinastiya ng Tsina ( Pangkat 3 ) 7-Aristotle Dinastiya ng Tsina ( Pangkat 3 ) 7-Aristotle
Dinastiya ng Tsina ( Pangkat 3 ) 7-Aristotle
 
AP 7 Lesson no. 12-G: Dinastiyang Tang
AP 7 Lesson no. 12-G: Dinastiyang TangAP 7 Lesson no. 12-G: Dinastiyang Tang
AP 7 Lesson no. 12-G: Dinastiyang Tang
 

Similar to Dinastiyang zhou ant ch'in

ZHOUE-DINASTIYANG.pptx
ZHOUE-DINASTIYANG.pptxZHOUE-DINASTIYANG.pptx
ZHOUE-DINASTIYANG.pptx
ScalEmLiwan
 
Ang Sibilisasyon ng Tsina
Ang Sibilisasyon ng TsinaAng Sibilisasyon ng Tsina
Ang Sibilisasyon ng Tsina
Harvie Barcellano
 
Asian History - Hand-out # 3 (China)
Asian History - Hand-out # 3 (China)Asian History - Hand-out # 3 (China)
Asian History - Hand-out # 3 (China)
Mavict Obar
 
Kaisipang asyano sa paggawa ng imperyo
Kaisipang asyano sa paggawa ng imperyoKaisipang asyano sa paggawa ng imperyo
Kaisipang asyano sa paggawa ng imperyo
Carl Gascon
 
AP VIII - China Dynasty and Ancient Greece
AP VIII - China Dynasty and Ancient GreeceAP VIII - China Dynasty and Ancient Greece
AP VIII - China Dynasty and Ancient Greece
John Calvin Azarcon
 
Ang kabihasnang tsino
Ang kabihasnang tsinoAng kabihasnang tsino
Ang kabihasnang tsino
Ja Li
 
Mga Dinastiya ng Tsina.pptx
Mga Dinastiya ng Tsina.pptxMga Dinastiya ng Tsina.pptx
Mga Dinastiya ng Tsina.pptx
aymkryzziel
 
Dinastiyangchinapowerpoint 130729030617-phpapp02
Dinastiyangchinapowerpoint 130729030617-phpapp02Dinastiyangchinapowerpoint 130729030617-phpapp02
Dinastiyangchinapowerpoint 130729030617-phpapp02
Reynaldo San Juan
 
KABIHASNAN SA CHINA.pptx
KABIHASNAN SA CHINA.pptxKABIHASNAN SA CHINA.pptx
KABIHASNAN SA CHINA.pptx
Agnes Amaba
 
Dinastiya sa tsina
Dinastiya sa tsinaDinastiya sa tsina
Dinastiya sa tsina
Ruel Palcuto
 
Kabihasnan ng china
Kabihasnan ng chinaKabihasnan ng china
Kabihasnan ng china
Danne Franco
 
China Unang Sibilisasyon Sa Silangang Asya
China Unang Sibilisasyon Sa Silangang AsyaChina Unang Sibilisasyon Sa Silangang Asya
China Unang Sibilisasyon Sa Silangang Asya
Jonalyn Asi
 
Ang sinaunang kabihasnan sa mga lambak ng huang
Ang sinaunang kabihasnan sa mga lambak ng huangAng sinaunang kabihasnan sa mga lambak ng huang
Ang sinaunang kabihasnan sa mga lambak ng huang
Henny Colina
 
Dinastiya ng-tsina
Dinastiya ng-tsinaDinastiya ng-tsina
Dinastiya ng-tsina
AndreaTuazon
 
Filipino Theme.pptx
Filipino Theme.pptxFilipino Theme.pptx
Filipino Theme.pptx
AllenDelarosa2
 
Unang Kabihasnan ng China
Unang Kabihasnan ng ChinaUnang Kabihasnan ng China
Unang Kabihasnan ng China
Angel Adducul
 
Ang Kabihasnang Tsino
Ang Kabihasnang TsinoAng Kabihasnang Tsino
Ang Kabihasnang Tsino
ken collera
 

Similar to Dinastiyang zhou ant ch'in (20)

ZHOUE-DINASTIYANG.pptx
ZHOUE-DINASTIYANG.pptxZHOUE-DINASTIYANG.pptx
ZHOUE-DINASTIYANG.pptx
 
Ang Sibilisasyon ng Tsina
Ang Sibilisasyon ng TsinaAng Sibilisasyon ng Tsina
Ang Sibilisasyon ng Tsina
 
Asian History - Hand-out # 3 (China)
Asian History - Hand-out # 3 (China)Asian History - Hand-out # 3 (China)
Asian History - Hand-out # 3 (China)
 
Kaisipang asyano sa paggawa ng imperyo
Kaisipang asyano sa paggawa ng imperyoKaisipang asyano sa paggawa ng imperyo
Kaisipang asyano sa paggawa ng imperyo
 
AP VIII - China Dynasty and Ancient Greece
AP VIII - China Dynasty and Ancient GreeceAP VIII - China Dynasty and Ancient Greece
AP VIII - China Dynasty and Ancient Greece
 
Ang kabihasnang tsino
Ang kabihasnang tsinoAng kabihasnang tsino
Ang kabihasnang tsino
 
Mga Dinastiya ng Tsina.pptx
Mga Dinastiya ng Tsina.pptxMga Dinastiya ng Tsina.pptx
Mga Dinastiya ng Tsina.pptx
 
Dinastiyangchinapowerpoint 130729030617-phpapp02
Dinastiyangchinapowerpoint 130729030617-phpapp02Dinastiyangchinapowerpoint 130729030617-phpapp02
Dinastiyangchinapowerpoint 130729030617-phpapp02
 
KABIHASNAN SA CHINA.pptx
KABIHASNAN SA CHINA.pptxKABIHASNAN SA CHINA.pptx
KABIHASNAN SA CHINA.pptx
 
Grp3 silangang asya
Grp3  silangang asyaGrp3  silangang asya
Grp3 silangang asya
 
Dinastiya sa tsina
Dinastiya sa tsinaDinastiya sa tsina
Dinastiya sa tsina
 
Mgadinastiyasatsina
MgadinastiyasatsinaMgadinastiyasatsina
Mgadinastiyasatsina
 
Kabihasnan ng china
Kabihasnan ng chinaKabihasnan ng china
Kabihasnan ng china
 
China Unang Sibilisasyon Sa Silangang Asya
China Unang Sibilisasyon Sa Silangang AsyaChina Unang Sibilisasyon Sa Silangang Asya
China Unang Sibilisasyon Sa Silangang Asya
 
China
ChinaChina
China
 
Ang sinaunang kabihasnan sa mga lambak ng huang
Ang sinaunang kabihasnan sa mga lambak ng huangAng sinaunang kabihasnan sa mga lambak ng huang
Ang sinaunang kabihasnan sa mga lambak ng huang
 
Dinastiya ng-tsina
Dinastiya ng-tsinaDinastiya ng-tsina
Dinastiya ng-tsina
 
Filipino Theme.pptx
Filipino Theme.pptxFilipino Theme.pptx
Filipino Theme.pptx
 
Unang Kabihasnan ng China
Unang Kabihasnan ng ChinaUnang Kabihasnan ng China
Unang Kabihasnan ng China
 
Ang Kabihasnang Tsino
Ang Kabihasnang TsinoAng Kabihasnang Tsino
Ang Kabihasnang Tsino
 

Recently uploaded

Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
JhonabelPauyo
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
francisvillalon2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 

Recently uploaded (13)

Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 

Dinastiyang zhou ant ch'in

 • 2. • Panalangin • Pagbati • Pagtala ng mga lumiban • Pagbabalik-aral
 • 3. Pangkatang Gawain: Buuin mo akong muli: Panuto: • Hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat. • Bibigyan ko kayo ng mga ginupit na larawan. Ang gagawin ninyo ay pagdikit-dikitin ang bawat piraso upang mabuo itong muli. • Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para gawin ito.
 • 4. Ang Sinaunang Pananaw at Paniniwala Bilang Batayan ng Pamamahala sa Tsina Dinastiyang Zhou Dinastiyang Chin Pamahalaang Awtokratiko ni Shih Huang-ti
 • 5. Ang Sinaunang Pananaw at Paniniwala Bilang Batayan ng Pamamahala sa Tsina
 • 6. Ang Dinastiyang Zhou -Iginupo nila ang dinastiyang Shang noong 1028 BCE. -Ito ang dinastiyang naghari sa loob ng pinakamahabang panahon sa China. -Ang unang kabisera nito ay Han. -Ito ay itinatag ni Wu Wang.
 • 8. Wu Wang –Nagbigay katwiran sa ang kanyang pamumuno bilang “Basbas ng Kalangitan” (Mandate of Heaven)
 • 9. Basbas ng Kalangitan- ang maharlikang pamumuno ay nagmumula sa Diyos ng kalangitan. -Ito ay naging batayan ng pananaw ng mga Tsino sa pamamahala. -Ayon sa kanila, ang maaayos na pamamahala ay nagbibigay ng mapayapang panahon sa dinastiya na tanda ng pagsang- ayon ng mga ninunong espiritwal sa pamamalakad ng hari.
 • 10. Dinastiyang Zhou -Samantala, ang mga kalamidad (pagbaha, pag-aalsa o rebelyon) at pagbagsak ng pinuno ay tanda ng di pagsang-ayon ng mga ninunong espiritwal sa pamamalakad ng hari at kailangan na ang pagpapalit ng dinastiya.
 • 11. Dinastiyang Zhou -Ipinairal nila ang sistemang piyudalismo sa Tsina. Piyudalismo- sistemang panlipunan kung saan ang pag-aari na lupain ng hari ay pinamamahalaan ng mga noble o lord.
 • 12. Piyudalismo Ang mga noble ay nangangako ng katapatan at serbisyong militar sa kanilang hari. Dahil sa lawak at dami ng mga estadong saklaw ng dinastiya, hinayaan ng mga haring Zhou na pamahalaan ng mga noble ang kani- kanilang lupain.
 • 13. Mga Nagawa ng Dinastiyang Zhou 1. Lansangan at salaping barya upang mapasigla ang kalakalan at agrikultura. 2. Irigasyon at iba pang paraan ng pagkontrol ng tubig, na naglinang ng higit na maraming ani sa hilagang kapatagang bahagi ng kabihasnan. 3. Bakal at tanso: pinakamahalagang materyales
 • 15. Bakal at tanso -gamit sa paggawa ng mga sandata (tabak, pana at iba pa. -gamit din sa paggawa ng mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng kariton, kutsilyo at pala.
 • 17. 4. Sa panahon ng Zhou, sinimulan ang pagsakay sa kabayo. 5. Sistema ng komunikasyon ay pinaunlad din sa pamamagitan ng konstruksiyon ng mga lansangan at kanal. 6. Lumago ang kalakalan at umunlad ang mga bayan 7. Umunlad din ang sistema ng pagsusulat mula sa nasimulang sistema nito noong panahon ng Shang.
 • 18. Ang Imperyo ng Dinastiyang Ch’in • Pinamunuan ni Shih Huang-ti • Hangarin niyang pag-isahin ang bansa • Sinimulan niya ang pananalakay at pananakop sa mga estadong tumatanggi sa kanyang pamumuno • Sinalakay ng kanyang hukbo ang mga dayuhan sa hilaga at timog ng Ilog Huang Ho ( Lupaing sakop ng Vietnam ngayon)
 • 20. Shih Huang-ti • Higit na pinalaki ng kanyang tagumpay sa pananakop ng kalakhang sukat ng Tsina. • Zheng ang tunay na pangalan ni Shih Huang-ti • Shih Huang-ti – Unang emperador Li Si – punong ministrong legalista ni Shih Huang-ti -ginamit ni Li Si ang ideya ng mga legalista upang masupil ang mga nagdidigmaang estado.
 • 21. Hanfei Zi at Li Si
 • 22. Ideya ng mga legalista • Taliwas sa kaisipan ni Confucius • Naniniwala sila na ang isang makapangyarihang pamahalaan lamang ang makapagpanumbalik ng katiwasan ng Tsina. • Nagmula ang kanilang pangalan sa kanilang paniniwalang kailangang gamitin ng pamahalaan ang batas upang wakasan ang mga kaguluhan at mapanumbalik ang kapayapaan sa estado.
 • 23. Ayon sa mga legalista.. • Kailangang pagkalooban ng gantimpala ng pamahalaan ang sinumang maayos na tumatalima sa kanyang tungkulin • Patawan naman ng mabigat na kaparusahan ang sinumang hindi gumaganap ng kanyang tungkulin. • Naniniwala sila kailangang mapigilan ang lumalaganap na ideya at kilusang maaaring magbuyo sa mga taong pulaan ang pamahalaan.
 • 24. Mga Legalista • Iminungkahi nila ang pagsunog sa lahat ng kasulatan at pahayag na maaaring magbigay ng ideya sa mga tao upang mag-alsa. • Dinastiyang Chin- ang unang pamahalaang gumamit sa kaisipan ng mga legalista.
 • 25. Ang Pamahalaang Awtokratiko ni Shih Huang-ti • Awtokrasya: pamahalaang ipinatupad ni Shih Huang-ti sa Tsina –Sa ganitong uri ng pamamahala, walang takda ang kapangyarihan ng namumuno. –Ang imperyo ay pinamunuan ni Shih Huang- ti nang naaayon lamang sa kanyang nais.
 • 27. Upang mapatatag ni Shih Huang-ti ang kanyang pamumuno, daglian niyang nilansag ang kapangyarihan ng mga noble na dating namamahala sa kani-kanilang lupaing piyudal. Ipinag-utos niya sa mga noble na manirahan sa lungsod na malapit sa kanyang pangasiwaan.
 • 28. • Ang mga sakop niyang lupain ay kanyang hinati sa 36 na distrito. • Pinamamahalaan ng mga piling opisyal. • Sa payo ng kanyang punong ministro, ipinapatay ni Shih Huang-ti ang daan-daang iskolar na Confucian. • Ipinsunog ang mga aklat na ayon sa mga legalista ay makasira ng pamahalaan.
 • 29. • Upang mapanatili ang kanyang sentralisadong kapangyarihan, ipinagawa ni Shih Huang-ti ang Imperial Highway
 • 30. Mga Ginawa ni Shih Huang-ti • Imperial Highway- mga lansangang nagdurugtong sa kanyang malalawak na lupain. • Ipinatupad niya ang paggamit ng magkakatulad na uri ng salapi – sistema ng pagsulat -pagpapasunod ng batas – paraan ng pagsukat at pagtimbang.
 • 32. • Ipinaayos niya ang irigasyon na higit na nagpasigla sa agrikultura. • Ipinagawa niya ang Great Wall of China upang maitaboy ang pangkat ng mga barbarong nagnais na masakop ang imperyo. • Great Wall of China- -may habang 2, 500 kilometro -sa kasalukyan (6, 700 kl) Mga Ginawa ni Shih Huang-ti
 • 33. Great Wall of China
 • 34. • 6, 700 kilometro (kasalukuyan) mula sa Shanhaiguan sa silangan ng Tsina hanggang Lop Nur sa kanluran. • May watchtower sa bawat sukat na 300 yarda. Great Wall of China
 • 35. • Daan-daang libong magbubukid ang nagtulong-tulong sa paghakot ng milyong toneladang bato at panambak upang mabuo ang 20-25 talampakang taas na pader. • Sa kasalukuyan, kilala ito bilang isa sa Seven Wonders of the World Great Wall of China
 • 36. Ngunit.. • Hindi naging malapit sa puso ng mga Tsino si Shih Huang-ti • Mabigat ang pagpataw ng buwis at mapanupil ang kanyang pamamahala
 • 37. • Ikinagalit din ng mga iskolar na Confucian ang pagpapasunog niya sa mga aklat • Kinasuklaman siya ng mahihirap na magbubukid bunga ng sapilitang pagpapagawa niya ng mga lansangan at Great Wall. • Daan-daang libong Tsino ang nangamatay sanhi ng marahas na klima at hirap.
 • 38. • Nang mamamatay si Shih Huang-ti, pinalitan siya ng kanyang anak na higit na malupit ngunit mahina na emperador. • Sa loob ng tatlong taong panunungkulan, ang imperyo ay muling ginambala ng mga pag- aalsang pinamunuan ng mga dating katunggali ni Shih Huang-ti • Ang anak niya ay pinatalsik ng isang pinuno mula sa lupain ng Han.
 • 39. Pangkatang Gawain: • Panuto: • Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. • Magbibigay ako ng manila paper at pentil pen. • Ang unang grupo ay magsusulat ng tungkol sa Dinastiyang Zhou samantala ang pangalawang grupo ay Dinastiyang Chin. • Ilagay sa manila paper kung sino ang nagtatag, paniniwala, uri ng pamamahala at mga ambag. • Gawin ito sa loob ng 10 minuto. • Iulat pagkatapos.
 • 40. Panuto: Basahin ang sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa ¼.
 • 41. 1. Ano ang uri ng pamahalaan ang ipinatupad ni Shih Huang-ti sa Tsina? 2. Ano ang pangkat ng mga tao na naniniwala na isang makapangyarihang pamahalaan lamang ang makapagpanumbalik ng katiwasayan sa Tsina? 3. Sino ang naman ang punong ministro ni Shih Huang-ti? 4. Ano tawag sa paniniwala ni Wu Wang na ang pamumuno ay nagmula sa Diyos ng kalangitan?
 • 42. 5. Sino namang ang nagpagawa ng mga lansangan at salaping barya upang mapasigla ang kalakalan at agrikultura? 6. Ano ang tawag sa sistemang panlipunan na kung saan ang pag-aari ng lupain ng hari ay pinamamahalaan ng mga noble? 7. Sa ilang distrito hinati ni Shih Huang-ti ang kanyang imperyo?
 • 43. 8. Ano ang tawag sa mga lansangang nagdurugtong sa kanyang malalawak na lupain? 9. Ano ang tawag sa bantog ng daanan na ipinagawa ni Shih Huang-ti? 10. Ilang kilometro ang haba ng Great Wall of China?
 • 44. Takdang-Aralin Panuto: Ibigay ang kahulugan ng sumusunod na mga terminolohiya batay sa isinigawang pamamahala ni Shih Huang-ti sa Tsina. Isulat sa ½. 1. Awtokratikong Pamamahala _________________________________________. 2. Legalismong Pamamahala _________________________________________. 3. Sentralisadong Pamamahala _________________________________________.
 • 45. Maraming salamat sa inyong pakikinig at kooperasyon! 