SlideShare a Scribd company logo
El valor afegit de la formació al llarg de la vida
  La perspectiva de l’empresa i els empleats a Catalunya


  Principals resultats
  Abril de 2006
                 Amb el suport de:
                                                    1
http://www.dep.net - dep@dep.net - Carrer del Clot, 104, Planta baixa. 08018-Barcelona Tel. +34 93 215 13 65
I. Introducció
         2
I. Introducció

Presentació i objectius

  El present estudi ha estat impulsat i realitzat per l’Institut DEP, consultoria
  especialitzada en informació i investigació estratègica en l’àmbit de l’educació, la
  formació i el treball.

  Aquest és un estudi pioner i novedós que s’emmarca dins de les accions
  complementàries del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, en l’àmbit
  denominat ‘Accions per l’estructuració i prospecció de la formació contínua
  transversal’, que finança amb el Servei d’Ocupació i el Fons Social Europeu.

  El principal objectiu ha estat construir un instrument de mesura, des de la
  perspectiva dels treballadors i dels responsables de recursos humans, així com
  obtenir resultats quantitatius i qualitatius concrets per a les empreses de
  Catalunya:

    L’exercici de la formació contínua.

    La planificació de la carrera professional.

    La satisfacció laboral dels treballadors i de les seves expectatives professionals.

    La satisfacció dels gestors de recursos humans de les empreses amb els seus
    treballadors i la seva motivació.


                                           3
I. Introducció

S’ha posat un especial èmfasi en l’anàlisi de la formació contínua transversal, és a
dir, en aquelles accions de formació transferibles a diferents sectors d’activitat
econòmica i que aporten competències als treballadors que no són específiques d’una
activitat econòmica o d’un sector concret.

La formació contínua transversal es divideix en la tres tipus de formació per a:

A. Les competències instrumentals o dures, que engloben totes aquelles habilitats
  que es constitueixen en instruments per a realitzar quelcom, però que no són objecte
  de coneixement per sí mateixes, com la informàtica i els idiomes.
B. Els sistemes i mètodes de gestió com el control de qualitat, la planificació, gestió i
  avaluació mediambiental o la gestió dels recursos humans en temes com la prevenció
  de riscos laborals.
C. Les habilitats personals o competències toves que inclouen una sèrie d’habilitats
  personals i interpersonals com el treball en equip, la capacitat de comunicació, de
  resolució de problemes, de gestió del temps o d’atenció al client o les habilitats
  directives.
                                          4
I. Introducció

Metodologia

  El procés metodològic desenvolupat per tal d’assolir els objectius inclou les
  següents accions:

    Fase documental.

     Introducció teòrica.
     Construcció dels indicadors i de l’instrument de mesura.

    Fase experimental.

     Validació de l’instrument de mesura.
     Delimitació de la mostra.

     Aplicació de l’instrument a la població objecte d’estudi

   Fase analítica.

     Anàlisi de resultats.

     Redacció de l’informe de resultats.


                                       5
I. Introducció


Per tal d’aconseguir aquest objectiu la metodologia utilitzada ha estat mixta
i completa.

 Per una banda, per construir l’instrument de mesura i els indicadors s’han realitzat 16
 entrevistes en profunditat amb experts en la matèria, així com amb
 representants dels empresaris i treballadors.

 Amb aquest motiu, també s’han realitzat 4 grups de discussió amb treballadors
 diferenciant si havien participat en cursos de formació contínua o no i segons la seva
 edat.

 Un cop desenvolupat l’instrument quantitatiu de mesura s’ha procedit a realitzar un
 estudi sociològic a partir d’una mostra aleatòria de 400 empreses i 1.000
 treballadors, representativa de les 64.096 empreses actives de més de 5
 treballadors que, segons el DIRCE, operaven a Catalunya l’any 2004.

 Per garantir la representativitat de les empreses entrevistades i aconseguir un marge
 d’error del 4,98% en el cas de les empreses i del 3,14% en el cas dels
 treballadors, s’ha pres en consideració la distribució territorial i la dimensió real de
 les empreses de Catalunya.
                                            6
II. Perfil de les empreses i els
      treballadors
                  7
II. Perfil de les empreses i els treballadors

Accions formatives a l’empresa

  El 68% de les empreses ha organitzat algun curs de formació durant els
  darrers 5 anys. Si parlem exclusivament de la formació contínua transversal, les
  xifres disminueixen dràsticament. Tant sols un 24% dels directius de les empreses
  manifesten haver organitzat al menys un curs d’aquest tipus en els últims 5 anys.
          A la seva empresa s'ha organitzat
       algun curs de formació en els darrers 5 anys?

                        Sí, només
                       especialitzats
                         42,3%

                         Sí, algun  Total ‘Sí han fet formació’:
          No
                        transversal         68,0%
         31,3%
                         23,7%


              No ho sap  Sí, no sap de
               0,7%    quin tipus
                      2,0%

                Base: 400


   Les empreses de menys treballadors són les que menys sovint fan formació.

   Les empreses on predominen els treballadors amb estudis universitaris fan més sovint
   cursos transversals que aquelles en les que predominen els d’estudis primaris.

                                               8
II. Perfil de les empreses i els treballadors

Accions formatives dels treballadors

  El 56,1% dels treballadors ha fet algun curs de formació durant els darrers 5
  anys. Només un 39% dels treballadors han pogut fer cursos de formació transversal.

       En els darrers 5 anys, ha fet algun curs de formació?

                         Sí, només
                        especialitzats
                         16,0%


                            Sí, algun
                                   Total ‘Sí han fet formació’:
            No              transversal
                                          56,1%
           42,4%               39,1%
               No ho sap  Sí, no sap de
                1,5%    quin tipus
                       1,0%
                  Base: 1.000


   Els treballadors que porten entre 1 i 3 anys a l’empresa són els que més s’han format i
   tendeixen a fer més cursos de formació transversal.
   Els que tenen entre 25 i 40 anys són els que més sovint es formen transversalment.
   Els d’estudis universitaris, així com els que ocupen un lloc de comandament intermig
   destaquen per fer formació transversal.
   Els treballadors de la mitjana i la gran empresa (50 o més treballadors) són els que més
   sovint han fet formació i destaquen principalment per haver fet cursos especialitzats.
                                            9
III. Planificació de la carrera
     professional
                 10
III. Planificació de la carrera professional

Indicadors d’avaluació                                   Aspectes valorats
 Indicadors                  Des de la perspectiva dels    Des de la perspectiva dels
                             gestors            treballadors
                      •  Opinió sobre la responsabilitat de   •  Opinió sobre la responsabilitat de
                        l’empresa i del treballadors        l’empresa i del treballadors
                      •  Oferiment d’orientació als
                                                    -------------
 Actitud i iniciativa en la planificació    treballadors
                      •  Iniciativa en la proposta de formació  •  Iniciativa en la proposta de formació
                        i estratègies que utilitza l’empresa
                        en la planificació
                                            •  Claredat en els objectius
                              -------------
                                              professionals
                      •  Percepció sobre les necessitats de  •   Percepció sobre les necessitats de
                        formació                  formació
 Planificació de la formació contínua   •  Plantejaments de fer formació en els •   Plantejaments de fer formació en els
                        propers 2 anys               propers 2 anys
                      •  Relació entre la percepció de    •   Relació entre la percepció de
                        necessitats i els plantejaments de     necessitats i els plantejaments de
                        fer formació                fer formació
                                           •   Coherència en la trajectòria
                              -------------
                                              professional dels treballadors
                      •  Canvis organitzatius en l’empresa i   •  Canvis en la categoria laboral o
 Trajectòria professional           política de l’empresa en la cobertura    nivell de responsabilitat del
                        de llocs de responsabilitat         treballador
                                            •  Desitjabilitat d’augmentar nivell de
                              -------------
                                              responsabilitat
                                                              11
III. Planificació de la carrera professional

Actitud i iniciativa en la planificació

 PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES         La responsabilitat de planificar la formació dels
                                     treballadors és...

                                                 Principalment
  La gran majoria dels gestors de                Meitat i               del
                                                 treballador
  les empreses (92,8%) entenen                 meitat
                                                   6,5%
                                 57,3%
  que l’empresa ha de tenir un
                                                  Ns
  paper important en la                                     0,7%
                    Empresa: 92,8%
  planificació de la formació dels
  treballadors, preferentment
                                     Principlament
  compartint la responsabilitat                    de l'empresa
  amb el treballador.                           35,5%
                                           Base: 400


 PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS              La responsabilitat de planificar la formació dels
                                     treballadors és...

  La gran majoria dels
  treballadors (94,1%) també                   Meitat i
                                  meitat
  considera que l’empresa ha                   65,0%             Principalment
  d’implicar-se en la planificació                                   del
  de la formació dels treballadors.                                treballador
                     Empresa: 94,1%                        5,2%
                                                 Ns
                                                 0,7%
                                       Principlament
                                       de l'empresa
                                         29,1%       12
                                           Base: 400
III. Planificació de la carrera professional


PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES


  Les empreses més petites (de 6 a 9 treballadors) i aquelles on el nivell d’estudis
  primaris és el més freqüent atorguen més sovint al treballador la responsabilitat de
  planificar la seva formació.

  Les empreses en què s’ha organitzat algun curs de formació transversal són més
  conscients del paper que ha de jugar l’empresa en la planificació de la formació dels
  treballadors.


 PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS  Els treballadors d’empreses mitjanes i grans (50 o més treballadors) concedeixen més
  sovint a l’empresa la responsabilitat única de planificar la formació.

  D’altra banda, els treballadors amb estudis universitaris consideren més sovint que han
  de tenir un paper actiu, en coordinació amb l’empresa, en la planificació de la formació.

  En el cas dels treballadors, a diferència dels gestors de les empreses, el fet d’haver fet
  algun curs de formació no influeix en l’opinió sobre la responsabilitat en la planificació.


                                            13
III. Planificació de la carrera professional

El 52,8% dels empresaris admet que a la seva empresa no es facilita cap
tipus d’orientació als treballadors per a què planifiquin el seu futur
professional.


         A la seva empresa, els treballadors reben algun tipus
            d'orientació per planificar el seu futur o
             desenvolupar-se professionalment?               Sí
              45,3%
                             No
                            52,8%                   Ns
                  1,9%

                      Base: 400
 Les empreses en què s’ha realitzat algun curs de formació transversal ofereixen més
 freqüentment orientació als seus treballadors per planificar el seu futur professional.                                           14
III. Planificació de la carrera professional


PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES

 En general, la formació realitzada a l’empresa
 s’ha organitzat...
 Impulsor de la formació               Total
 Per iniciativa exclusiva de l’empresa        65,8
 Per iniciativa de l’empresa i
                           31,6
 del treballador
 En resposta a peticions o
                            2,2
 demandes dels treballadors
 No ho sap                       0,4
 Base (empreses que han organitzat
                            272
                                  Els directius (65,8%) i els
 cursos de formació)
                                  treballadors (58,8%) consideren
                                  que, majoritàriament, la decisió
                                  de realitzar formació ha estat
  PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS                  per iniciativa de l’empresa

La formació realitzada...
 Impulsor de la formació                Total
 L’ha fet per iniciativa pròpia fora de l’àmbit
                             40,7
 de l’empresa
 Li ha ofert l’empresa i era de caràcter
                             37,8
 voluntari
 Li ha ofert l’empresa i era de caràcter
                             13,0
 obligatori
 Li ha ofert l’empresa a petició seva          8,0
 No ho sap                        0,5
 Base (treballadors que han fet cursos de formació)     561                 15
III. Planificació de la carrera professional

PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES
      EMPRESES

  La participació del treballador en les propostes formatives és força superior en aquelles
  empreses en què el nivell d’estudis dels treballadors més freqüent és l’universitari.

  Quan un treballador participa en la iniciativa de fer formació contínua, hi ha certa
  tendència a què es facin cursos transversals.


PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS

  A mesura que avança l’edat del treballador i que aquest porta més anys a l’empresa, la
  formació per compte propi de l’empleat disminueix.

  Els treballadors de les micro-empreses són els que fan més formació pel seu compte i
  quan la fan per indicació de l’empresa generalment és de caràcter obligatori. Els que
  treballen en empreses mitjanes o grans són els que menys formació fan per compte
  propi, probablement perquè són els que reben més ofertes de formació per part de
  l’empresa.
  Tenint en compte el tipus de formació, quan l’empresa obliga el treballador a fer
  formació, aquesta és, principalment, específica, mentre que quan el treballador fa
  formació pel seu compte la fa més aviat de tipus transversal.

  Els directius són els que tenen més llibertat per decidir la formació que volen fer, són
  els que fan més cursos organitzats per l’empresa a petició seva i, en comptades
  ocasions, es veuen obligats a fer-ne si no els interessa. El cas contrari es dóna entre el
                                           16
  personal en les categories inferiors .
III. Planificació de la carrera professional

Planificació de la formació contínua

  La majoria dels treballadors (79,9%) considera que té clars els seus
  objectius professionals.             Considera que té clars els seus objectius
                o aspiracions professionals?

                 Sí
                79,9%
                     Ns      No
                    1,5%    18,6%
                      Base: 1.000
   Els treballadors que afirmen tenir clars els objectius o aspiracions professionals són
   generalment els que han fet algun curs sigui específic o transversal.


                                            17
III. Planificació de la carrera professional

   La formació contínua transversal és necessària segons els treballadors (5,9
   en una escala de 10) i, encara més, entre els empresaris (6,3).
  Els empresaris troben especialment necessària la formació transversal en
  temes de gestió (riscos laborals, qualitat, medi ambient) i en habilitats. Els
  treballadors no fan grans diferències
  Els empresaris troben més necessari l’aprenentatge de l’ús del català que les
  llengües estrangeres. Els treballadors, no.


PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES                      PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS

 Necessitat de formació per temàtiques
 Temàtiques           MITJANA*                    Necessitat de formació per temàtiques
 GESTIÓ                          7,1          Temàtiques            MITJANA*
   Prevenció de riscos laborals            7,8          HABILITATS                         6,0
   Qualitat                      7,1             Atenció al client                   6,2
   Medi ambient                    6,3             Gestió de temps                    6,1
 HABILITATS                        6,1             Habilitats personals o interpersonals         5,9
   Atenció al client                  7,1          GESTIÓ                           5,9
   Gestió de temps                   6,7             Prevenció de riscos laborals             5,9
   Habilitats personals o interpersonals        6,5             Qualitat                       5,9
 INSTRUMENTALS                      4,9             Medi ambient                     5,7
   Català                       6,1          INSTRUMENTALS                       5,9
   Informàtica/Ús d'Internet              4,5             Informàtica/Us d'Internet               6,1
   Llengües estrangeres                4,1             Llengües estrangeres                 6,0
 NECESSITAT GLOBAL**                   6,3             Català                        5,6
 Base                           400          NECESSITAT GLOBAL**                    5,9
 *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens necessari’              Base                           1.000
 i el 10 a ‘Totalment necessari’                         *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens necessari’
 **Mitjana global calculada a partir de les valoracions a totes les temàtiques  i el 10 a ‘Totalment necessari’
                                         **Mitjana global calculada a partir de les valoracions a totes les temàtiques

                                                                        18
III. Planificació de la carrera professional

     El 70% dels directius de recursos humans i el 61% dels treballadors no s’han
     plantejat, a dos anys vista, fer formació contínua transversal.


 PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES                   PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS

Previsions de formació en els propers 2 anys            Previsions de formació en els propers 2 anys
Accions formatives planificades              Total  Accions formatives planificades                   Total
Empreses en què no s’ha planejat fer cursos de           Treballadors que no tenen perspectives de fer cursos
                             70,0                                     61,1
formació transversal...                      de formació transversal...
    Ni tampoc s’ha planificat cap d’específic      49,8     Ni tampoc específics                     49,4
    Però sí que s’ha planificat algun curs específic   19,5     Però sí que tenen perspectives de fer algun curs específic  10,4
    I no saben si se’n farà algun d’específic       0,7     I no saben si faran algun d’específic             1,3
Empreses en què s’ha planejat fer cursos de            Treballadors que tenen perspectives de fer cursos de
                             20,5                                     17,4
formació transversal i específica                 formació transversal i específica
Empreses en què no saben si es farà algun curs de         Treballadors que no saben si faran algun curs de
                              6,5                                     13,3
formació transversal...                      formació transversal...
    Ni tampoc saben si se’n farà algun d’específic    4,3     Ni tampoc saben si faran algun d’específic           8,2
    Però sí que s’ha planificat algun curs específic   1,5     Però sí que tenen perspectives de fer algun curs específic   2,4
    I no s’ha planificat cap d’específic         0,7     I no tenen perspectives de fer cap d’específic         2,7
Empreses en què s’ha planejat fer algun curs de          Treballadors que tenen perspectives de fer algun
                              3,0                                     8,2
formació transversal...                      curs de formació transversal...
    I no s’ha planificat cap d’específic         2,5     I no tenen perspectives de fer cap d’específic         6,2
    I no saben si se’n farà algun d’específic       0,5     I no saben si faran algun d’específic              2,0
Base                            400   Base                                1.000


    Les empreses que menys sovint tenen                Els treballadors que anteriorment no
    planificada la formació són les més                han  fet cap curs o només han fet
    petites, les que anteriorment no han fet              cursos específics o que tenen estudis
    cap curs o només cursos específics i                primaris són els que menys planifiquen
    aquelles en què predominen treballadors              fer formació transversal.
    amb estudis primaris.                                        19
III. Planificació de la carrera professional

   PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES

     Planificació de cursos de formació transversal
100
       segons el grau de necessitats formatives
90   87,1        transversals
           78,4
                    74,2
80
                           65,7
                                           El 63,2% de les empreses que assenyalen
70                                63,2
60                                          un nivell de necessitats formatives elevat
50                                          en temes transversals no té planificat fer
                                           cap curs en aquest àmbit.
40
                        27,7     30,3
30                22,4
20
   9,7     11,8  9,8
 10     3,2              3,4      6,6     6,6
 0
   Necessitat  Necessitat  Necessitat  Necessitat   Necessitat
    baixa    mitjana-   mitjana   mijana-alta    alta
                                              PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS
           baixa
                 Sí   No   Ns
                                          Planificació de cursos de formació transversal segons el
                 Base: 400                        grau de necessitats formatives transversals
                                      100
                                       90
                                       80
                                       70
                                                         67,6     65,3
                                                  60,0
    En el cas dels treballadors no hi ha una               60
                                           48,5
                                                                       55,3
                                       50  41,0
    relació clara entre la necessitat de                 40
                                                                     30,2
                                                26,5
    formació transversal percebuda i la                 30
                                                       19,8     19,9
                                                                  14,8     14,6
                                       20
                                             10,4     13,5     12,6
    planificació de cursos.                       10
                                       0
                                         Necessitat   Necessitat  Necessitat Necessitat Necessitat
                                          baixa     mitjana-   mitjana  mijana-alta  alta
                                                  baixa
                                         Sí, ha planificat cursos   No ha planificat cursos   No ho sap

                                                        Base: 1.000
                                                                         20
III. Planificació de la carrera professional

Trajectòria professional

  Els treballadors perceben coherència (77%) entre la feina que realitzen i les
  seves preferències professionals.
                     La feina que té ara es correspon amb...

                                                 77,0
      El camp professional
                          18,6
        que li agrada
                     4,4


      El tipus de feines que
                                             66,3
        generalment ha               28,3
          realitzat
                      5,4

                                             63,0
          Els estudis o
                                 35,3
         formació rebuda
                     1,7

                   0     10  20   30   40   50    60   70  80   90

                                  Ns  No  Sí

                                 Base: 1.000

   Els treballadors que han fet algun curs de formació transversal treballen amb més
   freqüència en àmbits que es corresponen amb les seves preferències i amb els
   estudis que van realitzar.

   Per categories laborals, els directius gaudeixen, en general, d’una trajectòria laboral
   més coherent mentre que els treballadors que més sovint es troben mancats
   d’aquesta coherència estan en el nivell operatiu.                 21
III. Planificació de la carrera professional
     Cursos transversals realitzats segons el nivell de
100
       coherència en la trajectòria professional

90

80      74,0
70                       64,2
              62,8
60                               55,8

50                           44,2     Els treballadors que tenen trajectòries més
40          37,2        35,8             coherents han realitzat significativament
30  26,0
                                   més cursos transversals.
20

10

 0
   Nul·la (en 0  En 1 aspecte    En 2 aspectes  Total (en 3
    aspectes)                    aspectes)
                  Sí   No

               Base: 1.000
                                                     22
III. Planificació de la carrera professional


   En els últims 5 anys, el 43% de les empreses catalanes ha realitzat canvis en
   les responsabilitats o la categoria d’algun dels seus treballadors i un 47%
   d’aquests informa què han canviat de categoria professional o de
   responsabilitat, la qual cosa demostra que existeix força mobilitat interna a
   les companyies. PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES        PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS


En els darrers 5 anys, hi ha hagut algun canvi en   En els darrers 5 anys, ha canviat de categoria
 el nivell de responsabilitat o categoria laboral  professional o de responsabilitat al lloc de treball?
        dels treballadors?                          Ns
                  Ns                        0,9%
                 1,5%
                                 No
                                51,6%
     No
    55,5%
                    Sí
                   43,0%                         Sí, he pujat
                                                42,9%


           Base: 400
                                  Sí, he baixat
                                    4,6%
                                       Base: 1.000
                                                  23
III. Planificació de la carrera professional

El 47,6% dels treballadors té clar que li agradaria desenvolupar un càrrec de
més responsabilitat.
          Fins a quin punt li agradaria desenvolupar
          un càrrec de més responsabilitat a la feina...
          Grau de desitjabilitat                    Total
          Gens (0-2)                          23,8
          Poc (3-4)                           5,8
          Mitjanament (5-6)                       21,7
          Bastant (7-8)                         27,5
          Molt (9-10)                          20,1
          No ho sap                           1,1
          MITJANA*                           5,6
          Base                             1.000
          *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘No li agradaria gens’ i el 10 a
          ‘Li agradaria totalment’
 Els treballadors que han fet algun curs transversal o que tenen planificat fer-lo són
 els que més desitgen aconseguir un càrrec de més responsabilitat a la feina, en
 comparació amb els que només han fet cursos especialitzats o no tenen pensat fer
 cursos transversals.

 Els directius mostren un interès molt baix per assolir càrrec de més responsabilitat.
 Els treballadors amb estudis secundaris o universitaris mostren un interès superior
 en pujar de categoria respecte als de nivell d’instrucció primari.

                                              24
IV. Formació al llarg de la vida
                  25
IV. Formació al llarg de la vida

Indicadors d’avaluació
                            Aspectes valorats
  Indicadors           Des de la perspectiva dels   Des de la perspectiva dels
                      gestors           treballadors
                •  Grau d’importància atorgada a la   •  Grau d’importància atorgada a la
  Importància atorgada a la    formació especialitzada          formació especialitzada
  formació          •  Grau d’importància atorgada a la   •  Grau d’importància atorgada a la
                  formació transversal           formació transversal
                •  Cursos realitzats           •  Cursos realitzats
  Accions formatives
                •  Valoració de les accions formatives  •  Valoració de les accions formatives
  desenvolupades
                  de tipus transversal           de tipus transversal
                                                      26
IV. Formació al llarg de la vida

Importància atorgada a la formació

    És interessant assenyalar que, tot i que directius i treballadors coincideixen
    en valorar la importància de la formació contínua, hi ha discrepàncies en el
    grau. Mentre que els directius prioritzen clarament la formació especifica, els
    treballadors equiparen en importància els dos tipus de formació.

PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES               PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS


Valori la importància de què
els treballadors de l’empresa facin...              Valori la importància per vostè de fer...

Tipus de formació              MITJANA*       Tipus de formació              MITJANA*

Formació específica               7,2       Formació específica               7,4
Formació transversal               5,9       Formació transversal               7,3
Base                       400       Base                      1000
*Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens important’ i el 10 a  *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens important’ i el 10 a
‘Totalment important’                       ‘Totalment important’

    Les mitjanes i grans empreses mostren            La formació transversal és considerada
    més interès per la formació                 més important pels treballadors de més
    especialitzada que les petites i               nivell d’instrucció.
    microempreses.                        Tot i que ambdós tipus de formació són
    La formació transversal és considerada            valorats de manera similar segons edat,
    més important en aquelles empreses on            entre els 41 i els 55 anys es dóna més
    prevalen els estudis universitaris              importància a la formació específica.
    respecte a aquelles on predominen els
                                                             27
    estudis primaris.
IV. Formació al llarg de la vida

Accions formatives transversals desenvolupades
PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES
                       Dels cursos que s'han gestionat, algun estava dirigit
  Entre les empreses que han            a fomentar competències transversals?
  organitzat cursos de formació                  No ho sap
                                   2,9%
  contínua en els darrers 5 anys,
  només el 34,9% ha ofert algun                              Sí
  curs transversal.                                   34,9%
  Els cursos sobre riscos laborals,
  informàtica i ús d’Internet, qualitat i       No
                           62,2%
  atenció al client són els més
  freqüents.
                                   Base: 272
                             (empreses que han gestionat algun curs
 PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS                  en els darrers 5 anys)

                       Dels cursos que s'han gestionat, algun estava dirigit
  Entre els treballadors que han         a fomentar competències transversals?
  fet cursos de formació contínua          No ho sap
  en els darrers 5 anys, el 69,7%           1,8%               Sí
  l’ha fet referit a àmbits de                            69,7%
  competència transversal.
  Les temàtiques en què els             No
                          28,5%
  treballadors s’han format més
  freqüentment corresponen a
  informàtica i ús d’Internet i a riscos
                                    Base: 561
  laborals, seguides d’atenció al client        (treballadors que han fet algun curs de  28
  i llengües estrangeres.                  formació en els darrers 5 anys)
IV. Formació al llarg de la vida

Aspectes explicatius
                                Aspectes valorats
  Aspectes explicatius          Des de la perspectiva dels   Des de la perspectiva dels
                          gestors           treballadors
                    •  Ús d’estratègies de motivació per  •  Ús d’estratègies de motivació per
                      part de l’empresa            part de l’empresa
  Factors motivadors en la formació
                    •  Tipus d’estratègies de motivació  •  Tipus d’estratègies de motivació
                           -------------      •  Motivacions del propi treballador
                    •  Motius de no haver organitzat    •  Motius de no haver fet cursos de
                      cursos de formació transversal     formació transversal
  Barreres a la formació
                    •  Alternatives a la formació     •  Alternatives a la formació
                      mitjançant cursos            mitjançant cursos
                                                         29
IV. Formació al llarg de la vida

Factors motivadors en la formació

  PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES
        EMPRESES

 Han utilitzat alguna estratègia per motivar    Gairebé 2 de cada 3 empreses en què s’han
els treballadors a participar en les activitats de  gestionat cursos de formació transversal
       formació transversal?
                           durant els últims 5 anys no utilitzen
                 No ho sap
                  3,1%
                           estratègies per motivar els treballadors a
                           què hi participin (65,3%).
                           Les empreses que utilitzen estratègies de
    No               Sí      motivació es decanten, principalment, per oferir
   65,3%              31,6%
                           reforçament social, incentius econòmics i hores de
                           formació a compte de l’empresa.
            Base: 95                  PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS

                                 Se sent motivat o recolzat per l'empresa
  El 63% dels treballadors se senten motivats           per formar-se professionalment?
  o recolzats per l’empresa per formar-se.                 No ho sap
                                        2,0%
  Des del punt de vista dels treballadors, la
  principal estratègia de motivació de l’empresa és                      Sí
                                   No
  l’oferiment de cursos.                     35,6%           62,4%

  No obstant, la motivació més freqüent entre els
  treballadors que han fet algun curs és la
  possibilitat d’assolir coneixements o habilitats que
  puguin aplicar al seu lloc de treball.                             30
                                         Base: 1.000
IV. Formació al llarg de la vida

Barreres i alternatives a la formació

 PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES                PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS
       EMPRESES
                              Quins han estat els motius de no realitzar
 Quins han estat els motius de no gestionar         formació transversal?
 o organitzar accions formatives transversals?       Motius                    Total
 Motius                    Total    Manca de temps                34,5
 No és necessari                67,0     No és necessari                27,6
 Manca d’interès                9,5     Manca d’interès                5,1
   Per part dels treballadors           4,4    Per part dels treballadors           3,3
   Per part de l’empresa              3,4    Interessen més els cursos específics      1,3
   Interessen més els cursos específics      1,7    Per part de l’empresa              0,5
 Manca de temps                 7,1     L’empresa no els facilita           2,6
 Gestió externa                 2,0     Aprenen per altres vies            2,6
 Poc personal, l’empresa és petita       2,0     Manca de cursos adequats           1,6
 Personal temporal               1,4     Motius econòmics               1,3
 Aprenen d’altres maneres            1,0     Contracte recent o temporal          0,8
 No ho sap/No contesta             10,5     Edat                      0,7
 Base (empreses que no han organitzat cursos        Empresa familiar                0,3
                        294
 transversals)                       Altres                     0,3
 ESPONTÀNIA I MÚLTIPLE                   Ns/Nc                     24,9
                              Base (treballadors que no han fet cursos de
                                                      608
 El 67% dels gestors d’empreses on             formació transversal)
                              ESPONTÀNIA I MÚLTIPLE
 no s’han fet cursos transversals
 assenyalen que el principal motiu             Pels treballadors, en canvi, és la
 de no gestionar-los és que aquests            manca de temps i la no necessitat
 cursos no es consideren necessaris.            són les principals causes de no
                              haver fet formació transversal.
                                              31
V. Satisfacció dels treballadors
                  32
V. Satisfacció dels treballadors

Indicadors d’avaluació
    Indicadors          Des de la perspectiva dels treballadors
                 •  Satisfacció amb la trajectòria professional
                 •  Satisfacció amb la formació que ha rebut
    Satisfacció general   •  Satisfacció laboral
                 •  Satisfacció dels superiors amb la feina que
                   desenvolupa
    Motivació laboral    •  Motivació laboral
                                          33
V. Satisfacció dels treballadors

Grau de satisfacció i motivació general

  La satisfacció global dels treballadors és d’una puntuació de 7,3.

  Considerant cada un dels aspectes, es poden establir dos nivells:

       Els treballadors valoren amb una puntuació de notable la satisfacció dels
       superiors amb la seva feina, la satisfacció amb la seva trajectòria
       professional, la seva motivació i satisfacció laboral.

       La formació que han rebut durant l’exercici de la seva activitat professional
       és l’aspecte en què els treballadors se senten menys satisfets.

         Valori els següents aspectes...
         Aspectes clau                                MITJANA*
         La satisfacció general dels seus superiors o dels directius
                                                 7,6
         amb la feina que desenvolupa
         La satisfacció general amb la seva trajectòria o evolució
                                                 7,4
         professional
         La seva satisfacció laboral general                       7,4
         La satisfacció general amb la formació que ha rebut
                                                 6,7
         durant l’exercici de la seva activitat professional
         SATISFACCIÓ GLOBAL**                               7,3
         MOTIVACIÓ                                    7,4
         Base                                       1.000
         *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ i el 10 a ‘Totalment satisfet’
         **Mitjana global calculada a partir dels 4 aspectes de satisfacció anteriors


                                                      34
V. Satisfacció dels treballadors


La satisfacció i motivació dels treballadors està relacionada per ordre descendent
d’importància amb:

 La presència o accions formatives transversals realitzades (mitjanes de
 satisfacció i motivació entorn a 7,5).

 La quantitat o nombre més elevat de temàtiques transversals tractades
 (mitjanes de satisfacció i motivació entorn a 8,0).

 La qualitat o valoració positiva de les accions formatives transversals
 realitzades (mitjanes de satisfacció i motivació entorn a 9,0).
                                        35
V. Satisfacció dels treballadors

Aspectes explicatius
   Aspectes explicatius              Des de la perspectiva dels treballadors
                   •  Satisfacció amb el salari
                   •  Satisfacció amb el clima o ambient laboral
                   •  Satisfacció la feina que desenvolupa (funcions, nivell de
                     responsabilitat)
                   •  Satisfacció respecte el seu rendiment laboral
   Altres aspectes de satisfacció
                   •  Satisfacció amb les possibilitats de formar-se o aprendre a l’empresa
                   •  Satisfacció amb el reconeixement que rep com a treballador
                   •  Satisfacció amb les possibilitats que li ofereix l’empresa per
                     promocionar o ascendir
                   •  Satisfacció respecte la comunicació amb els superiors
   Adequació entre el càrrec i el
                   •  Equilibri o desequilibri entre el càrrec i el nivell de formació
   nivell de formació
                   •  Sensació d’estar estancat a la feina
   Sensacions negatives respecte el •  Sentir-se poc realitzat a la feina
   lloc de treball         •  Sentir-se poc valorat a la feina
                   •  Sentir que per l’empresa només és un número
                                                       36
V. Satisfacció dels treballadors

Factors implicats en la satisfacció i la motivació

  Destaca en positiu la valoració del rendiment laboral que fan els propis treballadors
  catalans, el clima laboral, el tipus de feina desenvolupat i la comunicació amb els
  superiors.
  En negatiu, fallen les possibilitats de promoció a l’empresa i, en menor
  mesura, les possibilitats d’optar a d’altres llocs de treball.


           Valori la seva satisfacció laboral i personal respecte a...
           Factors                            MITJANA*
           El seu rendiment laboral                       8,2
           El clima o ambient laboral                      7,7
           La feina que desenvolupa                       7,5
           La comunicació amb els superiors                   7,5
           El reconeixement que rep com a treballador              7,0
           El salari                              6,5
           Les possibilitats de formar-se o aprendre a
                                             6,0
           l’empresa
           Les possibilitats d’optar a altres llocs de treball         5,5
           Les possibilitats que li ofereix l’empresa per
                                             4,9
           promocionar o ascendir
           Base                                1.000
           *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ i el 10 a ‘Totalment satisfet’
                                                      37
V. Satisfacció dels treballadors


Els treballadors de petites empreses i de microempreses manifesten estar més satisfets
en els aspectes vinculats a les relacions interpersonals (clima laboral, comunicació amb
els superiors o reconeixement que reben) i amb la feina que desenvolupen que els de la
mitjana i gran empresa.

Els treballadors que han fet algun curs transversal estan principalment més satisfets
amb les possibilitats de millorar professionalment (formar-se, optar a altres llocs de
treball, promocionar) i també en la comunicació amb els superior o el reconeixement
que reben.

En relació al nombre de temàtiques transversals s’observa que, la varietat d’aquestes es
configura com un punt positiu en la satisfacció dels treballadors (excepte en la
satisfacció amb el salari, el rendiment laboral i el clima laboral).

Els treballadors que han fet formació a l’empresa proposada per ells mateixos se senten
més satisfets amb la feina o funcions que desenvolupen tant amb aspectes de tipus
psicosocial (comunicació amb els superiors, reconeixement) com respecte a les
possibilitats de millorar a l’empresa (formar-se o promocionar).
                                         38
V. Satisfacció dels treballadors

    Considera que el càrrec que ocupa...

                      Està per sobre
                      del seu nivell
                       de formació
                                         Gairebé el 70% dels treballadors
                        6,8%
    S'adequa al
                                         considera que el càrrec que ocupa
   seu nivell de                                s’adequa al seu nivell de
                        Està per sota
    formació
                        del seu nivell
                                         formació.
     68,8%
                         de formació
                          23,7%             Un 24%, no ho creu.
                     Ns
                    0,7%
               Base: 1.000Satisfacció* i motivació* dels treballadors segons l’adequació
entre el càrrec i el nivell de formació...
           Adequació respecte el nivell de formació           La percepció que un empleat pugui
              El càrrec    El càrrec està   El càrrec està  tenir d’estar subocupat pel càrrec que
              s’adequa      per sota      per sobre
Satisfacció global       7,5         6,5        7,6    ocupa afecta negativament tant a la
Motivació            7,8         6,3        7,6    satisfacció com a la motivació laboral
Base              688         237          68    dels treballadors.
* Puntuació mitjana: Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ i
el 10 a ‘Totalment satisfet’
                                                        39
V. Satisfacció dels treballadors

En general, la majoria dels treballadors no considera estar estancat a la feina, ni
sentir-se poc realitzat o valorat o que per l’empresa sigui només un número.
         Fins a quin punt està d'acord amb els següents enunciats

                       20,1
  Em sento estancat a
     la feina
                      16,7
                                          63,2
                      18,2
    Em sento poc
   realitzat a la feina
                     14,3
                                                     Molt o bastant (7-10)
                                            67,5
                                                     A mitges (5-6)
                      16,3                             Gens o poc (0-4)
     Em sento poc
    valorat a la feina
                    11,6
                                              72,1
     Sento que per            18,3
    l'empresa només        9,7
     sóc un número                                   72,0

               0   10    20    30   40    50   60    70   80
                           Base: 1.000

Les sensacions negatives respecte al lloc de treball, i en especial l’acumulació d’aquestes,
disminueix la satisfacció laboral i especialment la motivació dels treballadors.
      Satisfacció* i motivació* dels treballadors segons les sensacions negatives
      a la feina
                         Sensacions negatives
                    En        En        En        En        En
                  cap aspecte    1 aspecte    2 aspectes    3 aspectes    4 aspectes
      Satisfacció global       7,6      7,1       6,8       6,3       6,4
      Motivació            7,8      7,0       7,1       6,0       5,6
      Base             657       142       78         61       62
      * Puntuació mitjana: Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ i el 10 a ‘Totalment satisfet’
                                                                 40
VI. Satisfacció dels gestors de
     les empreses
                 41
VI. Satisfacció dels gestors de les empreses

Indicadors d’avaluació
     Indicadors          Des de la perspectiva dels gestors
                •  Satisfacció amb la trajectòria o evolució professional
                  dels treballadors
                •  Satisfacció amb la formació o possibilitats
     Satisfacció general    d’aprenentatge que l’empresa ofereix
                •  Satisfacció respecte la satisfacció laboral dels
                  treballadors
                •  Satisfacció respecte els treballadors en general
     Motivació laboral   •  Motivació laboral
                                              42
VI. Satisfacció dels gestors de les empreses

Grau de satisfacció general

  La satisfacció global mitjana dels gestors de les empreses rep una puntuació
  de 7,0.

      La valoració que fan els empresaris dels seus treballadors en general és
      superior als aspectes concrets testats

      En segon lloc, els empresaris qualifiquen amb una puntuació propera al
      notable la satisfacció laboral que perceben dels seus treballadors, així com
      la trajectòria o evolució professional d’aquests.
      La formació o possibilitats d’aprenentatge que l’empresa ofereix als
      treballadors és l’aspecte on els empresaris se senten menys satisfets, tot i
      que es pot qualificar d’acceptable.

          Valori la satisfacció dels directius o responsables
          de formació respecte a...
          Aspectes clau                          MITJANA*
          Els treballadors en general                      7,5
          La satisfacció laboral dels treballadors               7,1
          La trajectòria o evolució professional dels
                                             6,9
          treballadors
          La formació o possibilitats d'aprenentatge que
                                             6,5
          l'empresa ofereix
          SATISFACCIÓ GLOBAL**                         7,0
          Base                                 400
          *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ i el 10 a ‘Totalment satisfet’
          **Mitjana global calculada a partir dels 4 aspectes de satisfacció anteriors     43
VI. Satisfacció dels gestors de les empreses


En conjunt, tenint en compte el nombre d’accions formatives, el nombre de
temàtiques i la valoració de les accions formatives transversals realitzades, es pot dir
que la satisfacció dels gestors està relacionada per ordre descendent
d’importància amb:

 La qualitat o valoració positiva de les accions formatives transversals
 realitzades (mitjanes de satisfacció i motivació entorn a 9,1).

 La quantitat o nombre més elevat de temàtiques transversals tractades
 (mitjanes de satisfacció i motivació entorn a 7,6).

 La presència o accions formatives transversals realitzades per l’empresa
 (mitjanes de satisfacció i motivació entorn a 7,3).
                                           44
VI. Satisfacció dels gestors de les empreses

Aspectes explicatius
     Aspectes explicatius           Des de la perspectiva dels gestors
                     •  Satisfacció amb la motivació dels treballadors
                     •  Satisfacció respecte el nivell d’especialització dels
                       treballadors
     Altres aspectes de satisfacció  •  Satisfacció respecte el nivell de polivalència dels
                       treballadors
                     •  Satisfacció respecte el rendiment dels treballadors
                     •  Satisfacció amb el clima o ambient laboral
                                                   45
VI. Satisfacció dels gestors de les empreses

Factors implicats en la satisfacció dels empresaris

  Entre els gestors de recursos humans de les empreses catalanes també hi ha
  una satisfacció generalitzada en aspectes com el clima laboral i el rendiment
  dels treballadors.
  No tan elevada, però en cap cas negativa, està la satisfacció dels gestors en el nivell
  d’especialització dels treballadors, la seva motivació i el seu nivell de polivalència.

           Valori la satisfacció dels directius o responsables de
           formació respecte a...
           Factors                          MITJANA*
           El clima o ambient laboral en l’empresa             7,7
           El rendiment dels treballadors                 7,5
           El nivell d’especialització dels treballadors          6,7
           La motivació dels treballadors                 6,6
           El nivell de polivalència dels treballadors           6,3
           Base                               400
          *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ i el 10 a ‘Totalment satisfet’
                                                     46
VI. Satisfacció dels gestors de les empreses


La satisfacció dels empresaris amb el clima laboral és més elevada a les microempreses
(de 6 a 9 treballadors) que a les empreses amb 10 o més treballadors.

La satisfacció amb el nivell d’especialització dels treballadors no està influïda pel fet
d’haver fet cursos. En canvi, la relativa al nivell de polivalència sí que es troba vinculada
a la realització de cursos transversals i, alhora, és l’aspecte on mostren major
descontent els directius que només fan curos especialitzats.

D’altra banda, la satisfacció dels empresaris amb el nivell d’especialització i de
polivalència és superior en les empreses en què predominen els estudis universitaris. A
més, també es mostren més satisfets amb el nivell de motivació dels treballadors.

Per últim, la valoració del nivell d’especialització, del nivell de polivalència i de la
motivació dels treballadors és més positiva en les empreses en què la varietat de
temàtiques tractades ha estat més àmplia.
                                           47
VII. Resum i conclusions
              48
VII. Resum i conclusions

Relació entre planificació i formació contínua transversal

  Els gestors que es preocupen d’organitzar formació transversal tenen més en compte la
  planificació de la carrera professional dels seus treballadors.

  La planificació també és superior en aquelles empreses que intenten donar una formació
  transversal el més àmplia i variada possible als treballadors.

  Des de la perspectiva dels treballadors, aquells que han realitzat algun curs de formació
  transversal tenen més inquietud per planificar la seva carrera professional i alhora es
  troben en empreses que tenen més en compte la planificació de la carrera professional
  dels treballadors.

  La relació entre la planificació de la carrera professional i la formació contínua
  transversal es dóna tant des de la perspectiva dels gestors com dels
  treballadors.

  A més, es constata que la planificació de la carrera professional està més lligada al fet
  què s’organitzin cursos de formació transversal o no que a la varietat de temàtiques
  transversals que s’han tractat en els cursos.
                                           49
VII. Resum i conclusions

Tanmateix, la relació entre planificació de la carrera professional i la formació contínua
transversal ha quedat reflectida al llarg de l’estudi.

Així, les empreses que han organitzat accions formatives transversals:
  Tenen més sovint consciència del seu paper central o de la responsabilitat en
  la planificació de la formació dels treballadors i alhora ofereixen més sovint
  orientació als treballadors per planificar el seu futur o desenvolupar-se
  professionalment.
  Tenen previst en més casos gestionar formació transversal a 2 anys vista
  pels treballadors de l’empresa.
  Quan promocionen algun treballador tenen més en compte proporcionar-li
  formació perquè desenvolupi el nou càrrec.

Els treballadors que han fet cursos de formació transversal, per la seva banda,
tenen trajectòries professionals més coherents i mostren més inquietud per
evolucionar professionalment assolint càrrec de més responsabilitat i, de fet, és
més habitual que hagin aconseguit pujar a l’empresa que la resta de companys.
                                          50
VII. Resum i conclusions

Relació entre formació contínua i la satisfacció i
motivació dels treballadors

  La relació entre la formació contínua transversal i la satisfacció dels treballadors és força
  més dèbil que la que hi ha entre planificació i formació transversal.

  Així, malgrat que s’ha comprovat que formar-se en un ampli ventall de temàtiques
  incrementa la satisfacció i motivació dels treballadors, la baixa intensitat de la relació
  indica que hi ha altres factors implicats que determinen en major mesura la satisfacció o
  motivació.

  Tot i això, al llarg de l’estudi s’ha posat de manifest que la formació contínua transversal
  té un efecte més generalitzat en la satisfacció i motivació dels treballadors que en la
  satisfacció dels gestors.

  De fet, pels gestors el principal efecte de la formació transversal té a veure amb la
  satisfacció respecte les possibilitats d’aprendre a l’empresa o el nivell de polivalència dels
  treballadors. També, però en menor mesura, influeix en la motivació dels treballadors.

  En canvi, pels treballadors, la formació transversal no només implica que estiguin més
  satisfets amb les possibilitats d’aprendre a l’empresa, sinó que també fa que tinguin una
  percepció més positiva del reconeixement que reben com a treballadors, de la
  comunicació amb els superiors així com respecte a les possibilitats de promocionar o
  optar a altres llocs de treball.

                                             51
VII. Resum i conclusions

Relació entre formació contínua transversal i la satisfacció dels gestors

  Com succeïa amb els treballadors, la relació entre la formació contínua transversal i la
  satisfacció dels gestors és força més dèbil que la que hi ha entre planificació i formació
  transversal.

  Així, el fet de què l’empresa hagi organitzat algun curs de formació transversal no té gaire
  pes en la satisfacció general dels gestors, i l’efecte es circumscriu més aviat a la
  satisfacció amb la formació que ofereix l’empresa.

  En aquest sentit, cal recordar que els gestors valoren com a especialment importants en
  la seva satisfacció el clima laboral i el rendiment dels treballadors, i que cap d’aquests
  aspectes es veu influenciat per la formació contínua transversal.
                                            52
VII. Resum i conclusions

Relació planificació i satisfacció dels gestors i treballadors

  Els gestors que estan en empreses on es fa més planificació de la carrera
  professional dels treballadors tenen un nivell de satisfacció més elevat que
  aquells que pertanyen a empreses en què es descuida aquesta funció, i a més
  estan més satisfets amb la motivació dels seus treballadors.

  La planificació de la carrera professional que fa el propi treballador o la que fa l’empresa
  incrementen la satisfacció i motivació dels treballadors.

  La relació entre la planificació de la carrera professional i la satisfacció ha quedat
  comprovada tant des del punt de vista dels treballadors com dels gestors, i no només a
  nivell general sinó pel que fa a la motivació dels treballadors i, especialment, a la
  satisfacció amb les possibilitats d’aprendre que ofereix l’empresa.

  En el cas dels treballadors, cal matisar que la planificació que fa l’empresa té més poder
  motivador i de satisfacció que la planificació que pugui fer el treballador pel seu compte.
                                            53
VII. Resum i conclusions

Conclusions

  Els gestors de recursos humans de les empreses saben que la motivació dels treballadors
  i la existència d’un bon ambient o clima laboral a la seva empresa és essencial per al
  rendiment dels seus treballadors. L’estudi ha pogut demostrar una correlació positiva
  entre les empreses que s’han preocupat per estimular la formació contínua i, en
  particular, la de tipus transversal i la motivació dels seus treballadors.
  Les empreses que han realitzat formació contínua transversal tenen directius més
  satisfets respecte al nivell de polivalència i versatilitat dels seus treballadors i una
  percepció superior del rendiment del seu capital humà.

  Els treballadors tenen major percepció que els empresaris del valor afegit que la formació
  contínua transversal té per al seu futur professional, inclús respecte a la formació
  especialitzada.


  S’ha pogut comprovar una relació directa entre la planificació de la carrera
  professional que es pot realitzar per part de treballadors i gestors en el sí de les
  empreses catalanes i la satisfacció i motivació dels treballadors.

  Lògicament, les empreses que més planifiquen la carrera professional dels seus
  treballadors són, també, les que més es preocupen per la seva formació contínua.                                           54
VII. Resum i conclusions

Conclusions

 Cal denunciar que una part rellevant de les empreses de Catalunya ni formen, ni
 orienten professionalment, ni planifiquen la carrera dels seus treballadors i ells
 tampoc ho exigeixen.

 No obstant, això no significa que hi hagi una manca de satisfacció o, inclús, de motivació,
 entre els treballadors de les empreses que menys planifiquen i formen, ni un disgust dels
 gestors de recursos humans d’aquest tipus d’empreses.

 Simplement i malauradament, s’accepta com a fet normal que aquesta planificació de la
 carrera, aquesta orientació professional i aquesta formació contínua no existeixi.
                                            55
El valor afegit de la formació al llarg de la vida
  La perspectiva de l’empresa i els empleats a Catalunya  Principals resultats
  Abril de 2006
                   Amb el suport de:
http://www.dep.net - dep@dep.net - Carrer del Clot, 104, Planta baixa. 08018-Barcelona Tel. +34 93 215 56 65
                                                    13

More Related Content

Viewers also liked

Enums
EnumsEnums
3º domingo da quaresma cópia
3º domingo da quaresma  cópia3º domingo da quaresma  cópia
3º domingo da quaresma cópia
rosipaes
 
Introductory Forex Trading Course
Introductory Forex Trading CourseIntroductory Forex Trading Course
Introductory Forex Trading Courseayman diab
 
Eskola eta tokian tokiko
Eskola eta tokian tokikoEskola eta tokian tokiko
Eskola eta tokian tokikomaite_aran
 
Curriculo
CurriculoCurriculo
Curriculo
pedagogasufpa
 
Competencia profesionales
Competencia profesionalesCompetencia profesionales
Competencia profesionales
Cruz Jorge Fernández Aramburo
 
Atividade 1
Atividade 1Atividade 1
Atividade 1
FÍSAGNELOS
 
Extensão-1 do livro “Saúde Merecida, Devida e Recebida no Brasil com Métricas...
Extensão-1 do livro “Saúde Merecida, Devida e Recebida no Brasil com Métricas...Extensão-1 do livro “Saúde Merecida, Devida e Recebida no Brasil com Métricas...
Extensão-1 do livro “Saúde Merecida, Devida e Recebida no Brasil com Métricas...
Orlando C Passos
 
Neo romant
Neo romantNeo romant
Neo romantaialo1
 
Dossier 15M.cc PORTUGUES v.0.91
Dossier 15M.cc PORTUGUES v.0.91Dossier 15M.cc PORTUGUES v.0.91
Dossier 15M.cc PORTUGUES v.0.91
Stéphane M. Grueso
 
Test worpress
Test worpressTest worpress
Test worpress
bouchervoile
 
STELLAR Network of Excellence
STELLAR Network of ExcellenceSTELLAR Network of Excellence
STELLAR Network of Excellence
Nina Rebele
 
Sumar.si[1]
Sumar.si[1]Sumar.si[1]
Sumar.si[1]
Natalia Zapata
 
Cearense olimpico e duathlon aquatico
Cearense olimpico e duathlon aquaticoCearense olimpico e duathlon aquatico
Cearense olimpico e duathlon aquatico
kandarpagalas
 
Vacaciones semana santa
Vacaciones semana santaVacaciones semana santa
Vacaciones semana santa
SoofiPinzon
 
Rendicion de cuentas segun gestiones ievdesanandres dic092012
Rendicion de cuentas segun gestiones ievdesanandres dic092012Rendicion de cuentas segun gestiones ievdesanandres dic092012
Rendicion de cuentas segun gestiones ievdesanandres dic092012
MAGISTERIO
 

Viewers also liked (16)

Enums
EnumsEnums
Enums
 
3º domingo da quaresma cópia
3º domingo da quaresma  cópia3º domingo da quaresma  cópia
3º domingo da quaresma cópia
 
Introductory Forex Trading Course
Introductory Forex Trading CourseIntroductory Forex Trading Course
Introductory Forex Trading Course
 
Eskola eta tokian tokiko
Eskola eta tokian tokikoEskola eta tokian tokiko
Eskola eta tokian tokiko
 
Curriculo
CurriculoCurriculo
Curriculo
 
Competencia profesionales
Competencia profesionalesCompetencia profesionales
Competencia profesionales
 
Atividade 1
Atividade 1Atividade 1
Atividade 1
 
Extensão-1 do livro “Saúde Merecida, Devida e Recebida no Brasil com Métricas...
Extensão-1 do livro “Saúde Merecida, Devida e Recebida no Brasil com Métricas...Extensão-1 do livro “Saúde Merecida, Devida e Recebida no Brasil com Métricas...
Extensão-1 do livro “Saúde Merecida, Devida e Recebida no Brasil com Métricas...
 
Neo romant
Neo romantNeo romant
Neo romant
 
Dossier 15M.cc PORTUGUES v.0.91
Dossier 15M.cc PORTUGUES v.0.91Dossier 15M.cc PORTUGUES v.0.91
Dossier 15M.cc PORTUGUES v.0.91
 
Test worpress
Test worpressTest worpress
Test worpress
 
STELLAR Network of Excellence
STELLAR Network of ExcellenceSTELLAR Network of Excellence
STELLAR Network of Excellence
 
Sumar.si[1]
Sumar.si[1]Sumar.si[1]
Sumar.si[1]
 
Cearense olimpico e duathlon aquatico
Cearense olimpico e duathlon aquaticoCearense olimpico e duathlon aquatico
Cearense olimpico e duathlon aquatico
 
Vacaciones semana santa
Vacaciones semana santaVacaciones semana santa
Vacaciones semana santa
 
Rendicion de cuentas segun gestiones ievdesanandres dic092012
Rendicion de cuentas segun gestiones ievdesanandres dic092012Rendicion de cuentas segun gestiones ievdesanandres dic092012
Rendicion de cuentas segun gestiones ievdesanandres dic092012
 

Similar to Dep institut formacio_continua_transversal

La integració i el desenvolupament professional: un model de política de pers...
La integració i el desenvolupament professional: un model de política de pers...La integració i el desenvolupament professional: un model de política de pers...
La integració i el desenvolupament professional: un model de política de pers...
Fundació Pere Tarrés
 
Models de formació
Models de formacióModels de formació
Models de formacióICE_URV_NU
 
Quin model d’FP dual necessita Catalunya?
Quin model d’FP dual necessita Catalunya?Quin model d’FP dual necessita Catalunya?
Quin model d’FP dual necessita Catalunya?
Fundació Jaume Bofill
 
La realitat de la formació
La realitat de la formacióLa realitat de la formació
La realitat de la formacióICE_URV_NU
 
Aplicació de les TIC com a suport d'un programa de recapacitació de professio...
Aplicació de les TIC com a suport d'un programa de recapacitació de professio...Aplicació de les TIC com a suport d'un programa de recapacitació de professio...
Aplicació de les TIC com a suport d'un programa de recapacitació de professio...
Societat Gestió Sanitària
 
Models de formació
Models de formacióModels de formació
Models de formació
santsalvador
 
Són necessaris els incentius al professorat?
Són necessaris els incentius al professorat?Són necessaris els incentius al professorat?
Són necessaris els incentius al professorat?
Anna Sadurní
 
Avaluació de la transferència en la formació
Avaluació de la transferència en la formacióAvaluació de la transferència en la formació
Avaluació de la transferència en la formació
ICE_URV_NU
 
Noves formes d'organització del temps
Noves formes d'organització del tempsNoves formes d'organització del temps
Noves formes d'organització del temps
fem talent
 
Presentació del PQiMC: centres candidats a participar a partir del curs 2017/18
Presentació del PQiMC: centres candidats a participar a partir del curs 2017/18Presentació del PQiMC: centres candidats a participar a partir del curs 2017/18
Presentació del PQiMC: centres candidats a participar a partir del curs 2017/18
José A. Andrés Villena
 
Pfc Joan Sala Versio 2007 [1]
Pfc Joan Sala Versio 2007 [1]Pfc Joan Sala Versio 2007 [1]
Pfc Joan Sala Versio 2007 [1]guest3cba4c
 
Pla de formació de centre versió 2008 1
Pla de formació de centre versió 2008 1Pla de formació de centre versió 2008 1
Pla de formació de centre versió 2008 1
msolerdv
 
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2Avaluació de la transferència en la formació permanent 2
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2
ICE_URV_NU
 
Estudi i experiència pilot del talent tàcit a l'explícit en professionals san...
Estudi i experiència pilot del talent tàcit a l'explícit en professionals san...Estudi i experiència pilot del talent tàcit a l'explícit en professionals san...
Estudi i experiència pilot del talent tàcit a l'explícit en professionals san...
Societat Gestió Sanitària
 
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?
Projecte de Qualitat
 

Similar to Dep institut formacio_continua_transversal (20)

La integració i el desenvolupament professional: un model de política de pers...
La integració i el desenvolupament professional: un model de política de pers...La integració i el desenvolupament professional: un model de política de pers...
La integració i el desenvolupament professional: un model de política de pers...
 
Models de formació
Models de formacióModels de formació
Models de formació
 
Quin model d’FP dual necessita Catalunya?
Quin model d’FP dual necessita Catalunya?Quin model d’FP dual necessita Catalunya?
Quin model d’FP dual necessita Catalunya?
 
Departament d'e learning
Departament d'e learningDepartament d'e learning
Departament d'e learning
 
La realitat de la formació
La realitat de la formacióLa realitat de la formació
La realitat de la formació
 
Aplicació de les TIC com a suport d'un programa de recapacitació de professio...
Aplicació de les TIC com a suport d'un programa de recapacitació de professio...Aplicació de les TIC com a suport d'un programa de recapacitació de professio...
Aplicació de les TIC com a suport d'un programa de recapacitació de professio...
 
Models de formació
Models de formacióModels de formació
Models de formació
 
Són necessaris els incentius al professorat?
Són necessaris els incentius al professorat?Són necessaris els incentius al professorat?
Són necessaris els incentius al professorat?
 
Avaluació de la transferència en la formació
Avaluació de la transferència en la formacióAvaluació de la transferència en la formació
Avaluació de la transferència en la formació
 
FTLLEIDA_SOC_ORIENTACIO.pdf
FTLLEIDA_SOC_ORIENTACIO.pdfFTLLEIDA_SOC_ORIENTACIO.pdf
FTLLEIDA_SOC_ORIENTACIO.pdf
 
Edepro
EdeproEdepro
Edepro
 
Noves formes d'organització del temps
Noves formes d'organització del tempsNoves formes d'organització del temps
Noves formes d'organització del temps
 
Presentació del PQiMC: centres candidats a participar a partir del curs 2017/18
Presentació del PQiMC: centres candidats a participar a partir del curs 2017/18Presentació del PQiMC: centres candidats a participar a partir del curs 2017/18
Presentació del PQiMC: centres candidats a participar a partir del curs 2017/18
 
Pfc Joan Sala Versio 2007 [1]
Pfc Joan Sala Versio 2007 [1]Pfc Joan Sala Versio 2007 [1]
Pfc Joan Sala Versio 2007 [1]
 
Pla de formació de centre versió 2008 1
Pla de formació de centre versió 2008 1Pla de formació de centre versió 2008 1
Pla de formació de centre versió 2008 1
 
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2Avaluació de la transferència en la formació permanent 2
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2
 
Estudi i experiència pilot del talent tàcit a l'explícit en professionals san...
Estudi i experiència pilot del talent tàcit a l'explícit en professionals san...Estudi i experiència pilot del talent tàcit a l'explícit en professionals san...
Estudi i experiència pilot del talent tàcit a l'explícit en professionals san...
 
Pac 3
Pac 3Pac 3
Pac 3
 
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?
Què significa implementar un sistema de gestió de la qualitat?
 
Quarta sessió
Quarta sessióQuarta sessió
Quarta sessió
 

Recently uploaded

INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 

Recently uploaded (7)

INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 

Dep institut formacio_continua_transversal

 • 1. El valor afegit de la formació al llarg de la vida La perspectiva de l’empresa i els empleats a Catalunya Principals resultats Abril de 2006 Amb el suport de: 1 http://www.dep.net - dep@dep.net - Carrer del Clot, 104, Planta baixa. 08018-Barcelona Tel. +34 93 215 13 65
 • 3. I. Introducció Presentació i objectius El present estudi ha estat impulsat i realitzat per l’Institut DEP, consultoria especialitzada en informació i investigació estratègica en l’àmbit de l’educació, la formació i el treball. Aquest és un estudi pioner i novedós que s’emmarca dins de les accions complementàries del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, en l’àmbit denominat ‘Accions per l’estructuració i prospecció de la formació contínua transversal’, que finança amb el Servei d’Ocupació i el Fons Social Europeu. El principal objectiu ha estat construir un instrument de mesura, des de la perspectiva dels treballadors i dels responsables de recursos humans, així com obtenir resultats quantitatius i qualitatius concrets per a les empreses de Catalunya: L’exercici de la formació contínua. La planificació de la carrera professional. La satisfacció laboral dels treballadors i de les seves expectatives professionals. La satisfacció dels gestors de recursos humans de les empreses amb els seus treballadors i la seva motivació. 3
 • 4. I. Introducció S’ha posat un especial èmfasi en l’anàlisi de la formació contínua transversal, és a dir, en aquelles accions de formació transferibles a diferents sectors d’activitat econòmica i que aporten competències als treballadors que no són específiques d’una activitat econòmica o d’un sector concret. La formació contínua transversal es divideix en la tres tipus de formació per a: A. Les competències instrumentals o dures, que engloben totes aquelles habilitats que es constitueixen en instruments per a realitzar quelcom, però que no són objecte de coneixement per sí mateixes, com la informàtica i els idiomes. B. Els sistemes i mètodes de gestió com el control de qualitat, la planificació, gestió i avaluació mediambiental o la gestió dels recursos humans en temes com la prevenció de riscos laborals. C. Les habilitats personals o competències toves que inclouen una sèrie d’habilitats personals i interpersonals com el treball en equip, la capacitat de comunicació, de resolució de problemes, de gestió del temps o d’atenció al client o les habilitats directives. 4
 • 5. I. Introducció Metodologia El procés metodològic desenvolupat per tal d’assolir els objectius inclou les següents accions: Fase documental. Introducció teòrica. Construcció dels indicadors i de l’instrument de mesura. Fase experimental. Validació de l’instrument de mesura. Delimitació de la mostra. Aplicació de l’instrument a la població objecte d’estudi Fase analítica. Anàlisi de resultats. Redacció de l’informe de resultats. 5
 • 6. I. Introducció Per tal d’aconseguir aquest objectiu la metodologia utilitzada ha estat mixta i completa. Per una banda, per construir l’instrument de mesura i els indicadors s’han realitzat 16 entrevistes en profunditat amb experts en la matèria, així com amb representants dels empresaris i treballadors. Amb aquest motiu, també s’han realitzat 4 grups de discussió amb treballadors diferenciant si havien participat en cursos de formació contínua o no i segons la seva edat. Un cop desenvolupat l’instrument quantitatiu de mesura s’ha procedit a realitzar un estudi sociològic a partir d’una mostra aleatòria de 400 empreses i 1.000 treballadors, representativa de les 64.096 empreses actives de més de 5 treballadors que, segons el DIRCE, operaven a Catalunya l’any 2004. Per garantir la representativitat de les empreses entrevistades i aconseguir un marge d’error del 4,98% en el cas de les empreses i del 3,14% en el cas dels treballadors, s’ha pres en consideració la distribució territorial i la dimensió real de les empreses de Catalunya. 6
 • 7. II. Perfil de les empreses i els treballadors 7
 • 8. II. Perfil de les empreses i els treballadors Accions formatives a l’empresa El 68% de les empreses ha organitzat algun curs de formació durant els darrers 5 anys. Si parlem exclusivament de la formació contínua transversal, les xifres disminueixen dràsticament. Tant sols un 24% dels directius de les empreses manifesten haver organitzat al menys un curs d’aquest tipus en els últims 5 anys. A la seva empresa s'ha organitzat algun curs de formació en els darrers 5 anys? Sí, només especialitzats 42,3% Sí, algun Total ‘Sí han fet formació’: No transversal 68,0% 31,3% 23,7% No ho sap Sí, no sap de 0,7% quin tipus 2,0% Base: 400 Les empreses de menys treballadors són les que menys sovint fan formació. Les empreses on predominen els treballadors amb estudis universitaris fan més sovint cursos transversals que aquelles en les que predominen els d’estudis primaris. 8
 • 9. II. Perfil de les empreses i els treballadors Accions formatives dels treballadors El 56,1% dels treballadors ha fet algun curs de formació durant els darrers 5 anys. Només un 39% dels treballadors han pogut fer cursos de formació transversal. En els darrers 5 anys, ha fet algun curs de formació? Sí, només especialitzats 16,0% Sí, algun Total ‘Sí han fet formació’: No transversal 56,1% 42,4% 39,1% No ho sap Sí, no sap de 1,5% quin tipus 1,0% Base: 1.000 Els treballadors que porten entre 1 i 3 anys a l’empresa són els que més s’han format i tendeixen a fer més cursos de formació transversal. Els que tenen entre 25 i 40 anys són els que més sovint es formen transversalment. Els d’estudis universitaris, així com els que ocupen un lloc de comandament intermig destaquen per fer formació transversal. Els treballadors de la mitjana i la gran empresa (50 o més treballadors) són els que més sovint han fet formació i destaquen principalment per haver fet cursos especialitzats. 9
 • 10. III. Planificació de la carrera professional 10
 • 11. III. Planificació de la carrera professional Indicadors d’avaluació Aspectes valorats Indicadors Des de la perspectiva dels Des de la perspectiva dels gestors treballadors • Opinió sobre la responsabilitat de • Opinió sobre la responsabilitat de l’empresa i del treballadors l’empresa i del treballadors • Oferiment d’orientació als ------------- Actitud i iniciativa en la planificació treballadors • Iniciativa en la proposta de formació • Iniciativa en la proposta de formació i estratègies que utilitza l’empresa en la planificació • Claredat en els objectius ------------- professionals • Percepció sobre les necessitats de • Percepció sobre les necessitats de formació formació Planificació de la formació contínua • Plantejaments de fer formació en els • Plantejaments de fer formació en els propers 2 anys propers 2 anys • Relació entre la percepció de • Relació entre la percepció de necessitats i els plantejaments de necessitats i els plantejaments de fer formació fer formació • Coherència en la trajectòria ------------- professional dels treballadors • Canvis organitzatius en l’empresa i • Canvis en la categoria laboral o Trajectòria professional política de l’empresa en la cobertura nivell de responsabilitat del de llocs de responsabilitat treballador • Desitjabilitat d’augmentar nivell de ------------- responsabilitat 11
 • 12. III. Planificació de la carrera professional Actitud i iniciativa en la planificació PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES La responsabilitat de planificar la formació dels treballadors és... Principalment La gran majoria dels gestors de Meitat i del treballador les empreses (92,8%) entenen meitat 6,5% 57,3% que l’empresa ha de tenir un Ns paper important en la 0,7% Empresa: 92,8% planificació de la formació dels treballadors, preferentment Principlament compartint la responsabilitat de l'empresa amb el treballador. 35,5% Base: 400 PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS La responsabilitat de planificar la formació dels treballadors és... La gran majoria dels treballadors (94,1%) també Meitat i meitat considera que l’empresa ha 65,0% Principalment d’implicar-se en la planificació del de la formació dels treballadors. treballador Empresa: 94,1% 5,2% Ns 0,7% Principlament de l'empresa 29,1% 12 Base: 400
 • 13. III. Planificació de la carrera professional PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES Les empreses més petites (de 6 a 9 treballadors) i aquelles on el nivell d’estudis primaris és el més freqüent atorguen més sovint al treballador la responsabilitat de planificar la seva formació. Les empreses en què s’ha organitzat algun curs de formació transversal són més conscients del paper que ha de jugar l’empresa en la planificació de la formació dels treballadors. PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS Els treballadors d’empreses mitjanes i grans (50 o més treballadors) concedeixen més sovint a l’empresa la responsabilitat única de planificar la formació. D’altra banda, els treballadors amb estudis universitaris consideren més sovint que han de tenir un paper actiu, en coordinació amb l’empresa, en la planificació de la formació. En el cas dels treballadors, a diferència dels gestors de les empreses, el fet d’haver fet algun curs de formació no influeix en l’opinió sobre la responsabilitat en la planificació. 13
 • 14. III. Planificació de la carrera professional El 52,8% dels empresaris admet que a la seva empresa no es facilita cap tipus d’orientació als treballadors per a què planifiquin el seu futur professional. A la seva empresa, els treballadors reben algun tipus d'orientació per planificar el seu futur o desenvolupar-se professionalment? Sí 45,3% No 52,8% Ns 1,9% Base: 400 Les empreses en què s’ha realitzat algun curs de formació transversal ofereixen més freqüentment orientació als seus treballadors per planificar el seu futur professional. 14
 • 15. III. Planificació de la carrera professional PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES En general, la formació realitzada a l’empresa s’ha organitzat... Impulsor de la formació Total Per iniciativa exclusiva de l’empresa 65,8 Per iniciativa de l’empresa i 31,6 del treballador En resposta a peticions o 2,2 demandes dels treballadors No ho sap 0,4 Base (empreses que han organitzat 272 Els directius (65,8%) i els cursos de formació) treballadors (58,8%) consideren que, majoritàriament, la decisió de realitzar formació ha estat PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS per iniciativa de l’empresa La formació realitzada... Impulsor de la formació Total L’ha fet per iniciativa pròpia fora de l’àmbit 40,7 de l’empresa Li ha ofert l’empresa i era de caràcter 37,8 voluntari Li ha ofert l’empresa i era de caràcter 13,0 obligatori Li ha ofert l’empresa a petició seva 8,0 No ho sap 0,5 Base (treballadors que han fet cursos de formació) 561 15
 • 16. III. Planificació de la carrera professional PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES La participació del treballador en les propostes formatives és força superior en aquelles empreses en què el nivell d’estudis dels treballadors més freqüent és l’universitari. Quan un treballador participa en la iniciativa de fer formació contínua, hi ha certa tendència a què es facin cursos transversals. PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS A mesura que avança l’edat del treballador i que aquest porta més anys a l’empresa, la formació per compte propi de l’empleat disminueix. Els treballadors de les micro-empreses són els que fan més formació pel seu compte i quan la fan per indicació de l’empresa generalment és de caràcter obligatori. Els que treballen en empreses mitjanes o grans són els que menys formació fan per compte propi, probablement perquè són els que reben més ofertes de formació per part de l’empresa. Tenint en compte el tipus de formació, quan l’empresa obliga el treballador a fer formació, aquesta és, principalment, específica, mentre que quan el treballador fa formació pel seu compte la fa més aviat de tipus transversal. Els directius són els que tenen més llibertat per decidir la formació que volen fer, són els que fan més cursos organitzats per l’empresa a petició seva i, en comptades ocasions, es veuen obligats a fer-ne si no els interessa. El cas contrari es dóna entre el 16 personal en les categories inferiors .
 • 17. III. Planificació de la carrera professional Planificació de la formació contínua La majoria dels treballadors (79,9%) considera que té clars els seus objectius professionals. Considera que té clars els seus objectius o aspiracions professionals? Sí 79,9% Ns No 1,5% 18,6% Base: 1.000 Els treballadors que afirmen tenir clars els objectius o aspiracions professionals són generalment els que han fet algun curs sigui específic o transversal. 17
 • 18. III. Planificació de la carrera professional La formació contínua transversal és necessària segons els treballadors (5,9 en una escala de 10) i, encara més, entre els empresaris (6,3). Els empresaris troben especialment necessària la formació transversal en temes de gestió (riscos laborals, qualitat, medi ambient) i en habilitats. Els treballadors no fan grans diferències Els empresaris troben més necessari l’aprenentatge de l’ús del català que les llengües estrangeres. Els treballadors, no. PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS Necessitat de formació per temàtiques Temàtiques MITJANA* Necessitat de formació per temàtiques GESTIÓ 7,1 Temàtiques MITJANA* Prevenció de riscos laborals 7,8 HABILITATS 6,0 Qualitat 7,1 Atenció al client 6,2 Medi ambient 6,3 Gestió de temps 6,1 HABILITATS 6,1 Habilitats personals o interpersonals 5,9 Atenció al client 7,1 GESTIÓ 5,9 Gestió de temps 6,7 Prevenció de riscos laborals 5,9 Habilitats personals o interpersonals 6,5 Qualitat 5,9 INSTRUMENTALS 4,9 Medi ambient 5,7 Català 6,1 INSTRUMENTALS 5,9 Informàtica/Ús d'Internet 4,5 Informàtica/Us d'Internet 6,1 Llengües estrangeres 4,1 Llengües estrangeres 6,0 NECESSITAT GLOBAL** 6,3 Català 5,6 Base 400 NECESSITAT GLOBAL** 5,9 *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens necessari’ Base 1.000 i el 10 a ‘Totalment necessari’ *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens necessari’ **Mitjana global calculada a partir de les valoracions a totes les temàtiques i el 10 a ‘Totalment necessari’ **Mitjana global calculada a partir de les valoracions a totes les temàtiques 18
 • 19. III. Planificació de la carrera professional El 70% dels directius de recursos humans i el 61% dels treballadors no s’han plantejat, a dos anys vista, fer formació contínua transversal. PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS Previsions de formació en els propers 2 anys Previsions de formació en els propers 2 anys Accions formatives planificades Total Accions formatives planificades Total Empreses en què no s’ha planejat fer cursos de Treballadors que no tenen perspectives de fer cursos 70,0 61,1 formació transversal... de formació transversal... Ni tampoc s’ha planificat cap d’específic 49,8 Ni tampoc específics 49,4 Però sí que s’ha planificat algun curs específic 19,5 Però sí que tenen perspectives de fer algun curs específic 10,4 I no saben si se’n farà algun d’específic 0,7 I no saben si faran algun d’específic 1,3 Empreses en què s’ha planejat fer cursos de Treballadors que tenen perspectives de fer cursos de 20,5 17,4 formació transversal i específica formació transversal i específica Empreses en què no saben si es farà algun curs de Treballadors que no saben si faran algun curs de 6,5 13,3 formació transversal... formació transversal... Ni tampoc saben si se’n farà algun d’específic 4,3 Ni tampoc saben si faran algun d’específic 8,2 Però sí que s’ha planificat algun curs específic 1,5 Però sí que tenen perspectives de fer algun curs específic 2,4 I no s’ha planificat cap d’específic 0,7 I no tenen perspectives de fer cap d’específic 2,7 Empreses en què s’ha planejat fer algun curs de Treballadors que tenen perspectives de fer algun 3,0 8,2 formació transversal... curs de formació transversal... I no s’ha planificat cap d’específic 2,5 I no tenen perspectives de fer cap d’específic 6,2 I no saben si se’n farà algun d’específic 0,5 I no saben si faran algun d’específic 2,0 Base 400 Base 1.000 Les empreses que menys sovint tenen Els treballadors que anteriorment no planificada la formació són les més han fet cap curs o només han fet petites, les que anteriorment no han fet cursos específics o que tenen estudis cap curs o només cursos específics i primaris són els que menys planifiquen aquelles en què predominen treballadors fer formació transversal. amb estudis primaris. 19
 • 20. III. Planificació de la carrera professional PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES Planificació de cursos de formació transversal 100 segons el grau de necessitats formatives 90 87,1 transversals 78,4 74,2 80 65,7 El 63,2% de les empreses que assenyalen 70 63,2 60 un nivell de necessitats formatives elevat 50 en temes transversals no té planificat fer cap curs en aquest àmbit. 40 27,7 30,3 30 22,4 20 9,7 11,8 9,8 10 3,2 3,4 6,6 6,6 0 Necessitat Necessitat Necessitat Necessitat Necessitat baixa mitjana- mitjana mijana-alta alta PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS baixa Sí No Ns Planificació de cursos de formació transversal segons el Base: 400 grau de necessitats formatives transversals 100 90 80 70 67,6 65,3 60,0 En el cas dels treballadors no hi ha una 60 48,5 55,3 50 41,0 relació clara entre la necessitat de 40 30,2 26,5 formació transversal percebuda i la 30 19,8 19,9 14,8 14,6 20 10,4 13,5 12,6 planificació de cursos. 10 0 Necessitat Necessitat Necessitat Necessitat Necessitat baixa mitjana- mitjana mijana-alta alta baixa Sí, ha planificat cursos No ha planificat cursos No ho sap Base: 1.000 20
 • 21. III. Planificació de la carrera professional Trajectòria professional Els treballadors perceben coherència (77%) entre la feina que realitzen i les seves preferències professionals. La feina que té ara es correspon amb... 77,0 El camp professional 18,6 que li agrada 4,4 El tipus de feines que 66,3 generalment ha 28,3 realitzat 5,4 63,0 Els estudis o 35,3 formació rebuda 1,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ns No Sí Base: 1.000 Els treballadors que han fet algun curs de formació transversal treballen amb més freqüència en àmbits que es corresponen amb les seves preferències i amb els estudis que van realitzar. Per categories laborals, els directius gaudeixen, en general, d’una trajectòria laboral més coherent mentre que els treballadors que més sovint es troben mancats d’aquesta coherència estan en el nivell operatiu. 21
 • 22. III. Planificació de la carrera professional Cursos transversals realitzats segons el nivell de 100 coherència en la trajectòria professional 90 80 74,0 70 64,2 62,8 60 55,8 50 44,2 Els treballadors que tenen trajectòries més 40 37,2 35,8 coherents han realitzat significativament 30 26,0 més cursos transversals. 20 10 0 Nul·la (en 0 En 1 aspecte En 2 aspectes Total (en 3 aspectes) aspectes) Sí No Base: 1.000 22
 • 23. III. Planificació de la carrera professional En els últims 5 anys, el 43% de les empreses catalanes ha realitzat canvis en les responsabilitats o la categoria d’algun dels seus treballadors i un 47% d’aquests informa què han canviat de categoria professional o de responsabilitat, la qual cosa demostra que existeix força mobilitat interna a les companyies. PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS En els darrers 5 anys, hi ha hagut algun canvi en En els darrers 5 anys, ha canviat de categoria el nivell de responsabilitat o categoria laboral professional o de responsabilitat al lloc de treball? dels treballadors? Ns Ns 0,9% 1,5% No 51,6% No 55,5% Sí 43,0% Sí, he pujat 42,9% Base: 400 Sí, he baixat 4,6% Base: 1.000 23
 • 24. III. Planificació de la carrera professional El 47,6% dels treballadors té clar que li agradaria desenvolupar un càrrec de més responsabilitat. Fins a quin punt li agradaria desenvolupar un càrrec de més responsabilitat a la feina... Grau de desitjabilitat Total Gens (0-2) 23,8 Poc (3-4) 5,8 Mitjanament (5-6) 21,7 Bastant (7-8) 27,5 Molt (9-10) 20,1 No ho sap 1,1 MITJANA* 5,6 Base 1.000 *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘No li agradaria gens’ i el 10 a ‘Li agradaria totalment’ Els treballadors que han fet algun curs transversal o que tenen planificat fer-lo són els que més desitgen aconseguir un càrrec de més responsabilitat a la feina, en comparació amb els que només han fet cursos especialitzats o no tenen pensat fer cursos transversals. Els directius mostren un interès molt baix per assolir càrrec de més responsabilitat. Els treballadors amb estudis secundaris o universitaris mostren un interès superior en pujar de categoria respecte als de nivell d’instrucció primari. 24
 • 25. IV. Formació al llarg de la vida 25
 • 26. IV. Formació al llarg de la vida Indicadors d’avaluació Aspectes valorats Indicadors Des de la perspectiva dels Des de la perspectiva dels gestors treballadors • Grau d’importància atorgada a la • Grau d’importància atorgada a la Importància atorgada a la formació especialitzada formació especialitzada formació • Grau d’importància atorgada a la • Grau d’importància atorgada a la formació transversal formació transversal • Cursos realitzats • Cursos realitzats Accions formatives • Valoració de les accions formatives • Valoració de les accions formatives desenvolupades de tipus transversal de tipus transversal 26
 • 27. IV. Formació al llarg de la vida Importància atorgada a la formació És interessant assenyalar que, tot i que directius i treballadors coincideixen en valorar la importància de la formació contínua, hi ha discrepàncies en el grau. Mentre que els directius prioritzen clarament la formació especifica, els treballadors equiparen en importància els dos tipus de formació. PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS Valori la importància de què els treballadors de l’empresa facin... Valori la importància per vostè de fer... Tipus de formació MITJANA* Tipus de formació MITJANA* Formació específica 7,2 Formació específica 7,4 Formació transversal 5,9 Formació transversal 7,3 Base 400 Base 1000 *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens important’ i el 10 a *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens important’ i el 10 a ‘Totalment important’ ‘Totalment important’ Les mitjanes i grans empreses mostren La formació transversal és considerada més interès per la formació més important pels treballadors de més especialitzada que les petites i nivell d’instrucció. microempreses. Tot i que ambdós tipus de formació són La formació transversal és considerada valorats de manera similar segons edat, més important en aquelles empreses on entre els 41 i els 55 anys es dóna més prevalen els estudis universitaris importància a la formació específica. respecte a aquelles on predominen els 27 estudis primaris.
 • 28. IV. Formació al llarg de la vida Accions formatives transversals desenvolupades PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES Dels cursos que s'han gestionat, algun estava dirigit Entre les empreses que han a fomentar competències transversals? organitzat cursos de formació No ho sap 2,9% contínua en els darrers 5 anys, només el 34,9% ha ofert algun Sí curs transversal. 34,9% Els cursos sobre riscos laborals, informàtica i ús d’Internet, qualitat i No 62,2% atenció al client són els més freqüents. Base: 272 (empreses que han gestionat algun curs PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS en els darrers 5 anys) Dels cursos que s'han gestionat, algun estava dirigit Entre els treballadors que han a fomentar competències transversals? fet cursos de formació contínua No ho sap en els darrers 5 anys, el 69,7% 1,8% Sí l’ha fet referit a àmbits de 69,7% competència transversal. Les temàtiques en què els No 28,5% treballadors s’han format més freqüentment corresponen a informàtica i ús d’Internet i a riscos Base: 561 laborals, seguides d’atenció al client (treballadors que han fet algun curs de 28 i llengües estrangeres. formació en els darrers 5 anys)
 • 29. IV. Formació al llarg de la vida Aspectes explicatius Aspectes valorats Aspectes explicatius Des de la perspectiva dels Des de la perspectiva dels gestors treballadors • Ús d’estratègies de motivació per • Ús d’estratègies de motivació per part de l’empresa part de l’empresa Factors motivadors en la formació • Tipus d’estratègies de motivació • Tipus d’estratègies de motivació ------------- • Motivacions del propi treballador • Motius de no haver organitzat • Motius de no haver fet cursos de cursos de formació transversal formació transversal Barreres a la formació • Alternatives a la formació • Alternatives a la formació mitjançant cursos mitjançant cursos 29
 • 30. IV. Formació al llarg de la vida Factors motivadors en la formació PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES Han utilitzat alguna estratègia per motivar Gairebé 2 de cada 3 empreses en què s’han els treballadors a participar en les activitats de gestionat cursos de formació transversal formació transversal? durant els últims 5 anys no utilitzen No ho sap 3,1% estratègies per motivar els treballadors a què hi participin (65,3%). Les empreses que utilitzen estratègies de No Sí motivació es decanten, principalment, per oferir 65,3% 31,6% reforçament social, incentius econòmics i hores de formació a compte de l’empresa. Base: 95 PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS Se sent motivat o recolzat per l'empresa El 63% dels treballadors se senten motivats per formar-se professionalment? o recolzats per l’empresa per formar-se. No ho sap 2,0% Des del punt de vista dels treballadors, la principal estratègia de motivació de l’empresa és Sí No l’oferiment de cursos. 35,6% 62,4% No obstant, la motivació més freqüent entre els treballadors que han fet algun curs és la possibilitat d’assolir coneixements o habilitats que puguin aplicar al seu lloc de treball. 30 Base: 1.000
 • 31. IV. Formació al llarg de la vida Barreres i alternatives a la formació PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS EMPRESES Quins han estat els motius de no realitzar Quins han estat els motius de no gestionar formació transversal? o organitzar accions formatives transversals? Motius Total Motius Total Manca de temps 34,5 No és necessari 67,0 No és necessari 27,6 Manca d’interès 9,5 Manca d’interès 5,1 Per part dels treballadors 4,4 Per part dels treballadors 3,3 Per part de l’empresa 3,4 Interessen més els cursos específics 1,3 Interessen més els cursos específics 1,7 Per part de l’empresa 0,5 Manca de temps 7,1 L’empresa no els facilita 2,6 Gestió externa 2,0 Aprenen per altres vies 2,6 Poc personal, l’empresa és petita 2,0 Manca de cursos adequats 1,6 Personal temporal 1,4 Motius econòmics 1,3 Aprenen d’altres maneres 1,0 Contracte recent o temporal 0,8 No ho sap/No contesta 10,5 Edat 0,7 Base (empreses que no han organitzat cursos Empresa familiar 0,3 294 transversals) Altres 0,3 ESPONTÀNIA I MÚLTIPLE Ns/Nc 24,9 Base (treballadors que no han fet cursos de 608 El 67% dels gestors d’empreses on formació transversal) ESPONTÀNIA I MÚLTIPLE no s’han fet cursos transversals assenyalen que el principal motiu Pels treballadors, en canvi, és la de no gestionar-los és que aquests manca de temps i la no necessitat cursos no es consideren necessaris. són les principals causes de no haver fet formació transversal. 31
 • 32. V. Satisfacció dels treballadors 32
 • 33. V. Satisfacció dels treballadors Indicadors d’avaluació Indicadors Des de la perspectiva dels treballadors • Satisfacció amb la trajectòria professional • Satisfacció amb la formació que ha rebut Satisfacció general • Satisfacció laboral • Satisfacció dels superiors amb la feina que desenvolupa Motivació laboral • Motivació laboral 33
 • 34. V. Satisfacció dels treballadors Grau de satisfacció i motivació general La satisfacció global dels treballadors és d’una puntuació de 7,3. Considerant cada un dels aspectes, es poden establir dos nivells: Els treballadors valoren amb una puntuació de notable la satisfacció dels superiors amb la seva feina, la satisfacció amb la seva trajectòria professional, la seva motivació i satisfacció laboral. La formació que han rebut durant l’exercici de la seva activitat professional és l’aspecte en què els treballadors se senten menys satisfets. Valori els següents aspectes... Aspectes clau MITJANA* La satisfacció general dels seus superiors o dels directius 7,6 amb la feina que desenvolupa La satisfacció general amb la seva trajectòria o evolució 7,4 professional La seva satisfacció laboral general 7,4 La satisfacció general amb la formació que ha rebut 6,7 durant l’exercici de la seva activitat professional SATISFACCIÓ GLOBAL** 7,3 MOTIVACIÓ 7,4 Base 1.000 *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ i el 10 a ‘Totalment satisfet’ **Mitjana global calculada a partir dels 4 aspectes de satisfacció anteriors 34
 • 35. V. Satisfacció dels treballadors La satisfacció i motivació dels treballadors està relacionada per ordre descendent d’importància amb: La presència o accions formatives transversals realitzades (mitjanes de satisfacció i motivació entorn a 7,5). La quantitat o nombre més elevat de temàtiques transversals tractades (mitjanes de satisfacció i motivació entorn a 8,0). La qualitat o valoració positiva de les accions formatives transversals realitzades (mitjanes de satisfacció i motivació entorn a 9,0). 35
 • 36. V. Satisfacció dels treballadors Aspectes explicatius Aspectes explicatius Des de la perspectiva dels treballadors • Satisfacció amb el salari • Satisfacció amb el clima o ambient laboral • Satisfacció la feina que desenvolupa (funcions, nivell de responsabilitat) • Satisfacció respecte el seu rendiment laboral Altres aspectes de satisfacció • Satisfacció amb les possibilitats de formar-se o aprendre a l’empresa • Satisfacció amb el reconeixement que rep com a treballador • Satisfacció amb les possibilitats que li ofereix l’empresa per promocionar o ascendir • Satisfacció respecte la comunicació amb els superiors Adequació entre el càrrec i el • Equilibri o desequilibri entre el càrrec i el nivell de formació nivell de formació • Sensació d’estar estancat a la feina Sensacions negatives respecte el • Sentir-se poc realitzat a la feina lloc de treball • Sentir-se poc valorat a la feina • Sentir que per l’empresa només és un número 36
 • 37. V. Satisfacció dels treballadors Factors implicats en la satisfacció i la motivació Destaca en positiu la valoració del rendiment laboral que fan els propis treballadors catalans, el clima laboral, el tipus de feina desenvolupat i la comunicació amb els superiors. En negatiu, fallen les possibilitats de promoció a l’empresa i, en menor mesura, les possibilitats d’optar a d’altres llocs de treball. Valori la seva satisfacció laboral i personal respecte a... Factors MITJANA* El seu rendiment laboral 8,2 El clima o ambient laboral 7,7 La feina que desenvolupa 7,5 La comunicació amb els superiors 7,5 El reconeixement que rep com a treballador 7,0 El salari 6,5 Les possibilitats de formar-se o aprendre a 6,0 l’empresa Les possibilitats d’optar a altres llocs de treball 5,5 Les possibilitats que li ofereix l’empresa per 4,9 promocionar o ascendir Base 1.000 *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ i el 10 a ‘Totalment satisfet’ 37
 • 38. V. Satisfacció dels treballadors Els treballadors de petites empreses i de microempreses manifesten estar més satisfets en els aspectes vinculats a les relacions interpersonals (clima laboral, comunicació amb els superiors o reconeixement que reben) i amb la feina que desenvolupen que els de la mitjana i gran empresa. Els treballadors que han fet algun curs transversal estan principalment més satisfets amb les possibilitats de millorar professionalment (formar-se, optar a altres llocs de treball, promocionar) i també en la comunicació amb els superior o el reconeixement que reben. En relació al nombre de temàtiques transversals s’observa que, la varietat d’aquestes es configura com un punt positiu en la satisfacció dels treballadors (excepte en la satisfacció amb el salari, el rendiment laboral i el clima laboral). Els treballadors que han fet formació a l’empresa proposada per ells mateixos se senten més satisfets amb la feina o funcions que desenvolupen tant amb aspectes de tipus psicosocial (comunicació amb els superiors, reconeixement) com respecte a les possibilitats de millorar a l’empresa (formar-se o promocionar). 38
 • 39. V. Satisfacció dels treballadors Considera que el càrrec que ocupa... Està per sobre del seu nivell de formació Gairebé el 70% dels treballadors 6,8% S'adequa al considera que el càrrec que ocupa seu nivell de s’adequa al seu nivell de Està per sota formació del seu nivell formació. 68,8% de formació 23,7% Un 24%, no ho creu. Ns 0,7% Base: 1.000 Satisfacció* i motivació* dels treballadors segons l’adequació entre el càrrec i el nivell de formació... Adequació respecte el nivell de formació La percepció que un empleat pugui El càrrec El càrrec està El càrrec està tenir d’estar subocupat pel càrrec que s’adequa per sota per sobre Satisfacció global 7,5 6,5 7,6 ocupa afecta negativament tant a la Motivació 7,8 6,3 7,6 satisfacció com a la motivació laboral Base 688 237 68 dels treballadors. * Puntuació mitjana: Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ i el 10 a ‘Totalment satisfet’ 39
 • 40. V. Satisfacció dels treballadors En general, la majoria dels treballadors no considera estar estancat a la feina, ni sentir-se poc realitzat o valorat o que per l’empresa sigui només un número. Fins a quin punt està d'acord amb els següents enunciats 20,1 Em sento estancat a la feina 16,7 63,2 18,2 Em sento poc realitzat a la feina 14,3 Molt o bastant (7-10) 67,5 A mitges (5-6) 16,3 Gens o poc (0-4) Em sento poc valorat a la feina 11,6 72,1 Sento que per 18,3 l'empresa només 9,7 sóc un número 72,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Base: 1.000 Les sensacions negatives respecte al lloc de treball, i en especial l’acumulació d’aquestes, disminueix la satisfacció laboral i especialment la motivació dels treballadors. Satisfacció* i motivació* dels treballadors segons les sensacions negatives a la feina Sensacions negatives En En En En En cap aspecte 1 aspecte 2 aspectes 3 aspectes 4 aspectes Satisfacció global 7,6 7,1 6,8 6,3 6,4 Motivació 7,8 7,0 7,1 6,0 5,6 Base 657 142 78 61 62 * Puntuació mitjana: Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ i el 10 a ‘Totalment satisfet’ 40
 • 41. VI. Satisfacció dels gestors de les empreses 41
 • 42. VI. Satisfacció dels gestors de les empreses Indicadors d’avaluació Indicadors Des de la perspectiva dels gestors • Satisfacció amb la trajectòria o evolució professional dels treballadors • Satisfacció amb la formació o possibilitats Satisfacció general d’aprenentatge que l’empresa ofereix • Satisfacció respecte la satisfacció laboral dels treballadors • Satisfacció respecte els treballadors en general Motivació laboral • Motivació laboral 42
 • 43. VI. Satisfacció dels gestors de les empreses Grau de satisfacció general La satisfacció global mitjana dels gestors de les empreses rep una puntuació de 7,0. La valoració que fan els empresaris dels seus treballadors en general és superior als aspectes concrets testats En segon lloc, els empresaris qualifiquen amb una puntuació propera al notable la satisfacció laboral que perceben dels seus treballadors, així com la trajectòria o evolució professional d’aquests. La formació o possibilitats d’aprenentatge que l’empresa ofereix als treballadors és l’aspecte on els empresaris se senten menys satisfets, tot i que es pot qualificar d’acceptable. Valori la satisfacció dels directius o responsables de formació respecte a... Aspectes clau MITJANA* Els treballadors en general 7,5 La satisfacció laboral dels treballadors 7,1 La trajectòria o evolució professional dels 6,9 treballadors La formació o possibilitats d'aprenentatge que 6,5 l'empresa ofereix SATISFACCIÓ GLOBAL** 7,0 Base 400 *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ i el 10 a ‘Totalment satisfet’ **Mitjana global calculada a partir dels 4 aspectes de satisfacció anteriors 43
 • 44. VI. Satisfacció dels gestors de les empreses En conjunt, tenint en compte el nombre d’accions formatives, el nombre de temàtiques i la valoració de les accions formatives transversals realitzades, es pot dir que la satisfacció dels gestors està relacionada per ordre descendent d’importància amb: La qualitat o valoració positiva de les accions formatives transversals realitzades (mitjanes de satisfacció i motivació entorn a 9,1). La quantitat o nombre més elevat de temàtiques transversals tractades (mitjanes de satisfacció i motivació entorn a 7,6). La presència o accions formatives transversals realitzades per l’empresa (mitjanes de satisfacció i motivació entorn a 7,3). 44
 • 45. VI. Satisfacció dels gestors de les empreses Aspectes explicatius Aspectes explicatius Des de la perspectiva dels gestors • Satisfacció amb la motivació dels treballadors • Satisfacció respecte el nivell d’especialització dels treballadors Altres aspectes de satisfacció • Satisfacció respecte el nivell de polivalència dels treballadors • Satisfacció respecte el rendiment dels treballadors • Satisfacció amb el clima o ambient laboral 45
 • 46. VI. Satisfacció dels gestors de les empreses Factors implicats en la satisfacció dels empresaris Entre els gestors de recursos humans de les empreses catalanes també hi ha una satisfacció generalitzada en aspectes com el clima laboral i el rendiment dels treballadors. No tan elevada, però en cap cas negativa, està la satisfacció dels gestors en el nivell d’especialització dels treballadors, la seva motivació i el seu nivell de polivalència. Valori la satisfacció dels directius o responsables de formació respecte a... Factors MITJANA* El clima o ambient laboral en l’empresa 7,7 El rendiment dels treballadors 7,5 El nivell d’especialització dels treballadors 6,7 La motivació dels treballadors 6,6 El nivell de polivalència dels treballadors 6,3 Base 400 *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ i el 10 a ‘Totalment satisfet’ 46
 • 47. VI. Satisfacció dels gestors de les empreses La satisfacció dels empresaris amb el clima laboral és més elevada a les microempreses (de 6 a 9 treballadors) que a les empreses amb 10 o més treballadors. La satisfacció amb el nivell d’especialització dels treballadors no està influïda pel fet d’haver fet cursos. En canvi, la relativa al nivell de polivalència sí que es troba vinculada a la realització de cursos transversals i, alhora, és l’aspecte on mostren major descontent els directius que només fan curos especialitzats. D’altra banda, la satisfacció dels empresaris amb el nivell d’especialització i de polivalència és superior en les empreses en què predominen els estudis universitaris. A més, també es mostren més satisfets amb el nivell de motivació dels treballadors. Per últim, la valoració del nivell d’especialització, del nivell de polivalència i de la motivació dels treballadors és més positiva en les empreses en què la varietat de temàtiques tractades ha estat més àmplia. 47
 • 48. VII. Resum i conclusions 48
 • 49. VII. Resum i conclusions Relació entre planificació i formació contínua transversal Els gestors que es preocupen d’organitzar formació transversal tenen més en compte la planificació de la carrera professional dels seus treballadors. La planificació també és superior en aquelles empreses que intenten donar una formació transversal el més àmplia i variada possible als treballadors. Des de la perspectiva dels treballadors, aquells que han realitzat algun curs de formació transversal tenen més inquietud per planificar la seva carrera professional i alhora es troben en empreses que tenen més en compte la planificació de la carrera professional dels treballadors. La relació entre la planificació de la carrera professional i la formació contínua transversal es dóna tant des de la perspectiva dels gestors com dels treballadors. A més, es constata que la planificació de la carrera professional està més lligada al fet què s’organitzin cursos de formació transversal o no que a la varietat de temàtiques transversals que s’han tractat en els cursos. 49
 • 50. VII. Resum i conclusions Tanmateix, la relació entre planificació de la carrera professional i la formació contínua transversal ha quedat reflectida al llarg de l’estudi. Així, les empreses que han organitzat accions formatives transversals: Tenen més sovint consciència del seu paper central o de la responsabilitat en la planificació de la formació dels treballadors i alhora ofereixen més sovint orientació als treballadors per planificar el seu futur o desenvolupar-se professionalment. Tenen previst en més casos gestionar formació transversal a 2 anys vista pels treballadors de l’empresa. Quan promocionen algun treballador tenen més en compte proporcionar-li formació perquè desenvolupi el nou càrrec. Els treballadors que han fet cursos de formació transversal, per la seva banda, tenen trajectòries professionals més coherents i mostren més inquietud per evolucionar professionalment assolint càrrec de més responsabilitat i, de fet, és més habitual que hagin aconseguit pujar a l’empresa que la resta de companys. 50
 • 51. VII. Resum i conclusions Relació entre formació contínua i la satisfacció i motivació dels treballadors La relació entre la formació contínua transversal i la satisfacció dels treballadors és força més dèbil que la que hi ha entre planificació i formació transversal. Així, malgrat que s’ha comprovat que formar-se en un ampli ventall de temàtiques incrementa la satisfacció i motivació dels treballadors, la baixa intensitat de la relació indica que hi ha altres factors implicats que determinen en major mesura la satisfacció o motivació. Tot i això, al llarg de l’estudi s’ha posat de manifest que la formació contínua transversal té un efecte més generalitzat en la satisfacció i motivació dels treballadors que en la satisfacció dels gestors. De fet, pels gestors el principal efecte de la formació transversal té a veure amb la satisfacció respecte les possibilitats d’aprendre a l’empresa o el nivell de polivalència dels treballadors. També, però en menor mesura, influeix en la motivació dels treballadors. En canvi, pels treballadors, la formació transversal no només implica que estiguin més satisfets amb les possibilitats d’aprendre a l’empresa, sinó que també fa que tinguin una percepció més positiva del reconeixement que reben com a treballadors, de la comunicació amb els superiors així com respecte a les possibilitats de promocionar o optar a altres llocs de treball. 51
 • 52. VII. Resum i conclusions Relació entre formació contínua transversal i la satisfacció dels gestors Com succeïa amb els treballadors, la relació entre la formació contínua transversal i la satisfacció dels gestors és força més dèbil que la que hi ha entre planificació i formació transversal. Així, el fet de què l’empresa hagi organitzat algun curs de formació transversal no té gaire pes en la satisfacció general dels gestors, i l’efecte es circumscriu més aviat a la satisfacció amb la formació que ofereix l’empresa. En aquest sentit, cal recordar que els gestors valoren com a especialment importants en la seva satisfacció el clima laboral i el rendiment dels treballadors, i que cap d’aquests aspectes es veu influenciat per la formació contínua transversal. 52
 • 53. VII. Resum i conclusions Relació planificació i satisfacció dels gestors i treballadors Els gestors que estan en empreses on es fa més planificació de la carrera professional dels treballadors tenen un nivell de satisfacció més elevat que aquells que pertanyen a empreses en què es descuida aquesta funció, i a més estan més satisfets amb la motivació dels seus treballadors. La planificació de la carrera professional que fa el propi treballador o la que fa l’empresa incrementen la satisfacció i motivació dels treballadors. La relació entre la planificació de la carrera professional i la satisfacció ha quedat comprovada tant des del punt de vista dels treballadors com dels gestors, i no només a nivell general sinó pel que fa a la motivació dels treballadors i, especialment, a la satisfacció amb les possibilitats d’aprendre que ofereix l’empresa. En el cas dels treballadors, cal matisar que la planificació que fa l’empresa té més poder motivador i de satisfacció que la planificació que pugui fer el treballador pel seu compte. 53
 • 54. VII. Resum i conclusions Conclusions Els gestors de recursos humans de les empreses saben que la motivació dels treballadors i la existència d’un bon ambient o clima laboral a la seva empresa és essencial per al rendiment dels seus treballadors. L’estudi ha pogut demostrar una correlació positiva entre les empreses que s’han preocupat per estimular la formació contínua i, en particular, la de tipus transversal i la motivació dels seus treballadors. Les empreses que han realitzat formació contínua transversal tenen directius més satisfets respecte al nivell de polivalència i versatilitat dels seus treballadors i una percepció superior del rendiment del seu capital humà. Els treballadors tenen major percepció que els empresaris del valor afegit que la formació contínua transversal té per al seu futur professional, inclús respecte a la formació especialitzada. S’ha pogut comprovar una relació directa entre la planificació de la carrera professional que es pot realitzar per part de treballadors i gestors en el sí de les empreses catalanes i la satisfacció i motivació dels treballadors. Lògicament, les empreses que més planifiquen la carrera professional dels seus treballadors són, també, les que més es preocupen per la seva formació contínua. 54
 • 55. VII. Resum i conclusions Conclusions Cal denunciar que una part rellevant de les empreses de Catalunya ni formen, ni orienten professionalment, ni planifiquen la carrera dels seus treballadors i ells tampoc ho exigeixen. No obstant, això no significa que hi hagi una manca de satisfacció o, inclús, de motivació, entre els treballadors de les empreses que menys planifiquen i formen, ni un disgust dels gestors de recursos humans d’aquest tipus d’empreses. Simplement i malauradament, s’accepta com a fet normal que aquesta planificació de la carrera, aquesta orientació professional i aquesta formació contínua no existeixi. 55
 • 56. El valor afegit de la formació al llarg de la vida La perspectiva de l’empresa i els empleats a Catalunya Principals resultats Abril de 2006 Amb el suport de: http://www.dep.net - dep@dep.net - Carrer del Clot, 104, Planta baixa. 08018-Barcelona Tel. +34 93 215 56 65 13