SlideShare a Scribd company logo
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
MÔN: SINH HỌC
THỜI GIAN LÀM BÀI : 60 PHÚT
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Thể đột biến là
A. những biến đổi trong cấu trúc của prôtêin.
B. những biến đổi trong ADN hoặc nhiễm sắc thể.
C. những cá thể mang đột biến đã biểu hiện ở kiểu hình.
D. những tế bào mang đột biến.
Câu 2: Cơ thể sinh vật có số lượng bộ nhiễm sắc thể đơn bội trong nhân tế bào sinh dưỡng
tăng lên số nguyên lần ( 3n, 4n, 5n...) đó là dạng
A. thể đa bội.
B. thể lưỡng bội.
C. thể lệch bội.
D. thể đột biến.
Câu 3: Sự thay đổi về số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể được gọi là
A. thể lệch bội.
B. thể đa bội.
C. thể một nhiễm.
D. thể ba nhiễm.
Câu 4: Dạng đột biến thường ít ảnh hưởng tới sức sống của cơ thể là:
A. chuyển đoạn nhiễm sắc thể..
B. mất đoạn nhiễm sắc thể.
C. lặp đoạn nhiễm sắc thể.
D. đảo đoạn nhiễm sắc thể
Câu 5: Trong quá trình phiên mã, enzim ARN polimeraza bám vào
A. vùng điều hoà và di chuyển từ đầu 3’ sang đầu 5’của mạch mã gốc.
B. vùng điều hoà và di chuyển từ đầu 5’ sang đầu 3’ của mạch mã gốc.
C. mã mở đầu và di chuyển từ đầu 5’ đến 3’ của mạch mã gốc.
D. đầu 3’của mạch mã gốc và di chuyển từ mã mở đầu đến mã kết thúc.
Câu 6: Hoạt động của polixôm trong quá trình dịch mã có vai trò
A. đảm bảo cho quá trình dịch mã diễn ra liên tục.
B. đảm bảo cho quá trình giải mã diễn ra nhanh chóng.
C. tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin cùng loại.
D. tăng hiệu suất tổng hợp các loại prôtêin cho tế bào.
Câu 7: Gen điều hoà có vai trò
A. tổng hợp prôtêin ức chế có khả năng liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên
mã.
B. tổng hợp prôtêin ức chế làm tín hiệu điều hoà hoạt động gen.
C. điều hoà hoạt động phiên mã và dịch mã của gen,
D. tổng hợp prôtein ức chế có khả năng liên kết với vùng khởi động ngăn cản quá trình phiên
mã.
Câu 8: Khi cho lai đậu Hà Lan hạt nâu với hạt nâu được F1 có tỉ lệ: 74,9% hạt nâu: 25,1% hạt
trắng. Kiểu gen của P là
A. Aa x Aa
B. AA x aa
C. AA x Aa
D. Aa x aa
Câu 9: Cho 2 nòi gà thuần chủng lông màu CCii và lông trắng ccII giao phối với nhau được
F1. Cho gà F1 giao phối với nhau thì F2 thu được tỉ lệ kiểu hình: 13 gà lông trắng: 3 gà lông
màu. Màu sắc lông gà di truyền theo quy luật
A.tương tác gen kiểu át chế trong đó C át chế màu, c không át chế màu..
B. tương tác gen kiểu át chế trong đó I át chế màu, i không át chế màu
C. tương tác gen theo kiểu bổ trợ giữa 2 gen trội không alen C và I.
D. tương tác gen theo kiểu cộng gộp của các gen không alen.
Câu 10: Ở cà chua, gen A quy định tính trạng thân cao; a thân thấp; B quả tròn; b quả bầu
dục. Cho cây cà chua thân cao, quả tròn lai với cây thân thấp, quả bầu dục F1 thu được 1002
cây thân cao, quả tròn : 998 cây thân thấp, quả bầu dục. Kiểu gen của P là
A. AB x ab
ab ab
B. Ab x ab
aB ab
C. AaBb x aabb
D. AaBB x aabb
Câu 11: Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là do
A. sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit không phải chị em trong cặp nhiễm sắc thể
kép tương đồng ở kì đầu giảm phân 1.
B. sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng ở kì
đầu giảm phân 1.
C. sự chuyển đoạn tương hỗ trong đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
D. sự trao đổi chéo giữa các crômatit trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng ở kì đầu giảm
phân 1.
Câu 12: Đặc điểm di truyền của các tính trạng được quy định bởi gen lặn trên nhiễm sắc thể
Y của các sinh vật là
A. chỉ biểu hiện ở cơ thể đực.
B. chỉ biểu hiện ở cơ thể mang đồng hợp lặn.
C. chỉ biểu hiện ở cơ thể cái.
D. chỉ biểu hiện ở cơ thể mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY.
Câu 13 : Trong phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen: ♂AaBbCcDdEe x ♀ aaBbccDdee. Tỉ lệ
đời con có kiểu gen giống bố là
A. 1/32.
B. 9/128.
C. 9/64.
D. 1/10.
Câu 14: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy
định quả màu đỏ, alen b quy định quả màu trắng; hai cặp gen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc
thể khác nhau. Phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình thân thấp, quả màu trắng chiếm
tỉ lệ 1/16?
A. AaBB x aaBb. B. Aabb x AaBB. C. AaBb x Aabb. D. AaBb x AaBb
Câu 15: Cho cây có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. Nếu các cặp gen này
nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau thì số dòng thuần tối đa về cả ba cặp gen có thể
được tạo ra là
A. 3. B. 8. C. 1. D. 6.
Câu 16: Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền 0,60 AA : 0,20 Aa : 0,2 aa thì tần số
tương đối của alen A, a là
A 0,7 A : 0,3 a. B 0,6 A : 0,4 a. C 0,8 A : 0,2 a. D 0,9 A : 0,1 a.
Câu 17: Ở bò, gen A qui định lông đen trội hoàn toàn so với gen a qui định lông vàng. Trong
một quần thể bò ở trạng thái cân bằng, người ta thấy có 9% số cá thể có lông vàng. Tần số của
gen A, a trong quần thể là
A. A = 0,7; a = 0,3. B. A = 0,3; a = 0,7. C. A = 0,1; a = 0,9. D. A = 0,9; a = 0,1.
Câu 18: Ưu thế nổi bật của kĩ thuật dung hợp tế bào trần là
A. tái tổ hợp được thông tin di truyền giữa 2 loài rất xa nhau trong hệ thống phân loại.
B. khắc phục được tính bất thụ trong trường hợp lai xa. C. tạo được ưu thế lai. D. hạn
chế sự thoái hoá giống.
Câu 19: Thể truyền trong kĩ thuật chuyển gen là phân tử ADN
A. có khả năng nhân đôi và xen được vào hệ gen của tế bào nhận.
B. có khả năng nhân đôi độc lập trong tế bào và mang được gen cần chuyển.
C. có tính kháng thuốc kháng sinh.
D. cho phép cắt ở những vị trí nuclêotit xác định tạo các đầu dính hoặc đầu bằng.
Câu 20: Các nhà khoa học đã tạo được giống lúa tăng khả năng tổng hợp β –caroten bằng
A. công nghệ tế bào.
B. công nghệ gen.
C. phương pháp gây đột biến.
D. phương pháp chọn dòng xoma có biến dị.
Câu 21: Bệnh di truyền là
A. bệnh có thể truyền từ người này sang người khác.
B. bệnh có thể di truyền từ cha mẹ sang con cái.
C. bệnh của bộ máy di truyền.
D. bệnh do đột biến gen gây ra.
Câu 22: Cơ quan tương tự là
A. những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau
nên có hình thái tương tự.
B. những cơ quan có nguồn gốc khác nhau, có chức năng khác nhau nhưng có hình thái tương
tự.
C. những cơ quan có cấu tạo và chức năng tương tự nhau.
D. những cơ quan có cùng nguồn gốc nên có hình thái và chức năng tương tự.
Câu 23: Theo Lamac, nguyên nhân chính làm cho các loài biến đổi dần dà và liên tục, là do
A. ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyên thay đổi.
B.tác động của tập quán sống.
C.yếu tố bên trong cơ thể.
D. tác động của đột biến.
Câu 24: Chọn lọc tự nhiên có vai trò
A. sàng lọc những cá thể có kiểu hình thích nghi trong số các kiểu hình có sẵn trong quần thể.
B. tạo ra các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.
C. làm thay đổi đột ngột tần số tương đối các alen về một gen nào đó trong quần thể.
D. tác động trực tiếp lên kiểu gen của cá thể và gián tiếp biến đổi tần số tương đối của các
alen theo hướng xác định.
Câu 25: Giao phối ngẫu nhiên không được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản vì
A. làm cho tần số tương đối các alen trong quần thể thay đổi.
B. làm cho tần số kiểu gen trong quần thể thay đổi.
C. tạo ra vô số biến dị tổ hợp trong quần thể.
D. tạo ra sự ổn định về tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
Câu 26: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tiến hoá nhỏ?
A. Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.
B. Tiến hoá nhỏ nhằm mục đích đưa đến sự hình thành loài mới.
C. Quá trình tiến hoá nhỏ kết thúc khi xuất hiện loài mới.
D. Tiến hoá nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của
chọn lọc tự nhiên.
Câu 27: Tế bào nguyên thuỷ xuất hiện ở giai đoạn
A. tiến hoá sinh học.
B. tiến hoá hoá học.
C.tiến hoá tiền sinh học.
D. hình thành các đại phân tử tự tái bản.
Câu 28: Nhóm động vật nào sau đây thuộc động vật hằng nhiệt?
A. Bồ câu, gà, trâu, bò.
B. Trâu, bò, ếch, nhái.
C. Bồ câu, gà, thằn lằn, cá sấu.
D. Cá sấu, chim sẻ, trâu, bò.
Câu 29: Có các nhóm cá thể sau đây
1: Đàn cá diếc trong ao;
2: Cá rô phi đơn tính trong hồ;
3: Các thứ bèo trên mặt ao;
4: Các cây ven hồ;
5: Các cây sen;
6: Sim trên đồi
Các nhóm cá thể được gọi là quần thể:
A. 2, 4
B. 1, 6
C. 3, 6
D. 1, 5
Câu 30: Rễ cây họ đậu có vi khuẩn nốt sần Rhizobium sinh sống. Hiện tượng đó thể hiện mối
quan hệ
A. cộng sinh.
B. hội sinh.
C. hợp tác.
D. kí sinh.
Câu 31: Mối quan hệ quan trọng nhất để duy trì được trạng thái cân bằng sinh học trong quần
xã là
A. quan hệ về nơi ở. .
B. quan hệ sinh sản.
C. quan hệ dinh dưỡng
D. quan hệ giữa quần xã và ngoại cảnh.
Câu 32: Dạng hình tháp sinh thái hoàn thiện nhất là
A. hình tháp năng lượng.
B. hình tháp sinh khối.
C. hình tháp số lượng .
D. hình tháp sinh thái ngược.
II. PHẦN RIÊNG
A. Theo chương trình chuẩn ( 8 câu, từ câu 33 đến câu 40)
Câu 33: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có vai trò làm tăng tính đa dạng giữa các thứ,
các nòi trong một loài là
A. mất đoạn.
B. chuyển đoạn tương hỗ.
C. đảo đoạn.
D. lặp đoạn.
Câu 34: Bazơnitơ guanin dạng hiếm có thể gây đột biến
A. thay thế cặp A-T thành cặp G-X.
B. thay thế cặp G-X thành A-T.
C. thay thế cặp A-T thành cặp T-A.
D. thay thế cặp G- X thành X-G.
Câu 35: Phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào tế bào thực vật cho phép tạo ra những
giống cây trồng thuần chủng là
A. nuôi cấy hạt phấn.
B. nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo.
C. dung hợp tế bào trần.
D. chọn dòng tế bào xoma có biến dị.
Câu 36: Nhân tố tạo nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá là
A. đột biến, giao phối tự do.
B. đột biến, giao phối không ngẫu nhiên.
C. đột biến, các yếu tố ngẫu nhiên.
D. đột biến, giao phối tự do và chọn lọc tự nhiên.
Câu 37: Hiện tượng thể hiện sự cách li tập tính là
A. các cá thể của của các loài khác nhau không giao phối được với nhau do chênh lệch mùa
sinh sản.
B. các cá thể của của các loài khác nhau không giao phối được với nhau do có cấu tạo cơ quan
sinh sản khác nhau.
C. các cá thể của của các loài khác nhau có tập tính sinh dục khác nhau nên không giao phối
được.
D. các cá thể của 2 loài thân thuộc có thể giao phối với nhau nhưng con lai chết hoặc không
có khả năng sinh sản.
Câu 38: Kiểu phân bố đều các cá thể trong quần thể thường xuất hiện ở
A. môi trường không đồng nhất, các cá thể có tính lãnh thổ cao.
B. môi trường đồng nhất, các cá thể không có tính lãnh thổ.
C. môi trường không đồng nhất, các cá thể không có tính lãnh thổ.
D. môi trường đồng nhất, các cá thể có tính lãnh thổ cao.
Câu 39: Diễn thế sinh thái là
A. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của
môi trường.
B. quá trình biến đổi tuần tự của hệ sinh thái tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
C. quá trình biến đổi của quần xã do cạnh tranh giữa các loài trong quần xã.
D. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn từ khi khởi đầu cho đến khi kết
thúc.
Câu 40: Chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái thường không dài vì
A. năng lượng bị hấp thu nhiều ở các bậc dinh dưỡng.
B. năng lượng được sinh vật sản xuất hấp thụ nhiều.
C. năng lượng mất mát quá lớn qua các bậc dinh dưỡng.
D. chuỗi thúc ăn trong hệ sinh thái thường có 4-5 bậc dinh dưỡng.
B. Theo chương trình nâng cao( 8 câu, từ câu 41 đến câu 48)
Câu 41: Trong quá trình nhân đôi của ADN, mạch tổng hợp gián đoạn có chiều
A. ngược chiều với mạch làm khuôn.
B. cùng chiều tháo xoắn của ADN mẹ.
C. ngược chiều tháo xoắn của ADN mẹ.
D. 5’- 3’.
Câu 42: Tín hiệu điều hoà hoạt động gen của operon lac ở vi khuẩn E.coli là
A. prôtêin ức chế.
B. đường lactozơ.
C. enzim ADNpolimeraza.
D. đường mantozơ.
Câu 43: Các nhà khoa học đã tạo được giống tằm dâu có năng suất lá cao nhờ phương pháp
A. tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.
B. công nghệ tế bào.
C. gây đột biến bằng tác nhân hoá học.
D. gây đột biến bằng tác nhân vật lí.
Câu 44: Nhân tố nào dưới đây không được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản?
A. giao phối không ngẫu nhiên.
B. giao phối ngẫu nhiên.
C. di nhập gen.
D. các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 45: Loài lúa mì Triticum aestivum 6n = 42 được hình thành bằng con đường
A. đa bội hoá khác nguồn.
B. đa bội hoá cùng nguồn.
C. cấu trúc lại bộ nhiễm sắc thể.
D. cách li sinh thái.
Câu 46: Cây ưa sáng có đặc điểm
A. lá có phiến dày, mô giậu phát triển, lá xếp nghiêng so với mặt đất, màu nhạt.
B. lá có phiến dày, mô giậu phát triển, lá xếp nghiêng so với mặt đất, màu đậm.
C. lá có phiến mỏng, mô giậu kém phát triển, lá nằm ngang, màu nhạt
D. lá có phiến mỏng, mô giậu kém phát triển, lá nằm ngang, màu đậm.
Câu 47: Tháp sinh thái của quần xã sinh vật nổi trong nước có dạng
A. mất cân đối.
B. đáy tháp nhỏ, đỉnh lớn.
C. đáy tháp lớn, đỉnh nhỏ.
D. đáy tháp và đỉnh tháp tương đương nhau
Câu 48: Phát biểu nào không đúng khi nói về chu trình sinh địa hoá các chất trong hệ sinh
thái ?
A. Chu trình của các chất khí có nguồn gốc từ khí quyển, chu trình các chất lắng đọng có
nguồn gốc từ vỏ trái đất.
B. Chu trình các chất khí có tốc độ vận động nhanh, chu trình các chất lắng đọng có tốc độ
vận động chậm chạp.
C. Chu trình của chất khí vật chất thất thoát ít hơn chu trình của các chất lắng đọng.
D. Chu trình các chất khí có tốc độ vận động chậm, chu trình các chất lắng đọng có tốc độ vận
động nhanh.
-Hết-
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
MÔN: SINH HỌC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C A A D A C A A B A A D
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A D B A A A B B C A A A
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
D B C A B A C A C B A A
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
C D A C C B C B A A A D

More Related Content

What's hot

Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp án
Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp ánBộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp án
Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp án
Webdiemthi.vn - Trang Thông tin tuyển sinh và Du học
 
Đề thi+lời giải chi tiết môn Sinh học khối B (2014) trường THPT Lương Thế Vin...
Đề thi+lời giải chi tiết môn Sinh học khối B (2014) trường THPT Lương Thế Vin...Đề thi+lời giải chi tiết môn Sinh học khối B (2014) trường THPT Lương Thế Vin...
Đề thi+lời giải chi tiết môn Sinh học khối B (2014) trường THPT Lương Thế Vin...
Megabook
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-chuyen-hung-vuong
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-chuyen-hung-vuongDe thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-chuyen-hung-vuong
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-chuyen-hung-vuong
onthitot .com
 
De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]
De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]
De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]
Ben Tre High School
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Megabook
 
Đề thi đại học 2007 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2007 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2007 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2007 môn Sinh Học
tuituhoc
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
dethinet
 
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vnĐáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Megabook
 
De thi thu mon sinh nam 2013
De thi thu mon sinh nam 2013De thi thu mon sinh nam 2013
De thi thu mon sinh nam 2013
adminseo
 
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
Đề thi đại học 2014 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2014 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2014 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2014 môn Sinh Học
tuituhoc
 
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4
sonpzx
 
De kiem tra trac nghiem hkii da
De kiem tra trac nghiem hkii daDe kiem tra trac nghiem hkii da
De kiem tra trac nghiem hkii da
Duyen Tran
 
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
sonpzx
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mauDe thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau
onthitot .com
 
Lý thuyết ôn thi đại học sinh học (khó)
Lý thuyết ôn thi đại học sinh học (khó)Lý thuyết ôn thi đại học sinh học (khó)
Lý thuyết ôn thi đại học sinh học (khó)
Thịnh NguyễnHuỳnh
 
Giai de thi thu chu van an mon sinh
Giai de thi thu chu van an mon sinhGiai de thi thu chu van an mon sinh
Giai de thi thu chu van an mon sinh
Văn Hà
 
Tai lieu luyen thi mon sinh de thi dh mon sinh khoi b - nam 2008
Tai lieu luyen thi mon sinh  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2008Tai lieu luyen thi mon sinh  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2008
Tai lieu luyen thi mon sinh de thi dh mon sinh khoi b - nam 2008
Trungtâmluyệnthi Qsc
 
Đề thi đại học 2010 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2010 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2010 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2010 môn Sinh Học
tuituhoc
 
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnhđề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
onthitot .com
 

What's hot (20)

Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp án
Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp ánBộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp án
Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp án
 
Đề thi+lời giải chi tiết môn Sinh học khối B (2014) trường THPT Lương Thế Vin...
Đề thi+lời giải chi tiết môn Sinh học khối B (2014) trường THPT Lương Thế Vin...Đề thi+lời giải chi tiết môn Sinh học khối B (2014) trường THPT Lương Thế Vin...
Đề thi+lời giải chi tiết môn Sinh học khối B (2014) trường THPT Lương Thế Vin...
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-chuyen-hung-vuong
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-chuyen-hung-vuongDe thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-chuyen-hung-vuong
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-chuyen-hung-vuong
 
De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]
De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]
De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
 
Đề thi đại học 2007 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2007 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2007 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2007 môn Sinh Học
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
 
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vnĐáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
 
De thi thu mon sinh nam 2013
De thi thu mon sinh nam 2013De thi thu mon sinh nam 2013
De thi thu mon sinh nam 2013
 
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
Đề thi đại học 2014 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2014 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2014 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2014 môn Sinh Học
 
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4
 
De kiem tra trac nghiem hkii da
De kiem tra trac nghiem hkii daDe kiem tra trac nghiem hkii da
De kiem tra trac nghiem hkii da
 
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mauDe thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau
 
Lý thuyết ôn thi đại học sinh học (khó)
Lý thuyết ôn thi đại học sinh học (khó)Lý thuyết ôn thi đại học sinh học (khó)
Lý thuyết ôn thi đại học sinh học (khó)
 
Giai de thi thu chu van an mon sinh
Giai de thi thu chu van an mon sinhGiai de thi thu chu van an mon sinh
Giai de thi thu chu van an mon sinh
 
Tai lieu luyen thi mon sinh de thi dh mon sinh khoi b - nam 2008
Tai lieu luyen thi mon sinh  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2008Tai lieu luyen thi mon sinh  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2008
Tai lieu luyen thi mon sinh de thi dh mon sinh khoi b - nam 2008
 
Đề thi đại học 2010 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2010 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2010 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2010 môn Sinh Học
 
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnhđề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
 

Viewers also liked

организационно технологическое обеспечение гиа-9, 2013 г
организационно технологическое обеспечение гиа-9, 2013 горганизационно технологическое обеспечение гиа-9, 2013 г
организационно технологическое обеспечение гиа-9, 2013 г
Сергей Дружинин
 
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 8 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 8 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 8 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 8 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ
Manolis Savorianakis
 
Lesson planning
Lesson planningLesson planning
Argumentaci+¦n jur+¡dicaaa
Argumentaci+¦n jur+¡dicaaaArgumentaci+¦n jur+¡dicaaa
Argumentaci+¦n jur+¡dicaaa
licchristopher
 
Jdk1.5 Features
Jdk1.5 FeaturesJdk1.5 Features
Jdk1.5 Features
india_mani
 
นางสาวมณีรัตน์ 33.docx
นางสาวมณีรัตน์ 33.docxนางสาวมณีรัตน์ 33.docx
นางสาวมณีรัตน์ 33.docx
Khemjira_P
 

Viewers also liked (6)

организационно технологическое обеспечение гиа-9, 2013 г
организационно технологическое обеспечение гиа-9, 2013 горганизационно технологическое обеспечение гиа-9, 2013 г
организационно технологическое обеспечение гиа-9, 2013 г
 
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 8 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 8 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 8 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 8 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Lesson planning
Lesson planningLesson planning
Lesson planning
 
Argumentaci+¦n jur+¡dicaaa
Argumentaci+¦n jur+¡dicaaaArgumentaci+¦n jur+¡dicaaa
Argumentaci+¦n jur+¡dicaaa
 
Jdk1.5 Features
Jdk1.5 FeaturesJdk1.5 Features
Jdk1.5 Features
 
นางสาวมณีรัตน์ 33.docx
นางสาวมณีรัตน์ 33.docxนางสาวมณีรัตน์ 33.docx
นางสาวมณีรัตน์ 33.docx
 

Similar to De thi thu mon sinh 2013 co dap an

De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anDe thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
Văn Hà
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-khoi-b-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-khoi-b-nam-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-khoi-b-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-khoi-b-nam-2013
Linh Nguyễn
 
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinhđề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
adminseo
 
1359102064 de thi-dap-an-so-22
1359102064 de thi-dap-an-so-221359102064 de thi-dap-an-so-22
1359102064 de thi-dap-an-so-22
Phan Tom
 
Tai lieu luyen thi mon sinh de thi dh sinh khoi b - nam 2007
Tai lieu luyen thi mon sinh  de thi dh sinh khoi b - nam 2007Tai lieu luyen thi mon sinh  de thi dh sinh khoi b - nam 2007
Tai lieu luyen thi mon sinh de thi dh sinh khoi b - nam 2007
Trungtâmluyệnthi Qsc
 
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013
adminseo
 
De thi thu sinh 2013 co dap an
De thi thu sinh 2013 co dap anDe thi thu sinh 2013 co dap an
De thi thu sinh 2013 co dap an
adminseo
 
Đề thi đại học 2012 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2012 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2012 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2012 môn Sinh Học
tuituhoc
 
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinhđề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
adminseo
 
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan4)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan4)[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan4)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan4)
Lá Mùa Thu
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
Lá Mùa Thu
 
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
adminseo
 
đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap an
đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap anđề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap an
đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap an
adminseo
 
đề thi đại học khối b môn sinh năm 2013
đề thi đại học khối b môn sinh năm 2013đề thi đại học khối b môn sinh năm 2013
đề thi đại học khối b môn sinh năm 2013
Đề thi đại học edu.vn
 
De ctsinh gdthpt_m729
De ctsinh gdthpt_m729De ctsinh gdthpt_m729
De ctsinh gdthpt_m729
KiuTrinhNguyn5
 
De thi thu mon sinh 2013
De thi thu mon sinh 2013De thi thu mon sinh 2013
De thi thu mon sinh 2013
adminseo
 
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảoKiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
hoanhv296
 
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
dethinet
 
Đề thi đại học 2013 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2013 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2013 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2013 môn Sinh Học
tuituhoc
 

Similar to De thi thu mon sinh 2013 co dap an (20)

De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anDe thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-khoi-b-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-khoi-b-nam-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-khoi-b-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-khoi-b-nam-2013
 
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinhđề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
 
1359102064 de thi-dap-an-so-22
1359102064 de thi-dap-an-so-221359102064 de thi-dap-an-so-22
1359102064 de thi-dap-an-so-22
 
Tai lieu luyen thi mon sinh de thi dh sinh khoi b - nam 2007
Tai lieu luyen thi mon sinh  de thi dh sinh khoi b - nam 2007Tai lieu luyen thi mon sinh  de thi dh sinh khoi b - nam 2007
Tai lieu luyen thi mon sinh de thi dh sinh khoi b - nam 2007
 
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013
 
De thi thu sinh 2013 co dap an
De thi thu sinh 2013 co dap anDe thi thu sinh 2013 co dap an
De thi thu sinh 2013 co dap an
 
Đề thi đại học 2012 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2012 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2012 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2012 môn Sinh Học
 
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinhđề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
 
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan4)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan4)[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan4)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan4)
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
 
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
 
đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap an
đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap anđề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap an
đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap an
 
đề thi đại học khối b môn sinh năm 2013
đề thi đại học khối b môn sinh năm 2013đề thi đại học khối b môn sinh năm 2013
đề thi đại học khối b môn sinh năm 2013
 
De ctsinh gdthpt_m729
De ctsinh gdthpt_m729De ctsinh gdthpt_m729
De ctsinh gdthpt_m729
 
De thi thu mon sinh 2013
De thi thu mon sinh 2013De thi thu mon sinh 2013
De thi thu mon sinh 2013
 
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảoKiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
 
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
 
Đề thi đại học 2013 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2013 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2013 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2013 môn Sinh Học
 

More from adminseo

đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
adminseo
 
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
adminseo
 
De thi thu dai hoc mon hoa
De thi thu dai hoc mon hoaDe thi thu dai hoc mon hoa
De thi thu dai hoc mon hoa
adminseo
 
De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013
adminseo
 
De thi thu sinh hoc
De thi thu sinh hocDe thi thu sinh hoc
De thi thu sinh hoc
adminseo
 
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet
De thi thu mon sinh co dap an chi tietDe thi thu mon sinh co dap an chi tiet
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet
adminseo
 
đề Thi thử đại học môn sử 3
đề Thi thử đại học môn sử  3 đề Thi thử đại học môn sử  3
đề Thi thử đại học môn sử 3
adminseo
 
đề Thi thử đại học môn sử 2
đề Thi thử đại học môn sử  2đề Thi thử đại học môn sử  2
đề Thi thử đại học môn sử 2
adminseo
 
đề Thi thử đại học môn sử
đề Thi thử đại học môn sửđề Thi thử đại học môn sử
đề Thi thử đại học môn sử
adminseo
 
De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013
adminseo
 
De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013
adminseo
 
De thi thu mon hoa co dap an 2013
De thi thu mon hoa co dap an 2013De thi thu mon hoa co dap an 2013
De thi thu mon hoa co dap an 2013
adminseo
 
De thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap anDe thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap an
adminseo
 
De thi thu tieng anh khoi a1
De thi thu tieng anh khoi a1De thi thu tieng anh khoi a1
De thi thu tieng anh khoi a1
adminseo
 
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
adminseo
 
De thi thu mon van khoi c nam 2013
De thi thu mon van khoi c nam 2013De thi thu mon van khoi c nam 2013
De thi thu mon van khoi c nam 2013
adminseo
 
De thi thu mon su nam 2013
De thi thu mon su nam 2013De thi thu mon su nam 2013
De thi thu mon su nam 2013
adminseo
 
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap anDe thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
adminseo
 
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
adminseo
 

More from adminseo (20)

đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
 
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
 
De thi thu dai hoc mon hoa
De thi thu dai hoc mon hoaDe thi thu dai hoc mon hoa
De thi thu dai hoc mon hoa
 
De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013
 
De thi thu sinh hoc
De thi thu sinh hocDe thi thu sinh hoc
De thi thu sinh hoc
 
Sinh 2
Sinh 2Sinh 2
Sinh 2
 
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet
De thi thu mon sinh co dap an chi tietDe thi thu mon sinh co dap an chi tiet
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet
 
đề Thi thử đại học môn sử 3
đề Thi thử đại học môn sử  3 đề Thi thử đại học môn sử  3
đề Thi thử đại học môn sử 3
 
đề Thi thử đại học môn sử 2
đề Thi thử đại học môn sử  2đề Thi thử đại học môn sử  2
đề Thi thử đại học môn sử 2
 
đề Thi thử đại học môn sử
đề Thi thử đại học môn sửđề Thi thử đại học môn sử
đề Thi thử đại học môn sử
 
De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013
 
De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013
 
De thi thu mon hoa co dap an 2013
De thi thu mon hoa co dap an 2013De thi thu mon hoa co dap an 2013
De thi thu mon hoa co dap an 2013
 
De thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap anDe thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap an
 
De thi thu tieng anh khoi a1
De thi thu tieng anh khoi a1De thi thu tieng anh khoi a1
De thi thu tieng anh khoi a1
 
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
 
De thi thu mon van khoi c nam 2013
De thi thu mon van khoi c nam 2013De thi thu mon van khoi c nam 2013
De thi thu mon van khoi c nam 2013
 
De thi thu mon su nam 2013
De thi thu mon su nam 2013De thi thu mon su nam 2013
De thi thu mon su nam 2013
 
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap anDe thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
 
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
 

De thi thu mon sinh 2013 co dap an

 • 1. ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN: SINH HỌC THỜI GIAN LÀM BÀI : 60 PHÚT I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1: Thể đột biến là A. những biến đổi trong cấu trúc của prôtêin. B. những biến đổi trong ADN hoặc nhiễm sắc thể. C. những cá thể mang đột biến đã biểu hiện ở kiểu hình. D. những tế bào mang đột biến. Câu 2: Cơ thể sinh vật có số lượng bộ nhiễm sắc thể đơn bội trong nhân tế bào sinh dưỡng tăng lên số nguyên lần ( 3n, 4n, 5n...) đó là dạng A. thể đa bội. B. thể lưỡng bội. C. thể lệch bội. D. thể đột biến. Câu 3: Sự thay đổi về số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể được gọi là A. thể lệch bội. B. thể đa bội. C. thể một nhiễm. D. thể ba nhiễm. Câu 4: Dạng đột biến thường ít ảnh hưởng tới sức sống của cơ thể là: A. chuyển đoạn nhiễm sắc thể.. B. mất đoạn nhiễm sắc thể. C. lặp đoạn nhiễm sắc thể. D. đảo đoạn nhiễm sắc thể Câu 5: Trong quá trình phiên mã, enzim ARN polimeraza bám vào A. vùng điều hoà và di chuyển từ đầu 3’ sang đầu 5’của mạch mã gốc. B. vùng điều hoà và di chuyển từ đầu 5’ sang đầu 3’ của mạch mã gốc. C. mã mở đầu và di chuyển từ đầu 5’ đến 3’ của mạch mã gốc. D. đầu 3’của mạch mã gốc và di chuyển từ mã mở đầu đến mã kết thúc. Câu 6: Hoạt động của polixôm trong quá trình dịch mã có vai trò A. đảm bảo cho quá trình dịch mã diễn ra liên tục. B. đảm bảo cho quá trình giải mã diễn ra nhanh chóng. C. tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin cùng loại. D. tăng hiệu suất tổng hợp các loại prôtêin cho tế bào. Câu 7: Gen điều hoà có vai trò A. tổng hợp prôtêin ức chế có khả năng liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã. B. tổng hợp prôtêin ức chế làm tín hiệu điều hoà hoạt động gen. C. điều hoà hoạt động phiên mã và dịch mã của gen, D. tổng hợp prôtein ức chế có khả năng liên kết với vùng khởi động ngăn cản quá trình phiên mã. Câu 8: Khi cho lai đậu Hà Lan hạt nâu với hạt nâu được F1 có tỉ lệ: 74,9% hạt nâu: 25,1% hạt trắng. Kiểu gen của P là A. Aa x Aa B. AA x aa C. AA x Aa D. Aa x aa Câu 9: Cho 2 nòi gà thuần chủng lông màu CCii và lông trắng ccII giao phối với nhau được F1. Cho gà F1 giao phối với nhau thì F2 thu được tỉ lệ kiểu hình: 13 gà lông trắng: 3 gà lông màu. Màu sắc lông gà di truyền theo quy luật
 • 2. A.tương tác gen kiểu át chế trong đó C át chế màu, c không át chế màu.. B. tương tác gen kiểu át chế trong đó I át chế màu, i không át chế màu C. tương tác gen theo kiểu bổ trợ giữa 2 gen trội không alen C và I. D. tương tác gen theo kiểu cộng gộp của các gen không alen. Câu 10: Ở cà chua, gen A quy định tính trạng thân cao; a thân thấp; B quả tròn; b quả bầu dục. Cho cây cà chua thân cao, quả tròn lai với cây thân thấp, quả bầu dục F1 thu được 1002 cây thân cao, quả tròn : 998 cây thân thấp, quả bầu dục. Kiểu gen của P là A. AB x ab ab ab B. Ab x ab aB ab C. AaBb x aabb D. AaBB x aabb Câu 11: Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là do A. sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit không phải chị em trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng ở kì đầu giảm phân 1. B. sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng ở kì đầu giảm phân 1. C. sự chuyển đoạn tương hỗ trong đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. D. sự trao đổi chéo giữa các crômatit trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng ở kì đầu giảm phân 1. Câu 12: Đặc điểm di truyền của các tính trạng được quy định bởi gen lặn trên nhiễm sắc thể Y của các sinh vật là A. chỉ biểu hiện ở cơ thể đực. B. chỉ biểu hiện ở cơ thể mang đồng hợp lặn. C. chỉ biểu hiện ở cơ thể cái. D. chỉ biểu hiện ở cơ thể mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY. Câu 13 : Trong phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen: ♂AaBbCcDdEe x ♀ aaBbccDdee. Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố là A. 1/32. B. 9/128. C. 9/64. D. 1/10. Câu 14: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả màu đỏ, alen b quy định quả màu trắng; hai cặp gen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình thân thấp, quả màu trắng chiếm tỉ lệ 1/16? A. AaBB x aaBb. B. Aabb x AaBB. C. AaBb x Aabb. D. AaBb x AaBb Câu 15: Cho cây có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. Nếu các cặp gen này nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau thì số dòng thuần tối đa về cả ba cặp gen có thể được tạo ra là A. 3. B. 8. C. 1. D. 6. Câu 16: Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền 0,60 AA : 0,20 Aa : 0,2 aa thì tần số tương đối của alen A, a là A 0,7 A : 0,3 a. B 0,6 A : 0,4 a. C 0,8 A : 0,2 a. D 0,9 A : 0,1 a. Câu 17: Ở bò, gen A qui định lông đen trội hoàn toàn so với gen a qui định lông vàng. Trong một quần thể bò ở trạng thái cân bằng, người ta thấy có 9% số cá thể có lông vàng. Tần số của gen A, a trong quần thể là A. A = 0,7; a = 0,3. B. A = 0,3; a = 0,7. C. A = 0,1; a = 0,9. D. A = 0,9; a = 0,1. Câu 18: Ưu thế nổi bật của kĩ thuật dung hợp tế bào trần là A. tái tổ hợp được thông tin di truyền giữa 2 loài rất xa nhau trong hệ thống phân loại.
 • 3. B. khắc phục được tính bất thụ trong trường hợp lai xa. C. tạo được ưu thế lai. D. hạn chế sự thoái hoá giống. Câu 19: Thể truyền trong kĩ thuật chuyển gen là phân tử ADN A. có khả năng nhân đôi và xen được vào hệ gen của tế bào nhận. B. có khả năng nhân đôi độc lập trong tế bào và mang được gen cần chuyển. C. có tính kháng thuốc kháng sinh. D. cho phép cắt ở những vị trí nuclêotit xác định tạo các đầu dính hoặc đầu bằng. Câu 20: Các nhà khoa học đã tạo được giống lúa tăng khả năng tổng hợp β –caroten bằng A. công nghệ tế bào. B. công nghệ gen. C. phương pháp gây đột biến. D. phương pháp chọn dòng xoma có biến dị. Câu 21: Bệnh di truyền là A. bệnh có thể truyền từ người này sang người khác. B. bệnh có thể di truyền từ cha mẹ sang con cái. C. bệnh của bộ máy di truyền. D. bệnh do đột biến gen gây ra. Câu 22: Cơ quan tương tự là A. những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có hình thái tương tự. B. những cơ quan có nguồn gốc khác nhau, có chức năng khác nhau nhưng có hình thái tương tự. C. những cơ quan có cấu tạo và chức năng tương tự nhau. D. những cơ quan có cùng nguồn gốc nên có hình thái và chức năng tương tự. Câu 23: Theo Lamac, nguyên nhân chính làm cho các loài biến đổi dần dà và liên tục, là do A. ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyên thay đổi. B.tác động của tập quán sống. C.yếu tố bên trong cơ thể. D. tác động của đột biến. Câu 24: Chọn lọc tự nhiên có vai trò A. sàng lọc những cá thể có kiểu hình thích nghi trong số các kiểu hình có sẵn trong quần thể. B. tạo ra các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật. C. làm thay đổi đột ngột tần số tương đối các alen về một gen nào đó trong quần thể. D. tác động trực tiếp lên kiểu gen của cá thể và gián tiếp biến đổi tần số tương đối của các alen theo hướng xác định. Câu 25: Giao phối ngẫu nhiên không được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản vì A. làm cho tần số tương đối các alen trong quần thể thay đổi. B. làm cho tần số kiểu gen trong quần thể thay đổi. C. tạo ra vô số biến dị tổ hợp trong quần thể. D. tạo ra sự ổn định về tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể. Câu 26: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tiến hoá nhỏ? A. Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể. B. Tiến hoá nhỏ nhằm mục đích đưa đến sự hình thành loài mới. C. Quá trình tiến hoá nhỏ kết thúc khi xuất hiện loài mới. D. Tiến hoá nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của chọn lọc tự nhiên. Câu 27: Tế bào nguyên thuỷ xuất hiện ở giai đoạn A. tiến hoá sinh học. B. tiến hoá hoá học. C.tiến hoá tiền sinh học. D. hình thành các đại phân tử tự tái bản. Câu 28: Nhóm động vật nào sau đây thuộc động vật hằng nhiệt?
 • 4. A. Bồ câu, gà, trâu, bò. B. Trâu, bò, ếch, nhái. C. Bồ câu, gà, thằn lằn, cá sấu. D. Cá sấu, chim sẻ, trâu, bò. Câu 29: Có các nhóm cá thể sau đây 1: Đàn cá diếc trong ao; 2: Cá rô phi đơn tính trong hồ; 3: Các thứ bèo trên mặt ao; 4: Các cây ven hồ; 5: Các cây sen; 6: Sim trên đồi Các nhóm cá thể được gọi là quần thể: A. 2, 4 B. 1, 6 C. 3, 6 D. 1, 5 Câu 30: Rễ cây họ đậu có vi khuẩn nốt sần Rhizobium sinh sống. Hiện tượng đó thể hiện mối quan hệ A. cộng sinh. B. hội sinh. C. hợp tác. D. kí sinh. Câu 31: Mối quan hệ quan trọng nhất để duy trì được trạng thái cân bằng sinh học trong quần xã là A. quan hệ về nơi ở. . B. quan hệ sinh sản. C. quan hệ dinh dưỡng D. quan hệ giữa quần xã và ngoại cảnh. Câu 32: Dạng hình tháp sinh thái hoàn thiện nhất là A. hình tháp năng lượng. B. hình tháp sinh khối. C. hình tháp số lượng . D. hình tháp sinh thái ngược. II. PHẦN RIÊNG A. Theo chương trình chuẩn ( 8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Câu 33: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có vai trò làm tăng tính đa dạng giữa các thứ, các nòi trong một loài là A. mất đoạn. B. chuyển đoạn tương hỗ. C. đảo đoạn. D. lặp đoạn. Câu 34: Bazơnitơ guanin dạng hiếm có thể gây đột biến A. thay thế cặp A-T thành cặp G-X. B. thay thế cặp G-X thành A-T. C. thay thế cặp A-T thành cặp T-A. D. thay thế cặp G- X thành X-G. Câu 35: Phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào tế bào thực vật cho phép tạo ra những giống cây trồng thuần chủng là A. nuôi cấy hạt phấn. B. nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo. C. dung hợp tế bào trần. D. chọn dòng tế bào xoma có biến dị.
 • 5. Câu 36: Nhân tố tạo nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá là A. đột biến, giao phối tự do. B. đột biến, giao phối không ngẫu nhiên. C. đột biến, các yếu tố ngẫu nhiên. D. đột biến, giao phối tự do và chọn lọc tự nhiên. Câu 37: Hiện tượng thể hiện sự cách li tập tính là A. các cá thể của của các loài khác nhau không giao phối được với nhau do chênh lệch mùa sinh sản. B. các cá thể của của các loài khác nhau không giao phối được với nhau do có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau. C. các cá thể của của các loài khác nhau có tập tính sinh dục khác nhau nên không giao phối được. D. các cá thể của 2 loài thân thuộc có thể giao phối với nhau nhưng con lai chết hoặc không có khả năng sinh sản. Câu 38: Kiểu phân bố đều các cá thể trong quần thể thường xuất hiện ở A. môi trường không đồng nhất, các cá thể có tính lãnh thổ cao. B. môi trường đồng nhất, các cá thể không có tính lãnh thổ. C. môi trường không đồng nhất, các cá thể không có tính lãnh thổ. D. môi trường đồng nhất, các cá thể có tính lãnh thổ cao. Câu 39: Diễn thế sinh thái là A. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường. B. quá trình biến đổi tuần tự của hệ sinh thái tương ứng với sự biến đổi của môi trường. C. quá trình biến đổi của quần xã do cạnh tranh giữa các loài trong quần xã. D. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn từ khi khởi đầu cho đến khi kết thúc. Câu 40: Chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái thường không dài vì A. năng lượng bị hấp thu nhiều ở các bậc dinh dưỡng. B. năng lượng được sinh vật sản xuất hấp thụ nhiều. C. năng lượng mất mát quá lớn qua các bậc dinh dưỡng. D. chuỗi thúc ăn trong hệ sinh thái thường có 4-5 bậc dinh dưỡng. B. Theo chương trình nâng cao( 8 câu, từ câu 41 đến câu 48) Câu 41: Trong quá trình nhân đôi của ADN, mạch tổng hợp gián đoạn có chiều A. ngược chiều với mạch làm khuôn. B. cùng chiều tháo xoắn của ADN mẹ. C. ngược chiều tháo xoắn của ADN mẹ. D. 5’- 3’. Câu 42: Tín hiệu điều hoà hoạt động gen của operon lac ở vi khuẩn E.coli là A. prôtêin ức chế. B. đường lactozơ. C. enzim ADNpolimeraza. D. đường mantozơ. Câu 43: Các nhà khoa học đã tạo được giống tằm dâu có năng suất lá cao nhờ phương pháp A. tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. B. công nghệ tế bào. C. gây đột biến bằng tác nhân hoá học. D. gây đột biến bằng tác nhân vật lí. Câu 44: Nhân tố nào dưới đây không được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản? A. giao phối không ngẫu nhiên. B. giao phối ngẫu nhiên. C. di nhập gen.
 • 6. D. các yếu tố ngẫu nhiên. Câu 45: Loài lúa mì Triticum aestivum 6n = 42 được hình thành bằng con đường A. đa bội hoá khác nguồn. B. đa bội hoá cùng nguồn. C. cấu trúc lại bộ nhiễm sắc thể. D. cách li sinh thái. Câu 46: Cây ưa sáng có đặc điểm A. lá có phiến dày, mô giậu phát triển, lá xếp nghiêng so với mặt đất, màu nhạt. B. lá có phiến dày, mô giậu phát triển, lá xếp nghiêng so với mặt đất, màu đậm. C. lá có phiến mỏng, mô giậu kém phát triển, lá nằm ngang, màu nhạt D. lá có phiến mỏng, mô giậu kém phát triển, lá nằm ngang, màu đậm. Câu 47: Tháp sinh thái của quần xã sinh vật nổi trong nước có dạng A. mất cân đối. B. đáy tháp nhỏ, đỉnh lớn. C. đáy tháp lớn, đỉnh nhỏ. D. đáy tháp và đỉnh tháp tương đương nhau Câu 48: Phát biểu nào không đúng khi nói về chu trình sinh địa hoá các chất trong hệ sinh thái ? A. Chu trình của các chất khí có nguồn gốc từ khí quyển, chu trình các chất lắng đọng có nguồn gốc từ vỏ trái đất. B. Chu trình các chất khí có tốc độ vận động nhanh, chu trình các chất lắng đọng có tốc độ vận động chậm chạp. C. Chu trình của chất khí vật chất thất thoát ít hơn chu trình của các chất lắng đọng. D. Chu trình các chất khí có tốc độ vận động chậm, chu trình các chất lắng đọng có tốc độ vận động nhanh. -Hết- ĐÁP ÁN
 • 7. ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN: SINH HỌC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C A A D A C A A B A A D 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A D B A A A B B C A A A 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 D B C A B A C A C B A A 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 C D A C C B C B A A A D