SlideShare a Scribd company logo
Nguồn: diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH
Trường THPT Trần Phú
(Đề có 4 trang)
ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 - 2013
Môn: SINH HỌC
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Mã đề 642
I. Phần chung cho tất cả thí sinh ( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Trong các phép lai sau, phép lai nào cho đời con F1 có ưu thế lai cao nhất?
A. AABB x AAbb. B. AABB x DDdd.
C. AAbb x aaBB. D. AABB x aaBB.
Câu 2: Khái niệm “Biến dị cá thể” của Đacuyn tương ứng với loại biến dị nào trong quan niệm hiện
đại?
A. Đột biến gen. B. Đột biến nhiễm sắc thể.
C. Biến dị di truyền. D. Thường biến.
Câu 3: Giao phối cận huyết được thể hiện ở phép lai nào sau đây?
A. AaBbCcDd x aabbccDD. B. AaBbCcDd x aaBBccDD.
C. AaBbCcDd x AaBbCcDd. D. AABBCCDD x aabbccdd.
Câu 4: Gen A nằm trên nhiễm sắc thể X có 5 alen, gen B nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2
alen, gen D nằm trên nhiễm sắc thể Y có 2 alen. Số kiểu gen tối đa trong quần thể về 3 gen này
là
A. 75. B. 90. C. 135. D. 100.
Câu 5: Trong các dạng đột biến sau, dạng đột biến nào làm thay đổi hình thái của nhiễm sắc thể?
1. Mất đoạn. 2. Lặp đoạn nhiễm sắc thể. 3. Đột biến gen 4. Đảo đoạn ngoài
tâm động 5. Chuyển đoạn không tương hỗ
Phương án đúng là
A. 1, 2, 3, 5. B. 2, 3, 4, 5. C. 1, 2, 5. D. 1, 2, 4.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là chưa chính xác?
A. Đơn phân cấu trúc của ADN là A, T, G, X.
B. Ở sinh vật nhân chuẩn, axitamin mở đầu cho chuỗi pôlypeptit là mêtiônin.
C. Ở sinh vật nhân sơ, sau phiên mã phân tử mARN được cắt bỏ các đoạn intron.
D. Chiều dịch chuyển của ribôxôm ở trên mARN là 5,
3,
.
Câu 7: Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về tính đặc hiệu của mã di truyền?
A. Một axitamin có thể được mã hoá bởi hai hay nhiều bộ ba.
B. Một bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axitamin.
C. Có một số bộ ba không mã hoá axitamin.
D. Có một bộ ba khởi đầu.
Câu 8:Mầm mống những cơ thể sinh vật đầu tiên được hình thành ở giai đoạn
A. tiến hoá hoá học. B. tiến hoá tiền sinh học. C. tiến hoá sinh học. D. cả A và
B.
Câu 9: Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy định và phân ly độc lập với nhau. Ở đời con
của phép lai:
AaBbCcDd x AaBbCcDd, kiểu hình mang tính trạng trội là
A. 81/256. B. 255/256. C. 27/256. D. 9/256.
Câu 10: Trong mô hình cấu trúc của Operon Lac, vùng khởi động là nơi
A. prôtêin ức chế có thể liên kết vào để ngăn cản quá trình phiên mã.
B. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế.
C. ARN pôlymeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
D. mang thông tin quy định cấu trúc các enzim tham gia vào các phản ứng phân giải đường
lăctôzơ.
Câu 11: Cho nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự gen như sau: A B C D E F . G H I K, sau đột
biến thành A B C D G . F E H I K hậu quả của dạng đột biến này là
A. gây chết hoặc giảm sức sống. B. tăng sức đề kháng cho cơ thể.
Nguồn: diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
C. ít ảnh hưởng đến sức sống của cá thể. D. tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu
hiện của tính trạng.
Câu 12: Trong những dạng đột biến sau đây dạng đột biến nào không làm thay đổi số lượng gen
có trong nhóm liên kết?
1. Đột biến đảo đoạn. 2. Đột biến chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc thể.
3. Đột biến mất đoạn. 4. Đột biến lặp đoạn
Phương án đúng là: A. 1, 2, 3. B. 1, 2. C. 1, 2, 3, 4. D. 1, 2, 4.
Câu 13: Cho cây thân cao tự thụ phấn, đời F1 có tỷ lệ 56,25% cây cao: 43,75% cây thấp. Biết rằng
không xảy ra đột biến, tính theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu gen ở F1 là
A. 4:2:2:2:1:2:2:1:1. B. 1: 2: 1: 2:2:1:2:2:1. C. 4:2:2:2:2:1:1:1:1. D.
3:3:1:1:2:2:1:1:2.
Câu 14: Vào kỳ đầu của phân bào giảm phân I, sự trao đổi đoạn giữa hai crômatit thuộc hai nhiễm
sắc thể khác cặp tương đồng sẽ dẫn tới hiện tượng
A. Hoán vị gen. B. Đột biến lệch bội. C. Đột biến chuyển đoạn. D. đột biến
mất đoạn.
Câu 15:Bằng chứng quan trọng nhất để chứng minh quan hệ họ hàng gần gũi giữa người và các
loài thuộc bộ linh trưởng là
A. bằng chứng hình thái, giải phẫu sinh lý. B. các loài đều dùng chung mã di truyền.
C. mức độ giống nhau về ADN và prôtêin. D. Bằng chứng về đặc điểm tay 5 ngón.
Câu 16: Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa
trắng. Có một quần thể đang cân bằng về mặt di truyền, trong đó có 75% số cây cho hoa màu đỏ,
chọn 5 cây hoa đỏ, xác suất để cả 5 cây đều thuần chủng là
A. 1/243. B. 1/1024. C. 1/32. D. 1/256.
Câu 17: Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người là thành quả của
A. gây đột biến nhân tạo. B. dùng kỹ thuật vi tiêm.
C. dùng kỹ thuật chuyển gen nhờ vectơ là plasmit. D. lai tế bào sinh dưỡng.
Câu 18: Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về plasmit sử dụng trong kỹ thuật di truyền?
A. Là phân tử ARN mạch kép, dạng vòng.
B. Là vật chất di truyền chủ yếu trong tế bào nhân sơ và trong tế bào thực vật.
C. Là phân tử ADN mạch thẳng.
D. Có khả năng nhân đôi độc lập với ADN nhiễm sắc thể của tế bào vi khuẩn.
Câu 19: Ở người, bệnh điếc bẩm sinh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Ở một
cặp vợ chồng, bên phía người vợ có mẹ bị điếc bẩm sinh, bên phía người chồng có em trai bị điếc
bẩm sinh, những người khác trong hai gia đình nội ngoại đều không bị bệnh này. Xác suất để cặp
vợ chồng này sinh con không bị bệnh trên là
A. 1/6. B. 5/6. C. 2/3. D. 1/4.
Câu 20: Các loài sâu ăn lá thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà khó bị
chim ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi này hình thành do
A. ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn là lá cây có màu xanh làm biến đổi màu sắc cơ thể sâu.
B. khi chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu cơ thể để thích nghi với môi trường.
C. chọn lọc tự nhiên tích luỹ các biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều thế hệ.
D. chọn lọc tự nhiên tích luỹ các đột biến màu xanh lục xuất hiện ngẫu nhiên trong quần thể
sâu.
Câu 21: Dương xỉ phát triển mạnh nhất vào đại nào, kỉ nào sau đây?
A. Kỉ tam điệp, đại trung sinh. B. Kỉ than đá, đại cổ sinh.
C. Kỉ silua, đại cổ sinh. D. Kỉ pecmi, đại cổ sinh.
Câu 22: Ưu thế lai đạt mức cao nhất ở con lai F1 và giảm dần ở các thế hệ sau là vì
A. tần số kiểu gen có lợi ngày một giảm.
B. tần số kiểu gen dị hợp tử ngày một giảm.
C. tần số alen trội ngày một giảm.
D. các gen lặn có hại ngày một tăng ở các thế hệ sau.
Câu 23: Nhân tố tạo nguồn nguyên liệu tiến hoá làm phát sinh các alen mới và những tổ hợp alen
rất phong phú là
Nguồn: diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
A. quá trình đột biến. B. quá trình giao phối.
C. quá trình đột biến, giao phối. D. các cơ chế cách li.
Câu 24: Cho khoảng cách giữa các gen tren một nhiễm sắc thể như sau:
AB = 1,5cM, AC = 14cM, BC = 12,5cM, DC = 3cM, BD = 9,5cM. Trật tự các gen trên nhiễm sắc
thể là
A. ABDC. B. ABCD. C. BACD. D. BCAD.
Câu 25: Các thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp chuỗi pôlypeptit là
1. gen. 2. mARN. 3. axitamin. 4. tARN. 5. ribôxôm. 6. enzim.
Phương án đúng là: A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. 2, 3, 4, 5. C. 2, 3, 4, 5, 6. D. 3, 4, 5, 6.
Câu 26: Bộ ba mã sao 5,
GXA 3,
có bộ ba đối mã tương ứng là
A. 5,
XGU 3,
. B. 5,
GXA 3,
. C. 3,
XGT 5,
. D. 5,
UGX 3,
.
Câu 27: Trong sản xuất nông nghiệp loại tác động của gen thường được chú ý là
A. tác động của một gen lên nhiều tính trạng. B. tác động cộng gộp.
C. tác động bổ trợ giữa hai loại gen trội. D. tác động át chế giữa các gen
không alen.
Câu 28: Câu nào sau đây là đúng khi nói về thể đột biến dị đa bội?
A. Có bộ nhiễm sắc thể là bộ đơn bội của hai loài bố mẹ.
B. Dạng đột biến làm tăng một số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài và lớn hơn
2n.
C. Thường xảy ra ở động vật, ít gặp ở thực vật.
D. Được tạo ra bằng cách lai xa kết hợp đa bội hoá.
Câu 29: Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương tự?
A. Tay người và cánh dơi. B. Tuyến nước bọt và tuyến nọc độc của rắn.
C. Cánh sâu bọ và cánh dơi. D. Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà lan.
Câu 30: Theo quan niệm của Đacuyn, đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là
A. cá thể. B. quần thể. C. loài. D. mọi cấp độ.
Câu 31: Quy luật phân ly có ý nghĩa thực tiễn là:
A. Thấy được phân ly của tính trạng ở các thế hệ lai.
B. Xác định được dòng thuần.
C. Tìm được phương thức di truyền của tính trạng.
D. Xác định được tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống.
Câu 32: Trong trường hợp mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, phép lai
nào sau đây cho tỷ lệ kiểu gen phân ly 1:1?
A. AaBbDd x aabbdd. B. AabbDD x aaBbdd. C. AaBBDd x aabbdd. D. AaBBdd x
aabbDD.
Câu 33: Hội chứng Đao, hội chứng claiphentơ muốn xác ở giai đoạn phôi thì phải dùng phương
pháp nghiên cứu nào sau đây?
A. Phả hệ. B. Di truyền tế bào. C. Trẻ đồng sinh. D. Di truyền
quần thể.
Câu 34: Điều nào sau đây là đúng khi nói về thể lệch bội?
A. Tế bào sinh dưỡng thiếu một nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể.
B. Tế bào sinh dưỡng mang ba nhiễm sắc thể ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể.
C. Tế bào sinh dưỡng mang bộ nhiễm sắc thể 4n.
D. Tế bào sinh dưỡng mang bộ nhiễm sắc thể 2n.
Câu 35: Đặc điểm chỉ có ở thể dị đa bội mà không có ở thể tự đa bội là:
A. Tế bào mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài khác nhau.
B. Bộ nhiễm sắc thể tồn tại theo từng cặp tương đồng.
C. Không có khả năng sinh sản hữu tính ( bị bất thụ).
D. Hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào tăng lên so với dạng lưỡng bội.
Câu 36: Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị gen giữa B
và b với tần số 20%. Tính theo lý thuyết, cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số
tế bào xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là
A. 600. B. 400. C. 300. D. 800.
Nguồn: diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
Câu 37: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn nếu xảy ra hoán vị
gen ở cả hai bên với tần số 20% thì phép lai
P. Aa
BD
bd
x Aa
Bd
bD
cho tỷ lệ kiểu hình A- bbdd ở đời F1 là
A. 4,5%. B. 3%. C. 75%. D. 6%.
Câu 38: Sự hình thành loài mới theo Đacuyn:
A. Do sự tích luỹ các biến đổi nhỏ trong một thời gian dài, dưới tác động của ngoại cảnh.
B. Do các cơ chế cách ly sinh sản, cách ly di truyền.
C. Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, nên sinh vật thay đổi và thích nghi với điều kiện sinh thái
mới, lâu dần tạo nên loài mới.
D. Loài mới được hình thành từ từ, qua nhiều dạng trung gian, dưới tác dụng của chọn lọc tự
nhiên, theo con đường phân ly tính trạng.
Câu 39: Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người :
1. Bệnh máu khó đông. 2. Bệnh ung thư máu. 3. Bệnh phêninkêtôniệu
4. Hội chứng Đao. 5. Hội chứng claiphentơ.
6. Tật dính ngón tay số 2 và 3. 7. Hội chứng tơcnơ.
Bệnh, tật và hội chứng di truyền có thể gặp ở cả nam và nữ là
A. 1, 2, 3, 4, 6. B. 1, 2, 3, 4. C. 1, 2, 3, 4, 7. D. 1, 2, 3, 4,
5.
Câu 40: Hai anh em sinh đôi cùng trứng, người anh lấy vợ có nhóm máu B sinh ra con có nhóm
máu A, người em lấy vợ có nhóm máu O sinh ra con có nhóm máu B. Kiểu gen của vợ người
anh, con người anh, con người em lần lượt là:
A. IB
IB
, IA
IO
, IB
IO
. B. IB
IO
, IA
IA
, IB
IO
.
C. IB
IO
, IA
IO
, IB
IO
D. IB
IO
, IA
IA
, IB
IB
.
II. Phần riêng( 10 câu)
A. Theo chương trình chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Một nuclêôxôm có cấu trúc gồm
A. lõi là 9 phân tử histôn được quấn quanh bởi đoạn ADN chứa 140 cặp nuclêôtit.
B. lõi là 8 phân tử histôn được một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 1
3
4
vòng.
C. lõi là một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit được bọc ngoài bởi 8 phân tử histôn.
D. phân tử prôtêin được quấn quanh bởi một đoạn ADN dài 146 cặp nucleotit.
Câu 42: Cho F1 dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn, đời con F1 có 4 loại kiểu hình với tỷ lệ : 51% cây
cao, hoa đỏ: 24% cây cao, hoa trắng: 24% cây thấp, hoa đỏ: 1% cây thấp, hoa trắng.( cho biết mỗi
cặp tính trạng do một cặp gen quy định). Kiểu gen của F1 là:
A. AB/ab. B. AaBb. C. Ab/aB. D. AB/aB.
Câu 43: Một gen ở vi khuẩn E.coli đã tổng hợp cho một phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298
axitamin. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên có tỷ lệ A : U : G : X là 1:2:3:4. Số lượng
nuclêôtit từng loại của gen trên là
A. A = T = 270; G = X = 630. B. A = T = 630; G = X = 270.
C. A = T = 270; G = X = 627. D. A = T = 627; G = X = 270.
Câu 44: Con đường hình thành loài mới hay xảy ra với các loài động vật ít di chuyển là
A. cách ly địa lý. B. cách ly tập tính.
C. cách ly sinh thái. D. lai xa và đa bội hoá.
Câu 45: Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản được
F1 cho F1 lai với nhau, điều kiện để F2 có tỷ lệ kiểu hình 3: 1 là:
1. Số lượng cá thể đem phân tích phải lớn.
2. Tính trạng đem lai phải trội, lặn hoàn toàn.
3. Mỗi cặp gen nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
Phương án đúng là: A. 1, 2. B. 1,2,3. C. 1, 3.
D. 2, 3.
Nguồn: diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
Câu 46: Hạt phấn của loài A có n = 9 nhiễm sắc thể thụ phấn cho loài B trong tế bào rễ có 2n = 18
nhiễm sắc thể. Cây lai dạng song nhị bội có số nhiễm sắc thể là
A. 19. B. 18. C. 36. D.27.
Câu 47: Một em bé 8 tuổi trả lời được các câu hỏi của một em bé 10 tuổi thì chỉ số IQ của em bé
này là
A. 110. B. 127. C. 125. D.
110.
Câu 48: Các cặp tính trạng di truyền phân ly độc lập với nhau khi:
A. Mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và di truyền trội, lặn hoàn toàn.
B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác
nhau.
C. Tỷ lệ phân ly từng cặp tính trạng đều 3 trội : 1 lặn.
D. Các cặp tính trạng di truyền trội lặn hoàn toàn và số cá thể đem phân tích phải đủ lớn.
Câu 49: Phương pháp thông dụng nhất trong kỹ thuật chuyển gen ở động vật là
A. cấy truyền phôi. B. cấy nhân có gen đã cải tiến. C. biến nạp. D. Vi
tiêm.
Câu 50: Cho phép lai P. AAaa x Aa. Tỷ lệ kiểu gen được tạo ra ở F1 là
A. 1AAA : 5AAa : 1Aaa :1aaa. B. 1AAAA : 5AAAa : 1AAaa :1aaaa.
C. 1AAA : 5AAa : 5Aaa :1aaa. D. 1AAA : 5AAa : 5Aaa :5aaa.
B. Theo chương trình nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51: Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có
khả năng thụ tinh. Tính theo lý thuyết phép lai giữa 2 cây tứ bội có kiểu gen Aaaa cho đời con có
kiểu gen đồng hợp chiếm tỷ lệ
A. 1/4. B. 1/9. C. 17/18. D. 4/9.
Câu 52: Bệnh nào dưới đây được chi phối bởi hiện tượng di truyền thẳng?
A. Bệnh máu khó đông. B. Bệnh dính ngón tay số 2 và 3 ở người.
C. Bệnh ung thư máu. D. Hội chứng tơcnơ.
Câu 53: Chiều hướng tiến hoá cơ bản nhất của sinh giới là
A. ngày càng trở nên đa dạng phong phú hơn.
B. Thích nghi ngày càng hợp lý với môi trường.
C. Số cá thể và số loài ngày càng tăng.
D. Tổ chức và cấu trúc cơ thể ngày càng nâng cao, phức tạp.
Câu 54: Quần thể ban đầu gồm 100% cá thể có kiểu gen dị hợp tử thì sau 3 thế hệ tự thụ phấn tỷ
lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn sẽ là
A. 75%. B. 12,5%. C. 43,75%. D. 87,5%.
Câu 55: Một quần thể có cấu trúc di truyền như sau:
0,3 AA : 0,4 Aa : 0,3 aa. Kết luận nào sau không đúng?
A. Tần số alen A là 0,5; alen a là 0,5.
B. Nếu là quần thể giao phối thì ở thế hệ tiếp theo, kiểu gen AA là 0,09.
C. Quần thể chưa cân bằng về mặt di truyền.
D. Nếu là quần thể tự phối thì ở thế hệ tiếp theo, kiểu gen aa chiếm 0,4.
Câu 56: Trong thực tiễn hoán vị gen có ý nghĩa là:
A. Tạo được nhiều tổ hợp gen độc lập.
B. Làm hạn chế xuất hiện nguồn biến dị tổ hợp.
C. Tổ hợp các gen có lợi về cùng nhiễm sắc thể.
D. Làm giảm số kiểu hình trong quần thể.
Câu 57: Nhân tố tiến hoá nào chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số
alen của quần thể?
A. Di gen – nhập gen. B. Đột biến.
C. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 58: Bằng con đường phân ly tính trạng, sự chọn lọc của con người từ một loài hoang dại ban
đầu đã dẫn đến hiện tượng tạo thành các giống cây trồng khác nhau. Một trong số các giống cây
trồng dưới đây không xuất phát từ loài mù tạc hoang dại, đó là
Nguồn: diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
A. cải cúc. B. cải bắp. C. cải thảo. D. suplơ.
Câu 59: Cho các gen phân li độc lập và trội hoàn toàn.
Phép lai: P. AaBbDd x aaBbDd, cho số kiểu gen, kiểu hình ở F1 là
A. 18 kiểu gen, 18 kiểu hình. B. 18 kiểu gen, 8 kiểu hình.
C. 8 kiểu gen, 18 kiểu hình. D. 8 kiểu gen, 18 kiểu hình.
Câu 60: Ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật:
1. Cấy truyền phôi. 2. Dung hợp tế bào trần. 3. Nhân bản vô tính bằng kỹ thuật chuyển nhân.
4. nuôi cấy hạt phấn. 5. Chọn dòng tế bào xôma có biến dị. 6. Nuôi cấy
tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo.
Phương án đúng là: A. 1,2,3,4. B. 2,4,5,6. C. 2,3,5,6. D. 1,2,5,6.
---------------Hết---------------
Đáp án đề thi thử đại học lần 2 năm 2012 trường Trần Phú
Môn Sinh học
1C 7B 13C 19B 25C 31D 37B 43A 49D 55B
2C 8B 14C 20C 26D 32D 38D 44C 50C 56C
3C 9B 15C 21B 27B 33B 39B 45A 51A 57C
4A 10C 16A 22B 28D 34A 40C 46C 52B 58A
5C 11C 17C 23C 29C 35A 41B 47C 53B 59B
6C 12B 18D 24A 30A 36B 42C 48B 54C 60B

More Related Content

What's hot

1359102064 de thi-dap-an-so-22
1359102064 de thi-dap-an-so-221359102064 de thi-dap-an-so-22
1359102064 de thi-dap-an-so-22
Phan Tom
 
De ctsinh gdthpt_m729
De ctsinh gdthpt_m729De ctsinh gdthpt_m729
De ctsinh gdthpt_m729
KiuTrinhNguyn5
 
Đề thi đại học 2007 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2007 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2007 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2007 môn Sinh Học
tuituhoc
 
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anDe thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
Văn Hà
 
Đề thi đại học 2008 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2008 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2008 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2008 môn Sinh Học
tuituhoc
 
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen
onthi360
 
191 câu trắc nghiệm chương 1, 2 - Sinh học 12
191 câu trắc nghiệm chương 1, 2 - Sinh học 12191 câu trắc nghiệm chương 1, 2 - Sinh học 12
191 câu trắc nghiệm chương 1, 2 - Sinh học 12
Van-Duyet Le
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Megabook
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
Megabook
 
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4
sonpzx
 
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
mcbooksjsc
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Megabook
 
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
sonpzx
 
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn [Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn
Megabook
 
De thi thu mon sinh 2013 co dap an
De thi thu mon sinh 2013 co dap anDe thi thu mon sinh 2013 co dap an
De thi thu mon sinh 2013 co dap an
adminseo
 
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap anThi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Văn Hà
 
De thi thu mon sinh hoc nam 2013
De thi thu mon sinh hoc nam 2013De thi thu mon sinh hoc nam 2013
De thi thu mon sinh hoc nam 2013
adminseo
 

What's hot (19)

1359102064 de thi-dap-an-so-22
1359102064 de thi-dap-an-so-221359102064 de thi-dap-an-so-22
1359102064 de thi-dap-an-so-22
 
De ctsinh gdthpt_m729
De ctsinh gdthpt_m729De ctsinh gdthpt_m729
De ctsinh gdthpt_m729
 
Đề thi đại học 2007 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2007 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2007 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2007 môn Sinh Học
 
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anDe thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
 
Đề thi đại học 2008 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2008 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2008 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2008 môn Sinh Học
 
Sinh 5
Sinh 5Sinh 5
Sinh 5
 
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen
 
191 câu trắc nghiệm chương 1, 2 - Sinh học 12
191 câu trắc nghiệm chương 1, 2 - Sinh học 12191 câu trắc nghiệm chương 1, 2 - Sinh học 12
191 câu trắc nghiệm chương 1, 2 - Sinh học 12
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
 
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4
 
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
 
Sinh 2
Sinh 2Sinh 2
Sinh 2
 
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
 
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn [Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn
 
De thi thu mon sinh 2013 co dap an
De thi thu mon sinh 2013 co dap anDe thi thu mon sinh 2013 co dap an
De thi thu mon sinh 2013 co dap an
 
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap anThi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
 
De thi thu mon sinh hoc nam 2013
De thi thu mon sinh hoc nam 2013De thi thu mon sinh hoc nam 2013
De thi thu mon sinh hoc nam 2013
 

Viewers also liked

Aprendizaje Colaborativo
Aprendizaje ColaborativoAprendizaje Colaborativo
Aprendizaje Colaborativo
LuisGonzalezUAA
 
Sistemas operativos
Sistemas operativosSistemas operativos
Sistemas operativos
cristi2699
 
Bao cao-thuc-tap
Bao cao-thuc-tapBao cao-thuc-tap
Bao cao-thuc-tap
trongsang93
 
Siiq 2013 cv arriver, se démarquer et partir du bon pied
Siiq 2013 cv  arriver, se démarquer et partir du bon pied Siiq 2013 cv  arriver, se démarquer et partir du bon pied
Siiq 2013 cv arriver, se démarquer et partir du bon pied
Christophe Verhelst
 
19 reglamentodelaleydeprofesionesdelestadodesinaloa
19 reglamentodelaleydeprofesionesdelestadodesinaloa19 reglamentodelaleydeprofesionesdelestadodesinaloa
19 reglamentodelaleydeprofesionesdelestadodesinaloa
Maribel Prieto Alvarado
 
Poster conventions
Poster conventionsPoster conventions
Poster conventions
beppy95
 
20150526 know4 drr de groeve jrc (drmkc)
20150526 know4 drr de groeve jrc (drmkc)20150526 know4 drr de groeve jrc (drmkc)
20150526 know4 drr de groeve jrc (drmkc)
know4drr
 
마을기업 설립 절차 2014 지침 기준
마을기업 설립 절차 2014 지침 기준마을기업 설립 절차 2014 지침 기준
마을기업 설립 절차 2014 지침 기준
현정 김
 
Public Relations Legal Considerations
Public Relations Legal ConsiderationsPublic Relations Legal Considerations
Public Relations Legal Considerations
Brett Atwood
 
Grupo 2
Grupo 2Grupo 2
Bibliography presentation.ppt
Bibliography presentation.pptBibliography presentation.ppt
Bibliography presentation.ppt
Burning_Ice
 
Bow ties
Bow tiesBow ties

Viewers also liked (14)

Aprendizaje Colaborativo
Aprendizaje ColaborativoAprendizaje Colaborativo
Aprendizaje Colaborativo
 
Sistemas operativos
Sistemas operativosSistemas operativos
Sistemas operativos
 
Bao cao-thuc-tap
Bao cao-thuc-tapBao cao-thuc-tap
Bao cao-thuc-tap
 
Siiq 2013 cv arriver, se démarquer et partir du bon pied
Siiq 2013 cv  arriver, se démarquer et partir du bon pied Siiq 2013 cv  arriver, se démarquer et partir du bon pied
Siiq 2013 cv arriver, se démarquer et partir du bon pied
 
19 reglamentodelaleydeprofesionesdelestadodesinaloa
19 reglamentodelaleydeprofesionesdelestadodesinaloa19 reglamentodelaleydeprofesionesdelestadodesinaloa
19 reglamentodelaleydeprofesionesdelestadodesinaloa
 
Poster conventions
Poster conventionsPoster conventions
Poster conventions
 
D
DD
D
 
Trends 28.03
Trends 28.03Trends 28.03
Trends 28.03
 
20150526 know4 drr de groeve jrc (drmkc)
20150526 know4 drr de groeve jrc (drmkc)20150526 know4 drr de groeve jrc (drmkc)
20150526 know4 drr de groeve jrc (drmkc)
 
마을기업 설립 절차 2014 지침 기준
마을기업 설립 절차 2014 지침 기준마을기업 설립 절차 2014 지침 기준
마을기업 설립 절차 2014 지침 기준
 
Public Relations Legal Considerations
Public Relations Legal ConsiderationsPublic Relations Legal Considerations
Public Relations Legal Considerations
 
Grupo 2
Grupo 2Grupo 2
Grupo 2
 
Bibliography presentation.ppt
Bibliography presentation.pptBibliography presentation.ppt
Bibliography presentation.ppt
 
Bow ties
Bow tiesBow ties
Bow ties
 

Similar to đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap an

đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013
adminseo
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảoKiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
hoanhv296
 
De kiem tra CL Thang 1 [13-14]
De kiem tra CL Thang 1 [13-14]De kiem tra CL Thang 1 [13-14]
De kiem tra CL Thang 1 [13-14]
Ben Tre High School
 
Tai lieu luyen thi mon sinh de thi dh sinh khoi b - nam 2007
Tai lieu luyen thi mon sinh  de thi dh sinh khoi b - nam 2007Tai lieu luyen thi mon sinh  de thi dh sinh khoi b - nam 2007
Tai lieu luyen thi mon sinh de thi dh sinh khoi b - nam 2007
Trungtâmluyệnthi Qsc
 
Tai lieu luyen thi mon sinh de thi dh mon sinh khoi b - nam 2008
Tai lieu luyen thi mon sinh  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2008Tai lieu luyen thi mon sinh  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2008
Tai lieu luyen thi mon sinh de thi dh mon sinh khoi b - nam 2008
Trungtâmluyệnthi Qsc
 
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5
sonpzx
 
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
Lá Mùa Thu
 
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinhđề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
adminseo
 
De thi thu mon sinh nam 2013
De thi thu mon sinh nam 2013De thi thu mon sinh nam 2013
De thi thu mon sinh nam 2013
adminseo
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon sinh khoi b - nam 2009
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2009Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2009
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon sinh khoi b - nam 2009
Trungtâmluyệnthi Qsc
 
Đề thi đại học 2009 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2009 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2009 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2009 môn Sinh Học
tuituhoc
 
Dethithu chuyen nguyenhue_2016
Dethithu chuyen nguyenhue_2016Dethithu chuyen nguyenhue_2016
Dethithu chuyen nguyenhue_2016
duhiep
 
De thi thu mon sinh hoc co dap an
De thi thu mon sinh hoc co dap anDe thi thu mon sinh hoc co dap an
De thi thu mon sinh hoc co dap an
adminseo
 
De thi thu mon sinh hoc nam 2013
De thi thu mon sinh hoc nam 2013De thi thu mon sinh hoc nam 2013
De thi thu mon sinh hoc nam 2013
adminseo
 
De thi thu mon sinh hoc nam 2013
De thi thu mon sinh hoc nam 2013De thi thu mon sinh hoc nam 2013
De thi thu mon sinh hoc nam 2013
adminseo
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mauDe thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau
onthitot .com
 
De thi thu mon sinh nam 2013
De thi thu mon sinh nam 2013De thi thu mon sinh nam 2013
De thi thu mon sinh nam 2013
adminseo
 
Đề thi đại học 2012 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2012 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2012 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2012 môn Sinh Học
tuituhoc
 

Similar to đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap an (19)

đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảoKiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
 
De kiem tra CL Thang 1 [13-14]
De kiem tra CL Thang 1 [13-14]De kiem tra CL Thang 1 [13-14]
De kiem tra CL Thang 1 [13-14]
 
Tai lieu luyen thi mon sinh de thi dh sinh khoi b - nam 2007
Tai lieu luyen thi mon sinh  de thi dh sinh khoi b - nam 2007Tai lieu luyen thi mon sinh  de thi dh sinh khoi b - nam 2007
Tai lieu luyen thi mon sinh de thi dh sinh khoi b - nam 2007
 
Tai lieu luyen thi mon sinh de thi dh mon sinh khoi b - nam 2008
Tai lieu luyen thi mon sinh  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2008Tai lieu luyen thi mon sinh  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2008
Tai lieu luyen thi mon sinh de thi dh mon sinh khoi b - nam 2008
 
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5
 
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
 
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinhđề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
 
De thi thu mon sinh nam 2013
De thi thu mon sinh nam 2013De thi thu mon sinh nam 2013
De thi thu mon sinh nam 2013
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon sinh khoi b - nam 2009
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2009Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2009
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon sinh khoi b - nam 2009
 
Đề thi đại học 2009 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2009 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2009 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2009 môn Sinh Học
 
Dethithu chuyen nguyenhue_2016
Dethithu chuyen nguyenhue_2016Dethithu chuyen nguyenhue_2016
Dethithu chuyen nguyenhue_2016
 
De thi thu mon sinh hoc co dap an
De thi thu mon sinh hoc co dap anDe thi thu mon sinh hoc co dap an
De thi thu mon sinh hoc co dap an
 
De thi thu mon sinh hoc nam 2013
De thi thu mon sinh hoc nam 2013De thi thu mon sinh hoc nam 2013
De thi thu mon sinh hoc nam 2013
 
De thi thu mon sinh hoc nam 2013
De thi thu mon sinh hoc nam 2013De thi thu mon sinh hoc nam 2013
De thi thu mon sinh hoc nam 2013
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mauDe thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau
 
De thi thu mon sinh nam 2013
De thi thu mon sinh nam 2013De thi thu mon sinh nam 2013
De thi thu mon sinh nam 2013
 
Đề thi đại học 2012 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2012 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2012 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2012 môn Sinh Học
 

More from adminseo

đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
adminseo
 
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
adminseo
 
De thi thu dai hoc mon hoa
De thi thu dai hoc mon hoaDe thi thu dai hoc mon hoa
De thi thu dai hoc mon hoa
adminseo
 
De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013
adminseo
 
De thi thu sinh hoc
De thi thu sinh hocDe thi thu sinh hoc
De thi thu sinh hoc
adminseo
 
đề Thi thử đại học môn sử 3
đề Thi thử đại học môn sử  3 đề Thi thử đại học môn sử  3
đề Thi thử đại học môn sử 3
adminseo
 
đề Thi thử đại học môn sử 2
đề Thi thử đại học môn sử  2đề Thi thử đại học môn sử  2
đề Thi thử đại học môn sử 2
adminseo
 
đề Thi thử đại học môn sử
đề Thi thử đại học môn sửđề Thi thử đại học môn sử
đề Thi thử đại học môn sử
adminseo
 
De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013
adminseo
 
De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013
adminseo
 
De thi thu mon hoa co dap an 2013
De thi thu mon hoa co dap an 2013De thi thu mon hoa co dap an 2013
De thi thu mon hoa co dap an 2013
adminseo
 
De thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap anDe thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap an
adminseo
 
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
adminseo
 
De thi thu tieng anh khoi a1
De thi thu tieng anh khoi a1De thi thu tieng anh khoi a1
De thi thu tieng anh khoi a1
adminseo
 
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
adminseo
 
De thi thu mon van khoi c nam 2013
De thi thu mon van khoi c nam 2013De thi thu mon van khoi c nam 2013
De thi thu mon van khoi c nam 2013
adminseo
 
De thi thu mon su nam 2013
De thi thu mon su nam 2013De thi thu mon su nam 2013
De thi thu mon su nam 2013
adminseo
 
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap anDe thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
adminseo
 
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
adminseo
 
De thi thu vat ly 2013
De thi thu vat ly 2013De thi thu vat ly 2013
De thi thu vat ly 2013
adminseo
 

More from adminseo (20)

đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
 
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
 
De thi thu dai hoc mon hoa
De thi thu dai hoc mon hoaDe thi thu dai hoc mon hoa
De thi thu dai hoc mon hoa
 
De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013
 
De thi thu sinh hoc
De thi thu sinh hocDe thi thu sinh hoc
De thi thu sinh hoc
 
đề Thi thử đại học môn sử 3
đề Thi thử đại học môn sử  3 đề Thi thử đại học môn sử  3
đề Thi thử đại học môn sử 3
 
đề Thi thử đại học môn sử 2
đề Thi thử đại học môn sử  2đề Thi thử đại học môn sử  2
đề Thi thử đại học môn sử 2
 
đề Thi thử đại học môn sử
đề Thi thử đại học môn sửđề Thi thử đại học môn sử
đề Thi thử đại học môn sử
 
De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013
 
De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013
 
De thi thu mon hoa co dap an 2013
De thi thu mon hoa co dap an 2013De thi thu mon hoa co dap an 2013
De thi thu mon hoa co dap an 2013
 
De thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap anDe thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap an
 
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
 
De thi thu tieng anh khoi a1
De thi thu tieng anh khoi a1De thi thu tieng anh khoi a1
De thi thu tieng anh khoi a1
 
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
 
De thi thu mon van khoi c nam 2013
De thi thu mon van khoi c nam 2013De thi thu mon van khoi c nam 2013
De thi thu mon van khoi c nam 2013
 
De thi thu mon su nam 2013
De thi thu mon su nam 2013De thi thu mon su nam 2013
De thi thu mon su nam 2013
 
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap anDe thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
 
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
 
De thi thu vat ly 2013
De thi thu vat ly 2013De thi thu vat ly 2013
De thi thu vat ly 2013
 

đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap an

 • 1. Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH Trường THPT Trần Phú (Đề có 4 trang) ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 - 2013 Môn: SINH HỌC Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 642 I. Phần chung cho tất cả thí sinh ( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Trong các phép lai sau, phép lai nào cho đời con F1 có ưu thế lai cao nhất? A. AABB x AAbb. B. AABB x DDdd. C. AAbb x aaBB. D. AABB x aaBB. Câu 2: Khái niệm “Biến dị cá thể” của Đacuyn tương ứng với loại biến dị nào trong quan niệm hiện đại? A. Đột biến gen. B. Đột biến nhiễm sắc thể. C. Biến dị di truyền. D. Thường biến. Câu 3: Giao phối cận huyết được thể hiện ở phép lai nào sau đây? A. AaBbCcDd x aabbccDD. B. AaBbCcDd x aaBBccDD. C. AaBbCcDd x AaBbCcDd. D. AABBCCDD x aabbccdd. Câu 4: Gen A nằm trên nhiễm sắc thể X có 5 alen, gen B nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, gen D nằm trên nhiễm sắc thể Y có 2 alen. Số kiểu gen tối đa trong quần thể về 3 gen này là A. 75. B. 90. C. 135. D. 100. Câu 5: Trong các dạng đột biến sau, dạng đột biến nào làm thay đổi hình thái của nhiễm sắc thể? 1. Mất đoạn. 2. Lặp đoạn nhiễm sắc thể. 3. Đột biến gen 4. Đảo đoạn ngoài tâm động 5. Chuyển đoạn không tương hỗ Phương án đúng là A. 1, 2, 3, 5. B. 2, 3, 4, 5. C. 1, 2, 5. D. 1, 2, 4. Câu 6: Phát biểu nào sau đây là chưa chính xác? A. Đơn phân cấu trúc của ADN là A, T, G, X. B. Ở sinh vật nhân chuẩn, axitamin mở đầu cho chuỗi pôlypeptit là mêtiônin. C. Ở sinh vật nhân sơ, sau phiên mã phân tử mARN được cắt bỏ các đoạn intron. D. Chiều dịch chuyển của ribôxôm ở trên mARN là 5, 3, . Câu 7: Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về tính đặc hiệu của mã di truyền? A. Một axitamin có thể được mã hoá bởi hai hay nhiều bộ ba. B. Một bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axitamin. C. Có một số bộ ba không mã hoá axitamin. D. Có một bộ ba khởi đầu. Câu 8:Mầm mống những cơ thể sinh vật đầu tiên được hình thành ở giai đoạn A. tiến hoá hoá học. B. tiến hoá tiền sinh học. C. tiến hoá sinh học. D. cả A và B. Câu 9: Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy định và phân ly độc lập với nhau. Ở đời con của phép lai: AaBbCcDd x AaBbCcDd, kiểu hình mang tính trạng trội là A. 81/256. B. 255/256. C. 27/256. D. 9/256. Câu 10: Trong mô hình cấu trúc của Operon Lac, vùng khởi động là nơi A. prôtêin ức chế có thể liên kết vào để ngăn cản quá trình phiên mã. B. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế. C. ARN pôlymeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. D. mang thông tin quy định cấu trúc các enzim tham gia vào các phản ứng phân giải đường lăctôzơ. Câu 11: Cho nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự gen như sau: A B C D E F . G H I K, sau đột biến thành A B C D G . F E H I K hậu quả của dạng đột biến này là A. gây chết hoặc giảm sức sống. B. tăng sức đề kháng cho cơ thể.
 • 2. Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT C. ít ảnh hưởng đến sức sống của cá thể. D. tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng. Câu 12: Trong những dạng đột biến sau đây dạng đột biến nào không làm thay đổi số lượng gen có trong nhóm liên kết? 1. Đột biến đảo đoạn. 2. Đột biến chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc thể. 3. Đột biến mất đoạn. 4. Đột biến lặp đoạn Phương án đúng là: A. 1, 2, 3. B. 1, 2. C. 1, 2, 3, 4. D. 1, 2, 4. Câu 13: Cho cây thân cao tự thụ phấn, đời F1 có tỷ lệ 56,25% cây cao: 43,75% cây thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu gen ở F1 là A. 4:2:2:2:1:2:2:1:1. B. 1: 2: 1: 2:2:1:2:2:1. C. 4:2:2:2:2:1:1:1:1. D. 3:3:1:1:2:2:1:1:2. Câu 14: Vào kỳ đầu của phân bào giảm phân I, sự trao đổi đoạn giữa hai crômatit thuộc hai nhiễm sắc thể khác cặp tương đồng sẽ dẫn tới hiện tượng A. Hoán vị gen. B. Đột biến lệch bội. C. Đột biến chuyển đoạn. D. đột biến mất đoạn. Câu 15:Bằng chứng quan trọng nhất để chứng minh quan hệ họ hàng gần gũi giữa người và các loài thuộc bộ linh trưởng là A. bằng chứng hình thái, giải phẫu sinh lý. B. các loài đều dùng chung mã di truyền. C. mức độ giống nhau về ADN và prôtêin. D. Bằng chứng về đặc điểm tay 5 ngón. Câu 16: Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng. Có một quần thể đang cân bằng về mặt di truyền, trong đó có 75% số cây cho hoa màu đỏ, chọn 5 cây hoa đỏ, xác suất để cả 5 cây đều thuần chủng là A. 1/243. B. 1/1024. C. 1/32. D. 1/256. Câu 17: Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người là thành quả của A. gây đột biến nhân tạo. B. dùng kỹ thuật vi tiêm. C. dùng kỹ thuật chuyển gen nhờ vectơ là plasmit. D. lai tế bào sinh dưỡng. Câu 18: Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về plasmit sử dụng trong kỹ thuật di truyền? A. Là phân tử ARN mạch kép, dạng vòng. B. Là vật chất di truyền chủ yếu trong tế bào nhân sơ và trong tế bào thực vật. C. Là phân tử ADN mạch thẳng. D. Có khả năng nhân đôi độc lập với ADN nhiễm sắc thể của tế bào vi khuẩn. Câu 19: Ở người, bệnh điếc bẩm sinh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Ở một cặp vợ chồng, bên phía người vợ có mẹ bị điếc bẩm sinh, bên phía người chồng có em trai bị điếc bẩm sinh, những người khác trong hai gia đình nội ngoại đều không bị bệnh này. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con không bị bệnh trên là A. 1/6. B. 5/6. C. 2/3. D. 1/4. Câu 20: Các loài sâu ăn lá thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà khó bị chim ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi này hình thành do A. ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn là lá cây có màu xanh làm biến đổi màu sắc cơ thể sâu. B. khi chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu cơ thể để thích nghi với môi trường. C. chọn lọc tự nhiên tích luỹ các biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều thế hệ. D. chọn lọc tự nhiên tích luỹ các đột biến màu xanh lục xuất hiện ngẫu nhiên trong quần thể sâu. Câu 21: Dương xỉ phát triển mạnh nhất vào đại nào, kỉ nào sau đây? A. Kỉ tam điệp, đại trung sinh. B. Kỉ than đá, đại cổ sinh. C. Kỉ silua, đại cổ sinh. D. Kỉ pecmi, đại cổ sinh. Câu 22: Ưu thế lai đạt mức cao nhất ở con lai F1 và giảm dần ở các thế hệ sau là vì A. tần số kiểu gen có lợi ngày một giảm. B. tần số kiểu gen dị hợp tử ngày một giảm. C. tần số alen trội ngày một giảm. D. các gen lặn có hại ngày một tăng ở các thế hệ sau. Câu 23: Nhân tố tạo nguồn nguyên liệu tiến hoá làm phát sinh các alen mới và những tổ hợp alen rất phong phú là
 • 3. Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT A. quá trình đột biến. B. quá trình giao phối. C. quá trình đột biến, giao phối. D. các cơ chế cách li. Câu 24: Cho khoảng cách giữa các gen tren một nhiễm sắc thể như sau: AB = 1,5cM, AC = 14cM, BC = 12,5cM, DC = 3cM, BD = 9,5cM. Trật tự các gen trên nhiễm sắc thể là A. ABDC. B. ABCD. C. BACD. D. BCAD. Câu 25: Các thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp chuỗi pôlypeptit là 1. gen. 2. mARN. 3. axitamin. 4. tARN. 5. ribôxôm. 6. enzim. Phương án đúng là: A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. 2, 3, 4, 5. C. 2, 3, 4, 5, 6. D. 3, 4, 5, 6. Câu 26: Bộ ba mã sao 5, GXA 3, có bộ ba đối mã tương ứng là A. 5, XGU 3, . B. 5, GXA 3, . C. 3, XGT 5, . D. 5, UGX 3, . Câu 27: Trong sản xuất nông nghiệp loại tác động của gen thường được chú ý là A. tác động của một gen lên nhiều tính trạng. B. tác động cộng gộp. C. tác động bổ trợ giữa hai loại gen trội. D. tác động át chế giữa các gen không alen. Câu 28: Câu nào sau đây là đúng khi nói về thể đột biến dị đa bội? A. Có bộ nhiễm sắc thể là bộ đơn bội của hai loài bố mẹ. B. Dạng đột biến làm tăng một số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài và lớn hơn 2n. C. Thường xảy ra ở động vật, ít gặp ở thực vật. D. Được tạo ra bằng cách lai xa kết hợp đa bội hoá. Câu 29: Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương tự? A. Tay người và cánh dơi. B. Tuyến nước bọt và tuyến nọc độc của rắn. C. Cánh sâu bọ và cánh dơi. D. Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà lan. Câu 30: Theo quan niệm của Đacuyn, đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là A. cá thể. B. quần thể. C. loài. D. mọi cấp độ. Câu 31: Quy luật phân ly có ý nghĩa thực tiễn là: A. Thấy được phân ly của tính trạng ở các thế hệ lai. B. Xác định được dòng thuần. C. Tìm được phương thức di truyền của tính trạng. D. Xác định được tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống. Câu 32: Trong trường hợp mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, phép lai nào sau đây cho tỷ lệ kiểu gen phân ly 1:1? A. AaBbDd x aabbdd. B. AabbDD x aaBbdd. C. AaBBDd x aabbdd. D. AaBBdd x aabbDD. Câu 33: Hội chứng Đao, hội chứng claiphentơ muốn xác ở giai đoạn phôi thì phải dùng phương pháp nghiên cứu nào sau đây? A. Phả hệ. B. Di truyền tế bào. C. Trẻ đồng sinh. D. Di truyền quần thể. Câu 34: Điều nào sau đây là đúng khi nói về thể lệch bội? A. Tế bào sinh dưỡng thiếu một nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể. B. Tế bào sinh dưỡng mang ba nhiễm sắc thể ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể. C. Tế bào sinh dưỡng mang bộ nhiễm sắc thể 4n. D. Tế bào sinh dưỡng mang bộ nhiễm sắc thể 2n. Câu 35: Đặc điểm chỉ có ở thể dị đa bội mà không có ở thể tự đa bội là: A. Tế bào mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài khác nhau. B. Bộ nhiễm sắc thể tồn tại theo từng cặp tương đồng. C. Không có khả năng sinh sản hữu tính ( bị bất thụ). D. Hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào tăng lên so với dạng lưỡng bội. Câu 36: Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị gen giữa B và b với tần số 20%. Tính theo lý thuyết, cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là A. 600. B. 400. C. 300. D. 800.
 • 4. Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Câu 37: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn nếu xảy ra hoán vị gen ở cả hai bên với tần số 20% thì phép lai P. Aa BD bd x Aa Bd bD cho tỷ lệ kiểu hình A- bbdd ở đời F1 là A. 4,5%. B. 3%. C. 75%. D. 6%. Câu 38: Sự hình thành loài mới theo Đacuyn: A. Do sự tích luỹ các biến đổi nhỏ trong một thời gian dài, dưới tác động của ngoại cảnh. B. Do các cơ chế cách ly sinh sản, cách ly di truyền. C. Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, nên sinh vật thay đổi và thích nghi với điều kiện sinh thái mới, lâu dần tạo nên loài mới. D. Loài mới được hình thành từ từ, qua nhiều dạng trung gian, dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên, theo con đường phân ly tính trạng. Câu 39: Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người : 1. Bệnh máu khó đông. 2. Bệnh ung thư máu. 3. Bệnh phêninkêtôniệu 4. Hội chứng Đao. 5. Hội chứng claiphentơ. 6. Tật dính ngón tay số 2 và 3. 7. Hội chứng tơcnơ. Bệnh, tật và hội chứng di truyền có thể gặp ở cả nam và nữ là A. 1, 2, 3, 4, 6. B. 1, 2, 3, 4. C. 1, 2, 3, 4, 7. D. 1, 2, 3, 4, 5. Câu 40: Hai anh em sinh đôi cùng trứng, người anh lấy vợ có nhóm máu B sinh ra con có nhóm máu A, người em lấy vợ có nhóm máu O sinh ra con có nhóm máu B. Kiểu gen của vợ người anh, con người anh, con người em lần lượt là: A. IB IB , IA IO , IB IO . B. IB IO , IA IA , IB IO . C. IB IO , IA IO , IB IO D. IB IO , IA IA , IB IB . II. Phần riêng( 10 câu) A. Theo chương trình chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Một nuclêôxôm có cấu trúc gồm A. lõi là 9 phân tử histôn được quấn quanh bởi đoạn ADN chứa 140 cặp nuclêôtit. B. lõi là 8 phân tử histôn được một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 1 3 4 vòng. C. lõi là một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit được bọc ngoài bởi 8 phân tử histôn. D. phân tử prôtêin được quấn quanh bởi một đoạn ADN dài 146 cặp nucleotit. Câu 42: Cho F1 dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn, đời con F1 có 4 loại kiểu hình với tỷ lệ : 51% cây cao, hoa đỏ: 24% cây cao, hoa trắng: 24% cây thấp, hoa đỏ: 1% cây thấp, hoa trắng.( cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định). Kiểu gen của F1 là: A. AB/ab. B. AaBb. C. Ab/aB. D. AB/aB. Câu 43: Một gen ở vi khuẩn E.coli đã tổng hợp cho một phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axitamin. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên có tỷ lệ A : U : G : X là 1:2:3:4. Số lượng nuclêôtit từng loại của gen trên là A. A = T = 270; G = X = 630. B. A = T = 630; G = X = 270. C. A = T = 270; G = X = 627. D. A = T = 627; G = X = 270. Câu 44: Con đường hình thành loài mới hay xảy ra với các loài động vật ít di chuyển là A. cách ly địa lý. B. cách ly tập tính. C. cách ly sinh thái. D. lai xa và đa bội hoá. Câu 45: Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản được F1 cho F1 lai với nhau, điều kiện để F2 có tỷ lệ kiểu hình 3: 1 là: 1. Số lượng cá thể đem phân tích phải lớn. 2. Tính trạng đem lai phải trội, lặn hoàn toàn. 3. Mỗi cặp gen nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Phương án đúng là: A. 1, 2. B. 1,2,3. C. 1, 3. D. 2, 3.
 • 5. Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Câu 46: Hạt phấn của loài A có n = 9 nhiễm sắc thể thụ phấn cho loài B trong tế bào rễ có 2n = 18 nhiễm sắc thể. Cây lai dạng song nhị bội có số nhiễm sắc thể là A. 19. B. 18. C. 36. D.27. Câu 47: Một em bé 8 tuổi trả lời được các câu hỏi của một em bé 10 tuổi thì chỉ số IQ của em bé này là A. 110. B. 127. C. 125. D. 110. Câu 48: Các cặp tính trạng di truyền phân ly độc lập với nhau khi: A. Mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và di truyền trội, lặn hoàn toàn. B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. C. Tỷ lệ phân ly từng cặp tính trạng đều 3 trội : 1 lặn. D. Các cặp tính trạng di truyền trội lặn hoàn toàn và số cá thể đem phân tích phải đủ lớn. Câu 49: Phương pháp thông dụng nhất trong kỹ thuật chuyển gen ở động vật là A. cấy truyền phôi. B. cấy nhân có gen đã cải tiến. C. biến nạp. D. Vi tiêm. Câu 50: Cho phép lai P. AAaa x Aa. Tỷ lệ kiểu gen được tạo ra ở F1 là A. 1AAA : 5AAa : 1Aaa :1aaa. B. 1AAAA : 5AAAa : 1AAaa :1aaaa. C. 1AAA : 5AAa : 5Aaa :1aaa. D. 1AAA : 5AAa : 5Aaa :5aaa. B. Theo chương trình nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lý thuyết phép lai giữa 2 cây tứ bội có kiểu gen Aaaa cho đời con có kiểu gen đồng hợp chiếm tỷ lệ A. 1/4. B. 1/9. C. 17/18. D. 4/9. Câu 52: Bệnh nào dưới đây được chi phối bởi hiện tượng di truyền thẳng? A. Bệnh máu khó đông. B. Bệnh dính ngón tay số 2 và 3 ở người. C. Bệnh ung thư máu. D. Hội chứng tơcnơ. Câu 53: Chiều hướng tiến hoá cơ bản nhất của sinh giới là A. ngày càng trở nên đa dạng phong phú hơn. B. Thích nghi ngày càng hợp lý với môi trường. C. Số cá thể và số loài ngày càng tăng. D. Tổ chức và cấu trúc cơ thể ngày càng nâng cao, phức tạp. Câu 54: Quần thể ban đầu gồm 100% cá thể có kiểu gen dị hợp tử thì sau 3 thế hệ tự thụ phấn tỷ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn sẽ là A. 75%. B. 12,5%. C. 43,75%. D. 87,5%. Câu 55: Một quần thể có cấu trúc di truyền như sau: 0,3 AA : 0,4 Aa : 0,3 aa. Kết luận nào sau không đúng? A. Tần số alen A là 0,5; alen a là 0,5. B. Nếu là quần thể giao phối thì ở thế hệ tiếp theo, kiểu gen AA là 0,09. C. Quần thể chưa cân bằng về mặt di truyền. D. Nếu là quần thể tự phối thì ở thế hệ tiếp theo, kiểu gen aa chiếm 0,4. Câu 56: Trong thực tiễn hoán vị gen có ý nghĩa là: A. Tạo được nhiều tổ hợp gen độc lập. B. Làm hạn chế xuất hiện nguồn biến dị tổ hợp. C. Tổ hợp các gen có lợi về cùng nhiễm sắc thể. D. Làm giảm số kiểu hình trong quần thể. Câu 57: Nhân tố tiến hoá nào chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể? A. Di gen – nhập gen. B. Đột biến. C. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Các yếu tố ngẫu nhiên. Câu 58: Bằng con đường phân ly tính trạng, sự chọn lọc của con người từ một loài hoang dại ban đầu đã dẫn đến hiện tượng tạo thành các giống cây trồng khác nhau. Một trong số các giống cây trồng dưới đây không xuất phát từ loài mù tạc hoang dại, đó là
 • 6. Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT A. cải cúc. B. cải bắp. C. cải thảo. D. suplơ. Câu 59: Cho các gen phân li độc lập và trội hoàn toàn. Phép lai: P. AaBbDd x aaBbDd, cho số kiểu gen, kiểu hình ở F1 là A. 18 kiểu gen, 18 kiểu hình. B. 18 kiểu gen, 8 kiểu hình. C. 8 kiểu gen, 18 kiểu hình. D. 8 kiểu gen, 18 kiểu hình. Câu 60: Ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật: 1. Cấy truyền phôi. 2. Dung hợp tế bào trần. 3. Nhân bản vô tính bằng kỹ thuật chuyển nhân. 4. nuôi cấy hạt phấn. 5. Chọn dòng tế bào xôma có biến dị. 6. Nuôi cấy tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo. Phương án đúng là: A. 1,2,3,4. B. 2,4,5,6. C. 2,3,5,6. D. 1,2,5,6. ---------------Hết--------------- Đáp án đề thi thử đại học lần 2 năm 2012 trường Trần Phú Môn Sinh học 1C 7B 13C 19B 25C 31D 37B 43A 49D 55B 2C 8B 14C 20C 26D 32D 38D 44C 50C 56C 3C 9B 15C 21B 27B 33B 39B 45A 51A 57C 4A 10C 16A 22B 28D 34A 40C 46C 52B 58A 5C 11C 17C 23C 29C 35A 41B 47C 53B 59B 6C 12B 18D 24A 30A 36B 42C 48B 54C 60B