SlideShare a Scribd company logo
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA – RÚBRICA O MATRIU DE VALORACIÓ 
ÀMBIT COMPETENCIAL: COHERÈNCIA I COHESIÓ DELS TEXTOS EXPOSITIUS 
ÀREA:                             
Títol del treball:                                                          
Data de recollida de la informació: 
 
                                                 Nivell de desenvolupament de l’àmbit competencial 

                               Excel∙lent               Força satisfactori            Poc satisfactori             Insuficient  
 Aspecte de l’àmbit competencial 
                         El treball inclou correctament       Tot i que el treball conté algunes   Tot i que el treball inclou alguns    El treball és deficient en la 
                        tots els elements de l’aspecte que      errades o omissions, mostra un     elements de l’aspecte que       majoria dels elements de 
                                s’avalua            bon domini de l’aspecte que       s’avalua, conté errades o        l’aspecte que s’avalua 
                                                     s’avalua            omissions bàsiques 

                         Els  títols  i  subtítols  són  clars  i   Els  títols  i  subtítols  mostren  Hi ha títols i subtítols, però no  No hi ha títols o, si n’hi ha, no 
                        precisos  i  mostren  una          una  jerarquia  lògica  dels  són prou clars i/o precisos.         responen  al  contingut  del 
            
                        jerarquia lògica dels continguts       continguts,  tot  i  que  podrien                      tema.  
                                                                 El  contingut  està  distribuït  en 
                         en funció del tema central i de       ser més precisos. 
                                                                 paràgrafs,  però  aquests  no  No  existeix  una  estructura 
                        la finalitat del treball.  
                                               La  presentació  es  correcta  i  es  obeeixen a una jerarquia lògica  global  del  contingut  /  els 
                        La  presentació  és  molt  bona  i      correspon  amb  l’estructura  dels  subtemes  o  apartats,  en  subtemes  o  apartats  no 
   Estructura global del text: 
                        facilita  la  identificació  de       formal del text.            tot o en part del text.        segueixen  una  jerarquia  /  els 
   jerarquia i distribució dels 
                        l’estructura formal del text.                                              paràgrafs  no  obeeixen  a  una 
       continguts                                   La  distribució  del  contingut  en  La  presentació  segueix  les 
                                                                                    seqüència lògica. 
                        El  text  està  ben  distribuït  en     paràgrafs  és  adequada  en  normes  consensuades,  però, 
            
                        paràgrafs  en  funció  del          funció  del  tema  central,  però  tot  i  que  pot  mantenir  una  Si  el  text  té  una  presentació 
                        contingut.                  es  podrien  afegir  o  millorar  certa relació amb la distribució  adequada,  aquesta  no  està 
                                              alguns  elements  relacionats  dels  continguts,  no  respon  a  planificada  en  funció  del  tema 
                                              amb la finalitat del treball.      una planificació de l’estructura  o la finalitat del text. 
                                                                 textual. 
 
                   El  contingut  dels  paràgrafs  En  general,  el  contingut  dels  Els  paràgrafs  contenen  alguna      El  contingut  del  text  no  es 
                  respon  adequadament  als  paràgrafs  respon  als  diferents  idea  del  tema,  però  no  es          correspon  amb  el  tema 
                   diferents subtemes o apartats.  subtemes o apartats.           corresponen  adequadament       central. 
                                                      amb el contingut central. 
                  Hi  ha  un  encadenament  lògic  Hi  ha  un  encadenament  lògic                        No    s’observa    un 
      Ordre lògic  
                  de  les  idees  i  no  s’observen  entre  frases  i  paràgrafs,  tot  i  Hi  ha  encadenament  lògic      encadenament  lògic  de  les 
                  contradiccions al llarg del text.   que  hi  ha  algunes  omissions  o  entre algunes frases, però no a    idees. 
                                    contradiccions  a  nivell  global  nivell  global  del  text.  Hi  ha 
                  Hi  ha  frases  que  formulen                                          
                                    del text.               contradiccions  entre  diferents 
                  conclusions  i/o  resumeixen les 
                                                      parts del text o dels paràgrafs. 
                  idees principals.           

                   S’observa  una  notable  riquesa                     Hi  ha  una  certa  pobresa  de 
                                     S’observa  l’ús  de  sinònims  i  hi                   Hi ha repeticions innecessàries 
                  lèxica: diversitat de termes i ús                     vocabulari  formal  o  acadèmic, 
                                     ha  força  precisió  lèxica,  tot  i                   i poca diversitat de vocabulari. 
          
                  de  sinònims,  presència  de      que l’ús de vocabulari específic  tot  i  que  s’usen  alguns      No    s’observen    termes 
                   vocabulari  específic  i  precisió   podria ser més precís.       sinònims o expressions similars    específics. 
                  lèxica.                                  per  evitar  la  repetició 
                                      En  general,  el  llenguatge  és                     En general, el lèxic és pobre i el 
                                                      excessiva.  
                  El  registre  de  llenguatge  és    formal, no familiar.                           registre  de  llenguatge  no  es 
  Coherència i cohesió lèxica 
                  acadèmic o formal.                            El  text  barreja  el  llenguatge   correspon  amb  la  finalitat  del 
                                     Hi  ha  algunes  repeticions  que 
                                                      acadèmic amb un registre més     text.  
                  El text conté les repeticions del   faciliten  la  comprensió  i 
                                                      familiar.  
                  referent necessàries per a una     algunes  substitucions  per 
                  bona  comprensió,  i  també  les    encadenar les idees. 
                  substitucions  adients  per 
                  encadenar les idees. 
 
        
             S’observa un ús correcte de les  Es  fa  un  ús  correcte  de  les      Falta  alguna  majúscula  i/o  hi  Falten majúscules o no n’hi ha 
              majúscules  i  dels  signes  de  majúscules,  els  punts  i  les       ha  errades  en  l’ús  dels  punts  i  cap. 
             puntuació.               comes.  Pot  haver‐hi  alguna     les comes.  
                                                                        No  s’utilitza  correctament  el 
                                 errada  en  altres  signes  de 
             L’ús  de  les  preposicions  i                        Hi  ha  algunes  errades  de  punt  i  seguit  i  el  punt  i  a  part 
                                  puntuació. 
             conjuncions és correcte.                           concordança  en  els  sintagmes  per  separar  oracions  i 
                                  Es  fa  un  ús  correcte  de  les   nominals  i/o  en  els  sintagmes  paràgrafs. 
             Les  oracions  respecten  la 
                                 preposicions i conjuncions més    verbals. 
  Cohesió gramatical   concordança  de  gènere,                                              Hi  ha  nombroses  errades  de 
                                 freqüents. 
             nombre i persona.                              Hi  ha  algunes  errades  en  l’ús  concordança  de  gènere  i 
                                 Les  oracions  respecten  la     dels  verbs  per  indicar  les  nombre  en  els  sintagmes 
             Es fa un ús adequat dels temps 
                                 concordança  de  gènere,       accions  de  present,  passat  i  nominals  i/o  de  nombre  i 
             i  els  modes  verbals  al  llarg  de 
                                 nombre i persona.           futur.                  persona en els verbals. 
             tot el text.  
                                 Les accions de present, passat i   Sovint,  es  fa  un  ús  incorrecte  Al  llarg  del  text,  es  barregen 
                                 futur  s’indiquen  correctament,   dels modes verbals.          els  temps  verbals  i  no  hi  ha 
                                 tot i que poden existir algunes                      una seqüència temporal lògica. 
                                                    
                                 errades  en  l’ús  dels  modes 
                                 verbals.  

              Es  fa  un  ús  adequat  i    Es  fa  un  ús  adequat  dels  Falten  connectors  de  lloc  i  de  L’ús incorrecte dels connectors 
                              connectors de temps i lloc més  temps  o  n’hi  ha  de  mal  de  lloc,  temps,  inici  i 
             diversificat  dels  connectors  de 
        
             temps  i  lloc,  així  com  de  freqüents.                utilitzats.               finalització  altera  l’ordre  lògic 
             connectors     per    iniciar,                                      del  text  i  en  dificulta  la 
                              Existeixen  connectors  per  Hi  ha  connectors  per  iniciar  i 
  Ús dels connectors   distribuir,  continuar,  finalitzar                                       comprensió.  
                              iniciar, distribuir i finalitzar.     finalitzar  el  text,  però  no  per 
             o resumir el contingut del text. 
                                                  distribuir‐lo  adequadament  ni   
                              Si    hi    ha    exemples, 
             Hi ha connectors que ajuden a                       per    destacar     continguts 
                              s’introdueixen      amb     un 
             completar  el  text,  tot                         rellevants.  
                              connector adequat. 
             introduint   exemples     o 
                                                   
             destacant aspectes rellevants.  

 

More Related Content

What's hot

Segle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalanaSegle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalanaDolors Taulats
 
La Crònica de Jaume I
La Crònica de Jaume ILa Crònica de Jaume I
El relleu d'Espanya 1
El relleu d'Espanya 1El relleu d'Espanya 1
El relleu d'Espanya 1Mprof
 
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatgeInstruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Montse Irun _Chavarria
 
Tipologia textual i gèneres
Tipologia textual i gèneresTipologia textual i gèneres
Tipologia textual i gèneresMar López
 
La redacció pas a pas
La redacció pas a pasLa redacció pas a pas
La redacció pas a pasPsicoreeduca
 
El text expositiu
El text expositiuEl text expositiu
El text expositiu
Tiana Bover Rosselló
 
Tipus de noms
Tipus de nomsTipus de noms
Tipus de noms5bmoli
 
El Text Teatral
El Text TeatralEl Text Teatral
El Text Teatralmadelca30
 
El Llenguatge Literari
El Llenguatge LiterariEl Llenguatge Literari
El Llenguatge Literari
ctorrijo
 
Rúbrica individual d'exposició oral en grup (presentació).docx
Rúbrica individual d'exposició oral en grup (presentació).docxRúbrica individual d'exposició oral en grup (presentació).docx
Rúbrica individual d'exposició oral en grup (presentació).docx
ssuser746ab81
 
Elements de la narració 2 eso
Elements de la narració 2 esoElements de la narració 2 eso
Elements de la narració 2 esoUIB
 
El Reportatge
El ReportatgeEl Reportatge
El Reportatgeruthmb6
 
2 Unitats Interiors: Meseta I Serralades
2 Unitats Interiors: Meseta I Serralades2 Unitats Interiors: Meseta I Serralades
2 Unitats Interiors: Meseta I Serraladesmalbert1
 
Esquema tipologia textual
Esquema tipologia textualEsquema tipologia textual
Esquema tipologia textual
Beatriu Palau
 
Com s'escriu una notícia? Convertim un conte popular en notícia
Com s'escriu una notícia? Convertim un conte popular en notíciaCom s'escriu una notícia? Convertim un conte popular en notícia
Com s'escriu una notícia? Convertim un conte popular en notícia
lurdessaavedra
 
Descripcions subjectives i objectives 2n
Descripcions subjectives i objectives 2nDescripcions subjectives i objectives 2n
Descripcions subjectives i objectives 2n
granotes
 
Text Narratiu
Text NarratiuText Narratiu
Text NarratiuMariapin
 
Sant vicent ferrer (power point)
Sant vicent ferrer (power point)Sant vicent ferrer (power point)
Sant vicent ferrer (power point)
mrotgerm
 

What's hot (20)

Segle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalanaSegle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalana
 
La Crònica de Jaume I
La Crònica de Jaume ILa Crònica de Jaume I
La Crònica de Jaume I
 
El relleu d'Espanya 1
El relleu d'Espanya 1El relleu d'Espanya 1
El relleu d'Espanya 1
 
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatgeInstruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
 
Tipologia textual i gèneres
Tipologia textual i gèneresTipologia textual i gèneres
Tipologia textual i gèneres
 
La redacció pas a pas
La redacció pas a pasLa redacció pas a pas
La redacció pas a pas
 
El text expositiu
El text expositiuEl text expositiu
El text expositiu
 
Tipus de noms
Tipus de nomsTipus de noms
Tipus de noms
 
El Text Teatral
El Text TeatralEl Text Teatral
El Text Teatral
 
El Llenguatge Literari
El Llenguatge LiterariEl Llenguatge Literari
El Llenguatge Literari
 
Rúbrica individual d'exposició oral en grup (presentació).docx
Rúbrica individual d'exposició oral en grup (presentació).docxRúbrica individual d'exposició oral en grup (presentació).docx
Rúbrica individual d'exposició oral en grup (presentació).docx
 
Elements de la narració 2 eso
Elements de la narració 2 esoElements de la narració 2 eso
Elements de la narració 2 eso
 
El Reportatge
El ReportatgeEl Reportatge
El Reportatge
 
2 Unitats Interiors: Meseta I Serralades
2 Unitats Interiors: Meseta I Serralades2 Unitats Interiors: Meseta I Serralades
2 Unitats Interiors: Meseta I Serralades
 
Esquema tipologia textual
Esquema tipologia textualEsquema tipologia textual
Esquema tipologia textual
 
Els gèneres narratius
Els gèneres narratiusEls gèneres narratius
Els gèneres narratius
 
Com s'escriu una notícia? Convertim un conte popular en notícia
Com s'escriu una notícia? Convertim un conte popular en notíciaCom s'escriu una notícia? Convertim un conte popular en notícia
Com s'escriu una notícia? Convertim un conte popular en notícia
 
Descripcions subjectives i objectives 2n
Descripcions subjectives i objectives 2nDescripcions subjectives i objectives 2n
Descripcions subjectives i objectives 2n
 
Text Narratiu
Text NarratiuText Narratiu
Text Narratiu
 
Sant vicent ferrer (power point)
Sant vicent ferrer (power point)Sant vicent ferrer (power point)
Sant vicent ferrer (power point)
 

Viewers also liked

Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.elcorreudecinque
 
Portfolio digital
Portfolio digitalPortfolio digital
Portfolio digital
Alfons García
 
Article Ciudad-12-07-11
Article Ciudad-12-07-11Article Ciudad-12-07-11
Article Ciudad-12-07-11
xanvi
 
Normesdeciclesuperior
NormesdeciclesuperiorNormesdeciclesuperior
Normesdeciclesuperior
M. José Pp
 
Proyecto final del curso AbP para infantil y primaria (borrador)
Proyecto final del curso AbP para infantil y primaria (borrador)Proyecto final del curso AbP para infantil y primaria (borrador)
Proyecto final del curso AbP para infantil y primaria (borrador)
xanvi
 
El text expositiu
El text expositiuEl text expositiu
El text expositiuLaia Clua
 
Textos Expositius
Textos ExpositiusTextos Expositius
Textos ExpositiusMariapin
 
Como hacer trabajo
Como hacer trabajoComo hacer trabajo
Como hacer trabajo
Alfons García
 
Poema concurs El Rebrot
Poema concurs El RebrotPoema concurs El Rebrot
Poema concurs El Rebrot
xanvi
 
ARTICLES AL CIUDAD DE ALCOY
ARTICLES AL CIUDAD DE ALCOYARTICLES AL CIUDAD DE ALCOY
ARTICLES AL CIUDAD DE ALCOY
xanvi
 
Redits politics a qualsevol preu. Ciudad 19072011
Redits politics a qualsevol preu. Ciudad 19072011Redits politics a qualsevol preu. Ciudad 19072011
Redits politics a qualsevol preu. Ciudad 19072011
xanvi
 
Objectius de la tutoria de 5è de primària
Objectius de la tutoria de 5è de primàriaObjectius de la tutoria de 5è de primària
Objectius de la tutoria de 5è de primària
xanvi
 
Canvi i caiguda de preposions
Canvi i caiguda de preposionsCanvi i caiguda de preposions
Canvi i caiguda de preposions
xanvi
 
Continguts5e curs 14 15
Continguts5e curs 14 15Continguts5e curs 14 15
Continguts5e curs 14 15
xanvi
 
Rúbrica d'avaluació de textos escrits
Rúbrica d'avaluació de textos escritsRúbrica d'avaluació de textos escrits
Rúbrica d'avaluació de textos escrits
pratstutoria
 
Desarrollo inteligencia
Desarrollo inteligenciaDesarrollo inteligencia
Desarrollo inteligencia
xanvi
 

Viewers also liked (20)

Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
 
Text Expositiu
Text ExpositiuText Expositiu
Text Expositiu
 
Rúbrica expressió escrita 2n
Rúbrica expressió escrita 2nRúbrica expressió escrita 2n
Rúbrica expressió escrita 2n
 
Portfolio digital
Portfolio digitalPortfolio digital
Portfolio digital
 
Article Ciudad-12-07-11
Article Ciudad-12-07-11Article Ciudad-12-07-11
Article Ciudad-12-07-11
 
Normesdeciclesuperior
NormesdeciclesuperiorNormesdeciclesuperior
Normesdeciclesuperior
 
Alumnat immigrant
Alumnat immigrantAlumnat immigrant
Alumnat immigrant
 
Crucigramahiatos
CrucigramahiatosCrucigramahiatos
Crucigramahiatos
 
Proyecto final del curso AbP para infantil y primaria (borrador)
Proyecto final del curso AbP para infantil y primaria (borrador)Proyecto final del curso AbP para infantil y primaria (borrador)
Proyecto final del curso AbP para infantil y primaria (borrador)
 
El text expositiu
El text expositiuEl text expositiu
El text expositiu
 
Textos Expositius
Textos ExpositiusTextos Expositius
Textos Expositius
 
Como hacer trabajo
Como hacer trabajoComo hacer trabajo
Como hacer trabajo
 
Poema concurs El Rebrot
Poema concurs El RebrotPoema concurs El Rebrot
Poema concurs El Rebrot
 
ARTICLES AL CIUDAD DE ALCOY
ARTICLES AL CIUDAD DE ALCOYARTICLES AL CIUDAD DE ALCOY
ARTICLES AL CIUDAD DE ALCOY
 
Redits politics a qualsevol preu. Ciudad 19072011
Redits politics a qualsevol preu. Ciudad 19072011Redits politics a qualsevol preu. Ciudad 19072011
Redits politics a qualsevol preu. Ciudad 19072011
 
Objectius de la tutoria de 5è de primària
Objectius de la tutoria de 5è de primàriaObjectius de la tutoria de 5è de primària
Objectius de la tutoria de 5è de primària
 
Canvi i caiguda de preposions
Canvi i caiguda de preposionsCanvi i caiguda de preposions
Canvi i caiguda de preposions
 
Continguts5e curs 14 15
Continguts5e curs 14 15Continguts5e curs 14 15
Continguts5e curs 14 15
 
Rúbrica d'avaluació de textos escrits
Rúbrica d'avaluació de textos escritsRúbrica d'avaluació de textos escrits
Rúbrica d'avaluació de textos escrits
 
Desarrollo inteligencia
Desarrollo inteligenciaDesarrollo inteligencia
Desarrollo inteligencia
 

More from Elisia fs

El lector expert
El lector expertEl lector expert
El lector expert
Elisia fs
 
Rúbrica - Lectura expressiva en veu alta
Rúbrica - Lectura expressiva en veu alta  Rúbrica - Lectura expressiva en veu alta
Rúbrica - Lectura expressiva en veu alta
Elisia fs
 
Retrato robot
Retrato robotRetrato robot
Retrato robot
Elisia fs
 
Agressivitat i violència
Agressivitat i violènciaAgressivitat i violència
Agressivitat i violènciaElisia fs
 
Comkaprèn - Comunicar, cooperar, conviure.
Comkaprèn - Comunicar, cooperar, conviure.Comkaprèn - Comunicar, cooperar, conviure.
Comkaprèn - Comunicar, cooperar, conviure.Elisia fs
 
Una comunitat que aprèn.
Una comunitat que aprèn.Una comunitat que aprèn.
Una comunitat que aprèn.Elisia fs
 
Cap a una comunitat d'aprenentatge
Cap a una comunitat d'aprenentatgeCap a una comunitat d'aprenentatge
Cap a una comunitat d'aprenentatgeElisia fs
 
Viure, conviure i sobreviure en la cultura audiovisual
Viure, conviure i sobreviure en la cultura audiovisualViure, conviure i sobreviure en la cultura audiovisual
Viure, conviure i sobreviure en la cultura audiovisualElisia fs
 
Coherència i cohesió dels textos expositius- Escala de valoració
Coherència i cohesió dels textos expositius- Escala de valoracióCoherència i cohesió dels textos expositius- Escala de valoració
Coherència i cohesió dels textos expositius- Escala de valoracióElisia fs
 
Ús de fonts històriques - Prova
Ús de fonts històriques - ProvaÚs de fonts històriques - Prova
Ús de fonts històriques - ProvaElisia fs
 
CompetèNcia Comunicativa LingüíStica. Algunes Reflexions
CompetèNcia Comunicativa LingüíStica. Algunes ReflexionsCompetèNcia Comunicativa LingüíStica. Algunes Reflexions
CompetèNcia Comunicativa LingüíStica. Algunes ReflexionsElisia fs
 
Ús dels mapes de conceptes - Escala de valoració
Ús dels mapes de conceptes - Escala de valoracióÚs dels mapes de conceptes - Escala de valoració
Ús dels mapes de conceptes - Escala de valoracióElisia fs
 
El lideratge en la cooperació escolar
El lideratge en la cooperació escolarEl lideratge en la cooperació escolar
El lideratge en la cooperació escolarElisia fs
 
Capacitat crítica - Escala de valoració
Capacitat crítica - Escala de valoracióCapacitat crítica - Escala de valoració
Capacitat crítica - Escala de valoracióElisia fs
 
Ús de fonts històriques - Escala de valoració
Ús de fonts històriques - Escala de valoracióÚs de fonts històriques - Escala de valoració
Ús de fonts històriques - Escala de valoracióElisia fs
 
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge cooperatiuAprenentatge cooperatiu
Aprenentatge cooperatiuElisia fs
 

More from Elisia fs (16)

El lector expert
El lector expertEl lector expert
El lector expert
 
Rúbrica - Lectura expressiva en veu alta
Rúbrica - Lectura expressiva en veu alta  Rúbrica - Lectura expressiva en veu alta
Rúbrica - Lectura expressiva en veu alta
 
Retrato robot
Retrato robotRetrato robot
Retrato robot
 
Agressivitat i violència
Agressivitat i violènciaAgressivitat i violència
Agressivitat i violència
 
Comkaprèn - Comunicar, cooperar, conviure.
Comkaprèn - Comunicar, cooperar, conviure.Comkaprèn - Comunicar, cooperar, conviure.
Comkaprèn - Comunicar, cooperar, conviure.
 
Una comunitat que aprèn.
Una comunitat que aprèn.Una comunitat que aprèn.
Una comunitat que aprèn.
 
Cap a una comunitat d'aprenentatge
Cap a una comunitat d'aprenentatgeCap a una comunitat d'aprenentatge
Cap a una comunitat d'aprenentatge
 
Viure, conviure i sobreviure en la cultura audiovisual
Viure, conviure i sobreviure en la cultura audiovisualViure, conviure i sobreviure en la cultura audiovisual
Viure, conviure i sobreviure en la cultura audiovisual
 
Coherència i cohesió dels textos expositius- Escala de valoració
Coherència i cohesió dels textos expositius- Escala de valoracióCoherència i cohesió dels textos expositius- Escala de valoració
Coherència i cohesió dels textos expositius- Escala de valoració
 
Ús de fonts històriques - Prova
Ús de fonts històriques - ProvaÚs de fonts històriques - Prova
Ús de fonts històriques - Prova
 
CompetèNcia Comunicativa LingüíStica. Algunes Reflexions
CompetèNcia Comunicativa LingüíStica. Algunes ReflexionsCompetèNcia Comunicativa LingüíStica. Algunes Reflexions
CompetèNcia Comunicativa LingüíStica. Algunes Reflexions
 
Ús dels mapes de conceptes - Escala de valoració
Ús dels mapes de conceptes - Escala de valoracióÚs dels mapes de conceptes - Escala de valoració
Ús dels mapes de conceptes - Escala de valoració
 
El lideratge en la cooperació escolar
El lideratge en la cooperació escolarEl lideratge en la cooperació escolar
El lideratge en la cooperació escolar
 
Capacitat crítica - Escala de valoració
Capacitat crítica - Escala de valoracióCapacitat crítica - Escala de valoració
Capacitat crítica - Escala de valoració
 
Ús de fonts històriques - Escala de valoració
Ús de fonts històriques - Escala de valoracióÚs de fonts històriques - Escala de valoració
Ús de fonts històriques - Escala de valoració
 
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge cooperatiuAprenentatge cooperatiu
Aprenentatge cooperatiu
 

Coherència i cohesió dels textos expositius - Rúbrica

 • 1. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA – RÚBRICA O MATRIU DE VALORACIÓ  ÀMBIT COMPETENCIAL: COHERÈNCIA I COHESIÓ DELS TEXTOS EXPOSITIUS  ÀREA:            Títol del treball:                                                Data de recollida de la informació:    Nivell de desenvolupament de l’àmbit competencial  Excel∙lent   Força satisfactori   Poc satisfactori  Insuficient   Aspecte de l’àmbit competencial  El treball inclou correctament  Tot i que el treball conté algunes  Tot i que el treball inclou alguns  El treball és deficient en la  tots els elements de l’aspecte que  errades o omissions, mostra un  elements de l’aspecte que  majoria dels elements de  s’avalua  bon domini de l’aspecte que  s’avalua, conté errades o  l’aspecte que s’avalua  s’avalua  omissions bàsiques    Els  títols  i  subtítols  són  clars  i  Els  títols  i  subtítols  mostren  Hi ha títols i subtítols, però no  No hi ha títols o, si n’hi ha, no  precisos  i  mostren  una  una  jerarquia  lògica  dels  són prou clars i/o precisos.  responen  al  contingut  del    jerarquia lògica dels continguts  continguts,  tot  i  que  podrien  tema.   El  contingut  està  distribuït  en    en funció del tema central i de  ser més precisos.  paràgrafs,  però  aquests  no  No  existeix  una  estructura  la finalitat del treball.     La  presentació  es  correcta  i  es  obeeixen a una jerarquia lògica  global  del  contingut  /  els  La  presentació  és  molt  bona  i  correspon  amb  l’estructura  dels  subtemes  o  apartats,  en  subtemes  o  apartats  no  Estructura global del text:  facilita  la  identificació  de  formal del text.  tot o en part del text.  segueixen  una  jerarquia  /  els  jerarquia i distribució dels  l’estructura formal del text.   paràgrafs  no  obeeixen  a  una  continguts  La  distribució  del  contingut  en  La  presentació  segueix  les  seqüència lògica.  El  text  està  ben  distribuït  en  paràgrafs  és  adequada  en  normes  consensuades,  però,    paràgrafs  en  funció  del  funció  del  tema  central,  però  tot  i  que  pot  mantenir  una  Si  el  text  té  una  presentació  contingut.  es  podrien  afegir  o  millorar  certa relació amb la distribució  adequada,  aquesta  no  està  alguns  elements  relacionats  dels  continguts,  no  respon  a  planificada  en  funció  del  tema  amb la finalitat del treball.   una planificació de l’estructura  o la finalitat del text.  textual. 
 • 2.     El  contingut  dels  paràgrafs  En  general,  el  contingut  dels  Els  paràgrafs  contenen  alguna  El  contingut  del  text  no  es  respon  adequadament  als  paràgrafs  respon  als  diferents  idea  del  tema,  però  no  es  correspon  amb  el  tema    diferents subtemes o apartats.  subtemes o apartats.  corresponen  adequadament  central.  amb el contingut central.  Hi  ha  un  encadenament  lògic  Hi  ha  un  encadenament  lògic  No  s’observa  un  Ordre lògic   de  les  idees  i  no  s’observen  entre  frases  i  paràgrafs,  tot  i  Hi  ha  encadenament  lògic  encadenament  lògic  de  les  contradiccions al llarg del text.   que  hi  ha  algunes  omissions  o  entre algunes frases, però no a  idees.  contradiccions  a  nivell  global  nivell  global  del  text.  Hi  ha  Hi  ha  frases  que  formulen    del text.   contradiccions  entre  diferents  conclusions  i/o  resumeixen les  parts del text o dels paràgrafs.  idees principals.      S’observa  una  notable  riquesa  Hi  ha  una  certa  pobresa  de  S’observa  l’ús  de  sinònims  i  hi  Hi ha repeticions innecessàries  lèxica: diversitat de termes i ús  vocabulari  formal  o  acadèmic,  ha  força  precisió  lèxica,  tot  i  i poca diversitat de vocabulari.    de  sinònims,  presència  de  que l’ús de vocabulari específic  tot  i  que  s’usen  alguns  No  s’observen  termes    vocabulari  específic  i  precisió  podria ser més precís.  sinònims o expressions similars  específics.  lèxica.  per  evitar  la  repetició    En  general,  el  llenguatge  és  En general, el lèxic és pobre i el  excessiva.   El  registre  de  llenguatge  és  formal, no familiar.  registre  de  llenguatge  no  es  Coherència i cohesió lèxica  acadèmic o formal.  El  text  barreja  el  llenguatge  correspon  amb  la  finalitat  del  Hi  ha  algunes  repeticions  que  acadèmic amb un registre més  text.   El text conté les repeticions del  faciliten  la  comprensió  i  familiar.   referent necessàries per a una  algunes  substitucions  per  bona  comprensió,  i  també  les  encadenar les idees.  substitucions  adients  per  encadenar les idees. 
 • 3.     S’observa un ús correcte de les  Es  fa  un  ús  correcte  de  les  Falta  alguna  majúscula  i/o  hi  Falten majúscules o no n’hi ha    majúscules  i  dels  signes  de  majúscules,  els  punts  i  les  ha  errades  en  l’ús  dels  punts  i  cap.  puntuació.  comes.  Pot  haver‐hi  alguna  les comes.     No  s’utilitza  correctament  el  errada  en  altres  signes  de  L’ús  de  les  preposicions  i  Hi  ha  algunes  errades  de  punt  i  seguit  i  el  punt  i  a  part    puntuació.  conjuncions és correcte.  concordança  en  els  sintagmes  per  separar  oracions  i    Es  fa  un  ús  correcte  de  les  nominals  i/o  en  els  sintagmes  paràgrafs.  Les  oracions  respecten  la  preposicions i conjuncions més  verbals.  Cohesió gramatical  concordança  de  gènere,  Hi  ha  nombroses  errades  de  freqüents.  nombre i persona.  Hi  ha  algunes  errades  en  l’ús  concordança  de  gènere  i  Les  oracions  respecten  la  dels  verbs  per  indicar  les  nombre  en  els  sintagmes  Es fa un ús adequat dels temps  concordança  de  gènere,  accions  de  present,  passat  i  nominals  i/o  de  nombre  i  i  els  modes  verbals  al  llarg  de  nombre i persona.   futur.   persona en els verbals.  tot el text.   Les accions de present, passat i  Sovint,  es  fa  un  ús  incorrecte  Al  llarg  del  text,  es  barregen  futur  s’indiquen  correctament,  dels modes verbals.  els  temps  verbals  i  no  hi  ha  tot i que poden existir algunes  una seqüència temporal lògica.    errades  en  l’ús  dels  modes  verbals.     Es  fa  un  ús  adequat  i  Es  fa  un  ús  adequat  dels  Falten  connectors  de  lloc  i  de  L’ús incorrecte dels connectors  connectors de temps i lloc més  temps  o  n’hi  ha  de  mal  de  lloc,  temps,  inici  i  diversificat  dels  connectors  de    temps  i  lloc,  així  com  de  freqüents.   utilitzats.   finalització  altera  l’ordre  lògic  connectors  per  iniciar,  del  text  i  en  dificulta  la  Existeixen  connectors  per  Hi  ha  connectors  per  iniciar  i  Ús dels connectors  distribuir,  continuar,  finalitzar  comprensió.   iniciar, distribuir i finalitzar.   finalitzar  el  text,  però  no  per  o resumir el contingut del text.  distribuir‐lo  adequadament  ni    Si  hi  ha  exemples,  Hi ha connectors que ajuden a  per  destacar  continguts  s’introdueixen  amb  un  completar  el  text,  tot  rellevants.   connector adequat.  introduint  exemples  o    destacant aspectes rellevants.