SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
CHƯƠNG VII
“Việc dân sự cốt ở đôi bên”!
CƠ CẤU BÀI HỌC
1. Khái niệm luật dân sự
2. Chế định tài sản
3. Chế định thừa kế
1. KHÁI NIỆM LUẬT DÂN SỰ
Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ
thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các
quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ tài sản
và quan hệ nhân thân trên cơ sở đảm bảo sự
độc lập, bình đẳng và tự nguyện của các chủ thể
khi tham gia quan hệ đó.
Quan hệ tài sản là quan hệ
giữa người với người thông
qua tài sản được biểu hiện
dưới những dạng khác nhau.
Quan hệ nhân thân là quan hệ liên
quan đến các giá trị tinh thần của con
người, về nguyên tắc luôn gắn với một
người nhất định và không dịch chuyển
từ người này sang người khác
CHỦ THỂ LUẬT DÂN SỰ
Cá
nhân
Hộ gia
đình
Nhà
nước
Tổ hợp
tác
Pháp
nhân
2. CHẾ ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU
- Tài sản.
- Quyền sở hữu.
TÀI SẢN
Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy
tờ có giá và các quyền tài sản.
QUYỀN TÀI SẢN
Quyền tài sản là quyền trị giá được
bằng tiền và có thể chuyển giao
trong giao dịch dân sự, kể cả quyền
sở hữu trí tuệ.
Bất động sản
• Đất đai;
• Nhà, công trình xây
dựng gắn liền với đất
đai;
• Tài sản khác gắn liền
với đất đai, nhà, công
trình xây dựng;
Động sản
• những tài sản
không phải là
bất động sản
QUYỀN SỞ HỮU
Quyền
chiếm
hữu
Quyền
định
đọat
Quyền
sử dụng
chuyển giao
quyền sở
hữu tài sản
hoặc từ bỏ
quyền sở
hữu đó
khai thác
công dụng,
hưởng hoa
lợi, lợi tức
từ tài sản
nắm giữ,
quản lý
tài sản
3. CHẾ ĐỊNH THỪA KẾ
Thừa kế là một loại
quan hệ xã hội tồn
tại khách quan trong
đời sống xã hội thể
hiện ở việc chuyển
giao tài sản của
người đã chết cho
những người còn
sống.
MỘT SỐ KHÁI NIỆM
 Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết,
phần tài sản của người chết trong tài sản chung
với người khác.
 Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài
sản chết.
 Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của
người để lại di sản; nếu không xác định được nơi
cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi
có toàn bộ hoặc phần lớn di sản.
NGƯỜI THỪA KẾ
Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống
vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn
sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành
thai trước khi người để lại di sản chết.
Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là
cơ quan, tổ chức thì phải là cơ quan, tổ chức tồn
tại vào thời điểm mở thừa kế
NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN HƯỞNG DI SẢN
(TRỪ TH: NẾU NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN ĐÃ BIẾT HÀNH VI CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÓ, NHƯNG VẪN
CHO HỌ HƯỞNG DI SẢN THEO DI CHÚC )
Người bị kết
án về hành vi
cố ý xâm phạm
tính mạng, sức
khoẻ hoặc về
hành vi ngược
đãi nghiêm
trọng, hành hạ
người để lại di
sản, xâm phạm
nghiêm trọng
danh dự, nhân
phẩm của
người đó
Người vi
phạm nghiêm
trọng nghĩa
vụ nuôi
dưỡng người
để lại di sản
Người bị kết
án về hành vi
cố ý xâm phạm
tính mạng
người thừa kế
khác nhằm
hưởng một
phần hoặc toàn
bộ phần di sản
mà người thừa
kế đó có quyền
hưởng
Người có hành
vi lừa dối,
cưỡng ép hoặc
ngăn cản người
để lại di sản
trong việc lập di
chúc; giả mạo
di chúc, sửa
chữa di chúc,
huỷ di chúc
nhằm hưởng
một phần hoặc
toàn bộ di sản
trái với ý chí
của người để lại
di sản.
THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỀ THỪA KẾ
Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu
chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình
hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là
mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế
thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để
lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
HÌNH THỨC THỪA KẾ
THEO
DI
CHÚC
THEO
PHÁP
LUẬT
NHỮNG TRƯỜNG HỢP THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT (1)
a) Không có di chúc;
b) Di chúc không hợp pháp;
c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết
cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được
hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;
d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà
không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.
NHỮNG TRƯỜNG HỢP THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT
(2)
a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;
b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có
hiệu lực pháp luật;
c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng
họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước
hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan,
tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời
điểm mở thừa kế.
NGƯỜI THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT
Hàng I
Cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú
ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết;
cháu ruột của người chết mà người chết là bác
ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột
của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại
Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh
ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu
ruột của người chết mà người chết là ông
nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại
Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ
nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết
Hàng II
Hàng III
THỪA KẾ THEO DI CHÚC
 Di chúc là sự
thể hiện ý chí
của cá nhân
nhằm chuyển
tài sản của
mình cho người
khác sau khi
chết.
THỪA KẾ THEO DI CHÚC
Chủ thể:
 Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ
trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc
bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ
được hành vi của mình.
 Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười
tám tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ
hoặc người giám hộ đồng ý.
HÌNH
THỨC
DI
CHÚC
Miệng
Công
chức,
chứng
thực
Viết
Người
làm
chứng
NGƯỜI THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO
NỘI DUNG CỦA DI CHÚC
- Con chưa
thành niên,
cha, mẹ, vợ,
chồng;
- Con đã thành
niên mà không có
khả năng lao
động
2/3 của
1 suất
Cách tính 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp
luật được tính theo công thức sau:
Tổng di sản gốc
Số lượng người thừa
kế gốc tại hàng thừa
kế thứ nhất
2
3
TÌNH HUỐNG CỤ THẾ
Vợ chồng ông A, bà B có 3 người con chung là C, D và E. Ông A
chết có để lại di chúc truất quyền thừa kế của bà B và di tặng cho
anh C 1/2 di sản, còn 1/2 di sản giao cho anh D quản lý dùng vào
việc thờ cúng. Di sản của ông A có 90.000.000 đồng.
Giải quyết tình huống:
- Di sản thừa kế gốc của ông A để lại là 90.000.000 đồng.
- Bà B thuộc đối tượng hưởng thừa kế không phụ thuộc nội dung di
chúc nên phần tiền bà B nhận được là 90.000.000 đồng : 3 x 2/3 =
20.000.000 đồng.
- Phần di sản thừa kế anh C hưởng:70.000.000 đồng : 2 =
35.000.000 đồng;
- Phần di sản dùng vào việc thờ cúng giao cho D quản lý:
70.000.000 đồng : 2 = 35.000.000 đồng.
THỪA KẾ THẾ VỊ
Trong trường hợp con của người để lại di sản chết
trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di
sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc
mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống.
Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm
với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di
sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn
sống.

More Related Content

What's hot

Chương 8 luật hình sự
Chương 8  luật hình sựChương 8  luật hình sự
Chương 8 luật hình sự
Tử Long
 
Phap luat dai_cuong
Phap luat dai_cuongPhap luat dai_cuong
Phap luat dai_cuong
PU ZY
 
Hai phương pháp sản xuất ra GTTD
Hai phương pháp sản xuất ra GTTDHai phương pháp sản xuất ra GTTD
Hai phương pháp sản xuất ra GTTD
Tiểu Hoa Đà
 
Biên bản họp nhóm
Biên bản họp nhómBiên bản họp nhóm
Biên bản họp nhóm
LeeEin
 
bài tập tình huống môn pháp luật đại cương
bài tập tình huống môn pháp luật đại cươngbài tập tình huống môn pháp luật đại cương
bài tập tình huống môn pháp luật đại cương
Lê Xuân
 
Tiểu luận quy luật phủ đ...ận văn
Tiểu luận quy luật phủ đ...ận vănTiểu luận quy luật phủ đ...ận văn
Tiểu luận quy luật phủ đ...ận văn
letambp2003
 

What's hot (20)

Luật thừa kế
Luật thừa kếLuật thừa kế
Luật thừa kế
 
Tiểu luận cương lĩnh đầu tiên của đảng cộng sản việt nam
Tiểu luận cương lĩnh đầu tiên của đảng cộng sản việt namTiểu luận cương lĩnh đầu tiên của đảng cộng sản việt nam
Tiểu luận cương lĩnh đầu tiên của đảng cộng sản việt nam
 
Đề tài: Quản lý dự án trong quá trình thiết kế dự án xây dựng, HOT
Đề tài: Quản lý dự án trong quá trình thiết kế dự án xây dựng, HOTĐề tài: Quản lý dự án trong quá trình thiết kế dự án xây dựng, HOT
Đề tài: Quản lý dự án trong quá trình thiết kế dự án xây dựng, HOT
 
Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc nội thất
Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc nội thấtGiáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc nội thất
Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc nội thất
 
Chương 8 luật hình sự
Chương 8  luật hình sựChương 8  luật hình sự
Chương 8 luật hình sự
 
318 câu trắc nghiệm kinh tế chính trị
318 câu trắc nghiệm kinh tế chính trị318 câu trắc nghiệm kinh tế chính trị
318 câu trắc nghiệm kinh tế chính trị
 
Chuong IV. KTCT.ppt
Chuong IV. KTCT.pptChuong IV. KTCT.ppt
Chuong IV. KTCT.ppt
 
Hóa vô cơ tập 2 - Hoàng Nhâm
Hóa vô cơ tập 2 - Hoàng NhâmHóa vô cơ tập 2 - Hoàng Nhâm
Hóa vô cơ tập 2 - Hoàng Nhâm
 
Dc on tap_triet_hoc_mac_lenin
Dc on tap_triet_hoc_mac_leninDc on tap_triet_hoc_mac_lenin
Dc on tap_triet_hoc_mac_lenin
 
Giáo trình Quản trị học.pdf
Giáo trình Quản trị học.pdfGiáo trình Quản trị học.pdf
Giáo trình Quản trị học.pdf
 
ỨNG DỤNG CHỦNG VI SINH VẬT XỬ LÝ RÁC THẢI
ỨNG DỤNG CHỦNG VI SINH VẬT XỬ LÝ RÁC THẢIỨNG DỤNG CHỦNG VI SINH VẬT XỬ LÝ RÁC THẢI
ỨNG DỤNG CHỦNG VI SINH VẬT XỬ LÝ RÁC THẢI
 
Ikidoc.com-Các câu hỏi tự luận môn triết học mác lênin
Ikidoc.com-Các câu hỏi tự luận môn triết học mác lêninIkidoc.com-Các câu hỏi tự luận môn triết học mác lênin
Ikidoc.com-Các câu hỏi tự luận môn triết học mác lênin
 
Phap luat dai_cuong
Phap luat dai_cuongPhap luat dai_cuong
Phap luat dai_cuong
 
Hai phương pháp sản xuất ra GTTD
Hai phương pháp sản xuất ra GTTDHai phương pháp sản xuất ra GTTD
Hai phương pháp sản xuất ra GTTD
 
Hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp chuyên đề môn học update2
Hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp chuyên đề môn học update2Hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp chuyên đề môn học update2
Hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp chuyên đề môn học update2
 
Giáo trình cấu tạo kiến trúc
Giáo trình cấu tạo kiến trúcGiáo trình cấu tạo kiến trúc
Giáo trình cấu tạo kiến trúc
 
Biên bản họp nhóm
Biên bản họp nhómBiên bản họp nhóm
Biên bản họp nhóm
 
bài tập tình huống môn pháp luật đại cương
bài tập tình huống môn pháp luật đại cươngbài tập tình huống môn pháp luật đại cương
bài tập tình huống môn pháp luật đại cương
 
Tiểu luận quy luật phủ đ...ận văn
Tiểu luận quy luật phủ đ...ận vănTiểu luận quy luật phủ đ...ận văn
Tiểu luận quy luật phủ đ...ận văn
 
Bài giảng môn phương pháp nghiên cứu khoa học
Bài giảng môn phương pháp nghiên cứu khoa họcBài giảng môn phương pháp nghiên cứu khoa học
Bài giảng môn phương pháp nghiên cứu khoa học
 

Similar to CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx

Similar to CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx (20)

Cơ sở lý luận về phân chia di sản thừa kế.docx
Cơ sở lý luận về phân chia di sản thừa kế.docxCơ sở lý luận về phân chia di sản thừa kế.docx
Cơ sở lý luận về phân chia di sản thừa kế.docx
 
Đề tài: Kỹ năng của luật sư trong các vụ án về thừa kế, lý luận và thực tiễn
Đề tài: Kỹ năng của luật sư trong các vụ án về thừa kế, lý luận và thực tiễnĐề tài: Kỹ năng của luật sư trong các vụ án về thừa kế, lý luận và thực tiễn
Đề tài: Kỹ năng của luật sư trong các vụ án về thừa kế, lý luận và thực tiễn
 
Cơ Sở Lý Luận Di Chúc Chung Của Vợ Chồng Theo Pháp Luật Dân Sự Việt Nam
Cơ Sở Lý Luận Di Chúc Chung Của Vợ Chồng Theo Pháp Luật Dân Sự Việt NamCơ Sở Lý Luận Di Chúc Chung Của Vợ Chồng Theo Pháp Luật Dân Sự Việt Nam
Cơ Sở Lý Luận Di Chúc Chung Của Vợ Chồng Theo Pháp Luật Dân Sự Việt Nam
 
Cơ Sở Lý Luận Di Chúc Chung Của Vợ Chồng Theo Pháp Luật Dân Sự Việt Nam
Cơ Sở Lý Luận Di Chúc Chung Của Vợ Chồng Theo Pháp Luật Dân Sự Việt NamCơ Sở Lý Luận Di Chúc Chung Của Vợ Chồng Theo Pháp Luật Dân Sự Việt Nam
Cơ Sở Lý Luận Di Chúc Chung Của Vợ Chồng Theo Pháp Luật Dân Sự Việt Nam
 
Cơ Sở Lý Luận Khoá Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Đà Lạt
Cơ Sở Lý Luận Khoá Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Đà LạtCơ Sở Lý Luận Khoá Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Đà Lạt
Cơ Sở Lý Luận Khoá Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Đà Lạt
 
Tiều luận Chế định thừa kế trong Bộ Luật dân sự. HAY
Tiều luận Chế định thừa kế trong Bộ Luật dân sự. HAYTiều luận Chế định thừa kế trong Bộ Luật dân sự. HAY
Tiều luận Chế định thừa kế trong Bộ Luật dân sự. HAY
 
Bộ luật dân sự
Bộ luật dân sự Bộ luật dân sự
Bộ luật dân sự
 
Giao trinh hon nhan gia dinh p2
Giao trinh hon nhan gia dinh p2Giao trinh hon nhan gia dinh p2
Giao trinh hon nhan gia dinh p2
 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ.docx
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ.docxCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ.docx
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ.docx
 
Dap-an-Luat-dan-su.docx
Dap-an-Luat-dan-su.docxDap-an-Luat-dan-su.docx
Dap-an-Luat-dan-su.docx
 
Hình Thức Di Chúc Theo Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự 2005
Hình Thức Di Chúc Theo Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự 2005Hình Thức Di Chúc Theo Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự 2005
Hình Thức Di Chúc Theo Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự 2005
 
Pldc
PldcPldc
Pldc
 
Luận Văn Thừa Kế Quyền Sử Dụng Đất Theo Pháp Luật Việt Nam.
Luận Văn Thừa Kế Quyền Sử Dụng Đất Theo Pháp Luật Việt Nam.Luận Văn Thừa Kế Quyền Sử Dụng Đất Theo Pháp Luật Việt Nam.
Luận Văn Thừa Kế Quyền Sử Dụng Đất Theo Pháp Luật Việt Nam.
 
THỪA KẾ.docx
THỪA KẾ.docxTHỪA KẾ.docx
THỪA KẾ.docx
 
Hợp Đồng Cho Thuê Quyền Sử Dụng Đất Của Hộ Gia Đình, Cá Nhân
Hợp Đồng Cho Thuê Quyền Sử Dụng Đất Của Hộ Gia Đình, Cá NhânHợp Đồng Cho Thuê Quyền Sử Dụng Đất Của Hộ Gia Đình, Cá Nhân
Hợp Đồng Cho Thuê Quyền Sử Dụng Đất Của Hộ Gia Đình, Cá Nhân
 
Sổ tay BĐS cho người mới (Phần 1: Khái niệm)
Sổ tay BĐS cho người mới (Phần 1: Khái niệm)Sổ tay BĐS cho người mới (Phần 1: Khái niệm)
Sổ tay BĐS cho người mới (Phần 1: Khái niệm)
 
Cơ Sở Lý Luận Về Pháp Luật Thừa Kế Theo Di Chúc.docx
Cơ Sở Lý Luận Về Pháp Luật Thừa Kế Theo Di Chúc.docxCơ Sở Lý Luận Về Pháp Luật Thừa Kế Theo Di Chúc.docx
Cơ Sở Lý Luận Về Pháp Luật Thừa Kế Theo Di Chúc.docx
 
Cơ Sở Lý Luận Chế Độ Tài Sản Của Vợ Chồng Theo Thỏa Thuận Theo Luật Hôn Nh...
Cơ Sở Lý Luận Chế Độ Tài Sản Của Vợ Chồng Theo Thỏa Thuận Theo Luật Hôn Nh...Cơ Sở Lý Luận Chế Độ Tài Sản Của Vợ Chồng Theo Thỏa Thuận Theo Luật Hôn Nh...
Cơ Sở Lý Luận Chế Độ Tài Sản Của Vợ Chồng Theo Thỏa Thuận Theo Luật Hôn Nh...
 
Cơ Sở Lý Luận Chế Độ Tài Sản Của Vợ Chồng Theo Thỏa Thuận Theo Luật Hôn Nh...
Cơ Sở Lý Luận Chế Độ Tài Sản Của Vợ Chồng Theo Thỏa Thuận Theo Luật Hôn Nh...Cơ Sở Lý Luận Chế Độ Tài Sản Của Vợ Chồng Theo Thỏa Thuận Theo Luật Hôn Nh...
Cơ Sở Lý Luận Chế Độ Tài Sản Của Vợ Chồng Theo Thỏa Thuận Theo Luật Hôn Nh...
 
Luật dân sự
Luật dân sựLuật dân sự
Luật dân sự
 

Recently uploaded

CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
nguyendoan3122102508
 

Recently uploaded (20)

nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docx
nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docxnghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docx
nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docx
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdfTalk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
 
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiếtVợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
 
Đồ án tốt nghiệp “Khảo sát ý thức bảo vệ môi trường của các hộ kinh doanh ăn ...
Đồ án tốt nghiệp “Khảo sát ý thức bảo vệ môi trường của các hộ kinh doanh ăn ...Đồ án tốt nghiệp “Khảo sát ý thức bảo vệ môi trường của các hộ kinh doanh ăn ...
Đồ án tốt nghiệp “Khảo sát ý thức bảo vệ môi trường của các hộ kinh doanh ăn ...
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfxemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
 
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdf
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdfTien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdf
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdf
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
 
Unit 1 - Luyện chuyên sâu Ngữ pháp và Bài tập tiếng Anh 6 (HS).docx
Unit 1 - Luyện chuyên sâu Ngữ pháp và Bài tập tiếng Anh 6 (HS).docxUnit 1 - Luyện chuyên sâu Ngữ pháp và Bài tập tiếng Anh 6 (HS).docx
Unit 1 - Luyện chuyên sâu Ngữ pháp và Bài tập tiếng Anh 6 (HS).docx
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Đồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLS
Đồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLSĐồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLS
Đồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLS
 
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdfNghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
 
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
 

CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx

 • 1. CHƯƠNG VII “Việc dân sự cốt ở đôi bên”!
 • 2. CƠ CẤU BÀI HỌC 1. Khái niệm luật dân sự 2. Chế định tài sản 3. Chế định thừa kế
 • 3. 1. KHÁI NIỆM LUẬT DÂN SỰ Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân trên cơ sở đảm bảo sự độc lập, bình đẳng và tự nguyện của các chủ thể khi tham gia quan hệ đó.
 • 4. Quan hệ tài sản là quan hệ giữa người với người thông qua tài sản được biểu hiện dưới những dạng khác nhau. Quan hệ nhân thân là quan hệ liên quan đến các giá trị tinh thần của con người, về nguyên tắc luôn gắn với một người nhất định và không dịch chuyển từ người này sang người khác
 • 5. CHỦ THỂ LUẬT DÂN SỰ Cá nhân Hộ gia đình Nhà nước Tổ hợp tác Pháp nhân
 • 6. 2. CHẾ ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU - Tài sản. - Quyền sở hữu.
 • 7. TÀI SẢN Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản.
 • 8. QUYỀN TÀI SẢN Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ.
 • 9. Bất động sản • Đất đai; • Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; • Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; Động sản • những tài sản không phải là bất động sản
 • 10. QUYỀN SỞ HỮU Quyền chiếm hữu Quyền định đọat Quyền sử dụng chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản nắm giữ, quản lý tài sản
 • 11. 3. CHẾ ĐỊNH THỪA KẾ Thừa kế là một loại quan hệ xã hội tồn tại khách quan trong đời sống xã hội thể hiện ở việc chuyển giao tài sản của người đã chết cho những người còn sống.
 • 12. MỘT SỐ KHÁI NIỆM  Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.  Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.  Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản.
 • 13. NGƯỜI THỪA KẾ Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là cơ quan, tổ chức thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế
 • 14. NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN HƯỞNG DI SẢN (TRỪ TH: NẾU NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN ĐÃ BIẾT HÀNH VI CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÓ, NHƯNG VẪN CHO HỌ HƯỞNG DI SẢN THEO DI CHÚC ) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.
 • 15. THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỀ THỪA KẾ Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
 • 16. HÌNH THỨC THỪA KẾ THEO DI CHÚC THEO PHÁP LUẬT
 • 17.
 • 18. NHỮNG TRƯỜNG HỢP THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT (1) a) Không có di chúc; b) Di chúc không hợp pháp; c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế; d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.
 • 19. NHỮNG TRƯỜNG HỢP THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT (2) a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc; b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật; c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế.
 • 20. NGƯỜI THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT Hàng I Cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết Hàng II Hàng III
 • 21. THỪA KẾ THEO DI CHÚC  Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.
 • 22. THỪA KẾ THEO DI CHÚC Chủ thể:  Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.  Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
 • 24. NGƯỜI THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG CỦA DI CHÚC - Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; - Con đã thành niên mà không có khả năng lao động 2/3 của 1 suất
 • 25. Cách tính 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật được tính theo công thức sau: Tổng di sản gốc Số lượng người thừa kế gốc tại hàng thừa kế thứ nhất 2 3
 • 26. TÌNH HUỐNG CỤ THẾ Vợ chồng ông A, bà B có 3 người con chung là C, D và E. Ông A chết có để lại di chúc truất quyền thừa kế của bà B và di tặng cho anh C 1/2 di sản, còn 1/2 di sản giao cho anh D quản lý dùng vào việc thờ cúng. Di sản của ông A có 90.000.000 đồng. Giải quyết tình huống: - Di sản thừa kế gốc của ông A để lại là 90.000.000 đồng. - Bà B thuộc đối tượng hưởng thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc nên phần tiền bà B nhận được là 90.000.000 đồng : 3 x 2/3 = 20.000.000 đồng. - Phần di sản thừa kế anh C hưởng:70.000.000 đồng : 2 = 35.000.000 đồng; - Phần di sản dùng vào việc thờ cúng giao cho D quản lý: 70.000.000 đồng : 2 = 35.000.000 đồng.
 • 27. THỪA KẾ THẾ VỊ Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống. Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.