SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Page 1/4
Xây dựng khuyến cáo về thực hành tốt
theo
Phương pháp “Khuyến cáo xây dựng trên cơ sở sự đồng thuận được hợp thức hóa”
Biện soạn ngày 12/2010 bởi Hội cấp cao y tế (HAS), Pháp
Nguồn: http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-
01/fiche_consensus_formalise.pdf
Dịch: DS. Đào Thu Trang1, ThS.DS. Võ Thị Hà2
1. Dược sĩ đang theo học Chương trình Thạc sĩ Y tế công cộng, Pháp
2. Giảng viên Dược lâm sàng, ĐH Y Dược Huế
Tài liệu này giới thiệu một cách hệ thống phương pháp xây dựng các khuyến cáo thực hành tốt
theo phương pháp “Khuyến cáo xây dựng trên cơ sở sự đồng thuận được hợp thức hóa”
MÔ TẢ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP
□ Phương pháp xây dựng các khuyến cáo thực hành tốt theo phương pháp “Khuyến cáo xây
dựng trên cơ sở sự đồng thuận được hợp thức hóa” vừa là một "phương pháp xây dựng
khuyến cáo" vừa là một "phương pháp xây dựng sự đồng thuận".
□ Mục đích của "Phương pháp xây dựng khuyến cáo" là soạn một vài điểm khuyến cáo
ngắn gọn, rõ ràng, trả lời được các câu hỏi đặt ra.
□ Mục đích của "Phương pháp xây dựng sự đồng thuận" là chính thức hóa mức độ đồng ý
giữa các chuyên gia trong việc xác định và lựa chọn các điểm thống nhất (nền tảng của
các khuyến cáo), các điểm không thống nhất hoặc do dự giữa các chuyên gia, nhờ quá
trình đánh giá lặp lại nhiều lần trên cơ sở các thông tin phản hồi từ đánh giá trước đó.
□ Đây là một phương pháp chặt chẽ và rõ ràng, soạn thảo dựa trên sự tham gia của các
chuyên gia trong lĩnh vực liên quan và đại diện của bệnh nhân hoặc người sử dụng, có sự
thẩm định của nhóm chuyên gia độc lập bên ngoài, có tính độc lập, minh bạch, đồng thời
có biện pháp để phòng và quản lý các xung đột lợi ích.
□ Đối với việc xây dựng khuyến cáo thực hành tốt, cần có bước lên kế hoạch xây dựng
khuyến cáo (xem chi tiết ở hướng dẫn khác)
Page 2/4
NGƯỜI THỰC HIỆN
Nhóm điều hành
Bao gồm tốt nhất là 6-8 chuyên gia y tế và đại diện người sử dụng hệ thống y tế (trong đó
có một trưởng nhóm và một người quản lý dự án).
Các thành viên phải có kiến thức thực hành tốt trong lĩnh vực nghiên cứu, có khả năng
đánh giá tính thích đáng của các nghiên cứu đã công bố và các tình huống lâm sàng khác
nhau).
□ Nhóm điều hành cần biên soạn các lập luận khoa học sau khi phân tích và tổng hợp
các dữ liệu và các thảo luận liên quan đến thực hành đã có.
□ Nhóm điều hành cần biên soạn các đề xuất để đưa nhóm đánh giá thực hiện
□ Nhóm điều hành dựa trên các kết quả thu được từ nhóm đánh giá thực hiện, tiến hành
soạn bản dự thảo của khuyến cáo
□ Sau giai đoạn đọc thẩm định được thực hiện bởi nhóm đọc, nhóm điều hành chỉ đạo
hoàn tất văn bản khuyến cáo trong cuộc họp toàn thể với nhóm đánh giá.
Nhóm đánh giá
Bao gồm tốt nhất là 9-15 thành viên có công việc thực hành hàng ngày liên quan trực tiếp
đến lĩnh vực trong khuyến cáo.
□ Nhóm đánh giá thông qua hai vòng bỏ phiếu để quyết định những đề xuất nào cần giữ
lại cho bản dự thảo của khuyến cáo, dựa trên mức độ bằng chứng đã có và kinh
nghiệm thực tế của cá thành viên.
□ Sau giai đoạn đọc thẩm định được thực hiện bởi nhóm đọc, nhóm đánh giá hoàn tất
văn bản khuyến cáo trong cuộc họp toàn thể với nhóm điều hành.
Nhóm đọc
Bao gồm 30 – 50 thành viên có lĩnh vực chuyên môn liên quan hoặc không liên quan đến
khuyến cáo. Điều này cho phép mở rộng các thành viên là các đại diện của các lĩnh vực y
khoa chuyên sâu, hay các lĩnh vực không phải y tế, hay các hội dân sự, vốn không tham
gia trong nhóm điều hành và nhóm đánh giá.
□ Nhóm đọc đưa ra ý kiến chính thức về nội dung và hình thức của bản dự thảo của
khuyến cáo, đặc biệt về tính ứng dụng, tính chấp nhận được và tính dễ hiểu của
khuyến cáo.
□ Các ý kiến mang tính cá nhân không được thu nhận
□ Khi các vấn đề xã hội dẫn đến sự không thống nhất ý kiến, tổ chức y tế có thể tổ chức
trưng cầu ý kiến của cộng đồng để thu nhận ý kiến từ các bên liên quan chưa tham gia
trước đó.
□ Người quản lý dự án phải đảm bảo:
- Thành phần của các nhóm phù hợp với những gì đã được quy định trong dự án xây
dựng khuyến cáo
- Việc lựa chọn các thành viên tham gia phải đảm bảo tiêu chí tạo sự đa dạng và cân
bằng giữa các ngành nghề liên quan, đa dạng về quan điểm, cách thức thực hành và
nơi thực hành.
Page 3/4
TIẾN HÀNH
Pha tổng quan y văn một cách hệ thống
Giai đoạn này nhằm soạn các lập luận khoa học và một danh sách các đề xuất để đưa cho
nhóm đánh giá dưới hình thức câu hỏi
□ Thực hiện bởi nhóm điều hành
□ Cần tiến hành tra cứu tài liệu y văn một cách hệ thống, với sự giúp đỡ của một người
có kinh nghiệm
□ Nhóm điều hành có thể thao khảo ý kiến chuyên gia bên ngoài để tăng tính hợp lý của
các đề xuất trong khuyến cáo
□ Ở giai đoạn này, các đề xuất có thể bổ sung cho nhau hoặc mâu thuẫn với nhau, do nó
bao gồm tất cả các ý kiến của các thành viên trong nhóm đưa ra trong cuộc họp
□ Không yêu cầu sự đồng thuận trong cuộc họp của nhóm điều hành
Giai đoạn đánh giá
Giai đoạn này gồm 3 bước, nhằm quyết định những điểm thống nhất, không thống nhất
hay còn do dự giữa các thành viên của nhóm đánh giá, bằng cách bỏ phiếu 2 vòng và một
cuộc họp trung gian có sự phản hồi thông tin. Mục đích nhằm lựa chọn ra các đề xuất
được đồng thuận bởi các thành viên của nhóm đánh giá.
□ Thực hiện bởi nhóm đánh giá
□ Các quy tắc đánh giá và phân tích kết quả phải chuyển đến cho các thành viên của
nhóm đánh giá trước khi tiến hành đánh giá
Giai đoạn soạn bản dự thảo của khuyến cáo
Trưởng nhóm điều hành và người quản lý dự án soạn bản dự thảo của khuyến cáo để
trình nhóm đọc
Giai đoạn đọc
Nhằm soạn ra một báo cáo phân tích thu thập tất cả các đánh giá và bình luận của các
thành viên nhóm đọc và ý kiến từ cộng đồng (nếu có).
□ Người quản lý dự án gửi cho các thành viên nhóm đọc lập luận khoa học, bản dự thảo
của khuyến cáo và câu hỏi để mỗi thành viên trong nhóm đưa ra ý kiến cá nhân bằng
thư điện tử
□ Câu hỏi đánh giá cho mỗi đề xuất trong khuyến cáo phải bao gồm một thang điểm từ
1 đến 9 về sự đồng ý, kèm theo một ô trống để thành viên cho ý kiến góp ý.
Giai đoạn hoàn thiện
Nhằm biên soạn bản cuối cùng của các lập luận khoa học, các khuyến cáo và bản tổng
hợp, sau đó phân phát bản đã phê chuẩn của 3 tài liệu này.
□ Có sự tham gia của nhóm điều hành, nhóm đánh giá và cơ quan phê chuẩn của Bộ y
tế.
Page 4/4
Xác định mục tiêu và
danh sách câu hỏi
Xác định chuyên gia
liên quan
HAS
Xác định những đối tượng có liên quan
Đảm bảo công tác tổ chức
Xác định thành viên của nhóm điều
hành, nhóm đánh giá và nhóm đọc
Chọn chủ đề
Chọn phương pháp
làm việc
Chịu trách nhiệm
dự án
Xác định, lựa
chọn, phân tích,
tổng hợp y văn
trong mối quanhệ
chặt chẽ với:
Nhóm điều hành
2-3 cuộc họp
Soạn thảo các đề xuất
Đánh giá lần 1
Câu hỏi trực tuyến
Phân tích các câu trả lời
Họp trực tiếp
Thảo luận về các đánh giá và các đề xuất
Đánh giá lần 2
Câu hỏi trực tuyến
Phân tích câu trả lời của nhóm đánh giá
Soạn bảndự thảo khuyến cáo cho nhóm đọc
Nhóm đọc
Đánh giá, bình luận
Câu hỏi trực tuyến
Họp trực tiếp
Phân tích câu trả lời của nhóm đọc
Thảo luận về các bình luận của nhóm đọc
Soạn bản bản cuối cùng của khuyến cáo
Phê chuẩn
Phân phát
Nhóm đánh giá
PhasoạndựánPhatiếnhànhh
PhatổnghợpyvănPhađánhgiá
Phasoạnbảndựthảo
PhađọcPhahoànthành

More Related Content

Viewers also liked

Giới thiệu các hội dược Việt Nam và so sánh với thế giới
Giới thiệu các hội dược Việt Nam và so sánh với thế giớiGiới thiệu các hội dược Việt Nam và so sánh với thế giới
Giới thiệu các hội dược Việt Nam và so sánh với thế giớiHA VO THI
 
Ca lâm sàng nhiễm trùng tiết niệu
Ca lâm sàng nhiễm trùng tiết niệuCa lâm sàng nhiễm trùng tiết niệu
Ca lâm sàng nhiễm trùng tiết niệuHA VO THI
 
Thuốc chống đông
Thuốc chống đông Thuốc chống đông
Thuốc chống đông HA VO THI
 
Phân tích CLS suy tim
Phân tích CLS suy tim Phân tích CLS suy tim
Phân tích CLS suy tim HA VO THI
 
Phân tích CLS gout cấp
Phân tích CLS gout cấpPhân tích CLS gout cấp
Phân tích CLS gout cấpHA VO THI
 
Phân tích CLS tăng huyết áp
Phân tích CLS tăng huyết ápPhân tích CLS tăng huyết áp
Phân tích CLS tăng huyết ápHA VO THI
 
Hướng dẫn liều dùng kháng sinh cho trẻ em
Hướng dẫn liều dùng kháng sinh cho trẻ emHướng dẫn liều dùng kháng sinh cho trẻ em
Hướng dẫn liều dùng kháng sinh cho trẻ emHA VO THI
 
Hiệu quả của buscopan và no-spa trong chuyển dạ
Hiệu quả của buscopan và no-spa trong chuyển dạHiệu quả của buscopan và no-spa trong chuyển dạ
Hiệu quả của buscopan và no-spa trong chuyển dạHA VO THI
 
Ca lâm sàng COPD
Ca lâm sàng COPDCa lâm sàng COPD
Ca lâm sàng COPDHA VO THI
 
Tài liệu thông tin giành cho người tình nguyện
Tài liệu thông tin giành cho người tình nguyệnTài liệu thông tin giành cho người tình nguyện
Tài liệu thông tin giành cho người tình nguyệnHA VO THI
 

Viewers also liked (11)

Giới thiệu các hội dược Việt Nam và so sánh với thế giới
Giới thiệu các hội dược Việt Nam và so sánh với thế giớiGiới thiệu các hội dược Việt Nam và so sánh với thế giới
Giới thiệu các hội dược Việt Nam và so sánh với thế giới
 
Ca lâm sàng nhiễm trùng tiết niệu
Ca lâm sàng nhiễm trùng tiết niệuCa lâm sàng nhiễm trùng tiết niệu
Ca lâm sàng nhiễm trùng tiết niệu
 
Thuốc chống đông
Thuốc chống đông Thuốc chống đông
Thuốc chống đông
 
Suy tim
Suy timSuy tim
Suy tim
 
Phân tích CLS suy tim
Phân tích CLS suy tim Phân tích CLS suy tim
Phân tích CLS suy tim
 
Phân tích CLS gout cấp
Phân tích CLS gout cấpPhân tích CLS gout cấp
Phân tích CLS gout cấp
 
Phân tích CLS tăng huyết áp
Phân tích CLS tăng huyết ápPhân tích CLS tăng huyết áp
Phân tích CLS tăng huyết áp
 
Hướng dẫn liều dùng kháng sinh cho trẻ em
Hướng dẫn liều dùng kháng sinh cho trẻ emHướng dẫn liều dùng kháng sinh cho trẻ em
Hướng dẫn liều dùng kháng sinh cho trẻ em
 
Hiệu quả của buscopan và no-spa trong chuyển dạ
Hiệu quả của buscopan và no-spa trong chuyển dạHiệu quả của buscopan và no-spa trong chuyển dạ
Hiệu quả của buscopan và no-spa trong chuyển dạ
 
Ca lâm sàng COPD
Ca lâm sàng COPDCa lâm sàng COPD
Ca lâm sàng COPD
 
Tài liệu thông tin giành cho người tình nguyện
Tài liệu thông tin giành cho người tình nguyệnTài liệu thông tin giành cho người tình nguyện
Tài liệu thông tin giành cho người tình nguyện
 

Similar to Phương pháp “Khuyến cáo xây dựng trên cơ sở sự đồng thuận được hợp thức hóa”

LỰA CHỌN GIẢI PHÁP ( QUẢN LÝ Y TẾ)
LỰA CHỌN GIẢI PHÁP ( QUẢN LÝ Y TẾ)LỰA CHỌN GIẢI PHÁP ( QUẢN LÝ Y TẾ)
LỰA CHỌN GIẢI PHÁP ( QUẢN LÝ Y TẾ)SoM
 
THEO DÕI ĐÁNH GIÁ CAN THIỆP
THEO DÕI ĐÁNH GIÁ CAN THIỆPTHEO DÕI ĐÁNH GIÁ CAN THIỆP
THEO DÕI ĐÁNH GIÁ CAN THIỆPSoM
 
Nghien cuu khoa hoc cuoi ky
Nghien cuu khoa hoc cuoi kyNghien cuu khoa hoc cuoi ky
Nghien cuu khoa hoc cuoi kymisa.chan91
 
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Viết Luận Văn Thạc Sỹ
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Viết Luận Văn Thạc Sỹ Phương Pháp Nghiên Cứu Và Viết Luận Văn Thạc Sỹ
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Viết Luận Văn Thạc Sỹ nataliej4
 
Xây dựng dự án
Xây dựng dự ánXây dựng dự án
Xây dựng dự ánforeman
 
Trinh dienbaiday
Trinh dienbaidayTrinh dienbaiday
Trinh dienbaidayk38103027
 
Trinh dien baiday
Trinh dien baidayTrinh dien baiday
Trinh dien baidayk38103027
 
Dai cuong NCKHYH.ppt
Dai cuong NCKHYH.pptDai cuong NCKHYH.ppt
Dai cuong NCKHYH.pptDinh43
 
Chuong 2 - Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu có liên quan.pptx
Chuong 2 - Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu có liên quan.pptxChuong 2 - Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu có liên quan.pptx
Chuong 2 - Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu có liên quan.pptxYnNhiV14
 
Các loại hình đánh giá trong giáo dục mới chỉnh 1 (1).pdf
Các loại hình đánh giá trong giáo dục mới chỉnh 1 (1).pdfCác loại hình đánh giá trong giáo dục mới chỉnh 1 (1).pdf
Các loại hình đánh giá trong giáo dục mới chỉnh 1 (1).pdfTuyetHa9
 
MÔ HÌNH, NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG...
MÔ HÌNH, NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG...MÔ HÌNH, NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG...
MÔ HÌNH, NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG...NuioKila
 
529 _11._ky_nang_lam_viec_nhom
529  _11._ky_nang_lam_viec_nhom529  _11._ky_nang_lam_viec_nhom
529 _11._ky_nang_lam_viec_nhomTri Dung Nguyen
 
11. ky nang lam viec nhom
11. ky nang lam viec nhom11. ky nang lam viec nhom
11. ky nang lam viec nhomTang Tan Dung
 
File goc 769020
File goc 769020File goc 769020
File goc 769020huuphuoc
 

Similar to Phương pháp “Khuyến cáo xây dựng trên cơ sở sự đồng thuận được hợp thức hóa” (20)

LỰA CHỌN GIẢI PHÁP ( QUẢN LÝ Y TẾ)
LỰA CHỌN GIẢI PHÁP ( QUẢN LÝ Y TẾ)LỰA CHỌN GIẢI PHÁP ( QUẢN LÝ Y TẾ)
LỰA CHỌN GIẢI PHÁP ( QUẢN LÝ Y TẾ)
 
THEO DÕI ĐÁNH GIÁ CAN THIỆP
THEO DÕI ĐÁNH GIÁ CAN THIỆPTHEO DÕI ĐÁNH GIÁ CAN THIỆP
THEO DÕI ĐÁNH GIÁ CAN THIỆP
 
Nghien cuu khoa hoc cuoi ky
Nghien cuu khoa hoc cuoi kyNghien cuu khoa hoc cuoi ky
Nghien cuu khoa hoc cuoi ky
 
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Viết Luận Văn Thạc Sỹ
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Viết Luận Văn Thạc Sỹ Phương Pháp Nghiên Cứu Và Viết Luận Văn Thạc Sỹ
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Viết Luận Văn Thạc Sỹ
 
Xây dựng dự án
Xây dựng dự ánXây dựng dự án
Xây dựng dự án
 
Trinh dienbaiday
Trinh dienbaidayTrinh dienbaiday
Trinh dienbaiday
 
Ma trận SWOT trong chiến lược kinh doanh của Công ty Dược
Ma trận SWOT trong chiến lược kinh doanh của Công ty DượcMa trận SWOT trong chiến lược kinh doanh của Công ty Dược
Ma trận SWOT trong chiến lược kinh doanh của Công ty Dược
 
Trinh dien baiday
Trinh dien baidayTrinh dien baiday
Trinh dien baiday
 
Dai cuong NCKHYH.ppt
Dai cuong NCKHYH.pptDai cuong NCKHYH.ppt
Dai cuong NCKHYH.ppt
 
Phương pháp nghiên cứu tiểu luận
Phương pháp nghiên cứu tiểu luậnPhương pháp nghiên cứu tiểu luận
Phương pháp nghiên cứu tiểu luận
 
Cách viết chuyên đề khoá luận luật kinh tế
Cách viết chuyên đề khoá luận luật kinh tếCách viết chuyên đề khoá luận luật kinh tế
Cách viết chuyên đề khoá luận luật kinh tế
 
Chuong 2 - Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu có liên quan.pptx
Chuong 2 - Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu có liên quan.pptxChuong 2 - Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu có liên quan.pptx
Chuong 2 - Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu có liên quan.pptx
 
Đề tài: Xây dựng hệ thống tư vấn tuyển sinh cho đại học Trà Vinh
Đề tài: Xây dựng hệ thống tư vấn tuyển sinh cho đại học Trà VinhĐề tài: Xây dựng hệ thống tư vấn tuyển sinh cho đại học Trà Vinh
Đề tài: Xây dựng hệ thống tư vấn tuyển sinh cho đại học Trà Vinh
 
Các loại hình đánh giá trong giáo dục mới chỉnh 1 (1).pdf
Các loại hình đánh giá trong giáo dục mới chỉnh 1 (1).pdfCác loại hình đánh giá trong giáo dục mới chỉnh 1 (1).pdf
Các loại hình đánh giá trong giáo dục mới chỉnh 1 (1).pdf
 
MÔ HÌNH, NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG...
MÔ HÌNH, NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG...MÔ HÌNH, NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG...
MÔ HÌNH, NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG...
 
Tu duy sang tao trong kinh doanh
Tu duy sang tao trong kinh doanhTu duy sang tao trong kinh doanh
Tu duy sang tao trong kinh doanh
 
529 _11._ky_nang_lam_viec_nhom
529  _11._ky_nang_lam_viec_nhom529  _11._ky_nang_lam_viec_nhom
529 _11._ky_nang_lam_viec_nhom
 
11. ky nang lam viec nhom
11. ky nang lam viec nhom11. ky nang lam viec nhom
11. ky nang lam viec nhom
 
File goc 769020
File goc 769020File goc 769020
File goc 769020
 
11. ky nang lam viec nhom
11. ky nang lam viec nhom11. ky nang lam viec nhom
11. ky nang lam viec nhom
 

More from HA VO THI

Development and validation of the Vi-Med ® tool for medication review
Development and validation of the Vi-Med ® tool for medication reviewDevelopment and validation of the Vi-Med ® tool for medication review
Development and validation of the Vi-Med ® tool for medication reviewHA VO THI
 
Bảng tra tương hợp - tương kỵ
Bảng tra tương hợp - tương kỵ Bảng tra tương hợp - tương kỵ
Bảng tra tương hợp - tương kỵ HA VO THI
 
Bảng dị ứng kháng sinh chéo
Bảng dị ứng kháng sinh chéo Bảng dị ứng kháng sinh chéo
Bảng dị ứng kháng sinh chéo HA VO THI
 
Hỏi: Diazepam IV có thể bơm trực tràng được không ? (đính chính)
Hỏi: Diazepam IV có thể bơm trực tràng được không ? (đính chính)Hỏi: Diazepam IV có thể bơm trực tràng được không ? (đính chính)
Hỏi: Diazepam IV có thể bơm trực tràng được không ? (đính chính)HA VO THI
 
English for pharmacist
English for pharmacistEnglish for pharmacist
English for pharmacistHA VO THI
 
Độc tính trên da của thuốc trị ung thư
Độc tính trên da của thuốc trị ung thưĐộc tính trên da của thuốc trị ung thư
Độc tính trên da của thuốc trị ung thưHA VO THI
 
Quản lý ADR hóa trị liệu ung thư
Quản lý ADR hóa trị liệu ung thưQuản lý ADR hóa trị liệu ung thư
Quản lý ADR hóa trị liệu ung thưHA VO THI
 
Công cụ Vi-Med hỗ trợ Xem xét sử dụng thuốc - Form 2
Công cụ Vi-Med hỗ trợ Xem xét sử dụng thuốc - Form 2Công cụ Vi-Med hỗ trợ Xem xét sử dụng thuốc - Form 2
Công cụ Vi-Med hỗ trợ Xem xét sử dụng thuốc - Form 2HA VO THI
 
Vi-Med tool for medication review - Form 3 - English version
Vi-Med tool for medication review - Form 3 - English versionVi-Med tool for medication review - Form 3 - English version
Vi-Med tool for medication review - Form 3 - English versionHA VO THI
 
Vi-Med tool for medication review - Form 2 - English version
Vi-Med tool for medication review - Form 2 - English versionVi-Med tool for medication review - Form 2 - English version
Vi-Med tool for medication review - Form 2 - English versionHA VO THI
 
Vi-Med tool for medication review - Form 1 - English version
Vi-Med tool for medication review - Form 1 - English versionVi-Med tool for medication review - Form 1 - English version
Vi-Med tool for medication review - Form 1 - English versionHA VO THI
 
Quản lý sử dụng kháng sinh
Quản lý sử dụng kháng sinhQuản lý sử dụng kháng sinh
Quản lý sử dụng kháng sinhHA VO THI
 
Poster - Counseling activities of drug use at community pharmacy in Hue City
Poster - Counseling activities of drug use at community pharmacy in Hue CityPoster - Counseling activities of drug use at community pharmacy in Hue City
Poster - Counseling activities of drug use at community pharmacy in Hue CityHA VO THI
 
Poster- The Vi-Med tool for medication review
Poster- The Vi-Med tool for medication reviewPoster- The Vi-Med tool for medication review
Poster- The Vi-Med tool for medication reviewHA VO THI
 
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ DL-DLS tại Huế
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ DL-DLS tại HuếThông báo tuyển sinh thạc sĩ DL-DLS tại Huế
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ DL-DLS tại HuếHA VO THI
 
Bệnh động mạch chi dưới - khuyến cáo 2010
Bệnh động mạch chi dưới - khuyến cáo 2010Bệnh động mạch chi dưới - khuyến cáo 2010
Bệnh động mạch chi dưới - khuyến cáo 2010HA VO THI
 
Poster “Quản lý thuốc nguy cơ cao”
Poster “Quản lý thuốc nguy cơ cao”Poster “Quản lý thuốc nguy cơ cao”
Poster “Quản lý thuốc nguy cơ cao”HA VO THI
 
Bảng tra tương hợp-tương kỵ
Bảng tra tương hợp-tương kỵBảng tra tương hợp-tương kỵ
Bảng tra tương hợp-tương kỵHA VO THI
 
Bảng dị ứng chéo kháng sinh
Bảng dị ứng chéo kháng sinhBảng dị ứng chéo kháng sinh
Bảng dị ứng chéo kháng sinhHA VO THI
 
Danh mục thuốc LASA-BV ĐH Y Dược Huế 2017
Danh mục thuốc LASA-BV ĐH Y Dược Huế 2017Danh mục thuốc LASA-BV ĐH Y Dược Huế 2017
Danh mục thuốc LASA-BV ĐH Y Dược Huế 2017HA VO THI
 

More from HA VO THI (20)

Development and validation of the Vi-Med ® tool for medication review
Development and validation of the Vi-Med ® tool for medication reviewDevelopment and validation of the Vi-Med ® tool for medication review
Development and validation of the Vi-Med ® tool for medication review
 
Bảng tra tương hợp - tương kỵ
Bảng tra tương hợp - tương kỵ Bảng tra tương hợp - tương kỵ
Bảng tra tương hợp - tương kỵ
 
Bảng dị ứng kháng sinh chéo
Bảng dị ứng kháng sinh chéo Bảng dị ứng kháng sinh chéo
Bảng dị ứng kháng sinh chéo
 
Hỏi: Diazepam IV có thể bơm trực tràng được không ? (đính chính)
Hỏi: Diazepam IV có thể bơm trực tràng được không ? (đính chính)Hỏi: Diazepam IV có thể bơm trực tràng được không ? (đính chính)
Hỏi: Diazepam IV có thể bơm trực tràng được không ? (đính chính)
 
English for pharmacist
English for pharmacistEnglish for pharmacist
English for pharmacist
 
Độc tính trên da của thuốc trị ung thư
Độc tính trên da của thuốc trị ung thưĐộc tính trên da của thuốc trị ung thư
Độc tính trên da của thuốc trị ung thư
 
Quản lý ADR hóa trị liệu ung thư
Quản lý ADR hóa trị liệu ung thưQuản lý ADR hóa trị liệu ung thư
Quản lý ADR hóa trị liệu ung thư
 
Công cụ Vi-Med hỗ trợ Xem xét sử dụng thuốc - Form 2
Công cụ Vi-Med hỗ trợ Xem xét sử dụng thuốc - Form 2Công cụ Vi-Med hỗ trợ Xem xét sử dụng thuốc - Form 2
Công cụ Vi-Med hỗ trợ Xem xét sử dụng thuốc - Form 2
 
Vi-Med tool for medication review - Form 3 - English version
Vi-Med tool for medication review - Form 3 - English versionVi-Med tool for medication review - Form 3 - English version
Vi-Med tool for medication review - Form 3 - English version
 
Vi-Med tool for medication review - Form 2 - English version
Vi-Med tool for medication review - Form 2 - English versionVi-Med tool for medication review - Form 2 - English version
Vi-Med tool for medication review - Form 2 - English version
 
Vi-Med tool for medication review - Form 1 - English version
Vi-Med tool for medication review - Form 1 - English versionVi-Med tool for medication review - Form 1 - English version
Vi-Med tool for medication review - Form 1 - English version
 
Quản lý sử dụng kháng sinh
Quản lý sử dụng kháng sinhQuản lý sử dụng kháng sinh
Quản lý sử dụng kháng sinh
 
Poster - Counseling activities of drug use at community pharmacy in Hue City
Poster - Counseling activities of drug use at community pharmacy in Hue CityPoster - Counseling activities of drug use at community pharmacy in Hue City
Poster - Counseling activities of drug use at community pharmacy in Hue City
 
Poster- The Vi-Med tool for medication review
Poster- The Vi-Med tool for medication reviewPoster- The Vi-Med tool for medication review
Poster- The Vi-Med tool for medication review
 
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ DL-DLS tại Huế
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ DL-DLS tại HuếThông báo tuyển sinh thạc sĩ DL-DLS tại Huế
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ DL-DLS tại Huế
 
Bệnh động mạch chi dưới - khuyến cáo 2010
Bệnh động mạch chi dưới - khuyến cáo 2010Bệnh động mạch chi dưới - khuyến cáo 2010
Bệnh động mạch chi dưới - khuyến cáo 2010
 
Poster “Quản lý thuốc nguy cơ cao”
Poster “Quản lý thuốc nguy cơ cao”Poster “Quản lý thuốc nguy cơ cao”
Poster “Quản lý thuốc nguy cơ cao”
 
Bảng tra tương hợp-tương kỵ
Bảng tra tương hợp-tương kỵBảng tra tương hợp-tương kỵ
Bảng tra tương hợp-tương kỵ
 
Bảng dị ứng chéo kháng sinh
Bảng dị ứng chéo kháng sinhBảng dị ứng chéo kháng sinh
Bảng dị ứng chéo kháng sinh
 
Danh mục thuốc LASA-BV ĐH Y Dược Huế 2017
Danh mục thuốc LASA-BV ĐH Y Dược Huế 2017Danh mục thuốc LASA-BV ĐH Y Dược Huế 2017
Danh mục thuốc LASA-BV ĐH Y Dược Huế 2017
 

Recently uploaded

SGK cũ hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết các bác sĩ ạ
SGK cũ hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết các bác sĩ ạSGK cũ hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết các bác sĩ ạ
SGK cũ hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết các bác sĩ ạHongBiThi1
 
Đặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu.pptx
Đặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu.pptxĐặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu.pptx
Đặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu.pptxHongBiThi1
 
Slide nhi thận tiết niệu đã ghi chú năm 2023 Hoàng.pdf
Slide nhi thận tiết niệu đã ghi chú năm 2023 Hoàng.pdfSlide nhi thận tiết niệu đã ghi chú năm 2023 Hoàng.pdf
Slide nhi thận tiết niệu đã ghi chú năm 2023 Hoàng.pdfHongBiThi1
 
SGK YDS mới chửa ngoài tử cung.pdf hay nha
SGK YDS mới chửa ngoài tử cung.pdf hay nhaSGK YDS mới chửa ngoài tử cung.pdf hay nha
SGK YDS mới chửa ngoài tử cung.pdf hay nhaHongBiThi1
 
Thận-VCTC gui SV.ppt rất hay các bạn ạ cần học
Thận-VCTC gui SV.ppt rất hay các bạn ạ cần họcThận-VCTC gui SV.ppt rất hay các bạn ạ cần học
Thận-VCTC gui SV.ppt rất hay các bạn ạ cần họcHongBiThi1
 
CÁC BỆNH THIẾU VTM.pdf hay nha các bạn bác sĩ
CÁC BỆNH THIẾU VTM.pdf hay nha các bạn bác sĩCÁC BỆNH THIẾU VTM.pdf hay nha các bạn bác sĩ
CÁC BỆNH THIẾU VTM.pdf hay nha các bạn bác sĩHongBiThi1
 
Bài tiểu luận Công nghệ thực phẩm Các phương pháp bảo quản lương thực ở trạng...
Bài tiểu luận Công nghệ thực phẩm Các phương pháp bảo quản lương thực ở trạng...Bài tiểu luận Công nghệ thực phẩm Các phương pháp bảo quản lương thực ở trạng...
Bài tiểu luận Công nghệ thực phẩm Các phương pháp bảo quản lương thực ở trạng...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
SGK mới hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết
SGK mới hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiếtSGK mới hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết
SGK mới hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiếtHongBiThi1
 
hội chứng thận hư- 2020.pptx rất hay các bạn ạ
hội chứng thận hư- 2020.pptx rất hay các bạn ạhội chứng thận hư- 2020.pptx rất hay các bạn ạ
hội chứng thận hư- 2020.pptx rất hay các bạn ạHongBiThi1
 
SGK Bệnh phình giãn thực quản.pdf rất hay nha
SGK Bệnh phình giãn thực quản.pdf rất hay nhaSGK Bệnh phình giãn thực quản.pdf rất hay nha
SGK Bệnh phình giãn thực quản.pdf rất hay nhaHongBiThi1
 
Khám vận động sang trước, sang bên(khớp thái dương hàm).pptx
Khám vận động sang trước, sang bên(khớp thái dương hàm).pptxKhám vận động sang trước, sang bên(khớp thái dương hàm).pptx
Khám vận động sang trước, sang bên(khớp thái dương hàm).pptxkateandreatran
 
SGK cũ hội chứng co giật ở trẻ em.pdf rất hay
SGK cũ hội chứng co giật ở trẻ em.pdf rất haySGK cũ hội chứng co giật ở trẻ em.pdf rất hay
SGK cũ hội chứng co giật ở trẻ em.pdf rất hayHongBiThi1
 
SGK mới xuất huyết não ở trẻ em.pdf hay nha các bạn
SGK mới xuất huyết não ở trẻ em.pdf hay nha các bạnSGK mới xuất huyết não ở trẻ em.pdf hay nha các bạn
SGK mới xuất huyết não ở trẻ em.pdf hay nha các bạnHongBiThi1
 
SGK Ung thư thực quản.pdf rất hay nha các bạn
SGK Ung thư thực quản.pdf rất hay nha các bạnSGK Ung thư thực quản.pdf rất hay nha các bạn
SGK Ung thư thực quản.pdf rất hay nha các bạnHongBiThi1
 
Phác đồ TD chửa ngoài tử cung.pdf hay cập nhật
Phác đồ TD chửa ngoài tử cung.pdf hay cập nhậtPhác đồ TD chửa ngoài tử cung.pdf hay cập nhật
Phác đồ TD chửa ngoài tử cung.pdf hay cập nhậtHongBiThi1
 
SGK cũ còi xương, thiếu vitamin A, D ở trẻ em.pdf
SGK cũ còi xương, thiếu vitamin A, D ở trẻ em.pdfSGK cũ còi xương, thiếu vitamin A, D ở trẻ em.pdf
SGK cũ còi xương, thiếu vitamin A, D ở trẻ em.pdfHongBiThi1
 
SGK Hội chứng chảy máu trong ổ bụng Y6.pdf
SGK Hội chứng chảy máu trong ổ bụng Y6.pdfSGK Hội chứng chảy máu trong ổ bụng Y6.pdf
SGK Hội chứng chảy máu trong ổ bụng Y6.pdfHongBiThi1
 
SGK sinh học màng tế bào và tế bào chất.pdf
SGK sinh học màng tế bào và tế bào chất.pdfSGK sinh học màng tế bào và tế bào chất.pdf
SGK sinh học màng tế bào và tế bào chất.pdfHongBiThi1
 
SGK cũ đặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu.pdf
SGK cũ đặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu.pdfSGK cũ đặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu.pdf
SGK cũ đặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu.pdfHongBiThi1
 
Nội tiết - Suy giáp_PGS.Đạt.ppt rất hay nha
Nội tiết - Suy giáp_PGS.Đạt.ppt rất hay nhaNội tiết - Suy giáp_PGS.Đạt.ppt rất hay nha
Nội tiết - Suy giáp_PGS.Đạt.ppt rất hay nhaHongBiThi1
 

Recently uploaded (20)

SGK cũ hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết các bác sĩ ạ
SGK cũ hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết các bác sĩ ạSGK cũ hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết các bác sĩ ạ
SGK cũ hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết các bác sĩ ạ
 
Đặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu.pptx
Đặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu.pptxĐặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu.pptx
Đặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu.pptx
 
Slide nhi thận tiết niệu đã ghi chú năm 2023 Hoàng.pdf
Slide nhi thận tiết niệu đã ghi chú năm 2023 Hoàng.pdfSlide nhi thận tiết niệu đã ghi chú năm 2023 Hoàng.pdf
Slide nhi thận tiết niệu đã ghi chú năm 2023 Hoàng.pdf
 
SGK YDS mới chửa ngoài tử cung.pdf hay nha
SGK YDS mới chửa ngoài tử cung.pdf hay nhaSGK YDS mới chửa ngoài tử cung.pdf hay nha
SGK YDS mới chửa ngoài tử cung.pdf hay nha
 
Thận-VCTC gui SV.ppt rất hay các bạn ạ cần học
Thận-VCTC gui SV.ppt rất hay các bạn ạ cần họcThận-VCTC gui SV.ppt rất hay các bạn ạ cần học
Thận-VCTC gui SV.ppt rất hay các bạn ạ cần học
 
CÁC BỆNH THIẾU VTM.pdf hay nha các bạn bác sĩ
CÁC BỆNH THIẾU VTM.pdf hay nha các bạn bác sĩCÁC BỆNH THIẾU VTM.pdf hay nha các bạn bác sĩ
CÁC BỆNH THIẾU VTM.pdf hay nha các bạn bác sĩ
 
Bài tiểu luận Công nghệ thực phẩm Các phương pháp bảo quản lương thực ở trạng...
Bài tiểu luận Công nghệ thực phẩm Các phương pháp bảo quản lương thực ở trạng...Bài tiểu luận Công nghệ thực phẩm Các phương pháp bảo quản lương thực ở trạng...
Bài tiểu luận Công nghệ thực phẩm Các phương pháp bảo quản lương thực ở trạng...
 
SGK mới hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết
SGK mới hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiếtSGK mới hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết
SGK mới hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết
 
hội chứng thận hư- 2020.pptx rất hay các bạn ạ
hội chứng thận hư- 2020.pptx rất hay các bạn ạhội chứng thận hư- 2020.pptx rất hay các bạn ạ
hội chứng thận hư- 2020.pptx rất hay các bạn ạ
 
SGK Bệnh phình giãn thực quản.pdf rất hay nha
SGK Bệnh phình giãn thực quản.pdf rất hay nhaSGK Bệnh phình giãn thực quản.pdf rất hay nha
SGK Bệnh phình giãn thực quản.pdf rất hay nha
 
Khám vận động sang trước, sang bên(khớp thái dương hàm).pptx
Khám vận động sang trước, sang bên(khớp thái dương hàm).pptxKhám vận động sang trước, sang bên(khớp thái dương hàm).pptx
Khám vận động sang trước, sang bên(khớp thái dương hàm).pptx
 
SGK cũ hội chứng co giật ở trẻ em.pdf rất hay
SGK cũ hội chứng co giật ở trẻ em.pdf rất haySGK cũ hội chứng co giật ở trẻ em.pdf rất hay
SGK cũ hội chứng co giật ở trẻ em.pdf rất hay
 
SGK mới xuất huyết não ở trẻ em.pdf hay nha các bạn
SGK mới xuất huyết não ở trẻ em.pdf hay nha các bạnSGK mới xuất huyết não ở trẻ em.pdf hay nha các bạn
SGK mới xuất huyết não ở trẻ em.pdf hay nha các bạn
 
SGK Ung thư thực quản.pdf rất hay nha các bạn
SGK Ung thư thực quản.pdf rất hay nha các bạnSGK Ung thư thực quản.pdf rất hay nha các bạn
SGK Ung thư thực quản.pdf rất hay nha các bạn
 
Phác đồ TD chửa ngoài tử cung.pdf hay cập nhật
Phác đồ TD chửa ngoài tử cung.pdf hay cập nhậtPhác đồ TD chửa ngoài tử cung.pdf hay cập nhật
Phác đồ TD chửa ngoài tử cung.pdf hay cập nhật
 
SGK cũ còi xương, thiếu vitamin A, D ở trẻ em.pdf
SGK cũ còi xương, thiếu vitamin A, D ở trẻ em.pdfSGK cũ còi xương, thiếu vitamin A, D ở trẻ em.pdf
SGK cũ còi xương, thiếu vitamin A, D ở trẻ em.pdf
 
SGK Hội chứng chảy máu trong ổ bụng Y6.pdf
SGK Hội chứng chảy máu trong ổ bụng Y6.pdfSGK Hội chứng chảy máu trong ổ bụng Y6.pdf
SGK Hội chứng chảy máu trong ổ bụng Y6.pdf
 
SGK sinh học màng tế bào và tế bào chất.pdf
SGK sinh học màng tế bào và tế bào chất.pdfSGK sinh học màng tế bào và tế bào chất.pdf
SGK sinh học màng tế bào và tế bào chất.pdf
 
SGK cũ đặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu.pdf
SGK cũ đặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu.pdfSGK cũ đặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu.pdf
SGK cũ đặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu.pdf
 
Nội tiết - Suy giáp_PGS.Đạt.ppt rất hay nha
Nội tiết - Suy giáp_PGS.Đạt.ppt rất hay nhaNội tiết - Suy giáp_PGS.Đạt.ppt rất hay nha
Nội tiết - Suy giáp_PGS.Đạt.ppt rất hay nha
 

Phương pháp “Khuyến cáo xây dựng trên cơ sở sự đồng thuận được hợp thức hóa”

  • 1. Page 1/4 Xây dựng khuyến cáo về thực hành tốt theo Phương pháp “Khuyến cáo xây dựng trên cơ sở sự đồng thuận được hợp thức hóa” Biện soạn ngày 12/2010 bởi Hội cấp cao y tế (HAS), Pháp Nguồn: http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011- 01/fiche_consensus_formalise.pdf Dịch: DS. Đào Thu Trang1, ThS.DS. Võ Thị Hà2 1. Dược sĩ đang theo học Chương trình Thạc sĩ Y tế công cộng, Pháp 2. Giảng viên Dược lâm sàng, ĐH Y Dược Huế Tài liệu này giới thiệu một cách hệ thống phương pháp xây dựng các khuyến cáo thực hành tốt theo phương pháp “Khuyến cáo xây dựng trên cơ sở sự đồng thuận được hợp thức hóa” MÔ TẢ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP □ Phương pháp xây dựng các khuyến cáo thực hành tốt theo phương pháp “Khuyến cáo xây dựng trên cơ sở sự đồng thuận được hợp thức hóa” vừa là một "phương pháp xây dựng khuyến cáo" vừa là một "phương pháp xây dựng sự đồng thuận". □ Mục đích của "Phương pháp xây dựng khuyến cáo" là soạn một vài điểm khuyến cáo ngắn gọn, rõ ràng, trả lời được các câu hỏi đặt ra. □ Mục đích của "Phương pháp xây dựng sự đồng thuận" là chính thức hóa mức độ đồng ý giữa các chuyên gia trong việc xác định và lựa chọn các điểm thống nhất (nền tảng của các khuyến cáo), các điểm không thống nhất hoặc do dự giữa các chuyên gia, nhờ quá trình đánh giá lặp lại nhiều lần trên cơ sở các thông tin phản hồi từ đánh giá trước đó. □ Đây là một phương pháp chặt chẽ và rõ ràng, soạn thảo dựa trên sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan và đại diện của bệnh nhân hoặc người sử dụng, có sự thẩm định của nhóm chuyên gia độc lập bên ngoài, có tính độc lập, minh bạch, đồng thời có biện pháp để phòng và quản lý các xung đột lợi ích. □ Đối với việc xây dựng khuyến cáo thực hành tốt, cần có bước lên kế hoạch xây dựng khuyến cáo (xem chi tiết ở hướng dẫn khác)
  • 2. Page 2/4 NGƯỜI THỰC HIỆN Nhóm điều hành Bao gồm tốt nhất là 6-8 chuyên gia y tế và đại diện người sử dụng hệ thống y tế (trong đó có một trưởng nhóm và một người quản lý dự án). Các thành viên phải có kiến thức thực hành tốt trong lĩnh vực nghiên cứu, có khả năng đánh giá tính thích đáng của các nghiên cứu đã công bố và các tình huống lâm sàng khác nhau). □ Nhóm điều hành cần biên soạn các lập luận khoa học sau khi phân tích và tổng hợp các dữ liệu và các thảo luận liên quan đến thực hành đã có. □ Nhóm điều hành cần biên soạn các đề xuất để đưa nhóm đánh giá thực hiện □ Nhóm điều hành dựa trên các kết quả thu được từ nhóm đánh giá thực hiện, tiến hành soạn bản dự thảo của khuyến cáo □ Sau giai đoạn đọc thẩm định được thực hiện bởi nhóm đọc, nhóm điều hành chỉ đạo hoàn tất văn bản khuyến cáo trong cuộc họp toàn thể với nhóm đánh giá. Nhóm đánh giá Bao gồm tốt nhất là 9-15 thành viên có công việc thực hành hàng ngày liên quan trực tiếp đến lĩnh vực trong khuyến cáo. □ Nhóm đánh giá thông qua hai vòng bỏ phiếu để quyết định những đề xuất nào cần giữ lại cho bản dự thảo của khuyến cáo, dựa trên mức độ bằng chứng đã có và kinh nghiệm thực tế của cá thành viên. □ Sau giai đoạn đọc thẩm định được thực hiện bởi nhóm đọc, nhóm đánh giá hoàn tất văn bản khuyến cáo trong cuộc họp toàn thể với nhóm điều hành. Nhóm đọc Bao gồm 30 – 50 thành viên có lĩnh vực chuyên môn liên quan hoặc không liên quan đến khuyến cáo. Điều này cho phép mở rộng các thành viên là các đại diện của các lĩnh vực y khoa chuyên sâu, hay các lĩnh vực không phải y tế, hay các hội dân sự, vốn không tham gia trong nhóm điều hành và nhóm đánh giá. □ Nhóm đọc đưa ra ý kiến chính thức về nội dung và hình thức của bản dự thảo của khuyến cáo, đặc biệt về tính ứng dụng, tính chấp nhận được và tính dễ hiểu của khuyến cáo. □ Các ý kiến mang tính cá nhân không được thu nhận □ Khi các vấn đề xã hội dẫn đến sự không thống nhất ý kiến, tổ chức y tế có thể tổ chức trưng cầu ý kiến của cộng đồng để thu nhận ý kiến từ các bên liên quan chưa tham gia trước đó. □ Người quản lý dự án phải đảm bảo: - Thành phần của các nhóm phù hợp với những gì đã được quy định trong dự án xây dựng khuyến cáo - Việc lựa chọn các thành viên tham gia phải đảm bảo tiêu chí tạo sự đa dạng và cân bằng giữa các ngành nghề liên quan, đa dạng về quan điểm, cách thức thực hành và nơi thực hành.
  • 3. Page 3/4 TIẾN HÀNH Pha tổng quan y văn một cách hệ thống Giai đoạn này nhằm soạn các lập luận khoa học và một danh sách các đề xuất để đưa cho nhóm đánh giá dưới hình thức câu hỏi □ Thực hiện bởi nhóm điều hành □ Cần tiến hành tra cứu tài liệu y văn một cách hệ thống, với sự giúp đỡ của một người có kinh nghiệm □ Nhóm điều hành có thể thao khảo ý kiến chuyên gia bên ngoài để tăng tính hợp lý của các đề xuất trong khuyến cáo □ Ở giai đoạn này, các đề xuất có thể bổ sung cho nhau hoặc mâu thuẫn với nhau, do nó bao gồm tất cả các ý kiến của các thành viên trong nhóm đưa ra trong cuộc họp □ Không yêu cầu sự đồng thuận trong cuộc họp của nhóm điều hành Giai đoạn đánh giá Giai đoạn này gồm 3 bước, nhằm quyết định những điểm thống nhất, không thống nhất hay còn do dự giữa các thành viên của nhóm đánh giá, bằng cách bỏ phiếu 2 vòng và một cuộc họp trung gian có sự phản hồi thông tin. Mục đích nhằm lựa chọn ra các đề xuất được đồng thuận bởi các thành viên của nhóm đánh giá. □ Thực hiện bởi nhóm đánh giá □ Các quy tắc đánh giá và phân tích kết quả phải chuyển đến cho các thành viên của nhóm đánh giá trước khi tiến hành đánh giá Giai đoạn soạn bản dự thảo của khuyến cáo Trưởng nhóm điều hành và người quản lý dự án soạn bản dự thảo của khuyến cáo để trình nhóm đọc Giai đoạn đọc Nhằm soạn ra một báo cáo phân tích thu thập tất cả các đánh giá và bình luận của các thành viên nhóm đọc và ý kiến từ cộng đồng (nếu có). □ Người quản lý dự án gửi cho các thành viên nhóm đọc lập luận khoa học, bản dự thảo của khuyến cáo và câu hỏi để mỗi thành viên trong nhóm đưa ra ý kiến cá nhân bằng thư điện tử □ Câu hỏi đánh giá cho mỗi đề xuất trong khuyến cáo phải bao gồm một thang điểm từ 1 đến 9 về sự đồng ý, kèm theo một ô trống để thành viên cho ý kiến góp ý. Giai đoạn hoàn thiện Nhằm biên soạn bản cuối cùng của các lập luận khoa học, các khuyến cáo và bản tổng hợp, sau đó phân phát bản đã phê chuẩn của 3 tài liệu này. □ Có sự tham gia của nhóm điều hành, nhóm đánh giá và cơ quan phê chuẩn của Bộ y tế.
  • 4. Page 4/4 Xác định mục tiêu và danh sách câu hỏi Xác định chuyên gia liên quan HAS Xác định những đối tượng có liên quan Đảm bảo công tác tổ chức Xác định thành viên của nhóm điều hành, nhóm đánh giá và nhóm đọc Chọn chủ đề Chọn phương pháp làm việc Chịu trách nhiệm dự án Xác định, lựa chọn, phân tích, tổng hợp y văn trong mối quanhệ chặt chẽ với: Nhóm điều hành 2-3 cuộc họp Soạn thảo các đề xuất Đánh giá lần 1 Câu hỏi trực tuyến Phân tích các câu trả lời Họp trực tiếp Thảo luận về các đánh giá và các đề xuất Đánh giá lần 2 Câu hỏi trực tuyến Phân tích câu trả lời của nhóm đánh giá Soạn bảndự thảo khuyến cáo cho nhóm đọc Nhóm đọc Đánh giá, bình luận Câu hỏi trực tuyến Họp trực tiếp Phân tích câu trả lời của nhóm đọc Thảo luận về các bình luận của nhóm đọc Soạn bản bản cuối cùng của khuyến cáo Phê chuẩn Phân phát Nhóm đánh giá PhasoạndựánPhatiếnhànhh PhatổnghợpyvănPhađánhgiá Phasoạnbảndựthảo PhađọcPhahoànthành